EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE RISKIPÄÄOMAA KOSKEVAN TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE RISKIPÄÄOMAA KOSKEVAN TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, KOM(2001) 605 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE RISKIPÄÄOMAA KOSKEVAN TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

2 TIIVISTELMÄ Tässä tiedonannossa raportoidaan riskipääomaa koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanon edistymisestä vuonna 2000 ja vuoden 2001 alussa. Raportti on lajissaan kolmas ja se on laadittu toimintasuunnitelman toteuttamisen ollessa puolivälissä. Riskipääomaa koskeva toimintasuunnitelma hyväksyttiin vuonna 1998 ja se on määrä saada päätökseen vuonna Euroopan riskipääomamarkkinat kehittyivät vuonna 2000 loistavasti, etenkin siemen- ja käynnistysvaiheen rahoituksen osalta, jotka ovat perinteisesti olleet rahoituskierron heikoimpia linkkejä. Ala on kasvanut Euroopassa ja lisäksi sen ammattitaito ja organisaatio ovat kehittyneet. Kasvua todettiin kaikissa jäsenvaltioissa, vaikka niiden välillä onkin yhä merkittäviä eroja. Nämä kuvastavat yleiseurooppalaisten markkinoiden suhteellisen laajaa pirstoutuneisuutta. Vahvasta kehityksestään huolimatta Euroopan markkinat ovat Yhdysvaltain markkinoihin verrattuna edelleen pienet, joten Euroopassa on vielä paljon tehtävää. Osakemarkkinoiden lasku, joka alkoi vuonna 2000 ja kiihtyi vuonna 2001, talouskasvun hidastuminen sekä ympäröivän maailman epävarmuus, jota Yhdysvaltain dramaattiset tapahtumat syyskuun 11. päivänä 2001 vielä lisäsivät, vaikuttavat kielteisesti pääomasijoittamisen kasvuun. Tämä saattaa vaikuttaa suhteettoman siemen ja käynnistysvaiheen sijoituksiin. Tämän hetkisten markkinavaikeuksien ja Yhdysvaltojen pitkän etumatkan pitäisikin kannustaa entisestään nopeuttamaan riskipääomaa koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa. Asianmukaisen säännöskehyksen laatimista riskipääoman käytön kehittämiseksi on jatkettu erityisesti rahoitustoimenpiteiden alalla, jossa päätöksenteon painopistettä on siirretty komissiolta jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin suuntaan. Tärkeillä aloilla on edelleen monia vaikeuksia, kuten kohtuuhintaisen koko EU:ssa voimassa olevan patentin puuttuminen tai koko joukko verotuksellisia esteitä, jotka ovat usein luonteeltaan syrjiviä ja pystyvät viivästyttämään entisestään riskipääoman todellisten yhtenäismarkkinoiden syntymistä. Euromääräisten seteleiden ja kolikoiden piakkoin toteutuva käyttöönotto lisää paineita poistaa jäljellä olevat rajojen ylittämisen esteet. Eurooppalaisen yritystoiminnan kehittäminen ja edistäminen on ensisijainen tavoite, jonka saavuttamiseksi on ennen kaikkea järjestetty konferensseja ja työpajoja sekä toteutettu koulutusohjelmia ja valiokäytänteiden vaihtoa. Kulttuuristen esteiden poistaminen on vaikeaa, ja viime vuosien myönteisestä kehityksestä huolimatta ohjelmien kestoa on pidennettävä. Ala, jolla yritystoiminnan kehittämispyrkimyksiä saattaisi olla mahdollista toteuttaa kaikkein kustannustehokkaimmin, on tutkimus ja kehittäminen. Lissabonin Eurooppa-neuvostossa asetettiin tavoitteeksi maailman tehokkaimmin toimivan talousalueen luominen tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Suunnitelman toteutuminen edellyttää tehokkaiden ja dynaamisten tutkimus- ja kehittämisohjelmien avulla pitkälle kehitettyjen tekniikkojen ja niihin liittyvien sovellusten luomista, levittämistä ja kaupallistamista. Jotta tutkijoiden työ voitaisiin hyödyntää täydellisesti, heitä on tärkeä rohkaista kehittämään innovointikykyään ja kaupallista vastakaikua saavia tuotteita. Uuden tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelman nopeaa hyväksymistä on tästä syystä pidettävä ensisijaisena poliittisena tavoitteena. Julkisen rahoituksen alalla on tehty tärkeitä uudistuksia, jotka parantavat yhteisön riskipääomamarkkinoiden yleistä tehokkuutta. Komissio on selkeyttänyt valtiontukia koskevaa politiikkaansa, EIR on vahvistanut asemaansa riskipääomista vastaavana EIPryhmän osana ja määritellyt tarkasti tämän asemansa, EIP-ryhmä ja komissio ovat allekirjoittaneet yhteisen muistion T&K-toimintojen rahoittamisesta, riskipääoman merkitys 2

3 aluekehityksessä lisääntyy ja joitakin yhteisön välineiden käyttö on kohdennettu aikaisempaa selvemmin alkuvaiheen rahoitukseen. Kaiken kaikkiaan riskipääomaa koskevan toimintasuunnitelman kaikilla aloilla on tapahtunut edistystä. Jotta Eurooppa voisi Lissabonissa suunnitellulla tavalla saavuttaa johtavan aseman maailmassa, pitkän aikavälin toimintaa on kuitenkin jatkettava paljon päättäväisemmin monilla riskipääomaan liittyvillä rintamilla. 3

4 1. JOHDANTO Sen jälkeen, kun kesäkuussa 1998 Cardiffissa kokoontunut Eurooppaneuvosto hyväksyi riskipääomaa koskevan toimintasuunnitelman 1, sen edistymisestä on laadittu kaksi vuotuista seurantaraporttia 2. Tässä asiakirjassa keskitytään vuoden 2000 ja vuoden 2001 alun kehitykseen. EU:n valtiovarainministerien neuvoston 7. Marraskuuta 2000 pitämän kokouksen tulosten sekä Tukholman ja Göteborgin huippukokousten päätelmien pohjalta tässä arvioidaan (lähinnä kvalitatiivisesti) jo saavutettua edistymistä ja verrataan tilannetta pääkilpailijaan, Yhdysvaltoihin. Koska riskipääomaa koskevan toimintasuunnitelman on määrä olla toteutettu vuoteen 2003 mennessä, tämä asiakirja on samalla suunnitelman puolivälin tarkastelu. Riskipääomaa koskevan toimintasuunnitelman mukaiset toimet riskipääomamarkkinoiden esteiden poistamiseksi kuuluvat käynnissä oleviin rakenneuudistuksiin ja auttavat tehostamaan yhteisön tuote- ja pääomamarkkinoita. Riskipääomaa koskevasta toimintasuunnitelmasta laaditun viimevuotisen seurantaraportin päätelmiä vastaavasti talouspolitiikan laajoihin suuntaviivoihin vuosille kuuluu suosituksia EU:n riskipääomamarkkinoiden kehittämiseksi. Jäsenvaltiot raportoivat myöhemmin tänä vuonna yleisten ja maakohtaisten suositusten täytäntöönpanon edistymisestä samalla, kun ne esittävät Cardiffin prosessiin kuuluvan rakenneuudistuksen edistymistä koskevat kansalliset raporttinsa. Tämän tiedonannon on laatinut komission yksiköiden yhteinen ad hoc - työryhmä, jossa myös EIP:n ja EIR:n edustajat olivat mukana, ja työn aikana kuultiin myös pääomasijoittajia edustavaa EVCA:ta. Raportin 2 osassa kuvataan ja analysoidaan markkinoiden kehittymistä aivan lähitulevaisuuden näkymät mukaan lukien. Raportin 3 osassa paneudutaan meneillään olevaan rahoitusta ja muuta kuin rahoitusta koskevaan lainsäädäntötyöhön. Riskipääoman kannalta merkittäviä verotuksellisia kysymyksiä käsitellään 4 osassa. Yrittäjyyteen liittyvää ja erityisesti tutkimusta ja kehitystä koskevaa kehitystä kuvataan 5 osassa. Raportin 6 osassa tarkastellaan julkisen rahoituksen alalla otettuja merkittäviä kehitysaskeleita ja 7 osassa esitetään edistystä koskevia yleisiä päätelmiä. Riskipääomaa koskevan toimintasuunnitelman puolivälin arviointi valmis Riskipääomaa koskeva toimintasuunnitelma kuuluu EU:n käynnissä oleviin taloudellisiin rakenneuudistuksiin Yksiköiden välinen ad hoc työryhmä 2.Markkinoiden kehittyminen 3. Puitteet 4. Verokysymykset 5. Yrittäjyys 6.Julkinen rahoitus 7. Päätelmät 1 2 Perustuen komission tiedonantoon "Riskipääoma: Avain työpaikkojen luomiseen Euroopan unionissa", SEC(1998) 552, huhtikuu KOM(1999) 493, ja KOM(2000) 658,

5 2. MARKKINOIDEN KEHITTYMINEN 2.1. Pääomarahoitus vuonna 2000 Riskipääomasijoitusten kokonaismäärä Euroopassa 3 yrityskehityksen siemen-, käynnistys-, laajentamis- ja jälleenhankintavaiheen rahoitus mukaan lukien, kasvoi huimasti vuoden 1999 noin 10 miljardista eurosta (0,14 prosenttia BKT:sta) vuoden 2000 yli 19,6 miljardiin euroon (0,23 prosenttia BKT:sta), mikä merkitsi jatkoa muutaman aikaisemman vuoden kehitykselle (kuvio 1). Tämä trendi johtui yksittäisten sijoitusten keskimääräisen koon kasvusta (1,6 miljardista eurosta vuonna ,3 miljardiin euroon vuonna 2000) ja sijoitusten lisääntymisestä 30 prosentilla sekä sijoitusten kohteena olevien yritysten lukumäärän lisääntymisestä 35 prosentilla. Kuvio.1: Pääomasijoitukset 14 EU-maassa milj. euroa Lähde: EVCA alkuvaihe laajentaminen Siemen- ja käynnistysvaiheen sijoitusten kokonaismäärä kasvoi vuoden aikana vielä nopeammin, lähes 115 prosenttia 6,4 miljardiin euroon. Vain kaksi vuotta sitten tämä luku vastasi riskipääomasijoitusten kokonaismäärää. Lisäksi käynnistysvaiheen sijoitukset yli kaksinkertaistuivat ja edustivat 29 prosenttia riskipääomasijoitusten yhteenlasketusta määrästä (kuvio 2) sekä 38 prosenttia sijoitusten lukumäärästä. Näiden sijoitusten kasvu johtui pikemminkin yksittäisten pääomasijoitusten määrän lisääntymisestä (ennätykselliset 1 121) kuin niiden koon kasvusta. Useimmat sijoitusten kohdeyrityksistä olivat pieniä (alle 100 työntekijää), ja 45 prosenttia kaikista pääomasijoituksista (private equity, mukaan lukien toimivan johdon yritysostot, jotka ovat sijoituksina tavallisesti keskimääräistä suurempia) tehtiin yrityksiin, jotka työllistivät sijoitushetkellä alle 20 henkilöä. Painopiste siirtyy alkuvaiheen sijoituksiin Riskipääomasijoitusten kasvu jatkuu nopeana Pääomasijoitukset keskittyivät pieniinyrityk-siin 3 Vuosi 2000 oli epätasainen kausi, joka alkoi ylikuumenneilla markkinoilla ja päättyi laskevien markkinoiden vallitessa, mikä aloitti (mahdollisesti pitkään jatkuvan) epävarmuuden kauden. Tässä esitetyt luvut perustuvat kokonaismääriin, eivätkä siksi ilmennä markkinatunnelman vaihteluja vuoden aikana. Luvut ovat peräisin tutkimuksesta, jonka PWC (PriceWaterhouseCoopers) on laatinut EVCA:n toimeksiannosta ja joka on julkaistu EVCA:n vuosikirjassa

6 Tulevien riskipääomasijoitusten rahoittamiseksi hankittiin varoja vuonna 2000 lähes 20 miljardia euroa, kun vastaava määrä vuonna 1999 oli 11,5 miljardia euroa. Rahastonhoitajat arvioivat, että tästä kokonaismäärästä lähes 9 miljardia euroa kohdistettaisiin alkuvaiheen sijoituksiin (vuonna 1999 niihin käytettiin alle 5,5 miljardia euroa) ja noin 14 miljardia euroa huipputekniikan alalla toimivien yritysten sijoituksiin (alku- ja laajentamisvaiheen sijoituksina). Rahoituslähteiden joukossa institutionaalisten sijoittajien määrä kasvaa. Vuonna 2000 eläkerahastot yli kaksinkertaistivat osuutensa edellisvuoteen verrattuna ja olivat ensimmäistä kertaa suurin yksityinen pääomarahoituksen lähde (24 prosenttia) syrjäyttäen pankit (22 prosenttia), ja vakuutusyhtiöiden osuus oli 13 prosenttia. On kuitenkin huomattava, että merkittävä osa näistä eläkerahastojen sijoituksista oli yhdysvaltalaisten eläkerahastojen sijoituksia erityisesti Yhdistyneen kuningaskunnan pääomasijoitusyrityksiin. Rahoitus lähes kaksin-kertaistui vuonna 2000 Institutionaalinen sijoittaminen lisääntyy Kuvio 2: Pääomasijoitusten jakautuminen eri vaiheisiin, 14 EU-maata 2000 laajeneminen 62% käynnistys 29% Lähde: EVCA siemen 4% jälleenhankinta 5% Euroopan riskipääomamarkkinat keskittyvät nyt aikaisempaa vähemmän toimivan johdon yritysostoihin ja kattavat laajemmin yrityksen eri kehitysvaiheet. Vaikka Euroopan markkinat ovat kasvaneet, ne ovat yhä pienet verrattuna Yhdysvaltain markkinoihin, joilla sijoitusten määrä ylitti 74 miljardia euroa vuonna 2000 (120 prosentin kasvu edellisestä vuodesta) ja vastasi 0,7 prosenttia BKT:sta. Tästä noin 28 miljardia euroa (37 prosenttia) oli alkuvaiheen sijoituksia. Ne yksin ylittävät Euroopan riskipääomasijoitusten kokonaismäärän ja ovat yli nelinkertaiset verrattuna Euroopan alkuvaiheen sijoituksiin. Markkinat kehittyneet kypsyneet Yhdysvaltain etumatka säilyi ovat ja EU:n yhteenlasketut luvut vuodelta 2000 osoittavat riskipääomasijoitusten merkittävää kasvusuuntausta kaikissa jäsenvaltioissa. Myös Belgiassa siemen- ja käynnistysvaiheen sijoitukset kasvoivat merkittävästi, mutta kokonaismäärä ei edellisvuoden poikkeuksellisen nopean kasvun vuoksi lisääntynyt yhtä paljon. Suurimmilla kansallisilla markkinoilla (Yhdistyneessä kuningaskunnassa) rahastot yli kaksinkertaistivat Euroopan maiden 6

7 riskipääomasijoituksensa, jotka ylittivät 6 miljardia euroa 4. Yllättävänä kehityspiirteenä oli, että käynnistysvaiheen sijoitukset seitsenkertaistuivat ja siemenpääoman määrä lisääntyi merkittävästi, mikä vähensi suhteellisesti perinteistä toimivan johdon yritysostojen rahoittamiseen keskittynyttä sijoittamista. Saksalaisten rahastojen pääomasijoitukset kasvoivat 3,9 miljardiin euroon, mikä merkitsee lähes 50 prosentin kasvua. Siemenvaiheen sijoitusten määrä kaksinkertaistui ja käynnistysvaiheen sijoitukset lisääntyivät merkittävästi. Myös Ranskassa riskipääomasijoitukset lähes kaksinkertaistuivat (3,3 miljardiin euroon), ja käynnistysvaiheen sijoitukset lisääntyivät lähes yhtä nopeasti. Riskipääomasijoitusten määrä kasvoi huomattavasti myös Alankomaissa (yli 1,5 miljardilla eurolla), missä niiden osuus BKT:sta oli 0,39 prosenttia, eli lähes sama kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja Italiassa, missä riskipääomasijoituksia tehtiin 1,6 miljardilla eurolla (lähes kolminkertaisesti vuoden 1999 määrä). Tähän sisältyy käynnistysvaiheen sijoitusten nelinkertaistuminen, vaikka pääomasijoitusten suhde Italian BKT:hen onkin edelleen vaatimattomat 0,14 prosenttia. Suomen ja Ruotsin markkinat, jotka ovat kehittyneet huomattavasti viime vuosina, jatkoivat kasvuaan. Ruotsissa merkittävin kasvu vuoden 2000 aikana tapahtui kuitenkin toimivan johdon yritysostojen alalla (75 prosenttia uusien sijoitusten määrästä). Muissa jäsenvaltioissa sekä pääomasijoitusten määrät että niiden osuudet BKT:sta jäivät kasvustaan huolimatta alhaisiksi (kuvio 3). välillä eroja edelleen 0,80 Kuvio 3: Pääomasijoitukset suhteessa BKT:hen ,70 0,60 0,50 % 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 A B DK FIN F D EL IRL I NL P E S UK EU US Lähde: EVCA Kaiken tämän taustalla on Euroopan pääomasijoitus- ja riskipääoma-ala, joka nyt suurempi, kehittyneempi ja kypsempi kuin koskaan ennen. Kasvun tukena on myös merkittävä joukko kokeneita ammattijohtajia, entistä kokeneempia ammattisijoittajia ja monipuoliset tukipalvelut (erikoistuneet lakimiehet, tilintarkastajat, konsultit jne.), joilla on osuutensa sen onnistuneeseen kehittämiseen. Ammattitaito ja työnjako alalla ovat kehittyneet 4 Nämä luvut ja kaikki jäsenvaltioita koskevat luvut tarkoittavat rahastojen kotimarkkinoillaan tekemiä sijoituksia. Ne eivät sisällä sijoituksia, jotka on tehty muihin Euroopan maihin tai kolmansiin maihin (erityisesti Yhdysvaltoihin). Vaikka yleiseurooppalaiset ja Euroopan ulkopuoliset sijoitukset ovat lisääntyneet, lukumääräisesti yli neljä viidesosaa ja rahamääräisesti noin kolme neljäsosaa kaikista pääomasijoituksista (private equity) tehdään edelleen kotimaahan. 7

8 2.2. Kasvuyritysten osakkeiden markkinat Vuoden 2000 aikana hinnat putosivat Saksan Neuer Marktilla 40 prosenttia (tai 68 prosenttia maaliskuiselta huipputasoltaan), Ranskan Nouveau Marchélla 2 prosenttia (tai 61 prosenttia vuoden huipputasolta), ja yleiseurooppalaisessa EASDAQ-pörssissä ne putosivat 57 prosenttia (kuvio 4). Laskusuuntaus kiihtyi vuoden 2000 loppupuolella ja on jyrkentynyt vuonna 2001 useiden teknologiayritysten (erityisesti Internet yhtiöiden) antamien tulosvaroitusten myötä samalla kun tietoliikenneyhtiöiden velkaantuneisuus aiheutti huolta markkinoilla ja yritysten heikot tulokset loivat yleistä epävarmuutta. Uusiin pörsseihin listattujen uusien osakkeiden määrä kasvoi vuoden 2000 alkupuoliskolla jatkuvasti. Lontoon AIM:ään listautui viime vuonna yli 250 yritystä, Neuer Marktiin 130, Nouveau Marchéhen 50 ja Italian Nuovo Mercatoon 35 uutta yritystä. Kasvupörsseihin listautuneet yritykset keräsivät noin 22 miljardia euroa, kun vuonna 1999 määrä oli ollut 8 miljardia euroa, mutta perinteisissä pörsseissä kerätyn pääoman määrä kasvoi vieläkin nopeammin. Vuonna 2000 myös Irlannissa ja Espanjassa avattiin uudet pörssit. Useimmat listautumisannit toteutettiin vuoden 2000 alkupuoliskolla. Lisäksi kasvualojen markkinoilla hinnat laskivat nopeammin ja listautuvien yritysten määrä väheni jyrkemmin kuin päälistoilla. Suurin poikkeus tästä kehityksestä oli AIM, johon virtasi listautumisanomuksia jatkuvasti koko vuoden ajan. Tämä on osoitus siitä, että AIM on vähemmän keskittynyt teknologiaosakkeisiin ja siellä noteerataan monen eri toimialan yrityksiä. Vuoden 2000 voimakas korjausliike osakemarkkinoilla jatkuu vuonna 2001 Useimmat listautumis annit toteutettiin vuoden 2000 alkupuoliskolla Kuvio 4: Uusien kasvuosakkeiden hintaindeksit = /01/1997 1/07/1997 1/01/1998 1/07/1998 1/01/1999 1/07/1999 1/01/2000 1/07/2000 1/01/2001 Nouveau Marché Neuer Markt EASDAQ AIM Samanaikaisesti paineet eurooppalaisten pörssien yhteenliittämiseksi ja integroimiseksi eivät ole hellittäneet, vaan markkinamyllerrys on jopa saattanut vahvistaa niitä. Kun Euronext 5, joka sisältää huipputekniikan yritykset, oli luotu, yhdysvaltalainen Nasdaq hankki huhtikuussa 2001 omistukseensa enemmistön yleiseurooppalaisesta kasvuyritysten osakepörssistä Easdaqista, ja näin syntyi Nasdaq Eurooppa. Osakemarkkinoiden keskittymis paineet jatkuvat 5 Pariisin, Brysselin ja Amsterdamin pörssit perustivat Euronextin syyskuussa Muita pörssejä, esimerkiksi Lissabonin pörssiä, pyritään saamaan mukaan hankkeeseen. 8

9 2.3. Vuoden 2001 näkymät Lukuja eurooppalaisesta riskipääomasijoittamisesta ja varainhankinnasta vuoden 2001 alkupuoliskolla ei ole vielä käytettävissä. Alan toimijat ovat kuitenkin keskustelleet vilkkaasti lyhyen ja keskipitkän aikavälin suuntauksista ja näkymistä. Kaikentyyppisen ulkoisen rahoituksen saanti on vaikeutunut ja kallistunut. Sijoituskelvottomiksi luokiteltujen lainanottajien korkospread on kasvanut merkittävästi, lainahakemusten käsittelyaika on kasvanut ja kuten edellä on todettu, listautumismarkkinat 6 ovat kuivuneet kokoon erityisesti uusissa pörsseissä. Kun sijoituksista irtautuminen on nyt vaikeampaa kuin ennen, talouskasvu on heikentynyt ja ilmapiiriä leimaa yleinen epävarmuus, jota Yhdysvaltain 11. päivän syyskuuta 2001 dramaattiset tapahtumat pahensivat, monet pääomasijoitusrahastot saattavat huomata, että niiden sijoitukset ovat odotettua heikkotuottoisempia, että niitä joutuu pitämään tavallista kauemmin ja että niihin joutuu sijoittamaan lisäpääomaa useilla rahoituskierroksilla, jotka saattavat johtaa alan keskittymiseen. Koska toisaalta on jo kerätty paljon rahaa uusia sijoituksia varten (mutta ei vielä sidottu mihinkään kohteeseen), arvostusten aleneminen on luonut likvideille pääomasijoitusrahastoille uusia mahdollisuuksia, jotka voivat osoittautua erittäin hyvätuottoisiksi tulevien 2 3 vuoden aikana. Sekä sijoitusten määrän että kerättyjen varojen kasvun voidaan odottaa hidastuvan Euroopassa vuonna Tämä koskee myös Yhdysvaltain markkinoita, joilla vaikutukset voivat olla vieläkin jyrkemmät, koska ne ovat alttiimpia tietotekniikan alaa koskeville muutoksille. Yhdysvaltain markkinoita vuoden 2001 ensimmäisellä neljänneksellä koskevat luvut osoittavat kehityksen jo kääntyneen jyrkkään laskuun. Sijoitukset yhdysvaltalaisiin riskipääomarahoitteisiin yhtiöihin vähenivät vuoden 2001 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna 39 prosenttia, mikä oli vuosineljännestasolla suurin pudotus koko alan historiassa. Samaan aikaan riskipääomasijoitukset IT-alan yhtiöihin vähenivät puolestaan yli 50 prosenttia 7. Huolimatta rahavirtojen ehtymisestä Euroopassa, mikä saattaa jarruttaa vuonna 2000 alkanutta alkuvaiheen sijoitusten rahoittamisen tervetullutta lisääntymistä, pääomasijoitusten toimiala on Euroopassa kokeneempi, suurempi ja vahvempi kuin koskaan ennen, joten sen voidaan odottaa selviytyvän hyvin nykyisistä vaikeuksista. Mukautusten vuosi Euroopan riskipääomamarkkinoilla Sijoituksista irtautuminen vaikeutunut on Keskittyminen saattaa olla väistämätöntä Euroopan laskusuuntauksesta selviydyttäneen hyvin 3. SÄÄNNÖSKEHYS Riskipääomaa koskevaan toimintasuunnitelmaan kirjatulla tavalla ja toimialan esittämien jatkuvien pyyntöjen mukaisesti 8 viranomaiset pitävät tarvittavan sääntelykehyksen laatimista niin yhteisön tasolla kuin myös Asianmukainen Saatujen tietojen mukaan koko Euroopassa on toteutettu vuoden 2001 tammi elokuussa vain seitsemän huipputekniikkayrityksen listautumisantia. PriceWaterhouseCoopers ja VentureOne MoneyTree Survey -kysely, toukokuu Ks. esimerkiksi White Paper : Priorities for Private Equity-Fostering Long-Term Economic Growth, EVCA, kesäkuu Brysselissä 11. syyskuuta 2001 pidetty EVCA:n toiminnan neljäs suunnittelukokous perustui tähän asiakirjaan. Kokoukseen osallistuivat toimialan ja komission edustajat. 9

10 kansallisesti edelleen ensisijaisena poliittisena tavoitteena. Nykyaikainen, joustava ja kustannustehokas sääntelyjärjestelmä, joka kattaa oikeudelliset ja hallinnolliset toimenpiteet ja jossa tehokkaasti toimivien riskipääomamarkkinoiden tarpeet otetaan täysin huomioon (sekä tarjonnan että kysynnän kannalta), olisikin otettava käyttöön viipymättä. Tässä osassa käsitellään tärkeimpiä rahoituksellisia ja muita toimenpiteitä. Verotukseen liittyviä toimenpiteitä tarkastellaan seuraavassa osassa. säännöskehys on saatava aikaan viipymättä 3.1. Euron käyttöönotto Käteisen euron käyttöönotto 12 jäsenvaltiossa ja näiden valtioiden kansallisten valuuttojen poistuminen käytöstä korostaa entisestään EU:n ja erityisesti euroalueen asemaa todellisina yhtenäismarkkinoina. Tämä yhdentymistä kohti etenevä dynaaminen skenaario 9 tuo säännöksistä johtuvat esteet entistä selvemmin näkyviin ja lisää tarvetta niiden poistamiseksi. Tukholmassa pidetyssä erityisessä Eurooppa-neuvoston kokouksessa (23. ja 24. maaliskuuta 2001) tämä tarve todettiin selkeästi. Puheenjohtajan päätelmien 18 kohdassa todetaan: "Rahoituspalveluja koskevan toimintasuunnitelman pikainen täytäntöönpano on erittäin tärkeää." Päätelmien 19 kohdan toisessa luetelmakohdassa mennään pitemmälle ja kehotetaan, kuten jo Lissabonissa, panemaan rahoituspalveluja koskeva toimintasuunnitelma kokonaisuudessaan täytäntöön vuoteen 2005 mennessä. Lisäksi siinä edellytetään, että toimintasuunnitelmassa esitetylle arvopaperimarkkinalainsäädännölle annettaisiin etusija ja että yhdentyneet arvopaperimarkkinat toteutettaisiin vuoteen 2003 mennessä. Lissabonissa asetettu vuoden 2003 määräaika hyvin toimivien riskipääomamarkkinoiden toteuttamiselle vahvistetaan 19 kohdassa. Arvopaperimarkkinalainsäädännölle ja riskipääomaa koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanolle asetettu yhteinen määräaika merkitsee niiden keskinäisen riippuvuuden epäsuoraa tunnustamista. Näin ollen olisi otettava nopeasti käyttöön saumaton yleiseurooppalainen rahoitusjärjestelmä, joka vastaa esiin tulevia tarpeita yritysten koko elinkaaren aikana käynnistysvaiheesta pörssiin listautumiseen saakka ja myös mahdollisten myöhempien pääomanhankintojen yhteydessä. Tukholmassa kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi myös päätöslauselman, jolla vahvistetaan Euroopan arvopaperimarkkinoiden sääntelyä paroni Alexandre Lamfalussyn johdolla käsitelleen viisaiden ryhmän 15. helmikuuta 2001 julkistettu loppuraportti 10. Tähän liittyen komissio teki 6. kesäkuuta 2001 kaksi päätöstä, joilla perustetaan Euroopan arvopaperikomitea (European Securities Committee, ESC) ja Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea (Committee of European Securities Regulators, CESR) 11. Näillä uusilla järjestelyillä Euro tekee esteistä näkyvämpiä Arvopaperimarkkinalainsäädäntö olisi saatava valmiiksi vuoteen 2003 mennessä Eurooppaneuvosto vahvistaa riskipääomaa koskevan toimintasuunnitelman ja arvopaperimarkkinoiden välisen läheisen yhteyden Lamfalussyn menettelyt on otettava käyttöön lainsäädäntö työn nopeuttami seksi ja Yhteisösijoittajat pitävät entistä yleisemmin Euroopan arvopaperimarkkinoita yhtenäisinä, ja joitakin merkkejä saman katsantokannan laajenemisesta myös piensijoittajien keskuuteen on havaittavissa. Lisäksi monissa viimeksi kuluneiden puolentoista vuoden aikana toteutetuissa julkisissa osakeanneissa on otettu huomioon myös piensijoittajat yleiseurooppalaisella tasolla. Ks. (financial services, general matters section). Ks. (financial services, securities section). 10

11 varmistetaan, että Euroopan arvopaperimarkkinalainsäädännön hyväksyminen nopeutuu ja että se toteutetaan noudattaen avoimempia menettelyjä. Lisäksi erottamalla puiteperiaatteet täytäntöönpanoa koskevista teknisistä yksityiskohdista varmistetaan, että uudet säännöt ovat tehokkaammat ja riittävän joustavat vastaamaan ennalta arvaamattomaan markkinakehitykseen ja rahoituksellisten innovaatioiden asettamiin vaatimuksiin. Lamfalussyn kehittämän uuden lähestymistavan pääkohdat on jo sisällytetty ehdotettuihin direktiiveihin rahoitusvakuuksista (komissio hyväksyi 27 päivänä maaliskuuta 2001), tarjousesitteistä (ks. jäljempänä) ja markkinoiden väärinkäytöstä (hyväksyttiin 30 päivänä toukokuuta 2001). tehostamiseksi Kuvio 5: Rahoituspalveluja koskevan lainsäädännön täytäntöönpano 12 Pankit Vakuutus Arvopaperijärjestelmät Maksu- Yhtiölaki Yhteensä Sija B 8/8 23/24 14/14 2/2 15/15 62/63 9 DK 8/8 24/24 14/14 2/2 15/15 63/63 1 D 8/8 24/24 14/14 2/2 15/15 63/63 1 EL 6/8 23/24 14/14 2/2 15/15 60/63 15 E 6/8 24/24 14/14 2/2 15/15 61/63 11 F 8/8 23/24 14/14 1/2 15/15 61/63 11 IRL 8/8 24/24 14/14 2/2 15/15 63/63 1 I 8/8 23/24 14/14 1/2 15/15 61/63 11 L 8/8 24/24 14/14 2/2 15/15 63/63 1 NL 8/8 24/24 14/14 2/2 15/15 63/63 1 A 8/8 24/24 14/14 2/2 15/15 63/63 1 P 7/8 23/24 14/14 2/2 15/15 61/63 11 FIN 8/8 24/24 14/14 2/2 15/15 63/63 1 S 8/8 24/24 14/14 2/2 15/15 63/63 1 UK 8/8 23/24 14/14 2/2 15/15 62/63 9 EU 95.8% 98.3% 100% 93.3% 100% 98.6% / Rahoituspalveluja koskevan toimintasuunnitelman neljännessä seurantaraportissa 13, jonka komissio hyväksyi 1. kesäkuuta 2001 ja Ecofinneuvosto 5. kesäkuuta 2001, sanotaan: Yleinen edistyminen on tässä vaiheessa kohtalaisen tyydyttävällä tasolla, vaikka kaikenlaista itsetyytyväisyyttä onkin huolellisesti vältettävä (s. 7). Kun komissio toisaalta on jo hyvää vauhtia etenemässä kohti ensi vuoden alun tilannetta, jossa se on tehnyt lähes kaikki tärkeimmät ehdotuksensa, päätöksenteon painopiste on siirtynyt komissiolta neuvostolle ja Euroopan parlamentille. Poliittisten toimien painopiste siirtyy kohti jäsenvaltioita ja Euroopan parlamenttia Tilanne toukokuussa Toisaalta pankkialaa koskevien direktiivien lukumäärä on laskenut jyrkästi edellisistä vuosista direktiivin 2000/12/EY (pankkidirektiivien kodifiointi) myötä, koska sillä on poistettu 20 direktiiviä. Ks. (financial services, action plan section). 11

12 3.2. Rahoituspalveluja koskevaan toimintasuunnitelmaan sisältyvät toimenpiteet 14 Sekä rahoituspalveluja että riskipääomaa koskeviin toimintasuunnitelmiin kuuluvien lainsäädäntötoimien voidaan todeta edistyneen jonkin verran: Toimenpide: "Tarjousesitedirektiivien uudistaminen yritysten rajatylittävän pääoman hankkimisen helpottamiseksi" (esimerkiksi listautumisannin avulla) Komissio hyväksyi 30 päivänä toukokuuta 2001 ehdotuksen direktiiviksi, jolla liikkeeseenlaskijoille annetaan oikeus käyttää samaa esitettä kaikkialla yhteisössä (single passport for issuers). Uudet menettelyt ovat yksinkertaistettuja ja helpottavat pääoman hankkimista kaikkialla EU:ssa sekä laskevat sen hintaa. Tämä helpottaisi erityisesti yleiseurooppalaisten listautumisantien toteuttamista ja pääsyä nopeasti kasvaviin pk-yrityksiin erikoistuneille osakemarkkinoille. Tarjousesitteet: listautumisantimenettelyjä virtaviivaistetaan Toimenpide: "Sellaisten toiminnan vakautta koskevien sääntöjen antaminen, joiden nojalla institutionaaliset sijoittajat voivat tehdä pääomasijoituksia" Sijoitusrahastoja (yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä, UCITS) koskeva lainsäädäntö on jo edistynyt merkittävästi. Neuvosto hyväksyi 5. kesäkuuta 2001 kahta komission ehdotusta koskevat kaksi yhteistä kantaa. Neuvottelut lisäeläkerahastoja koskevasta komission ehdotuksesta 15 jatkuvat. Neuvostossa on vielä eriäviä mielipiteitä monista tärkeistä kysymyksistä. Mielipiteet jakautuvat kahtia lähinnä niiden jäsenvaltioiden kesken, joilla on jo toisen pilarin mukaisesti rahoitettuja eläkkeitä, ja niiden, jotka ovat harkitsemassa kyseisten järjestelmien käyttöönottoa. UCITSjärjestelmä lähellä hyväksymistä, mutta eläkerahastoja koskevat komission ehdotukset vaarassa Toimenpide: "Voimassaolevien tilinpäätös- ja - tilintarkastusvaatimuksien arviointi" Komissio hyväksyi 13. helmikuuta 2001 ehdotuksen asetukseksi kansainvälisten tilinpäätössuositusten (International Accounting Standards, IAS) soveltamisesta EU:ssa. Asetuksen mukaisesti EU:n kaikkien julkisesti noteerattujen yhtiöiden on vuodesta 2005 alkaen laadittava konsolidoidut tilinpäätöksensä IAS-suositusten mukaisesti. Jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus ulottaa tämä vaatimus koskemaan myös muita kuin julkisesti noteerattuja yhtiöitä. Lakisääteisen tilintarkastuksen osalta komissio hyväksyi 21. marraskuuta 2000 suosituksen lakisääteisten tilintarkastusten ulkoisen laadunvarmistuksen vähimmäisvaatimuksista EU:ssa. Myös suositus tilintarkastajan riippumattomuudesta annettaneen vuoden 2001 loppuun mennessä. IAS-suositukset hyödyttävät yleiseurooppalaisia ja kansainvälisiä markkinoita Riskipääomaa koskevaan toimintasuunnitelmaan kuuluvat rahoitukselliset toimenpiteet on sisällytetty rahoituspalveluja koskevaan toimintasuunnitelmaan ja ne vaikuttavat ensisijaisesti riskipääoman tarjontapuoleen. KOM(2000)507,

13 Toimenpide: "Yritysjohdon valvonnan valiokäytänteiden levittäminen" Komissio on käynnistänyt 16 voimassa olevien yritysjohdon valvontaa koskevien säännöstöjen vertailevan tarkastelun, jonka tavoitteena on yksilöidä yhtenäisten pääomamarkkinoiden kehitystä mahdollisesti haittaavat oikeudelliset tai hallinnolliset esteet. Tulosten odotetaan valmistuvan viimeistään joulukuussa 2001 ja niiden perusteella voidaan päätellä, missä laajuudessa asiaan pitäisi vaikuttaa EU:n tasolla. Yritysjohdon valvonnan valiokäytänteiden soveltamista olisi edistettävä 3.3. Rahoituspalveluja koskevaan toimintasuunnitelmaan kuulumattomat toimenpiteet 17 Rahoituspalveluja koskevaan toimintasuunnitelmaan kuulumattomien riskipääomatoimenpiteiden edistymisestä voidaan raportoida seuraavaa: Toimenpide: "Maksukyvyttömyyttä ja konkurssia koskevan lainsäädännön uudistaminen" Liiketoiminnan epäonnistumista koskeva seminaari pidettiin toukokuuta 2001 Alankomaiden Noordwijkissa. Seminaarin tuloksena pyritään auttamaan epäonnistuneita yrittäjiä uuteen alkuun torjumalla ongelmaa, joka liittyy heidän leimautumiseensa. Tapahtumasta laaditaan kattava raportti levitettäväksi syksyllä Komissio aikoo myös käynnistää ennen vuoden 2001 loppua tutkimuksen aiheesta "konkurssi ja uusi alku", jossa tarkastellaan konkurssilainsäädäntöön liittyviä indikaattoreita ja epäonnistumisesta aiheutuvaa leimautumista sekä tehdään suosituksia. Epäonnistumiseen liittyvän leimautumisen ongelmaa on käsiteltävä Toimenpide: "Euroopan patenttijärjestelmän uudistaminen" Komissio hyväksyi 1. elokuuta 2000 ehdotuksen asetukseksi yhteisön patentista 18. Asetuksessa keksijöille annettaisiin mahdollisuus hankkia Euroopan patenttitoimiston myöntämä yksi patentti, joka olisi sekä kustannuksiltaan kohtuullinen että oikeudellisesti varma. Yhteisön patentin odotetaan vähentävän merkittävästi käännös ja muita asiaan liittyviä kustannuksia, jotka ovat nykyisin merkittäviä Euroopan patenttijärjestelmään liittyviä kustannustekijöitä ja vähentävät erityisesti pk-yritysten halua patentoida keksintöjään. Kohtuuhintainen yksi patentti olisi otettava käyttöön 4. VEROKYSYMYKSET Riskipääoman hankkimisen ja myöntämisen sekä riskipääomatulon verottaminen ovat selvästi avainasemassa kehitettäessä sekä kotimaista että kansainvälistä riskipääomaan liittyvää toimintaa. Yleisesti katsoen eri sijoitusmuotoja tai eri rahoituslähteitä voidaan kohdella verotuksessa eri Verotuksellisia esteitä on Avoin tarjouspyyntö julkaistiin Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä maaliskuussa 2000 ja sopimus allekirjoitettiin joulukuussa Rahoituspalveluja koskevaan toimintasuunnitelmaan kuulumattomat toimenpiteet vaikuttavat lähinnä riskipääoman kysyntäpuoleen. EYVL C 337E,

14 tavoin, mikä johtaa erilaisiin efektiivisiin verokantoihin ja vaikuttaa liiketoimintaa koskeviin päätöksiin. Näitä kysymyksiä analysoidaan syvällisesti kattavassa komission tutkimuksessa 19. Vaikka riskipääomaa ei voidakaan pitää tärkeimpänä yksittäisenä kysymyksenä, joka on otettava huomioon verojärjestelmien rakennetta suunniteltaessa, siihen liittyviin toimintoihin vaikuttavia tahattomia kielteisiä seurauksia on vältettävä. Kansallisen verojärjestelmän rakenteesta ei tulisikaan aiheutua haittaa riskipääomalla edistettäville myönteisille tavoitteille, jotka ovat innovaatio sekä tutkimus ja kehitys. Päinvastoin, näitä toimintoja olisi jatkossakin edistettävä erityisillä verojärjestelyillä. analysoidaan komission tutkimuksessa Myös riskipääoma olisi otettava huomioon 4.1. Rajatylittävien ja kansainvälisten riskipääomaan liittyvien toimintojen verotukselliset esteet Yleisiä ja tarkemmin rajattuja verotuksellisia esteitä on yhä voimassa. Kansallisten verotusta koskevien sääntöjen erilaisuus voi olla este, ja myös syrjivää kohtelua esiintyy edelleen. Yhtiöverotuksen osalta rajatylittävän taloudellisen toiminnan yleiset verotukselliset esteet sisämarkkinoilla ovat merkittäviä myös riskipääomaan liittyvien toimintojen kannalta. Tutkimuksessa todetaankin (ks. III osa), että lähes kaikkien esteiden taustalla oleva syy on siinä, että sisämarkkinoilla on 15 erillistä verojärjestelmää, jotka vaikuttavat monin tavoin kielteisesti myös yleiseurooppalaisten riskipääomamarkkinoiden kehittymiseen. Jäsenvaltiot eivät esimerkiksi myönnä mielellään verohelpotuksia tappioista, joiden aiheuttajat ovat kyseisen verotusoikeuden ulkopuolella sijaitsevia osakkuusyhtiöitä. Lisäksi rajatylittävät uudelleenjärjestelyt, joiden tuloksena jäsenvaltio menettää verotusoikeuttaan, saattavat aiheuttaa pääomavoittojen verotusta ja muita maksuja. Ristiriitaiset verotusoikeudet saattavat myös johtaa kaksinkertaiseen verotukseen. Jäsenvaltioiden kaksinkertaista verotusta koskeviin sopimuksiin liittyvien politiikkojen koordinoinnin puute on asia, joka aiheuttaa paljon monimutkaisia tilanteita ja vaikeuksia rajatylittävissä ja kansainvälisissä riskipääomatoiminnoissa. Lisäksi tiettyihin yhtiöverojärjestelmiin sisältyy kotimaisia sijoituksia suosiva elementti. Esimerkiksi monissa jäsenvaltioissa sovellettava yhtiöveron hyvitysjärjestelmä, jonka mukaisesti yrityksestä maksettua veroa vastaava verohyvitys myönnetään maassa asuville osakkeenomistajille (yksityisille tai yrityksille), ei yleensä sisällä hyvitystä muualla asuvien osakkeenomistajien hyväksi, eikä sitä tavallisesti myöskään myönnetä ulkomailta saaduista osingoista. Tutkimuksen perusteella komissio on laatinut strategian, jonka mukaisesti voitaisiin ryhtyä toimiin erilaisten esteiden purkamiseksi 20. Suurin este on 15:n erilaisen oikeudenkäyttöalueen olemassaolo Komissio on laatinut toimintastrategian Komission yksiköiden raportti Company Taxation in the Internal Market. Ks. Tiedonanto Towards an Internal Market without tax obstacles A strategy for providing companies with a consolidated corporate tax base for their EU-wide activities". Ks. 14

15 Myös henkilökohtaisen tuloverotuksen alalla riskipääomamarkkinoihin liittyy laajempien rahoitusmarkkinoiden osana useita verotuksellisia ongelmia. Nämä liittyvät esimerkiksi osakeoptioiden verotukseen, johon eri jäsenvaltioissa sovellettavien sääntöjen moninaisuus voi helposti johtaa kaksinkertaiseen verotukseen. Lisäksi monissa tapauksissa jäsenvaltioiden tuloverolakeihin (yksityisen ja yritystulon osalta) sisältyy joko yksittäisen sijoittajan tai kollektiivisen rahaston tasolla myönnettäviä verohelpotuksia, jotka perustuvat vain tiettyihin, useimmiten kotimaisiin sijoituksiin tai sijoitusrahastoihin. Tällaiset syrjivät järjestelmät eivät todennäköisesti läpäisisi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tarkastelua. 21 Komissio on alkanut keskustella näistä asioista jäsenvaltioiden kanssa. On syytä huomata, että yhteisöjen tuomioistuin on todennut muissa jäsenvaltioissa sijaitsevien yritysten osakkeista saatujen ulkomaisten osinkojen verotusta koskevia lakeja säännöstenvastaisiksi niiden syrjivän luonteen vuoksi. 22 Komissio kiinnittää entistä enemmän huomiota näihin kysymyksiin (mukaan lukien yhteisöjen tuomioistuimen merkittäviin tuomioihin perustuvien ohjeiden kehittäminen ja niiden soveltamisen yhteensovittaminen "pehmeän lainsäädännön" keinoin) ja vaatii perustamissopimuksessa määrättyjen perusvapauksien noudattamista tällä alalla. Jotkin esteet vaikuttavat kaikkiin rahoitusmarkkinoihin Perustamissopimuksen perusvapauksia on kunnioitettava 4.2. Riskipääomaan liittyviä toimintoja edistävät jäsenvaltioiden verotukselliset toimenpiteet Kuten viime vuoden seurantaraportissa on todettu, monet jäsenmaat ovat ottaneet käyttöön rajattuja tai yleisiä verotuksellisia toimenpiteitä, jotka edistävät riskipääomatoimintoja, toisinaan myös muiden asioiden ohella. Näin toimiessaan jäsenvaltioiden tulisi täysin noudattaa perustamissopimuksessa määrättyjä, erityisesti valtiontukia koskevia velvoitteita ja muita EU:n verotuksen alaan liittyviä sitoumuksia. Tässä yhteydessä on myös syytä huomata, että monilla jäsenvaltioilla on käytettävissään erityisiä verokannustimia, joilla ne voivat edistää tutkimusja kehitystoimintaa. Useimmissa jäsenvaltioissa T&K-toimintoihin voi esimerkiksi soveltaa niitä suosivia poistosääntöjä ja joissakin jäsenvaltioissa (esim. Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa, Portugalissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa) niistä myönnetään erityisiä verohyvityksiä. Tällaisiin verokannustimiin on sovellettava samoja ehtoja kuin riskipääomaan. Alankomaissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa on parhaillaan käynnissä hanke, jossa tarkastellaan laajemmin tutkimusta ja innovaatioita edistäviä kannustimia EU:ssa. Työn tulokset on määrä esittää talouspoliittiselle komitealle joulukuussa ja sen jälkeen tammikuussa 2002 edelleen neuvostolle. Edellä esitetyn perusteella ja tutkimukseen ja kehittämiseen tehtäviä sijoituksia edistävien verotuksellisten kannustimien käytössä noudatettavien hyvien T&K-toimintaa edistäviä verokannustimia on jo käytössä useissa jäsenvaltioissa Komissio käynnistää T&Ktoimintaan liittyvää veropolitiikkaa koskevan hankkeen hyvien käytäntöjen Yksityiskohtaisempi katsaus jäsenvaltioissa mahdollisesti noudatettavista syrjivistä säännöistä on asiakirjassa "Price Waterhouse Coopers and Fédération Européenne des Fonds et Sociétés d'investissement (FEFSI), Discriminatory Tax Barriers in the Single European Investment Funds Market: a discussion paper", Lontoo, kesäkuu Asia C-35/98, Verkooijen, EYVL C 247, , s. 5 ja asia C-251/98, Baars, EYVL C 192, , s

16 käytäntöjen yksilöimiseksi komissio aikoo käynnistää hankkeen. Sen tarkoituksena on löytää tapoja, jotka tehostavat kyseisiä toimenpiteitä ja parantavat niiden täydentävyyttä muiden tutkimusta ja teknologian kehittämistä edistävien aloitteiden kanssa. Tutkimus- ja veroasioista vastaavat kansalliset hallinnot otetaan mukaan aloitteen toteuttamiseen. Seuraavat jäsenvaltioissa toteutetut toimenpiteet ja uudistukset ovat riskipääomatoimintojen kannalta erityisen merkittäviä. Saksa on alentanut yhtiövero- (asteittain vuoteen 2005 mennessä) ja tuloverokantaansa ja poistaa vuodesta 2002 alkaen kokonaan veron, jota sovelletaan yrityksiin näiden myydessä osakkeita. Myös Ranska on alentanut yhtiövero- ja tuloverokantaansa ja lisännyt uudelleensijoittaville bisnesenkeleille myönnettäviä veroetuuksia. Italia on ottanut käyttöön suljettuihin sijoitusrahastoihin sovellettavan edullisen verokohtelun. Espanja soveltaa rekisteröityihin pääomasijoittajiin verokannustimia. Useat jäsenvaltiot ovat keventäneet yritysten perustamista vaikeuttavia verotuksellisia esteitä. Monet jäsenvaltiot (Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta, Belgia, Tanska, Saksa, Ranska, Italia, Alankomaat, Suomi, Ruotsi) ovat säätäneet osakeoptioiden verotusta koskevat erityiset säännöt tai selventäneet yleisten sääntöjen soveltamista. Nämä säännöt eivät kuitenkaan ole kansainvälisissä tapauksissa aina yhteensopivia. Ranskassa BSPCEjärjestelmän soveltamisehtoja on laajennettu ja niiden voimassaoloa on jatkettu vuoden 2001 loppuun saakka. määrittelemiseksi Useita toimenpiteitä on jo toteutettu 5. YRITTÄJYYS Riskipääomaa koskeva toimintasuunnitelma liittyy ennen kaikkea yrittäjyyteen. 23 Euroopassa on edelleen liian vähän riskipääoman sijoittajia houkuttelevia innovatiivisia hankkeita (toisin sanoen riskipääoman kysyntäpuoli on edelleen heikko 24 ). Riskipääomaa koskeva toimintasuunnitelma ei ole onnistunut, ellei innovatiivisten nopeasti kasvavien yhtiöiden määrä lyhyellä tai keskipitkällä välillä kasva sen ansiosta huomattavasti Euroopassa. Siinä tapauksessa ei myöskään Lissabonin tavoitteita 25 voida saavuttaa. Siksi yrittäjyyden edistäminen kaikilla tasoilla pysyy edelleen ensisijaisena poliittisena tavoitteena. Riskipääomaa koskeva toimintasuunnitelma vaikuttaa yrittäjyyteen Yrittäjyyden edistäminen on ensisijainen poliittinen tavoite Innovatiivisiin nopeasti kasvaviin yhtiöihin vaikuttavat myös horisontaaliset aloitteet, jotka koskevat koko pk-yrityssektoria. Komissio on jokin aika sitten julkistanut kertomuksen 26, jossa esitetään yleiskatsaus Tämä on myös toimialan käsitys. Katso esimerkiksi EVCA White Paper (ks. edellä). Siihen asti, kun riskipääoman kysyntäpuoli on saavuttanut kriittisen vähimmäismassan, toimialan toiveita riskipääoman muuttumisesta erilliseksi ja tunnustetuksi pääomaluokaksi (eli itsenäiseksi pääomaluokaksi) on vaikea täyttää. Lissabonin tavoitteet ulottuvat huomattavasti pitemmälle kuin riskipääomaa koskevan toimintasuunnitelman alkuperäinen tavoite edistää kasvua ja työpaikkojen luomista. Kunnianhimoinen tavoite muuttaa EU vuosikymmenessä kilpailukykyisimmäksi ja dynaamisimmaksi tietopohjaiseksi yhteiskunnaksi edellyttää entistä lujempaa, vakaampaa, vaikutusvaltaisempaa ja jatkuvasti laajenevaa innovatiivista toimialaa, joka kykenee levittämään toimintansa tuloksia jatkuvasti koko talouden alalle ja koko yhteiskuntaan. Komission kertomus "Yrittäjyyden Euroopan rakentaminen: Yhteisön toimet pk-yritysten tukemiseksi", KOM(2001)98, Tämä on uusin kertomus, joka on laadittu pienten ja keskisuurten yritysten hyväksi laaditun kolmannen monivuotisen ohjelman mukaisesti. Neuvosto hyväksyi vuoden 16

17 niitä koskeviin yhteisön toimintoihin. Erityisen kiinnostavia ovat BESTtoimintasuunnitelma, jolla edistetään yrittäjyyttä ja kilpailukykyä sekä vertaileva esikuva-analyysi (benchmarking) 27. Jäljempänä käsitellään joitakin näkökohtia ja toimenpiteitä, joiden on ilmoitettu edistyneen ja joilla on vaikutusta yrittäjyyden edistämiseen ja levittämiseen, kiinnittäen samalla erityistä huomiota T&K-aloitteisiin Yrittäjien mahdollisuudet saada rahoitusta Innovatiivista liiketoimintaa aloittavien yrittäjien mahdollisuudet saada "vapaamuotoista" osakepääomaa ovat parantuneet Euroopassa. Jonkinlaista näyttöä bisnesenkeleiden tarjoaman rahoituksen lisääntymisestä Euroopassa merkitsee, että bisnesenkeleiden verkostojen määrä on kasvanut noin 130:een ja ne kattavat lähes kaikki EU-maat. Tuhannet bisnesenkelit ovat järjestäytyneet näihin verkostoihin, ja niillä on usein läheiset yhteydet paikallisiin tai alueellisiin pääomasijoitusrahastoihin, jotka voivat puolestaan auttaa lupaavia toimintaansa aloittavia yhtiöitä eteenpäin tarjoamalla niille rahoitusta myöhemmissä vaiheissa. Komissio on tukenut menestyksekkäästi bisnesenkelien verkostojen perustamista, ja hankkeen käynnistyttyä vuoden 1998 lopussa 22 uutta verkostoa on saanut taloudellista tukea yhteisön budjetista. Bisnesenkeleiden osuuden koko siemen- ja alkuvaiheen rahoituksesta Euroopassa katsotaan joidenkin arvioiden mukaan kasvaneen yhtä suureksi kuin "virallisen" pääomasijoitusalan kautta tarjottava rahoitus. Yhdysvalloissa sen arvioidaan olevan yli nelinkertainen verrattuna viralliseen pääomasijoitustoimintaan. Yritysten väliset riskipääomasijoitukset (corporate venturing) lisäävät merkitystään yrittäjien rahoituksessa Euroopassa. Tarkkoja lukuja ei ole käytettävissä, mutta vuosittaiseksi sijoitusmääräksi arvioidaan noin 1,2 miljardia euroa. Tämän määrän odotetaan kasvavan riskipääoman yleistä kehityssuuntausta vastaavasti. Se on kuitenkin edelleen pieni verrattuna Yhdysvaltoihin, missä vastaava luku arvioidaan viisinkertaiseksi. Tämäntyyppistä sijoittamista Euroopassa hyödyttäisi huomattavasti rajatylittävää sijoittamista suosiva sääntelykehys. 28 Bisnesenkeleiden tarjoama rahoitus on lisääntynyt Suuri ero Yhdysvaltoihin on kuitenkin säilynyt Yritysten välisten riskipääomasijoitusten merkitys kasvaa 5.2. Yrittäjyyden edistäminen ja yrittäjäkoulutus BEST-menettelyyn perustuva hanke, jonka tavoitteena on edistää yrittäjyyskulttuuria alkeisopetuksesta yliopistoon, on käynnistetty. Hankkeessa keskitytään valiokäytänteiden ja esikuva-analyysien soveltamiseen. Asiantuntijat tapasivat ensimmäisen kerran 14. kesäkuuta Lopullisia tuloksia hankkeesta odotetaan syyskuussa BEST-menettelyyn perustuva hanke on käynnistetty lopulla uuden monivuotisen ohjelman ( ) yritysten ja yrittäjyyden hyväksi (ks. 20 päivänä joulukuuta 2000 tehty neuvoston päätös 2000/819/EY, EYVL L 333, , s. 84). Ks. (yritystoiminnan pääosasto). Ks. komission julkaisu "Corporate Venturing in Europe", 2001 (EUR 17029). 17

18 Komissio on jatkanut yrityspolitiikan hyvien käytäntöjen vaihdon edistämistä läheisessä yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa ja myös BEST-menettelyn puitteissa järjestämällä foorumeita ja työpajoja, joihin osallistujat ovat viranomaisia ja käytännön toimijoita. Kahdessa foorumissa (3 osassa mainitun liiketoiminnan epäonnistumista koskevan seminaarin lisäksi), joista kumpaankin osallistui henkeä, keskityttiin erityisesti aiheeseen yrittäjyyden edistäminen. Nizzan Sophia Antipoliksessa järjestettiin lokakuussa 2000 yrittäjyyskoulutusta käsittelevä foorumi, jonka tavoitteena oli tuottaa konkreettisia esimerkkejä siitä, miten yrittäjyyttä voidaan edistää kouluissa ja yliopistoissa, ammatillisessa koulutuksessa ja yrityksissä ( Intrapreneurship ). Växjössä Ruotsissa (maaliskuussa 2001) järjestetyn tulevaisuuden yrittäjyys - foorumin yhteydessä tarkasteltiin hyviä käytäntöjä vastauksena esille nouseviin "uutta taloutta" koskeviin kysymyksiin ja ottaen erityisesti huomioon yrittäjyyden uudet muodot. 29 Madridissa järjestettiin maaliskuussa 2001 komission FITO3-aloitteeseen kuuluva yrittäjyyskoulutusta koskeva "FITO3 European Workshop on Entrepreneurship Training Curriculum" -työpaja. Työpajassa käsiteltiin Euroopan teknologia-alan yrittäjien koulutustarpeita ja siinä pyrittiin löytämään hyviä käytäntöjä yleisen koulutusmallin mukauttamiseksi erityisolosuhteisiin. Siemenpääomatoimen 30, jota EIR alkaa hallinnoida, tarkoituksena on tukea nuorten sijoitusjohtajien rekrytointia pääomasijoitusrahastoihin (mukaan lukien siemenpääomarahastot, pienet rahastot, alueelliset rahastot ja yrityshautomot), joihin se osallistuu. Tuki myönnetään euron avustuksena kullekin nuorelle sijoitusjohtajalle, joka toimii vähintään kolme vuotta kyseisen rahaston tai yrityshautomon palveluksessa. Tämä lisää merkittävästi eurooppalaisten pääomasijoitusyritysten mahdollisuuksia rekrytoida ja kouluttaa nuoria ammattilaisia. Osana työvoiman saatavuuden ja motivaation parantamista sekä sen tehokkuuden lisäämistä koskevaa politiikkaa komissio aloitti heinäkuussa 2001 kuulemismenettelyn 31, joka on tarkoitus saattaa päätökseen 31. lokakuuta Menettelyn perusteella on tarkoitus laatia rahoitukseen osallistumista koskeva tiedonanto ja toimintasuunnitelma. Viimeisen vuoden aikana on järjestetty menestyksekkäitä foorumeita Huipputekniikan yrittäjien työpaja Nuorten ammattilaisten rekrytointia tuetaan Rahoitukseen osallistumista on kannustettava 5.3. Euroopan tutkimus- ja innovointialue Tutkimussektorin merkitys tärkeänä riskipääomasijoituksille uusia mahdollisuuksia luovana tekijänä kasvaa jatkuvasti. Mahdollisuuksia syntyy suoraan tutkijoiden kehittämistä hankkeista, korkeakoulujen ja yritysten yhteistyön tuloksena sekä huipputekniikan spin off -yksiköissä. 32 T&K-toiminnasta on tullut jatkuvasti Näiden tapahtumien yhteydessä määritellyt hyvät käytännöt julkaistaan asiakirjamuodossa ja komission Internet-sivuilla. Sisältyy uuteen monivuotiseen suunnitelmaan ( ) (ks. edellä). Toimi korvaa CREA-ohjelman. Komission työasiakirja "The Financial Participation of Employees in the European Union", heinäkuu 2001, on tarkoitettu lähinnä jäsenvaltioille, työmarkkinaosapuolille, yrityksille ja järjestöille, jotka ovat osaltaan tekemisissä rahoituksen kanssa. Ks. (työllisyys- ja sosiaaliasiat). Nykyisistä yhteisön ohjelmista ks. 18

19 Euroopan tutkimus- ja innovointialue -aloitteella ja uudella puiteohjelmalla, jotka kuvataan jäljempänä, pyritään lisäämään näitä mahdollisuuksia korostamalla erityisesti tarvetta tehostaa innovaatioinnovaatiotoimintaa 33. Komissio hyväksyi tammikuussa 2000 tiedonannon, jossa ehdotetaan eurooppalaisen tutkimusalueen perustamista. 34 Ensisijaisia tavoitteita määriteltäessä asiakirjassa painotetaan tarvetta vauhdittaa yksityistä sijoitustoimintaa tutkimuksen ja innovaation edistämiseksi. Tässä yhteydessä kiinnitetään huomiota mahdollisuuteen käyttää välillisiä tukivälineitä kuten verotuksellisia toimenpiteitä (ks. 4.2 kohta). Lisäksi asiakirjassa painotetaan sellaisten toimien tärkeyttä, joilla tutkijoita rohkaistaan perustamaan varsinkin huipputekniikan alan yhtiöitä ja joilla voidaan lisätä riskipääomasijoituksia kyseisiin yhtiöihin. Lissabonin Eurooppa-neuvosto vahvisti tavoitteen luoda Euroopan tutkimus- ja innovointialue 35 ja korosti tarvetta edistää yksityisille tutkimusinvestoinneille, T&K-kumppanuuksille ja huipputekniikan yritysten perustamiselle suotuisaa ympäristöä sekä ehdotti, että tässä käytettäisiin veropolitiikkaa, riskipääomaa ja EIP:n tukea (ks. 6.4 kohta). Se kehotti myös luomaan avoimen koordinointimenetelmän kansallisten tutkimus- ja kehityspolitiikkojen benchmarking -analyysia varten. Tämän jälkeen komissio käynnisti useita kansallisten tutkimuspolitiikkojen vertailevia esikuva-analyysejä. Näihin kuuluu esimerkiksi hanke, jossa tutkitaan T&K-hankkeisiin tehtäviin julkisiin ja yksityisiin sijoituksiin liittyviä kysymyksiä. Myöhemmin Tukholman Eurooppa-neuvosto pyysi neuvostoa pohtimaan, miten jäsenvaltiot voisivat jakaa ajatuksia ja kokemuksia T&K-toiminnan edistämisestä taloudellisin kannustimin. Ehdotus uudeksi (kuudenneksi) T&K-puiteohjelmaksi ( ) 36 on tehty neuvostolle ja Euroopan parlamentille. Ehdotus sisältää useita uusia piirteitä. Kaikille yhteistä on, että innovaatiosta on tehty ohjelman koko rakenteen olennainen osa. Tämä vastaa periaatetta, jonka mukaan innovaatio ei ala siitä, missä tutkimus loppuu, vaan se on osa hankkeen rakennetta ja liittyy sen koko kehityskaareen. Ohjelma helpottaa esimerkiksi verkottamistoimintaa, jolla edistetään entistä parempien kosketuspintojen luomista tutkijoiden, yritysten ja rahoitusalan välille. Tässä toiminnassa etusijalla on hyvien käytäntöjen vaihto ja kansainvälinen yhteistyö yliopistojen, yrityshautomoiden ja riskipääomarahastojen välillä. Sijoitusfoorumeiden järjestäminen on esimerkki sellaisesta verkottamistoiminnasta, johon tällä ohjelmalla pyritään. Vuoden 1997 lopulta alkaen toiminutta Bioteknologia- ja rahoitusfoorumia voidaan pitää roolimallina. Uuden puiteohjelman pikainen hyväksyminen olisi Lissabonissa ja Tukholmassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta ratkaisevan tärkeää. merkittävämpi riskipääomalla rahoitettavien hankkeiden lähde Yksityisiä sijoituksia T&Ktoimintaan on vauhditettava Lissabonin ja Tukholman Eurooppaneuvostot valmistelivat tietä riskipääoman osuuden lisäämiselle Innovoinnin tulisi olla T&Kohjelmien olennainen osa Pikainen hyväksyminen olisi ratkaisevan tärkeää Toisin sanoen tutkijoita kannustetaan kehittämään innovaatioita / kaupallista "vastakaikua". KOM(2000)6, , "Kohti eurooppalaista tutkimusaluetta". Lissabonin Eurooppa-neuvosto 23. ja 24. maaliskuuta 2000, puheenjohtajan päätelmät, s. 4. KOM(2001)94, Erityisohjelmia koskevista ehdotuksista ks. KOM(2001)279,

20 6. JULKINEN RAHOITUS Jäljempänä esitetään joitakin viimeisten 12 kuukauden aikana otettuja merkittäviä edistysaskeleita, jotka liittyvät Euroopan julkisista varoista rahoitettavan riskipääoman myöntämisen selkeyttämiseen, järkeistämiseen tai uudelleen suuntaamiseen. Näiden päätösten odotetaan lisäävän merkittävästi EU:n riskipääomamarkkinoiden yleistä tehokkuutta Valtiontuki riskipääoman alalla Pääomasijoituksille on annettu Euroopassa vuosien ajan julkista tukea eri muodoissa ja useiden eri ohjelmien välityksellä, ja sillä on ollut usein avainasema pääomasijoittamisen kehityksessä. Viimevuotisessa kertomuksessa todettiin markkinoiden vääristymisen ja yksityisen rahoituksen korvautumisen riskit ja korostettiin velvollisuutta noudattaa valtiontukisääntöjä. Samalla siinä todettiin julkisen rahoituksen rajoitettu rooli "markkinoilla havaittavien ongelmien ratkaisukeinona" 37. Näiden tarkastelujen mukaisesti komissio on kehittänyt riskipääoman julkista rahoittamista koskevaa politiikkaansa ja hyväksynyt aiheesta laaditun tiedonannon 38. Komissio aikoo soveltaa tämän tiedonannon sisältämiä ehtoja viisi vuotta 39. Koska tässä tiedonannossa kuitenkin poiketaan aiemmista valtiontukien valvonnan menetelmistä ja koska se käsittelee nopeasti kehittyvää alaa, komissio varaa itselleen oikeuden muuttaa lähestymistapaansa kokemuksen perusteella. Julkisia varoja vain markkinaongelmien ratkaisemiseksi Valtiontukia ja riskipääomaa koskeva tiedonanto on julkistettu 6.2. Euroopan investointirahasto EIP-ryhmän uudistaminen hyväksyttiin kesäkuussa 2000 sen organisaation järkeistämiseksi ja virtaviivaistamiseksi. Tässä yhteydessä EIR sai oikeuden valvoa ryhmän kaikkia pääomasijoitustoimintoja. Sen jälkeen EIR:n sijoitustoiminta on kasvanut nopeasti 40, minkä ansiosta EIR on saavuttanut riittävän kriittisen massan toimiakseen merkittävänä osapuolena Euroopan pääomasijoitusmarkkinoilla. Sen sijoitussalkku käsittää jo yli 1,6 miljardia euroa (30. kesäkuuta 2001 mennessä sidottuja varoja), jotka on sijoitettu 124:ään pääomasijoitusrahastoon, ja sen lähivuosien sijoituskapasiteetti on 800 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä uusi ulottuvuus tehostaa EIR:n mahdollisuuksia pyrkiä yhteisön perinteisiin tavoitteisiin, mikä on vahvistettu sen ydintehtäväksi. EIR:n ensisijainen tavoite on nyt parantaa pienten yritysten kilpailukykyä, kehittää pääomasijoittamiseen liittyvää tietotaitoa (ks. edellä 5.2 kohta), EIR:stä on tullut EIP-ryhmän pääomasijoitusta harjoittava osa Toiminnan on tuotettava riittävää tuottoa Ks. KOM(2000)658, , (ks. edellä), 3.4 kohta. Tiedonanto "Valtiontuet ja riskipääoma", Ks. EYVL C 235, , s. 3 ja (kilpailu). Uudessa tiedonannossa määritellyn politiikan mukaisesti komissio on kesäkuussa 2001 myöntänyt luvan alueellisille pääomasijoitusrahastoille, joiden on tarkoitus alkaa toimia Englannissa (asia C52/2000 ja heinäkuussa 2001 riskipääomarahastojen puiteohjelma Ranskassa (N 448/2000). EIR:n johtokunta on hyväksynyt syyskuun 2000 ja kesäkuun 2001 välisenä aikana yli 40 pääomasijoitusrahastoihin tehtävää sijoitusta kokonaisarvoltaan 700 miljoonaa euroa, ja 80 prosenttia niistä oli ensirahoitusta. 20

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 24.11.2016, direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2018 (OR. en) 9694/01 DCL 1 CATS 20 COPEN 25 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: Päivämäärä: 7. kesäkuuta 2001 Muuttunut jakelu: Julkinen Asia:

Lisätiedot

Euroopan investointiohjelma

Euroopan investointiohjelma Euroopan investointiohjelma Kolme toisiaan tukevaa tekijää INVESTOINNIT RAKENNEUUDISTUKSET FINANSSIPOLIITTINEN VASTUULLISUUS 1 Euroopan investointiohjelma LISÄRAHAA INVESTOINTEIHIN LISÄRAHOITUS REAALITALOUDEN

Lisätiedot

8340/11 VHK/mrc DG G 2B

8340/11 VHK/mrc DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. huhtikuuta 2011 (OR. en) 8340/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0007 (CNS) SOC 293 ECON 172 EDUC 63 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11009/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 29. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: FISC 158 EF 156 ECOFIN 625 SURE 28 SOC 531 Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11170/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EF 162 ECON 638 UEM 230 SURE

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2017 COM(2017) 45 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 563 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE RISKIPÄÄOMAA KOSKEVAN TOIMINTASUUNNITELMAN (RCAP) TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA 1.

Lisätiedot

6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W

6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W 0(02 Bryssel 19. marraskuuta 2001 6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W Komissio on teettänyt laajan

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2011 KOM(2011) 443 lopullinen 2011/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2009 KOM(2009)194 lopullinen/2 2009/0060 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)194 final du 21.04.2009 Concerne la version originale FR et

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2017 (OR. en) 9934/02 DCL 1 RECH 104 AMLAT 46 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: ST 9934/02 RESTREINT UE/EU RESTRICTED Päivämäärä: 14. kesäkuuta

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) 13992/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. huhtikuuta 200 (OR. en) 7853/0 Toimielinten välinen asia: 2009/048 (CNS) ISL 8 N 8 CH 9 FL 7 FRONT 38 SCHENGEN 30 N 07 ASIM 42 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 7078/17 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Pääomamarkkinaunionin tausta - Pääoman vapaa liikkuvuus yksi EU:n perusvapauksista Viime vuosina on luotu pankkiunioni,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan,

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan, Euroopan parlamentti 204-209 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(206)0253 Tutkintavaliokunnan asettaminen tutkimaan epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta tai

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 9. huhtikuuta 207 (OR. en) 206/025 (COD) PE-CONS 3/7 VISA 8 COEST 55 COMIX 62 CODEC 295 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 19.3.2015 2014/2209(INI) TARKISTUKSET 1-20 Liadh Ní Riada (PE546.893v01-00) vihreään kasvuun liittyvistä mahdollisuuksista pk-yrityksille (2014/2209(INI))

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2043(BUD) 5.5.2017 TARKISTUKSET 1-16 Daniel Dalton (PE602.828v02-00) talousarviosta 2018 trilogin neuvotteluvaltuudet (2017/2043(BUD))

Lisätiedot

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto Johdanto Taustaa: Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.4.2005 KOM(2005) 154 lopullinen 2005/0064 (SYN) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2013 COM(2012) 795 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE YRITTÄJYYS 2020 -TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) 14950/14 SC 182 ECON 1002 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten.

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. helmikuuta 2011 (18.02) (OR. en) 6491/11 SOC 124 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Sosiaalisen suojelun komitea Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 296 final 2015/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi vuonna 2015 suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (43/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (43/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 27.5.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (43/2011) Asia: Irlannin tasavallan parlamentin alahuoneen (Dáil Éireann) perusteltu lausunto ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.6.2017 COM(2017) 296 final 2017/0126 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä vuoden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa Q3/

Pääomasijoittaminen Suomessa Q3/ Pääomasijoittaminen Suomessa Q3/215 3.12.215 1 Päähavainnot =lastoista Q3/215 Suomalaisyrityksille uusia omistajia Irtautumismarkkinat ovat vetäneet hyvin tämän vuoden aikana. Pääomasijoittajat ovat tehneet

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot