Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta"

Transkriptio

1 Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE (suomenkieliset pyrkijät) Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastainen menettely koituu pyrkijän vahingoksi. Nämä tehtävät ovat yhteiset Helsinkiin ja Vaasaan tutkintoa suorittamaan pyrkiville. Tehtäviä on seitsemän, jotka arvostellaan pistein Enimmäispistemäärä on tällöin 70. Jokainen vastaus kirjoitetaan eri vastauspaperille. Vastaukset jätetään valvojille. Jokaiseen vastauspaperiin on kirjoitettava selvästi vastaajan nimi, henkilötunnus sekä koepaikkakunta niille varatuille paikoille. Mikäli johonkin tehtävään jätetään vastaamatta, tulee valvojalle jättää tyhjä vastauspaperi, josta käyvät ilmi edellä mainitut tiedot. Tehtäville 1 3 on kullekin varattu erillinen vastauspaperi, jolle vastataan annetun vastaustilan mukaisesti. Kullekin vastaustilan riville saa kirjoittaa vain yhden tekstirivin. Ylimenevää osaa ei lueta. Käsialan tulee olla kohtuudella luettavissa. Tehtäviin 4 7 vastataan niitä varten varatuille erillisille vastauslomakkeille tehtävänannossa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tehtävään 3 kuuluvat liitteet löytyy tehtävän jälkeen sivuilta 3 6. Vastauksia arvosteltaessa otetaan huomioon vain vuoden 2013 valintakoekirjoissa esitetyt tiedot. Sama tehtävä saattaa edellyttää useammassa valintakoekirjassa esitetyn huomioon ottamista. Oikeustapaus- ja esseekysymysten arvostelussa noudatetaan kokonaisarvostelua, jossa merkitystä voidaan antaa vastauksen sisältämien tietojen ja vastauksen virheettömyyden lisäksi vastauksen johdonmukaisuudelle, selkeydelle ja olennaisiin asioihin keskittymiselle. Puutteet mainituissa seikoissa voivat vähentää tehtävästä saatavaa pistemäärää. Kokeesta kokonaan luopuvat jättävät tämän paperin sekä vastauspaperinsa (joita ei siis arvostella) valvojille. Tällöinkin kaikkiin papereihin on kirjoitettava nimi, henkilötunnus ja koepaikkakunta sekä tähän paperiin on merkittävä myös rasti kohtaan "luovun". Koesalista saa poistua aikaisintaan klo 13. Kokeen tulokset julkaistaan LUE OHJEET JA TEHTÄVÄT ERITTÄIN HUOLELLISESTI. Luovun

2 TEHTÄVÄ 1 Kirkon vaikutus oikeudellisiin muutoksiin keskiajalla TEHTÄVÄ 2 Selvitä mitä tarkoittaa rationaalinen luonnonoikeus. Selvitä myös sen syntyhistoria ja oikeushistoriallinen merkitys. TEHTÄVÄ 3 a) Määrittele insolvenssipolitiikka ja sen tavoitteet b) Liitteenä on neljä otetta erilaisista insolvenssipoliittisista näkemyksistä koskien yksityishenkilön velkajärjestelyn ja yrittäjyyden välistä suhdetta. Arvioi valintakoekirjassa mainitun insolvenssipoliittisia valintoja koskevan jaottelun perusteella, mihin suuntaan järjestelyä tulisi liitteissä esitettyjen näkemysten mukaan kehittää.

3 TEHTÄVÄ 3 / LIITE 1 Kauppalehti Velkajärjestely on jo nyt armelias Suomen Asiakastiedon lakiasiainpäällikkö Juuso Jokela pitää nykyistä yksityishenkilön velkajärjestelyä huomattavan armeliaana. Siksi lisäkevennyksiin ei ole perusteita. "Suomen velkajärjestelylainsäädäntö on kansainvälisesti hyvin velallisystävällinen. Tiedossani ei ole toista maata, missä tuomioistuimen päätöksellä voi saada kaikki velat anteeksi", Jokela summaa. Näin tapahtuu jo nyt niin sanotuissa nollaohjelmissa. Nollaohjelman aikana seurataan, syntyykö yrittäjälle tuloa. Jos syntyy, velkojen hoitaminen on Jokelan mukaan yksin kohtuullista. Jokela arvioi, että nykyinen 3-5 vuotta kestävä jäännösvelkojen maksuohjelma on kansainvälisesti "enemmän kuin kohtuullinen." Ohjelman helpottamisella olisi kielteisiä vaikutuksia. "Jäännösvelkojen maksuohjelmasta on siinä mielessä turha puhua, että jo nykykäytännössä moni velallinen ei maksa mitään. Tämä koskee sekä yrittäjiä että muita yksityishenkilöitä." Jos velasta vapautuu ilman jäännösvelkavastuuta, se sisältää moraalikadon ongelman. "Yrittäjällä ei olisi syytä olla ottamatta lisävelkaa, jos veloista vapautuisi saman tien. Jos elinkeinoministeri Jyri Häkämiehen ajama malli toteutuu, yritysten rahoituskustannukset nousevat." Näin siksi, että velkojan saatavien ennustettu arvo pienenee. Rahoituksen saatavuuskin vaikeutuu. "Näin tapahtuu markkinataloudessa. Käytännössä muut lainanottajat maksavat tappion, koska pankin oma pääoma joustaa viimeisenä. Tappiot katetaan aina", Jokela korostaa.

4 TEHTÄVÄ 3 / LIITE 2 Helsingin sanomat Vieraskynä: Yksityishenkilön velkajärjestely käytännöllisemmäksi. Maailmankuvassamme säästäväisyys, velkojen maksaminen ja ahkeruus on liitetty toisiinsa. Maksukyvyttömyyssääntelyn juuret ovatkin maksunsa laiminlyöneen rankaisemisessa velkavankeuksineen ja muine arkaistisine seurauksineen. Itsenäistyvä Yhdysvallat halusi tehdä pesäeron eurooppalaiseen ajatteluun. Sikäläisessä sääntelyssä velallisen, olipa sitten kyseessä yritys tai yksilö, tulevaisuuden mahdollisuuksien säilyttäminen on ollut selvemmin esillä. Meillä velkojensa maksamatta jättämistä on pidetty tuomittavana tekona. Termit "konkurssiyrittäjä" ja "konkurssin tehnyt" eivät kielenkäytössämme juuri herätä myönteisiä tunteita luvun alun laman myötä oikeusjärjestykseemme tuotiin monipuolisempia tarkastelumalleja maksukyvyttömyyteen. Vuonna 1993 säädettiin sekä laki yrityksen saneerauksesta että laki yksityishenkilön velkajärjestelystä. Nämä säännökset mahdollistivat jatkamiskelpoisten yritysten saneeraamisen sekä yksityishenkilön vapautumisen velkavastuusta maksukykyyn perustuvan useampivuotisen maksusuunnitelman jälkeen. Lainsäädäntö tuli tälläkin kertaa hieman jälkijunassa. Joidenkin arvioiden mukaan yksi laman seuraus oli tuhansien yrittäjien menettäminen. Vastaako laki nykyisiä arvojamme ja tavoitteitamme tai olisiko toisenlaisella sääntelyllä voitu pelastaa merkittävä osa tästä hukkaan menneestä yrittäjäsukupolvesta?. Suomalainen järjestelmä on tuottanut hyvin huonosti tuloja velkojille eikä velallisella ole ollut riittävää kannustinta aloittaa uutta yritystoimintaa. Näissä olosuhteissa Yhdysvaltain mallin mukainen yksityishenkilön konkurssimenettely yhdistettynä väärinkäytökset estäviin säännöksiin tai maksuohjelmien lyhentäminen saattaisi tuoda suomalaiselle yhteiskunnalle kokonaisuutena arvioiden paremmat tuotot kuin nykyinen maksumoraaliajattelun innoittama sääntely. Pragmaatikon on helppo valita moralistilla on vaikeampaa. Jyrki Tähtinen

5 TEHTÄVÄ 3 / LIITE 3 Tiedote: Finanssimarkkinakatsaus 3/2012: Velkajärjestelyn lyhennys ei tue yrittäjyyttä Yrittäjyyteen rohkaiseminen ja myönteisen yritysilmapiirin luominen on tärkeää. Nykyisessä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa keskustelu velkajärjestelystä on noussut jälleen ajankohtaiseksi. On ehdotettu, että velallisen maksuohjelman kestoa lyhennettäisiin nykyisestä kolmesta vuodesta esimerkiksi kahteen vuoteen. Se ei kuitenkaan välttämättä parantaisi yrittäjien asemaa, kirjoittaa johtaja Helena Laine Finanssialan Keskusliiton tuoreessa Finanssimarkkinakatsauksessa. Finanssialan näkemyksen mukaan velkajärjestelyn yhteydessä vahvistettavan maksuohjelman lyhentäminen ei hyvästä tarkoituksesta huolimatta parantaisi yrittäjien asemaa. Helena Laineen mukaan nyt olisi maltettava odottaa vireillä olevan velkajärjestelyn uudistamistyön toista vaihetta, joka on parhaillaan oikeusministeriön arvioitavana. Maksuohjelman kestolla on laajempaa merkitystä. Luottojärjestelmän toimivuus ja pankkien mahdollisuus luotottaa yrityksiä edellyttävät, että myös velkojien oikeudet turvataan riittävästi yritysten maksukyvyttömyystilanteessa. Maksuohjelman lyhentäminen voisi siten olla heikentämässä yritystoiminnan edellytyksiä. Velkojan luottoriskin kasvaessa syntyy myös kustannuspaineita. Lisäksi pankkien tiukentuvat vakavaraisuus- ja maksuvalmiusvaatimukset kaventavat niiden mahdollisuuksia rahoittaa asiakkaitaan. Yrittäjävelallisen asemaa tulisi parantaa kohdennetuin toimin, jotka eivät heikennä yleisesti velkojien maksunsaantia. Maksuohjelman kestoa on juuri lyhennetty, joten seuraavaksi tulee arvioida työryhmän muita ehdotuksia, joilla voidaan parantaa yrittäjien asemaa. Lyhyt maksuohjelma on suomalainen erikoisuus. Asiansa moitteettomasti hoitanut yrittäjä voi tällä hetkellä saada yritystoiminnan päättymisen jälkeen velkajärjestelyn, jossa maksuohjelman pituus on kolme vuotta. Suurimmassa osassa Eurooppaa ja myös muissa Pohjoismaissa kesto on vähintään viisi vuotta. Maksuohjelman pituudella on ratkaiseva merkitys velkojille tulevien kertymien kannalta. Vaikka nykyjärjestelmällä velkojille ei kerrykään paljon suorituksia, niiden merkitystä ei tule aliarvioida.

6 TEHTÄVÄ 3 / LIITE 4 Kauppalehti Jyri Häkämies: Nykyinen velkajärjestely muistuttaa vankilakakkua, joka estää yrittäjyyden. Liiketoimissaan epäonnistuneiden yrittäjien velkavankeutta tulisi lyhentää, ehdottaa elinkeinoministeri Jyri Häkämies (kok). Ministeri Häkämies ja kansanedustaja Lasse Männistö (kok) ajavat yhdessä ajatusta siitä, että yksityishenkilöiden velkajärjestelyyn liittyvää jäännösvelkojen maksuohjelmaa pitäisi järkevöittää eli käytännössä lyhentää. "Nykytilanteessa vaikeuksissa oleva yrittäjä joutuu konkurssiin ja omaisuutensa realisoinnin jälkeenkin vielä 3-5 vuotta kestävään jäännösvelkojen maksuohjelmaan. Nykykäytäntö on kuin vankilakakku, joka estää uuden yrittäjyyden", ministeri Häkämies sanoo. Häkämies ehdottaa, että jäännösvelkojen maksuohjelma kestäisi korkeintaan kaksi vuotta. Sen jälkeen yrittäjä vapautuisi velkavastuusta ja voisi aloittaa alusta. "Uuden alun mahdollisuus on osa kannustavaa yrittäjäilmastoa. Jäännösvelkojen maksuohjelma jäisi, mutta se voisi olla vaikka vähän armeija-aikaa pidempi jakso", Häkämies vertaa. Nykytilanteessa harva yrittäjä on valmis aloittamaan uudelleen, kun kaikki mahdolliset tuotot menevät maksuohjelmaan. Häkämiehen mielestä realisoinnin jälkeiselle velkavankeuden keventämiselle on joukko selkeitä syitä. "Aloitteleville yrittäjille pitäisi lähettää rohkaiseva viesti siitä, ettei mahdollisten velkaongelmien päässä häämötä vuosikausien jälkikäteisrangaistus. Jos maksuohjelmien kestoa lyhennettäisiin, se motivoisi kovia kokenutta yrittäjää uuteen starttiin." Häkämies sanoo, että jälkijärjestelyt tuottavat tutkitusti olemattomia summia. Samalla uuden yritystoiminnan idut kuitenkin tuhotaan. "Kylmä realiteetti on se, ettei pitkä rangaistusjakso motivoi uuteen yrittäjyyteen. Meillä ei pitäisi olla varaa enää menettää yrittäjiä siksi, että järjestelmät ovat luonteeltaan passivoivia", Häkämies uskoo. Ministeri puhuu sellaisesta "epäonnistumisen kulttuurista", joka ei keskity moraaliseen tuomitsemiseen. Pitkäkestoinen jäännösvelkojen maksuohjelma sisältää ministerin mielestä liian ankaran rangaistuselementin.

7 TEHTÄVÄ 4 Vastaa seuraavaksi esitettäviin kysymyksiin 1 10 näiden yksittäisten kysymysten tietoihin ja valintakoekirjoissa esitettyyn tietoon tukeutuen siten, että annat vastaukseksi vaihtoehdon, joka sanottuun aineistoon perustuen selvästi eniten pitää oikeudellisesti paikkansa. Vastaukset kysymyksiin merkitään erilliselle vastauslomakkeelle. Vastausvaihtoehdot ovat KYLLÄ tai EI. Voit myös jättää vastaamatta, jolloin sinun on valittava vastauslomakkeesta vaihtoehto EI VASTAUSTA. Sinun on siis merkittävä jokin mainituista vastausvaihtoehdoista vastauslomakkeeseen. Jokaisesta oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen (+1) ja jokaisesta väärästä vastauksesta vähennetään kaksi pistettä (-2). Vastausvaihtoehto ei vastausta ei lisää eikä vähennä pisteitä (0). Tehtävän lopullinen kokonaispistemäärä ei voi olla negatiivinen, joten tämän tehtävän lopullinen kokonaispistemäärä on vähintään 0. Vastauslomakkeella on myös ns. tarkastussarake, jota käytetään tarkastusmerkintöjä varten. Älä tee tarkastussarakkeeseen mitään merkintöjä. Jos yksittäiseen kysymykseen merkitsee vaakariville useamman vaihtoehdon, jättää merkinnän kokonaan tekemättä, tai tekee merkinnän tarkastussarakkeeseen, vastaus tulkitaan vääräksi, eli siitä vähennetään kaksi pistettä (-2). Jokainen kysymys on itsenäinen. Yksittäiseen kysymykseen (1 10) vastatessa ei tule antaa merkitystä muiden kysymysten sisällölle tai niiden vastauksille. 1. A Oy on asetettu konkurssiin ja konkurssimenettely jatkuu edelleen. Pesänhoitaja on laatinut pesäluettelon ja velallisselvityksen vuonna Tämän vuoden alussa jouduttiin luovuttamaan pesästä vanerien valmistukseen käytettävä kone (arvo 0,7 milj. euroa) sivullinen CC Oy:lle, jonka todettiin riidattomasti omistavan tämän A Oy:n tiloissa olleen koneen. Tämä kone on mainittu pesäluettelossa. Pesänhoitaja ei ole muuttanut pesäluetteloa vaikka CC Oy haki koneen pois kolme kuukautta sitten. CC Oy ei pidä pesäluetteloa asianmukaisena. Onko pesänhoitajalla velvollisuus korjata pesäluetteloa tämän virheellisyyden osalta siten, että kyseinen kone poistetaan pesäluettelosta. 2. Velallinen B:n omaisuutta on ulosmitattu velkoja Y:n tekemän ulosottohakemuksen perusteella. Ulosmittauksen kohteena olivat B:n pankkitilillä olleet euroa. Velallinen B pitää tehtyä ulosmittausta eli ulosottomiehen päätöstä täysin

8 vääränä ja B on valittanut nimenomaan tästä ulosottomiehen tekemästä päätöksestä ulosmitata hänen varojaan käräjäoikeudelle osoitetulla valituksella, mutta B on toimittanut tämän valituskirjelmän ulosottomiehen kansliaan eikä käräjäoikeuteen. Velallinen B oli läsnä siinä toimituksessa, jossa tämä valituksenalainen ulosmittaus tehtiin. Toimituksen tehnyt ulosottomies sai tiedon valituksesta. Käräjäoikeus ei ole valituksen perusteella keskeyttänyt ulosottomenettelyä. Ulosottomies oli päättänyt varojen jaosta ja tehnyt lopullisen tilityksen eli lopputilityksen asiassa Tämä tilitys itsessään tapahtui täysin virheettä lain mukaan ja sen perusteella ulosottomies tilitti ulosmitatut euroa velkoja Y:lle. B kuuli tilityksestä ja kehotti Y:tä pitämään rahat varmassa tallessa, sillä B on erittäin toiveikas ulosmittauksesta tekemänsä valituksen menestymisen suhteen. Y on hämmentynyt ja hän on epätietoinen tilanteesta. Raukeaako B:n ulosmittauksesta tekemän valituksen käsittely nyt tuomioistuimessa? 3. DD Oy:n konkurssipesän valvontapäivä oli DD Oy:n konkurssipesän pesänhoitaja sai valmiiksi ehdotuksensa jakoluetteloksi eli jakoluetteloehdotuksen ja toimitti sen saman tien tiedoksi velkojille, jotka kaikki saivat sen tiedoksi Pesänhoitajan käsityksen mukaan jakoluetteloehdotus on valmistunut valvontapäivästä laskettavaan määräpäivään mennessä. Velkojista X ja Y ovat sitä mieltä, että pesänhoitaja on myöhästynyt jakoluetteloehdotuksensa kanssa, mutta tästä huolimatta he reagoivat jakoluetteloehdotukseen ja tekivät uudet riitautukset kahta ehdotukseen otettua saatavaa vastaan esittäen riitautuksensa Ovatko pesänhoitaja ja toisaalta velkojat X ja Y noudattaneet lain mukaisia määräaikoja jakoluetteloehdotuksen valmistumisen ja riitautusten esittämisen suhteen? 4. Yhtiö EE Oy:lle on vahvistettu käräjäoikeudessa saneerausmenettely tuomioistuimeen (eli käräjäoikeuteen) saapuneen saneeraushakemuksen perusteella. EE Oy tarvitsi liiketoimintansa jatkamiseksi hitsaustarvikkeita, joita X oli toimittanut EE Oy:lle lähtien. EE Oy on sittemmin asetettu konkurssiin X oli hämmästynyt tilanteesta ja lopetti saman tien (eli ) hitsaustarvikkeiden toimittamisen EE Oy:lle. X:n saatavat EE Oy:ltä sille mainittuna aikana toimitetuista hitsaustarvikkeista on selvittäjän suostumuksin euroa,

9 jonka erääntyneen summan EE Oy on velkaa X:lle. EE Oy ei ole maksanut toimitetuista tarvikkeista mitään, vaikka X oli vaatinut maksua viimeksi X oli kuvitellut, että hän saa kyllä maksun toimittamistaan hitsaustarvikkeista, koska selvittäjänä saneerauksessa toimi varatuomari, joka loi uskottavuutta tilanteeseen. Onko X:n koko euron saatavalla lain mukaan jokin etuoikeus EE Oy:n selostetun mukaisessa konkurssissa? 5. Pesänhoitaja on saanut valmiiksi lain mukaisessa määräajassa FF Oy:n konkurssipesää koskevan ehdotuksen jakoluetteloksi. Yksi velkojista teki riitautuksen ehdotukseen otettua FF Oy:n omistajan aviopuolison Z:n euron saatavaa kohtaan. Pesänhoitaja tutki tämän riitautuksen ja tarkisti sen perusteella jakoluetteloehdotustaan todeten, että Z:n saatava FF Oy:ltä on tosiasiassa euroa. Pesänhoitajan antamaan lopulliseen ehdotukseen eli lain mukaiseen pesänhoitajan jakoluetteloon Z:n saatava tuli merkityksi euron suuruisena. Pesänhoitaja jäi odottamaan Z:n reaktiota eikä ryhtynyt muihin toimiin. Eilen Z myönsikin pesänhoitajalle riitautuksen oikeaksi ja tyytyi siihen, että hänen kyseinen saatavansa on euroa. Muita riitautuksia tai lausumia ei määräaikaan mennessä esitetty. Voiko pesänhoitaja nyt päätöksellään vahvistaa tämän pesänhoitajan jakoluettelon, jonka jälkeen se osoittaa sitovasti ja lopullisesti, mitkä saatavat ovat oikeutettuja saamaan jako-osuuden konkurssissa. 6. Velkoja X:llä on euron saatava GG Oy:ltä, joka on asetettu konkurssiin ja pesänhoitaja on määrätty. GG Oy on antanut kaksi vuotta ennen konkurssia X:n kanssa tehdyn lainasopimuksen perusteella X:lle vakuudeksi eli pantiksi omistamansa teollisuuskiinteistön. X:n saatava perustuu tähän lainasopimukseen, eli pantti on annettu mainitun velan vakuudeksi. GG Oy:n konkurssipesän selvitys on edennyt X:n mielestä melko hitaasti. X haluaisi, että vakuutena eli panttina oleva kiinteistö muutettaisiin rahaksi, jolloin hän saisi maksun saatavalleen. Pesänhoitaja on ilmoittanut X:lle, että GG Oy:n konkurssipesä ei velkojainkokouksen tekemällä päätöksellä salli vakuutena olevan kiinteistön rahaksimuuttoa, koska GG Oy:n konkurssipesä harjoittaa vähäriskistä liiketoimintaa kyseisellä kiinteistöllä. Lisäksi pesänhoitaja on ilmoittanut, että jos X ryhtyy pesänhoitajan kiellosta huolimatta pantin

10 rahaksimuuttoon, konkurssipesä hakee tarvittaessa tuomioistuimelta pantin rahaksimuuttoa koskevan kiellon. Voiko X nyt ryhtyä tehokkaasti pantin eli vakuutena olevan kiinteistön rahaksimuuttotoimiin ilman vaaraa, että tuomioistuin kieltäisi pantin rahaksimuuton tulevaisuudessakaan? 7. X:llä on lainvoimainen ja voimassaoleva ulosottoperuste velallista A kohtaan erääntyneestä euron rahavelasta, joka erääntyi kokonaisuudessaan mainittuna päivänä. X on neuvotellut A:n kanssa velan maksusta, mutta A tuntuu koko ajan vain järjestelevän raha-asioitaan, eikä maksua ole tullut. X on nyt aikeissa tehdä ulosottohakemuksen sähköisesti ulosottoviranomaiselle tästä velasta. X soitti juuri äsken A:lle asiasta ja nyt A tarjoutuikin maksamaan euroa ja lupaa maksaa loput vuoden loppuun mennessä. Onko X velkojana tässä tapauksessa velvollinen ottamaan A:lta nyt euron maksun vastaan tästä velasta? 8. Velallinen EE Oy on asetettu konkurssiin Konkurssipesä päätti jatkaa EE Oy:n harjoittamaa hotellitoimintaa ja konkurssihallinto otti siten vastuulleen hotellitoiminnasta konkurssin aikana syntyvät velat. Hotellikiinteistön rakennuksineen omistaa Helsingin kaupunki, jolta EE Oy oli sen vuokrannut, joten EE Oy:n konkurssipesä jatkoi vuokralaisena. Konkurssin valvontapäivä oli Pesänhoitajan jakoluetteloehdotus oli valmistunut ja se toimitettiin samana päivänä tiedoksi kaikille velkojille. Helsingin kaupunki on lukien ilmoittanut korottavansa hotellikiinteistön vuokraa 16 %. Kaikki velkojat olivat tietoisia tästä vuokrankorotuksesta. Kaksi velkojista, X ja Y ovat nyt ryhtyneet arvostelemaan vuokrankorotusta, joka euromääräisesti tarkoitti euroa kuukaudessa lukien. X ja Y eivät hyväksy korotettua vuokraa ja siitä konkurssipesälle syntyvää velkaa lukien. Pesänhoitaja on todennut, että X:n ja Y:n olisi tullut konkurssimenettelyssä riitauttaa Helsingin kaupungin lukien perimä vuokravelka heidän saatuaan jakoluetteloehdotuksen, ja lisäksi X ja Y ovat pesänhoitajan mielestä nyt myöhässä tehokkaan konkurssiriitautuksen suhteen, minkä vuoksi asiaan ei voi enää puuttua. Onko pesänhoitaja asian suhteen oikeassa?

11 9. Velallisen FF yksityishenkilön velkajärjestelyn maksuohjelma on vahvistettu , jolloin maksuohjelma siis alkoi. Maksuohjelman kesto määrättiin kolmeksi vuodeksi. FF:n velkajärjestely koski hänen kaikkia velkojiaan. FF sai v kuolleen tätinsä jälkeen perintöä 700 euroa, joka maksettiin FF:lle tämän vuoden helmikuussa. FF:n äiti kuoli tämän vuoden alussa ja FF:lle maksettiin perintöä hänen äitinsä jälkeen euroa. Saadut perinnöt paransivat FF:n maksukykyä ja perintörahat ovat tallella erillisellä tilillä. FF:n velkojat tietävät perinnöistä, mutta FF ei pidä tarpeellisena maksaa mitään perinnöistä velkojilleen. Voivatko FF:n velkojat tänään vaatia tehokkaalla tavalla tuomioistuinta vahvistamaan, että FF:n tulee maksaa euron lisäsuoritus velkojille edellä todetuista perinnöistä? 10. Velallinen GG Oy:n yrityksen saneerausta koskeva ohjelma on vahvistettu vuonna 2011 ja saneerauksen toteuttamisvaihe on edelleen meneillään. Ohjelmassa ei ole määräyksiä lisäsuorituksista. Ennen kuin saneerausohjelma vahvistettiin, niin GG Oy:n kaksi velkojaa A (pankki) ja B (vakuutusyhtiö) tekivät GG Oy:n kanssa sopimuksen eli liitännäissitoumuksen siitä, että A ja B saavat saatavilleen merkittävät lisäsuoritukset, jos GG Oy:n taloudellinen asema paranee saneerausohjelman toteuttamisen aikana. A:n ja B:n saatavat ovat suhteessa kaikkiin muihin velkojiin isot, joten heillä on luonnollisesti isoin intressi asiassa. Nyt tilanne on se, että GG Oy:n viime vuosi oli liiketoiminnallisesti erittäin kannattava ja GG Oy on tehnyt A:lle ja B:lle ylimääräiset lisäsuoritukset liitännäissitoumuksen mukaisesti. Muita isoimpia ohjelmavelkojia ovat C, D ja E, jotka ovat vasta viikko sitten saaneet tiedon näistä ylimääräisistä suorituksista. C, D ja E ovat erimielisiä siitä, tuleeko asiassa tehdä mitään ja mitä asiassa voi tehdä. Onko tässä tilanteessa lain mukaan ylipäätään mahdollista, että koko saneerausohjelma määrättäisiin raukeamaan?

12 TEHTÄVÄ 5 Vastaa seuraaviin osakysymyksiin valitsemalla annetuista vastausvaihtoehdoista ne, jotka pääsykoekirjojen tietojen perusteella pitävät paikkansa. Oikeasta vastauksesta hyvitetään 1 piste, väärästä vastauksesta vähennetään 1 piste. Kussakin kysymyskohdassa pisteen saaminen edellyttää, että vastaus on kokonaan oikein eli kaikki oikeat vastausvaihtoehdot ovat tulleet valituiksi eikä yhtään väärää vaihtoehtoa ole valittu. Kussakin tehtävässä on 1 4 oikeaa valintavaihtoehtoa. Vastaajan tehtävänä on päätellä oikeiden vaihtoehtojen määrä. Vastausta pidetään vääränä, jos se on osittainkin väärin (esim. yksi oikea vaihtoehto puuttuu). Jos hakija valitsee vastausvaihtoehdon en osaa sanoa, saa hän tästä osakysymyksestä 0 pistettä. Jos hakija ei valitse yhtäkään vastausvaihtoehtoa, tulkitaan osakysymys vääräksi vastaukseksi. Tehtävän yhteenlaskettu pistemäärä ei voi olla negatiivinen (eli se on vähintään 0). Kaikki tehtävän osakysymykset 1 10 ovat itsenäisiä, eikä niitä ratkaistaessa tule antaa merkitystä muille osakysymyksille. Vastaukset annetaan tehtävän ohessa olevaan taulukkoon rastittamalla oikea ruutu/oikeat ruudut tai valitsemalla kohta ei vastausta. 1. Mitkä vaihtoehdot kuvaavat kohtuusperiaatetta sopimusoikeudessa? a) Kohtuusperiaatteen painoarvo on vähentynyt viime vuosikymmeninä b) Kohtuus tavoitteena vaikuttaa erityisesti sovittelun yhteydessä, mutta sille voidaan antaa merkitystä myös sopimuksen tulkinnassa ja mitoitettaessa velkojan oikeussuojakeinoja c) Kohtuus on pääsääntöisesti yksipuolinen ilmiö, missä toisen osapuolen oikeusasema ja sopimusvelvoitteiden molemminpuolisuus eivät saa merkitystä d) Kuluttajaoikeudessa tunnetaan seuraava kohtuullistamissääntö: jos ehdon sovittelu tai sen jättäminen huomioon ottamatta koskee sellaista ehtoa, joka hyvän tavan vastaisesti johtaa osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien huomattavaan epätasapainoon kuluttajan vahingoksi, sopimusta ei voida sovitella muilta osin 2. Mitkä vaihtoehdot pitävät paikkansa sopimusoikeuden battle of forms -ongelman osalta?

13 a) Mainittu ongelma on käsillä, kun osapuolille syntyy eri käsitys sopimuksen sisällöstä keskenään ristiriitaisten, ja omalta taholtaan kummankin osapuolen itsenäisesti laatiman, sopimusneuvottelumuistioiden perusteella b) Ongelman ratkaisemisessa merkitystä voidaan antaa sille, kumpi osapuoli olisi voinut paremmin välttää ongelman tarkoittaman epäselvyyden syntymisen c) Ongelma voidaan yrittää ratkaista myös niin, että kiinnitetään erityistä huomiota toimialalla noudatettavien pakottavien normien sisältöön d) Alalla vallitseva sopimuskäytäntö voi toimia ohjenuorana sopimuksen sisällön määrittämisessä 3. Mitkä vaihtoehdot kuvaavat muotovaatimusta sopimusoikeudessa? a) Muotovaatimukset edistävät sopimuksen päätäntää edeltävää huolellista harkintaa ja helpottavat todistelua b) Maakaaren mukaisessa kiinteistönkaupassa noudatetaan muotovaatimusta, jonka mukaan kauppa on allekirjoitettava henkilökohtaisesti kaupantekijöiden toimesta eivätkä he saa käyttää edustajaa c) Määrämuodosta poikkeava sopimus kiinteistön kaupassa ei ole kokonaan vailla oikeusvaikutuksia, sillä muotovaatimusta noudattamattomassa kiinteistön kaupassa kaupasta vetäytyvä osapuoli voi joutua korvausvelvolliseksi niistä kustannuksista, joita kaupanteosta ja kiinteistöön tutustumisesta vastapuolelle aiheutui d) Sopimusehdolla ei voida sopia määrämuodosta, jota myöhemmin sopimuksen päätännässä noudatetaan 4. Mitkä vaihtoehdot kuvaavat letter of intent -asiakirjaa sopimusoikeudessa? a) Esisopimus ja letter of intent ovat synonyymeja eli samaa tarkoittavia käsitteitä sopimusoikeudessa b) Esisopimus ja letter of intent eroavat ainakin siten, että esisopimus velvoittaa myöhemmän sopimuksen päättämiseen, kun taas letter of intent -asiakirjan laadinnasta huolimatta sopijapuoli voi vapaasti kieltäytyä sopimuksen tekemisestä

14 c) Letter of intent ei varsinaisesti liity toistaiseksi saavutettujen neuvottelutulosten kirjaamiseen d) Joissakin tapauksissa letter of intent -asiakirja voi johtaa korvausvelvollisuuteen, jos osapuoli vetäytyy neuvotteluista ja neuvottelukumppanille on syntynyt tarpeettomaksi jääneitä neuvottelukustannuksia 5. Mitkä vaihtoehdot kuvaavat holhoustoimilain mukaista vajaavaltaisuutta? a) Vajaavaltaisuus rajoittaa henkilön oikeustoimikelpoisuutta ja eräissä tilanteissa myös oikeuskelpoisuutta b) Maistraatti voi holhoustoimilain mukaan päättää, että vajaavaltainen henkilö voi tehdä tiettyjä oikeustoimia vain yhdessä edunvalvojan kanssa c) Vajaavaltainen saa itse määrätä sellaisen varallisuuden käytöstä, jonka hän on vajaavaltaisuuden aikana ansainnut omalla työllään paitsi jos kyse on oikeustoimesta, joka ei ole tavanomainen eikä merkitykseltään vähäinen d) Oikeustoimikumppanin vajaavaltaisuudesta tietoinen sopijapuoli ei voi vetäytyä sopimuksesta sinä aikana, joka kohtuudella kuluu vajaavaltaisen edunvalvojan suostumuksen hankkimiseen 6. Mitkä vaihtoehdot kuvaavat kunnianvastaista ja arvotonta menettelyä oikeustoimilain väärinkäytösperusteena? a) Väärinkäytösperuste ei edellytä eettistä arviota oikeustoimen osapuolen menettelystä b) Väärinkäytösperuste ei estä käyttämästä hyväksi toisen osapuolen tekemiä virhearvioita oikeustointa tehtäessä, jos osapuoli tällaisen havaitsee c) Väärinkäytösperusteen eräänä soveltamistilanteena pidetään sitä, että toisen osapuolen ymmärryskyky on normaalia heikompi, vaikka henkilö ei olisikaan vailla oikeustoimikelpoisuutta d) Oikeustoimen tasapainoisuudella ei ole merkitystä väärinkäytösperusteen soveltamisen kannalta 7. Mitkä vaihtoehdot kuvaavat valeoikeustointa velvoiteoikeudessa?

15 a) Valeoikeustoimi on näön vuoksi tehty oikeustoimi, joka usein tehdään toisen osapuolen velkojien vahingoksi b) Oikeustoimilain mukaan valeoikeustoimet ovat päteviä osapuolten välisessä suhteessa, mutta pätemättömiä vilpittömässä mielessä olevaa kolmatta kohtaan c) Jos valeoikeustoimen perusteella on laadittu velkakirja, se on pätevä valeoikeustoimiluonteesta tietämätöntä asiakirjan haltuunsa saanutta kolmatta kohtaan d) Joissakin tapauksissa osapuolen velkoja voi joutua turvautumaan takaisinsaantiin siksi, että omaisuuden luovutukseen ei sovellu valeoikeustoimimääritelmä, vaikka osapuolilla on muutoin ollut päämääriltään hylättävä sopimuksentekotarkoitus 8. Mitkä vaihtoehdot kuvaavat reklamaatiota sopimusrikkomukseen vetoamisen yleisenä edellytyksenä? a) Osapuolet eivät voi sopia siitä, että reklamaatio on tehtävä kirjallisessa muodossa ollakseen pätevä b) Kun reklamaatio tehdään, siinä on ilmoitettava, että velkoja pitää saamaansa suoritusta sopimuksenvastaisena sekä alustavasti se oikeussuojakeinojen joukko, jonka piiristä velkoja myöhemmin muotoilee konkreetin seuraamusvaatimuksen c) Ellei velkoja reklamoi havaitsemastaan virheestä kohtuullisessa ajassa, hän menettää oikeutensa vedota virheeseen d) Reklamaatioajan ylittymisestä huolimatta velkoja ei menetä oikeuttaan vedota virheeseen, jos velallisen sopimusrikkomus on ollut tahallinen tai törkeän huolimaton ja hän on samalla menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti 9. Mitkä vaihtoehdot pitävät paikkansa sopimuksen purkamisesta sopimusvelkojan oikeussuojakeinona? a) Asuinhuoneiston vuokrasopimus voidaan purkaa, jos huoneistoa on hoidettu huonosti tai huoneistossa on vietetty häiritsevää elämää

16 b) Purkamisedellytyksenä olevaa sopimusrikkomuksen olennaisuutta arvioitaessa merkitystä ei ole sillä, voidaanko velkojaa hyvittää muita oikeussuojakeinoja käyttämällä c) Purkuoikeuden käyttäminen merkitsee aina kaksipuolista toimenpidettä osapuolten välillä d) Sopimuksen purkuilmoitus saa aikaan oikeusvaikutuksen vasta, kun tuomioistuimessa tai muussa sopijapuolten valitsemassa riidanratkaisuelimessä on vahvistettu purkamisedellytyksenä olevan oleellisen sopimusrikkomuksen tapahtuminen 10. Mitkä vaihtoehdot kuvaavat ympäristövahinkolain mukaista ympäristövahinkoa? a) Toiminnan ja syntyneen vahingon välistä syy-yhteyttä koskee todennäköisen syy-yhteyden vaatimus, mikä ei kuitenkaan merkitse samaa kuin luonnontieteellinen täysi varmuus aiheutuneen vahingon syystä b) Tärinästä aiheutunut vahinko voi tulla korvattavaksi ympäristövahinkona c) Ympäristövahinkolain mukainen sietämisvelvollisuus voi vaikuttaa korvausvelvollisuuden syntymiseen, mutta häiriön yleisyys ei kuitenkaan vaikuta sietämisvelvollisuuteen d) Ympäristövahinkolain mukainen korvaus voidaan määrätä myös etukäteiskorvauksena ja näin ennen vahingon konkreettista syntymistä, jos tulevaisuudessa jatkuvasti aiheutuva vahinko voidaan etukäteen arvioida

17 TEHTÄVÄ 6 Vastaa seuraaviin kysymyksiin 1-10 valitsemalla annetuista vastausvaihtoehdoista A, B, C tai D se, joka on oikein tai eniten oikein. Jokaiseen kysymykseen on vain yksi oikea vastaus. Merkitse vastauksesi A, B, C tai D selkeästi erillisessä vastauslomakkeessa olevaan taulukkoon rastittamalla oikea ruutu. Jos et halua vastata kysymykseen, merkitse rasti kohtaan ei vastausta. Jätä kohta tarkastussarake tyhjäksi. Jokaisesta oikeasta vastauksesta annetaan yksi piste ja jokaisesta väärästä vastauksesta vähennetään yksi piste. Mikäli valitset vaihtoehdon ei vastausta, kysymyksestä ei anneta eikä vähennetä pistettä. Tehtävän enimmäispistemäärä on 10 pistettä ja vähimmäispistemäärä 0 pistettä. Jos kysymykseen merkitään vaakariville useampi kuin yksi vaihtoehto, vastaus merkitään epäselvästi, merkintä jätetään kokonaan tekemättä tai merkintä tehdään tarkastussarakkeeseen, vastaus tulkitaan vääräksi, jolloin siitä vähennetään yksi piste. 1. Mikä seuraavista luottotietojen keräämiseen ja käyttämiseen liittyvistä väitteistä ei pidä paikkansa? a) Nykyinen luottotietojärjestelmä koostuu maksuhäiriömerkinnöistä ja niin sanotuista positiivisista luottotiedoista. b) Velkojalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa havaitsemaansa maksuhäiriötä luottotietorekisteriin. Ilmoituksen tekeminen tai tekemättä jättäminen on velkojan vapaassa harkinnassa. c) Jos velkoja on tehnyt ilmoituksen maksuhäiriöstä, hänen on huolehdittava rekisteritietojen pysymisestä ajan tasalla. d) Velkoja voi antaa luottoa myös sellaiselle henkilölle tai yritykselle, jolla on maksuhäiriömerkintöjä. Velkojan asiana on arvioida, mikä vaikutus huonoilla luottotiedoilla on. 2. Mikä seuraavista insolvenssimenettelyn toimielimiin ja toimijoihin liittyvistä väitteistä ei pidä paikkansa? a) Ulosotto on organisoitu viranomaispohjalle. b) Konkurssiasiamies ei ole yksittäisen konkurssimenettelyn orgaani vaan julkinen viranomainen.

18 c) Yrityksen saneerauksessa tuomioistuinten tehtäväkenttä on konkurssia laajempi ja vaativampi. d) Yksityishenkilön velkajärjestelyn perustana on niin sanottu velkojien autonomia. 3. Mitä seuraavista ei lueta insolvenssioikeuden menettelyperiaatteisiin? a) kollektiivisuuden periaate b) kuulemisen periaate c) kustannustehokkuuden periaate d) joutuisuuden periaate 4. Mitä seuraavista ei lueta insolvenssioikeuden arvoperiaatteisiin? a) kohtuullisen varojenjaon periaate b) velallisen suojan periaate c) sivullisen suojan periaate d) läpinäkyvyyden periaate 5. Mikä seuraavista yksityishenkilön velkajärjestelyn esteisiin liittyvistä väitteistä ei pidä paikkansa? a) Ilmeisen kevytmielinen velkaantuminen on käytännössä tavallinen esteperuste. b) Rikoksen tekeminen sinänsä on aina velkajärjestelyn este. c) Lähtökohtana on, että velkajärjestely voidaan myöntää samalle henkilölle vain kerran. d) Käytännössä on varsin tavallista, että velkajärjestely myönnetään painavien vastasyiden perusteella esteen ilmenemisestä huolimatta. 6. Mikä seuraavista ei ole yrityksen saneerauksessa tunnettu niin sanottu yksinkertaistettu menettely? a) Selvittäjän määräämättä jättäminen b) Kuulutuksista luopuminen c) Nopea saneerausohjelman vahvistaminen d) Saneerauskonkurssi

19 7. Mikä seuraavista ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuuden määräaikaisuutta koskevista väitteistä pitää paikkansa? a) Ulosottoperusteet, joissa luonnolliselle henkilölle on määrätty maksuvelvollisuus, ovat täytäntöönpantavissa pääsääntöisesti 20 vuoden ajan. b) Jos sekä velallinen että velkoja ovat luonnollisia henkilöitä, ulosottoperuste on täytäntöönpanokelpoinen 15 vuoden ajan. c) Sellaiseen rikokseen perustuvaa korvaussaatavaa, josta velallinen on tuomittu vankeuteen tai yhdyskuntapalveluun, koskee 15 vuoden täytäntöönpanokelpoisuuden määräaika. d) Jos velallinen on sopimattomalla tavalla huomattavasti vaikeuttanut velkojan maksunsaantia, tuomioistuin voi jatkaa ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuuden määräaikaa vielä 10 vuodella. 8. Ulosottokaaressa on säädetty järjestyksestä, jossa erilajista omaisuutta ulosmitataan. Mikä seuraavista jätetään ulosmittausjärjestyksessä lähtökohtaisesti viimeiseksi? a) Velallisella oleva käteinen raha, hänen pankkitilillään olevat varat ja hänen palkkansa tai työeläkkeensä b) Velallisen irtain omaisuus c) Velalliselle kuuluva kiinteistö d) Omaisuus, jota velallinen tarvitsee vakituiseksi asunnokseen tai välttämätöntä toimeentuloa varten 9. Mikä seuraavista ei kuulu velallisen erottamisedun piiriin ulosmittauksessa? a) Velallisen hallinnassa oleva asuinhuoneisto b) Velallisen tavanomainen koti-irtaimisto c) Velallisen ja hänen perheenjäsentensä henkilökohtaiset esineet d) Velallisen tarpeelliset työvälineet 10. Mikä seuraavista ei kelpaa konkurssin hakijasaatavaksi? a) Saatava, joka on vahvistettu ulosottoperusteessa b) Saatava, joka perustuu velallisen allekirjoittamaan asiakirjaan, mikäli velallinen ei ilmeisen perustellusti saatavaa kiistä

20 c) Saatava, jonka velallinen konkurssihakemuksen käsittelyssä tai sitä edeltäneessä perinnässä myöntää oikeaksi d) Kaikki kohdissa a-c mainitut kelpaavat.

2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain mukaiset saneerausmenettelyn aloittamisen edellytykset ja esteet? (10 p)

2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain mukaiset saneerausmenettelyn aloittamisen edellytykset ja esteet? (10 p) TÄYTÄNTÖÖNPANO-OIKEUS Valinnainen opintojakso 28.11.2013 1) a) Ulosmittauksen varmistustoimet? (4p) b) Velalliskohtaiset helpotukset palkan ulosmittauksessa? ( 6 p) 2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17. 1.1 Yleistä 17. 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17. 1.1 Yleistä 17. 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17 1.1 Yleistä 17 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21 2 VELKAJÄRJESTELYN EDELLYTYKSET, ESTYMINEN JA ESTEET 25 2.1 Velkajärjestelyn edellytykset

Lisätiedot

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Kuntamarkkinat 2015 / Lakiklinikka Joonas Jännäri lakimies Tyypilliset yksityisoikeudelliset saatavat kunnissa Tyypillisiä

Lisätiedot

Velallinen Oy, kotipaikka 17.3.2001 1.9.2001. Osoite Puhelinnumero Telefaxnumero. Tuomittaviksi ja maksettaviksi esitettävät valvotut saatavat

Velallinen Oy, kotipaikka 17.3.2001 1.9.2001. Osoite Puhelinnumero Telefaxnumero. Tuomittaviksi ja maksettaviksi esitettävät valvotut saatavat X:N KÄRÄJÄOIKEUDELLE KONKURSSIASIA 18.8.2001 01/xxx 1 LUETTELO KONKURSSIVALVONNOISTA Velallinen Velallinen Oy, kotipaikka Y- tai henkilötunnus xxxxxxx Takaisinsaannin määräpäivä eli hakemuksen vireilletuloajankohta

Lisätiedot

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Nuorten talous- ja velkaneuvonta Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Helsingin talous- ja velkaneuvonta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti Yleinen velvoiteoikeus kesätentti 14.8.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Laki. yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta

Laki. yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) 91 ja 100 a, sellaisena kuin niistä on 100 a laissa 138/2004,

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 2 Liite 1 (6) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄLUETTELO Velallinen X Oy Y-tunnus 1234567-9 Kotipaikka Helsinki Konkurssituomioistuin Helsingin käräjäoikeus, diaarinumero K 09/000 Konkurssin

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin LVV-koe (5) välittäjäkoelautakunta. Vastaa jokaiseen kysymykseen perustellusti. Pelkät pykäläviittaukset eivät riitä.

Keskuskauppakamarin LVV-koe (5) välittäjäkoelautakunta. Vastaa jokaiseen kysymykseen perustellusti. Pelkät pykäläviittaukset eivät riitä. Keskuskauppakamarin LVV-koe 23.4.2016 1 (5) LVV-koe 23.4.2016 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Vastaa selkeällä käsialalla. Vastaa jokaiseen kysymykseen perustellusti. Pelkät pykäläviittaukset eivät

Lisätiedot

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 J U H A N I S K A N E N K I I N T E I S T Ö P Ä Ä L L I K K Ö Y - S Ä Ä T I Ö LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Laki. konkurssilain muuttamisesta

Laki. konkurssilain muuttamisesta Laki konkurssilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan konkurssilain (120/2004) 1 luvun 2 :n 2 momentti, 3 luvun 2 ja 6 :n 1 momentti, 7 luvun 1 :n 1 momentti ja 12 :n 1 momentti, 12

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn?

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Esite keskeisimmistä asioista, jotka vaikuttavat yrittäjän mahdollisuuteen saada velkajärjestely. Samat ehdot ja ohjeet koskevat sekä pää että sivutoimisia

Lisätiedot

Sopimukset yritystoiminnassa. Perusasiaa yrittäjälle

Sopimukset yritystoiminnassa. Perusasiaa yrittäjälle Sopimukset yritystoiminnassa Perusasiaa yrittäjälle Sopimukset yritystoiminnan selkäranka Lähes kaikki vaihdanta modernissa markkinataloudessa perustuu sopimuksiin: myynnit, ostot, vuokraus. Hyvin tehdyt

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari Velkojan etujen tehokas valvonta Tarkista saatavan peruste, määrä ja korko Onko kyseessä saneerausvelka? Onko kyseessä

Lisätiedot

Luotto-oikeus. Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti. Marja-Leena Niemi

Luotto-oikeus. Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti. Marja-Leena Niemi Luotto-oikeus Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti Marja-Leena Niemi TALENTUM Helsinki 2014 Talentum Media Oy ja Marja-Leena Niemi ISBN 978-952-14-2082-5 ISBN 978-952-14-2083-2 Kansi: Lauri

Lisätiedot

Velvoiteoikeus

Velvoiteoikeus Velvoiteoikeus 25.2.2005 Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro. 1 5. Kysymyksen nro. 6 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden ruudun

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Perinnän peruskoulu: termit ja prosessi tutuksi. VT Sanna-Mari Mannila ja VT Laura Peltonen Lindorffin webinaari

Perinnän peruskoulu: termit ja prosessi tutuksi. VT Sanna-Mari Mannila ja VT Laura Peltonen Lindorffin webinaari Perinnän peruskoulu: termit ja prosessi tutuksi VT Sanna-Mari Mannila ja VT Laura Peltonen Lindorffin webinaari 19.5.2016 Sisältö 1. Mistä perinnässä on kyse? 2. Vapaaehtoisen perinnän kulku 3. Oikeudellisen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 13.3.2006

Yleinen velvoiteoikeus 13.3.2006 Yleinen velvoiteoikeus 13.3.2006 Vastaustilaa on kaksi sivua kysymyksissä nro. 1 3. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden

Lisätiedot

konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä

konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä EDUSKUNNAN VASTAUS 131/2003 vp Hallituksen esitys laiksi konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi konkurssi-

Lisätiedot

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle kiinteistön lahjoittamiseen sovellettava säännöstö Maakaaren (540/1995) 4. luvun 2 :n mukaisesti kiinteistön lahjaa koskevat soveltuvin osin kiinteistön

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Vuokra- ja vastikesaatavien perintä

Vuokra- ja vastikesaatavien perintä Päivitetty 03/2013 Isännöintiliiton yritysjäsenille ja paikallisyhdistysten henkilöjäsenille Vuokra- ja vastikesaatavien perintä Tässä ohjeessa perehdytään vuokra- ja vastikesaatavien perintään. Vuokra-

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEITÄ 15 1 JOHDANTO 19

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEITÄ 15 1 JOHDANTO 19 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEITÄ 15 1 JOHDANTO 19 2 MAKSU 23 2.1 Yleistä 23 2.2 Maksusuoritus oikealle taholle 24 2.3 Maksusuorituksen kohdentaminen 29 2.4 Velallisen kohdentamisoikeus ulosotossa 31 2.5

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

Yrityksen sopimukset käytännössä Valinnainen kurssi

Yrityksen sopimukset käytännössä Valinnainen kurssi Yrityksen sopimukset käytännössä Valinnainen kurssi 1 Yrityksen sopimukset käytännössä, valinnainen kurssi Kuulustelu 22.4.2015 1. Yritys A valmisti lastinkäsittelyjärjestelmiä. Se oli kehittänyt lastinkäsittelyjärjestelmän,

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 14 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA 19.5.2005

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 14 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA 19.5.2005 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 14 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA 19.5.2005 KONKURSSIN RAUKEAMINEN 1 KONKURSSILAIN TAVOITTEET Konkurssi tulee määrätä raukeamaan, kun pesän varat eivät riitä konkurssikustannuksiin tai

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia. Kuntamarkkinat lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen

Ajankohtaisia oikeustapauksia. Kuntamarkkinat lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen Ajankohtaisia oikeustapauksia Kuntamarkkinat 15.9.2016 lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen Sopimukset ketä kiinnostaa 2 KKO 2016:10 (sopimus - sopimuksen tulkinta - oikeustoimi - oikeustoimen tulkinta

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Laki. yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta

Laki. yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta EV 105/1998 vp- HE 68/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö Nuori velkakierteessä Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö 21.1.2016 Käsiteltävät asiat Velkaongelmien laajuudesta Maksuhäiriömerkintä ja sen vaikutukset Maksuvaikeuksissa olevan asiakkaan kohtaaminen Tilanteen

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE)

MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE) MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE) Maanvuokrasopimus perustuu yhdyskuntalautakunnan päätökseen xx x. SOPIJAOSAPUOLET Vuokranantaja: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) PL 52 02701

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Näytesivut. 10.1 Yleistä

Näytesivut. 10.1 Yleistä 10.1 Yleistä 10 YRITYSSANEERAUS Yrityssaneerausmenettelyä säätelee yrityssaneerauslaki (laki yrityksen saneerauksesta 25.1.1993/747). Lain tarkoituksena on yritystoiminnan tervehdyttäminen tai yrityksen

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Riidan sovittelu tuomioistuimessa

Riidan sovittelu tuomioistuimessa Riidan sovittelu tuomioistuimessa Mitä tuomioistuinsovittelu on? Käräjäoikeuksissa voidaan ottaa riita-asioita soviteltavaksi. Sovittelun tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään riitaansa ratkaisu,

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) Työmarkkinat Antti Kondelin 23.1.2008

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) Työmarkkinat Antti Kondelin 23.1.2008 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) ULOSOTTOPIDÄTYS PALKKAHALLINNOSSA Palkan ulosmittausmenettelyä koskeva ulosottolain muutos (469/2006) tuli voimaan 1.1.2007. Yleinen ulosmittauksen määrä on

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua?

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? 1. AsOy vastaa siitä, että huoneistot soveltuvat käyttötarkoitukseensa. 2. Osakkaan, vuokralaisen tai muun huoneiston haltijan ilmoitus heikosta sisäilman

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 1 VUOKRASOPIMUKSEN OSAPUOLET JA KOHDE 17 1.1 Vuokranantaja ja vuokralainen vuokrasuhteen osapuolina 17 1.2 Asuinhuoneisto 19 1.3 Useita huoneistoja koskeva sopimus 23 1.4

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus

Yleinen velvoiteoikeus Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

Laki. muutetaan yksityishenkilön velkajärjestelystä 25 päivänä tammikuuta 1993 annetun lain. Velallisen myötävaikutusvelvollisuus

Laki. muutetaan yksityishenkilön velkajärjestelystä 25 päivänä tammikuuta 1993 annetun lain. Velallisen myötävaikutusvelvollisuus EV 236/1996 vp- HE 180/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yksityishenkilön velkajäijestelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 180/1996 vp

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a 22.11.2011 S Y S : n s y y s k o k o u s K a r i M a r t t i n e n P a r t n e r A s i a n a j o t o i m i s t o

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus

Yleinen velvoiteoikeus Yleinen velvoiteoikeus 9.3.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Nuoret ulosotossa VALTAKUNNANVOUDINVIRAS TO / KF 2012

Nuoret ulosotossa VALTAKUNNANVOUDINVIRAS TO / KF 2012 Nuoret ulosotossa Ulosotto on.. Lakiin perustuvaa velkojen pakkoperintää Pakkotäytäntöönpanotehtäviä häädöt osamaksuesineen takaisinotto ja tilitys vankeusrangaistusten täytäntöönpano Lainkäyttöä ja puolueetonta

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Perintätoimiston rooli osana talousja velkaneuvonnan kokonaisuutta

Perintätoimiston rooli osana talousja velkaneuvonnan kokonaisuutta Perintätoimiston rooli osana talousja velkaneuvonnan kokonaisuutta 14.12.2016 Riitta Lehvä-Korpi, ryhmäesimies Riitta.lehva-korpi@intrum.com Puh. 09-2291 1355 Taustaa Aktiivinen velkojen perintä Fokuksessa

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka Sopimusjuridiikan perusteet 8.11.2016 Maarit Päivike, lakimies Miksi kirjallinen sopimus Yhteistyön väline Sopimusten merkitys korostuu usein silloin, kun asiat eivät

Lisätiedot

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle.

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle. Akaan kaupungin kuljetuksia koskeva tarjouspyyntö 23.1.2015 Liite 4 OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULUKULJETUKSET LINJA-AUTOLLA Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Talvivaaran kevät 2014

Talvivaaran kevät 2014 Ympäristörikoksen poliisitutkinta siirtyy syyttäjälle Talvivaaraa epäillään törkeästä ympäristön turmelemisesta Talvivaaran kevät 2014 Työturvallisuusrikoksen poliisitutkinta siirtyy syyttäjälle Maaliskuussa

Lisätiedot

Edunvalvojan tehtävä

Edunvalvojan tehtävä Edunvalvojan tehtävä Sisältö Edunvalvojan tärkeimmät tehtävät... 3 Edunvalvojan oikeus palkkioon... 5 Edunvalvonnan tarpeen uudelleen arviointi... 5 Edunvalvojan tehtävän päättyminen... 6 Holhousviranomainen...

Lisätiedot