srsälrö lumen dieleltfisyys Pekka Hiinninen Minna Hanski ja laakko Sierla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "srsälrö lumen dieleltfisyys Pekka Hiinninen Minna Hanski ja laakko Sierla"

Transkriptio

1 w ;"

2 .$:.,.t::.. srsälrö lumen dieleltfisyys Pekka Hiinninen Aineen elektromasneettisista ominaisuuksista sen dielektrisyys on yesiselitteisimmin yhteydessä väliaineen kosteuteeii. Nvkiaikaisilla kosteusldieläktrisr,-vs - antureilla pyslytåan havaitsemaa n I u men ti heydessä tadahtuvat muutokset. Menetelmien alueellinen hyväksikäyttö parantaa tulvahuipun ajankohdan ja voimakku u den ennusta mista. t[aanftuiuatul$en, lastelun ia tuluasuoielun nälgmät Minna Hanski ja laakko Sierla Kansainväliseen kuivatus- ia kastelukomissioon (ICID) liittymisen mvötä Suomi on saanut entistä paremmat mahdollisuudet maankuivatus-, kastel u- ia tulvasuojelualan maailmanlaajuiseen ja myös kansalliseen verkostoitumiseen. IMITUSKU NTA IIIATIItTIAlA tekn.ti, dosentti Matti Ettala Og Kuopion gliopisto IUHA]II KEITUIIHI tekn.ti, dosentti tutki rnusj o htaj a ( p rofe s s o i.) Rlrsta ja kal.atolouden tutkimuslaitos T e kn ill t ne n ko r ke ak o tl Iu r$r(0 r(uusrsro Jll.tri, hgdrologi Suomen y mp aistöke skus, g m pa n >t ö ua i k u t u sq k s i h' k ö ilankku MAUIIU1A cl ipl. in s.. t'e -iyl iin rka sr a 1a nt act j a metsirtctlousmin[ steiö, maaseutu ja luonnonuaraosasto, uesutclrclgksikk:ö lrtanta lulttattt0 dipl.tns., johtcllct Poin Vesr RAUIIO PIIPPO dipl. ins., toimitusj o htaj a Vesi jcl ui aitosghdtstgs rg lta SilUolA dipl ins., g mpciistöneuuo s Läns i- Suome n g mp aristö lupauir a sto

3 Pilaantuneiilen maa-alueiden tutlfi mus geolysitaalisin mcnetglmin Piiizti Rajala A rti kkeli käsi ttelee geofysikaalisten menetelrnien kävttöå piiaantuneiden maaalueiden selvityksissä'valhoilla saha-alueilla ja sulietuilla kaatbpaikoilla. Geofysikaalisina mehetelmina on faytetty sähköisiä ia såihkömagneettisia hritt'åuksia, ioiden avulla tu tkim u skohteiden pohjavettä likaava t aineet havaitaan sähköniohtavuusanomalioina. llyilrol0git ffiuiassa Perlti Sanna Maailman ilmatieteen ifi estön (\AMO) hyd rol ogi komission 1.1. konferenssi pidetti in Abuiassä, N igeria ssa 6.-1' Kokouksessa-käsiteltiin laajasti jåirjestön toirnikenttälin kuuluvia hydrologisia kysymyksiä. Voimavarojen viihentymistä ia pirsial öi runelsuu tta pidättiin va ka vana än selm ana toirninnah kehity kselle. Poralaiuot Nils Guststssson, Harma Kaheliu Päioi Kurltio ja Laina Salonen Veden laatua suomalaisissa porakaivoissa heikentävät vleisimmin suuret rauta-, mangaani- iä radonpitoisuudet. Valtå-kunnällisesti tårkasteltuna arseenipitoisuudet ovat alhaiset, mutta uraanipitoisuudet puolestaan korkeat l4rho:n ehdottamaan raia-arvoon verrattuina. llrolotiileif, uiemäreissä Marko Stenroos Tosina pidetyissä, usein sukupolvelta toiselle oerivtw i ssa " kaup unki tarinoiisa iresifidol toinfrusti-u ktu rti näyfl äy ryy tuntemattomana verkostona, ioka yhdistää kivttäiät toisiinsa. M aanalaisissa putkistoissa elaa tarinoiden mukaan funtemattomia ia vaarallisia eliiimiä. Tarinat osoittavat, että tekniikka koetaan pelottavana ja epåiluotettavana. Päätirioitu Timo Maasilta E Itemilnalien tsriunnasta SakaiHalmemies Palolaitosten toriumat kemikaalionnett-omuu det liitg/vät pääasiallisesti vaarallisten aineiden kulietusonnettomuu ksiin.. kuhetuksista n.75 % koskee palavia nesteitä. palttlaitos saapuu onnettomuuspaikalle n. 15 minuutissa. tehokas alipaineimu voisi pelastaa pohjaveden m lmmafiilralemislo lbstracts Uierasly RII(U UAIIIIA dipl.ins. Vesi- ja uiemciilaitosghdistgs ry 011t uanrs tokn fi.1^aonfti Teknillinen ko rke ako ulu Suomen Akatemian uanhempi tutkija ENKK UUONI lä.aket.kix ti, oikeuskemian professoi Helsingin gliopisto, o ike uslaoketiete e n Loito s EliI0i$toimittsiat HANAHUEHEN professoi HEilRIIIflO TU UIIIEII tekn.go. Uesitalous nyt myös lntencti$sä 0s0ittGessa 5': :=.tj S-= 1-: = g====== =:==

4

5 FF%* PÄÄKI RJ O ITI' S urslmlous UUIIISTUU * Timo Maasilta päätoimittaja Vesitalous Vesitaloud il toimituskunta valmisteli viime lrroden aikanajuhani Kettusen ohjauksessa strategiasuunnitelman vuosille 200L Tiimän strategian mukaisesti on aloitettu lehden sis:illtin ja ulkoasun uudistaminen. Oleellisena osana uudistusta on verkkopalveluiden luominen. Toimituskunta kiteytti lehden strategian seuraavasti: Vesitalous on riippumaton" vesi- ia ympliristöasioita käsittelevä, ennen kaikkea aktiivisille vesialan ammattilaisille tarkoitettu lehri. Uudistuneen lehden jokaisessa numerossa hrlee olemaan parin kolmen artikkelin "mirtiteema" aiheesta, jota pidämme tärkeänä. Tätä täydentävät yleisaiheiset artikkelit sekåi tietyt vakiopalstat kuten vieraskynåi-, uutis- ja yleisönosastopalstat. Vieraskynäpalstalle pyrimme saamaan alan johtavien asiantuntijoiden kolumneja. Tåimiin palstan aloittaa Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Lea Kauppi. Tekn.yo Henriikka Tuovinen alkaa keväåin aikana toimittaa uutispalstaa, jossa haastatellaan alalla vaikuttavia henkilöitä ja kerrotaan ajankohtaisista tapahtumista. Oma palsta on varathr myös lukijoiden yleisönosasto{yppisille kirjoituksille. T2ima lukijapalsta ilmes{y toivottavasti jo senraavassa numerossa. Runsasta osanottoa toivotaan! Ulkoasunmuutokset huomaa jo kannen uudesta ilmeestä. Myös lehden sisäsivuja on modernisoitu. Lehden 40- vuotisessa historiassa hlviksi havaitut asiat on kuitenkin pyritty säilytfiimäåin. Lehden koko on hivenen muuttunut. Värejä on tarkoitus käyttää entistä enemmåin niin artikkeleissa kuin ilmoituksissakin. Liikehakemistoilmoitukset on tarkoitus muuttaa värillisiksi sitä mukaa kuin tarvetta ilmenee. Tulemme panostamaan voimakkaasti myös verkkolehden kehitt:imiseen ja siihen liittyvaan markkirnpaikkaan, josta on tarkoitus luoda kattava tiedosto alamme tuotteiden valmistajille ja markkinoijille sekä heidiin asiakkailleen. fyrki Lehto Viestintätoimisto Media- Consultit MCI:stä kertoo proiektista tarkemmin tässä numerossa. ' Toivomme, että niin vanhat kuin uudetkin lukiiamme ottavat tyyfi äisinä vastaan tåimåin Vesitalous -lehden kautta aikojen suurirunan uudistuksen. Palautetta voi lähettää osoitteella fi Miellyttäviä lukuhetkia uudistuneen Vesitalouden parissa! å

6

7 IilEIEKTRlSWS kertoo årusmem wesånffir#en j a sularil?åsh*rkkyyffiem Kevättulvat riippuvat valuma'alueen lumeen sitoutuneen veden määrästä ja ilmasto-olosuhteista sulamiskauden aikana. Lumeen sitoutuneen veden määrä ja lumen sulamisherkkyys voidaan mitata myös sähköisesti. Geofysikaalisista suureista dielektrislrys korreloi h1ruin lumen tiheyden ja sen sulamisherkklryden kanssa. Dielektrislrysmittaukset ovat nopeita ja antureiden perusteella on helppo rakentaa automattisia seuranta-asemia. Jo neljällä tai viidetlä seuranta-asemalla voidaan hallita valumaalueen lumen sulamisherkksrys ja keskittää alueelliset vesipitoisuusmittaukset, konventionaaliset tai sähköiset, ajankohtaan, jolloin lumen vesianro on suurimmillaan. fin Pekka Hänninen tekn.tri Geolo gian tutkimuskeskus gsf.fi Kirjoittajan työnä on maaperätietojärjestelmien ja geofysikaalisten maaperätietoj ärjestelmien kehittäminen. Maaperätutkaluotaus ja dielektrisprsmittaukset ovat hänen erikoisalaansa. Vesivoimatalouden ja kevättulvan säännöstelyn kannalta on tärkeää tietää lumen vesiarvo ja sulamisherkkyys. Perinteisesti lumen vesiarvoa tutkitaan punnitsemalla valuma-alueella tilavuustarkkoja näytteitä sekä lentomittauksilla radiometrisen säteilyn va! menemisen perusteella. Geologian tutkimuskeskus (GTK) yhteistyössä Kemijoki Oy:n (KEIO) kanssa selvitti lumen vesiarvon määrittämistä dielektrisyyden perusteella ja lumen ominaisuuksien ajallisia ja paikallisia vaihteluita. Tutkimuksessa kaytettiin ohjelmoitavia tiedonkeruulaitetta, CS615 kosteusantureita (Campbell Scientific 1999, USA) ja lämpötila-antureita. Komponenteista rakennettiin kiinteä seuranta-asema ja kannettavan mittauslaitteiston prototyyppi. Laitteistojen hinta oli noin mk/yksikkö. Maastotyöt tehtiin KEJO:n Vuotson lumimittauslinj alla kevättalvella 2000 sekä GTK:n Vuotson tukikohdan Iäheis;,yteen perustetulla koea1alla, jolla tutkittiin lumen dielektriswsmittausten'kohinaa'.

8 llieleltrisyys, Iumen tihcys ia sen uesiaruo Dielektrisyys on elektroma gneettinen (EM) suure, joka voidaan mitata mm. havainnoimalla EM-aallon kulkunopeutta. Väliaineen dielektrisyys riippuu kiinteiden partikkelien, ilman ja veden seossuhteesta, veden lämpötilasta ja kiinteiden partikkeiien omir-raisuuksista. Ilman dielektrisyys onl, jältn3,2-3,8 (Bogorodsky & all. 1983) ja vapaal veden noin 80. Luonnontilaisten mineraalisten irtomaiden dielektrisyydet vaihtelevat Koska kuiva lumi on jääpartikkelien ja ilman seos, voivat sen dielektrisyydet vaihdella 1.,2-3,2 (I,2-2,0, kun lumen tiheys on 0,1-0,5 kg/dm', Schneebeli & all., 1998), tätä suuremmat dielektrisyysarvot tarkoittavat, että seoksessa on vapaata vettä. Kuivan lumen dielektrislyksiä mitattaessa liikutaan hywin suppealla mittausalueella, mutta sulamisveden sekoittuminen lumeen muuttaa lilannetta radikaalisti. Alustavissa tutkimuksissa havaittiin, että pääosa maaperän dielektrisyysmittauksiin tarkoitetuista laitteista ei reagoinut riittävästi lumen tiheydessä tapahtuviin muutoksiin, mutta käytettyjen antureiden tulokset riippuivat sekä Kuva 1. Seuranta-aseman pysty- (a) ja vaaka (b) CS61 5 anturien kiinnitys ja keskusyksikkö sekä virtalähde (c). lumen tiheydestä että vapaan veden osuudesta antureilla. Nämä anfurit mittaavat aikaa, jonka elektromagneettinen pulssi käyttää anturien (l=0,3 m) matkalla. Anturin primaaritulos (t) on kasitelty jo sen elektroniikkaosassa, eikä kuvaa todellista aikaa. Primaarituios vaihteiee noin 0,7:stä (ilma) 1,9:ään (vesi). Tarkoissa mittauksissa on huomioitava antureiden yksilölliset (taulukko 1) erot sekä niiden lämpötilariippuvuus, joka on 0,0009/"C. Antureiden manuaalissa annetfu 1'htälö sähköisesti johtamattoman irtomaan vesipitoisuuden ja mittausarvon t väli1le, on tehty vedel1e, jonka dielektrisyys on 25,3 kertainen jään dielektrisyyteen nähden. Koska anturit ovat yksilöllisiä sekä 0-kohdan eftä herkkyyden suhteen (taulukko 1), on tehtävä O-tason korjaus At=t_ilma - 0,7 ja anturin mittausvälin herkkyyden korjaus k, jotka määriteltiin laboratoriossa ilma- ja jäämittausten avulla. Alkuperäistä kaavaa mukaillen saatiin lumen tiheyden ja mittausarvon väliseksi kaavaksi : Snow_Water = 25,3-(0,335*(t-At)' + 0,037.(t-^9-0,187) / k l1) Anturi Åt : , ,032 r iää , , k t,to 1,19 1,19 '1.01 0,98 1,07 1, asema 0,30m vaaka (v30) asesla 0,45m vaaka (v45) asema 0.75rn vaaka (v75) asema 0,30m pysty (p30) asema 0,60m pysty (p60) asema 0,90m pysty (p90) rikk00ntunut kannettava 0,30m (k30) kannettava 0,60m (k60) kannettava 0,90m (k90) kannettava 0,30m 04:2000 alkaen (k30] Seuranta-asema Seuranta-asema1la tutkittiin, pystytä:inkö lumen tiheyden ajalliset muutokset havaitsemaan dielektrisyysmittausten perusteella ja havaitaanko lumen sulamisen kriittinen hetki sekä maan tila lumen sulamiskaudella. Seuranta-asema perustettiin KEIO:n lumen vesiarvomittauslinjan välittömäåin läheisyyteen hiekkamoreeni-kankaalle. Asemalle asennettiin kolme pystv- ja kolme vaaka-anturia p30, p60, :!,- r' i,:=s -- 5, r:

9 misherkkiä. Niiden vesiarvot olivat kortilma>o" t75>0' r45 >0" 19,05, t30>0' uuy.a7' 20.04,-07,05. pysty vaaka4s 30.04, pysty , vaaka3o , p90 (kuva 1 a), r'30, t 15 ja v75 (kuva 1 b). Kullekin vaaka-antureille asennettiin lämpötila-anturit : t30, t45 ja t75 (kuva 1 b). Maan tilan seuraamiseksi asennettiin horisontaalisesti maa-anturi syvyydelle 0,2m (m20). Seuranta-aseman keskusyksikössä oli ilman lämpötilan seuranta, tiedonkeruulaite ja virtakihde ftuva 1 c). Seuranta-aseman ohjelma suoritti mittauksen kuuden tunnin välein alkaen klo Mittauksissa havainnoitiin aika, antureiden primaariarvot ja 1ämpötilat. Seunnta-aseman tulolset Anturien p90 ja v75 lämpötilakorjauksiin käytettiin 1ämpötila-anturia t75. A1- kuperäinen lämpötila-anturi rikkoontui seurannan alkuvaiheessa ja se jouduttiin korvaamaan uudella. Koska lumen rakennetta ei haluttu rikkoa, uusi anturi sijoitettiin erilleen muista antureista. Anturien p90, v75 ja t75 taso- ja paikka-eroista johtuen anturin p90 lämpöti- Kuva 2. 0,3 m vaaka- ja pysty-anturien sekä näytteiden perusteella laskettu lumen tiheyden kehitys mittausjakson aikana. Näytteissä tapahtuvaa tiheyden kasvu pakkaskautena ja lumen sulamiskauden alussa näkyy mittaustuloksissa, mutta esitetyn kaavan 2 jyrkkyys ei ole pienillä muutoksilla riittävä ja lyhyet lämpimät jaksot reagoi ja iämpöjaksoihin 'holvaantui' 'holvaar*ui' lakoriausta ei hallittu ia v75 anturin llimpötilakorjaus oli epäluotettava. Anturilla v75 havaitut lumen tiheydet saavuttivat sulamista indikoivat 1ukemat 20.4., runsas viikko sen jälkeen, kun ilman päivälämpötila oli noussut pysywästi plussan puolelle (taulukko 2), Tässä lumikerroksessa sulamisvaihe kesti lähes kolme viikkoa, T.5. asti, jolloin anturin v75 paljastui iumen alta. Lämpötila-anturin t45 lukemia käytettiin korjaamaan anturien p60 ja v45 tuloksia. Pystvantureiden kiinnityssalko sulatli lunta lahiympäristöstäåin ja anturi p60 reogoi hetkeilisesti kahteen lvhyeen lämpimän jaksoon, ja Jälkimmäinen jakso sulatti lumen anturin p60 välittömästä läheisyydestä, ja u.b o O n" i: mittaustulokset jäivät 1ähel1e ilmatuloksia. Lumen sulamisen vaikutuksesta tiheysarvot kasvoivat korkeiksi ja ne pysyivät korkealle asti, jolloin anfuri vapautui lumesta. Vasta kymmenen päivää sen jälkeen kun lumen sulaminen havaittiin anturissa p60, reagoi anturi v45 selvästi sulamiseen. Sen jälkeen kun anturit v75 ja p60 havaitsivat sulamiseen samanaikaisesti, sulamisen eteneminen tasolle +0,45 m kesti toista viikkoa. Lämpötila t45 nousi nollan ylapuolelle ja kaksi päivää tämän jälkeen anturi v45 paljastui lumesta. Anturien p30 ja v30 lämpötilakorjaukseen käytettiin 1ämpötila-anturia t30. Pysty- ja vaaka-anturien tulokset pysyivät liihes vakiona (kuva 2) aina siihen saakka kun lumen sulaminen edistyi myös tähän kerrokseen eli 4.5. asti. Alimman kerroksen vaaka ja pystyanturit vapautuivat lumesta lähes samanaikaisesti Kaikkien esiteftyjen lumikerrosten vesiarvot olivat korkeimmillaan välisenä aikana. Tä]Iöin kaikkien lumikerrosten lämpötilat olivat vielä nollan alapuolella. Tä11ä aikavälilla kaikki lumikerrokset olivat sulamispisteessä, mutta lumipeite ei ollut oleellisesti madaltunut. Vuotson alueella lumipeite saavutti maksimivesiarvonsa vasta toukokuun alussa ja siinä tilanteessa kaikki mitatut Iumikerrokset olivat sula- Tiheys Päivän numero 1?

10 keita ja lämpötilat lähellä nollaa. T:imän jälkeen sulamisnopeus ja siitä synty'vä vesimäärä riippuvat täysin seuraavien päivien lämpötila-, auringonsäteily- ja tuuliolosuhteista. Maa-anturin m20 tulokset nousivat syksyiseen arvoonsa (t=7) 24.a. ftuva 3), jolloin Iumen sulamista ei vielä havaittu alemmissa lumikerroksissa. On ilmeistä, että tässä tapauksessa maa sulaa alhaalta päin. Kun lumen sulaminen todella alkoi (5.5.), myös maan vesipitoisuus kasvoi. Sulaminen oli kuitenkin niin nopeaa/ että hiekkamoreenissa sulamisvesi ei ehtinyt imeyfyä kokonaan maahan, vaan pääosa vedestä meni pintavalumana yokiin ja altaisiin. Sulamisveden vaikutuksesta dielektrisyys nousi vain kaksi yksikköä, mikä vastaa vain noin viiden tilavuusprosentin vedenlisäystä (Hänninen, 1997). $euranta-aseman tulostcn yntecnuct0 Seurantajakson aikana aseman liihistöl- 1ä tehtyjen tihennettyjen konventionaalisten lumentiheysmittausten keskiarvot nousivat kevään edetessä (kuva 2). Vaikka seuranta-aseman anturien tulosten perusteella lasketut lumen tiheydet kasvoivat, eivät tulokset tiheys-määritysten kanssa olleet yhtenevät. Talven aikana mittausten perusteeila tiheys kasvoi 0,05 kg/ dm', kun muutos aseman laskennallisissa tiheysarvoissa oli noin puolet siitä. Sulamiskauden aikana seuranta-aseman laskennalliset lumen tiheydet olivat selvästi lumimittausten arvoja suuremmat. Tässä vaiheessa lumessa oii ilmeisesti mukana vapaata vettä, jolloin tiheyden laskemiseen käytetty yhtälö ei päde. Lumen vesiarvon kasvu sulamiskauden alussa näkyi kaikissa antureissa. Kun kaikkien kerrosten vesipitoisuudet ovat korkeimmillaan, voidaan määrittää lurnipeitteen suurin vesipitoisuus. tausarvot olivat voimakkaasti nousseet. Tässä kerroksessa havaintoien lukugffi#ffi Tulosten perusteella riittää, että ilmastollisesti yhtenevä11ä alueella seurataan lumikerroksen 0-0,6 m tiheyden ja maan vesipitoisuuden muutoksia neljä11ä seuranta-asemalla : pohjoisrinne, etelärime, metsäinen tdsdmaa ja avoin tasamaa. Pistcmäiset mittaul(sct Pistemäisten mittausten tarkoituksena oli selvittää, soveltuuko kehitetty Iaitteisto lumen vesiarvon alueelliseen määrittämiseen, mikä on laitteiston mittausteho ja saadaanko mittauksesta 1isäarvoa lumen vesiarvon määrittämisessä ja sulamisen ennustamisessa. Pistemäiset mittaukset tehtiin linja- ja ruutumittauksina. Linjamittauksilla pyrittiin selvittämään lumen tiheyden alueeiliset vaihtelut eri aikoina sekä tiheäl- 1ä ruutumittauksilla (1m*1m) suppean alueen lumen satunnaisten vaihtelujen ja miftausmenetelmiin kohinan s u uruus. Pistemäisen dielektrislysmittarin anturit kiinnitettiin muoviseen tankoon (sondikeppi) pystyasentoon syr.yyksille 0,3m (k30), 0,6m (k60) ja 0,9m (k90) (kuva 4). Mittausta ohjattiin maastokelpoisella näppäimistöllä. Ohjelma kysyi pistetunnuksen sekä lumen paksuuden ja tallensi em. tietojen lisäksi ajan, lämpötilan sekä antureiden primaarituloksen. Linjamittaukset tehtiin karu1ettava11a laitteistolla KEJOn Vuotson neljiin kilometrin tutkimuslinjalla 50 metrin pistevälein. KEJO mittasi konventionaalisin menetelmin lumen tiheyden 400 metrin välein ja lumen paksuuden 50 metrin välein. Mittauslomakkeen mukaan pisteet 1-46 olivat mäntyvaltaisessa, kuusivaltaisessa ja lehtipuuvaltaisessa metsässä seka pisteet ja suolla. Linjan alku, pisteet 1-30, kulki sähkölinjan alla. Ruutumittaukset tehtiin GTK:n Vuotson tukikohdan laheisyydessä aidatulla alueella. Mittausruudukko oli kooltaan 1 m " 1 m ja siinä oli 204 mittauspistettä 13 mittauslinjalla. Mittaukset tehtiin 16.1, ja Pistemäisten minaustcn tulolsgt GTK:n Vuotson tukikohdan koealalla tehdyissä mittauksissa lumen tulokset olivat voimakkaasti keskittyneitä (taulukko 3). Ensimmäisellä mittauskerralla jouduttiin kovien pakkasten johdosta vaihtamaan mittaafia kahden turnin välein. Uusi laite, monta miftaajaa sekä löyhä lumi vaikuttivat siten, että k30 mitta-anturin tulosten hylkäysprosentti oli seitsemän, ja tuloksissa oli suurta hajontaa. Pakkaskauden toisessa mittauksessa kaikkien kerrosten tulokset olivat voimakkaasti keskittimeitä ja selvästi virheellisten mittausten lukumäärä oli mitätön (taulukko 3). Sulamiskauden mittauksessa, (taulukko 3), nakyi vedellä kyllästyneiden pisteiden vaikutus alimman anturin havaintojen mäåiriin laskuna ja hyväksyttyjen arvojen suurina primaarituloksina. Myös toisen kerroksen mit-

11 kä johtuu lumen osittaisesta kyllastymisestä vedellä. Toisin kurn pakkaskaudella oli sulamiskaudella lumen vesiarvoissa huomattavia Paikallisia eroja. määrän vählys johtui lumen paksuuden pienemisestä alle 0,6 metrin. Tulosten perusteel la lumen ominaisuudet eivät vaihtele suppea-alaisesti eikä mittausmenetelmästä aiheudu merkittävää kohinaa. Enimmillään seitsemåin prosenttia mittauksista havaittiin virheellisiksi. Käytännössä mittaajan on tiedettävä kunkin anturin raja-arvot fit.,a-!aa;, ioiden våilissä mittaustuloksen on oltava. Pakkaskauden linjamittausten primaarituloksissa oli ajan funktiona hyvin loiva positlivinen trendi (taulukko 4, vrt. kuva 2). Kun rikkoontuneen ja uuden k30 anturien ilmamittauksen ero oli pieni, voidaan myös tämåin kerroksen muutosta pitää luotettavana. Kuten seuranta-asemalla myös linjamittauksissa varsinaiset muutokset tapahtuivat vasta sulamiskauden aikana. Selvästi virheellisiä tuloksia oli eniten alimman anturin k30 lukemissa, 0-6 %, mikii vastaa ruutumittausten tuloksia. Paiiv:iltlmpotilojen nousu yli nollan ja lumen sulamisen alkaminen ntikyi linjamittaustuloksissa lumen anomaalisen korkeina tiheyksinä alavilla maa-alueilla vzileillä ja Keväiin viimeisessä liniarnittauksessa 16'5. alin anturi oli lähes jatkuvasti vedellä kyllästyneessä lumessa. Mittaustuloksiin vaikutti ennen kaikkea vapaan veden määä, joten muumoskaavalla lasketut tiheydet eivät pidä paikkaansa. *s $ulamiskaudenaiftalta lumen sminaisuultsissa sn $eluiä pailallisia eroia. Anturin k60 tulokset soveltuvat parhaiten ajalliseen ja paikalliseen vertailuun. Kerros 0,3-0,6 m oli edustavimrnin lumessa ja ympiiristötekijöiden vaikutus ko. kerrokseen oli pienin. Pakkaskauden (16.2) ja lumen sulamisen alkutilanteen (13.4) mittaustuloksissa on havaittava ero (kuva 5, taulukko4). MääritystavastariiPpumatta sulamiskauden alussa tehdyissä mittauksissa ei lumen ominaisuuksissa näytä olevan paikallisia eroja. Lumen sulamiskaudella laskennalliset tiheydet olivat selvästi suurempia kuin KEJOn lumen vesiarvomittausten fulokset, mi- 6 5 o.0 c{j -5.'10-15 I : : Pistemäisten mittaustgntgh0 Sähköiset pistemäiset lumenvesiarvomittaukset Perustuvat nopeaan mittaamiseen ja suureen näytemäiirään. Tässä tutkimuksessa käytetyllä laitteistolla lumen vesiarvon rnittaaminen tapahtuu viidessä sekunnissa lumen paksuuden tallettamisen j2ilkeen. Siirtyrniset huomioon ottaen lumen tiheyden liniamittauksissa esitetyllä laitteistolla teho on 3-4 kertainen konventionaaliseen mittaustehoon verrathrna. Hajapistemittauksissa ei voida osoittaa saavutettavaa hyötya, sillä niissä pääosa työajasta kuluu siirtymisiin, YNrcGNUGTO Tutkimuksessa kaytetyt anturit soveltuvat lumen vesiarvomäärityksiin tukemaan ja täydentämään konventionaalisia lumen mittauksia. Seuranta-asemilla havaitaan, milloin lumen vesiar- Kuva 3. Liimpötila 0,3 m maan pinnan yläpuolella ja dielektrisyys 0,2 m maan pinnan alapuolella keväällä Lämpötila jä dieleldrisyys (Er) i1 l 10 s 7 6!0 IiIffitrffi l!

12 Tiheys m o g o-4 F 03 o ilo 50 Pistenumero Kuva 5. Linjamittausten tiheysvaihtelut ajan ja paikan funkiona. CS615 mittauksista on hwäksffi ne, joissa lumen paksuus on yli 0,6 m ja joissa mittausarvo on suurempi kuin ilmamittauksen ja pienempi kuin jäämittauksen arvo' Kuva 4. Kannettava mittalaitteisto. Sondikeppi antureineen mittaajan vasemmassa ja KD10 näppämistö oikeassa kädessä. Keskuyksikkö virtalähteineen riippuu mittaajan olalla. (Kuva P. Hänninen) vo on suurimillaan ia lumikerrokset valmiita sulamaan. Tutkimuslinjoilla havaitaan alueelliset vaihtelut lumen sulamiskauden alettua. Linjamittauksissa on varottava anomaalisia tuloksia, jotka aiheutuvat pakkaantumisesta ia sulamisveden kerääntymisestä lumen pohjakerrokseen. Käytettyjen antureiden lämpötilariippuvuus, herkkyys ja 0-taso on huomioitava mittausjåirjestelyissä ja tuloskäsittelyssä. Lumirnittauksia varten anturit on kalibroitava ilma- ja jäämittauksin. Kalibrointimittausten perusteella voidaan ratkaista lumen tiheyden muuntokaavan kertoimet sekä ohjeistaa anturikohtaiset lumen tiheysmittausten raja-arvot, joiden ylittåiminen edellyttää mittauksen toistoa. Pakkaskauden aikana lumen ominaisuudet muuttuivat vain vähän ia paikalliset erot olivat pieniä. Niiden luotettava mallintaminen vaatii lisätutkimuksia. Sen siiaan sulamiskaudella paikalliset muutokset olivat merkittäviä fa tulokset erosivat selvästi pakkaskauden tuloksista. Tulosten perusteella lumi on pakkaskauden aikana ilmastollisesti samankaltaisella alueella homogeenista ja sen sisåilt2imä veden määrä riippuu liihinnåi lumen paksuudesta. Sen sijaan sulamiskauden aikana lumen ominaisuuksissa on selviä paikallisia eroja. Seuranta-asemilla voidaan havaita hetki, jolloin lurni on'valmis sulamaan' ia sen vesiarvo suurimrnillaan. Tämä ajankohta vaihtelee pohjois- ja etelärinteillä sekä tasamaalla. Ilmastollisesti samankaltaiselle alueelle kannattaa perustaa kolme tai neljä seuranta-asemaa: pohjoisrinne, etelärinne, tasamaa (avoin/metsziinen). Seuranta-asemissa on oltava vtihintäin kolme anturia ja niille lämpötila-anturit : pystyja vaaka 30 sekä pysty 60. Lisäksi tarvitaan yksi maa-anturi syrlydelle 0,2-0,3 m. Seuranta-aseman mittaustaaiuudeksi riittää vksi tai kaksi mittausta vuorokaudessa ja sen mittausjaksoksi maalis-toukokuu. Harvapistemittauksissa esitelyllä menetelmåillä ei saavuteta kustannussäästöä, mutta linlatutkimuksissa päivittåiinen mittausteho kasvaa merkittävästi. Pistem2iisissä mittauksissa tawitaan anturia väleille 0,05 m - 0,35 m ja 0,3-0,6 m. Linjamittauksia karurattaa tehdä pakkaskauden lopulla ja seuranta-asemien osoitettua lumen sulamisen alkaneen. Lähteet Bogorodsky, V,, Bentely, C. & Gudmandsen P Radio glaciology. Glaciology and quaternary geology, D, Reidel Publishing company. 254 s. Campbell Scientific, CS6l5 Water content reflectometer, Users Guide, 19 s. Hänninen, P , Dielectric coefficient surveying for overburden classification, Geological Survey 0f Finland, Bulletin 396, 72 s. Scneebeli, M., Coleou C., Touvier F, & Lesaffre B Measurement of density and wetness in snow using time-domain ref lectometry. International Glaciology Society, Annals of Glaciology 26, s.69-72, Iggsffi?T!f;Ftrffi!

13 #.#.:iii=. UUTISIA keasta tuotteesta tai palvelusta on helpuislllil lllnil0ssn å"e*ga s=lk*=sa * ååca s åak*åe*= kåäeffåfeåäkå *åå *3Få å3=eatse Yli 40 vuotta vesialan uranuurtajana toiminut Vesitalous -lehti iatkaa kehi ty ksen kiirjessä perustama I la lntemet -portaalin osoitteeseen www'vesitalous.com. Vesitalous.com rakentuu vesialan tarjouspyyntöjä välittävän markkinapaikan ja tieteellisen verkkolehden ympärille. Vesialan sähköinen markkinapaikka on yksi Suomen laajimmista, ellei laajin rakennusalalla Intemetissä toimiva tietopankki. Verkkolehden englanninkielisille artikkeleille uskotaan saatavan lukijakuntaa koko vesialan tiedemaailman laajuisesti. Sivuilla on myös laaja linkkikokoelma alan tärkeisiin tahoihin. Tarjouspyynnön lähettäminen oi- poa tehokkaan hakukoneen vuoksi. Tuotteiden ja palveluiden kategorisoinnissa on kaytetty apuna LVI-puolella yleisesti käytössä olevaa LVl-numerojakoa. Jakoa on täydennetty ia osin myös supistettu vastaamaan vesialan vaatimuksia. Normaalihaussa valitaan ensin Pääluokka 14 eri vaihtoehdosia (esim. Eristeet, Lämmittimet, Konsultointi ym.). Paaluokan valinnan jälkeen valitaan tarkempi tuote tai palvelu Tuote/palveluryhmästä (esim. Kayttövedenlämrnittimet, Radiaattorit, Sisustuspatterit 1'rn.). Hakukone listaa kaikki ne yritykset, joilla on tarjolla haluttuihin ryhmiin kuuluvia tuotteita tai palveluita. Listasta valitaan ne yritykset, joille halutaan lähettää tarjouspyyntö sähköisesti. Edistyksellisimmät käyttäjät voivat hakea myös suoraan Tuote/palveluryhmzillä ja jatkossa todenniiköisesti suoraan myös LVI -numerolla. Verkkolehti on Vesitalous -lehden laajennettu versio, jossa on käytetty hyväksi Internetin tarioamia ominaisuuksia mm. hypertekstiä ja lähdelinkityksiä. Osa taulukoista on skaalautuvassa muodossa. Verkkolehti tarjoaa jatkossa myös keskustelupaikan tieteelliseen väittelnm lehdessä olleiden artikkelien pohjalta. Lehtiarkisto on myös sähköisessä muodossa ia hakukoneella varustettuna. Vesitalous sivuston suunnittelusta ia toteutuksesta on vastannut Viestintätoirnisto MediaConsultit MCL Jyrki Lehto Effi tr

14 w Minna Hanski kehitysinsinööri, dibl.ins. Suomen ympäristökeskus, vesivarayksikkö i Kirjoittaja työskentelee vesistöjen käyttöön ja hoitooru erityisesti luonnonmukaiseen vesirakentamiseen liitfiissä tehtävissä. MRIIIKUIUITUI(SHI, r([$tilu]l f[ TU1UASU litluli kansaånväliset ia ks,nsalliset näkymät Suomi liittyi Kansainvälisen kuivatus- ja kastelu' komission (International Comission on Irrigation and Drainage, ICIDI jäseneksi Kapkaupungissa 1okakuussa 2OOO. ICID:n jäsen1ryden myötä saadaan entistä paremmin tietoa peruskuivatuksen, kastelun ja tulvasuojelun kansainvälisestä kehityksestä. Liittymisen eräänä tarkoituksena on myös aktivoida ja edistää alan asiantuntijoiden yhteistyötä kansallisella tasolla. ICID:n Presidentti' professori Bart Schultz Alankomaista vieraili Suomessa ja piti luennon maailman vesitilanteesta sekä ICID:n toiminnasta. Artikkeli penrstuu kansainvälisen katsauksen osalta Schultzin esitelmään # Jaakko Sierla yli-insinööri. Maa- ja metsätalousministeriö, maaseutu- ja luonnonvaraosasto. Kirjoittajan päätehtäväalueena on vesivarainvestointien rahoitus ja ohjaus. Håin vastaa myös ICIDn toiminnan iäriestämisestä Suomessa. Ihminen on parantanut elinolosuhteitaan käyttämällä vettä eri tavoin hyväkseen ja suojaamalla itseään sen haitallisilta vaikutuksilta jo tuhansien vuosien ajan: ensimmäiset kastelujärjestelmät rakennettiin Mesopotamiassa noin 6000 vuotta sitten. Pitkästä kokemuksesta sekä tietotaidon ja tekniikan kehityksestä huolimatta tiimiin hetken ongelmat ovat valtavia. Maailmanlaajuisesti suurimpia ongelmia ovat veden puute, tehoton veden käyttö, pohjavedenpinnan nousu (vettyminen) ja maan suolaantuminen, järjestelmien puutteellinen toiminta ja ylläpito sekä lannoitteiden ja torjunta-aineiden käytöstä johfuva veden saastuminen. Maaliskuussa 2000 Haagissa pidetyssä toisessa World Water Forumissa esitettiin maailmanlaaiuinen, pitkäntähtäimen visio vedestä, elämästä ja ympäristöstä 2000luvulla (Long Term Vision onwater, Li-fe and the Environment in the 21st Centurv). Visio ulottui seu-

15 raaville 25 vuodelle ia siihen kuului kolme osaa: 'Water for People', 'Water and Nafure' ja 'Water for Food and Rural Development', joista viimeisen valmistelussa ICID:llä on oliut merkittävä rooli. Tulevaisuuden haasteena on erityisesti riittäviin ravinnon saanti maapallon kasvavalle väestölle. Myös elintason ja ym- päristöolosuh- teiden parantaminen erityisesti maaseudulla sekä maaja vesivarojen kehitys ja kestävä käyttö kuuluvat seuraavien vuosikymmenten haasteisiin. Tulevaisuuden suuntau ksina visiossa nähtiin integroitunut vesivarojen käyttö, kuivatus- ia kastelujärjestelmien kehittäminery vesienkäytön suunnittelu, jossa otetaan huomioon mm. koko valuma-alue, kestävä kehitys ja toimenpiteiden hyväksyttävät ympäristövaikutukset. Kaupungisfuminen on voimakasta eri ouolilla maailmaa. Maataioudesta saa- #* "0maualai$uuttf, luoan tr0tflnnon $rhtggn ci nähdä cnää lrouintärlgänä." tavat tulot ovat vähentyneet, jolloin parempaa elintasoa liihdetäåin helposti hakemaan kaupungeista. Seurauksena on ollut maanviljelyn oleellinen väheneminen. Omavaraisuutta ruoan tuotannon suhteen ei nähdä enää kovin tärkeåinä. Kehityssuunta on huolestuttava etenkin kun väestö jatkuvasti lisään[y. Ruuan tuotannon pitäisi o11a kannattavaa myös tulevaisuudessa, mikä voidaan aikaansaada suurentamalla tilakokoja, parantamalla satoja tai siirtymäilä osa-aikaiseen viljellyn. Euroopan maatalous pemstuu hy'vien ilmastollisten olosuhteiden vuoksi paljolti luontaiseen sadantaan. Kastelujärjestelmia kaytetätin lisåinä erityisesti Etela-, Keski- ja Ita-Euroopassa, kun taas hyvin toimiva kuivatus on välttämätön erityisesti Luoteis-Euroopassa, jossa osa maästa sijaiisee merenpinnan alapuolella. Eurooppa on tällä hetkellä vielä vi1- jan nettoviejä, mutta viennin osuus vähenee koko ajan. Ympäristönäkökohtien merkityksen 1isääntyessä uusia kuivatus-, kastelu- ja tulvasuojelujärjestelmiä rakennetaan Euroopassa vähän. Vähätuottoisia maatalousalueita on lisäksi ryhdytty saattamaan takaisin luonnontilaan. Vesi- ja ympäristöpolitiikka kulkevat Euroopassa käsi kädessä. Yhteisön ympäristöoikeuden periaatteet, kuten'ympäristövahingot on torjuttava ensisijaisesti niiden liihteellä' ja 'pilaaja maksaa' ovat aiheuttaneet siirtymisen integroituun vesivarojen kayton suunnitteluun, jossa otetaan huomioon yhteiskunnan ja luonnon vaatimukset. Maanvi11elijät ovat itse vastuussa lannoitteiden ja torjunta-aineiden käytöstäiin. Tulvasuojelu on Euroopassa tärkeää, koska jokia ympäröivät alavat alueet ovat tiheästi asuttuja. Menetelmät, joilla vettä pidätetään valuma-alueella vaativat suunnittelijoiden, viranomaisten ja eturyhmien laaja-ala ista yhteistyötä. Käyttö Sulkutulppa työnnetään viemäriputkeen tarkastusaukon kautta ja ohjataan pääviemärin aukon suulle saakka. Tulpan sijainti voidaan määrittää tarkasti video-kameran avulla. Tulppa täytetään ohjaus-ja täyttöletkun avulla Koestustulppa työnnetään viemäriputkeen aivan tarkastusaukon alapuolelle ja täytetään ilmalla. Viemäriputkin täytetään vedellä tai paineilmalla ja paineistetaan. Mikäli paineenlaskua eitapahdu (DlN EN 1610), putki on vesitiivis Koko Kaksi tulppaa mm viemäriputkille. Materiaali. Tukevaa kumia. Laajenee 100% saakka. Kuosvahvisteinen monikerrosrakenne. Tulppa laajenee vain leveyssuunnassa. Fuh. {O9l ös 77 t, tqkd t09) 6s3 773å! rluntd,arl$dtrio$llh,0, u *"1$$*.li Kysy lisätietoja ja tarjoukset Liittimestä

16 illaanfiuiuatu$, lastelu ia tuluasuoielu $uomessa Suomen peltojen peruskuivatus on kohtuullisen hyvässä kunnossa ja keskeisimmät alavat viljelyalueet on suojattu tulvilta. Tilanne on kuitenkin sikåili huolestuttava, että riittävän ammattitaidon omaavia vesitaloussuunnittelijoita löytyy enää vähän. Maatalouden kannattavuuden heikkeneminen ei kannusta maanomistajia panostamaan kalliisiin kuivatusjärjestelmiin eikä uusia suunnitelmia juuri laadita. Monet uudet tehtävät ovat vieneet suunnittelijoita pois VEDESTA. vesitalousaialta. Merkittävä osa toteutetuista kuivatus- ja tulvasuojelurakenteista vaatii kuitenkin ylläpitoa ja peruskunnostusta maatalouden rakennemuutoksesta huolimatta ja myös kaste- Iun merkitys on kasvamassa. Itse kuivatustekniikassa ei ole kovin paljoa kehitettävää iukuun ottamatta säätösalaojitusta ja siihen liittyvää kastelunäkökulmaa. Kuivatus ei kuitenkaan ole pelkkaa tekniikkaa, si11ä kuivatusratkaisuilla ja niiden kehittämisellä on huomattava merkitys valuma-aluetason ympäristökysymyksissä ja hajakuormituksen vfientämisessä. Kuivatuksiin ja Laatutyötä alusta loppuun. Vankka kokemus uesihuollosta ja alan uiimeisin tekniikha takaauat onnistuneen tulo ksen. Palue lemme suunn i tte lus ta to teutu k s e en j d h uo bo on s aak ha ho bo naisuahaisesti. Vesihuo llon säh hötebniset ratbaisut:. Sfikoistys, insrumentointi automatisointi. Valvomoratkaisut. Paineenkorotusasemar. Jätevesipumppaamot. Ohjauskeskukset. Puhdasvesipumput F TUlUant0riunnantoimin- Esuunnitelmflt cuat myös oleellisesti narantancct tuluantofiuntaualmiutta. ojitustoimituksiin liittyy usein myös laaja-alaista intressien yhteensovittamista. Kuivatusasioissa tulisikin panostaa toimitusinsinöörien kouluttamiseen, koska ojitustoimitusten pitäjiä ja alan asiantuntijoita pitäisi olla jokaisessa alueellisessa ymparlstökeskuksessa. Ojitustoimitusohje on uudistettavana ja valmistunee kuluvana vuonna. Parhaillaan on tekeillä myös valtakunnallinen kasteluselvitys, jossa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin Varsinais-Suomen aluetta. Kastelualat ia kastelulaitteiden mäiirät ovat lisä:inqrmä.in päin erikoiskasvien myötä. Tä11ä saral- 1a tarvitaan uutta tietämystä kastelun merkityksestä eri maalajeille ja kasveille muuttuvissa ilmasto-oloissa. Tulvasuojelussa on edelleen kehitettävää, vaikka tulvasuojelun varmistamisen kannalta merkittävimmät vesirakennustvöt onkin saatu päätökseen. Vuonna 2000 valmistui suurtulvaselvitys, jossa selvitettiin riskikohteet ja niil- Iä aiheutuvat vahingot erittäin harvinaisiin tulviin (HQ 1/250) varautumiseksi. Selvityksen suositusten perusteella huomiota kiinnitetään erityisesti patoturvallisuuden varmistamiseen ja operatiivisen tulvantorjunnan kehittämiseen. Viime vuosina käyftöön otetut suurten vesistöjen tulvantorjunnan toimintasuu-nnitelma! jotka perusfuvat erityisesti nykyaikaisten vesistö- ja tulvaennustemallien hyödyntämiseen, ovat myös oleellisesti parantaneet tulvantorjuntavalmiutta. trffif#ffi PT f3] 9040 i Oulu (Tirotekuja 4) puh. (08) , fax (08) lhnsainuälinen lnsteluia luiuatuslomissio lgllf Kansainvälinen kastelu- ja kuivatuskomissio on asiantuntijajärjestö, jonka tavoitteena on edistää maankuivafuksery tulvasuojelun ja kastelun tieteellistä ja teknistä kehitystä taloudellisesti, ekologisesti ja yhteiskunnallisesti kestäväilä tavalla. Erityisesti eurooppalaisella tasolla iäriestön toiminnassa korostuu kas-

17 telu- ja kuivatusasioita laajempi kokonaisvaltainen lähestymistapa vesivarakysymyksiin. Komissio toteuttaa tehtävätinsä mm. konferenssien ja koulutustilaisuuksien, iulkaisutoiminnan ja kansainväliseen järjestötoimintaan osallistumisen avulla. Huomattava osa käytiinnön työstä tapahtuu työryhmissä, jotka tarjoavat yhteistyöverkoston eri osaalueilla työskenteleville asiantuntijoille. Vuonna 1950 perustettu ICID on kansainvälisesti hyvin edustava. Sen jäseninä ovat keskeiset suurvallat ja teollisuusmaat sekä suuri joukko kehitysmaita. Aktiivisia jäsenmaita on noin 70 ja noin 95 % maailman vesitalous- ja tulvasuojelujärjestelmistä on jäsenmaissa. Euroopan maista suurin osa kuuluu jåirjestöön, joskin Pohjoismaista Suomi tälla hetkella ainoana. ICID:n pääkonttori sijaitsee New Delhissä, Intiassa' ICID:lla on viisi alueellista työryhmää, joista yksi koostuu Euroopan jäsenvaltioiden edustajista. Euroopan jäsenmailla on yleisesti ottaen hyvin organisoidut karsalliset komiteat, ja ne toimivat aktiivisesti. Euroopan 19. alueellinen konferenssi iärjestetäiin Bmossa ja Prahassa Suomen lmnsallincn iäilestäytymingn ICID:n järjestörakenteen mukaisesti jäsenvaltiot jarjestäytyvät myös kansallisella tasolla. Suomessa asiaa valmistelee maa- ja metsätalousministeriön, ympäistöhallinnorl korkeakoulujen ja yritysten edustajista muodostettu valmisteluryhmä, joka valmistelee kansallisen yhdistyksen perustamiseen liit$wiä käytåinnön jåirjestelyjä, talousawiota ja säiintöjä. Yhdistykseen pyritään saamaan mahdollisimman hywä edustus sekä vesi- että maataloussektorilta. Kansallisen yhdistyksen perustava kokous pidetäiin maanantai.fia klo Suomen ympäristökeskuksessa. Asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan yhdistyksen perustamisen valmisteluun. ICID:n kotisivu: http: / / World Waier Vision -kotisivu: http : / / ww.worldwatervi sion.org LÄHTEET Schultz, B Water, land and food security. Food production in light of sustainable rural development, Helsinki s. '*, EilYI TEf Conrepti ilo n Ed * for the usrld we li*e in ånternational Trade Fair for Supply and lyasie itnnå$erhånt rr'ith fongress rå'tg',t',enviielde 0åss*[dnrf 14" Lisätietoia:

18 G* *fy*åkaaååseå m*ea*ä*enaä PllAfltrutElllil tt IFH,UElllEll ruttfiillultstssfi Pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusprojektissa on mukana 13 pilaantuneen maa-dueen kohdeselvitystä, joissa on käytetty geofysikaalisia mittausmenetelmiä maaperä- ja pohjavesiselvitysten ohella. Ttrtkimuskohteissa on käytetty sähkömagneettisia EM-31- ja WF-R- menetelmiä sekä sähköistä maavastusluotausta. Menetelmiä on sovellettu pääasiassa vanhoilla kaatopaikoilla ja sahaalueilla P Päivi Rajala fil.maist., tekn.lis. Låinsi-suomen ympiiristökeskus Kirjoittaja on toirninut hydrologisen kartoituksen ja tutkimuksen parissa. Nykyisin h:in toimii geologina vastuualueenaan pilaantuneiden maaalueiden tutkimus ia kumostus. Tutkimuks fl päätavoitteina oli selvittää seuraavia seikkoja: miten sähköiset ja s,iihkömagneettiset menetelmät soveltuvat pilaantuneiden maa-alueiden selvityksiiru minka tyyppisiä likaaineita voidaan mainituilla menetelmilla paikantaa, miten likaavan kohteen geologia ja tyyppi (saha-alue, kaatopaikka) vaikuttavat menetelmien toimivuuteen lika-aineiden kulkeutumisja paikantamistutki m uksissa. Aineistoia menetelmät Aineistona tutkimuksessa oli 11 kaatopaikkaa, joista valittiin kaksi esimerkkikohdetta lähempään tarkasteluun. Kaatopaikka-alueiden lisiiksi mukaan otettiin kaksi saha-aluett4 joilla oli käytetty KY-S- nimistä sinistymisenestoainetta. Kaatopaikoista kuusi kohdetta sijaitsee moreeni- ja viisi kohdetta harjualueilla, iotka on kartoitettu pohjavesialueiksi. Saha-alueet sijaitsevat moreenimaalla. Osa kohteista on kunnostettu {kuva 1). Ennen tutkimussuunnittelua kohteista hankittiin perus-, maa- ja kallioperäkartat, ilmakuvat sekä mahdolliset kaavakartat. Näiden ja maastokä1'ntien perusteella suunniteltiin geofysikaaliset mittauslinjat. Geofysikaalisina menetelminä olivat sähkömagneettiset VLF-R- ja EM-31- mittaus sekä såihköinen maavastusluotaus. VLF-R- laite mittaa maa- ja kallioperiin ominaisvastusta ja vaihekulmaa, joka antaa tietoa johtavan kerroksen sijainnista sjnlyssuunnassa. EM-31- laitteella mitataan maaperiin johtavuutta, loka on ominaisvastukselle käzinteinen ominaisuus. Molemmat laitteet mittaavat sekä reaali- että imaginaarikomponenttia. Reaalikomponentti mittaa lähinnä antropogeenisistä liihteistä peräisin olevaa johdetta kuten metalliromua. lmaginäiirikomponentti mittaa luonnon johdeita kuten esim. malmi- tai pohjavesiesiintymää. Maavastusluotauksella mitataan maankamaran ominaisvastusta. Kyseisessä tutkimuksessa mitattiin myös maa- ja kallioperåin polarisaatioil-

19 miöitä (indusoitu polarisaatio (IP)-mittaus). Geofysikaalisista menetelmistä kerrotaan lähemmin esim. Peltoniemen (1988) fulkaisussa. Sähköisten ja sähkömagneettisten mittausten avulla pyrittiin paikantamaan kaatopaikkojen suotoveden mukana kulkeutuvia raskasmetalleja ja ravinteita sekä saha-alueiden raskasmetalleja, joita on jäiinteinä puutavaran metallikyllästyksestä. Lisäksi haluttiin selvittää kloori{enolien ja dioksiinien, jotka olivat KY-5- suojausaineen komponenttteja, sijaintia maaperässä ja pohjavedessä. Mittausmenetelmillä tutkittiin myös maa- ja kallioperän rakennetta ja pohjavesiolosuhteita. Mittaustulokset käsiteltiin viiripintakarttoina (kuva 2), käyrinä ja kerrosmallisovituksina. Joistakin tutkimuskohteista tarkasteltiin myös aerogeo$sikaalisia karttoja, jotka tehdään matalalentomittauksista. Sahkc;isten ja såihkömagneettisten tulosteiden perusteella tutkimuskohteille laadittiin näytteenotto- ja kairaussuunnitelma. Kohteista otettiin maa- ja vesinäytteitä. Maalajikerrokset ja maaperän paksuus määriteltiin kairausten ja koekuoppien avulla. Kaatopaikkaalueille sijoitettiin pohjavesiputket siten, että muutama putki sijoittui geofysikaalisten mittausten mukaan puhtaille alueille. Näistä putkista otettiin vertai lunäytteet. Tutkimusaineistoa tarkasteltiin tilastollisesti SPSS 9.0-ohjelmaa käyttäen (SIISS a, b ja c). Tärkastelun kohteena olivat keskiluvut, maksimi, minimi ja korrelaatiot. Jakaumien normaalisuuden tarkasteluun kiiytettiin One-Sample Kolmogorov-Smirnov- testiä. Muina analyysimenetelminä olivat ei-paramekiset Mann-Whinrey- keskiarvotesti ja Spearmanin j ärjestyskorrelaatioanallysi. Esimerkkikohteiden, joihin kuului kaksi sahaaja kaksi kaatopaikkaa, avulla tehtiin tarkempi kohdekohtainen tarkastelu esim. eri mittausmenetelmien toimivuudesta näiden kohteiden likaaineitten ja geologian suhteen. Iutlimustul0l$et ia tullinta lhalomilfi auesinärneet ia ueltailunäyneet Kaatopaikkojen suotovesi- ja vertailuvesinäyteanalyysej a tarkasteltiin suhteessa toisiinsa låihinnä mediaanin avulla. Raskasmetallien (As, Cd,Cr, Cu, Fe, Ni, Mg, V, Pb) pitoisuudet olivat suurempia kaatopaikan suotovedessä kuin rinnakkaisnäytteissä. Myös metallien maksimi- ja keskiarvot sekä keskihajonnat olivat rinnakkaisnäytteitä suuremmat suotovedessä. Keskihajontaa ja keskiarvoa kasvattivat yksittäiset korkeat pitoisuudet. Metalleja liukenee kaatopaikkavesiin esim. romuista, nahkateollisuuden lätteistä ja akuista. Kaatopaikkavesi on yleensä lievästi hapanta, mikä edesauttaa metallien liukenemista veteen korroosion seurauksena. Happamuutta lisäävät tutkimusalueella rannikon sulfidisavet (Raiala 1995). Sameus, väriluku, CODmn, BOD' ja ravinnepitoisuudet osoittavat suotoveden sekoittumista pohjaveteen. Myös adsorboituneet orgaaniset halogeenit (AOX), joista suotovedessä yleisin orgaaniset klooriyhdisteet (Kyiä-Setälä & Assmuth 1996) indikoivat suotovettä. Suotoveteen liuenneet kloridit, metallit ja ravinteet sekä orgaaniset aineetja suotoveden hapettomuus vaikuttavat yo. ominaisuuksiin. Kuva 1. Tutkimuskohteiden sijainti Länsi- Suomen ympäristökeskuksen toimintaalueella.

20 Kuva 2. Mittausta EM-31 -menetelmällä. (Kuva Päivi Rajala) Kahden riippumattoman otoksen keskiarvotestillä selvityskaatopaikkojen suotovesien ja vertailuaineiston vesianalyyseja tarkasteitaessa ainoastaan kokonaistypen ja ammoniumtypen kohdalla pitoisuuserot olivat tilastollisesti merkitseviä. Muiden analysoitujen aineiden ja ominaisuuksien kohdalla ero ei ollut tilastollisesti merkittävä. Testin mukaan typpi indikoi hyvin kaatopaikkojen suotoveden sekoittumista pohjaveteen (vrt. Kalliokoski & al1987). Christensenin (2000) mukaan ammoniumtyppi näkyy kaatopaikan suotovedessä vielä vuosikymmeniä muiden pilaantuneisuutta osoittavien aineiden laimenemisen jälkeen ja on siten kriittinen suotoveden komponentti. tloreenf ia hiehm-alueet Hiekka-alueilla vesi on vedenlaadun parametrien mediaanien mukaan parempilaatuista, kun verrataan eri jäteaineita indikoivien metallien pitoisuuksia. Arseenin, koboltin, raudan, nikkelin ja sinkin pitoisuudet ovat hiekka-alueen kaatopaikkojen pohjavedessä, johon suotovesi on sekoittunut, pienempiä kuin moreenialueiden vesissä. Keskihajonta on moreenialueita pienempi hiekka-alueilla, mikä osoittaa veden olevan hiekka-alueilla tasalaatuisempaa. Metalleja selkeämmin moreeni- ja hiekka-alueiden pohjaveden laatuerot näkyvät fysikaa-liskemiallisissa ominaisuuksissa. Veden lämpötila on hiekkaalueilla matalampi pysytellen lähellä pohjaveden normaalia lämpötilaa. Vesi on hiekka-alueilla hapekkaampaa. Sameus, johtokyky, väriluku, kemiallinen hapenkulutus ja biologinen hapenkulutus ovat hiekka-alueilla moreenialueita matalammat, samoin ravinnepitoisuudet ja kloridi. Pohjaveden likaaineet laimenevat ja veden liimpötila viilenee hiekka-alueilla moreenialueita nopeammin harjuissa sijaitsevien suurten akviferien takia (Raiala 1995). Alkaliteetti ja ph ovat hiekka-alueilla moreenialueita pienempiä. Tämä liitfi hiekka-alueiden piihapporikkaisiin kivilajeihin (graniitti ja granodioriitti), joiden natrium- ja kalsiumpitoisuus on yleensä pieni (Lahermo 1969). Keskiarvotestinä käytetty MannlAhitney-testi osoitti moreeni- ja hiekka-alueiden kaatopaikkojen ytnpiiristön pohjavesien laatuerojen olevan tilastollisesti merkittäviä sinkin, alkaliteetin, orgaanisen hiilen, adsorboituneitten orgaanisten halogeenien ja kalsiumin kohdalla. Nämä aineet ja ominaisuudet näyttäisivät kuvaavan testin mukaan voimakkaimmin hiekka- ja moreenialueiden kaatopaikkojen suotovesien laatueroja. Alkaliteetti, joka on korkeampi moreenialueilla, indikoi moreenin ja happaman hiekan laadun eroa. Muut aineet kuvaavat lähinnä veden laimenemista ja virtausta isoissa harjuakvifereissa (Raiala 1995). l(orelaatioanalw$i Korrelaatioanalyysiin pyt'ittiin ottamaan mukaan ne tekijät, jotka ovat relevantteja kaatopaikkavesien laadun suhteen ja joiden havaintomäärä ylitti 30 kappaletta. Metallit (As, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg) korreloivat keskenä2in erittäin merkitsevästi, mikä johtunee niiden samanfippisestä suhtautumisesta happamuusolosuhteisiin. Ainoastaan mangaani korreloi negatiivisesti arseeniry kromin, lyijyn ja kuparin kanssa, mutta positiivisesti sinkin kanssa. Mangaani kuvastaa selvityskaatopaikkojen vedessä tämän perusteella todennäköisesti suotovettä enemmän luonnontilaista vettä, joka voi olla esim. suovettä. YIlättäen rauta, joka myös edustaa suoveden ominaisuuksia, ei korreloi tässä mangaanin kanssa. Alkaliteettia nostavat kalsium ja natrium. Hapen määrän kanssa alkaliteetin korrelaatio on negatiivinen. Happipitoisuus korreloi merkitsevästi negatiivisesti kaliumin, kalsiumin, magnesiumin ia natriumin kanssa. Toisin sanoen näiden alkuaineiden läsnäolo liittly tässä hapettomuuteen. Såihkönjohtokyky, joka kuvaa veteen liuermeiden suolojen mäarää, korreloi erittäin merkitsevästi arseenin, kadmiumin, raudan, magnesiumin, kalsiumin, natriumin, kaliumin, alkaliteetin, väriluvury COD:n, kokonaistypen ja ammoniumin kanssa sekä merkitsevästi sameuden ja liimpötilan kanssa. Hapen kanssa johtokyvyn korrelaatio on negatiivinen. Johtokyky onkin hyvä yleiskuvaaja kaatopaikkavesien laadulle, mutta myös maa-alkalien läsnäololle (vrt. Kalliokoski & al. L987). Kaatopaikoilla ja niiden ympäristössä vesi on yleensä ympäristöään l2impimämpää todenniiköisesti monien siinä tapahtuvien kemiallisten ja mikrobiologisten prosessien takia. Happamuuden korrelaatio on erittåiin merkitsevästi negatiivinen kuparin, lyijyn ja sinkin kanssa. Toisin sanoen, miä happamampaa vesi on, sitii enemmåin siinä on niiitii metalleja. Happamuus saa metallit liukenemaan veteen (Kalliokoski & ai.1987). Våiriluku kuvastaa lika-aineiden sekä maa-alkalien läsnäoloa korreloimalla positiivisesti johtokyvlm, sameuderl alkaliteetin ja natriumin kanssa sekä negatiivisesti hapen kanssa. COD, joka kuvastaa låihinnä epäorgaanisen aineksen mäairää vedessä, korreloi kalsiumin, kaliumin, magnesiumin, raudan ja mangaanin kanssa. Näyttää silta, etta COD luonnehtii selvityskaatopaikkojen ve-

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Ravinnehuuhtoumien mittaaminen. Kirsti Lahti ja Pasi Valkama Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Ravinnehuuhtoumien mittaaminen. Kirsti Lahti ja Pasi Valkama Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Ravinnehuuhtoumien mittaaminen Kirsti Lahti ja Pasi Valkama Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry RaHa-hankkeen loppuseminaari 17.6.2014 18.6.2014 1 Mitä hankkeessa tavoiteltiin? Kehittää

Lisätiedot

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA RAPORTTI 1 (5) Rovaniemen kaupunki Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Hallituskatu 7, PL 8216 96100 ROVANIEMI ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA YLEISTÄ

Lisätiedot

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa LIITE 1 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Liite PUTKIKORTTI JA KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Havaintoputken asennus pvm 7.4.2015 Putkikortin päivitys pvm 10.4.2015 Tutkimuspaikka Kerimäki, Hälvän alueen pohjavesiselvitys

Lisätiedot

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1(4) 16.12.2015 Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1 YLEISTÄ Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tutki Paimion Karhunojan vedenlaatua vuonna 2015 jatkuvatoimisella MS5 Hydrolab vedenlaatumittarilla

Lisätiedot

peltovaltaiselta ja luonnontilaiselta valuma

peltovaltaiselta ja luonnontilaiselta valuma Ravinnehuuhtoumien muodostuminen peltovaltaiselta ja luonnontilaiselta valuma alueelta Tuloksia vedenlaadun seurannasta RaHa hankkeessa Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry RaHahankkeen

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

kosteikkojen suunnitteluun suunnitteluohjeita (mitoitus tehty vähän samaan tapaan Ojitus on muuttanut turpeen ominaisuuksia (hapettunut)

kosteikkojen suunnitteluun suunnitteluohjeita (mitoitus tehty vähän samaan tapaan Ojitus on muuttanut turpeen ominaisuuksia (hapettunut) Suunnittelu- ja mitoitusohjeita ojitettujen kosteikkojen suunnitteluun Björn Klöve (Oulun yliopisto) Taustaa Ojitetuillet ill kosteikoille ill ei ole olemassa mitoitus- ja suunnitteluohjeita (mitoitus

Lisätiedot

Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin

Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin Markus Kannala Järvipooliseminaari,Hulevedet 23.8.2005, Kuopio Hulevesien käsittelymenetelmät Huleveden laatu Erilaiset käsittelymenetelmät

Lisätiedot

Löytyykö salaojistasi nitraattia?

Löytyykö salaojistasi nitraattia? Löytyykö salaojistasi nitraattia? Pelloille pääosa lannoitetypestä annetaan keväällä kylvön yhteydessä. Joskus helppoliukoista typpeä annetaan vielä kesäkuussa, kun kasvien kasvu on käynnistynyt. Typpeä

Lisätiedot

Veikö syksyn sateet ravinteet mennessään?

Veikö syksyn sateet ravinteet mennessään? Veikö syksyn sateet ravinteet mennessään? - Tuloksia vedenlaadun seurannasta RaHahankkeessa Pasi Valkama Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Esityksen sisältö Vedenlaadun seuranta

Lisätiedot

Suomen vesistöjen tummuminen. Antti Räike Suomen ympäristökeskus Merikeskus

Suomen vesistöjen tummuminen. Antti Räike Suomen ympäristökeskus Merikeskus Suomen vesistöjen tummuminen Antti Räike Suomen ympäristökeskus Merikeskus Mitä vesien tummumisella tarkoitetaan? Kuva: Stefan Löfgren Tummumisella käsitetään humuksen lisääntymistä, joka ilmenee veden

Lisätiedot

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Nokian kaupunki, Asko Riihimäki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.12.2013 KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS KOHMALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

Liuenneen hiilen (CDOM) laatu menetelmän soveltaminen turv le. Jonna Kuha, Toni Roiha, Mika Nieminen,Hannu Marttila

Liuenneen hiilen (CDOM) laatu menetelmän soveltaminen turv le. Jonna Kuha, Toni Roiha, Mika Nieminen,Hannu Marttila Liuenneen hiilen (CDOM) laatu menetelmän soveltaminen turvemaille Jonna Kuha, Toni Roiha, Mika Nieminen,Hannu Marttila Mitä humusaineet ovat? Liuenneen eloperäisen (orgaanisen) aineksen eli humuksen värillinen

Lisätiedot

Tulosten analysointi. Liite 1. Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma

Tulosten analysointi. Liite 1. Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Liite 1 Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Tulosten analysointi Liite loppuraporttiin Jani Isokääntä 9.4.2015 Sisällys 1.Tutkimustulosten

Lisätiedot

eologian tutkimuskeskus Ahvenanmaa, Jomala ---- eofysiikan osasto Seismiset luotaukset Ahvenanmaalla Jomalan alueella 1987.

eologian tutkimuskeskus Ahvenanmaa, Jomala ---- eofysiikan osasto Seismiset luotaukset Ahvenanmaalla Jomalan alueella 1987. eologian tutkimuskeskus Ahvenanmaa, Jomala ---- eofysiikan osasto J Lehtimäki 16.12.1987 Työraportti Seismiset luotaukset Ahvenanmaalla Jomalan alueella 1987. Jomalan kylän pohjoispuolella tavataan paikoin

Lisätiedot

Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto

Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Kokonaiskuormituksesta hajakuormituksen osuus on fosforin osalta n. 60 % ja typen osalta n 80% (SYKE tilastot) Fosfori Typpi Toimenpiteiden kohdentaminen

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 30.11.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteutti tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset.

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset. GEOLOGIAN TUTKIMCJSKESKUS Tekij at Rosenberg Petri KUVAILULEHTI Päivämäärä 13.1.2000 Raportin laji Ml 911 14312000/ 711 0 tutkimusraportti 1 Raportin nimi Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Kullaan

Lisätiedot

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys (antti.pasanen@gtk.fi) Anu Eskelinen, Anniina Kittilä, Jouni Lerssi, Heikki Forss, Taija Huotari-Halkosaari, Pekka Forsman, Marja Liisa

Lisätiedot

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS PANK-4122 PANK PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 9.5.2008 26.10.1999 1. MENETELMÄN TARKOITUS 2. MENETELMÄN SOVELTAMISALUE

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2007

PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2007 PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 27 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 91/27 Anne Åkerberg SISÄLLYS sivu 1 Johdanto 1 2 Näytteenotto ja sääolot 1 3 Tulokset 2 3.1 Lämpötila

Lisätiedot

Metsätalouden vaikutukset Kitkaja Posionjärvien tilaan

Metsätalouden vaikutukset Kitkaja Posionjärvien tilaan Metsätalouden vaikutukset Kitkaja Posionjärvien tilaan Keskustelutilaisuus metsänomistajille 16.12.2014 Nuorisokeskus Oivanki Kati Häkkilä & Teemu Ulvi, SYKE Järvien tilassa havaittu muutoksia Asukkaat

Lisätiedot

Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella. Hannu Marttila

Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella. Hannu Marttila Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella Hannu Marttila Motivaatio Orgaaninen kiintoaines ja sedimentti Lisääntynyt kulkeutuminen johtuen maankäytöstä. Ongelmallinen etenkin turvemailla, missä

Lisätiedot

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992 LUVY/149 4.8.215 Minna Sulander Ympäristönsuojelu, Vihti ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 198 ja 1992 Vihdin pohjoisosassa sijaitsevasta Iso-Kairista otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

HAPPAMAT SULFAATTIMAAT - haitat ja niiden torjuminen. FRESHABIT, Karjaa 31.3.2016 Mikael Eklund, Peter Edén ja Jaakko Auri Geologian tutkimuskeskus

HAPPAMAT SULFAATTIMAAT - haitat ja niiden torjuminen. FRESHABIT, Karjaa 31.3.2016 Mikael Eklund, Peter Edén ja Jaakko Auri Geologian tutkimuskeskus HAPPAMAT SULFAATTIMAAT - haitat ja niiden torjuminen FRESHABIT, Karjaa 31.3.2016 Mikael Eklund, Peter Edén ja Jaakko Auri Geologian tutkimuskeskus 31.3.2016 1 Peruskäsitteitä Sulfidisedimentti (Potentiaalinen

Lisätiedot

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt,

Lisätiedot

NTKIMJSKOHTEEN SlJAINTI AKAIWEN, SAHAKOSKI KARTAN MITTAKAAVA 1 :

NTKIMJSKOHTEEN SlJAINTI AKAIWEN, SAHAKOSKI KARTAN MITTAKAAVA 1 : NTKIMJSKOHTEEN SlJAINTI AKAIWEN, SAHAKOSKI KARTAN MITTAKAAVA 1 : 400 000 OUTOKUMPU Oy Malminets inta MOREENITUTKIMUS AHLAINEN, SAHAKOSKI Tutkimuskohteen sijainti Tutkimuksen tarkoitus Tyon suoritus ja

Lisätiedot

Havaintoja maatalousvaltaisten valuma-alueiden veden laadusta. - automaattiseurannan tuloksia

Havaintoja maatalousvaltaisten valuma-alueiden veden laadusta. - automaattiseurannan tuloksia Havaintoja maatalousvaltaisten valuma-alueiden veden laadusta - automaattiseurannan tuloksia 2005-2011 Esityksen sisältö Yleistä automaattisesta veden laadun seurannasta Lepsämänjoen automaattiseuranta

Lisätiedot

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT Kestävästi Kiertoon - seminaari Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa Marja Lehto, MTT Orgaaniset haitta-aineet aineet Termillä tarkoitetaan erityyppisiä orgaanisia aineita, joilla on jokin

Lisätiedot

Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin

Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin Kaukokartoituspäivät 9.11.2007 Hanna Leväniemi, Taija Huotari, Ilkka Suppala Sisältö Aerogeofysikaaliset mittaukset yleisesti GTK:n lentomittaukset

Lisätiedot

Nummelan hulevesikosteikon puhdistusteho

Nummelan hulevesikosteikon puhdistusteho Nummelan hulevesikosteikon puhdistusteho Pasi ivlk Valkama, Emmi imäkinen, Anne Ojala, Ojl Heli HliVht Vahtera, Kirsti tilhti Lahti, Kari irantakokko, tkkk Harri Vasander, Eero Nikinmaa & Outi Wahlroos

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS RAKENNETTAVUUSSEVITYS PAIMIO MEIJERITIEN ÄNSIOSAN ASEMAKAAVA 9.11.2015 1 (5) _Rakennettavuusselvitys1.docx Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Tehdyt tutkimukset... 3 2.1 Mittaukset... 3 2.2 Pohjatutkimukset... 3

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Kaihlalammen kosteikon vedenlaadun seuranta. TASO-hanke

Kaihlalammen kosteikon vedenlaadun seuranta. TASO-hanke Kaihlalammen kosteikon vedenlaadun seuranta TASO-hanke 212 213 Sisältö 1 Johdanto... 1 2 Kosteikon perustaminen... 1 3 Kosteikon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa... 2 4 Vedenlaadun seurannan tulokset...

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

soveltuvuus turvetuotannon kosteikolle TuKos- hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio

soveltuvuus turvetuotannon kosteikolle TuKos- hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Ympärivuotisen pumppauksen ja vesienkäsittelyn soveltuvuus turvetuotannon kosteikolle TuKos- hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Esityksen

Lisätiedot

Vesiensuojelu metsätaloudessa Biotalous tänään ja huomenna Saarijärvi 28.1.2016. Juha Jämsén Suomen metsäkeskus

Vesiensuojelu metsätaloudessa Biotalous tänään ja huomenna Saarijärvi 28.1.2016. Juha Jämsén Suomen metsäkeskus Vesiensuojelu metsätaloudessa Biotalous tänään ja huomenna Saarijärvi 28.1.2016 Juha Jämsén Suomen metsäkeskus Metsätalouden vesistökuormitus Metsätalouden kuormitus on tyypiltään hajakuormitusta. Myös

Lisätiedot

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304 Toijalan asema-alueen tärinäselvitys Toijala Insinööritoimisto TÄRINÄSELVITYS Geotesti Oy RI Tiina Ärväs 02.01.2006 1(8) TYÖNRO 060304 Toijalan

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 11.3.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

Auri Koivuhuhta Sonkajärvi

Auri Koivuhuhta Sonkajärvi Sotkamon Talvivaaran ympäristön vesien harvinaiset maametallien sekä talliumin, lyijyn ja uraanin pitoisuudet GTK:n tekemän selvityksen tulosten esittely Esityksen sisältö Mitä ovat harvinaiset maametallit

Lisätiedot

Kunnostusojituksen aiheuttama humuskuormitus Marjo Palviainen

Kunnostusojituksen aiheuttama humuskuormitus Marjo Palviainen Kunnostusojituksen aiheuttama humuskuormitus Marjo Palviainen Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta /Metsätieteiden laitos 10.10.2013 1 Kunnostusojitukset ja humuskuormitus Suomen soista yli puolet (54

Lisätiedot

LUONNONHUUHTOUMA Tietoa luonnonhuuhtoumasta tarvitaan ihmisen aiheuttaman kuormituksen arvioimiseksi Erityisesti metsätalous

LUONNONHUUHTOUMA Tietoa luonnonhuuhtoumasta tarvitaan ihmisen aiheuttaman kuormituksen arvioimiseksi Erityisesti metsätalous LUONNONHUUHTOUMA Tietoa luonnonhuuhtoumasta tarvitaan ihmisen aiheuttaman kuormituksen arvioimiseksi Erityisesti metsätalous Luonnonhuuhtoumaan vaikuttavat mm.: Geologia, ilmasto Maaperä, topografia, kasvillisuus

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

-'*. 419/3533/21 /? Geologinen tutkimuslaitos

-'*. 419/3533/21 /? Geologinen tutkimuslaitos r -'*. 419/3533/21 /? Geologinen tutkimuslaitos., Seppo ~ i o Geofysiikan osasto Otaniemi TAIVALKOSKEN SAARIJÄRVEN SAVIKIVIESIINTYMÄN GRAVIMETRINEN TUTKIMUS Tämä raportti liittyy työhön, jota geologisen

Lisätiedot

16.3T-1. Tutkimusselostus: Vt 6, Taavetti Lappeenranta, Rantsilanmäen pohjavesialueen maatutkaluotaus

16.3T-1. Tutkimusselostus: Vt 6, Taavetti Lappeenranta, Rantsilanmäen pohjavesialueen maatutkaluotaus 16.3T-1 Tutkimusselostus: Vt 6, Taavetti Lappeenranta, Rantsilanmäen pohjavesialueen maatutkaluotaus 2 (5) Vt 6, Taavetti Lappeenranta, Rantsilanmäen pohjavesialueen maatutkaluotaus Yleistä Tämä tutkimus

Lisätiedot

PAINOVOIMAMITTAUKSET JA KALLIONPINNAN SYVYYSTULKINNAT

PAINOVOIMAMITTAUKSET JA KALLIONPINNAN SYVYYSTULKINNAT 1 (24) PAINOVOIMAMITTAUKSET JA KALLIONPINNAN SYVYYSTULKINNAT Tuire Valjus Menetelmän perusteista Painovoimamittausten avulla voidaan tutkia tiheydeltään ympäristöstä poikkeavien muodostumien paksuutta

Lisätiedot

Mittaukset suoritettiin tammi-, helmi-, maalis- ja huhtikuun kymmenennen päivän tietämillä. ( liite 2 jää ja sää havainnot )

Mittaukset suoritettiin tammi-, helmi-, maalis- ja huhtikuun kymmenennen päivän tietämillä. ( liite 2 jää ja sää havainnot ) JÄÄLINJAT 1 (1) Rovaniemi 8.12.21 ROVANIEMEN ENERGIA OY KEMIJOEN JÄÄPEITTEEN SEURANTA PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS 29-21 Talven 21 aikana tehtiin Paavalniemi - Sorronkangas välille 6 jäätarkkailu linjaa

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu kesiin 2010-2014

VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu kesiin 2010-2014 LUVY/121 6.7.215 Anne Linnonmaa Valkjärven suojeluyhdistys ry anne.linnonmaa@anne.fi VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu kesiin 21-214 Sammatin Valkjärvestä otettiin vesinäytteet 25.6.215

Lisätiedot

Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l

Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l Liite 1 (1/2) Mittausmenetelmät ja määritysrajat (1/2) Määritys Mittausmenetelmä Määritysraja Yksikkö ph, titraattori SFS 3021:1979 Kokonaistyppi vesistövedestä SFS-EN ISO 11905-1:1998 50 µg/l Kokonaisfosfori

Lisätiedot

Kontroll över surheten i Perho ås nedre del (PAHAprojektet) Juhani Hannila & Mats Willner PAHA-loppuseminaari Kokkola 30.10.2014

Kontroll över surheten i Perho ås nedre del (PAHAprojektet) Juhani Hannila & Mats Willner PAHA-loppuseminaari Kokkola 30.10.2014 Kontroll över surheten i Perho ås nedre del (PAHAprojektet) Juhani Hannila & Mats Willner PAHA-loppuseminaari Kokkola 30.10.2014 PAHA-hanke Perhonjoen alaosan happamuuden hallinta (PAHA- hanke) toteutetaan

Lisätiedot

Sulfidisavien tutkiminen

Sulfidisavien tutkiminen Sulfidisavien tutkiminen Ympäristö- ja pohjatutkimusteemapäivä 9.10.2014 Mikael Eklund Geologian tutkimuskeskus 9.10.2014 1 Peruskäsitteitä Sulfidisedimentti (Potentiaalinen hapan sulfaattimaa) Maaperässä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1 2412/11.01.03/2012 56 Espoon järvien tila talvella 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Kajaste Ilppo, puh. (09) 816 24834 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

POHJAVEDEN IN SITU PUHDISTAMINEN UUDELLA MENETELMÄSOVELLUKSELLA

POHJAVEDEN IN SITU PUHDISTAMINEN UUDELLA MENETELMÄSOVELLUKSELLA POHJAVEDEN IN SITU PUHDISTAMINEN UUDELLA MENETELMÄSOVELLUKSELLA CASE KÄRKÖLÄ KLOORIFENOLEILLA PILAANTUNUT POHJAVESIALUE JUKKA IKÄHEIMO, PÖYRY FINLAND OY II IV Jukka Ikäheimo 19.3.2015 1 KOKEET KLOORIFENOLIEN

Lisätiedot

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet GES-verkostotapaaminen Kukkuroinmäen jätekeskus 24.02.2016 Apila Group Oy Ab Mervi Matilainen Apila Group Kiertotalouden koordinaattori

Lisätiedot

Maan laadun liittäminen elinkaariarviointiin: menetelmän testaus. Katri Joensuu, Merja Saarinen, Taija Sinkko

Maan laadun liittäminen elinkaariarviointiin: menetelmän testaus. Katri Joensuu, Merja Saarinen, Taija Sinkko Maan laadun liittäminen elinkaariarviointiin: menetelmän testaus Katri Joensuu, Merja Saarinen, Taija Sinkko 6.5.014 Taustaa Peltomaalla ja sen laadulla on keskeinen merkitys kestävän maataloustuotannon

Lisätiedot

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA No 3135/16 23.11.2016 IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Imatran Immalanjärven tarkkailu perustuu Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus

Lisätiedot

Suomen kangasmaat inventointiin vuosina 1986

Suomen kangasmaat inventointiin vuosina 1986 Tieteen tori Metsätieteen aikakauskirja 1/29 Pekka Tamminen Kangasmaiden ominaisuudet valtakunnan metsien 8. inventoinnin pysyvillä koealoilla 1986 1995 e e m t a Taustaa Suomen kangasmaat inventointiin

Lisätiedot

Talousvesien mikrobiologisten riskien tunnistaminen ja hallinta (Polaris-projekti)

Talousvesien mikrobiologisten riskien tunnistaminen ja hallinta (Polaris-projekti) Talousvesien mikrobiologisten riskien tunnistaminen ja hallinta (Polaris-projekti) Ilkka Miettinen 10.1.2013 27.11.2012 / Ilkka Miettinen 1 Juomaveden laadun hallinnan nykytila Talousvesien kemialliset

Lisätiedot

Hollolan pienjärvien tila ja seuranta. Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut

Hollolan pienjärvien tila ja seuranta. Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut Hollolan pienjärvien tila ja seuranta Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pienjärvien seuranta Pienjärvien vedenlaadun seuranta Hollolassa

Lisätiedot

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET.

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET. RAPORTTITIEDOSTO N:O 4403 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2021/2000/1/10 PAIMIO Korvenala Petri Rosenberg 20.1.2000 PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA

Lisätiedot

PUULAN LÄNSIOSAN PALEOLIMNOLOGINEN TUTKIMUS

PUULAN LÄNSIOSAN PALEOLIMNOLOGINEN TUTKIMUS PUULAN LÄNSIOSAN PALEOLIMNOLOGINEN TUTKIMUS Juhani Hynynen Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus 18.02.2014 ESITELMÄN RUNKO Johdanto Mitä on paleolimnologia Menetelmät Missä & miten? Tulokset

Lisätiedot

Sokerijuurikas ja ravinteet 14.-15.4.2016. Susanna Muurinen

Sokerijuurikas ja ravinteet 14.-15.4.2016. Susanna Muurinen Sokerijuurikas ja ravinteet 14.-15.4.2016 Susanna Muurinen Pääravinteet N-typpi P-fosfori K-kalium Ca-kalsium Mg-magnesium Na-natrium S-rikki Pääravinteiden otto 50-500 kg ha -1 Hivenravinteet B- boori

Lisätiedot

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä 2.5.2016 Viite 1510016678 ja 1510021110 TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET TERRAFAME OY TERRAFAMEN

Lisätiedot

Hapetuksen tarkoitus purkamaan pohjalle kertyneitä orgaanisen aineksen ylijäämiä

Hapetuksen tarkoitus purkamaan pohjalle kertyneitä orgaanisen aineksen ylijäämiä Hapetuksen tarkoitus Hapettamiselle voidaan asettaa joko lyhytaikainen tai pitkäaikainen tavoite: joko annetaan kaloille talvisin mahdollisuus selviytyä pahimman yli tai sitten pyritään hillitsemään järven

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 40. Ympäristölautakunta 14.04.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 40. Ympäristölautakunta 14.04.2016 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.04.2016 Sivu 1 / 1 307/2013 11.01.03 40 Ämmässuon ja Kulmakorven alueen vesien yhteistarkkailu vuonna 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Ympäristölupahakemuksen täydennys Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Tutkimusmateriaalit -ja välineet: kaarnan palaset, hiekan murut, pihlajanmarjat, juuripalat, pakasterasioita, vettä, suolaa ja porkkananpaloja.

Tutkimusmateriaalit -ja välineet: kaarnan palaset, hiekan murut, pihlajanmarjat, juuripalat, pakasterasioita, vettä, suolaa ja porkkananpaloja. JIPPO-POLKU Jippo-polku sisältää kokeellisia tutkimustehtäviä toteutettavaksi perusopetuksessa, kerhossa tai kotona. Polun tehtävät on tarkoitettu suoritettavaksi luonnossa joko koulun tai kerhon lähimaastossa,

Lisätiedot

GEOLTMIALLINEN TULKINTA. Pekka Huhta Jarmo Nikander

GEOLTMIALLINEN TULKINTA. Pekka Huhta Jarmo Nikander GEOLTMIALLINEN TULKINTA Pekka Huhta Jarmo Nikander 09031 977 Työn tarkoitus Käytettävissä oli sadan liejunäytteen analyysitulokset (AAS). Näytteet oli otettu Iisveden Jauholahdesta, Kokinsalmesta ja Suihanlahdesta.

Lisätiedot

Helsingin Longinojan veden laatu ja veden laadun alueellinen vaihtelu

Helsingin Longinojan veden laatu ja veden laadun alueellinen vaihtelu Helsingin Longinojan veden laatu ja veden laadun alueellinen vaihtelu Longinoja Sijainti Maankäyttö Asuinalueet 36 % Kaupunkimainen maankäyttö 75 % Tutkimuskysymykset 1. Millainen on Longinojan veden laadun

Lisätiedot

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016 .3.16 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Outamonjärven veden laatu Helmikuu 16 Outamonjärven näytteet otettiin 4..16 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Tarkoituksena oli selvittää

Lisätiedot

Jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta sekä sadannan ja pohjaveden pinnantason seuranta happamuuden ennakoinnissa

Jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta sekä sadannan ja pohjaveden pinnantason seuranta happamuuden ennakoinnissa Jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta sekä sadannan ja pohjaveden pinnantason seuranta happamuuden ennakoinnissa Heini Postila, Mirkka Hadzic & Anssi Karppinen 21.5.2014 Esityksen sisältö Jatkuvatoiminen

Lisätiedot

Humusvedet. Tummien vesien ekologiaa. Lauri Arvola. Helsingin yliopisto Lammin biologinen asema

Humusvedet. Tummien vesien ekologiaa. Lauri Arvola. Helsingin yliopisto Lammin biologinen asema Humusvedet Tummien vesien ekologiaa Lauri Arvola Helsingin yliopisto Lammin biologinen asema Sisältö Mitä humus on? Humusaineiden mittaamisesta Humusaineiden hajoaminen Mistä vesistöjen humusaineet ovat

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä

Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä 3330 N:o 341 Liite 2 a Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä 1. Pohjavesimuodostuman geologiset ominaispiirteet, mukaan lukien geologisen muodostuman laajuus ja tyyppi; 2.

Lisätiedot

Kosteikot leikkaavat ravinnekuormitusta ja elävöittävät maisemaa

Kosteikot leikkaavat ravinnekuormitusta ja elävöittävät maisemaa Liite 17.12.2007 64. vuosikerta Numero 3 Sivu 5 Kosteikot leikkaavat ravinnekuormitusta ja elävöittävät maisemaa Markku Puustinen, Suomen ympäristökeskus Kosteikot pidättävät tehokkaasti pelloilta valtaojiin

Lisätiedot

Kosteikkojen jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta, tuloksia kosteikkojen toimivuudesta Marjo Tarvainen, asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti

Kosteikkojen jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta, tuloksia kosteikkojen toimivuudesta Marjo Tarvainen, asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti Kosteikkojen jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta, tuloksia kosteikkojen toimivuudesta Marjo Tarvainen, asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti VALUMA loppuseminaari 9.12.214 1 Kosteikkojen toimivuuden

Lisätiedot

29.03.2006 RATU rankkasateet ja taajamatulvat TKK:n vesitalouden ja vesirakennuksen hankeosien tilanne ja välitulokset T. Karvonen ja T.

29.03.2006 RATU rankkasateet ja taajamatulvat TKK:n vesitalouden ja vesirakennuksen hankeosien tilanne ja välitulokset T. Karvonen ja T. 29.3.26 RATU rankkasateet ja taajamatulvat TKK:n vesitalouden ja vesirakennuksen hankeosien tilanne ja välitulokset T. Karvonen ja T. Tiihonen RATU/TKK:n osuus Laaditaan kahdentyyppisiä malleja: * taajamavesien

Lisätiedot

TTY FYS-1010 Fysiikan työt I AA 1.2 Sähkömittauksia Ilari Leinonen, TuTa, 1. vsk Markus Parviainen, TuTa, 1. vsk.

TTY FYS-1010 Fysiikan työt I AA 1.2 Sähkömittauksia Ilari Leinonen, TuTa, 1. vsk Markus Parviainen, TuTa, 1. vsk. TTY FYS-1010 Fysiikan työt I 14.3.2016 AA 1.2 Sähkömittauksia 253342 Ilari Leinonen, TuTa, 1. vsk. 246198 Markus Parviainen, TuTa, 1. vsk. Sisältö 1 Johdanto 1 2 Työn taustalla oleva teoria 1 2.1 Oikeajännite-

Lisätiedot

HALLIN ILMIÖ 1. TUTKITTAVAN ILMIÖN TEORIAA

HALLIN ILMIÖ 1. TUTKITTAVAN ILMIÖN TEORIAA 1 ALLIN ILMIÖ MOTIVOINTI allin ilmiötyössä tarkastellaan johteen varauksenkuljettajiin liittyviä suureita Työssä nähdään kuinka all-kiteeseen generoituu all-jännite allin ilmiön tutkimiseen soveltuvalla

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio Tutkimustodistus 2012-8409 1(3) 06.08.2012 Pöyry Finland Oy PL 40774 LASKUTUS Näytetiedot Näyte Kaivovesi Näyte otettu 12.06.2012 Näytteen ottaja Esa-Pekka Kukkonen Saapunut 13.06.2012 Näytteenoton syy

Lisätiedot

1 Rakennettavuusselvitys

1 Rakennettavuusselvitys 1 Rakennettavuusselvitys 1.1 Toimeksianto Rakennettavuusselvityksen tavoitteena on ollut selvittää kaavarunko-/asemakaava-alueen pohjaolosuhteet ja alueen soveltuvuus rakentamiseen sekä antaa yleispiirteiset

Lisätiedot

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5

Lisätiedot

HUMUSVESIEN PUHDISTUSTEKNOLOGIA

HUMUSVESIEN PUHDISTUSTEKNOLOGIA HUMUSVESIEN PUHDISTUSTEKNOLOGIA 2012-2014 1 HANKKEEN TOIMIJAT JA RAHOITTAJAT Hankkeen toteuttajat: VTT (hallinnoija) ja JAMK Hankkeen rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto, Vapo Oy, Turveruukki Oy,

Lisätiedot

VUOTOTUTKIMUSRAPORTTI. Vuove-vuotovesitutkimus

VUOTOTUTKIMUSRAPORTTI. Vuove-vuotovesitutkimus VUOVE-INSINÖÖRIT OY Korvenojantie 44 05200 Rajamäki 050-5459972 E-mail timo.tammenlarva@kolumbus.fi VUOTOTUTKIMUSRAPORTTI Vuove-vuotovesitutkimus ESIMERKKIRAPORTTI 2015 Vuove-Insinöörit Oy 050 5459972

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN TILA LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2014

LASTENSUOJELUN TILA LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2014 LASTENSUOJELUN TILA LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2014 2014 Sisältö Lastensuojelun tila 2014 1. LASTENSUOJELUILMOITUKSET 2. LASTENSUOJELUN ASIAKKAAT 3. LASTENSUOJELUN KUSTANNUKSET 4. LASTENSUOJELUN PALVELURAKENNE

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/13 Päivämäärä Dnro 27.03.2013 731/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.04.2013 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) liitettä I ja II,

Lisätiedot

ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN

ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN 1. Tutkimuksen tavoite: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Alkon myymälöiden vaikutus niiden välittömässä läheisyydessä tai vaikutuspiirissä

Lisätiedot

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ 1(5) PÄÄTÖS Nro Dnro 3 YLO LOS-2003-Y-1283-121 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen

Lisätiedot

Älykäs katuvalaistus ja valaisimen elinikä. Hans Baumgartner Muuttuva valaistus- ja liikenneympäristö Aalto Yliopisto

Älykäs katuvalaistus ja valaisimen elinikä. Hans Baumgartner Muuttuva valaistus- ja liikenneympäristö Aalto Yliopisto Älykäs katuvalaistus ja valaisimen elinikä Hans Baumgartner Muuttuva valaistus- ja liikenneympäristö Aalto Yliopisto 5.4.2016 Johdanto Älykkäässä katuvalaistuksessa valaistustasoa säädetään valaistuksen

Lisätiedot

Seismiset luotaukset Jyväskylän m1k:n ja Toivakan kunnan alueella syksyllä 1991. Paikka Karttalehti Luotauslinjoja Sijantikuva Tulokset.

Seismiset luotaukset Jyväskylän m1k:n ja Toivakan kunnan alueella syksyllä 1991. Paikka Karttalehti Luotauslinjoja Sijantikuva Tulokset. 4"-&.#&.4. - ARIIISTOKAPPALE a ---pppp ~1913211/94/4/23 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Koskee: 3211 09 Väli-Suomen aluetoimisto 3212 08 Ty öraporiii 3212 09 Jwäskvlän mk Toivakka H. Forss 19.11.1991 Seismiset

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

Säätiedon hyödyntäminen WSP:ssä

Säätiedon hyödyntäminen WSP:ssä Säätiedon hyödyntäminen WSP:ssä Vesihuollon riskien hallinta ja monitorointi 24.-25.4.2013 Kuopio Reija Ruuhela, Henriikka Simola Ilmastokeskus 30.4.2013 Sää- ja ilmastotiedot WSP:ssä - yhteenvetona 1.

Lisätiedot