FITS-julkaisuja 22/2003. Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja kannattavuuden arviointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FITS-julkaisuja 22/2003. Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja kannattavuuden arviointi"

Transkriptio

1 FITS-julkaisuja 22/2003 Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja kannattavuuden arviointi

2

3 FITS-julkaisuja 22/2003 Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja kannattavuuden arviointi

4 ISBN FITS-julkaisuja Helsinki 2003

5 Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Tomi Laine, Hannu Pesonen, Paavo Moilanen; Strafica Oy Julkaisun laji Tutkimusraportti Toimeksiantaja Liikenne- ja viestintäministeriö, YTV Liikenne Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja kannattavuuden arviointi. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) käynnisti marraskuussa 2001 joukkoliikenteen oveltaovelle reittineuvontapalvelun (Reittiopas), joka on käytettävissä ilmaiseksi internetissä sekä maksullisina matkapuhelinpalveluina. Hankkeen evaluointityö aloitettiin, kun palvelu oli ollut vuoden käytössä. Työn tarkoituksena oli selvittää palvelun käyttöä ja sen vaikutuksia joukkoliikennetiedon hankintaan ja joukkoliikenteen käyttöön sekä arvioida hankkeen vaikutuksia yhteiskuntatalouden sekä tietoyhteiskunnan kehittämistavoitteen näkökulmasta. Keskeinen osa työtä oli myös palvelun teknisen toteutuksen sekä markkinoinnin arviointi tulevaisuuden kehittämistoimien ohjaamiseksi. Palvelun käyttäjien mielipiteitä ja kokemuksia selvitettiin internet-kyselyn avulla. Tämän lisäksi järjestettiin puhelinhaastattelututkimus, joka suunnattiin satunnaisesti pääkaupunkiseudun asukkaille. Sen avulla selvitettiin palvelun tunnettuutta ja käytön yleisyyttä eri väestöryhmissä. Tulosten avulla oikaistiin internetkyselyn vinoutuneen otoksen aiheuttama potentiaalinen virhe. Näiden tutkimusten lisäksi analysoitiin Reittiopasta koskeva asiakaspalaute, järjestelmän lokitietoja sekä käyttötilastot, sekä arvioitiin teknistä toteutusta järjestelmän kehittäjän ja tilaajan haastattelujen pohjalta. Analyysin perusteella palvelun toteutus on onnistunut erinomaisesti. Palvelulla on yli käyttäjää arkivuorokaudessa, ja vajaa kolmannes pääkaupunkiseudun asukkaista on käyttänyt palvelua. Palvelu helpottaa oleellisesti matkojen suunnittelua parantamalla joukkoliikennetiedon käytettävyyttä. Yli 20 % palvelua käyttäneistä on löytänyt sen avulla nopeampia reittejä. Palvelu on myös lisännyt joukkoliikennetiedon hankintaa, helpottanut vaihtamista ja pienentänyt käytettyjä aikataulumarginaaleja. Pieni osa käyttäjistä on lisännyt joukkoliikenteen käyttöä palvelun ansiosta. Käyttäjät arvostavat palvelua erittäin korkealle, ja sen laskennalliset hyödyt ovat varovaisenkin arvion mukaan yli kymmenkertaiset kustannuksiin verrattuna. Näiden vaikutusten lisäksi hanke on vähentänyt hieman YTV:n puhelinpalvelun sekä muiden perinteisten aikataululähteiden kysyntää, parantanut YTV:n ja pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän imagoa sekä mahdollistanut voimakkaan kehitystyön, joka on johtanut kansainvälisesti kilpailukykyisen tuotteen syntymiseen. Työn aikana on tullut esiin runsaasti kehittämisehdotuksia, joista osa toteutetaan vuoden 2003 aikana ja osa mahdollisesti myöhemmin. Keskeinen kehittämiskohde on palvelun markkinointi, sillä tutkimuksen mukaan 36 % joukkoliikenteen aktiivikäyttäjistä ei edelleenkään ole kuullut palvelusta. Avainsanat (asiasanat) Matkustajainformaatio, telematiikka, joukkoliikenne, vaikutusarviointi Muut tiedot Sarjan nimi ja numero FITS-julkaisuja 22/2003 Kokonaissivumäärä 95 Kieli suomi Jakaja VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka ISSN Hinta Kustantaja Liikenne- ja viestintäministeriö ISBN ISBN Luottamuksellisuus julkinen

6 The publisher DESCRIPTION Date of publication Authors (from body, name, chairman and secretary of the body) Tomi Laine, Hannu Pesonen, Paavo Moilanen; Strafica Ltd Type of publication Research Report Assigned by Ministry of Transport and Communications, Helsinki Metropolitan Area Council (YTV) Date when body appointed Name of the publication An assessment of the effects and cost-effectiveness of a public transport journey planner Abstract The Helsinki Metropolitan Area Council (YTV) launched a door-to-door internet journey planner service in November The service is also available as chargeable mobile phone service. The project evaluation started after one year of usage. The aim of this work was to study the use of the service and its effects on the acquisition of public transport information and on public transport usage. The effects were assessed from the viewpoints of socio-economical benefits and the development of information society. An important part of the work was to evaluate the technical implementation and the marketing efforts in order to guide future development. The opinions and experiences of the users were studied with an internet-survey. In addition a phone interview was directed randomly to metropolitan area citizens. It was used to evaluate the conspicuousness and usage of the service within different groups. The results were also used to correct the potentially biased sample of the internet survey. Also the collected user feedback, log files and statistics were analyzed and key personnel of the developer and YTV were interviewed. According to the analysis the service has been planned and implemented very successfully. The service has over daily users and almost one third of the area s citizens have used it. The service makes it easier to plan trips by enhancing the usability of public transport information. Over 20 % of the users have found faster routes with the help of the service. It has also increased the acquisition of public transport information, made transfers easier and shortened the time margins used by the travelers. Some users have reported that they are using public transport more often because of the service. The users value the service very high and its calculatory benefits are, even with a cautious estimates, more than ten times larger than the cost of the development and upkeep of the service. In addition to these quantified benefits the service has reduced the use of YTV s call center service and other traditional timetable sources, enhanced the public image of YTV s organization and area s public transport and enabled a remarkable development work after which an internationally competitive software product has been brought to the market. During the evaluation work several development proposals have been brought up, some of which will be implemented during 2003 and some possibly in the longer run. One future focus for development is the marketing of the product, since according to the study 36 % of the active users of public transport have not yet heard about the service. Keywords Passenger information, telematics, public transport, impact assessment Miscellaneous Serial name and number FITS publications 22/2003 Pages, total 95 Distributed by VTT Building and Transport Lanquage Finnish ISSN Price ISBN ISBN Confidence status Public Published by Ministry of Transport and Communications

7 ESIPUHE Reittiopas-internetpalvelun käyttöönotto oli YTV:ltä merkittävä panostus matkustajille tarjottavan joukkoliikennetiedon kehittämiseen. Suomen ensimmäinen ovelta ovelle reitittävä palvelu on saanut runsaasti palautetta ja herättänyt huomiota. Reittiopastuksen jatkokehittämistä ja laajentamista sekä erityisesti valtakunnallisen palvelun toteutusratkaisuja varten pilottihanketta haluttiin arvioida perusteellisesti ja monipuolisesti. Informaation saatavuutta ja käytettävyyttä parantavan palvelun vaikutusten tutkimiseen tarvittiin uusia, telematiikkahankkeiden arviointiohjetta täydentäviä lähestymistapoja. Tutkimuksessa selvitettiin sekä pääkaupunkiseudulle toteutetun palvelun vaikutuksia ja valittujen ratkaisujen toimivuutta että Novo Meridianin m-travel ohjelmiston käyttökelpoisuutta. Vaikka hankkeen laskennallinen kannattavuus osoittautui poikkeuksellisen hyväksi, palveluntarjoajan näkökulmasta arvokkaimpia ovat selvityksessä tunnistetut laadulliset hyödyt. Arviointi nosti myös esille runsaasti palvelun kehitysmahdollisuuksia, joista osa on jo ehditty toteuttaakin. Raportti antaa toivottavasti reittineuvontapalvelujen toteutusta suunnitteleville tahoille hyvät edellytykset arvioida omalta kohdaltaan reittiopastuksen toteutusedellytyksiä, palvelulla saavutettavia hyötyjä ja ohjelmistotuotteen valintaa. Selvitystyötä ohjasi projektiryhmä, johon kuuluivat Kimmo Sinisalo, Petteri Sipilä, Irene Muotka sekä Seppo Hanste YTV:stä, Mika Vuorio Novo Meridianista sekä Pekka Saarinen HKL:stä. Strafica Oy:ssä työstä vastasivat Tomi Laine, Hannu Pesonen sekä Paavo Moilanen. Puhelinhaastattelun toteutti Suomen Gallup Oy. Raportin laadunvarmistajina FITS 2 -hankeryhmän puolesta toimivat Katariina Myllärniemi Liikenne- ja viestintäministeriöstä ja Anna Schirokoff VTT Yhdyskuntatekniikasta. Projektiryhmä kiittää heitä ja Osmo Moisiota liikenne- ja viestintäministeriöstä hyödyllisistä kommenteista. Helsingissä 24. huhtikuuta 2003 Kimmo Sinisalo, YTV Liikenne

8

9 SISÄLTÖ ESIPUHE JOHDANTO PALVELUN KUVAUS Käyttöliittymä Järjestelmän tekniikka Käyttötilastot KÄYTTÄJÄTUTKIMUKSET Puhelinhaastattelut Tutkimuksen toteutus Tulokset Internet-kysely Kyselyn toteutus Otoksen vertailu puhelinhaastatteluun Internet-kyselyn tulokset Käyttäjäpalautteen analysointi TEKNISEN TOTEUTUKSEN ARVIOINTI YTV:lle aiheutuneet kustannukset Palvelussa tarvittavat lähtötiedot Käytetyn tekniikan kustannusten arviointi Käytettävyys joukkoliikennematkustajan näkökulmasta Palvelu ylläpitäjän näkökulmasta Vertailu kilpaileviin järjestelmiin ALGORITMIN ARVIOINTI Joukkoliikenteen palvelutasotekijät Liikennemalleissa käytetyt sijoitteluparametrit Reittioppaan algoritmin ja YTV-alueella käytettyjen sijoitteluparametrien vertailua Päätelmät VAIKUTUKSET JA YHTEISKUNTATALOUDELLINEN TEHOKKUUS Vaikutusten arviointimenetelmä ja arvottaminen Määrälliset vaikutukset ja yhteiskuntataloudellinen tehokkuus Menetelmän kuvaus Arvio menetelmän luotettavuudesta

10 6.2.3 Tulokset Muut YTV:hen ja yhteiskuntaan kohdistuvat vaikutukset Yhteenveto PALVELUN MARKKINOINNIN JA JULKISUUSKUVAN ARVIOINTI Palvelun tunnettuus Julkisuuskuvan arviointi Markkinoinnin kehittämissuositukset YHTEENVETO, PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET Yhteenveto tuloksista Suositukset ja pohdinta...76 LÄHDELUETTELO...79 LIITTEET Liite 1. Puhelinhaastattelun lomake...81 Liite 2. Internet-kyselyn lomake...85 Liite 3. Yhteiskuntataloudellisen laskelman tulosten erittely...91 Liite 4. Hankearvioinnin yhteenveto

11 1 JOHDANTO Internetin käytön yleistyessä on joukkoliikenteen aikataulu- ja reittitietoa tarjolla internetissä yhä kattavammin sekä kaupunki- että pitkämatkaisesta liikenteestä. Tämä on helpottanut joukkoliikennetiedon hankintaa oleellisesti. Kuitenkin vaihdollisilla matkoilla eri lähteistä kerättävän tiedon hankinta on hankalaa, ja erityisesti vieraassa ympäristössä parhaan reittivaihtoehdon löytäminen on haastava tehtävä. Tämän ongelman ratkaisemiseksi on viime vuosina kehitetty lähinnä internetissä käytettäviä automaattisia palveluita, jotka käyttäjien antamien tietojen perusteella etsivät käyttäjälle hänen tarpeisiinsa sopivimman reitin ja aikataulun. Palveluita on käytössä Euroopassa useissa kaupungeissa sekä pitkämatkaisessa liikenteessä. Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) Reittiopas on pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen ovelta ovelle -reittineuvontapalvelu, joka on käytettävissä ilmaiseksi internetissä sekä maksullisina matkapuhelinpalveluina. Sen tarkoituksena on auttaa matkustajaa löytämään matkalleen sopivin joukkoliikennelinja tai linjojen yhdistelmä käyttäjän määrittämänä ajankohtana. Palvelu avattiin marraskuussa Palvelun tavoitteena on parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa helpottamalla matkojen suunnittelua ja siten lisätä joukkoliikenteen käyttöä pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on myös pitkällä aikavälillä korvata puhelinneuvontaan tarvittavia resursseja. Saman toimittajan palvelu on käytössä myös Tampereella ja Oulussa. Palvelun evaluointityö käynnistettiin, kun Reittiopas oli ollut vuoden ajan julkisessa käytössä. Työn tarkoituksena oli selvittää laajasti palvelun vaikutuksia sekä yhteiskuntataloudellista kannattavuutta. Evaluoinnin lähtötiedot hankittiin käyttäjille suunnatulla internet-kyselyllä, satunnaisesti suunnatulla puhelinhaastattelulla sekä Reittioppaan palautekanavilta. Tuloksia on käsitelty luvussa 3. Järjestelmän teknistä toteutusta ja palvelun käytettävyyttä on arvioitu luvussa 4 ja algoritmin toimintaa luvussa 5. Tekninen arviointi tehtiin teknisten dokumenttien sekä palvelun kehittäjän Novo Meridianin että YTV:n edustajien haastattelujen perusteella. Lisäksi verrattiin YTV:n Reittioppaan ominaisuuksia muualla toteutettuihin kilpailevien toimittajien järjestelmiin. Yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia arvioitiin luvussa 6. Työssä kehitettiin menetelmä, jolla voidaan karkeasti arvioida määrällisten hyötyjen suuruusluokkaa ja siten palvelun kustannustehokkuutta. Tämän lisäksi arvioitiin laajemmin laadullisia vaikutuksia. Työssä käytettiin lähestymistapaa, jota testattiin aiemmin Etelä-Espoon joukkoliikenteen informaatiojärjestelmän (ELMI) evaluointityön yhteydessä. Lisäksi palvelun tunnettuutta ja imagovaikutuksia arvioitiin puhelinhaastattelun avulla sekä arvioimalla Reittioppaasta kirjoitettuja lehtiartikkeleita sekä kartoittamalla linkkilevinneisyyttä internetissä (luku 7). Yhteenveto ja kehittämisehdotukset on esitetty luvussa 8. 9

12 2 PALVELUN KUVAUS 2.1 Käyttöliittymä Käyttökanavat voivat olla erilaisia riippuen siitä, missä palvelua käytetään. Yleisin käyttömuoto on www-selain (kuva 1). Tällöin palvelu on ilmainen käyttäjälle lukuun ottamatta yhteyden hintaa. Palvelu on käytettävissä internetissä osoitteessa jonka aliaksena toimii osoite Sivulle on linkit YTV:n aikataulusivulta, YTV:n pääsivulta sekä HKL:n sivuilta. Kuva 1. Reittioppaan www-käyttöliittymän pääsivu. Matkustaessa www-palvelua voi käyttää käsitietureilla (eli PDA personal digital assistant), joita varten on internetissä oma pienelle näytölle sovitettu käyttöliittymänsä (kuva 2). Kuva 2. PDA-version yksinkertaistettu käyttöliittymä. Kolmas yleinen vaihtoehto on matkapuhelinpalvelu joko lyhytsanomaviestien (SMS) tai WAP-protokollan kautta. Tällöin käyttäjä maksaa teleoperaattorille palveluiden käy- 10

13 töstä, mutta ei itse reittioppaan tiedoista. Tällä hetkellä kaikki suurimmat operaattorit tarjoavat Reittiopas-matkapuhelinpalvelua. Tulevaisuuden mahdolliset käyttökanavat liittyvät esimerkiksi digitelevision käyttöön. Internet-käyttöliittymän pääsivulle käyttäjä syöttää haluamansa lähtö- ja määräpään tiedot osoitteena tai vaihtoehtoisesti kaupunginosan tai julkisen paikan nimenä. Paikan voi myös osoittaa kartalta. Lisäksi käyttäjä syöttää haluamansa päivämäärän sekä vaihtoehtoisesti lähtö- tai perilläoloajan. Näiden tietojen perusteella palvelu laskee kolme vaihtoehtoista reittiä ja esittää niistä keskeisimmät tiedot (kuva 3). Käyttäjä voi halutessaan tallettaa usein käyttämiään paikkoja ja reittejä selaimeen evästeenä eli cookiena. Tällöin niitä ei tarvitse syöttää aina uudelleen. Kuva 3. Reittioppaan tulostama reittiehdotus. Halutessaan käyttäjä voi hakea haluamistaan reittiehdotuksista lisätiedot, joissa esitetään jokaiselle osamatkalle ajankohdat, pituudet sekä ilmansuunta (kuva 4). Osamatkojen päätepisteistä on linkki niiden pysäkkikohtaisiin aikatauluihin VR:n ja YTV:n sivuille. Niistä käyttäjä voi halutessaan tarkistaa esimerkiksi vaihtoehtoisen yhteyden, mikäli jostain syystä myöhästyisi vaihdosta. Busseilla suoritettavista osamatkoista on lisäksi linkki kyseisen linjan aikatauluun. 11

14 Kuva 4. Reittioppaan esittämät lisätiedot valitusta reitistä. Näiden tietojen lisäksi käyttäjä voi halutessaan katsoa reittiä karttapohjalta tai tarkistaa reitin pysäkkilistauksesta. Karttaliittymä esittää ensin koko reitin yleispiirteisenä karttana (kuva 5), josta käyttäjä voi tarkentaa haluamiinsa pisteisiin reitin varrella (kuva 6). Kuva 5. Reittioppaan ehdottama reitti yleispiirteisellä kartalla. 12

15 Eri liikennemuodot on esitetty omilla väreillään. Tällä hetkellä käytössä oleva versio esittää reitit pysäkiltä pysäkille eikä piirrä niitä katuverkkoa pitkin. Tästä syystä esimerkiksi kävely-yhteydet näyttävät menevän kortteleiden läpi. Etäisyydet on kuitenkin laskettu todellista katuverkkoa pitkin. Kuva 6. Määränpäähän tarkennettu kartta. Oppaasta löytyy ruotsin- ja englanninkielinen versio sekä slangiversio. Slangiversiossa voi hakea reittiä esimerkiksi Bärtsin bibluun. Käyttäjä voi säätää osaa algoritmin käyttämistä parametreista vastaamaan paremmin omia preferenssejään. Säädöt saa käyttöönsä valitsemalla pääsivulta tarkennettu haku. Säädettäviä parametreja ovat: vaihtomarginaali (0 10 min) kävelynopeus (30, 70, 100 m/min) optimointikriteeri (oletus, nopein, vähiten vaihtoja, lyhin kävelymatka). Oletusvaihtoehdossa matkan ominaisuuksia on painotettu ihmisten keskimääräisten preferenssien mukaan. näytettävien ehdotusten lukumäärä Säädettyjä asetuksia ei toistaiseksi ole mahdollista tallentaa. 13

16 Pääsivun ylälaidassa voidaan tarvittaessa esittää tiedotteita poikkeustilanteista tai muutoksista palvelun toimintaan (kuva 7). Kuva 7. Tiedote käyttäjille. 14

17 2.2 Järjestelmän tekniikka Palvelun toiminnot koostuvat joukkoliikennetiedon analysoinnista ja sisällön muokkauksesta sekä jalostetun tiedon jakelemisesta käyttäjille. Palvelun tilaaja YTV toimittaa varsinaisen (raaka)tiedon joukkoliikenteen reiteistä, aikatauluista sekä pysäkeistä palvelun käyttöön. KÄYTTÄJÄT WWW Ylläpito Käyttöliittymän määrittelyt JL-Reittien syöttö Kävelylinkit Aikataulujen hallinta Osoitetietojen hallinta Merkittävien kohteiden syöttö Reitti- ja aikataulutietojen tarkistukset Hakualgoritmin parametrit Algoritmin testaus Epätavanomaiset aikataulut Vikatilanteiden hallinta Käyttöliittymä Hakukaavakkeet Lasketun reitin tulostus eri formaateissa: (HTML, XML, teksti) Reitinhakualgoritmi Tiedonhallinta Tietokanta (automaattinen) tiedon syöttö PDA SMS WAP Muut käyttökanavat Karttaliittymä Reitin näyttö kartalla Paikkojen haku Tietojärjestel mät Keskusyksiköt Käyttöjärjestelmä Internetyhteydet PALVELUN TILAAJA / JOUKKOLIIKENTEEN TUOTTAJA Aikataulut Verkot Kuva 8. Järjestelmän arkkitehtuuri. Palvelun tuottaman järjestelmän osat voidaan ryhmitellä seuraavasti (kuva 8): Käyttöliittymä 15

18 Karttaliittymä Reitinhakuohjelma Tiedonhallintayksikkö Tietojärjestelmät Ylläpito käsittää järjestelmän eri osien toimivuuden varmistamisen ja ominaisuuksien kehittämisen. Jotta palvelu voi tuottaa oikeaa tietoa käyttäjille, joukkoliikennetietojen tulee olla jatkuvasti ajan tasalla ja niiden tulee vastata käytössä olevia joukkoliikennepalveluita. YTV tuottaa joukkoliikenteen ominaisuustiedot pääasiassa JORE-tietokannasta (Pääkaupunkiseudun joukkoliikennerekisteri), jota täydennetään usein esimerkiksi pyhäpäivien poikkeuksilla ja muuttuneilla palveluilla. Tiestö- ja karttatiedot YTV hankkii Genimap Oy:ltä ja osoitetiedot kunnilta. Käyttöliittymäosa tuottaa palvelun kyselykaavakkeet, joilla käyttäjien pyynnöt otetaan vastaan, käynnistää analyysin reittialgoritmilla ja muokkaa tulosten ulkoasun oikean käyttökanavan muotoon. Käyttöliittymä perustuu (html-) kaavakkeen käyttöön ja on tyypillinen automatisoitu www-sovellus. Karttaliittymä piirtää reitin opaskartalle. Kartan avulla voi myös hakea reitin lähtö- tai määränpään sijainnin, mikäli osoite ei ole tiedossa. Karttaliittymä on teknisesti oma sovelluksensa, joka toimii eri koneessa kuin itse käyttöliittymä. Järjestelmän ytimessä on kehittäjän itsenä suunnittelema ja ohjelmoima reitinhakuohjelma, joka hakee reiteistä ja niiden aikatauluista matkan, joka toteuttaa lähimmän lähtö- tai saapumisajan lyhintä reittiä käyttäen. Algoritmin käyttämien parametrien arvoja on mahdollista säädellä ylläpitäjän toimesta. Reitinhakuohjelma ja kaikki sen vaatimat tiedot ovat jatkuvasti tietokoneen muistissa, jotta vasteajat olisivat pieniä. Yksittäisen reitin haku YTV:n aineistosta kestää Meridianin mukaan noin 0,1 sekuntia. Tiedonhallinta kokoaa reitin haussa tarvittavat tiedot ja tuottaa reitinhakuohjelman tarvitseman aineiston. YTV toimittaa kaikki aineistot ftp-käytävää pitkin palvelun tarjoajalle. Tietojärjestelmät ovat palvelun fyysinen infrastruktuuri. Järjestelmä koostuu tällä hetkellä normaaleista PC-tietokoneista, jotka ovat kytkettyinä internetiin, ja Linuxkäyttöjärjestelmästä sekä avoimeen lähdekoodiin perustuvista palvelin- ja tietokantaohjelmistoista. Avoimen lähdekoodin ohjelmistot tarkoittavat sitä, että ohjelmistot ovat vapaasti kopioitavissa internetistä ja muunneltavissa käyttäjän tarpeiden mukaan. Mahdollinen tukipalvelu tulee hankkia erikseen esimerkiksi konsultointina. Ylläpito käsittää järjestelmän eri osien toimivuuden varmistamisen ja ominaisuuksien kehittämisen. 16

19 Ylläpito käsittää esimerkiksi seuraavat toiminnot: käyttöliittymän määrittelyt joukkoliikennereittien syöttö kävelyreittien ylläpito aikataulujen hallinta osoitetietojen hallinta merkittävien kohteiden syöttö reitti- ja aikataulutietojen tarkistukset hakualgoritmin parametrien säätö algoritmin testaus epätavanomaisten aikataulujen hallinta vikatilanteiden hallinta. Reittialgoritmin ja muiden järjestelmän osien käyttöön YTV:llä on viiden vuoden sopimus, joka voidaan haluttaessa uudistaa. Suurimmat palvelun ylläpidon kilpailuttamista estävät seikat ovat kehitystyön aiheuttama järjestelmän osien tuotteistamisen puute ja osittain puutteellinen dokumentointi. Siksi on epävarmaa esimerkiksi ilman lisätestausta, onko järjestelmän ylläpidon siirto kolmannelle osapuolelle mahdollista käytännössä. Ylläpidon kilpailuttamista harkitaan vuonna 2003, kun ylläpidon automaatiotasoa on saatu nostettua. 2.3 Käyttötilastot Reittiopas laatii tilastot www-käyttöliittymän eri sivujen latauskertojen määristä, yhteyden ottaneista koneista sekä niiden kotimaasta. Tilastointiin liittyneiden ongelmien vuoksi koko vuodelta ei ole kattavia tilastoja käyttökerroista. Täysin luotettavaa tietoa palvelun käyttäjämäärästä ei siis ollut saatavilla. Koska järjestelmä on haluttu pitää kevyenä, ei siihen ole rakennettu yksittäisten istuntojen seurantaa. Järjestelmään jää jälki vain yhteyden ottaneen koneen IP-osoitteesta, ja yhdellä koneella voi olla useita käyttäjiä, kuten on esimerkiksi kirjastoissa. Parhaimman kuvan käyttökertojen määrästä saa tarkastelemalla Reittioppaan etusivun latauskertojen määrää. Matkapuhelinpalvelujen käyttäjämääristä ei tässä työssä ollut tilastoja käytettävissä. Kuvassa 9 on esitetty Reittioppaan etusivun latauskertojen määrät vuorokaudessa niiltä kuukausilta, jolloin tietoa oli kerätty. 17

20 Reittioppaan käyttökertojen määrän kehitys Etusivulatausta keskimäärin päivässä marras.01 joulu.01 tammi.02 helmi.02 maalis.02 huhti.02 touko.02 elo.02 syys.02 loka.02 marras.02 joulu.02 tammi.03 helmi.03 maalis.03 Kuva 9. Suomenkielisen etusivun latauskertojen määrät vuorokaudessa keskimäärin. Vuoden 2002 lopun huippukuukautena marraskuussa etusivun latauskertojen lukumäärä oli arkivuorokautena yli latausta ja sunnuntaina yli latausta. Kaikkien sivujen yhteenlaskettu latauskertojen lukumäärä oli tällöin arkivuorokausina noin latausta ja sunnuntaina noin latausta. Tietoja lauantaiden latauskerroista ei ole rekisteröity kevään 2002 jälkeen tilastojen laadintaan liittyvien järjestelyjen vuoksi, mutta kevään 2002 tietojen perusteella lauantain ja sunnuntain käyttäjämäärät ovat hyvin tarkasti samalla tasolla. Vuoden 2003 alussa YTV:n etusivulle laitettiin linkki Reittioppaaseen. Muutoksen jälkeen hakujen määrä kasvoi olennaisesti. Tammikuussa 2003 oli Reittioppaan etusivun latausten määrä arkisin latausta ja sunnuntaisin yli latausta. Helmi-maaliskuussa luvut ovat hieman laskeneet, arkisin latauksia on ollut ja sunnuntaisin noin latausta. Etusivun lataaminen tapahtuu istunnon alussa tai painamalla uusi haku-komentoa tai selaimen päivitystä. Käyttäjän hakukomennot tai tietojen syötöt eivät kirjaudu etusivun pyynnöiksi. Siten pääsääntöisesti yhtä käyttökertaa vastaa yksi etusivun pyyntö. Virhettä tähän arvioon aiheuttavat etusivun ohittavat bookmark -haut sekä käyttäjien tekemät virhehaut, jotka osittain kompensoivat toisiaan. Tilaston mukaan bookmark - hakuja tehdään noin 3 % etusivujen hakumäärästä. Hakualgoritmin ja karttapalvelimen hakuja tehdään moninkertainen määrä etusivun latauksiin verrattuna. Tilastoista laskettuna jokaista etusivun latausta kohden tehdään noin 1,5 karttahakua ja noin 8 hakua mihin tahansa tiedostoon. YTV:n Reittioppaalla on jonkin verran käyttäjiä myös naapurimaissa sekä satunnaista käyttöä muualla Euroopassa (taulukko 1). Tilastoissa on tosin mukana internetin nor- 18

21 maalia kohinaa, virusten ja hakukoneiden suorittamia hakuja. Hakurobottien eteneminen Reittioppaaseen on estetty robots.txt-tiedoston avulla. Hakurobottien tekemiä hakuja tulee noin 300 kappaletta kuukaudessa. Taulukossa on esitetty haettujen tiedostojen jakautuminen maittain (mukana vain yleisimmät). Taulukko 1. Haettujen tiedostojen lukumäärät maittain marraskuussa haettujen tiedostojen lukumäärä osuus siirretystä datasta koneen maatunnus haettujen tiedostojen lukumäärä osuus siirretystä datasta koneen maatunnus %.fi (Finland) %.ru (Russia) % [unresolved numerical add.] %.pl (Poland) %.com (Commercial) %.de (Germany) %.net (Network) %.cz (Czech Republic) %.se (Sweden) %.dk (Denmark) %.ee (Estonia) 354.fr (France) %.org (Non-Profit Making Org. 324.to (Tonga) %.int (International) %.it (Italy) %.uk (United Kingdom) 296.no (Norway) %.es (Spain) 285.at (Austria) %.arpa (Old style Arpanet) 284.edu (USA Educational) %.be (Belgium) 248.ca (Canada) 864 [unknown domain] 175.lt (Lithuania) %.nl (Netherlands) %.ie (Ireland) %.bz (Belize) 114.il (Israel) %.ch (Switzerland) Marraskuun tilaston mukaan noin 0,1 % siirretyistä tiedostoista on Reittioppaan pda- eli kämmentietokoneille ja kommunikaattoreille tarkoitetun yksinkertaistetulle versiolle tarkoitettuja tiedostoja. Koska versio ei käytä karttaliittymää, on sivuhakujen määrä haettua reittiä kohden alhaisempi kuin normaaliversiossa. Siten pda-käyttäjien osuus on todellisuudessa korkeampi kuin siirrettyjen tiedostojen osuus. Haettujen pda-tiedostojen määrä oli marraskuussa 8200 hakua. Kuvassa 10 on esitetty sivujen latauskertojen määrän jakautuminen vuorokauden eri ajoille marraskuussa Vilkkain ajankohta oli kello välillä. 19

22 % koko vuorokauden hauista 10 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % tunnin hakujen osuus Kuva 10. Ladatut sivut marraskuussa 2002 vuorokauden ajan mukaan. Taulukossa 2 on esitetty 20 yleisintä domainia, joista hakuja on suoritettu. Yleisimmät domainit ovat internet-yhteyksien tarjoajia, mutta yleisimpien joukkoon mahtuvat myös Teknillinen korkeakoulu (5,9 %) ja Helsingin yliopisto (3,8 %). Taulukko 2. Haettujen tiedostojen jakautuminen organisaatioittain marraskuussa haettujen tiedostojen lkm osuus siirretystä datasta organisaatio ,1 % htv.fi ,5 % [unresolved numerical addresses] ,0 % inet.fi ,9 % hut.fi ,1 % kolumbus.fi ,4 % omakaista.fi ,8 % helsinki.fi ,2 % yomi.com ,2 % saunalahti.fi ,3 % mtv3.fi ,4 % nokia.com ,7 % netsonic.fi ,6 % kotiportti.fi ,7 % sonera.fi ,6 % soneraliving.fi ,6 % kpnqwest.fi ,0 % soneralink.com ,5 % vtt.fi ,3 % finnair.fi ,1 % novogroup.com ,0 % muut organisaatiot 1977 kpl Eri kieliversioiden osuudet käyttäjämääristä jakautuvat siten, että suomenkielisen osuus on noin 97 %, englanninkielisen 2 %, ruotsinkielisen 0,2 % ja slangiversion 0,5 %. 20

23 Reittioppaan lokijärjestelmä on rakennettu kevyeksi, jotta itse palvelun toiminta ei kärsisi kuormituksesta. Lokiin jää tiedot ainoastaan reittihaun alku- ja loppupisteiden koordinaateista, haun ajankohdasta sekä haussa käytettyjen parametrien asetuksista. Tästä syystä ei ole mahdollista analysoida automaattisesti käyttäjien istunnon kulkua ja hakujen rakennetta tarkemmin. Hakuja olisi mahdollista analysoida yksi kerrallaan otoksella. Sopivaksi otoskooksi arvioitiin vähintään 100 hakua. Analyysi vaatisi jonkin verran resursseja, eikä sitä katsottu tarpeelliseksi tämän työn tavoitteiden kannalta. Reittioppaan antamia reittiehdotuksia ei ole mahdollista analysoida lainkaan. Näin ollen ei ole mahdollista eksaktisti tutkia, käytetäänkö Reittiopasta enemmän vaihdollisten, hankalien matkojen suunnitteluun, vai onko sen tärkein funktio olemassa olevien aikataululähteiden korvaaminen. Jonkinlaisia viitteitä siitä, että Reittioppaan käyttö painottuu vaihdollisten matkojen suunnitteluun, saatiin internet-kyselyn tuloksista. Työssä analysoitiin tammikuun 19. ja helmikuun välisenä aikana kertynyt loki edellä mainittujen tietojen osalta. Kuvassa 11 on esitetty alueelle sijoittuneiden Reittioppaan hakujen lähtöpaikkojen määrän suhde alueelta liikennemallilla generoituvien joukkoliikennematkojen määrään. Vastaava analyysi määräpaikkojen suhteen on esitetty kuvassa 12. Aluejakona käytettiin YTV:n 596-aluejakoa. Kuvissa erottuvat selvästi suositut talviurheilupaikat, kuten Nuuksio, Serena, Uutela, Hakunila, keskuspuisto sekä Petikko. Tätä selittää se, että ulkoilualueiden liikennetuotosta hyvien talvikelien aikana ei ole liikennemallilla arvioitu oikein. Lisäksi kuvissa erottuvat kauppakeskukset, kuten Iso Omena ja Jumbon lähialue. Asuin- ja työpaikkaalueista erottuvat Otaniemi, Leppävaara, Kauniainen, Pasila, Kehä I:n varsi Espoossa sekä pää- ja rantaradan varret. Selkeä ero Reittioppaan käytössä suhteessa joukkoliikenteen käyttöön on nähtävissä Espoon ja Itä-Helsingin välillä. Koko pääkaupunkiseudulla Reittioppaan käyttökertoja on alle 2 % joukkoliikennematkojen määrästä. 21

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

www.citroenkerho.fi Edellinen päivitys: 10.08.2010-06:10 Raportin aikaväli: Kuukausi Elo 2010

www.citroenkerho.fi Edellinen päivitys: 10.08.2010-06:10 Raportin aikaväli: Kuukausi Elo 2010 Statistiikat:: www.citroenkerho.fi Edellinen päivitys: 10.08.2010-06:10 Raportin aikaväli: Kuukausi 2010 Yhteenveto Raportin aikaväli Kuukausi 2010 Ensimmäinen vierailu 01.08.2010-00:01 Viimeisin vierailu

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenteen reitit ja aikataulut Tässä.fi:ssä

Helsingin seudun liikenteen reitit ja aikataulut Tässä.fi:ssä Adfore Technologies Oy Helsingin seudun liikenteen reitit ja aikataulut Tässä.fi:ssä Adfore Technologies Oy edelläkävijä paikallisuuteen perustuvissa digitaalisissa palveluissa Adfore Technologies Oy kehittää

Lisätiedot

OULA TelemArk - arkkitehtuuri

OULA TelemArk - arkkitehtuuri OULA TelemArk - arkkitehtuuri Fax +358 (0)8 551 3870 www.buscom.fi Date: 9.12.2004 Page: 1 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä Muutoksen kuvaus 0.01 02.03.2004 Pvu Ensimmäinen versio. 0.02 11.03.2004 Pvu

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 1 2 Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY Vastaajien määrät Vastaajia yhteensä 183 Naisia 77 %, Miehiä 23 % Ikäjakauma painottuu työikäisiin 81 % käy töissä kodin ulkopuolella

Lisätiedot

SUOMEN KUNTALIITTO RY

SUOMEN KUNTALIITTO RY Karttaliittymä Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen tausta... 2 1.2 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Lyhenteet...

Lisätiedot

Kuka päättää sote-palveluiden kehittämisestä: asukas, professio vai manageri? Jouko Isolauri

Kuka päättää sote-palveluiden kehittämisestä: asukas, professio vai manageri? Jouko Isolauri Kuka päättää sote-palveluiden kehittämisestä: asukas, professio vai manageri? Jouko Isolauri Mistä hyvinvointi ja erityisesti sen kokemus tulee? Palveluista: 20% Väestötasolla terveydestä terveydenhuollosta

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

DNS- ja DHCPpalvelut. Linuxissa. Onni Kytönummi & Mikko Raussi

DNS- ja DHCPpalvelut. Linuxissa. Onni Kytönummi & Mikko Raussi DNS- ja DHCPpalvelut Linuxissa Onni Kytönummi & Mikko Raussi Sisällysluettelo 1. Yleisesti DNS ja DHCP palveluista... 2 1.1. DNS yleisesti... 2 1.2. DNS hierarkia ja TLD... 2 1.3. DHCP yleisesti... 3 2.

Lisätiedot

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Erasmus liikkuvuus Suomesta

Erasmus liikkuvuus Suomesta Erasmus liikkuvuus Suomesta 2007 2013 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 AT - Austria 239 242 230 264 294 271 BE - Belgium 88

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Valtakunnallinen joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Versio 0.9 06.03.2005 Tavoite Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 2015 aikana Nurmijärvellä toteutettiin aikaisempien vuosien tapaan Kivenkyydin kehittämiskysely Webropol-nettikyselynä. Kyselyn

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun työmatkavirtojen analyysi ja visualisointi HSY paikkatietoseminaari 14.3.2013

Pääkaupunkiseudun työmatkavirtojen analyysi ja visualisointi HSY paikkatietoseminaari 14.3.2013 Pääkaupunkiseudun työmatkavirtojen analyysi ja visualisointi HSY paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kimmo Nurmio Suomen ympäristökeskus Rakennetun ympäristön yksikkö Työmatka-analyysit Useita käyttötarkoituksia:

Lisätiedot

Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Kysymykset tarjouspyynnöstä ja tilaajan tarkennukset tarjouspyyntöön 27.3.2014

Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Kysymykset tarjouspyynnöstä ja tilaajan tarkennukset tarjouspyyntöön 27.3.2014 Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Hankinta: LIIKKUMISTUTKIMUS 2014, Dnro 92/07/70/702/2014 Tässä Liikkumistutkimus 2014:n tekoa koskevaan tarjouspyyntöömme Dnro 92/07/70/702/2014 esitetyt kysymykset ja niihin

Lisätiedot

Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti

Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti Hintatiedotus ja tietojen välitys Loppuraportti Henkilöliikenne 18. marraskuuta 2002 1 Lähtökohdat VR Henkilöliikenteellä on käytössä Journey Planner reitinsuunnittelupalvelu. Palvelua käyttävät matkustajat

Lisätiedot

1 (5) VUOKRALISENSSIN KÄYTTÖÖNOTTO JA PILVIPISTEET AUTODESK ACCOUNTISSA. Milloin vuokra-aika alkaa?

1 (5) VUOKRALISENSSIN KÄYTTÖÖNOTTO JA PILVIPISTEET AUTODESK ACCOUNTISSA. Milloin vuokra-aika alkaa? 1 (5) VUOKRALISENSSIN KÄYTTÖÖNOTTO JA PILVIPISTEET AUTODESK ACCOUNTISSA Milloin vuokra-aika alkaa? Vuokra-aika alkaa sinä päivänä, kun saat Autodeskilta tilausvahvistuksen sähköpostilla. Mitä tarkoittaa

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Kaupunkipyörien asiakaskysely kaikki vastaajat, N= Tarja Jääskeläinen

Kaupunkipyörien asiakaskysely kaikki vastaajat, N= Tarja Jääskeläinen Kaupunkipyörien asiakaskysely 2017 kaikki vastaajat, N= 7 940 Tarja Jääskeläinen Tutkimusmetodologia Tutkimus toteutettiin nettikyselynä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kysely lähetettiin kaikille

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Seppo Kalli Digital Media Finland Selvitys Suomalainen pilvimaisema Liikenne- ja viestintäministeriö Julkaisuja

Lisätiedot

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

JULKAISUVAPAA KLO 06.00

JULKAISUVAPAA KLO 06.00 JULKAISUVAPAA 26.10.2015 KLO 06.00 ä Lisätietoja varten: tj Mats Nybondas Puh: 09-4730 3551 @-posti: mats.nybondas@epsi-finland.org TELEOPERAATTORIT - ASIAKASTYYTYVISYYS EPSI RATING - MATKAVIESTINT - YKSITYIS

Lisätiedot

TAMPEREEN REITTIOPPAAN RAJAPINNAT

TAMPEREEN REITTIOPPAAN RAJAPINNAT TAMPEREEN REITTIOPPAAN RAJAPINNAT NOVO GROUP OYJ LIITE 1. OHJELMISTON KUVAUS 1 (16) SISÄLLYS 1 RAJAPINNAT...1 1.1 Yleistä... 1 2 LISÄRAJAPINNAT REITTIOPPAAN TOIMINTOIHIN...1 2.1 Geokoodaus... 1 2.2 Reititys...

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä

KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Aihe: Yritysten verkkopalvelut ja hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä Ajankohta:

Lisätiedot

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus 29.4.2014 Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Kouluttajat Tietopalveluasiantuntija Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Susanna.kymalainen@liikennevirasto.fi, p. 040 6766

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, MARRAS 2009 (2. 26.11.2009) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Ajoissa Pysäkillä. Parhaat aikataulut niille joukkoliikenteen matkustajille, jotka eivät käytä mobiilisovelluksia.

Ajoissa Pysäkillä. Parhaat aikataulut niille joukkoliikenteen matkustajille, jotka eivät käytä mobiilisovelluksia. Ajoissa Pysäkillä Parhaat aikataulut niille joukkoliikenteen matkustajille, jotka eivät käytä mobiilisovelluksia. "Todelliset aikataulut paperilla, ei vain suunnitellut." Tero Piirainen, Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

Matka.fi LVM Informaatio ja maksujärjestelmätyöryhmä:

Matka.fi LVM Informaatio ja maksujärjestelmätyöryhmä: LVM Informaatio ja maksujärjestelmätyöryhmä: Tavoitetilana on, että kuka tahansa saa yhdestä lähteestä kaiken tarvitsemansa liikennetiedon: ennen matkaa valitakseen kulkumuodon, reitin ja matkustusajankohdan

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Syyt liikkumissuunnitelman tekoon ja tavoitteet suunnitelmalle

Syyt liikkumissuunnitelman tekoon ja tavoitteet suunnitelmalle Sivu 1 / 1 Taustakartoitus: Henkilöstön työmatkaliikkuminen Tähdellä *) merkityt kysymykset ovat pakollisia. 1) Organisaation tiedot Organisaation nimi * Toimipaikka * Katuosoite * Työntekijöiden määrä

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Webropol-kyselyt. Tarja Heikkilä

Webropol-kyselyt. Tarja Heikkilä Webropol-kyselyt Tarja Heikkilä Internet-kyselyt Soveltuvat kyselyihin, joissa kaikilla perusjoukon jäsenillä on mahdollisuus internetin käyttöön, toisin sanoen on mahdollisuus edustavan aineiston saamiseen.

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN. Heli Koski, ETLA 15.1.2015

AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN. Heli Koski, ETLA 15.1.2015 1 AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN Heli Koski, ETLA 15.1.2015 2 Taustaa esitutkimuksesta Julkisen datan avaamisen potentiaaliset hyödyt on arvioitu ennakollisissa arvioinneissa

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, 17.2..12.3.2009 Toteutus YLE Uutiset Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari Sirpa Rajalin 35. Liikenneturvallisuusalan tutkijaseminaari Helsingissä 20.5.2010 2010 Tieliikenteessä kuolleet 100 000 asukasta kohden eräissä maissa 2008 0 5 10 15 20 25 Islanti Iceland Malta Malta

Lisätiedot

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Juoksufoorumi.fi - Suomen suurin juoksuaiheinen keskustelupalsta -

Juoksufoorumi.fi - Suomen suurin juoksuaiheinen keskustelupalsta - Juoksufoorumi.fi - Suomen suurin juoksuaiheinen keskustelupalsta - Juoksufoorumi.fi on Suomen suurin juoksuaiheinen keskustelupalsta jonka tavoitteena on jakaa tietoa juoksuharjoittelusta, tapahtumista

Lisätiedot

Asiakaspalautteen monikanavainen keräys ja analyysi (valmiin työn esittely)

Asiakaspalautteen monikanavainen keräys ja analyysi (valmiin työn esittely) Asiakaspalautteen monikanavainen keräys ja analyysi (valmiin työn esittely) Petteri Räty 28.4.2014 Ohjaaja: Prof. Harri Ehtamo Valvoja: Prof. Harri Ehtamo Kaikki oikeudet pidätetään. Esityksen sisältö

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL DI - KATSAUS 2009 Toukokuu 2009 Sivu 2 (15) YHTEENVETO Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin 250 000 henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI

TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄ Tampereen kaupungin katu- ja puistoalueiden kunossapidon palautejärjestelmä: Helppokäyttöisenä käyttöliittymänä

Lisätiedot

Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet

Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Risto Kulmala 22.4.2002 Tekijät >VTT/RTE Risto Kulmala Juha Luoma Pirkko Rämä >Strafica Oy Hannu Pesonen

Lisätiedot

Luo mediaopas Tarinatallentimella

Luo mediaopas Tarinatallentimella Luo mediaopas Tarinatallentimella 2015 Tarinatallennin Tarinatallentimella voi helposti luoda mediaoppaita käytettäväksi älypuhelimilla. Sen avulla rakennat erilaisia kokonaisuuksia helposti ja hallitset

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, tammikuu 2011 (3. 27.1.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus Jyväskylän seudun Jyväskylän seudun A Henkilöhaastattelut noin 7 200 asukkaan otanta yli 14-vuotiaat Jyväskylän seudulla asuvat matkapäiväkirjatutkimus, jolla selvitetään asukkaiden liikkumistottumuksia

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

Mitkä tekijät määrittävät vaihtamisen kokemisen eli vaihtovastuksen?

Mitkä tekijät määrittävät vaihtamisen kokemisen eli vaihtovastuksen? Mitkä tekijät määrittävät vaihtamisen kokemisen eli vaihtovastuksen? HSL:n Solmu-seminaari 5.2.2016 Markus Holm, Trafix Oy Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Vaihdot keskittyvät ja vaihdollisuus matkalla

Lisätiedot

Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi

Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi SYÖKSY Väliseminaari 18.1.2011 Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi Kuvaus palvelumalleista Tampereen teknillinen

Lisätiedot

ESTEETÖN NAVIGOINTI. Ari Virtanen

ESTEETÖN NAVIGOINTI. Ari Virtanen ESTEETÖN NAVIGOINTI Ari Virtanen NOPPA Näkövammaisten opastusjärjestelmän pilottiprojekti Liikenne- ja viestintäministeriön matkustajainformaation visio: Vuonna 2006 kuka tahansa saa henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Suomeen

Venäläisten matkailu Suomeen Venäläisten matkailu Suomeen Joulu 2013 2014 2015 Pientä positiivista virettä näkyvissä Tammi-lokakuussa Suomeen saapui noin 2,5 miljoonaa venäläistä, kun vuotta aiemmin matkustajia oli noin 2,7 miljoonaa

Lisätiedot

Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2007 Tammikuu 2008

Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2007 Tammikuu 2008 Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2007 Tammikuu 2008 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena selvittää katsastamattomuuden syitä. Tutkimus toteutettiin vuosina 2005 ja 2006 vastaavan

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Taksimarkkinoiden vapautumisen ennen jälkeen tutkimus 2017

Taksimarkkinoiden vapautumisen ennen jälkeen tutkimus 2017 Taksimarkkinoiden vapautumisen ennen jälkeen tutkimus 07 Alustavat tulokset, kesäkuu 07 Kansalaiskyselyn vastaukset Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tutkimuksen taustat Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota

Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota Ulla Hämäläinen Johtava tutkija Sosiaaliturvan ABC toimittajille 31.5.2012 Nuorten työttömyysaste Euroopassa Työttömyysaste ikäryhmittäin Suomessa 1995-2011 % 40

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

FITS/Hankealue 2: Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet

FITS/Hankealue 2: Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet FITS/Hankealue 2: Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet 15 projektia Volyymi noin 750 000 Yhteyshenkilöt: Petri Jalasto (petri.jalasto@mintc.fi) Sabina Lindström (sabina.lindstrom@mintc.fi)

Lisätiedot

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista?

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Miten kuluttajat näkevät verkkokaupan turvallisuuden? Ja mihin kuluttajat perustavat käsityksensä koetusta turvallisuudesta? Suomalaisen tietoturvayhtiö Silverskin

Lisätiedot

Verkkopalkka. Palvelukuvaus

Verkkopalkka. Palvelukuvaus Verkkopalkka Palvelukuvaus Lokakuu 2015 Sisällysluettelo 1 Yleiskuvaus... 2 2 Edut... 2 3 Käytettävyys... 3 4 Turvallisuus... 3 5 Sopimukset... 3 6 Käyttöönotto... 3 7 Selausikkuna ja paluu verkkopankkiin...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin.

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin. TIETOKANTA MERIKOTKIEN SEURANTAAN Käyttöohje Versiohistoria: Versio Päivämäärä Kuvaus Tekijä 1.0 11.12.2007 Ensimmäinen luonnos Janne Piippo 2.0 13.12.2007 Virallinen verio Janne Piippo HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Yksi elämä -hanke. Kuluttajakysely Yksi elämä -hankkeesta Marraskuu 2016

Yksi elämä -hanke. Kuluttajakysely Yksi elämä -hankkeesta Marraskuu 2016 Yksi elämä -hanke Kuluttajakysely Yksi elämä -hankkeesta Marraskuu 2016 Johdanto Tämän kyselytutkimuksen Yksi elämä hankkeelle on toteuttanut YouGov Finland Tiedot kerättiin web-kyselynä 2.11. 6.11.2016

Lisätiedot