ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 28 päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa 1057.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 28 päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa 1057."

Transkriptio

1 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 28 päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa Alueen määrittely IMATRA Asemakaavan muutos: Kaupunginosa 12, Imatrankoski Korttelit 34 36, 38 45, ja korttelin 33 osa sekä katu- ja virkistysaluetta. Katujen nimimuutokset. Kaupunginosa 13, Saareksiinmäki Kortteli 1 sekä katu- ja virkistysaluetta. Katujen nimimuutokset. Asemakaavan muutoksella muodostuu: Kaupunginosa 12, Imatrankoski Kortteli 171, osat kortteleihin 33, 34 ja 36 sekä katu- ja virkistysaluetta. Kaupunginosa 13, Saareksiinmäki Virkistysaluetta. Asemakaavan muutos aiheuttaa osoitemuutoksia Alueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Imatrankosken keskustasta 0,5-1 km länteen. Alue rajautuu idässä Koulukatuun, pohjoisessa Eskonkadun tontteihin ja lännessä aluetta rajaa ulkoilureitti. Etelässä kaavaalueen raja kulkee Saareksenmäenkadulta Lappeentielle ja Timonkatua pitkin Killinpuistoon. Kaavan vireilletulo: (kuulutus vireilletulosta) Kaavan laatija: Vuokko Jääskeläinen, puh sähköposti: osoite: Virastokatu 2, Imatra

2 2 TIIVISTELMÄ Kaavamuutoksella on uudistettu pääosin luvuilla laadittuja, Imatrankosken ja Saareksiinmäen kaupunginosissa sijaitsevan alueen asemakaavoja vastaamaan rakennettua tilannetta ja tulevaisuuden tarpeita. Kaavamuutoksessa on tarkasteltu myös alueen liikenneverkon toimivuutta sekä alueen täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Kaava-alueen rakenne säilyy ennallaan pääosin erillispientaloalueena. Asemakaavamuutoksessa on otettu huomioon käytetty rakennusoikeus ja mahdollisesti tulevaisuudessa tapahtuvat suurempien tonttien jakamiset. Kaavamuutos mahdollistaa täydennysrakentamisen Killinpuistossa kuudella erillispientalotontilla. Liikenneverkkoa on muutettu voimassa olevaan kaavaan verrattuna Koulukadun ja Lappeentien välillä läpiajon sallivaksi nykyistä käytäntöä vastaavaksi. Katunimimuutoksilla selkiytetään alueen osoitteistoa. Kaavassa otetaan huomioon samanaikaisesti kaavamuutoksen kanssa suunnitteilla ja rakenteilla olevan kunnallistekniikan saneerauksen tarpeet alueella. Alueen pinta-ala on noin 27,4 ha. Kaupunki omistaa kaava-alueen katu- ja virkistysalueet, joita alueesta on 36 % eli 10,1 ha. Yksityisomistuksessa on kaava-alueesta 63 % eli 17,3 ha. Kaavamuutos on käynnistynyt kaupungin toimesta. Rakentamiseen ja asuntojen laajentamiseen on tarvittu poikkeamispäätöksiä vanhentuneiden kaavamääräysten vuoksi. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Alueen kuvaus Yleiskuvaus Rakennettu ympäristö Kaava-alue on kasvillisuudeltaan rehevää pientaloaluetta lähellä Imatrankosken keskustaa. Alueelta on matkaa Imatrankosken kävelykadulle Koskenpartaalle noin kilometri ja Mansikkalan palveluihin 1-2 kilometriä. Alueen rakennukset ovat yhden tai kahden asunnon omakotitaloja lukuun ottamatta kaava-alueen eteläosassa sijaitsevaa koneistamoa ja Koulukadun varrella sijaitsevaa perhekotia. Vanhimmat rakennukset ovat 1940-luvulta. Rakentamisen pääpaino on ollut luvuilla. Asuinaluetta on täydennetty luvuille tyypillisillä rakennuksilla. Uusimmat rakennukset ovat luvuilta. Rakennusten pintamateriaalit ja värit vaihtelevat suuresti, eikä alueella ole yhtenäistä ilmettä. Kaava-alueella on yhteensä 124 omakotitonttia, joiden käytetty rakennusoikeus on noin k-m². Tontit on rajattu pääosin pensasaidoin. Asuinalueilla kasvillisuus on monipuolista pihakasvillisuutta.

3 3 Kaava-alueen kadut ovat kapeita ja melko huonokuntoisia. Alueen liikennöidyimpiä itä-länsisuuntaisia katuja ovat Eskon-, Aapon-, Laurin-, Simeonin-, Heikin- ja Aaronkadut. Em. kadut jatkuvat samannimisinä kaava-alueelle Koulukadun itäpuolelta. Alueen etelä-pohjoissuuntaisia katuja ovat Timon-, Juhanin- ja Aaronkadut. Katujen nimeäminen ei vastaa kaikilta osin voimassa olevan asemakaavan nimistöä, koska kaavaan merkittyjä katujen katkaisuja ei ole toteutettu. Alueen pääosin luvuilla rakennettu kunnallistekniikan verkosto on saneerauksen tarpeessa. Kuva 1. Suunnittelualue viistokuvalla (Lentokuva Vallas Oy, 2008) Killinpuisto on 1990-luvulle asti toiminut pienikokoisena lähileikkipaikkana ja Linjapuistossa on ollut pelikenttä sekä joitakin leikkivälineitä 2000-luvulle asti. Alueen ikäluokkien muuttuessa leikkipaikat ovat muuttuneet joutoalueiksi. Leikkipaikat ovat nykyisin hyvin vähäisessä käytössä ja kasvillisuus on vallannut alueet. Leikkipaikkojen saneeraukset eivät ole kaupungin investointiohjelmissa. Lähin kaava-alueen ulkopuolella sijaitseva, voimassa olevaan asemakaavaan merkitty leikkipaikka on asukkaiden ylläpitämä pienimuotoinen Martinpolun lähileikkipaikka aivan kaava-alueen pohjoispuolella. Lisäksi alle kilometrin etäisyydellä alueesta sijaitsee neljä leikkipaikkaa (Pasinkujan, Astankadun, Vuoksenrannan ja Koskipuiston leikkipaikat).

4 4 Alueen pinta-ala on noin 27,4 ha. Kaupunki omistaa kaava-alueen katu- ja virkistysalueet, joita alueesta on 36 % eli 10,1 ha. Yksityisomistuksessa on kaava-alueesta 63 % eli 17,3 ha. Kuva 2. Maanomistus (Vihreät alueet: kaupunki valkoiset alueet: yksityiset maanomistajat) Voimalinja Kaava-alueen länsiosassa kulkee etelä-pohjoissuunnassa Fingrid Oyj:n 2x110 kv voimajohto Imatra-Konkapelto ja Imatra-Tainionkoski. Nykyiset voimajohdot on rakennettu vuonna 1987, mutta samalla paikalla on kulkenut johdot jo 1930-luvulta lähtien. Fingrid Oyj toteaa lausunnossaan , että voimajohdon raivattava johtoalue muodostuu 26 metriä leveästä johtoaukeasta ja johtoaukean molemmin puolin olevista 10 metriä leveistä reunavyöhykkeistä. Rakennusrajoitusta osoittava rakennusraja ulottuu nykyisin 15 metrin etäisyydelle voimajohdon keskilinjasta. Pitkän aikavälin tavoitteena on päivittää voimajohdon rakennusrajojen rajaama rakennusrajoitusalue siten, että se kattaa koko voimajohtoalueen. Tässä tapauksessa tiiviin asutuksen keskellä voimajohtoa varten varattu alueen osa voidaan merkitä rakennusrajoitteen mukaiseksi, eli 30 metriä leveäksi. Vuoden 1949 selostuksessa Imatran voima osakeyhtiön voimansiirtojohtojen aiheuttamista kiinteistön käyttöoikeuden supistuksista todetaan johtoaukeasta seuraavaa: Johtoaukealla tarkoitetaan sitä aluetta, joka pidetään täysin vapaana kaikesta 2 m korkeammasta kasvillisuudesta. Kaava-alueella johtoaukea on määritelty 30 metriä leveäksi. Sellaiset rakennukset, jotka ovat johtoaukealla ennen johdon rakentamista ja jotka on voitu huomioida jo johtoa

5 5 suunniteltaessa saavat pysyvästi jäädä johtoaukealle, ellei asiasta yhtiön puolesta toisin sovita. Johtoaukeaa saa viljellä ja sillä saa liikkua vapaasti. Johtoaukean reunassa kasvava puu saa olla enintään sen korkuinen kuin sen etäisyys on johtoaukeasta. Selostuksen mukaan johdon omistajan käyttöoikeus ja maanomistajan tai maanhaltijan käyttöoikeuden supistus sisältää seuraavaa: Johdonomistajalla on oikeus rakentaa ja kunnossapitää johto kiinteistöllä. Johdon omistajan toimihenkilöt saavat esteettömästi sekä jalan että tarpeen tullen ajoneuvoillakin liikkua kiinteistöllä olevia teitä myöten johtoalueelle sekä johtoaluetta pitkin. Johtoalueella tarkoitetaan sitä aluetta, johon käyttöoikeuden supistus ulottuu. Johtoalue käsittää johtoaukean ja sen molemmin puolin olevat reunavyöhykkeet. Käyttöoikeudensupistustoimitukset on tehty vuosina 1934 ja 1935 läänin maaherran päätöksellä, jolloin kiinteistön omistaja on saanut käyvän korvauksen toimituksesta Tornator Oy:ltä. Kuva 3. Poikkileikkaus johtoalueesta. (Fingrid Oyj, 2013) Säteilyturvakeskus STUK suosittelee välttämään rakentamista voimajohtojen välittömään läheisyyteen ja erityisesti välttämään asuntojen rakentamista paikkoihin, jossa magneettikenttä ylittää jatkuvasti 0,4 µt tason. On todettu, että 0,4 µt saattaa ylittyä noin 40 metrin säteellä suurimmista 110 kv johdoista. (Magneettikentän yksikkö on ampeeria per metri (A/m), mutta yleensä sen sijasta käytetään suureena magneettivuon tiheyttä, jonka yksikkö on tesla (T). Käytännössä puhutaan teslan miljoonasosista eli mikrotesloista (µt).) (Lähde Voimajohdot ympäristössämme, Säteilyturvakeskus STUK, 2011)

6 6 Luonnonympäristö Linjapuisto ja Alinanpuisto (Luontoselvityksen osa-alue A) Syksyllä 2013 T:mi Ympäristötutkimus Karri Kuitusen laatiman luontoselvityksen mukaan merkittävimmät luontoarvot sijaitsevat alueen pohjoisosassa, jossa on pienialainen lehtolaikku (mahdollinen metsälakikohde tai muu huomionarvoinen luontokohde) ja varsin runsaasti lehtilahopuustoa. Tavanomaista luonnontilaisempi metsäalue ulottuu myös osa-alueen A pohjoispuolelle. Osaalue on mahdollista liito-oravan sekä useiden vaateliaiden lehtolintujen ja huomionarvoisten tikkojen elinympäristöä (Kuva 4; ruskealla ja mustalla rajatut alueet). Maastokäynnin myöhäisen ajankohdan ( ) vuoksi selvitys perustui pääasiassa kasvillisuuden ja luontotyyppien arvioimiseen sekä lintujen osalta olemassa oleviin tietoihin. Liito-oravan esiintymisen todennäköisyyttä arvioitiin luontotyypin perusteella. Osa-alueella A on mahdollista, joskaan ei tyypillistä liito-oravan elinympäristöä. Liito-oravalle mahdollinen metsäalue jatkuu osa-alueen A pohjoispuolelle. Osa-alueelta ei ole tiedossa havaintoja erittäin uhanalaisesta valkoselkätikasta eikä syönnöksiä havaittu vuoden 2013 selvityksessä. Erityisesti suojeltavia tai uhanalaisia kasveja ei havaittu. Alueellisesti uhanalaista jänönsalaattia ja kyläkellukkaa kasvaa paikoittaisesti osa-alueella A. Rauhoitettua lehtoneidonvaippaa esiintyy molemmilla osa-alueilla. Luonnonsuojelulailla (29 ) suojeltavia luontotyyppejä ja vesilain (2. luku 11 ) luonnontilaisina säilytettäviä pienvesiä ei havaittu. Kaava-alueeseen kuuluu noin 0,9 hehtaaria Linjapuiston eteläpuolella olevasta Alinanpuistosta. Meltolan ja Ukonniemen välinen latu- ja ulkoilureitti kulkee etelä-pohjoissuunnassa Alinan- ja Linjapuistossa, kaava-alueen länsireunassa. Killinpuisto (Luontoselvityksen osa-alue B) Luonnontilaista viheraluetta on myös kaava-alueen eteläosassa Killinpuistossa. Puiston kokonaispinta-ala on noin 1,7 ha, josta 0,4 ha on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa leikkikentäksi. Alue on lehtipuuvaltainen ja hoitamaton pienehkö metsä. Päälajeina ovat mm. koivu, haapa, kuusi, maitohorsma ja koiranputki. Osa-alueella B ei ole erityisen hyvin liito-oravan elinympäristöksi soveltuvaa metsää. Lisäksi osa-alue B on varsin eristynyt ympäristön metsistä. Syksyllä 2013 laaditun luontoselvityksen mukaan alueella ei havaittu huomionarvoisia luontotyyppejä eikä sille ole erityistä merkitystä lintujen ja liito-oravan elinympäristönä. Alueella ei havaittu merkittävässä määrin tikkojen ruokailualueeksi soveltuvaa lehtilahopuustoa. Osa-alueelta ei ole tiedossa havaintoja erittäin uhanalaisesta valkoselkätikasta eikä syönnöksiä havaittu vuoden 2013 selvityksessä.

7 Kuva 4. Ote luontoselvityksestä. (T:mi Ympäristötutkimus Karri Kuitunen, 2013) Musta = lehtolaikku, sininen = varttunut kuusimetsä, ruskea = varttunut sekametsä, vihreä = ojitettu lehtipuuvaltainen metsikkö (paikoin korpimaisia piirteitä), keltainen = nuori sekametsä, harmaa = puoliavoin pensaikko, violetti = joutomaa-alue. 7

8 8 Pohjavesi Vedenhankintaa varten tärkeä, I-luokan Korvenkanta (A) -pohjavesialue rajautuu kaava-alueen länsirajaan. Saareksenmäenkadun läntisintä osaa lukuun ottamatta kaava-alue ei sijaitse pohjavesialueella. Maaperä Ympäristöhäiriöt Kaava-alue kuuluu hienorakeisten kitka- ja silttimaalajien alueisiin, joissa vallitsevien hiekka-hiedan, hiesun ja hienorakeisten moreenien ohella on paikoin ohuita alle puolen metrin savi-, lieju- tai turvekerroksia. Maapohjan kantavuus tähän kuuluvilla alueilla on yleensä hyvä. Sallittu pohjarasitus vaihtelee maalajin ja sen tiiveyden mukaan 2-5 kp/cm 2. Kaivettavuus vaihtelee suuresti. Hiekka-hietamaat ovat yleensä suhteellisen helposti kaivettavia, samoin osa moreeneista. Sen sijaan silttiaines on paikoin hyvin kovaa. Alueella esiintyvät maalajit hiekkaa lukuun ottamatta löystyvät helposti veden vaikutuksesta, mikä saattaa märkinä vuodenaikoina ja pohjaveden tuntumassa kaivettaessa aiheuttaa huomattavia vaikeuksia. Melu Imatran kaupungin liikennemeluselvityksen ( ) mukaan Koulukadun liikenne aiheuttaa kaava-alueen itäosaan db(a):n melutason. Kuva 5. Ote melukartasta.

9 9 Radon Kaava-alue sijaitsee Säteilyturvakeskuksen vuonna 1995 ja ympäristöasiainpalvelukeskuksen vuonna 1996 tekemän selvityksen mukaan kohonneen radontason alueella, jolla mittaustuloksista 1-9 % ylittää 400 Bq/m³. Radonriski tulee ottaa huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa haittojen ehkäisemiseksi. Voimassa oleva kaavatilanne Maakuntakaava Ympäristöministeriön vahvistamassa Etelä-Karjalan maakuntakaavassa kaava-alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A). Alue kuuluu kaupunki-/ taajamarakenteen kehittämisen kohdealueeseen (kk) ja kasvukeskusalueen laatukäytävään (lk). Suunnittelualueen kaakkoiskulma sijoittuu keskustatoimintojen alueeseen (C). Tärkeä pohjavesialue (pv) mukailee kaavaalueen länsirajaa. Kuva 6. Ote Etelä-Karjalan maakuntakaavasta Kaavamuutosalue on merkitty sinisellä soikiolla.

10 10 Yleiskaava Imatran yleiskaava "Kestävä Imatra 2020" on hyväksytty kaupungin valtuustossa Suunnittelualue on merkitty pääosin pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP). Suunnittelualueen luoteiskulma on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL) sekä alueeksi, jolla on suojeltavia ympäristöarvoja (musta pystyviivoitus). Lisäksi kaava-alueen länsireunaan rajautuvalla lähivirkistysalueella ja kaava-alueen luoteiskulman läpi kulkee ohjeellinen pääulkoilureitti. Kaavaalueen länsipuolen lävistää etelä-pohjoissuuntainen voimalinja (Z). Pohjavesialue (pv) myötäilee kaava-alueen länsirajaa. Asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen. Asemakaava Kuva 7. Ote Imatran yleiskaavasta Kestävä Imatra Kaavamuutosalue on rajattu sinisellä. Suunnittelualueella on voimassa yhteensä 17 asemakaavaa: - Kaava nro 22, vahvistettu sisäasiainministeriössä Kaava nro 70, vahvistettu sisäasiainministeriössä Kaava nro 136, vahvistettu sisäasiainministeriössä Kaava nro 237, vahvistettu sisäasiainministeriössä Kaava nro 248, vahvistettu sisäasiainministeriössä Kaava nro 263, vahvistettu sisäasiainministeriössä

11 11 - Kaava nro 304, vahvistettu sisäasiainministeriössä Kaava nro 306, vahvistettu sisäasiainministeriössä Kaava nro 315, vahvistettu sisäasiainministeriössä Kaava nro 355, vahvistettu sisäasiainministeriössä Kaava nro 515, vahvistettu sisäasiainministeriössä Kaava nro 606, vahvistettu sisäasiainministeriössä Kaava nro 618, hyväksytty kaupunginvaltuustossa Kaava nro 625, hyväksytty kaupunginvaltuustossa Kaava nro 698, vahvistettu ympäristöministeriössä Kaava nro 876, hyväksytty teknisessä lautakunnassa Kaava nro 969, hyväksytty teknisessä lautakunnassa Kaava-alue on merkitty pääosin yksi- ja kaksikerroksisten erillispientalojen korttelialueeksi (AO ja AO-1). Merkintä AO sallii tontilla kaksiasuntoisen rakennuksen, jonka pinta-ala saa olla enintään 108 m² ja talousrakennus enintään 40 m². Lisäksi tontille voidaan rakentaa autotalli. Käytännössä sallittu rakennusoikeus AO-merkityillä tonteilla on 178 k-m² sisältäen 30 k- m² autotallin. Merkintä AO-1 sallii tonttien kerrosalaksi enintään 250 m². Kaava-alueella erillispientaloalueiden sallittu rakennusoikeus on yhteensä k-m². AO-merkityillä tonteilla rakennusoikeutta on 7120 k-m² ja AO- 1 merkityillä tonteilla k-m². Kaava-alueen lounaiskulmassa on yksi tontti ja itälaidassa on kaksi tonttia merkitty kaksikerroksisten asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Lounaiskulman tontin suurin sallittu rakennusoikeus on 500 k- m². Itälaidassa olevan tonttien tehokkuusluku on e=0,33, joka antaa yhteensä 474 k-m² rakennusoikeutta. AL-merkityillä tonteilla rakennusoikeutta on yhteensä 974 k-m². Suunnittelualueen eteläosassa oleva tontti on merkitty kaksikerroksisten teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-3). Tontin tehokkuusluku e=0,5, joka vastaa 1063 k-m² rakennusoikeutta. Kaava-alueella on rakennusoikeutta yhteensä k-m². Kaava-alueen kaakkoisosa on merkitty puistoksi (VP) sekä leikkikentäksi (VK). Alueen luoteiskulma on osa laajempaa lähivirkistysaluetta (VL), jonne on merkitty urheilu- ja virkistyspalvelualue (VU). Kaava-alueen keskelle katualueille on merkitty pienehköjä puistoalueita (P / VP) tavoitteena katkaista autoliikenteen läpiajo alueella. Kaava-alueen länsireunalle merkitty Ainontie jatkuu länsipuolen asuinalueelle Hilkankadulle jalankululle ja polkupyöräilylle varattuna katuna (pp). Katua ei ole rakennettu. Kaava-alueen länsireunassa kulkee ulkoilureitti (ur). Lisäksi länsiosan läpi kulkee sähkölinja ja vaara-alue. Kaavoissa 22 ja 70 on määräyksellä todettu että tontinosalla, joka on vaara-alueella, on huomioitava ne käyttöoikeuden supistukset, jotka rajoittavat tontinosan käyttöä. Imatrankosken ja Saareksiinmäen kaupunginosan raja kulkee Aaronkadun itälaidassa ja jatkuu lähivirkistysalueelle.

12 12 Kaavoitusaloitteet ja poikkeamispäätökset Rakennusjärjestys Pohjakartta Alueelle on myönnetty yhteensä kahdeksan poikkeamispäätöstä. Poikkeamishakemukset 274 vuodelta 1981 ja 312 vuodelta 1983 koskivat asemakaavan mukaista omakotitalon rakentamista rakennuskiellossa olevalle alueelle. Poikkeamishakemukset 428 vuodelta 1987, 487 vuodelta 1990 ja 657 vuodelta 2001 koskivat poikkeamista asemakaavaan merkitystä kerrosluvusta. Poikkeamispäätös 751 vuodelta 2007 koski poikkeamista asemakaavasta määritellystä käyttötarkoituksesta, tarkoituksena perustaa yksityinen pienimuotoinen lastensuojeluyksikkö. Alueelle on merkitty viisi ns. muistilista-aloitetta (M 4/92/1-5). Aloitteet koskevat Koulukadun molemmin puolin sijaitsevien samannimisten katujen nimimuutoksia. Vuonna 1996 hyväksytyn Koulukadun itäpuolen asemakaavan nro 813 yhteydessä nimimuutosratkaisut jätettiin tehtäväksi Koulukadun länsipuolen asuinalueen kaavamuutoksen yhteydessä. Nimimuutosesitys koskee Eskon-, Aapon-, Laurin-, Simeonin-, Heikin- ja Aaronkatuja. Imatran rakennusjärjestys on hyväksytty kaupungin valtuustossa ja tullut voimaan (Muutos, KV , 84). Pohjakartan tulee täyttää MRL 54 vaatimukset. Pohjakartan laadusta vastaa Imatran kaupunki. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen Kaava-alueen asemakaavat ovat pääosin luvuilta. Kaavat eivät ole kaikilta osin, esimerkiksi liikenneverkon osalta, toteutuneet eivätkä myöskään mahdollista alueen kehittämistä. Alueen katunimistöstä on tullut kyselyjä ja jonkin verran sekaannusta nimien jatkuessa pääkatuna toimivan Koulukadun yli samannimisinä, minkä vuoksi alueen osoitteiston selkiyttäminen on nähty tarpeelliseksi. Alueen voimassa oleva asemakaava ja katunimistö eivät vastaa toisiaan asemakaavaan merkittyjen pohjois-eteläsuuntaisten katujen katkaisujen toteutumattomuudesta johtuen. Alueella on joitakin erillispientalotontteja jaettu kahdeksi tontiksi joko tonttijaolla tai pienialaisilla kaavamuutoksilla. Jakomahdollisuutta tutkitaan myös muiden suurempikokoisten tonttien osalta. Koska kaava-alue sijaitsee Imatran kaupunkirakenteessa keskeisellä paikalla, tarkastellaan rakentamattomien alueiden täydennysrakentamisen mahdollisuuksia.

13 13 Osallistuminen, vuorovaikutus ja viranomaisyhteistyö (MRL 6, 62 ja 63, MRA 30 ) Osalliset Kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen maanomistajat. Etelä-Karjalan pelastuslaitos Sähkö- ja puhelinyhtiöt Fingrid Oyj Gasum Oy Yhteistyö osallisten kanssa kaavan käynnistämisvaiheessa Sidosryhmät Ennen kaavan laatimista järjestettiin sidosryhmäpalaveri kaavan tavoitteiden täydentämiseksi. Alueen katusaneeraukseen liittyen kaivattiin samanaikaista kaavatarkastelua. Katujen läpiajon katkaisu nähtiin sopivana Juhanin-, Timonja Heikinkadun risteyksessä sekä Saareksenmäenkadulla. Korttelin 32 teollisuustontin laajentamisesitys puistoon asuntoalueelle päin todettiin huonoksi, koska puisto oli osa asuntoaluetta. Uusia tontteja esitettiin Killinpuistoon ja Linjapuistoon. Asukastilaisuus Alueen asukkaille ja muille hankkeesta kiinnostuneille järjestettiin kuulemistilaisuus kaavan laatimistyön käynnistyessä ennen kaavaluonnoksen laatimista Imatran kaupungintalolla. Tilaisuudessa oli esillä suunnittelualuetta koskevaa lähtötietoaineistoa sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osallisille kerrottiin tiedossa olevista alueen kaavan muutostarpeista sekä kunnallistekniikan verkostojen saneeraustarpeesta. Tilaisuuteen lähetettiin kutsukirjeet kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen omistajille. Lisäksi tilaisuudesta kuulutettiin kaupunkilehti Imatralaisessa. Palautetta kaavaan pyydettiin mennessä. Asukastilaisuuteen osallistui 51 henkilöä ja lisäksi puhelimitse tai muuna aikana kaavoitukseen otti yhteyttä noin kymmenen henkilöä. Kirjallista palautetta saatiin 14 kpl, joista yhden oli allekirjoittanut 46 asukasta. Asukastilaisuudesta saadussa palautteessa useimmat vastustivat tavoitteeksi esitettyjä katujen nimimuutoksia sekä mahdollista läpiajon estämistä Koulukadun ja Lappeentien välillä. Myös joitakin vastakkaisia mielipiteitä saatiin ja esityksiä hidastuksista, suojatiejärjestelyistä, nopeuden rajoittamisesta, näkymien parantamisesta risteyksissä sekä kiertoliittymän rakentamisesta tehtiin. Katunimimuutokset koettiin hankalina, työläinä ja kustannuksia aiheuttavina, mutta myös positiivisina. Niistä nähtiin koituvan haittaa mm. osoitemuutosten takia. Asukkailla on ollut ongelmia tilata kotiinkuljetuksia tuotteille ja taksit eivät aina löydä osoitetta. Vieraat eivät tiedä, kummalla puolella Koulukatua heidän tuttavat asuvat. Asukkailta tuli joitakin ehdotuksia uusiksi kadunnimiksi. Alueella on jonkin verran Koulukadun ja Lappeentien välistä läpiajoliikennettä, jota suurin osa kävijöistä piti vähäisenä. Toisaalta jotkut toivat esille suuret,

14 14 vaaratilanteita aiheuttavat nopeudet etenkin Juhaninkadulla. Huonokuntoisia ja useaan kertaan paikattuja katuja kritisoitiin. Risteyksissä todettiin olevan huono näkyvyys. Alueella on useita tulvapaikkoja, joissa sadevesi kerääntyy tonteille. Aaronkadun ja Aaponkadun kulmassa oleva metsikkö ja kulkureitti kuntopolulle esitettiin säilyttämään ja kehittämään. Suunniteltuun kunnallistekniikan saneeraukseen suhtauduttiin erittäin positiivisesti. Joillekin tonteille toivottiin lisää rakennusoikeutta. Täydennysrakennuspaikkoja pidettiin hyvinä, mikäli ne rajataan puistolla viereisistä tonteista. Linjapuistoa täydennysrakennuspaikkana puollettiin, mutta ko. alueelle toivottiin myös leikkipaikkaa. Timonkadulla todettiin olevan huonokuntoinen, purettava talo. Asemakaavan muutoksen ensimmäinen luonnosvaihe Kaava-alueelle laadittiin esille tulleiden tavoitteiden pohjalta luonnos, jonka eteläosaan Saareksenmäen läpiajoliikenteen katkaisulle oli kaksi vaihtoehtoa. muilta osin vaihtoehdot eivät poikenneet toisistaan. Kaavaluonnoksissa alueen rakenne noudatti pääosin nykyistä toteutunutta tilannetta. Poiketen nykytilanteesta oli esitetty katujen läpiajoliikenteen katkaisuja Aaron-, Juhanin- ja Timonkaduille sekä Heikinkadun jatkeelle. Osa kaduista oli nimetty uudelleen. Täydennysrakentamista oli osoitettu Heikinkadun eteläreunalle sekä Linjapuiston alueelle. Lisäksi ne 110 kv johtolinjan varoalueella sijaitsevat tontit (9 kpl), joiden varoalueen ulkopuolella oleva rakennusala ei vastaa omakotitalon kokoa, merkittiin lähivirkistysalueiksi. Tarkoituksena oli, että kaupunki olisi ostanut tontit rakennuksineen niiden omistajien niin halutessa. Kuva 8. Kaavamuutoksen vaihtoehdot luonnoksen nähtävilläolon vaiheessa ja sidosryhmien palautteen pyyntövaiheessa. Vaihtoehdot erosivat toisistaan Saareksenmäenkadun ajoliikenteen katkaisun osalta.

15 15 Sidosryhmät Luonnosvaiheessa asemakaavan muutoksen vaihtoehdoista pyydettiin palautetta Imatran kaupungin teknisen toimen eri toimialojen sidosryhmiltä sekä sähkö- ja puhelinyhtiöiltä. Palautetta pyydettiin luonnosvaiheen nähtävillä olleista vaihtoehdoista. Fingrid Oyj: Fingrid Oyj toteaa lausunnossaan ( ), että rakennusrajoitusalue on 15 metriä voimajohdon molemmin puolin, eli yhteensä 30 metriä. Lisäksi voimajohtoalueelle ei saa sijoittaa rakennuksia tai rakennelmia ilman erityistä lupaa. Em. rakenteet eivät pääsääntöisesti saa olla yli 2 metriä korkeita. Voimajohtoaukealle voidaan istuttaa ainoastaan puita, joiden luontainen kasvukorkeus ei ylitä 4 metriä. Myös reunavyöhykkeillä puustoa rajoitetaan. STUK: Säteilyturvakeskus Oy:ltä pyydetyssä kommentissa ( ) todetaan, että kaikki voimajohdot aiheuttavat ympärilleen sähkö- ja magneettikentän. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 294/2002 vahvistetut väestön altistumisen suositusarvot ovat pitkäkestoiselle altistumiselle 5 kv/m sähkökentälle ja 100 µt magneettikentälle. 110 kv voimajohdon tapauksessa nämä suositusarvot eivät ylity voimajohdon alla eivätkä sen välittömässä läheisyydessä. Suositusarvot eivät siten estä rakentamista aivan rakentamisrajan reunaan eli 15 m etäisyydelle voimajohdon keskilinjasta. Asetuksen suositusarvot suojaavat voimajohtojen välittömiltä haittavaikutuksilta. On kuitenkin epäilty, että asumisesta tai pitkäaikaisesta oleskelusta voimajohtojen läheisyydessä olisi terveydellistä haittaa lapsille. Nämä epäilyt perustuvat väestötutkimuksiin, joita on tehty runsaan 30 vuoden ajan. Tutkimusten yhteenvetona voidaan todeta, että voimajohtojen lähellä asuvien lasten leukemiariski näyttäisi kaksinkertaistuvan, kun lapset altistuvat magneettikentälle, jonka keskimääräinen vuontiheys ylittää 0,4 µt. Solu- ja eläinkokeista saadut tulokset eivät kuitenkaan tue tätä tulosta. Ei tunneta mekanismia, jolla voimajohdon magneettikenttä aiheuttaisi leukemiaa tai muita syöpiä. Väestötutkimusten tulosta ei ole toisaalta voitu osoittaa tilastoharhaksi. Tämän vuoksi STUK suosittelee välttämään lasten pysyvään oleskeluun tarkoitettujen tilojen rakentamista alueille, joilla keskimääräinen magneettivuon tiheys ylittää 0,4 µt. Kyseinen 110 kv voimajohto koostuu kahdesta virtapiiristä ja sen aiheuttamat magneettikentät riippuvat oleellisesti eri virtapiirien johtimien vaiheistuksesta. Jos samalla korkeudella olevat johtimet ovat samassa vaiheessa, yllämainittu 0,4 µt voi ylittyä vielä noin 40 m etäisyydellä keskilinjasta, kun taas toisenlaisella vaiheistuksella vastaava etäisyys voi olla vain noin 20 m. Säteilyturvakeskukselta todettiin jatkoksi, että Fingridiltä kerrottiin kaavaalueen rinnakkaisissa johtimissa olevan käännetty vaiheistus, joten 0,4 µt ei todennäköisesti ylity yli 20 m etäisyydellä keskilinjasta ko. alueella. Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy: Sähköyhtiö toteaa, että hyvissä ajoin ennen uusien tonttien rakentamista on suunniteltava sähköverkko alueelle, koska uusia tontteja ei ole huomioitu mitenkään nykyisen sähköverkon suunnittelussa. Mahdollista johtojen laitteiden siirrosta aiheutuneista kustannuksista vastaa siirron vaatija.

16 16 TeliaSonera Finland: TeliaSonera Finlandin palautteessa todetaan, että nykyiset kaapelit ovat tiealueilla pääsääntöisesti ilmassa ja niiden kaapeloimista maahan tarkastellaan muun kunnallisteknisen rakentamisen yhteydessä. Nykyiset kaapelit ovat tonteilla olleessaan rasitteena, joita on varottava maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Imatran Vesi: Imatran Veden palautteessa on todettu vuonna 1966 rakennetun runkovesijohdon siirtämistarve uuden korttelin 171 kohdalla, johtorasitteiden merkintätarve kortteleissa 33 ja 34. Rakennusvalvonta: Rakennusvalvonnan palautteessa kannatettiin ajoliikenteen sallimista alueen läpi ja Saareksenmäenkadun katkaisua Aaronkadun länsipuolelta. Lisäksi korttelin 36 tonttien kokoja esitettiin muokattavaksi sekä Heikinkadun uusien tonttien muotoiluun otettiin kantaa. Ympäristötoimi: Ympäristötoimen palautteessa todettiin, että koululaisille pitää olla turvalliset jalankulkureitit. Paikkatieto ja kiinteistönmuodostus: Palautteessa todetaan Koulukatua risteävien katujen jatkuvan samannimisinä Koulukadun molemmin puolin. Osa kaduista (Heikin- ja Simeonin kadut) ei jatku Koulukadun toiselle puolen samasta kohdasta suoraan risteyksen yli vaan eri kohdasta, mikä on aiheuttanut useita kysymyksiä vuosien kuluessa. Koulukadun ollessa pääliikenneväylä tulisi sen olla nimenjakajana myös Laurin-, Aapon- ja Eskonkaduille. Palautteessa todetaan myös, mikäli katu katkaistaan puistolla tai kevyen liikenteen raitilla siten että katu ei ole läpiajettava, nimetään katkaisun jälkeen alkava katu erinimiseksi. Palautteessa todetaan osoitteen määräytymisen periaatteet, parantamismahdollisuudet ja maastoon merkitsemisen käytännöt sekä voimassa olevat kuntaliiton ja kaupunkiliiton ohjeistukset, joiden mukaan rakennuksen osoitteen tulee opastaa kohteeseensa kaikissa tilanteissa riippumatta sähköisistä järjestelmistä tai navigointilaitteista. Lisäksi palautteessa tuodaan esille naapurikuntien nimistön huomioon ottaminen nimimuutoksissa ja maanmittauslaitoksen ylläpitämän osoitetietojen paikkatietojärjestelmän periaatteet. Palo- ja pelastustoimen osoitetietojärjestelmät päivitetään maanmittauslaitoksen ylläpitämillä osoitetiedoilla. Navigaattorien kartta-aineistojen toimittajat ja päivitysmahdollisuudet vaihtelevat, jolloin ne eivät ole aina osoitteiden osalta sijaintitarkkoja. (Lausunto kokonaisuudessaan sisältäen osoitejärjestelmän periaatteet liittenä, Liite 3.) Imatran kaupungin vs. turvallisuus- ja hyvinvointipäällikön lausunto: Palautteessa todetaan, että asemakaavamuutoksessa on huomioitu kuntalaisen turvallisuuden parantaminen muun muassa pelastustehtävien kohdentamisessa. Ulkopuoliselle toimijalle, kuten hätäkeskuksen työntekijälle, katujen nimimuutos helpottaa pelastustehtävien kohdentamista oikeaan osoitteeseen. Yhtä lailla kuntalaisten, taksien ja vierailijoiden navigointi alueella helpottuu.

17 17 Nimimuutoksissa on ansiokkaasti huomioitu Aleksis Kiven tuotannossa esillä olevat nimet ja A.K:n historiavaikutus alueen asukkaille. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen lausunto: Pelastuslaitos ilmoittaa lausunnossaan, ettei henkilö- ja paloturvallisuuden kannalta asemakaavan muutoksille ole estettä edellyttäen, että alla olevat asiat otetaan huomioon: - Alueella olemassa olevan ja rakennettavan tiestön tulee ympäri vuoden mm. kantavuuden ja kunnossapidon osalta soveltua palo- ja pelastuskaluston käyttöön, jotta pelastustoiminta onnettomuuden sattuessa on mahdollista. - Kiinteistöjen osoitteistoa laadittaessa tulisi ottaa huomioon Kuntaliiton ohjeet ja suositukset osoitejärjestelmästä. Pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa suunniteltaviin katujen nimimuutoksiin. Katujen nimimuutoksista tulee tiedottaa hyvissä ajoin Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle, Kaakkois-Suomen poliisilaitokselle, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ensihoidolle sekä Kuopion Hätäkeskukseen. Vesihuoltoverkostoa uudistettaessa tulee ottaa huomioon kunnan velvollisuus järjestää sammutus- ja pelastustoimien turvaamiseksi pelastustoimen käyttöön soveltuvia sammutusvedenottopaikkoja pelastusviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. (Pelastuslaki 379/2011; 30 ) Muilla sidosryhmillä ei ollut huomauttamista kaavaluonnokseen. Asemakaavaluonnos nähtävillä Asemakaavaluonnos (kuva 8.) asetettiin nähtäville väliseksi ajaksi palautteen antamista varten. Luonnosvaiheen kuulemisesta ilmoitettiin kuulutuksella Imatralaisessa, kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla. Lisäksi luonnoksen nähtävilläolosta tiedotettiin kirjeitse kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen maanomistajille. Kirjeessä kehotettiin erityisesti voimalinjan varoalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajia olemaan yhteydessä kaavoitukseen. Luonnosvaiheessa oli esillä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaksi kaavan muutosvaihtoehtoa, jotka erosivat toisistaan Saareksenmäenkadun ajoliikenteen katkaisun osalta. Luonnoksen nähtävilläolon aikana esillä olleita vaihtoehtoluonnoksia esiteltiin myös Imatran Seudun perussuomalaiset ry:n järjestämässä epävirallisessa tilaisuudessa Imatran kaupungintalolla. Tilaisuuden järjestäjät olivat jakaneet tietoa tilaisuudesta kaava-alueen postilaatikoihin. Palautetta kaavaluonnoksen vaihtoehdoista pyydettiin mennessä. Myös em. päivän jälkeen saatu palaute otettiin huomioon. Kirjallisia tai sähköpostipalautteita saatiin yhteensä noin 40 kpl sekä lisäksi 53 alueen asukkaan allekirjoittama huomautus. Palautteista ja allekirjoituksista osa oli samoilta henkilöiltä. Kaavaluonnoksesta saaduissa palautteissa vastustettiin katujen sulkemista. Aaron-, Juhanin- ja Timonkatujen katkaisujen todettiin tekevän alueesta sumpun. Läpiajon estämisen koettiin ruuhkauttavan Koulukadun sekä itä-

18 18 länsisuunnassa kulkevat kadut. Katujen sulkemisen koettiin aiheuttavan myös meluhaittoja Koulukadun molemmin puolin sekä vaarantavan lasten koulutien. Katkaisujen sijaan katuja ehdotettiin pihakaduiksi sekä muutamassa palautteessa oltiin katujen katkaisuille myönteisiä ja esitettiin paikkoja niille. Palautteissa esitettiin alikulkutunnelin rakentamista kevyelle liikenteelle Helsingintien ali, jolloin Imatrankosken ja Saareksiinmäen lasten koulutiet pystyttäisiin turvaamaan nykyistä paremmin. Palautteissa kannettiin huolta katujen kunnosta ja ylläpidosta. Lisäksi toivottiin ratkaisua Aaronkadun länsipuolella Heikinpolun mäen kohdalla sijaitsevien tonttien kulkuyhteyteen erityisesti talviliukkailla. Kadunnimimuutoksista asukkaat totesivat, että nimimuutokset voivat olla perusteltuja turvallisuuden kannalta, mutta toisaalta kokivat Seitsemän Veljestä - teokseen perustuvien nimien olevan osa alueen kulttuurihistoriaa ja arvoa. Nimimuutoksia vastustettiin perusteluina niistä aiheutuvat kustannukset, sekaannukset ja vaivannäkö, mikä osoitteenmuutoksen teosta koituisi. Osa asukkaista oli tyytyväisiä poikkikatujen kadunnimimuutoksiin ja osoitteiden selkiytymiseen niiden myötä. Kaavaluonnoksessa Linjapuiston alueelle osoitettujen uusien tonttien koettiin lisäävän valtatien 6 melua alueella, jos metsä kaadetaan eikä enää suojaa melulta. Tonttien tilalle toivottiin leikkipaikkaa alueen lapsille alueen ikärakenteen muuttuessa lähitulevaisuudessa. Nykyisen puisto- ja metsäalueen koettiin palvelevan hyvin kaupunkilaisia polkuineen ja katuineen. Uusien tonttien ja korttelin 114 väliin tulisi jättää luonnosta leveämpi virkistysaluekaistale. Linjapuiston tonttien sijaan esitettiin vaihtoehdoksi kahta uuta tonttia Aaponkadun päähän. Kaava-alue todettiin arvostetuksi ja halutuksi johtuen alueen väljyydestä ja puistomaisuudesta. Saareksenmäenkadun katkaisusta todettiin, että katu on katkaistava Aaron- ja Alinankadun väliseltä puolelta. Näin mahdollistetaan kaava-alueen eteläpuolella olevan hallirakennuksen työajoneuvojen sujuva liikennöinti. Läpiajo tontilla koettiin tarpeelliseksi sillä liikennöivien suurten ajoneuvojen vuoksi. Kaavaluonnoksissa esitettyä voimajohtojen varoalueen alueen alla sijaitsevien, rakennusalaltaan pieneksi jäävien tonttien muuttamista virkistysalueeksi vastustettiin. Perusteluina esitettiin tonttien arvon laskua ja talojen kunnossapitoa. Tonttien omistajat eivät pitäneet tonttiensa, asuintalojensa tai pihojensa sijaintia johdon varoalueella ongelmallisina. Aivan kaikki tontinomistajat eivät olleet tietoisia varoaluetta koskevista vuosina 1934 ja 1935 läänin maaherran päätöksellä tehdyistä käyttöoikeudensupistustoimituksista, jolloin silloiset kiinteistöjen omistajat olivat saaneet käyvän korvauksen toimituksesta. Tonttien omistajat epäilivät kaupungin lunastavan tontit edullisesti käyttöönsä myöhemmin rakennettavia rivi- tai kerrostaloja varten muuttamalla ne ensin virkistysalueiksi. Lisäksi yksittäisissä palautteissa esitettiin tonttien ja katualueen rajauksien tarkistamista Juhaninkadun kääntöpaikan mahdollisesti poistuessa tai Simeoninkadun ja Timonkadun risteyksen muokkaustarpeisiin.

19 19 Alueen asukkaat toivoivat asukastilaisuutta, jossa on mahdollista esittää kysymyksiä ja kuulla lisää perusteluja kaavaratkaisusta. Asemakaavan muutoksen toinen luonnosvaihe Tarkistettu kaavaluonnos Kaavaluonnosta tarkistettiin asukkaiden palautteiden johdosta, katujen läpiajon ja nimistön, Aaronkadun mäkialueen ajoyhteyden, voimajohtojen varoalueelle jäävien tonttien käyttötarkoitusmäärittelyn sekä Linjapuiston käyttötarkoituksen osalta. Kuva 9. Asukastilaisuudessa esillä ollut kaavamuutoksen tarkistettu luonnos Pääosa kaduista säilytettiin nykyisen olemassa olevan tilanteen mukaisena jättämällä läpiajomahdollisuus Koulukadun ja Lappeentien välille. Luonnoksissa esitetyt katujen katkaisut Timon-, Juhanin- ja Aaronkaduilta poistettiin.

20 20 Myös näiden katujen nimimuutoksista luovuttiin. Voimassa olevaan kaavaan varattujen katujen katkaisujen edellyttämät kääntöpaikat poistettiin ja tonteista vielä erottamattomat osat rajattiin kuuluvaksi tontteihin Juhanin- ja Aaronkaduilla. Aaronkadulta länteen päin kulkevaa Iivarinkujaa (entinen Heikinpolku) jatkettiin ajoyhteysmerkinnällä korttelin 35 ympäri ja virkistysalueen puolelta takaisin Aaronkadulle. Näin asukkailla on vaihtoehtoinen reitti liukkaalla kelillä. Pohjois-eteläsuuntaiset kadut (Aaron-, Juhanin- ja Timonkatu) nimettiin nykyisen käytännön mukaisesti yhdensuuntaisilta osuuksiltaan. Sen sijaan itälänsisuuntaisten katujen nimiä ehdotetaan edelleen muutettavaksi perustuen Suomen kuntaliiton vuonna 2006 julkaisemiin ohjeisiin ja suosituksiin Kunnan osoitejärjestelmä sekä Imatran kaupungin teknisen toimialan paikkatieto ja kiinteistönmuodostus yksikön, vs. turvallisuus- ja hyvinvointipäällikön sekä Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen lausuntoihin. Uudet nimet perustuvat pääosin Aleksis Kiven tuotantoon. Nykyisen Simeoninkadun nimi vaihdettiin Viljaminkaduksi edellisessä luonnosvaiheessa kriittistä palautetta saaneen Sakerinkadun tilalle. Voimajohdon varoalueet on merkitty Fingrid Oyj:n ohjeistuksen mukaisesti 15 metriä johdon molemmin puolin rakentamisrajoitusalueiksi kaavamerkinnällä vaara-alue. Ohjeistuksiin perustuen on kaavamääräyksessä todettu, että vaara-alueelle rakentaminen edellyttää voimajohdon omistajan lupaa sekä että alueelle istutettavien puiden korkeus ei saa ylittää sen kohtisuoraa etäisyyttä voimajohdosta. Vaara-alue on kokonaisuudessaan 58 metriä leveä. Vastaavat alueet ovat olleet jo alueen ensimmäisessä asemakaavassa. Linjapuiston alueelle esitetyistä uusista tonteista on luovuttu ja alueelle on merkitty lähileikkikenttä (VK-1). Kaavaluonnoksen esittelytilaisuus Alueen asukkaille järjestettiin tarkistetun kaavaluonnoksen esittelytilaisuus kaupungintalolla. Tilaisuudesta ilmoitettiin kaupunkilehti Imatralaisessa Lisäksi tilaisuudesta tiedotettiin kirjeitse voimajohdon varoalueen kiinteistöjen omistajille ja sähköpostilla asukkaiden yhteispalautteen yhteyshenkilölle. Esittelytilaisuuteen osallistui 27 henkilöä. Tilaisuudessa esiteltiin asukkaille muutettu kaavaluonnos. Asukastilaisuudessa kuntalaiset olivat pääosin tyytyväisiä tehtyihin muutoksiin. Poikkikatujen nimimuutoksia kritisoitiin edelleen, katunimistö haluttaisiin säilyttää ennallaan. Asukkaat kokivat, ettei nimistö aiheuta sekaannusta, vaikka Koulukadun molemmin jatkuu samannimiset kadut. Nimien muuttaminen koetaan työläänä sekä aiheuttavan kustannuksia ja sekaannusta entistä enemmän. Voimajohtojen varoalueet ja niistä aiheutuvat rakennusrajoitukset sekä mahdolliset haittavaikutukset aiheuttivat hämmennystä, sillä niitä ei ollut täysin tiedostettu aiemmin.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 28 päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa 1057.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 28 päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa 1057. 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 28 päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa 1057. Alueen määrittely IMATRA Asemakaavan muutos: Kaupunginosa 12, Imatrankoski Korttelit 34 36, 38

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 15. päivänä syyskuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa 1070.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 15. päivänä syyskuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa 1070. 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 15. päivänä syyskuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa 1070. Alueen määrittely IMATRA Kaupunginosa 53, Linnankoski Asemakaavan muutos: Korttelin 17 osa ja

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

TUOMISENALUE, VIKINKAARI

TUOMISENALUE, VIKINKAARI ORIMATTILAN KAUPUNKI TUOMISENALUE VIKINKAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI 164 TUOMISENALUE, VIKINKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.3.2012

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä maaliskuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa 1068.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä maaliskuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa 1068. 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä maaliskuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa 1068. Alueen määrittely IMATRA Kaupunginosa 74, Vuoksenniska Asemakaavan muutos: Korttelin 22 osa.

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 Tekninen lautakunta 100 01.04.2015 Kaupunginhallitus 154 07.04.2015 Kaupunginhallitus 284 06.07.2015 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 588/10.02.03.00/2014 TEKLA 100

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUE, KORTTELI 45 152

LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUE, KORTTELI 45 152 ORIMATTILAN KAUPUNKI LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUE, KORTTELI 45 152 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 17.6.2011 päivättyä ja 5.10.2011 tarkistettua asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE Kaavanmuutosalue sijaitsee Raision 14. kaupunginosassa (Kaanaa) Kaanaanrannan alueella Kaanaanrannantien

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 116 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN 36. KAUPUNGINOSAN (OLLINSAARI) KORTTELIN 3629 ASEMAKAAVAN MUUTOS (Nikolantie 3)

RAAHEN KAUPUNGIN 36. KAUPUNGINOSAN (OLLINSAARI) KORTTELIN 3629 ASEMAKAAVAN MUUTOS (Nikolantie 3) Akm 227 RAAHEN KAUPUNGIN 36. KAUPUNGINOSAN (OLLINSAARI) KORTTELIN 3629 ASEMAKAAVAN MUUTOS (Nikolantie 3) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.10.2013 Suunnittelualue on rajattu opaskarttaan punaisella.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. TORPANTIE 33 Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 KOKEMÄEN KAUPUNKI EHDOTUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.9.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015).

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5179 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 24.2.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 9. kaupunginosan (Kärki) korttelin 736 tontteja 9 ja 10 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS JA MAANKÄYTTÖSOPIMUSTEN TARVE...

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 214005183 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 17.12.2015 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 303 (tontit 1 ja

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 Asemakaavan selostus / kaavaluonnos 18.3.2014 [Ylh. vas: [Ylh. oik, alh: Kaavamuutosalueen sijainti] Attendo Oy palvelutalot

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) 1(7) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty Keravan kaupungin omistaman

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot