Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta"

Transkriptio

1 Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE (suomenkieliset pyrkijät) Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastainen menettely koituu pyrkijän vahingoksi. Nämä tehtävät ovat yhteiset Helsinkiin ja Vaasaan tutkintoa suorittamaan pyrkiville. Tehtäviä on seitsemän, jotka arvostellaan pistein Enimmäispistemäärä on tällöin 70. Jokainen vastaus kirjoitetaan eri vastauspaperille. Vastaukset jätetään valvojille. Jokaiseen vastauspaperiin on kirjoitettava selvästi vastaajan nimi, henkilötunnus sekä koepaikkakunta niille varatuille paikoille. Mikäli johonkin tehtävään jätetään vastaamatta, tulee valvojalle jättää tyhjä vastauspaperi, josta käyvät ilmi edellä mainitut tiedot. Tehtäville 1 3 on kullekin varattu erillinen vastauspaperi, jolle vastataan annetun vastaustilan mukaisesti. Kullekin vastaustilan riville saa kirjoittaa vain yhden tekstirivin. Ylimenevää osaa ei lueta. Käsialan tulee olla kohtuudella luettavissa. Tehtäviin 4 7 vastataan niitä varten varatuille erillisille vastauslomakkeille tehtävänannossa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tehtävään 3 kuuluvat liitteet löytyy tehtävän jälkeen sivuilta 3 6. Vastauksia arvosteltaessa otetaan huomioon vain vuoden 2013 valintakoekirjoissa esitetyt tiedot. Sama tehtävä saattaa edellyttää useammassa valintakoekirjassa esitetyn huomioon ottamista. Oikeustapaus- ja esseekysymysten arvostelussa noudatetaan kokonaisarvostelua, jossa merkitystä voidaan antaa vastauksen sisältämien tietojen ja vastauksen virheettömyyden lisäksi vastauksen johdonmukaisuudelle, selkeydelle ja olennaisiin asioihin keskittymiselle. Puutteet mainituissa seikoissa voivat vähentää tehtävästä saatavaa pistemäärää. Kokeesta kokonaan luopuvat jättävät tämän paperin sekä vastauspaperinsa (joita ei siis arvostella) valvojille. Tällöinkin kaikkiin papereihin on kirjoitettava nimi, henkilötunnus ja koepaikkakunta sekä tähän paperiin on merkittävä myös rasti kohtaan "luovun". Koesalista saa poistua aikaisintaan klo 13. Kokeen tulokset julkaistaan LUE OHJEET JA TEHTÄVÄT ERITTÄIN HUOLELLISESTI. Luovun

2 TEHTÄVÄ 1 Kirkon vaikutus oikeudellisiin muutoksiin keskiajalla TEHTÄVÄ 2 Selvitä mitä tarkoittaa rationaalinen luonnonoikeus. Selvitä myös sen syntyhistoria ja oikeushistoriallinen merkitys. TEHTÄVÄ 3 a) Määrittele insolvenssipolitiikka ja sen tavoitteet b) Liitteenä on neljä otetta erilaisista insolvenssipoliittisista näkemyksistä koskien yksityishenkilön velkajärjestelyn ja yrittäjyyden välistä suhdetta. Arvioi valintakoekirjassa mainitun insolvenssipoliittisia valintoja koskevan jaottelun perusteella, mihin suuntaan järjestelyä tulisi liitteissä esitettyjen näkemysten mukaan kehittää.

3 TEHTÄVÄ 3 / LIITE 1 Kauppalehti Velkajärjestely on jo nyt armelias Suomen Asiakastiedon lakiasiainpäällikkö Juuso Jokela pitää nykyistä yksityishenkilön velkajärjestelyä huomattavan armeliaana. Siksi lisäkevennyksiin ei ole perusteita. "Suomen velkajärjestelylainsäädäntö on kansainvälisesti hyvin velallisystävällinen. Tiedossani ei ole toista maata, missä tuomioistuimen päätöksellä voi saada kaikki velat anteeksi", Jokela summaa. Näin tapahtuu jo nyt niin sanotuissa nollaohjelmissa. Nollaohjelman aikana seurataan, syntyykö yrittäjälle tuloa. Jos syntyy, velkojen hoitaminen on Jokelan mukaan yksin kohtuullista. Jokela arvioi, että nykyinen 3-5 vuotta kestävä jäännösvelkojen maksuohjelma on kansainvälisesti "enemmän kuin kohtuullinen." Ohjelman helpottamisella olisi kielteisiä vaikutuksia. "Jäännösvelkojen maksuohjelmasta on siinä mielessä turha puhua, että jo nykykäytännössä moni velallinen ei maksa mitään. Tämä koskee sekä yrittäjiä että muita yksityishenkilöitä." Jos velasta vapautuu ilman jäännösvelkavastuuta, se sisältää moraalikadon ongelman. "Yrittäjällä ei olisi syytä olla ottamatta lisävelkaa, jos veloista vapautuisi saman tien. Jos elinkeinoministeri Jyri Häkämiehen ajama malli toteutuu, yritysten rahoituskustannukset nousevat." Näin siksi, että velkojan saatavien ennustettu arvo pienenee. Rahoituksen saatavuuskin vaikeutuu. "Näin tapahtuu markkinataloudessa. Käytännössä muut lainanottajat maksavat tappion, koska pankin oma pääoma joustaa viimeisenä. Tappiot katetaan aina", Jokela korostaa.

4 TEHTÄVÄ 3 / LIITE 2 Helsingin sanomat Vieraskynä: Yksityishenkilön velkajärjestely käytännöllisemmäksi. Maailmankuvassamme säästäväisyys, velkojen maksaminen ja ahkeruus on liitetty toisiinsa. Maksukyvyttömyyssääntelyn juuret ovatkin maksunsa laiminlyöneen rankaisemisessa velkavankeuksineen ja muine arkaistisine seurauksineen. Itsenäistyvä Yhdysvallat halusi tehdä pesäeron eurooppalaiseen ajatteluun. Sikäläisessä sääntelyssä velallisen, olipa sitten kyseessä yritys tai yksilö, tulevaisuuden mahdollisuuksien säilyttäminen on ollut selvemmin esillä. Meillä velkojensa maksamatta jättämistä on pidetty tuomittavana tekona. Termit "konkurssiyrittäjä" ja "konkurssin tehnyt" eivät kielenkäytössämme juuri herätä myönteisiä tunteita luvun alun laman myötä oikeusjärjestykseemme tuotiin monipuolisempia tarkastelumalleja maksukyvyttömyyteen. Vuonna 1993 säädettiin sekä laki yrityksen saneerauksesta että laki yksityishenkilön velkajärjestelystä. Nämä säännökset mahdollistivat jatkamiskelpoisten yritysten saneeraamisen sekä yksityishenkilön vapautumisen velkavastuusta maksukykyyn perustuvan useampivuotisen maksusuunnitelman jälkeen. Lainsäädäntö tuli tälläkin kertaa hieman jälkijunassa. Joidenkin arvioiden mukaan yksi laman seuraus oli tuhansien yrittäjien menettäminen. Vastaako laki nykyisiä arvojamme ja tavoitteitamme tai olisiko toisenlaisella sääntelyllä voitu pelastaa merkittävä osa tästä hukkaan menneestä yrittäjäsukupolvesta?. Suomalainen järjestelmä on tuottanut hyvin huonosti tuloja velkojille eikä velallisella ole ollut riittävää kannustinta aloittaa uutta yritystoimintaa. Näissä olosuhteissa Yhdysvaltain mallin mukainen yksityishenkilön konkurssimenettely yhdistettynä väärinkäytökset estäviin säännöksiin tai maksuohjelmien lyhentäminen saattaisi tuoda suomalaiselle yhteiskunnalle kokonaisuutena arvioiden paremmat tuotot kuin nykyinen maksumoraaliajattelun innoittama sääntely. Pragmaatikon on helppo valita moralistilla on vaikeampaa. Jyrki Tähtinen

5 TEHTÄVÄ 3 / LIITE 3 Tiedote: Finanssimarkkinakatsaus 3/2012: Velkajärjestelyn lyhennys ei tue yrittäjyyttä Yrittäjyyteen rohkaiseminen ja myönteisen yritysilmapiirin luominen on tärkeää. Nykyisessä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa keskustelu velkajärjestelystä on noussut jälleen ajankohtaiseksi. On ehdotettu, että velallisen maksuohjelman kestoa lyhennettäisiin nykyisestä kolmesta vuodesta esimerkiksi kahteen vuoteen. Se ei kuitenkaan välttämättä parantaisi yrittäjien asemaa, kirjoittaa johtaja Helena Laine Finanssialan Keskusliiton tuoreessa Finanssimarkkinakatsauksessa. Finanssialan näkemyksen mukaan velkajärjestelyn yhteydessä vahvistettavan maksuohjelman lyhentäminen ei hyvästä tarkoituksesta huolimatta parantaisi yrittäjien asemaa. Helena Laineen mukaan nyt olisi maltettava odottaa vireillä olevan velkajärjestelyn uudistamistyön toista vaihetta, joka on parhaillaan oikeusministeriön arvioitavana. Maksuohjelman kestolla on laajempaa merkitystä. Luottojärjestelmän toimivuus ja pankkien mahdollisuus luotottaa yrityksiä edellyttävät, että myös velkojien oikeudet turvataan riittävästi yritysten maksukyvyttömyystilanteessa. Maksuohjelman lyhentäminen voisi siten olla heikentämässä yritystoiminnan edellytyksiä. Velkojan luottoriskin kasvaessa syntyy myös kustannuspaineita. Lisäksi pankkien tiukentuvat vakavaraisuus- ja maksuvalmiusvaatimukset kaventavat niiden mahdollisuuksia rahoittaa asiakkaitaan. Yrittäjävelallisen asemaa tulisi parantaa kohdennetuin toimin, jotka eivät heikennä yleisesti velkojien maksunsaantia. Maksuohjelman kestoa on juuri lyhennetty, joten seuraavaksi tulee arvioida työryhmän muita ehdotuksia, joilla voidaan parantaa yrittäjien asemaa. Lyhyt maksuohjelma on suomalainen erikoisuus. Asiansa moitteettomasti hoitanut yrittäjä voi tällä hetkellä saada yritystoiminnan päättymisen jälkeen velkajärjestelyn, jossa maksuohjelman pituus on kolme vuotta. Suurimmassa osassa Eurooppaa ja myös muissa Pohjoismaissa kesto on vähintään viisi vuotta. Maksuohjelman pituudella on ratkaiseva merkitys velkojille tulevien kertymien kannalta. Vaikka nykyjärjestelmällä velkojille ei kerrykään paljon suorituksia, niiden merkitystä ei tule aliarvioida.

6 TEHTÄVÄ 3 / LIITE 4 Kauppalehti Jyri Häkämies: Nykyinen velkajärjestely muistuttaa vankilakakkua, joka estää yrittäjyyden. Liiketoimissaan epäonnistuneiden yrittäjien velkavankeutta tulisi lyhentää, ehdottaa elinkeinoministeri Jyri Häkämies (kok). Ministeri Häkämies ja kansanedustaja Lasse Männistö (kok) ajavat yhdessä ajatusta siitä, että yksityishenkilöiden velkajärjestelyyn liittyvää jäännösvelkojen maksuohjelmaa pitäisi järkevöittää eli käytännössä lyhentää. "Nykytilanteessa vaikeuksissa oleva yrittäjä joutuu konkurssiin ja omaisuutensa realisoinnin jälkeenkin vielä 3-5 vuotta kestävään jäännösvelkojen maksuohjelmaan. Nykykäytäntö on kuin vankilakakku, joka estää uuden yrittäjyyden", ministeri Häkämies sanoo. Häkämies ehdottaa, että jäännösvelkojen maksuohjelma kestäisi korkeintaan kaksi vuotta. Sen jälkeen yrittäjä vapautuisi velkavastuusta ja voisi aloittaa alusta. "Uuden alun mahdollisuus on osa kannustavaa yrittäjäilmastoa. Jäännösvelkojen maksuohjelma jäisi, mutta se voisi olla vaikka vähän armeija-aikaa pidempi jakso", Häkämies vertaa. Nykytilanteessa harva yrittäjä on valmis aloittamaan uudelleen, kun kaikki mahdolliset tuotot menevät maksuohjelmaan. Häkämiehen mielestä realisoinnin jälkeiselle velkavankeuden keventämiselle on joukko selkeitä syitä. "Aloitteleville yrittäjille pitäisi lähettää rohkaiseva viesti siitä, ettei mahdollisten velkaongelmien päässä häämötä vuosikausien jälkikäteisrangaistus. Jos maksuohjelmien kestoa lyhennettäisiin, se motivoisi kovia kokenutta yrittäjää uuteen starttiin." Häkämies sanoo, että jälkijärjestelyt tuottavat tutkitusti olemattomia summia. Samalla uuden yritystoiminnan idut kuitenkin tuhotaan. "Kylmä realiteetti on se, ettei pitkä rangaistusjakso motivoi uuteen yrittäjyyteen. Meillä ei pitäisi olla varaa enää menettää yrittäjiä siksi, että järjestelmät ovat luonteeltaan passivoivia", Häkämies uskoo. Ministeri puhuu sellaisesta "epäonnistumisen kulttuurista", joka ei keskity moraaliseen tuomitsemiseen. Pitkäkestoinen jäännösvelkojen maksuohjelma sisältää ministerin mielestä liian ankaran rangaistuselementin.

7 TEHTÄVÄ 4 Vastaa seuraavaksi esitettäviin kysymyksiin 1 10 näiden yksittäisten kysymysten tietoihin ja valintakoekirjoissa esitettyyn tietoon tukeutuen siten, että annat vastaukseksi vaihtoehdon, joka sanottuun aineistoon perustuen selvästi eniten pitää oikeudellisesti paikkansa. Vastaukset kysymyksiin merkitään erilliselle vastauslomakkeelle. Vastausvaihtoehdot ovat KYLLÄ tai EI. Voit myös jättää vastaamatta, jolloin sinun on valittava vastauslomakkeesta vaihtoehto EI VASTAUSTA. Sinun on siis merkittävä jokin mainituista vastausvaihtoehdoista vastauslomakkeeseen. Jokaisesta oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen (+1) ja jokaisesta väärästä vastauksesta vähennetään kaksi pistettä (-2). Vastausvaihtoehto ei vastausta ei lisää eikä vähennä pisteitä (0). Tehtävän lopullinen kokonaispistemäärä ei voi olla negatiivinen, joten tämän tehtävän lopullinen kokonaispistemäärä on vähintään 0. Vastauslomakkeella on myös ns. tarkastussarake, jota käytetään tarkastusmerkintöjä varten. Älä tee tarkastussarakkeeseen mitään merkintöjä. Jos yksittäiseen kysymykseen merkitsee vaakariville useamman vaihtoehdon, jättää merkinnän kokonaan tekemättä, tai tekee merkinnän tarkastussarakkeeseen, vastaus tulkitaan vääräksi, eli siitä vähennetään kaksi pistettä (-2). Jokainen kysymys on itsenäinen. Yksittäiseen kysymykseen (1 10) vastatessa ei tule antaa merkitystä muiden kysymysten sisällölle tai niiden vastauksille. 1. A Oy on asetettu konkurssiin ja konkurssimenettely jatkuu edelleen. Pesänhoitaja on laatinut pesäluettelon ja velallisselvityksen vuonna Tämän vuoden alussa jouduttiin luovuttamaan pesästä vanerien valmistukseen käytettävä kone (arvo 0,7 milj. euroa) sivullinen CC Oy:lle, jonka todettiin riidattomasti omistavan tämän A Oy:n tiloissa olleen koneen. Tämä kone on mainittu pesäluettelossa. Pesänhoitaja ei ole muuttanut pesäluetteloa vaikka CC Oy haki koneen pois kolme kuukautta sitten. CC Oy ei pidä pesäluetteloa asianmukaisena. Onko pesänhoitajalla velvollisuus korjata pesäluetteloa tämän virheellisyyden osalta siten, että kyseinen kone poistetaan pesäluettelosta. 2. Velallinen B:n omaisuutta on ulosmitattu velkoja Y:n tekemän ulosottohakemuksen perusteella. Ulosmittauksen kohteena olivat B:n pankkitilillä olleet euroa. Velallinen B pitää tehtyä ulosmittausta eli ulosottomiehen päätöstä täysin

8 vääränä ja B on valittanut nimenomaan tästä ulosottomiehen tekemästä päätöksestä ulosmitata hänen varojaan käräjäoikeudelle osoitetulla valituksella, mutta B on toimittanut tämän valituskirjelmän ulosottomiehen kansliaan eikä käräjäoikeuteen. Velallinen B oli läsnä siinä toimituksessa, jossa tämä valituksenalainen ulosmittaus tehtiin. Toimituksen tehnyt ulosottomies sai tiedon valituksesta. Käräjäoikeus ei ole valituksen perusteella keskeyttänyt ulosottomenettelyä. Ulosottomies oli päättänyt varojen jaosta ja tehnyt lopullisen tilityksen eli lopputilityksen asiassa Tämä tilitys itsessään tapahtui täysin virheettä lain mukaan ja sen perusteella ulosottomies tilitti ulosmitatut euroa velkoja Y:lle. B kuuli tilityksestä ja kehotti Y:tä pitämään rahat varmassa tallessa, sillä B on erittäin toiveikas ulosmittauksesta tekemänsä valituksen menestymisen suhteen. Y on hämmentynyt ja hän on epätietoinen tilanteesta. Raukeaako B:n ulosmittauksesta tekemän valituksen käsittely nyt tuomioistuimessa? 3. DD Oy:n konkurssipesän valvontapäivä oli DD Oy:n konkurssipesän pesänhoitaja sai valmiiksi ehdotuksensa jakoluetteloksi eli jakoluetteloehdotuksen ja toimitti sen saman tien tiedoksi velkojille, jotka kaikki saivat sen tiedoksi Pesänhoitajan käsityksen mukaan jakoluetteloehdotus on valmistunut valvontapäivästä laskettavaan määräpäivään mennessä. Velkojista X ja Y ovat sitä mieltä, että pesänhoitaja on myöhästynyt jakoluetteloehdotuksensa kanssa, mutta tästä huolimatta he reagoivat jakoluetteloehdotukseen ja tekivät uudet riitautukset kahta ehdotukseen otettua saatavaa vastaan esittäen riitautuksensa Ovatko pesänhoitaja ja toisaalta velkojat X ja Y noudattaneet lain mukaisia määräaikoja jakoluetteloehdotuksen valmistumisen ja riitautusten esittämisen suhteen? 4. Yhtiö EE Oy:lle on vahvistettu käräjäoikeudessa saneerausmenettely tuomioistuimeen (eli käräjäoikeuteen) saapuneen saneeraushakemuksen perusteella. EE Oy tarvitsi liiketoimintansa jatkamiseksi hitsaustarvikkeita, joita X oli toimittanut EE Oy:lle lähtien. EE Oy on sittemmin asetettu konkurssiin X oli hämmästynyt tilanteesta ja lopetti saman tien (eli ) hitsaustarvikkeiden toimittamisen EE Oy:lle. X:n saatavat EE Oy:ltä sille mainittuna aikana toimitetuista hitsaustarvikkeista on selvittäjän suostumuksin euroa,

9 jonka erääntyneen summan EE Oy on velkaa X:lle. EE Oy ei ole maksanut toimitetuista tarvikkeista mitään, vaikka X oli vaatinut maksua viimeksi X oli kuvitellut, että hän saa kyllä maksun toimittamistaan hitsaustarvikkeista, koska selvittäjänä saneerauksessa toimi varatuomari, joka loi uskottavuutta tilanteeseen. Onko X:n koko euron saatavalla lain mukaan jokin etuoikeus EE Oy:n selostetun mukaisessa konkurssissa? 5. Pesänhoitaja on saanut valmiiksi lain mukaisessa määräajassa FF Oy:n konkurssipesää koskevan ehdotuksen jakoluetteloksi. Yksi velkojista teki riitautuksen ehdotukseen otettua FF Oy:n omistajan aviopuolison Z:n euron saatavaa kohtaan. Pesänhoitaja tutki tämän riitautuksen ja tarkisti sen perusteella jakoluetteloehdotustaan todeten, että Z:n saatava FF Oy:ltä on tosiasiassa euroa. Pesänhoitajan antamaan lopulliseen ehdotukseen eli lain mukaiseen pesänhoitajan jakoluetteloon Z:n saatava tuli merkityksi euron suuruisena. Pesänhoitaja jäi odottamaan Z:n reaktiota eikä ryhtynyt muihin toimiin. Eilen Z myönsikin pesänhoitajalle riitautuksen oikeaksi ja tyytyi siihen, että hänen kyseinen saatavansa on euroa. Muita riitautuksia tai lausumia ei määräaikaan mennessä esitetty. Voiko pesänhoitaja nyt päätöksellään vahvistaa tämän pesänhoitajan jakoluettelon, jonka jälkeen se osoittaa sitovasti ja lopullisesti, mitkä saatavat ovat oikeutettuja saamaan jako-osuuden konkurssissa. 6. Velkoja X:llä on euron saatava GG Oy:ltä, joka on asetettu konkurssiin ja pesänhoitaja on määrätty. GG Oy on antanut kaksi vuotta ennen konkurssia X:n kanssa tehdyn lainasopimuksen perusteella X:lle vakuudeksi eli pantiksi omistamansa teollisuuskiinteistön. X:n saatava perustuu tähän lainasopimukseen, eli pantti on annettu mainitun velan vakuudeksi. GG Oy:n konkurssipesän selvitys on edennyt X:n mielestä melko hitaasti. X haluaisi, että vakuutena eli panttina oleva kiinteistö muutettaisiin rahaksi, jolloin hän saisi maksun saatavalleen. Pesänhoitaja on ilmoittanut X:lle, että GG Oy:n konkurssipesä ei velkojainkokouksen tekemällä päätöksellä salli vakuutena olevan kiinteistön rahaksimuuttoa, koska GG Oy:n konkurssipesä harjoittaa vähäriskistä liiketoimintaa kyseisellä kiinteistöllä. Lisäksi pesänhoitaja on ilmoittanut, että jos X ryhtyy pesänhoitajan kiellosta huolimatta pantin

10 rahaksimuuttoon, konkurssipesä hakee tarvittaessa tuomioistuimelta pantin rahaksimuuttoa koskevan kiellon. Voiko X nyt ryhtyä tehokkaasti pantin eli vakuutena olevan kiinteistön rahaksimuuttotoimiin ilman vaaraa, että tuomioistuin kieltäisi pantin rahaksimuuton tulevaisuudessakaan? 7. X:llä on lainvoimainen ja voimassaoleva ulosottoperuste velallista A kohtaan erääntyneestä euron rahavelasta, joka erääntyi kokonaisuudessaan mainittuna päivänä. X on neuvotellut A:n kanssa velan maksusta, mutta A tuntuu koko ajan vain järjestelevän raha-asioitaan, eikä maksua ole tullut. X on nyt aikeissa tehdä ulosottohakemuksen sähköisesti ulosottoviranomaiselle tästä velasta. X soitti juuri äsken A:lle asiasta ja nyt A tarjoutuikin maksamaan euroa ja lupaa maksaa loput vuoden loppuun mennessä. Onko X velkojana tässä tapauksessa velvollinen ottamaan A:lta nyt euron maksun vastaan tästä velasta? 8. Velallinen EE Oy on asetettu konkurssiin Konkurssipesä päätti jatkaa EE Oy:n harjoittamaa hotellitoimintaa ja konkurssihallinto otti siten vastuulleen hotellitoiminnasta konkurssin aikana syntyvät velat. Hotellikiinteistön rakennuksineen omistaa Helsingin kaupunki, jolta EE Oy oli sen vuokrannut, joten EE Oy:n konkurssipesä jatkoi vuokralaisena. Konkurssin valvontapäivä oli Pesänhoitajan jakoluetteloehdotus oli valmistunut ja se toimitettiin samana päivänä tiedoksi kaikille velkojille. Helsingin kaupunki on lukien ilmoittanut korottavansa hotellikiinteistön vuokraa 16 %. Kaikki velkojat olivat tietoisia tästä vuokrankorotuksesta. Kaksi velkojista, X ja Y ovat nyt ryhtyneet arvostelemaan vuokrankorotusta, joka euromääräisesti tarkoitti euroa kuukaudessa lukien. X ja Y eivät hyväksy korotettua vuokraa ja siitä konkurssipesälle syntyvää velkaa lukien. Pesänhoitaja on todennut, että X:n ja Y:n olisi tullut konkurssimenettelyssä riitauttaa Helsingin kaupungin lukien perimä vuokravelka heidän saatuaan jakoluetteloehdotuksen, ja lisäksi X ja Y ovat pesänhoitajan mielestä nyt myöhässä tehokkaan konkurssiriitautuksen suhteen, minkä vuoksi asiaan ei voi enää puuttua. Onko pesänhoitaja asian suhteen oikeassa?

11 9. Velallisen FF yksityishenkilön velkajärjestelyn maksuohjelma on vahvistettu , jolloin maksuohjelma siis alkoi. Maksuohjelman kesto määrättiin kolmeksi vuodeksi. FF:n velkajärjestely koski hänen kaikkia velkojiaan. FF sai v kuolleen tätinsä jälkeen perintöä 700 euroa, joka maksettiin FF:lle tämän vuoden helmikuussa. FF:n äiti kuoli tämän vuoden alussa ja FF:lle maksettiin perintöä hänen äitinsä jälkeen euroa. Saadut perinnöt paransivat FF:n maksukykyä ja perintörahat ovat tallella erillisellä tilillä. FF:n velkojat tietävät perinnöistä, mutta FF ei pidä tarpeellisena maksaa mitään perinnöistä velkojilleen. Voivatko FF:n velkojat tänään vaatia tehokkaalla tavalla tuomioistuinta vahvistamaan, että FF:n tulee maksaa euron lisäsuoritus velkojille edellä todetuista perinnöistä? 10. Velallinen GG Oy:n yrityksen saneerausta koskeva ohjelma on vahvistettu vuonna 2011 ja saneerauksen toteuttamisvaihe on edelleen meneillään. Ohjelmassa ei ole määräyksiä lisäsuorituksista. Ennen kuin saneerausohjelma vahvistettiin, niin GG Oy:n kaksi velkojaa A (pankki) ja B (vakuutusyhtiö) tekivät GG Oy:n kanssa sopimuksen eli liitännäissitoumuksen siitä, että A ja B saavat saatavilleen merkittävät lisäsuoritukset, jos GG Oy:n taloudellinen asema paranee saneerausohjelman toteuttamisen aikana. A:n ja B:n saatavat ovat suhteessa kaikkiin muihin velkojiin isot, joten heillä on luonnollisesti isoin intressi asiassa. Nyt tilanne on se, että GG Oy:n viime vuosi oli liiketoiminnallisesti erittäin kannattava ja GG Oy on tehnyt A:lle ja B:lle ylimääräiset lisäsuoritukset liitännäissitoumuksen mukaisesti. Muita isoimpia ohjelmavelkojia ovat C, D ja E, jotka ovat vasta viikko sitten saaneet tiedon näistä ylimääräisistä suorituksista. C, D ja E ovat erimielisiä siitä, tuleeko asiassa tehdä mitään ja mitä asiassa voi tehdä. Onko tässä tilanteessa lain mukaan ylipäätään mahdollista, että koko saneerausohjelma määrättäisiin raukeamaan?

12 TEHTÄVÄ 5 Vastaa seuraaviin osakysymyksiin valitsemalla annetuista vastausvaihtoehdoista ne, jotka pääsykoekirjojen tietojen perusteella pitävät paikkansa. Oikeasta vastauksesta hyvitetään 1 piste, väärästä vastauksesta vähennetään 1 piste. Kussakin kysymyskohdassa pisteen saaminen edellyttää, että vastaus on kokonaan oikein eli kaikki oikeat vastausvaihtoehdot ovat tulleet valituiksi eikä yhtään väärää vaihtoehtoa ole valittu. Kussakin tehtävässä on 1 4 oikeaa valintavaihtoehtoa. Vastaajan tehtävänä on päätellä oikeiden vaihtoehtojen määrä. Vastausta pidetään vääränä, jos se on osittainkin väärin (esim. yksi oikea vaihtoehto puuttuu). Jos hakija valitsee vastausvaihtoehdon en osaa sanoa, saa hän tästä osakysymyksestä 0 pistettä. Jos hakija ei valitse yhtäkään vastausvaihtoehtoa, tulkitaan osakysymys vääräksi vastaukseksi. Tehtävän yhteenlaskettu pistemäärä ei voi olla negatiivinen (eli se on vähintään 0). Kaikki tehtävän osakysymykset 1 10 ovat itsenäisiä, eikä niitä ratkaistaessa tule antaa merkitystä muille osakysymyksille. Vastaukset annetaan tehtävän ohessa olevaan taulukkoon rastittamalla oikea ruutu/oikeat ruudut tai valitsemalla kohta ei vastausta. 1. Mitkä vaihtoehdot kuvaavat kohtuusperiaatetta sopimusoikeudessa? a) Kohtuusperiaatteen painoarvo on vähentynyt viime vuosikymmeninä b) Kohtuus tavoitteena vaikuttaa erityisesti sovittelun yhteydessä, mutta sille voidaan antaa merkitystä myös sopimuksen tulkinnassa ja mitoitettaessa velkojan oikeussuojakeinoja c) Kohtuus on pääsääntöisesti yksipuolinen ilmiö, missä toisen osapuolen oikeusasema ja sopimusvelvoitteiden molemminpuolisuus eivät saa merkitystä d) Kuluttajaoikeudessa tunnetaan seuraava kohtuullistamissääntö: jos ehdon sovittelu tai sen jättäminen huomioon ottamatta koskee sellaista ehtoa, joka hyvän tavan vastaisesti johtaa osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien huomattavaan epätasapainoon kuluttajan vahingoksi, sopimusta ei voida sovitella muilta osin 2. Mitkä vaihtoehdot pitävät paikkansa sopimusoikeuden battle of forms -ongelman osalta?

13 a) Mainittu ongelma on käsillä, kun osapuolille syntyy eri käsitys sopimuksen sisällöstä keskenään ristiriitaisten, ja omalta taholtaan kummankin osapuolen itsenäisesti laatiman, sopimusneuvottelumuistioiden perusteella b) Ongelman ratkaisemisessa merkitystä voidaan antaa sille, kumpi osapuoli olisi voinut paremmin välttää ongelman tarkoittaman epäselvyyden syntymisen c) Ongelma voidaan yrittää ratkaista myös niin, että kiinnitetään erityistä huomiota toimialalla noudatettavien pakottavien normien sisältöön d) Alalla vallitseva sopimuskäytäntö voi toimia ohjenuorana sopimuksen sisällön määrittämisessä 3. Mitkä vaihtoehdot kuvaavat muotovaatimusta sopimusoikeudessa? a) Muotovaatimukset edistävät sopimuksen päätäntää edeltävää huolellista harkintaa ja helpottavat todistelua b) Maakaaren mukaisessa kiinteistönkaupassa noudatetaan muotovaatimusta, jonka mukaan kauppa on allekirjoitettava henkilökohtaisesti kaupantekijöiden toimesta eivätkä he saa käyttää edustajaa c) Määrämuodosta poikkeava sopimus kiinteistön kaupassa ei ole kokonaan vailla oikeusvaikutuksia, sillä muotovaatimusta noudattamattomassa kiinteistön kaupassa kaupasta vetäytyvä osapuoli voi joutua korvausvelvolliseksi niistä kustannuksista, joita kaupanteosta ja kiinteistöön tutustumisesta vastapuolelle aiheutui d) Sopimusehdolla ei voida sopia määrämuodosta, jota myöhemmin sopimuksen päätännässä noudatetaan 4. Mitkä vaihtoehdot kuvaavat letter of intent -asiakirjaa sopimusoikeudessa? a) Esisopimus ja letter of intent ovat synonyymeja eli samaa tarkoittavia käsitteitä sopimusoikeudessa b) Esisopimus ja letter of intent eroavat ainakin siten, että esisopimus velvoittaa myöhemmän sopimuksen päättämiseen, kun taas letter of intent -asiakirjan laadinnasta huolimatta sopijapuoli voi vapaasti kieltäytyä sopimuksen tekemisestä

14 c) Letter of intent ei varsinaisesti liity toistaiseksi saavutettujen neuvottelutulosten kirjaamiseen d) Joissakin tapauksissa letter of intent -asiakirja voi johtaa korvausvelvollisuuteen, jos osapuoli vetäytyy neuvotteluista ja neuvottelukumppanille on syntynyt tarpeettomaksi jääneitä neuvottelukustannuksia 5. Mitkä vaihtoehdot kuvaavat holhoustoimilain mukaista vajaavaltaisuutta? a) Vajaavaltaisuus rajoittaa henkilön oikeustoimikelpoisuutta ja eräissä tilanteissa myös oikeuskelpoisuutta b) Maistraatti voi holhoustoimilain mukaan päättää, että vajaavaltainen henkilö voi tehdä tiettyjä oikeustoimia vain yhdessä edunvalvojan kanssa c) Vajaavaltainen saa itse määrätä sellaisen varallisuuden käytöstä, jonka hän on vajaavaltaisuuden aikana ansainnut omalla työllään paitsi jos kyse on oikeustoimesta, joka ei ole tavanomainen eikä merkitykseltään vähäinen d) Oikeustoimikumppanin vajaavaltaisuudesta tietoinen sopijapuoli ei voi vetäytyä sopimuksesta sinä aikana, joka kohtuudella kuluu vajaavaltaisen edunvalvojan suostumuksen hankkimiseen 6. Mitkä vaihtoehdot kuvaavat kunnianvastaista ja arvotonta menettelyä oikeustoimilain väärinkäytösperusteena? a) Väärinkäytösperuste ei edellytä eettistä arviota oikeustoimen osapuolen menettelystä b) Väärinkäytösperuste ei estä käyttämästä hyväksi toisen osapuolen tekemiä virhearvioita oikeustointa tehtäessä, jos osapuoli tällaisen havaitsee c) Väärinkäytösperusteen eräänä soveltamistilanteena pidetään sitä, että toisen osapuolen ymmärryskyky on normaalia heikompi, vaikka henkilö ei olisikaan vailla oikeustoimikelpoisuutta d) Oikeustoimen tasapainoisuudella ei ole merkitystä väärinkäytösperusteen soveltamisen kannalta 7. Mitkä vaihtoehdot kuvaavat valeoikeustointa velvoiteoikeudessa?

15 a) Valeoikeustoimi on näön vuoksi tehty oikeustoimi, joka usein tehdään toisen osapuolen velkojien vahingoksi b) Oikeustoimilain mukaan valeoikeustoimet ovat päteviä osapuolten välisessä suhteessa, mutta pätemättömiä vilpittömässä mielessä olevaa kolmatta kohtaan c) Jos valeoikeustoimen perusteella on laadittu velkakirja, se on pätevä valeoikeustoimiluonteesta tietämätöntä asiakirjan haltuunsa saanutta kolmatta kohtaan d) Joissakin tapauksissa osapuolen velkoja voi joutua turvautumaan takaisinsaantiin siksi, että omaisuuden luovutukseen ei sovellu valeoikeustoimimääritelmä, vaikka osapuolilla on muutoin ollut päämääriltään hylättävä sopimuksentekotarkoitus 8. Mitkä vaihtoehdot kuvaavat reklamaatiota sopimusrikkomukseen vetoamisen yleisenä edellytyksenä? a) Osapuolet eivät voi sopia siitä, että reklamaatio on tehtävä kirjallisessa muodossa ollakseen pätevä b) Kun reklamaatio tehdään, siinä on ilmoitettava, että velkoja pitää saamaansa suoritusta sopimuksenvastaisena sekä alustavasti se oikeussuojakeinojen joukko, jonka piiristä velkoja myöhemmin muotoilee konkreetin seuraamusvaatimuksen c) Ellei velkoja reklamoi havaitsemastaan virheestä kohtuullisessa ajassa, hän menettää oikeutensa vedota virheeseen d) Reklamaatioajan ylittymisestä huolimatta velkoja ei menetä oikeuttaan vedota virheeseen, jos velallisen sopimusrikkomus on ollut tahallinen tai törkeän huolimaton ja hän on samalla menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti 9. Mitkä vaihtoehdot pitävät paikkansa sopimuksen purkamisesta sopimusvelkojan oikeussuojakeinona? a) Asuinhuoneiston vuokrasopimus voidaan purkaa, jos huoneistoa on hoidettu huonosti tai huoneistossa on vietetty häiritsevää elämää

16 b) Purkamisedellytyksenä olevaa sopimusrikkomuksen olennaisuutta arvioitaessa merkitystä ei ole sillä, voidaanko velkojaa hyvittää muita oikeussuojakeinoja käyttämällä c) Purkuoikeuden käyttäminen merkitsee aina kaksipuolista toimenpidettä osapuolten välillä d) Sopimuksen purkuilmoitus saa aikaan oikeusvaikutuksen vasta, kun tuomioistuimessa tai muussa sopijapuolten valitsemassa riidanratkaisuelimessä on vahvistettu purkamisedellytyksenä olevan oleellisen sopimusrikkomuksen tapahtuminen 10. Mitkä vaihtoehdot kuvaavat ympäristövahinkolain mukaista ympäristövahinkoa? a) Toiminnan ja syntyneen vahingon välistä syy-yhteyttä koskee todennäköisen syy-yhteyden vaatimus, mikä ei kuitenkaan merkitse samaa kuin luonnontieteellinen täysi varmuus aiheutuneen vahingon syystä b) Tärinästä aiheutunut vahinko voi tulla korvattavaksi ympäristövahinkona c) Ympäristövahinkolain mukainen sietämisvelvollisuus voi vaikuttaa korvausvelvollisuuden syntymiseen, mutta häiriön yleisyys ei kuitenkaan vaikuta sietämisvelvollisuuteen d) Ympäristövahinkolain mukainen korvaus voidaan määrätä myös etukäteiskorvauksena ja näin ennen vahingon konkreettista syntymistä, jos tulevaisuudessa jatkuvasti aiheutuva vahinko voidaan etukäteen arvioida

17 TEHTÄVÄ 6 Vastaa seuraaviin kysymyksiin 1-10 valitsemalla annetuista vastausvaihtoehdoista A, B, C tai D se, joka on oikein tai eniten oikein. Jokaiseen kysymykseen on vain yksi oikea vastaus. Merkitse vastauksesi A, B, C tai D selkeästi erillisessä vastauslomakkeessa olevaan taulukkoon rastittamalla oikea ruutu. Jos et halua vastata kysymykseen, merkitse rasti kohtaan ei vastausta. Jätä kohta tarkastussarake tyhjäksi. Jokaisesta oikeasta vastauksesta annetaan yksi piste ja jokaisesta väärästä vastauksesta vähennetään yksi piste. Mikäli valitset vaihtoehdon ei vastausta, kysymyksestä ei anneta eikä vähennetä pistettä. Tehtävän enimmäispistemäärä on 10 pistettä ja vähimmäispistemäärä 0 pistettä. Jos kysymykseen merkitään vaakariville useampi kuin yksi vaihtoehto, vastaus merkitään epäselvästi, merkintä jätetään kokonaan tekemättä tai merkintä tehdään tarkastussarakkeeseen, vastaus tulkitaan vääräksi, jolloin siitä vähennetään yksi piste. 1. Mikä seuraavista luottotietojen keräämiseen ja käyttämiseen liittyvistä väitteistä ei pidä paikkansa? a) Nykyinen luottotietojärjestelmä koostuu maksuhäiriömerkinnöistä ja niin sanotuista positiivisista luottotiedoista. b) Velkojalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa havaitsemaansa maksuhäiriötä luottotietorekisteriin. Ilmoituksen tekeminen tai tekemättä jättäminen on velkojan vapaassa harkinnassa. c) Jos velkoja on tehnyt ilmoituksen maksuhäiriöstä, hänen on huolehdittava rekisteritietojen pysymisestä ajan tasalla. d) Velkoja voi antaa luottoa myös sellaiselle henkilölle tai yritykselle, jolla on maksuhäiriömerkintöjä. Velkojan asiana on arvioida, mikä vaikutus huonoilla luottotiedoilla on. 2. Mikä seuraavista insolvenssimenettelyn toimielimiin ja toimijoihin liittyvistä väitteistä ei pidä paikkansa? a) Ulosotto on organisoitu viranomaispohjalle. b) Konkurssiasiamies ei ole yksittäisen konkurssimenettelyn orgaani vaan julkinen viranomainen.

18 c) Yrityksen saneerauksessa tuomioistuinten tehtäväkenttä on konkurssia laajempi ja vaativampi. d) Yksityishenkilön velkajärjestelyn perustana on niin sanottu velkojien autonomia. 3. Mitä seuraavista ei lueta insolvenssioikeuden menettelyperiaatteisiin? a) kollektiivisuuden periaate b) kuulemisen periaate c) kustannustehokkuuden periaate d) joutuisuuden periaate 4. Mitä seuraavista ei lueta insolvenssioikeuden arvoperiaatteisiin? a) kohtuullisen varojenjaon periaate b) velallisen suojan periaate c) sivullisen suojan periaate d) läpinäkyvyyden periaate 5. Mikä seuraavista yksityishenkilön velkajärjestelyn esteisiin liittyvistä väitteistä ei pidä paikkansa? a) Ilmeisen kevytmielinen velkaantuminen on käytännössä tavallinen esteperuste. b) Rikoksen tekeminen sinänsä on aina velkajärjestelyn este. c) Lähtökohtana on, että velkajärjestely voidaan myöntää samalle henkilölle vain kerran. d) Käytännössä on varsin tavallista, että velkajärjestely myönnetään painavien vastasyiden perusteella esteen ilmenemisestä huolimatta. 6. Mikä seuraavista ei ole yrityksen saneerauksessa tunnettu niin sanottu yksinkertaistettu menettely? a) Selvittäjän määräämättä jättäminen b) Kuulutuksista luopuminen c) Nopea saneerausohjelman vahvistaminen d) Saneerauskonkurssi

19 7. Mikä seuraavista ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuuden määräaikaisuutta koskevista väitteistä pitää paikkansa? a) Ulosottoperusteet, joissa luonnolliselle henkilölle on määrätty maksuvelvollisuus, ovat täytäntöönpantavissa pääsääntöisesti 20 vuoden ajan. b) Jos sekä velallinen että velkoja ovat luonnollisia henkilöitä, ulosottoperuste on täytäntöönpanokelpoinen 15 vuoden ajan. c) Sellaiseen rikokseen perustuvaa korvaussaatavaa, josta velallinen on tuomittu vankeuteen tai yhdyskuntapalveluun, koskee 15 vuoden täytäntöönpanokelpoisuuden määräaika. d) Jos velallinen on sopimattomalla tavalla huomattavasti vaikeuttanut velkojan maksunsaantia, tuomioistuin voi jatkaa ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuuden määräaikaa vielä 10 vuodella. 8. Ulosottokaaressa on säädetty järjestyksestä, jossa erilajista omaisuutta ulosmitataan. Mikä seuraavista jätetään ulosmittausjärjestyksessä lähtökohtaisesti viimeiseksi? a) Velallisella oleva käteinen raha, hänen pankkitilillään olevat varat ja hänen palkkansa tai työeläkkeensä b) Velallisen irtain omaisuus c) Velalliselle kuuluva kiinteistö d) Omaisuus, jota velallinen tarvitsee vakituiseksi asunnokseen tai välttämätöntä toimeentuloa varten 9. Mikä seuraavista ei kuulu velallisen erottamisedun piiriin ulosmittauksessa? a) Velallisen hallinnassa oleva asuinhuoneisto b) Velallisen tavanomainen koti-irtaimisto c) Velallisen ja hänen perheenjäsentensä henkilökohtaiset esineet d) Velallisen tarpeelliset työvälineet 10. Mikä seuraavista ei kelpaa konkurssin hakijasaatavaksi? a) Saatava, joka on vahvistettu ulosottoperusteessa b) Saatava, joka perustuu velallisen allekirjoittamaan asiakirjaan, mikäli velallinen ei ilmeisen perustellusti saatavaa kiistä

20 c) Saatava, jonka velallinen konkurssihakemuksen käsittelyssä tai sitä edeltäneessä perinnässä myöntää oikeaksi d) Kaikki kohdissa a-c mainitut kelpaavat.

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle konkurssilainsäädännön uudistamiseksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi konkurssilaki. Sillä kumottaisiin vuodelta 1868 oleva konkurssisääntö. Uusi

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS 1 Sisällys Velka pitää maksaa...3 Mitä velka on?...3 Sopimuksen kesto...5 Kulutusluotot...5 Pikavipit...7 Osamaksu...8 Luottokortti...8 Asuntolaina...9 Takaus... 11 Vahingonkorvaus

Lisätiedot

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2/2002 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT EHDOTUS KONKURSSILAIKSI 22.11.2002 LAKIEHDOTUKSET 37 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Lisätiedot

MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET

MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut Risto Koulu Heidi Lindfors MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET Helsinki 2010 FORUM

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (18) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (18) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (18) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIVALVONTA JA JAKOLUETTELO Sisältöä muutettu 11.12.2012 1 YLEISTÄ Konkurssilain (120/2004, KonkL) 12 lukuun sisältyvät säännökset konkurssisaatavista,

Lisätiedot

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012 Antti Kolehmainen Perhe- ja perintöoikeus 1. Parisuhdeoikeus 2. Perintöoikeus 3. Edunvalvontaoikeus 4. Lapsioikeus KURSSIN TAVOITTEET 1. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden

Lisätiedot

59/2013. Velkajärjestelylain tarkistaminen

59/2013. Velkajärjestelylain tarkistaminen 59/2013 Velkajärjestelylain tarkistaminen 59/2013 Velkajärjestelylain tarkistaminen Oikeusministeriö, Helsinki 2013 21.11.2013 Julkaisun nimi Velkajärjestelylain tarkistaminen Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin.

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa myyntisopimus 6 Hyvä antaa turvaa riskeiltä yrittäjälle: 8 Perusohje

Lisätiedot

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin.

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 6 8 13 14 18 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa Hyvä myyntisopimus antaa turvaa riskeiltä Perusohje

Lisätiedot

2. Elinkeinonharjoittajaa koskevien säännösten muuttaminen

2. Elinkeinonharjoittajaa koskevien säännösten muuttaminen HELSINGIN HOVIOIKEUS Dnro: 509/7074/2013 Salmisaarenranta 7 I PL 132 00181 Helsinki Puhelin 02956 40500, Telefax 02956 40512 kirjaamo Sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi pvm. 12.2.2014 Oikeusministeriö

Lisätiedot

Tässä jaksossa pääpaino on kuluttajien luotoilla. Yrittäjien luottosuhteissa sopimukset ja vaihtelevat käytänteet ovat hyvin keskeisessä asemassa.

Tässä jaksossa pääpaino on kuluttajien luotoilla. Yrittäjien luottosuhteissa sopimukset ja vaihtelevat käytänteet ovat hyvin keskeisessä asemassa. 54 Luottosuhteessa ovat merkityksellisiä useat siviilioikeudelliset lait. Keskeisiä säännöksiä on muun muassa kuluttajansuojalaissa, kauppakaaren 9 ja 10 luvussa, velkakirjalaissa (622/1947), korkolaissa

Lisätiedot

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO Sisällysluettelo 1. Alkusanat s. 5 2. Yleistä vuokrasopimuksen ehdoista s. 6 3. Asunnon

Lisätiedot

Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa

Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelma vuosille 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Eija Mäkelä PERINTÄLAIN UUDISTUSTEN VAIKUTUKSET KULUTTAJAPERINNÄSSÄ. Liiketalouden koulutusohjelma 2014

Eija Mäkelä PERINTÄLAIN UUDISTUSTEN VAIKUTUKSET KULUTTAJAPERINNÄSSÄ. Liiketalouden koulutusohjelma 2014 Eija Mäkelä PERINTÄLAIN UUDISTUSTEN VAIKUTUKSET KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Liiketalouden koulutusohjelma 2014 PERINTÄLAIN UUDISTUSTEN VAIKUTUKSET KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Mäkelä, Eija Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS RT 2006 Julkaisija: Rakennusteollisuus RT ry Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy Unioninkatu 14 (PL 381), 00130 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi /rtkoy

Lisätiedot

OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM

OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM 1 OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM JOHDANTO Laman seurauksena yhä useampi yrittäjä ajautuu konkurssiin ja menettää myös muun kuin osakepääomaan sijoittamansa omaisuuden. Tämä johtuu vallitsevasta, lain vastaisesta

Lisätiedot

Oikeusjärjestelmä - tehtävänjako Hallitus valmistelee lakiehdotuksia eduskunalle ja huolehtii lakien toimeenpanosta Eduskunta

Oikeusjärjestelmä - tehtävänjako Hallitus valmistelee lakiehdotuksia eduskunalle ja huolehtii lakien toimeenpanosta Eduskunta YH3 lakitieto Oikeudellisen järjestelmän perusteet Arvostelu Numeroarvostelu: 4-10 Koe Ryhmätyö Tuntiaktiivisuus ja asennoituminen Selvittämättömät poissaolot voivat johtaa suorituksen hylkäämiseen Kurssin

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN 1/21 ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN Sisältö I. ASUNTOKAUPAN TURVA - NYKYTILANTEEN ONGELMIA... 2 1. KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT... 2 2. ASUNTOKAUPPARIITOJEN ERITYISPIIRTEET... 3 3. KUNTOTARKASTUKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ Jukka Pentikäinen TUTKIELMA ESINEOIKEUS SYKSY 2009 I Sisällys SISÄLLYS...I LÄHTEET...IV 1 Johdanto...

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana... 8 Asuinhuoneiston

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana...

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

54/2011. Maksuviivästystyöryhmän mietintö

54/2011. Maksuviivästystyöryhmän mietintö 54/2011 Maksuviivästystyöryhmän mietintö 54/2011 Maksuviivästystyöryhmän mietintö Oikeusministeriö, Helsinki 2011 21.12.2011 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Maksuviivästystyöryhmän mietintö

Lisätiedot

HE 83/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. harjoittaviin velallisiin. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi velkojien enemmistön suostumuksella.

HE 83/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. harjoittaviin velallisiin. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi velkojien enemmistön suostumuksella. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

HE 146/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset.

HE 146/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset. Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa,

Lisätiedot