Määräyksistä ja pakkokeinoista asennemuutokseen Hannu Tomperi, Skanska Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Määräyksistä ja pakkokeinoista asennemuutokseen Hannu Tomperi, Skanska Oy"

Transkriptio

1 11 Turvallisuus

2 Määräyksistä ja pakkokeinoista asennemuutokseen Hannu Tomperi, Skanska Oy Skanska-konsernissa on määritelty globaalisti painopistealueet, joihin toimintamme perustuu kaikkialla maailmassa. Haluamme olla johtava yritys työturvallisuudessa, eettisyydessä, henkilöstön kehittämisessä, riskienhallinnassa ja ympäristötehokkuudessa. Näihin puolestaan kytkeytyvät arvomme, jotka muodostuvat eettisestä ohjeistostamme Code of Conductista sekä Viiden nollan periaatteestamme. Työturvallisuuden asemaa Viiden nollan joukossa kuvaa se, että työturvallisuutta kuvaava Nolla työtapaturmaa - periaate on aina ensimmäisenä. Tämä periaate on kiteytettävissä näin: Työturvallisuus on meille rakentamisen ykkösasia, joka on tärkeämpi kuin mikään muu asia työmaalla. Meidän skanskalaisten lisäksi myös aliurakoitsijoillamme ja tavarantoimittajillamme on oikeus turvalliseen työympäristöön. Skanska onkin tällä hetkellä Suomen paras rakennusliike työturvallisuudessa, ja vuonna 2013 tapaturmataajuutemme Suomessa oli 4,3 poissaolon aiheuttanutta tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Tämä on alhainen luku, mutta se ei riitä: työturvallisuudessa ainoa oikea tavoite voi olla vain nolla. Jokaisen on päästävä terveenä töistä kotiin joka päivä. Mistä työturvallisuuskulttuurin muutoksessa on kyse? Eri teollisuudenaloilla ja niin myös rakentamisessa on huomattu, että työturvallisuuskehitys etenee yleensä organisaatiosta riippumatta seuraavanlaista kehityskaarta pitkin: Ensin asetetaan turvallisuuden parantamiseksi erilaisia sääntöjä ja määräyksiä. Jokainen työntekijä huolehtii tällöin tyypillisesti vain itsestään, ja työturvallisuuden taso perustuu lähinnä vain ihmisten itsesuojeluvaistoon ja rangaistuksen pelkoon. Turvallisuus nähdään ennen kaikkea teknisenä ja teknisistä ohjeistuksista riippuvina seikkoina. Tyypillisesti esimiehille sälytetään vastuu työntekijöiden käyttäytymisen valvomisesta, ja saattaa syntyä kulttuuri, jossa turvallisuuteen liittyviä ongelmia ennemminkin peitellään kuin tuodaan esimiehen tietoon. Jonkin verran työturvallisuus tietysti paranee sääntöjen ja määräystenkin avulla, mutta todella huipputasolle niillä ei päästä. Työturvallisuudessa seuraavalle tasolle nouseminen edellyttää kulttuurin muutosta: sitä, että jokainen ottaa henkilökohtaisesti vastuuta itsestään ja työtovereistaan. Tällöin turvallinen käyttäytyminen ei ole enää seurausta määräyksistä tai erilaisista pakkokeinoista, vaan asennemuutoksesta: ihminen haluaa toimia oikein, koska hän ymmärtää, että se on kaikkien edun mukaista. Työturvallisuuskulttuurin muutos ottaa oman aikansa, ja Skanskassakin nykytilanteeseen pääseminen on vienyt vuosia aikaa. Kulttuurin kehittämiseen ei ole poppakonsteja, vaan muutos syntyy monista pienistä ja vähittäisistä asioista. On tärkeää muistaa, että suuren yrityksen sisällä eri maiden, alueyksiköiden ja eri yksilöiden välillä voi olla turvallisuuskulttuurissa suuriakin eroja. Kaikki eivät ole kehityskaaressa samalla kohtaa, mutta onneksi heikommat voivat oppia paremmiltaan. Skanska ei olisi päässyt Suomessa työturvallisuudessa ollenkaan näin pitkälle, jos olisimme olleet vain suomalaisen osaamisen varassa. Skanskassa harrastetaan aktiivista

3 tiedonvaihtoa konsernin sisällä: menemme itse eri maihin ja erilaisille työmaille katsomaan ja havainnoimaan sekä oppimaan. Esimerkkejä Skanskan toimenpiteistä työturvallisuuden parantamiseksi Työturvallisuuskulttuuria muokataan lukemattomilla erilaisilla toimenpiteillä, jotka vievät kohti yhteistä tavoitetta. Tässä on joitakin esimerkkejä toimenpiteistä, joita Skanskassa on otettu käyttöön vuosien 2003 ja 2014 välillä: Työn turvallisuussuunnitelmat (TTS) ovat keino poistaa turvallisen työnteon esteitä ja poistaa vaaratekijät ennalta tai vähentää niitä. Suunnitelma tehdään yhdessä työntekijöiden kanssa jokaisesta alkavasta työmaan viikkosuunnitelmaan merkitystä tehtävästä sekä jokaisesta korkean riskin työvaiheesta ennen sen aloittamista. 5-miksi-analyysit liittyvät läheltä piti ja vaaratilanteista oppimiseen, niiden raportointiin ja tiedon jakamiseen. 5-miksi-analyysi tehdään Skanskalla jokaisesta tilanteesta, jossa olisi voinut sattua tapaturma, mutta se vältettiin. Ajatuksena on pureutua tapahtuneen juurisyihin syvällisesti. Tapahtumaketjun kulku on selvitettävissä kun riittävän usein kysytään, miksi mitkä tapahtumat tai olosuhteet johtivat vaaratilanteen syntymiseen ja mitkä turvallisen työn edellytykset eivät olleet kunnossa. Skanskalla tehdään kuitenkin paljon muutakin. Työturvallisuusluvut raportoidaan aina talouslukujen yhteydessä, jotta ne saavat yhtä suuren painoarvon kuin kannattavuus. Raportoinnin yhteydessä selvitetään mm. turvallisuuteen liittyvät tilastot, turvallisuuden kehittyminen, tehdyt konkreettiset toimenpiteet ja havainnot henkilöstön sitoutumisesta ja osaamisesta. Johtajille on asetettu pakolliseksi tehdä 22 kertaa vuodessa työturvallisuuskierroksia työmailla, jolla varmistetaan asian painoarvo ja näkyvyys koko henkilöstön keskuudessa. Turvallisuusasioita pidetään jatkuvasti esillä eri yhteyksissä: Työntekijöille on esimerkiksi luotu mahdollisuus ilmoittaa turvallisuushavaintojen kautta huomaamistaan riskeistä, virheistä ja puutteista työturvallisuudessa. Skanska järjestää myös vuosittain maailmanlaajuisen työturvallisuuden teemaviikon, joka toteutettiin tänä vuonna 10. kerran. Tänä vuonna tapahtuma oli Suomessa ensimmäistä kertaa koko alan yhteinen, ja siihen lähtivät mukaan kaikki suuret rakennusalan yritykset. Lisäksi työntekijät voivat opiskella työturvallisuuteen liittyviä asioita moninaisissa koulutuksissa esimerkiksi verkkokurssien avulla. Työturvallisuudesta viestitään myös kuukausittain vain työturvallisuudelle omistetun uutiskirjeen avulla. Hyvin tärkeää työturvallisuuden kokonaisvaltaisessa onnistumisessa on saada myös aliurakoitsijat mukaan toimintaan. Skanska kouluttaa ja opastaa aliurakoitsijoitaan turvallisuuteen liittyvissä asioissa, ja tästä yhtenä esimerkkinä ovat turvallisuusriihet. Ne ovat tilaisuuksia, joihin kokoontuu koko työmaan väki yhdessä pohtimaan, millaisia työturvallisuusriskejä ja mahdollisia turvallisuuteen liittyviä puutteita osaamisessa omalla työmaalla on ja mitä niille voitaisiin tehdä. Työturvallisuusriihien pitämisestä kerätty palaute on ollut erittäin myönteistä.

4 Miten hyvistä suorituksista päästään huippusuorituksiin? Huippusuorituksiin pääsemiseksi työturvallisuudessa olemme Skanskassa tunnistaneet tietyt osa-alueet, joiden avulla työturvallisuuskulttuurissa noustaan seuraavalle tasolle. Aliurakoitsijoiden mukaan saamisen lisäksi meidän on varmistettava näkyvä johtajuus ja sitoutuminen, parannettava oppimista ja osaamistamme, sekä toteutettava parannustoimenpiteitä suunnitellusti ja seurattava koko ajan edistymistämme. Näkyvä johtajuus perustuu ajatukseen, että laiva kulkee niin kuin sitä ohjataan. On erittäin tärkeää, että jokainen johtotasolla työskentelevä henkilö ja esimies sisäistää ajatuksen, että omalla esimerkillä johtaminen on kaikkein voimakkainta johtamista. Koskaan ei saa kulkea ohi, jos huomaa työntekijän ottavan työtavassaan riskejä tai oikovan työturvallisuudessa esimerkiksi kiireen vuoksi. Toisen työskentelytapaan tuntuu kuitenkin usein vaikealta puuttua. Siksi Skanskassa on koulutettu johtajille turvallisuusaiheisten keskustelujen käymisen mallia, jossa opetellaan puheeksi ottamista ja palautteen antamista positiivisen aloituksen kautta. Oppimisen ja osaamisen parantaminen on niin ikään välttämätöntä, koska pelkkä kova motivaatio toimia turvallisesti ei riitä. Vaaratilanteet saattavat olla yllättäviä, ja niiden torjumiseksi on ymmärrettävä yksityiskohdat esimerkiksi sähkötöissä, suljetuissa tiloissa, liikennettä ohjattaessa tai kaivannoissa työskennellessä. Koulutusta on tehtävä organisaation kaikilla tasoilla, eikä vain työnjohdon kouluttaminen missään nimessä ole tarpeeksi takaamaan turvallisia työtapoja. Parannustoimenpiteiden suunnitelmallinen toteuttaminen ja seuranta tarkoittavat työmaatasolla kouriintuntuvasti sitä, että suunnitellaan työtehtävät ennakkoon huolellisesti sen työryhmän kesken, joka työn suorittaa. Jos olosuhteet muuttuvat ja henkilöstö vaihtuu, niin myös suunnitelmaa muutetaan sen mukaan. Tähän Skanskalla on hyvä työkalu, jo mainittu työn turvallisuussuunnitelma TTS. Toisaalta parannustoimenpiteiden suunnitelmallinen toteuttaminen ja seuranta tarkoittavat yritystasolla sitä, että on määritelty tavoitetaso ja välitavoitteet siihen pääsemiseksi sekä mittarit edistymisen seuraamiseksi. Mittaroinnin on oltava jatkuvaa, eikä riitä, että työturvallisuustilastoja tutkitaan vain kerran vuodessa niitä on seurattava yksikkötasolla kuukausittain. Työturvallisuustyö ei lopu koskaan, ja se vaatii jatkuvaa panostusta. Se on, ja sen on oltava, kaikkien yhteinen asia. Työturvallisuus ei ole nollasummapeliä, jossa joku voittaa ja joku häviää, vaan parannukset koituvat kaikkien hyväksi.

5 Työtapaturmien torjunta - hyvien käytäntöjen kautta Risto Lappalainen, Liikennevirasto Tärkeimmät hyvät käytännöt: 1 Johdon sitoutuminen turvallisuuden kehittämiseen ja sitoutumisen osoittaminen Rakennusyrityksen johto asettaa rakennushankkeelle yhdessä työmaajohdon ja rakennuttajan kanssa turvallisuuspäämäärän ja yksityiskohtaiset tavoitteet. Yrityksen johdon on hyvä osallistua aika ajoin käytännön turvallisuustoimintaan sekä puututtava tarvittaessa aktiivisesti havaittuihin työturvallisuuspuutteisiin. Johdon on seurattava turvallisuustilannetta vaatimalla siitä säännöllistä raportointia. 2 Työmaan turvallisuusohjeiden laatiminen Työmaalle määritellään menettelytavat turvallisuusasioiden varmistamiseksi. Työmaan turvallisuusohjeet pohjautuvat rakennuttajan laatimaan turvallisuusasiakirjaan ja muihin turvallisuusvaatimuksiin. 3 Työmaan työturvallisuuden koordinointi ja johtaminen Jokaisella rakennushankkeella on oltava päätoteuttaja, joka toimii rakennushankkeen pääkoordinoijana. Päätoteuttajalla on kokonaisvastuu toteutettavasta rakennushankkeesta. 4 Turvallisuuskoulutus ja perehdyttäminen Perehdyttäminen, työnopastus ja turvallisuuskoulutus ovat tärkeä osa työturvallisuutta. Niiden avulla varmistetaan, että työntekijät tunnistavat sekä vaarat että keinot vaarojen torjumiseksi. 5 Työntekijöiden osallistuminen ja sitoutuminen turvallisuustavoitteiden toteuttamiseen Työmaajohto huolehtii siitä, että tavoitteet viestitään koko henkilöstölle. Työntekijöiden mielipiteitä kuunnellaan ja he osallistuvat sovittuihin turvallisuustoimenpiteisiin. Tuetaan aloitteiden tekemistä. Tärkeää on, että turvallisuustoiminta mielletään työntekijöiden keskuudessa yhteiseksi asiaksi, eikä pelkästään turvallisuuspäälliköiden/ turvallisuusasiantuntijoiden työksi. Turvallisuudesta saa ja pitää kysyä, jos on jotain kysymyksiä. Työntekijöitä tulee myös kannustaa tällaiseen toimintaan. 6 Urakoitsijoiden ohjaus ja turvallisuuden sisällyttäminen tarjouspyyntöihin ja urakkasopimuksiin Turvallisuus on yksi kriteeri urakoitsijoiden valinnassa. Tilaaja määrittelee turvallisuuden minimiehdot, joista ei koskaan tingitä.

6 7 Palaute ja palkitseminen turvallisesta toiminnasta ja ideoinnista Hyvät turvallisuuskäytännöt edellyttävät kaikilta työmaalla työskenteleviltä turvallisuustavoitteiden mukaista toimintaa. Annetaan positiivista palautetta turvallisista työsuorituksista. Positiivinen palaute kannustaa ja ohjaa turvalliseen toimintaan. 8 Tapaturmien ja vaaratilanteiden raportointi ja tutkiminen Työmaalla sattuneista työtapaturmista/vaaratilanteista tehdään aina tutkinta, jossa mietitään erityisesti keinoja vastaavien tilanteiden välttämiseksi. 9 Turvallisuuden seuranta ja valvonta Työmaan turvallisuusseurantaan kuuluvat sekä normaali turvallisuuden yleisvalvonta että työmaalla tehtävät turvallisuuteen liittyvät tarkastukset.

7 Liikenne tietyömaalla Sulku- ja varoituslaitteet, Laatuvaatimukset ja käyttö Outi Kulonen, Ramboll Finland Oy Tapio Syrjänen, Pirkanmaan ELY-keskus Liikennevirasto on ohjeistanut tietyömaiden liikennejärjestelyjä Liikenne tietyömaalla - sarjan ohjeilla. Sarjaan kuuluu kaikkiaan 8 eri ohjetta, joita on päivitetty vuosien kuluessa vaatimusten ja lainsäädännön muuttuessa. Ohjeistusta on laadittu rakennustyömaille, kunnossa- ja ylläpitotöihin sekä luvanvaraisiin töihin. Sulku- ja varoituslaitteet -ohje sisältää tilapäiseen liikenteen ohjaukseen Suomessa käytettävien ja markkinoitavien sulkuaitojen, -puomien, -pylväiden, -kartioiden, työnaikaisten kaiteiden, varoituslaitteiden, varoitusvilkkujen sekä suoja- ja varoitusautojen laatuvaatimukset ja käyttöympäristöt. Ohjeen päivittämisen tarkoituksena oli muuttaa ohjeessa olevat vaatimukset vastaamaan muissa saman ohjesarjan julkaisuissa olevia vaatimuksia. Työn edetessä tuli esiin tarve myös lisätä ohjeeseen uusia osiota. Tällaisia olivat mm. Kevyen liikenteen sulkulaitteet, Työkoneiden ja ajoneuvojen varoitusmerkinnät, sekä Sillan kaiteen tilapäinen korjaaminen. Ohje tuli voimaan Ohjeessa korostetaan työkohteen merkitsemisen ja suojaamisen tärkeyttä vastuiden kannalta. Vastuu työmaan liikennejärjestelyistä on sekä työmaan vastaavalla mestarilla että liikennejärjestelyistä vastaavalla henkilöllä, mutta myös rakennuttajalla on vastuu valvoa järjestelyjä ja huomauttaa niissä havaitsemistaan puutteista. Ohjeeseen on kirjattu yleinen vaatimus sulkulaitteiden yhdenmukaisista kalvoista, joka kuuluu: Yhdellä tietyömaalla tai muussa tilapäisessä liikenteenohjauksen kohteessa on kaikissa saman merkkiryhmän merkeissä käytettävä yhtenäisesti samaa paluuheijastusluokkaa ja kalvotyyppiä. Omia merkkiryhmiään ovat a) vakioliikennemerkit, b) opastusmerkit ja c) sulku- ja varoituslaitteet. Sulkulaitteet Sulkulaitteita ovat sulkuaita, sulkupuomi, sulkupylväs ja sulkukartio. Sulkuaidassa käytetään joko pystysuoria tai nuolikuvioisia juovia. Yhden sulkuaidan kaikkien lamellien kuvioinnin tulee olla samanlainen. Pystysuoria juovia käytetään kun

8 tie tai ajokaista on kokonaan suljettu tai ajorataa on kavennettu. Nuolikuvioisia juovia taas käytetään kun ajolinjassa tapahtuu selkeä muutos. Nuolikuvioisen aidan kanssa ei käytetä liikenteenjakajaa jälkeen tulee sulkuaitojen heijastavien pintojen olla toimintaympäristöissä S3 ja S2 aina ns. limen sävyistä päiväloistekalvoa. Sulkuaidan korkeusvaatimusta on toimintaympäristöluokassa S2 lievennetty siten, että jos tien liikennemäärä on alle 4000 ajon/d, voidaan käyttää 2600 mm korkeaa aitaa. Urakkapapereissa voidaan aidan korkeudelle kuitenkin määrittää korkeampi minimi vaatimus tarpeen mukaan. Liikennemerkit tulee kiinnittää sulkuaitaan siten, että ne eivät häiritsevissä määrin peitä sulkuaidan lamelleja. Liikennemerkkien tulee eteenpäin olla ns. appelsiinin väristä päiväloistekalvoa toimintaympäristöissä S3 ja S2. Jos liikennemerkit kiinnitetään merkkiä isommalla taustalevyllä aitaan, tulee taustalevyosuuden olla harmaa. Sulkuaitojen varoitusvalot tulee kiinnittää ylimmän lamellin yläreunaan. Valoja tulee olla vähintään kaksi valoa yhdessä aidassa. Nuolikuviolla varustetussa aidassa käytetään suuntaa-antavia valoja, joita tulee olla kolme tai viisi kappaletta aitaa kohden riippuen kohteen toimintaympäristöluokasta ja siitä, käytetäänkö useampaa aitaa rinnakkain. Sulkupylväät tulee asentaa tielle siten, että niiden vinot juovat osoittavat puolelle, jolta sulkupylväs on tarkoitus ohittaa. Ajoradan keskellä käytetään kaksisuuntaisia pylväitä, jotta molemmille ajosuunnille saadaan sulkupylväillä tehtyä oikeaoppinen optinen ohjaus. Myös sulkupylväiden tulee olla jälkeen aina ns. limen sävyistä päiväloistekalvoa toimintaympäristöluokissa S3 ja S2. Sulkukartioita saa käyttää vain toimintaympäristöluokassa S1. Toimintaympäristöluokissa S3 ja S2 saa sulkukartioita käyttää päällystys- ja tiemerkintätöissä, mutta niiden käyttöä suositellaan vain päiväsaikaan. Erityisesti toimintaympäristössä S3 suositellaan että käytetään sulkupylväitä paremman näkyvyyden ja turvallisemman työympäristön varmistamiseksi. Kevyen liikenteen sulkulaitteet on päivitetyssä ohjeessa kasattu omaan kappaleeseensa. Tämä siksi että haluttiin korostaa näitä käytettävän vain kevyen liikenteen väylillä, ei ajoradalla. Kevyen liikenteen sulkulaitteista sulkuköyttä ja sulkunauhaa käytetään vain kohteissa, joissa putoamisvaaraa ei ole tai työmaa-alueelle joutuminen ei muuten vaaranna henkilön turvallisuutta. Varoituslaitteet Varoituslaitteet jaetaan hinattaviin, ajoneuvoon kiinnitettäviin ja tielle asetettaviin varoituslaitteisiin. Hinattavia ja ajoneuvoon kiinnitettäviä varoituslaitteita käytetään kun työ on nopeasti etenevää tai lyhytaikaista. Työn katsotaan olevan lyhytaikaista kun sen kesto on alle 1 vrk.

9 Kuva: Elfving Opasteet Oy Auton perään kytkettävien hinattavien varoituslaitteiden tulee olla rekisteröityjä, jos ne on otettu käyttöön jälkeen. Vanhat hinattavat autoon kytkettävät varoituslaitteet tulee rekisteröidä vuoden 2014 loppuun mennessä. Varoituslaitteessa voidaan käyttää myös valopaneelia nuolikuviolla tehostamaan ohjausta, mutta lainsäädäntö vaatii, että siinä on aina oltava myös liikennemerkki 417 (liikenteenjakaja). Ainoastaan silloin jos hinattavassa tai ajoneuvoon kiinnitettävässä varoituslaiteessa käytetään merkkiä 623 (ajokaistan päättyminen) ei siinä käytetä merkkiä 417 (liikenteenjakaja). Varoituslaitteen liikenteenjakaja tulee peittää tai poistaa muulla tavoin näkyvistä, kun se ei ole käytössä. Tielle asetettavaa varoituslaitetta voidaan käyttää, kun liikennettä varoitetaan tiellä tehtävän lyhytaikaisen työn vuoksi ja varoitusmerkin pystyttäminen veisi kohtuuttoman pitkän ajan itse työn tekemiseen nähden. Varoituslaitetta voidaan käyttää toimintaympäristöluokassa S1 sekä toimintaympäristöluokassa S2 kun liikennemäärä on alhaisempi kuin 3000 ajon/d. Tiellä työskentelyyn käytettävien työkoneiden ja ajoneuvojen tulee olla mahdollisimman hyvin näkyviä. Työkoneen havaittavuutta tulee parantaa heijastavin varoitusmerkinnöin jos koneella on tarkoitus työskennellä ajoradalla. Varoitusmerkintöjen tulee näkyä kunkin koneen osalta oleellisimpiin suuntiin. Työkoneiden ja ajoneuvojen varoitusmerkinnöistä annetaan ohjeessa uusia vaatimuksia mm. kaivinkoneille, tiemerkintäkoneelle sekä tienpitoon käytettäville ajoneuvoille. Varoitus- ja suoja-ajoneuvot Varoitus- ja suoja-ajoneuvoja käytetään moottori- ja moottoriliikenneteillä, kaksiajorataisilla teillä sekä muilla vilkasliikenteisillä teillä. Varoitusajoneuvoa käytetään työkohteen havaittavuuden parantamiseksi ja työkoneeseen törmäämisen estämiseksi liikkuvassa tai ajoittain pysähtelevässä työssä. Suoja-ajoneuvoa käytetään kun ajoradalla tehdään töitä jalkaisin tai työkoneella, joka itsessään ei suojaa työntekijää.

10 Suoja-ajoneuvoa törmäysvaimentimella käytetään moottori- ja moottoriliikenneteillä sekä muilla kaksiajorataisilla teillä, joilla nopeusrajoitus on 60 km/h tai enemmän. Törmäysvaimentimen käyttöä voidaan vaatia urakkakohtaisesti myös muissa tapauksissa. Varoitusvalot Sulku- ja varoituslaitteiden yhteydessä käytettävien vilkkuvaa keltaista ja kiinteää punaista varoitusvaloa lähettävien varoitusvalojen valoteknisiä ja rakenteellisia laatuvaatimuksia on standardissa SFS-EN Varoitusvalot on kyseisessä standardissa jaettu 15 luokkaan joista Suomessa hyväksytään käytettäväksi vain luokkien L6, L7, L8M, L8H ja L9H valot. Pimeän ja hämärän aikana sekä muulloinkin kun näkyvyys on rajoitettu, tulee sulkuaita tai -puomi varustaa vilkkuvaa keltaista valoa lähettävällä varoitusvilkulla tai kiinteää punaista valoa lähettävällä sulkuvalolla. Samassa poikkileikkauksessa sijaitsevien varoitusvalojen tulee vilkkua samaan tahtiin. Varoitusvilkuilla voidaan tehostaa myös työmaan turvallisuuden kannata tärkeiden liikennemerkkien näkyvyyttä. Varoitusvalojen tehovaatimukset ovat riippuvaisia niiden käyttökohteesta ja ympäristön valaistuksesta. Vuoden 2016 alusta tulee voimaan vaatimus käyttää varoitusvaloja, joiden valoteho muuttuu ympäristön valaistuksen mukaan. Varoituslaitteissa voidaan varoitusvalojen lisäksi käyttää varoituspaneeleja. Varoituspaneelin alareunan korkeuden tulee olla vähintään 1,5 m tienpinnasta. Varoituspaneelin yläpuolella tulee olla kaksi suunnattua varoitusvaloa, joiden halkaisija on 30 cm. Suunnatut valot on tarkoitettu varoittamaan lähestyvää liikennettä kun taas varoituspaneelin valot antavat tarkempia ohjeita lähempänä kohdetta. Ajoneuvon vilkkuva varoitusvalaisin Tienpitoon käytettävässä autossa sekä tiellä tai sen vieressä tehtävään työhön käytettävässä traktorissa tai moottorityökoneessa tulee olla varoitusvalaisin, joka on tyyppihyväksytty E-säännön 65 mukaisesti tai joka on Liikenteen turvallisuusviraston Trafin hyväksymä. Työnaikaiset kaiteet Työnaikaisten kaiteiden tarve määritetään suojausluokan perusteella. Suojausluokan valinta riippuu tien liikennemäärästä, nopeusrajoituksesta sekä vaaran laadusta ja kestosta. Vaaraa lisääviä tekijöitä ovat mm. pitkän ajomatkan turruttama osin vauhtisokea liikenne, tarve kääntyä tai hidastaa äkillisesti, työmaan alkukohta, jossa voi olla vaikea hahmottaa järjestelyjä tai se jos suistuminen aiheuttaisi tavallista laajemmat tai

11 vakavammat seuraukset. Kaideluokan valintaan vaikuttavat tien liikennemäärä, vaaran kesto ja käytetty nopeusrajoitus. Betonielementtijonoa ei sanota kaiteeksi, koska sitä ei ole testattu standardin SFS-EN mukaisesti. Betonielementtijono täyttää suojausluokan K1 vaatimukset asti se voidaan hyväksyä K2-luokkaa vastaavaksi tuotteeksi, kun elementit sidotaan toisiinsa niin, että elementtien väliset ponttijatkokset eivät aukea. Kaiteet testataan standardin SFS-EN mukaisesti törmäyskokeilla. Kaiteisiin sovellettavat standardin hyväksymiskriteerit ovat, että auto ei saa kaatua, mennä läpi tai yli, ponnahtaa liian jyrkästi takaisin eikä henkilöautossa olijoihin saa kohdistua ylisuuria hidastuvuuksia. Niin ikään suuret kaiteen osat eivät saa tunkeutua autoon tai irrota ympäristöön. Työnaikainen kaide aloitetaan tien luiskasta tai pysyvän kaiteen jatkeena, mikäli mahdollista. Jos tämä ei onnistu, tulosuunnan ajolinjoja ohjataan sulkupylväillä tai - aidoilla niin, että kaiteen alku ei jää ajolinjan jatkeelle tai kiertotien ulkokaarteeseen. Kaiteen alkuun sijoitetaan viiste. Jos kaide joudutaan aloittamaan ajoradalta, nopeusrajoitus on 80 km/h ja liikennemäärä vähintään ajon/d, käytetään kaiteen alussa testattua törmäysvaimenninta. Törmäysvaimennin, -hidaste ja este Törmäysvaimennin on yleensä teräksestä tai muovista valmistettu laite, joka painuu kokoon auton törmäyksessä tai toimii jarrulaitteen avulla. Vaimennin pysäyttää suoraan törmänneen auton nopeudesta riippuen 6 12 m matkalla. Työmailla käytetään myös törmäyshidasteita ja törmäysesteitä, joilla voidaan estää autoja joutumasta esim. kohteessa työskentelevien henkilöiden päälle tai kaivantoon. Törmäyshidasteena käytetään autonrengasnippuja, joiden toiminta on varmistettu törmäyskokeella. Törmäyshidastin liukuu siihen törmänneen auton edellä ja pysäyttää ajoneuvon sen takana olevan suojaetäisyyden matkalla. Törmäysesteenä puolestaan käytetään 2 m sora- tai murskekasaa, joka pysäyttää kuorma-auton. Törmäysesteen edessä käytetään törmäyshidastinta, jolla hidastetaan törmäysesteeseen törmäävien henkilöautojen nopeutta, jotta näiden törmääminen esteeseen ei ole liian raju

12 Kansainvälisen liikenteen haasteet Kaakkois- Suomen maanteillä Sonja Lehtonen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus Hanna Reihe, Ramboll Finland Oy Johdanto Kaakkois-Suomessa liikenneturvallisuuteen omat haasteensa tuovat itärajan läheisyys sekä jatkuvasti kasvavat rajanylitykset useilta tieliikenteen raja-asemilta. Joitain vuosia sitten puhuttiin laajalti rekkajonoista ja niiden aiheuttamista haitoista. Vuoden 2008 jälkeen rajan ylittävä raskaan liikenteen määrä on kuitenkin laskenut, mutta sen sijaan henkilöautoliikenne ja ostosmatkailu Suomeen ovat lisääntyneet huomattavasti. Nykyisin katse onkin kääntynyt rajan ylittävän henkilöautoliikenteen kasvuun ja itäturismin kohiseviin matkustajavirtoihin. Tienpitäjän rooli Venäjän rajan ja raja-asemien läheisyydessä ei ole helppo. Venäjällä on erilaiset turvallisuusmääritykset ja lainsäädäntö kuin Suomessa. Suomeen tuleva kuljettaja ei välttämättä noudata tielle asetettuja nopeusrajoituksia eikä ajoneuvon kunto vastaa vallitsevia olosuhteita. Venäjällä ei esimerkiksi edellytetä talvirenkaiden käyttöä vaan kesärenkailla saa ajaa ympäri vuoden. Suomen ja Venäjän liikenneturvallisuustasossa on myös huomattava ero. Kun verrataan liikennekuolemien tunnuslukuja maiden välillä, ollaan Venäjällä nyt samassa tilanteessa kuin Suomessa noin 40 vuotta sitten. Näistä syistä kansainvälinen kuljettaja voi rajanylityksen jälkeen kohdata Suomessa liikennejärjestelyjä, jotka eivät ole hänelle kotimaastaan tuttuja. Esim. leveäkaistateitä ei Venäjällä ole. Myös liikennesääntöjen ja -merkkien monimuotoisuus voi hämmentää. Kansainvälisen liikenteen erityistarpeista johtuen Kaakkois-Suomen ELY-keskus on toteuttanut toimeksiantona rajaliikenteen turvallisuusselvityksen, mikä kattaa liikenneturvallisuussuunnitelman Kaakkois-Suomen kansainvälisen liikenteen kuormittamalle tiestölle. Selvitys on osa kansainvälistä rajan ylittävän liikenteen

13 liikenneturvallisuusprojektia (ENPI CBC Cross-Border Road Traffic Safety -project), jonka tavoitteena on edistää rajaliikenteen turvallisuutta sekä Suomen että Venäjän puolella. Selvityksessä tarkoituksena oli löytää sekä ulkomaalaisten kokemat kipupisteet Suomen liikenneympäristössä että vastaavasti ne haasteet, joita suomalaiset tienkäyttäjät kokevat rajaliikenteestä aiheutuvan. Löytyviin epäkohtiin pyrittiin vaikuttamaan keskittymällä sekä liikenneympäristöön kohdistuviin toimenpiteisiin että liikenneturvallisuusaiheiseen tiedotukseen. Onnettomuustarkastelu Onnettomuusanalyysin perusteella tarkastelualueella tapahtui vuosina yhteensä 670 liikenneonnettomuutta, joissa mukana oli ulkomaalainen kuljettaja. Näistä onnettomuuksista 3 % oli alkoholitapauksia. Ulkomaalaisen kuljettama raskas ajoneuvo oli osallisena 175 onnettomuudessa (26 %). Ulkomaalaisten kuljettajien onnettomuusmäärät lisääntyivät vuoden 2009 tasosta vuoteen 2012, kun vastaavasti samalla aikavälillä onnettomuudet vähentyivät yleisesti Kaakkois-Suomessa. Tilastojen valossa ulkomaalaisille kuljettajille tapahtuu selvästi eniten yksittäisonnettomuuksia, jotka ovat pääasiassa tieltä suistumisia. Myös peräänajoonnettomuudet ovat huomattavan yleisiä. Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista yleisimpiä ovat olleet kohtaamisonnettomuudet. Polkupyörä- ja jalankulkijaonnettomuuksia tapahtuu lukumäärällisesti vähän, mutta seurauksiltaan ne ovat tietysti vakavimpia.

14 Lukumäärällisesti eniten onnettomuuksia ulkomaalaisille on tapahtunut valtateillä 6 ja 7. Vakavimpia onnettomuudet ovat olleet valtateillä 13 ja 15. Vähintään joka toisessa valtatiellä 26 sekä maantiellä 355 ulkomaalaiselle tapahtuneessa onnettomuudessa oli raskas ajoneuvo osallisena. Käyttäjien mietteet ja kokemukset Vuorovaikutuksella oli merkittävä rooli selvitystyössä, sillä vain kyselyiden ja haastattelujen avulla oli mahdollista tuoda esille sekä ulkomaalaisten kuljettajien kokemia että heidän aiheuttamia vaaratilanteita Kaakkois-Suomen maanteillä. Kyselyt kohdistettiin selvityksessä kolmelle eri taholle: kaikille avoin tienkäyttäjäkysely, ulkomaalaisille rajaasemilla toteutetut haastattelut/kyselyt ja sidosryhmäkysely mm. alueen kuntien elinkeino-, liikenne- ja ympäristövastuualueille sekä yhteistyöryhmille (SKAL, poliisi, Liikenneturva). Suomalaisista tienkäyttäjistä 94 % oli sitä mieltä, että tieliikenteessä vaaratilanteita aiheutuu siitä, että mukana on kansainvälistä liikennettä. Vastaavasti ulkomaalaisista vain neljällä prosentilla oli kokemuksia vaaratilanteista Suomessa liikkuessaan. Suomalaisten mielestä vaaratilanteiden päällimmäisinä syinä olivat ulkomaalaisten kuljettajien ajokäyttäytyminen (esim. vaaralliset ohitukset) ja äkkiliikkeet liikenteessä sekä ylinopeudet. Ulkomaalaisten kuljettajien mielestä vaaratilanteita aiheutui sen sijaan hitaasti ajamisesta (ts. liian alhaisista nopeusrajoituksista), pientareelle pysähtymisestä (sen sallimattomuudesta) sekä usean rekan letkoista. Koska eri maiden liikennesäännöt, -kulttuuri ja -järjestelyt sekä lainsäädäntö poikkeavat suomalaisesta, on myös vastausten analysoinnissa käytettävä erilaista tulkintaa. Vastauksista oli muun muassa havaittavissa, että ulkomaalaiset kokivat pientareelle pysähtymisen ongelmaksi: Venäjällä se on yleinen tapa, kun taas Suomessa pientareet ovat kapeita ja aiheuttavat siten venäläisille kuljettajille ongelman. Vastaavasti haastatteluista kävi ilmi, että ulkomaalaisten kuljettajien mielestä Suomen maanteillä on turvallista ajaa, liikenne on rauhallista ja hidasta jopa liiaksi. Hitaasti ajaminen koettiin ongelmaksi, sillä ulkomaalaisten kuljettajien mukaan Suomen infra ja liikennejärjestelyt ovat kokonaisuudessaan niin hyvässä kunnossa, ettei perusteita alhaisille nopeusrajoituksille (vrt. Venäjän infra ja ajonopeudet) täysin ymmärretä. Kyselyistä kävi ilmi, että ulkomaalaisten liikennekäyttäytymiseen pystyttäisiin parhaimmin vaikuttamaan tiedottamalla liikennesäännöistä, parantamalla viitoitusta ja opastusta sekä liikenteen valvonnalla. Vastaajat toivat esille, että mm. venäjänkieliset opasteet helpottaisivat liikennöintiä ja matkakohteisiin suunnistamista Kaakkois- Suomessa. Lisäksi kävi ilmi, että esimerkiksi venäläisten on nykyisin hankala löytää virallista tietoa Suomen liikennesäännöistä. Paikallisista lehdistä löytyy jonkin verran artikkeleita Suomen tieliikenteen ajankohtaisista asioista (esim. hirvieläinonnettomuuksista tai talvirenkaiden käytöstä), mutta tiedon oikeellisuudesta ei ole varmuutta. Ulkomaalaiset kuljettajat vastaanottaisivat tietoa mieluiten rajalla jaettavasta tiiviistä tietolehtisestä tai esim. internetistä. Vaikka kansainvälisen liikenteen koetaan aiheuttavan Kaakkois-Suomen maanteillä ongelmia, on siitä myös hyötyä. Sidosryhmäkyselyssä hyödyiksi mainittiin mm. vilkastuva yritystoiminta, lisääntyvät työpaikat ja tulot, alueiden kehittyminen (mm. lisääntyvien tienvarsipalveluiden vaikutukset pienten kuntien elinvoimaisuuteen) sekä

15 Suomen kansainvälistyminen. Suurimmiksi haitoiksi nähtiin liikenneväylien kuormittuminen, tieverkon nopeampi kuluminen, onnettomuusriskin kasvu ja lisääntyneen liikenteen aiheuttamat ympäristöhaitat sekä kansainvälisen liikenteen mukanaan tuoma rikollisuus ja harmaa talous. Yleistasolla pahimmiksi vaaranpaikoiksi mainittiin eritasoliittymien rampit, liittymät, teiden mutkaisuus, erilaiset ja vaihtelevat tietyypit sekä markettien parkkipaikat. Matkakohteisiin suunnistaminen aiheuttaa tunnetusti ongelmia erityisesti vieraskielisten opasteiden vuoksi. Parannus- ja jatkotoimenpiteet Selvityksen liikenneympäristöön kohdistuvan suunnitelmaosion laadinnassa on otettu huomioon kansainvälisen liikenteen vaaranpaikat, jotka kävivät ilmi kyselyiden tuloksista tai onnettomuusanalyysistä. Näihin vaaranpaikkoihin on esitetty joukko pienehköjä ja melko nopealla aikataululla toteutettavia parannustoimenpiteitä, jotka helpottavat ulkomaalaisten liikkumista Kaakkois-Suomen maantieverkolla. Tällaisia ovat esim. opastukseen, viitoitukseen sekä tiemerkintöjen parantamiseen liittyvät toimenpiteet, jotka kohdistuvat erityisesti edellä mainittuihin, ulkomaalaisille haastaviin paikkoihin kuten eritasoliittymien ramppiliittymiin. Lisäksi suunnitelmassa on esitetty eri kokoluokan rakenteellisia parannuksia sekä muita lisäselvityksen vaativia toimenpiteitä. Liikenneympäristön parantamisen lisäksi on esitetty tiedotukseen ja valvontaan liittyviä toimenpiteitä. Näistä tärkein on raja-asemilla jaettava lyhyt ja yksinkertainen opas- /tietolehdykkä, jossa esitettäisiin olennaista tietoa Suomen tieliikennesäännöistä ja liikenneympäristöstä mm. leveäkaistatiellä ajamisesta. Muita kansainvälistä liikennettä hyödyntäviä parannuksia olisivat mm. rajalle sijoitettavat näyttötaulut ajantasaisesta liikennetiedosta ja liikennesäännöistä, ajantasaisen informaation jakaminen mobiililaitteiden kautta sekä ajantasaisen ja virallisen liikennetiedon lisääminen venäläisille internet-sivustoille. Kaakkois-Suomessa tulisi harkita normaalia tehostetumpaa opastusta sekä tarvittaessa myös venäjän- ja/tai englanninkielen käyttöä opasteissa. Olennaista on, että selvityksessä ja suunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä tullaan edistämään ja niitä pyritään huomioimaan tulevaisuuden liikennesuunnittelussa. Liikenneympäristöön kohdistuvien parannustoimenpiteiden toteuttamisvastuu on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella. Toimenpiteiden toteuttaminen on suunniteltu siten, että erityisesti kustannustehokkaat ja pienet ensimmäisen kiireellisyysluokan kärkihankkeet toteutetaan vuoden 2014 aikana. Tiedotukseen ja valvontaan liittyvien toimenpiteiden toteuttamisvastuu on monella eri taholla ja vaatii kattavaa viranomaissekä eri tahojen välistä yhteistyötä ainakin ministeriöiden, Liikenneviraston, ELYkeskuksen, Liikenneturvan ja poliisin välillä. Näiden toimenpiteiden osalta tulisikin ensivaiheessa määrittää vastuullinen toteuttajataho, jotta toimenpiteitä tullaan edistämään kohtuullisen ajan sisällä.

16 Pelien ja pelaamisen hyödyntäminen liikenneturvallisuustyössä Teemu Kinnunen, Ramboll Finland Oy Vesa Laine, Gamify Finland Johdanto Pelien käyttämisestä oppimisen tukemiseen on keskusteltu viime vuosina yhä enemmän. Keskustelua on lisännyt suomalaisten peliyhtiöiden menestyminen pelimarkkinoilla sekä niiden lisääntynyt kiinnostus opetuspelejä kohtaan. Keskustelussa pelien hyödyntämisestä opetuksen apuvälineenä on yleensä keskitytty pelien opetuksellisiin sisältöihin ja pelien tuomiin motivaatiokomponentteihin. Opetuspelejä on kehitetty muun muassa matematiikan, kielten ja kitaran soiton opiskeluun. Ominaista näille peleille on, että niiden asiakaskunta on loppukäyttäjät ja ne ovat yleensä englanninkielisiä. Pelejä voidaan hyödyntää opetuksessa myös niiden tuottaman pelianalyysitiedon avulla. Opettaja näkee pelaajien taidot ja voi priorisoida opetusta niihin asioihin, joissa opiskelijoilla on vaikeuksia. Data-analyysistä nähdään myös opetuksen tuloksellisuus, kun se suoritetaan ennen ja jälkeen opetustapahtuman. Pelillistämisellä tarkoitetaan jonkin arki-tai työrutiinin tekemisen motivointia peleistä tutuin palkitsemismenetelmin. Gamify Finland on tuottanut Reaktiotliikenneturvallisuussisältöisen pelivisan, jossa hyödynnetään pelimekaniikoita ja pelatuista peleistä syntyvää data-analyysiä osaamisen kehittämiseen. Pelien kehittämisen lyhyt historia Suomessa Suomalaisen peliteollisuuden juuret (Kuva 1) ulottuvat luvulle, jolloin ensimmäiset harrastajat aloittivat ohjelmointiharrastuksen kotitietokoneilla. Ensimmäiset suomalaiset peliyritykset perustettiin luvun puolivälissä. Suomalaiset peliyhtiöt ovat kehittäneet pelejä alusta asti useille eri alustoille: pelikonsolit, PC, mobiili, Facebook. Pelien jakelu on kehittynyt luvulla PC- alustalle Steam- palvelun kautta ja mobiilissa ios n Appstoren ja Androidin Google Playn myötä. Konsoli- ja PC- pelejä myydään edelleen kivijalkakaupoissa. Kuva 1. Suomalaisen pelikehittämisen juuret.

17 Mobiilipelaamisen uudet tuulet luvulla peleihin kehitetty Freemium- ansaintalogiikka, jossa pelaaja aloittaa pelaamisen ilmaiseksi ja maksaa pelin sisällä tekemistään ostoksista, on tuonut mukanaan myös tarkan pelaaja-analyysin. Pelaajan toimintaa pelin sisällä seurataan tarkasti ja syntyvää dataa hyödynnetään pelin kehittämiseen. Pelaajahankinta on kehittynyt paljon erityisesti mobiilipelaamisen yleistymisen myötä. Freemium- mallilla toimivat peliyhtiöt käyttävät satoja tuhansia dollareita pelaajahankintaan kuukaudessa pysyäkseen suosituimpien pelien joukossa. Mobiilipelit ja erityisesti Free-To-Play- pelit ovat muokanneet pelaamista siten, että yksittäisen pelisession kesto on lyhentynyt jopa alle minuuttiin. Päivän kuluessa pelaaja vierailee pelissä useita kertoja, jolloin pelaamiseen käytetty kokonaisaika saattaa kasvaa kymmeniin minuutteihin. Pelaaminen synnyttää tietoa Pelaaminen synnyttää tietoa kahdella tavalla: pelaajien oppiminen ja osaamisen kehittymisen arviointi pelianalyysin kautta. Pelaajien pelaamisesta syntyvää dataa tallennetaan pelipalvelimelle ja sitä analysoimalla saadaan tärkeää tietoa osaamisen tasosta, kohdentumisesta ja kehittymisestä. Kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet pelaajien kehittyvän pelaamalla muun muassa seuraavin tavoin: Sosiaaliset pelit ovat vahvoja suhteiden hallintatyökaluja Online-pelit hoitavat tehokkaasti ahdistusta, masennusta ja stressiä Pelit lisäävät lasten luovuutta Jopa väkivaltapelit parantavat tosielämän yhteistyötaitoja Pelit auttavat ratkaisemaan vaikeita ongelmia päämäärätietoisemmin REAKTIOT LIIKENNETURVALLISUUSAIHEINEN TIETOVISA Reaktiot-peli Esimerkkinä esitelmässä toimii Reaktiot-liikenneturvallisuusaiheinen tietovisa. Peli oli pilottikäytössä Taivalkosken yläkoululla joulukuussa Peli keräsi lähes 400 pelisuoritusta yhdeltä luokalta, mikä osoitti oppilaiden kiinnostuneen pelin sisällöstä. Saadun palautteen perusteella peliä kehitettiin parin kuukauden ajan ja se saatiin laajempaan käyttöön maaliskuussa Peliä markkinoitiin ennen kaikkea liikenneturvallisuustoimijatyön kautta. Innokkaimpien pelaajien joukosta löytyy kouluja mm. Lapista ja Koillismaalta. Reaktiot-peli sisältää kymmeniä liikenneturvallisuusaiheisia kysymyksiä jalankulusta, pyöräilystä ja mopoilusta. Kysymykset on jaoteltu viiteen kategoriaan: tekniikka, säännöt, tilanne, asenne ja yleinen. Tilanne tarkoittaa liikennetilanteita, joita nuori kohtaa liikenteessä. Asennekysymykset koskevat pelaajan valintoja ja käyttäytymistä erilaisissa liikennetilanteissa. Pelaaja pääsee pelaamaan peliä ilmaiseksi ja anonyymisti nimimerkillä.

18 Pelissä pelaaja saa pisteitä oikeista vastauksista ja mitä nopeampaa pelaaja vastaa kysymykseen sitä enemmän hän saa pisteitä. Pelissä järjestetään myös kuntien välisiä kampanjoita, joihin voi osallistua vain kyseisten kuntien oppilaat. Pelaajista kerätään tietoa lomakkeen ja pelissä annettujen vastausten kautta. Lomakkeella kysytään pelaajan kunta, koulu, luokka, ikä, sukupuoli ja nimimerkki. Pelaajan jokainen vastaus tallennetaan tietokantaan jatkoanalyysiä varten. Reaktiot-pelipalvelu Pelipalvelussa tuotetaan raportteja pelatuista peleistä. Raportin saa joko kunta-, kampanja- tai koulukohtaisena. Raportti sisältää tilastotietoa pelatuista peleistä seuraavan taulukon mukaisesti. Raporttimuoto Koulu Kunta Kampanja Tilastotieto! Pelattujen pelien määrä! Sukupuolijakauma! Luokkajako! TOP 5 palaajat! Kategoriat oikein / väärin vastausmäärät! Eniten oikein vastatut kysymykset! Eniten väärin vastatut kysymykset! Kehittyminen eli peräkkäiset yritykset! Pelattujen pelien määrä! Sukupuolijakauma! Koulujako! TOP 5 palaajat! Kategoriat oikein / väärin vastausmäärät! Eniten oikein vastatut kysymykset! Eniten väärin vastatut kysymykset! Kehittyminen eli peräkkäiset yritykset! Pelattujen pelien määrä! Sukupuolijakauma! Kuntajako! TOP 5 palaajat! Kategoriat oikein / väärin vastausmäärät! Eniten oikein vastatut kysymykset! Eniten väärin vastatut kysymykset! Kehittyminen eli peräkkäiset yritykset Reaktiot tuloksia Tuloksien perusteella pelaajien tulokset paranevat toistojen myötä. Tämä osoittaa pelin täyttävän yhden tärkeän tehtävän. Pelaajat oppivat pelatessaan liikenteestä ja pystyvät toistoissa käyttämään hyödyksi aiemmilla pelikierroksilla oppimaansa (Kuva 2). Tässä auttaa jokaisen pelisuorituksen jälkeen pelaajalle avautuva palaute oikeista ja vääristä vastauksista. Pelattujen pelien kautta kertyneestä aineistosta on myös löydettävissä ne kysymykset, joihin useimmin vastataan oikein tai väärin. Tämä auttaa osaltaan kohdentamaan liikenneturvallisuuden koulutusta niihin kysymyksiin. Kun dataa kertyy riittävästi, voidaan oikeita ja vääriä vastauksia analysoida myös luokka-asteittain sekä kouluittain ja kohdentaa näin liikenneturvallisuuskoulutusta paikallisesti.

19 Kuva 2. Pelattujen pelien pistekeskiarvo peräkkäisillä kierroksilla. Miten pelattuja pelejä voidaan hyödyntää jatkossa Analysoitaessa tähän mennessä pelattuja satoja pelejä on syntynyt ideoita siitä, miten pelaamisesta syntynyttä dataa voidaan hyödyntää jatkossa. Alla olevassa listassa on esitetty se, miten dataa voidaan hyödyntää: Osaamisen arviointi Mitä osataan? Mitä ei osata? Osaamisen alueelliset erot Onko alueellisia eroja? Miten peli tukee opetusta? Mitä kanavia myöten liikenneturvallisuuspeliä voidaan jakaa Mikä motivoi pelaamista liikenneturvallisuuspelissä? Liikenneturvallisuutta on mahdollista edistää pelaamalla.

20 Tieympäristön törmäyskohteet nykyautoilla - miksi uusissa henkilöautoissa kuollaan? Tapio Koisaari, Liikennevakuutuskeskus Johdanto Tämän katsauksen tarkoituksena on luoda silmäys tulevaisuuteen mitkä tieympäristön törmäyskohteet ovat ja tulevat olemaankin hankalia nykyaikaista tekniikkaa sisältäville henkilöautoille? Työn otsikossa esiintyvät ympäripyöreät termit nykyautot ja uudet autot on tulkittu siten, että henkilöauto kuuluu tähän ryhmään, jos siinä on ajonvakautus. Linjanveto on tehty siksi, että ajonvakautus on turvavyön jälkeen yksi tärkeimmistä, ellei tärkein henkilöauton turvavaruste. Ajonvakautuksen laskeminen nykytekniikkaan on perusteltua siksi, että Suomen autokannan mediaani-ikä on noin kymmenen vuotta, ja ajonvakautus tuli pakolliseksi uusiin automalleihin vasta Tarkkaa tietoa ajonvakautuksella varustettujen autojen osuudesta Suomessa ei ole, mutta osuuden voi arvioida olla joitakin kymmeniä prosentteja. Näin olleen ajonvakautuksen turvallisuusvaikutus alkaa vasta näkyä Suomessa. Monet ajonvakautuksen ympärille tehdyistä tutkimuksista pyrkivät selvittämään juuri ajonvakautuksen vaikutusta onnettomuuksien vähentämiseen. Tässä työssä niin ei tehdä, vaan keskitytään niihin kuolemaan johtaneisiin onnettomuuksiin, jotka ovat tapahtuneet ajonvakautuksesta huolimatta. Tällä valinnalla pyritään pääsemään kiinni juuri tulevaisuuden kannalta oleellisiin onnettomuuksiin. Selvityksen tarkoituksena on vastata, mitkä ovat törmäyskohteet tieympäristössä, miksi niihin on törmätty ja miksi törmäys on johtanut kuolemaan? Selvityksen otos on kattava kuolemaan johtaneiden moottoriajoneuvo-onnettomuuksien kannalta, mutta tuloksilla ei ole yleistettävyyttä lievempiin liikennevahinkoihin. Esimerkiksi liikennevakuutuksesta korvattujen liikennevahinkojen tietokannasta olisi saanut törmäystietojen kannalta hyvän vertailuaineiston, mutta tätä tietokantaa ei pysty täydentämään turvalaitetiedoilla, koska ajoneuvorekisterin turvalaitetiedot ovat puutteellisia. Selvityksessä on tavoiteltu nollavisiota myötäilevää järjestelmätason tarkastelua siinä mielessä, että tarkastelusta on suljettu pois vain sairaskohtausonnettomuudet ja tahallisesti aiheutetut onnettomuudet. Mukana aineistossa ovat siis myös onnettomuudet, joissa kuljettajana on ollut rattijuoppo, autolla on ajettu ylinopeutta tai turvavyötä ei ole käytetty. Jotta nollavisio toteutuisi tiukemman tulkinnan mukaan, edellä mainittujen kuljettajien tulisi riskinotostaan huolimatta pärjätä liikenteessä hengissä. Tässä työssä lähtökohtana on ollut tarkastella, miten he pärjäävät, kun ajoneuvo edustaa kohtalaisen uutta tekniikkaa ja tieympäristö on nykyisen lainen.

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset 2 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 2/2015

Lisätiedot

Törmäysvaimentimen käytön hyödyllisyys liikenne- ja työturvallisuuden näkökulmasta

Törmäysvaimentimen käytön hyödyllisyys liikenne- ja työturvallisuuden näkökulmasta 2013 MERVI HARJU MIRA PENTTINEN ANTTI LAINE Törmäysvaimentimen käytön hyödyllisyys liikenne- ja työturvallisuuden näkökulmasta TIEMERKINTÄ- JA VALAISTUSURAKAT Mervi Harju, Mira Penttinen, Antti Laine

Lisätiedot

tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio

tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio Liikenneturvan selvityksiä 2/2014 Vuonna 2010 tapahtuneet kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio Juha Valtonen Juha Tuomi 205-3 1 1 Johdanto Liikenneturvallisuustyötä ohjaavaksi

Lisätiedot

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN Liikenneministeriö Tielaitos Kuntaliitto Liikenneturva TURVALLISUUSONGELMAT ERI IKÄRYHMISSÄ Graafinen suunnittelu: Nyanssi Studiot Oy / Pekka Karell Kuvitus: Oy

Lisätiedot

MIKKO MÄNNISTÖ TYÖMATKALIIKENTEEN TURVALLISUUS JA SIIHEN VAIKUTTAMINEN. Diplomityö

MIKKO MÄNNISTÖ TYÖMATKALIIKENTEEN TURVALLISUUS JA SIIHEN VAIKUTTAMINEN. Diplomityö MIKKO MÄNNISTÖ TYÖMATKALIIKENTEEN TURVALLISUUS JA SIIHEN VAIKUTTAMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja - johtamista

Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja - johtamista Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja - johtamista ii iii ALKUSANAT Käsillä oleva teksti on Pääurakoitsijan turvallisuuskulttuurin

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MITKÄ OVAT TEHOKKAITA KEINOJA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIA? RATUKE hanke Rakentamisturvallisuuden kehittäminen Jorma Lappalainen TTL Simo Sauni VTT Päivi

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Huomiovarkaat liikenteessä s. 16. Uusi älypuhelinsovellus varoittaa kuljettajaa s. 8 Käyttöliittymät kuljettajan ongelmana s. 20

Huomiovarkaat liikenteessä s. 16. Uusi älypuhelinsovellus varoittaa kuljettajaa s. 8 Käyttöliittymät kuljettajan ongelmana s. 20 4 2014 Uusi älypuhelinsovellus varoittaa kuljettajaa s. 8 Käyttöliittymät kuljettajan ongelmana s. 20 Huomiovarkaat liikenteessä s. 16 Katseen ollessa pois tiestä yli kaksi sekuntia, onnettomuuriski kolminkertaistuu.

Lisätiedot

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro)

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron liikenneturvallisuussuunnitelma 3 Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Alustava yhteenveto vastauksista; 21.2.2008 1(24) HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Kaarin Ruuhilehto ja Jari Knuuttila Sisällys 1. Johdanto 2. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneympäristö

Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneympäristö Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö Tiehallinto Oulu 2008 Kannen valokuva: Erkki Sarjanoja Pohjakartat: Muhoksen kunta

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus 8 Tuottavuus ja vaikuttavuus Allianssin edut ja mahdollisuudet vaativien projektien läpiviennissä Rami Tuokko & Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy Kiinteistö- ja rakennusalan hankkeissa koetut ongelmat,

Lisätiedot

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.2015

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä Työkalut ja teknologiat Prosessi Yhteisraportti 2009 Projektituotantojärjestelmän strategiset kehittämiskohteet kiinteistö- ja rakennusalalla Lauri Merikallio Harri Haapasalo

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot