H A N D B O O K K Ä S I K I R J A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H A N D B O O K K Ä S I K I R J A"

Transkriptio

1 2007 HANDBOOK KÄSIKIRJA

2 KÄSIKIRJA HANDBOOK Satamakapteenin alkusanat 4 Sataman osat 6-7 Kaskisten sataman resurssit 8 Statistiikkaa 9 Meriyhteydet 0 Kulku satama-alueella 2-3 Sataman yhteystiedot, ISPS-info 4 Ajankohtaista jätehuollosta 5 Satamaoperaattorien esittelyt 6-2 (Silva Shipping, JH-kuljetus, Baltic Tank & Bulk) Incoterms 2000, Standard Shipping Terms Merikuljetuksen käsitteitä 26-3 Keltaiset sivut - yhteystietohakemisto Mainokset Kaskisten sataman saavutettavuus 45 Karttaliitteet 46 Port Captain s Foreword 5 Sections of the Port of Kaskinen 6-7 Resources in the Port of Kaskinen 8 Statistics 9 Seaway Connections 0 Access to Port Area 2-3 Contact Information, ISPS-information 4 Current issues in waste managment 5 Introduction of Port Operators 6-2 (Silva Shipping, JH-kuljetus, Baltic Tank & Bulk) Incoterms 2000, Standard Shipping Terms Shipping Concepts 26-3 Yellow Pages - Contact Information Advertisements The reachability of the Port of Kaskinen 45 Map Appendices

3 TERVETULOA WELCOME Kaskisten satama on joustava ja tehokas vienti- ja tuontisatama. Merellä liikenne sujuu nopeasti ja turvallisesti. Sen varmistaa suotuisa sijaintimme länsirannikolla, helppokulkuinen väylä ilman kovia jäärajoituksia talvella ja lyhyt ja suora yhteys merelle. Liikenne satamassamme on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Tällä hetkellä satamassa käsitellään noin kaksi miljoonaa tonnia tavaraa. Kaskisten satamaan on vuosina investoitu voimakkaasti. Tällä on pyritty takaamaan erittäin korkea palvelutaso. Myös jatkossa olemme valmiit tekemään lisäinvestointeja asiakkaamme tarpeet huomioiden. Tervetuloa Kaskisten satamaan! The Port of Kaskinen is a fl exible and effi cient port for exports and imports. At sea traffi c fl ows smoothly and safely due to the favourable location of Kaskinen on the west coast of Finland. The easily navigable fairway without tight ice restrictions in winter and the short and straight connection to the sea ensure smooth and safe operations. Traffi c has been growing steadily in the Port of Kaskinen over the recent years. Today we handle two million tons of goods per year. Heavy investments were made in the Port of Kaskinen in to guarantee high-level port services. In the near future we are ready to invest more, taking into account our customers needs. Welcome to the Port of Kaskinen! Timo Onnela, satamakapteeni Puh Timo Onnela, Port Captain Tel

4 SATAMAN OSAT SECTIONS OF THE PORT OF KASKINEN Dry bulk berth General cargo berths Dry bulk berth Liquid- and dry bulk berth 6 7 Harbour House Main Gate

5 KASKISTEN SATAMAN RESURSSIT / RESOURCES IN THE PORT OF KASKINEN Fairway to the port Main products Berths There is a 9-meter deep fairway to the port. The length of the pilot passage is 8 nautical miles. There is a turning basin 270 metres in diameter in the harbour waters. Lo-Lo / Bulk Liquid and dry bulk Ro-Ro 5 berths 2 berths 2 berths Warehouse capacity General cargo m² Bulk m² Chemicals and oil m³ Field area Mobile cranes Forklifts Pulp Sawn timber, refi ned wood products Bulk Pulp logs Caustic soda 6 ha 2 x 0 ton x 00 ton x 90 ton x 65 ton 20 x 3-6 ton TILASTOJA / STATISTICS tons TAVARALIIKENNE / GOODS TRAFFIC LIPEÄ / CAUSTIC SODA KUITUPUU / PULP LOG MUU LIIKENNE / OTHER TRAFFIC K-BULK SAHATAVARA/SAWN TIMBER SELLU / PULP ALUSKÄYNNIT / VESSEL PORT CALLS

6 MERIYHTEYDET / SEAWAY CONNECTIONS Algeria Alger 0 Puola / Poland Szczecin Saksa / Germany Brake Emden Norja / Norway Rafnes Alankomaat / Netherlands Vlissingen Iso-Britannia / UK Boston Dundee Grangemouth Hull Kings Lynn Tilbury Ranska / France Boulogne Honfl eur La Pallice Rochefort St. Malo Marokko / Morocco Agadir Casablanca Tunisia Bizerte Stax

7 KULKU SATAMA-ALUEELLA Satama-alueella liikkuminen edellyttää satamaviranomaisten antamaa automaattisen kulunvalvontajärjestelmän mukaista kulkulupaa. Tällaista lupaa ei vaadita viranomaiselta, jolla on oikeus suorittaa viranomaistoimia alueella. Satamaan pyrkivien henkilöiden on pyydettäessä voitava esittää henkilöllisyystodistus ja syy satamakäyntiinsä. Ilman pätevää syytä satama-alueella liikkuminen on kielletty. Kulkulupa Vakituisesti satamassa työskentelevät henkilöt sekä yritykset, jotka vierailevat säännöllisesti Kaskisten satamassa voivat hankkia kulkuluvan viranomaiselta. Kulkulupa on pääsääntöisesti henkilökohtainen, mutta yrityksen raskaalla kalustolla myös ajoneuvokohtainen. Vierailu aluksilla vaatii, että alus on saapunut laituriin ja vierailija pystyy osoittamaan henkilön jota on menossa tapaamaan. Kulunvalvonta Kaskisten satama-alueella käytetään tallentavaa kamera- ja videovalvontaa sekä suoritetaan säännöllistä kiertovartiointia. Satama-alueella valvonnasta vastaa satamavalvojat puh. +358(0) sekä Securitas +358(0) Kameravalvonta kattaa kaikki laiturialueet ja tärkeät toiminnot satama-alueella. Käynti satama-alueella tapahtuu pääsääntöisesti satamatalon vieressä sijaitsevan pääportin kautta. Lastinkäsittely Purkavien ja lastaavien alusten lastinkäsittelyn vaikutuspiiriä tulee välttää. Lastausta ja purkausta suorittavien alusten ja varastojen väliset alueet on tarkoitettu ainoastaan ahtaustoimintaan. Kaikki ylimääräinen liikenne on näillä alueilla kielletty. Työturvallisuus Satama-alueen lastinkäsittely- ja liikennealueilla työskenneltäessä ja liikuttaessa on käytettävä CE-merkittyä näkyvää varoitussuojavaatetusta. Kulkiessasi laiturialueella pyri kulkemaan keskellä kulkuväyliä äläkä kulje läheltä ovi-aukkoja tai varaston kulmia. Nopeusrajoitus satama-alueella on 30 km/h. 2 3 Access Permit ACCESS TO PORT AREA Everybody entering the port area is required to have an access permit issued by the port. Such a permit is not required of people authorised to operate in the area. Anybody wishing to access the port shall provide identifi cation and a reason for visiting the port. Entrance to the port area without a valid reason is forbidden. The Port Authority or companies authorised by the port grant access permits to all permanent port employees as well as to companies visiting the port on a regular basis. The access permit is personal; heavy-duty vehicles can be granted vehicle permits. Visits to ships are only allowed after the vessel has berthed, and the visitor shall be able to name the person he/she is going to visit. Access Control The port areas in Kaskinen are monitored by recording CCTV surveillance and regular guarding. The port control (tel (0) ) and the Securitas guarding service (tel (0) ) are responsible for controlling the port area. CCTV surveillance monitors all the quay areas and major activities in the port area. Entrance to the port area is mainly through the main gate beside the Harbour House. Cargo Handling The zone affected by the loading and unloading of vessels shall be avoided. The working sites between loading and unloading vessels and the warehouses are exclusively reserved for stevedoring activities. Any unnecessary traffi c in these areas is forbidden. Personal Safety at Port When working in or passing the cargo handling and traffi c zones in the port area, CE-approved refl ective clothing must be worn. When driving in the quay area, drive in the middle of the traffi c routes and avoid door openings and warehouse corners. The speed limit in the port area is 30 km/h.

8 YHTEYSTIEDOT / CONTACT INFORMATION Kaskisten satama / Port of Kaskinen Syväsatama FIN KASKINEN Fax: +358 (0) Satamakapteeni / Port Captain Timo Onnela Tel (0) Satamamestari / Docking Master Lasse Klack Tel (0) Satamapalvelu 24 h / Port Service 24 h Tel (0) ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) Kaskisten sataman turvamenettelyt täyttävät kansainväliset ja kansalliset säädökset alusten ja niitä palvelevien satama-alueiden turvatoimista. Merenkulkulaitos, Suomen kansallinen valvontaviranomainen on auditoinut ja hyväksynyt turva-arviot ja turvasuunnitelmat Kaskisten sataman UN-code on FIKAS ja Port ID Number:28264 Kaskisten sataman turvallisuuteen liittyviin tiedusteluihin vastaa sataman turvapäivystys 24h Tel (0) Security arrangements in the Port of Kaskinen fulfi l the international and national regulations governing the security of ships and ports serving the ships. The Finnish Maritime Administration, the national enforcement authority in Finland, audited and approved the security assessments and plans in The UN-code of the Port of Kaskinen is FIKAS and the Port ID Number Any inquiries regarding the security of the Port of Kaskinen are answered by the port security service (24 h), Tel (0) AJANKOHTAISTA JÄTEHUOLLOSTA Satama-alueella toimivien alusten on kerättävä tuottamansa erityyppiset jätteet niille osoitettuihin keräysvälineisiin. Normaali keittiöjäte sijoitetaan laiturilla sijaitseviin säiliöihin, joissa lukee EU kitchen waste. Metallijäte sijoitetaan säiliöihin, joissa lukee metal garbage ja lasijäte säiliöihin, joissa lukee glass garbage. Ongelmajätteet (esim. akut, paristot, jäteöljyt, öljypitoiset jätteet, maalit): ottakaa yhteys aluksen agenttiin. Muu jäte sijoitetaan säiliöihin, joissa lukee landfi ll garbage. Kansainvälinen ruokajäte: EU-jäsenmaiden ulkopuolisista satamista saapuvat alukset Kaikki keittiöperäinen jäte tulee pitää täysin erillään muista jätteistä. Aluksen tulee tehdä ilmoitus aikoessaan jättää jätettä satamaan. Ilmoituksen perusteella satama tilaa jätehuoltoyhtiöltä erillisen kuljetuksen. Jätteen keräystä varten alukselle toimitetaan erikoismerkityt keltaiset jätesäkit, jotka tulee toimittaa satamassa keltaisiin keräilyastioihin, joissa lukee non EU kitchen waste (kl ainoastaan hävitettäväksi). Keräilyastiat toimitetaan edelleen jätehuoltoyhtiön toimesta. Käymäläjätevedet Aluksen on tehtävä ilmoitus aikoessaan jättää käymäläjätevesiä satamaan. Ilmoituksen perusteella satamaan tilataan säiliöauto. CURRENT ISSUES IN WASTE MANAGMENT Ships that operate in the harbour must collect the various wastes they produce in the specifi c collection bins assigned to each waste. Normal kitchen garbage should be placed into the container on the quay marked EU kitchen waste. Metal garbage should be placed into the container marked metal garbage and glass garbage into the container marked glass garbage. Problem garbage (i.e. accumulators, batteries, waste oil, garbage containing oil, paints etc.): contact the ship s agent. Other garbage should be placed into the container marked landfi ll garbage. International food waste: Vessels arriving from countries outside the EU All kitchen waste must be completely separate from other wastes. A vessel must report its intention to leave waste in the harbour. Based on the report, the harbour will order a separate transport from the waste management company. For waste collection, the vessel receives specially marked yellow waste bags, which must be taken to yellow collection bins in the harbour marked non EU kitchen waste (kl ainoastaan hävitettäväksi). The collection bins will be transported further by the waste management company. Lavatory water A vessel must report its intention to leave lavatory water in the harbour. Based on the report, the harbour will order a tanker. 4 5

9 OY SILVA SHIPPING AB Oy Silva Shipping Ab on vuodesta 920 toiminut ahtaajana Kaskisten satamassa. Nykyään yhtiön toimialoja ovat ahtaus, huolinta, varastointi ja laivanselvitys. Päätuotteita ovat sahattu puutavara, erilaiset puujalosteet ja sellu. Sahatavaraa käsitellään noin m3 ja sellua noin tn vuodessa. Laivanselvitysten määrä on yli 500 kappaletta vuodessa. Yhtiöllä on satama-alueella noin m2 katettua varastotilaa, ja laituria on käytettävissä ahtaustoimintaan 500 metriä. Lastaus- ja siirtokalustoa on 20 koneyksikköä, henkilökuntaa tuotannossa 27 ja toimihenkilöitä 0. Työajat ahtaustyössä ovat ma-pe klo , maanpuolella ma-pe klo Työtä tehdään muinakin aikoina erillisestä tilauksesta. Laivanselvityksen normaali työaika on ma-pe klo Muina aikoina laivanselvityksiä ja siihen liittyviä tehtäviä hoitaa päivystävä selvittäjä, puh Oy Silva Shipping Ab:n toimitusjohtaja on Lasse Ahtola, puh Oy Silva Shipping Ab has been operating as a stevedoring company at the Port of Kaskinen since 920. Today the core business includes stevedoring, forwarding, warehousing and shipping agency activities. The main products are sawn timber, different kinds of refi ned wood products and pulp. Approximately m³ of sawn timber and tons of pulp are handled per year. Silva Shipping has m² of warehouse capacity and 500 metres of berth capacity for stevedoring. There are 20 different machines for loading and transferring of cargo. The personnel consist of 27 blue-collar and 0 clerical workers. The working hours in stevedoring are from Monday to Friday, and at the terminal from Monday to Friday. Operations can also be performed at other times at special request. Normal working hours at the shipping agency are Mon-Fri. Outside the offi ce hours the agent on duty, tel , is responsible for managing the shipping agency operations. The Managing Director of Oy Silva Shipping Ab is Mr. Lasse Ahtola, tel

10 OY SILVA SHIPPING AB Saapuva ja lähtevä tavara Ajo- ja toimintaohje kuljetusliikkeiden henkilökunnalle Tulevan ja lähtevän tavaran kuljetusohjeet ja rahtikirjat saa Satamatalossa sijaitsevasta rahtikonttorista klo 07:00 6:00 välisenä aikana. Satamaan ajo tapahtuu valo-ohjatusta pääportista. Portti avautuu automaattisesti ajoneuvon lähestyessä porttia. Rahtikonttori sijaitsee Satamatalon merenpuoleisella sivulla. (kts. kartta) Rahtikirjat esitetään konttorin henkilökunnalle, jolta saa ohjeet kulloisestakin purkaus- tai lastauspaikasta. Klo 6:00 jälkeen tulevan tavaran kuljettajat ilmoittautuvat alueella olevalle trukinkuljettajalle. Sataman portti sulkeutuu klo 22:45, johon mennessä on poistuttava satama-alueelta. Aluksille toimitettava proviantti, varaosat, polttoaine tms. viedään suoraan alukselle aikaisemmin hankitun kulkuluvan mukaisesti. Satama-alueella on 30 km/h nopeusrajoitus. Purku- ja lastauspaikoille ajo vaatii ratapihan ylityksen. Ajoneuvot väistävät liikkuvaa junaa. Turvallisuussyistä kuljetusajoneuvoa ei saa ajaa sisälle varastorakennukseen ilman erillistä lupaa. Työturvallisuussäädösten mukaan kuljettajalla tulee olla yllä hyvin näkyvä turvaliivi, tai muu huomiovärinen asu aina liikuttaessa auton ulkopuolella satama-alueella. Satamaoperoinnista vastaava työpäällikkö on Ilkka Hovi, puh Kuorma-autoliikenteen yleinen satamaasiointiohje on luettavissa internetissä osoitteissa: OY SILVA SHIPPING AB Shipping agency The shipping agency offi ce is located on the second fl oor in the Harbour House (see the map). Normal working hours are Outside offi ce hours there is an agent on call to visit onboard, if necessary. The phone number to the agent on call is 358(0) Other contact information to the offi ce: Tel. 358(0) Fax. 358(0) The harbour area is fenced and the gates are closed. The port area is monitored using recording CCTV surveillance. The ship agent provides the ship crew with a key to the gates (the gates are marked on the map, e.g G or G2). The Seaman s Service intended for ship crews is located on the ground fl oor in the Harbour House. For example Internet access is provided at the Seaman s Service. Their opening hours are Mon-Thur and on Fridays This handbook contains yellow pages with information on hotels, grocery store opening hours, taxi phone numbers, etc. Pilotage, Western pilotage zone A vessel intending to enter the Port of Kaskinen should report to and order a pilot at the Kaskinen Pilot Station three hours before arrival. When leaving the port, a request for a pilot should be made two hours in advance. The contact information for pilot ordering is: nnpilot.fi tel (0) fax.+358 (0) The emergency number is 2 The emergency number for the police is

11 JH-KULJETUS OY JH-Kuljetus Oy on Seinäjoella vuodesta 989 asti toiminut logistiikka- ja kuljetusyritys. Tarjoamme seuraavia kuljetuspalveluja joustavasti ja yksilöllisesti: Kappaletavara- ja rahtikuljetukset Elintarvikekuljetukset (lämpösäädeltävät) Jakoautopalvelut Vetoautopalvelut Puutavarakuljetukset Satamalogistiikka Toiminta-alueenamme on Länsi- ja Etelä- Suomi sekä EU:n alue Euroopassa. Osana pohjalaisten liikennöitsijöiden yhteistyöverkostoa tarjoamme päivittäisiä lähtöjä myös ulkomaanliikenteessä. Laatu- ja ympäristöjärjestelmämme ovat standardien ISO 900:2000 ja ISO 400:2004 mukaiset. JH-Kuljetus Oy is a logistics and transportation company in Seinäjoki established in 989. We offer a wide range of standard and customized transportation services: General cargo and freight shipments Food transportation (temperature adjustable) Delivery services Hauling services Timber transportation Port logistics Our main business area is western and southern Finland and the EU region in Europe. Being a member of the local traffi c operators network, we can also offer daily departures abroad. Our quality and environmental policies comply with the ISO 900:2000 and ISO 400:2004 standards. Toiminnot Kaskisten satamassa JH-Kuljetus Oy toimii yhtenä satamaoperaattorina Kaskisten satamassa. Toimintaan kuuluu lähinnä raakapuun purkaustyö laivasta ja siirtokuljetus Metsäbotnian ja M-Realin tehtaille. Yritys toimii myös bulk-tavaran purku-urakoitsijana. Siirtokuljetuksissa käytetään raskaita erikoisajoneuvoja, joilla siirretään raakapuu ja sellu-tuotteet sataman ja tehtaan välillä. Yrityksellä on myös useampia hydraulisia mobiilinostureita, joista osa on vuokrattu toisen satamaoperaattorin Silva Shippingin lastaus- ja purkaustoimintaan. Mobiilinostureiden painot ovat 00 0 tonnia ja maksimiulottuvuus 27 metriä. Activities in the Port of Kaskinen JH-Kuljetus Oy is one of the port operators in the Port of Kaskinen. Their core business includes unloading of pulp logs from ships and transportation to the pulp mills. The company also operates as an unloading contractor for other bulk goods. Special heavy-duty vehicles are used for transporting pulp logs and pulp products between the port and the mills. The company has several hydraulic mobile cranes, some of which are leased out for ship loading and unloading by another port operator, Oy Silva Shipping Ab. The mobile cranes weigh 00-0 tons and their maximum operating reach is 27 metres JH-Kuljetus Oy Yhteystiedot Contact information: JH-kuljetus Oy Sulkaviita 6050 Seinäjoki Finland tel fax Toimitusjohtaja Managing Director Jussi Haavisto tel Kuljetuspalvelut ja satamalogistiikka Transportation services and port logistics Timo Haavisto tel Janne Haavisto tel Taloushallinto ja laskutus Financial management and invoicing Tuulikki Haavisto tel Heli Haavisto tel Kuljetustilaukset, ajojärjestely Transportation orders, traffic arrangements tel fax

12 BALTIC TANK KONSERNI Toiminta Kaskisten satamassa Baltic Tank Oy nestemäisten bulk-tuotteiden varastointi, kuljetus ja pakkaus Kaskinen on Pohjanmaan monipuolisin nestesatama. Terminaalistamme löytyy säiliöitä yhteensä 7 kpl, koot m m3, oma autovaaka sekä mahdollisuus rautatieyhteyteen. Käsittelemme mm. seuraavia tuotteita: teollisuuskemikaalit, öljytuotteet, biopolttoaineet, kaoliini- ja karbonaattilietteet sekä nestemelassi. Yhteystiedot: Tuotantojohtaja Anne Helanto puh GSM Markkinointipäällikkö Antti Laaksonen GSM Baltic Bulk Oy kuivien bulk-tuotteiden varastointi, käsittely ja kuljetus Tarjoamme laadukkaita kuivien bulk-tuotteiden varastointi, kuljetus ja pakkaus palveluita Suomen monipuolisimmassa ja tehokkaimmassa bulk-satamassa. Varastotiloja meiltä löytyy mm. siiloja 5 kpl m3 ja kpl.000 m3 sekä uusi tasovarasto josta tilaa löytyy yhteensä 6 x.300 m2. Kokonaisvarastokapasiteettimme Kaskisissa on yhteensä m3. Voimme varastoinda kahtatoista eri tuotetta pölytiiveissä ja kondenssivapaissa varastoissamme. Muita palvelujamme ovat mm. oma autovaaka, säkitys ja seulonta-asema. Käsittelemme mm. seuraavia tuotteita: biopolttoaineet kuten puu- ja turvepelletit, rehuraaka-aineet, viljat, kaoliini, karbonaatti, talkki, lannoitteet, suolat, tärkkelys ja kalkki. Yht.tiedot: Tuotantojohtaja Ilkka Leino, GSM Lisätietoja löydät www-sivuiltamme: Baltic Tank Neste- ja kuivatavaraterminaalit Liquid and dry bulk terminals Baltic Tank group operations in Port of Kaskinen Baltic Tank group operates two bulk material terminals in port of Kaskinen. We serve the needs for both liquid bulk customers and dry bulk customers. Our tank terminal consists of 7 tanks of sizes between m3 and m3 with space for both chemicals and oil products. Out dry bulk terminal consists of 5 silos of m3 in size, one silo of.000 m3 and a warehouse with 6 compartments.300 m2 each. Our versatile terminal allows storage of 2 different products in contained dust free spaces. We can handle various different dry bulk products like wood pellets, grain, raw materials for feed etc. Both terminals have access to railway and own truck weighbridge. Contact information for liquid storage: Operations Manager Mrs. Anne Helanto tel GSM Marketing Manager Mr. Antti Laaksonen GSM Contact information for dry bulk storage: Operations Manager Mr. Ilkka Leino GSM: Further information can be found from our website at

13 INCOTERMS 2000 Group E / Ryhmä E Departure / Lähtöpää EXW Ex works Noudettuna lähettäjältä, nimetystä paikasta Group F / Ryhmä F Main carriage unpaid / Ei sisällä rahtia FCA Free Carrier Vapaasti rahdinkuljettajalla, nimetyssä lähtöpaikassa. FAS Free Alongside Ship Vapaasti aluksen sivulla, nimetyssä laivaussatamassa. FOB Free On Board Vapaasti aluksessa, nimetyssä laivaussatamassa. Group C / Ryhmä C Main Carriage paid / Sisältää Rahdin CFR Cost and Freight Kulut ja rahti maksettuina, nimettyyn määräsatamaan. CIF Cost, Insurance and Freight Kulut, vakuutus ja rahti maksettuina. CPT Carriage Paid To Kuljetus maksettuna, nimettyyn määräpaikkaan. CIP Carriage and Insurance Paid to Kuljetus ja vakuutus maksettuna, nimettyyn määräpaikkaan. Group D / Ryhmä D Arrival / Tulopää DAF Delivered at Frontier Toimitettuna rajalle nimettyyn paikkaan. DES Delivered Ex Ship Toimitettuna aluksessa, nimetyssä määräsatamassa. DEQ Delivered Ex Quay Toimitettuna laiturilla, nimetyssä määräsatamassa. DDU Delivered Duty Unpaid Toimitettuna tullaamatta, nimetyssä määräpaikassa. DDP Delivered Duty Paid Toimitettuna tullattuna, nimetyssä määräpaikassa. Incoterms 2000 Incoterms TM Incoterms on kansainvälisen kauppakamarin, ICC:n rekisteröimä tavaramerkki. Incoterms 2000 on tekijänoikeudellisesti suojattu teos. ICC on pidättänyt kaikki oikeudet Incoterms tavaramerkin käyttöön ja Incoterms 2000-lausekkeiden julkistamiseen missään muodossa ilman nimenomaista suostumusta. Tämä esitys on ohjeellinen ja tarkoitettu käytettäväksi yhdessä alkuperäisen Incoterms 2000-julkaisun kanssa. Alkuperäistä Incoterms 2000-toimitusehtoja eri kielillä välittää ICC Suomen osasto: n.fi Incoterms TM Incoterms is a trademark registered by the International Chamber of Commerce, ICC. Incoterms 2000 is protected by copyright. ICC reserves all rights to the use of the Incoterms trademark and to the publication of Incoterms 2000 in any form without express consent. This presentation is for guidance only and to be used together with the original Incoterms 2000 publication. The original Incoterms 2000 in different languages can be acquired from the Finnish Section of ICC:

14 VAKIOLAIVAUSEHDOT 996 STANDARD SHIPPING TERMS Vakiolaivausehdot määrittelevät kuljetussopimuksen osapuolina olevien lastinantajan ja rahdinkuljettajan velvollisuudet kappaletavaran merikuljetuksessa Suomen satamissa. Standard Shipping Terms defi ne the duties of the consignor and the carrier in general cargo shipments in Finnish ports. Porttiehto, lastaus / Gate Term, loading Lastinantaja luovuttaa tavaran rahdinkuljettajalle toimittamalla tavaran kuljetusvälineessä varastoon lastaussatamassa. The consignor hands over the goods to the carrier by delivering them in a means of transport to a warehouse in the loading port. Porttiehto, purkaus / Gate Term, unloading Rahdinkuljettaja luovuttaa tavaran vastaanottajalle purkaussatamassa joko varastosta tai varastosta kuormattuna kuljetusvälineeseen (Porttiehto kuormattuna) The carrier hands over the goods to the receiver in the port of destination either from a warehouse or loaded from a warehouse into a means of transport (Gate Term loaded). Varastoehto, lastaus / Warehouse Term, loading Lastinantaja luovuttaa tavaran rahdinkuljettajalle lastaussataman varastossa. The consignor hands over the goods to the carrier in a warehouse in the port of loading. Varastoehto, purkaus / Warehouse Term, unloading Rahdinkuljettaja luovuttaa tavaran vastaanottajalle purkaussataman varastossa. The carrier hands over the goods to the receiver in a warehouse in the port of destination. Laituriehto, lastaus / Tackle Term, loading Lastinantaja luovuttaa tavaran aluksen sivulla alukseen lastattavaksi. The consignor hands over the goods alongside ship for loading. Laituriehto, purkaus / Tackle Term, unloading Rahdinkuljettaja luovuttaa tavaran vastaanottajalle laiturilla aluksen sivulla. The carrier hands over the goods to the receiver alongside ship on the quay in the port of destination. Laivaehto, lastaus / Ship Term, loading Lastinantaja toimittaa tavaran rahdinkuljettajan alukseen. The consignor hands over the goods to the carrier on board the carrier ship. Laivaehto, purkaus / Ship Term, unloading Rahdinkuljettaja luovuttaa tavaran vastaanottajalle aluksesta purettavaksi. The carrier hands over the goods to the receiver on board the ship in the port of destination. Linjaehto / Liner Terms Rahdinkuljettaja vastaa tavaran lastauksesta aluksen partaalta ruumaan, sekä purkauksesta partaalle. The carrier loads the goods from the bulwark into the cargo hold, and unloads the goods from the cargo hold onto the bulwark. Liner in Free out Rahdinkuljettaja vastaa tavaran lastauksesta aluksen partaalta ruumaan, purkaussatamassa vastaanottaja vastaa tavaran purkamisesta laivasta. The carrier loads the goods from the bulwark into the cargo hold, and the receiver unloads the goods from the cargo hold in the port of destination. Lauttaehto / Ferry Terms Lastaussatamassa rahdinkuljettaja purkaa tavaran maakuljetusajoneuvosta varastoon, yksiköi ja lastaa tavaran alukseen. Purkaussatamassa rahdinkuljettaja purkaa tavaran aluksesta varastoon. The carrier unloads the goods from a means of road transport to a warehouse, prepares for the shipment and loads the goods into the vessel. In the port of destination, the carrier unloads the goods from the ship to a warehouse. Terminaaliehto / Terminal Terms Lastinantaja purkaa tavaran maakuljetusvälineestä lastaussataman varastoon, rahdinkuljettaja vastaa muista toiminnoista lastaus-ja purkaussatamassa. The consignor unloads the goods from a means of road transport to a warehouse in the loading port. The carrier takes care of other activities in the loading and unloading ports. Free in and out (FIO) Lastaussatamassa laivaaja vastaa tavaran lastauksesta alukseen. Purkaussatamassa vastaanottaja purkaa tavaran aluksesta. The consignor loads the goods into the vessel in the loading port. The receiver unloads the goods from the vessel in the port of destination. Free in and out and stowed (FIOS) Lastaussatamassa laivaaja vastaa tavaran lastauksesta alukseen, sekä tavaran ahtauksesta ja sijoittelusta ruumassa. The consignor loads, stevedores and stows the goods into the vessel in the loading port. Free in and out and stowed and lashed (FIOSL) Lastaussatamassa laivaaja vastaa tavaran lastauksesta alukseen, sekä tavaran ahtauksesta ja sijoittelusta ruumassa ja lastin kiinnityksestä. The consignor loads, stevedores, stows and lashes the goods into the vessel in the loading port. Free in and out and trimmed (FIOT) Lastaussatamassa laivaaja vastaa lastauksesta alukseen sekä lisäksi lastin trimmaamisesta aluksen päällikön asettamien vaatimusten mukaisesti. The consignor loads the goods into the vessel, and is responsible for trimming the cargo in compliance with the orders issued by the vessel s master in the loading port. Vakiolaivausehdot 996 / Standard Shipping Terms 996 Vakiolaivausehdot 996 on kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen osaston julkaisema teos, joka on tekijänoikeudellisesti suojattu. ICC Suomen osasto on pidättänyt kaikki oikeudet Vakiolaivausehdot 996-teoksen julkistamiseen missään muodossa ilman nimenomaista suostumusta. Tämä esitys on ohjeellinen ja tarkoitettu käytettäväksi yhdessä alkuperäisen Vakiolaivausehdot 996-julkaisun kanssa. Alkuperäistä teosta välittää ICC Suomen osasto: n.fi Standard Shipping Terms 996 is a publication of the Finnish Section of International Chamber of Commerce (ICC), protected by copyright. ICC Finland reserves all rights to the publication of Standard Shipping Terms 996 in any form without express consent. This presentation is for guidance only and to be used together with the original Standard Shipping Terms 996. The original Standard Shipping Terms 996 can be acquired from the Finnish Section of ICC: n.fi 26 27

15 Merikuljetusten käsitteitä / Shipping Concepts Bareboat Charter / Pelkän aluksen rahtaus The ship owner only hires a bare vessel out to the charterer. The charterer shall pay all the daily expenses and shipping costs including crew related costs and lubricants. The owner shall pay all capital outlay and certain insurance payments for the vessel. Laivan omistajavarustamo vuokraa pelkän aluksen rahtaajalle. Rahtaaja maksaa kaikki päivä- ja matkakustannukset mukaan lukien miehistön kulut ja voiteluaineet. Laivan omistaja maksaa laivan pääomakulut sekä tietyt vakuutusmaksut. Bill of Lading B/L / Konossementti, merirahtikirja A certifi cate given on behalf of the owner to certify that goods have been loaded on board. An obligation to carry the goods to the port of destination. An obligation to deliver the goods to the legal owner of the B/L. A charter party in liner traffi c, in which freight and other shipping terms are recorded. Laivanomistajan puolesta annettu todistus tavaran ottamisesta laivaan. Sitoumus tavaran kuljettamisesta määräsatamaan. Sitoumus tavaran luovuttamisesta määräsatamassa konossementin lailliselle haltijalle. Linjaliikenteessä rahtaussopimus, johon on merkitty rahti ja muut kuljetusehdot. Break Bulk The process of assimilating many small shipments into one large shipment at a central point to achieve economies of scale. Prosessi, jossa sulautetaan monta pientä lastierää yhdeksi isommaksi laivaukseksi keskuspisteessä riittävän ekonomisuuden saavuttamiseksi. Carrier / Rahdinkuljettaja A general term for the party who concludes a freight contract for the carriage of goods. Yleisnimi osapuolelle, joka tekee rahtisopimuksen tavaroiden kuljettamisesta. Contract of Affreightment, COA A charter party in which the ship owner is committed to carrying a certain amount of goods between specifi ed loading and unloading ports within a certain period of time. Rahtaussopimus, jossa varustamo sitoutuu kuljettamaan tietyn tavaramäärän sovittujen lastaus- ja purkaussatamien välillä tietyn ajan kuluessa. Consecutive Voyages A charter party in which the ship owner is committed to making several consecutive voyages between the loading- and unloading ports. The difference between this and the COA is that the voyages must be made consecutively without carrying any spot cargoes during the specifi ed voyages. Sopimusrahtaus, jossa varustamo sitoutuu suorittamaan useita matkoja peräkkäin määrättyjen lastaus- ja purkaussatamien välillä. Erona COA:han on se, että alus joutuu tekemään matkat peräkkäin ilman välilasteja sovittujen matkojen aikana. Consignor / Lastinantaja The party that has concluded a contract with the carrier for the carriage of goods by sea. Kuljetussopimuksen osapuoli, joka on tehnyt sopimuksen tavaran merikuljetuksesta rahdinkuljettajan kanssa. Consignee / Vastaanottaja The party specifi ed in the freight documents as the receiver of the goods. The term is not defi ned in the Finnish Maritime Law. Osapuoli, joka on kuljetusasiakirjoissa nimetty vastaanottajaksi. Käsitettä ei ole määritelty Suomen merilaissa. Daily costs / Päiväkustannukset The costs incurred for maintaining the ship in a normal operating condition. Kustannukset, jotka johtuvat laivan pitämisestä normaalissa operointikunnossa. Deadweight (dwt), tonnage / Kantavuus, kuollut paino The load carrying capacity of the vessel, i.e, the total weight of cargo, fuel, equipment, crew and stores as indicated by the load line. Aluksen kantokyky, eli lastin, polttoaineiden, varusteiden, henkilöjen ja varastojen yhteispaino lastimerkin mukaan. Delivery receipt / Toimituskuitti A document signed by the receiver to acknowledge that the buyer or the receiver has received the goods and established their condition upon receipt. Vastaanottajan allekirjoittama asiapaperi tavaroiden vastaanottamisesta, näyttö siitä, että ostaja tai vastaanottaja on vastaanottanut tavaran ja todennut sen kunnon vastaanotettaessa. Demurrage / Lisäseisonta-ajan korvaus A cost paid by the charterer to the owner, when laytime is exceeded. Maksu, jonka rahtaaja maksaa aluksen omistajalle aluksen sovitun lastaus- tai purkausajan ylityksestä. Despatch / Pikaselvitysraha A fee for a quick port call paid by the owner to the charterer. Nopeasta satamakäynnistä johtuva ajansäästöpalkkio, jonka maksaa aluksen omistaja rahtaajalle. Displacement / Uppoama The weight of the water displaced by the ship. The total weight of the ship and all the loads carried. Aluksen syrjäyttämän vesimäärän paino. Aluksen ja kaiken siihen kuormattuna olevien painojen kokonaispaino. Documentary Credit / Remburssi A method of payment in which the buyer pays the price of the goods in the bank before the supplier sends the goods to the buyer and the documents to the bank. The bank then provides the documents for the buyer and the money for the supplier. Maksumenettely, jolla ostaja maksaa tavaroiden hinnan pankkiin ennen kuin toimittaja lähettää tavaran ostajalle ja asiapaperit pankkiin. Pankki toimittaa asiapaperit ostajalle ja rahat toimittajalle. Gross tonnage, GT / Aluksen bruttovetoisuutta osoittava luku Gives the total volume of all the watertight space on the vessel. Ilmaisee aluksen kaikkien vesitiiviiden osastojen tilavuuden

16 Large unit / Suuryksikkö Swap body, trailer, container, mafi trailer, rail wagon Vaihtokori, irtoperä, kontti, lauttavaunu, junan vaunu. Lay days cancelling, LAYCAN / Makuupäivät Specifi es the earliest and latest dates when the vessel can arrive at the loading port. Ilmaisee aikaisimman ja viimeisimmän päivämäärän, jolloin alus voi saapua lastaussatamaan. Length package / Pituuspaketti A package of sawn goods in which all the items are of equal length. Sahatavarapaketti, jossa kaikki kappaleet ovat samanpituisia. Load Line / Lastiviivamerkki Indicates the maximum permissible draughts of the vessel in different conditions. Ilmaisee kuinka syvään alus voidaan lastata eri olosuhteiden vallitessa. Lump sum freight / Kokonaisrahti Money paid to the shipper for chartering of a ship (or a portion of the cargo hold) up to a specifi ed limit irrespective of the quantity of cargo. Lastinkuljettajalle maksettu korvaus aluksen (tai lastitilan osan) rahtaamisesta tiettyyn rajaan asti huolimatta lastin määrästä. Manifest / Manifesti A document listing the cargo carried on the ship, indicating the amount, type, receiver, consignor and possible large unit numbers. Tavaralista, josta käy ilmi määrä, laatu, vastaanottaja, lähettäjä sekä mahdolliset suuryksikön numerot. Mate s receipt / Perämieskuitti An acknowledgement signed by the mate for the cargo received on board the ship with clauses on damages, loading etc. Perämiehen allekirjoittama kuitti aluksen vastaanottamasta lastista, sisältäen lausekkeet lastauksesta ja mahdollisista vahingoista. Net tonnage, NT / Aluksen nettovetoisuutta osoittava luku Gives the total volume of the vessel cargo space. Ilmaisee aluksen lastitilojen tilavuuden. Notice of readiness, NOR / Aluksen lastaus-/purkausvalmiusilmoitus Notice to the charterer, shipper, receiver or anybody else concerned that the vessel has arrived at the port or berth and is ready to load or unload cargo. Ilmoitus rahtaajalle, laivaajalle, vastaanottajalle tai muulle taholle, että alus on saapunut satamaan tai laituriin ja on valmis lastaamaan tai purkamaan lastia. Shipbroker / Laivameklari An intermediary who fi nds cargoes for free tonnage and free tonnage for goods to be carried. Välittäjä, jonka tehtävänä on löytää lasteja vapaalle tonnistolle sekä vapaita laivoja kuljetettaville tuotteille. Shipper / Laivaaja The consignor of the goods, or a forwarding company authorised by the consignor who delivers the goods on board. Tavarantoimittaja tai tämän valtuuttama huolintaliike, joka toimittaa tavaran laivaan. Shipper / Rahdinkuljettaja The ship owner that has taken on the shipping assignment Varustamo, joka on ottanut vastaan kuljetustehtävän. Shipping costs, Operating costs / Matkakustannukset Costs incurred for the use of the vessel, e.g. pilotage and fairway charges, port charges and bunker. Kulut, jotka johtuvat aluksen liikennöinnistä, kuten esim. luotsaus-, väylä-, ja satamamaksut sekä polttoainekustannukset. Tallying / Taljaus A calculation and inspection procedure performed to establish the amount and condition of the goods. Tavaran määrän ja kunnon toteamiseksi suoritettava laskenta ja tarkastustoimenpide. Terminal operator / Terminaalioperaattori A company assigned to store, stow and handle the goods by logistics providers. Yhtiö, joka logistiikkapalvelujen toimeksiannosta varastoi, ahtaa ja käsittelee tuotteita. Time charter / Aikarahtaus The ship owner hires the vessel out to the charterer for a certain time period at a certain cost, normally $X per day. The ship owner shall pay the crew expenses, the capital outlay of the vessel, technical maintenance and lubricants. The time charterer shall pay the vessel operating costs, like bunkers, harbour, fairway, and channel dues and costs related to the cargo the vessel is carrying. Varustamo vuokraa laivan rahtaajalle tietyksi ajaksi tiettyä korvausta vastaan. Varustamo maksaa miehistön kulut, aluksen pääomakustannukset, aluksen teknisen huollon sekä voiteluaineet. Aikarahtaaja maksaa aluksen liikennöintiin liittyvät matkakustannukset, kuten esim. polttoaine-, satama-, väylä- ja kanavamaksut sekä lastiin liittyvät kulut. Truck package / Trukkipaketti A package of sawn goods of varying length. Sahatavarapaketti, jossa on eripituisia kappaleita. Voyage charter / Matkarahtaus The vessel or ship owner carries the cargo from the loading port to the unloading port either at a unit freight price ($ per ton, $ per cubic metre) or the total freight price of a lump sum. The ship owner shall pay all the daily costs and also the vessel operating costs. Alus tai varustamo ottaa lastin kuljetettavakseen lastaussatamasta purkaussatamaan joko yksikkörahdilla ($ per tonni, $ per kuutiometri) tai kokonaisrahdilla, joka on tietty summa rahaa kuljetuksen suorittamisesta. Varustamo maksaa päiväkustannusten lisäksi kaikki matkakustannukset. 30 3

17 LSÖ KASKINEN KASKÖ SISÄSATAMA INREHAMNEN VIERASVENESATAMA GASTHAMNEN LOSSI FÄRJA KASKISTENSALMI KASKÖ SUND 2 5 Kartta TORI TORG SATAMAKATU HAMNGATAN KALASTAJANK. FISKAREG PYHÄNESKILINKATU N ESKELINKA SANKT ESKILSGATAN ALEXANDERSG. PUISTOK. PARKG. MERIK. HAVSG. BLADSKAV BLADHSKAVÄGEN KUNG GUSTAVS ALLƒ ALLÉ KUNINGAS KUSTAAN AUKIO ALEKSANTERINK. BLADINTIE BLADHINTIE KYRKOGATAN KOULUK. SKOLHUSG. RUOTSINK. SVEAGATAN RAATIHUONEENK. RDHUSG. SUUTARINKATU SKOMAKAREG. TERVAHOVINK. TJ ÄRHOVSG. N 8 2 CNEIFFINPOLKU CNEIFFEINS CNEIFFENS STIG VARVSGATAN TELAKKAKATU 7 32 THKNK. TÄHKÄNK. MATTSONS K. G SUNDSGATAN BR BRÄDGÅRDSV DGRDSV. KAPTEENINK. KAPTENSG. MERIMIEHENK. SJ MANS SJÖMANSG. G. AHTAAJANKATU KALARANTA SJÖBOBACKEN SULKUKATU SLUSSGATAN TRÄDG.G TEOLLISUUSK. INDUSTRI G. PUUTHARHANK. PUUTHARHANK BERGGATAN 68 PRINSSI ERIKINK. PRINS ERIKSGATAN G. MATTSONSG LAUTATARHANT KIRKKOKATU SYVÄSATAMA-DJUPHAMNEN KALASATAMA - FISKEHAMNEN VUORIKATU ROOPERTINKATU ROBERTSGATAN 9 VAASANK. VASAG. NRPI NK.NRPES NÄRPIÖNK. NÄRPESG. HUDIKINK. HUDIKSG. MARIBONK. MARIBOG. NAMSOKSENK. K. NAMSOSG. MARIAN RANNAN KATU MARIESTRANDSGATAN LAMPURIK. LAMPURINK. 5 6 LUOTSIK. LOTSG TO PORT VAASA-VASA NÄRPIÖ-NÄRPES HERRMANSV GEN HERRMANSVÄGEN UIMARANTA SIMSTRAND HERRMANSINTIE SEIN S EINÄJOKI V. KAUPUNGINTALO 2. TERVEYSASEMA APTEEKKI KIRJASTO 3. HUOLTOASEMA 4. TULLI 5. KIRKKO 6. HOTELLI 7. URHEILUHALLI 8. MUSEO 9. LEIRINTÄALUE 0 MUISTOMERKKI. KOULU 2. BLADHIN TALO 3. POSTI / HUOLTOASEMA. STADSHUS 2. HÄLSOSTATION APOTEK BIBLIOTEK 3. SERVICESTATION 4. TULL 5. KYRKA 6. HOTELL 7. IDROTTSHALL 8. MUSEUM 9. CAMPING 0 MINNESMÄRKE. SKOLA 2. BLADHSKA GÅRDEN 3. POST / SERVICESTATION. TOWN HALL 2. HEALTH CARE STATION PHARMACY LIBRARY 3. SERVICESTATION 4. CUSTOMS OFFICE 5. CHURCH 6. HOTEL 7. SPORT CENTRE 8. MUSEUM 9. CAMPING 0 MEMORIAL. SCHOOL 2. BLADHHOUSE 3. POST OFFICE /GAS STATION A A S A-VAS A POR I - B:BORG JOKI. VAASA-VAASA PORI-BJ RNEBORG OY METS OY METSÄ-BOTNIA AB T 2005 ING.BYRÅ CON-JACINS. TSTO Keltaiset sivut yhteyshakemisto / Yellow pages contacts Elintarvikeliikkeet / Grocery stores Kaskinen Sale avoinna/open ma-pe/mon-fri la/sat su/sun Kaskelotti avoinna/open ma-pe/mon-fri la/sat su/sun Hinauspalveluja / Tug service Alfons Håkans Linnankatu 36 C FIN-2000 Turku - Åbo FINLAND Tel (0) Fax +358 (0) offi Hotelleja, majoitusta / Hotels, accommodation Hotelli Kaske Raatihuoneenkatu Kaskinen Tel (0) Fax +358 (0) Hostelli Kuusisto Roopertinkatu 3 B Kaskinen Gsm: +358 (0) KAS-Service Puistokatu Kaskinen Tel (0) Gsm: +358 (0) Fax +358 (0) Rivendell majatalo Raatihuoneenkatu Kaskinen Tel (0) Gsm: +358 (0)

18 Kaskisten kaupunki / City of Kaskinen Kaupungintalo / Neuvonta /Town Hall / Information Raatihuoneenkatu Kaskinen Tel Fax Kuljetusliikkeitä / Road transport Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy Tyvenentie Pori Tel Fax Laivanmuonitusliikkeitä / Ship suppliers Ab ME GROUP Oy Ltd Anderssonintie 4 FIN-2600 Rauma Tel (0) Fax +358 (0) Laivanselvitysliikkeitä / Shipping Agencys Oy Silva Shipping Ab Syväsatama Kaskinen Tel (0) Fax +358 (0) Meriaura Oy 2. Linja 3 FIN-2000 TURKU Tel (0) , 24 hrs (0) Fax +358 (0) Lentoliikennepalveluja / Air traffic services Porin lentoasema airport Lentoasemantie Pori Tel Fax navia.fi Golden air Tel (0) Fax +358 (0) FinnCom airlines Tel (0) Vaasan lentoasema airport 650 Vaasa Tel (0) navia.fi Seinäjoki lentoasema airport Lentokentäntie Pojanluoma Tel (0) Finnair Tel (0) nnair.fi Blue Tel (0) Luotsi / Pilot Internet: nnpilot.fi Tel (0) Fax +358 (0)

19 Kaskisten tukiasema Kalasatama KASKINEN Tel (0) Fax +358 (0) nnpilot.fi Merenkulkulaitos / Maritime administration Porkkalankatu Helsinki Postiosoite / Mail address PL Helsinki Tel Fax Merimiespalvelu / Seamen s Service Merimiespalvelutoimisto Linnankatu HELSINKI Tel (0) Fax +358 (0) Seamen s Service Kaskinen Jarmo Nordback Tel (0) Posti / Post office Tel Matkahuolto / Bus Companies Tel Rautatiekuljetuksia / Railway freight VR / National Railway Tel VR Cargo Pääkonttori / Head Office PL 488 Vilhonkatu Helsinki Tel (0) Ravintoloita, kahviloita, pubeja / Restaurants, cafes, pubs Ravintola Sininen Hetki Satamakatu Kaskinen Tel (0) Gsm (0) Fax +358 (0) Pub-café Kung Gustav Raatihuoneenkatu Kaskinen Tel (0) Taksi / Taxi Bonde Christer Tel (0) Hakala Harri Tel (0) Tel (0) Taksiasema/Taxi Närpes Tel (0) Vartiointipalvelua / Security services Securitas Tel (0)

20 Viranomaiset / Authorities Alusliikenteen ohjaus / Vessel Traffic Service Bothnia VTS Tel (0) Fax +358 (0) Rajavartiolaitos / Border guards Kaskisten merivartioasema / Coast guard station, Kaskinen Satamatalo Kaskisten syväsatama KASKINEN Tel (0) Fax +358 (0) Länsi-Suomen merivartioston esikunta / West Finland Coast Guard Headquarters PL Turku Tel (0) Poliisi / Police Tel Tullilaitos / Customs Kaskisten tulli Syväsatama Kaskinen Tel (0) Fax (0) Valtakunnallinen meripelastuksen hälytysnumero / National emergency number of maritime rescue Tel (0) Yleinen hälytysnumero / Emergency number Tel Vaasa Kaskinen Kaskö Korsnäs Närpiö Kaskinen Kaskö Pori Turku Vaasa Kristiinankaupunki Teuva Oulu Seinäjoki Rovaniemi SUOMI FINLAND Tampere Jyväskylä Helsinki Kurikka Kauhajoki Kaskinen... Kaskö... Seinäjoki Jalasjärvi...Vaasa 93 km...seinäjoki 08 km...pori 7 km...tampere 98 km...turku 256 km...jyväskylä 276 km... Helsinki 363 km

Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers

Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers Toimintakertomus - Annual Report 2006 Sisältö 3 Satamassa kasvun ja investointien vuosi 4 2006 A Year of Growth and Investments 5 Ennätyksellinen liikennevuosi 2006 6 Investointeja ja kehitystä 7 Investments

Lisätiedot

TURUN SATAMAN KÄSIKIRJA

TURUN SATAMAN KÄSIKIRJA TURUN SATAMAN KÄSIKIRJA TURUN SATAMAN SUORAT NUMEROT Juhana Herttuan puistokatu 21 20100 TURKU puhelin 02 2674 111 www.portofturku.fi Toimitusjohtaja CHRISTIAN RAMBERG... 02 2674 112 GSM... 050 5533 100

Lisätiedot

The Port Board was chaired by Mr. Kari Halminen in 2012. Satamaliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2012. Kari Halminen.

The Port Board was chaired by Mr. Kari Halminen in 2012. Satamaliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2012. Kari Halminen. 1 Sataman johtokunta Port Board Satamaliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2012. Kari Halminen. Muut johtokunnan jäsenet olivat: Simo Heino (varapuheenjohtaja) Päivi Karlsson Heikki

Lisätiedot

EFHK - HELSINKI-VANTAA

EFHK - HELSINKI-VANTAA AIP SUOMI / FINLAND EFHK AD 2.1-1 EFHK AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EFHK - HELSINKI-VANTAA Ensisijainen kansainvälinen lentoasema (REF AD 1.4) Primary international

Lisätiedot

Purpose of this form Tämän lomakkeen tarkoitus

Purpose of this form Tämän lomakkeen tarkoitus Income and assets Tulot ja varallisuus IA r partner si MOD For more information Jos haluat lisätietoja What else you will need to provide Mitä muuta tarvitsemme Purpose of this form Tämän lomakkeen tarkoitus

Lisätiedot

Peruutusturva. Vakuutusehdot, 1.12.2012 alkaen. - 1 - AIG Europe Limited (Finland Branch) AIG ref: 2001024393 2012-10-17

Peruutusturva. Vakuutusehdot, 1.12.2012 alkaen. - 1 - AIG Europe Limited (Finland Branch) AIG ref: 2001024393 2012-10-17 Peruutusturva Vakuutusehdot, 1.12.2012 alkaen - 1-2012-10-17 Tietoja Travel Guard matkavakuutuspalveluistamme Vakuuttaja Tämän vakuutuksen myöntää AIG Europe Limited sivuliike. Olemme Isossa-Britanniassa

Lisätiedot

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot

AppleCare Protection Plan

AppleCare Protection Plan AppleCare Protection Plan for Apple TV Getting Started Guide Contents 5 English 45 Svenska 63 Suomi 83 Dansk 101 Norsk AppleCare Protection Plan for Apple TV Fact Sheet Service and support from the people

Lisätiedot

SERA lentosäännöt EU:n yhteiset lentosäännöt. Standardised European Rules of the Air (SERA)

SERA lentosäännöt EU:n yhteiset lentosäännöt. Standardised European Rules of the Air (SERA) Standardised European Rules of the Air (SERA) SERA lentosäännöt EU:n yhteiset lentosäännöt Including: COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 923/ 2012 Sisältää: KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA

YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA Keskipohjolakomitean ProMidNord-hankkeen WP 2 (Work Package)-osion loppuraportti I MPROVING THE ECO-COMPETITIVENESS IN THE MID NORDIC REGION Final report

Lisätiedot

EMN FOCUSSED STUDY 2/2013

EMN FOCUSSED STUDY 2/2013 EMN FOCUSSED STUDY 2/2013 Organisation of Reception Facilities for Asylum Seekers in different Member States Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan unionin osarahoittama EMN FOCUSSED STUDY 2/2013 Organisation

Lisätiedot

XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot

XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot Voimassa 1.2.2005 alkaen. (English version starts at page 4). 1. Sopimusosapuolet, sopimuksen voimaan tulo 1.1. Tämän sopimuksen osapuolina ovat Xetpoint Oy (jäljempänä

Lisätiedot

TETRA FINNISH R&D PROGRAMME ON ITS INFRASTRUCTURES 1998-2000 FINAL REPORT

TETRA FINNISH R&D PROGRAMME ON ITS INFRASTRUCTURES 1998-2000 FINAL REPORT FINNISH R&D PROGRAMME ON > CONTENTS 01 7 MULTIMODAL DATA EXCHANGE 9 ITS SYSTEM architecture 6 STANDARDISATION 8 TRAFFIC MANAGEMENT 2 TRAFFIC AND ENVIRONMENTAL MONITORING 3 IMPACT EVALUATION 4 PORT OPERASTIONS

Lisätiedot

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMon MINdscapes COMMIN National Glossary FINLAND Central Finnish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Finnish Glossary

Lisätiedot

Year in Review Vuosikatsaus

Year in Review Vuosikatsaus 2008 Year in Review Vuosikatsaus Osuuspankki Meidän pankki We are proud once again to report that our financial institution has continued to prosper, even during difficult times with today s economy. We

Lisätiedot

Tervetuloa. yhteistyökumppaniksi. Partners Welcome pack

Tervetuloa. yhteistyökumppaniksi. Partners Welcome pack Tervetuloa yhteistyökumppaniksi Partners Welcome pack ATERIAPALVELUT MEAL SERVICES Sisältö Contents 1 Tervetuloa yhteistyökumppaniksi 2 Ohjeet lounasetu-maksuvälineiden hyväksymisestä 3 Toimintatavat 4

Lisätiedot

Policies, Practices and Data on unaccompanied Minors in 2014

Policies, Practices and Data on unaccompanied Minors in 2014 EMN FOCUSSED STUDY 3 2014 Policies, Practices and Data on unaccompanied Minors in 2014 Co-financed by the European Union 2 Policies, practices and data on unaccompanied minors in 2014 ISBN 978-952-5920-39-0

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

I love building with CLT. It is simple to use, fast, clean and accurate.

I love building with CLT. It is simple to use, fast, clean and accurate. 4/2011 I love building with CLT. It is simple to use, fast, clean and accurate. Terry Waite, Site Manager for Bridport House Willmott Dixon Bridport House is an eight storey residential building in the

Lisätiedot

The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies

The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies EMN FOCUSSED STUDY 1 2014 The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies Co-financed by the European Union 2 The use of detention and alternatives to detention

Lisätiedot

LIITE A5 II. Merityösertifikaatti

LIITE A5 II. Merityösertifikaatti 140 52/2013 LIITE A5 II Merityösertifikaatti (Huomio: tähän todistukseen on liitettävä merityöehtojen noudattamista koskeva ilmoitus) Perustuu merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen,, (jäljempänä

Lisätiedot

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief Vuosikertomus 2001 Annual Report FINNFUND lyhyesti FINNFUND in brief Yksityinen sektori on kehittyvissä maissa tärkeä tekijä taloudellisessa uudistumisessa, teknologian ja kilpailukyvyn edistämisessä,

Lisätiedot

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-OPAS 12 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Finnish Standards Association SFS 2013-10-07 2. painos 1 (145) COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jaljempana "sopimuspuolet",

Lisätiedot

- ohjekirja toimitusketjujen tehokkaaseen ja yksinkertaiseen kehittämiseen

- ohjekirja toimitusketjujen tehokkaaseen ja yksinkertaiseen kehittämiseen Toimitusketjun tehostaminen - pikaopas - ohjekirja toimitusketjujen tehokkaaseen ja yksinkertaiseen kehittämiseen Sivu/Page 1 / 50 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 1.1 TOIMITUSKETJUN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN...

Lisätiedot

SUOMEKSI. Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki

SUOMEKSI. Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki SUOMEKSI Verkkopalveluiden ja sivustojen käyttöehdot Seuraavassa esitetään Forum Virium Helsingin (jäljempänä FVH) julkisten sivustojen käyttöehdot.

Lisätiedot

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO. aiheesta. (oma-aloitteinen lausunto)

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO. aiheesta. (oma-aloitteinen lausunto) Euroopan talous- ja sosiaalikomitea SOC/371 Työntekijöiden rahoitusosakkuus Euroopassa Bryssel 21. lokakuuta 2010 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO aiheesta Työntekijöiden rahoitusosakkuus

Lisätiedot

2/2014. Roska- ja postiautot ovat tulevaisuuden keliantureita. Aaltoennusteita Saaristomerelle

2/2014. Roska- ja postiautot ovat tulevaisuuden keliantureita. Aaltoennusteita Saaristomerelle 2/2014 2/2014 2 4 6 8 Roska- ja postiautot ovat tulevaisuuden keliantureita Laadukkaat sääpalvelut ovat merkittävä tekijä liikenteen sujuvuudelle ja turvallisuudelle Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja

Lisätiedot

TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa

TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa Turun yliopisto Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus 2008 TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa Väliraportti Hennariina Pulli Ulla Tapaninen SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 1.1

Lisätiedot

Year in Review Vuosikatsaus

Year in Review Vuosikatsaus 2013 Year in Review Vuosikatsaus Osuuspankki Meidän pankki Serving our community for over 55 years! Olemme palvelleet suomalaisyhteisöä yli 55 vuotta! Report of the Board and Management Johtokunnan ja

Lisätiedot