Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (19) Sivistyslautakunta. Aika klo 16:00-18:00. Paikka Nuorisotalo, Oskarinkatu 11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (19) Sivistyslautakunta. Aika klo 16:00-18:00. Paikka Nuorisotalo, Oskarinkatu 11."

Transkriptio

1 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (19) Sivistyslautakunta Aika klo 16:00-18:00 Paikka Nuorisotalo, Oskarinkatu 11 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Kokouksen työjärjestys 5 4 Sosiaalialan ammattilaisen palkkaaminen oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseen ajalle / Sivistyskeskus 6 5 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vv Kansalaisopiston toimistosihteerin toimen ja päätoimisen musiikinopettajan toimen lakkauttaminen 10 7 Kurssisuunnittelijan toimen perustaminen / kansalaisopisto 12 8 Ilmoitusasiat 14 9 Muut asiat Seuraava kokous Kokouksen päättäminen 17

2 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (19) Sivistyslautakunta Aika klo 16:00-18:00 Paikka Nuorisotalo, Oskarinkatu 11 Päätöksentekijät Ulvinen Ilpo puheenjohtaja Kortesoja Hanna-Maria varapuheenjohtaja Heikkinen Ritva-Leena jäsen Juupajärvi Tero jäsen Jylhä Eeva jäsen Kosola Jaakko jäsen Tattari Markus jäsen Panula Sanna varajäsen Poissa Kangas Vappu jäsen Saarela Hannu jäsen Muut osallistujat Liljamo Carita kaupunginhallituksen edustaja Magyar Adrienn nuorisovaltuuston edustaja Kamunen Mika sivistysjohtaja, esittelijä Jäätteenmäki Marja hallintosihteeri, sihteeri Karvonen Teija opetuspäällikkö vt. 1-5 Sirén Terhi kansalaisopiston rehtori 6-7 Södor Alex koulukuraattori 5 Allekirjoitukset Ilpo Ulvinen puheenjohtaja Marja Jäätteenmäki sihteeri Käsitellyt asiat :t 1-11 Pöytäkirjan tarkastus Lapualla Ritva-Leena Heikkinen Hanna-Maria Kortesoja Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Lapuan kaupungin verkkosivuilla alkaen Todistaa Marja Jäätteenmäki hallintosihteeri

3 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (19) Sivistyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivla Lapuan kaupungin hallintosäännön 2 luvun 3 :n mukaan toi mi elin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Ko kous pide tään myös, mil loin puheenjohtaja katsoo kokouksen tar peelli seksi tai enemmis tö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohta jalle esi tyk sen sen pi tämi ses tä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan vara pu heen joh ta ja siten kuin Lapuan kaupungin hallinto säännössä on mää rät ty. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltai nen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (19) Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastus Sivla Lapuan kaupungin hallintosäännön 16. luvun 26 :n 3 momentin mukaan pöy täkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Sivistyslautakunta voi päättää pöytäkirjan tarkastamisesta kiireelli sissä asiois sa tarvittaessa myös erikseen. Sivistyslautakunnan sihteeri ilmoittaa kokouksessa kulloinkin pöy tä kirjan tar kas tus vuo ros sa olevat jäsenet niin, että tarkastusvuorot ja kau tuvat jä se nil le tasapuolisesti koko valtuustokauden ajalle. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna-Maria Kortesoja ja Ritva-Leena Heikkinen.

5 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (19) Sivistyslautakunta Kokouksen työjärjestys Sivla Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

6 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (19) Sivistyslautakunta Sosiaalialan ammattilaisen palkkaaminen oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseen ajalle / Sivistyskeskus Sivla Valmistelija: opetuspäällikkö vt. Teija Karvonen puh , Valtionkonttori on hakemuksesta luovuttanut osan Aino Valpori Lau rilan perinnöstä Lapuan kaupungille antamallaan pää tök sel lä. Osa varoista (vuodelle ) on tarkoitettu käy tet tä väk si kou lun käyn nin tu ke mi seen yhdessä oppilaan huoltajan kans sa. Kaupun gin hal li tus on ko kouk ses saan hyväksynyt val tionkont to rin asettamat eh dot ja vastaanottanut pe rin tö ra ha osuu den. Perusopetukseen tarvitaan sosiaalialan ammattilainen oppimisen ja kou lun käyn nin tukemiseen yhdessä huoltajan kanssa. Oppilaiden koulun käyn nin haasteissa korostuvat yhä enemmän käyttäytymisen, vuoro vai ku tuk sen ja motivaation pulmat. Näihin haasteisiin vas taa mi seen tar vi taan uudenlaista työmuotoa, joka ylettyy koulun lisäksi lap sen muu hun elinpiiriin. Oppilaan tulee saada riittävää oppimisen ja kou lunkäyn nin tukea heti tuentarpeen ilmetessä. Nykyiset ra ken teet eivät kaikis sa tilanteissa ole tarpeeksi joustavia tai tarpeeksi in ten sii vi siä. Haastei siin vastaaminen tarvitsee moniammatillista otetta ja hallintokunnat ylit tä vää yhteistyötä. Sosionomi (AMK) koulutuksen omaavalla henkilöllä on ammatillista tietoa ja taitoa toimia linkkinä sosiaalitoimen ja sivistystoimen vä li maastos sa. Kouluvalmentajan työaika (37,5 h/vko) määräytyy jous ta vas ti oppi lai den tarpeen mukaan ja hän voi toimia sekä koulussa et tä op pi laan ko to na tai vapaa-ajalla. Kouluvalmentaja tekee yh teis työ tä huol ta jien lisäk si erityisesti opettajien, kuraattoreiden ja so si aa li toi men työn te ki jöiden kanssa. Tukihenkilön työote on vahvasti oh jauk sel li nen. Lä hi esimie he nä toimii kaupungin erityisopetuksen apu lais reh to ri, jolloin tu kipal ve lun koordinointi on osa tukipalveluiden ko ko nai suut ta. Ammatillinen tukihenkilö palkataan vuodeksi kaupungin saamalla perin tö ra hal la. Tämä on kokeilu, jonka aikana kartoitetaan palvelun toi mivuut ta osana ennaltaehkäiseviä tukipalveluita. Tavoitteena on ra ken taa toi min ta mal li vähentämään ohjautumista eri kois sai raan hoi don tai vahvo jen sosiaalitoimen tukitoimien piiriin. Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää palkata mää räai kai sen sosiaalialan ammatillisen tu ki hen ki lön ajalle saa duil la perintörahoilla.

7 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (19) Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan päätös: Sivistyslautakunta kuuli ope tus pääl lik kö vt. Teija Karvosta ja sivistysjohtaja Mika Kamusta asiassa ja hy väk syi si vis tys joh ta jan ehdotuksen. Lisätietoja: opetuspäällikkö vt. Teija Karvonen puh ,

8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (19) Sivistyslautakunta Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vv / /2017 Sivla Valmistelija: opetuspäällikkö vt. Teija Karvonen puh , Lastensuojelulaki velvoittaa kuntia laatimaan lastensuojelusuunnitelman. Lastensuojelulain 12 :n mukaan kunnan tai useamman kun nan on yhdessä laadittava las ten ja nuorten hyvinvoinnin edistämi seksi ja las ten suo je lun järjestämiseksi ja kehit tä mi seksi kunnan tai kun tien toimin taa kos ke va suun ni tel ma, jo ka hy väk sy tään kunkin kun nan kun nanval tuus tos sa ja tar kis tetaan vähintään kerran nel jäs sä vuodessa. Edellinen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, nimeltään La puan kau pun gin lastensuojelusuunnitelma , on hyväksytty kaupun gin val tuus ton kokouksessa marraskuussa Liitteenä oleva La puan kaupungin Lasten ja nuorten hy vin voin ti suun nitel ma on laadittu eri hallintokuntien yhteistyönä osa na op pilas huol lon ohjausryhmän toimintaa. Sen on tarkoitus an taa päät tä jil le ja käytännön työn toteuttajille ko ko nais kä si tys lasten ja nuor ten kas vuolois ta ja hyvinvoinnin tilasta sekä käytössä olevista ja tar vit ta vis ta voima va rois ta. Suunnitelma sisältää lisäksi konk reet ti sia toi men pi de-ehdo tuk sia epäkohtien ehkäisemiseen, van hem muu den tu ke mi seen sekä las ten ja nuorten peruspalveluiden vai kut ta vuu den te hos ta mi seen. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on työkalu, jolla var mis te taan las ten ja nuorten hyvinvointiin liittyvän tavoitteellisen toiminnan suun nitel mal li suus, pitkäjänteisyys sekä yhteistyö eri toimijoiden vä lil lä. Kaupun gin yhteinen kokonaisvaltainen visio lasten ja nuorten hy vin voin nista tehostaa hallintokuntien yhteistyötä lasten ja nuorten tar pei den huomi oon ottamisessa ja hyvinvoinnin edistämisessä. Suun ni tel mal li sel la ja tehokkaalla yhteistyöllä pyritään parantamaan pal ve lu jen vai kut tavuut ta, tarjoamaan lapsille ja perheille tukea ajois sa ja vähentämään kal lii den erityispalveluiden käyttöä. Hy vin voin ti suun ni tel ma otetaan huo mi oon kunnan talousarviota ja -suun ni tel maa laa dit taes sa, ja sen toi meen pa no koskee koko kun taa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma liitteenä. Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta kuulee vt. ope tus pääl likkö Teija Karvosta ja koulukuraattori Alex Södoria asiassa sekä esit tää kau pun gin hal li tuk sel le/-val tuus tol le liitteenä olevan Lasten ja nuor ten hy vin voin ti suun ni tel man hyväksymistä.

9 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (19) Sivistyslautakunta Asian käsittely kokouksessa: Sivistyslautakunta kuuli yhdessä pe rustur va lau ta kun nan kanssa opetuspäällikkö vt. Teija Karvosta ja kou lu kuraat to ri Alex Södoria asiassa. Sivistyslautakunnan päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi si vis tys johta jan ehdotuksen. Lisätietoja: opetuspäällikkö vt. Teija Karvonen puh Liitteet 1 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

10 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (19) Sivistyslautakunta Kansalaisopiston toimistosihteerin toimen ja päätoimisen musiikinopettajan toimen lakkaut ta mi nen 527/ /2017 Sivla Valmistelija: kansalaisopiston rehtori Terhi Sirén puh , sivistysjohtaja Mika Kamunen puh , Lapuan kansalaisopiston päätoiminen musiikin opettajan tehtävä on ollut täyttämättä vuodesta 2015 päätoimisen opettajan siirryttyä Mu siik kiopis ton rehtoriksi. Vuosi 2015 oli kaupungin talouden kannalta var sin tiuk ka ja säästötoimet koskivat tietysti myös kansalaisopistoa. Vuo den 2016 alusta kansalaisopistossa käynnistettiin Me dia pa ja han ke, johon oli haettu Leader-rahoitusta jo ja päätöstä odo tet tiin 2016 ke vääl lä. Tarkoitus oli hakea keväällä 2016 täyt tö lu paa musiikin opet tajan toimeen. Leader rahoituspäätös kuitenkin siir tyi elokuulle 2016, han ke oli aloitettu ja siihen palkattu pro jek ti pääl lik kö Näin ollen musiikin opettajan toimi on yhä täyttämättä ja mu sii kin opetus on hoidettu tuntiopetuksena. Musiikin päätoiminen opettaja vastasi mm. musiikin kurssien suun nit telus ta (n tuntia) ja tuntiopettajien ohjauksesta sekä opiston oh jelmal li siin tapahtumiin liittyvistä käytännön järjestelyistä. Näitä teh tä viä on nyt tehty hallinnon henkilöstön ja kahden päätoimisen opet ta jan voimin, joka on selvästi kuormittanut kyseisiä henkilöitä. Musiikin opettajan tehtävien lakkauttaminen tuli pohdittavaksi kun opiston pitkäaikainen toimistosihteeri eläköityy ja tehtävien uu del leen jär jeste ly jä joudutaan joka tapauksessa tekemään. Tässä ti lan tees sa opiston toiminnan jatkuvuuden kannalta tarvitaan nopeasti re surs sia toi minnan suunnitteluun ja koordinointiin. Musiikin opet ta jan toimen ja toi misto sih tee rin toimen lakkauttaminen ja kyseisten toi mi en/teh tä vi en uu delleen jär jes tä mi nen mahdollistuu kurs si suun nit te li jan toimen pe rus ta misel la. Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kau pun gin hal lituk sel le, että kaupunginhallitus 1. lakkauttaa kansalaisopiston päätoimisen musiikinopettajan toimen alkaen. 2. lakkauttaa kansalaisopiston toimistosihteerin toimen al kaen.

11 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (19) Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan päätös: Sivistyslautakunta kuuli kan sa lais opiston rehtori Terhi Siréniä ja sivistysjohtaja Mika Kamusta asiassa ja hyväk syi sivistysjohtajan eh do tuk sen. Lisätietoja: sivistysjohtaja Mika Kamunen puh ,

12 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (19) Sivistyslautakunta Kurssisuunnittelijan toimen perustaminen / kansalaisopisto 527/ /2017 Sivla Valmistelija: kansalaisopiston rehtori Terhi Sirén puh , sivistysjohtaja Mika Kamunen puh , Tulevaisuudessa opiston toiminnan kannalta keskeiset haasteet liit tyvät sujuvaan hallintoon ja tehokkaaseen toiminnan kehittämi seen, toteut ta mi seen ja tiedottamiseen. Opiston toimintakulttuuri on muut tu nut si ten, että kursseja on enemmän ja ne ovat lyhytkes toi sem pia. Ei enää ha lu ta yhtä usein sitoutua koko vuotisiin kurs sei hin vaan suo si taan ja toi vo taan lyhytkursseja. Suunnittelun, oh jauk sen ja seu ran nan osuus on siis lisääntymässä. Tämä aiheuttaa myös sen, et tä hallinnon ta pahtu mia, (opettajia, kurs se ja, palkkoja, kurs si mak su ja) on entistä enemmän. Lisäksi tiedottaminen on yhä monikanavaisempaa, ei riitä enää pelkkä opinto-ohjelmalehtinen tai sanomalehti-ilmoitus, vaan tiedotta mi sen tarve on lisääntynyt ja välineet ja tavat ovat muuttuneet mo ni nai semmik si. Musiikin opettajan tehtävien lakkauttaminen sekä opis ton pit kä ai kai sen toi mis to sih tee rin eläköityminen alkaen mahdollistavat teh tävien uu del leen jär jes te ly jä, toimintojen yhdistämistä ja ke hit tä mis tä. Täs sä ti lan tees sa opiston toiminnan jatkuvuuden kannalta tar vi taan nopeas ti re surs sia toiminnan suunnitteluun ja koordinointiin se kä osittain myös toimistotehtäviin. Kahden toimen lakkauttaminen ja yhden uuden toimen pe rus ta mi nen tuo niin toiminnallista etua kuin taloudellista säästöä. Kurssisuunnittelijan toimen perustamislomake liitteenä. Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kau pun gin hal lituk sel le, että kaupunginhallitus perustaa kansalaisopiston kurs si suunnit te li jan toi men ja antaa ko. toimelle täyttöluvan al kaen. Sivistyslautakunnan päätös: Sivistyslautakunta kuuli kan sa lais opiston rehtori Terhi Siréniä ja sivistysjohtaja Mika Kamusta asiassa ja hyväk syi sivistysjohtajan ehdotuksen.

13 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (19) Sivistyslautakunta Lisätietoja sivistysjohtaja Mika Kamunen puh , Liitteet 2 Kansalaisopiston kurssisihteerin toimen perustamislomake

14 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (19) Sivistyslautakunta Ilmoitusasiat Sivla Sivistyslautakunnan tiedoksi ilmoitetaan seuraavaa: 1. Koulujen oppilas- ja opiskelijamäärät tilastointipäivänä liitteenä 2. Oppilasennusteet vv liitteenä 3. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös Dnro 4/221/2017: "Hakemus hyväksymisestä valtionosuuteen oi keute tuk si. Museolain (729/1992) 3 :n 1 kohdan mukaan opetusja kulttuuriministeriö hyväksyy valtion talousarvion rajoissa museon valtionosuuteen oikeutetuksi. Edellytyksenä on, että museo täyttää museolain 2 :ssä ja museoista annetun val tio neuvos ton asetuksen (1192/2005) 1 :ssä säädetyt perusteet. Valtion osuut ta museoita varten myönnetään opetus- ja kult tuu ri toimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö on todennut, että museonne toimin ta täyttää museolain 2 :n kohdissa 1-8 sekä museoista anne tun valtionneuvoston asetuksen 1 :n 1-3 kohdissa säädetyt pe rus teet. Opetus ja kulttuuriministeriö on päättänyt hyväksyä La puan museot valtionosuuden piiriin vuonna Museoiden val tion osuu den laskennallisena perusteena vuonna 2018 käytet tä vät henkilötyövuodet ja yksikköhinnat on vahvistettu opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä " Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös Dnro 27/221/2017: Museoiden henkilötyövuodet ja yksikköhinnat vuon na 2018: Lapua Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee il moi tus asiat tie dok seen. Sivistyslautakunnan päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi si vis tys johta jan ehdotuksen. Liitteet 3 Oppilas- ja opiskelijamäärät Oppilasennusteet vv

15 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (19) Sivistyslautakunta Muut asiat Sivla Sivistysjohtaja Mika Kamunen kertoi alustavasti Ohjaamo-hankkeesta. Asia tuodaan sivistyslautakunnan käsiteltäväksi myöhemmin.

16 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (19) Sivistyslautakunta Seuraava kokous Sivla Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunnan seuraavan ko kouk sen ajan koh ta ilmoitetaan myöhemmin. Sivistyslautakunnan päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi si vis tys johta jan ehdotuksen.

17 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (19) Sivistyslautakunta Kokouksen päättäminen Sivla Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:00. Kokouksen jälkeen sivistyslautakunta osallistuu kello alkavaan Nuor ten ja päättäjien keskustelutilaisuuteen.

18 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (19) Sivistyslautakunta Oikaisuvaatimusohjeet ja vali tus osoitus Kokouspäivämäärä Pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska perusteet pää tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 1-3, 5-11 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus vi ranomai- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. telefax nen ja -aika Lapuan kaupunki Sivistyslautakunta Valtuustontie LAPUA telefax: Pykälät 4 Oikaisuvaatimus kir jel män si säl tö ja toimittaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Ks. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

19 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (19) Sivistyslautakunta Oikaisuvaatimusohjeet ja vali tus osoitus Kokouspäivämäärä Pykälä VALITUSOSOITUS Valitusviranomai nen ja pää tök seen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun valitusaika oi kai su vaa ti muk sen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen se kä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204, Vaasa telekopio: sähköpostiosoite: Oikaisuvaatimus-/va li tuskir jel män sisältö ja toimit taminen Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oi kai su vaa ti muk sen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeu den käyn ti mak su (250,00 ). Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan