BALTICCONNECTOR KAASUPUTKIHANKKEE- SEEN LIITTYVÄT SEDI- MENTTI- JA POHJA- ELÄINTUTKIMUKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BALTICCONNECTOR KAASUPUTKIHANKKEE- SEEN LIITTYVÄT SEDI- MENTTI- JA POHJA- ELÄINTUTKIMUKSET"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Gasum Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä Viite BALTICCONNECTOR KAASUPUTKIHANKKEE- SEEN LIITTYVÄT SEDI- MENTTI- JA POHJA- ELÄINTUTKIMUKSET

2 KAASUPUTKIHANKKEESEEN LIITTYVÄT SEDIMENTTI- JA POHJAELÄINTUTKIMUKSET Päivämäärä 26/09/20134 Laatija Sanna Sopanen Tarkastaja Maria Kangaskolkka Tommi Marjamäki Hyväksyjä Viite

3 KAASUPUTKIHANKKEESEEN LIITTYVÄT SEDIMENTTI- JA POHJAELÄINTUTKIMUKSET SISÄLTÖ 1. Johdanto 1 2. Työn toteutus Sijainti Näytteenotto Analyysit 2 3. Tulokset ja niiden tarkastelu Sedimentin fysikaaliset ominaisuudet Sedimentin haitta-ainepitoisuudet Radionuklidit sedimentissä Sedimenttien pilaantuneisuuden ja läjityskelpoisuuden arviointi Laatukriteerit Analyysitulosten normalisointi ja tulkinta Sedimenttinäytteiden normalisoidut haitta-ainepitoisuudet Pehmeän pohjan eliöyhteisöt 6 4. Yhteenveto ja johtopäätökset 8 5. Lähteet 9 LIITTEET Liite 1 Tutkimuspisteiden sijainnit Liite 2 Pohjaeläinnäytteenoton kenttälomakkeet Liite 3 Sedimentti- ja pohjaeläinnäytteenoton kenttäraportti (MMT) Liite 4 Laboratorioanalyysien tutkimustodistukset Liite 5 Sedimentin fysikaalisten ja kemiallisten määritysten tulostaulukot

4 KAASUPUTKIHANKKEESEEN LIITTYVÄT SEDIMENTTI- JA POHJAELÄINTUTKIMUKSET 1 1. JOHDANTO Balticconnector maakaasuputki yhdistää Suomen ja Viron kaasunjakeluverkostot. Kansallisten kaasunjakeluverkostojen yhdistäminen parantaa merkittävästi kaasun alueellista saatavuutta ja toimitusvarmuutta ja siten edistää kaasun jakelun luotettavuutta eri olosuhteissa Suomessa ja Baltian maissa. Maakaasuputkea on suunniteltu Viron Paldiskin Laheperän ja Suomen Inkoon välille. Balticconnectorin suunniteltu rantautumiskohta Suomessa sijaitsee Fjusön niemellä noin kahden kilometrin päässä itään Inkoon satamasta. Inkoon saaristossa on suunnitellulle maakaasuputkelle tutkittu kahta vaihtoehtoa: Stora Fagerön saaren pohjois- ja eteläpuolista vaihtoehtoa. Geofyysiset ja geotekniset ominaisuudet vaihtelevat kaasuputken reitillä pehmeistä sedimenttijaksoista kallioperään. Syvyysolosuhteet vaihtelevat myös kallioharjanteiden ja rantakallioiden/kuilujen ollessa tunnusomaisia lähellä Suomen rannikkoaluetta. Koska Balticconnector kaasuputken ennakoidaan kulkevan epätasaisen maaston läpi, joudutaan merenpohjaa todennäköisesti paikoitellen muokkaamaan mm. asentamalla kiviainestukia, jotta putken jänneväli ei kasvaisi liian suureksi. Merenpohjan muokkaus voi vaatia ruoppaus- ja läjitystöitä, joiden aikana kiintoainetta leviää vesiympäristöön virtausten mukana. Kiintoaineesta mahdollisesti vapautuvien haitta-aineiden aiheuttaman riskin kartoittamiseksi, kaasuputken vaihtoehtoisilla linjauksilla toteutettiin sedimentin pilaantuneisuuden tutkimus. Pohjaeläimistön nykytilaa hankealueella tutkittiin maakaasuputken reitillä eliöstövaikutusten arviointia tukemaan. Tutkimuksesta laadittiin Rambollissa tutkimussuunnitelma (Balticconnector Survey Methodology ). Sedimenttitutkimukset tehtiin kyseisen suunnitelman mukaisesti elokuussa 2013 sekä joulukuussa Pohjaeläintutkimukset tehtiin loka- joulukuussa TYÖN TOTEUTUS 2.1 Sijainti Tutkimuspisteet vaihtoehtoisilla kaasuputkilinjauksilla on esitetty liitteessä Näytteenotto Vaihtoehtoisilta kaasuputkilinjauksilta otettiin sedimenttinäytteitä kahdella tutkimuskerralla. Pisteiden FG21-FG22 ja R01-R09 näytteenotto toteutettiin Rambollin toimesta. Pisteiden R10-R13 näytteenoton toteutti Ruotsalainen merentutkimukseen erikoistunut yritys, MMT Tutkimuspisteiden sijainnit on esitetty liitteessä 1. Näytteenoton yhteydessä kirjattiin aistinvaraiset havainnot sedimentin laadusta. Pisteiden FG21- FG22 ja R01-R09 sedimenttitutkimus suoritettiin veneestä käsin Ekman-näytteenottimella lukuun ottamatta vesisyvyydeltään matalaa R01-pistettä, jonka sedimenttinäyte otettiin suokairalla. Ekman-näytteenottimella otetut näytteet edustavat pintasedimenttiä noin 0-7 cm syvyydeltä. Suokairalla näytteitä otettiin kolmelta syvyydeltä 0-20, ja cm. Näytteenoton suorittivat Markus Stenvall ja Thomas Banafa Rambollista. Tutkimuspisteiden sijainnit määritettiin GPSlaitteella. Kenttähavainnot on koottu taulukkoon 1.

5 KAASUPUTKIHANKKEESEEN LIITTYVÄT SEDIMENTTI- JA POHJAELÄINTUTKIMUKSET 2 Pohjaeläinnäytteet otettiin Ekman-näytteenottimella viitenä rinnakkaisnäytteenä tutkimuspistettä kohti. Näytteet seulottiin 0,5 ja 1,0 mm seuloilla ja rinnakkaisnäytteet säilöttiin omiin purkkeihin siten, että lopulliseksi etanolin väkevyydeksi tuli 70 %. Tutkimuspisteiden sijainnit määritettiin GPS-laitteella. Näytteenoton suorittivat Timo Soinisto ja Martti Waltari Rambollista. Pohjaeläinnäytteenoton kenttälomakkeet ovat liitteenä 2. Pisteiden R10-R13 sedimentti- ja pohjaeläinnäytteenotto suoritettiin kahmarityyppisellä Day grab näytteenottimella MMT:n toimesta. Näytteenottimen kokonaistilavuus on 15 l ja sedimentin ottosyvyys enintään 17 cm. Pohjaeläinnäytteiden tilavuudet (l) olivat: R10 5 l, R11 6 l, R12 15 l ja R13 15 l. Pohjaeläinnäytteet seulottiin ja säilöttiin edellä kuvatun menetelmän mukaisesti. Näytteenoton kenttäraportti (MMT) on liitteenä 3 ja yhteenveto kaikista kenttähavainnoista taulukossa 1. Näytteet pakattiin laboratorion toimittamiin näyteastioihin, jotka toimitettiin kylmälaukuissa Ramboll Analyticsin laboratorioon Lahteen analysoitaviksi. 2.3 Analyysit Sedimenttinäytteistä tehtiin tutkimussuunnitelman mukaisesti laboratoriossa seuraavat haittaaineanalyysit: Kaikilta tutkimuspisteiltä analysoitiin: alkuaineet (arseeni, kadmium, kupari, elohopea, kmi, lyijy, nikkeli ja sinkki) orgaaniset tinayhdisteet (tributyylitina ja trifenyylitina) Osalla tutkimuspisteistä tutkittiin lisäksi: Dioksiinit ja furaanit (pisteet FG21, FG22, R01, R03, R09, R10, R11, R12, R13) Öljyhiilivetyjakeet (pisteet FG21, FG22, R01, R03, R10, R11, R12, R13) PCB-yhdisteet (pisteet FG21, FG22, R01, R03, R09, R10, R11, R12, R13) Polyaromaattiset hiilivedyt (pisteet FG21, FG22, R01, R03, R09, R10, R11, R12, R13) Radioaktiivisuus (Cs-137 ja ns. luonnonnuklidit K-40, Ra-226, Th-232 ja U-238) (pisteet R03, R09, R10, R11, R12, R13) Sedimenttinäytteiden savespitoisuudet määritettiin Rambollin maalaboratoriossa Lahdessa. Sedimenttinäytteiden orgaanisen aineksen määrä (hehkutushäviö 550 C) ja haitta-ainepitoisuudet analysoitiin Ramboll Analyticsin laboratoriossa Lahdessa. Radionuklidien aktiivisuuspitoisuudet määritettiin STUK Säteilyturvakeskuksessa. Pohjaeläimet määritti FM Markus Leppä Probenthos Oy:stä. 3. TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 3.1 Sedimentin fysikaaliset ominaisuudet Laboratorioanalyysien alkuperäiset tutkimustodistukset on esitetty liitteessä 4. Sedimenttinäytteistä tehtyjen fysikaalisten ja kemiallisten määritysten tulokset sekä normalisoidut tulokset on koottu liitteen 5 taulukoihin. Tutkimusalueelta otettujen sedimenttinäytteiden orgaanisen aineksen pitoisuudet vaihtelivat välillä 1,3 12 % ja savespitoisuudet välillä 4,4 70 %. Raekoostumuksen perusteella Fjusön lähellä olevat pisteet (FG21, FG22 ja R01) olivat suurimmaksi osaksi silttistä hiekkaa ja liejuista savea. Pisteet R02-R06 olivat pääosin hiekkaista tai savista silttiä. Ulkosaaristossa ja avomerellä tutkitut sedimentit olivat hiekkaa tai hiekkamoreenia (R07-R09) ja pisteet (R10-R13) hiekkaa tai pehmeämpää liejua.

6 KAASUPUTKIHANKKEESEEN LIITTYVÄT SEDIMENTTI- JA POHJAELÄINTUTKIMUKSET 3 Taulukko 1. Sedimenttinäytteenoton kenttähavainnot vuonna Piste Vesisyvyys Näytteenotin Nostot (kpl) Maalajiarvio Rikkivetyä Muut havainnot FG21 10 Ekmann 2 Sa/si FG22 9 Ekmann 1 Sa/si R01 7 Suokaira 4 Sa R02 16 Ekmann 2 Sa/si+lieju seassa hiekkaa R03 21 Ekmann 2 Sa/si seassa hiekkaa R04 15 Ekmann 1 Sa/lieju Kyllä lievä rikkivedyn haju R05 25 Ekmann 2 lieju Kyllä lievä rikkivedyn haju R06 32 Ekmann 1 lieju rikkivedyn haju R07 30 Ekmann 3 Hhk/si ei hajua R08 34 Ekmann 3 Hhk/Si ei hajua, vähän soraa R09 36 Ekmann 4 Hhk/Si/Sr ei hajua, vähän soraa RO10 44 Day grab 1 Hk hiekkaa, johon sekoittunut soraa RO11 54 Day grab 1 lisa sitkeää savea, pintakerroksessa litteitä huokoisia kiviä RO12 64 Day grab 1 salj Kyllä liejua, jossa savijuosteita RO13 69 Day grab 1 salj Kyllä liejua 3.2 Sedimentin haitta-ainepitoisuudet Sedimenttinäytteistä analysoitujen haitta-aineiden pitoisuudet on koottu liitteen 5 taulukkoon. Sedimenttinäytteiden alkuainepitoisuudet olivat pieniä, lukuun ottamatta arseenipitoisuuksia, jotka olivat hieman kohonneita ja ylittivät valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi esitetyt kynnysarvot. Etelä-Suomen arseenipvinssin alueella, johon myös Inkoon alue kuuluu, erityisesti savissa esiintyy luontaisesti kynnysarvotasot ylittäviä arseenipitoisuuksia. Tämän voi todeta Geologian tutkimuskeskuksen ylläpitämästä valtakunnallisesta taustapitoisuusrekisteristä (http://www.gtk.fi/tapir). Orgaanisten haitta-aineiden analysoidut pitoisuudet olivat yleisesti melko pieniä. Polykloorattuja bifenyylejä eli PCB-yhdisteitä on käytetty mm. eristeaineina, hydrauliikkaöljyinä ja voiteluaineina sekä maaleissa ja liuottimissa. PCB-yhdisteiden summapitoisuudet sekä kaikkien yksittäisten PCB-kongeneerien pitoisuudet alittivat kaikissa näytteissä laboratorion analyysimenetelmän määritysrajat. Dioksiineja syntyy kloorauspsesseissa sekä epätäydellisen palamisen seurauksena. Dioksiinien ja furaanien pitoisuudet alittivat valtioneuvoston kynnysarvon kaikissa näytteissä. Orgaanisia tinayhdisteitä on käytetty mm. torjunta-aineina ja hyödynnetty mm. veneiden ja laivojen pohjamaaleissa estämään kasvillisuuden ja pieneliöiden kiinnittymistä aluksen pohjaan. Myös orgaanisten tinayhdisteiden (tributyylitina = TBT ja trifenyylitina = TPT) pitoisuudet olivat suurimmaksi osaksi melko pieniä. TPT:n pitoisuus oli kaikissa näytteissä laboratorion määritysrajan (5 µg/kg) alapuolella. TBT:n pitoisuudet olivat määritysrajan alapuolella tai melko pieniä, vaihdellen välillä 2 65 µg/kg ja alittaen valtioneuvoston kynnysarvon. Polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä eli PAH yhdisteitä syntyy eniten teollisuudessa, liikenteessä ja muussa energiantuotannossa epätäydellisen palamisen seurauksena. PAH-yhdisteiden pitoisuudet olivat pääosin laboratorion määritysrajan alapuolella ja määritysraja ylittyi vain muutamalla tutkimuspisteellä. Mitatut pitoisuudet eivät ylittäneet valtioneuvoston asetuksen kynnysarvoja. Öljytuotteet ovat tyypillisiä ympäristössä niiden laajan käytön vuoksi. Öljyhiilivetyjakeiden (keskiraskaat ja raskaat jakeet) esiintymistä tutkittiin Fjusön läheisillä pisteillä sekä välisaaristossa ja avomerellä. Öljyhiilivedyt olivat pääosin määritysrajan alapuolella. Näytteet, joissa havaittiin vähäisiä määriä öljyhiilivetyjä, olivat selvästi valtioneuvoston kynnysarvon alapuolella. Tulosten perusteella sedimenteissä ei ollut havaittavissa öljyhiilivedyistä aiheutunutta pilaantumista.

7 KAASUPUTKIHANKKEESEEN LIITTYVÄT SEDIMENTTI- JA POHJAELÄINTUTKIMUKSET Radionuklidit sedimentissä Sedimentin radionuklidien aktiivisuuspitoisuudet määritettiin välisaariston (R03) ja avomeren (R09-R13) pisteiltä. Tutkimuksessa analysoitiin sekä keinotekoisia että luonnollisia radionuklideja eli alkuaineiden radioaktiivisia isotooppeja. Alkuperäiset tutkimustodistukset ovat liitteessä 4. Aktiivisuuspitoisuudet olivat kautta linjan samaa luokkaa. Cesium-137 on keinotekoinen nuklidi, jota on kertynyt Suomenlahden sedimentteihin pääosin Tshernobylin onnettomuuden seurauksena. Cs-137 aktiivisuuspitoisuudet ovat Suomenlahden sedimenteissä korkeimmillaan noin cm syvyydellä (HELCOM 2007, HELCOM 2013), jossa aktiivisuuspitoisuus on luokkaa Bq/kg ka. Pintasedimenteissä pitoisuudet ovat keskimäärin alle 500 Bq/kg ka (HELCOM 2007). Tutkituilla pisteillä cesiumin aktiivisuuspitoisuus oli melko alhainen, ollen pintasedimenteille normaalilla tasolla (taulukko 2). Luonnossa esiintyvien luonnonnuklidien pitoisuudet olivat normaalilla tasolla. U-238 nuklidin pitoisuudet olivat samaa luokkaa kuin Pohjanlahdella mitatut aktiivisuuspitoisuudet (HELCOM 2007). Kalium-40 nuklidin aktiivisuuspitoisuus Suomenlahden pintasedimenteissä on tyypillisesti Bq/kg ka (HELCOM 2007). Tässä tutkimuksessa mitatut pitoisuudet eivät poikenneen luonnollisesta tasosta. Ra-226 nuklidin pitoisuus vaihtelee Suomenlahden pintasedimenteissä keskimäärin välillä Bq/kg ka. (HELCOM 2007). Th-232 nuklidin aktiivisuuspitoisuutta pintasedimentissä on mitattu Itämeren eteläosissa, jossa pitoisuudet ovat luokkaa Bq/kg ka. Radonin ja toriumin pitoisuudet olivat sedimenteille tyypillisiä. Taulukko 2. Radionuklidien aktiivisuuspitoisuus sedimentissä kuiva-ainetta kohti. Mittauksen kohde Referenssipäivämäärä* Nuklidi Tulos ± epävarmuus Bq/kg kp. R K ± 90 Cs ± 6 Ra ± 17 Th ± 5 U ± 23 R K ± 60 Cs ,4 ± 3 Ra ± 12 Th ± 4 U ± 16 R K ± 80 Cs ,0 ± 2,8 Ra ± 19 Th ,7 ± 4,7 U-238 <120 R K ± 100 Cs ± 5 Ra ± 107 Th ± 14 U ± 164 R K ± 130 Cs ± 36 Ra ± 49 Th ± 11 U-238 <190 R K ± 180 Cs ± 30 Ra ± 41 Th ± 8 U ± 51 *Referenssipäivä on se päivämäärä, jolle tulos on laskettu

8 KAASUPUTKIHANKKEESEEN LIITTYVÄT SEDIMENTTI- JA POHJAELÄINTUTKIMUKSET Sedimenttien pilaantuneisuuden ja läjityskelpoisuuden arviointi Laatukriteerit Ruoppausmassojen meriläjityskelpoisuutta arvioidaan laatukriteerien avulla eli vertaamalla sedimenttinäytteiden normalisoituja haitta-ainepitoisuuksia asetettuihin kriteeriarvoihin. Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeessa (Ympäristöministeriö, ) on esitetty laatukriteerit ruoppausmassojen meriläjityskelpoisuuden arviointiin. Ohjeessa on esitetty kaksi haitta-ainetasoa: alempi taso (taso 1) ja ylempi taso (taso 2). Laatukriteerien perusteella ruoppausmassan läjityskelpoisuus luokitellaan seuraavasti: Haitaton ruoppausmassa eli haitta-ainepitoisuuksiltaan alemman tason (taso 1) alittava ruoppausmassa, josta aiheutuvia haittoja voidaan yleisesti pitää kemiallisen laadun puolesta meriympäristölle merkityksettöminä. Ruoppausmassa on mereen läjityskelpoista. Mahdollisesti pilaantunut ruoppausmassa, jonka haitta-ainepitoisuudet asettuvat tasojen 1 ja 2 väliin (ns. harmaalle alueelle ). Mahdollisesti pilaantuneen sedimentin läjityskelpoisuus on arvioitava tapauskohtaisesti. Pilaantunut ruoppausmassa eli haitta-ainepitoisuuksiltaan ylemmän tason (taso 2) ylittävä ruoppausmassa, jota pidetään haitallisuuden takia pääsääntöisesti mereen läjityskelvottomana (voidaan sijoittaa mereen, jos maalle sijoittamisen vaihtoehto on ympäristön kannalta huonompi ratkaisu). Ympäristöministeriön työryhmän laatimassa mietinnössä (Orgaaniset tinayhdisteet Suomen vesialueilla. Ympäristöministeriön työryhmän mietintö ) on esitetty edellä mainittujen laatukriteerien tiukentamista orgaanisten tinayhdisteiden osalta. Mietinnössä on esitetty suositukset trifenyylitinan (TPT) laatukriteereiksi, siten että trifenyylitinan taso 1 olisi 3 µg/kg kuiva-ainetta normalisoituna. Taso 2 olisi 200 µg/kg kuiva-ainetta normalisoituna tributyyli- ja trifenyylitinan summapitoisuutena. Sedimenttinäytteistä määritettyjä haitta-ainepitoisuuksia on tässä tutkimusraportissa verrattu edellä mainittuihin ruoppausmassojen läjityskriteereihin Analyysitulosten normalisointi ja tulkinta Sedimenttinäytteiden analyysitulokset normalisoitiin savespitoisuuksien ja orgaanisen aineksen suhteen standardisedimentiksi. Metallipitoisuudet korjattiin standardisedimentin pitoisuuksiksi käyttämällä seuraavaa kaavaa: (a+b*25+c*10) Ckorj.= C* (a+b*savi+c*orgaaninen aines) missä Ckorj. = pitoisuus standardisedimentissä C = mitattu pitoisuus savi = mitattu saven (< 2 µm) osuus psentteina kuivapainosta orgaaninen aines = hehkutushäviö psentteina kuivapainosta ( 30 %)

9 KAASUPUTKIHANKKEESEEN LIITTYVÄT SEDIMENTTI- JA POHJAELÄINTUTKIMUKSET 6 vakiot a, b, c eri metalleille: Metalli Vakiot a b c As 15 0,4 0,4 Cd 0,4 0,007 0,021 Cr Cu 15 0,6 0,6 Hg 0,2 0,0034 0,0017 Ni Pb Zn ,5 Sedimenttinäytteiden orgaanisten haitta-aineiden analyysitulokset normalisoitiin orgaanisen aineksen suhteen standardisedimentiksi: 10 C korj.=c* orgaaninen aines missä Ckorj. = pitoisuus standardisedimentissä C = mitattu pitoisuus orgaaninen aines = hehkutushäviö psentteina kuivapainosta (välillä 2 %...30 %) Näytteiden haitta-ainepitoisuuksia ei normalisoitu, jos alkuperäinen analysoitu pitoisuus alitti laboratorion analyysimenetelmän määritysrajan Sedimenttinäytteiden normalisoidut haitta-ainepitoisuudet Sedimenttinäytteiden normalisoidut analyysitulokset on esitetty liitteessä 5. Alkuaineista taso 1 ylittyi elohopealla, kadmiumilla, kromilla, kuparilla, lyijyllä, nikkelillä ja sinkillä R02 ja R04-R06 pisteillä. Ylitykset olivat lieviä. PCDD/F-yhdisteillä taso 1 ylittyi pisteessä R01 ja R09-R10 lievästi. Samoin öljyhiilivedyillä havaittiin lieviä tason 1 ylityksiä pisteillä FG22, R10 sekä R12-R13. TBT:n pitoisuus ylitti niukasti tason 1 useilla pisteillä (FG21-22, R02-R06, R12-R13). Ylitykset olivat kaikissa tapauksissa lieviä ja pitoisuudet jäivät selvästi tason 2 alapuolelle. 3.5 Pehmeän pohjan eliöyhteisöt Pohjaeläinnäytteenoton kenttätiedot on esitetty liitteissä 2 ja 3. Pohjaeliöstön esiintymistä tutkittiin samoilla pisteillä, joista otettiin sedimenttinäytteet pois lukien pisteet FG21 ja FG22. Tulokset on esitetty yksilömäärinä (yksilöä/m 2 ) ja biomassoina (WW g/m 2 ). Tulosten perusteella pohjaeläimistön tilaa on kuvattu BBI (Brackish Water Benthic Index, Perus 2007) luokitteluindeksillä, jonka olettamuksena on, että lajiston monimuotoisuus pienenee ympäristöstressin kasvaessa. Indeksin laskenta perustuu lajilukumäärään, runsaustietoihin sekä pistearvoihin eri eläinlajien tai ryhmien ympäristöstressin sietokyvystä. Indeksi on sovitettu Itämeren olosuhteisiin ja se ottaa huomioon Itämeren luonnostaan alhaisen lajidiversiteetin (Vuori ym. 2009). BBI indeksiä käytetään rannikkovesien pohjaeläimistön ekologisen tilan kuvaamisen apuvälineenä (Vuori 2009). Tässä yhteydessä indeksin saamia arvoja on verrattu vertailuarvoon yksittäisillä pisteillä, joten tulosten perusteella ei voida arvioida alueen kokonaistilaa pohjaeläimistön kannalta. Laji- tai taksonimäärä oli Suomenlahden rannikolle tyypillisen alhainen, vaihdellen välillä 1-7 (taulukko 3).

10 KAASUPUTKIHANKKEESEEN LIITTYVÄT SEDIMENTTI- JA POHJAELÄINTUTKIMUKSET 7 Lukumääräisesti runsaimpina lähes kaikilla pisteillä tavattiin liejusimpukkaa (Macoma balthica) ja amerikansukasjalkaista (Marenzelleria spp.), jotka sietävät hyvin ympäristön aiheuttamaa stressiä, mm. pohjan alhaista happipitoisuutta (taulukko 3). Alhaisimmat yksilömäärät havaittiin pisteillä R04 ja R05, joiden sedimentissä oli lievää rikkivedyn hajua. Pisteen R02 lukumääräisesti runsain laji oli surviaissääskiin kuuluva Chironomus plumosus t. joka on erittäin tolerantti ympäristöstressille. Avomerellä sijaitsevat syvät (>60 m) pisteet R12 ja R13 voidaan pohjaeläimistön esiintymisen perusteella luokitella lähes kuolleiksi. Pisteet sijaitsevat suolaisuuden harppauskerroksessa (halokliini Itämerellä n m syvyydellä), jossa veden vaihtuvuus on hidasta. Näillä pisteillä sedimentti oli mustaa liejua, jossa oli rikkivedyn hajua, mikä kertoo syville pohjille tyypillisestä hapettomuudesta. R13 pisteellä ainoana havaittuna lajina oli valkokatka (Monoporeia affinis) (1 yksilö/näyte), joka on erittäin herkkä alhaiselle happipitoisuudelle. Löydös ei ole tyypillinen kyseiselle syvälle hapettomalle liejupohjalle ja onkin todennäköistä, että yksilö on jäänyt seulalle käsiteltäessä edellisiä näytteitä ja kulkeutunut näytteeseen. Epätavallisen löydöksen takia pisteen R13 lajihavaintoa ei huomioida tuloksissa. Pisteiltä R06-R10 tavattiin valkokatkaa ja kilkkejä (Saduria entomon), jotka ovat herkkiä ympäristön aiheuttamalle stressille ja kertovat pohjan hyvästä tilasta. Yleisesti ottaen tutkimusalueen lajisto on tyypillinen eteläisen Suomen rannikkovesille ja heijastaa hyvin pohjan olosuhteita. Taulukko 3. Tutkimuksessa esiintyneet taksonit/lajit (yksilöä/m 2 ) eri pisteillä. Runsaimpina esiintyneet lajit on korostettu. LAJIT/TAKSONIT Suomenkielinen nimistö RO1 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13* NEMERTEA Limamadot Cyanophthalma obscura OLIGOCHAETA Harvasukasmadot Heterochaeta costata 76 Limnodrilus hoffmeisteri 38 POLYCHAETA Monisukasmadot Bylgides sarsi liejusukasjalkainen 20 Hediste diversicolor merisukasjalkainen 38 Marenzellaria sp. amerikansukasjalkainen DIPTERA Kaksisiipiset Chironomidae surviaissääskentoukat Chironomus plumosus t Procladius sp BIVALVIA Simpukat Cerastoderma glaucum idänsydänsimpukka 38 Macoma balthica liejusimpukka GASTROPODA Kotilot Potamopyrgus antipodarum vaeltajakotilo PRIAPULIDA Makkaramadot Halicryptus spinulosus okamakkaramato CRUSTACEA Äyriäiset Monoporeia affinis valkokatka * Isopoda Siirat Saduria entomon kilkki Laji-/taksonimäärä Yksilömäärä (Yks/m 2 ) *Pisteen lajihavainto hylätty. Perusteena epätyypillinen havainto rikkivetyä sisältävälle hapettomalle liejupohjalle. Simpukat (liejusimpukka) olivat myös biomassaltaan selvästi runsain ryhmä lähes kaikilla pisteillä (kuva 1). Alhaisimmat biomassat havaittiin pisteillä R02, R04 ja R05. Pisteiden R12 ja R13 pohja oli käytännössä kuollut ja haisi rikkivedyltä. Samoin pisteillä R04 ja R05 havaittiin lievä rikkivedyn haju. Liejusimpukoiden keskimääräinen koko vaihteli välillä 7,2 13,9 mm. Pisteiden R04 ja R05 simpukat olivat keskimäärin pienikokoisimpia. Pienimmät simpukat havaittiin pisteellä R04 ja R05. Kaikilta pisteiltä löytyi kuitenkin pienikokoisia alle 6 mm ja isoja yli 15 mm simpukoita, joten tutkitut populaatiot ovat ainakin osittain uusiutumiskykyisiä. Yleisesti liejusimpukkavaltaisten pohjien kokonaisbiomassat nousivat verrattain korkeiksi, ollen samaa luokkaa tai jopa korkeampia kuin Helsingin edustan ulkosaaristossa, joilla kokonaisbiomassat ovat olleet korkeimmillaan luokkaa g WW/m 2 (Muurinen 2009). Lajimäärään ja runsauteen pohjautuvan BBI indeksin ja ekologisen laatusuhteen perusteella suurin osa tutkituista pisteistä olisi pohjaeläimistön perusteella hyvässä/tyydyttävässä tilassa. Heikoimpana erottuivat avomerellä sijaitsevat syvät R12 ja R13 pisteet, joiden pohjat olivat lähes kuollutta mustaa liejua. Tulokset ovat suuntaa-antavia ja rajoittuvat tutkittuihin pisteisiin, eikä niiden perusteella voida tehdä laajempia johtopäätöksiä alueen pohjien tilasta.

11 KAASUPUTKIHANKKEESEEN LIITTYVÄT SEDIMENTTI- JA POHJAELÄINTUTKIMUKSET 8 Kuva 1. Pohjaeläinten biomassa ja yksilömäärä vuonna 2013 tutkituilla pisteillä Äyriäiset Siirat WW g/m Yks/m 2 Kotilot Simpukat Surviaissääsken toukat Harvasukasjalkaiset Monisukasjalkaiset Makkaramadot Limamadot Yksilömäärä yhteensä (Yks/m2) 50 0 RO1 RO2 RO3 RO4 RO5 RO6 RO7 RO8 RO9 RO10RO11 R12 R13* 0 *Pisteen lajihavainto hylätty. Perusteena epätyypillinen havainto rikkivetyä sisältävälle hapettomalle liejupohjalle. Taulukko 4. Pohjaeläimistön tilaa kuvaavat indeksit, jotka on laskettu laji- ja yksilölukumäärien perusteella. Taulukossa BQI on Benthic Quality Index (Rosenberg ym. 2004), BQImax on tyypeittäin ja syvyysluokittain korkein BQI-arvo, H on Shannon-Wienerin monimuotoisuusindeksi, H max on tyypeittäin ja syvyysluokittain korkein H -arvo, BBI on Brackish Water Benthic Index, joka on sovitettu Itämeren olosuhteisiin (Perus ym. 2007). BBI-indeksiä verrataan indeksille määritettyyn vertailuarvoon BBI vertailuarvo. Ekologisen laatusuhteen arvo (ELS) saadaan jakamalla BBI-indeksi BBI vertailuarvolla. Pohjaeläimistön tilaa kuvaavat BBI luokka ja BBI-ELS luokka saadaan vertaamalla arvoja vertailuarvoihin (Vuori ym. 2009). *Pisteen lajihavainto hylätty. Perusteena epätyypillinen havainto rikkivetyä sisältävälle hapettomalle liejupohjalle. RO1 RO2 RO3 RO4 RO5 RO6 RO7 RO8 RO9 R10 R11 R12 R13* Shannon-Wiener H' 1,55 1,18 1,49 1,38 1,50 1,69 1,63 1,67 1,94 1,58 1,25 0 H' max 2,6 2,58 2,58 2,58 2,58 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 BQI max 8,06 11,2 11,2 11,2 11,2 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 BQI 3,93 1,56 3,45 1,83 2,58 5,19 4,86 6,32 6,11 4,94 3,81 1,5 BBI vertailuarvo 0,63 0,6 0,6 0,6 0,6 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 BBI 0,49 0,26 0,4 0,29 0,34 0,46 0,43 0,48 0,55 0,44 0,33 0,02 BBI-ELS 0,78 0,43 0,67 0,48 0,57 0,75 0,7 0,79 0,9 0,72 0,54 0,03 BBI luokka H H H H H H H H H H T Hu BBI-ELS luokka H T H T H H H H H H T Hu 4. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Suoritetun sedimenttitutkimuksen perusteella sedimentissä esiintyy tason 1 ylittäviä haittaainepitoisuuksia pääasiassa alkuaineilla ja TBT:llä. Ylitykset ovat kautta linjan hyvin pieniä. Alueelta ruopattavat pintasedimentit luokitellaan ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaan mahdollisesti pilaantuneiksi. Pilaantuneisuus arvioidaan tämän tutkimuksen mukaan kuitenkin niin vähäiseksi, ettei se todennäköisesti ole esteenä meriläjitykselle. Pitoisuudet olivat niin alhaisia, ettei ruoppausten aikainen kiintoaineen leviäminen todennäköisesti aiheuta vesiympäristölle haitta-aineista aiheutuvaa riskiä. Mahdollisille hankkeen aikaisille ruoppauksille ja läjityksille tarvitaan vesilain mukainen lupa.

12 KAASUPUTKIHANKKEESEEN LIITTYVÄT SEDIMENTTI- JA POHJAELÄINTUTKIMUKSET 9 Tutkimuksen mukaan tutkittujen alueiden pohjaeläinyhteisöt edustavat tyypillisiä Suomenlahden rannikon pohjaeläinyhteisöjä, joissa esiintyy runsaasti viime vuosina yleistynyttä amerikansukasjalkaista sekä liejusimpukoita. Pohjat eivät ole erityisen herkkiä esimerkiksi sedimentin leviämisen aiheuttamalle liettymiselle. Syvimpien pohjien eliöyhteisöt olivat hyvin köyhiä, mikä on seurausta huonosta happitilanteesta. Osalta tutkittuja pisteitä löytyi myös pohjien hyvää tilaa kuvaavia lajeja, kuten happipitoisuuden laskulle herkkää valkokatkaa. Balticconnector kaasuputkihankkeen ei arvioida aiheuttavan suurta riskiä alueen pehmeiden pohjien yhteisöille, jotka yhteisörakenne huomioon ottaen (liejusimpukkavaltaisuus) omaavat hyvän palautumispotentiaalin eli eivät ole kovin herkkiä esimerkiksi liettymiselle (Kotta ym. 2009). 5. LÄHTEET HELCOM Thematic assessment of long-term changes in radioactivity in the Baltic Sea, Balt. Sea Environ. Proc. No s. HELCOM 2007.Long-lived radionuclides in the seabed of the Baltic Sea. Report of the sediment baseline study of HELCOM MORS in Balt. Sea Environ. Proc. No s. Kotta, J., Herkül, K., Kotta, I., Orav-Kotta, H. & Aps, R Response of benthic invertebrate communities to the large-scale dredging of Muuga Port: Estonian Journal of Ecology. 58(4): Muurinen, J., Pääkkönen, J.-P., Räsänen, M. & Sopanen, S Helsingin ja Espoon merialueen tila vuonna Jätevesien vaikutusten velvoitetarkkailu. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 4/ s. Perus, J., Bonsdorff, E., Bäck, S., Lax, H.-G., Villnäs, A. & Westberg, V Zoobenthos as indicators of ecological status in coastal brackish waters: a comparative study from the Baltic Sea. Ambio 36(2-3): Rosenberg, R., Blomqvist, M., Nilsson, H., Cederwall, H. & Dimming, A marine quality assessment by use of benthic species-abundance distributions: a proposed new protocoll within the European Framework Directive. Mar. Poll. Bull. 49(9-10): Vuori, K.-M., Mitikka, S. & Vuoristo, H. toim Pintavesien ekologisen tilan luokittelu. Osa I: Vertailuolot ja luokan määrittäminen. Osa II: Ihmistoiminnan ja ympäristövaikutusten arviointi. Ympäristöhallinnon ohjeita 3/ s. Ympäristöministeriö Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohje. Ympäristöopas s.

13 LIITE 1

14

15 LIITE 2

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 LIITE 3

26 M E A S U R E T H E D I F F E R E N C E! Benthic Sampling Field Report Balticconnector Benthic Sampling Gulf of Finland December 2013 Document No: GAS-MMT-SUR-REP-BIOFIELD I s s u e d f o r U s e J a n u a r y MMT Sven Källfelts Gata 11 SE Västra Frölunda, Sweden Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Mail: Web:

27

28 Client: Gasum Field Logs MMT Doc. No: GAS-MMT-SUR-REP-BIOFIELD Benthic Sampling Field Report Benthic Sampling Project Doc. No: GAS-MMT-SUR-REP-BIOFIELD Revision History Revision Date Comment Check Approval Client Approval A Issued for Use JT CH/HS MK Issued for Client Review JT CH/HS MK Document Control Responsibility Position Name Content Biologist Jon Teleberg Content, Check Report Coordinator Cajsa Hermansson Check, Approval Project Manager Helena Strömberg Document owner: StinaPalmeby, Reporting Director

29 Client: Gasum Field Logs MMT Doc. No: GAS-MMT-SUR-REP-BIOFIELD TABLE OF CONTENTS 1. METHODOLOGY FIELD LOGS

30 Client: Gasum Field Logs MMT Doc. No: GAS-MMT-SUR-REP-BIOFIELD LIST OF FIGURES Figure 1 Day grab sampler LIST OF TABLES Table 1 Sample site position list

31 Client: Gasum Field Logs MMT Doc. No: GAS-MMT-SUR-REP-BIOFIELD 1. METHODOLOGY Figure 1 Day grab sampler. The environmental survey was performed using grab sampling. Four sample sites (Table 1) were selected by the client. At each environmental grab sampling site, two grab samples were retrieved. One used for sediment analysis and one for infauna analysis. A Day grab sampler Figure 1 was used for sampling benthic infauna and sediment. The Day grab sampler covers 0.1 m 2 of the seabed, with a maximum volume of 12 litres. The Day grab sampler consists of two stainless bucket sections mounted within a stainless steel frame. Dual tensioned bridles retain and trigger bars holding these buckets in the open position on deployment. On contact with the seabed, the trigger bar releases the buckets allowing them to close under and retrieve a sample. 6

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.5.2012 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS,

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Päivämäärä

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 6..04 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA Päivämäärä 6//04 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2013 LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Päivämäärä 08/07/2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI Vastaanottaja Saint-Gobain Weber Oy Ab Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 15.8.2011 Viite 82138072 YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI

Lisätiedot

NUPURINKARTANO, ESPOO

NUPURINKARTANO, ESPOO Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 22.8.2016 NUPURINKARTANO, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS NUPURINKARTANO, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Päivämäärä

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

SEDIMENTTITUTKIMUSRAPORTTI

SEDIMENTTITUTKIMUSRAPORTTI SEDIMENTTITUTKIMUSRAPORTTI SUKELTAJAN SUORITTAMA NÄYTTEENOTTO KRUUNUNHAAN SILTASUUNNITTELUALUEEN SEDIMENTISTÄ HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ENV520 27.3.2014 VAHANEN ENVIRONMENT OY Linnoitustie 5,

Lisätiedot

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot

LIITE 1 Kesän 2011 tutkimuksen yhteenvetotaulukot

LIITE 1 Kesän 2011 tutkimuksen yhteenvetotaulukot FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 1 Kesän 2011 tutkimuksen yhteenvetotaulukot FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 1a Normalisoimattomat analyysitulokset Tutkimustulokset 1/2 KSV Kruunuvuori P15976P001

Lisätiedot

VUOSAAREN SATAMA UUDEN PISTOLAITURI- ALUEEN SEDIMENTTI- TUTKIMUS

VUOSAAREN SATAMA UUDEN PISTOLAITURI- ALUEEN SEDIMENTTI- TUTKIMUS Vastaanottaja Helsingin Energia Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 6.9.2013 VUOSAAREN SATAMA UUDEN PISTOLAITURI- ALUEEN SEDIMENTTI- TUTKIMUS VUOSAAREN SATAMA UUDEN PISTOLAITURIALUEEN SEDIMENTTITUTKIMUS

Lisätiedot

Sedimenttianalyysin tulokset

Sedimenttianalyysin tulokset Liite 6 Sedimenttianalyysin tulokset Sedimenttinäytteet otettiin kokoomanäytteenä ruopattavista kohdista noin 1,2 metrin syvyyteen saakka. Näytteissä on mukana siis eloperäisen aineksen lisäksi pohjan

Lisätiedot

Vastaanottaja. Espoon kaupunki. Asiakirjatyyppi. Tutkimusraportti. Päivämäärä KULMAKORPI, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS

Vastaanottaja. Espoon kaupunki. Asiakirjatyyppi. Tutkimusraportti. Päivämäärä KULMAKORPI, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 30.1.2017 KULMAKORPI, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Maaperän pilaantuneisuustutkimus 1 / 9 Päivämäärä 30.1.2017 Laatija

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN ASE- MANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS

KIRKKONUMMEN ASE- MANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Kirkkonummen kunta Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 24.2.2017 KIRKKONUMMEN ASE- MANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS KIRKKONUMMEN ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS

Lisätiedot

MUKKULANKATU 20 B & A, LAHTI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUKSET

MUKKULANKATU 20 B & A, LAHTI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUKSET Vastaanottaja Lahden kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 24.1.2014 Viite 1510009981 MUKKULANKATU 20 B & A, LAHTI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUKSET MUKKULANKATU

Lisätiedot

#!$! # # 1 3 %!!$ " & ' #

#!$! # # 1 3 %!!$  & ' # %&'( )! ## * *, -(,.(( %/ (+ ## 0! """##$ # 1/ # '2/ # // #3 # )((/, #!,.(+/, # )!!!!! # 4. # /2/, # *2/,., #3, # 1 "!!! #!$! # # 1 3 %!!$ " & ' # &&55 6,.( ).( 3 5.7 % # 1/ # # #.( 1 (()!*+,)-!!!!!$.//#

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 20.3.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Pilaantuneiden maiden kartoitus 1 ( 1 ) PAL P12684

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 7.1.2015 14-9281 #1 1 (2) Liperin kunta Tekninen osasto Riikonen Kari (sposti) Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Antti Lindfors ja Ari Laukkanen Luode Consulting Oy 13.6.2013 LUODE CONSULTING OY, SANDFALLINTIE 85, 21600 PARAINEN 2 Johdanto Tässä raportissa käsitellään

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 13043 22.03.2013 SKOL jäsen ATALAN KERROSTALOT 1 / 6838 / ATALA / TAMPERE Atanväylä 2 33580 TAMPERE Ristimäenkatu 2 33310 Tampere Puhelin (03) 2767 200 Faksi (03) 2767 222 Sähköposti

Lisätiedot

VEHMAISTEN KAUKANIEMEN ASEMA- KAAVA NRO 8455

VEHMAISTEN KAUKANIEMEN ASEMA- KAAVA NRO 8455 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 219 557 Päivämäärä 5.12.2014 VEHMAISTEN KAUKANIEMEN ASEMA- KAAVA NRO 8455 MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE

MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE Vastaanottaja Kimmo Raski, HPT-Invest Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 2.12.2015 MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI MESSUKYLÄNKATU 30-32,

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1

Lisätiedot

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 7.10.2015 Viite 1510019903 HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN

Lisätiedot

NIEMENRANTA AK2, ENTISET LAUTATARHAT JA RANNAN TÄYTTÖALUE

NIEMENRANTA AK2, ENTISET LAUTATARHAT JA RANNAN TÄYTTÖALUE Vastaanottaja Metsä Board Oyj Päivämäärä 12.11.2012 NIEMENRANTA AK2, ENTISET LAUTATARHAT JA RANNAN TÄYTTÖALUE MAAPERÄN KUNNOSTUKSEN LOPPURAPORTTI NIEMENRANTA AK2, MAAPERÄN KUNNOSTUKSEN LOPPURAPORTTI Tarkastus

Lisätiedot

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359.

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359. Sijaintikartta Tutkimuskohde Mittakaava 1:20000 0 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359 Ympäristö-ELYt Kuntarajat 2 km KOHDE: Porin Veturitallit TYÖNUMERO:

Lisätiedot

Kokemäenjoen suunniteltujen ruoppausten sedimenttitutkimus

Kokemäenjoen suunniteltujen ruoppausten sedimenttitutkimus Kokemäenjoen suunniteltujen ruoppausten sedimenttitutkimus Raumanjuopa ja Luotsinmäenhaara Kaisa Lehto Maaperägeologian osasto Maantieteen ja geologian laitos Turun Yliopisto 3.2.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS LIITE 13b Vastaanottaja Yara Suomi Oy Lauri Kaitanen Uudenkaupungin tehtaat PL 5 23501 UUSIKAUPUNKI Päivämäärä 8.1.2016 Viite 1510005420/3-4 YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS YARA

Lisätiedot

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Vastaanottaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 27.8.2012 PIKON BETONI OY MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS PIKON BETONI OY MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Tarkastus 27.8.2012 Päivämäärä

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI

SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Maaperän pilaantuneisuustutkimusraportti Päivämäärä 19.9.2011 SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA Vastaanottaja Rauman kaupunki Tekninen virasto Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2014 MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA MAAPERÄTUTKIMUKSET Päivämäärä 08/07/2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Suonenjoen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 13.01.2014 NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus

Lisätiedot

Svärdfeltin ampumarata

Svärdfeltin ampumarata SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIPOON KUNTA Svärdfeltin ampumarata Ympäristötekniset lisätutkimukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.12.2012 P19175P001 Ympäristötekniset lisätutkimukset 1 (7) Svanström Terhi

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012 1 (3) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 147962 (WVELKUA/Verkosto), saapunut 15.8.2012, näytteet otettu 15.8.2012 (12:10) Näytteenottaja: Pirjo Stark

Lisätiedot

LIITE 1 Ilmakuvia alueesta Ilmakuva alueesta vuodelta 1946. Ilmakuva alueesta vuodelta 1956. 1 LIITE 1 Ilmakuvia alueesta Ilmakuva alueesta vuodelta 1966. Ilmakuva alueesta vuodelta 1974. 2 LIITE 1 Ilmakuvia

Lisätiedot

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS Tilaaja Neste Oil Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 26.3.2014 Viite 1510011354 TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTILASELVITYS Päivämäärä 26.3.2014 Laatija

Lisätiedot

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 2.5.2011 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET Virtain upunki 2.5.2011 Tilaaja Virtain upunki Ympäristösuunnittelija Sanna Marknen PL 85 34801 VIRRAT

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON ASEMA- VANMUUTOSALUE, NAANTALI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON ASEMA- VANMUUTOSALUE, NAANTALI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 24.11.2011 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON ASEMA- VANMUUTOSALUE, NAANTALI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 LISÄTUTKIMUS 21.8.2014 12.9.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia...

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 17.10.2014 KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus Päivämäärä 17/10/2014

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 LISÄTUTKIMUS 21.8.2014 12.9.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia...

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ MAAPERÄTUTKIMUS RAPORTTI 14.8.2014 (Täydennetty 24.10.2014) Ristinummentie 121 Ristinummentie 121 2 / 11 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija...

Lisätiedot

TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO

TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 12.09.2016 TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO Tarkastus

Lisätiedot

NIEMENRANTA III, TAMPERE

NIEMENRANTA III, TAMPERE Vastaanottaja Riikka Rahkonen, Tampereen Kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä Tammikuu 2017 ID 1 728 384 NIEMENRANTA III, TAMPERE ASEMAKAAVAN NRO 8496 RANTA- JA VESIALUEEN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000 Kaupunginvaltuusto 25.1.2016 Liite 2 3 P25 KK4 491-2-10-111 P26 P24 KK2 KK3 KK1 Rakennenäytteet kellarikerroksesta: MHT1 (Tiiliseinä) MHT2 (Betonilattia) P23 HP 2 1100 mg/kg öljy KK5 Massanvaihto 2004

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS

KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Phof Oy Tutkimuskohde Kaivokselantie 5 Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 2.6.2013 KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS KAIVOKSELAN ENTINEN PUMPPUTEHDAS,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015 1 (3) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 185289 (WTAIVA/Lähtevä), saapunut 13.10.2015, näytteet otettu 13.10.2015 Näytteenottaja: Kati Lorjo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND Näytenumero 113-2017-00011023 Päivämäärä 15.9.2017 Sivu 1 / 6 Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä (mirka.simila@selanne.net), Reisjärven

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS

ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 17.4.2012 ID 386059 ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS ASEMAKAAVA 8093 OSA-ALUE, MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151 Tutkimusraportti Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet Puolalanmäen lukio Aurakatu 11 20100 Turku -------- 30.10.2013 Projekti 5151 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Lähtökohta ja tavoite... 2 2 Suoritetut

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4.

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4. Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.4.2016 Viite 1510016678-009 Osaprojekti Biologinen tarkkailu pintavesissä TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN

Lisätiedot

KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012

KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012 Tutkimusraportti 8.2.2012 KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012 Kuva 1. Kirkniemen suunnitteilla olevan karavaanarialueen maaperätutkimusten näytteenottoa. JAKELU:

Lisätiedot

RAPORTTI. Ympäristöauditointi Salorankatu 2 Salo 29.7.2015 SALON KAUPUNKI. Projektinumero: 1530367 Versio A0

RAPORTTI. Ympäristöauditointi Salorankatu 2 Salo 29.7.2015 SALON KAUPUNKI. Projektinumero: 1530367 Versio A0 RAPORTTI SALON KAUPUNKI Ympäristöauditointi Salorankatu 2 Salo Projektinumero: 1530367 Versio A0 Jakelu: Golder Associates Oy Salon kaupunki / Ari Vainio Sisällysluettelo 1.0 TEHTÄVÄN KUVAUS... 1 1.1 Johdanto...

Lisätiedot

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TÄYDENNYS 7.10.2016 Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy 1 TAUSTA Toivosen Sora Oy suunnittelee muualta tuotavan kalliokiviaineksen murskausta sekä

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys Liikennevirasto Suonenjoen liikennepaikka 2.2.2015 - 1-1 Johdanto Suomen GPS-Mittaus Oy on Liikenneviraston toimeksiannosta tehnyt maaperän pilaantuneisuusselvityksen

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS

Lisätiedot

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 Tiia Sillanpää ja Eeva Kaarina Aaltonen / 26.11.2012 KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 1. TAUSTA Kokkolan jätevedenpuhdistamolla

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot

YMPÄRISTÖARVIOINTI VR-yhtymä Oy Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688

YMPÄRISTÖARVIOINTI VR-yhtymä Oy Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688 YMPÄRISTÖARVIOINTI Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688 Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö: Otto Lehtipuu Osoite: PL 185 Kohteen kiinteistunnus: 837-599-2-17 00101 Helsinki TEHDYT TUTKIMUKSET,

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Ympäristöriskitarkastelu Päivämäärä Helmikuu 2014 Viite 1510005105-003 MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

Lisätiedot

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Pilaantuneisuustarkastelu tontilla Ristinarkku-4940-6 Tampereen kaupunki tekee uutta asemakaavaa (nro 8224) tontille 4940-6 Tampereen Ristinarkussa. Tilaajan pyynnöstä

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 156291 (WNAANT/N1), saapunut 4.6.2013, näytteet otettu 4.6.2013 (09:40) Näytteenottaja: VS

Lisätiedot

ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI

ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 9.11.2016 ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen Rakennusmateriaalien haitalliset aineet Jarno Komulainen 11.10.2017 Haitta-ainetutkimukset Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi olla terveydelle vaarallisia ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET utkimusraportti 1 (7) Veijanmäenkatu 16-20, ampere ENV259 7.12.2011 YMPÄRISÖEKNISE UKIMUKSE VEIJANMÄENKAU 16-20 33560 AMPERE 7.12.2011 VAHANEN ENVIRONMEN OY Linnoitustie 5 H, FI-02600 Espoo Kyllikinkatu

Lisätiedot

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINETUTKIMUKSET Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi

Lisätiedot

Väinölänrannan kaavamuutosalue,

Väinölänrannan kaavamuutosalue, JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Väinölänrannan kaavamuutosalue, Jyväskylä Tutkimusraportti, maaperän ja sedimentin pilaantuneisuus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.11.2013 P22123P002 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus

Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SASTAMALAN KAUPUNKI Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.12.2014 P25584P001 Tutkimusraportti Samuli Teittinen

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE, INARI

TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE, INARI POHJOIS-SUOMEN BETONI- 23.12.2015 JA MAALABORATORIO OY Nahkimontie 9 tel. 016-364 902 E-Mail etunimi.sukunimi@pbm.fi 1 INARIN KUNTA Arto Leppälä Piiskuntie 2 99800 IVALO TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE,

Lisätiedot

Tampellan Veturihalli

Tampellan Veturihalli 1 (7) 15062011 Työnro 110042-436415 SELVITYS RAKENTEIDEN HAITTA-AINEISTA Tampellan Veturihalli Tampella / 954 / 2 TAMPERE 33210 Puh 0207 911 777 Fax 0207 911 778 ESPOO Harakantie 18 A 02650 Espoo Puh 0207

Lisätiedot

Turun sataman TBTsedimenttien. liukoisuustutkimukset. Knowledge taking people further --- Modifioitu diffuusiotesti LIFE06 ENV/FIN/00195-STABLE

Turun sataman TBTsedimenttien. liukoisuustutkimukset. Knowledge taking people further --- Modifioitu diffuusiotesti LIFE06 ENV/FIN/00195-STABLE Ramboll Knowledge taking people further --- Turun sataman TBTsedimenttien liukoisuustutkimukset Modifioitu diffuusiotesti LIFE06 ENV/FIN/00195-STABLE Helmikuu 2007 Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 157803 (WRAISIO/R2), saapunut 15.7.2013, näytteet otettu 15.7.2013 (13:30) Näytteenottaja: SaKo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS, ETELÄPÄÄN LISÄTUTKIMUKSET. Jyväskylän kaupunki. Tutkimusraportti. Helmikuu 2017.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS, ETELÄPÄÄN LISÄTUTKIMUKSET. Jyväskylän kaupunki. Tutkimusraportti. Helmikuu 2017. Vastaanottaja Jyväskylän kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä Helmikuu 2017 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS, ETELÄPÄÄN LISÄTUTKIMUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS,

Lisätiedot

TYYNENTIE, LAHTI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS

TYYNENTIE, LAHTI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Lahden kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimiala Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 15.9.2015 Projektinumero 1510020187 TYYNENTIE, LAHTI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS TYYNENTIE,

Lisätiedot

Tehdasalueen maapohjan perustilaselvitys

Tehdasalueen maapohjan perustilaselvitys SWECO YMPÄRISTÖ OY Tehdasalueen maapohjan perustilaselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2016 P30713 Raportti 5.10.2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Kohdetiedot... 1 2.1 Sijainti...

Lisätiedot

PIMA-selvitys/raportti

PIMA-selvitys/raportti PIMA-selvitys/raportti Hietakyläntie 171 Pyhäsalmi Kunta: Pyhäjärvi Kaupunginosa: 403 Kortteli/Tila: 25 Tontti/Rek.nro: 38 Sivu 2 / 4 PIMA-selvitys/raportti 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET 1.1 Toimeksianto Raahen

Lisätiedot

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Nokian kaupunki, Asko Riihimäki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.12.2013 KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS KOHMALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Kuopio TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 15.9.2014 14-6583 #5 1 (4) Tervon kunta Vesilaitos Korhonen Jukka (email) Tervontie 4 72210 TERVO Tilausnro 179362

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS 19.4.2016 YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS Senaatti-kiinteistöt Pori Ratapiha: Alue 1 (609-9-36-16) Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt RAPORTTI Raportti numero: 1651907 Jakelu: Senaatti-kiinteistöt Golder Associates

Lisätiedot

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS Vastaanottaja Sara Alanärä, Oulun Vesi Asiakirjatyyppi Haitta-ainekartoitusraportti Päivämäärä 14.1.2016 HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA-AINEKARTOITUS

Lisätiedot

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne 3462 Liite ASETUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT JÄTTEET Tässä liitteessä määritellään asetuksen soveltamisalaan kuuluvat jätteet sekä niiden sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuden ja liukoisuuden

Lisätiedot

TARASTENJÄRVEN ASEMAKAAVA-ALUEET 8475 JA 740 ARSEENIN TAUSTAPITOISUUS SEKÄ KIVIAINEKSEN LAATU- JA YMPÄRISTÖOMINAISUUDET

TARASTENJÄRVEN ASEMAKAAVA-ALUEET 8475 JA 740 ARSEENIN TAUSTAPITOISUUS SEKÄ KIVIAINEKSEN LAATU- JA YMPÄRISTÖOMINAISUUDET Vastaanottaja Kangasalan kunta Tampereen kaupunki ID 1 244 731 Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 4.5.2015 TARASTENJÄRVEN ASEMAKAAVA-ALUEET 8475 JA 740 ARSEENIN TAUSTAPITOISUUS SEKÄ KIVIAINEKSEN

Lisätiedot

RAPORTTI. Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna YMPÄRISTÖARVIOINTI 22.10.2014. Raportti numero: 14502130180 Ver. A0. Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

RAPORTTI. Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna YMPÄRISTÖARVIOINTI 22.10.2014. Raportti numero: 14502130180 Ver. A0. Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt 22.10.2014 YMPÄRISTÖARVIOINTI Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt RAPORTTI Raportti numero: 1402130180 Ver. A0 Jakelu: Senaatti-kiinteistöt Golder Associates Oy Ympäristöarvion

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI. Tilaaja: Laitilan kaupunki / tekninen toimi Keskuskatu Laitila

LAITILAN KAUPUNKI. Tilaaja: Laitilan kaupunki / tekninen toimi Keskuskatu Laitila 21.04.2017 LAITILAN KAUPUNKI Ympäristöarviointi Erik Sorolaisen tie 1, Laitila Tilaaja: Laitilan kaupunki / tekninen toimi Keskuskatu 30 23800 Laitila RAPORTTI Raportti numero: 1777848 Jakelu: Laitilan

Lisätiedot

TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMAPUISTO GEOTEKNISET TUTKIMUKSET JA YMPÄRISTÖNÄYTTEENOTTO

TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMAPUISTO GEOTEKNISET TUTKIMUKSET JA YMPÄRISTÖNÄYTTEENOTTO Vastaanottaja Rajakiiri Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.1.2013 TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMAPUISTO GEOTEKNISET TUTKIMUKSET JA YMPÄRISTÖNÄYTTEENOTTO MAALISKUU 2011 ELOKUU 2011 LÄJITYSALUE 2012

Lisätiedot

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi Betonimurskeen hyödyntäminen Maanrakentamisessa MARA005/16 Työmääärin: 330472 Inspecta KiraLab, 12.1.2017 1 / 1 Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie 281 71820 PÖLJÄ Näytteet

Lisätiedot

TAMPELLAN YLEMPIEN KERROSTEN LATTIA- RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

TAMPELLAN YLEMPIEN KERROSTEN LATTIA- RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11236 10.01.2012 SKOL jäsen KOY KOSKITAMMI, TAMPELLA Kelloportinkatu 1 33100 TAMPERE TAMPELLAN YLEMPIEN KERROSTEN LATTIA- RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUSSELVITYS Ristimäenkatu 2 33310

Lisätiedot