Selvitys liputta matkustajista Helsingin joukkoliikenteessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys liputta matkustajista Helsingin joukkoliikenteessä"

Transkriptio

1 Olen korviani myöten rakastunut ja hajamielinen Selvitys liputta matkustajista Helsingin joukkoliikenteessä SUY, HTY Kirnu-yhdyskuntasuunnittelupalvelut D: 10/2006

2

3 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI LIIKENNELAITOS Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijä(t) Mariitta Vuorenpää Julkaisun nimi Selvitys liputta matkustajista Helsingin joukkoliikenteessä Tiivistelmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, keitä liputta matkustajat ovat ja mikä on heidän motiivinsa liputta matkustamiseen. Tulosten perusteella määriteltiin: 1) satunnaiset liputta matkustajat, joihin kuuluvat unohtajat ja erehtyjät sekä jostain syystä muutaman kerran vuodessa tai elämässään liputta matkustavat no tällä kertaa tapaukset, ja 2) tarkoitukselliset liputta matkustajat, joita ovat asennepinnarit ja elämäntilannepinnarit, joita leimaa vähävaraisuus tai työttömyys. Tässä ryhmässä liputtamatkustamiskerrat henkeä kohden olivat monikymmenkertaisia satunnaisiin verrattuna. Kuitenkin molempien ryhmien osuus oli sama eli noin puolet otoksessa. Ensimmäinen ryhmä toivoo ennaltaehkäisyä ja informaatiota, kun taas toinen ryhmä reagoi onnistumistodennäköisyyden pienentämiseen ja suljettuun systeemiin. Molemmille ryhmille kertalippu oli olennainen maksuväline, koska muutaman kerran viikossa tai harvemmin joukkoliikennettä käyttävien osuus oli molemmissa ryhmissä korkea. Uskottiin vahvasti, että liputta matkustaminen vähenisi merkittävästi 1 euron kertalipulla. Myös alennuskertalippuja ja uusia alennusryhmiä toivottiin runsaasti. Tutkimus toteutettiin niin, että tarkastajat jakoivat kyselykaavakkeita kuukauden ajan jokaisen tarkastusmaksun yhteydessä. Palautusprosentiksi saatiin 37 %. Vapaamuotoisten vastausten määrä ylitti odotukset ja tutkimuksen toiseksi painopisteeksi tuli tapauskuvausten ja kehittämistoiveiden esille tuominen, ja niiden kautta syntyikin elävä kuva liputta matkustamisesta Helsingissä. Avainsanat (asiasanat) Joukkoliikenne, liputtomuus, matkalippujentarkastus, liputta matkustajan profiili Muut tiedot taitto: Tarja Jääskeläinen, kuvat: Mariitta Vuorenpää Sarjan nimi ja numero ISSN-numero ISBN-numero D: 10/2006 Painopaikka ja -vuosi Kieli Sivuja Liitteitä Helsinki 2006 Suomi

4 Publisher HELSINKI CITY TRANSPORT Planning Unit DESCRIPTION Date of publication Author(s) Mariitta Vuorenpää Name of publication I m totally in love and absent-minded. Study of free riders in public transport in Helsinki Abstract The purpose of the study is to determine who free riders are and what their motive is for travelling without a ticket. On the basis of results, free riders were divided into two groups: 1) occasional free riders, including people who forget or remember wrong and people who for some reason fail to buy a ticket a few times a year or in their life and 2) people who make it a practice to travel without a ticket, including attitude slackers and life situation slackers, who are characterized by lack of money or unemployment. People in the second group travelled without a ticket many more times than people in the first group. Both groups share was about equal in the sample, however. The first group wants prevention and information, while the second group reacts to a smaller chance of succeeding and a closed system. Single tickets were essential for both groups, since the percentage of people who travel a few times a week or less was high in both groups. Respondents strongly believed that free riding would be significantly reduced if there was a 1 euro single ticket. Discount single tickets and new discount groups were also on respondents wish list. In the study inspectors distributed questionnaires in connection with each inspection for one month. The response rate was 37%. The number of free-form answers exceeded expectations and a second focus was to describe cases and present development wishes. These led to a living picture of free riding in Helsinki. Key words Public transport, traveling without ticket, ticket controll, profile of free riders Other information layout: Tarja Jääskeläinen, photos: Mariitta Vuorenpää Serie number ISSN number ISBN number D: 10/2006 Printing place and year Language Pages Appendices Helsinki 2006 Finnish

5 Sisältö Johdanto 5 1 Tutkimuksen perustiedot ja hypoteesit Perustiedot Tutkimushypoteesit 7 2 Syy tarkastusmaksuun Vastausten jakautuminen Naiset unohtajia, miehet riskinottajia 14 3 Liputta matkustajien vertailua Satunnaiset ja tarkoitukselliset liputta matkustajat Erilaisten ryhmien vertailua Liputta matkustajien jakautuminen asuinpaikan mukaan 18 4 Vapaavastausten satoa Kännykkälippu: ylistystä ja ongelmia Matkakortin ongelmia ja kehitystoiveita Kertalippu on citylippu Uusia alennusryhmiä Tarkastusmaksu harmittaa Terveisiä tarkastajille 22 5 Yhteenveto Liputtamatkustajatyypit Tutkimus pähkinänkuoressa 23 6 Johtopäätökset ja suositukset Tutkimushypoteesit toimivat Jatkotutkimusehdotukset 26 Liitteet Liite 1 Kyselykaavake 28 Liite 2 Pinnari-indeksin laskenta 32 Liite 3 Erillisryhmien vertailutaulukot 33 Liite 4 Lajitellut vapaavastaukset 36 3

6 Kuvaluettelo Kuva 1 Matkakortin lisäksi HKL tarjoaa muitakin tapoja matkan maksamiseen 5 Kuva 2 Metron laiturialueelle mentäessä matkan maksamisesta muistutetaan monella tapaa 8 Kuva 3 Syyvaihtoehdoille laskettu pinnausindeksi 14 Kuva 4 Tarkastusmaksun saaminen harmittaa kännykkälipun käyttäjää, Iltalehti Taulukkoluettelo Taulukko 1 Satunnaisten ja tarkoituksellisten liputta matkustajien taustamuuttujien vertailu 15 Taulukko 2 Liputta matkustavien vertailua 17 Taulukko 3 Vastanneiden asuinpaikka postinumeron mukaan 18 Taulukko 4 Liputta matkustajien luokittelu satunnaisiin ja tarkoituksellisiin 22 4

7 Johdanto Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää keitä liputta matkustajat ovat ja mikä on heidän motiivinsa liputta matkustamiseen. Alkuhypoteesien perusteella laadittiin kyselykaavake, jolla haluttiin erotella, mikä osuus liputta matkustamisesta tapahtuu jonkun erehdyksen tai unohduksen seurauksena ja mikä osa on tarkoituksellista. Tekeekö tilaisuus varkaan vai onko taustalla joitain muita muuttujia. Tätä varten kyselykaavakkeessa oli myös laaja sosioekonomisten taustatietojen osa. Tarkastajat jakoivat kyselykaavakkeita yhteensä kappaletta yhden kuukauden aikana jokaisen tarkastusmaksun yhteydessä. Palautusprosentiksi saatiin 37 %. Vapaamuotoisten vastausten määrä ylitti odotukset. Tutkimuksen toiseksi painopisteeksi tulikin tapauskuvausten ja kehittämistoiveiden esille tuominen, ja niiden kautta syntyi elävä kuva liputta matkustamisesta Helsingissä. Tutkimus tilattiin DI Mariitta Vuorenpäältä KIR- NU-yhdyskuntasuunnittelupalveluista. Työryhmään kuuluivat HKL:stä suunnittelujohtaja Ville Lehmuskoski, tutkimusassistentti Pirjo Pakonen, tarkastuksen päällikkö Kaisa Maijala, liikennetutkija Seppo Haataja sekä suunnittelija Tarja Jääskeläinen. Kuva 1 Matkakortin lisäksi HKL tarjoaa muitakin tapoja matkan maksamiseen 5

8 1 Tutkimuksen perustiedot ja hypoteesit 1.1 Perustiedot Seuraavaan taulokkoon on koottu perustiedot tutkimuksesta. Tutkimuksen perustiedot Ajankohta: 1 kk Jakelu: 2012 kyselykaavaketta (joista 47 ruotsinkielisiä) Otoksen ulkopuolelle jäävät liputtomat: Palautus: 738 vastausta (3 tyhjää, 2 täydennettävää) Vastausprosentti: 738/2012= 37 % Luotettavuus: vastaajien luotettavuus > 92 % vastausten luotettavuus > 86 % jokaisen tarkastusmaksun yhteydessä. Tarkastajat antoivat numeroidun kyselykaavakkeen jokaiselle tarkastusmaksun saaneelle tarkastusmaksun kokoisessa palautuskirjekuoressa, jonka postimaksu oli maksettu vastauslähetyssopimuksella. Tavoitteena oli, että kyselykaavaketta ei erikseen esitellä, eikä sitä heti huomaa. Kyselyä ei annettu alle 15-vuotiaille liputta matkustajille, eikä 10 :lle, joille ei kirjoiteta tarkastusmaksua. (Taulukon lopussa on 10 :n määritelmä.) Palautusaika oli 3 arkipäivää (+ 2 päivää). Kaikki tulleet vastaukset otettiin mukaan, ja vastanneille lähetettiin 10 euron vastauspalkkio. Vastausajan jälkeen tuli 10 vastausta. Vastaustavoitteeksi asetettiin 20 % eli 400 vastausta, joten määrä ylitti reilusti odotukset. Kaavakkeiden jakelua jatkettiin tavoitteeksi asetetun määrän jälkeen, koska vapaavastauksista saatiin lipuntarkastukselle hyödyllistä palautetta, jollaista lipun tarkastuksesta valittajat eivät yleensä anna. Saatu otos vastaa Helsingissä BEST-kaupungeista tehdyn haastattelututkimuksen otosta. Otoksen ollessa näin suuri, saimme hyviä osaotoksia mm. tekstiviestilipun käyttäjistä, porukalla liputta matkustajista, eri ikäryhmistä jne. Myös harvinaisempia tapauksia saatiin mukaan. Pistokokeena tarkastettiin 25 täysin liputta matkustaneen vastausta oliko vastaaja tarkastusmaksun saanut henkilö? Yhdessä oli väärä nimi, mutta oikea osoite, muut olivat oikeita vastaajia. Eli jotkut kaavakkeet on voinut täyttää perheenjäsen tai ystävä. Kaikki 135, jotka ilmoittivat, että voimassaoleva kausilippu ei ollut mukana (syy 1), tarkastettiin: 13 ei ollut saanut tarkastusmaksua ollenkaan, 17 oli ilmoittanut väärän syyvaihtoehdon, eli ei ollut saanut maksua anteeksi. Tarkastusmaksua saamattomien (13) joukossa oli mm. tuplavastaajia toisella etunimellä sekä samassa osoitteessa asuvia. Osa oli siis tajunnut tutkimuksen olevan käynnissä ja ottanut poisheitetyn kaavakkeen itselleen. Kaikki palautettiin kuitenkin vastauskirjekuorissa kahta HKL:n kautta tullutta vastausta lukuun ottamatta. Ne, jotka eivät olleet saaneet tarkastusmaksua poistettiin vastanneiden joukosta. Em. pistokokeiden mukaan vastaajan luotettavuus on 92 %. On myös mahdollista, että 1. syyvaihtoehto on erikoistapaus niin, että se valittiin, jos haluttiin vastata, vaikka ei ollut saatu tarkastusmaksua? Tällöin muiden vastausten luotettavuus olisi parempi. Em. kausikortin unohtaneiden tarkastuksen mukaan syyvalinnan luotettavuus on 86 %. On myös mahdollista, että 1. syyvaihtoehto valittiin useammin syyksi, jos vastaaja halusi kaunistella tekoaan, mutta vastata kyselyyn. Tällöin muiden syiden luotettavuus olisi parempi. 6

9 Edustavuus: 738 vastausta 1 kuukauden aikana, 37 % annetuista tarkastusmaksuista ~3 % koko vuoden tarkastusmaksuista Vapaavastaukset liitteessä X (yht. 27 sivua). Vastaajissa tunnolliset ja yhteiskuntatietoiset korostuvat, ulosottoputkessa ym. olevat ovat aliedustettuina ("suoraan roskiin"), mutta niitäkin on mukana. Vastauspalkkion tarkoituksena oli korjata tätä jakaumaa. Suuri jakelu- ja vastausmäärä sai myös harvinaisempia vastaajia mukaan. Runsaudellaan ja asiallisuudellaan yllättäneet vapaavastaukset ja mielipiteet kuvaavat laajalti erilaisia liputta matkustamisen motiiveja ja ongelmia. Ne on lajiteltu aiheittain, mutta kirjoitettu niin kuin ne on ilmaistu, koska myös niiden tyyli ja sanavalinnat kuvastavat liputta matkustajia hyvin. Tulkinta: Pinnausindeksillä arvioidaan vahingon ja tahallisuuden astetta. 10 ( /540) Tarkastusmaksusta vapauttaminen Tarkastusmaksuista valitettaessa tilannetta kuvaillaan "omaksi eduksi", jotain voidaan jättää kertomatta tai tilanne ei mennytkään aivan esitetyllä tavalla. Järkisyillä tunteenomaisten valintojen perustelu on myös hyvin yleistä. Vastausten jaottelun lähtökohtana ovat ne syyt, joita vastanneet ovat esittäneet, mutta alkuvuoden liputta matkustamisen määrä on vaikuttanut valitun syyn tarkoituksellisuuden tulkintaan. Vastausten jaottelun avuksi kehitettiin "pinnausindeksi". Tarkastusmaksu jätetään määräämättä matkustajalle asianmukaisen matkalipun puuttumisen johdosta, jos ilmenee, että lipun puuttuminen on johtunut matkustajan ikä, kehitystaso, terveydentila, mielentila tai muu näihin rinnastettava erityinen seikka huomioon ottaen anteeksi annettavasta huomaamattomuudesta, ajattelemattomuudesta tai tietämättömyydestä taikka, jos tarkastusmaksun määräämistä muusta syystä on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana tai perusteettomana. 1.2 Tutkimushypoteesit Tilaisuus tekee varkaan Helsingissä vieraillut kriminologian professori Marcus Felson painottaa, että rikosten perimmäinen syy on välitön mahdollisuus, eikä esimerkiksi rikollisen ankea lapsuus. Hänen mukaansa on kiinnitettävä huomiota siihen millaisia mahdollisuuksia jokapäiväinen elämämme luo laittomuuksille. Asuntomurrot lisääntyivät 60-luvulla, vaikka kansakunnat vaurastuivat, koska asunnot jäivät tyhjilleen naisten mentyä töihin. Liputta matkustamisen lisääntymisen yksi syy voikin olla siirtyminen matkakorttiin ja kännykkälippuun, mikä on mahdollistanut uusia liputtamatkustamistapoja. Lisäksi metroverkon laajentuminen ja uusien asuntoalueiden rakentaminen ovat tuoneet uusia asukkaita avoimen lippusysteemin piiriin samalla, kun suljetun lippusysteemin (bussit) reviiri on pienentynyt. Tuloksia on siis syytä tarkastella tästä näkökulma: tilaisuus tekee varkaan. Matkakortin epähavainnollisuus lisää unohtamisia ja erehdyksiä Toinen näkökulma liittyy matkustajan vastuun kasvamiseen. Monipuolistunut ja itsepalvelupainotteisempi lippusysteemi ja vähemmän matkustamiseen liittyvää tietoa esittävä matkalippu eli digitaalinen matkakortti vaativat aikaisempaa enemmän matkustajalta tarkkuutta ja keskittymistä, jolloin myös sähläämiset, erehdykset ja unohdukset voivat lisääntyä. Tämä ryhmä kyselyn palauttaneissa korostuu varmasti, koska he ovat harminsa takia halukkaimpia vastaamaan ja vaikuttamaan siihen, ettei näin enää pääsisi tapahtumaan. Liputta matkustajan profiili Kolmanneksi liputta matkustaminen voi liittyä tiettyyn ikäkauteen tai elämäntilanteeseen, kuten opiskelijan taloudellisiin ongelmiin tai työttömyyden tuomaan vähävaraisuuteen. Kysymyksiä suunniteltaessa on haluttu testata myös 7

10 näitä tekijöitä laajalla taustatietokysymysosalla. Onko kyse ohimenevästä tilanteesta, jollekin ryhmälle ominaisesta käyttäytymisestä vai yleisemmästä asennemuutoksesta? Millaisia liputta matkustajan profiileja löytyy? muun satunnaisen syyn takia matkustivat ilman lippua niistä, jotka vakituisesti tai tarkoituksella matkustavat liputta. Monipuolisten sosioekonomisten taustatietokysymysten tavoitteena oli tuoda esille liputta matkustamiseen mahdollisesti liittyviä taustamuuttujia. Vapaamuotoisilla vastauksilla kysyttiin liputta matkustajien kokemia ongelmia. Kysymyskaavake Kysymykset suunniteltiin niin, että ne erottelisivat ne vastaajat, jotka jonkun erehdyksen tai Kuva 2 Metron laiturialueelle mentäessä matkan maksamisesta muistutetaan monella tapaa 8

11 2 Syy tarkastusmaksuun 2.1 Vastausten jakautuminen Seuraavilla sivuilla on esitetty vastausten jakautuminen syiden mukaan. I MIKÄ OLI SYY TARKASTUSMAKSUUN? (rastita oikea vaihtoehto) 1 voimassaoleva kausilippu ei ollut mukana 2 unohdin: 1 ladata lippua, 2 leimata lipun, 3 ostaa kertalipun 3 arvolippu tai rahat eivät olleet mukana, joten otin riskin 4 en huomannut, että lippu olikin vanhentunut 5 tilasin liian myöhään tekstiviestilipun: 1 vahingossa 2 tarkoituksella 6 ongelmia tekstiviestilipun kanssa: mitä? 7 en ostanut lippua, koska 1 rahat olivat vähissä 2 halusin säästää 3 muutama pysäkinväli olisi tullut liian kalliiksi 4 liputta matkustaminen tulee halvemmaksi 5 joukkoliikenteen pitäisi olla ilmaista 8 muu syy: SYY KPL % MIES NAINEN M% N% M-ikä N-ikä % % 72 % % % 57 % 2: % % 51 % : % % 57 % : % % 64 % % % 44 % % % 69 % & % % 62 % 5: % % 68 % : % % 47 % % % 59 % % % 46 % 7: % % 46 % : % % 59 % : % % 56 % : % % 26 % : % % 24 % % % 56 % % % 57 % Vain ne vastaukset, joissa on sukupuolitieto mukana. 18 jätti ilmoittamatta sen. 9

12 Vastausten jakautuminen 15 % naisia 72 % 1 voimassaoleva kausilippu ei ollut mukana 15 % vastanneista on yllättävän paljon: tarkastimme, että he todella saivat tarkastusmaksunsa anteeksi. Kausilippunsa unohtaneiden suuri määrä antaa olettaa, että muidenkin unohtaneiden määrä on realistinen. Miehiä vain 28 %. 2 unohdin: 1 ladata lippua, 2 "leimata" lipun, 3 ostaa kertalipun 19 % Vastauksia lukiessa tuli sellainen kuva, että osa unohtaneista olikin naisia 57 % "unohtanut". Lipun lataamisen unohtamisessa (ve 2:1) korostuivatkin nuoret miehet, kun muuten enemmistö unohtajista oli naisia. Näistä 46 % oli unohtanut "leimata" lipun. (ve2:2) 2 - Kohtasin ystävän vuosien takaa - unohdin tilanteessa. 2 - Kun tulin liukuportaat alas, huomasin asian mutta samassa tuli metro, enkä palannut etsimään leimauspaikkaa. 2:1 - Yleensä minulla on aikaa lipulla eli kausilippu. Nyt olen tarvinnut syyskuussa ja lokakuun alussa tosi vähän yleistä kulkuneuvoa, joten unohdin leimata. 2:1 - Matkakortin kantaosa on vaikea päivittää etenkin jos ei ole päivisin keskustassa/kalliossa. 2:3 - Lippuautomaatti ei toiminut. 2:3 - Minulla oli paljon kasseja ja menin istumaan samalla etsien lompakkoa, seuraavalla pysäkillä tarkastajat kerkesivät tulla ennen kuin ehdin löytää lompakon 2:3 - Unohdin ostaa lipun kun ennen ollut kausikortti käytössä. 2:3 - Kuljen yleensä vaunujen kanssa, jolloin ei tarvitse maksaa - nyt yksinkertaisesti unohtui, että olen "tavallisena" matkustajana liikkeellä. 2:3 - Koska yleensä liikun vaunujen kanssa, ajattelemattomuutta. 2:3 - Kiireessä matkalla sairaalahoitoon unohdin, koska ajatukset oli muualla. 2:3 - Olin ajatuksissa, tajusin vasta kun tarkastajat tulivat, yritin ostaa kännykkälipun, ei kelvannut. 4 en huomannut, että lippu olikin vanhentunut 9 % Yhdessä edellisten maksuasioissa unohtaneiden (ve2) kanssa kausilipun vanhentumisen unohtaneita oli kolmannes. naisia Kausilipun voimassaolopäivän unohtaminen erotteli eniten miehiä ja 69 % naisia: 31 % miehiä, 69 % naisia. Unohdin! Haluan aina kulkea maksetulla lipulla, enkä ole pihi! Kausilippu oli mennyt edellisenä päivänä vanhaksi. Kuljen päivittäin bussilla ja edellisenä päivänäkään bussin (65A tai 66) lippuautomaatti ei näyttänyt keltaista. Metroon mennessä en enää tarkastanut voimassaoloa. 16 vuotta Suomessa asumisen aikana olen aina ostanut kausilipun, enkä koskaan ole saanut sakkoja. Viimeisen kuukauden ostin automaatista ja mieleeni jäi viimeiseksi päiväksi 4.10., mutta koska bussin automaatti ei näyttänyt keltaista valoa ajattelin, että muistin väärin. Olen erehtynyt siinä, että automaatti muistuttaisi. Suututtaa, kun se ei ollut tahallinen teko. Nyt toivoisin, että armahtaisitte tämän tarkistusmaksun. (nainen 52 v) Luulin että aikalippu oli voimassa. Eipäs ollutkaan. Erehdyin päivällä. Aika meni loppuu 3.10., sakot tulivat Näin hupaa voi olla aika. Kortissa kyllä oli ladattua rahaa ja siellä sitä oli kun tarkastaja ystävällisesti maksoi sillä puolestani matkan. Käytän aina aikaa juuri sen takia kun unohtaisin vilauttaa puolestani matkan. (nainen 64 v) Olin painanut mieleen väärän päivän, jolloin lippu tulee uusia, 6.10., lippu olikin mennyt vanhaksi Kausi oli loppunut EILEN. Olin jo lippua / kautta ostaessani ajatellut sen päättyvän työpäivään eli perjantaihin. Erehdys - olin varma että kauteni oli vielä voimassa perj. En ollut huomannut että voimassaoleva kausi oli loppunut päivää aiemmin. Hakaniemessä R-kioski oli sunnuntaina kiinni, enkä voinut ladata korttia. Kausilipun kuitissa ensin kortin voimassaolopäivä, katsoin sitä, ajatusvirhe. 10

13 Vastausten jakautuminen 4 % miehiä 56 % 12 % naisia 62 % 3 arvolippu tai rahat eivät olleet mukana, joten otin riskin 4 % oli rahojen ja arvolipun unohtuessa riskinottajia, mutta vastauksia lukiessa vaikutti, että motiivi oli sama kuin ve7:ssa, ve 3 oli vain ensin tarjolla ja lievempi ilmaus tarkoitukselliselle toiminnalle Miesten edustus yli puolet 56 % ja keski-ikä 33 eli lähes sama kuin ve 7:1:ssä - rahat olivat vähissä. 5 tilasin liian myöhään tekstiviestilipun: 1 vahingossa 2 tarkoituksella 6 ongelmia tekstiviestilipun kanssa: mitä? 15 vastaajaa, 2 % rasti tilanneensa kännykkälipun tarkoituksella liian myöhään, näistä puolet nuoria miehiä. 6 % vastanneista oli tilannut tekstiviestilipun liian myöhään vahingossa. 4 %:lla oli muita ongelmia tekstiviestilipun kanssa. 5:1 - Lippu ostettu ajallaan. 5:1-39 asteen kuume, lääkärille menossa, tilasin lipun pysäkillä, nousin ratikkaan ja tarkastajat sanoo ei käy, pitää tilata aikaisemmin. 5:1 - Piti ehtiä kyseiseen metroon, joten kiiruhdin siihen, tilasin lipun ja sain sen minuutin myöhässä, jotta se olisi kelvannut. 5:1 - Juoksin ratikalle ja lähetin viestin. Ei ollut saapunut kun astuin ratikkaan! 5:1 - En tiennyt että lippu pitää tilata pysäkiltä ja koska ehdin juuri ja juuri raitiovaunuun, tilasin sen vasta siellä. 5:1 - Juostessa ratikkaan ei aina ehdi tilata lippua vaan sen tilaa ratikassa sisällä, mikä pitäisi hyväksyä. 5:1 - Juoksin edelliseltä pysäkiltä kyytiin ja ehdin lähettää lipun pysäkkien välillä, Lautatarha-Vilhonvuori väli on lyhyt. 5:1 - Naurettavaa, että kellonajasta ollaan niin tarkkoja. 5:1 - Näppäimet eivät kunnolla toimi. 5:2 - En huomannut tarkastajia ajoissa. Liputta matkustaminen tulee halvemmaksi. 5:2 - Liputta matkustaminen tulee halvemmaksi vaikka saa sakot silloin tällöin. 6 - Oli tärkeä puhelu kesken, oli tarkoitus ostaa tekstiviestilippu. Metro tuli, hyppäsin kyytiin ja tulos on tässä! 6 - Minulle tuli työpuhelu, en ehtinyt ostaa lippua kun tarkastaja tuli paikalle. 6 - Tiedot olivat vanhassa puhelimessa - porukalla KIIRE junalle. 6 - Mielestäni olin lähettänyt tekstiviestilipun, mutta en ollutkaan. Vahinko! 6 - Operaattorissa vikaa koko Helsingissä. 6 - Akku loppui puhelimesta enkä voinut esittää lippua. 6 - Puheaika ei riittänytkään, saldo 1,25 (nähtävästi puheaikarajoitus) 6 - Prepaid-saldo loppu 6 - Tallennusta ei haluttu hyväksyä! 6 - Minulle väitettiin että tilaamani lippu oli tilattu liian myöhään, mikä ei pidä paikkaansa. Ostin lipun aivan tavallisesti ennen laiturialueelle astumista mutta näyttää olevan aivan sama onko lippu vai ei, koska sain sakot. 6 - Olen yleensä liikenteessä rattailla, eikä tarvii ostaa lippua. Tällä kertaa olin ilman, joten lipun osto helposti unohtuu. Muistin että lippu pitää ostaa vasta metrossa ja sitten en muistanut numeroa, mihin viesti pitää lähettää. 6 - Puhelin oli rikki, puhelinnumerot ei toiminu, oli kiiressä, lapset oli sairalassa, metro oli vaan yhden minutissa tulossa ja minä olin liukuportailla lähettänyt viesti ja tarkastaja sanoi pitä lähettä viesti ennen liukuportaat. 6 - Puhelimen näyttö meni rikki. 6 - Akku loppui pysäkillä ja unohdin ostaa lipun sisältä 11

14 Vastausten jakautuminen 31 % miehiä 54 % 9 % naisia 56 % 7 en ostanut lippua, koska 1 rahat olivat vähissä 2 halusin säästää 3 muutama pysäkinväli olisi tullut liian kalliiksi 4 liputta matkustaminen tulee halvemmaksi 5 joukkoliikenteen pitäisi olla ilmaista 1/2 ve:a 7:1 tarkoituksella lipun jätti ostamatta kolmannes rahan puutteen tai matkustamisen kalleuden takia Miesten alin keski-ikä (n. 25) oli näissä vastauksissa, joissa haluttiin säästää tai muuten oltiin tyytymättömiä hintaan (ve7:2, 7:3, 7:4, 7:5). Niitä, joiden mielestä liputta matkustaminen tulee halvemmaksi (ve 7:4) oli 23, ja reilu enemmistö, 76 %, miehiä. Sen sijaan miesten keski-ikä on korkein, 32 vuotta (54 % edustus), kun lipun ostamattomuuden syynä on rahojen vähyys (ve7:1), tai kuten muutamassa vastauksessa oli tarkennettu: sitä ei ole. Naisten keski-ikä on alin myös ve 7 kohdalla, kun rahat ovat vähissä tai halutaan säästää ja liputta matkustaminen tulee halvemmaksi. Poikkeus on naisten korkea keski-ikä 30 ja edustus 56 %, kun muutama pysäkinväli olisi tullut liian kalliiksi (ve 7:3). 7:1 - Syy on kaupungin päättäjissä joilta löytyy rahaa vain musiikkitaloihin. Kansalaisen ei tule antaa kyykyttää itseään vaan kansalaisen pyhä velvollisuus on protestoida. 7:1 - Olen korviani myöten rakastunut ja hajamielinen. 7:1 - Maksamme paljon veroja, miksei verorahoja voisi käyttää osaa niin, ettei matkustaminen olisi niin kallista. 7:1 - Ostin lastenlipun (bussiin) enkä aikuisten lippua, koska aikuisten liput ovat naurettavan kalliita (ikä 17 v). 7:4 - En osta lippua koskaan! 7:4 - Olen sakkojenkin jälkeen rahallisesti voiton puolella. 7:5 - Suurin osa matkustajista tahtoo maksaa matkansa. Minäkin tahdon mutten voi. Jos valittavaksi jää maksanko 2,20 kohtuuttoman matkalipun vain ostanko esim. 2 litraa maitoa päädyn 100 %:n varmuudella elintarvikkeisiin! Jos taas on edessä älytön, kallis, tarpeeton ja käsittämätön lippu-uudistus ja maksujen nousu, tunnen yhä vähemmän huonoa omaa tuntoa liputta matkustamisesta! Matkalippujen hinnat euroon, niin johan alkaa taas liikennöinti kannattamaan! (lyhennelmä 3,5 sivun selvityksestä.) 8 muu syy: Vastaajat ovat vanhimpia yhdessä kausilipun unohtaneiden kanssa. Keski-ikä 33 vuotta. Mm. mielentila, osaamattomuus, äkkinäisyys, laite ei leimannutkaan, väärä lippu, koirat, kipeä, väsymys jne. 12

15 Vastausten jakautuminen 8 - Jätin auton, kävelin automaattisesti metroon. 8 - Asun Rovaniemellä ja lipun ostoprosessi hämärän peitossa. Jäin ruuhkaan jonottamaan lippua kunnes selvisi, ettei se ole lippujono. Harvoin Pääkaupunkiseudulla matkustaville ei ole riittävästi infoa saataville esim. pysäkeillä. 8 - Äitini lainasi lippuaan, jossa ei lukenut, että se on yksityinen ja johon latasin rahaa R-koskilta. Ei käynyt. 8 - Olin niin väsynyt, etten ajatellut koko asiaa. 8 - En ymmärtänyt miten laite toimii. 8 - Lipussa ei lue, että se on henkilökohtainen. 8 - Otin vahingossa väärän lipun kotoa. 8 - Kertalippu hukkui. Myös kausilippuja hukkuu, taskuista putoaa käsineiden, nenäliinojen ym. mukana. 8 - Perusteettoman kallis lipun hinta. 8 - Otin vahingossa tyttöystävän lipun. 8 - Jotta olisin ehtinyt tärkeään tapaamiseen, oli pakko ottaa riski (1.kerta kun edes näin tarkastajan) 8 - En huomannut että automaatti ei reagoinut. 8 - Raitiovaunuissa pitää olla erillinen lipunmyyjä. Tukkeutuu etuovi ku koko täysi vaunu on ostamassa lippuja. Liikkeellekään ei päästä. 8 - Kone näytti keltaista ja vihreää mutta lippu ei toiminutkaan. 8-2 koiraa ja hyppäsin taakse, vaikea kuljettaa 8 - Olin lataamassa arvoa, mutta ei ollut kuin 50 seteli ja metrolähdössä 2 min kuluttua. Päätin, että maksan kännykällä - sitten vastasin puheluun matkalla alas ja unohdin. 8 - Lipun leimaus ei ilmeisesti onnistunut, kiireessä painoin ykköstä huolimattomasti! 8 - Olin leimannut lipun omasta mielestäni (myös ystäväni muistaa tämän) mutta jostain syystä leimaus ei näkynyt kortilla eli jostain syystä epäonnistui. 8 - Tuttavan matkakortti, ei omaa. 8 - Lippu/seteliautomaatti ei huolinut seteleitä. 8 - Olin ostamassa mutta kioskissa latauslaitteessa vika ja sen jälkeen unohdin asian. 8 - Olin niin väsynyt että halusin ensin istua pari pysäkkiä ja sitten leimata varmuuden vuoksi. 8 - Kuskilla ei ollut vaihtaa 50 seteliä. 8 - Juoksin kiireessä metroon enkä ehtinyt ostaa lippua. 8 - Ihan silkka unohdus (huom. ikä 69 v) ja harvoin matkustan raitiovaunulla! 8 - Kokematon metronkäyttäjä ei Siilitiellä huomannut leimauslaitteita, eikä tiennyt että metrojunassa niitä ei ole. 8 - En ole työkiireiltä ehtinyt hankkia matkakorttia ja aina ei sut oleen rahat mukana. PS. lähettäkää minulle jonkinlainen kortti sen lahjakortin sijasta. 8 - Henkilökohtaiset murheet, ero, rahat, työ - muut murheet. En edes tajunnut että olisi pitänyt lippu ostaa!!! Pää sekaisin ongelmista!!! 8 - Matkustan 99% :sti lastenvaunujen kanssa, nyt kun ilman, lipun osto unohtui - kun yleensä en sitä tarvitse! 8 - Matkakortissa oli Espoon sisäinen ja löin seudun arvosta ja kone ei ottanut sitä ja luulin että minulla oli seutulippu. 8 - En osannut käyttää lippuautomaattia ja metroaseman R-kioski oli remontissa. (16 v) 8 - Kone ei leimannut lippua. 8 - Toisen ihmisen henkilökohtainen kortti, eikä tiennyt että kortit ovat henkilökohtaisia. Lisäksi arvoa oli liian vähän, yritti poistua, mutta tarkastaja esti. 8 - Löysin lipun, jossa ei ollut tarkistaessani matkan täyttä hintaa, kiire metroon. 8 - Olin leimaavinani lipun arvo-osaa, lippu oli repun taskussa, huolimattomuus, kuulin piippauksen, oletin että ok. 8 - Helsingin kirjamessuilla lippuni varastettiin tungoksessa. Ilmoitin messuinfoon, josta sain sinne tuodun lipun. Metrossa huomattiin että lippu ei ole minun nimelläni. 8 - Olen vahingossa ladannut ja kulkenut aviomieheni lipulla. 8 - En osaa käyttää seutumatkakorttia. 8 - Yritin leimata seutulipun arvolla Kivenlahdessa, kone näytti vihreää, mutta olikin vain näyttänyt Espoon sisäisen kauden voimassaolon. 8 - Lippuautomaatti oli rikki Itäkeskuksen metroasemalla. 8 - Kannoin raskaita matkalaukkuja eikä minulla ollut mahdollisuutta liikkua etuosaan ostamaan lippua. 8 - Kauhee räntäsade ja tuulinen sää, en siinä ilmassa lähtenyt ostamaan lippua ja oli muutaman pysäkin (parin) matka. 8 - Yritin leimata mutta laite ei sitten ottanut painallusta! (Kaisaniemi)?! 8 - Oli mulla kertalippu mutta en heti löytänyt sitä taskusta. 8 - Käytin lippua joka oli äitini. 8 - Kiire ja kauhean kylmä ja satoi, tuulenpuuskia. Juoksin ratikkaan kun jäi liikennevaloihin. Tarkoitus oli tulla samalla lipulla takaisin 3:lla. Sim-kortti piti vaihtaa uuden lipun ostoa varten ja seuraavalla pysäkillä tuli lipuntarkastajat. 8 - Ostin vahingossa sisäisen lipun kun piti ostaa seutulippu. 8 - Ostin vahingossa lastenlipun vaikka olen Yritin ostaa lipun bussista N90, mutta kuskilla ei ollut vaihtorahaa 20 :sta. 13

16 2.2 Naiset unohtajia, miehet riskinottajia Vastaajista miehiä on lähes puolet, eli reilusti enemmän kuin heidän osuutensa on joukkoliikenteen matkustajista. Lisäksi liputta matkustaminen on suosituinta nuorten aikuisten keskuudessa: kaikkien vastaajien keski-ikä oli miehillä 29 ja naisilla 30 vuotta. Nuorin tarkastusmaksun saanut oli 15 vuotias ja vanhin 71. Kun haluttiin säästää tai unohdettiin ostaa kertalippu, naisten keski-ikä oli alhaisin, ja kun ei huomattu, että lippu olikin vanhentunut sekä muita syitä selitettäessä, naisten keski-ikä oli korkein. Miesten keski-ikä oli alhaisin, kun haluttiin säästää ja liputta matkustaminen tulee halvimmaksi. Puolestaan silloin, kun otettiin riski, koska maksuvälineet eivät olleet mukana tai rahat olivat vähissä, miesten keski-ikä oli korkein. 3 Liputta matkustajien vertailua 3.1 Satunnaiset ja tarkoitukselliset liputta matkustajat Liputta matkustamisen syyvaihtoehtojen tavoitteena on erotella ne, jotka jonkun erehdyksen tai muun satunnaisen syyn takia matkustavat liputta niistä, jotka vakituisesti ja tarkoituksella matkustavat liputta. Siksi vastaajat jaettiin satunnaisiin ja tarkoituksellisiin liputta matkustajiin. Jako edellytti vastausten tarkoitusanalyysiä, joten valittuja syyvaihtoehtoja verrattiin ilmoitettuun liputta matkustamiseen kuluneen vuoden aikana. Havaittiin, että joissain erehdystä tai unohtamista kuvaavissa syyvaihtoehdoissa esiintyi erikoisen monta kuluneen vuoden aikana yli 40 kertaa liputta matkustanutta. Eri syyvaihtoehtojen erehdysluonteen ja tarkoituksellisuuden selvittämiseksi näistä tiedoista laskettiin eri kysymyksille pinnausindeksi. Kysymyksiä ei voitu suoraan lajitella pinnausmäärien mukaan, koska noin puolet jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Korkean pinnausindeksin saaneet kysymykset ja runsaasti liputta matkustaneet siirrettiin tarkoituksellisten liputta matkustajien ryhmään. Indeksin tarkempi laskenta ja vastausten siirrot ovat liitteessä 2. Syyvaihtoehdoille laskettu pinnausindeksi 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, :1 2:2 2: :1 5: :1 7:2 7:3 7:4 7:5 M IEHET NAISET SYY nro - Miehet - Naiset Kuva 3 Syyvaihtoehdoille laskettu pinnausindeksi Mitä pienempi indeksi, sitä suurempi unohdus/ satunnaisuusmotiivi on vastauksen takana ja mitä suurempi indeksi, sitä suurempi on teon tarkoituksellisuusaste. Analyysi osoittaa, että runsaasti liputta matkustavat todella vastasivat tarkoituksellisuusvaihtoehtoihin ja toisinpäin. Se lisää uskoa mielipiteiden ja tietojen luotettavuuteen. 14

17 TAUSTATIETOKYSYMYKSET YLEENSÄ KÄYTÄN JOUKKOLIIKENNETTÄ SATUNNAISTEN JA TARKOITUKSELLISTEN VERTAILU KL KL S S T T VERTAILURYHMÄNÄ KL: KAUSILIPUN UNOHTANEET joka päivä 82 77% % % arkena aa % 11 4% 7 2% YHT. KL S T vain arkipäivisin 8 7% 26 9% 19 6% vast. vain arki-iltaisin 0 0% 1 0% 4 1% vain viikonl. 0 0% 5 2% 6 2% TÄMÄ MATKA OLI m... viikossa 6 6% 76 25% 83 27% KL KL S S T T m... kuukaudessa 1 1% 35 12% 28 9% työmatka 33 31% 79 26% 80 26% tosi harvoin / s 0 0% 26 9% 17 6% koulumatka 12 11% 38 13% 28 9% % % % työtehtäväm. 2 2% 11 4% 10 3% TIETO PUUTTUU lousnas/kah. 1 1% 6 2% 6 2% asiointim. 9 8% 63 21% 60 20% OLEN KL KL S S T T vapaa-ajanm % % % mies 30 28% % % % % % nainen 78 72% % % TIETO PUUTTUU % % % TIETO PUUTTUU OLIN MATKALLA KL KL S S T T KESKI-IKÄ yksin 71 67% % % m keski-ikä kaksin 30 28% 56 19% 64 21% n keski-ikä porukassa 2 2% 15 5% 8 3% ka porukassa 2 2% 3 1% 3 1% 5 - porukassa 1 1% 2 1% 7 2% OLEN KL KL S S T T % % % peruskoulussa 4 4% 13 5% 12 4% TIETO PUUTTUU lukiossa 17 17% 30 11% 28 10% ammattikoulussa 4 4% 22 8% 22 8% SAIVATKO MYÖS SEURALAISESI TARKASTUSMAKSUN opistossa 1 1% 5 2% 7 3% KL KL S S T T korkeak. / yliop % 48 18% 49 18% kyllä 6 18% 29 42% 44 56% ammatiltani 50 49% % % ei 27 82% 40 58% 35 44% % % % yht TIETO PUUTTUU yht. porukassa 35 33% 76 26% 82 27% TIETO PUUTTUU KESKIMÄÄRÄISET KÄTEENJÄÄVÄT KUUKAUSITULOT niillä joilla ammatti ja työssä MATKAN AJANKOHTA OLI KL KL S S T T KL KL S S T T ma 15 14% 41 14% 45 15% f ti 22 21% 40 13% 55 19% % 85% 79% 91% ke 16 15% 55 19% 44 15% (opiskelijat ja työttömät vastanneet selvästi liian pieniä tuloja) to 15 14% 60 20% 45 15% pe 7 7% 39 13% 35 12% TÄLLÄ HETKELLÄ OLEN la 15 14% 35 12% 38 13% KL KL S S T T su 16 15% 27 9% 33 11% työssä 62 58% % % koulussa 18 17% 39 13% 34 11% TIETO PUUTTUU opiskelemassa 22 21% 58 19% 55 18% lomalla 0 0% 3 1% 5 2% JOUKKOLIIKENNEVÄLINE OLI äitiys/isyysl. 0 0% 8 3% 1 0% KL KL S S T T sairaslomalla 1 1% 9 3% 6 2% bussi 1 1% 5 2% 4 1% muulla lomalla 0 0% 2 1% 3 1% raitiovaunu 36 34% % % eläkkeellä 2 2% 16 5% 8 3% metro 68 65% % % työtön 2 2% 32 11% 61 20% SL-lautta 0 0% 1 0% 3 1% varusmies 0 0% 2 1% 1 0% % % % sivari 0 0% 0 0% 1 0% TIETO PUUTTUU % % % TIETO PUUTTUU YLEENSÄ TÄLLAISILLA MATKOILLA (MYÖS) KL KL S S T T ASUN KL KL S S T T kävelen 5 5% 45 15% 63 21% kerrostalossa 95 88% % % menen pyörällä 4 4% 25 8% 52 17% rivitalossa 9 8% 24 8% 14 5% menen autolla 5 5% 35 12% 20 7% omakotitalossa 4 4% 26 9% 24 8%... moottorip. 0 0% 0 0% 1 0% % % % käytän metroa 59 56% % % +3 as.tonta... ratikkaa 30 28% 64 22% 54 18% KL KL S S T T... bussia 3 3% 14 5% 3 1% yksin 34 33% % % tilaan taksin 0 0% 4 1% 2 1% yhteisössä 11 11% 23 9% 39 14% % % % perheessä 57 56% % % TIETO PUUTTUU % % % OMISTAN KL KL S S T T henkilöauton 13 19% 52 29% 43 26% moottorip. 1 1% 5 3% 5 3% polkup % % % % % % Taulukko 1 Satunnaisten ja tarkoituksellisten liputta matkustajien taustamuuttujien vertailu 15

18 Taulukossa vertailuryhmänä ovat voimassa olevan kausilipun unohtaneet. Satunnaiset ja tarkoitukselliset pinnarit poikkeavat vähemmän taustamuuttujiltaan toisistaan kuin voisi olettaa, mutta ero voimassa olevan kausilipun unohtaneisiin on suurempi. Kausilipun unohtaneilla asiointimatkoja oli alle puolta vähemmän ja vapaaajan matkoja puolestaan paljon enemmän. Kausilippunsa unohtaneiden työllisten kuukaudessa käteen jäävät keskiansiot ovat noin 1 700, satunnaisilla noin ja tarkoituksellisilla liputta matkustajilla Työttömiä kausilipun unohtaneissa oli vain 2 %, satunnaisissa 11 % ja tarkoituksellisissa 20 %. Tarkoitukselliset liputta matkustajat satunnaisiin verrattuna: liikkuvat enemmän joukkoliikenteellä joka paikkaan käyttävät enemmän raitiovaunua ja vähemmän metroa liikkuvat enemmän vapaa-ajan matkoilla kävelisivät tai menisivät pyörällä paljon useammin seuralaiset saivat enemmän tarkastusmaksuja työllisillä on pienemmät keskiansiot työttömiä on reilusti enemmän ovat nuorempia, miehiä on reilusti enemmän asuvat enemmän yksin ja yhteisöissä, enemmän kerrostaloissa kuin muut. 3.2 Erilaisten ryhmien vertailua Vastausaineisto antaa runsaasti mahdollisuuksia erilaisten ryhmien esille nostamiseen ja tarkasteluun. Tässä on valittu muutamia olennaisia ryhmiä ja heitä kuvaavia indikaattoreita. Kausilippunsa unohtaneet ovat taulukossa vertailun vuoksi. Vertailutaulukko on seuraavalla sivulla. En koskaan matkusta ilman lippua! En koskaan osta lippua! Satunnaisia ja tarkoituksellisia liputta matkustajia kuvaavat myös 0 kertaa eli ensikertalaiset ja yli 40 kertaa liputta matkustaneet eli suurpinnarit. (Tällöin otoksessa ovat vain tähän vastanneet vastaukset.) Suurpinnareista 60% on miehiä ja suurin yksittäinen ryhmä ovat työttömät. Keski-ikä on alhainen, vain 25 vuotta, mikä kertoo myös runsaasta koululaisten ja opiskelijoiden määrästä: koululaisia ja opiskelijoita on yhteensä yli kolmannes. Myös kolmannes suurpinnareista on työmatkalla (osa työssä käyviä opiskelijoita) ja kolmannes vapaa-ajanmatkalla (työttömät ja koululaiset). Joukkoliikennettä käytetään paljon, eli lähes joka päivä. Vain 16 % käyttää joukkoliikennettä muutaman kerran viikossa tai harvemmin. Ensikertalaisista 41 % käyttää joukkoliikennettä satunnaisesti, keski-ikä on paljon korkeampi kuin tarkoituksellisesti ilman lippua matkustavilla, 30 vuotta, työttömiä on vain 11 % ja naisia on lähes 70 %. Myös korkeakouluopiskelijoiden osuus on pienempi kuin suurpinnareilla. Ensikertalaisista 17 % on ilmoittanut tarkoituksellisuusperustelun liputta matkustamiselleen. Maksuvälineiden unohtuminen tai rahojen vähyys on saanut tämän kerran valitsemaan liputta matkustamisen eli tilaisuus on tehnyt varkaan. Satunnaiset pinnarit jakautuvatkin kahteen ryhmään: 1) erehtyjiin ja unohtajiin sekä 2) satunnaisesta syystä tarkoituksellisiin (esim. matkustetaan keskustaan juuri vanhaksi menneellä kausikortilla tavoitteena uusia lippu päivällä). Kaverikin sai tarkastusmaksun 12 % vastanneista Vastanneissa korostuvat koululaisten ja opiskelijoiden vapaa-ajanmatkat ja satunnainen joukkoliikenteen käyttö. Miehiä on jälleen puolet. Tarkoituksellisuussyiden osuus on korkea, 41 %. Tästä ryhmästä löytyi kaikkia liputta matkustamisen syyvaihtoehtoja niin, että hajonta oli varsin tasainen. Miksi tekstiviestilippu ei kelpaa? Pahus, kun en huomannut aikaisemmin tarkastajia! Tekstiviestilipun käyttö liittyy satunnaiseen ja harvaan joukkoliikenteen käyttöön. Kännykkälipun tarkoituksella liian myöhään tilanneita on otoksessa vain 20, joten tarkempi vertailu ei ole mielekästä. Näissä 20:ssä korkeakouluopiskelijoita oli kolmannes. 16

19 LIPUTTA MATKUSTAVIEN VERTAILUA vast. määrä % liputtomista (609) % miehiä keskiikä % työlliset % työttömät % koululaiset 2 % KKopiskelijat % työmatka % vapaaajanmatka % käyttää jl. harvoin 3 % raitiovaunussa 4 % tarkoituksellisuus yleisimmät liputtamatkustamissyyt nro = % KAUSILIPUN UNOHTANEET =100 0-KERTAA LIPUTTA =17 4=14 8=16 40-n KERTAA LIPUTTA =28 74=21 75=12 KAVERIKIN SAI TARKASTUSMAKSUN =13 8=12 21=11 TILASI KÄNNYKKÄLIPUN LIIAN MYÖHÄÄN + muita ongelmia =64 6=33 TILASI KÄNNYKKÄLIPUN LIIAN MYÖHÄÄN TAHALLAAN + muita selityksiä =75 6=25 KOULULAISET =13 8=11 4=11 KK-OPISKELIJAT =13 8=11 10=10 TYÖTTÖMÄT =41 8=11 3=5 SATUNNAISET =22 8=22 21=20 TARKOITUKSELLISET =36 1 tarkastusmaksua edeltänyt liputta matkustaminen vuoden alusta; vastanneet (kaikki eivät vastanneet kysymykseen) 2 koululaiset = peruskoululaiset ja lukiolaiset 3 käyttää joukkoliikennettä harvoin = muutaman kerran viikossa ja harvemmin 4 bussimatkoja oli vain 1 % otoksessa, joten metromatka-% = ~ 100 % raitiovaunumatka-% Erityisryhmien syiden ja taustamuuttujien vertailutaulukot löytyvät liitteestä 3. Taulukko 2 Liputta matkustavien vertailua 17

20 Koululaisilla, opiskelijoilla ja työttömillä ongelmia taloudessa Työttömissä näkyy miesten suuri määrä ja kaikkein korkein keski-ikä, korkeampi kuin kausilipun unohtaneilla tai erehtyjillä. Joukkoliikennettä käytetään satunnaisesti ja liputta matkustamisen tarkoituksellisuus on 63 %. Vastaajista 41 % matkusti liputta, koska rahat olivat vähissä. Tekstiviestilipun kanssa oli tekemisissä 13 %. Opiskelijoistakin lähes puolet käyttää joukkoliikennettä harvoin ja useimmiten raitiovaunua. Kaikki syyt tarkastusmaksuun ovat edustettuina. Eniten opiskelijoista eli 13 % jätti lipun maksamatta, koska muutama pysäkinväli olisi tullut liian kalliiksi. Tekstiviestilipun käyttö oli korkein 18 %, kuten myös tarkoituksellisten määrä 4 %. Yli puolet, 56 % oli satunnaista liputta matkustamista. Koululaiset, usein 17-vuotiaat, joiden tulisi ostaa aikuisten lippu, käyttävät joukkoliikennettä lähes päivittäin. Satunnaisten liputta matkustamisten määrä on korkea, 60 %. Syissä ei mikään erotu erityisesti, mutta eniten, 13 %, perusteli tekoa rahojen vähyydellä. Myös 13 % oli ostanut tai ostamassa tekstiviestilipun. Eläkeläisiä vain 4 % Eläkeläisiä oli vain 24 (liitteessä 3 oleva vertailu). Syistä 39 % on unohtamisia tai erehdyksiä ja 39 % tarkoituksellista liputta matkustamista: rahat olivat vähissä ja muutama pysäkinväli olisi tullut liian kalliiksi. 3.3 Liputta matkustajien jakautuminen asuinpaikan mukaan Vastanneiden asuinpaikka saatiin selville kysymällä postinumeroa. Alla olevassa taulukossa heidän asuinpaikkansa on jaoteltu postinumeron mukaan. Tarkoituksellisia liputta matkustajia on eniten Sörnäinen Tapulikaupunki -suunnalla. Espoosta ja Vantaalta matkustavissa on enemmän satunnaisia: 14 % vs. 7 %. Muualta Suomesta tulleissa satunnaisia ja tarkoituksellisia on yllättäen yhtä paljon 7 %. Yhteensä Helsingin ulkopuolelta matkustavia on otoksessa 17 %, eli aika paljon. ASUINPAIKKA POSTINRO SATUN- NAISET TARKOI- TUKSEL- LISET YHT % 52 17% 91 Kluuvi Suomenlinna % 32 11% 71 Lauttasaari Hakuninmaa % % 192 Sörnäinen Tapulikaupunki % 63 21% 138 Herttoniemi Vuosaari VANTAA 21 7% 12 4% 33 ESPOO 21 7% 8 3% 29 MUU SUOMI 21 7% 20 7% 41 YHT (kaikki eivät ilmoittaneet osoitetta) % 25 8% 50 Sörnäinen Taulukko 3 Vastanneiden asuinpaikka postinumeron mukaan 4 Vapaavastausten satoa Yhteenveto on koottu vapaavastauksista: II Miten toivoisit lippuja tai niiden myyntiä kehitettävän. Mukaan on otettu myös lipuntarkastusta käsittelevät kommentit. Aiheittain lajitellut alkuperäiset vastaukset ovat liitteessä 4. Lopussa kysytyistä muista ideoista tai terveisistä Helsingin joukkoliikenteen parantamiseksi ei ole tehty yhteenvetoa, mutta ne löytyvät liitteestä

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Sipoo ja Kirkkonummi muodostavat yhtenäisen joukko liikennealueen, jolla on helppoa ja edullista liikkua. Yhden

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 JOUKKOLIIKENTEEN TARIFFIPOLITIIKKA HELSINGISSÄ HKL Tausta Helsingin kaupunki tukee joukkoliikennettä vuosittain yli 100 miljoonalla eurolla, jolla katetaan hieman

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta 2016 Julkinen 1 Tutkimuksen tausta, menetelmä ja tiedonkeruu Tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää puhelimelle sattuneita vahinkoja sekä rikkoutumisen riskitilanteita.

Lisätiedot

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA?

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? www.kotka.fi/joukkoliikenne SUURIMMAT MUUTOKSET ASIAKKAILLE Samat tuotteet ja taksajärjestelmä käytössä koko seudulla (Hamina-Kotka-Pyhtää)

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot

Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot 2016 Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot 1.1.2016 Helsingin seudun liikenteen (HSL) matkaehtoja sovelletaan HSL:n järjestämiin joukkoliikennematkoihin

Lisätiedot

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 26.11.2014 Tutkimuksen perustiedot 174 vastausta, 706 työmatkaa Vastausaktiivisuus 68 % Tulokset

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä MUUTOSESITYKSET/TAUSTAA Erityisryhmien lippusubventio

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Uuden matkakorttilukijan asiakaskyselyn tulokset Heidi Reponen 22.12.2016 Tutkimus yleistä Tavoite haastatella 200 arvolipulla ja 100 kausilipulla matkustavaa Kenttätyö

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 2 Kohteen tulos diagrammina 3 Kohde 2: linja 8 4 Kohteen tulos

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu)

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu) Hallitus 53 03.05.2016 MOBIILILIPPUJEN JA TEKSTIVIESTILIPUN HINTOJEN TARKISTAMINEN 428/07.72.721/2015 Hallitus 53 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 149 vastaajaa (tilanne 25.1.2016) Koko organisaation osalta 77 vastausta Oman matkustuksen osalta 72 vastausta Kaikista vastaajista 76,5

Lisätiedot

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY Vastaajien määrät Vastaajia yhteensä 183 Naisia 77 %, Miehiä 23 % Ikäjakauma painottuu työikäisiin 81 % käy töissä kodin ulkopuolella

Lisätiedot

<e.g. must, essential, conditional> Käyttötapaukset Kurssin malli käyttötapauksille: Tila < List of users and the other systems that interacts directly with a system>

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:9 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 9 2 Kohde 2: linja 8 3 Kohde 3: linjat 8, 88, 99 4 Kohde 4: linja 13

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

Kuljetuspalvelu (färdtjänst)

Kuljetuspalvelu (färdtjänst) Kuljetuspalvelu (färdtjänst) 2016-03-24 Erityinen joukkoliikenteen muoto Voimassa 1.10.2015 alkaen TEKNISKA KONTORET 2 (6) Färdtjänst Sisältö Tervetuloa matkustajaksi 2 Matkustustavat 3 Päätöksesi saattaa

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015 Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -kysely Avoinna 26.3.-18.5.2014 Liittyi Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaiheeseen, suunnattiin asukkaille Kysely keskittyi

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013)

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013) Tarjouspyynnön liite 6b 1 (9) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TARJOUSKILPAILU 2013/2 Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty ) Tarjouspyynnön liite 6b 2 (9) Johdanto Tässä työssä

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt 6. Tuotemerkkien arvostus 54 Tuotemerkkien arvostus Seuraavilla sivuilla esitetään tekstin ja grafiikan muodossa Tuotemerkkien arvostus-osion tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin viiden liikenneyhtiö-tuotemerkin

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 2015 aikana Nurmijärvellä toteutettiin aikaisempien vuosien tapaan Kivenkyydin kehittämiskysely Webropol-nettikyselynä. Kyselyn

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

suhdelippujärjestelmän kehittämiseksi

suhdelippujärjestelmän kehittämiseksi Suositukset työsuhdelippuj suhdelippujärjestelmän kehittämiseksi Työsuhdelippu - työnantajan kokonaan tai osittain maksama joukkoliikenteen kausilippu vuoden 2006 alussa voimaan astuneen tuloverolain muutoksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA (ANTTILA) KOSKIEN JOUKKOLIIKENTEEN VAPAA- TAI ALENNUSLIPPUJEN MYÖNTÄMISTÄ IKÄIHMISILLE HKL Halke 2007-2242 / 666 10.10.2007 (Määräaika

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

Lipputuotteet ja asiakashinnat

Lipputuotteet ja asiakashinnat Lipputuotteet ja asiakashinnat Liikenteessä noudatetaan seuraavia lippu- ja maksujärjestelmää koskevia periaatteita, ellei yksittäisissä ostokohteissa ole toisin määrätty: 1) Kaikissa autoissa tulee voida

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 44 Asianro 3719/08.01.00/2012 Kuopion ja Siilinjärven maaseutuliikenteen lippujen hinnoittelu 1 Hinnoittelun periaatteet Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna 2014-2015 Taustaa: Koulukuljetuksen piiriin kuuluu noin 760 Kajaanin kaupungin peruskoulun oppilasta. Joka lukuvuoden alussa toteutettavan tuntirajakyselyn

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

VR laski hintoja pysyvästi. Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen

VR laski hintoja pysyvästi. Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen VR laski hintoja pysyvästi Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen Tärkeää tietoa uusista lipputuotteista matkatoimistoille Sisällysluettelo Uudet ja edulliset VR lipputuotteet Lipputuotteet matkatoimistoverkkokaupassa

Lisätiedot

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Kaikille helppo matkanteko -seminaari 25.5.2016 Mirva Ilmoniemi, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lippujärjestelmän uudistus Arvioitu aikataulu Uudet kortinlukijat

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Viisas koulumatka 0 2 luokka

Viisas koulumatka 0 2 luokka Nämä ohjeet ovat Viisas koulumatka oppitunnin pitoa varten. Diaesityksen löydät osoitteesta: https://www.hsl.fi/oppilaitoksille/vinkkeja opetukseen Oppituntikokonaisuus on tarkoitettu 1. 2. luokkalaisille

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Viisas koulumatka luokka

Viisas koulumatka luokka Nämä ohjeet ovat Viisas koulumatka oppitunnin pitoa varten. Diaesityksen löydät osoitteesta: https://www.hsl.fi/oppilaitoksille/vinkkeja opetukseen Oppituntikokonaisuus on tarkoitettu 3. 6. luokkalaisille

Lisätiedot

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Puhelimen ostaminen Moi! Mä tarvisin uuden kännykän. Jaahas. Mitähän hintaluokkaa se saisi olla? No ei mikään ihan kauhean kallis, mutta siinä saisi olla hyvä akku, riittävästi muistia ja sellainen toimiva

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 1 (6) VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN Perusturvatoimi Vammaispalvelu Kalevankatu 4 08100 Lohja saapunut: 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

UKK: Liput ja matkustaminen

UKK: Liput ja matkustaminen UKK: Liput ja matkustaminen Miksi Nellassa ostamani lippu ei näy matkakortillani heti Tarkista seuraavat asiat Nellassa ostettu lippu latautuu matkakortille bussissa, kun kortti käytetään bussin kortinlukijassa.

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

TERVETULOA - VÄLKOMMEN!

TERVETULOA - VÄLKOMMEN! Vanhusneuvosto Helsingin vanhusneuvoston ja eläkeläisjärjestöjen seminaari HSL:N LIPPUJEN HINNAT JA ELÄKELÄISALENNUS TERVETULOA - VÄLKOMMEN! OHJELMA: 13.00 Avaus ja vanhusneuvoston esittäytyminen 13.15

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Pirkanmaan kesätyöpaikkakysely 2014

Pirkanmaan kesätyöpaikkakysely 2014 Pirkanmaan kesätyöpaikkakysely 2014 Pirkanmaan kesätyöpaikkakysely 2014 Perustiedot: Kyselyaika 5. 17.3.2014 Kysely lähetettiin yli 5 henkilöä työllistäville jäsenorganisaatioille (1 038). Vastauksia yhteensä

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

TICKET-KORTINHALTIJAN KÄYTTÖOHJE

TICKET-KORTINHALTIJAN KÄYTTÖOHJE TICKET-KORTINHALTIJAN KÄYTTÖOHJE 2016 TICKET-KORTIN KÄYTTÖÖNOTTO Ennen kuin voit käyttää työnantajasi tarjoamaa henkilöstöetua, Ticket-korttisi on aktivoitava. Ota korttisi esille ja mene osoitteeseen

Lisätiedot

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT TYÖMATKAPYÖRÄILIJÄ SATUNNAINEN PYÖRÄILIJÄ RETKIPYÖRÄILIJÄ MAANTIEPYÖRÄILIJÄ MAASTOPYÖRÄILIJÄ

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ Hallitus 59 25.03.2014 LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ 457/00.01.013/2013, 16/07.72.721/2014 Hallitus

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014

KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014 KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014.. EDULLISET NÄYTTÖ- JA MATKAKORTIT VARKAUS-KORTTI Kelpaa Varkauden kaupungin alueella. Voimassa 30 päivää ensimmäisestä käytöstä. Rajaton

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (6) 86 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua Helsingin seudun

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Kyytineuvo puh. 015 194 6000

Kyytineuvo puh. 015 194 6000 MIKKELIN KAUPUNGIN MATKOJENYHDISTELYKESKUS KYYTINEUVO KULJETUSPALVELUOHJE VAMMAISPALVELULAIN TAI SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Kyytineuvo puh. 015 194 6000 2 Hyvä kuljetuspalveluasiakas!

Lisätiedot

Köyhät aina keskuudessamme? Jouko Karjalainen Jäidenlähtöseminaari 9.5.2016

Köyhät aina keskuudessamme? Jouko Karjalainen Jäidenlähtöseminaari 9.5.2016 12.5.2016 Köyhät aina keskuudessamme? Jouko Karjalainen Jäidenlähtöseminaari 9.5.2016 Jouko Karjalainen 1 Käsitteiden käsittäminen Huono-osaisuus on monien tilanteiden ja prosessien (tarkoittamaton) seuraus

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot