FITS-julkaisuja 22/2003. Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja kannattavuuden arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FITS-julkaisuja 22/2003. Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja kannattavuuden arviointi"

Transkriptio

1 FITS-julkaisuja 22/2003 Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja kannattavuuden arviointi

2

3 FITS-julkaisuja 22/2003 Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja kannattavuuden arviointi

4 ISBN FITS-julkaisuja Helsinki 2003

5 Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Tomi Laine, Hannu Pesonen, Paavo Moilanen; Strafica Oy Julkaisun laji Tutkimusraportti Toimeksiantaja Liikenne- ja viestintäministeriö, YTV Liikenne Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja kannattavuuden arviointi. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) käynnisti marraskuussa 2001 joukkoliikenteen oveltaovelle reittineuvontapalvelun (Reittiopas), joka on käytettävissä ilmaiseksi internetissä sekä maksullisina matkapuhelinpalveluina. Hankkeen evaluointityö aloitettiin, kun palvelu oli ollut vuoden käytössä. Työn tarkoituksena oli selvittää palvelun käyttöä ja sen vaikutuksia joukkoliikennetiedon hankintaan ja joukkoliikenteen käyttöön sekä arvioida hankkeen vaikutuksia yhteiskuntatalouden sekä tietoyhteiskunnan kehittämistavoitteen näkökulmasta. Keskeinen osa työtä oli myös palvelun teknisen toteutuksen sekä markkinoinnin arviointi tulevaisuuden kehittämistoimien ohjaamiseksi. Palvelun käyttäjien mielipiteitä ja kokemuksia selvitettiin internet-kyselyn avulla. Tämän lisäksi järjestettiin puhelinhaastattelututkimus, joka suunnattiin satunnaisesti pääkaupunkiseudun asukkaille. Sen avulla selvitettiin palvelun tunnettuutta ja käytön yleisyyttä eri väestöryhmissä. Tulosten avulla oikaistiin internetkyselyn vinoutuneen otoksen aiheuttama potentiaalinen virhe. Näiden tutkimusten lisäksi analysoitiin Reittiopasta koskeva asiakaspalaute, järjestelmän lokitietoja sekä käyttötilastot, sekä arvioitiin teknistä toteutusta järjestelmän kehittäjän ja tilaajan haastattelujen pohjalta. Analyysin perusteella palvelun toteutus on onnistunut erinomaisesti. Palvelulla on yli käyttäjää arkivuorokaudessa, ja vajaa kolmannes pääkaupunkiseudun asukkaista on käyttänyt palvelua. Palvelu helpottaa oleellisesti matkojen suunnittelua parantamalla joukkoliikennetiedon käytettävyyttä. Yli 20 % palvelua käyttäneistä on löytänyt sen avulla nopeampia reittejä. Palvelu on myös lisännyt joukkoliikennetiedon hankintaa, helpottanut vaihtamista ja pienentänyt käytettyjä aikataulumarginaaleja. Pieni osa käyttäjistä on lisännyt joukkoliikenteen käyttöä palvelun ansiosta. Käyttäjät arvostavat palvelua erittäin korkealle, ja sen laskennalliset hyödyt ovat varovaisenkin arvion mukaan yli kymmenkertaiset kustannuksiin verrattuna. Näiden vaikutusten lisäksi hanke on vähentänyt hieman YTV:n puhelinpalvelun sekä muiden perinteisten aikataululähteiden kysyntää, parantanut YTV:n ja pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän imagoa sekä mahdollistanut voimakkaan kehitystyön, joka on johtanut kansainvälisesti kilpailukykyisen tuotteen syntymiseen. Työn aikana on tullut esiin runsaasti kehittämisehdotuksia, joista osa toteutetaan vuoden 2003 aikana ja osa mahdollisesti myöhemmin. Keskeinen kehittämiskohde on palvelun markkinointi, sillä tutkimuksen mukaan 36 % joukkoliikenteen aktiivikäyttäjistä ei edelleenkään ole kuullut palvelusta. Avainsanat (asiasanat) Matkustajainformaatio, telematiikka, joukkoliikenne, vaikutusarviointi Muut tiedot Sarjan nimi ja numero FITS-julkaisuja 22/2003 Kokonaissivumäärä 95 Kieli suomi Jakaja VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka ISSN Hinta Kustantaja Liikenne- ja viestintäministeriö ISBN ISBN Luottamuksellisuus julkinen

6 The publisher DESCRIPTION Date of publication Authors (from body, name, chairman and secretary of the body) Tomi Laine, Hannu Pesonen, Paavo Moilanen; Strafica Ltd Type of publication Research Report Assigned by Ministry of Transport and Communications, Helsinki Metropolitan Area Council (YTV) Date when body appointed Name of the publication An assessment of the effects and cost-effectiveness of a public transport journey planner Abstract The Helsinki Metropolitan Area Council (YTV) launched a door-to-door internet journey planner service in November The service is also available as chargeable mobile phone service. The project evaluation started after one year of usage. The aim of this work was to study the use of the service and its effects on the acquisition of public transport information and on public transport usage. The effects were assessed from the viewpoints of socio-economical benefits and the development of information society. An important part of the work was to evaluate the technical implementation and the marketing efforts in order to guide future development. The opinions and experiences of the users were studied with an internet-survey. In addition a phone interview was directed randomly to metropolitan area citizens. It was used to evaluate the conspicuousness and usage of the service within different groups. The results were also used to correct the potentially biased sample of the internet survey. Also the collected user feedback, log files and statistics were analyzed and key personnel of the developer and YTV were interviewed. According to the analysis the service has been planned and implemented very successfully. The service has over daily users and almost one third of the area s citizens have used it. The service makes it easier to plan trips by enhancing the usability of public transport information. Over 20 % of the users have found faster routes with the help of the service. It has also increased the acquisition of public transport information, made transfers easier and shortened the time margins used by the travelers. Some users have reported that they are using public transport more often because of the service. The users value the service very high and its calculatory benefits are, even with a cautious estimates, more than ten times larger than the cost of the development and upkeep of the service. In addition to these quantified benefits the service has reduced the use of YTV s call center service and other traditional timetable sources, enhanced the public image of YTV s organization and area s public transport and enabled a remarkable development work after which an internationally competitive software product has been brought to the market. During the evaluation work several development proposals have been brought up, some of which will be implemented during 2003 and some possibly in the longer run. One future focus for development is the marketing of the product, since according to the study 36 % of the active users of public transport have not yet heard about the service. Keywords Passenger information, telematics, public transport, impact assessment Miscellaneous Serial name and number FITS publications 22/2003 Pages, total 95 Distributed by VTT Building and Transport Lanquage Finnish ISSN Price ISBN ISBN Confidence status Public Published by Ministry of Transport and Communications

7 ESIPUHE Reittiopas-internetpalvelun käyttöönotto oli YTV:ltä merkittävä panostus matkustajille tarjottavan joukkoliikennetiedon kehittämiseen. Suomen ensimmäinen ovelta ovelle reitittävä palvelu on saanut runsaasti palautetta ja herättänyt huomiota. Reittiopastuksen jatkokehittämistä ja laajentamista sekä erityisesti valtakunnallisen palvelun toteutusratkaisuja varten pilottihanketta haluttiin arvioida perusteellisesti ja monipuolisesti. Informaation saatavuutta ja käytettävyyttä parantavan palvelun vaikutusten tutkimiseen tarvittiin uusia, telematiikkahankkeiden arviointiohjetta täydentäviä lähestymistapoja. Tutkimuksessa selvitettiin sekä pääkaupunkiseudulle toteutetun palvelun vaikutuksia ja valittujen ratkaisujen toimivuutta että Novo Meridianin m-travel ohjelmiston käyttökelpoisuutta. Vaikka hankkeen laskennallinen kannattavuus osoittautui poikkeuksellisen hyväksi, palveluntarjoajan näkökulmasta arvokkaimpia ovat selvityksessä tunnistetut laadulliset hyödyt. Arviointi nosti myös esille runsaasti palvelun kehitysmahdollisuuksia, joista osa on jo ehditty toteuttaakin. Raportti antaa toivottavasti reittineuvontapalvelujen toteutusta suunnitteleville tahoille hyvät edellytykset arvioida omalta kohdaltaan reittiopastuksen toteutusedellytyksiä, palvelulla saavutettavia hyötyjä ja ohjelmistotuotteen valintaa. Selvitystyötä ohjasi projektiryhmä, johon kuuluivat Kimmo Sinisalo, Petteri Sipilä, Irene Muotka sekä Seppo Hanste YTV:stä, Mika Vuorio Novo Meridianista sekä Pekka Saarinen HKL:stä. Strafica Oy:ssä työstä vastasivat Tomi Laine, Hannu Pesonen sekä Paavo Moilanen. Puhelinhaastattelun toteutti Suomen Gallup Oy. Raportin laadunvarmistajina FITS 2 -hankeryhmän puolesta toimivat Katariina Myllärniemi Liikenne- ja viestintäministeriöstä ja Anna Schirokoff VTT Yhdyskuntatekniikasta. Projektiryhmä kiittää heitä ja Osmo Moisiota liikenne- ja viestintäministeriöstä hyödyllisistä kommenteista. Helsingissä 24. huhtikuuta 2003 Kimmo Sinisalo, YTV Liikenne

8

9 SISÄLTÖ ESIPUHE JOHDANTO PALVELUN KUVAUS Käyttöliittymä Järjestelmän tekniikka Käyttötilastot KÄYTTÄJÄTUTKIMUKSET Puhelinhaastattelut Tutkimuksen toteutus Tulokset Internet-kysely Kyselyn toteutus Otoksen vertailu puhelinhaastatteluun Internet-kyselyn tulokset Käyttäjäpalautteen analysointi TEKNISEN TOTEUTUKSEN ARVIOINTI YTV:lle aiheutuneet kustannukset Palvelussa tarvittavat lähtötiedot Käytetyn tekniikan kustannusten arviointi Käytettävyys joukkoliikennematkustajan näkökulmasta Palvelu ylläpitäjän näkökulmasta Vertailu kilpaileviin järjestelmiin ALGORITMIN ARVIOINTI Joukkoliikenteen palvelutasotekijät Liikennemalleissa käytetyt sijoitteluparametrit Reittioppaan algoritmin ja YTV-alueella käytettyjen sijoitteluparametrien vertailua Päätelmät VAIKUTUKSET JA YHTEISKUNTATALOUDELLINEN TEHOKKUUS Vaikutusten arviointimenetelmä ja arvottaminen Määrälliset vaikutukset ja yhteiskuntataloudellinen tehokkuus Menetelmän kuvaus Arvio menetelmän luotettavuudesta

10 6.2.3 Tulokset Muut YTV:hen ja yhteiskuntaan kohdistuvat vaikutukset Yhteenveto PALVELUN MARKKINOINNIN JA JULKISUUSKUVAN ARVIOINTI Palvelun tunnettuus Julkisuuskuvan arviointi Markkinoinnin kehittämissuositukset YHTEENVETO, PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET Yhteenveto tuloksista Suositukset ja pohdinta...76 LÄHDELUETTELO...79 LIITTEET Liite 1. Puhelinhaastattelun lomake...81 Liite 2. Internet-kyselyn lomake...85 Liite 3. Yhteiskuntataloudellisen laskelman tulosten erittely...91 Liite 4. Hankearvioinnin yhteenveto

11 1 JOHDANTO Internetin käytön yleistyessä on joukkoliikenteen aikataulu- ja reittitietoa tarjolla internetissä yhä kattavammin sekä kaupunki- että pitkämatkaisesta liikenteestä. Tämä on helpottanut joukkoliikennetiedon hankintaa oleellisesti. Kuitenkin vaihdollisilla matkoilla eri lähteistä kerättävän tiedon hankinta on hankalaa, ja erityisesti vieraassa ympäristössä parhaan reittivaihtoehdon löytäminen on haastava tehtävä. Tämän ongelman ratkaisemiseksi on viime vuosina kehitetty lähinnä internetissä käytettäviä automaattisia palveluita, jotka käyttäjien antamien tietojen perusteella etsivät käyttäjälle hänen tarpeisiinsa sopivimman reitin ja aikataulun. Palveluita on käytössä Euroopassa useissa kaupungeissa sekä pitkämatkaisessa liikenteessä. Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) Reittiopas on pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen ovelta ovelle -reittineuvontapalvelu, joka on käytettävissä ilmaiseksi internetissä sekä maksullisina matkapuhelinpalveluina. Sen tarkoituksena on auttaa matkustajaa löytämään matkalleen sopivin joukkoliikennelinja tai linjojen yhdistelmä käyttäjän määrittämänä ajankohtana. Palvelu avattiin marraskuussa Palvelun tavoitteena on parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa helpottamalla matkojen suunnittelua ja siten lisätä joukkoliikenteen käyttöä pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on myös pitkällä aikavälillä korvata puhelinneuvontaan tarvittavia resursseja. Saman toimittajan palvelu on käytössä myös Tampereella ja Oulussa. Palvelun evaluointityö käynnistettiin, kun Reittiopas oli ollut vuoden ajan julkisessa käytössä. Työn tarkoituksena oli selvittää laajasti palvelun vaikutuksia sekä yhteiskuntataloudellista kannattavuutta. Evaluoinnin lähtötiedot hankittiin käyttäjille suunnatulla internet-kyselyllä, satunnaisesti suunnatulla puhelinhaastattelulla sekä Reittioppaan palautekanavilta. Tuloksia on käsitelty luvussa 3. Järjestelmän teknistä toteutusta ja palvelun käytettävyyttä on arvioitu luvussa 4 ja algoritmin toimintaa luvussa 5. Tekninen arviointi tehtiin teknisten dokumenttien sekä palvelun kehittäjän Novo Meridianin että YTV:n edustajien haastattelujen perusteella. Lisäksi verrattiin YTV:n Reittioppaan ominaisuuksia muualla toteutettuihin kilpailevien toimittajien järjestelmiin. Yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia arvioitiin luvussa 6. Työssä kehitettiin menetelmä, jolla voidaan karkeasti arvioida määrällisten hyötyjen suuruusluokkaa ja siten palvelun kustannustehokkuutta. Tämän lisäksi arvioitiin laajemmin laadullisia vaikutuksia. Työssä käytettiin lähestymistapaa, jota testattiin aiemmin Etelä-Espoon joukkoliikenteen informaatiojärjestelmän (ELMI) evaluointityön yhteydessä. Lisäksi palvelun tunnettuutta ja imagovaikutuksia arvioitiin puhelinhaastattelun avulla sekä arvioimalla Reittioppaasta kirjoitettuja lehtiartikkeleita sekä kartoittamalla linkkilevinneisyyttä internetissä (luku 7). Yhteenveto ja kehittämisehdotukset on esitetty luvussa 8. 9

12 2 PALVELUN KUVAUS 2.1 Käyttöliittymä Käyttökanavat voivat olla erilaisia riippuen siitä, missä palvelua käytetään. Yleisin käyttömuoto on www-selain (kuva 1). Tällöin palvelu on ilmainen käyttäjälle lukuun ottamatta yhteyden hintaa. Palvelu on käytettävissä internetissä osoitteessa jonka aliaksena toimii osoite Sivulle on linkit YTV:n aikataulusivulta, YTV:n pääsivulta sekä HKL:n sivuilta. Kuva 1. Reittioppaan www-käyttöliittymän pääsivu. Matkustaessa www-palvelua voi käyttää käsitietureilla (eli PDA personal digital assistant), joita varten on internetissä oma pienelle näytölle sovitettu käyttöliittymänsä (kuva 2). Kuva 2. PDA-version yksinkertaistettu käyttöliittymä. Kolmas yleinen vaihtoehto on matkapuhelinpalvelu joko lyhytsanomaviestien (SMS) tai WAP-protokollan kautta. Tällöin käyttäjä maksaa teleoperaattorille palveluiden käy- 10

13 töstä, mutta ei itse reittioppaan tiedoista. Tällä hetkellä kaikki suurimmat operaattorit tarjoavat Reittiopas-matkapuhelinpalvelua. Tulevaisuuden mahdolliset käyttökanavat liittyvät esimerkiksi digitelevision käyttöön. Internet-käyttöliittymän pääsivulle käyttäjä syöttää haluamansa lähtö- ja määräpään tiedot osoitteena tai vaihtoehtoisesti kaupunginosan tai julkisen paikan nimenä. Paikan voi myös osoittaa kartalta. Lisäksi käyttäjä syöttää haluamansa päivämäärän sekä vaihtoehtoisesti lähtö- tai perilläoloajan. Näiden tietojen perusteella palvelu laskee kolme vaihtoehtoista reittiä ja esittää niistä keskeisimmät tiedot (kuva 3). Käyttäjä voi halutessaan tallettaa usein käyttämiään paikkoja ja reittejä selaimeen evästeenä eli cookiena. Tällöin niitä ei tarvitse syöttää aina uudelleen. Kuva 3. Reittioppaan tulostama reittiehdotus. Halutessaan käyttäjä voi hakea haluamistaan reittiehdotuksista lisätiedot, joissa esitetään jokaiselle osamatkalle ajankohdat, pituudet sekä ilmansuunta (kuva 4). Osamatkojen päätepisteistä on linkki niiden pysäkkikohtaisiin aikatauluihin VR:n ja YTV:n sivuille. Niistä käyttäjä voi halutessaan tarkistaa esimerkiksi vaihtoehtoisen yhteyden, mikäli jostain syystä myöhästyisi vaihdosta. Busseilla suoritettavista osamatkoista on lisäksi linkki kyseisen linjan aikatauluun. 11

14 Kuva 4. Reittioppaan esittämät lisätiedot valitusta reitistä. Näiden tietojen lisäksi käyttäjä voi halutessaan katsoa reittiä karttapohjalta tai tarkistaa reitin pysäkkilistauksesta. Karttaliittymä esittää ensin koko reitin yleispiirteisenä karttana (kuva 5), josta käyttäjä voi tarkentaa haluamiinsa pisteisiin reitin varrella (kuva 6). Kuva 5. Reittioppaan ehdottama reitti yleispiirteisellä kartalla. 12

15 Eri liikennemuodot on esitetty omilla väreillään. Tällä hetkellä käytössä oleva versio esittää reitit pysäkiltä pysäkille eikä piirrä niitä katuverkkoa pitkin. Tästä syystä esimerkiksi kävely-yhteydet näyttävät menevän kortteleiden läpi. Etäisyydet on kuitenkin laskettu todellista katuverkkoa pitkin. Kuva 6. Määränpäähän tarkennettu kartta. Oppaasta löytyy ruotsin- ja englanninkielinen versio sekä slangiversio. Slangiversiossa voi hakea reittiä esimerkiksi Bärtsin bibluun. Käyttäjä voi säätää osaa algoritmin käyttämistä parametreista vastaamaan paremmin omia preferenssejään. Säädöt saa käyttöönsä valitsemalla pääsivulta tarkennettu haku. Säädettäviä parametreja ovat: vaihtomarginaali (0 10 min) kävelynopeus (30, 70, 100 m/min) optimointikriteeri (oletus, nopein, vähiten vaihtoja, lyhin kävelymatka). Oletusvaihtoehdossa matkan ominaisuuksia on painotettu ihmisten keskimääräisten preferenssien mukaan. näytettävien ehdotusten lukumäärä Säädettyjä asetuksia ei toistaiseksi ole mahdollista tallentaa. 13

16 Pääsivun ylälaidassa voidaan tarvittaessa esittää tiedotteita poikkeustilanteista tai muutoksista palvelun toimintaan (kuva 7). Kuva 7. Tiedote käyttäjille. 14

17 2.2 Järjestelmän tekniikka Palvelun toiminnot koostuvat joukkoliikennetiedon analysoinnista ja sisällön muokkauksesta sekä jalostetun tiedon jakelemisesta käyttäjille. Palvelun tilaaja YTV toimittaa varsinaisen (raaka)tiedon joukkoliikenteen reiteistä, aikatauluista sekä pysäkeistä palvelun käyttöön. KÄYTTÄJÄT WWW Ylläpito Käyttöliittymän määrittelyt JL-Reittien syöttö Kävelylinkit Aikataulujen hallinta Osoitetietojen hallinta Merkittävien kohteiden syöttö Reitti- ja aikataulutietojen tarkistukset Hakualgoritmin parametrit Algoritmin testaus Epätavanomaiset aikataulut Vikatilanteiden hallinta Käyttöliittymä Hakukaavakkeet Lasketun reitin tulostus eri formaateissa: (HTML, XML, teksti) Reitinhakualgoritmi Tiedonhallinta Tietokanta (automaattinen) tiedon syöttö PDA SMS WAP Muut käyttökanavat Karttaliittymä Reitin näyttö kartalla Paikkojen haku Tietojärjestel mät Keskusyksiköt Käyttöjärjestelmä Internetyhteydet PALVELUN TILAAJA / JOUKKOLIIKENTEEN TUOTTAJA Aikataulut Verkot Kuva 8. Järjestelmän arkkitehtuuri. Palvelun tuottaman järjestelmän osat voidaan ryhmitellä seuraavasti (kuva 8): Käyttöliittymä 15

18 Karttaliittymä Reitinhakuohjelma Tiedonhallintayksikkö Tietojärjestelmät Ylläpito käsittää järjestelmän eri osien toimivuuden varmistamisen ja ominaisuuksien kehittämisen. Jotta palvelu voi tuottaa oikeaa tietoa käyttäjille, joukkoliikennetietojen tulee olla jatkuvasti ajan tasalla ja niiden tulee vastata käytössä olevia joukkoliikennepalveluita. YTV tuottaa joukkoliikenteen ominaisuustiedot pääasiassa JORE-tietokannasta (Pääkaupunkiseudun joukkoliikennerekisteri), jota täydennetään usein esimerkiksi pyhäpäivien poikkeuksilla ja muuttuneilla palveluilla. Tiestö- ja karttatiedot YTV hankkii Genimap Oy:ltä ja osoitetiedot kunnilta. Käyttöliittymäosa tuottaa palvelun kyselykaavakkeet, joilla käyttäjien pyynnöt otetaan vastaan, käynnistää analyysin reittialgoritmilla ja muokkaa tulosten ulkoasun oikean käyttökanavan muotoon. Käyttöliittymä perustuu (html-) kaavakkeen käyttöön ja on tyypillinen automatisoitu www-sovellus. Karttaliittymä piirtää reitin opaskartalle. Kartan avulla voi myös hakea reitin lähtö- tai määränpään sijainnin, mikäli osoite ei ole tiedossa. Karttaliittymä on teknisesti oma sovelluksensa, joka toimii eri koneessa kuin itse käyttöliittymä. Järjestelmän ytimessä on kehittäjän itsenä suunnittelema ja ohjelmoima reitinhakuohjelma, joka hakee reiteistä ja niiden aikatauluista matkan, joka toteuttaa lähimmän lähtö- tai saapumisajan lyhintä reittiä käyttäen. Algoritmin käyttämien parametrien arvoja on mahdollista säädellä ylläpitäjän toimesta. Reitinhakuohjelma ja kaikki sen vaatimat tiedot ovat jatkuvasti tietokoneen muistissa, jotta vasteajat olisivat pieniä. Yksittäisen reitin haku YTV:n aineistosta kestää Meridianin mukaan noin 0,1 sekuntia. Tiedonhallinta kokoaa reitin haussa tarvittavat tiedot ja tuottaa reitinhakuohjelman tarvitseman aineiston. YTV toimittaa kaikki aineistot ftp-käytävää pitkin palvelun tarjoajalle. Tietojärjestelmät ovat palvelun fyysinen infrastruktuuri. Järjestelmä koostuu tällä hetkellä normaaleista PC-tietokoneista, jotka ovat kytkettyinä internetiin, ja Linuxkäyttöjärjestelmästä sekä avoimeen lähdekoodiin perustuvista palvelin- ja tietokantaohjelmistoista. Avoimen lähdekoodin ohjelmistot tarkoittavat sitä, että ohjelmistot ovat vapaasti kopioitavissa internetistä ja muunneltavissa käyttäjän tarpeiden mukaan. Mahdollinen tukipalvelu tulee hankkia erikseen esimerkiksi konsultointina. Ylläpito käsittää järjestelmän eri osien toimivuuden varmistamisen ja ominaisuuksien kehittämisen. 16

19 Ylläpito käsittää esimerkiksi seuraavat toiminnot: käyttöliittymän määrittelyt joukkoliikennereittien syöttö kävelyreittien ylläpito aikataulujen hallinta osoitetietojen hallinta merkittävien kohteiden syöttö reitti- ja aikataulutietojen tarkistukset hakualgoritmin parametrien säätö algoritmin testaus epätavanomaisten aikataulujen hallinta vikatilanteiden hallinta. Reittialgoritmin ja muiden järjestelmän osien käyttöön YTV:llä on viiden vuoden sopimus, joka voidaan haluttaessa uudistaa. Suurimmat palvelun ylläpidon kilpailuttamista estävät seikat ovat kehitystyön aiheuttama järjestelmän osien tuotteistamisen puute ja osittain puutteellinen dokumentointi. Siksi on epävarmaa esimerkiksi ilman lisätestausta, onko järjestelmän ylläpidon siirto kolmannelle osapuolelle mahdollista käytännössä. Ylläpidon kilpailuttamista harkitaan vuonna 2003, kun ylläpidon automaatiotasoa on saatu nostettua. 2.3 Käyttötilastot Reittiopas laatii tilastot www-käyttöliittymän eri sivujen latauskertojen määristä, yhteyden ottaneista koneista sekä niiden kotimaasta. Tilastointiin liittyneiden ongelmien vuoksi koko vuodelta ei ole kattavia tilastoja käyttökerroista. Täysin luotettavaa tietoa palvelun käyttäjämäärästä ei siis ollut saatavilla. Koska järjestelmä on haluttu pitää kevyenä, ei siihen ole rakennettu yksittäisten istuntojen seurantaa. Järjestelmään jää jälki vain yhteyden ottaneen koneen IP-osoitteesta, ja yhdellä koneella voi olla useita käyttäjiä, kuten on esimerkiksi kirjastoissa. Parhaimman kuvan käyttökertojen määrästä saa tarkastelemalla Reittioppaan etusivun latauskertojen määrää. Matkapuhelinpalvelujen käyttäjämääristä ei tässä työssä ollut tilastoja käytettävissä. Kuvassa 9 on esitetty Reittioppaan etusivun latauskertojen määrät vuorokaudessa niiltä kuukausilta, jolloin tietoa oli kerätty. 17

20 Reittioppaan käyttökertojen määrän kehitys Etusivulatausta keskimäärin päivässä marras.01 joulu.01 tammi.02 helmi.02 maalis.02 huhti.02 touko.02 elo.02 syys.02 loka.02 marras.02 joulu.02 tammi.03 helmi.03 maalis.03 Kuva 9. Suomenkielisen etusivun latauskertojen määrät vuorokaudessa keskimäärin. Vuoden 2002 lopun huippukuukautena marraskuussa etusivun latauskertojen lukumäärä oli arkivuorokautena yli latausta ja sunnuntaina yli latausta. Kaikkien sivujen yhteenlaskettu latauskertojen lukumäärä oli tällöin arkivuorokausina noin latausta ja sunnuntaina noin latausta. Tietoja lauantaiden latauskerroista ei ole rekisteröity kevään 2002 jälkeen tilastojen laadintaan liittyvien järjestelyjen vuoksi, mutta kevään 2002 tietojen perusteella lauantain ja sunnuntain käyttäjämäärät ovat hyvin tarkasti samalla tasolla. Vuoden 2003 alussa YTV:n etusivulle laitettiin linkki Reittioppaaseen. Muutoksen jälkeen hakujen määrä kasvoi olennaisesti. Tammikuussa 2003 oli Reittioppaan etusivun latausten määrä arkisin latausta ja sunnuntaisin yli latausta. Helmi-maaliskuussa luvut ovat hieman laskeneet, arkisin latauksia on ollut ja sunnuntaisin noin latausta. Etusivun lataaminen tapahtuu istunnon alussa tai painamalla uusi haku-komentoa tai selaimen päivitystä. Käyttäjän hakukomennot tai tietojen syötöt eivät kirjaudu etusivun pyynnöiksi. Siten pääsääntöisesti yhtä käyttökertaa vastaa yksi etusivun pyyntö. Virhettä tähän arvioon aiheuttavat etusivun ohittavat bookmark -haut sekä käyttäjien tekemät virhehaut, jotka osittain kompensoivat toisiaan. Tilaston mukaan bookmark - hakuja tehdään noin 3 % etusivujen hakumäärästä. Hakualgoritmin ja karttapalvelimen hakuja tehdään moninkertainen määrä etusivun latauksiin verrattuna. Tilastoista laskettuna jokaista etusivun latausta kohden tehdään noin 1,5 karttahakua ja noin 8 hakua mihin tahansa tiedostoon. YTV:n Reittioppaalla on jonkin verran käyttäjiä myös naapurimaissa sekä satunnaista käyttöä muualla Euroopassa (taulukko 1). Tilastoissa on tosin mukana internetin nor- 18

21 maalia kohinaa, virusten ja hakukoneiden suorittamia hakuja. Hakurobottien eteneminen Reittioppaaseen on estetty robots.txt-tiedoston avulla. Hakurobottien tekemiä hakuja tulee noin 300 kappaletta kuukaudessa. Taulukossa on esitetty haettujen tiedostojen jakautuminen maittain (mukana vain yleisimmät). Taulukko 1. Haettujen tiedostojen lukumäärät maittain marraskuussa haettujen tiedostojen lukumäärä osuus siirretystä datasta koneen maatunnus haettujen tiedostojen lukumäärä osuus siirretystä datasta koneen maatunnus %.fi (Finland) %.ru (Russia) % [unresolved numerical add.] %.pl (Poland) %.com (Commercial) %.de (Germany) %.net (Network) %.cz (Czech Republic) %.se (Sweden) %.dk (Denmark) %.ee (Estonia) 354.fr (France) %.org (Non-Profit Making Org. 324.to (Tonga) %.int (International) %.it (Italy) %.uk (United Kingdom) 296.no (Norway) %.es (Spain) 285.at (Austria) %.arpa (Old style Arpanet) 284.edu (USA Educational) %.be (Belgium) 248.ca (Canada) 864 [unknown domain] 175.lt (Lithuania) %.nl (Netherlands) %.ie (Ireland) %.bz (Belize) 114.il (Israel) %.ch (Switzerland) Marraskuun tilaston mukaan noin 0,1 % siirretyistä tiedostoista on Reittioppaan pda- eli kämmentietokoneille ja kommunikaattoreille tarkoitetun yksinkertaistetulle versiolle tarkoitettuja tiedostoja. Koska versio ei käytä karttaliittymää, on sivuhakujen määrä haettua reittiä kohden alhaisempi kuin normaaliversiossa. Siten pda-käyttäjien osuus on todellisuudessa korkeampi kuin siirrettyjen tiedostojen osuus. Haettujen pda-tiedostojen määrä oli marraskuussa 8200 hakua. Kuvassa 10 on esitetty sivujen latauskertojen määrän jakautuminen vuorokauden eri ajoille marraskuussa Vilkkain ajankohta oli kello välillä. 19

22 % koko vuorokauden hauista 10 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % tunnin hakujen osuus Kuva 10. Ladatut sivut marraskuussa 2002 vuorokauden ajan mukaan. Taulukossa 2 on esitetty 20 yleisintä domainia, joista hakuja on suoritettu. Yleisimmät domainit ovat internet-yhteyksien tarjoajia, mutta yleisimpien joukkoon mahtuvat myös Teknillinen korkeakoulu (5,9 %) ja Helsingin yliopisto (3,8 %). Taulukko 2. Haettujen tiedostojen jakautuminen organisaatioittain marraskuussa haettujen tiedostojen lkm osuus siirretystä datasta organisaatio ,1 % htv.fi ,5 % [unresolved numerical addresses] ,0 % inet.fi ,9 % hut.fi ,1 % kolumbus.fi ,4 % omakaista.fi ,8 % helsinki.fi ,2 % yomi.com ,2 % saunalahti.fi ,3 % mtv3.fi ,4 % nokia.com ,7 % netsonic.fi ,6 % kotiportti.fi ,7 % sonera.fi ,6 % soneraliving.fi ,6 % kpnqwest.fi ,0 % soneralink.com ,5 % vtt.fi ,3 % finnair.fi ,1 % novogroup.com ,0 % muut organisaatiot 1977 kpl Eri kieliversioiden osuudet käyttäjämääristä jakautuvat siten, että suomenkielisen osuus on noin 97 %, englanninkielisen 2 %, ruotsinkielisen 0,2 % ja slangiversion 0,5 %. 20

23 Reittioppaan lokijärjestelmä on rakennettu kevyeksi, jotta itse palvelun toiminta ei kärsisi kuormituksesta. Lokiin jää tiedot ainoastaan reittihaun alku- ja loppupisteiden koordinaateista, haun ajankohdasta sekä haussa käytettyjen parametrien asetuksista. Tästä syystä ei ole mahdollista analysoida automaattisesti käyttäjien istunnon kulkua ja hakujen rakennetta tarkemmin. Hakuja olisi mahdollista analysoida yksi kerrallaan otoksella. Sopivaksi otoskooksi arvioitiin vähintään 100 hakua. Analyysi vaatisi jonkin verran resursseja, eikä sitä katsottu tarpeelliseksi tämän työn tavoitteiden kannalta. Reittioppaan antamia reittiehdotuksia ei ole mahdollista analysoida lainkaan. Näin ollen ei ole mahdollista eksaktisti tutkia, käytetäänkö Reittiopasta enemmän vaihdollisten, hankalien matkojen suunnitteluun, vai onko sen tärkein funktio olemassa olevien aikataululähteiden korvaaminen. Jonkinlaisia viitteitä siitä, että Reittioppaan käyttö painottuu vaihdollisten matkojen suunnitteluun, saatiin internet-kyselyn tuloksista. Työssä analysoitiin tammikuun 19. ja helmikuun välisenä aikana kertynyt loki edellä mainittujen tietojen osalta. Kuvassa 11 on esitetty alueelle sijoittuneiden Reittioppaan hakujen lähtöpaikkojen määrän suhde alueelta liikennemallilla generoituvien joukkoliikennematkojen määrään. Vastaava analyysi määräpaikkojen suhteen on esitetty kuvassa 12. Aluejakona käytettiin YTV:n 596-aluejakoa. Kuvissa erottuvat selvästi suositut talviurheilupaikat, kuten Nuuksio, Serena, Uutela, Hakunila, keskuspuisto sekä Petikko. Tätä selittää se, että ulkoilualueiden liikennetuotosta hyvien talvikelien aikana ei ole liikennemallilla arvioitu oikein. Lisäksi kuvissa erottuvat kauppakeskukset, kuten Iso Omena ja Jumbon lähialue. Asuin- ja työpaikkaalueista erottuvat Otaniemi, Leppävaara, Kauniainen, Pasila, Kehä I:n varsi Espoossa sekä pää- ja rantaradan varret. Selkeä ero Reittioppaan käytössä suhteessa joukkoliikenteen käyttöön on nähtävissä Espoon ja Itä-Helsingin välillä. Koko pääkaupunkiseudulla Reittioppaan käyttökertoja on alle 2 % joukkoliikennematkojen määrästä. 21

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY Vastaajien määrät Vastaajia yhteensä 183 Naisia 77 %, Miehiä 23 % Ikäjakauma painottuu työikäisiin 81 % käy töissä kodin ulkopuolella

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Valtakunnallinen joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Versio 0.9 06.03.2005 Tavoite Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Lisätiedot

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Kysymykset tarjouspyynnöstä ja tilaajan tarkennukset tarjouspyyntöön 27.3.2014

Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Kysymykset tarjouspyynnöstä ja tilaajan tarkennukset tarjouspyyntöön 27.3.2014 Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Hankinta: LIIKKUMISTUTKIMUS 2014, Dnro 92/07/70/702/2014 Tässä Liikkumistutkimus 2014:n tekoa koskevaan tarjouspyyntöömme Dnro 92/07/70/702/2014 esitetyt kysymykset ja niihin

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

JULKAISUVAPAA KLO 06.00

JULKAISUVAPAA KLO 06.00 JULKAISUVAPAA 26.10.2015 KLO 06.00 ä Lisätietoja varten: tj Mats Nybondas Puh: 09-4730 3551 @-posti: mats.nybondas@epsi-finland.org TELEOPERAATTORIT - ASIAKASTYYTYVISYYS EPSI RATING - MATKAVIESTINT - YKSITYIS

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, MARRAS 2009 (2. 26.11.2009) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 2015 aikana Nurmijärvellä toteutettiin aikaisempien vuosien tapaan Kivenkyydin kehittämiskysely Webropol-nettikyselynä. Kyselyn

Lisätiedot

TAMPEREEN REITTIOPPAAN RAJAPINNAT

TAMPEREEN REITTIOPPAAN RAJAPINNAT TAMPEREEN REITTIOPPAAN RAJAPINNAT NOVO GROUP OYJ LIITE 1. OHJELMISTON KUVAUS 1 (16) SISÄLLYS 1 RAJAPINNAT...1 1.1 Yleistä... 1 2 LISÄRAJAPINNAT REITTIOPPAAN TOIMINTOIHIN...1 2.1 Geokoodaus... 1 2.2 Reititys...

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, 17.2..12.3.2009 Toteutus YLE Uutiset Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL DI - KATSAUS 2009 Toukokuu 2009 Sivu 2 (15) YHTEENVETO Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin 250 000 henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Syyt liikkumissuunnitelman tekoon ja tavoitteet suunnitelmalle

Syyt liikkumissuunnitelman tekoon ja tavoitteet suunnitelmalle Sivu 1 / 1 Taustakartoitus: Henkilöstön työmatkaliikkuminen Tähdellä *) merkityt kysymykset ovat pakollisia. 1) Organisaation tiedot Organisaation nimi * Toimipaikka * Katuosoite * Työntekijöiden määrä

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

GPS Miten opin käyttämään? Mihin käytän?

GPS Miten opin käyttämään? Mihin käytän? GPS Miten opin käyttämään? Mihin käytän? Perusohjeita GPS-reitin siirtämisestä kartalle, Vinkkejä oman suunnistustekniikan analysoimiseen GPS-tiedon avulla Kuvat alla: o-training.net ja worldofo.com GPS-viiva

Lisätiedot

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely 1. Yleistä Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely tehtiin 18.3. - 18.6.1997 välisenä aikana. Kysely tehtiin www-sivujen etusivulle sijoitetulla

Lisätiedot

Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet

Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Risto Kulmala 22.4.2002 Tekijät >VTT/RTE Risto Kulmala Juha Luoma Pirkko Rämä >Strafica Oy Hannu Pesonen

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Osaamista ohjaukseen koulutuspäivä 13.3.2015, Lahti Heikki Taulu ekonomisti Akava 25 20 15 10 5 0 Työttömyysaste Suomessa, Euroopassa ja

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Mitkä tekijät määrittävät vaihtamisen kokemisen eli vaihtovastuksen?

Mitkä tekijät määrittävät vaihtamisen kokemisen eli vaihtovastuksen? Mitkä tekijät määrittävät vaihtamisen kokemisen eli vaihtovastuksen? HSL:n Solmu-seminaari 5.2.2016 Markus Holm, Trafix Oy Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Vaihdot keskittyvät ja vaihdollisuus matkalla

Lisätiedot

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Jari Uotila VTT Research for SMEs ohjelman hakemuskoulutus 05.09.2012 2 Miksi PK-yritys mukaan EU-hankkeisiin Vähäriskinen tapa aloittaa kansainvälistyminen Uusien

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

Market Report / June 2014

Market Report / June 2014 Market Report / June 214 Overnight stays increase slightly Overnight stays in Helsinki increased somewhat, or.6%, in June. Stays by foreign visitors were up 3.5%, while the domestic visitor segment fell

Lisätiedot

Väestöennuste 2012 mikä muuttui?

Väestöennuste 2012 mikä muuttui? mikä muuttui? Markus Rapo, Tilastokeskus Rakenteet murroksessa pohjoinen näkökulma 29.11.2012, Oulu Esityksessäni Havaittu väestökehitys Tilastokeskuksen väestöennuste luonne ja tulkinta oletukset (vs.

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

PAREMMAN SÄÄNTELYN PÄIVÄ UUSIA MENETELMIÄ YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN HELSINKI MARRASKUU 25, 2010

PAREMMAN SÄÄNTELYN PÄIVÄ UUSIA MENETELMIÄ YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN HELSINKI MARRASKUU 25, 2010 PAREMMAN SÄÄNTELYN PÄIVÄ UUSIA MENETELMIÄ YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN HELSINKI MARRASKUU 25, 2010 MIKSI YRITYSTEN PAREMPI OSALLISTAMINEN LAINVALMISTELUUN ON TÄRKEÄÄ? Lainsäädännön yritysvaikutusten arviointi

Lisätiedot

Hankearvioinnin kehikko - käsitteet

Hankearvioinnin kehikko - käsitteet Hankearvioinnin kehikko - käsitteet Yhteiskuntataloudellinen analyysi = Kannattavuuslaskelma + Vaikutusten analysointi + Toteuttavuuden arviointi Vaikutusten analyysissa tuodaan esiin erityisesti ne hyödyt

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

FITS/Hankealue 2: Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet

FITS/Hankealue 2: Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet FITS/Hankealue 2: Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet 15 projektia Volyymi noin 750 000 Yhteyshenkilöt: Petri Jalasto (petri.jalasto@mintc.fi) Sabina Lindström (sabina.lindstrom@mintc.fi)

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Market Report / September 2015

Market Report / September 2015 Market Report / September 2015 Overnight stays grow 8% Overnight stays by visitors to Helsinki increased 8% in September when compared to one year ago. Stays by domestic travellers were up four percent

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2006 Joulukuu 2006

Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2006 Joulukuu 2006 Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2006 Joulukuu 2006 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena selvittää katsastamattomuuden syitä. Tutkimus toteutettiin vuonna 2005 vastaavan laajuisena.

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi NUORET JA LIIKENNE Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi 14.2.2013 Rovaniemi 2 Rainer Kinisjärvi Liikenneonnettomuudet ja uhrit 2012 254 kuollutta Yhteensä 26 000 loukkaantunutta (vuonna 2011). Poliisin tietoon

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

Kuvio 1. Matematiikan seuranta-arvioinnin kaikkien tehtävien yhteenlaskkettu pistejakauma

Kuvio 1. Matematiikan seuranta-arvioinnin kaikkien tehtävien yhteenlaskkettu pistejakauma TIIVISTELMÄ Opetushallitus arvioi keväällä 2011 matematiikan oppimistuloksia peruskoulun päättövaiheessa. Tiedot kerättiin otoksella, joka edusti kattavasti eri alueita ja kuntaryhmiä koko Suomessa. Mukana

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

PortNetin vaikuttavuuden arviointi

PortNetin vaikuttavuuden arviointi PortNetin vaikuttavuuden arviointi FITS-kevättapaaminen 10.4.2003 Raine Hautala & Pekka Leviäkangas 10.4.2003 PortNet > Kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva sovellus > PortNet-palvelulla

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET JOENSUU

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET JOENSUU ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET JOENSUU VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 153 vastaajaa (tilanne 29.1.2016, ml. engl.kielinen kysely) Koko organisaation osalta 28 vastausta Oman matkustuksen osalta 125 vastausta Kaikista

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014 01:13 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 0 Helsingissä mediaanitulo 00 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 34 00 euroa Tulokehitys heikkoa Keskimääräisissä pääomatuloissa laskua Veroja ja

Lisätiedot

MMM/R0/MY Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista.

MMM/R0/MY Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista. 1 MMM/R0/MY 22.3.2016 Eduskunta Maa- ja metsätalousvaliokunta RAHOITUSOIKAISUISTA Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista.

Lisätiedot

Julia hanke Ohjeistus julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskureihin Tuoteryhmä: kopio- ja pehmopaperit

Julia hanke Ohjeistus julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskureihin Tuoteryhmä: kopio- ja pehmopaperit Julia 2030 -hanke Ohjeistus julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskureihin Tuoteryhmä: kopio- ja pehmopaperit Suomen ympäristökeskus SYKE, Maija Mattinen, 20.12.2011. Lomakkeet ja ohjeet on kirjoitettu

Lisätiedot

Työttömyyden kehityksestä maalis Vuodet ja 2013

Työttömyyden kehityksestä maalis Vuodet ja 2013 Työttömyyden kehityksestä maalis 2013 Vuodet 2007-2012 ja 2013 Työttömyyden kehitys 17 työttömyys % 15 13 11 9 7 työttömyys % vertaillen 07-08-09-10 -11-12-13 20 15 10 5 0 työttömyys % 07 työtömyys % 08

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Tietoarkisto palveluksessanne. Avoin tutkimusdata ja aineistonhallinta ihmistieteissä Hannele Keckman-Koivuniemi

Tietoarkisto palveluksessanne. Avoin tutkimusdata ja aineistonhallinta ihmistieteissä Hannele Keckman-Koivuniemi Tietoarkisto palveluksessanne Avoin tutkimusdata ja aineistonhallinta ihmistieteissä 1.12.2014 Hannele Keckman-Koivuniemi Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto www.fsd.uta.fi Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, syys-lokakuu 2011 (14.9. 6.10.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat.

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat. SoleHops:n ohjeita opiskelijalle Miten muokkaan omaa HOPS:ani? 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan HOPS-työkalun avulla. Opiskelijan

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2014

Markkinaraportti / maaliskuu 2014 Markkinaraportti / maaliskuu 214 Kotimaan yöpymiset ennallaan maaliskuussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä maaliskuussa 2,2 %. Miinus tuli kokonaan ulkomailta kotimaisten yöpymisten pysyessä ennallaan.

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot