Esipuhe. Jyväskylässä 8. lokakuuta 2003 Arto Takala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esipuhe. Jyväskylässä 8. lokakuuta 2003 Arto Takala"

Transkriptio

1 Esipuhe Tämä pro gradu -tutkielma valmistui Jyväskylässä toimivan Oivallin Oy:n toimeksiannosta. Työn tarjoamisesta ja ohjaamisesta haluan kiittää filosofian lisensiaatti Seppo Karjalaista. Avusta teknisissä yksityiskohdissa kiitän Oivallin Oy:ssä työskentelevää Jyrki Olkkosta. Kiitokset lisäksi kihlatulleni Annelle kannustuksesta ja henkisestä tuesta työn vaikeina aikoina. Jyväskylässä 8. lokakuuta 2003 Arto Takala i

2 Abstract As a result of this master s thesis was succeeded in improving technology of enviroment s measuring station on Lake Jyväsjärvi. On to the measuring station was developed automatic water sampling apparatus, which makes possible to take water samples whatever depth from lake s water. The central unit of the water sampling apparatus is microcontroller MSP430F149 which controls action of the device. Depth of the sampling apparatus in water is specified by LABKO 4390 pressure sensor. In data transfer between the measuring station and the university has been planned to move from GSM-phone to GPRS-modem. When this text was being writen, the water sampling apparatus has been installed on to the measuring station and the first tests have been done but the device hasn t been taken in use on the whole. GPRS data transfer has also been tested but becouse of problems with data transfer it has been forced to return to GSM data transfer. ii

3 Tiivistelmä Tämän pro gradu -tutkielman tuloksena onnistuttiin kehittämään Jyväsjärvellä sijaitsevan ympäristönmittauslautan tekniikkaa. Mittauslautalle kehiteltiin automaattinen veden näytteenotin, joka mahdollistaa vesinäytteen ottamisen halutulta syvyydeltä järven vedestä. Näytteenottimen keskuksena toimii MSP430F149-mikro-ohjain, joka ohjaa laitteiston toimintaa. Näytteenottimen syvyys järven vedessä määritetään Labko 4390-paineanturilla. Mittauslautan ja yliopiston välisessä tiedonsiirrossa on suunniteltu siirtymistä GSMpuhelimesta GPRS-modeemiin. Tätä kirjoitettaessa näytteenotin on asennettu mittauslautalle, ja sillä on suoritettu ensimmäisiä testejä, mutta sitä ei ole otettu käyttöön vielä täydessä mittakaavassa. Myös GPRS-tiedonsiirtoa on testattu, mutta tiedonsiirrossa esiintyvien katkojen takia on jouduttu palaamaan takaisin GSM-tiedonsiirtoon. iii

4 Sisältö Esipuhe...i Abstract...ii Tiivistelmä...iii Sisältö Johdanto Jyväsjärviprojekti Tavoitteet Mittasuureet Tehtävän määritys Tausta Tehtävä Mittauslautan anturitekniikka Labko 4390-paineanturi Pt MiniSonde Scufa-fluorometri Davis-sääasema Wana-mittausjärjestelmä Lämpötila-anturiketju Mikro-ohjain MSP430F MSP430F149-mikro-ohjaimen rakenne Vahtiajastin (watchdog timer) A/D-muunnin Pulssinleveysmodulaatio (PWM) Sarjaliikennepiiri (USART) Mikro-ohjaimen ohjelmointi Tietoliikenne RS RS GSM Verkon rakenne

5 6.3.2 Verkon komponentit Datapalvelut HSCSD GPRS Näytteenotin Mikro-ohjainkortti Vahvistinkortti ja moottorisäädin Paineanturi Lämpötilakortti Vaihtosähkö tasasähköksi Mikro-ohjaimen ohjelma Jyväsjärven mittausjärjestelmä Testaus ja tulokset Näytteenotin Kärsän sijainnin määritys Veden lämpötilan määritys Pt100-vastusanturilla Mittauslautan muu laitteisto Mittauslautan tulevaisuus Antureita RS-485-verkko Johtopäätökset Lähdeluettelo Liite 1. Mikro-ohjainkortin piirikaavio Liite 2. Vahvistinkortin piirikaavio ja moottorisäädin Liite 3. LP2980-regulaattoripiirin datalehti Liite 4. ADM3202-sovitinpiirin datalehti Liite 5. INA122-instrumentointivahvistimen datalehti Liite 6. Lämpötilakortilta (Pt100) saatava jännite lämpötilan funktiona Liite 7. Paineanturiin integroidun Pt100-vastusanturin reagointi lämpötilan muutoksiin Liite 8. Mikro-ohjaimen koodi

6 1. Johdanto Jyväskylässä on toiminnassa Jyväsjärviprojekti, jossa pyritään luomaan Jyväsjärvelle korkean teknologian tutkimusympäristöä. Tärkeänä osana tutkimustoimintaa on Jyväsjärvelle sijoitettu mittauslautta, joka suorittaa mittauksia sekä ilmasta että järven vedestä. Tässä pro gradu -tutkielmassa perehdytään tämän mittauslautan tekniikkaan, mittausantureihin sekä tiedonsiirtoon. Luvussa 2 käsitellään Jyväsjärviprojektin kehittymistä, sen tavoitteita ja siihen liittyneitä osapuolia, sekä luvussa 3 käsitellään minun osuuttani projektissa. Lautalla olevat mittaanturit käydään läpi luvussa 4. Luvussa 7 puolestaan perehdytään näytteenottimeen, jonka valmistuksesta olen pääosin itse vastannut. Näytteenotin on mittalaite, joka mahdollistaa vesinäytteen nostamisen halutulta syvyydeltä järven vedestä. Näytteenottimeen on lisäksi integroitu lämpötila-anturi, joka mahdollistaa veden lämpötilan tarkkailun eri syvyyksillä. Näytteenottimen keskuksena toimii MSP430F149-mikro-ohjain, jota käsitellään luvussa 5. Mittauslautan tiedonsiirrossa käytettäviä RS-232-standardia ja GSM-tiedonsiirtoa käsitellään luvussa 6. Luvussa 8 käsitellään mittauslautan toimintaa kokonaisuudessaan, ja luvussa 9 käsitellään näytteenottimen ja mittauslautan testauksesta saatuja tuloksia. Luvussa 10 mietitään mittauslautan jatkokehittelyä. 3

7 2. Jyväsjärviprojekti Jyväsjärviprojekti on hanke Jyväsjärven tutkimusympäristön luomiseksi. Projektin voidaan katsoa alkaneen toden teolla vuoden 2000 syyskuussa, kun suunnitelmaa Jyväsjärven tutkimusympäristöstä ryhdyttiin muokkaamaan rahoitushankkeeksi. Toukokuussa 2001 alkoivat rajoitetut näytteenotot Jyväsjärvellä. Saman vuoden lokakuussa Länsi-Suomen lääninhallitus myönsi rahoitustukea hankkeelle 2,1 miljoonaa markkaa. Maaliskuussa 2002 puolestaan Keski-Suomen ympäristökeskus myönsi hankkeeseen 1,2 miljoonan markan rahoituksen. Kesällä 2002 mittaukset käynnistyivät laajemmalti, kun vesikemian ja planktonin mittaukset alkoivat Jyväsjärvellä sekä kolmella vertailujärvellä. Lisäksi kesällä 2002 mittauslautan rakentaminen saatiin valmiiksi, ja se ankkuroitiin Jyväsjärvelle. Vuoden 2003 aikana verkkotietokanta on otettu koekäyttöön, sekä langaton tiedonsiirto mittauslautalta on alkanut. Näinkin mittavan projekti ei edistyisi ilman monien osapuolien tukea ja halua edistää hanketta omalta osaltaan. Projektiin kuuluu seuraavia yrityksiä ja yhteisöjä: Jyväskylän Energiantuotanto Oy, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän Teknologiakeskus Oy, Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen kalatalous, Keski-Suomen ympäristökeskus, Liqum Oy, Länsi- Suomen lääninhallitus, M-Real, Nanoway Oy ja Oivallin Oy. [1] 2.1 Tavoitteet Projektille on asetettu monia eri tavoitteita, joista muutama on jo osin saavutettu. Tavoitteina on luoda Jyväsjärvelle korkean teknologian seurantajärjestelmä, jossa tietoa järven tilasta 4

8 2. Jyväsjärviprojekti saadaan lähes reaaliajassa. Tietoa välitetään lähinnä Jyväsjärven mittauslautalta sekä Jyväskylän sataman edustalta, josta saadaan tietoa veden pinnankorkeudesta. Tiedon välitys sekä osin myös mittausten ohjaus tapahtuu langattomasti GSM-tiedonsiirron avulla, jolloin mittaustieto saadaan käyttöön lähes reaaliajassa. Mittauksista saadut tulokset sekä muu informaatio järveen liittyen, asetetaan näkyville Jyväsjärviprojektin omille WWW-sivuille (ks. lähde 1), jolloin kenellä tahansa on mahdollisuus nähdä ajankohtaista tietoa järven tilasta. Tällä tavalla pyritään lisäämään ihmisten tietoutta Jyväsjärvestä sekä yleensä ottaen vesialasta. Yhtenä projektin tavoitteena on luoda Jyväsjärvelle käytännön läheinen tutkimusja opetusympäristö. Lisäksi yksi tärkeimmistä tavoitteista on Jyväsjärven tilan kohentaminen. Saadusta mittausdatasta pystytään päättelemään järven tilaa ja ihmisen vaikutusta siihen, sekä sitä miten järven tilaa voitaisiin pyrkiä kehittämään. Tästä hyvänä esimerkkinä on veden hapetuskierrätys. Kesällä 2003 veden hapetuskierrätystä toteutettiin aiemmasta poiketen ainoastaan silloin, kun mittaukset osoittivat järven alusveden happipitoisuuden olevan liian alhainen. Tällä tavalla alusveden lämpötila saatiin pysymään kylmempänä ja hajotustoiminta pienempänä, mikä puolestaan vähentää levien kasvua. [1] 2.2 Mittasuureet Mittauslautalla suoritetaan säännöllisiä mittauksia ilmasta ja vedestä. Jatkuvissa mittauksissa tarkkaillaan mm. ilman lämpötilaa, ilman kosteutta, ilman painetta, sademäärää, tuulen nopeutta, tuulen suuntaa, auringon säteilyä ja UV-säteilyä. Vedestä mitataan mm. lämpötilaa, veden happipitoisuutta, klorofylli a:n pitoisuutta, sähkönjohtavuutta, veden sameutta ja veden ph-arvoa. 5

9 3. Tehtävän määritys 3.1 Tausta Tämän pro gradu -tutkielman aiheen sain Oivallin Oy nimiseltä yritykseltä. Oivallin Oy on Jyväskylässä toimiva vuonna 1997 perustettu yritys. Yritys toimii elektroniikkasuunnittelu alalla, ja sen toimenkuvaan kuuluu tuotekehittely ja suunnittelu. Yritys on ollut mukana useissa hyvin erilaisissa kehityshankkeissa, joissa sen tehtävänä on ollut vastata hankkeiden elektroniikkasuunnittelusta ja valmistuksesta. Yrityksen yhteystyökumppaneina on toiminut mm. Jyväskylän yliopisto ja Kilpa ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU). Eräänä yrityksen tuotteena on mainosta vaihtavat automaatit, joita se on tehnyt mm.vantaalaiselle Allianssi jalkapalloseuralle. Tällä hetkellä yrityksen henkilöstö on vielä varsin pieni, sillä kokopäiväisiä työntekijöitä yrityksellä on ainoastaan yksi. Henkilökohtaisesti tutustuin yritykseen ollessani siellä työharjoittelussa vuoden 2002 kesällä. Työharjoittelun päätyttyä yrityksen johtokunnan jäsen Seppo Karjalainen tarjosi pro gradu -tutkielman aihetta Jyväsjärvihankkeen parista, johon Oivallin Oy oli yrityksenä sitoutunut mukaan. 3.2 Tehtävä Mittauslautan toiminta on aikaisemmin ollut sellainen, että vesinäyte on pumpattu mittauslautalle kiinteältä syvyydeltä. Tähän ominaisuuteen haluttiin parannusta siten, että vesinäyte voidaan pumpata mittauslautalle käyttäjän määräämältä syvyydeltä. Minun 6

10 3. Tehtävän määritys tehtäväkseni tuli tämän toiminnon suorittavan laitteen, eli näytteenottimen, kehittely ja valmistus. Näytteenottimella tulee pystyä ottamaan vedestä näytteitä halutulta syvyydeltä, aina veden pinnasta 16 m:n syvyyteen saakka. Näytteenottimen syvyyden määritykseen oli hankittuna Labko 4390-paineanturi. Näytteenottimen tarkkuuden tulee olla sellainen, että vesinäyte kyetään ottamaan n. 10 cm:n tarkkuudella annetusta arvosta. Näytteenottimella täytyy lisäksi pystyä mittaamaan veden lämpötilaa, ja välittämään lämpötila ohjaavalle PC:lle. Näytteenottimen ohjaus suoritetaan PC:n sarjaportin välityksellä. Näytteenottimen yksinkertaistettu rakenne on kuvassa 3-1. PC ohjaa mikro-ohjainta, joka puolestaan ohjaa vinssiä. Vinssin vaijerin päähän, joka on toiselta nimeltä kärsä, on kiinnitetty paineanturi, jolta saadaan mikro-ohjaimelle tieto kärsän sijainnista sekä tieto veden lämpötilasta. Näytteenotin DCmoottori vinssi Ohjaus Mikro-ohjain Ohjaus PC Data Kärsä; Paineanturi Tieto paikasta + lämpötila Kuva 3-1. Näytteenotin Jyväsjärven tutkimusympäristöön järjestelmä liitetään siten, että se asennetaan mittauslautalle, jossa kärsään kiinnitetään paineanturin lisäksi vesiletku. Vesipumpun moottori pumppaa vesiletkua pitkin vettä järvestä lautan tutkimuspisteeseen. Lautalla oleva mittauslaitteisto tutkii tämän jälkeen vesinäytteen. Tällä järjestelyllä pystytään ottamaan vesinäytteitä järven vedestä halutuilta pinnankorkeuksilta. 7

11 4. Mittauslautan anturitekniikka Tässä luvussa käsitellään mittauslautan antureita, niiden toimintaa ja liittämistä elektroniikkaan. 4.1 Labko 4390-paineanturi Monien paineantureiden toiminta perustuu pietsoresistiiviseen ilmiöön. Pietsoresistiivisessä antureissa kiteen päiden välillä on tietty jännite. Ulkoisen voiman vaikuttaessa kiteeseen, sen rakenne muuttuu aiheuttaen resistanssin muutoksen. Resistanssin muutos havaitaan anturin läpi kulkevan virran muutoksena, jonka suuruus on verrannollinen kiteeseen vaikuttavaan ulkoiseen voimaan. Kuvassa 4-1 on pietsoresistiivinen anturi. Anturin pinnalla on ohut kalvo, johon on diffusoitu pietsoresistiivisiä vastuksia. Kuva 4-1. Pietsoresistiivinen paineanturi rakenne Tässä projektissa oli syvyyden määrittämisessä käytössä Labko 4390-paineanturi (kuva 4-2). Anturin toiminta perustuu edellä kuvattuun pietsoresistiiviseen ilmiöön. Anturin ollessa vedessä, veden hydrostaattinen paine välitetään siltakytkennän osana olevalle 8

12 4. Mittauslautan anturitekniikka pietsoresistiiviselle pii-kalvolle. Veden hydrostaattinen paine toimii voimana, joka aiheuttaa pii-kalvon rakenteessa muutoksia, jotka puolestaan aiheuttavat siltakytkennän resistanssin muuttumisen. Näin ollen sillan ulostulojännite on verrannollinen veden hydrostaattiseen paineeseen. Toiselle puolelle pii-kalvoa välitetään putkea pitkin veden pinnan yläpuolelta ilmakehän paine, jolloin kalvoon vaikuttava paine, ja samalla anturilta saatava jännite on verrannollinen anturin ulkopuolella olevan nesteen korkeuteen. Paineanturissa virheitä aiheuttaa ilmanpaineen muutos, koska pii-kalvolle välitetään ilmanpaine suoraan avointa putkea pitkin. Toinen häiriötä aiheuttava tekijä on lämpötila. Huomattava lämpötilan kasvu saa aikaan sen, että puolijohteen (tässä tapauksessa pii) ominaisuudet muuttuvat olennaisesti, ja siitä tulee sähköisesti johtava materiaali. Monesti pietsoresistiivisiin antureihin on kehitelty lämpötilan kompensointi, joka poistaa lämpötilan vaihtelun vaikutukset. Labkon anturiin on integroitu PTC-lämpötila-anturi, jonka tarkoituksena on kompensoida virtapiiriin kohdistuvat lämpötilan vaihtelut. Kuva 4-2. Labko 4390 paineanturi Anturi tarvitsee toimiakseen V:n DC-jännitteen, ja tieto anturin syvyydestä nesteessä saadaan 4-20 ma:n virtaviestinä. [2, 3, 4] Pt100 Vastusanturit ovat metallista valmistettuja antureita, tavallisimpia valmistusmateriaaleja ovat platina tai nikkeli. Vastusantureiden toiminta perustuu siihen seikkaan, että niiden resistanssin muutos lämpötilan muuttuessa tunnetaan tarkkaan. Käytössä olleeseen Labkon 4390-paineanturiin on integroitu lämpötilan mittausta varten Pt100-vastusanturi. Pt100 on platinasta valmistettu varsin yleisesti käytetty lämpötila-anturi. Pt100-anturin resistanssi on lämpötilassa 0 C 100 Ω. Anturin toiminta-alue on laaja, alimman lämpötilan ollessa 9

13 4. Mittauslautan anturitekniikka -200 C ja suurimman jopa +850 C. Tässä sovelluksessa käytetty lämpötila-alue on kuitenkin pieni, sillä järviveden lämpötila pysyttelee välillä 0-30 C. Anturin resistanssi lämpötilan funktiona määritetään yhtälöllä 1 2 R( t) = Ro (1 + At + Bt ), (1) missä R o = 100 Ω, A = 3,9083*10-3 1/ C ja B = -5,775*10-7 1/ C. Tarkastelemalla yhtälöä 1 huomataan, että kapealla lämpötila-alueella Pt100-anturi on lähes lineaarinen. Olettamalla anturin käyttäytyminen lineaariseksi lämpötila-alueella 0-30 C, tulee lineaarisien approksimaation maksimivirheeksi 0,034 C tai vastaavasti resistanssi virheenä 0,013 Ω. Näin ollen Pt100-anturin lämpötilan ja resistanssin suhde voidaan tässä tapauksessa olettaa täysin lineaariseksi. Pt100-vastusanturilla suurikin lämpötilan muutos aiheuttaa ainoastaan pienen resistanssin muutoksen, sillä 1 C:n lämpötilan muutos aiheuttaa ainoastaan 0,384 Ω:n resistanssin muutoksen. Pienikin virhe resistanssin mittauksessa aiheuttaa huomattavan virheen lämpötilan arvossa. Tämän vuoksi anturille menevät johtimet tulee ottaa huomioon mittausjärjestelmää rakennettaessa. Käytettäessä kaksijohdinkytkentää tulee oikean tuloksen saamiseksi johtimien resistanssi vähentää mitatusta arvosta. Käyttämällä nelijohdinkytkentää pystytään johdinten resistanssin vaikutus myös eliminoimaan. [5, 6] 4.2 MiniSonde Hydrolabin valmistamaa MiniSonde-laitetta käytetään veden laatumittauksissa. MiniSondelaitteeseen tulee vakiona mahdollisuus lämpötilan, veden syvyyden ja sähkönjohtavuuden mittaamiseen. Lisäksi käytössä olevassa mittalaitteessa on anturit veden happipitoisuuden ja ph-arvon mittaamiseen. Näiden ominaisuuksien lisäksi laitteeseen on mahdollista lisätä tai vaihtaa joukko muita antureita, jotka mittaavat mm. veden ammoniumpitoisuutta, veden kloridipitoisuutta ja klorofylli a:n pitoisuuksia. Laite välittää mittausdatan PC:lle RS-232- standardin mukaisesti. Virtalähteenä toimii 4 AA-kokoista sormiparistoa. Taulukkoon 4-1 on koottu MiniSonde-anturin ominaisuudet. [7] 10

14 4. Mittauslautan anturitekniikka Ominaisuus Mitta-alue Tarkkuus ± Lämpötila C 0,10 C Sähkön johtavuus ms/cm 1% lukemasta ph ,2 Liuennut happi 0 20 mg/l 0,2 mg/l Veden syvyys 0-25 m 0,08 m Klorofylli a 0,03 75 µg/l 3,5 µg/l Taulukko 4-1. MiniSonde-anturin ominaisuudet 4.3 Scufa-fluorometri Fluorometrin toiminta perustuu fluoresenssi ilmiöön. Molekyylin absorboidessa näkyvää valoa tai UV-valoa, se virittyy perustilalta jollekin viritystilalle. Viritystilalla ollessaan molekyyli menettää energiaansa törmätessään ympäröiviin molekyyleihin, ja se asettuu alhaisemmille vibraatiotasoille. Ellei molekyyli palaa törmäysten seurauksena perustilalle, on mahdollista että se säteilee lopun energiansa valona. Koska molekyylin energia on pienentynyt törmäyksissä, emittoituvan valon aallonpituus on suurempi kuin molekyyliin absorboituneen valon aallonpituus, mikä voidaan todeta myös kaavasta 2 hc λ =. (2) E Tätä ilmiötä, jossa molekyyli absorboi tietyn aallonpituista valoa, ja lähes välittömästi emittoi suuremman aallonpituuden omaavaa valoa, kutsutaan fluoresenssiksi. Fluoresenssiilmiö voi tapahtua ainoastaan siirryttäessä ensimmäiseltä viritystilalta perustilalle. Kuvassa 4-3 on energiatasodiagrammi, jossa on näkyvissä mm. fluoresenssi-ilmiön aiheuttava siirtymä. Suorat viivat kuvaavat säteileviä siirtymiä ja aaltoviivat säteilemättömiä siirtymiä. Tila S 0 kuvaa perustilaa sekä S 1, S 2 ja S 3 virittyneitä singlettitiloja. Kuvassa on lisäksi näkyvissä T 1 triplettitila. Fluoresenssi-ilmiöön liittyy kaksi spektriä, viritys-spektri ja emissiospektri. Jokaisella fluoresoivalla aineella nämä spektrit ovat erilaisia, minkä vuoksi fluorometri soveltuu hyvin eri aineiden pitoisuuksien määrittämiseen. 11

15 4. Mittauslautan anturitekniikka Kuva 4-3. Energiatasodiagrammi. Scufa-fluorometri kuvassa 4-4 on tarkoitettu veden klorofylli a:n pitoisuuden määrittämiseen. Klorofylli a kuvaa veden kasviplanktonin ja levien määrää, ja klorofylli a:ta pidetäänkin eräänä veden rehevöitymisen mittarina. Scufa-fluorometri rakentuu valolähteestä ja kahdesta suodattimesta, joista ensimmäistä käytetään virittämään näytteessä olevia klorofylli a:n molekyylejä viritystilalle, ja toista suodatinta ohjaamaan klorofylli a:n molekyylien synnyttämä fluoresenssisäteily valovastaanottimelle. Kuva 4-4. Scufa-fluorometri liitettynä MiniSonde-mittalaitteeseen Valovastaanottimelle saapunut säteilyn intensiteetti kertoo klorofylli a:n pitoisuuden näytteessä. Pitoisuuden määritystä vaikeuttaa se, että vedessä on yhdisteitä joiden fluoresenssispektri on lähellä klorofylli a:n spektriä. Kuvassa 4-5 on klorofylli a:n viritys- ja emissiospektri, sekä näitä lähellä oleva klorofylli b:n spektri. Ratkaiseva tekijä mittauksissa on suodattimien tarkkuus. Mitä tarkemmin onnistutaan virittämään nimenomaan klorofylli a:n molekyylit, ja mitä tarkemmin valovastaanottimelle saadaan pelkästään klorofylli a:n muodostama fluoresenssispektri, sen tarkempi tulos saadaan. [8, 9, 10] 12

16 4. Mittauslautan anturitekniikka Kuva 4-5. Klorofylli a:n ja b:n viritys- ja emissiospektri 4.4 Davis-sääasema Säähavaintojen tekemiseen mittauslautalla on käytössä Davis Vantage Pro-sääasema, jolla pystytään mittaamaan mm. tuuleen suunta ja nopeus, ilman lämpötila, sademäärä ja ilmanpaine. Perusominaisuuksien lisäksi sääasemassa on anturit auringon säteilyn sekä UVsäteilyn mittaamiseen. Taulukossa 4-2. on Davis Vantage Pro-sääaseman ominaisuuksia. [11] 13

17 4. Mittauslautan anturitekniikka Ominaisuus Mitta-alue Tarkkuus +/- Resoluutio Päivitys tiheys Tuulen suunta 7 1 2,5 s Tuulen nopeus 0,9-67 m/s 5 % 0,5 m/s 2,5 s Ulkolämpötila C 0,6 C 0,1 C 10 s Sisälämpötila 0-60 C 0,6 C 0,1 C 1 min Ulkoilman kosteus % 3 % 1 % 50 s Sademäärä 0-2,5397 m 4 % 0,25 mm 10 s Ilmanpaine mmhg 0,8 mmhg 0,3 mmhg 15 min Auringonsäteily w/m 2 5 % 1 w/m 2 50 s UV-indeksi % 0,1 50 s Taulukko 4-2. Davis Vantage Pro-sääaseman tiedot 4.5 Wana-mittausjärjestelmä Wana (water navigator) on Jyväskylässä toimivan Liqum Oy:n rakentama veden laadun mittausjärjestelmä, jonka toiminta perustuu keinomakuaistiin. Keinomakuaisti on uusi mittausteknologia, joka pyrkii kopioimaan makuaistin toimintaa. Teknologiaan perustuvia järjestelmiä on ollut jo 3 vuotta paperiteollisuuden käytössä, mutta Wana on ensimmäinen ympäristöpuolen sovellus. Järjestelmän toiminta perustuu erilaisten alkuaineiden pinnalla tapahtuvien pintailmiöiden mittaamiseen. Mittapäässä on 18 erilaista reseptoria, joiden muutoksia tarkkaillaan. Teknologialla pystytään mittaamaan mm. vaarallisten kemikaalien pitoisuuksia. Tarkkuus on hyvä, sillä jopa pienemmät kuin 0,1:n miljoonasosan kemikaalipitoisuudet havaitaan. [12, 13] 4.6 Lämpötila-anturiketju Lämpötila-anturiketju on kuudentoista termistori-anturin ketju, jossa anturit on sijoitettu metrin välein toisiinsa nähden. Ensimmäinen anturi on veden pinnan tuntumassa, ja alin anturi lähellä järven pohjaa. Anturien lämpötilalukemat lähetetään PC:lle n. sekunnin välein RS-232-väylää pitkin. 14

18 4. Mittauslautan anturitekniikka Puolijohde tyyppinen termistori on huomattavasti nopeampi vastusanturi kuin aikaisemmin käsitelty Pt100-vastusanturi. Tämän vuoksi anturia käytetäänkin nopeiden lämpötila vaihteluiden mittaamiseen. Termistorissa pienikin lämpötilan muutos aiheuttaa suuren muutoksen anturin resistanssissa. Termistorin käyttöalue on n ºC. [5] 15

19 5. Mikro-ohjain MSP430F149 Mikro-ohjain, toiselta nimeltään mikrokontrolleri, on ohjelmoitava IC-piiri. Mikro-ohjain sisältää prosessorin, muistia, useita I/O-linjoja sekä useita integroituja erikoispiirejä riippuen ohjaimesta. Mikro-ohjaimilla pystytään korvaamaan joukko erilliskomponentteja, jolloin saman asian toteuttamiseen tarvitaan vähemmän tilaa piirilevyllä. Lisäksi mikro-ohjaimet ovat varsin halpoja, joten erilliskomponenttien korvaaminen mikro-ohjaimella tuo huomattavia säästöjä kustannuksiin. Tosin ohjelmointikustannukset saattavat vastaavasti nousta varsin korkeiksi. Ja kuten jo kappaleen alussa todettiin, mikrokontrollereita pystytään ohjelmoimaan, joten ne ovat muuntautumiskykyisiä mitä erilaisimpiin sovelluksiin. Näiden etujen vuoksi mikro-ohjaimet ovat käytössä hyvin laajasti elektroniikkaa sisältävissä laitteissa. Mikro-ohjaimia käytetään mm. autoissa, kodin elektroniikassa sekä teollisuuden prosesseissa. [2, 14, 15] Tähän projektiin mikro-ohjain liittyy siten, että näytteenottimen keskuksena toimii MSP430F149 mikro-ohjain. Tässä luvussa 5 käsitellään pääasiassa niitä MSP430F149- mikro-ohjaimen ominaisuuksia, joita näytteenottimen toiminnassa on hyödynnetty. 5.1 MSP430F149-mikro-ohjaimen rakenne Tässä projektissa oli käytössä Texas Instrumentsin valmistama 16-bittinen MSP430F149- mikro-ohjain. Kaikki MSP430-piiriperheen ohjaimet on toteutettu von Neumannarkkitehtuurilla, jolloin kaikki muisti ja oheislaitteet ovat samassa osoiteavaruudessa. MSP430F149-mikro-ohjaimessa on flash-muistia 64 kt t ja RAM-muistia 2 kt. Käytössä on 6 I/O-porttia, joissa kussakin portissa on 8 I/O-nastaa. Lisäksi kahden 16

20 5. Mikro-ohjain MSP430F149 ensimmäisen portin jokaisessa nastassa on keskeytysmahdollisuus. Mikro-ohjaimessa on lisäksi useita eri laskureita, 12-bittinen A/D-muunnin, analoginen jännitevertailija sekä kaksi sarjaliikenneporttia. Ohjaimen nastajärjestys on kuvassa 5-1. MSP430-piiriperheen mikro-ohjaimet on suunniteltu toimimaan erittäin pienellä tehon kulutuksella, joten ne soveltuvat erityisesti tilanteisiin, joissa sähkön saanti on rajallista. Käytössä olleessa ohjaimessa on 5 eri toimintatilaa, 1 aktiivitila ja 4 virransäästötilaa. Aktiivitilassa mikro-ohjain kuluttaa virtaa 250 A 2,2 V:n käyttöjännitteellä, ja virransäästötila neljässä virrankulutus on ainoastaan 0,1 A. [2, 16] Kuva 5-1. MSP430F149 nastajärjestys 5.2 Vahtiajastin (watchdog timer) Vahtiajastimen tehtävänä on nimensä mukaisesti vahtia ettei ohjelman suoritus jää jumiin. MSP430F149-mikro-ohjaimessa vahtiajastin on toteutettu 16-bittisellä ylöspäin laskevalla laskurilla, joka voidaan asettaa askeltamaan ulkopuolisen kiteen tai sitten prosessorin kellopulssin tahdissa. Jos laskuri ehtii pyörähtää ympäri ennen kuin vahtiajastimen 17

21 5. Mikro-ohjain MSP430F149 kontrollirekisteriin syötetään laskurin nollaava koodi, prosessori nollautuu ja ohjelman suoritus alkaa ohjelman alusta. Vahtiajastinyksikkö voidaan ohjelmoida toimimaan myös keskeytysajastimena, joka halutun väliajoin aiheuttaa ohjelman keskeytyspyynnön. Keskeytyspyynnön tapahtuessa ohjelman suoritus siirtyy keskeytyskäsittelyyn ellei prosessori ole saanut korkeamman prioriteetin keskeytystä, jonka se suorittaa ensin. Keskeytyskäsittelyn päätyttyä ohjelma palaa kohtaan, jossa se oli ennen keskeytyspyyntöä ja jatkaa ohjelman suorittamista normaalisti kunnes saa taas uuden keskeytyspyynnön. Näytteenottimen mikro-ohjaimessa, vahtiajastin ohjelmoitiin toimimaan ensimmäisessä mainitussa vahtiajastimen tehtävässä eli ohjelman suorituksen vahtijana. [2, 16] 5.3 A/D-muunnin Signaalin muuntamista analogisesta digitaaliseen tarvitaan, kun halutaan käsitellä jotakin analogista signaalia mikro-ohjaimella. Useimmilla mikro-ohjaimilla A/D-muunnospiiri on integroitu ohjaimen sisälle, kuten on tilanne myös MSP430F149-mikro-ohjaimessa. Tällöin A/D-muunnos voidaan suorittaa täysin ohjelmallisesti, ilman ylimääräisen elektroniikan rakentamista. Näytteenottimessa A/D-muunnosta käytettiin paineanturin pinnankorkeus ja Pt100-vastusanturin signaalien yhteydessä. MSP430F149-mikro-ohjaimessa A/D-muunnoksen resoluutio on 12-bittiä eli muunnos pystytään tekemään 12-bitin tarkkuudella. A/D-muunnos voidaan tehdä kahdeksasta eri mikro-ohjaimen ulkopuolisesta signaalista ja neljästä sisäisestä signaalista, tosin aina kerrallaan voidaan muuntaa vain yhtä signaalia. Ulkopuoliset signaalit, jotka halutaan A/Dmuuntaa, voidaan liittää nastoihin 2-6 sekä Kuvassa 5-1 nämä nastat on nähtävissä, ja niistä on käytetty merkintää A0 - A7. Ohjaimen sisäisiä muunnoskanavia voidaan käyttää lämpötilan mittaamiseen ohjaimella olevan lämpötiladiodin kautta, käyttöjännitteen muuntamiseen tai ulkopuolisten jännitereferenssien muuntamiseen. Itse muunnoksessa A/D-muunnosyksikkö tarvitsee V R- - ja V R+ -referenssijännitteet, joiden perusteella se määrittää muunnoksen ala- ja ylärajan. Digitaalinen ulostulo on maksimissaan 18

22 5. Mikro-ohjain MSP430F149 (eli = ), kun analoginen tulosignaali on yhtä suuri tai suurempi kuin V R+, ja vastaavasti minimissään kun analoginen tulosignaali on yhtä suuri tai pienempi kuin V R-. Muunnoksessa käytettävänä vertailureferenssijännitteenä V R+ :na voidaan käyttää mikroohjaimen sisäisiä jännitereferenssejä 1,5 V tai 2,5 V tai sitten ulkopuolista jännitereferenssiä. V R- -referenssijännitteenä on monesti mikro-ohjaimen maataso AV SS. Digitaalinen ulostulo voidaan määrittää seuraavasta kaavasta VIN VR N = ADC 4095 *, (3) VR+ VR missä V IN = analoginen tulosignaali ja N ADC = A/D-muuntimesta saatava digitaalinen ulostulo. Jos V R- -referenssi on kytketty maatasoon saadaan lauseke 3 muotoon Kaavasta 4 saadaan edelleen lauseke V IN :lle VIN N ADC = 4095 *. (4) V R+ N ADC = VR *. (5) 4095 V IN + Lausekkeen 5 avulla pystytään määrittämään A/D-muuntimelle tulevan analogisen signaalin jännitearvo, kun käytetään hyväksi mikro-ohjaimen A/D-muunnoksesta saatua tulosta. [2, 16] 5.4 Pulssinleveysmodulaatio (PWM) Monesti yksinkertaisin tapa tuottaa mikro-ohjaimella analogista jännitesignaalia digitaalisesta signaalista on pulssinleveysmodulaatio. PWM-signaali on digitaalista signaalia, jonka ylätila vastaa ohjaimen käyttöjännitettä n. 3,3 V ja alatila 0 V. PWM-signaalin taajuus on vakio, kun taas pulssinleveys on muuttuva suure (kuva 5-2). Pulssinleveyttä muuttamalla pystytään muuttamaan kuormaan vaikuttavaa tasajännitettä. Mitä suuremman osan ajasta signaali on ylätilassa, sitä suurempi analoginen signaali saadaan ulostuloon. PWM-signaalia käytetään analogisen signaalin tuottamiseen erityisesti silloin, kun haluttujen jännitetasojen lukumäärä on pieni. 19

23 5. Mikro-ohjain MSP430F149 V Kiinteä taajuus t Muuttuva pulssinleveys Kuva 5-2. PWM-signaali Analoginen DC-signaali saadaan kun suodatetaan mikro-ohjaimelta saatua PWM-signaalia kuvan 5-3 kytkennällä. Kytkennässä mikro-ohjaimelta tuleva PWM-signaali varaa kondensaattorin ollessaan ylätilassa, ja kun PWM-signaali on alatilassa, kondensaattorin varaus purkautuu pitäen ulostulosta saadun jännitteen likipitäen vakiona. [2, 16] M S P P W M R C D C Kuva 5-3. PWM-signaalin suodatus 5.5 Sarjaliikennepiiri (USART) Jotta MSP430F149-mikro-ohjaimen dataa pystyttäisiin välittämään mikro-ohjaimen ulkopuolellekin, siihen on integroitu 2 USART-sarjaliikennepiiriä (universal synchronous/asynchronous receive/transmit). Kuten USART nimestä käy ilmi, sarjaliikennepiiri voi toimia joko asynkronisessa (UART) tai synkronisessa (SPI) tilassa. Tässä sovelluksessa piiri toimi asynkronisessa eli UART tilassa. Asynkroninen tila tarkoittaa sitä, että mikro-ohjaimen kanssa kommunikoiva ulkopuolinen laite ei käytä samaa kellosignaalia ohjaimen kanssa. Tiedonsiirtonopeus muodostetaan siis paikallisesti. Jotta tietoliikenne onnistuisi, täytyy tiedonsiirtonopeuden tietenkin olla sama kommunikoivissa laitteissa. 20

24 5. Mikro-ohjain MSP430F149 MSP430F149-mikro-ohjaimessa on mahdollista muokata datakehyksen muotoa varsin vapaasti. Databittien lukumäärä voi olla 7 tai 8, lisäksi kehykseen kuuluu 1 aloitusbitti sekä 1-2 lopetusbittiä. Kehykseen voidaan halutessa lisätä vielä osoitebitti sekä pariteettibitti. Tiedonsiirtonopeus on myös muutettavissa. [2, 16] 5.6 Mikro-ohjaimen ohjelmointi MSP430F149-mikro-ohjaimen ohjelmointi tapahtuu helpoiten C-kielellä, IAR Embedded Workbench-ohjelmointiohjelmalla. Ohjelma sisältää C-kääntäjän, sekä debuggerin koodin etenemisen tarkasteluun. Ohjelmointi sinällään on varsin yksinkertaista, jos omaa vähänkään aikaisempaa kokemusta C-kielen tai C++-kielen ohjelmoinnista. Sen sijaan on tärkeää olla perillä mikro-ohjaimen ominaisuuksista ja toiminnasta. Lisäksi bittitason operaatioita joudutaan käyttämään paljon normaalia ohjelmointia enemmän. Ohjelman kirjoittamisen jälkeen on vuorossa ohjelman lataaminen mikro-ohjaimen muistiin. Lataamisesta on tehty mahdollisimman yksinkertainen, ja se onnistuu ohjelmointiohjelmassa yhdellä napin painalluksella, kunhan PC:n ja mikro-ohjaimen välillä on MSP430-JTAG-liitin (kuva 5-4). JTAG liitetään tietokoneen rinnakkaisportin ja mikro-ohjaimen välille. MSP430- piiriperheen mikro-ohjaimet kuluttavat ohjelmoinnin aikanakin ainoastaan 3,5 ma virtaa, joten erillistä virtalähdettä ei tarvita. Kuva 5-4. JTAG-liitin tietokoneen ja mikro-ohjaimen välille 21

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN Liiketalous ja matkailu 2003 2 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on suoritettu Vaasan ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa.

Lisätiedot

Kolmiakselisen kiihtyvyysanturin tuotantotestauksen optimointi

Kolmiakselisen kiihtyvyysanturin tuotantotestauksen optimointi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta MIKES TKK Mittaustekniikka Laurén Janne Kolmiakselisen kiihtyvyysanturin tuotantotestauksen optimointi Diplomityö, joka

Lisätiedot

ELEKTRONIIKAN TYÖ Ajotietokone. Jukka Happonen

ELEKTRONIIKAN TYÖ Ajotietokone. Jukka Happonen ELEKTRONIIKAN TYÖ Ajotietokone Jukka Happonen Happonen J (2007) Ajotietokone Oulun Yliopisto, Sähkö- ja tietotekniikan osasto Elektroniikan työ, 51 s. TIIVISTELMÄ Tässä elektroniikan työssä on suunniteltu

Lisätiedot

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Kaisu Lankinen BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ ATM-TEKNIIKAN KORVAAMINEN ETHERNET- TEKNIIKALLA TELEOPERAATTORIN ALUEDATAVERKOSSA. Kai Kanninen

AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ ATM-TEKNIIKAN KORVAAMINEN ETHERNET- TEKNIIKALLA TELEOPERAATTORIN ALUEDATAVERKOSSA. Kai Kanninen T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ ATM-TEKNIIKAN KORVAAMINEN ETHERNET- TEKNIIKALLA TELEOPERAATTORIN ALUEDATAVERKOSSA Kai Kanninen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Toukokuu 2008 Työn ohjaaja:

Lisätiedot

LANGATON LÄHIVERKKO. Wireless Local Area Network (WLAN) IEEE 802.11. Lasse Seppänen HAMK

LANGATON LÄHIVERKKO. Wireless Local Area Network (WLAN) IEEE 802.11. Lasse Seppänen HAMK LANGATON LÄHIVERKKO Wireless Local Area Network (WLAN) IEEE 802.11 Lasse Seppänen HAMK 1 1. JOHDANTO...4 2. LANGATON LÄHIVERKKO (WIRELESS LOCAL AREA NETWORK, WLAN)...5 2.1. WLAN-ARKKITEHTUURI...5 2.2.

Lisätiedot

GigE-kamerat ja -verkko konenäössä

GigE-kamerat ja -verkko konenäössä Metropolia Ammattikorkeakoulu Automaatiotekniikka Arto Pelli GigE-kamerat ja -verkko konenäössä Insinöörityö 23.9.2008 Ohjaaja: tuotepäällikkö Rainer Huttunen Ohjaava opettaja: yliopettaja Jouni Jokelainen

Lisätiedot

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan 2 Sisällys Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas Ministeriön esipuhe... 3 Johdanto... 4 Käsitteet ja liittymätyypit... 6 Tekniikkaa

Lisätiedot

LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja

LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja INSINÖÖRITYÖ Mika Huurre Tietotekniikan koulutusohjelma Tiedonhallintatekniikka Hyväksytty.. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA KUOPIO Koulutusohjelma Tietotekniikan

Lisätiedot

TKT-2540 Paikannuksen menetelmät. Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola

TKT-2540 Paikannuksen menetelmät. Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola TKT-2540 Paikannuksen menetelmät Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola 2010 Esipuhe Tämä moniste on jatkoa kurssin MAT-45800 Paikannuksen matematiikka (http://math.tut. fi/courses/mat-45800/)

Lisätiedot

JONI EIHOLA KAIVOSLASTAAJAN HYÖTYSUHTEEN TARKASTELU JA TUOT- TOSÄÄTÖISEN PUMPPUOHJAUKSEN TESTAUS. Diplomityö

JONI EIHOLA KAIVOSLASTAAJAN HYÖTYSUHTEEN TARKASTELU JA TUOT- TOSÄÄTÖISEN PUMPPUOHJAUKSEN TESTAUS. Diplomityö JONI EIHOLA KAIVOSLASTAAJAN HYÖTYSUHTEEN TARKASTELU JA TUOT- TOSÄÄTÖISEN PUMPPUOHJAUKSEN TESTAUS Diplomityö Tarkastaja: professori Kalevi Huhtala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan

Lisätiedot

Hakatun puutavaran jäljitettävyyden toteuttaminen radiotaajuisilla etätunnistustekniikoilla

Hakatun puutavaran jäljitettävyyden toteuttaminen radiotaajuisilla etätunnistustekniikoilla TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Automaatiotekniikan laboratorio Miika Telama Hakatun puutavaran jäljitettävyyden toteuttaminen radiotaajuisilla etätunnistustekniikoilla

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa

Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa Juha Kuittinen 3.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Internetsovelluksista suosituimpia ovat erilaiset hakukoneet. Tyypillisesti

Lisätiedot

Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS. Diplomityö

Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS. Diplomityö Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS Diplomityö Tarkastaja: Tommi Mikkonen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka

Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka Marko Hassinen Juhani Silvennoinen Pelastusopisto Pelastusopiston

Lisätiedot

Nokia Oyj, valvojana DI Hannu Vuolle

Nokia Oyj, valvojana DI Hannu Vuolle TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Ohjelmistotekniikka Tutkintotyö M-TEST-JÄRJESTELMÄ MATKAPUHELIMEN MULTIMEDIAN KÄYTTÖTAPAUSTESTAUKSESSA Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2006

Lisätiedot

J2ME MIDLET PELISOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS NOKIAN 7210 PUHELIMEEN

J2ME MIDLET PELISOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS NOKIAN 7210 PUHELIMEEN T a m p e r e e n A m m a t t i k o r k e a k o u l u L i i k e t a l o u s Tutkintotyöraportti J2ME MIDLET PELISOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS NOKIAN 7210 PUHELIMEEN Satu Pietarinen 2 Tekijä(t): Koulutusohjelma(t):

Lisätiedot

Käyttäjäystävällinen esitystekniikka

Käyttäjäystävällinen esitystekniikka Tommi Hokkanen Käyttäjäystävällinen esitystekniikka Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

Optical Time Domain Reflectometers

Optical Time Domain Reflectometers Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Taskuopas Agilent Technologies Ilmoitukset Tämän oppaan tekijänoikeus kuuluu Agilent Technologies GmbH:lle. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikenlainen

Lisätiedot

Katsaus äänen pakkaus- ja siirtotapoihin radioohjelmien tuotannossa ja jakelussa

Katsaus äänen pakkaus- ja siirtotapoihin radioohjelmien tuotannossa ja jakelussa Yleisradio Oy Radio Suomi - Advanced Multimedia Center Kalevi Virtanen Katsaus äänen pakkaus- ja siirtotapoihin radioohjelmien tuotannossa ja jakelussa Raportti on syntynyt kouluttautumisloman turvin Porissa

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

ELTRIP-45nkl ELTRIP-45nkc ELTRIP-45nkg

ELTRIP-45nkl ELTRIP-45nkc ELTRIP-45nkg ELTRIP-45nkl ELTRIP-45nkc ELTRIP-45nkg matka-kitkamittarit Valmistaja 10.2011 Hevossuontie 50 Puh (08) 6121 651 Pilvitie 6 Puh. (08) 512 165 87100 Kajaani 90620 Oulu www.trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ

Lisätiedot

Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu

Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu Maanmittaus 80:1-2 (2005) 5 Maanmittaus 80:1-2 (2005) Saapunut 23.3.2005 Hyväksytty 31.8.2005 Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu Pasi Häkli ja Hannu Koivula Geodeettinen laitos, Geodesian ja geodynamiikan

Lisätiedot

RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ

RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle

Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle Jarkko Nikkarikoski Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos Uusiutuvan energian koulutusohjelma 27. joulukuuta

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Tietokone ja käyttöjärjestelmä -luentomoniste v. 0.93. Jyry Suvilehto

Tietokone ja käyttöjärjestelmä -luentomoniste v. 0.93. Jyry Suvilehto Tietokone ja käyttöjärjestelmä -luentomoniste v. 0.93 Jyry Suvilehto Esipuhe Tämä luentomoniste on tarkoitettu itseopiskelumateriaaliksi kurssille T- 106.1150 Tietokone ja käyttöjärjestelmä. Moniste ei

Lisätiedot