Selvitys liputta matkustajista Helsingin joukkoliikenteessä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys liputta matkustajista Helsingin joukkoliikenteessä"

Transkriptio

1 Olen korviani myöten rakastunut ja hajamielinen Selvitys liputta matkustajista Helsingin joukkoliikenteessä SUY, HTY Kirnu-yhdyskuntasuunnittelupalvelut D: 10/2006

2

3 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI LIIKENNELAITOS Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijä(t) Mariitta Vuorenpää Julkaisun nimi Selvitys liputta matkustajista Helsingin joukkoliikenteessä Tiivistelmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, keitä liputta matkustajat ovat ja mikä on heidän motiivinsa liputta matkustamiseen. Tulosten perusteella määriteltiin: 1) satunnaiset liputta matkustajat, joihin kuuluvat unohtajat ja erehtyjät sekä jostain syystä muutaman kerran vuodessa tai elämässään liputta matkustavat no tällä kertaa tapaukset, ja 2) tarkoitukselliset liputta matkustajat, joita ovat asennepinnarit ja elämäntilannepinnarit, joita leimaa vähävaraisuus tai työttömyys. Tässä ryhmässä liputtamatkustamiskerrat henkeä kohden olivat monikymmenkertaisia satunnaisiin verrattuna. Kuitenkin molempien ryhmien osuus oli sama eli noin puolet otoksessa. Ensimmäinen ryhmä toivoo ennaltaehkäisyä ja informaatiota, kun taas toinen ryhmä reagoi onnistumistodennäköisyyden pienentämiseen ja suljettuun systeemiin. Molemmille ryhmille kertalippu oli olennainen maksuväline, koska muutaman kerran viikossa tai harvemmin joukkoliikennettä käyttävien osuus oli molemmissa ryhmissä korkea. Uskottiin vahvasti, että liputta matkustaminen vähenisi merkittävästi 1 euron kertalipulla. Myös alennuskertalippuja ja uusia alennusryhmiä toivottiin runsaasti. Tutkimus toteutettiin niin, että tarkastajat jakoivat kyselykaavakkeita kuukauden ajan jokaisen tarkastusmaksun yhteydessä. Palautusprosentiksi saatiin 37 %. Vapaamuotoisten vastausten määrä ylitti odotukset ja tutkimuksen toiseksi painopisteeksi tuli tapauskuvausten ja kehittämistoiveiden esille tuominen, ja niiden kautta syntyikin elävä kuva liputta matkustamisesta Helsingissä. Avainsanat (asiasanat) Joukkoliikenne, liputtomuus, matkalippujentarkastus, liputta matkustajan profiili Muut tiedot taitto: Tarja Jääskeläinen, kuvat: Mariitta Vuorenpää Sarjan nimi ja numero ISSN-numero ISBN-numero D: 10/2006 Painopaikka ja -vuosi Kieli Sivuja Liitteitä Helsinki 2006 Suomi

4 Publisher HELSINKI CITY TRANSPORT Planning Unit DESCRIPTION Date of publication Author(s) Mariitta Vuorenpää Name of publication I m totally in love and absent-minded. Study of free riders in public transport in Helsinki Abstract The purpose of the study is to determine who free riders are and what their motive is for travelling without a ticket. On the basis of results, free riders were divided into two groups: 1) occasional free riders, including people who forget or remember wrong and people who for some reason fail to buy a ticket a few times a year or in their life and 2) people who make it a practice to travel without a ticket, including attitude slackers and life situation slackers, who are characterized by lack of money or unemployment. People in the second group travelled without a ticket many more times than people in the first group. Both groups share was about equal in the sample, however. The first group wants prevention and information, while the second group reacts to a smaller chance of succeeding and a closed system. Single tickets were essential for both groups, since the percentage of people who travel a few times a week or less was high in both groups. Respondents strongly believed that free riding would be significantly reduced if there was a 1 euro single ticket. Discount single tickets and new discount groups were also on respondents wish list. In the study inspectors distributed questionnaires in connection with each inspection for one month. The response rate was 37%. The number of free-form answers exceeded expectations and a second focus was to describe cases and present development wishes. These led to a living picture of free riding in Helsinki. Key words Public transport, traveling without ticket, ticket controll, profile of free riders Other information layout: Tarja Jääskeläinen, photos: Mariitta Vuorenpää Serie number ISSN number ISBN number D: 10/2006 Printing place and year Language Pages Appendices Helsinki 2006 Finnish

5 Sisältö Johdanto 5 1 Tutkimuksen perustiedot ja hypoteesit Perustiedot Tutkimushypoteesit 7 2 Syy tarkastusmaksuun Vastausten jakautuminen Naiset unohtajia, miehet riskinottajia 14 3 Liputta matkustajien vertailua Satunnaiset ja tarkoitukselliset liputta matkustajat Erilaisten ryhmien vertailua Liputta matkustajien jakautuminen asuinpaikan mukaan 18 4 Vapaavastausten satoa Kännykkälippu: ylistystä ja ongelmia Matkakortin ongelmia ja kehitystoiveita Kertalippu on citylippu Uusia alennusryhmiä Tarkastusmaksu harmittaa Terveisiä tarkastajille 22 5 Yhteenveto Liputtamatkustajatyypit Tutkimus pähkinänkuoressa 23 6 Johtopäätökset ja suositukset Tutkimushypoteesit toimivat Jatkotutkimusehdotukset 26 Liitteet Liite 1 Kyselykaavake 28 Liite 2 Pinnari-indeksin laskenta 32 Liite 3 Erillisryhmien vertailutaulukot 33 Liite 4 Lajitellut vapaavastaukset 36 3

6 Kuvaluettelo Kuva 1 Matkakortin lisäksi HKL tarjoaa muitakin tapoja matkan maksamiseen 5 Kuva 2 Metron laiturialueelle mentäessä matkan maksamisesta muistutetaan monella tapaa 8 Kuva 3 Syyvaihtoehdoille laskettu pinnausindeksi 14 Kuva 4 Tarkastusmaksun saaminen harmittaa kännykkälipun käyttäjää, Iltalehti Taulukkoluettelo Taulukko 1 Satunnaisten ja tarkoituksellisten liputta matkustajien taustamuuttujien vertailu 15 Taulukko 2 Liputta matkustavien vertailua 17 Taulukko 3 Vastanneiden asuinpaikka postinumeron mukaan 18 Taulukko 4 Liputta matkustajien luokittelu satunnaisiin ja tarkoituksellisiin 22 4

7 Johdanto Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää keitä liputta matkustajat ovat ja mikä on heidän motiivinsa liputta matkustamiseen. Alkuhypoteesien perusteella laadittiin kyselykaavake, jolla haluttiin erotella, mikä osuus liputta matkustamisesta tapahtuu jonkun erehdyksen tai unohduksen seurauksena ja mikä osa on tarkoituksellista. Tekeekö tilaisuus varkaan vai onko taustalla joitain muita muuttujia. Tätä varten kyselykaavakkeessa oli myös laaja sosioekonomisten taustatietojen osa. Tarkastajat jakoivat kyselykaavakkeita yhteensä kappaletta yhden kuukauden aikana jokaisen tarkastusmaksun yhteydessä. Palautusprosentiksi saatiin 37 %. Vapaamuotoisten vastausten määrä ylitti odotukset. Tutkimuksen toiseksi painopisteeksi tulikin tapauskuvausten ja kehittämistoiveiden esille tuominen, ja niiden kautta syntyi elävä kuva liputta matkustamisesta Helsingissä. Tutkimus tilattiin DI Mariitta Vuorenpäältä KIR- NU-yhdyskuntasuunnittelupalveluista. Työryhmään kuuluivat HKL:stä suunnittelujohtaja Ville Lehmuskoski, tutkimusassistentti Pirjo Pakonen, tarkastuksen päällikkö Kaisa Maijala, liikennetutkija Seppo Haataja sekä suunnittelija Tarja Jääskeläinen. Kuva 1 Matkakortin lisäksi HKL tarjoaa muitakin tapoja matkan maksamiseen 5

8 1 Tutkimuksen perustiedot ja hypoteesit 1.1 Perustiedot Seuraavaan taulokkoon on koottu perustiedot tutkimuksesta. Tutkimuksen perustiedot Ajankohta: 1 kk Jakelu: 2012 kyselykaavaketta (joista 47 ruotsinkielisiä) Otoksen ulkopuolelle jäävät liputtomat: Palautus: 738 vastausta (3 tyhjää, 2 täydennettävää) Vastausprosentti: 738/2012= 37 % Luotettavuus: vastaajien luotettavuus > 92 % vastausten luotettavuus > 86 % jokaisen tarkastusmaksun yhteydessä. Tarkastajat antoivat numeroidun kyselykaavakkeen jokaiselle tarkastusmaksun saaneelle tarkastusmaksun kokoisessa palautuskirjekuoressa, jonka postimaksu oli maksettu vastauslähetyssopimuksella. Tavoitteena oli, että kyselykaavaketta ei erikseen esitellä, eikä sitä heti huomaa. Kyselyä ei annettu alle 15-vuotiaille liputta matkustajille, eikä 10 :lle, joille ei kirjoiteta tarkastusmaksua. (Taulukon lopussa on 10 :n määritelmä.) Palautusaika oli 3 arkipäivää (+ 2 päivää). Kaikki tulleet vastaukset otettiin mukaan, ja vastanneille lähetettiin 10 euron vastauspalkkio. Vastausajan jälkeen tuli 10 vastausta. Vastaustavoitteeksi asetettiin 20 % eli 400 vastausta, joten määrä ylitti reilusti odotukset. Kaavakkeiden jakelua jatkettiin tavoitteeksi asetetun määrän jälkeen, koska vapaavastauksista saatiin lipuntarkastukselle hyödyllistä palautetta, jollaista lipun tarkastuksesta valittajat eivät yleensä anna. Saatu otos vastaa Helsingissä BEST-kaupungeista tehdyn haastattelututkimuksen otosta. Otoksen ollessa näin suuri, saimme hyviä osaotoksia mm. tekstiviestilipun käyttäjistä, porukalla liputta matkustajista, eri ikäryhmistä jne. Myös harvinaisempia tapauksia saatiin mukaan. Pistokokeena tarkastettiin 25 täysin liputta matkustaneen vastausta oliko vastaaja tarkastusmaksun saanut henkilö? Yhdessä oli väärä nimi, mutta oikea osoite, muut olivat oikeita vastaajia. Eli jotkut kaavakkeet on voinut täyttää perheenjäsen tai ystävä. Kaikki 135, jotka ilmoittivat, että voimassaoleva kausilippu ei ollut mukana (syy 1), tarkastettiin: 13 ei ollut saanut tarkastusmaksua ollenkaan, 17 oli ilmoittanut väärän syyvaihtoehdon, eli ei ollut saanut maksua anteeksi. Tarkastusmaksua saamattomien (13) joukossa oli mm. tuplavastaajia toisella etunimellä sekä samassa osoitteessa asuvia. Osa oli siis tajunnut tutkimuksen olevan käynnissä ja ottanut poisheitetyn kaavakkeen itselleen. Kaikki palautettiin kuitenkin vastauskirjekuorissa kahta HKL:n kautta tullutta vastausta lukuun ottamatta. Ne, jotka eivät olleet saaneet tarkastusmaksua poistettiin vastanneiden joukosta. Em. pistokokeiden mukaan vastaajan luotettavuus on 92 %. On myös mahdollista, että 1. syyvaihtoehto on erikoistapaus niin, että se valittiin, jos haluttiin vastata, vaikka ei ollut saatu tarkastusmaksua? Tällöin muiden vastausten luotettavuus olisi parempi. Em. kausikortin unohtaneiden tarkastuksen mukaan syyvalinnan luotettavuus on 86 %. On myös mahdollista, että 1. syyvaihtoehto valittiin useammin syyksi, jos vastaaja halusi kaunistella tekoaan, mutta vastata kyselyyn. Tällöin muiden syiden luotettavuus olisi parempi. 6

9 Edustavuus: 738 vastausta 1 kuukauden aikana, 37 % annetuista tarkastusmaksuista ~3 % koko vuoden tarkastusmaksuista Vapaavastaukset liitteessä X (yht. 27 sivua). Vastaajissa tunnolliset ja yhteiskuntatietoiset korostuvat, ulosottoputkessa ym. olevat ovat aliedustettuina ("suoraan roskiin"), mutta niitäkin on mukana. Vastauspalkkion tarkoituksena oli korjata tätä jakaumaa. Suuri jakelu- ja vastausmäärä sai myös harvinaisempia vastaajia mukaan. Runsaudellaan ja asiallisuudellaan yllättäneet vapaavastaukset ja mielipiteet kuvaavat laajalti erilaisia liputta matkustamisen motiiveja ja ongelmia. Ne on lajiteltu aiheittain, mutta kirjoitettu niin kuin ne on ilmaistu, koska myös niiden tyyli ja sanavalinnat kuvastavat liputta matkustajia hyvin. Tulkinta: Pinnausindeksillä arvioidaan vahingon ja tahallisuuden astetta. 10 ( /540) Tarkastusmaksusta vapauttaminen Tarkastusmaksuista valitettaessa tilannetta kuvaillaan "omaksi eduksi", jotain voidaan jättää kertomatta tai tilanne ei mennytkään aivan esitetyllä tavalla. Järkisyillä tunteenomaisten valintojen perustelu on myös hyvin yleistä. Vastausten jaottelun lähtökohtana ovat ne syyt, joita vastanneet ovat esittäneet, mutta alkuvuoden liputta matkustamisen määrä on vaikuttanut valitun syyn tarkoituksellisuuden tulkintaan. Vastausten jaottelun avuksi kehitettiin "pinnausindeksi". Tarkastusmaksu jätetään määräämättä matkustajalle asianmukaisen matkalipun puuttumisen johdosta, jos ilmenee, että lipun puuttuminen on johtunut matkustajan ikä, kehitystaso, terveydentila, mielentila tai muu näihin rinnastettava erityinen seikka huomioon ottaen anteeksi annettavasta huomaamattomuudesta, ajattelemattomuudesta tai tietämättömyydestä taikka, jos tarkastusmaksun määräämistä muusta syystä on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana tai perusteettomana. 1.2 Tutkimushypoteesit Tilaisuus tekee varkaan Helsingissä vieraillut kriminologian professori Marcus Felson painottaa, että rikosten perimmäinen syy on välitön mahdollisuus, eikä esimerkiksi rikollisen ankea lapsuus. Hänen mukaansa on kiinnitettävä huomiota siihen millaisia mahdollisuuksia jokapäiväinen elämämme luo laittomuuksille. Asuntomurrot lisääntyivät 60-luvulla, vaikka kansakunnat vaurastuivat, koska asunnot jäivät tyhjilleen naisten mentyä töihin. Liputta matkustamisen lisääntymisen yksi syy voikin olla siirtyminen matkakorttiin ja kännykkälippuun, mikä on mahdollistanut uusia liputtamatkustamistapoja. Lisäksi metroverkon laajentuminen ja uusien asuntoalueiden rakentaminen ovat tuoneet uusia asukkaita avoimen lippusysteemin piiriin samalla, kun suljetun lippusysteemin (bussit) reviiri on pienentynyt. Tuloksia on siis syytä tarkastella tästä näkökulma: tilaisuus tekee varkaan. Matkakortin epähavainnollisuus lisää unohtamisia ja erehdyksiä Toinen näkökulma liittyy matkustajan vastuun kasvamiseen. Monipuolistunut ja itsepalvelupainotteisempi lippusysteemi ja vähemmän matkustamiseen liittyvää tietoa esittävä matkalippu eli digitaalinen matkakortti vaativat aikaisempaa enemmän matkustajalta tarkkuutta ja keskittymistä, jolloin myös sähläämiset, erehdykset ja unohdukset voivat lisääntyä. Tämä ryhmä kyselyn palauttaneissa korostuu varmasti, koska he ovat harminsa takia halukkaimpia vastaamaan ja vaikuttamaan siihen, ettei näin enää pääsisi tapahtumaan. Liputta matkustajan profiili Kolmanneksi liputta matkustaminen voi liittyä tiettyyn ikäkauteen tai elämäntilanteeseen, kuten opiskelijan taloudellisiin ongelmiin tai työttömyyden tuomaan vähävaraisuuteen. Kysymyksiä suunniteltaessa on haluttu testata myös 7

10 näitä tekijöitä laajalla taustatietokysymysosalla. Onko kyse ohimenevästä tilanteesta, jollekin ryhmälle ominaisesta käyttäytymisestä vai yleisemmästä asennemuutoksesta? Millaisia liputta matkustajan profiileja löytyy? muun satunnaisen syyn takia matkustivat ilman lippua niistä, jotka vakituisesti tai tarkoituksella matkustavat liputta. Monipuolisten sosioekonomisten taustatietokysymysten tavoitteena oli tuoda esille liputta matkustamiseen mahdollisesti liittyviä taustamuuttujia. Vapaamuotoisilla vastauksilla kysyttiin liputta matkustajien kokemia ongelmia. Kysymyskaavake Kysymykset suunniteltiin niin, että ne erottelisivat ne vastaajat, jotka jonkun erehdyksen tai Kuva 2 Metron laiturialueelle mentäessä matkan maksamisesta muistutetaan monella tapaa 8

11 2 Syy tarkastusmaksuun 2.1 Vastausten jakautuminen Seuraavilla sivuilla on esitetty vastausten jakautuminen syiden mukaan. I MIKÄ OLI SYY TARKASTUSMAKSUUN? (rastita oikea vaihtoehto) 1 voimassaoleva kausilippu ei ollut mukana 2 unohdin: 1 ladata lippua, 2 leimata lipun, 3 ostaa kertalipun 3 arvolippu tai rahat eivät olleet mukana, joten otin riskin 4 en huomannut, että lippu olikin vanhentunut 5 tilasin liian myöhään tekstiviestilipun: 1 vahingossa 2 tarkoituksella 6 ongelmia tekstiviestilipun kanssa: mitä? 7 en ostanut lippua, koska 1 rahat olivat vähissä 2 halusin säästää 3 muutama pysäkinväli olisi tullut liian kalliiksi 4 liputta matkustaminen tulee halvemmaksi 5 joukkoliikenteen pitäisi olla ilmaista 8 muu syy: SYY KPL % MIES NAINEN M% N% M-ikä N-ikä % % 72 % % % 57 % 2: % % 51 % : % % 57 % : % % 64 % % % 44 % % % 69 % & % % 62 % 5: % % 68 % : % % 47 % % % 59 % % % 46 % 7: % % 46 % : % % 59 % : % % 56 % : % % 26 % : % % 24 % % % 56 % % % 57 % Vain ne vastaukset, joissa on sukupuolitieto mukana. 18 jätti ilmoittamatta sen. 9

12 Vastausten jakautuminen 15 % naisia 72 % 1 voimassaoleva kausilippu ei ollut mukana 15 % vastanneista on yllättävän paljon: tarkastimme, että he todella saivat tarkastusmaksunsa anteeksi. Kausilippunsa unohtaneiden suuri määrä antaa olettaa, että muidenkin unohtaneiden määrä on realistinen. Miehiä vain 28 %. 2 unohdin: 1 ladata lippua, 2 "leimata" lipun, 3 ostaa kertalipun 19 % Vastauksia lukiessa tuli sellainen kuva, että osa unohtaneista olikin naisia 57 % "unohtanut". Lipun lataamisen unohtamisessa (ve 2:1) korostuivatkin nuoret miehet, kun muuten enemmistö unohtajista oli naisia. Näistä 46 % oli unohtanut "leimata" lipun. (ve2:2) 2 - Kohtasin ystävän vuosien takaa - unohdin tilanteessa. 2 - Kun tulin liukuportaat alas, huomasin asian mutta samassa tuli metro, enkä palannut etsimään leimauspaikkaa. 2:1 - Yleensä minulla on aikaa lipulla eli kausilippu. Nyt olen tarvinnut syyskuussa ja lokakuun alussa tosi vähän yleistä kulkuneuvoa, joten unohdin leimata. 2:1 - Matkakortin kantaosa on vaikea päivittää etenkin jos ei ole päivisin keskustassa/kalliossa. 2:3 - Lippuautomaatti ei toiminut. 2:3 - Minulla oli paljon kasseja ja menin istumaan samalla etsien lompakkoa, seuraavalla pysäkillä tarkastajat kerkesivät tulla ennen kuin ehdin löytää lompakon 2:3 - Unohdin ostaa lipun kun ennen ollut kausikortti käytössä. 2:3 - Kuljen yleensä vaunujen kanssa, jolloin ei tarvitse maksaa - nyt yksinkertaisesti unohtui, että olen "tavallisena" matkustajana liikkeellä. 2:3 - Koska yleensä liikun vaunujen kanssa, ajattelemattomuutta. 2:3 - Kiireessä matkalla sairaalahoitoon unohdin, koska ajatukset oli muualla. 2:3 - Olin ajatuksissa, tajusin vasta kun tarkastajat tulivat, yritin ostaa kännykkälipun, ei kelvannut. 4 en huomannut, että lippu olikin vanhentunut 9 % Yhdessä edellisten maksuasioissa unohtaneiden (ve2) kanssa kausilipun vanhentumisen unohtaneita oli kolmannes. naisia Kausilipun voimassaolopäivän unohtaminen erotteli eniten miehiä ja 69 % naisia: 31 % miehiä, 69 % naisia. Unohdin! Haluan aina kulkea maksetulla lipulla, enkä ole pihi! Kausilippu oli mennyt edellisenä päivänä vanhaksi. Kuljen päivittäin bussilla ja edellisenä päivänäkään bussin (65A tai 66) lippuautomaatti ei näyttänyt keltaista. Metroon mennessä en enää tarkastanut voimassaoloa. 16 vuotta Suomessa asumisen aikana olen aina ostanut kausilipun, enkä koskaan ole saanut sakkoja. Viimeisen kuukauden ostin automaatista ja mieleeni jäi viimeiseksi päiväksi 4.10., mutta koska bussin automaatti ei näyttänyt keltaista valoa ajattelin, että muistin väärin. Olen erehtynyt siinä, että automaatti muistuttaisi. Suututtaa, kun se ei ollut tahallinen teko. Nyt toivoisin, että armahtaisitte tämän tarkistusmaksun. (nainen 52 v) Luulin että aikalippu oli voimassa. Eipäs ollutkaan. Erehdyin päivällä. Aika meni loppuu 3.10., sakot tulivat Näin hupaa voi olla aika. Kortissa kyllä oli ladattua rahaa ja siellä sitä oli kun tarkastaja ystävällisesti maksoi sillä puolestani matkan. Käytän aina aikaa juuri sen takia kun unohtaisin vilauttaa puolestani matkan. (nainen 64 v) Olin painanut mieleen väärän päivän, jolloin lippu tulee uusia, 6.10., lippu olikin mennyt vanhaksi Kausi oli loppunut EILEN. Olin jo lippua / kautta ostaessani ajatellut sen päättyvän työpäivään eli perjantaihin. Erehdys - olin varma että kauteni oli vielä voimassa perj. En ollut huomannut että voimassaoleva kausi oli loppunut päivää aiemmin. Hakaniemessä R-kioski oli sunnuntaina kiinni, enkä voinut ladata korttia. Kausilipun kuitissa ensin kortin voimassaolopäivä, katsoin sitä, ajatusvirhe. 10

13 Vastausten jakautuminen 4 % miehiä 56 % 12 % naisia 62 % 3 arvolippu tai rahat eivät olleet mukana, joten otin riskin 4 % oli rahojen ja arvolipun unohtuessa riskinottajia, mutta vastauksia lukiessa vaikutti, että motiivi oli sama kuin ve7:ssa, ve 3 oli vain ensin tarjolla ja lievempi ilmaus tarkoitukselliselle toiminnalle Miesten edustus yli puolet 56 % ja keski-ikä 33 eli lähes sama kuin ve 7:1:ssä - rahat olivat vähissä. 5 tilasin liian myöhään tekstiviestilipun: 1 vahingossa 2 tarkoituksella 6 ongelmia tekstiviestilipun kanssa: mitä? 15 vastaajaa, 2 % rasti tilanneensa kännykkälipun tarkoituksella liian myöhään, näistä puolet nuoria miehiä. 6 % vastanneista oli tilannut tekstiviestilipun liian myöhään vahingossa. 4 %:lla oli muita ongelmia tekstiviestilipun kanssa. 5:1 - Lippu ostettu ajallaan. 5:1-39 asteen kuume, lääkärille menossa, tilasin lipun pysäkillä, nousin ratikkaan ja tarkastajat sanoo ei käy, pitää tilata aikaisemmin. 5:1 - Piti ehtiä kyseiseen metroon, joten kiiruhdin siihen, tilasin lipun ja sain sen minuutin myöhässä, jotta se olisi kelvannut. 5:1 - Juoksin ratikalle ja lähetin viestin. Ei ollut saapunut kun astuin ratikkaan! 5:1 - En tiennyt että lippu pitää tilata pysäkiltä ja koska ehdin juuri ja juuri raitiovaunuun, tilasin sen vasta siellä. 5:1 - Juostessa ratikkaan ei aina ehdi tilata lippua vaan sen tilaa ratikassa sisällä, mikä pitäisi hyväksyä. 5:1 - Juoksin edelliseltä pysäkiltä kyytiin ja ehdin lähettää lipun pysäkkien välillä, Lautatarha-Vilhonvuori väli on lyhyt. 5:1 - Naurettavaa, että kellonajasta ollaan niin tarkkoja. 5:1 - Näppäimet eivät kunnolla toimi. 5:2 - En huomannut tarkastajia ajoissa. Liputta matkustaminen tulee halvemmaksi. 5:2 - Liputta matkustaminen tulee halvemmaksi vaikka saa sakot silloin tällöin. 6 - Oli tärkeä puhelu kesken, oli tarkoitus ostaa tekstiviestilippu. Metro tuli, hyppäsin kyytiin ja tulos on tässä! 6 - Minulle tuli työpuhelu, en ehtinyt ostaa lippua kun tarkastaja tuli paikalle. 6 - Tiedot olivat vanhassa puhelimessa - porukalla KIIRE junalle. 6 - Mielestäni olin lähettänyt tekstiviestilipun, mutta en ollutkaan. Vahinko! 6 - Operaattorissa vikaa koko Helsingissä. 6 - Akku loppui puhelimesta enkä voinut esittää lippua. 6 - Puheaika ei riittänytkään, saldo 1,25 (nähtävästi puheaikarajoitus) 6 - Prepaid-saldo loppu 6 - Tallennusta ei haluttu hyväksyä! 6 - Minulle väitettiin että tilaamani lippu oli tilattu liian myöhään, mikä ei pidä paikkaansa. Ostin lipun aivan tavallisesti ennen laiturialueelle astumista mutta näyttää olevan aivan sama onko lippu vai ei, koska sain sakot. 6 - Olen yleensä liikenteessä rattailla, eikä tarvii ostaa lippua. Tällä kertaa olin ilman, joten lipun osto helposti unohtuu. Muistin että lippu pitää ostaa vasta metrossa ja sitten en muistanut numeroa, mihin viesti pitää lähettää. 6 - Puhelin oli rikki, puhelinnumerot ei toiminu, oli kiiressä, lapset oli sairalassa, metro oli vaan yhden minutissa tulossa ja minä olin liukuportailla lähettänyt viesti ja tarkastaja sanoi pitä lähettä viesti ennen liukuportaat. 6 - Puhelimen näyttö meni rikki. 6 - Akku loppui pysäkillä ja unohdin ostaa lipun sisältä 11

14 Vastausten jakautuminen 31 % miehiä 54 % 9 % naisia 56 % 7 en ostanut lippua, koska 1 rahat olivat vähissä 2 halusin säästää 3 muutama pysäkinväli olisi tullut liian kalliiksi 4 liputta matkustaminen tulee halvemmaksi 5 joukkoliikenteen pitäisi olla ilmaista 1/2 ve:a 7:1 tarkoituksella lipun jätti ostamatta kolmannes rahan puutteen tai matkustamisen kalleuden takia Miesten alin keski-ikä (n. 25) oli näissä vastauksissa, joissa haluttiin säästää tai muuten oltiin tyytymättömiä hintaan (ve7:2, 7:3, 7:4, 7:5). Niitä, joiden mielestä liputta matkustaminen tulee halvemmaksi (ve 7:4) oli 23, ja reilu enemmistö, 76 %, miehiä. Sen sijaan miesten keski-ikä on korkein, 32 vuotta (54 % edustus), kun lipun ostamattomuuden syynä on rahojen vähyys (ve7:1), tai kuten muutamassa vastauksessa oli tarkennettu: sitä ei ole. Naisten keski-ikä on alin myös ve 7 kohdalla, kun rahat ovat vähissä tai halutaan säästää ja liputta matkustaminen tulee halvemmaksi. Poikkeus on naisten korkea keski-ikä 30 ja edustus 56 %, kun muutama pysäkinväli olisi tullut liian kalliiksi (ve 7:3). 7:1 - Syy on kaupungin päättäjissä joilta löytyy rahaa vain musiikkitaloihin. Kansalaisen ei tule antaa kyykyttää itseään vaan kansalaisen pyhä velvollisuus on protestoida. 7:1 - Olen korviani myöten rakastunut ja hajamielinen. 7:1 - Maksamme paljon veroja, miksei verorahoja voisi käyttää osaa niin, ettei matkustaminen olisi niin kallista. 7:1 - Ostin lastenlipun (bussiin) enkä aikuisten lippua, koska aikuisten liput ovat naurettavan kalliita (ikä 17 v). 7:4 - En osta lippua koskaan! 7:4 - Olen sakkojenkin jälkeen rahallisesti voiton puolella. 7:5 - Suurin osa matkustajista tahtoo maksaa matkansa. Minäkin tahdon mutten voi. Jos valittavaksi jää maksanko 2,20 kohtuuttoman matkalipun vain ostanko esim. 2 litraa maitoa päädyn 100 %:n varmuudella elintarvikkeisiin! Jos taas on edessä älytön, kallis, tarpeeton ja käsittämätön lippu-uudistus ja maksujen nousu, tunnen yhä vähemmän huonoa omaa tuntoa liputta matkustamisesta! Matkalippujen hinnat euroon, niin johan alkaa taas liikennöinti kannattamaan! (lyhennelmä 3,5 sivun selvityksestä.) 8 muu syy: Vastaajat ovat vanhimpia yhdessä kausilipun unohtaneiden kanssa. Keski-ikä 33 vuotta. Mm. mielentila, osaamattomuus, äkkinäisyys, laite ei leimannutkaan, väärä lippu, koirat, kipeä, väsymys jne. 12

15 Vastausten jakautuminen 8 - Jätin auton, kävelin automaattisesti metroon. 8 - Asun Rovaniemellä ja lipun ostoprosessi hämärän peitossa. Jäin ruuhkaan jonottamaan lippua kunnes selvisi, ettei se ole lippujono. Harvoin Pääkaupunkiseudulla matkustaville ei ole riittävästi infoa saataville esim. pysäkeillä. 8 - Äitini lainasi lippuaan, jossa ei lukenut, että se on yksityinen ja johon latasin rahaa R-koskilta. Ei käynyt. 8 - Olin niin väsynyt, etten ajatellut koko asiaa. 8 - En ymmärtänyt miten laite toimii. 8 - Lipussa ei lue, että se on henkilökohtainen. 8 - Otin vahingossa väärän lipun kotoa. 8 - Kertalippu hukkui. Myös kausilippuja hukkuu, taskuista putoaa käsineiden, nenäliinojen ym. mukana. 8 - Perusteettoman kallis lipun hinta. 8 - Otin vahingossa tyttöystävän lipun. 8 - Jotta olisin ehtinyt tärkeään tapaamiseen, oli pakko ottaa riski (1.kerta kun edes näin tarkastajan) 8 - En huomannut että automaatti ei reagoinut. 8 - Raitiovaunuissa pitää olla erillinen lipunmyyjä. Tukkeutuu etuovi ku koko täysi vaunu on ostamassa lippuja. Liikkeellekään ei päästä. 8 - Kone näytti keltaista ja vihreää mutta lippu ei toiminutkaan. 8-2 koiraa ja hyppäsin taakse, vaikea kuljettaa 8 - Olin lataamassa arvoa, mutta ei ollut kuin 50 seteli ja metrolähdössä 2 min kuluttua. Päätin, että maksan kännykällä - sitten vastasin puheluun matkalla alas ja unohdin. 8 - Lipun leimaus ei ilmeisesti onnistunut, kiireessä painoin ykköstä huolimattomasti! 8 - Olin leimannut lipun omasta mielestäni (myös ystäväni muistaa tämän) mutta jostain syystä leimaus ei näkynyt kortilla eli jostain syystä epäonnistui. 8 - Tuttavan matkakortti, ei omaa. 8 - Lippu/seteliautomaatti ei huolinut seteleitä. 8 - Olin ostamassa mutta kioskissa latauslaitteessa vika ja sen jälkeen unohdin asian. 8 - Olin niin väsynyt että halusin ensin istua pari pysäkkiä ja sitten leimata varmuuden vuoksi. 8 - Kuskilla ei ollut vaihtaa 50 seteliä. 8 - Juoksin kiireessä metroon enkä ehtinyt ostaa lippua. 8 - Ihan silkka unohdus (huom. ikä 69 v) ja harvoin matkustan raitiovaunulla! 8 - Kokematon metronkäyttäjä ei Siilitiellä huomannut leimauslaitteita, eikä tiennyt että metrojunassa niitä ei ole. 8 - En ole työkiireiltä ehtinyt hankkia matkakorttia ja aina ei sut oleen rahat mukana. PS. lähettäkää minulle jonkinlainen kortti sen lahjakortin sijasta. 8 - Henkilökohtaiset murheet, ero, rahat, työ - muut murheet. En edes tajunnut että olisi pitänyt lippu ostaa!!! Pää sekaisin ongelmista!!! 8 - Matkustan 99% :sti lastenvaunujen kanssa, nyt kun ilman, lipun osto unohtui - kun yleensä en sitä tarvitse! 8 - Matkakortissa oli Espoon sisäinen ja löin seudun arvosta ja kone ei ottanut sitä ja luulin että minulla oli seutulippu. 8 - En osannut käyttää lippuautomaattia ja metroaseman R-kioski oli remontissa. (16 v) 8 - Kone ei leimannut lippua. 8 - Toisen ihmisen henkilökohtainen kortti, eikä tiennyt että kortit ovat henkilökohtaisia. Lisäksi arvoa oli liian vähän, yritti poistua, mutta tarkastaja esti. 8 - Löysin lipun, jossa ei ollut tarkistaessani matkan täyttä hintaa, kiire metroon. 8 - Olin leimaavinani lipun arvo-osaa, lippu oli repun taskussa, huolimattomuus, kuulin piippauksen, oletin että ok. 8 - Helsingin kirjamessuilla lippuni varastettiin tungoksessa. Ilmoitin messuinfoon, josta sain sinne tuodun lipun. Metrossa huomattiin että lippu ei ole minun nimelläni. 8 - Olen vahingossa ladannut ja kulkenut aviomieheni lipulla. 8 - En osaa käyttää seutumatkakorttia. 8 - Yritin leimata seutulipun arvolla Kivenlahdessa, kone näytti vihreää, mutta olikin vain näyttänyt Espoon sisäisen kauden voimassaolon. 8 - Lippuautomaatti oli rikki Itäkeskuksen metroasemalla. 8 - Kannoin raskaita matkalaukkuja eikä minulla ollut mahdollisuutta liikkua etuosaan ostamaan lippua. 8 - Kauhee räntäsade ja tuulinen sää, en siinä ilmassa lähtenyt ostamaan lippua ja oli muutaman pysäkin (parin) matka. 8 - Yritin leimata mutta laite ei sitten ottanut painallusta! (Kaisaniemi)?! 8 - Oli mulla kertalippu mutta en heti löytänyt sitä taskusta. 8 - Käytin lippua joka oli äitini. 8 - Kiire ja kauhean kylmä ja satoi, tuulenpuuskia. Juoksin ratikkaan kun jäi liikennevaloihin. Tarkoitus oli tulla samalla lipulla takaisin 3:lla. Sim-kortti piti vaihtaa uuden lipun ostoa varten ja seuraavalla pysäkillä tuli lipuntarkastajat. 8 - Ostin vahingossa sisäisen lipun kun piti ostaa seutulippu. 8 - Ostin vahingossa lastenlipun vaikka olen Yritin ostaa lipun bussista N90, mutta kuskilla ei ollut vaihtorahaa 20 :sta. 13

16 2.2 Naiset unohtajia, miehet riskinottajia Vastaajista miehiä on lähes puolet, eli reilusti enemmän kuin heidän osuutensa on joukkoliikenteen matkustajista. Lisäksi liputta matkustaminen on suosituinta nuorten aikuisten keskuudessa: kaikkien vastaajien keski-ikä oli miehillä 29 ja naisilla 30 vuotta. Nuorin tarkastusmaksun saanut oli 15 vuotias ja vanhin 71. Kun haluttiin säästää tai unohdettiin ostaa kertalippu, naisten keski-ikä oli alhaisin, ja kun ei huomattu, että lippu olikin vanhentunut sekä muita syitä selitettäessä, naisten keski-ikä oli korkein. Miesten keski-ikä oli alhaisin, kun haluttiin säästää ja liputta matkustaminen tulee halvimmaksi. Puolestaan silloin, kun otettiin riski, koska maksuvälineet eivät olleet mukana tai rahat olivat vähissä, miesten keski-ikä oli korkein. 3 Liputta matkustajien vertailua 3.1 Satunnaiset ja tarkoitukselliset liputta matkustajat Liputta matkustamisen syyvaihtoehtojen tavoitteena on erotella ne, jotka jonkun erehdyksen tai muun satunnaisen syyn takia matkustavat liputta niistä, jotka vakituisesti ja tarkoituksella matkustavat liputta. Siksi vastaajat jaettiin satunnaisiin ja tarkoituksellisiin liputta matkustajiin. Jako edellytti vastausten tarkoitusanalyysiä, joten valittuja syyvaihtoehtoja verrattiin ilmoitettuun liputta matkustamiseen kuluneen vuoden aikana. Havaittiin, että joissain erehdystä tai unohtamista kuvaavissa syyvaihtoehdoissa esiintyi erikoisen monta kuluneen vuoden aikana yli 40 kertaa liputta matkustanutta. Eri syyvaihtoehtojen erehdysluonteen ja tarkoituksellisuuden selvittämiseksi näistä tiedoista laskettiin eri kysymyksille pinnausindeksi. Kysymyksiä ei voitu suoraan lajitella pinnausmäärien mukaan, koska noin puolet jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Korkean pinnausindeksin saaneet kysymykset ja runsaasti liputta matkustaneet siirrettiin tarkoituksellisten liputta matkustajien ryhmään. Indeksin tarkempi laskenta ja vastausten siirrot ovat liitteessä 2. Syyvaihtoehdoille laskettu pinnausindeksi 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, :1 2:2 2: :1 5: :1 7:2 7:3 7:4 7:5 M IEHET NAISET SYY nro - Miehet - Naiset Kuva 3 Syyvaihtoehdoille laskettu pinnausindeksi Mitä pienempi indeksi, sitä suurempi unohdus/ satunnaisuusmotiivi on vastauksen takana ja mitä suurempi indeksi, sitä suurempi on teon tarkoituksellisuusaste. Analyysi osoittaa, että runsaasti liputta matkustavat todella vastasivat tarkoituksellisuusvaihtoehtoihin ja toisinpäin. Se lisää uskoa mielipiteiden ja tietojen luotettavuuteen. 14

17 TAUSTATIETOKYSYMYKSET YLEENSÄ KÄYTÄN JOUKKOLIIKENNETTÄ SATUNNAISTEN JA TARKOITUKSELLISTEN VERTAILU KL KL S S T T VERTAILURYHMÄNÄ KL: KAUSILIPUN UNOHTANEET joka päivä 82 77% % % arkena aa % 11 4% 7 2% YHT. KL S T vain arkipäivisin 8 7% 26 9% 19 6% vast. vain arki-iltaisin 0 0% 1 0% 4 1% vain viikonl. 0 0% 5 2% 6 2% TÄMÄ MATKA OLI m... viikossa 6 6% 76 25% 83 27% KL KL S S T T m... kuukaudessa 1 1% 35 12% 28 9% työmatka 33 31% 79 26% 80 26% tosi harvoin / s 0 0% 26 9% 17 6% koulumatka 12 11% 38 13% 28 9% % % % työtehtäväm. 2 2% 11 4% 10 3% TIETO PUUTTUU lousnas/kah. 1 1% 6 2% 6 2% asiointim. 9 8% 63 21% 60 20% OLEN KL KL S S T T vapaa-ajanm % % % mies 30 28% % % % % % nainen 78 72% % % TIETO PUUTTUU % % % TIETO PUUTTUU OLIN MATKALLA KL KL S S T T KESKI-IKÄ yksin 71 67% % % m keski-ikä kaksin 30 28% 56 19% 64 21% n keski-ikä porukassa 2 2% 15 5% 8 3% ka porukassa 2 2% 3 1% 3 1% 5 - porukassa 1 1% 2 1% 7 2% OLEN KL KL S S T T % % % peruskoulussa 4 4% 13 5% 12 4% TIETO PUUTTUU lukiossa 17 17% 30 11% 28 10% ammattikoulussa 4 4% 22 8% 22 8% SAIVATKO MYÖS SEURALAISESI TARKASTUSMAKSUN opistossa 1 1% 5 2% 7 3% KL KL S S T T korkeak. / yliop % 48 18% 49 18% kyllä 6 18% 29 42% 44 56% ammatiltani 50 49% % % ei 27 82% 40 58% 35 44% % % % yht TIETO PUUTTUU yht. porukassa 35 33% 76 26% 82 27% TIETO PUUTTUU KESKIMÄÄRÄISET KÄTEENJÄÄVÄT KUUKAUSITULOT niillä joilla ammatti ja työssä MATKAN AJANKOHTA OLI KL KL S S T T KL KL S S T T ma 15 14% 41 14% 45 15% f ti 22 21% 40 13% 55 19% % 85% 79% 91% ke 16 15% 55 19% 44 15% (opiskelijat ja työttömät vastanneet selvästi liian pieniä tuloja) to 15 14% 60 20% 45 15% pe 7 7% 39 13% 35 12% TÄLLÄ HETKELLÄ OLEN la 15 14% 35 12% 38 13% KL KL S S T T su 16 15% 27 9% 33 11% työssä 62 58% % % koulussa 18 17% 39 13% 34 11% TIETO PUUTTUU opiskelemassa 22 21% 58 19% 55 18% lomalla 0 0% 3 1% 5 2% JOUKKOLIIKENNEVÄLINE OLI äitiys/isyysl. 0 0% 8 3% 1 0% KL KL S S T T sairaslomalla 1 1% 9 3% 6 2% bussi 1 1% 5 2% 4 1% muulla lomalla 0 0% 2 1% 3 1% raitiovaunu 36 34% % % eläkkeellä 2 2% 16 5% 8 3% metro 68 65% % % työtön 2 2% 32 11% 61 20% SL-lautta 0 0% 1 0% 3 1% varusmies 0 0% 2 1% 1 0% % % % sivari 0 0% 0 0% 1 0% TIETO PUUTTUU % % % TIETO PUUTTUU YLEENSÄ TÄLLAISILLA MATKOILLA (MYÖS) KL KL S S T T ASUN KL KL S S T T kävelen 5 5% 45 15% 63 21% kerrostalossa 95 88% % % menen pyörällä 4 4% 25 8% 52 17% rivitalossa 9 8% 24 8% 14 5% menen autolla 5 5% 35 12% 20 7% omakotitalossa 4 4% 26 9% 24 8%... moottorip. 0 0% 0 0% 1 0% % % % käytän metroa 59 56% % % +3 as.tonta... ratikkaa 30 28% 64 22% 54 18% KL KL S S T T... bussia 3 3% 14 5% 3 1% yksin 34 33% % % tilaan taksin 0 0% 4 1% 2 1% yhteisössä 11 11% 23 9% 39 14% % % % perheessä 57 56% % % TIETO PUUTTUU % % % OMISTAN KL KL S S T T henkilöauton 13 19% 52 29% 43 26% moottorip. 1 1% 5 3% 5 3% polkup % % % % % % Taulukko 1 Satunnaisten ja tarkoituksellisten liputta matkustajien taustamuuttujien vertailu 15

18 Taulukossa vertailuryhmänä ovat voimassa olevan kausilipun unohtaneet. Satunnaiset ja tarkoitukselliset pinnarit poikkeavat vähemmän taustamuuttujiltaan toisistaan kuin voisi olettaa, mutta ero voimassa olevan kausilipun unohtaneisiin on suurempi. Kausilipun unohtaneilla asiointimatkoja oli alle puolta vähemmän ja vapaaajan matkoja puolestaan paljon enemmän. Kausilippunsa unohtaneiden työllisten kuukaudessa käteen jäävät keskiansiot ovat noin 1 700, satunnaisilla noin ja tarkoituksellisilla liputta matkustajilla Työttömiä kausilipun unohtaneissa oli vain 2 %, satunnaisissa 11 % ja tarkoituksellisissa 20 %. Tarkoitukselliset liputta matkustajat satunnaisiin verrattuna: liikkuvat enemmän joukkoliikenteellä joka paikkaan käyttävät enemmän raitiovaunua ja vähemmän metroa liikkuvat enemmän vapaa-ajan matkoilla kävelisivät tai menisivät pyörällä paljon useammin seuralaiset saivat enemmän tarkastusmaksuja työllisillä on pienemmät keskiansiot työttömiä on reilusti enemmän ovat nuorempia, miehiä on reilusti enemmän asuvat enemmän yksin ja yhteisöissä, enemmän kerrostaloissa kuin muut. 3.2 Erilaisten ryhmien vertailua Vastausaineisto antaa runsaasti mahdollisuuksia erilaisten ryhmien esille nostamiseen ja tarkasteluun. Tässä on valittu muutamia olennaisia ryhmiä ja heitä kuvaavia indikaattoreita. Kausilippunsa unohtaneet ovat taulukossa vertailun vuoksi. Vertailutaulukko on seuraavalla sivulla. En koskaan matkusta ilman lippua! En koskaan osta lippua! Satunnaisia ja tarkoituksellisia liputta matkustajia kuvaavat myös 0 kertaa eli ensikertalaiset ja yli 40 kertaa liputta matkustaneet eli suurpinnarit. (Tällöin otoksessa ovat vain tähän vastanneet vastaukset.) Suurpinnareista 60% on miehiä ja suurin yksittäinen ryhmä ovat työttömät. Keski-ikä on alhainen, vain 25 vuotta, mikä kertoo myös runsaasta koululaisten ja opiskelijoiden määrästä: koululaisia ja opiskelijoita on yhteensä yli kolmannes. Myös kolmannes suurpinnareista on työmatkalla (osa työssä käyviä opiskelijoita) ja kolmannes vapaa-ajanmatkalla (työttömät ja koululaiset). Joukkoliikennettä käytetään paljon, eli lähes joka päivä. Vain 16 % käyttää joukkoliikennettä muutaman kerran viikossa tai harvemmin. Ensikertalaisista 41 % käyttää joukkoliikennettä satunnaisesti, keski-ikä on paljon korkeampi kuin tarkoituksellisesti ilman lippua matkustavilla, 30 vuotta, työttömiä on vain 11 % ja naisia on lähes 70 %. Myös korkeakouluopiskelijoiden osuus on pienempi kuin suurpinnareilla. Ensikertalaisista 17 % on ilmoittanut tarkoituksellisuusperustelun liputta matkustamiselleen. Maksuvälineiden unohtuminen tai rahojen vähyys on saanut tämän kerran valitsemaan liputta matkustamisen eli tilaisuus on tehnyt varkaan. Satunnaiset pinnarit jakautuvatkin kahteen ryhmään: 1) erehtyjiin ja unohtajiin sekä 2) satunnaisesta syystä tarkoituksellisiin (esim. matkustetaan keskustaan juuri vanhaksi menneellä kausikortilla tavoitteena uusia lippu päivällä). Kaverikin sai tarkastusmaksun 12 % vastanneista Vastanneissa korostuvat koululaisten ja opiskelijoiden vapaa-ajanmatkat ja satunnainen joukkoliikenteen käyttö. Miehiä on jälleen puolet. Tarkoituksellisuussyiden osuus on korkea, 41 %. Tästä ryhmästä löytyi kaikkia liputta matkustamisen syyvaihtoehtoja niin, että hajonta oli varsin tasainen. Miksi tekstiviestilippu ei kelpaa? Pahus, kun en huomannut aikaisemmin tarkastajia! Tekstiviestilipun käyttö liittyy satunnaiseen ja harvaan joukkoliikenteen käyttöön. Kännykkälipun tarkoituksella liian myöhään tilanneita on otoksessa vain 20, joten tarkempi vertailu ei ole mielekästä. Näissä 20:ssä korkeakouluopiskelijoita oli kolmannes. 16

19 LIPUTTA MATKUSTAVIEN VERTAILUA vast. määrä % liputtomista (609) % miehiä keskiikä % työlliset % työttömät % koululaiset 2 % KKopiskelijat % työmatka % vapaaajanmatka % käyttää jl. harvoin 3 % raitiovaunussa 4 % tarkoituksellisuus yleisimmät liputtamatkustamissyyt nro = % KAUSILIPUN UNOHTANEET =100 0-KERTAA LIPUTTA =17 4=14 8=16 40-n KERTAA LIPUTTA =28 74=21 75=12 KAVERIKIN SAI TARKASTUSMAKSUN =13 8=12 21=11 TILASI KÄNNYKKÄLIPUN LIIAN MYÖHÄÄN + muita ongelmia =64 6=33 TILASI KÄNNYKKÄLIPUN LIIAN MYÖHÄÄN TAHALLAAN + muita selityksiä =75 6=25 KOULULAISET =13 8=11 4=11 KK-OPISKELIJAT =13 8=11 10=10 TYÖTTÖMÄT =41 8=11 3=5 SATUNNAISET =22 8=22 21=20 TARKOITUKSELLISET =36 1 tarkastusmaksua edeltänyt liputta matkustaminen vuoden alusta; vastanneet (kaikki eivät vastanneet kysymykseen) 2 koululaiset = peruskoululaiset ja lukiolaiset 3 käyttää joukkoliikennettä harvoin = muutaman kerran viikossa ja harvemmin 4 bussimatkoja oli vain 1 % otoksessa, joten metromatka-% = ~ 100 % raitiovaunumatka-% Erityisryhmien syiden ja taustamuuttujien vertailutaulukot löytyvät liitteestä 3. Taulukko 2 Liputta matkustavien vertailua 17

20 Koululaisilla, opiskelijoilla ja työttömillä ongelmia taloudessa Työttömissä näkyy miesten suuri määrä ja kaikkein korkein keski-ikä, korkeampi kuin kausilipun unohtaneilla tai erehtyjillä. Joukkoliikennettä käytetään satunnaisesti ja liputta matkustamisen tarkoituksellisuus on 63 %. Vastaajista 41 % matkusti liputta, koska rahat olivat vähissä. Tekstiviestilipun kanssa oli tekemisissä 13 %. Opiskelijoistakin lähes puolet käyttää joukkoliikennettä harvoin ja useimmiten raitiovaunua. Kaikki syyt tarkastusmaksuun ovat edustettuina. Eniten opiskelijoista eli 13 % jätti lipun maksamatta, koska muutama pysäkinväli olisi tullut liian kalliiksi. Tekstiviestilipun käyttö oli korkein 18 %, kuten myös tarkoituksellisten määrä 4 %. Yli puolet, 56 % oli satunnaista liputta matkustamista. Koululaiset, usein 17-vuotiaat, joiden tulisi ostaa aikuisten lippu, käyttävät joukkoliikennettä lähes päivittäin. Satunnaisten liputta matkustamisten määrä on korkea, 60 %. Syissä ei mikään erotu erityisesti, mutta eniten, 13 %, perusteli tekoa rahojen vähyydellä. Myös 13 % oli ostanut tai ostamassa tekstiviestilipun. Eläkeläisiä vain 4 % Eläkeläisiä oli vain 24 (liitteessä 3 oleva vertailu). Syistä 39 % on unohtamisia tai erehdyksiä ja 39 % tarkoituksellista liputta matkustamista: rahat olivat vähissä ja muutama pysäkinväli olisi tullut liian kalliiksi. 3.3 Liputta matkustajien jakautuminen asuinpaikan mukaan Vastanneiden asuinpaikka saatiin selville kysymällä postinumeroa. Alla olevassa taulukossa heidän asuinpaikkansa on jaoteltu postinumeron mukaan. Tarkoituksellisia liputta matkustajia on eniten Sörnäinen Tapulikaupunki -suunnalla. Espoosta ja Vantaalta matkustavissa on enemmän satunnaisia: 14 % vs. 7 %. Muualta Suomesta tulleissa satunnaisia ja tarkoituksellisia on yllättäen yhtä paljon 7 %. Yhteensä Helsingin ulkopuolelta matkustavia on otoksessa 17 %, eli aika paljon. ASUINPAIKKA POSTINRO SATUN- NAISET TARKOI- TUKSEL- LISET YHT % 52 17% 91 Kluuvi Suomenlinna % 32 11% 71 Lauttasaari Hakuninmaa % % 192 Sörnäinen Tapulikaupunki % 63 21% 138 Herttoniemi Vuosaari VANTAA 21 7% 12 4% 33 ESPOO 21 7% 8 3% 29 MUU SUOMI 21 7% 20 7% 41 YHT (kaikki eivät ilmoittaneet osoitetta) % 25 8% 50 Sörnäinen Taulukko 3 Vastanneiden asuinpaikka postinumeron mukaan 4 Vapaavastausten satoa Yhteenveto on koottu vapaavastauksista: II Miten toivoisit lippuja tai niiden myyntiä kehitettävän. Mukaan on otettu myös lipuntarkastusta käsittelevät kommentit. Aiheittain lajitellut alkuperäiset vastaukset ovat liitteessä 4. Lopussa kysytyistä muista ideoista tai terveisistä Helsingin joukkoliikenteen parantamiseksi ei ole tehty yhteenvetoa, mutta ne löytyvät liitteestä

alkaen. Lippujen hinnat

alkaen. Lippujen hinnat 1.1.2017 alkaen Lippujen hinnat Kausiliput matkakortilla Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta

Lisätiedot

HSL:n lippujen hinnat alkaen

HSL:n lippujen hinnat alkaen HSL:n lippujen hinnat 1.1.2018 alkaen Kausiliput Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta ja lisäpäivän

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Muuton myötä uusille reiteille

Muuton myötä uusille reiteille Muuton myötä uusille reiteille Hei sinä, jonka kodin tai työpaikan osoite on vaihtumassa tai juuri muuttunut! Mitä, jos siirtyisit uusien reittien myötä joukkoliikenteen käyttäjäksi tai pyöräilijäksi osittain

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 HSL:n yhteistyöalue 7 kuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo. 1.1.2018 Siuntio ja Tuusula Perussopimuksen

Lisätiedot

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Sipoo ja Kirkkonummi muodostavat yhtenäisen joukko liikennealueen, jolla on helppoa ja edullista liikkua. Yhden

Lisätiedot

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013:

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Page 1 of 5 Liite 9 Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Jotta joukkoliikennejärjestelmä olisi aidosti yhtenäinen

Lisätiedot

Itsenäiseen elämään LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN. Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija

Itsenäiseen elämään LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN. Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija Itsenäiseen elämään 4 LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija Sisällys 1. LINJA-AUTOMATKALLA....... 3 2. PAIKALLISLIIKENTEESSÄ LIIKKUMINEN..... 4 3. LINJA-AUTOLLA KAUKOLIIKENTEESSÄ.....

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot

Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot 2016 Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot 1.1.2016 Helsingin seudun liikenteen (HSL) matkaehtoja sovelletaan HSL:n järjestämiin joukkoliikennematkoihin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 JOUKKOLIIKENTEEN TARIFFIPOLITIIKKA HELSINGISSÄ HKL Tausta Helsingin kaupunki tukee joukkoliikennettä vuosittain yli 100 miljoonalla eurolla, jolla katetaan hieman

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Kaupunkipyörien asiakaskysely kaikki vastaajat, N= Tarja Jääskeläinen

Kaupunkipyörien asiakaskysely kaikki vastaajat, N= Tarja Jääskeläinen Kaupunkipyörien asiakaskysely 2017 kaikki vastaajat, N= 7 940 Tarja Jääskeläinen Tutkimusmetodologia Tutkimus toteutettiin nettikyselynä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kysely lähetettiin kaikille

Lisätiedot

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA?

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? www.kotka.fi/joukkoliikenne SUURIMMAT MUUTOKSET ASIAKKAILLE Samat tuotteet ja taksajärjestelmä käytössä koko seudulla (Hamina-Kotka-Pyhtää)

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

AIKATAULUYHDISTELMÄ LAHDEN SEUDUN LIIKENNE ORIMATTILA - HENNA LAHTI - HENNA - HELSINKI

AIKATAULUYHDISTELMÄ LAHDEN SEUDUN LIIKENNE ORIMATTILA - HENNA LAHTI - HENNA - HELSINKI AIKATAULUYHDISTELMÄ LAHDEN SEUDUN LIIKENNE 10.12.2017-3.6.2018 ORIMATTILA - HENNA LAHTI - HENNA - HELSINKI 10.12.2017-24.3.2018 REITTIKARTTA Hennan asema E75 Helsingintie Orimattila Orionaukio BUSSILIPUT

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

POSTPOSITIOT 1. - Kenen vieressä sinä istut? - Istun vieressä. 2. (TUNTI) jälkeen menen syömään. 3. Kirjasto on (TEATTERI) lähellä. 4. (HYLLY) päällä on kirja. 5. Me seisomme (OVI) vieressä. 6. Koirat

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä muodostuu matkalippujen kelpoisuusvyöhykkeistä, lippulajeista,

Lisätiedot

1 Yhteenveto asiakasryhmistä ja muutosesityksistä

1 Yhteenveto asiakasryhmistä ja muutosesityksistä LIITE 2 1 (7) Erityisryhmien alennus- ja vapaaliput sekä oikeus matkustaa ilman lippua Helsingin seudun uudessa vyöhykemallissa (kaarimalli) HSL:n hallituksen kokous 10.2.2015 YHTEENVETO ASIAKASRYHMISTÄ,

Lisätiedot

Miten kuljet työmatkasi?

Miten kuljet työmatkasi? Taustatiedot Sukupuolesi? * Nainen Mies Syntymävuotesi? * 1975 Asuinpaikkasi postinumero? * esim. 00100 * Toimenkuvasi? * Työntekijä tai toimihenkilö Esimies 11% valmis https://www.webropolsurveys.com/preview/previewquestions.aspx[23.2.2011

Lisätiedot

Yksi kortti riittää Ett kort räcker

Yksi kortti riittää Ett kort räcker Yksi kortti riittää Ett kort räcker Matkakortilla kaikki matkat HSL:n kolmas vyöhyke laajenee Sipooseen ja HSL:n matkakortin kausi- ja arvoliput tulevat käyttöön Sipoon bussiliikenteessä vuoden 2012 alussa.

Lisätiedot

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä MUUTOSESITYKSET/TAUSTAA Erityisryhmien lippusubventio

Lisätiedot

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 1 2 Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

HSL:n lippujen hinnat 2014

HSL:n lippujen hinnat 2014 HSL:n lippujen hinnat 2014 Lippujen hinnat sisältävät 10%:n arvonlisäveron. Matkakortin hinta on 5,00 euroa. Palvelupisteessä hyvityksistä perittävä käsittelymaksu on 6,00 euroa. Yötaksan voimassaoloaikana

Lisätiedot

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta 2016 Julkinen 1 Tutkimuksen tausta, menetelmä ja tiedonkeruu Tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää puhelimelle sattuneita vahinkoja sekä rikkoutumisen riskitilanteita.

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu)

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu) Hallitus 53 03.05.2016 MOBIILILIPPUJEN JA TEKSTIVIESTILIPUN HINTOJEN TARKISTAMINEN 428/07.72.721/2015 Hallitus 53 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut v Katja Hietanen hoivapalvelupäällikkö

Vanhus- ja vammaispalvelut v Katja Hietanen hoivapalvelupäällikkö Kuljetuspalvelukyselyn tulokset Vanhus- ja vammaispalvelut v. 2017 Katja Hietanen hoivapalvelupäällikkö 2 Yleistä Kyselyt lähetettiin postitse VpL- ja ShL -asiakkaille, joilla on voimassaoleva päätös palvelusta,

Lisätiedot

Helsingin kaupunkiseudun joukkoliikenteen taksaja lippujärjestelmä HKL:n esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia

Helsingin kaupunkiseudun joukkoliikenteen taksaja lippujärjestelmä HKL:n esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia Helsingin kaupunkiseudun joukkoliikenteen taksaja lippujärjestelmä 2014 HKL:n esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia 1 Reunaehtoja Taksa- ja lippujärjestelmä ei voi olla samanaikaisesti sekä kuntatalouden

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Raportti Helmikuu 2012. Vastauksia huomisen kysymyksiin

Raportti Helmikuu 2012. Vastauksia huomisen kysymyksiin Raportti Helmikuu 2012 Vastauksia huomisen kysymyksiin Turvallisuus joukkoliikenteessä 2011 -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisena matkustajat ja henkilökunta kokevat turvallisuustilanteen

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat 2014-2015

Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat 2014-2015 Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat 2014-2015 Haltijakohtainen kausilippu, aikuinen, 14 päivän hinta 53,40 61,50 15,2 % Haltijakohtainen kausilippu, lapsi 7-16 v, 14 päivän hinta 26,70 30,80

Lisätiedot

TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY

TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY TAUSTATIEDOT Sukupuoli mies nainen Syntymävuosi: 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 26.11.2014 Tutkimuksen perustiedot 174 vastausta, 706 työmatkaa Vastausaktiivisuus 68 % Tulokset

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Uuden matkakorttilukijan asiakaskyselyn tulokset Heidi Reponen 22.12.2016 Tutkimus yleistä Tavoite haastatella 200 arvolipulla ja 100 kausilipulla matkustavaa Kenttätyö

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013)

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013) Tarjouspyynnön liite 6b 1 (9) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TARJOUSKILPAILU 2013/2 Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty ) Tarjouspyynnön liite 6b 2 (9) Johdanto Tässä työssä

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Mitä mieltä mynämäkeläiset ovat?

Mitä mieltä mynämäkeläiset ovat? Kimppakyytikyselyn tulokset 1/6 Mynämäen kimppakyytipalvelu Mitä mieltä mynämäkeläiset ovat? Kuntalaisille kevään 2010 aikana tehtyyn kyselyyn saatiin 86 vastausta. Uskotko, että tulet joskus etsimään

Lisätiedot

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1

PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1 PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1 Kertaseutulippu, aikuinen 5,00 5,00 0,0 % Kertaseutulippu, lapsi 7-16v 2,50 2,50 0,0 % Yökertaseutulippu 1) 6,00 7,00 16,7 % 2 tunnin lippu, aikuinen 7,00 7,00

Lisätiedot

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Maiju Lintusaari 8.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 1. Lähtökohdat 3 Nykytila, Tampereen kaupunkiseutu Kertaliput Vyöhyke

Lisätiedot

Linkki. Liput, hinnat ja vyöhykkeet. Fiksusti liikkeellä. Jyväskylän seudun joukkoliikenne SUOMI

Linkki. Liput, hinnat ja vyöhykkeet. Fiksusti liikkeellä. Jyväskylän seudun joukkoliikenne SUOMI SUOMI Linkki Jyväskylän seudun joukkoliikenne Liput, hinnat ja vyöhykkeet Fiksusti liikkeellä. Jyväskylän seudun joukkoliikenne Helppoa ja edullista liikkumista Linkillä! Jyväskylän seudun joukkoliikenne

Lisätiedot

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Mikäli tutkimus on osoitettu taloudessanne lapselle, pyydämme vanhempia tai huoltajaa vastaamaan lapsen puolesta. Ovatko henkilötietonne oikein saatekirjeessä? Mikäli

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMIKSIA KOSKEVA HENKILÖHAASTATTELU

HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMIKSIA KOSKEVA HENKILÖHAASTATTELU LIITE 1 TYÖOHJELMA 5.5.2015/THe HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMIKSIA KOSKEVA HENKILÖHAASTATTELU TUTKIMUKSEN TAUSTAA Helsingin liikennejärjestelmää kehitetään kestävien liikennemuotojen edistämiseksi. Sitä

Lisätiedot

Turun Seudun Yksinhuoltajat ry KaMu-projekti projektikoordinaattori Marika Huurre p: 044-5757 696 e-mail:kamuturku@luukku.com PERHEEN TAUSTATIEDOT

Turun Seudun Yksinhuoltajat ry KaMu-projekti projektikoordinaattori Marika Huurre p: 044-5757 696 e-mail:kamuturku@luukku.com PERHEEN TAUSTATIEDOT PERHEEN TAUSTATIEDOT NIMI (LAPSEN): OSOITE: IKÄ: ASUINALUE: PUHELIN: HUOLTAJA: E-MAIL: HARRASTUKSET: KOTIELÄIMET: ALLERGIAT: MUUTA HUOMIOITAVAA/TOIVEITA: OPISKELIJAN TAUSTATIEDOT NIMI: OSOITE: IKÄ: ASUINALUE:

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 2 Kohteen tulos diagrammina 3 Kohde 2: linja 8 4 Kohteen tulos

Lisätiedot

HSL-lippujen hinnat 2017

HSL-lippujen hinnat 2017 HSL-lippujen hinnat 2017 Kaikkien lippujen hinnat sisältävät 10 prosentin arvonlisäveron. Matkakortin hinta on 5,00 euroa. Käsittelymaksu on 6,00 euroa. Yötaksan voimassaoloaikana klo 2.00 4.30 liput ovat

Lisätiedot

ESOMAR-terveiset. Maris Tuvikene. Tuvikene Maris 24.10.2015. Julkinen 1

ESOMAR-terveiset. Maris Tuvikene. Tuvikene Maris 24.10.2015. Julkinen 1 ESOMAR-terveiset Maris Tuvikene Julkinen 1 Taustaa Markkinatutkimuksessa tunnistetaan kahdenlaista tietoa: Subjektiivinen: mielipiteet, tunteet, aikomukset, harkinta, preferenssi Objektiivinen: käyttäytyminen

Lisätiedot

OTANTATUTKIMUS OY HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMUKSET Marraskuu Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto/ Liikennesuunnitteluosasto

OTANTATUTKIMUS OY HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMUKSET Marraskuu Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto/ Liikennesuunnitteluosasto Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan tilaajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman Otantatutkimus Oy:n lupaa ja nimen mainitsemista. HELSINKILÄISTEN

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY Vastaajien määrät Vastaajia yhteensä 183 Naisia 77 %, Miehiä 23 % Ikäjakauma painottuu työikäisiin 81 % käy töissä kodin ulkopuolella

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 1 2 Tiivistelmä Esityksessä raportoidaan HSL:n asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksista Suomenlinnan lauttaliikenteessä kesällä 2017. Suomenlinnan lauttaliikenteen

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Olen eksyksissä. Et tiedä missä olet. Voisitko näyttää kartalta missä sen on? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Mistä täällä on? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu...wc?...pankki

Lisätiedot

Kysely Kaikukortin haltijoille

Kysely Kaikukortin haltijoille 1 Kysely Kaikukortin haltijoille Hyvä Kaikukortin haltija! Kaikukortti-toimintaa on kokeiltu Lappeenrannassa nyt 1.6.2017 lähtien. Tämän kyselyn tavoitteena on saada tietoa siitä, miten käyttökelpoisena

Lisätiedot

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 KESKEISET TULOKSET Henkilöt jäivät eläkkeelle ensisijaisesti, koska tunsivat tehneensä osuutensa työelämässä. Eläkkeelle jääneet

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Olen eksyksissä. Et tiedä missä olet. Voisitko näyttää kartalta missä sen on? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Mistä täällä on? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu...wc?...pankki

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

PKS:n seutulippujen hinnat 2015-2016 LIITE 1

PKS:n seutulippujen hinnat 2015-2016 LIITE 1 PKS:n seutulippujen hinnat 2015-2016 LIITE 1 Kertaseutulippu, aikuinen 5,00 5,50 10,0 % Kertaseutulippu, lapsi 7-16v 2,50 2,80 12,0 % Mobiililippu 5,00 5,50 10,0 % Yökertaseutulippu 1) 7,00 7,00 0,0 %

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

Kuljetuspalvelu Hallstahammarissa

Kuljetuspalvelu Hallstahammarissa 1 Kuljetuspalvelu Hallstahammarissa 2 Tervetuloa Hallstahammarin kunnan kuljetuspalvelulle Kuljetuspalvelu on osa meidän joukkoliikennettä. Kuljetuspalvelu on henkilöille jotka toimintarajoitteiden, sairauden

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 2015 aikana Nurmijärvellä toteutettiin aikaisempien vuosien tapaan Kivenkyydin kehittämiskysely Webropol-nettikyselynä. Kyselyn

Lisätiedot

Valtuutettu Väyrysen ym. valtuutettujen aloite koskien koululaisten bussimatkoja

Valtuutettu Väyrysen ym. valtuutettujen aloite koskien koululaisten bussimatkoja Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 408/08.01.00/2015 47 Valtuutettu Väyrysen ym. valtuutettujen aloite koskien koululaisten bussimatkoja historia Kaupunginvaltuusto 20.10.2008 156 Valtuutettu Heikki

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 44 Asianro 3719/08.01.00/2012 Kuopion ja Siilinjärven maaseutuliikenteen lippujen hinnoittelu 1 Hinnoittelun periaatteet Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 14.11.2016 Sivu 1 / 1 2496/2016 08.01.00 Kaupunginhallitus 283 26.9.2016 Valtuusto 171 31.10.2016 198 Valtuustoaloite Espoon yli 68-vuotiaiden eläkeläisten liikkumisesta julkisella liikenteellä

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Vuoden 2013 pääkampanjat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Vuoden 2013 pääkampanjat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Vuoden 2013 pääkampanjat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Kevätloma autoilusta 8.4. 12.5.2013 Kampanjakuvaus HSL kampanjoi autoilijakohderyhmälle printissä, verkossa ja radiossa teemalla Ota kevätloma

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:9 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 9 2 Kohde 2: linja 8 3 Kohde 3: linjat 8, 88, 99 4 Kohde 4: linja 13

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Yhteenveto muutoksista ja niiden

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

suhdelippujärjestelmän kehittämiseksi

suhdelippujärjestelmän kehittämiseksi Suositukset työsuhdelippuj suhdelippujärjestelmän kehittämiseksi Työsuhdelippu - työnantajan kokonaan tai osittain maksama joukkoliikenteen kausilippu vuoden 2006 alussa voimaan astuneen tuloverolain muutoksen

Lisätiedot

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä?

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä? 1(5) Saapunut: Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada vaikeavammainen henkilö, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi

Lisätiedot

<e.g. must, essential, conditional>

<e.g. must, essential, conditional> Käyttötapaukset Kurssin malli käyttötapauksille: Tila < List of users and the other systems that interacts directly with a system>

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot