Kiinteistöjen energiansäästötoimien vaikutus sisäympäristön laatuun ja terveyteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiinteistöjen energiansäästötoimien vaikutus sisäympäristön laatuun ja terveyteen"

Transkriptio

1 Kiinteistöjen energiansäästötoimien vaikutus sisäympäristön laatuun ja terveyteen Ville Soininen ENETE-projekti Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos

2 TIIVISTELMÄ Energiankulutuksen lisääntyminen johtaa kasvavaan energiantuotantoon, joka puolestaan heikentää ympäristön tilaa. Lisäksi kohonnut energiankulutus kasvattaa kustannuksia. Ympäristövaikutusten hillitsemiseksi ja kustannusten vähentämiseksi energiaa tulisi säästää. Kiinteistöissä energiansäästötoimet voivat kohdistua viihtyvyyden ja terveyden kannalta tärkeisiin ilmanvaihto-, ilmastointi-, lämmitys- sekä valaistusjärjestelmiin. Näihin järjestelmiin kohdistuvilla energiansäästötoimenpiteillä voi olla vaikutusta sisäilmaston laatuun sekä kiinteistöissä oleskelevien henkilöiden terveyteen ja hyvinvointiin. Tämän kirjallisuuskatsauksen päätavoitteena on esitellä kiinteistöissä tehtävien energiansäästötoimien mahdollisia sisäilmastollisia ja terveydellisiä vaikutuksia kotimaisten ja kansainvälisten julkaisujen pohjalta. Katsauksessa kiinteistöihin lasketaan kuuluvaksi sekä asuin- että toimistorakennukset. Työssä käytiin läpi kiinteistöjen energiankäyttöä yleisesti ja tutustuttiin tarkemmin tyypillisiin kiinteistöissä tehtäviin energiansäästötoimiin. Nämä energiansäästötoimet kohdistuivat ilmanvaihto-, ilmastointi-, lämmitys- sekä valaistusjärjestelmiin. Terveysvaikutustarkastelussa pääpaino oli ilmanvaihtoon liittyvissä energiansäästötoimissa, koska ilmanvaihto on erityisen merkittävä sisäilmaston laatuun ja ihmisen terveyteen vaikuttava tekijä. Ilmavaihtuvuuden vähentämisen todettiin kasvattavan useiden terveydelle haitallisten altisteiden, kuten CO 2, VOC:t, hiukkasmaiset epäpuhtaudet, biologiset epäpuhtaudet (mukaan lukien homeet) ja radon, pitoisuuksia. Nämä altisteet yhdistettiin useisiin haitallisiin terveysvaikutuksiin. Kuitenkin esimerkiksi VOC-pitoisuudet ovat asuin- tai toimistotiloissa liian alhaisia aiheuttamaan terveyshaittoja. Ilmanvaihdon viikonlopun ja yön aikaisen käytön rajoittamisen todettiin olevan yhteydessä erityisesti kohonneisiin hiukkaspitoisuuksiin, mistä voi aiheutua haittaa terveydelle. Myös suodatusluokan alentamisella sekä suodattimien määrän ja suodatustehokkuuden vähentämisellä havaittiin olevan hiukkaspitoisuutta kohottavaa vaikutusta. Lämmöntalteenotossa käytettävän energiaasäästävän pyörivän lämmönsiirtimen todettiin siirtävän erityisesti VOC-yhdisteitä ja asetonia poistoilmasta tuloilmaan. VOC- ja asetonipitoisuudet ovat kuitenkin usein asunnoissa ja toimistoissa liian alhaisia aiheuttamaan terveyshaittoja. Huoneen lämpötilan laskemisella osoittautui olevan sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia terveyteen. Myös rakennusten tiiveys- ja lämmöneristysparannukset yhdistettiin useisiin positiivisiin terveysvaikutuksiin. Lämmöneristysparannusten yhteydestä kosteusongelmiin on kuitenkin olemassa ristiriitaista tietoa. Lämmitysenergiaa säästävien ilmalämpöpumppujen terveysvaikutuksista tieto on vähäistä. Ilmastoinnin kosteutus- tai jäähdytysjärjestelmän poistamisella havaittiin sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia terveyteen. Valaistukseen liittyvien energiansäästötoimien terveysvaikutuksista on olemassa vain vähän luotettavaa tietoa. Kokonaisuudessaan kiinteistön energiansäästötoimilla voi olla sekä negatiivisia että positiivisia vaikutuksia terveyteen. Haitalliset terveysvaikutukset ovat vältettävissä, kun energiansäästäminen toteutetaan tiettyjen rajojen sisällä. Tällä hetkellä kaikista energiansäästötoimien aiheuttamista terveysvaikutuksista ei kuitenkaan ole riittävästi tutkimustietoa. Uusi tutkimustieto voisi auttaa löytämään optimaalisen tilanteen, jossa kiinteistön energiankulutus ja haitallisten terveysvaikutusten esiintyminen olisi vähäistä.

3 ABSTRACT Increase in energy consumption results in higher energy production, which in turn can have adverse environmental effects. In addition, higher use of energy leads to increased costs. Energy should be saved in order to restrain environmental effects and costs. In the properties energy saving procedures may affect quality of room microclimate and the health and welfare of the people in the property. The main purpose of this literature review is to present effects of energy saving processes on room microclimate and health on the basis of national and international literature. This review focuses on residential and office buildings. This work describes the use of energy of the buildings in general and typical energy saving procedures used for ventilation, air conditioning, heating and illumination systems. The main focus of the examination of the health effects was on energy saving processes related to ventilation, because ventilation is extremely important for the quality of microclimate and health. The decrease in ventilation rate caused increase in concentrations of several exposure agents such as CO 2, VOC s, particles, biological impurities (including moulds) and radon that were connected to many adverse health effects. However, e.g. VOC concentrations in residential and office buildings are normally too low to cause health effects. The limitation of the ventilation during the weekend and night was especially found to be related to increased concentrations of particles, which might cause harmful health effects. Furthermore, decrease in rate of filtration, number of filters and filter efficiency was found to increase concentration of particles. Energy saving rotating heat exchanger used in heat recovery was detected to transfer especially VOC s and acetone from exhaust air to supply air. However, concentrations of VOC s and acetone in residential and office buildings are often too low to cause health effects. Decrease of room temperature turned out to cause both positive and negative health effects. Also improvements of the tightness and thermal insulation of buildings was associated with positive health effects. However, the information on moisture problems related to improvements of thermal insulation is contradictory. There exists only little information on health effects of air source heat pumps that save heating energy. Removal of moisture and cooling system of air conditioning was found to have positive and negative health effects. There is only a limited amount of information as far as energy saving illumination is concerned. In conclusion energy saving procedures in properties may have both negative and positive health effects. Harmful effects can be avoided, when energy saving is performed within certain limits. Currently, there is not however enough data on health effects related to many energy saving measures. New research into this topic could help to find optimal situation in which energy consumption and prevalence of adverse health effects are low.

4 ESIPUHE Tässä kirjallisuuskatsauksessa on perehdytty kiinteistön energiansäästötoimien aiheuttamiin sisäilmasto- ja terveysvaikutuksiin. Työ on tehty Kuopion yliopiston ympäristötieteen laitoksella ympäristöinformatiikan tutkimusryhmän tiloissa syksyn 2009 aikana, ja se muodostaa osan ENETE-projektista (Energiatehokkuuden kehittäminen energiayhtiöiden toimin) sekä vuonna 2010 valmistuvasta Pro Gradu -tutkielmastani. Kirjallisuuskatsauksen kannalta tärkeässä ENETE-projektissa energiansäästötoimien terveysvaikutustarkastelun lisäksi muita tutkittavia pääkohtia ovat 1) kulutuksen ohjaus kustannustehokkaasti, 2) kulutusvertailujen ja energiankäytön seurantapalveluiden tuottaminen asiakkaalle, 3) energiansäästötoimien tehokkuuden arviointi, 4) energiatehokkuutta parantavien toimien alueellisten vaikutusten mallintaminen, 5) liiketoimintamallit ja energiansäästön vaikutus energiayhtiöiden liiketoimintaan. Koko projektin tulisi valmistua vuoden 2010 aikana. Tämä katsaus on toteutettu ENETE-projektille suunnatulla rahoituksella. Projektin rahoittajina ovat toimineet TEKES ja useat yritykset. Kirjallisuuskatsauksessa ohjaajina ovat toimineet Vesa Asikainen (FM) ja Teemu Räsänen (DI). Haluan esittää heille kiitokset hyvistä neuvoista ja ohjeista työn edistymisen aikana. Tämän projektiosion vastuuhenkilönä on toiminut professori Mikko Kolehmainen, jota haluan kiittää mahdollisuudesta tähän työhön. Erityiskiitokset ansaitsee myös professori Pertti Pasanen, jonka asiantuntemuksesta on ollut suurta apua työtä tehtäessä. Lopuksi haluan vielä kiittää projektin rahoittajia sekä kannustavaa ilmapiiriä luoneita työ- ja koulutovereita. Kuopiossa Ville Soininen

5 LYHENTEET JA MÄÄRITELMÄT Additiivinen yhteisvaikutus: Yhteisvaikutusmekanismi, jossa aineiden vaikutukset ovat toisistaan riippumattomia eli summautuvia. Akkumulaatiomoodi: Akkumulaatio- eli kertymämoodiin kuuluvat hiukkaset, joiden koko vaihtelee välillä 0,1-1 µm. Alfa-säteily: Alfa-säteily on voimakkaasti ionisoivaa, mutta heikosti läpäisevää radioaktiivista säteilyä. Alipaine: Alipaineella tarkoitetaan tilan alhaisempaa painetta ympäristöön verrattuna. Paine-erot pyrkivät tasoittumaan siten, että ympäristöstä virtaa kaasua alipaineiseen tilaan.. Allergeeni: Allergeenila tarkoitetaan yliherkkyyttä aiheuttavaa ainetta. Annos-vastesuhde: Annos-vastesuhde ilmaisee altisteen määrän ja vasteen (esim. haittavaikutus tai kuolleisuus) esiintymisen välistä suhdetta. Antagonistinen yhteisvaikutus: Yhteisvaikutusmekanismi, jossa toinen aine heikentää toisen vaikutusta, ja aineiden esiintyessä yhdessä kokonaisvaikutus heikkenee. Ateroskleroosi: Ateroskleroosilla (valtimonkovettumatauti) tarkoitetaan verta kuljettavien valtimoiden ahtautumista, mikä johtaa veren kulun häiriintymiseen. Beetasäteily: Beetasäteily on voimakkaasti ionisoivaa säteilyä, jonka läpäisykyky on alfasäteilyä parempi ja gammasäteilyä heikompi. Bi: Vismutti Bioaerosoli: Bioaerosolilla tarkoitetaan passiivisesti ilmavirtausten mukana kulkeutuvaa elollista alkuperää olevaa hiukkasta. Bq/m 3 : Bq on radioaktiivisuuden yksikkö, joka kuvaa yhden atomin hajoamista sekunnissa. Yksikköä Bq/m 3 (Becquereliä kuutiometrissä ilmaa) käytetään esimerkiksi sisäilman radonpitoisuuden ilmoittamiseen. CAC (ceiling-based air-conditioning): Ilmastoinnin järjestäminen siten, että tuloilma-aukot sijaitsevat korkealla huoneistossa. CI 95 % (Confidence Interval 95 %): 95 % luottamusväli ilmaisee, että tulos sijoittuu 95 % todennäköisyydellä tiettyjen arvojen välille. CO 2 : Hiilidioksidi Depositio: Depositiolla tarkoitetaan aerosolihiukkasen poistumaa kaasusta pinnoille. DNA: Deoksiribonukleiinihappo DR (draft risk): DR eli vetoriski ilmoittaa prosentteina sellaisten henkilöiden määrän, jotka ovat tyytymättömiä vedon aiheuttamasta häiriöstä johtuen. Endotoksiini: Endotoksiinit ovat gram-negatiivisten bakteerien ulkokalvolla olevia aineita, jotka vapautuvat bakteerien hajotessa. Energian loppukäyttö: Energian loppukäytöllä tarkoitetaan energiaa, joka jää energian siirto- ja muuntohäviöiden jälkeen kotitalouksien, yritysten ja muiden kuluttajien käyttöön. Loppukäyttöön kuuluvat energian lopputuotteiden eli kaukolämmön ja sähkön sekä rakennusten lämmitykseen käytettävien polttoaineiden, liikennepolttoaineiden sekä teollisuuden prosessipolttoaineiden kulutukset. Energiankulutus: Energiankulutus tarkoittaa lämmitykseen ja sähköön tarvittavan energian kokonaiskulutusta.

6 FAC (floor-based air-conditioning): Ilmastoinnin järjestäminen siten, että tuloilma-aukot sijaitsevat matalalla huoneistossa. Gammasäteily: Gammasäteily on hyvin läpitunkevaa, lyhytaaltoista sähkömagneettista säteilyä. Hygroskooppinen lämmönsiirrin: Kosteutta siirtävä lämmönsiirrin IARC (International Agency for Research on Cancer): Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IILP: Ilma-ilmalämpöpumppu Ilmansulku: Ilmansululla tarkoitetaan ainekerrosta, jonka päätehtävänä on estää haitallinen ilman virtaaminen rakenteen läpi puolelta toiselle. Ilmanvaihto: Ilmanvaihdolla tarkoitetaan huoneilman laadun ylläpitämistä ja parantamista huoneen ilmaa vaihtamalla. Ilmanvaihtokerroin: Ilmanvaihtokertoimella tarkoitetaan tunnin kuluessa huonetilaan tai sieltä pois virrannutta ulkoilmavirtaa huonetilan ilmatilavuutta kohti. Ilmanvaihtokertoimen yksikkö on (m 3 /h)/m 3 = 1/h. Ilmastointi: Ilmastoinnilla tarkoitetaan huoneilman puhtauden, kosteuden, lämpötilan ja ilman liikkeen hallintaa tulo- ja kierrätysilmaa käsittelemällä. Iskeeminen sydänsairaus: Sydänlihaskudoksen pitkäaikainen hapenpuute, joka voi ilmetä esimerkiksi sydäninfarktina tai rasitusrintakipuna. Iskeemisen sydänsairauden voi aiheuttaa esimerkiksi sepelvaltimotauti. Isotooppi: Isotoopit ovat atomeja, joissa on sama määrä protoneja, mutta eri määrä neutroneja. Tästä johtuen eri isotoopit ovat massaltaan erilaisia. IVLP: Ilma-vesilämpöpumppu Kaukolämpö: Kaukolämpö on lämmitysmuoto, jossa voimalaitoksessa lämmitetty vesi johdetaan kaukolämpöverkkoa pitkin kiinteistöjen lämmönvaihtimiin ja myöhemmin takaisin voimalaitokseen. Koagulaatio: Koagulaatiolla tarkoitetaan tapahtumaa, jossa hiukkaset törmäilevät keskenään, takertuvat yhteen ja muodostavat suurempia hiukkasia. Kosteussulku: Kosteuden läpäisyä estävä materiaali kwh: kwh eli kilowattitunti on energian yksikkö, jota käytetään tuotetun energiamäärän, sähkön ja lämmön, ilmaisemiseen. Kynnysarvo: Kynnysarvolla tarkoitetaan annosta, jonka alapuolella riskiä haitan esiintymiselle ei esiinny. Ls -1 /henkilö: Ilmanvaihtuvuutta voidaan kuvata yksiköllä Ls -1 /henkilö, jolla tarkoitetaan litra/sekunti henkilöä kohden. Lukumääräpitoisuus: Hiukkasten pitoisuus voidaan ilmoittaa lukumääräpitoisuutena, jolloin yksikkönä käytetään esimerkiksi kpl/cm 3. Jos yksikkö on esimerkiksi µg/m 3, puhutaan massapitoisuudesta. lx: Valaistusvoimakkuuden yksikkö lux. Lämmitysenergia: Lämmitysenergia tarkoittaa lämmöntuottolaitteen rakennukseen tuottaman lämpöenergian määrää. Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde: Vuosihyötysuhde on lämmöntalteenotossa tärkeä energiankulutukseen liittyvä suure, joka kertoo kuinka monta prosenttia ilmanvaihdon lämmitystarpeesta katetaan lämmöntalteenotolla. Vuosihyötysuhde antaa parhaan kuvan rakennuksen ilmanvaihdossa säästettävästä energiamäärästä.

7 Lämmöntalteenotto: Lämmöntalteenotossa poistoilmasta siirtyy lämpöä tuloilmaan tai muuhun rakennuksen tiloja lämmittävään järjestelmään. Lämpöviihtyvyys: Lämpöviihtyvyydellä tarkoitetaan tyytyväisyyttä lämpöolosuhteisiin ilmaisevaa mielentilaa. mmhg: Elohopeamillimetri vastaa millimetrin korkuisen elohopeapatsaan painetta maan pinnalla. Elohopeamillimetriä käytetään yksikkönä mm. verenpaineen mittaamisessa. Mutaatio: Mutaatiolla tarkoitetaan muutosta geeneissä, kromosomeissa tai kromosomistoissa. MVOC (Microbial volatile organic compounds): Mikrobiperäiset haihtuvat orgaaniset yhdisteet. n 50 -luku: Rakennuksen ilmanpitävyyttä kuvaava luku, jonka yksikkö on 1/h. Luku ilmaisee, kuinka monta kertaa talon tilavuuden verran ilmaa vuotaa tunnissa vaipan läpi sisä- ja ulkoilman paine-eron ollessa 50 Pa. Mitä pienempi n 50 -luku on, sitä tiiviimpi on rakennus. OR (odds ratio): Tapahtuman esiintymisen todennäköisyyden suhde siihen todennäköisyyteen, että tapahtumaa ei esiinny. Palautusilma: Palautusilmalla tarkoitetaan ilmaa, joka palautetaan tuloilmana siten, että palautettavassa ilmassa on kahden tai useamman eri huonetilan poistoilmaa. Patogeeni: Patogeenilla tarkoitetaan sairautta aiheuttavaa bakteeria, virusta, loista tai prionia. Pb: Lyijy PEFR (Peak Expiratory Flow Rate): Uloshengityksen huippuvirtausnopeus. Pienhiukkanen: Pienhiukkasiksi kutsutaan hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 2,5 µm. PM 1 : Lyhenteellä PM 1 tarkoitetaan halkaisijaltaan alle 1 µm hiukkasia. PM 10 : Lyhenteellä PM 10 tarkoitetaan halkaisijaltaan alle 10 µm hiukkasia. PM : Lyhenteellä PM tarkoitetaan hiukkasia, joiden halkaisija on välillä 10 µm ja 2,5 µm. PM 2.5 : Lyhenteellä PM 2.5 tarkoitetaan pienhiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 2,5 µm. PM : Lyhenteellä PM tarkoitetaan hiukkasia, joiden halkaisija on välillä 2,5 µm ja 1 µm. Po: Polonium Poistoilma: Poistoilmalla tarkoitetaan huonetilasta pois johdettavaa ilmaa. ppm (parts per million): Lyhenteellä ppm tarkoitetaan miljoonasosia, ja sitä voidaan käyttää yksikkönä esimerkiksi aineiden pitoisuuksien ilmaisemisessa. Yksikkö ppm voidaan muuttaa yksiköksi mg/m 3 kaavalla Y mg/m 3 = (X ppm)(molekyylipaino)/ Primäärienergiankulutus: Primäärienergiankulutus tarkoittaa energiaa tuottavien resurssien kuten raakaöljyn, hiilen ja maakaasun kulutusta ennen näiden muuntamista sähköksi. Puoliintumisaika: Radioaktiivisuuden yhteydessä puoliintumisajalla tarkoitetaan aikaa, jonka kuluessa puolet atomiytimistä on hajonnut toisiksi atomiytimiksi. Raja-arvo: Raja-arvo tarkoittaa suurinta hyväksyttävää epäpuhtauden pitoisuutta. Rakennuksen vaippa: Rakennuksen vaipalla tarkoitetaan niitä rakennusosia, jotka erottavat puolilämpimän, lämpimän, erityisen lämpimän tai jäähdytettävän kylmän tilan ulkoilmasta, lämmittämättömästä tilasta tai maaperästä. Rakennuksen sisäisiä erilaisia tiloja toisistaan erottavia rakennusosia ei lasketa kuuluvaksi vaippaan.

8 Regeneratiivinen lämmönsiirrin: Pyörivä lämmönsiirrin Rn: Radon S1, S2, S3: Sisäilmaston tilaa kuvaavat laatuluokat. S1 (yksilöllinen sisäilmasto) kuvaa parasta sisäilmaston tilaa, S2 kuvaa hyvää sisäilmaston tilaa ja S3 kuvaa tyydyttävää sisäilmaston tilaa. Tarkemmat määritelmät laatuluokille on esitetty kappaleessa SAV (seasonally adapted ventilation): Energiaa säästävä ilmanvaihtomenetelmä, jossa koneellisen ilmanvaihdon virtausta vähennetään lämmityskaudella, jolloin ulko- ja sisälämpötilojen eroihin perustuva painovoimainen ilmanvaihto on suhteellisen korkea. SBS (Sick Building Syndrome): Sairasrakennus oireyhtymä SCENIHR: Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks. EU:n komission riippumaton tieteellinen komitea. Selektiivilasi: Ikkunoissa käytetty lasityyppi, joka päästää tehokkaasti lävitseen auringon lyhytaaltoisen lämpösäteilyn. Sisältä ulospäin tunkeutuva pitkäaaltoinen lämpösäteily heijastuu puolestaan tehokkaasti takaisin huonetilaan. Selektiivilasit parantavat merkittävästi ikkunoiden lämmöneristyskykyä. Lisäksi ne vähentävät vedontunnetta johtuen niiden sisälasin tavallista korkeammasta pintalämpötilasta. Sorptio: Sorptioilmiöllä tarkoitetaan esimerkiksi rakennusmateriaalien kykyä adsorboida (sitoa pinnalleen ohueksi kerrokseksi) yhdisteitä huoneilmasta ja desorboida (luovuttaa) niitä takaisin huoneilmaan. Suodattimen alkupainehäviö: Suodattimen alkupainehäviöllä tarkoitetaan puhtaan suodattimen painehäviötä. Tällöin suodattimelle ei ole vielä kertynyt painehäviötä lisääviä epäpuhtauksia. Suodatusluokka: Suodattimet on jaettu erotuskykynsä perusteella erilaisiin suodatusluokkiin. Suodatusluokan numeroissa ylöspäin mentäessä hiukkasten erottelukyky kasvaa. Suora sähkölämmitys: Suorassa sähkölämmityksessä huoneeseen kohdistetaan tarvittava lämmitysteho lämmöntarpeen mukaan ilman lämmön erillistä varaamista. Täten lämpö tuotetaan suoraan käyttöön. Käytännössä suoralla sähkölämmityksellä tarkoitetaan lattia-, katto- tai sähköpatterilämmitystä, ja kohde lämmitetään esimerkiksi termostaatin avulla ohjattuna. Synergia: Yhteisvaikutusmekanismi, jossa aineiden vaikutukset ovat toisiaan voimistavia, ja aineiden kokonaisvaikutus on voimakkaampi kuin yksittäisten aineiden vaikutusten summa. Sähköenergia: Sähköenergia tarkoittaa yleisestä sähköverkosta otettua ja sisäisestä sähköntuotannosta saatua sähkön nettomäärää sähkövoimana mitattuna. Toksiini: Toksiinilla tarkoitetaan mikro-organismin tuottamaa myrkyllistä ainetta. t op (operatiivinen lämpötila): Operatiivisella lämpötilalla tarkoitetaan ihmistä ympäröivien pintojen säteilylämpötilojen sekä huoneilman lämpötilan keskiarvoa. Kyseinen suure kuvaa huoneilman lämpötilasta poikkeavien pintalämpötilojen vaikutusta ihmisen lämmöntunteeseen. t u : Ulkolämpötilan 24 tunnin liukuva keskiarvo lähimmällä säähavaintopaikalla Tuloilma: Tuloilmalla tarkoitetaan huonetilaan johdettavaa ilmaa. t umax : Ulkoilman lämpötilan viiden tunnin enimmäisjakson keskiarvo TWh: TWh eli terawattitunti on energian yksikkö, jota käytetään tuotetun energiamäärän, sähkön ja lämmön, ilmaisemiseen. 1 TWh = kwh. TVOC (Total volatile organic compounds): Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus

9 Ultrapieni hiukkanen: Ultrapieniksi hiukkasiksi kutsutaan hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 0,1 µm. UV-valo (ultraviolettivalo): Ultraviolettivalo on sähkömagneettista säteilyä, jonka aallonpituus vaihtelee välillä nm. Ultraviolettisäteily käsittää UVA-, UVB- ja UVC-säteilyt, joiden aallonpituudet vaihtelevat järjestyksessä väleillä nm, nm, nm. Varaava sähkölämmitys: Varaavaa sähkölämmitystä käytettäessä lämpö pyritään tuottamaan pääasiassa yöllä edullisemmasta yösähköstä johtuen. Kyseisessä lämmitysmuodossa yöllä lämmitetystä vesitäytteisestä varaajasta siirretään seuraavana päivänä lämpöä vesipattereiden välityksellä rakennuksen tarpeisiin. VOC (volatile organic compounds): Haihtuvat orgaaniset yhdisteet VTT: Valtion teknillinen tutkimuskeskus WHO (World Health Organization): Maailman terveysjärjestö

10 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 2 ABSTRACT 3 ESIPUHE 4 LYHENTEET JA MÄÄRITELMÄT 5 1. JOHDANTO KIRJALLISUUSKATSAUS KIINTEISTÖJEN ENERGIANKÄYTTÖ SÄÄSTÖTOIMENPITEET KIINTEISTÖJEN ENERGIANKÄYTÖSSÄ Energiansäästön tarve ja mahdollisuudet Energiansäästötoimet ilmanvaihtoon liittyen Energiansäästötoimet lämmitykseen liittyen Energiansäästötoimet ilmastointiin liittyen Energiansäästötoimet valaistukseen liittyen Matalaenergiatalot ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS TERVEYTEEN JA TERVEELLISEEN ASUMISEEN Sisäympäristön laatu Ilmanvaihtuvuuden vähentämisen vaikutus sisäilman laatuun ja terveyteen Ilmanvaihdon käytön rajoittamisen vaikutus sisäilman laatuun ja terveyteen Lämmöntalteenoton tehostamisen vaikutus terveyteen Suodatusluokan valinnan vaikutus terveyteen Lämmitykseen liittyvien energiansäästötoimien vaikutus terveyteen Ilmastointiin liittyvien energiansäästötoimien vaikutus terveyteen Valaistukseen liittyvien energiansäästötoimien vaikutus terveyteen TERVEYSONGELMIEN VÄLTTÄMINEN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMET HUOMIOONOTTAEN JOHTOPÄÄTÖKSET 45 LÄHDELUETTELO 48 LIITTEET 1 (5 sivua)

11 11 1. JOHDANTO Energiansäästämisestä on kehittynyt viime vuosina merkittävä keskustelunaihe etenkin ilmastonmuutoksen myötä. Euroopan komissio on asettanut energiatilanteen parantamiseksi kovan tavoitteen, jonka mukaan vuoteen 2020 mennessä kasvihuonepäästöjä tulisi vähentää 20 %, uusiutuvan energian käyttöä lisätä 20 % sekä energiantuotantoa ja -käyttöä tehostaa 20 %. Energiankäytölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi myös kiinteistöissä tulisi kiinnittää huomiota yhä enemmän energiansäästöön. Kiinteistöissä energiaa voidaan säästää jo pienillä henkilökohtaisilla ratkaisuilla kuten sähkölaitteiden ja veden järkevällä käytöllä. Näiden lisäksi energiansäästötoimenpiteet voivat kohdistua esimerkiksi terveyden ja viihtyvyyden kannalta tärkeisiin ilmanvaihto-, ilmastointi-, lämmitys- sekä valaistusjärjestelmiin. Näihin järjestelmiin kohdistuvilla energiansäästötoimenpiteillä voi olla vaikutusta sisäilmaston laatuun sekä kiinteistöissä oleskelevien henkilöiden terveyteen ja hyvinvointiin. Tästä muodostuu ristiriita, jossa ihmisten terveys tulisi turvata ja samalla energiankulutusta tulisi vähentää. Terveysvaikutusten ja energiansäästötoimenpiteiden yhteyttä on tutkittu melko vähän. Tähän mennessä julkaistut tutkimukset ovat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta keskittyneet pääasiassa tiettyjen altisteiden ja energiansäästötoimien välisten yhteyksien tarkasteluun. Tästä johtuen energiansäästötoimien aiheuttamien terveysvaikutusten tarkastelu perustuu pitkälti arviointeihin. Tutkimusta olisi tärkeää tehdä lisää, jotta terveysvaikutukset ja energiankulutus voitaisiin minimoida samanaikaisesti. Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on esitellä kiinteistöissä (asuin- ja toimistorakennukset) tehtävien tyypillisten energiansäästötoimien mahdollisia sisäilmastollisia ja terveydellisiä vaikutuksia kotimaisten sekä kansainvälisten julkaisujen pohjalta. Työn tarkoituksena on antaa suuntaa-antavaa tietoa mahdollisista terveysvaikutuksista siten, että ne voitaisiin jatkossa huomioida energiansäästön yhteydessä. Ennen mahdollisten sisäilmasto- ja terveysvaikutusten esittelyä työssä käydään läpi yleisesti kiinteistöjen energiankäyttöä sekä esitellään tyypillisiä kiinteistössä tehtäviä energiansäästötoimenpiteitä, joilla voi mahdollisesti olla yhteyttä terveyteen. Varsinaisia terveysvaikutuksia tarkasteltaessa pääpaino pidetään ilmanvaihtoon liittyvissä energiansäästötoimenpiteissä, sillä ilmanvaihdolla on suuri merkitys sisäilmaston laadun sekä ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Ilmanvaihdon lisäksi tarkastellaan lämmitykseen, ilmastointiin ja valaistukseen liittyvien energiansäästötoimenpiteiden aiheuttamia terveysvaikutuksia. Kirjallisuuskatsauksen lopuksi esitellään lyhyesti vielä toimenpiteitä, joilla terveysvaikutuksia on mahdollista vähentää, siten että myös energiansäästäminen otetaan huomioon.

12 12 2. KIRJALLISUUSKATSAUS 2.1 KIINTEISTÖJEN ENERGIANKÄYTTÖ Suomessa kiinteistöillä ja rakennuksilla on merkittävä rooli energian loppukäytössä. Energiaa tarvitaan kiinteistössä ilmanvaihdon ylläpitämiseen, lämmitykseen, jäähdytykseen, valaistukseen, lämpimän veden saannin turvaamiseen sekä koneiden ja laitteiden käyttämiseen. Kuvasta 1 voidaan havaita, että vuonna 2003 asuin- ja palvelurakennusten käyttämän sähkön osuus oli 8 % energian loppukäytöstä lämmityksen osuuden ollessa 22 %. Vastaavasti tuotantorakennusten lämmityksen ja kiinteistöjen kuluttaman sähkön osuus oli yhdessä 9 % energian loppukäytöstä. Näistä osuuksista voidaan havaita, että vuonna 2003 kiinteistöjen ja rakennusten osuus Suomen energian loppukäytöstä oli lähes 40 % (Heljo ym. 2005). Tietoa kiinteistöjen energian loppukäytöstä viimeisimmiltä vuosilta on myös saatavilla. Uusimmissa raporteissa kiinteistöjen osuus energian loppukäytöstä on kuitenkin usein esitetty yhdessä maatalouden osuuden kanssa. Tästä syystä Heljon työryhmän raportissa esitetty kaavio antaa selkeämmän kuvan kiinteistöjen energiankulutuksesta kuin monet viimeisimpien vuosien yhteenvedot, ja kaavion perusteella on mahdollista saada suuntaaantavaa tietoa energiankulutuksen nykytilanteesta. Kuva 1. Energian loppukäyttö Suomessa (Heljo ym. 2005) Energiankulutusta tarkasteltaessa voidaan havaita, että lämmitysenergian käyttö kiinteistö- ja rakennussektorilla on pienenemässä (Tuomaala 2007). Tämä on seurausta muun muassa rakennusten parantuneesta eristystasosta sekä rivi- ja kerrostaloasumisen yleistymisestä. Lisäksi käytön vähenemiseen on todennäköisesti vaikuttanut koko 2000-luvun vallinnut poikkeuksellisen lämmin sää (Holopainen ym. 2007). Lämmitysenergian käytön pienentyessä sähköenergian käyttö on puolestaan kasvanut Suomessa viimeisinä vuosikymmeninä ja sen odotetaan kasvavan edelleen. Kasvusta kertoo se, että vuonna 1970 sähkön kokonaiskulutus oli Suomessa noin 20 TWh, kun taas vuonna 2006 se oli jo noin 90 TWh.

13 13 Sähkönkokonaiskulutuksen oletetaan ylittävän 100 TWh vuoden 2010 puolivälissä (Lehtonen ym. 2007). Kiinteistöjen energiankäyttöä tutkiessa on mielenkiintoista tietää, mihin energiaa kuluu. Kuvassa 2 on esitetty sähköenergian kulutuksen jakautuminen tyypillisessä toimistorakennuksessa. Kuvasta 2 on havaittavissa, että suuri osa sähköenergiasta käytetään toimistorakennuksissa ilmanvaihtopuhaltimissa sekä sisävalaistuksessa. Näiden lisäksi ATKja muut toimistolaitteet kuluttavat jopa 19 % toimistorakennuksiin suunnatusta sähköenergiasta (TAKE 2001). Kuva 2. Sähköenergiankulutuksen jakautuminen tyypillisessä toimistorakennuksessa (TAKE 2001) Kotitalouksien sähkönkulutus voi poiketa huomattavasti toimistojen sähkönkulutuksesta. Esimerkiksi ilmanvaihdon ja ilmastoinnin osuuden on mainittu vastaavan 5 % ja valaistuksen 18 % kotien sähkönkulutuksesta (Nissinen ym. 2008). Etenkin ilmanvaihdon osuus sähkönkulutuksesta poikkeaa edellä mainittujen tulosten mukaan paljon toisistaan kotitalouksien ja toimistojen välillä. Erään 13 maata käsittävän tarkastelun mukaan kaikkien rakennusten ilmanvaihtojen arvioidaan käsittävän 9 % näiden maiden primäärienergiankulutuksesta (Seppänen ym. 1999). Kokonaisuudessaan ilmanvaihdon sähkönkulutus kasvaa nopeasti, koska lähes kaikkiin nykyisiin pientaloihin asennetaan koneellinen ilmanvaihto (Korhonen 2002). Tätä vastoin esimerkiksi valaistuksen sähkönkulutus ja sen osuus kokonaiskulutuksesta tulee jatkossa laskemaan muun muassa uusien energiatehokkaampien ratkaisujen johdosta. Kodeissa suurin osa energiasta käytetään lämmitykseen, ja sen osuus kodin energiankäytöstä voi olla jopa 50 %. 2.2 SÄÄSTÖTOIMENPITEET KIINTEISTÖJEN ENERGIANKÄYTÖSSÄ Energiansäästön tarve ja mahdollisuudet Energiankulutuksen voimakas lisääntyminen johtaa kasvavaan energiantuotantoon, joka puolestaan heikentää ympäristön tilaa ja edistää ilmastonmuutosta energiaprosesseista vapautuvien kasvihuonekaasujen seurauksena. Ympäristövaikutusten, ilmastonmuutoksen ja näiden seurausten hillitsemiseksi energiaa tulisi säästää ja sen käyttöä tehostaa. Euroopan

14 14 komissio onkin asettanut energiatilanteen parantamiseksi kovan tavoitteen, jonka mukaan vuoteen 2020 mennessä kasvihuonepäästöjä tulisi vähentää 20 %, uusiutuvan energian käyttöä lisätä 20 % sekä energiantuotantoa ja -käyttöä tehostaa 20 %. Tavoitteiden saavuttaminen asettaa paineita kiinteistössä tapahtuvalle energiankulutukselle, sillä esimerkiksi Suomessa rakennusten energiankäyttö aiheuttaa noin 30 % kasvihuonepäästöistä (Työ- ja elinkeinoministeriö 2008). Lisäksi ihmisten terveys ja viihtyvyys sekä hyvä sisäympäristön laatu tulisi taata myös energiansäästötoimien jälkeen. Rakennuksissa energiankulutusta on mahdollista vähentää muun muassa energiatehokkaiden sähkölaitteiden ja lämmitysjärjestelmien käytöllä, rakenteiden ilmantiiveyden ja lämpöeristyksen parantamisella sekä tehokkaammalla lämmöntalteenotolla (Holopainen ym. 2007). Näiden lisäksi on mahdollista vähentää rakennuksissa käytettävien laitteiden sekä järjestelmien kuten ilmanvaihdon käyttöä. Tässä tutkielman kokonaisuudessa paneudutaan kiinteistöjen sellaisiin mahdollisiin energiansäästötoimenpiteisiin, joilla voi olla mahdollinen yhteys terveysvaikutuksiin. Pääpaino kappaleessa on ilmanvaihtoon liittyvissä säästötoimissa johtuen ilmanvaihdon tärkeydestä ihmisen terveyden ja terveellisen sisäympäristön takaajana. Muita terveysvaikutuksiin mahdollisesti liittyviä kiinteistöjen energiansäästötoimien kohteita ovat lämmitys, valaistus, jäähdytys sekä ilmastointi. Kokonaisuuden lopuksi esitellään vielä energiatehokkaiden matalaenergiatalojen ominaispiirteitä Energiansäästötoimet ilmanvaihtoon liittyen Ennen ilmanvaihtoon liittyvien energiansäästötoimien esittelyä ja mahdollisten terveysvaikutusten käsittelyä on tärkeä tietää, miksi ilmanvaihtoa käytetään ja mitä vaihtoehtoja sen toteuttamiseksi on olemassa. Ilmanvaihdolla tarkoitetaan huoneilman laadun ylläpitämistä ja parantamista huoneen ilmaa vaihtamalla (Ympäristöministeriön D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2008). Se johtaa ulkoilman miehitettyyn tilaan ja poistaa tai laimentaa sisäilmassa muodostuneet epäpuhtaudet kuten ihmisen aineenvaihdunnan tuotteet (hajut, hiilidioksidi ja kosteus), huonekaluista haihtuvat orgaaniset yhdisteet, eläinallergeenit sekä esimerkiksi maaperästä sisäilmaan kertyneen radonin (Seppänen ym. 1999, Holopainen ym. 2007, Fisk 2002, Heli 2006). Lisäksi ilmanvaihtosysteemien on todettu suojaavan ihmisiä ympäristön partikkeleilta (Fisk 2002). Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä huolehtii sisäilman laadun lisäksi rakenteiden kunnosta ja tekee tuuletuksen tarpeettomaksi (Holopainen ym. 2007). Ilmanvaihto on mahdollista toteuttaa painovoiman avulla tai koneellisesti. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa ilma siirtyy huoneisiin luonnollisten voimien kuten tuulen aiheuttamien paine-erojen sekä sisä- ja ulkoilman lämpötilaeroista johtuvan nosteen avulla (Seppänen ym. 1999, Ympäristöministeriön D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2008). Lämmin ja kevyt sisäilma virtaa poistoilmakanavassa ylöspäin ja ulos rakennuksesta. Ulkoilmaa puolestaan pääsee sisälle ulkoilmalaitteiden kautta tai rakenteiden ilmavuotojen seurauksena (D2). Huoneeseen tullut ilma on mahdollista sekoittaa uudelleenkierrätettävän palautusilman kanssa tai se voi koostua kokonaan ulkoilmasta (Seppänen ym. 1999). Painovoimainen ilmanvaihto on asuntojen yleisin ilmanvaihtotapa, mutta nykyaikana sen käyttöä ei suosita, koska sillä ei aina voida taata riittävää ilmanvaihtoa asunnon kaikkiin huoneisiin. Mekanismin toiminta on myös pitkälti riippuvainen ulkoilman lämpötilasta. Täten talvella ilmanvaihto on suurimmillaan ja kesällä se voi olla olematon (Heli 2006).

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Jussi Tuunanen LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA Työn tarkastajat: Professori Samuli

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJE. Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa

SUUNNITTELUOHJE. Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa SUUNNITTELUOHJE Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa SUUNNITTELUOHJE Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa 4 Ensto Enervent Oy Kipinätie 1, 06150 PORVOO Puh 0207 528 800 www.enervent.fi 1. painos,

Lisätiedot

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu Juha Pasila Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa Energiansäästö ja ilmanlaatu Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA

TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Timo Kalema Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Sähkölämmitys ja lämpöpumput sähkönkäyttäjinä ja päästöjen aiheuttajina Suomessa

Sähkölämmitys ja lämpöpumput sähkönkäyttäjinä ja päästöjen aiheuttajina Suomessa TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakentamistalouden laitos. Raportti 2005:2 Institute of Construction Economics. Report 2005:2 Juhani Heljo, Hannele Laine Sähkölämmitys

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 1 9 4 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A RAKET RAKENNUSTEN ENERGIANKÄYTÖN TUTKIMUSOHJELMA Jorma Säteri, Keijo Kovanen & Marja-Liisa Pallari Kerrostalojen sisäilmaston ja energiatalouden

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ

LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ ELLO - Etelä-Suomen logistiikka WP4:EcoHub konseptin kehittäminen Forssa Maria Virtanen Maria Virtanen TIIVISTELMÄ FORSSA WP4:EcoHub konseptin kehittäminen

Lisätiedot

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Sitran selvityksiä 11 Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Suomessa ja kansainvälisesti Tuomo Lindstedt, Teknillinen Korkeakoulu Juha-Matti Junnonen, Teknillinen Korkeakoulu Sitran

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

PIENTALOJEN PÄÄLÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VALINTA-AIKOMUKSET, TOTEUTUNEET VAIHDOT JA VALINTOIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

PIENTALOJEN PÄÄLÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VALINTA-AIKOMUKSET, TOTEUTUNEET VAIHDOT JA VALINTOIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT University of Eastern Finland Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Faculty of Science and Forestry PIENTALOJEN PÄÄLÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VALINTA-AIKOMUKSET, TOTEUTUNEET VAIHDOT JA VALINTOIHIN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA. Pulkkinen Heli. Ilmalämpöpumppujen virheasennukset ja niistä johtuvat kustannukset

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA. Pulkkinen Heli. Ilmalämpöpumppujen virheasennukset ja niistä johtuvat kustannukset KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA Pulkkinen Heli Ilmalämpöpumppujen virheasennukset ja niistä johtuvat kustannukset Tuotantotalous Kone- ja tuotantotekniikka Kemi 2009 Pulkkinen Heli OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003 D SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 00 1 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta Annettu Helsingissä 0 päivänä

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus

Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus Taito Happonen Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus Aducate Reports and Books 3/2010 Aducate Centre for Training and Development TAITO HAPPONEN Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus Kylmätekniikan perusteista

Lisätiedot

JARI-PEKKA FLINCK UUSIUTUVAN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUU- DET NURMI-SORILAN ALUEEN SUUNNITTELUSSA

JARI-PEKKA FLINCK UUSIUTUVAN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUU- DET NURMI-SORILAN ALUEEN SUUNNITTELUSSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma JARI-PEKKA FLINCK UUSIUTUVAN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUU- DET NURMI-SORILAN ALUEEN SUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: Lehtori Risto

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus 11. Pääsuunnittelijakoulutus Elina Saarisalo CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2 2013 Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Mari Sepponen, Jyri Nieminen, Pekka Tuominen, Ilpo Kouhia, Jari Shemeikka, Meri Viikari, Kari Hemmilä

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

Lampputyypin vaikutus kotitalouksien energiankäyttöön ja CO 2 -päästöihin

Lampputyypin vaikutus kotitalouksien energiankäyttöön ja CO 2 -päästöihin Lampputyypin vaikutus kotitalouksien energiankäyttöön ja CO 2 -päästöihin Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Valaistuksen energiankäyttö... 5 2.1 EuP-direktiivi... 5

Lisätiedot

Puhtauspalvelut ja työympäristö

Puhtauspalvelut ja työympäristö JYVÄSKYLÄ STUDIES IN BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE 226 Esko Korhonen Puhtauspalvelut ja työympäristö Ostettujen siivouspalveluiden laadun mittausmenetelmät ja laatu sekä siivouksen vaikutukset sisäilman

Lisätiedot

Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu. Ilpo Kouhia Jyri Nieminen Riikka Holopainen. Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu

Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu. Ilpo Kouhia Jyri Nieminen Riikka Holopainen. Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu SEARCH 78 O HL I G H T S VI S I Ilpo Kouhia Jyri Nieminen Riikka Holopainen G Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu HI NS SC I E N CE T HNOLOG RE ISBN 978-951-38-7915-0 (nid.) ISBN 978-951-38-7916-7

Lisätiedot

Kalliolämpö osana uusiutuviin energioihin perustuvaa arktista lämmitysjärjestelmää

Kalliolämpö osana uusiutuviin energioihin perustuvaa arktista lämmitysjärjestelmää AALTO-YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Energiatekniikan laitos Johanna Nylund Kalliolämpö osana uusiutuviin energioihin perustuvaa arktista lämmitysjärjestelmää

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut Like a Breath of Fresh Air Enervent Ilmanvaihtoratkaisut 2 Enervent Like a Breath of Fresh Air 3 Enervent tuo ulkoilman sisälle vielä puhtaampana ja raikkaampana Ensto on sähköjärjestelmien ja -tarvikkeiden

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakennustuotannon ja talouden laitos Juhani Heljo, Eero Nippala Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset JUHA

Lisätiedot