Lupamenettelyjen tarkastelua Mika Flöjt 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lupamenettelyjen tarkastelua. 14.9.2011 Mika Flöjt 1"

Transkriptio

1 Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua Tutkija Mika Flöjt Mika Flöjt 1

2 Talvivaaran lupamenettelyjen tarkastelua Näkökulmat: Talvivaaran uraani on aina tiedetty Ympäristölupa 2007 puutteellisin tiedoin Muutoslupa vesistöpäästöihin Ympäristöluvan 2007 tarkistus menossa Uraanin talteenottoluvan käsittely menossa Kaivospiirin laajennushakemus käynnissä YVA :n ja lupamenettelyyn vaikutusmahdollisuudet Entä nyt? Mika Flöjt 2

3 TALVIVAARA Talvivaaran uraani on aina tiedetty KTM (nyk. TEM) rahoitti uraanin etsintää 70 luvulla Esim. TEM maksoi 50 % Outokumpu Oy:n uraanitutkimuksista v. 72 ( mk) Lisäksi Outokumpu Oy anoi 100 % rahoitusta geologin palkkaukseen uraaninetsintään , (yht. n mk) TEM maksoi vuosittaisten raporttien perusteella TEM hyväksyi uraani fosforiprojektin vuosille Rahat momentilta atomienergian rauhanomainen käyttö Outokumpu Oy kairasi v. 73 aikana Sotkamossa neljä reikää. Positiivinen tulos saatiin ja paikannettiin kriitillinen horisontti. Uraanipitoisuus lävistyksessä oli luokkaa 0.04%U ja U:P2O5= 1:100. (Outokummun raportti KTM:lle) Mika Flöjt 3

4 TALVIVAARA Talvivaaran uraani on aina tiedetty TEM hyväksyi v. 74 Outokumpu Oy:n ehdotuksesta Uraani fosforiprojektin geologiksi Luk Olli Äikkään, joka oli tekemässä pro gradu työtä Sotkamon uraanifosforiittiesiintymästä 1975 uraani fosforiprojekti siirrettiin Outokumpu Oy:ltä Geologiseen tutkimuslaitokseen (nykyisin GTK) Uraaniprojektin mukana Olli Äikäs siirtyi GTK:een, johon perustettiin uraaniryhmä. Outokummun uraaniaineistot siirtyivät GTK:lle Mika Flöjt 4

5 TALVIVAARA Talvivaaran uraani on aina tiedetty 70 luvun lopussa Talvivaaran mustaliuskeiden uraanipitoisuudet ja määrät hahmottuivat GTK:n raportti Tli Talvivaaran mustaliuskeista: tli kit Jos muita metalleja sisältävään liuskeeseen liittyy anomaalinen uraanipitoisuus, voidaan uraania saada sivutuotteena edellyttäen, että rikastustekniset ja metallurgiset ongelmat hallitaan. GTK:n tutkimusraportti M 19/3432/ 80/2/60 Olli Äikäs Mika Flöjt 5

6 TALVIVAARA Talvivaaran uraani on aina tiedetty Talvivaaran uraanivaranto Punaiseen Kirjaan 1981 Talvivaaran uraani liitettiin Suomea koskeneeseen k raporttiin vuonna IAEA:n tilastoissa tämä Talvivaaran uraanivaranto arvio ( t U) on ollut siitä asti Suomen mahdollisina sivutuotevaroina kategoriassa muut kuin tavanomaiset varat (Unconventional Resources). Punaisen kirjan työryhmässä (Joint NEA/IAEA Uranium Group) ovat Suomea edustaneet Kalevi Kauranne, Jouko Talvitie, Kauko Puustinen ja Olli Äikäs. Äk (GTK) OECD/NEA:n kehityskomiteassa Suomea edustaa Jorma Aurela (TEM). A naturally occurring, anomalous concentration ti of uranium (OECD/IAEA Red Mika Book Flöjt 2005): 6

7

8 Canada is the world s largest producer and exporter of uranium

9 Uraanin louhinnan kannattavuus GTK:n mukaan uraanimalmin louhinnan kannattavuus riippuu, kuten muidenkin malmiesiintymien, mm. arvometallipitoisuudesta, malmin koosta, louhintakohteen syvyydestä, maantieteellisestä sijainnista jne. Uraaniesiintymän koon tulisi olla satoja tuhansia tonneja, uraanisisällön 10000tonnia U ja malminpitoisuuden vähintään 0.1 % eli kilo uraania malmitonnissa, jotta louhinta kannattaisi (GTK 2007). Kuitenkin jos uraani on ktköki kytköksissä mm. kultaan taloudellisuus lli raja tulee helpommin vastaan. (Prof. Saarnisto 2007.) Uraani voidaankin saada useiden kaivoksien sivutuotteena (Energiateollisuus 2007.) Kuitenkin ympäristö ja terveysvaikutukset pysyvät samana myös näissä esim. Kultauraani (Kuusamo) ja nikkeliuraanikaivoksissa. Kööpenhaminan ilmastokokouksessa (2009) Länsi Euroopan ydinenergiaorganisaatio i i khik kehui, kuinka k lähitulevaisuudessa l i uraania tullaan saamaan nikkeli ja fosfaattikaivoksien sivutuotteena. (siis esim. Talvivaara ja Sokli)

10

11 GTK: Talvivaara & uraanivyöhyke (punaisella) oranssi salmiakki tunnettu U malmio)

12

13 GTK:n kartta: Talvivaara & punainen uraanivyöhyke

14 Tuhkankylä ja Talvivaaran nikkeliuraanikaivos

15

16 Talvivaaran Kolmisopin kaivospiiri uraanivyöhykkeellä

17 TALVIVAARA Talvivaaran uraani on aina tiedetty Uraanipitoisuudet Kainuun mustaliusketutkimuksissa 1991 ICP massaspektometrillä määritetyt uraani ja toriumpitoisuudet Jormualla ja Talvivaarasssa GTK M19/3344/ 91/1/30 Kirsti Loukola Ruskeeniemi (Suomen Akatemia) Mika Flöjt 17

18 TALVIVAARA Talvivaaran uraani on aina tiedetty Uraanin talteenottokokeita OMG Kokkola Me ajettiin näitä bioliuotuksen talteenottokokeita Kokkolassa silloisen OMG:n tiloissa. Silloin katsottiin hyvin tarkkaan, että mihinkä uraani menee näissä sakoissa. Ja kaikissa niissä kokeissa, joita koeliuotuksen aikana tehtiin, niin uraani meni kipsisakkaan, ja todettiin että sille ei ollut mitään tehtävissä. (Marja Riekkola Vanhanen luennossaan Sotkamossa Tenetin koululla ) Mika Flöjt 18

19 TALVIVAARA Talvivaaran uraani on aina tiedetty Uraanin talteenottokokeita Tekesin rahoituksella Vuonna 2006 me selvitettiin Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston kanssa tätä uraanin talteenottoa tästä liuoksesta, ja silloin TEKES oli sitä osaltaan kustantamassa. Katsottiin ttii vuoden verran talteenotto tt läpi. Silloin i todettiin, että ei löydy semmoista tapaa, jolla uraani saataisiinsieltätalteentaloudellisesti sieltä talteen taloudellisesti. Ja sejäisitten sitten siihen. Se tutkimusraportti on varmaan vielä olemassa. (Marja Riekkola Vanhanen luennossaan Sotkamossa Tenetin koululla) Mika Flöjt 19

20 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Pohjois Suomen ympäristölupaviraston antama Talvivaaran kaivoksen ympäristö ja vesitalouslupa (Nro 33/07/1) luvassa ei mainintaa uraanista, koska (?) () Talvivaara Projekti Oy ei ympäristölupa hakemuksessaan maininnut uraania eikä uraanin erottumista bioliuotuskasasta liuokseen japäätyvän kipsisakkaaltaisiin Kainuun ympäristökeskus YVA prosessin yhteenveto lausunnossaan ei maininnut uraania (ei aiottu hyödyntää) TEM ei kaivospiirikäsittelyissään nostanut tietämäänsä uraanivarantoa esille Pohjois Suomen ympäristölupavirasto oli tietämätön (?) Talvivaaran alueen nimeämisestä uraanivarantoalueeksi Mika Flöjt 20

21 Sari Myllyoja, ELY keskus, ympäristövaikutusten arviointi, Ja ajatellaan minkä takia tarvittiin tämä YVA menettely, niin YVA asetuksen 6 on, että semmoinen luonnonvarojen otto ja käsittely, ja nimenomaan uraanin louhinta, rikastaminen ja käsittely, niin se vaatii tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. Ja sen takia tässä Talvivaaran uraanihankkeessa tehtiin tämä ympäristövaikutusten arviointi. lf 21

22 Sari Myllyoja, ELY keskus, ympäristövaikutusten arviointi, Kun puhuttiin tästä lainmukaisuudesta ja YVA menettelystä, kun se varsinainen YVA menettely oli silloin aikaisemmin, että oliko se uraani se siellä mukana vai eikö ollut vai kenties oli. Sitä ei silloin sitä uraania ajateltu talteen otettavaksi, ja YVA menettely kulki sen mukaisesti. Nyt kun yhtiö ilmoittanut hakevansa sitä talteen, niin YVA asetuksessa on sanottu, että tämä uraanin talteenotto vaatii YVA menettelyn. Siinä ensimmäisessä YVAssa kysyttiin mitä Talvivaarassa otettiin talteen janeon siinä arvioitu. Ja nyt kun tämä uraani tuli tähän uutena, niin sehän nyt YVAtaan asianmukaisesti ja lain mukaisesti näin. lf 22

23 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Vaasan hallinto oikeuden käsittely 2008 Hallinto oikeuden kuvaus eräästä valituksesta ja sen täydennyksestä C kumppaneineen on vaatinut, että hallinto oikeus ottaa huomioon Talvivaaran kaivosalueella ja erityisesti Kolmisopen esiintymän kohdalla olevan uraaniesiintymän, joka maasta ylös kaivettuna on vaarallista kaikelle elolliselle. Esiintymä tarkoittaa vesilain 2 luvun 5 :n mukaisten vaikutusten varmistumista ja luvan epäämisperustetta. Kaivosyhtiö ei ole esittänyt tietoa esiintymästä hakemusasiakirjoissa Mika Flöjt 23

24 Kansalainen ja ympäristövaikutusten arviointi Sitä ei silloin sitä uraania ajateltu talteen otettavaksi, ja YVA menettely kulki sen mukaisesti. uasest. Kansalaisena uskon, että ympäristövaikutusten arviointi tulee tehdä niille kaikille aineille, jotka jäävät ympäristöön. Arvioinnissa selvitetään voiko niistä aiheutua haittaa. Nyt kun yhtiö ilmoittanut hakevansa sitä talteen, niin YVA asetuksessa on sanottu, että tämä ä uraanin talteenotto tt vaatii YVA menettelyn. Kansalaisena uskon, että erityisille haitallisille aineille, kuten uraani, on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi vaikka ko. aine otettaisiinkin talteen lf 24

25 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Vaasan hallinto oikeuden käsittely 2008 Talvivaara vastineessaan pyysi hallinto oikeutta hylkäämään C:n valituksen täydennyksessä esitetyt vaatimukset ja väitteet. Uraani on asianmukaisella i ja soveltuvien säädösten edellyttämällä dllttä ällätavalla tutkittu ja tuotu esille ympäristö ja vesitalousluvan hakuprosessissa sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Tutkimukset ja mittaukset osoittavat, että Talvivaaran laajennetulla kaivospiirin alueella esiintyvä uraani on pitoisuudeltaan niin köyhää, ettei asian erityinen huomioon ottaminen yhtiön ympäristö ja vesitalousluvan ehdoissa ole tarpeen. Jo yhtiön laatimassa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on määritetty useiden eri alkuaineiden pitoisuus ja uraanin osalta päädytty 0,005 %:n pitoisuuteen. Samoin ympäristö ja vesitalouslupahakemuksen liitteessä on lueteltu Kuusilammen louhoksen sivukivinäytteiden alkuainekoostumuksia, joista neljän tutkitun näytteen uraanipitoisuus on vaihdellut 0,0015 0, %:n välillä. Valittajien kartassa uraaniesiintymäksi on merkitty Losonalussuo, joka sijaitsee noin 8 km laajennetun kaivospiirin länsirajasta luoteeseen. Tutkitut uraanipitoisuudet siinä ovat vaihdelleet 0,02 0,12 %:n välillä. Erittäin alhaisten pitoisuuksiensa johdosta se ei tule olemaan uraaniesiintymänä taloudellisesti hyödynnettävä. Esiintymässä mustaliuskeita on vain sivukivinä eikä uraanimalmin i iä isäntäkivinä. täkii ä Mika Flöjt 25

26 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Vaasan hallinto oikeuden käsittely 2008 Ympäristökeskus totesi C:n toimittaman valituksen täydennyksen osalta, ettei uraani YVA prosessissa ja ympäristölupaprosessissa esille tulleiden tietojen perusteella aiheuta alueella ympäristön pilaantumisen vaaraa. Ympäristökeskus viittasi perustelunaan arviointiselostuksen kohtaan (bioliuotuksessa liukenematon kiviaines), jossa yhtiö on kuvannut bioliuotuksen jälkeen kasaan jääneitä metallipitoisuuksia Ympäristökeskuksen k k johtopäätös, että koska k bioliuotuksen jälkeen liukenematonta uraania on kasassa vähän (U 0,005%), niin silloin ei ole pilaantumisen vaaraa. Tämä johtopäätös on ilmeisen väärä, koska YVA selostuksessa ei kuvata ollenkaan bioliuotuskasoista liuenneen uraanin määrää eikä sen päätymistä kipsisakka altaisiin altaisiin Mika Flöjt 26

27 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Tässä yhteydessä kannattanee palauttaa mieleen, että samassa arviointiselostuksen kohdassa (bioliuotuksessa liukenematon kiviaines), yhtiö on kuvannut myös: (bioliuotuksen jälkeen kasojen malmille tehtyjen) kokeiden loppunäytteistä on myös tehty röntgendifraktioanalyysit, joista ei kyetty lainkaan tunnistamaan sulfidimineraaleja niiden vähäisestä määrästä ä johtuen. (Tämäkin tarkoittaa sitä, että yhtiö tiesi kaikkien sulfidimineraalien liukenevan prosessiliuokseen, mutta vielä tänäänkään yhtiöllä ei ole ollut esittää ratkaisua sulfidien hallintaan.) Mika Flöjt 27

28 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Vaasan Hallinto Oikeuden käsittely 2008 Hovioikeuden perustelu hakijan C muutoksenhaun hylkäämisestä: Kaivospiirin alueella mustaliuskeissa olevat uraanipitoisuudet ovat niin alhaisia, etteivät ne aiheuta nyt käsiteltävänä olevan kaivostoiminnan yhteydessä luvan myöntämisen esteenä olevia haitallisia vaikutuksia tai muutoksia lupamääräyksiin Mika Flöjt 28

29 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Kaivoksen tarkkailusuunnitelma 2008 Kainuun ympäristökeskus hyväksyy hyväksytyn ympäristöluvan perusteella Talvivaaran kaivoksen tarkkailusuunnitelman B valittaa ympäristöluvan tarkkailumääräyksistä: Radioaktiivisuuden ja uraanin määrittäminen tulee sisältyä kaikkiin vesinäyte, kiviaines ja sivukivitarkkailuihin. Yhtiön vastine: Asianosainen ihmettelee kun ei ole löytänyt tarkkailusuunnitelmasta tarkkailua radioaktiivisuudesta tai uraanista. Näiden määrittäminen tulee B:n mielestä sisältyä kaikkiin vesinäyte, kiviaines ja sivukivitarkkailuihin. Talvivaaran malmikivessä uraanin määrä on vähäinen edustaen tavanomaista pitoisuutta mustaliuskeille. Josuraanista aiheutuisi haittaa, niin sen seuranta ja valvonta kuuluisi pikemminkin työsuojelukuin ympäristöviranomaiselle. Kainuun ympäristökeskuksen ratkaisu: Louhittaviin malmeihin tai sivukiviin ei ympäristökeskuksen käsityksen mukaan liity uraanimalmeja tai mineralisaatioita ja uraanin tarkkailuun ei siten ole katsottu olevan tarvetta Mika Flöjt 29

30 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Talvivaaran toiminta esim. v uraanin suhteen 1. kaivoksen uraanipitoisille pölypäästöille ei lupaa eikä tarkkailua 2. Torium ja uraanin hajoamistuotteet jäävät bioliuotuskasoihin (ei lupaa eikä tarkkailua) 3. Uraani erottuu bioliuotuskasoista liuokseen (yhtiö tiesi) (ei lupaa eikä tarkkailua) 4. Liuoksen uraanista n. 10 % menee nikkeliin sitoutuneena Harjavaltaan (ei lupaa)(harjavallassa tuotantoongelmia uraanin johdosta. Harjavalta sai STUK:lta uraaniluvan ) 5. Liuoksen uraanista n. 90 % menee kipsisakka altaisiin (yhtiö tiesi) (ei hakenut lupaa) Kipsisakka altaita ei ole rakennettu uraanijätealtaan vaatimien turvamääräysten mukaisiksi. Vuotaneet ja tulvineet ympäristöön. Ei ELY:n & STUK:in tarkkailua uraanin ja sen myrkyllisten ja radioaktiivisten johdannaisten osalta. Muistettava uraani on herkästi vesiliukoinen. 6. Kipsisakka altaasta ylivuotovesiä lasketaan vesistöön, ei uraanijäämien tarkkailuvelvoitetta Huom. Koska alkuperäisessä YVA:ssa ei mainittu uraania ei myöskään perustilaselvitystä sen osalta suoritettu ennen kaivoksen avaamista. 1. 2, 3. 5, Mika Flöjt 30

31 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 korkein hallinto oikeus Yhtiö valitti Hallinto oikeuteen ympäristökeskuksen asettamasta vakuusvaatimuksesta, ja Vaasan hallinto oikeus hyväksyi yhtiön valituksen Hallinto oikeus muutti Talvivaara Oy:n valituksesta lupamääräystä siten, että se mahdollisti, paitsi pankkitalletuksen ja omavelkaisen pankkitakauksen, vaihtoehtoisesti myös suomalaisen tai ulkomaisen vakuutuslaitoksen antaman takauksen tai takuun, esimerkiksi takausvakuutuksen, jonka edunsaajana on valvontaviranomainen. Ympäristökeskus valitti attkorkeimpaan hallinto oikeuteen o Vaasan hallinto oikeuden ratkaisusta Korkein hallinto oikeus hylkäsi ympäristökeskuksen valituksen ja pysytti Vaasan hallinto oikeuden oikeuden ratkaisun voimassa. Korkein oikeus määräsi ympäristökeskuksen korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikuluja Oikeudenkäyntikuluvaatimuksen osalta yhtiö onkatsonut, että kysymys ei ole tulkinnanvaraisesta asiasta, vaan lain, oikeuskäytännön ja kirjallisuuden yksiselitteisestä tulkinnasta. Viranomaisen valitusta on pidettävä kokonaisuudessaan perusteettomana ja oikeusjärjestyksen vastaisena. Asiassa merkitykselliset tulkintaseikat olisivat olleet luettavissa ja löydettävissä suoraan ympäristöhallinnon omista ohjeista. Näissä oloissa oikeudenkäynti on johtunut viranomaisen virheestä, minkä vuoksi on kohtuutonta, että yhtiö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan Mika Flöjt 31

32 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Muutoslupa ( ) jätevesien johtamiseen kipsisakka altaan ohi suoraan jälkikäsittely yksiköihin Talvivaaran perusteli muutoshakemustaan: Yhtiö ei halua johtaametallien talteenottolaitoksella puhdistettuja prosessivesiä kipsisakka altaan kautta jälkikäsittely yksiköille, koska puhdistettuun prosessiveteen voi kipsisakka altaassa kontaminoitua aineita, jotka saattaisivat edellyttää veden uudelleen puhdistamista. Yhtiö korostaa, että metallien talteenottolaitoksella on erillinen laitosyksikkö (loppuneutralointi), jossa puhdistetaan prosessivettä ja kyseinen laitos on suunniteltu tätä toimenpidettä varten. Alkuperäisessä ympäristölupahakemuksessa lähtökohtana oli, että prosessin ylijäämävedet käsiteltäisiin metallien talteenottolaitoksen viimeisessä prosessivaiheessa (loppuneutralointi) ja ne johdettaisiin kipsisakka altaan kautta jälkikäsittely yksiköihin ja edelleen luontoon. Kipsialtaaseen on mahdollisuus varastoida myös kaivoksen tyhjennysvesiä. Tuotannon ylösajossa, etenkin murskauksessa, k olleiden teknisten tkit vaikeuksien k i vuoksi kikipsialtaassa i olleita kaivosvesiä ei saatu tyhjennettyä altaasta ennen tehtaan käynnistymistä ja altaan käyttöönottoa lopulliseen tarkoitukseen. Kaivoksen pohjavesissä luontaiset metallistasot ja happamuus ylittävät lupapäätöksen pp raja arvot jonkin verran. Sen vuoksi yhtiö haluaa johtaa tehtaan ylijäämävedet kipsialtaan ohi suoraan jälkikäsittelyyn. Tällöin voidaan varmistua siitä, että lupaehdot täyttyvät. Tällä muutoksella ei käytännössä ole vaikutusta poisjohdettavien vesien laatutasoon verrattuna alkuperäiseen johtamistapaan Mika Flöjt 32

33 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Muutoslupa ( ) jätevesien johtamiseen kipsisakka altaan ohi suoraan jälkikäsittely yksiköihin Jätevesienkäsittelyään on Yhtiö vastineessaan kuvannut mm. seuraavasti: Kesällä ja syksyllä 2010 havaittiin Salmisessa ja Kalliojärvessä ph:n laskua Ylijäämävesissä on rikkiyhdisteitä, jotka reagoivat viiveellä ja aiheuttavat ph:n laskun vesistössä, vaikka vesi olisi prosessin jälkeen emäksistä. V aikana lisätty hönkäkaasujen pesukapasiteettia huomattavasti suunnitellusta. Tästä johtuen hönkäkaasujen pesuliuoksia johdettu loppuneutralointiprosessiin. Hajukaasut pestään lipeäpesureilla, joissa lipeä reagoi rikkivedyn kanssa ja syntyvä natriumvetysulfidi johdetaan tehtaan saostusprosesseihin hyötykäytettäväksi. Natriumvetysulfidi on emäs, jota on käytetty myös loppuneutraloinnissa korvaamaan poltettua kalkkia. Pesuliuokset sisältävät huomattavan määrän sulfaatteja ja sulfideja. Tämän johdosta käsitellyissä vesissä on ollut sulfideja, jotka myöhemmin hapettuessaan sulfaateiksi laskevat ph:ta. Selvityksen perusteella on havaittu myös sulfaattipitoisuuden lisääntymistä hönkäkaasujen pesuissa muodostuvan liuoksen johtamisesta loppuneutralointiprosessiin. l i ii Yhtiö on sopinut Kainuun ELY keskuksen kanssa, että happamoitumista aiheuttava ongelma poistetaan vähentämällä loppuneutralointiin päätyvää pesuliuosmäärää ja muuttamalla ylijäämävesien yj jälkikäsittelyä. Prosessimuutokset hönkäpesureiden pesuliuosten johtamiseksi muualle prosessiin ja sulfaatti ja sulfidipitoisuuden vähentämiseksi loppuneutraloinnin tuoteliuoksesta ovat käynnissä. Niiden arvioitu valmistumisaika on Sulfaatti, rauta ja mangaanipitoisuuksien pienentäminen edellyttäisi lisäksi muutoksen loppuneutralointiprosessin olosuhteisiin (alkalointikemikaalien määrän kasvu, jolloin liuoksen ph nousee). Lupaehdoissa on liuoksen happamuuden raja arvona tällä hetkellä ph 9,5. Raudan ja mangaanin tehokas poisto edellyttäisi, että ph voidaan nostaa tasolle 10 10,5 ja tähän yhtiö pyytää lupaviranomaiselta hyväksyntää. (tätä lupaahan ei yhtiö sitten saanut) Mika Flöjt 33

34 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Muutoslupa ( ) jätevesien johtamiseen kipsisakka altaan ohi suoraan jälkikäsittely yksiköihin Jätevesienkäsittelyään on Yhtiö vastineessaan kuvannut mm. seuraavasti: Loppuneutraloinnista ympäristöön (jälkikäsittely yksiköihin) yksiköihin) johdettavan veden pitoisuudet ovat vaihdelleet yhtiön omana seurannan mukaan seuraavasti: Fe 5 20 mg/l, Mn mg/l. Yhtiön käsityksen mukaan näiden metallien osalta ei ole tarvetta asettaa erillisiä lupaehtoja, koska niitä ei ole aiempaankaan lupapäätökseen sisällytetty. Sulfaatin osalta käyttökelpoista poistomenetelmää ei ole mahdollista toteuttaa ilman pitkäkestoisia lisäselvityksiä. Uraanipitoisuuksissa ei ole havaittu muutoksia eikä raja arvon asettamiselle ole perustetta. Prosessijäteveden laatua analysoidaan kolme kertaa vuorokaudessa. Esitys suljetusta kierrosta laaditaan ympäristö ja vesitalousluvan päivitykseen. Vesitaseen laatiminen liittyy luvan päivitykseen ja yhtiö jättää lupamääräyksien tarkistamishakemuksen Yhtiö on tiedustellut kalakuolemista, mutta ei ole saanut konkreettista näyttöä siitä, että näin on tapahtunut yhtiön hiö toiminnan i seurauksena eikä ole myöskään ökää saanut kuolleita kaloja, klj joita olisi i voitu lähettää tutkittavaksi. Talvivaaran alueella ei ole tapahtunut patomurtumaa vaan vuoto on tapahtunut padon pohjalle asennettuun muoviin tulleen kahden reiän kautta. Päästön jälkeen ympäristövaikutuksia saon seurattu ja analysoitu aysotupäivittäin ja tulokset on raportoitu tu lupapäätöksen edellyttämällä tavalla valvontaviranomaiselle Mika Flöjt 34

35 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Muutoslupa ( ) jätevesien johtamiseen kipsisakka altaan ohi suoraan jälkikäsittely yksiköihin PSAVI:n vastaukset ELY:n, Sotkamon Kunnan ja Kajaanin kaupungin vaatimuksiin: Nyt on kyse luvanhaltijan hakemuksesta, jolla haetaan lupaa johtaa loppuneutraloinnissa käsitellyt jätevedet t kipsisakka altaan i kk ohi jälkikäsittely yksiköihin itt l k iköihi ilman, että jätevesipäästöt ää töt kasvavat tai muuttuvat. Kyse ei ole hakemuksesta, jolla haetaan muutosta ympäristö ja vesitalouslupapäätöksessä vahvistettuun varsinaiseen jätevesien käsittelyprosessiin, luparajoihin ja/tai käyttö, päästö ja vaikutustarkkailuihin. Näin ollen tässä päätöksessä ei voida käsitellä näitä koskevia asioita Tarkkailuohjelmien sisällön kehittämisen osalta aluehallintovirasto viittaa Talvivaaran kaivoksen ympäristö ja vesitalousluvan lupamääräyksen 96 viidenteen kappaleeseen, joka antaa valvontaviranomaiselle mahdollisuuden tarkentaa tarkkailuohjelmia. Valvontaviranomainen voi puuttua myös mahdolliseen ympäristöluvan vastaiseen tilanteeseen ympäristönsuojelulain 84 :n nojalla. Tiedot viittaavat siihen, että Talvivaaran kaivoksen jätevesikuormitus ja sen vesistövaikutukset poikkeavat olennaisesti ennalta arvioidusta ts. siitä mitä alkuperäisessä lupahakemuksessa on esitetty ja arvioitu ja siitä, mihin lupa on myönnetty. y Tällaisessa tilanteessa valvontaviranomaisella on ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentin 1) kohdan nojalla mahdollisuus hakea muutosta ympäristö ja vesitalouslupaan. Lupaviranomainen ei voi muuttaa lupaa ilman asianmukaista ja perusteltua hakemusta. Valvontaviranomaiset voivat esittää vaatimuksensa jätevesien käsittelyn tehostamisesta, uusista luparajoista, tarkkailun muuttamisesta ym. tämän käsittelyn yhteydessä esitetyistä asioista myös piakkoin käynnistyvän Talvivaaran kaivoksen ympäristö ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Luvanhaltijan tulee toimittaa tarkistamishakemus aluehallintovirastolle viimeistään Jätevesien käsittelyn tehostaminen ja luparajojen mahdollinen kiristäminen tulevat tällöin olemaan pelkästään ratkaisun perusteluissa mainitun lupamääräyksen 60 perusteella keskeisiä asioita Mika Flöjt 35

36 TALVIVAARA PSAVI:n vastaukset AA:n vaatimuksiin: Ympäristölupa 2007 Muutoslupa ( ) jätevesien johtamiseen kipsisakka altaan ohi suoraan jälkikäsittely yksiköihin Kyseessä on YSL:n 58 :n mukainen ympäristöluvan muuttamista koskeva hakemus, joka käsitellään saman pykälän 3 momentin mukaisesti soveltuvin osin kuten lupahakemus. Tässä asiassa AVI on katsonut lausuntojen pyytämisen ELY:lta ja sijaintikuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta riittäväksi, koska luvanhaltija ei ole hakenut muutosta jätevesien johtamista koskeviin luparajoihin. Lisäksi luvanhaltija on todennut, ettei muutos lisää jätevesikuormitusta eikä sen haitallisia vesistövaikutuksia. Luparajat on hakemuksessa esitetty koskemaan loppuneutraloinnista jälkikäsittely yksiköihin johdettavia vesiä samalla tavalla kuin kipsisakka altaasta jälkikäsittely yksiköihin johdettavia vesiä. AVI korostaa, että haitankärsijällä, kuten valvontaviranomaisella tai luvanhaltijalla, on ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentin 1) kohdan nojalla mahdollisuus hakea muutosta ympäristö ja vesitalouslupaan, mikäli hän katsoo, että Talvivaaran kaivoksen jätevesikuormitus ja sen vesistövaikutukset poikkeavat olennaisesti ennalta arvioidusta. Haitankärsijät ja asianosaiset voivat myös esittää vaatimuksensa jätevesien käsittelyn tehostamisesta, uusista luparajoista ym. tämän käsittelyn yhteydessä esitetyistä asioista piakkoin käynnistyvän Talvivaaran kaivoksen ympäristö ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelyn yhteydessä (ks. edellä vastaus Kainuun ELY:lle). Kipsisakka altaan toimivuus jätevesien käsittely yksikkönä on yksi keskeinen asia lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Hit Haitankärsijän ijä tk tekemän ympäristönsuojelulain äitö l i 58 :n muutoshakemuksen k tai tilupamääräysten ä tarkistamista t i t koskevan hakemuksen käsittelyn yhteydessä vahingonkärsijä voi myös vaatia luvan saajalta korvausta ennakoimattomasta vesistön pilaantumisesta aiheutuvasta tai muusta vesistöön kohdistuvasta toimenpiteestä johtuvasta vahingosta. Hakemus tulee tehdä AVI:lle. Ennakoimattoman vahingon korvaamista koskevan hakemuksen yhteydessä voidaan esittää myös luvasta poiketen aiheutetun vahingon korvaamista koskeva vaatimus Mika Flöjt 36

37 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Muutoslupa ( ) jätevesien johtamiseen kipsisakka altaan ohi suoraan jälkikäsittely yksiköihin PSAVI myönsi tämän luvan määräaikaisena. Lupa on voimassa siihen saakka, kunnes : Tli Talvivaaran kaivoksen ki k luvan nro 33/07/1 khd kohdassa "Lupamääräysten tarkistaminen määrätystä lupamääräysten tarkistamishakemuksesta annettava päätös on saanut lainvoiman tai mahdollisesta ympäristösuojelun 58 :ssä tarkoitetusta luvanhaltijan, valvontaviranomaisen tai haitankärsijän tekemästä muutoshakemuksesta annettava päätös on saanut lainvoiman Mika Flöjt 37

38 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 yhteenvetoa Jälkeenpäin on ilmennyt, että ympäristölupavaiheessa kaivosyhtiö tiesi iuraanin erottuvan bioliuotuskasoissa i malmista PLS liuokseen ja menevän kipsisakka altaaseen. (Yhtiön suorittamat uraanin talteenottokokeet liuotusnesteestä ) Yhtiö ei kuitenkaan kuvannut niitä hakemukseensa. Täten uraanin ympäristövaikutukset bioliuotuskasoissa, kipsisakka altaassa ja siitä vesistöön johdettavissa jätevesissä jäivät YVA:ssa sekä ympäristö ja vesitalouslupaprosesseissa käsittelemättä. Lupaa uraanin sijoittamiseen kipsisakka altaaseen ei haettu, eikä saatu. STUK:n johtavan asiantuntijan Esko Ruokolan arvio kipsisakka altaaseen päätyvän ä uraanin pitoisuudesta i oli 1Bq/kg (uraaniseminaari i i Kuopiossa ), joten kipsisakka altaan pitoisuuden perusteella olisi tullut tehdä ydinenergialain mukainen lupahakemus jo alunpitäen Mika Flöjt 38

39 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Luvan tarkistaminen käynnissä Yhtiön piti jättää hakemus ympäristöluvan tarkistamiseksi mennessä Kaikkia tarvittavia suunnitelmia (esim. jätevesipäästöt) ei yhtiö ole ELY:n pyynnöstä huolimattavielätoimittanut toimittanut ELY on antanut aikaa lokakuun puoliväliin, jonka jälkeen pyydetään uhkasakon uhalla. Yhtiö luvannut toimittaa suunnitelmat lokakuun puoliväliin mennessä. HUOM. Tähän ympäristöluvan tarkistamisprosessiin voivat muutkin osapuolet esittää hakemuksen lupamääräysten tarkistamiseksi ympäristösuojelun 58 :ssä tarkoitettu luvanhaltijan, valvontaviranomainen tai haitankärsijän tekemä muutoshakemus Mika Flöjt 39

40 Talvivaaran uraanijätealtaan kipsisakka altaan tulviminen APU: Talvivaarankeväinen vuoto sisälsiuraania ( Juha Kauppinen) Kaivoksen vastuuvalvoja kuvailee tilannetta kaivoksella lähes kaaoksenomaiseksi. Ympäristön uraanipitoisuuksia ei ole vieläkään mitattu. Talvivaara yhtiö tiedotti maaliskuun 18. päivä, että sen kaivoksen kipsisakka altaassa on tapahtunut vuoto. Asia uutisoitiin laajasti, mutta sitä ei kerrottu, että vuodon mukana pääsi ympäristöön uraania sisältävää lietettä. Kuukausi ennen vuotoa, helmikuun 8. päivä, Talvivaara tiedotti aikeistaan ryhtyä ottamaan tlt talteen uraania, ja kertoi samalla, että nykyisessä ki systeemissä äki kaivoksesta k nostettava ttt uraani päätyy prosessisakkojen keruualueena toimivaan kipsisakka altaaseen. Talvivaaran kaivoksen vastuuvalvoja Ilkka Haataja Kainuun ELY keskuksesta vahvistaa Avulle, että maaliskuinen vuoto tapahtui juuri tässä samassa altaassa, johon uraani kaivoksen prosesseissa päätyy. Kyllä, juuri samasta altaasta on kyse, Haataja sanoo. Haatajan mukaan kaivoksen uraani kertyy tuohon altaaseen suurelta osin. Talvivaarassa uskottiin ensin, että vuodosta selvitään tukkimalla allas ja pumppaamalla pp vuotanut liete pois, Haataja kertoo. Mutta se (liete) tosiaan karkasi. Ei nyt voi sanoa, että kaaoksenomaisesti mutta lähes kaaoksenomaisesti, hän kuvailee. kevainen vuoto sisalsi uraania p// p / /

41 Keväisessä vuotoa koskevassa tiedotteessaan Talvivaara yhtiö kertoi virheellisesti, että vuoto olisi havaittu tuona päivänä päivätyssä tiedotteessa sanottiin: Talvivaaran kaivoksella on havaittu tänään vuoto kipsisakka altaassa. Tiedotteen perässä oli yhtiön ympäristöpäällikön nimi. Todellisuudessa yhtiö oli huomannut vuodon jo kaksi päivää aikaisemmin, tiistaina 16.3., klo Tarkka aika selviää Avun haltuunsa saamasta raportista, jonka on niin ikään laatinut yhtiön ympäristöpäällikkö. Kipsisakka allas vuoti kolmena päivänä Kipsisakka altaan pohjassa havaittiin vuoto noin klo Välittömästi aloitettiin uppopumppujen asennus ja toimenpiteet i vuotokohdan paikkaamiseksi i k i tiivistämällä i ällä kivituhkaa i vuotokohtaan. Seuraavana yönä noin klo vuotokohta saatiin tukittua, Talvivaaran raportissa kirjoitetaan. Aamulla uppopumpuille tuleva virtaama oli suurentunut, joka viittasi siihen, että allas vuotaa pohjasta uudestaan. Vuotoaalettiin alettiin tukkia seitsemältä aamulla jase saatiin tukittua iltapäivällä kolmelta, raportissakerrotaan kerrotaan aamuna vuotovesimäärä oli lisääntynyt ja kipsisakka altaasta vuotava vesi muuttui kirkkaasta tummaksi noin klo Varmuustoimena aloitettiin alapuolisen padon tekeminen klo Tämän jälkeen koitti Haatajan mainitsema lähes kaaoksenomainen tilanne. Vuoto lisääntyi i voimakkaasti tiklo aikoihin. ihi Lietettä tuli niin paljon ja niin suurella voimalla, että kaivoksen lounaispuolella kulkeva vanha Lahnasjärven tie murtui ojarummun kohdalta, raportissa kerrotaan. Tällöin alettiin tehdä uutta patoa kaksi kilometriä alavirtaan, Lumelantien kohdalle. Pato oli klo siinä laajuudessaan valmis, että virtaus saatiin pysäytettyä, raportissa todetaan. Alimmalla padolla, suopainanteessa, sijaitsee valtava luonnollinen laskeutusallas. Se on kaivoksesta lounaaseen, Kortelammen ja Myllysuon välissä. Altaan koko on Talvivaaran raportin mukaan noin kuutiometriä. Tässä altaassa uraania ja muuta metallia sisältävä kipsiliete on lillinyt kevään ja kesän yli. Metallit laskeutuvat ja saostuvatja jäävätkiinteään osaanaltaanpohjalle altaan pohjalle. Sitä (lietettä) on vatvottusiellä altaassa tähän asti. Ja se mikä jää kirkkaana ylitse, lasketaan ympäristöön, Haataja kertoo. Uraania ja muita metalleja sisältävän kipsilietekerroksen päälle jäänyt kirkas vesi on yhtiön raportin mukaan johdettu lounaan suuntaan Mourunpuroon. Yhtiön ympäristöluvasta selviää, että tähän suuntaan johdetut vedet virtaavat Mourunpurosta ensin Kivijärveen ja sieltä noin 20 kilometriä pitkään, erämaiseen Laakajärveen, jonka rannalla on mökkejä.

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0109/1 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139 ASIA Valitus

Lisätiedot

RAPORTTI: TALVIVAARAN SANEERAUKSEEN LIITTYVÄT PIILORISKIT

RAPORTTI: TALVIVAARAN SANEERAUKSEEN LIITTYVÄT PIILORISKIT 1 RAPORTTI: TALVIVAARAN SANEERAUKSEEN LIITTYVÄT PIILORISKIT 11.2.2014 Tämä raportti on tehty Suomen luonnonsuojeluliiton pyynnöstä, ja suunnattu kaikille Talvivaaran saneeraukseen liittyville osapuolille.

Lisätiedot

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Päätös Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2012 Hakemus Talvivaara

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1 Korsholmanpuistikko 43 PL 204, 65101 VAASA Antopäivä Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139 ASIA Valitus

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011. Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Vuosikertomus 2009 Kehittyvä kaivos Sisällysluettelo Visio ja strategia...4 Talvivaara lyhyesti...6 Vuosi 2009 lyhyesti...8 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...10 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2010 ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2014

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2014 Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Asiakirjatyyppi Velvoitetarkkailun vuosiraportti Päivämäärä 31.3.2015 Viite 1510010636 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU

Lisätiedot

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 20.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0198Y0062 111 No YS 702 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee alumiinin pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet,

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet, HE 273/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kaivoslaki. Esityksen keskeisenä

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003

LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 ASIA Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoa koskeva ympäristölupahakemus ja hakemus

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 39/11/2 Dnro PSAVI/67/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.6.2011 ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 39/11/2 Dnro PSAVI/67/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.6.2011 ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 39/11/2 Dnro PSAVI/67/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.6.2011 1 ASIA HAKIJA Talvivaaran kaivokselle tapahtuvasta veden johtamisesta vesistöstä aiheutuvan vesivoiman tuoton vähentymisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Uudistunut vesilaki 2011

Uudistunut vesilaki 2011 Ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen sisältö ja tärkeimmät muutokset YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen

Lisätiedot

"LUONTOVÄEN ASIANTUNTIJARYHMÄ" 11.11.2014 AVOIN KIRJE TALVIVAARAN RAHOITUSTA KÄSITTELEVÄLLE MINISTERIRYHMÄLLE

LUONTOVÄEN ASIANTUNTIJARYHMÄ 11.11.2014 AVOIN KIRJE TALVIVAARAN RAHOITUSTA KÄSITTELEVÄLLE MINISTERIRYHMÄLLE "LUONTOVÄEN ASIANTUNTIJARYHMÄ" 11.11.2014 AVOIN KIRJE TALVIVAARAN RAHOITUSTA KÄSITTELEVÄLLE MINISTERIRYHMÄLLE Olemme ryhmä luonto- ja ympäristöaktiiveja. Olemme seuranneet Talvivaaran toimintaa ja tilannetta

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus La us unto 23.01.2015 POKELY 5/07.04/2013 Lieksan Teollisuuskyla Oy Markku Vuorenmaa Kerantie 26 81720 LIEKSA Viite: Ymparistovaikutusten arviointiselostus 08.10.2014

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy. Turvallisuusselvitys. Päiväys: 25.1.2008 Laatija:

Talvivaara Projekti Oy. Turvallisuusselvitys. Päiväys: 25.1.2008 Laatija: Talvivaara Projekti Oy Turvallisuusselvitys Päiväys: 25.1.2008 Laatija: SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 1 1. JOHDANTO... 5 1.1. Tavoite ja tarkoitus... 5 1.2. Selvityksen tekemiseen osallistuneet

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE 14.1.2015 Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa esityksensä ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö asetti 27.6.2013 työryhmän

Lisätiedot

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Mussalon jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot