58. VALTIONYHTIÖIDEN ASEMAN TURVAAMINEN. Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n aloite

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "58. VALTIONYHTIÖIDEN ASEMAN TURVAAMINEN. Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n aloite"

Transkriptio

1 IV ELINKEINO- ALOITTEET JA ENERGIA- 58. VALTIONYHTIÖIDEN ASEMAN TURVAAMINEN Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n aloite Valtioenemmistöiset osakeyhtiöt ovat tarjonneet suurelle joukolle suomalaisia turvallisen työpaikan ja omistajalleen koko Suomen kansalle hyvän tuoton sijoitukselle. Lisäksi ne ovat olleet ensimmäisiä riskinottajia useilla kansantaloudelle tärkeillä toimialoilla. Tästä huolimatta on ideologisin ja eturyhmäpoliittisin perustein suunniteltu valtion omistamien yritysten toiminnan rajoittamista tai niiden myymistä yksityisille. Koska sosialidemokraattien on syytä jo ajoissa asettua vastustamaan näitä suunnitelmia, esittää Opiskelijoiden Sos.dem. Yhdistys ry., että puoluekokous lausuu julki mielipiteenään vaativansa valtionyhtiöiden omistuksen säilyttämistä nykyisellään ja niiden toiminta- ja kehitysedellytysten turvaamista, sekä velvoittaa sosialidemokraattiset ministerit toimimaan näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. 113

2 Puoluetoimikunnan lausunto: Puoluetoimikunta esittää puoluekokouksen päätettäväksi Puoluekokous toteaa, että teollista tuotantoa harjoittavien valtionyhtiöiden osuus teollisuuden jalostusarvosta on luvulla pysynyt 16 ja 19prosentin välillä. Näin mitattuna valtionyhtiöiden kansantaloudellinen merkitys on säilynyt koko vuosikymmenen entisellään. Teollisuuden rakennemuutoksen vuoksi välttämättömiksi osoittautuneet valtionyhtiöihin kohdistuneet osto- ja myyntijärjestelyt eivät siten ole vähentäneet niiden merkitystä. Jos otetaan huomioon myös tytäryhtiöt, voidaan arvioida valtionyhtiöiden merkityksen jopa lisääntyneen 1980-luvulla. Valtioenemmistöiset osakeyhtiöt ovat tärkeä ja vakiintunut osa talousjärjestelmäämme. Niiden toimintaa on jatkuvasti kehitettävä. Puoluekokous edellyttää, että: SDP suhtautuu kielteisesti valtionyhtiöiden yksityistämiseen ja edellyttää, että niiden asema valtioenemmistöisinä osakeyhtiöinä turvataan. Yhteiskunnan muuttuessa myös valtionyhtiöiden tulee jatkuvasti elää ja uudistua. Niille on annettava mahdollisuudet uusien toimialojen ja toimintamuotojen avaamiseen, erilaisten yhteistyöhankkeiden aloittamiseen sekä tarpeen mukaan uusien pääomanhankintatapojen kehittämiseen. 59. VALTION YRITYSTOIMINNAN ASEMA TURVATTAVA Kallion Sos.-dem. Naisyhdistys ry:n aloite Valtioenemmistöiset osakeyhtiöt ovat merkittäviä työllistäjiä. Niiden toiminta nojaa yhteiseen varallisuuteen, jonka käyttöä kontrolloi välillisesti valtiollinen demokratia. Valtionyhtiöiden pääomavaltaiset toimintasektorit takaavat kansalaisille sellaisia peruspalveluja, joiden suhteen kansalaisten on oltava tasavertaisessa asemassa. Viimeaikaiset usealta taholta esitetyt kaavailut valtion yhtiöiden pörssiin viemisestä ovatkin sen vuoksi varsin huolestuttavia. Vientimarkkinoilla valtionyhtiöt kilpailevat samoin pelisäännöin kuin yksityinenkin teollisuus ja ovat sen vuoksi joutuneet saneeraamaan toimintojaan mm. vähentämällä henkilökuntaa. Eri aloilla vauhdilla etenevä automaatio ja teknologian kehitys yleensä ovat saaneet useilla tahoilla kielteisten työllisyysvaikutusten vuoksi kielteisen vastaanoton. Uuteen teknologiaan on kuitenkin suhtauduttava tosiasiana, joka järkevästi yhdessä henkilöstön kanssa on ohjattavissa myös työllisyyden kannalta myönteiseen suuntaan. 114

3 Kallion Sos.-dem. Naisyhdistys ry esittää, että puoluekokous velvoittaa puolueneuvoston ja puoluetoimikunnan toimimaan siten, että valtion yhtiöiden asema valtioenemmistöisinä osakeyhtiöinä turvataan eikä niiden toimintoja yksityistetä pörssiin viemällä työntekijät ja toimihenkilöt automaation uhatessa työpaikkoja uudelleenkoulutetaan ja sijoitetaan valtion, valtion liikelaitosten tai valtion yhtiöiden palvelukseen uusi teknologia otetaan käyttöön järkevästi turvaamalla haitallisten vaikutusten minimointi henkilöstön osallistumismahdollisuuksilla sekä laki- että sopimusteitse Puoluetoimikunnan lausunto: Puoluetoimikunta esittää puoluekokouksen päätettäväksi Valtionyhtiöiden yksityistämisen osalta puoluekokous viittaa aloitteesta 58 tekemäänsä päätökseen. Työntekijäin uudelleenkoulutusta koskevalta osin puoluekokous hyväksyy aloitteen. 60. VALTION YRITYSTEN TOIMINNAN TURVAAMINEN Jyväskylän Lohikosken Sos.-dem. Työväenyhdistys ry:n aloite Valtionyhtiöt muodostavat maamme tuotanto-, teollisuus- ja työllisyyspolitiikan keskeisen perustan. Kuitenkaan valtionyhtiöiden toiminnan perusteista ei viime vuosina ole huolehdittu siinä määrin kuin niiden asema maamme taloudessa olisi edellyttänyt. Osia valtionyhtiöistä on siirretty yksityisen pääoman omistukseen ja valtionyhtiöiden osakepääomien korotukset eivät ole vastanneet yhtiöiden kehittämiseen liittyviä tarpeita. Koska myös tulevaisuudessa valtionyhtiöiden asema tulee olemaan keskeinen maamme talouden, tuotannon ja työllisyyden kannalta niin niiden asemaa tulee entisestään vahvistaa. Tämä edellyttäisi seikkaperäistä selvitystä valtionyhtiöiden asemasta ja niiden toimintaedellytysten vahvistamisesta. Edellä olevan perusteella Jyväskylän Lohikosken Sos.-dem. Työväenyhdistys esittää puoluekokouksen päätettäväksi, että sosialidemokraatit eduskunnassa, maan hallituksessa ja valtionyhtiöiden johdossa toimivat suunnitelmallisesti yhtiöiden aseman ja toimintaedellytysten vahvistamiseksi. Samalla puoluekokous edellyttää, että valtioyhtiöiden osake- 115

4 pääomia korotetaan vuosittain vähintään 10 prosenttia niiden käyttöinvestointi kustannuksista. Lisäksi puoluekokous pitää tärkeänä, että valtionyhtiöiden itsenäinen asema turvataan ja ettei edes osia valtionyhtiöistä siirretä yksityisen omistuksen haltuun, vaan yhtiöiden omistus pidetään valtion hallinnassa vähintäin nykyistä vastaavalla tasolla. Edelleen puoluekokoukselle edellytetään, että valtionyhtiöiden asemasta ja niiden toiminta edellytysten turvaamisesta tehdään yksityiskohtainen selvitys ja sen jälkeen pitkän tähtäimen suunnitelma. Puoluetoimikunnan lausunto: Puoluetoimikunta esittää puoluekokouksen päätettäväksi Puoluekokous viittaa aloitteesta 58 tekemäänsä päätökseen. Valtionyhtiöiden osakepääomia tulee korottaa niiden toiminnan turvaamiseksi, mutta puoluekokous ei pidä kiinteiden prosenttitavoitteiden asettamista tarkoituksenmukaisena ja hylkää aloitteen tältä osin. 61. VALTIONYHTIÖIDEN VIIPALOINTI JA YKSITYISTÄMINEN Järvenpään Työväenyhdistys ry:n aloite Esitämme, että puoluekokous tekisi päätöksen yhteisen omaisuutemme hukkaamiskiellosta ja velvoittaisi edustajamme toimimaan siten, että valtionyhtiöiksi ja -yhtiöihin voidaan liittää uusia toimivia yrityksiä. Puoluetoimikunnan lausunto: Puoluetoimikunta esittää puoluekokouksen päätettäväksi Puoluetoimikunta viittaa aloitteesta 58 tekemäänsä päätökseen. 62. VALTIONRAUTATEIDEN KEHITTÄMINEN Harjavallan Sos.-dem. Työväenyhdistys Yritys ry:n aloite Sos.dem. puolueen tulee 116 kaikella voimallaan ajaa sellaista tariffipolitiikkaa, että tarpeeton raskas liikenne saadaan maanteiltä rautateille.

5 Yhdistys näkee selvästi, että toimenpiteellä parannettaisiin paitsi rautateiden kannattavuutta, myös hyvin merkittävästi LIIKENNE TURVALLISUUTTA JA MAANTEIDEN KESTÄVYYTTÄ. Molemmat ovat asioita, joiden kanssa valtakunnallisesti kipuillaan yhtäaikaa VR:n heikon tuloksen kanssa. Yhdistyksemme ehdottaa lisäksi, että rautateiden rakentaminen ja ylläpito erotettaisiin VR:n tulo- ja menoarviosta. Edelleen yhdistyksemme näkee tarpeelliseksi VR:n johdon nuorennuksen ja organisaation modernisoinnin. 63. VALTIONRAUTATEIDEN KEHITTÄMINEN Martinlaakson Sosialidemokraatit ry:n jäsenen Juha Eskelisen ym. aloite Maanteillämme ovat onnettomuusluvut pahemmat kuin vuosiin. Syyksi väitetään teitten huonoa kuntoa. Valtion rautatiet lopettaa "kannattamattomia" paikallisjunavuoroja. Junalippujen hintoja ei nosteta, mutta yhä useammista junavuoroista tehdään "R-vuoroja" paikkalippu pakollinen. Maaseudun syrjäseutujen linja-autovuoroja vähennetään. Kunnalliset liikennelaitokset joutuvat supistamaan toimintaansa kunnallistalouden vaikeuksien edessä esimerkkinä Pori. Suomalaisessa jälkiteollistuneessa yhteiskunnassa ihmisten on kuitenkin päästävä paikasta toiseen. Apu löytyy: auto. Esimerkiksi työsuhdeautojen lukumäärä on Suomessa päätähuimaava. Ympäristöongelmat ovat pahenemaan päin koko ajan. Ne ovat asioita, joiden ratkaiseminen on tahdon asia. Suomalaisessa liikennepolitiikassa tämä ei näy. Julkisen liikenteen tukeminen ja yksityisautoilun rankaiseminen on politiikkaa, joka tukee paitsi ympäristönsuojelullisia näkökohtia, ihmisten turvallisuutta, on myös kansantaloudellisesti kannattavaa. Valtion rautateitten tappiolliset tilinpäätökset perustuvat pitkälti siihen, että VR:n kuluihin lasketaan mm. rautateitten ylläpito. Sen sijaan valtion budjetista kyllä rahoitetaan maanteitten ylläpito eikä sitä sälytetä teitä käyttävien firmojen tilinpäätöksiä rasittamaan. Halvan bensiinin aika on lisännyt yksityisautoilua ja maanteillä käytettyjä ajonopeuksia. Nykyään ei enää tarvitse ajaa taloudellisesti. Tutkimusten mukaan tämä on syynä teitten lisääntyneisiin onnettomuuksiin ei teitten huono kunto, joka itse asiassa vähentää onnettomuusriskiä: huonolla tiellä ajetaan hitaammin ja varovaisemmin. Em. perusteella esitämme, että puoluekokous velvottaisi puoluetoimikuntaa ryhtymään toimiin, jotta: 117

6 1. Valtion Rautateitten budjetista erotetaan rautateitten ylläpito jakorjaukset. VR:n olisi ensisijaisesti pyrittävä tyydyttämään matkustajaryhmien tarpeet. Tällöin ainoana perusteena junavuorojen lakkauttamiselle voidaan hyväksyä se, että alueella asuvat eivät tarvitse junaa kulkemiseensa. Edellä mainittu koskettaa erityisesti Savonlinnan ja Porin seutua. Valtion Rautateitten ei tarvitse olla kannattava liikelaitos! 2. Niitä syrjäseutujen bussivuoroja, joita uhkaa lakkauttaminen, on valtion taholta tuettava niin, että ihmisten päivittäisten asioiden hoito ei vaikeudu. Käytännössä tämä voisi tapahtua esimerkiksi kuntien harjoittamien kuljetusjärjestelyjen tukemisella eikä välttämättä yksityisille linjaautofirmoille pumpattavalla rahalla. 3. Yksityisautoilusta ei saa tehdä liian houkuttelevaa. Niinpä, -vaikka halvan bensiinin aikoja elämmekin ja itse asiassa juuri siksi, -bensiinin liikevaihtoveroa on korotettava rajusti. Työsuhdeautojen verotusarvo on nostettava todellisuutta vastaavaksi. 4. Lyijyttömän bensiinin käyttöön on siirryttävä koko maassa vuoteen 1995 mennessä. 64. VALTIONRAUTATEIDEN KEHITTÄMINEN Hämeenlinnan kunnantyöntekijäin ja viranhaltijain Sos.-dem. Yhdistys ry:n aloite Yksityisessä tavara- ja henkilöliikenteessä tapahtuvista onnettomuuksista kaikkine seuraamuksineen on muodostumassa hallitsematon ja epäoikeudenmukainen tulonjakosysteemi sekä ympäristön rasite. Esitämme, että puoluekokous päättäisi toimenpiteistä, joilla tuettaisiin erityisesti VR:n sekä muun joukkoliikenteen osuuden huomattavaa lisäämistä maamme tavara- ja henkilökuljetustarpeesta. 65. RAUTATIEPOLIITTISEN OHJELMAN LAATIMINEN Rautatieläisten Sos.-dem. Yhdistys ry:n aloite Eduskunta teki vuoden 1982 valtion tulo- ja menoarvion yhteydessä päätöksen, että Valtionrautateiden alijäämää on supistettava vuoteen 1991 mennessä 500 miljoonaa markkaa. Päätökseen ei liittynyt minkäänlaista arviota siitä, miten supistaminen tuli toteuttaa ot- 118

7 taen huomioon supistusten mahdolliset liikenne- ja muut yhteiskuntapoliittiset vaikutukset. Eduskunnan päätöksen on nähtävä ensisijaisesti palvelevan liiketaloudellista tavoitetta. Vuonna 1985 asetettiin parlamentaarinen rautatiekomitea, jonka tuli selvittää rautateiden asemaa liikenne- ja muussa yhteiskuntapolitiikassa. Sen yksimielisen työn tuloksena olivat suositukset, joiden mukaan 1. Valtionrautateille on annettava samat kilpailuedellytykset kuin muillekin liikennemuodoille 2. nämä edellytykset luodaan rautateitä ohjaavia säädöksiä ja budjetointia muuttamalla sekä investointien tasoa nostamalla ja rakennetta uudelleen suuntaamalla asteittain vuosina henkilöpaikallisliikennettä, niin rautatie kuin linja-autoliikennettä, tulee tukea ja rautateiden tulee aktiivisesti kehittää paikallisliikennetarjontaansa. Tämä näkyisi mm. uuden kysyntää vastaavan paikallisliikennekaluston rakentamisena. Rautateiden budjetointia tulee muuttaa mm. siten, että Valtionrautatiet ei rakenna eikä ylläpidä väylästöään, vaan maksaa sen käytöstä ratamaksun, jonka taso vastaisi kilpailevien liikennemuotojen kattamaa rasitusta julkisen vallan väyläkustannuksista. Lisäksi eläkkeiden laskentatapa tulee muuttaa TEL-järjestelmässä noudatettavan tavan mukaiseksi. Rautateiden henkilöpaikallisliikennepalvelukset tulisi järjestää osana seudullisia liikenneperuspalveluja, joiden palvelusten osto tulee antaa lääninhallituksen tehtäväksi ja rahoitettavaksi. Tällöin rautateiden taloudellinen alijäämä jäänee mmk:n tasolle, joka on hyväksyttävissä, kun otetaan huomioon rautateiden muita liikennemuotoja paremmat ympäristö-, onnettomuus- yms. vaikutukset. Valtionrautateiden palvelutaso- ja taloustavoitteiden sekä investointien ja rataverkon laajuuden määrittely on valtioneuvoston ja eduskunnan tehtävä. Huolimatta siitä, että rautateiden asema ja talous saataisiinkin mm. parlamentaarisen rautatiekomitean ehdotusten mukaisin toimin nykyistä vankemmalle pohjalle, rautateiden palvelutaso-ja taloustavoitteiden asettaminen ei ole ongelmatonta. Kokonaisuudessaan Suomen liikennepolitiikasta näyttää puuttuvan johdonmukaisuus.periaatteet,jotka ohjaisivat liikennepoliittista suunnittelua ja päätöksentekoa, jossa otettaisiin huomioon eri liikennemuotojen välinen työnjako, puuttuu. Edellä olevaan viitaten esitämme, että puoluekokous velvoittaa 1. puolue-elimiä toimenpiteisiin, joilla Valtionrautateille annetaan vähintään samat kilpailuedellytykset kuin muillekin liikennemuodoille mm. parlamentaarisen rautatiekomitean suuntaviivojen mukaisesti 119

8 2. puolueen liikennepoliittisen työryhmän jatkamaan työtään ja laatimaan erikseen rautatiepoliittisen ohjelman, jota puolueen toimielimet sekä edustajat valtioneuvostossa ja eduskunnassa voivat käyttää, kun Valtionrautateille asetetaan palvelutaso- ja tulostavoitteita ja -vaatimuksia sekä päätetään investoinneista ja rataverkon laajuudesta. 66. VALTIONRAUTATEIDEN VAUNUTUOTANNON TILAUSVALTUUDET TAKAISIN VR:LLE Rautatieläisten Sos.-dem. Yhdistys ry:n aloite Valtionrautateiden konepajat ovat yli satavuotisen toimintansa aikana rakentaneet lähes kaiken radoillamme liikkuvan vaunukaluston. Myös vaunu- ja vetokaluston monipuolinen huolto- ja korjaustoiminta ovat kuuluneet konepajojen työtehtäviin. VR:n konepajat sijoittuvat rautatieliikenteen kannalta tarkoituksenmukaisesti rataverkolle: Pasilaan, Hyvinkäälle, Turkuun, Pieksämäelle, Kuopioon ja Vaasaan, työllistäen noin 2500 rautateiden tarvitsemaa erikoisammattihenkilöä. Konepajojen jalostusarvo on vuositasolla noin 450 milj. markkaa. VR:n konepajoja on viimeisten vuosikymmenten aikana voimakkaasti saneerattu tuotantotilojen, koneiden ja työmenetelmien osalta. Tuottavuutta on kohotettu atk-järjestelmäisillä tuotannonohjaustoimenpiteillä sekä kustannusseurantaa käyttämällä. Konepajat ovat erikoistuneet vaunu- ja vetokaluston korjaustoimintaan ja uustuotantoon, joihin tehtäviin henkilöstölle on annettu alan vaatima koulutus. Edellä esitetyillä kehittämistoimilla VR:lle on luotu korkeatasoinen konepajatuotanto, joka pystyy kilpailemaan laadussa sekä hinnoissa yksityisen konepajateollisuuden kanssa. Kuitenkin VR:n konepajojen työllisyystilanne on selvästi vaarantunut ja heikentynyt sen jälkeen, kun Valtionrautateiden tarvitsemien ja tilaamien vaunujen tilausvaltuuksien myöntäminen on siirtynyt valtioneuvostolle. Varsinaisen esityksen valmistelu kestää VR:llä yli puoli vuotta, johon tulee lisäksi liikenneministeriön käsittely valtioneuvoston päätöksentekoa varten. Tämä aiheuttaa kohtuutonta viivästymistä. Aikaisemmin VR:lle myönnettyjen tilausvaltuuksien perusteella tapahtunut järjestelmä takasi konepajoille tasaisemman ja suunnitelmallisemman työllisyyden sekä mahdollisti pitkäjänteisemmän työsuunnittelun. Huomioon tulee ottaa myös se, että vaunujen uustuotanto muodostuu taloudellisesti kannattavaksi ja teknisesti mielekkääksi, jossa konepajat voivat täydentää toisiaan mm. alihankintojen osalta ja näin liittää uustuotanto ja korjaustoiminta järkeväksi tuotantokokonaisuudeksi. Edellä esitetyn perusteella esitämme, 120

9 että puoluekokous velvoittaa puolueen toimielimiä ryhtymään toimenpiteisiin vaunukaluston uustuotannon tilausvaltuuksien palauttamiseksi Valtionrautateille sekä eduskunnan ohjaamaan tarvittavat määrärahat vaunujen valmistamiseksi VR:lle. 67. VALTIONRAUTATEIDEN KEHITTÄMINEN Järvenpään Työväenyhdistys ry:n aloite Olemme huolestuneina seuranneet Valtion Rautateillä tapahtuvaa kehitystä. Liiketaloudellisen ajattelun "ryppyotsaisen" noudattamisen seurauksena rataosien liikenne lopetetaan ja tämän takia asujaimistojen peruspalvelut heikkenevät ja työttömyys lisääntyy. VR:n on lisäksi muista kuljetusmuodoista poiketen itse huoledittava omista kulkuteistään. Esitämme, että puoluekokous velvottaisi sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ja muut asiaan vaikuttamaan pystyvät henkilöt toimimaan siten, että Valtion Rautateiden merkitys palvelevana joukko-ja tavarakuljetusten suorittajana saadaan palautetuksi löysäämällä tiukkaa liiketaloudellista ajattelua. 68. VALTIONRAUTATEIDEN KEHITTÄMINEN Valtion Viran- ja Toimenhaltijain Helsingin Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n aloite Suomalaisen yhteiskunnan liikennepolitiikka ei ole suunnitelmallista, vaan sitä ohjailevat vapaat markkinavoimat. Tämän politiikan kielteisiä seurauksia ovat eri liikennemuotojen välinen epäterve kilpailu, tiestön voimakas kuluminen ja tästä aiheutuva lisärasitus yhteiskunnalle, ympäristön lisääntyvä saastuminen, liikenneonnettomuuksien määrän kohoaminen sekä energian tuhlaus. Erityisesti tästä epätyydyttävästä asiantilasta on joutunut kärsimään valtionrautatiet, jolta on vaadittu sen liikekirjanpidollisen alijäämän supistamista, vaikka alijäämäisyys onkin pitkälti kiinni rakenteellisista tekijöistä. Liikennepolitiikka ja valtionrautateiden kehittäminen vaativatkin uudenlaista ajattelua, sekä panostamista sekä tutkimustoimintaan että rautateiden kehittämiseen. Selvitys- ja kehitystyötä pitäisikin tehdä seuraavilla alueilla: 1. Liikennepoliittiseen tutkimustoimintaan panostaminen Maassamme on laiminlyöty liikennepoliitinen tutkimus- ja selvitystyö. Erityisesti tämä koskee rautateitä, joiden merkitystä ei ole riit- 121

10 tävästi tutkittu yhteiskuntapoliittiselta, kansantaloudelliselta, ympäristönsuojelulliselta eikä energiataloudelliselta kannalta. Voidaan väittää, että maamme päätöksentekijöiltä puuttuu riittävä ja tieteellisesti perusteltavissa oleva tieto rautateiden ja muiden liikennemuotojen merkityksestä yhteiskunnalle ja sen tulevalle kehitykselle. Yhteiskunnan etu vaatiikin voimakasta panostamista liikennepoliittiseen tutkimukseen. Tämän tutkimuksen pitäisi olla etutahoista riippumatonta ja sen pääpaino tulisi asettaa eri liikennemuotojen edullisuusvertailuun. Vertailua tulisi tehdä sekä yhteiskuntatalouden että yleisen yhteiskuntapolitiikan näkökulmasta. Erityisen kiireellistä on selvittää rautateiden merkitystä tulevaisuudelle, koska nykyinen valtionrautateiden toimintoja karsiva säästöpolitiikka merkitsee VR:lle auttamattomasti kehityksessä jälkeen jäämistä. 2. Yhteiskuntataloudellisten tekijöiden huomioiminen valtionrautateiden tuloksessa Eduskunta asetti vuoden 1982 tulo- ja menoarviossa tiukat säästövelvoitteet VR:lle. Velvoitteen mukaan VR:n tulee supistaa vuotuista alijäämäänsä noin 500 miljoonalla markalla vuoteen 1991 mennessä. Viimeisimmässä eduskunnan tulo- ja menoarviossa toistetaan säästötavoite, mutta konkretisoidaan sitä tuottojen ja menojen välisen suhteen parantamisella. Käytännössä säästötoimenpiteet ovat merkinneet voimakasta henkilöstön supistamista ja palvelujen karsimista. VR:n alijäämän tulisi kuitenkin ottaa uusi lähestymistapa. Tällaista lähestymistapaa ovat Ruotsissa selvitelelet monet komiteat. Vuoden 1986 lopussa mietintönsä antanut parlamentaarinen rautatiekomitea on myös kehitellyt uudenlaista VR:n taloudellisen toiminnan arviointimenetelmää. VR:n toiminnan taloudellista tulosta arvioitaessa tulisi ottaa huomioon rautateiden toimintaan liittyvät yhteiskuntapoliittiset ja taloudelliset tekijät ja rasitteet. Tällaisia tekijöitä ovat VR:n palveluluonteesta johtuvat tehtävät, jotka eivät rautateiden liiketaloudellisen tuloksen kannalta ole voittoa tuottavia, mutta jotka yhteiskuntataloudellisesti ovat perusteltuja. Yhteiskuntataloudellisesti perusteltu voi olla toiminta, joka muulle kuljetusmuodolle siirrettynä joko aiheuttaisi yhteiskunnalle vastaavat menot muusa muodossa tai synnyttäisi yhteiskunnallisesti sellaisia haittoja tai menetyksiä, jotka voitaisiin välttää, mikäli toimintoja edelleen hoidettaisiin rautateiden toimesta. Varsinkin ruotsalaisissa tutkimuksissa on selkeästi osoitettu, että kuljetusten siirtäminen rautateiltä maanteille aiheuttaa huomattavan yhteiskunnallisen menonlisäyksen lisääntyvien onnettomuusjaympäristövahinkokustannusten muodossa. Kehittämällä rautateiden yhteiskunnallista tulokirjanpitoa voidaan VR:n tulosta arvioida oikeudenmukaisesti, jolloin valtionrautateitä koskevan liikennepoliittisen päätöksenteon perusteena olisivat yhteiskuntataloudelliset vaikutukset huomioon ottavat laskentamenetelmät. Näiden avulla huomioidaan VR:n toimintaan vaikuttavina tekijöinä onnettomuus-, liikenteenvalvonta- ja oikeuslaitoskustannukset, ympäristövaikutukset ja liikenneonnettomuuksien aiheuttamat hyvinvointimenetykset. Valtionrautateiden kannalta tämä merkitsee ni- 122

11 menomaan rautatietoiminnan edullisuuden huomioimista em. asioiden osalta. 3. VR:n toiminnan kehittäminen VR toimii kilpailutilanteessa yksityisen yritystoiminnan kanssa. VR:n organisaatiota ja toimintasäännöksiä tuleekin kehittää siihen suuntaan, että VR pystyy tarjoamaan tasavertaiset ja vaihtoehtoiset palvelut sekä henkilö- että yritysasiakkailleen vaikeassa kilpailutilanteessa. Kuitenkin kehitettäessä valtionrautateitä ns. liikelaitossuuntaan tulee huomioida rautateiden erityisasema osana maamme kuljetusverkostoa. VR toisin kuin muut liikennemuodot vastaa itse ns. infrastruktuuritoiminnoistaan (väylien rakentaminen ja kunnossapito, hallinto, koulutus, liikenneturvallisuus, kaluston kunnostus ja uusvalmistus jne). Radanpidosta VR maksaisi valtiolle liiketoiminnan tuloistaan erityistä rataverkkomaksua, jonka suuruuden määrittelyssä tulisi ottaa huomioon VR:n tariffirakenne ja kilpailuaseman säilyttäminen yksityisen sektorin yritysten kanssa sekä yhteiskunnan liikennepoliittiset tavoitteet. 4. VR:n investointitoiminta VR:n toiminnan kehittäminen nykyaikaisen teknologian edellyttämälle tasolle vaatii voimakasta panostamista investointitoimintaan. Tätä edellyttää myös VR:n palvelujen kehittäminen. Onkin panostettava sekä ratojen rakentamiseen, perusparantamiseen ja kunnostamiseen että uuden sukupolven liikennekaluston ja liikenneohjausjärjestelmien kehittämiseen ja hankkimiseen. On huomattava, että VR:n investoinnit ovat luonteeltaan muuhun kuljetustoimintaan verrattuna huomattavasti pitkäikäisempiä. Näin ollen myös investointitoiminnan suunnittelun on oltava pitkäjänteistä. VR.IIe tuleekin saada pitkäntähtäyksen kehittämis- ja investointiohjelma, joka on luonteeltaan sitovampi ja velvoittavampi kuin nykyiset PT- ja KT - suunnitelmat. Valtion Viran- ja Toimenhaltijain Helsingin Sos.dem. Yhdistys r.y esittää SDP:n 34. puoluekokoukselle, että liikennepoliittiseen ja erityisesti rautateiden toimintaa koskevaan selvitys-, kehitys-, koulutus-ja tutkimustoimintaan panostetaan VR:n tuloksessa otetaan huomioon rautateiden yhteiskuntataloudelliset edut ja rasitteet VR:n toimintaa kehitetään siten, että rautateille turvataan kilpailuasema muiden liikennemuotojen kanssa ottaen huomioon yhteiskunnan etu ja liikennepoliittiset tavoitteet VR:n palvelu- ja toimintakyky turvataan panostamalla uudistuvaan rautatieteknologiaan sekä kehittämllä rataverkostoa uuden tekniikan vaatimalle tasolle 123

12 VR-.lle aikaansaadaan pitkäntähtäyksen sitova kehittämis- ja investointiohjelma 69. RAUTÄTIEPOLIITTISEN OHJELMAN LAATIMINEN Joensuun Rautatieläisten Sos.dem. Yhdistys ry.n aloite Eduskunta teki vuoden 1984 budjetin yhteydessä päätöksen, että Valtionrautateiden alijäämää on supistettava vuoteen 1991 mennessä 500 miljoonaa markkaa. Päätökseen ei liittynyt minkäänlaista oletusta siitä, missä määrin VR:n toimintaan liittyy alijäämän arviointiin vaikuttavia ns. yleisä etuja tai haittoja. Samoin eduskunnan kantaan ei liittynyt käsitystä siitä, missä määrin tulisi korvata VR:n tehtäväkseen ottamia liiketaloudellisesti kannattamattomia toimintoja. Eduskunnan päätöksen on nähtävä ensisijaisesti palvelevan liiketaloudellista tavoitetta. Tällä hetkellä on selvästi jo osoitettavissa, että alijäämän supistamisen yhteydessä tehdyt toiminnan supistamiset ovat vähentäneet yleistä etua. Eduskunnan päätös rautateiden alijäämän supistamisesta olisikin purettava toistaiseksi. Vasta sen jälkeen, kun yleisen edun mukaiset korvaukset ovat budjetissa ja yleisen edun mukaisista toiminnoita on sovittu, voidaan pitää oikeana kannattavuusvelvoitteen asettamista. Kokonaisuudessaan Suomen liikennepolitiikasta näyttää puuttuvan johdonmukaisuus. Periaatteet, jotka ohjaisivat liikennepoliittista suunnittelua ja päätöksentekoa, jossa otettaisiin huomioon eri liikennemuotojen välinen työnjako, puuttuu. Edellä olevaan viitaten esitämme, että puoluekokous velvoittaa liikennepoliittisen työryhmän jatkamaan työtään ja laatimaan erikseen rautatiepoliittisen ohjelman, jossa otetaan esille mm.: 1. liikennepolitiikan alisteisuus yleiselle yhteiskuntapolitiikalle 2. liikennepolitiikassa toteutettava tasa-arvoisuuden periaate 3. liikennepolitiikan vaikutukset ympäristö- ja energiatalouteen. 70. VALTIONRAUTATEIDEN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN LISÄÄMINEN Joensuun Rautatieläisten Sos.-dem. Yhdistys ry.n aloite Yhdistyksemme teki edelliselle, vuoden 1984 puoluekokoukselle, aloitteen, jossa esitettiin 124

13 1) liikenneinvestointien painopisteen muuttamista niin, että rautateiden kehittämiseen osoitetaan lähivuosina olennaisesti enemmän määrärahoja 2) veropolitiikan muuttamista niin, että rautatieliikenne saatetaan kustannusvastuun suhteen tasavertaiseen asemaan raskaan maantieliikenteen ja kotimaan lentoliikenteen kanssa, ja 3) maksupolitiikan muuttamista niin, että rautateiden käyttäminen kallistuu vuosittain enintään yhtä paljon kuin muiden liikennemuotojen käyttäminen. Puoluekokous hyväksyi aloitteen periaatteessa ja antoi sen mukaisten toimenpiteiden toteuttamisen puoluetoimikunnan ja eduskuntaryhmän tehtäväksi. Kuluneena puoluekokouskautena mikään edellä mainitusta kolmesta tavoitteesta ei ole toteutunut. Pikemminkin on, osin valtiovallan toimenpiteiden seurauksena, ajauduttu vain kauemmaksi asetetuista päämääristä. Liikenneinvestointien painopistettä ei ole siirretty rautateiden suuntaan. Päinvastoin rautateiden suhteellinen osuus liikenneinvestoinneista on vain vähentynyt. Tieliikenne on puoluekokouskaudella saanut yli puolen miljardin korotuksen määrärahoihinsa ja ne kohoavat vuoden 1987 budjetissa jo Mmk:aan. Sen sijaan rautateiden investointimäärärahat ovat nousseet vajaasta 600 Mmk:sta noin 730 Mmk:aan, missä on siis nousua noin 130 Mmk. Rautateiden investointitaso on enää kolmannes siitä, mitä 1970-luvun puolivälissä. Rautateitä ei liioin ole saatettu muiden kuljetusmuotojen kanssa tasavertaiseen asemaan. Liikenneministeriön laskelmien mukaan erityisesti raskas tavaraliikenne ei vastaa läheskään tiestölle aiheuttamistaan kustannuksista, mutta mitään muutoksia tähän ei ole saatu. Toisaalta Valtionrautateitä vaaditaan edelleen kattamaan myös radanpidon kustannukset. Maksupolitiikan osalta puoluekokouksen hyväksymää linjanvetoa ei myöskään ole toteutettu. Kun vielä vuoden 1984 alussa edestakainen junamatka maksoi saman verran kuin saman matkan tekeminen autolla polttoainekuluina tuli maksamaan, ovat nämä hintasuhteet vuoden 1986 lopulla täysin muuttuneet. Junalla matkustaminen on jo lähes kaksi kertaa kalliimpaa kuin autolla. Onko sitten ihme, että yhä useampi valitsee matkustusvälineekseen auton? Rautatiet ovat selvästi energiataloudellisin ja ympäristöystävällisin liikennemuoto ja maantieliikennettä huomattavasti turvallisempi. Lisäksi se on yhteiskuntataloudellisesti edullinen ja kaikkia väestöryhmiä palvelevana sosiaalinen liikennemuoto. Näistä syistä yhteiskunnan kannattaisi panostaa rautateihin ja kehittää niitä. Näin menetellään esimerkiksi Ruotsissa. Sosialidemokraattisen hallituksen toimesta on kaikille pääradoille tilattu uusia, huippunopeita junia ja pelkästään näitä ratoja aiotaan kunnostaa noin miljardilla kruunulla. Mikään toiminta ei pysty kilpailukykyisenä, ellei siihen jatkuvasti investoida ja sitä paranneta. 125

14 Myös rautateiden paikallisliikennettä on ryhdyttävä kuristamisen sijasta elvyttämään. Paikallisliikenteestä yhteiskunnalle koituvat edut kattavat monin kerroin siitä aiheutuvat, esimerkiksi maatalouden ylituotantoon verrattuna, vähäiset tappiot. Rautateillä on myös huomattavat käyttämättä jätetyt mahdollisuudet muidenkin suurehkojen kaupunkien kuin pääkaupunkiseudun lähiliikenteen järjestämisessä. Nyt vaaditaan nopeita ja konkreettisia toimenpiteitä rautateiden aseman parantamiseksi ja sen kilpailukyvyn turvaamiseksi. Tämän vuoksi esitämme, että puoluekokous kehottaisi puolueen toimielimiä välittömästi ryhtymään seuraaviin toimenpiteisiin: 1) Radanpidon kustannukset irroitetaan Valtionrautateiden tilinpidosta. 2) Rautateiden investointeihin annetaan valtion vuoden 1988 budjetissa huomattava tasokorotus ja investointeja nostetaan sen jälkeen asteittain 1970-luvun puolivälissä valinneelle tasolle. 3) Rautateiden paikallisliikennettä ryhdytään elvyttämään hankkimalla uutta, siihen sopivaa kalustoa. 4) Rautateiden kilpailukyvyn parantamiseksi rautatietariffeja ei lähivuosina koroteta. 71. VALTIONRAUTATEIDEN VAUNUTUOTANNON TILAUSVALTUUDET TAKAISIN VR:LLE Joensuun Rautatieläisten Sos.-dem. Yhdistys ry.n aloite Valtionrautateiden konepajat ovat yli satavuotisen toimintansa aikana rakentaneet lähes kaiken radoillamme liikkuvan vaunukaluston. Myös vaunu- ja vetokaluston monipuolinen huolto- ja korjaustoiminta ovat kuuluneet konepajojen työtehtäviin. VR-.n konepajat sijoittuvat rautatieliikenteen kannalta tarkoituksenmukaisesti rataverkolle: Pasilaan, Hyvinkäälle, Turkuun, Pieksämäelle, Kuopioon ja Vaasaan, työllistäen noin 2500 rautateiden tarvitsemaa erikoisammattihenkilöä. Konepajojen jalostusarvo on vuositasolla noin 450 milj.markkaa. VR:n konepajoja on viimeisten vuosikymmenten aikana voimakkaasti saneerattu tuotantotilojen, koneiden ja työmenetelmien osalta. Tuottavuutta on kohotettu atk-järjestelmäisillä tuotannonohjaustoimenpiteillä sekä kustannusseurantaa käyttämällä. Konepajat ovat erikoistuneet vaunu- ja vetokaluston korjaustoimintaan ja uustuotantoon, joihin tehtäviin henkilöstölle on annettu alan vaatima koulutus. Edellä esitetyillä kehittämistoimilla VR:lle on luotu 126

IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta

IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta 66» IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta 32. Puoluesihteerin valinnan siirtäminen puoluekokoukselta puoluetoimikunnalle (IV/1) 33. Puoluesihteerin valinnan

Lisätiedot

Yrittäjyyden positiivinen kierre

Yrittäjyyden positiivinen kierre Kansanedustaja Eero Lehden raportti Yrittäjyyden positiivinen kierre Kokoomuksen eduskuntaryhmä Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Sanasto 9 3. Yrittäjyys Suomessa 12 3.1. Perustietoa yrittäjistä ja yrityksistä

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Rautatien aika. Rautatien aika RAIDERYHMÄ

Rautatien aika. Rautatien aika RAIDERYHMÄ Rautatien aika Pamfletti Suomen raideliikennepolitiikasta Rautatieliikenteellä olisi Suomessa selvästi nykyistä suuremmat mahdollisuudet, jos ne haluttaisiin käyttää. Junalla voitaisiin hoitaa kannattavaa

Lisätiedot

TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET

TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET JA SUOMEN AMMATTIYHDISTYS. TEN KESKUSLIITON (SAK) r.y. KUUDENNELLE VARSINAISELLE EDUSTAJAKOKOUKSELLE EDUSTAJAKOKOUS PIDETÄÄN HELSINGIN TYÖ VÄENTALON JUHLASALISSA ALKAEN K E S K I

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Rami. press. Työllisyydestä. Tärkeitä päätöksiä ja vaikutusten arviointia

Rami. press. Työllisyydestä. Tärkeitä päätöksiä ja vaikutusten arviointia Rami press Kansanedustaja Raimo Piiraisen eduskuntakuulumiset kevät 2013 Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi Tärkeitä päätöksiä ja vaikutusten arviointia Kuljetuskaluston

Lisätiedot

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA 1 Ensio Tikkanen Pentti Vartia TALOUDELLISTA PÄÄOMAA Johdatus kansantalouteen 2 Kansi: Mainos Mayday Oy, Vantaa Valokuvat: Lehtikuva Oy (paitsi kuva sivulla 8 Kimmo Aaltonen) Tekijät ja Taloustieto Oy

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kakkua jaettavaksi Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KAKKUA JAETTAVAKSI Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti VALTIONEUVOSTON KANSLIA Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 ISBN 952-5354-32-6

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos. Valtiotyönantaja

3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos. Valtiotyönantaja 3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos Valtiotyönantaja 3/2000 JULKAISIJA Valtion työmarkkinalaitos VALTIOTYÖNANTAJA Syyskuu 2000 SISÄLLYS: Valtion työnantajapolitiikka haasteiden edessä 3 Mistä

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y:n yhdennestätoista sääntömääräisestä edustajakokouksesta 17.-20.06.1976

PÖYTÄKIRJA. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y:n yhdennestätoista sääntömääräisestä edustajakokouksesta 17.-20.06.1976 PÖYTÄKIRJA Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y:n yhdennestätoista sääntömääräisestä edustajakokouksesta 17.-20.06.1976 Laatineet: Pekka Morri ja Simo Elomaa 1976 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö

Lisätiedot

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Yliopistopaino Helsinki

Lisätiedot

Kansanedustaja Raimo Piiraisen eduskuntakuulumiset Kesä 2014. Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi

Kansanedustaja Raimo Piiraisen eduskuntakuulumiset Kesä 2014. Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi Rami press Kansanedustaja Raimo Piiraisen eduskuntakuulumiset Kesä 2014 Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi SDP:n ääni kuului vahvana hallitusneuvotteluissa Ay-liike kaiken

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa Rastita ne tulevaan hallitusohjelmaan liittyvät teemat, joihin TEKin pitäisi mielestäsi pyrkiä vaikuttamaan, sekä kerro

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo 1 Kristillisdemokraattien Yrittäjyysohjelma 2015 1Yrittäjä sitä työtä luo 2. Perustietoa suomalaisesta yrittäjyydestä 2.1. Yrittäjyys 2.2. Yrittäminen 2.3. Yritysmuodot 2.4. Yksinyrittäjyys 2.5. Naisyrittäjyys

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA 2 TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA sisällys #1 HYVINVOINTI SYNTYY TYÖSTÄ JA KESTÄVÄSTÄ KASVUSTA 6 18 #2 VALTIONTALOUS ON TASAPAINOTETTAVA #3 TARVITAAN OIKEUDENMUKAINEN

Lisätiedot

Poliittinen julistus

Poliittinen julistus Demarinuoret ohjelmat 12.11.2012 tilanteessa 1 / 87 Nämä kopioitu 12.11.2012 Poliittinen julistus Periaateohjelma Perusopetusohjelma Asuntopoliittinen ohjelma Ympäristöasiakirja Tasa-arvoasiakirja Tietoyhteiskunta-asiakirja

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? Vastaajien määrä: 1028 0% 5% 10% 15% 20% 25% Keskusta 25,88% Kokoomus 19,65% Kristillisdemokraatit 1,85% Perussuomalaiset 11,67% Ruotsalainen Kansanpuolue

Lisätiedot

Julkisen sektorin tuottavuus

Julkisen sektorin tuottavuus Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 1 Julkisen sektorin tuottavuus OSMO SOININVAARA Julkisen sektorin tuottavuus Samalla rahalla enemmän Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö 2009 Painopaikka:

Lisätiedot

Tutkimus pk-yritysten menestymisestä Savonlinnan talousalueella

Tutkimus pk-yritysten menestymisestä Savonlinnan talousalueella Mira Ihalainen KANNATTAA YRITTÄÄ! Tutkimus pk-yritysten menestymisestä Savonlinnan talousalueella Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 23.4.2009

Lisätiedot

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Mercedes-Benz Vito ja Sprinter -ambulanssit ovat valmiina no peisiin lähtöihin. Vakio varustuksena

Lisätiedot

Puhtia hyvinvointiyhteiskunnan purjeisiin

Puhtia hyvinvointiyhteiskunnan purjeisiin Vesa Kanniainen Puhtia hyvinvointiyhteiskunnan purjeisiin Peruspalveluja uudella tavalla www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mirjami Uusitalo: Kiitos toveri Nurmi. Seuraavana Sulo Penttilä SAK, valmistautuu Sirkka Smed VTY.

Puheenjohtaja Mirjami Uusitalo: Kiitos toveri Nurmi. Seuraavana Sulo Penttilä SAK, valmistautuu Sirkka Smed VTY. neilla tai että niiden käsittely tapahtuu suljetussa tilassa, niin että me kaikki olimmepa sitten miehiä tai naisia, raskaana tai emme voimme käydä työssä ilman, että siitä aiheutuu vaaraa meille tai syntymättömille

Lisätiedot