Mobile Laser Scanning. System Development, 2017 svt suomen virallinen tilasto finlands officiella statistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mobile Laser Scanning. System Development, 2017 svt suomen virallinen tilasto finlands officiella statistik"

Transkriptio

1 FGI Publications N:o 153 Maanmittauslaitoksen vuositilastoja Mobile Laser Scanning Lantmäteriverkets årsstatistiker System Development, 217 svt suomen virallinen tilasto finlands officiella statistik Performance and ympäristö ja luonnonvarat 217 miljö och naturresurser 217 Applications

2 SISÄLLYS MAANMITTAUSLAITOKSEN HENKILÖSTÖ / LANTMÄTERIVERKETS PERSONAL HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ ORGANISAATIO- JA KOULUTUSTASOITTAIN SEKÄ HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄN 5 KEHITYS V ANTALET ANSTÄLLDA ENLIGT ORGANISATIONS- OCH UTBILDNINGSNIVÅ SAMT PERSONALANTALETS UTVECKLING UNDER ÅREN MAANMITTAUSTOIMITUKSET / LANTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR VUONNA 217 VIREILLE TULLEET MAANMITTAUSTOIMITUKSET 6 ANHÄNGIGGJORDA LANTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR 217 Maanmittauslaitoksen tilastovuonna antamien toimitusmääräysten lukumäärä. Toimitusmääräykset annetaan lohkomisissa yleensä Maanmittauslaitoksen asiakkaan saannolle myöntämän lainhuudon perusteella ja muissa toimituslajeissa asiakkaiden toimittamien kemusten perusteella. Antalet förrättningsförordnanden som Lantmäteriverket utfärdat under statistikåret. Vanligtvis utfärdes förrättningsförordnanden vid styckningar på grund av den lagfart som Lantmäteriverket beviljar på kundens förvärv och vid andra förrättningsslag på grund av kundens ansökan. VUONNA 217 LOPPUUNSAATETUT MAANMITTAUSTOIMITUKSET 7 SLUTFÖRDA LANTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR 217 Niiden toimitusten lukumäärä, jotka on tilastokauden aikana saatu valmiiksi eli ne toimitukset, jotka on rekisteröity, mutta ei vielä arkistoitu. Antalet förrättningar som r slutförts under statistikperioden, dvs. de förrättningar som r registrerats men ännu inte arkiverats. LOHKOMISIIN KÄYTETTY TYÖAIKA SEKÄ MINIMI- JA MAKSIMIKUSTANNUKSET LOHKOKIINTEISTÖÄ KOHDEN VUONNA FÖR STYCKNINGAR ANVÄND ARBETSTID SAMT MINIMI- OCH MAXIMIKOSTNADER PER STYCKNINGSFASTIGHET 217 Lohkomistoimitusta ja muodostettua lohkokiinteistöä kohden käytetty työaika. Ohessa selviävät myös minimi- ja maksimikustannukset lohkokiinteistöä kohden tilastokaudella. Per styckningsförrättning och per bildad styckningsfastighet använd arbetstid. Dessutom ingår minimi- och maximikostnader per styckningsfastighet under statistikperioden. VUODELLE 218 SIIRTYNEET KESKENERÄISET TOIMITUKSET 8 ANTAL OAVSLUTADE FÖRRÄTTNINGAR SOM ÖVERFÖRTS TILL ÅR 218 Niiden toimitusten lukumäärä, jotka ovat aloittamatta tai jossakin rekisteröimistä edeltävässä käsittelyvaiheessa Maanmittauslaitoksessa tai niitä koskeva valitus käsiteltävänä maaoikeudessa tai korkeimmassa oikeudessa. Antalet förrättningar som inte r inletts eller är i ett bendlingsskede som föregår registreringen på Lantmäteriverket eller där besvär bendlas i jorddomstol eller högsta domstolen. MAANMITTAUSTOIMITUSTEN KESKIMÄÄRÄISET KESTOAJAT VUONNA GENOMSNITTLIGA FÖRRÄTTNINGSTIDER 217 Maanmittaustoimitusten keskimääräiset kestoajat toimitusmääräyksen antamisesta loppuunsaattamiseen asti, kun oikeuskäsittelyssä olleet toimitukset eivät ole mukana. Genomsnittliga förrättningstider för lantmäteriförrättningar från utfärdande av förrättningsförordnande till slutförande, när förrättningar som bendlats i domstol utesluts. 2

3 LOHKOMIS- JA HALKOMISTOIMITUKSISSA MUODOSTETUT KIINTEISTÖT VUOSINA FASTIGHETER SOM BILDATS VID STYCKNINGS- OCH KLYVNINGSFÖRRÄTTNINGAR ÅREN Lohkomis- ja lkomistoimituksissa muodostettujen kiinteistöjen lukumäärän kehitys v Utvecklingen av antalet fastigheter som bildats vid stycknings- och klyvningsförrättningar åren MAANTIETOIMITUKSET LANDSVÄGSFÖRRÄTTNINGAR Maantietoimitusten lukumäärä- ja laajuustiedot käsittelyvaiheittain. Lisäksi viisivuotistilasto toimitusten kilometrimääristä ja osakkaiden lukumääristä. Antalet landsvägsförrättningar och omfattningen av dem enligt bendlingsskede. Därtill femårsstatistik över antalet kilometer och delägare. TILOJEN LUKUMÄÄRÄ ANTALET LÄGENHETER Tilojen lukumäärät maakunnittain ja suuruusluokittain sekä vastaavia tietoja vuodesta 1924 alkaen. Antalet lägenheter per landskap och storleksklass samt motsvarande uppgifter fr.o.m. år LUNASTUSLAIN MUKAISET TOIMITUKSET 12 FÖRRÄTTNINGAR ENLIGT INLÖSNINGSLAGEN Lunastuslain mukaisten toimitusten lukumäärätiedot lunastusperusteen ja käsittelyvaiheen mukaan jaoteltuina. Lisäksi tietoja lunastuskorvausten määristä. Antalet förrättningar enligt inlösningslagen indelade enligt inlösningsgrund och bendlingsskede. Dessutom uppgifter om inlösningsersättningar. KIINTEISTÖKAUPAT KOHTEEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN 12 FASTIGHETSKÖP ENLIGT KÖPOBJEKTETS ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Kiinteistökauppojen lukumäärä v. 217 jaoteltuna kohteen käyttötarkoituksen mukaan. Tarkempia tietoja kiinteistökauppojen lukumääristä ja kauppahinnoista saa Maanmittauslaitoksen vuosittain julkaisemasta Kiinteistöjen kauppahintatilastosta sekä kauppahintarekisteristä. Antalet fastighetsköp år 217 indelade enligt köpobjektets användningsändamål. Närmare uppgifter om antalet fastighetsköp och köpeskilling finns i Köpeskillingsstatistik över fastigheter, som Lantmäteriverket publicerar årligen, och i köpeskillingsregistret. KIRJAAMISASIAT / INSKRIVNINGSÄRENDEN VUONNA 217 VIREILLE TULLEET KIRJAAMISASIAT 13 ANHÄNGIGGJORDA INSKRIVNINGSÄRENDEN 217 Tilastovuonna vireille tulleiden kirjaamisasioiden lukumäärä. Kirjaamisasioita ovat lainhuutoasiat, kiinnitysasiat ja erityisiä oikeuksia koskevat asiat. Antalet inskrivningsärenden som r blivit anhängiga under statistikåret. Inskrivningsärenden är lagfartsärenden, inteckningsärenden och ärenden gällande särskilda rättigheter. VUONNA 217 RATKAISTUJEN KIRJAAMISASIOIDEN LUKUMÄÄRÄ 13 ANTALET AVGJORDA INSKRIVNINGSÄRENDEN 217 Tilastokauden aikana ratkaistujen kirjaamisasioiden lukumäärä. Antalet inskrivningsärenden som r avgjorts under statistikperioden. VUODELTA 217 VUODELLE 218 SIIRTYNEET KIRJAAMISASIAT 14 FRÅN 217 TILL 218 ÖVERFÖRDA INSKRIVNINGSÄRENDEN Niiden kirjaamisasioiden lukumäärä, joiden käsittely on aloittamatta tai joiden käsittely on kesken. Antalet inskrivningsärenden vars ndläggning inte r inletts eller vars ndläggning är på hälft. KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYN KESKIMÄÄRÄISET KESTOAJAT VUONNA INSKRIVNINGSÄRENDENAS GENOMSNITTLIGA HANDLÄGGNINGSTIDER 217 Kirjaamisasioiden käsittelyn keskimääräiset kestoajat laskettuna kirjaamisasian vireilletulosta ratkaisun antamiseen. Inskrivningsärendenas genomsnittliga ndläggningstiderna räknat från anhängiggörande av inskrivningsärende till givande av avgörande. 3

4 JULKAISUT / PUBLIKATIONER JULKAISTUT ARTIKKELIT 15 PUBLICERADE ARTIKLAR Maanmittauslaitos on julkaissut 19 referoitua tieteellistä julkaisua ja 68 muuta tieteellistä julkaisua. Muita julkaisuja ilmestyi 82 kappaletta. Lantmäterivärket r publicerat 19 referedade vetenskapliga artiklar och 68 övriga vetenskapliga artiklar. Övriga publikationer publicerades 82 stycken. ASIAKASKONTAKTIT / KUNDKONTAKTER 15 ASIAKASPALVELUKONTAKTIT KUNDSERVICEKONTAKTER KARTASTOTEHTÄVÄT / KARTVERKSUPPGIFTER GEODEETTISET TYÖT 16 GEODETISKA ARBETEN Kartoitusten mittausten perustaksi mitataan kiintopisteistö. Pisteiden koordinaatit ja korkeudet lasketaan mittausten perusteella. Mittaukset tehdään EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä ja N2- korkeusjärjestelmässä. Ett system av fixpunkter mäts upp som grund för kartläggning och mätning. Fixpunkternas koordinater och höjder beräknas utgående från mätningarna, som utförs i EUREF-FIN-koordinatsystemet och 2-höjdsystemet. 16 ILMAKUVAPALVELUT FLYGFOTOGRAFERINGSTJÄNSTER Ilmakuvauksessa maasto kuvataan maastotiedon keruuta varten. Ilmakuvaus tehdään lentokoneesta 3,5 9 kilometrin korkeudesta. Ilmakolmiointi ja tiedonkeruu ilmakuvilta tehdään EUREF-FINkoordinaattijärjestelmässä ja N2-korkeusjärjestelmässä. Vid flygfotografering fotograferas terrängen för insamling av terrängdata. Fotograferingen görs från flygplan från 3,5 9 kilometers höjd. Rymdtriangulering och datainsamling från flygbilder utförs i EUREF-FINkoordinatsystemet och N2-höjdsystemet. 17 MAASTOTIEDOT TERRÄNGINFORMATION Maastotiedot kerätään ilmakuvista ja muista tietolähteistä digitaaliseen maastotietokantaan. Maastotietokannasta valmistetaan mm. peruskarttaa 1:25 ja maastokarttaa 1:5. Terränginformation samlas in från flygbilder och andra informationskällor i den digitala terrängdatabasen. Med hjälp av terrängdatabasen framställs bl.a. grundkartan 1:25 och terrängkartan 1:5. SUOMEN PINTA-ALA KUNNITTAIN FINLANDS AREAL KOMMUNVIS Suomen pinta-ala kunnittain -tilasto perustuu Maanmittauslaitoksen maastotietokantaan. Pinta-alat on luokiteltu maan, makeaan veteen ja meriveteen. Statistiken Finlands areal kommunvis bygger på Lantmäteriverkets terrängdatabas. Arealerna r klassificerats i mark, sötvatten och vsvatten. LIITTEET / BILAGOR ILMAKUVAUKSET JA LASERKEILAUKSET 22 FLYGFOTOGRAFERINGAR OCH LASERSKANNINGAR 23 MAASTOTIETOKANTA TERRÄNGDATABASEN PERUSKARTTA 1:25 24 GRUNDKARTA 1:25 MAASTOKARTTA 1:5 25 TERRÄNGKARTA 1:5 4

5 MAANMITTAUSLAITOKSEN HENKILÖSTÖ / LANTMÄTERIVERKETS PERSONAL Henkilöstön kokonaislukumäärä oli 1786, joista vakinaisia 159. Antalet anställda var totalt 1786 varav 159 var fast anställda. Henkilöstön jakauma toimintayksiköittäin Fördelningen av personalen enligt verksamhetsenhet 5,3% 7,8%,8% 17,3% YLEISHALLINTO / ALLMÄN FÖRVALTNING 5,3 % PAIKKATIETOKESKUS FGI / GEODATACENTRALEN FGI 7,8 % KESKUSHALLINTO / CENTRALFÖRVALTNINGEN,8 % IT-PALVELUTUOTANTO MITPA / CENTRALEN FÖR ICT-TJÄNSTER 17,3 % 68,8% TUOTANTO/ PRODUKTION 68,8 % Henkilöstön jakauma koulutusasteittain Fördelningen av personalen enligt utbildningsnivå 22,2 % 2,6 % 3 % YLEMPI KORKEAKOULUASTE / HÖGRE HÖGSKOLENIVÅ 22,2 % PERUSASTE / GRUNDSKOLESTADIUM 2,6% 35,2% TUTKIJAKOULUTUS / FORSKARUTBILDNING 3, % KESKIASTE / MELLANNIVÅ 35,2 % 2,5 % 16,5 % ALEMPI KORKEAKOULUASTE / LÄGRE HÖGSKOLENIVÅ 2,5 % ALIN KORKEA-ASTE / LÄGSTA UTBILDNING PÅ HÖGRE NIVÅ 16,5 % Henkilöstön lukumäärän kehitys (vakinaiset) Utvecklingen av personalantalet (fast anställda) henkilöä / personer * * Geodeettinen laitos ja osa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tikestä yhdistyivät Maanmittauslaitokseen * Geodetiska institutet och en del av Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral Tike införlivades med Lantmäteriverket 5

6 MAANMITTAUSTOIMITUKSET / LANTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR VUONNA 217 VIREILLE TULLEET MAANMITTAUSTOIMITUKSET ANHÄNGIGGJORDA LANTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR 217 LOHKOMINEN / STYCKNING KPL / ST. YKSITYISTIETOIMITUS / ENSKILD VÄGFÖRRÄTTNING KPL / ST. MUU ARVIOINTITOIMITUS / ANNAN VÄRDERINGSFÖRRÄTTNING 772 KPL / ST. RAUTATIEALUEEN RAJAAMINEN / AVGRÄNSNING AV JÄRNVÄGSOMRÅDE 39 KPL / ST. RAJANKÄYNTI / RÅGÅNG 852 KPL / ST. MUUT PERUSTOIMITUKSET / ANDRA BASFÖRRÄTTNINGAR 527 KPL / ST. MAANTIETOIMITUS / LANDSVÄGSFÖRRÄTTNING 171 KPL / ST. HALKOMINEN / KLYVNING 173 KPL / ST. LUNASTUSTOIMITUS / INLÖSNINGSFÖRRÄTTNING 181 KPL / ST. YHTEISMETSÄN PERUSTAMINEN / BILDANDE AV SAMFÄLLD SKOG 15 KPL / ST. ALUEELLINEN TIETOIMITUS / LOKAL VÄGFÖRRÄTTNING 2 KPL / ST. RATATOIMITUS / JÄRNVÄGSFÖRRÄTTNING 2 KPL / ST. HANKEUUSJAKO / PROJEKTNYSKIFTE 3 KPL / ST. UUSJAKO/ ARRONDERING 3 KPL / ST. MUUT TILUSJÄRJESTELYTOIMITUKSET / ANDRA ÄGOREGLERINGSFÖRRÄTTNINGAR 9 KPL / ST. KIINTEISTÖNMÄÄRITYS, KML 283 JA / FASTIGHETSBESTÄMNING, MOM. OCH 283 I FBL 99 KPL / ST. BUDJETTIRAHOITTEINEN ALUEELLINEN TIETOIMITUS / BUDGETFINANSIERAD LOKAL VÄGFÖRRÄTTNING 141 KPL / ST. YHTEENSÄ / SUMMA KPL / ST. Vireille tulleiden toimitusten lukumäärä Antalet anhängiggjorda förrättningar kpl / st Toimitukset yhteensä / Förrättningar sammanlagt Lohkominen / Styckning , % 14,8 % MUU TOIMITUS / ANNAN FÖRRÄTTNING 14,8 % LUNASTUSTOIMITUS / INLÖSNINGSFÖRRÄTTNING 1, % 7,2%,9 %,9 % YKSITYISTIETOIMITUS / ENSKILD VÄGFÖRRÄTTNING 7,2 % HALKOMINEN / KLYVNING,9 % 75,2 % MAANTIETOIMITUS / LANDSVÄGSFÖRRÄTTNING,9 % LOHKOMINEN / STYCKNING 75,2 % 6

7 VUONNA 217 LOPPUUNSAATETUT MAANMITTAUSTOIMITUKSET SLUTFÖRDA LANTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR 217 LOHKOMINEN / STYCKNING KPL / ST. YKSITYISTIETOIMITUS / ENSKILD VÄGFÖRRÄTTNING 1 29 KPL / ST. MUU ARVIOINTITOIMITUS / ANNAN VÄRDERINGSFÖRRÄTTNING 73 KPL / ST. RAUTATIEALUEEN RAJAAMINEN / AVGRÄNSNING AV JÄRNVÄGSOMRÅDE 17 KPL / ST. RAJANKÄYNTI / RÅGÅNG 862 KPL / ST. MUUT PERUSTOIMITUKSET / ANDRA BASFÖRRÄTTNINGAR 59 KPL / ST. MAANTIETOIMITUS / LANDSVÄGSFÖRRÄTTNING 133 KPL / ST. HALKOMINEN / KLYVNING 24 KPL / ST. LUNASTUSTOIMITUS / INLÖSNINGSFÖRRÄTTNING 155 KPL / ST. YHTEISMETSÄN PERUSTAMINEN / BILDANDE AV SAMFÄLLD SKOG 17 KPL / ST. ALUEELLINEN TIETOIMITUS / LOKAL VÄGFÖRRÄTTNING 4 KPL / ST. RATATOIMITUS / JÄRNVÄGSFÖRRÄTTNING 6 KPL / ST. HANKEUUSJAKO / PROJEKTNYSKIFTE 16 KPL / ST. UUSJAKO/ ARRONDERING 7 KPL / ST. MUUT TILUSJÄRJESTELYTOIMITUKSET / ANDRA ÄGOREGLERINGSFÖRRÄTTNINGAR 22 KPL / ST. KIINTEISTÖNMÄÄRITYS, KML 283 JA / FASTIGHETSBESTÄMNING, MOM. OCH 283 I FBL 113 KPL / ST. BUDJETTIRAHOITTEINEN ALUEELLINEN TIETOIMITUS / BUDGETFINANSIERAD LOKAL VÄGFÖRRÄTTNING 17 KPL / ST. YHTEENSÄ / SUMMA KPL / ST. Loppuunsaatettujen toimitusten lukumäärä Antalet slutförda förrättningar kpl / st Toimitukset yhteensä / Förrättningar sammanlagt Lohkominen / Styckning LOHKOMISIIN KÄYTETTY TYÖAIKA SEKÄ MINIMI- JA MAKSIMIKUSTANNUKSET LOHKOKIINTEISTÖÄ KOHDEN V. 217 FÖR STYCKNINGAR ANVÄND ARBETSTID SAMT MINIMI- OCH MAXIMIKOSTNADER PER STYCKNINGSFASTIGHET ÅR 217 LOHKOMISTOIMITUSTA KOHDEN / PER STYCKNINGSFÖRRÄTTNING MUODOSTETTUA LOHKOKIINTEISTÖÄ KOHDEN / PER BILDAD STYCKNINGSFASTIGHET KUSTANNUKSET LOHKOKIINTEISTÖÄ KOHDEN / KOSTNADER PER STYCKNINGSFASTIGHET 19,7 15, TUNTIA / TIMMAR TUNTIA / TIMMAR EUROA / EURO 7

8 VUODELLE 218 SIIRTYNEET KESKENERÄISET TOIMITUKSET ANTAL OAVSLUTADE FÖRRÄTTNINGAR SOM ÖVERFÖRTS TILL ÅR 218 Toimitusten käsittely on jatkunut vuonna 218 / Bendlingen av förrättningarna r fortsatt under 218 LOHKOMINEN / STYCKNING 4 95 KPL / ST. YKSITYISTIETOIMITUS / ENSKILD VÄGFÖRRÄTTNING 79 KPL / ST. MUU ARVIOINTITOIMITUS / ANNAN VÄRDERINGSFÖRRÄTTNING 49 KPL / ST. RAUTATIENALUEEN RAJAAMINEN / EGEN. ÅGOREGLERING 157 KPL / ST. RAJANKÄYNTI / RÅGÅNG 251 KPL / ST. MUUT PERUSTOIMITUKSET / ANDRA BASFÖRRÄTTNINGAR 176 KPL / ST. MAANTIETOIMITUS / LANDSVÄGSFÖRRÄTTNING 324 KPL / ST. HALKOMINEN / KLYVNING 195 KPL / ST. LUNASTUSTOIMITUS / INLÖSNINGSFÖRRÄTTNING 31 KPL / ST. YHTEISMETSÄN PERUSTAMINEN / BILDANDE AV SAMFÄLLD SKOG 46 KPL / ST. ALUEELLINEN TIETOIMITUS / LOKAL VÄGFÖRRÄTTNING 5 KPL / ST. RATATOIMITUS / JÄRNVÄGSFÖRRÄTTNING 27 KPL / ST. HANKEUUSJAKO / PROJEKTNYSKIFTE 24 KPL / ST. UUSJAKO/ ARRONDERING 43 KPL / ST. MUUT TILUSJÄRJESTELYTOIMITUKSET / ANDRA ÄGOREGLERINGSFÖRRÄTTNINGAR 56 KPL / ST. KIINTEISTÖNMÄÄRITYS, KML 283 JA / FASTIGHETSBESTÄMNING, MOM. OCH 283 I FBL 89 KPL / ST. BUDJETTIRAHOITTEINEN ALUEELLINEN TIETOIMITUS / BUDGETFINANSIERAD LOKAL VÄGFÖRRÄTTNING 153 KPL / ST. YHTEENSÄ / SUMMA 7 96 KPL / ST. Toimituksia vireillä v lopussa Anhängiga förrättningar i slutet av kpl / st Toimitukset yhteensä / Förrättningar sammanlagt Lohkominen / Styckning 8

9 MAANMITTAUSTOIMITUSTEN KESKIMÄÄRÄISET KESTOAJAT VUONNA 217 (VUOSINA) GENOMSNITTLIGA FÖRRÄTTNINGSTIDER 217 (I ÅR) LOHKOMINEN / STYCKNING,41 V / ÅR HALKOMINEN / KLYVNING 1,3 V / ÅR HANKEUUSJAKO / PROJEKTNYSKIFTE 1,23 V / ÅR MUUT TILUSJÄRJESTELYTOIMITUKSET / ANDRA ÄGOREGLERINGSFÖRRÄTTNINGAR,85 V / ÅR YKSITYISTIETOIMITUS / ENSKILD VÄGFÖRRÄTTNING,39 V / ÅR RAJANKÄYNTI / RÅGÅNG,3 V / ÅR MUUT PERUSTOIMITUKSET / ANDRA BASFÖRRÄTTNINGAR,34 V / ÅR LUNASTUSTOIMITUS / INLÖSNINGSFÖRRÄTTNING 1,24 V / ÅR RATATOIMITUS / JÄRNVÄGSFÖRRÄTTNING 1,66 V / ÅR MUU ARVIOINTITOIMITUS / ANNAN VÄRDERINGSFÖRRÄTTNING,45 V / ÅR ALUEELLINEN TIETOIMITUS / LOKAL VÄGFÖRRÄTTNINGNING 1,8 V / ÅR YHTEISMETSÄN PERUSTAMINEN / BILDANDE AV SAMFÄLLD SKOG,47 V / ÅR RAUTATIEALUEEN RAJAAMINEN / PROJEKTNYSKIFTE 2,39 V / ÅR BUDJETTIRAHOITTEINEN ALUEELLINEN TIETOIMITUS / LOKAL VÄGFÖRRÄTTNINGNING,77 V / ÅR KESKIARVO / MEDELTALET 1,32 V / ÅR MAANTIETOIMITUS / LANDSVÄGSFÖRRÄTTNING 1,28 V / ÅR UUSJAKO / ARRONDERING 6,75 V / ÅR KIINTEISTÖNMÄÄRITYS, KML 283 JA / FASTIGHETSBESTÄMNING, MOM. OCH 283 I FBL,43 V / ÅR Lohkomisten keskimääräiset kestoajat Genomsnittliga förrättningstider i fråga om styckningar vuotta / år 1,,8,6,4,2, LOHKOMIS- JA HALKOMISTOIMITUKSISSA MUODOSTETUT KIINTEISTÖT VUOSINA FASTIGHETER SOM BILDATS VID STYCKNINGS- OCH KLYVNINGSFÖRRÄTTNINGAR kiinteistöjä / fastigheter 4 35 Lohkominen / Styckning 3 25 Halkominen / Klyvning

10 MAANTIETOIMITUKSET LANDSVÄGSFÖRRÄTTNINGAR TOIMITUKSIA VIREILLE V. 217 / ANHÄNGIGGJORDA FÖRRÄTTNING LKM / ANTAL 96 KM / KM TOIMITUKSIA REKISTERÖITY V. 217 / REGISTRERADE FÖRRÄTTNING LKM / ANTAL 54 KM / KM TOIMITUKSIA VIREILLÄ / ANHÄNGIGA FÖRRÄTTNINGAR LKM / ANTAL 163 KM / KM MAAOIKEUDESSA TAI KORKEIMMASSA OIKEUDESSA / HOS JORDDOMSTOLEN ELLER HÖGSTA DOMSSTOLEN 6 LKM / ANTAL 56 KM / KM 1

11 TILOJEN LUKUMÄÄRÄ ANTALET LÄGENHETER Tilojen lukumäärätiedot pinta-alan mukaan vuodesta 1924 alkaen / Antalet lägenheter enligt areal sedan 1924 Maakunta / Landskap 1) alle / under,25, Tilan pinta-ala () / Lägenhetens areal () yli / över 5 tuntemat. ej känd yhteensä / summa Uusimaa / Nyland Varsinais-Suomi / Egent. Finland Satakunta Kanta-Häme / Egent. Tavastland Pirkanmaa / Birkaland Päijät-Häme / Päijänne Tavastl Kymenlaakso / Kymmenedalen Etelä-Karjala / Södra Karelen Etelä-Savo / Södra Savolax Pohjois-Savo / Norra Savolax Pohjois-Karjala / Norra Karelen Keski-Suomi / Mellersta Finland Etelä-Pohjanmaa / S.Österbotten Pohjanmaa / Österbotten Keski-Pohjanmaa / M.Österbotten Pohjois-Pohjanmaa / N. Österbotten Kainuu / Kajanaland Lappi / Lappland Ahvenanmaan maakunta / Landskapet Åland Koko maa / Hela landet Tilojen lukumäärä vuosina / Antalet lägenheter Vuosi / År alle / under yli / över 5 tuntemat. / ej känd yhteensä / summa ) ) Vuosi / År 1) alle / under,25, yli / över 5 tuntemat. / ej känd yhteensä / summa ) Pinta-alaluokka otettu käyttöön v / Arealklass tagits i bruk år ) V. 194 ja 1944 luovutettuihin alueisiin kuuluneet tilat sis. lukuihin / Inkl. lägenheter på de 194 och 1944 överlåtna områdena

12 LUNASTUSLAIN MUKAISET TOIMITUKSET FÖRRÄTTNINGAR ENLIGT INLÖSNINGSLAGEN Lunastustoimituksia on tehty vuodesta 1978, jolloin ko. toimituksia koskeva laki astui voimaan. Inlösningsförrättningar r verkställts sedan 1978 då lagen om inlösningsförrättningar trädde i kraft. Lunastusperuste / Inlösningsgrund Maankäyttö- ja rakennuslaki / Markanvändnings- och bygglag Toimituksia vireille Anhängiggjorda förrättningar Toimituksia loppuunsaat. Slutförda förrättningar Toimituksia vireillä Anhängiga förrättningar Maaoikeudessa tai korkeimmassa oikeudessa Hos jorddomstolen eller högsta domstolen Voimansiirtolaitteisto / Kraftöverföring Ratatoimitus / Järnvägsförrättning Yhteensä / Summa Korvaukset eri lunastusperusteiden mukaan v. 217, yht ,98 Ersättningar enligt olika inlösningsgrunder år 217, sammanl ,98 2,2 % 12,8 % -,6 % 6,2 % MUU ARVIOINTITOIMITUS / LANDSVÄGSFÖRRÄTTNING FÖR UTMÄRK- NING EN AVGRÄNSNINGSFÖRRÄTTNING ,45 2,2 % euroa / euro RATATOIMITUS / JÄRNVÄGSFÖRRÄTTNING 12,8 % ,2 euroa / euro 75 KPL / ST. MUU ARVIOINTITOIMITUS / ANNAN VÄRDERINGSFÖRRÄTTNING -,6 % ,9 euroa / euro LUNASTUSTOIMITUS / INLÖSNINGSFÖRRÄTTNING 6,2 % ,72 euroa / euro 79,4 % MAANTIETOIMITUS / LANDSVÄGSFÖRRÄTTNING 79,4 % ,88 euroa / euro KIINTEISTÖKAUPAT KOHTEEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN FASTIGHETSKÖP EFTER KÖPOBJEKTETS ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Kiinteistöluovutuksia tehtiin vuonna 217 yhteensä , joista oli kiinteistökauppoja. År 217 gjordes sammanlagt fastighetsöverlåtelser, av vilka var fastighetsköp. LUOVUTUKSIA 2,5 % 5,3 % KAUPAT 6 % 24,3 % 5 % 4 % % 2 % 15,9 % 1 % 52 % % KAUPPOJA MUU RAKENTAMINEN / ANNAT BYGGANDE 5,3 % MUU KÄYTTÖ / ANNAT ÄNDAMÅL 2,5 % VIRKISTYS / REKREATION 15,9 % MAA- JA METSÄTALOUS / JORD- OCH SKOGSBRUK 24,3 % ASUINRAKENTAMINEN / BOSTADSBYGGANDE 52, % 12

13 KIRJAAMISASIAT / INSKRIVNINGSÄRENDEN VUONNA 217 VIREILLE TULLEET KIRJAAMISASIAT ANHÄNGIGGJORDA INSKRIVNINGSÄRENDEN 217 LAINHUUTOASIA / LAGFART KPL / ST. ERITYINEN OIKEUS / SÄRSKILD RÄTTIGHET KPL / ST. KIINNITYS / INTECKNING KPL / ST. YHTEENSÄ / SUMMA KPL / ST. Vireille tulleiden kirjaamisasioiden lukumäärä Antalet anhängiggjorda inskrivningsärenden kpl / st Yhteensä / Sammanlagt Lainhuuto / Lagfart Kiinnitys / Inteckning Erityinen oikeus / Särskild rättighet Kiinnitys 53,9 % Inteckning Erityinen oikeus 8,7 % Särskild rättighet Lainhuuto 37,4 % Lagfart VUONNA 217 RATKAISTUJEN KIRJAAMISASIOIDEN LUKUMÄÄRÄ ANTALET AVGJORDA INSKRIVNINGSÄRENDEN 217 LAINHUUTOASIA / LAGFART 1 22 KPL / ST. ERITYINEN OIKEUS / SÄRSKILD RÄTTIGHET KPL / ST. KIINNITYS / INTECKNING KPL / ST. YHTEENSÄ / SUMMA KPL / ST. Ratkaistujen kirjaamisasioiden lukumäärät Antalet avgjorda inskrivningsärenden kpl / st Yhteensä / Sammanlagt Lainhuuto / Lagfart Kiinnitys / Inteckning Erityinen oikeus / Särskild rättighet

14 VUODELTA 217 VUODELLE 218 SIIRTYNEET KIRJAAMISASIAT FRÅN ÅR 217 TILL ÅR 218 ÖVERFÖRDA INSKRIVNINGSÄRENDEN LAINHUUTOASIA / LAGFART KPL / ST. ERITYINEN OIKEUS / SÄRSKILD RÄTTIGHET 3 99 KPL / ST. KIINNITYS / INTECKNING KPL / ST. YHTEENSÄ / SUMMA KPL / ST. Kirjaamisasioita vireillä v lopussa Anhängiga inskrivningsärenden i slutet av kpl / st Yhteensä / Sammanlagt Lainhuuto / Lagfart Kiinnitys / Inteckning Erityinen oikeus / Särskild rättighet KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYN KESKIMÄÄRÄISET KESTOAJAT VUONNA 217 (PÄIVINÄ) INSKRIVNINGSÄRENDENAS GENOMSNITTLIGA HANDLÄGGNINGSTIDER 217 (I DAGAR) LAINHUUTOASIA / LAGFART 35 PV / DAGAR ERITYINEN OIKEUS / SÄRSKILD RÄTTIGHET 89 PV / DAGAR KIINNITYS / INTECKNING PV / DAGAR MEDIAANI / MEDIAN 14 PV / DAGAR Kirjaamisasioiden käsittelyn keskimääräiset kestoajat v Inskrivnigsärendenas genomsnittliga ndläggningstider pv / dagar Mediaani / Median 5 Lainhuuto / Lagfart 4 Kiinnitys / Inteckning 3 Erityinen oikeus / Särskild rättighet

15 JULKAISUT / PUBLIKATIONER JULKAISTUT ARTIKKELIT PUBLICERADE ARTIKLAR REFEROIDUT TIETEELLISET JULKAISUT / REFERERADE VETENSKAPLIGA ARTIKLAR MUUT TIETEELLISET JULKAISUT / ÖVRIGA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR MUUT JULKAISUT / ÖVRIGA PUBLIKATIONER KPL / ST. KPL / ST. KPL / ST. YHTEENSÄ / SUMMA 259 KPL / ST. ASIAKASKONTAKTIT / KUNDKONTAKTER ASIAKASPALVELUKONTAKTIT KUNDSERVICEKONTAKTER 217 Paikan päällä tapahtuneet kontaktit, kpl Besök på plats, st. Osuus kaikista yhteydenotoista, % Andel av alla kontakter, % Hoidetut puhelinkontaktit, kpl Skötta ärenden per telefon, st. Osuus kaikista yhteydenotoista, % Andel av alla kontakter, % Saapuneet sähköpostit, kpl Inkomna e-brev, st. Osuus kaikista yhteydenotoista, % Andel av alla kontakter, % Verkkosivujen kautta tulleet kontaktit, kpl Kontakter via webbplatsen, st. Osuus kaikista yhteydenotoista, % Andel av alla kontakter, % Asiakaskontaktit, yhteensä, kpl Kundkontakter totalt, st. Tammi / Jan , , , , Helmi / Febr , , , , Maalis / Mars , , , , Huhti / April , , , , Touko / Maj , , , , Kesä / Juni , , , , Heinä / Juli , , , , Elo / Aug , , , , Syys / Sept , , , , Loka / Okt , , , , Marras / Nov , , , , Joulu / Dec , , , , yht. / totalt , , , , yht. / totalt , , , , yht. / totalt , , ,6 13 5, yht. / totalt , , , ,

16 KARTASTOTEHTÄVÄT / KARTVERKSUPPGIFTER GEODEETTISET TYÖT GEODETISKA ARBETEN Mittauksilla ylläpidetään EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmää ja N2-korkeusjärjestelmää. Mätningarna stöder upprätthållning av EUREF-FIN-koordinatsystemet samt N2-höjdsystemet. Lukumäärä / Antal km Mitattu GPSpisteitä GPS-punkter Mitattu korkeuspisteitä Höjdpunkter n/a n/a n/a Perusvaaitusta Grundavvägning n/a n/a n/a n/a ILMAKUVAPALVELUT FLYGBILDSTJÄNSTER Ilmakuvauksia tehdään sekä Maanmittauslaitoksen että ulkopuolisten sidosryhmien käyttöön. Flygfotograferingar utförs såväl för Lantmäteriverkets som utomstående intressegruppers behov Ilmakuvia ( ) Flygfoton ( ) Stereomalleja Stereomodeller Ortokuvia ( ) Ortofoton ( ) Laserkeilattu pinta-ala ( ) Laserskannad areal ( ) Laserkeilattu pinta-ala Laserskannad areal km

17 MAASTOTIEDOT TERRÄNGINFORMATION Tiedot kerätään maastotietokantaan. Sen kattavuus on 1 % koko maasta. Data samlas in i terrängdatabasen. Den täcker 1 % av hela landet. Maastotietoa kerätty ( ): Insamlat terränginformation ( ): MAASTOTIEDON AJANTASAISTUS / UPPDATERING AV TERRÄNGDATA KM 2 DIGITAALISTA AINEISTOA MAASTOTIETOKANNASSA / DIGITALA DATA I TERRÄNGDATABASEN KM 2 Maastotiedon ajantasaistus Uppdatering av terrängdata Peruskartta 1:25 Grundkarta 1:25 karttalehteä kartblad Maastokartta 1:5 Terrängkarta 1:5 Korkeusmalli 2 m Höjdmodel 2 m karttalehteä kartblad

18 SUOMEN PINTA-ALA KUNNITTAIN FINLANDS AREAL KOMMUNVIS Kunta / Kommun Maata Land Makeaa vettä Sötvatten Merivettä Havsvatten Yhteensä Summa Kunta / Kommun Maata Land Makeaa vettä Sötvatten Merivettä Havsvatten Yhteensä Summa Akaa 293,14 21,24, 314,38 Alajärvi 1 8,82 47,92, 1 56,74 Alavieska 251,41 1,61, 253,2 Alavus / Alavo 1 87,23 64,23, 1 151,46 Asikkala 563,3 192,25, 755,55 Askola 212,42 5,61, 218,3 Aura 95,1,57, 95,58 Brändö 18,17, , ,21 Eckerö 17,72 1,46 643,49 752,67 Enonkoski 35,55 113,65, 419,2 Enontekiö / Enontekis 7 952,91 438,44, 8 391,35 Espoo / Esbo 312,29 17,94 197,8 528,3 Eura 578,8 51,4, 63,2 Eurajoki / Euraåminne 514,77 6,12 984,7 1 54,96 Evijärvi 354,15 36,56, 39,71 Finström 123,26 6,89 42,35 172,5 Forssa 248,76 4,62, 253,38 Föglö 134,73, , ,7 Geta 84,55 2,91 518,53 65,99 Haapajärvi 765,89 23,22, 789,11 Haapavesi 1 49,78 36,33, 1 86,11 Hailuoto / Karlö 21,21 1,69 879,8 1 82,7 Halsua 413,1 15,33, 428,34 Hamina / Fredriksmn 69,71 24,5 521, ,14 Hammarland 138,35 1, , ,17 Hankasalmi 571,69 116,6, 687,75 Hanko / Hangö 116,92 2,3 681,4 799,99 Harjavalta 123,46 4,28, 127,74 Hartola 542,71 132,67, 675,38 Hattula 357,8 69,59, 427,39 Hausjärvi 389,36 9,41, 398,77 Heinola 675,99 163,29, 839,28 Heinävesi 1 29,96 289,62, 1 319,58 Helsinki / Helsingfors 214,25,91 5,32 715,48 Hirvensalmi 465,28 281,31, 746,59 Hollola 651,17 76,3, 727,47 Honkajoki 331,37 1,76, 333,13 Huittinen 532,64 6,95, 539,59 Humppila 147,96,65, 148,61 Hyrynsalmi 1 421,1 1,28, 1 521,38 Hyvinkää / Hyvinge 322,68 14,9, 336,77 Hämeenkyrö / Tavastkyro Hämeenlinna / Tavastehus 463,89 41,21, 55, ,2 246,51, 2 31,53 Ii 1 614,6 52, , ,44 Iisalmi / Idensalmi 763,4 19,16, 872,2 Iitti 589,84 97,25, 687,9 Ikaalinen / Ikalis 75,4 93,, 843,4 Ilmajoki 576,79 2,89, 579,68 Ilomantsi / Ilomants 2 763,48 49,21, 3 172,69 Imatra 155,1 36,27, 191,28 Inari / Enare 15 56, ,33, ,65 Inkoo / Ingå 349,9 8,11 596,1 954,2 Isojoki / Storå 642,37 5,6, 647,43 Isokyrö / Storkyro 354,13 2,78, 356,91 Janakkala 547,44 38,63, 586,7 Joensuu 2 381,69 369,38, 2 751,7 Jokioinen / Jockis 18,42 1,52, 181,94 Jomala 142,55 1,75 542,7 687, Joroinen / Jorois 575,12 136,64, 711,76 Joutsa 867,2 199,4, 1 66,42 Juuka 1 51,73 344,85, 1 846,58 Juupajoki 258,5 16,45, 274,95 Juva 1 163,18 182,51, 1 345,69 Jyväskylä 1 17,97 295,38, 1 466,35 Jämijärvi 214,37 9,97, 224,34 Jämsä 1 571,37 252,53, 1 823,9 Järvenpää / Träskända 37,54 2,39, 39,93 Kaarina / S:t Karins 15,42 1,5 28,11 179,58 Kaavi 674,2 115,57, 789,59 Kajaani / Kajana 1 834,73 429,26, 2 263,99 Kalajoki 922,98 7, , ,3 Kangasala 658,8 212,78, 87,86 Kangasniemi 1 68,84 257,91, 1 326,75 Kankaanpää 689,61 15,12, 74,73 Kannonkoski 445, 14,88, 549,88 Kannus 468,33 2,32, 47,65 Karijoki / Bötom 185,76,78, 186,54 Karkkila / Högfors 242,36 12,96, 255,32 Karstula 887,6 76,13, 963,19 Karvia 52,16 17,74, 519,9 Kaskinen / Kaskö 1,63,15 164,58 175,36 Kaujoki 1 298,98 16,56, 1 315,54 Kauva 1 313,51 14,58, 1 328,9 Kauniainen / Grankulla 5,89,11, 6, Kaustinen / Kaustby 353,97 7,15, 361,12 Keitele 482,9 95,4, 578,3 Kemi 95,37 7,38 644,53 747,28 Kemijärvi 3 54,76 426,15, 3 93,91 Keminmaa 626,34 2,89,1 647,24 Kemiönsaari 686,95 1, ,6 2 8,99 Kempele 11,1,21,3 11,34 18

19 Kunta / Kommun Maata Land Makeaa vettä Sötvatten Merivettä Havsvatten Yhteensä Summa Kunta / Kommun Maata Land Makeaa vettä Sötvatten Merivettä Havsvatten Yhteensä Summa Kerava / Kervo 3,63,16, 3,79 Keuruu 1 257,98 172,59, 1 43,57 Kihniö 357,11 33,39, 39,5 Kinnula 46,18 35,53, 495,71 Kirkkonummi / Kyrkslätt 366,23 27,35 623, ,1 Kitee 1 253,58 47,83, 1 724,41 Kittilä 8 94,58 168,39, 8 262,97 Kiuruvesi 1 328,14 94,76, 1 422,9 Kivijärvi 483,96 115,92, 599,88 Kokemäki / Kumo 48,48 5,79, 531,27 Kokkola / Karleby 1 445,11 42, 1 243, ,8 Kolari 2 559,42 58,45, 2 617,87 Konnevesi 512,93 167,92, 68,85 Kontiolahti 799,19 23,63, 1 29,82 Korsnäs 236,1 3, , ,71 Koski TL 191,48,94, 192,42 Kotka 272,2 5,73 672,2 949,77 Kouvola 2 558,32 324,98, 2 883,3 Kristiinankaupunki / Kristinestad 683,4 14,5 981, ,98 Kruunupyy / Kronoby 712,86 38,85,94 752,65 Kuhmo 4 86,57 65,21, 5 456,78 Kuhmoinen 66,95 275,73, 936,68 Kumlinge 98,98,38 766,52 865,88 Kuopio 3 241,2 1 85,33, 4 326,35 Kuortane 462,16 22,72, 484,88 Kurikka 1 724,42 19,44, 1 743,86 Kustavi / Gustavs 165,81 1,88 62,46 77,15 Kuusamo 4 978,28 83,64, 5 88,92 Kyyjärvi 448,21 21,4, 469,61 Kärkölä 256,49 2,81, 259,3 Kärsämäki 695,95 4,96, 7,91 Kökar 63,59, , ,2 Lahti / Lahtis 459,47 58,16, 517,63 Laihia / Laihela 54,3 4,14, 58,44 Laitila 531,61 13,71, 545,32 Lapinjärvi / Lappträsk 329,88 9,43, 339,31 Lapinlahti 1 96,63 148,53, 1 245,16 Lappajärvi 42,6 12,92, 522,98 Lappeenranta / Villmanstrand 1 433,47 29,9, 1 723,56 Lapua / Lappo 738,18 13,64, 751,82 Laukaa 648,49 177,1, 825,59 Lemi 217,87 44,61, 262,48 Lemland 113,23,87 851,2 965,3 Lempäälä 269,55 37,51, 37,6 Leppävirta 1 136, 383,64, 1 519,64 Lestijärvi 48,65 78,41, 559,6 Lieksa 3 417,85 649,75, 4 67,6 Lieto / Lundo 3,49 2,7, 32,56 Liminka / Limingo 637, 5,58 9,13 651,71 Liperi 726,87 434,36, 1 161,23 Lohja / Lojo 939,15 17,58, 1 19,73 Loimaa 848,12 3,81, 851,93 Loppi 597,63 58,34, 655,97 Loviisa / Lovisa 819,76 25,78 95, ,52 Lunka 214,5 98,75, 313,25 Lumijoki 213,85,25 76,19 29,29 Lumparland 36,35,4 5,65 87,4 Luoto / Larsmo 142,45 34,1 676,73 853,28 Luumäki 75,6 19,77, 859,83 Maalahti / Malax 521,75 4, , ,94 Maarianmina / Mariemn 11,8, 8,95 2,75 Marttila 195,3,69, 195,99 Masku 174,85 1,18 27,98 24,1 Merijärvi 229,94 1,69, 231,63 Merikarvia / Sastmola 446,12 4,6 795, ,22 Miehikkälä 422,24 18,1, 44,34 Mikkeli / S:t Michel 2 548,54 681,3, 3 229,57 Muhos 783,64 13,62, 797,26 Multia 733,27 32,36, 765,63 Muonio 1 96, 133,97, 2 39,97 Mustasaari / Korsholm 849,7 17, , ,59 Muurame 144,5 5,, 194,5 Mynämäki 519,79 2,52 13,77 536,8 Myrskylä / Mörskom 2,36 5,99, 26,35 Mäntsälä 58,82 15,29, 596,11 Mänttä-Vilppula 534,85 122,23, 657,8 Mäntyrju 98,87 23,11, 1 21,98 Naantali / Nådendal 312,37 4,1 371,6 687,98 Nakkila 182,91 1,97, 184,88 Nivala 527,89 8,99, 536,88 Nokia 288,28 59,48, 347,76 Nousiainen / Nousis 198,98,57, 199,55 Nurmes 1 61,4 253,74, 1 854,78 Nurmijärvi 361,87 5,39, 367,26 Närpiö / Närpes 977,71 7, , ,14 Orimattila 785,18 28,83, 814,1 Oripää 117,61,11, 117,72 Orivesi 799,65 16,44, 96,9 Oulainen 587,79 9,74, 597,53 Oulu / Uleåborg 2 97,97 79,59 766, ,52 Outokumpu 445,81 138,24, 584,5 Padasjoki 523,12 26,73, 729,85 Paimio / Pemar 238,39 1,64 2,23 242,26 Paltamo 918,23 22,89, 1 139,12 Parainen / Pargas 882,91 1, , ,17 Parikkala 592,26 168,45, 76,71 Parkano 852,9 56,77, 99,67 19

20 Kunta / Kommun Maata Land Makeaa vettä Sötvatten Merivettä Havsvatten Yhteensä Summa Kunta / Kommun Maata Land Makeaa vettä Sötvatten Merivettä Havsvatten Yhteensä Summa Pedersöre / Pedersören kunta 794,28 31,77, 826,5 Saltvik 152,24 7,37 1 6, ,54 Sastamala 1 429,4 12,71, 1 531,75 Pelkosenniemi 1 836,2 45,38, 1 881,58 Pello 1 738,76 125,9, 1 864,66 Perho 747,83 27,36, 775,19 Pertunmaa 374,45 79,75, 454,2 Petäjävesi 456,4 39,1, 495,41 Pieksämäki 1 568,7 267,52, 1 836,22 Pielavesi 1 153,22 253,29, 1 46,51 Pietarsaari / Jakobstad 88,45 3,43 34,47 396,35 Pihtipudas 1 74,9 172,58, 1 247,48 Pirkkala / Birkala 81,43 22,61, 14,4 Polvijärvi 84,15 154,17, 958,32 Pomarkku / Påmark 31,18 3,87, 332,5 Pori / Björneborg 1 155,79 61,95 844, , Pornainen / Borgnäs 146,52 3,57, 15,9 Porvoo / Borgå 654,42 1, , ,81 Posio 3 39,79 55,11, 3 544,9 Pudasjärvi 5 638,7 229,16, 5 867,23 Pukkila 145,3,91, 145,94 Punkalaidun 361,8 2,94, 364,2 Puolanka 2 461,28 137,4, 2 598,68 Puumala 794,51 443,24, 1 237,75 Pyhtää / Pyttis 324,75 11,65 444,56 78,96 Pyhäjoki 543,1 6, 816, ,9 Pyhäjärvi 1 31,79 148,67, 1 459,46 Pyhäntä 81,69 36,79, 847,48 Pyhäranta 143,49 4,89 143,37 291,75 Pälkäne 56,48 177,67, 738,15 Pöytyä 75,6 23,63, 773,69 Raahe / Brahestad 1 14,41 12,83 861, , Raasepori / Raseborg 1 148,12 67, , ,24 Raisio / Reso 48,76,6,7 5,6 Rantasalmi 559,2 366,, 925,2 Ranua 3 453,62 241,17, 3 694,79 Rauma / Raumo 495,83 13,71 6, ,12 Rautalampi 538,96 223,2, 761,98 Rautavaara 1 15,96 84,3, 1 235,26 Rautjärvi 351,55 5,34, 41,89 Reisjärvi 474,46 28,73, 53,19 Riihimäki 121,1 4,55, 125,56 Ristijärvi 835,63 62,3, 897,93 Rovaniemi 7 581,51 435,24, 8 16,75 Ruokolahti 942,47 277,38, 1 219,85 Ruovesi 776,93 173,23, 95,16 Rusko 127,14,76, 127,9 Rääkkylä 427,61 272,7, 699,68 Saarijärvi 1 251,73 17,99, 1 422,72 Salla 5 73,5 143,3, 5 873,8 Salo 1 986,61 75,1 16, ,3 Sauvo / Sagu 252,6 1,27 45,6 299,47 Savitaipale 539,47 151,9, 69,56 Savonlinna / Nyslott 2 238, ,49, 3 597,7 Savukoski 6 438,65 57,3, 6 495,95 Seinäjoki 1 431,77 37,46, 1 469,23 Sievi 787,13 13,42, 8,55 Siikainen 463,34 27,99, 491,33 Siikajoki 1 51,55 8,86 593, ,89 Siikalatva 2 172,53 56,67, 2 229,2 Siilinjärvi 4,96 16,85, 57,81 Simo 1 447,33 2, 618, ,29 Sipoo / Sibbo 339,62 2,97 356,1 698,6 Siuntio / Sjundeå 241,7 8,89 16,16 266,12 Sodankylä ,74 723,76, ,5 Soini 551,95 22,27, 574,22 Somero 667,81 29,86, 697,67 Sonkajärvi 1 465,85 11,93, 1 576,78 Sotkamo 2 649,21 32,65, 2 951,86 Sottunga 28,4,2 314,38 342,44 Sulkava 584,63 184,57, 769,2 Sund 18,21 4,29 71,82 184,32 Suomussalmi 5 27,8 586,8, 5 857,6 Suonenjoki 713,54 148,8, 862,34 Sysmä 666,3 269,88, 936,18 Säkylä 46,75 12,96, 527,71 Taipalsaari 344,88 417,6, 761,94 Taivalkoski 2 438,14 212,52, 2 65,66 Taivassalo / Tövsala 14,27 1,68 75,73 217,68 Tammela 64,53 74,62, 715,15 Tampere / Tammerfors 524,93 164,66, 689,59 Tervo 347,75 146,55, 494,3 Tervola 1 559,69 32,34, 1 592,3 Teuva / Östermark 554,7 1,35, 556,5 Tohmajärvi 837,76 57,6, 895,36 Toholampi 68,82 8,7, 616,89 Toivakka 361,45 52,49, 413,94 Tornio / Torneå 1 188,5 4,83 119, ,83 Turku / Åbo 245,67 3,45 57,24 36,36 Tuusniemi 543,16 156,27, 699,43 Tuusula / Tusby 219,49 5,96, 225,45 Tyrnävä 491,8 3,5, 494,85 Ulvila / Ulvsby 4,65 21,86, 422,51 Urjala 475,24 3,13, 55,37 Utajärvi 1 671,9 65,64, 1 736,73 Utsjoki 5 145,98 226,2, 5 372, Uurainen 347,99 24,27, 372,26 Uusikaarlepyy / Nykarleby 732,66 4,51 938, ,2 Uusikaupunki / Nystad 52,73 47, , ,42 2

21 Kunta / Kommun Maata Land Makeaa vettä Sötvatten Merivettä Havsvatten Yhteensä Summa Maakunta / Landskap Maata Land Makeaa vettä Sötvatten Merivettä Havs-vatten Yhteensä Summa Vaala 1 32,65 461,39, 1 764,4 Vaasa / Vasa 364,67 4,87 25,6 575,14 Valkeakoski 271,94 1,9, 372,3 Valtimo 8,31 37,76, 838,7 Vantaa / Vanda 238,37 1,98, 24,35 Varkaus 385,63 138,85, 524,48 Vehmaa 188,84 3,25 1, 22,9 Vesanto 422,62 147,18, 569,8 Vesilahti 3,98 52,96, 353,94 Veteli / Vetil 52,13 18,78, 52,91 Vieremä 925,22 48,13, 973,35 Vihti / Vichtis 522,3 45,3, 567,6 Viitasaari 1 248,46 34,67, 1 589,13 Vimpeli 287,32 41,47, 328,79 Virolahti 371,99 4,26 182,67 558,92 Virrat / Virdois 1 162,55 136,52, 1 299,7 Vårdö 11,73,39 47,44 572,56 Vöyri / Vörå 782,12 9,19 78, ,91 Ylitornio / Övertorneå 2 28,73 183,74, 2 212,47 Ylivieska 568,89 4,53, 573,42 Ylöjärvi 1 115,66 28,48, 1 324,14 Ypäjä 182,76,49, 183,25 Ähtäri / Etseri 85,84 15,3, 91,87 Äänekoski 884,57 253,82, 1 138,39 Koko maa / Hela landet , , , ,37 Ahvenanmaa / Åland Etelä-Karjala / Södra Karelen Etelä-Pohjanmaa / Södra Österbotten Etelä-Savo / Södra Savolax Kainuu / Kajanaland Kanta-Häme / Egentliga Tavastland Keski-Pohjanmaa / Mellersta Österbotten Keski-Suomi / Mellersta Finland Kymenlaakso / Kymmenedalen Lappi / Lappland Pirkanmaa / Birkaland Pohjanmaa / Österbotten Pohjois-Karjala / Norra Karelen 1 553,5 29, , , , ,6, 6 872, ,1 554,88, , , ,35, 19 13, , ,79, , ,69 58,93, 5 77, ,85 199, , , , ,51, , ,87 486,2 1 82, , ,8 6 31, , , , ,5, , ,13 181, , , , ,59, ,66 Pohjois-Pohjanmaa / Norra Österbotten , , , ,46 Pohjois-Savo / Norra Savolax , ,56, 2 366,18 Päijät-Häme / Päijänne-Tavastland 5 123, ,92, 6 254,65 Satakunta 7 82,23 448, , ,68 Uusimaa / Nyland 9 97,62 47, , ,31 Varsinais-Suomi / Egentliga Finland 1 664,7 247, , ,68 Koko maa / Hela landet , , , ,37 21

22 LIITTEET / BILAGOR ILMAKUVAUKSET JA LASERKEILAUKSET FLYGFOTOGRAFERINGAR OCH LASERSKANNINGAR Ilmakuvaus 217 Flygfotografering 217 Laserkeilaus 217 Laserskanning 217 MAANMITTAUSLAITOS / LANTMÄTERIVERKET

23 MAASTOTIETOKANTA TERRÄNGDATABASEN Tilanne / Läget Laatuluokka A Kvalitetsklass A Viety kantaan 217 Införts i databasen 217 Viety kantaan Införts i databasen MAANMITTAUSLAITOS / LANTMÄTERIVERKET

24 PERUSKARTTA 1:25 GRUNDKARTA 1:25 Tilanne / Läget :25 karttalehti painettu vuonna 1:25 kartbladet r tryckts år Vuonna 217 tehdyt kartat painettiin vuonna 217 De kartor som gjordes år 217 trycktes år MAANMITTAUSLAITOS / LANTMÄTERIVERKET

25 MAASTOKARTTA 1:5 TERRÄNGKARTA 1:5 Tilanne / Läget Maastotietokannasta tuotettu TM35-lehtijaossa Producerats från terrängdatabasen enligt TM35-bladindelning Vuonna 217 tehdyt kartat painettiin vuonna 217 De kartor som gjordes år 217 trycktes år MAANMITTAUSLAITOS / LANTMÄTERIVERKET