/Tr. u7;; /7. Sa"p.jd zo/y Dnro 3 vq. - vesiosuuskunta toimiijo vapaaehtoisuuden pohjalta siitdkin huolimatta, ettd sen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "/Tr. u7;; /7. Sa"p.jd zo/y Dnro 3 vq. - vesiosuuskunta toimiijo vapaaehtoisuuden pohjalta siitdkin huolimatta, ettd sen"

Transkriptio

1 Nurmijdrven kunnalle TEKNINEN I.ALTTAKUNH Sa"p.jd zo/y Dnro 3 vq /Tr. u7;; /7 Asia: Perttulan vesiosuuskunnan toimialue Kuuleminen: Perttulan vesiosuuskunnan toimialuetta ei tulisi vahvistaa seuraavin perustein: - vesiosuuskunta toimiijo vapaaehtoisuuden pohjalta siitdkin huolimatta, ettd sen liittymismaksut ovat olleet suhteettoman ja luvattua korkeammat - toimialueen vahvistaminen merkitsisivain sitd, etta useat jopa 165 uutta osakasta voitaisiin pakottaa liittymiidn, vaikka siihen ei ole olemassa vesiosuuskunnan kannalta taloudellista tarvetta eiki se ole toiminnan talouden kannalta endd tissd vaiheessa vdlttdmitonti. - kiinteistdkohtaisesti voijokainen kiinteistdnomistaja itse arvioida ja valita rakentaako oman porakaivon ja umpisiilion vai liittyy osakkaaksi osuuskuntaan. - Usein kiinteistokohtainen ratkaisu on jopa edullisempi vaihtoehto, joten ei ole perusteita synnyttdd mahdollisuutta pakkoliittdmiseen, kun samat ympirist6lliset vaikutukset voidaan saavuttaa muulla tekniikalla. - Pakolla liitetyt osakkaat eivdt pdise nauttimaan alkuperdisille osakkaille liittymdn hintaan vaikuttanutta valtion tukea, joten osakkaiden vdlille syntyy eriarvoisuutta. Tiillainen eriarvoisuus on hyvdksyttdvissd vain silloin, kun se sopimusperusteisesti on vapaaehtoista eikd pakon kautta synnytettya. - Vesihuoltolaki on muuttumassa, joten ndihin toimialueisiin tulisi suhtautua uuden lain hengessi. - Pakkoliittymdt loukkaavat perustuslaillista sopimusvapautta ja omaisuuden suojaa sekd mycis yhdistysvapautta Lopuksi : Osuuskunta voi hyvin toimia edelleen vapaaehtoisuuden ja sopimusten turvin. Yhteiskunnallista sddtelyi asia ei tarvitse. Kiinteistonomistajia koskee kaikki ympirist66n ja terveyteen liittwat velvoitteet riippumatta siiti ovatko he osakkaita vai ei - joten on parasta kunnioittaa heiddn yhdistysvapauttaan ja jitteii liittyminen vapaaehtoisuuden varaan. Silloin kun vesihuoltolaki ensi kerran laadittiin, maaseudun ongelmina oli puhdas vesija jdtevesien kesittely. Silloin liittymispakkoa voitiin perustella mycis teknisesti ainoana mahdollisena keinona. Tekniikka on kehittynyt ja lehes mihin tahansa voi porata porakaivon ja hoitaa jatevedet umpisdili6n avulla. Liittymispakolle eiole eniiii yhteiskunnallista tarvetta samassa mddrin. Tekniikka on ajanut lainsdiidinnon ohi- ja timd tulisi havaita ja tunnustaa ja kunnioittaa kiinteist6nomistajien omia ratkaisua ja pddtdksid. Julkisen hallinnon paetdsten tulee olla teknisesti neutraalia ja antaa

2 kilpaileville teknisille ratkaisuvaihtoehdoille mahdollisuus suosimatta mitddn menetelmee tai osapuolta. Edelld olevan perusteella vastusta Perttulan vesiosuuskunnan toimialueen mddriimisti. Asia ei varsinaisesti kuulu kunnan tehtdviin, koska osuuskunta on syntynyt vapaaehtoisuuden pohjalta ja olemassa sekd toimii ilman, etta ketean pitdisi pakottaa siihen liittymddn. Liittymispakko-olosuhteiden luominen olisi omiaan lisddmddn valituksia itse toimialuetta koskevasta piit6ksestd ettd mydhemmin asetettavasta liittymispakosta. on kysyttivd onko tdssi mieltd ja onko tihdn mitddn perusteluja; asiaan liittyvd byrokratia - poikkeusluvat ja valitukset aiheuttavat hallinnolle enemmdn kustannuksia kuin, mita itse rakentaminen tulisi maksamaan - eli olisi kunnalle jopa edullisempaa tukea hankkeita niin voimakkaasti, etti ne toteutuvat vapaaehtoisuuden pohjalta, kuin luoda pakkotilanne ja siitd aiheutuvat valitus yms. kustannukset. Lisdksi on ilmeistd, ettd hakemukseen ei ole liitetty selvitysti muista alueella mahdollisestijo toimivista osuuskunnista tai muista yhteisistd vedenottamoista, yhteisistd kaivoista tai yhteisiste imeytyskentiste. Mikeli tdllaista selvitystd vesihuoltoolosuhteista ei ole pddtoskenteossa ollut mukana, tultaisiin piitds ilmeisesti kumoamaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja palauttamaan uuteen kisittelyyn kuntaan. Tdmdn vuoksija tdssd vaiheessa ei myciskddn prosessuaalisinkaan perustein hakemusta tulisiedes kdsitelld elleisitd heti hyldtd. ks. seuraavat KHO:n pidtokset: 2t.8..2Ot KHO:2013:133 Vesihuolto - Vesihuoltolaitos - Toiminta-alueen hyvdksyminen - Viemiiriverkosto - Toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet 2L.8.2Ot KH O : 20 t3:132 Vesihuolto - Vesihuoltolaitos - Toiminta-alueen hyviksyminen - Pddllekkdiset toiminta-alueet - Vesijohtoverkosto ja viemdriverkosto Ot KH 0:2013: 131 Vesihuolto - Vesihuoltolaitos - Toiminta-alueen hyvdksyminen - Vesijohtoverkosto - Viemdriverkosto - Toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet N u rm ijd rvef E L9-5-2OI4 Risto Airikkala Aslakffiorx

3 TUUSULAN KUNTA Keski-Uudenmaan ympiiristdlautakunta Kokouspvm. t3.5.20t4 TEKNINEN LAUTAKUNTA Saap. l? t5_ 20 v onro svq /Eof&v Dno KYK: 255/ $ PERTTULAN VESIOSUUSKUNNAN EHDOTUS TOIMINTA.ALUEEKSI, LAU. SUNTO NURMIJARVEN KUNNALLE KU-YK $ 83/ Lausuntopyynt0 Nurmijiirven kunta on pyytiinyt piiiviityllti kirjeelld lausuntoa Perttulan vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi. Lausuntoa on pyydett y mennessii. Lausuntopyyntcidn liittyveit asiakirjat ovat niihtiivillii kokouksessa ja ennen sitii Keski-Uudenmaan ympiirist<ikeskuksessa. Toiminta-alue Perttulan vesiosuuskunta on pdiviityllii kirjeelliiiin anonut vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen vahvistamista vesijohto- ja jiitevesiviemlriverkostolleen. Perttulan vesiosuuskunta toimii alueellaan vesihuoltolaitoksena, jolle on tarkoituksenmukaista vahvistaa toiminta-alue (vesijohto- ja jiitevesiviemiiriverkosto). Toiminta-alueen rajauksesta on neuvoteltu Nurmijiirven kunnan ja Perttulan vesiosuuskunnan viililld ja paadytty esitettyyn rajaukseen. Rajaus on tehty siten, ettti nykyinen yhdyskuntarakenne ja tuleva yhdyskuntakehitys on otettu huomioon ja mycis siten, ettii vesihuoltolaitoksella on valmiudet huolehtia koko toiminta-alueen vesi- ja jiitevesihuollosta. Rajaukset on tehty piiiiosin kiinteistcirajojen mukaan. Joidenkin suurten kiinteistdjen osalta tu.luur on esitetty tehtiiviiksi esimerkiksi pihapiirin mukaan kuitenkin siten, ettii toimintaalueen raj at ovat yksiselitteisia. Toiminta-alue sijaitsee Perttulan, Uotilan ja Korven maarekisterikylissii. Ehdotetulla toiminta-alueella on noin 330 kiinteist<iii, joissa on tada hetkellii yhteensii noin 465 rakennusta. Asuinrakennuksia niiistii on235 kpl, ja vapaaajan asuntojaon 17 kpl. Ehdotetulla toiminta-alueella sijaitsee tisriksi mm. Uotilan koulu I -6 lk, Rauhanyhdistyksen toimitalo, Perttulan kansantalo, seurantalo Rientola sekii kunnallinen piiivdkoti. Ammatillinen oppilaitos Keuda ei kuulu ehdotettuun Perttulan vesiosuuskunnan toiminta-ilueeseen vaan se on liittynyt Nurmijiirven Veden verkostoon. Perttulan vesiosuuskunta on kustannuksellaan rakentanut alueelle yli I I km vesijohto- ja jiitevesiviemiiriverkostoa. Sopimuksen liittymisesta perttulan vesiosuuskunnan vesijohto- ja jtitevesiviemiiriverkostoon on tehnyt noin 200 kiinteisttiii, joista 164 kiinteistdii on liitetty verkostoon. Vesijohto- ja jtitevesiviemiiriverkosto on jo rakennettu liittymiitt<imien kiinteistdjen rajllie tai sen liiheisyyteen. Lopentien (Mt 132) varteen on suunnitteilla noin 1,4 km

4 TUUSULAN KUNTA Keski-Uudenmaan ympiiristdlautakunta Kokouspvm. t uutta vesijohto- ja jatevesiviemiiriverkostoa alkuvaiheessa 12 kiinteistdn tarpeisiin. Rakennussuunnittelu on kiiynnissii ja rakentaminen ajoittuu vuoden 2014 loppupuolelle. Suurin osa esitetyn toiminta -alueen kiinteistdistii on jo vesijohto- ja jtitevesiviemiiriverkoston piirissii siten, ettl vielii liittymiittdmien kiinteistojen on mahdollista liitty[ siihen viilittdmtisti. Tavoitteellinen aikataulu on saattaa esitetylla toiminta-alueella sijaitsevat ne muutamat kiinteistcit, j o i I I a Perttulan vesio suuskunnan ve sij ohto- j a j iitevesiviemiiri eiviit vielii yllti kiinteistcin liiheisyyteen, verkoston piiriin vuoden 2015 loppuun mennessii. Perttulan osayleiskaava on vireillii ja se on ollut luonnoksena niihtavilla helmikuussa Ehdotetulla toiminta-alueella ja sen viilittdmiiiin liiheisyyteen on esitetty 67 rakentamisen mahdollistavaa paikkaa. Osayleiskaavaluonnoksen merkinniit kuitenkin kuvaavat rakentamismahdollisuuksien miiiiriiii kiinteist<iillii, eiviit sijaintia, joten niiden rajaaminen toiminta-alueeseen ei kaikilta osin t?issii vaiheessa ole tarkoituksenmukaista. VesihuoltolainT $:ssii siitidetliiin niistii alueista, jotka kunnan tulee sislillyttiiii vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin. Toiminta-alueiden tulee kattaa kaikki alueet, joilla kiinteistrijen liitttiminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemiiriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastettavan elinkeino- javapaa-ajantoiminnan miiiiriin tai laadun vuoksi. Vesihuoltolain 8 $:ssii sliiidetiiiin toiminta-alueen hyviiksymispiitit<iksestii. Hyvziksymispiiiitriksessti on yksikiittivti ne alueet, jotka on saatettava vesi- ja viemiiriverkoston piiriin. Vesijohtoverkoston ja viemiiriverkoston toimintaalueiden ei tarvitse olla yhteneviii. Kaytiinnossii ohjeena on ollut, ettii toiminta-alue merkitiiiin kartalle kiinteistdjen rajoja noudattaen. Haja-asutusalueella, jolla yksitttiiset kiinteistrit voivat olla erittiiin suuria, on kuitenkin osittain tarpeen kayftaa muuten selkeiisti rajautuvia kokonaisuuksia. Lisiiksi siiiidetiitin, ettii toiminta-aluetta hyviiksyess2iiin kunnan on otettava huomioon vesihuoltolaitosta koskeva huolehtimisvelvollisuus. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, ettii vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa kykeneviin huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti' Liite nro 83 - Toiminta-aluekartta ja lausunnossa esitetyt kohteet Listitiedot: ympiiristovalvontapiiiillikkd Katariina Serenius, p , terveysvalvonnan paallikko Miia Suurkuukka, p I4 47lI ymptiri stcitarkastaj a Kaisa Autio -Nousiainen, p

5 TUUSULAN KUNTA Keski-Uuderunaan ympliristdlautakunta Kokouspvm t4 Ehdotus Ykj Keski-Uudenmaan ympiiristdlautakunta piiiittiiii antaa Nurmijiirven kunnalle Perttulan vesiosuuskunnan toiminta-aluetta koskevasta ehdotuksesta seuraavan lausunnon. Keski-Uudenmaan ympiiristolautakunnan lausunto Ke ski -Uudenmaan ympiiristdlautakunta katsoo, ett?i vesio suuskunnan ehdo - tus toiminta-alueeksi on piiiiosin Nurmijdrven vesihuollon kehittamissuunnitelman linj austen mukainen. Lausuntopyyntddn liittyvri aineisto ei sisiillii tarkkoja kirjallisia perusteita toiminta-alueen miiiiritykselle. TAma vaikeuttaa lausunnonantajan mahdollisuutta arvioida toiminta-alueen soveltuvuutta ja saattaa vaarantaa asianosaisten mahdo I lisuuden vaikuttaa piiiitdksentekoon. Toiminta-alueen keskellii oleva Palomiien alue on jiitetty toiminta-alue rajauksen ulkopuolelle. Vesihuollon kehittiimissuunnitelmassa ttimii alue on selkeiisti osoitettu osaksi Perttulan vesiosuuskunnan aluetta. Alueella on olemassa olevaa paikoin tiivisttikin rakentamista. Tontit ovat alueella pieniii eiviitkii mahdollista kiinteistcikohtaisen jiitevesienkiisittelyn toteuttamista ilman ympiiristdn pilaantumisen vaaraatai hygieenistii riskiii. Alue on luonteeltaan sellainen, ettti Nurmijiirven kunnalla on vesihuoltolain 6 $:n mukainen velvollisuus ryhtyii toimenpiteisiin keskitetyn vesihuollon jiirjestiimiseksi. Ymptiristdlautakunta katsoo, ettti ttimii alue pitaa fiittaa osaksi Perttulan vesiosuuskunnan toiminta-aluetta. Lausuntopyynnrissti on esitetty, ettii Keudan ammattioppilaitos on jiitetty toiminta-alueen ulkopuolelle, koska se on liitetty Nurmijarven veden verkostoon. Tiimti koskee ainoastaan jiitevettti. Puhtaan talousveden osalta kiinteist<i on oman kaivon varassa. Keudan kaivosta toimitetaan vettii ammattiopistolle sekti yhdelle kunnan vuokratalolle (r 5 asuntoa) ja yhdelle omakotitalolle. Kaivon sijainti on riskialtis ja siita saatavan talouiveden kaftajamaarii on suuri. Ympiiristcilautakunta katsoo, ettii ammattioppilaitoksen kiinteistci on mtiiiritettiivii osaksi Perttulan vesiosuuskunnan toiminta-aluetta. Niiin voidaan nykyist?i varmemmin tarjota puhdas talousvesi kaikille kayttajille. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen keskelle ei ole perusteltua jattaaykittairia kiinteistcijd, jotka osittain ovat keskitetyn vesihuoltoverkoston ulkopuolelle ja osittain toisen vesihuoltolaitoksen asiakkaana. Toiminta-alueen rajauksen ulkopuolelle on jiitetty yksittiiisiti rakennettuja kiinteist<ijri alueen eteliiosassa ja pohjoisimman utu""n eteltipuolella. Ntiiden kiinteistcijen osalta ei ole esitetty perusteluja tehdylle ratkaisulle. ympiiristrilautakunta katsoo, ettii ntimii kiinteistdt tulee liittiiii osaksi toiminta-aluetta.

6 TUUSULAN KUNTA Keski-Uudenmaan ympiiristcilautakunta Kokouspvm Vesihuoltolaitoksen verkostojen liiheisyyteen suunnitellut uudet kyliialueet tulisi jatkossa saattaa osaksi vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta. Ympiiristdlautakunta katsoo ettii vesiosuuskunnan toiminta-aluetta on tarkasteltava uudelleen, kun alueen osayleiskaava valmistuu. Ympiiristdlautakunta haluaa erityisesti korostaa vesihuoltolaitoksen vastuuta verkostonsa kunnosta ja tarjoamiensa palveluiden toimivuudesta. Vesijohtoverkoston kannalta on olennaista, ettli putkiston pitktiaikainen kunnossapito ja riittava veden vaihtuvuus on otettu huomioon. Vaikka niimii asiat ovat liiht<jkohtina linjastoa suunniteltaessa ja rakentaessa, on ne myds huomioitava linjaston kaytdn aikana. Ttim[ on erityisen tiirkeiiii haja-asutusalueiden vesihuollon jiirjestiimisessii, koska laajat harvaan rakennetut alueet edellyttiiviit paikoin pitkitikin putkilinjoja. Kiinteistdkohtaisiin pumppaamoihin perustuva paineviemtirdinti edellyttiiii myds panostusta kunnossapitoon, jotta viemiiroinnin asianmukainen toiminta voidaan varmistaa. Toiminta-alueella vesihuoltolaitoksen on voitava toimia taloudellisesti kannattavasti. Asiakkailta periftavilla maksuilla tulee siten kattaa paitsi rakentamiskustannukset ja kiiyttdkustannukset my<is varautuminen tuleviin korjaus- ja kunnossapitotoimiin. Toiminta-aluetta vahvistaessaan kunnan on harkittava vesiosuuskunnan edellytyksiii huolehtia toiminta-alueensa vesihuollosta. Keski-Uudenmaan ympiiristrilautakunta pdiittiiii lisiiksi tarkastaa ja hyviiksyii p6ytiikirj an tiimzin asian osalta viilittdmasti kokoukse ssa. Piidtos Ehdotus hyviiksyttiin. Tiiytiintd6npano Keski-Uudenmaan ympiiristrilautakunta ptidtti lisiiksi tarkastaa ja hyv?iksyii pdytiikirj an tiimiin asian o salta valitt6masti kokouksessa. Piiiitcisote / Nurmijiirven kunta Otteen tarkastetusta poytdkirjasta oikeaksi todistaa Tuusulassa /1^. a^ r '7 A-t'r., fl/h76'- Eda Pehkonen pogakirjanpitaja

7 OIKAISUVAATIMUSOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet Seuraavista peatdksiste ei saa tehdii kuntalain 91 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eikii kunnallisvalitusta, koska piiiittis koskee vain valmistelua tai teytentdcinpanoa: a1at72, 75, 79, 80, 81, 82, Koska piiiit6ksestd voidaan tehdd kuntalain 89 $:n momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin piiiitriksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Hallintolainkiiyttdlain 5 $/muun lainsiidddnncin mukaan seuraaviin piiiit<iksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pvk?iliit i a valituskieltoi OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen Seuraaviin pziiitdksiin tyytymatdn voi tehdii kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdiiiin, on KESKI-UUDENMAAN YMPARISTOLAUTAKUNTA, PL 60,04301 TUUSULA tai siihkoposti tai faksi kiiliit: Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtiivii 14 piiiviin kuluessa piiiitiiksen tiedoksisaannista. Kunnan jiisenen katsotaan saaneen piiiitciksestii tiedon kun priytiikirja on asetettu yleisesti niihtiiviiksi. Asianosaisen katsotaan saaneen pliiitciksestii tiedon, jollei muuh naytet?i, seitsemdn piiiviin kuluttua kirjeen ldhettiimisestd, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynii aikana. Oikaisuvaatimuksen sisflltii ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on kiiytiivii ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijiin allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan paaftymish. Piiyt-iikirjan ntihtiivdksi asettamispiiivdmii?iri Tiedoksianto asianosaiselle 2r asranosalsen nrmr L,ihetetty tiedoksi kirjeella Guntalaki 95 g) Annettu postin kuljetettavaksi Luolutettu asianosai selle Vastaanottajan kuittaus

8 UihettiijS: J uva Ilkka lmailto : il kka j ] tiihetetty: 23. toukokuuta 20L4 14:32 Vastaanottaja: Hanna Nieminen Aihe: VL: lausunto Moi! texnllrten t AUrAnnlTA $ap.-&bj-lzoty Dnro 6Yq / p."s.fi Tissd tdmi, ei mitidn lausuttavaa oikeastaan. llkka Terveisin, llkka Juva Insin66ri Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympdristdkeskus Ympdristo ja luonnonvarat -vastuualue ilkka.juva(a)ely-keskus.fi p A21" 4AO PL 36, Helsinki Kiyntiosoite: Opastinsilta 12 B usimaa

9 tw uudelyll32 tb7.*2t2aa twfrffinti.llf,]!' j" *14 Nurmijiirven kunta Ympiiristcitoimiala Kunnallistekniikan suunnittelu PL NunvrrrARvr Viite Lausuntopyyntonne LAUSUNTO PERTTULAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA.ALUEESTA Nurmijiirven kunta pyytilii vesihuoltolain mukaisesti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympiirist<jkeskuksen lausuntoa Perttulan vesiosuuskunnan toimintaalueesta. Vesihuoltolain 7 $:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen tulee kattaa alueet, joilla kiinteistojen liitt?iminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemdriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastettavan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan miiiriin tai laadun vuoksi. Uudenmaan Ely-keskuksella ei ole huomautettavaa ehdotetusta Perttulan vesiosuukunnan toiminta-alueen rajauksesta. Toiminta-alueen rajausehdotus on tehty yhteistyosszi Nurmij drven kunnan kanssa. Toiminta-alueiden rajaukset olisi aina kun mahdollista tehttivii kiinteiston rajoja noudattaen, jolloin rajauksesta yksiselitteisesti selviiid, mitkii kiinteistot kuuluvat toiminta-alueisiin, ja mitkii jaiiiviit niiden ulkopuolelle. Toiminta-alueisiin tulisi aina mycis sistillyttii:i kaikki ne olemassa olevat kiinteistot, jotka haluavat liittyii vesihuoltolaitoksen verkostoon, ja joiden liittyminen jo rakennettuun verkostoon on teknisesti ja taloudellisesti kannattavaa. Uudenmaan Ely-keskus huomauttaa lopuksi, ettii asutuksen sijoittumisen yleisperiaatteena tulisi olla hallitsemattoman haja-asutuksen syntymisen estdminen. Niiiden alueiden vesihuollon rakentaminen on yleensd my<is huomattavasti kalliimpaa verrattuna tiiviiseen asutukseen. Uudenmaan Ely-keskus pyy'';ea Nurmijiirven kuntaa liihettiimiiiin toiminta-aluepiiiittiksen tiedoksi Ely-keskukselle mikiili mahdollista mycis siihkciisessii muodossa. Yksikon piiiillikk<i Ympiiristoinsinoori? (1.-l(t_ Aimo Huhdanmiiki / -t *tru { ** Kari Vaitomaa UUDENMAAN II..INKEINc,. LIIKENNE- JA YMPARISTOKESKUS Kr.rtsunumero S $ Asemap*aillikonkatu 14 pl 36 www. e ly-kes ku s. fii u u si maa flelsinki Helsinki

10 t., TEKN'NEN I.AUTAKUNTA saap +(_t + 2o4; Drvo 3vq / u.od/r, Ja.eV>, ^(a, fi).ue-+ 5-, ln tu e.t nzee:*-,),t/ Ut< n/'l'th r,a,*t 4' u :v TA 6 e.<p t,t: pt A,/t u*f.fg.vfa /.L 3a or?at pr2'?prrj4krt l/ lr - rltl; : /.eft:z.dtt: (n&t -,J, tzt- za>, ) 2.,fAoltrc:t-rt-rrst-t.lf< U.-. Z lr.il rue-b{f ld{u-g *-A afz,e fiza1 tt? Z.rqrz' J *i' t/rptt'-fupatra fr*--. a:as ) TzrPaA, /tl*. 'u?) 3 :83 l-/ ) 6>s771-tZJ* f/r?,t7? tlzz.zt, //-"va4 P.r'fut;;.u,7) f,f, d/ila /ffibta -t,4 ) y',at:rn - Ay'po.zA JA f.apa+lt a?.-+7 atz 7 TXft to.yoa-r+/.fcsc-ze TAt /./2- t/uatrt. / J7- J,a Jabe u lr at&i.< rja'ela.7r-zair /.?.t"7r2a'rqh^ ap 7a+tff,,Parr-,aut?zt/,/ q7. Ptff.,S p//:?raar:e?tv, ha z nh r AA) 7/Za,tzztJ AnrJ,, P 4z'pie J-rd,p ftta'a* /r- /"a") D'u fltfolrrp t?rtffirzr-rp 7 fr-/7 }t,..rt ' - 4tttY6tuee*J4/.r,/nnru.o, -f*?pa./-.tt ) JZ 72tz.aef-,.?(-,.'/ nau.e,/v,afoz.-r )?i^azz z '?..?J2t ellt4 -(,/

11 -lt, ATrl,DrI\'1.'l! i'3'1 " lt -;e 0tno O4..2 yneab?t]2-f 1fu'./-r1./,/,,q-ot*lu6 *t ftta'puor- zt+q a 1 et P..?/z*rz nrltle--' 49/u' AZ 2.-/ue,'zf,c:,u77.??, --- / y QZ u tzltn /A T /( /uafl, trlu,uuf fr?tt*, l/,4ptf2s - Tr;ZaLUp toa,az. Zc-rJ dl?uf,?d rjfol,e4, '.,ute u/vf Qrt..4*/7.t.v?tl-? rotv srflgzan d.u?z4n tyrr/tro, ^-/zhao-n-^- (fo.z P '?rs,/?a.e,/r,rrae*r, /* n t) fff l rt-r.u,7t * +.fa,e tzua2.rq o a-t,? Z fta.u 7. 4f J 6 tze 7.r,ry -?r" o /z- z',i ae't frtl67tu Ja,ngr-7? 41a->,1/t /?et- af. 2Z a.;..t.fa.u*a.!ht. W /.+.e2a - A)tP61.t r,?c> ozez4s?.t-t /?7o'e 4ptrveP 1../c:l*t,(/ f,ti2r'tpu-e / 214c-f 4ft1 ' Jtza.si'.u'tz:''trZ /qq?'vihes {z*d""ttz?t,(-oe,z +> Fr+ / u2}-t '2rqzez-, -l/.f//eaflfn'le*t rz,e# z?ttnf7ztrtfizterzlnt r.:rr? int /-l e n?ztoaltt H?rr77 yiftz'p. ' yt 4aZ ac-,p lcr./.r-r,rx Ct Z*s.-tjAE -(Ttte r t o E -.-- H r,z2al Z t Jou *tr/r3 H/ p,?rr.a ea rflj/lt-t r?o.f-u d- H o r'fu.?rtt y (ntn'/f* 6 2, z; - / & C o-? rjdts*?a - 1 J,, ) -/

12 t/// *,, ft-ra erj ApraZrtQp Z.-l tvz J, 2 Q- J' J4'78 e '/t?r 7'r*-,/u,leu ej.jtaa,/-zt//a r. A ni?t' ArrJ-1-,.-l<o zit rarv'trl,eil.aa ze;'.1/o.,?a lutu il ct cgq 4-,.+ fzt*l-a fu *-,He.?,rt /0.2e' t? -f7fzu"- 1 ra- Q!a,-t /;;Ail7qra-t J.2+ /.r*rft t: fc-t /ft t?.-ut / 26.,yan,..1A't!/n)7./0 o."rrt?/ tu, A ZzQ tlj/.-t fr.-;dt tza.-a! V/a7i> neczfz>trlr; Eztru 61 d.y'erntzt?/2uj / /zoi?rs 7z,auzeA/744,/rt Ft?rtter 21a - lut7 m,/,ll zlro,,h/%t/zrj 9-Aaa"L t rurtla2z /Efffu z.-r *t A/, f/- /,.f ftt.t d A b arz.u??egrt ar'r /l.fc>z-r'frryetetvo.r /r.rut r, fty'ot ts ),r/, EX t--,/ - /? za)r,-,(nftg7:a4*.1,- (Zro"a r?etr.r 6;' ),./r?- 3 /Af-aAua.kt?A /. 'r7.zuag:ilz.t>.lzoat t/zle - / fro^la,fuu,f ppu.?j7a Jll 2art:tprr/..e> fa?uuf4n. HnA7412uJ /a?#zno t/uasg*-> &aa a ALoG. /, t-r*l e.e. tt*lvz fl-+ahe -1 Q7zg7l7p 4*- f. PaTVua/r/Ja 1{. l at?

13 tiihettiijti : Ila ri Airikkala L5hetetty: 25. toukokuuta}ot423:27 Vastaanottaja : ymp. kirjaamo Ai he: H uoma utus Perttula n Vesiosu u ku nnan toimia lue ehdoitu ksesta TEKNINEN I-AUTA!{-J)JTA saap. -A6-lL2oJJ gnlg l61q / ry.o5 -oo / t'/ Huomautus Perttulan Vesiosuukunnan toimialueen ehdoituksesta. Toimialueen suunnitelma "Perttulan-vesiosuuskunta toiminta-alue vesija jdtevesiviemdri" (Piirustus ) on puutteellinen. Ei ole otettu huomioon olemassa olevia vesija jdtevesi yhtymid, joiden esittdmien erittdin oleellista toiminta-alue suunnitelmissa. : Kyseiselld alueella sijaitsee myos muita vesiyhtymid joita ei kartoitettu. Niiin suuri toim ialue yhdelle yritykselle kilpailuttamatta vddristdd kilpailua.. Maanomistajia ei ole toiminta-alue suunitelman osalta kuultu ko. yrityksen toimesta.. Alueeseen on sis;illytetty runsaasti maa- ja metsdtalousmaata, joiden toimintaa kusta nn uksiltaan tehoton vesiosu usku nta ei palvele. :l Maa- ja metsdtalouden talousrakennuksien liittdminen viemdriverkkoon ei millddn tavoin kannattavaa. Toki voidaan kaikesta hakea vapautuksia, mutta byrokratian vdlttdmiseksi toiminta-alue suunnitelmista ehdottomasti poistettava maa- ja metsdtalousmaat.. Toiminta alue suunnitelmissa esiintyy harhaanjohtavasti vahvistamaton perttulan osayleiskaavan luonnos, joka ei ole lainvoimainen. Airikkalantila 4:40 Uotilan kyldssd on poistettava toimia-alueesta kokonaisuudessan. Vahvistettu toimialue toisi huomattavia lisdkustannuksia maatalouteen, jokaiselle nykyiselle maatalousrakennukset sekd tuleville. Tdmd pakottaisi ylliipit;imaidn kahta eri j;irjestelmeid. Maatalouden kustannus paineista johtuen alueesta pitdisi ehdottomasti poistaa kaikki maatalousmaat ja rakennukset. Nykyinen verkosto ei ole alkuperdisten suunnitelmien mukainen. Osuuskunnalla on ollut lupa sijoittaa vesi- ja viemdritekniikka vain suunnitelmien mukaisiin paikkoihin. Katso kunnan piistos. Perttulan vesiosuuskunta on kyl6laiisten ylliipit;imii yritys. Valitettavasti ndin pienestd kyldstei ei l6ydy tarpeeksi ammattitaitoista henkildstdd hoitamaan vesija viemdri hankkeita. On kohtuutonta va hvistaa toim ialue ammattitaidoltaan pu utteelliselle yritykselle.. Yrityksen asiakaspalvelu toimii vuosien viiveells. Esimerkiksi 1. rakennuvaiheessa tuhottiin auton laimpdtolppa joka useista muistutuksista huolimatta saatiin korjattua vasta muutama viikko sitten. Vesi- ja viemdriverkoston tekniikka piti sijoittaa niin ettd se ei haittaa maataloutta. Veden sulku t6rp6t saatiin Uotilassa vasta viime viikolla pellolta maan alle hdiritsemdstd. Yritys on markkinoinut itseddn vddrilld menetelmilld. Kerrotaan ettd kunta tulee lunastamaan osuuskunnan, vaikka kunnalta ei ole tullut minkddn laista pd;itostii taiviestid asiasta. Kiinteistojd on painostettu vuosia liittymiiein mahdollisen toimialueen vahvistamisen varjolla. Ystiiviil I isin terveisin Ilari ;\irikkala. Arkkitehti SAFA

14 ,--.).,.:o

15 LEhettSjS: Jari Jokela Ldhetetty: 23. toukokuuta :56 Vastaanottaja : ym p. kirjaamo Aihe: La usu nto Perttu la n vesiosu uskun na n toim i nta-a lueesta TEKN'NEN I.AIJTAKUNTA Saap. d.6/ 6 2o_Ly Dnro 3h/tv.oflso/rw Hei. Nurmijdrven kunta / Ympdristdtoimiala on laatinut suunnitelman Perttulan vesiosuuskunnan toimintaalueeksi. Ehdotus saattaa toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistot vesiosuuskunnan verkostoon liitettdviksi. Suunnitelma perustuu Vesihuoltolakiin 11-9/2001. Kiinteistcimme t-266, osoitteessa Mdkikorventie 11 on alkanut noudattaa tdtd lakia jo vuodesta 2003 ja rakennuttanut kustannuksellaan ko. lain ja asetusten mukaiset jdrjestelmit puhtaan kdyttdveden hankkimiseksija jdtevesien kiisittelemiseksi. Muistutamme, ettd pakkoliittdminen toiminta-alueeseen yrittii alistaa meitd rakentamaan toisen jirjestelmdn tdyttimddn saman lain vaatimukset - kohtuutonta! Kiinteist6mme sijaitsee toiminta-alueen rajaviivalla ja tekee 'nokan' kattaakseen tonttimme. Koskee my6s osoitetta Mdkikorventie 10. Kiinteist6mme liittdmisestd toiminta-alueeseen vaadimme painavampia perusteita, Vesih uoltola kia LL9 / 2OOl, noudata mme jo nyt. Liitteisse todistukset ja lausuntomme / muistutuksemme. Pyyddn kohteliaimmin vastausviestid, ettd tdmd viesti liitteineen on saavuttanut lausuntojen vastaanottajan. JariJokela. Satu Peltola

16 LAUSUNTO / KANNANOTTO PERTTU LAN VESI OS U USKU N NAN TOI M I NTA-ALU E-E H DOTUS t4 KIINTEISTo / RAKENNUSPATKKA I-266 ( Ldnsimaki ) Osoite Mdkikorventie 11, perttula (Joissakin Nurmijdrven kunnan asiakirjoissa Kurrinkaari 69, Perttula ) Of emme tutustuneet Perttulan vesiosuuskunnan toiminta-alue-ehdotuksen piirustuksiin S}OU1,-4. Ehdotuksen mukaan toiminta-alue ulottuu kattamaan kiinteistomme osoitteessa Mikikorventie 11, 543-4O4-L-266. Vastustamme toiminta-alueen ulottamista kiinteistollemme. Vesihuoltolain 85 mukaan (viimeinen kappale ) Nurmiidrven kunnan on esitettdva painavat n toiminta- aikka n Kiinteistdlle on suunniteltu ja rakennettu vuonna 2003 vesihuolto- ja terveydensuojelulain mukainen talousvesija jdtevesijdrjestelm6. Asuinrakennukseen on rakennettu Nurmijiirven kunnan lausunnon 23J.2003 ( LltrE 1 ) mukainen kaksivesijdrjestelmd. - WC- ja astianpesukoneen jdtevedet johdetaan vesitiiviiseen umpisdilioon jonka tilavuus on 7500 litraa. - Muut kuin yllsmainitut vedet johdetaan kahden kaksiosaisen ( nestetiiviiden ) saostuskaivojen kautta maasuodattamoon. Maasuodattamo rakennettu ohjeiden mukaisestija sen rakentamisvaiheessa terveystarkastaja Seija peurala teki 7.LL.ZOOI tarkastuskiiynnin viemirdinnin jirjestdmiseste kiinteistollemme. ( LilTE 2 ) Umpisdilio tyhjennetddn n. neljdn kuukauden vdlein ja siirtoasiakirjat ja tyhjennyksistd kertovat laskut voimme toimittaa pyydettiessd. Harmaiden vesien saostuskaivot puhdistetaan vdhintiiiin kerran vuodessa ja maasuodattamon toimivuutta tarkkaillaan asennetuista tarkastuskaivoista. Tarkastuskaivojen kannet ovat maan pinnalla. Asuinkiinteistomme loppukatselmus on pidetty ja Vesi- ja viemdrilaitteiden katselmus ja keyttdonottokatselmus ( LilTE 3 ) Talous- ja puhtaan kdyttoveden hankintaan kiinteist6llemme on tehty porakaivo ja sen vedentuotto on erinomainen. Vesi on tutkittu Vantaan elintarvike- ja ympdristolaboratoriossa ja veden laatu tdyttdd asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. ( srm:n asetus 4o]./2ool ) ( LllrE 4 ). Vesihuoltolaki 105: Asuinrakennuksemme sijaitsee tontilla rinteessd ja rakennuksen perustusten kuivatusvedet ( salaojitettu ) on johdettu asianmukaisestija viettokaltevuudet salaojajdrjestelmdssd ovat hyvdt. Asuinalueellamme ei vuonna 2003 ollut kunnallista vesihuoltojdrjestelmid joten rakensimme hyvdt ja lakien- ja asetusten mukaiset jdrjestelmdt omalla kustannuksellamme. Vesihuoltolaki 115: Vastustamme kiinteistomme liittdmistd esitettyyn toiminta-alueeseen!

17 Jos kiinteistomme pakkoliitetddn toiminta-alueeseen vetoamme liittymisestd vapauttamisen puolesta ( 1 ) koska talousveden hankinnasta ja jdtevesien asianmukaisesta hoitamisesta tulisi kiinteistonomistajille kokonaisuudessaan kohtuuttomat kustannukset. Lisdksi tontin puistomainen ja hoidettu piha tulisi kaivaa auki. Tiedossamme on, ettd osoitteessa Mikikorventie 10 on talousvesi- ja jitevesihuolto myos asianmukaisessa kunnossa, joten toiminta-alueeseen liittiminen on myos naapurissa kohtuutonta. Toiminta-alueen suunnitelman laatijat ovat l6mpimdsti tervetulleita tutustumaan kiinteistcillemme ja arvioimaan tilan netta uudessa valossa. Perttula JariJokela Satu Peltola

18 d'{ NURMIJARVEN KUhsF,r{;: ti;ef.ff ffi,\5 * ;#F,, 1. " :.": " I _ Terveydensuojelu F*a-rm$#rv***il r &*z:r"421 PL 38 O19Ol Nurmijdrvi {?1 z{c,**, ": i r..11,"'i1ia{ l:;';[i'il;** {!.3 _,.ST,y LAUSUNTO L t/rt r {r*} Asia Uudisrakennuksen jitevesien keisittely tilalla L5nsimiki Rn:o 1 :266 Korven kyl6ss3. Rakennuspaikan osoite on M kikorventie 11, R6ykke. Asianosaiset Jokela Jari ja Peltola Satu Lupiinikatu 5-7 as JiirvenpdEi L t]. WC- ja astianpesukoneen jdtevedet tulee johtaa vesitiiviiseen jdtevesisiiliodn, jonka tilavuus on vfihintfrdn 5 m-. Muut kuin yllei mainitut vedet voidaan johtaa nestetiiviissd viemdrissa kaksiosaisen nestetiiviin saostuskaivon ja jakokaivon kautta omalla maalla sijaitsevaan tuuletusputkilla varustettuun maasuodattimeen, josta vesi ker&- tidn kokoojakaivoon. Kokoojakaivosta vesi johdetaan omalle maalle ojaan tai se voidaan {suodatuksen j ilkeen) imeyttiii ornalle maalle. Suodatusalue sijoitetaan vdhintddn 5 metrin etiisyydelle naapurin rajasta ja yleisestd tiesti. Suodatin rakennetaan asiallisesti tarkoitusta varten rei'itetyisti putkista {ei salaojaputkista}. Rakentamisessa nsudatetaan esimerkiksi Vesi- ia ymp6ristohallituksen julkaisernaa ohjetta: Pienet jdteveden maapuhdistamot, sarja B 1. Memiri- ja suodatusjzirjestelmfr on esitettdvi ennen peittamisti ja kayttddnottamista terveys- tai rakennustarkastajan tarkastettavaksi ja hyvaksyttdvdksi. Saostuskaivot ja suodatusj6rjestelm i on hoidettava huolellisesti. Saostuskaivot ja iakokaivo on tyhjennettdvd niin usein, ettd niiden puhdistusteho on jatkuvasti hyva. Siili6n, saostus- ja jakokaivojen tyhjentamisesti on pidettdvi kirjanpitoa, joka on pyydett6essf; esiteltdivi terveys- ja ympiiristdnsuojeluviranomaiselle. Rakennuspaikan tait6ntin haltija on velvollinen rakentamaan liittymisjghilon yleiseen viemiriin, jos viemiriverkko sivuaq,t6nttia tai rakennuspaikkaa (Vesihuoltofaki 11910!73luku 10 ja 11 g).,./

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTOYHTEENVETO 7..6.2013 1 (68) MMM039:00/2008 Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta SISÄLLYS Lausunnonantajat...3 Yleiskommentit...5 Yleisiä arvioita...5

Lisätiedot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPAS nro 3 Jätevesien käsittely haja-asutusalueella VESI LUONTO KULTTUURIYMPÄRISTÖ L OUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS OPASSARJA SISÄLTÖ 3 Jäteveden käsittelyvaatimukset Asetus talousjätevesien käsittelystä

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2015-2025 Päivämäärä LUONNOS 20.2.2015, Rev. 1.4.2015 Työnumero / projektinumero 1510012659 / 5816 NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA Haja-asutuksen jätevesien käsittelyohje on tarkoitettu kaikille, jotka rakentavat uudisrakennusta tai korjaavat jo

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJAT Veden ottaminen tilalla Kuusisto RN:o 19:7 olevasta lähteestä sekä vesijohdon, kaivon ja vedenpumppauslaitteiston

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta 20.08.2014 Sisällysluettelo Sivu 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 66 Teknisen lautakunnan talouden ja toteutuman

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta,

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2010 ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 11.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 110 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot