/Tr. u7;; /7. Sa"p.jd zo/y Dnro 3 vq. - vesiosuuskunta toimiijo vapaaehtoisuuden pohjalta siitdkin huolimatta, ettd sen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "/Tr. u7;; /7. Sa"p.jd zo/y Dnro 3 vq. - vesiosuuskunta toimiijo vapaaehtoisuuden pohjalta siitdkin huolimatta, ettd sen"

Transkriptio

1 Nurmijdrven kunnalle TEKNINEN I.ALTTAKUNH Sa"p.jd zo/y Dnro 3 vq /Tr. u7;; /7 Asia: Perttulan vesiosuuskunnan toimialue Kuuleminen: Perttulan vesiosuuskunnan toimialuetta ei tulisi vahvistaa seuraavin perustein: - vesiosuuskunta toimiijo vapaaehtoisuuden pohjalta siitdkin huolimatta, ettd sen liittymismaksut ovat olleet suhteettoman ja luvattua korkeammat - toimialueen vahvistaminen merkitsisivain sitd, etta useat jopa 165 uutta osakasta voitaisiin pakottaa liittymiidn, vaikka siihen ei ole olemassa vesiosuuskunnan kannalta taloudellista tarvetta eiki se ole toiminnan talouden kannalta endd tissd vaiheessa vdlttdmitonti. - kiinteistdkohtaisesti voijokainen kiinteistdnomistaja itse arvioida ja valita rakentaako oman porakaivon ja umpisiilion vai liittyy osakkaaksi osuuskuntaan. - Usein kiinteistokohtainen ratkaisu on jopa edullisempi vaihtoehto, joten ei ole perusteita synnyttdd mahdollisuutta pakkoliittdmiseen, kun samat ympirist6lliset vaikutukset voidaan saavuttaa muulla tekniikalla. - Pakolla liitetyt osakkaat eivdt pdise nauttimaan alkuperdisille osakkaille liittymdn hintaan vaikuttanutta valtion tukea, joten osakkaiden vdlille syntyy eriarvoisuutta. Tiillainen eriarvoisuus on hyvdksyttdvissd vain silloin, kun se sopimusperusteisesti on vapaaehtoista eikd pakon kautta synnytettya. - Vesihuoltolaki on muuttumassa, joten ndihin toimialueisiin tulisi suhtautua uuden lain hengessi. - Pakkoliittymdt loukkaavat perustuslaillista sopimusvapautta ja omaisuuden suojaa sekd mycis yhdistysvapautta Lopuksi : Osuuskunta voi hyvin toimia edelleen vapaaehtoisuuden ja sopimusten turvin. Yhteiskunnallista sddtelyi asia ei tarvitse. Kiinteistonomistajia koskee kaikki ympirist66n ja terveyteen liittwat velvoitteet riippumatta siiti ovatko he osakkaita vai ei - joten on parasta kunnioittaa heiddn yhdistysvapauttaan ja jitteii liittyminen vapaaehtoisuuden varaan. Silloin kun vesihuoltolaki ensi kerran laadittiin, maaseudun ongelmina oli puhdas vesija jdtevesien kesittely. Silloin liittymispakkoa voitiin perustella mycis teknisesti ainoana mahdollisena keinona. Tekniikka on kehittynyt ja lehes mihin tahansa voi porata porakaivon ja hoitaa jatevedet umpisdili6n avulla. Liittymispakolle eiole eniiii yhteiskunnallista tarvetta samassa mddrin. Tekniikka on ajanut lainsdiidinnon ohi- ja timd tulisi havaita ja tunnustaa ja kunnioittaa kiinteist6nomistajien omia ratkaisua ja pddtdksid. Julkisen hallinnon paetdsten tulee olla teknisesti neutraalia ja antaa

2 kilpaileville teknisille ratkaisuvaihtoehdoille mahdollisuus suosimatta mitddn menetelmee tai osapuolta. Edelld olevan perusteella vastusta Perttulan vesiosuuskunnan toimialueen mddriimisti. Asia ei varsinaisesti kuulu kunnan tehtdviin, koska osuuskunta on syntynyt vapaaehtoisuuden pohjalta ja olemassa sekd toimii ilman, etta ketean pitdisi pakottaa siihen liittymddn. Liittymispakko-olosuhteiden luominen olisi omiaan lisddmddn valituksia itse toimialuetta koskevasta piit6ksestd ettd mydhemmin asetettavasta liittymispakosta. on kysyttivd onko tdssi mieltd ja onko tihdn mitddn perusteluja; asiaan liittyvd byrokratia - poikkeusluvat ja valitukset aiheuttavat hallinnolle enemmdn kustannuksia kuin, mita itse rakentaminen tulisi maksamaan - eli olisi kunnalle jopa edullisempaa tukea hankkeita niin voimakkaasti, etti ne toteutuvat vapaaehtoisuuden pohjalta, kuin luoda pakkotilanne ja siitd aiheutuvat valitus yms. kustannukset. Lisdksi on ilmeistd, ettd hakemukseen ei ole liitetty selvitysti muista alueella mahdollisestijo toimivista osuuskunnista tai muista yhteisistd vedenottamoista, yhteisistd kaivoista tai yhteisiste imeytyskentiste. Mikeli tdllaista selvitystd vesihuoltoolosuhteista ei ole pddtoskenteossa ollut mukana, tultaisiin piitds ilmeisesti kumoamaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja palauttamaan uuteen kisittelyyn kuntaan. Tdmdn vuoksija tdssd vaiheessa ei myciskddn prosessuaalisinkaan perustein hakemusta tulisiedes kdsitelld elleisitd heti hyldtd. ks. seuraavat KHO:n pidtokset: 2t.8..2Ot KHO:2013:133 Vesihuolto - Vesihuoltolaitos - Toiminta-alueen hyvdksyminen - Viemiiriverkosto - Toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet 2L.8.2Ot KH O : 20 t3:132 Vesihuolto - Vesihuoltolaitos - Toiminta-alueen hyviksyminen - Pddllekkdiset toiminta-alueet - Vesijohtoverkosto ja viemdriverkosto Ot KH 0:2013: 131 Vesihuolto - Vesihuoltolaitos - Toiminta-alueen hyvdksyminen - Vesijohtoverkosto - Viemdriverkosto - Toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet N u rm ijd rvef E L9-5-2OI4 Risto Airikkala Aslakffiorx

3 TUUSULAN KUNTA Keski-Uudenmaan ympiiristdlautakunta Kokouspvm. t3.5.20t4 TEKNINEN LAUTAKUNTA Saap. l? t5_ 20 v onro svq /Eof&v Dno KYK: 255/ $ PERTTULAN VESIOSUUSKUNNAN EHDOTUS TOIMINTA.ALUEEKSI, LAU. SUNTO NURMIJARVEN KUNNALLE KU-YK $ 83/ Lausuntopyynt0 Nurmijiirven kunta on pyytiinyt piiiviityllti kirjeelld lausuntoa Perttulan vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi. Lausuntoa on pyydett y mennessii. Lausuntopyyntcidn liittyveit asiakirjat ovat niihtiivillii kokouksessa ja ennen sitii Keski-Uudenmaan ympiirist<ikeskuksessa. Toiminta-alue Perttulan vesiosuuskunta on pdiviityllii kirjeelliiiin anonut vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen vahvistamista vesijohto- ja jiitevesiviemlriverkostolleen. Perttulan vesiosuuskunta toimii alueellaan vesihuoltolaitoksena, jolle on tarkoituksenmukaista vahvistaa toiminta-alue (vesijohto- ja jiitevesiviemiiriverkosto). Toiminta-alueen rajauksesta on neuvoteltu Nurmijiirven kunnan ja Perttulan vesiosuuskunnan viililld ja paadytty esitettyyn rajaukseen. Rajaus on tehty siten, ettti nykyinen yhdyskuntarakenne ja tuleva yhdyskuntakehitys on otettu huomioon ja mycis siten, ettii vesihuoltolaitoksella on valmiudet huolehtia koko toiminta-alueen vesi- ja jiitevesihuollosta. Rajaukset on tehty piiiiosin kiinteistcirajojen mukaan. Joidenkin suurten kiinteistdjen osalta tu.luur on esitetty tehtiiviiksi esimerkiksi pihapiirin mukaan kuitenkin siten, ettii toimintaalueen raj at ovat yksiselitteisia. Toiminta-alue sijaitsee Perttulan, Uotilan ja Korven maarekisterikylissii. Ehdotetulla toiminta-alueella on noin 330 kiinteist<iii, joissa on tada hetkellii yhteensii noin 465 rakennusta. Asuinrakennuksia niiistii on235 kpl, ja vapaaajan asuntojaon 17 kpl. Ehdotetulla toiminta-alueella sijaitsee tisriksi mm. Uotilan koulu I -6 lk, Rauhanyhdistyksen toimitalo, Perttulan kansantalo, seurantalo Rientola sekii kunnallinen piiivdkoti. Ammatillinen oppilaitos Keuda ei kuulu ehdotettuun Perttulan vesiosuuskunnan toiminta-ilueeseen vaan se on liittynyt Nurmijiirven Veden verkostoon. Perttulan vesiosuuskunta on kustannuksellaan rakentanut alueelle yli I I km vesijohto- ja jiitevesiviemiiriverkostoa. Sopimuksen liittymisesta perttulan vesiosuuskunnan vesijohto- ja jtitevesiviemiiriverkostoon on tehnyt noin 200 kiinteisttiii, joista 164 kiinteistdii on liitetty verkostoon. Vesijohto- ja jtitevesiviemiiriverkosto on jo rakennettu liittymiitt<imien kiinteistdjen rajllie tai sen liiheisyyteen. Lopentien (Mt 132) varteen on suunnitteilla noin 1,4 km

4 TUUSULAN KUNTA Keski-Uudenmaan ympiiristdlautakunta Kokouspvm. t uutta vesijohto- ja jatevesiviemiiriverkostoa alkuvaiheessa 12 kiinteistdn tarpeisiin. Rakennussuunnittelu on kiiynnissii ja rakentaminen ajoittuu vuoden 2014 loppupuolelle. Suurin osa esitetyn toiminta -alueen kiinteistdistii on jo vesijohto- ja jtitevesiviemiiriverkoston piirissii siten, ettl vielii liittymiittdmien kiinteistojen on mahdollista liitty[ siihen viilittdmtisti. Tavoitteellinen aikataulu on saattaa esitetylla toiminta-alueella sijaitsevat ne muutamat kiinteistcit, j o i I I a Perttulan vesio suuskunnan ve sij ohto- j a j iitevesiviemiiri eiviit vielii yllti kiinteistcin liiheisyyteen, verkoston piiriin vuoden 2015 loppuun mennessii. Perttulan osayleiskaava on vireillii ja se on ollut luonnoksena niihtavilla helmikuussa Ehdotetulla toiminta-alueella ja sen viilittdmiiiin liiheisyyteen on esitetty 67 rakentamisen mahdollistavaa paikkaa. Osayleiskaavaluonnoksen merkinniit kuitenkin kuvaavat rakentamismahdollisuuksien miiiiriiii kiinteist<iillii, eiviit sijaintia, joten niiden rajaaminen toiminta-alueeseen ei kaikilta osin t?issii vaiheessa ole tarkoituksenmukaista. VesihuoltolainT $:ssii siitidetliiin niistii alueista, jotka kunnan tulee sislillyttiiii vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin. Toiminta-alueiden tulee kattaa kaikki alueet, joilla kiinteistrijen liitttiminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemiiriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastettavan elinkeino- javapaa-ajantoiminnan miiiiriin tai laadun vuoksi. Vesihuoltolain 8 $:ssii sliiidetiiiin toiminta-alueen hyviiksymispiitit<iksestii. Hyvziksymispiiiitriksessti on yksikiittivti ne alueet, jotka on saatettava vesi- ja viemiiriverkoston piiriin. Vesijohtoverkoston ja viemiiriverkoston toimintaalueiden ei tarvitse olla yhteneviii. Kaytiinnossii ohjeena on ollut, ettii toiminta-alue merkitiiiin kartalle kiinteistdjen rajoja noudattaen. Haja-asutusalueella, jolla yksitttiiset kiinteistrit voivat olla erittiiin suuria, on kuitenkin osittain tarpeen kayftaa muuten selkeiisti rajautuvia kokonaisuuksia. Lisiiksi siiiidetiitin, ettii toiminta-aluetta hyviiksyess2iiin kunnan on otettava huomioon vesihuoltolaitosta koskeva huolehtimisvelvollisuus. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, ettii vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa kykeneviin huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti' Liite nro 83 - Toiminta-aluekartta ja lausunnossa esitetyt kohteet Listitiedot: ympiiristovalvontapiiiillikkd Katariina Serenius, p , terveysvalvonnan paallikko Miia Suurkuukka, p I4 47lI ymptiri stcitarkastaj a Kaisa Autio -Nousiainen, p

5 TUUSULAN KUNTA Keski-Uuderunaan ympliristdlautakunta Kokouspvm t4 Ehdotus Ykj Keski-Uudenmaan ympiiristdlautakunta piiiittiiii antaa Nurmijiirven kunnalle Perttulan vesiosuuskunnan toiminta-aluetta koskevasta ehdotuksesta seuraavan lausunnon. Keski-Uudenmaan ympiiristolautakunnan lausunto Ke ski -Uudenmaan ympiiristdlautakunta katsoo, ett?i vesio suuskunnan ehdo - tus toiminta-alueeksi on piiiiosin Nurmijdrven vesihuollon kehittamissuunnitelman linj austen mukainen. Lausuntopyyntddn liittyvri aineisto ei sisiillii tarkkoja kirjallisia perusteita toiminta-alueen miiiiritykselle. TAma vaikeuttaa lausunnonantajan mahdollisuutta arvioida toiminta-alueen soveltuvuutta ja saattaa vaarantaa asianosaisten mahdo I lisuuden vaikuttaa piiiitdksentekoon. Toiminta-alueen keskellii oleva Palomiien alue on jiitetty toiminta-alue rajauksen ulkopuolelle. Vesihuollon kehittiimissuunnitelmassa ttimii alue on selkeiisti osoitettu osaksi Perttulan vesiosuuskunnan aluetta. Alueella on olemassa olevaa paikoin tiivisttikin rakentamista. Tontit ovat alueella pieniii eiviitkii mahdollista kiinteistcikohtaisen jiitevesienkiisittelyn toteuttamista ilman ympiiristdn pilaantumisen vaaraatai hygieenistii riskiii. Alue on luonteeltaan sellainen, ettti Nurmijiirven kunnalla on vesihuoltolain 6 $:n mukainen velvollisuus ryhtyii toimenpiteisiin keskitetyn vesihuollon jiirjestiimiseksi. Ymptiristdlautakunta katsoo, ettti ttimii alue pitaa fiittaa osaksi Perttulan vesiosuuskunnan toiminta-aluetta. Lausuntopyynnrissti on esitetty, ettii Keudan ammattioppilaitos on jiitetty toiminta-alueen ulkopuolelle, koska se on liitetty Nurmijarven veden verkostoon. Tiimti koskee ainoastaan jiitevettti. Puhtaan talousveden osalta kiinteist<i on oman kaivon varassa. Keudan kaivosta toimitetaan vettii ammattiopistolle sekti yhdelle kunnan vuokratalolle (r 5 asuntoa) ja yhdelle omakotitalolle. Kaivon sijainti on riskialtis ja siita saatavan talouiveden kaftajamaarii on suuri. Ympiiristcilautakunta katsoo, ettii ammattioppilaitoksen kiinteistci on mtiiiritettiivii osaksi Perttulan vesiosuuskunnan toiminta-aluetta. Niiin voidaan nykyist?i varmemmin tarjota puhdas talousvesi kaikille kayttajille. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen keskelle ei ole perusteltua jattaaykittairia kiinteistcijd, jotka osittain ovat keskitetyn vesihuoltoverkoston ulkopuolelle ja osittain toisen vesihuoltolaitoksen asiakkaana. Toiminta-alueen rajauksen ulkopuolelle on jiitetty yksittiiisiti rakennettuja kiinteist<ijri alueen eteliiosassa ja pohjoisimman utu""n eteltipuolella. Ntiiden kiinteistcijen osalta ei ole esitetty perusteluja tehdylle ratkaisulle. ympiiristrilautakunta katsoo, ettii ntimii kiinteistdt tulee liittiiii osaksi toiminta-aluetta.

6 TUUSULAN KUNTA Keski-Uudenmaan ympiiristcilautakunta Kokouspvm Vesihuoltolaitoksen verkostojen liiheisyyteen suunnitellut uudet kyliialueet tulisi jatkossa saattaa osaksi vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta. Ympiiristdlautakunta katsoo ettii vesiosuuskunnan toiminta-aluetta on tarkasteltava uudelleen, kun alueen osayleiskaava valmistuu. Ympiiristdlautakunta haluaa erityisesti korostaa vesihuoltolaitoksen vastuuta verkostonsa kunnosta ja tarjoamiensa palveluiden toimivuudesta. Vesijohtoverkoston kannalta on olennaista, ettli putkiston pitktiaikainen kunnossapito ja riittava veden vaihtuvuus on otettu huomioon. Vaikka niimii asiat ovat liiht<jkohtina linjastoa suunniteltaessa ja rakentaessa, on ne myds huomioitava linjaston kaytdn aikana. Ttim[ on erityisen tiirkeiiii haja-asutusalueiden vesihuollon jiirjestiimisessii, koska laajat harvaan rakennetut alueet edellyttiiviit paikoin pitkitikin putkilinjoja. Kiinteistdkohtaisiin pumppaamoihin perustuva paineviemtirdinti edellyttiiii myds panostusta kunnossapitoon, jotta viemiiroinnin asianmukainen toiminta voidaan varmistaa. Toiminta-alueella vesihuoltolaitoksen on voitava toimia taloudellisesti kannattavasti. Asiakkailta periftavilla maksuilla tulee siten kattaa paitsi rakentamiskustannukset ja kiiyttdkustannukset my<is varautuminen tuleviin korjaus- ja kunnossapitotoimiin. Toiminta-aluetta vahvistaessaan kunnan on harkittava vesiosuuskunnan edellytyksiii huolehtia toiminta-alueensa vesihuollosta. Keski-Uudenmaan ympiiristrilautakunta pdiittiiii lisiiksi tarkastaa ja hyviiksyii p6ytiikirj an tiimzin asian osalta viilittdmasti kokoukse ssa. Piidtos Ehdotus hyviiksyttiin. Tiiytiintd6npano Keski-Uudenmaan ympiiristrilautakunta ptidtti lisiiksi tarkastaa ja hyv?iksyii pdytiikirj an tiimiin asian o salta valitt6masti kokouksessa. Piiiitcisote / Nurmijiirven kunta Otteen tarkastetusta poytdkirjasta oikeaksi todistaa Tuusulassa /1^. a^ r '7 A-t'r., fl/h76'- Eda Pehkonen pogakirjanpitaja

7 OIKAISUVAATIMUSOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet Seuraavista peatdksiste ei saa tehdii kuntalain 91 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eikii kunnallisvalitusta, koska piiiittis koskee vain valmistelua tai teytentdcinpanoa: a1at72, 75, 79, 80, 81, 82, Koska piiiit6ksestd voidaan tehdd kuntalain 89 $:n momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin piiiitriksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Hallintolainkiiyttdlain 5 $/muun lainsiidddnncin mukaan seuraaviin piiiit<iksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pvk?iliit i a valituskieltoi OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen Seuraaviin pziiitdksiin tyytymatdn voi tehdii kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdiiiin, on KESKI-UUDENMAAN YMPARISTOLAUTAKUNTA, PL 60,04301 TUUSULA tai siihkoposti tai faksi kiiliit: Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtiivii 14 piiiviin kuluessa piiiitiiksen tiedoksisaannista. Kunnan jiisenen katsotaan saaneen piiiitciksestii tiedon kun priytiikirja on asetettu yleisesti niihtiiviiksi. Asianosaisen katsotaan saaneen pliiitciksestii tiedon, jollei muuh naytet?i, seitsemdn piiiviin kuluttua kirjeen ldhettiimisestd, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynii aikana. Oikaisuvaatimuksen sisflltii ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on kiiytiivii ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijiin allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan paaftymish. Piiyt-iikirjan ntihtiivdksi asettamispiiivdmii?iri Tiedoksianto asianosaiselle 2r asranosalsen nrmr L,ihetetty tiedoksi kirjeella Guntalaki 95 g) Annettu postin kuljetettavaksi Luolutettu asianosai selle Vastaanottajan kuittaus

8 UihettiijS: J uva Ilkka lmailto : il kka j ] tiihetetty: 23. toukokuuta 20L4 14:32 Vastaanottaja: Hanna Nieminen Aihe: VL: lausunto Moi! texnllrten t AUrAnnlTA $ap.-&bj-lzoty Dnro 6Yq / p."s.fi Tissd tdmi, ei mitidn lausuttavaa oikeastaan. llkka Terveisin, llkka Juva Insin66ri Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympdristdkeskus Ympdristo ja luonnonvarat -vastuualue ilkka.juva(a)ely-keskus.fi p A21" 4AO PL 36, Helsinki Kiyntiosoite: Opastinsilta 12 B usimaa

9 tw uudelyll32 tb7.*2t2aa twfrffinti.llf,]!' j" *14 Nurmijiirven kunta Ympiiristcitoimiala Kunnallistekniikan suunnittelu PL NunvrrrARvr Viite Lausuntopyyntonne LAUSUNTO PERTTULAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA.ALUEESTA Nurmijiirven kunta pyytilii vesihuoltolain mukaisesti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympiirist<jkeskuksen lausuntoa Perttulan vesiosuuskunnan toimintaalueesta. Vesihuoltolain 7 $:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen tulee kattaa alueet, joilla kiinteistojen liitt?iminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemdriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastettavan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan miiiriin tai laadun vuoksi. Uudenmaan Ely-keskuksella ei ole huomautettavaa ehdotetusta Perttulan vesiosuukunnan toiminta-alueen rajauksesta. Toiminta-alueen rajausehdotus on tehty yhteistyosszi Nurmij drven kunnan kanssa. Toiminta-alueiden rajaukset olisi aina kun mahdollista tehttivii kiinteiston rajoja noudattaen, jolloin rajauksesta yksiselitteisesti selviiid, mitkii kiinteistot kuuluvat toiminta-alueisiin, ja mitkii jaiiiviit niiden ulkopuolelle. Toiminta-alueisiin tulisi aina mycis sistillyttii:i kaikki ne olemassa olevat kiinteistot, jotka haluavat liittyii vesihuoltolaitoksen verkostoon, ja joiden liittyminen jo rakennettuun verkostoon on teknisesti ja taloudellisesti kannattavaa. Uudenmaan Ely-keskus huomauttaa lopuksi, ettii asutuksen sijoittumisen yleisperiaatteena tulisi olla hallitsemattoman haja-asutuksen syntymisen estdminen. Niiiden alueiden vesihuollon rakentaminen on yleensd my<is huomattavasti kalliimpaa verrattuna tiiviiseen asutukseen. Uudenmaan Ely-keskus pyy'';ea Nurmijiirven kuntaa liihettiimiiiin toiminta-aluepiiiittiksen tiedoksi Ely-keskukselle mikiili mahdollista mycis siihkciisessii muodossa. Yksikon piiiillikk<i Ympiiristoinsinoori? (1.-l(t_ Aimo Huhdanmiiki / -t *tru { ** Kari Vaitomaa UUDENMAAN II..INKEINc,. LIIKENNE- JA YMPARISTOKESKUS Kr.rtsunumero S $ Asemap*aillikonkatu 14 pl 36 www. e ly-kes ku s. fii u u si maa flelsinki Helsinki

10 t., TEKN'NEN I.AUTAKUNTA saap +(_t + 2o4; Drvo 3vq / u.od/r, Ja.eV>, ^(a, fi).ue-+ 5-, ln tu e.t nzee:*-,),t/ Ut< n/'l'th r,a,*t 4' u :v TA 6 e.<p t,t: pt A,/t u*f.fg.vfa /.L 3a or?at pr2'?prrj4krt l/ lr - rltl; : /.eft:z.dtt: (n&t -,J, tzt- za>, ) 2.,fAoltrc:t-rt-rrst-t.lf< U.-. Z lr.il rue-b{f ld{u-g *-A afz,e fiza1 tt? Z.rqrz' J *i' t/rptt'-fupatra fr*--. a:as ) TzrPaA, /tl*. 'u?) 3 :83 l-/ ) 6>s771-tZJ* f/r?,t7? tlzz.zt, //-"va4 P.r'fut;;.u,7) f,f, d/ila /ffibta -t,4 ) y',at:rn - Ay'po.zA JA f.apa+lt a?.-+7 atz 7 TXft to.yoa-r+/.fcsc-ze TAt /./2- t/uatrt. / J7- J,a Jabe u lr at&i.< rja'ela.7r-zair /.?.t"7r2a'rqh^ ap 7a+tff,,Parr-,aut?zt/,/ q7. Ptff.,S p//:?raar:e?tv, ha z nh r AA) 7/Za,tzztJ AnrJ,, P 4z'pie J-rd,p ftta'a* /r- /"a") D'u fltfolrrp t?rtffirzr-rp 7 fr-/7 }t,..rt ' - 4tttY6tuee*J4/.r,/nnru.o, -f*?pa./-.tt ) JZ 72tz.aef-,.?(-,.'/ nau.e,/v,afoz.-r )?i^azz z '?..?J2t ellt4 -(,/

11 -lt, ATrl,DrI\'1.'l! i'3'1 " lt -;e 0tno O4..2 yneab?t]2-f 1fu'./-r1./,/,,q-ot*lu6 *t ftta'puor- zt+q a 1 et P..?/z*rz nrltle--' 49/u' AZ 2.-/ue,'zf,c:,u77.??, --- / y QZ u tzltn /A T /( /uafl, trlu,uuf fr?tt*, l/,4ptf2s - Tr;ZaLUp toa,az. Zc-rJ dl?uf,?d rjfol,e4, '.,ute u/vf Qrt..4*/7.t.v?tl-? rotv srflgzan d.u?z4n tyrr/tro, ^-/zhao-n-^- (fo.z P '?rs,/?a.e,/r,rrae*r, /* n t) fff l rt-r.u,7t * +.fa,e tzua2.rq o a-t,? Z fta.u 7. 4f J 6 tze 7.r,ry -?r" o /z- z',i ae't frtl67tu Ja,ngr-7? 41a->,1/t /?et- af. 2Z a.;..t.fa.u*a.!ht. W /.+.e2a - A)tP61.t r,?c> ozez4s?.t-t /?7o'e 4ptrveP 1../c:l*t,(/ f,ti2r'tpu-e / 214c-f 4ft1 ' Jtza.si'.u'tz:''trZ /qq?'vihes {z*d""ttz?t,(-oe,z +> Fr+ / u2}-t '2rqzez-, -l/.f//eaflfn'le*t rz,e# z?ttnf7ztrtfizterzlnt r.:rr? int /-l e n?ztoaltt H?rr77 yiftz'p. ' yt 4aZ ac-,p lcr./.r-r,rx Ct Z*s.-tjAE -(Ttte r t o E -.-- H r,z2al Z t Jou *tr/r3 H/ p,?rr.a ea rflj/lt-t r?o.f-u d- H o r'fu.?rtt y (ntn'/f* 6 2, z; - / & C o-? rjdts*?a - 1 J,, ) -/

12 t/// *,, ft-ra erj ApraZrtQp Z.-l tvz J, 2 Q- J' J4'78 e '/t?r 7'r*-,/u,leu ej.jtaa,/-zt//a r. A ni?t' ArrJ-1-,.-l<o zit rarv'trl,eil.aa ze;'.1/o.,?a lutu il ct cgq 4-,.+ fzt*l-a fu *-,He.?,rt /0.2e' t? -f7fzu"- 1 ra- Q!a,-t /;;Ail7qra-t J.2+ /.r*rft t: fc-t /ft t?.-ut / 26.,yan,..1A't!/n)7./0 o."rrt?/ tu, A ZzQ tlj/.-t fr.-;dt tza.-a! V/a7i> neczfz>trlr; Eztru 61 d.y'erntzt?/2uj / /zoi?rs 7z,auzeA/744,/rt Ft?rtter 21a - lut7 m,/,ll zlro,,h/%t/zrj 9-Aaa"L t rurtla2z /Efffu z.-r *t A/, f/- /,.f ftt.t d A b arz.u??egrt ar'r /l.fc>z-r'frryetetvo.r /r.rut r, fty'ot ts ),r/, EX t--,/ - /? za)r,-,(nftg7:a4*.1,- (Zro"a r?etr.r 6;' ),./r?- 3 /Af-aAua.kt?A /. 'r7.zuag:ilz.t>.lzoat t/zle - / fro^la,fuu,f ppu.?j7a Jll 2art:tprr/..e> fa?uuf4n. HnA7412uJ /a?#zno t/uasg*-> &aa a ALoG. /, t-r*l e.e. tt*lvz fl-+ahe -1 Q7zg7l7p 4*- f. PaTVua/r/Ja 1{. l at?

13 tiihettiijti : Ila ri Airikkala L5hetetty: 25. toukokuuta}ot423:27 Vastaanottaja : ymp. kirjaamo Ai he: H uoma utus Perttula n Vesiosu u ku nnan toimia lue ehdoitu ksesta TEKNINEN I-AUTA!{-J)JTA saap. -A6-lL2oJJ gnlg l61q / ry.o5 -oo / t'/ Huomautus Perttulan Vesiosuukunnan toimialueen ehdoituksesta. Toimialueen suunnitelma "Perttulan-vesiosuuskunta toiminta-alue vesija jdtevesiviemdri" (Piirustus ) on puutteellinen. Ei ole otettu huomioon olemassa olevia vesija jdtevesi yhtymid, joiden esittdmien erittdin oleellista toiminta-alue suunnitelmissa. : Kyseiselld alueella sijaitsee myos muita vesiyhtymid joita ei kartoitettu. Niiin suuri toim ialue yhdelle yritykselle kilpailuttamatta vddristdd kilpailua.. Maanomistajia ei ole toiminta-alue suunitelman osalta kuultu ko. yrityksen toimesta.. Alueeseen on sis;illytetty runsaasti maa- ja metsdtalousmaata, joiden toimintaa kusta nn uksiltaan tehoton vesiosu usku nta ei palvele. :l Maa- ja metsdtalouden talousrakennuksien liittdminen viemdriverkkoon ei millddn tavoin kannattavaa. Toki voidaan kaikesta hakea vapautuksia, mutta byrokratian vdlttdmiseksi toiminta-alue suunnitelmista ehdottomasti poistettava maa- ja metsdtalousmaat.. Toiminta alue suunnitelmissa esiintyy harhaanjohtavasti vahvistamaton perttulan osayleiskaavan luonnos, joka ei ole lainvoimainen. Airikkalantila 4:40 Uotilan kyldssd on poistettava toimia-alueesta kokonaisuudessan. Vahvistettu toimialue toisi huomattavia lisdkustannuksia maatalouteen, jokaiselle nykyiselle maatalousrakennukset sekd tuleville. Tdmd pakottaisi ylliipit;imaidn kahta eri j;irjestelmeid. Maatalouden kustannus paineista johtuen alueesta pitdisi ehdottomasti poistaa kaikki maatalousmaat ja rakennukset. Nykyinen verkosto ei ole alkuperdisten suunnitelmien mukainen. Osuuskunnalla on ollut lupa sijoittaa vesi- ja viemdritekniikka vain suunnitelmien mukaisiin paikkoihin. Katso kunnan piistos. Perttulan vesiosuuskunta on kyl6laiisten ylliipit;imii yritys. Valitettavasti ndin pienestd kyldstei ei l6ydy tarpeeksi ammattitaitoista henkildstdd hoitamaan vesija viemdri hankkeita. On kohtuutonta va hvistaa toim ialue ammattitaidoltaan pu utteelliselle yritykselle.. Yrityksen asiakaspalvelu toimii vuosien viiveells. Esimerkiksi 1. rakennuvaiheessa tuhottiin auton laimpdtolppa joka useista muistutuksista huolimatta saatiin korjattua vasta muutama viikko sitten. Vesi- ja viemdriverkoston tekniikka piti sijoittaa niin ettd se ei haittaa maataloutta. Veden sulku t6rp6t saatiin Uotilassa vasta viime viikolla pellolta maan alle hdiritsemdstd. Yritys on markkinoinut itseddn vddrilld menetelmilld. Kerrotaan ettd kunta tulee lunastamaan osuuskunnan, vaikka kunnalta ei ole tullut minkddn laista pd;itostii taiviestid asiasta. Kiinteistojd on painostettu vuosia liittymiiein mahdollisen toimialueen vahvistamisen varjolla. Ystiiviil I isin terveisin Ilari ;\irikkala. Arkkitehti SAFA

14 ,--.).,.:o

15 LEhettSjS: Jari Jokela Ldhetetty: 23. toukokuuta :56 Vastaanottaja : ym p. kirjaamo Aihe: La usu nto Perttu la n vesiosu uskun na n toim i nta-a lueesta TEKN'NEN I.AIJTAKUNTA Saap. d.6/ 6 2o_Ly Dnro 3h/tv.oflso/rw Hei. Nurmijdrven kunta / Ympdristdtoimiala on laatinut suunnitelman Perttulan vesiosuuskunnan toimintaalueeksi. Ehdotus saattaa toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistot vesiosuuskunnan verkostoon liitettdviksi. Suunnitelma perustuu Vesihuoltolakiin 11-9/2001. Kiinteistcimme t-266, osoitteessa Mdkikorventie 11 on alkanut noudattaa tdtd lakia jo vuodesta 2003 ja rakennuttanut kustannuksellaan ko. lain ja asetusten mukaiset jdrjestelmit puhtaan kdyttdveden hankkimiseksija jdtevesien kiisittelemiseksi. Muistutamme, ettd pakkoliittdminen toiminta-alueeseen yrittii alistaa meitd rakentamaan toisen jirjestelmdn tdyttimddn saman lain vaatimukset - kohtuutonta! Kiinteist6mme sijaitsee toiminta-alueen rajaviivalla ja tekee 'nokan' kattaakseen tonttimme. Koskee my6s osoitetta Mdkikorventie 10. Kiinteist6mme liittdmisestd toiminta-alueeseen vaadimme painavampia perusteita, Vesih uoltola kia LL9 / 2OOl, noudata mme jo nyt. Liitteisse todistukset ja lausuntomme / muistutuksemme. Pyyddn kohteliaimmin vastausviestid, ettd tdmd viesti liitteineen on saavuttanut lausuntojen vastaanottajan. JariJokela. Satu Peltola

16 LAUSUNTO / KANNANOTTO PERTTU LAN VESI OS U USKU N NAN TOI M I NTA-ALU E-E H DOTUS t4 KIINTEISTo / RAKENNUSPATKKA I-266 ( Ldnsimaki ) Osoite Mdkikorventie 11, perttula (Joissakin Nurmijdrven kunnan asiakirjoissa Kurrinkaari 69, Perttula ) Of emme tutustuneet Perttulan vesiosuuskunnan toiminta-alue-ehdotuksen piirustuksiin S}OU1,-4. Ehdotuksen mukaan toiminta-alue ulottuu kattamaan kiinteistomme osoitteessa Mikikorventie 11, 543-4O4-L-266. Vastustamme toiminta-alueen ulottamista kiinteistollemme. Vesihuoltolain 85 mukaan (viimeinen kappale ) Nurmiidrven kunnan on esitettdva painavat n toiminta- aikka n Kiinteistdlle on suunniteltu ja rakennettu vuonna 2003 vesihuolto- ja terveydensuojelulain mukainen talousvesija jdtevesijdrjestelm6. Asuinrakennukseen on rakennettu Nurmijiirven kunnan lausunnon 23J.2003 ( LltrE 1 ) mukainen kaksivesijdrjestelmd. - WC- ja astianpesukoneen jdtevedet johdetaan vesitiiviiseen umpisdilioon jonka tilavuus on 7500 litraa. - Muut kuin yllsmainitut vedet johdetaan kahden kaksiosaisen ( nestetiiviiden ) saostuskaivojen kautta maasuodattamoon. Maasuodattamo rakennettu ohjeiden mukaisestija sen rakentamisvaiheessa terveystarkastaja Seija peurala teki 7.LL.ZOOI tarkastuskiiynnin viemirdinnin jirjestdmiseste kiinteistollemme. ( LilTE 2 ) Umpisdilio tyhjennetddn n. neljdn kuukauden vdlein ja siirtoasiakirjat ja tyhjennyksistd kertovat laskut voimme toimittaa pyydettiessd. Harmaiden vesien saostuskaivot puhdistetaan vdhintiiiin kerran vuodessa ja maasuodattamon toimivuutta tarkkaillaan asennetuista tarkastuskaivoista. Tarkastuskaivojen kannet ovat maan pinnalla. Asuinkiinteistomme loppukatselmus on pidetty ja Vesi- ja viemdrilaitteiden katselmus ja keyttdonottokatselmus ( LilTE 3 ) Talous- ja puhtaan kdyttoveden hankintaan kiinteist6llemme on tehty porakaivo ja sen vedentuotto on erinomainen. Vesi on tutkittu Vantaan elintarvike- ja ympdristolaboratoriossa ja veden laatu tdyttdd asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. ( srm:n asetus 4o]./2ool ) ( LllrE 4 ). Vesihuoltolaki 105: Asuinrakennuksemme sijaitsee tontilla rinteessd ja rakennuksen perustusten kuivatusvedet ( salaojitettu ) on johdettu asianmukaisestija viettokaltevuudet salaojajdrjestelmdssd ovat hyvdt. Asuinalueellamme ei vuonna 2003 ollut kunnallista vesihuoltojdrjestelmid joten rakensimme hyvdt ja lakien- ja asetusten mukaiset jdrjestelmdt omalla kustannuksellamme. Vesihuoltolaki 115: Vastustamme kiinteistomme liittdmistd esitettyyn toiminta-alueeseen!

17 Jos kiinteistomme pakkoliitetddn toiminta-alueeseen vetoamme liittymisestd vapauttamisen puolesta ( 1 ) koska talousveden hankinnasta ja jdtevesien asianmukaisesta hoitamisesta tulisi kiinteistonomistajille kokonaisuudessaan kohtuuttomat kustannukset. Lisdksi tontin puistomainen ja hoidettu piha tulisi kaivaa auki. Tiedossamme on, ettd osoitteessa Mikikorventie 10 on talousvesi- ja jitevesihuolto myos asianmukaisessa kunnossa, joten toiminta-alueeseen liittiminen on myos naapurissa kohtuutonta. Toiminta-alueen suunnitelman laatijat ovat l6mpimdsti tervetulleita tutustumaan kiinteistcillemme ja arvioimaan tilan netta uudessa valossa. Perttula JariJokela Satu Peltola

18 d'{ NURMIJARVEN KUhsF,r{;: ti;ef.ff ffi,\5 * ;#F,, 1. " :.": " I _ Terveydensuojelu F*a-rm$#rv***il r &*z:r"421 PL 38 O19Ol Nurmijdrvi {?1 z{c,**, ": i r..11,"'i1ia{ l:;';[i'il;** {!.3 _,.ST,y LAUSUNTO L t/rt r {r*} Asia Uudisrakennuksen jitevesien keisittely tilalla L5nsimiki Rn:o 1 :266 Korven kyl6ss3. Rakennuspaikan osoite on M kikorventie 11, R6ykke. Asianosaiset Jokela Jari ja Peltola Satu Lupiinikatu 5-7 as JiirvenpdEi L t]. WC- ja astianpesukoneen jdtevedet tulee johtaa vesitiiviiseen jdtevesisiiliodn, jonka tilavuus on vfihintfrdn 5 m-. Muut kuin yllei mainitut vedet voidaan johtaa nestetiiviissd viemdrissa kaksiosaisen nestetiiviin saostuskaivon ja jakokaivon kautta omalla maalla sijaitsevaan tuuletusputkilla varustettuun maasuodattimeen, josta vesi ker&- tidn kokoojakaivoon. Kokoojakaivosta vesi johdetaan omalle maalle ojaan tai se voidaan {suodatuksen j ilkeen) imeyttiii ornalle maalle. Suodatusalue sijoitetaan vdhintddn 5 metrin etiisyydelle naapurin rajasta ja yleisestd tiesti. Suodatin rakennetaan asiallisesti tarkoitusta varten rei'itetyisti putkista {ei salaojaputkista}. Rakentamisessa nsudatetaan esimerkiksi Vesi- ia ymp6ristohallituksen julkaisernaa ohjetta: Pienet jdteveden maapuhdistamot, sarja B 1. Memiri- ja suodatusjzirjestelmfr on esitettdvi ennen peittamisti ja kayttddnottamista terveys- tai rakennustarkastajan tarkastettavaksi ja hyvaksyttdvdksi. Saostuskaivot ja suodatusj6rjestelm i on hoidettava huolellisesti. Saostuskaivot ja iakokaivo on tyhjennettdvd niin usein, ettd niiden puhdistusteho on jatkuvasti hyva. Siili6n, saostus- ja jakokaivojen tyhjentamisesti on pidettdvi kirjanpitoa, joka on pyydett6essf; esiteltdivi terveys- ja ympiiristdnsuojeluviranomaiselle. Rakennuspaikan tait6ntin haltija on velvollinen rakentamaan liittymisjghilon yleiseen viemiriin, jos viemiriverkko sivuaq,t6nttia tai rakennuspaikkaa (Vesihuoltofaki 11910!73luku 10 ja 11 g).,./

19 NURMIJARVEN KUNTA Terveydensuojelu PL O1 Nurmijirvi LAUSUNTO 23.7_20A3 AilE r (rn) 7 t. Jos kiinteiston yiem6nlinti rakennetaan edelhi esitetyn mukaisesti niin jaitevesistd ei aiheudu terveys- eikei ympsristdhaittaa" Mikfili ndin ei tehdn tulee j itevesien johtamiseen hakea erikseen ymp*ir"istdnsuojel ulain mukainen lupa. T6mi lausunto korvaa 1A.1A.2O00 annetun laujrr1fas) 1""16-*. Seija Peurala terveystarkastaja

20 Kaup{.int4/Kunta ia virantlrrstnen,1/,7*rveyaens*ojelulaki 1 iftygi**lalnt* u\ L l*t;ntarvikel*hi, lruoteturvailisuusla ci OsoiG-' t tt,. TEfr,K&SY*,'$P*Y?&KNNJA ^-f *t*ta,j,**i & fur*a U H t"r taej,r,n G /1 t^/te Z srp - ''l003 {' ry:lg* y 1 ",. ^t ds,f&is3k. fli*rfuat'*$, r4n *Jrtk3*;* 2JTT I t, u {- a-5ga -,4->:,P4-<*tcalJq$l [ - Llt"tFi&lnv* f;,cufi, [ "r r_- u*{ _.!? rvt )qt*_{. i Y-tLJt I,1,* -,.;vt i {^l-44 tt4 *r- {g:}iwffiff T*r**ffi'_ ::W*Z..rJXJc-lj ;;ilrct,, qt EO *z g.= >{ :o rn u 4tt#:- *-Ti#okaisaEa **, t\n* /i$a t' "J&# J * {{e2,4

Ehdotus Hirvihaaran Vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella

Ehdotus Hirvihaaran Vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella Tekninen lautakunta 80 12.05.2014 Tekninen lautakunta 132 02.09.2014 Ehdotus Hirvihaaran Vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella 314/11.04/2014 Tekninen lautakunta 12.05.2014 80 Hirvihaaran

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

/-,,'/, ß.-F OIKAISUVAATIMUS. (luvan nro 20L4-359) pykälässä 23L. Antopäivä 0L.06.20L5. lupapäätöksen maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena sekä

/-,,'/, ß.-F OIKAISUVAATIMUS. (luvan nro 20L4-359) pykälässä 23L. Antopäivä 0L.06.20L5. lupapäätöksen maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena sekä /-,,'/, ß.-F Pentt ja Birgitta Haimakainen OIKAISUVAATIMUS Tullikamarinkatu L 67TOO KOKKOLA KOKKOL,a.;1 ( \upunkl RAKËNN U 5VALVOT. l,q, SASTO.LZ- t.qþ-.- zo - tl,o.-----6:----.--. Kokkolan kaupung n Rakennus-

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuoltolaitoksen toimintaalue Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Toiminta-alueen vahvistaminen Toiminta-alueen aiheuttamat velvoitteet Toiminta-alueen rajaamisen

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Tekninen lautakunta 101 30.10.2013 Kaupunginhallitus 340 04.11.2013 Järvenpäänkylän vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen 258/11.04.00/2013 Tekninen lautakunta 27.10.2011 92 Esittelijä: tekninen

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA. Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia

Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA. Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA Tunnus 14-2366-15-D Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia Rakennuspaikka Taka-Töölö, 091-014-0464-0004 Döbelninkatu

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010 MYNÄMÄEN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelun ja viemäröinnin verkostoalueet Työ: 21984YV Turku 29.01.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401

Lisätiedot

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013 SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Raasepori Työ: E25781 Turku 10.09.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Lupatunnus 12-0072-R 12.06.2012 32

Lupatunnus 12-0072-R 12.06.2012 32 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PL 111 570101 SAVONLINNA RAKENNUSPAIKKA Anttola, 246-402-0001-0049 Kitkantie 6, 58410 HAAPAKALLIO Kiinteistön nimi AAPELINMÄKI pinta-ala 4000 m² Rakentamismääräykset

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E25781 RAASEPORIN VEDEN TOIMINTA-ALUE RAASEPORIN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 10.09.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS 20.06.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 16:00-16:45 Paikka Itkonniemen vesilaitos, Itkonniemenkatu 81 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNK. Saap. L I..y O. Dno. Joensuunkaupunki PAATOS Konsernihalhnto. Rakennusvalvonta 2 /

JOENSUUN KAUPUNK. Saap. L I..y O. Dno. Joensuunkaupunki PAATOS Konsernihalhnto. Rakennusvalvonta 2 / 2 / Kuntanumero Kaup.osa 1 kylä Kortteli/tila Tontti / Rn:o Pinta-ala 474540 m2 167 435 51 io8 Rakennuspaikka Purkamistupa 2015-248 S 323 Päätöspäivämäärä 11.06.2015 Dno Saap. L I..y O ja heikko kunto.

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 5.5.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 5.5.2015 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 5.5.2015 Rakenneyksikön päällikkö on 5.5.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 50 51 Päätökset annetaan

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO KAUPUNKITILAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 15.3.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO KAUPUNKITILAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 15.3. HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 (5) HENKILÖTIEDOT POISTETTU 15.3.2016 Kaupunkitilayksikön viranhaltijoiden15.3.2016 tekemät rakennuslupapäätökset 23 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 18.3.2016,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013 RAUMAN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu Jätevesiviemäröinti Työ: E23455.20 Turku 27.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 Ympäristölautakunta 170 03.12.2014 Ympäristölautakunta 23 04.03.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 318/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 170 Asia

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 17.2 2015 tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 6 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 7 Valitus koskien metsätien rikkomista ja korjaamista. TIETOIMJ 8 Valitus Kalliojärven tiekunnan vuosikokouksesta Sivu 2 Nro 2/2014

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11 Tekninen lautakunta 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40 Paikka Toivakan kirjasto, kirjastosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAUSUNTO 7.2.2014. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo esitetyn kaavamuutoksen olevan mahdollinen.

LAUSUNTO 7.2.2014. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo esitetyn kaavamuutoksen olevan mahdollinen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Luumäen kunnanhallitus PL 13 54501 TAAVETTI LAUSUNTO 7.2.2014 KASELY/24/07.01/2014 LULJMÄEN KUNNANHALLITUS Saapunut /.L 2O.. Diaannro Kbitelty / 20. * Viite Lausuntopyyntönne

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Tuotannon ja kulutuksen tutkimusohjelma Suomenojan tutkimusasema. TESTAUSRAPORTTI Tunnistenumero: SYKE-2004-A-3-A4/32 15.5.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Tuotannon ja kulutuksen tutkimusohjelma Suomenojan tutkimusasema. TESTAUSRAPORTTI Tunnistenumero: SYKE-2004-A-3-A4/32 15.5. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Tuotannon ja kulutuksen tutkimusohjelma Suomenojan tutkimusasema TESTAUSRAPORTTI Tunnistenumero: SYKE-2004-A-3-A4/32 15.5.2009 Green Rock Oy Sivu 1/9 Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:40 Paikka Hotelli Scandic Kuopio Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen, puheenjohtaja Pasi Lepistö,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oikaraisen sillan rakentamista ja Hanniojan uoman siirtämistä koskevan aluehallintoviraston päätöksen

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Hakemusnumero 2011-0002 Päätöspäivä 02.03.2011 20 Iin seurakunta Puistotie 3 91100 II RN:o 130:1 Pahkaniemi Rakennuspaikan osoite Suittisuontie 630 Kierikin osayleiskaava Pinta-ala 3700,00 m² Rakennustoimenpide

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._...

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._... Päätös OKM/359/522/2013 19.12.2013 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Sibeliuksenväylä 55 A 04400 Järvenpää Viite Hakemuksenne 28.11.2013 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 Kokousaika 4.11.2014 klo 18.00 20.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Ympäristölautakunta Aika Torstai 19.03.2015 klo 18:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 53 03.06.2014 Rakennuslautakunta 59 01.07.2014 Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA 53 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 42 15.08.2012 LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 42 Rakennuslupa nro 2012-534 Rakennuspaikka: 405-563-11-37 Pinta-ala

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske Ympäristölautakunta 5 20.01.2011 Ympäristölautakunta 14 08.02.2011 Ympäristölautakunta 13 05.02.2013 Ympäristölautakunta 24 12.03.2013 Ympäristölautakunta 15 04.03.2014 Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 10 Sivistystoimenlautakunta 23.06.2015 Aika 23.06.2015 klo 16:30-16:45 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy:n vesihuollon toiminta-alueet; Kehotus ja asianosaisen kuuleminen

Lappeenrannan Energia Oy:n vesihuollon toiminta-alueet; Kehotus ja asianosaisen kuuleminen Kaakkois-Suomi Kehotus KASELY/157/07.02/2010 21.11.2011 Lappeenrannan kaupunginhallitus PL 11 53101 LAPPEENRANTA Viite Lausuntopyyntö 6.9.2010 (144/740/2010) Lappeenrannan Energia Oy:n vesihuollon toiminta-alueet;

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 13.08.2015. 81 Asianro 82/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 13.08.2015. 81 Asianro 82/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) 81 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Vaasan

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA Rakennuslautakunta 10 05.02.2013 Lupa nro 2012-497 / Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2:n rakennuslupahakemus RAKLA 10 Rakennuslupa nro 2012-497 Rakennuspaikka: 405-4-64-2 Pinta-ala 0.0 Laivastokatu

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Suunnittelutarveratkaisu / Koskimäki / Ohkolan kylä, Eerola-Kortistotie / 505-410-57-5 / Omakotitalon rakentaminen määräalalle 2 /

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (MYLLYLÄ TEIJO) MÄNTYHARJU

OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (MYLLYLÄ TEIJO) MÄNTYHARJU Teijo Myllylä Syväsuontie 10 46800 Myllykoski Kymen jätelautakunta Valtakatu 33 45700 Kuusankoski OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (MYLLYLÄ TEIJO) MÄNTYHARJU

Lisätiedot

Hiltunen Marja Leena

Hiltunen Marja Leena LIPERIN KUNTA Tekninen lautakunta / lu pa jaos PÄÄTÖS 8 / 2014 Poikkeaminen MRL 171-174 pvm pykälä 30.9.2014 71 Asia Hakija Hakemus Poikkeamishakemus / asuinrakennuksen rakentaminen Hiltunen Marja Leena

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Huoneistoala. m 2. vesikäymälä kuivakäymälä (liitteeksi selvitys) Erotuskaivot öljynerotuskaivo (liitteeksi selvitys)

Huoneistoala. m 2. vesikäymälä kuivakäymälä (liitteeksi selvitys) Erotuskaivot öljynerotuskaivo (liitteeksi selvitys) Suunnitela jätevesien käsittelystä 04600 Mäntsälä Saapunut Rakennusluvan nuero (liite rakennus tai toienpidelupahakeukseen) Rakennus- tai toienpideluvan hakija Jätevesijärjestelän suunnittelija Nii Osoite

Lisätiedot

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Siikalatvan Vesihuolto Oy SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25086 Raportti 1 (5) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 25 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Medina Foods Oy:lle HEL 2015-008610 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä Säilytettävä kiinteistöllä, esitetään viranoaiselle tarvittaessa RAKENNUKSEN OMISTAJA Nii: Osoite: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYS Puhelin koti/työ: Rakennuksen haltijan nii ja yhteystiedot (jos eri kuin

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot