Alkuperäinen teksti (2004): Heli Kanto Kartat (lukuun ottamatta karttoja 3,4 ja 5): Marja Kokko Raportin päivittäminen (2010): Santeri Salminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkuperäinen teksti (2004): Heli Kanto Kartat (lukuun ottamatta karttoja 3,4 ja 5): Marja Kokko Raportin päivittäminen (2010): Santeri Salminen"

Transkriptio

1 FORSSAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTORIT 2010 Linikkalanlammin uimaranta (Kuva: Santeri Salminen) Forssan kaupungin tekninen ja ympäristötoimi, ympäristönsuojeluyksikkö 2010 ja 2011 Alkuperäinen teksti (2004): Heli Kanto Kartat (lukuun ottamatta karttoja 3,4 ja 5): Marja Kokko Raportin päivittäminen (2010): Santeri Salminen

2 JOHDANTO GLOBAALITASON INDIKAATTORI EKOLOGINEN JALANJÄLKI PAIKALLISEN YMPÄRISTÖN TILAN JA ELÄMISEN LAADUN INDIKAATTORIT VESISTÖJEN VEDENLAATU VEDENKULUTUS PILAANTUNEET MAAT RADON ASUNNOISSA JA PORAKAIVOVEDESSÄ YHDYSKUNTAJÄTE TIELIIKENTEEN PÄÄSTÖT KEVYT LIIKENNE LUONNON MONIMUOTOISUUDEN INDIKAATTORIT SUOJELUALUEET METSIEN IKÄRAKENNE PERINNEMAISEMAT SOSIOEKONOMISET JA KULTTUURISET INDIKAATTORIT VÄESTÖ KOULUTUS TYÖPAIKAT TYÖTTÖMYYS ASUNNOTTOMAT RIKOKSET KIRJASTOJEN KÄYTTÖ ÄÄNESTYSAKTIIVISUUS YMPÄRISTÖVASTUUN INDIKAATTORI SERTIFIOIDUT YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT LÄHTEET... 28

3 JOHDANTO Kestävän kehityksen mukainen toiminta edellyttää ajankohtaista, luotettavaa ja käyttökelpoista tietoa ympäristön ja yhteiskunnan tilasta. Ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden arvioinnin ja seurannan välineinä käytetään erilaisia mittareita eli indikaattoreita. Indikaattori tiivistää suuria tietomääriä helpommin hallittavaan ja ymmärrettävään muotoon. Indikaattoreita tulkitsemalla saadaan tietoa kiinnostuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Samalla indikaattori yksinkertaistaa asioita, joten varmoja johtopäätöksiä yhden tai muutaman mittarin avulla ei kannata tehdä. Useita erilaisia indikaattoreita seuraamalla saadaan kuitenkin hyvä käsitys kehityksen suunnasta. Kestävän kehityksen indikaattoreita on Forssassa kehitelty kahdessa eri projektissa. Vuosina Forssa oli mukana Hämeenlinnan koordinoimassa Kestävän kehityksen mittarit hankkeessa. Mittareiden kehittämistä jatkettiin vuosina Lahden kaupungin vetämässä Ympäristötietoisuus-hankkeessa yhdessä Forssan kaupungin kestävän kehityksen työryhmän kanssa. Käsillä olevassa päivitetyssä versiossa indikaattoreiden valinnassa on erityisesti kiinnitetty huomioita tietojen saatavuuteen, mittareiden kiinnostavuuteen sekä niiden yhteyteen paikallisen ja maailmanlaajuisen tason kestävyyteen. Forssan kestävän kehityksen indikaattorit auttavat selvittämään, onko kunnan kehitys kestävällä pohjalla mittaamaan kestävän kehityksen tavoiteohjelmien toteutumista antamaan tietoa päätöksenteon pohjaksi selvittämään elinympäristössä tapahtuvia muutoksia seuraamaan ympäristön kuormitusta, jotta voidaan varautua mahdollisiin ympäristöongelmiin. Forssan kestävän kehityksen indikaattorit -raportissa mittarit on jaoteltu neljään osaan. Globaalitason indikaattori kuvaa niitä kaupungin ympäristövaikutuksia, joilla on yhteys maailmanlaajuisiin ympäristömuutoksiin. Paikallisen ympäristön tilan ja elämisen laadun indikaattorit kertovat Forssan kaupungin kehityksestä sekä luonnon- että rakennetun ympäristön osalta. Luonnon monimuotoisuuden indikaattoreilla seurataan luonnon monimuotoisuuden ja harvinaisten elinympäristöjen säilymistä Forssassa. Sosioekonomiset ja kulttuuriset indikaattorit kuvaavat kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin edellytyksiä ja niiden kehittymistä. Ympäristövastuun indikaattorin avulla saadaan tietoa kestävää kehitystä edistävien toimenpiteiden yleistymisestä Forssan kaupungissa. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat jatkuvan muutoksen alla, samoin myös niiden toteutumista seuraavat indikaattorit. Tämän raportin sisältämiä mittareita olisikin hyvä jatkossa miettiä ja kehittää edelleen kestävän kehityksen toimintaohjelman päivittämisen yhteydessä.

4 1 GLOBAALITASON INDIKAATTORI 1.1 EKOLOGINEN JALANJÄLKI Kaavio 1. Forssalaisen ekologisen jalanjäljen rakenne Ekologisesti kestävä toiminta huomioi luonnon kestokyvyn ja turvaa sen monimuotoisuuden. Ekologinen jalanjälki on maankäyttöön perustuva ekologisen kestävyyden mittari. Se kuvaa globaalihehtaareina, kuinka paljon maa ja vesialueita tarvitaan kulutuksemme tyydyttämiseen käytettyjen uusiutuvien luonnonresurssien tuottamiseen ja kulutukseen liittyneiden hiilidioksidipäästöjen sitomiseen. Kulutuksen rajat muuttuvat näkyviksi, kun resurssien kysyntää verrataan niiden tarjontaan. Biokapasiteetti kuvaa maapallomme rajallisten biologisesti tuottavien alueiden määrää, jotka pystyvät tuottamaan ihmisen tarvitsemiamme uusiutuvia luonnonresursseja ja sitomaan päästömme. Jalanjälkilaskenta liittää näin luonnonympäristön asettamat rajat ja kulutuksen toisiinsa. Ekologinen jalanjälki herättelee pohtimaan, millaisen kuormituksen kulutuksemme aiheuttaa planeetallemme ja miten elämäntapaamme voisi muuttaa kestävämpään suuntaan. Forssalaisen ekologinen jalanjälki oli kooltaan 5,90 globaalihehtaaria. KuntaJälki mallilla laskettu ja vuoden 2007 tietoihin perustuva kokonaisjalanjälki oli yhteensä globaalihehtaaria. Jalanjälki oli neljä kertaa suurempi kuin Forssan kaupungin kokonaispinta- ala. Kaavion 1 forssalaisjalanjälki oli 4 prosenttia pienempi kuin suomalaisen 6,1 6 globaalihehtaarin ekologinen jalanjälki. Forssalaisen, kantahämäläisen ja suomalaisen ekologisten jalanjälkien rakennetta vertaillaan seuraavan sivun kaaviossa 2. Forssalaisjälki oli myös maakunnan jalanjälkikeskiarvoa pienempi ja alitti 1 0 prosentilla kantahämäläisen 6,55 globaalihehtaarin jalanjäljen. Vuoden 2010 kansainvälisen jalanjälkilaskelman mukaan ihmisen 2,7 globaalihehtaarin ekologinen jalanjälki on puolet suurempi kuin planeetallamme yhdelle ihmiselle tarjolla oleva 1,8 globaalihehtaarin biokapasiteetti. Jos kaikki kuluttaisivat yhtä paljon luonnon resursseja kuin forssalaisen, maapallon biologinen tuotantokyky ei riittäisi, vaan tarpeidemme tyydyttämiseen tarvittaisiin yhden maapallon sijasta 3,3 samanlaista planeettaa.

5 Ekologinen jalanjälki voi olla lyhyellä aikavälillä biokapasiteettia suurempi. Samalla se merkitsee, että käytämme olemassa olevia luonnonvaroja liikaa ja syömme tulevien sukupolvien eväitä. Uusiutuvien resurssien kulutus kiihtyy koko ajan, kun ympäri maapalloa tavoitellaan länsimaista elintasoa. Pidemmällä jänteellä ihmiskunnan on mahdotonta nostaa aineellista hyvinvointiaan forssalaiselle tasolle. Kaavio 2. Forssalaisen, kantahämäläisen ja suomalaisen ekologisten jalanjälkien rakenne. 2 PAIKALLISEN YMPÄRISTÖN TILAN JA ELÄMISEN LAADUN INDIKAATTORIT Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Välttävä Huono Kartta 1. Forssan järvien ja jokien laatuluokitus. Lähde: Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys ja Forssan kaupunki. 5

6 2.1 VESISTÖJEN VEDENLAATU Vesien rehevöityminen on suurimmaksi osaksi seurausta lisääntyneestä ravinnekuormituksesta. Ravinnekuormitus aiheuttaa muutoksia vesiluonnossa: vesi samenee, vesikasvillisuus lisääntyy ja planktonlevien sekä ranta-alueiden rihmalevien kasvu lisääntyy. Typpi ja fosfori ovat kasvien ja levien kasvulle tärkeitä ravinteita, joita rehevöityneessä vesistössä on liikaa. Vesistöjen yleinen käyttökelpoisuusluokitus kuvaa vesiemme keskimääräistä vedenlaatua sekä soveltuvuutta vedenhankintaan, kalavesiksi ja virkistyskäyttöön. Laatuluokka määräytyy vesistön luontaisen vedenlaadun ja ihmisen toiminnan vaikutuksien mukaan. Forssassa on vesialaa 5,3 km², joka on noin 2% kunnan koko pinta-alasta. Lukumääräisesti järviä on melko paljon, mutta suurin osa niistä on pieniä. Forssassa vesistöjen veden laatu vaihtelee välttävästä erinomaiseen. Asumisen aiheuttamat typpipäästöt vesistöön ovat Forssassa lisääntyneet vuosien 1990-luvun lopulta alkaen, sen sijaan teollisuudesta johtuvat typpipäästöjen määrät ovat vaihdelleet eri vuosina. Teollisuuden fosforipäästöt olivat Forssassa olleet selvässä laskussa. Forssan kaupungin uimarannalla Kaukjärvessä on ollut sinilevien massaesiintymiä. Uimaranta kuuluu valtakunnalliseen sinilevien seurantaan, jossa levien esiintymistä seurataan viikoittain. Havainnot ilmoitetaan Hämeen ELY-keskukseen, joka tallentaa tiedot valtakunnalliseen levärekisteriin. Levien esiintymistä voi seurata internetin välityksellä Ympäristöministeriön sivuilta. Uimakauden 2010 mittauksissa sinilevää ei kuitenkaan ole havaittu Kaukjärven uimarannalla kesäkuuhun mennessä. Euroopan Unionissa tuli vuoden 2000 lopulla voimaan vesipuitedirektiivi, jonka kg/asukas ASUMISEN TYPPIPÄÄSTÖT VESISTÖIHIN Lähde: Hämeen ELY-keskus/VAHTI kg/asukas myötä luokittelujärjestelmän lähtökohdaksi tulee vesieliöstö ja sen elinympäristö. Direktiivin keskeinen tavoite on saavuttaa pintavesien hyvä ekologinen ja kemiallinen tila 15 vuoden kuluessa direktiivin voimaantulosta. Kaavio 3. Asumisen aiheuttamat typpipäästöt vesistöihin asukasta kohden Forssassa vuonna ,025 0,02 0,015 0,01 0,005 TEOLLISUUDEN TYPPI- JA FOSFORIPÄÄSTÖT VESISTÖIHIN Lähde: Hämeen ELY-keskus/VAHTI Fosfori Typpi Kaavio 4. Teollisuuden aiheuttamat typpi- ja fosforipäästöt vesistöihin asukasta kohden Forssassa vuosina

7 VEDENKULUTUS FORSSASSA m Kotitalous Teollisuus Forssan kaupunki Lähde: Forssan vesihuoltoliikelaitos Kaavio 5. Vedenkulutus Forssassa käyttäjäryhmittäin vuosina VEDENKULUTUS Vesilaitoksen jakama vesimäärä kertoo vedenkulutuksen kehityksestä alueella. Suomessa talousveden valmistukseen käytetään pinta- tai pohjavettä. Forssan vesihuoltolaitos hankkii veden Vieremänharjun pohjavesiesiintymästä. Ennen kuin vesi päätyy kuluttajan käyttöön, se on usein puhdistettava. Puhdistusta tarvitaan myös veden käytön jälkeen. Vaikka Suomessa on korkealuokkaista vettä runsaasti saatavissa, aiheuttaa sen käytöstä johtuva vesijohtoveden ja jäteveden käsittely tärkeän ympäristöongelman. Puhdistus-prosessiin kuluu kemikaaleja ja energiaa, minkä lisäksi siitä syntyy lietettä sekä päästöjä ilmaan. Vesistöön laskettava vesi sisältää aina jonkin verran haitallisia aineita, joita tehokkainkaan puhdistusprosessi ei pysty poistamaan. Vedenkulutuksen huippuvuodet sijoittuivat Suomessa 1970-luvulle, jonka jälkeen veden käyttö on vähentynyt. Syynä on sekä kodinkoneiden että teollisuuden säästeliäämpi vedenkulutus. Kokonaisvedenkulutus on Forssassa laskenut vuodesta 1995 vuoteen Kuluttajaryhmittäin tarkasteltuna erityisesti teollisuuden ja kotitalouksien vedenkulutus on laskenut. Forssan kaupungin vedenkulutuksessa ovat mukana kaupungin omistamat kiinteistöt kuten virastot ja koulut, kotitalouksista mukana taas ovat kerros- ja rivitalot, omakotitalot ja paritalot. 7

8 Kartta 2. Matti- tietojärjestelmässä kesäkuussa 2010 olevat pilaantuneet ja mahdollisesti pilaantuneet kohteet Forssassa. Lähde: Hämeen ELY-keskus. 2.3 PILAANTUNEET MAAT Maaperän pilaantumisesta on kyse silloin, kun maassa on ihmisen toiminnan jäljiltä terveydelle tai ympäristölle vahingollisia aineita. Maaperää pilaavat haitalliset tai myrkylliset aineet ja kemikaalit, jotka joutuvat ympäristöön liian suurina määrinä tai pitoisuuksina. Haitallisia aineita on voinut joutua maaperään teollisesta toiminnasta, kaatopaikoilta, jätteiden käsittelystä, kemikaalien ja öljyjen varastoinnista ja kuljetuksista, kaivosten jätealueilta ja - altaista sekä esimerkiksi ampumaradoilta, satama-alueilta, lentokentiltä ja ratapihoilta. Pilaantuneet maa-alueet vaarantavat ihmisen terveyttä sekä uhkaavat maaperän ja pinta- ja pohjaveden käyttökelpoisuutta. Alueen eliöstöön voi rikastua haitallisia aineita, jotka voivat olla myrkyllisiä eliöille, aiheuttaa käyttäytymisen muutoksia tai häiriöitä lisääntymisessä. Tästä johtuen riskejä ja kunnostustarvetta on kartoitettu koko maassa ja tietoja tarkennetaan edelleen. Vuosina tehtiin Suomessa laaja mahdollisesti saastuneiden maa-alueiden kartoitus (SAMASE-projekti). Forssasta löydettiin noin 50 kohdetta, joista tutkimuksin todettuja saastuneita maa-alueita on vain muutama. Suurin osa Forssan kohteista luokitellaan mahdollisesti pilaantuneiksi maa-alueiksi alueilla sijaitsevien toimintojen vuoksi. Viime vuosien merkittävin pilaantuneen maan kunnostusprojekti Forssassa oli Nummen entisen kaatopaikan puhdistustyö, joka valmistui syksyllä Kuntien ympäristö- ja terveysviranomaiset valvovat maaperän pilaantumista koskevien lakien ja lupapäätösten noudattamista alueellaan. Kiireellisissä pilaantumistapauksissa, esimerkiksi onnettomuuksissa, kuntien paloja pelastusviranomaiset vastaavat pilaantuneen alueen puhdistamisesta. Lisäksi kuntien ja maakuntien liittojen kaavoittajien päätökset vaikuttavat pilaantuneiden maa-alueiden kunnostustarpeeseen. 8

9 Kartta 3. Pientaloasuntojen radonpitoisuuksien keskiarvot Forssassa kesällä Lähde: STUK 2.4 RADON ASUNNOISSA JA PORAKAIVOVEDESSÄ Suomalaisten tärkein säteilyrasittaja on luonnossa esiintyvä radon. Se on jalokaasu, jota syntyy maaperässä olevan uraanin hajotessa. Koska radon on jalokaasu, se ei osallistu kemiallisiin reaktioihin maassa, vaan lähtee nousemaan maaperän huokosia pitkin ylöspäin. Näin se voi päätyä esimerkiksi asuntojen pohjakerroksiin. Sisäilman radonpitoisuudet ovat Suomessa maailman korkeimpia. Suomalainen rakennustapa on erityisen tiivis, jolloin radon ei pääse poistumaan rakennuksista. Eniten radonia on Etelä-Suomen graniittialueilla. Myös porakaivoveden radonpitoisuudet ovat maassamme keskivertoa korkeampia, mutta sen aiheuttama säteilyriski on huomattavasti pienempi kuin huoneilman radonin aiheuttama riski. Porakaivoveden radon aiheuttaa säteilyaltistusta juomaveden kautta tai haihtuessaan hengitysilman kautta. Rakennusten radonpitoisuutta pyritään vähentämään alipaineistuksen ja maata vasten olevien rakenteiden tiivistämisen avulla. Asuintiloihin jo päässeen radonin poistumista voidaan edistää tehokkaalla ilmanvaihdolla. Porakaivovedestä radon voidaan poistaa ilmastuksella tai aktiivihiilisuodatuksella. 9

10 YHDYSKUNTAJÄTTEEN MÄÄRÄ ASUKASTA KOHDEN FORSSASSA 460,0 450,0 440,0 430,0 Kg/asukas 420,0 410,0 400,0 390,0 380,0 370, Lähde: Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kaavio 6. Vastaanotetun yhdyskuntajätteen määrä asukasta kohden Forssassa vuosina YHDYSKUNTAJÄTE Suomessa syntyy vuosittain noin miljoonaa tonnia jätettä. Sekä tuotannosta että kulutuksesta tulevien jätteiden määrä on kasvanut ja jätteiden koostumus on muuttunut yhä moninaisemmaksi. Valtaosa jätteistä muodostuu tuotteiden valmistuksessa eli alkutuotannossa ja teollisuudessa Jätteet voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle ja terveydelle. Jätteiden kuljetus lisää liikenteen pakokaasupäästöjä ja melua, ja jätteiden käsittelyn yhteydessä saattaa päästä haitallisia aineita leviämään lähiympäristöön. Haitallisimpia ovat kaatopaikkojen vaikutukset pinta- ja pohjavesiin sekä maaperän pilaantuminen kaatopaikkatoiminnan vaikutuksesta. Forssan alueen jätehuollosta vastaa Loimi- Hämeen Jätehuolto Oy, joka on 16 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. Kaikki yhtiön jätteenkäsittelytoiminnot sijaitsevat Forssan Kiimassuon Envitech-alueella, jossa toimii Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n lisäksi useita muita ympäristöalan yrityksiä. Vastaanotetun yhdyskuntajätteen määrä asukasta kohden on vaihdellut Forssassa vuodesta 2002 vuoteen 2009 hieman yli 400:sta 450 kiloon. Samanaikaisesti yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste on kasvanut Forssassa vuoden 2006 muutamasta prosentista vuoden %: iin. Suomi on sitoutunut noudattamaan EU:n jätepoliittisia perusperiaatteita ja EU:n jätestrategiaa, jossa esitetään eri toimintojen tärkeysjärjestys eli jätehierarkia: I jätteiden synnyn ehkäisy II jätteiden hyödyntäminen III paras mahdollinen loppukäsittely ja parannettu seuranta. Yhdyskuntajätteen hyödyntämistavoitteet on kirjattu valtakunnalliseen ja alueellisiin jätesuunnitelmiin. 10

11 TIELIIKENTEEN PÄÄSTÖT FORSSASSA t/vuosi CO HC Nox Hiukkaset Lähde: VTT, LIISA-laskentajärjestelmä TIELIIKENTEEN HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT JA POLTTONESTEEN KULUTUS FORSSASSA Kaaviot 7 ja 8. Tieliikenteen päästöt ja polttonesteen kulutus Forssassa vuosina t/vuosi Hiilidioksidi Polttoneste Lähde: VTT, LIISA-laskentajärjestelmä TIELIIKENTEEN PÄÄSTÖT Tieliikenteen määrä asukasta kohti sekä keskimääräinen ajosuorite henkilöautoa kohti ovat Suomessa korkeampia kuin EU-maissa keskimäärin. Tieliikenne on kasvanut tasaisesti lukuun ottamatta 90- luvun lamavuosia. Samalla ovat kasvaneet tieliikenteen aiheuttamat ongelmat ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Liikenteen päästöt vaikuttavat terveyteen, ympäristön happamoitumiseen ja kasvihuoneilmiön voimistumiseen. Liikenne synnyttää lisäksi melua, kuluttaa luonnonvaroja ja vaatii laajoja maa-alueita. Liikenteen osuus Suomen hiilidioksidipäästöistä on noin 20 prosenttia, rikkipäästöistä 3 prosenttia, typenoksidipäästöistä (NOX) 53 prosenttia ja hiilivetypäästöistä (CH) 49 prosenttia. Lisäksi liikenne on tärkein häkäpäästöjen (CO) lähde kaupunkialueilla ja sen pakokaasujen mukana tulevat hiukkaset sisältävät terveydelle haitallisia yhdisteitä. Tieliikenne aiheuttaa hajakuormitusta, minkä vuoksi liikenteen päästömääriä on vaikea mitata. Päästöarviot kertovat kuitenkin hyvin ongelman kehityksestä ja mittakaavasta. 11

12 Forssassa tieliikenteen päästöjen kehitys on ollut samanlaista kuin koko maassa keskimäärin. Monet pakokaasupäästöt ovat vähentyneet 1990-luvun loppupuolen päästömääriin verrattuna, mutta polttoaineen kulutuksen edelleen kasvaessa hiilidioksidi-päästöjä ei ole saatu pienenemään. Henkilöautojen määrä on Forssassa lisääntynyt 90-luvun puolivälin jälkeen ja on selvästi korkeampi kuin Suomessa keskimäärin. Aalborgin asiakirjan mukaan kestävän kaupungin ehdottomana edellytyksenä on vähentää pakkoa liikkumiseen ja lopettaa moottoriajoneuvojen tarpeettoman käytön tukeminen. Autojen määrä ja keskimääräinen ajosuorite eivät saisi merkittävästi kasvaa, jotta pienikulutuksisten ja tekniikaltaan puhtaampien autojen lisääntyessä päästöjen ja erityisesti hiilidioksidipäästöjen määrä pitkällä aikavälillä laskisi. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteena on aikaansaada merkittäviä päästövähennyksiä kaikessa elinkeinoelämässä, hallinnossa ja kansalaisten arjessa liikenne- ja viestintäpolitiikkaa kehittämällä. Liikenteen päästöjä aiotaan leikata biopolttoaineiden käytön lisäksi 2,8 miljoonalla tonnilla vuoden 2020 arvioituun päästötasoon verrattuna. HENKILÖAUTOJA 1000 ASUKASTA KOHDEN Lähde: Autorekisterikeskus autoja kpl Manner-Suomi Forssa Kaavio 9. Forssan ja Manner-Suomen henkilöautojen määrä 1000 asukasta kohden. KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT FORSSASSA km Tiehallinnon ylläpitämät kevyen liikenteen väylät Forssan kunnan ylläpitämät kevyen liikenteen väylät Lähteet: Forssan kaupunki ja Hämeen liitto Kaavio 10. Kevyen liikenteen väylien pituus Forssassa vuosina

13 2.7 KEVYT LIIKENNE Turvallinen liikkuminen ilman pelkoa on oleellinen osa kuntalaisten hyvinvointia. Kävely ja pyöräily ovat terveellisiä, saasteettomia, hiljaisia ja taloudellisia kulkumuotoja, joita tulisi voida hyödyntää turvallisesti. Forssassa oli vuonna 2009 kevyenliikenteen väyliä noin 60 kilometriä, joista suurin osa on Forssan kunnan ylläpitämiä. Liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä suhteessa liikennemääriin on pysynyt pienenä huolimatta liikennemäärien jatkuvasta kasvusta. Forssassa kevyen liikenteen onnettomuuksien määrän kehitys on ollut vaihtelevaa. Kaaviossa 11 esitetyissä luvuissa on mukana vain poliisille ilmoitetut kevyen liikenteen onnettomuudet. Suuri osa tapahtuvista onnettomuuksista jää tilastojen ulkopuolelle. Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuden visiossa Kohti älykästä ja kestävää liikennettä 2025 ohjaavaksi periaatteeksi on määritelty tieliikennejärjestelmän suunnitteleminen siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä. Forssan kaupungin kaupunkistrategiassa viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö hyvine liikenneyhteyksineen on huomioitu myös kaupungin taholta. FORSSASSA TAPAHTUNEET LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuuksia Kuolemaan johtaneet Loukkaantuneet Yhteensä Josta kevyt liikenne Lähde: Hämeen liitto Kaavio 11. Liikenneonnettomuudet Forssassa kuolleiden ja loukkaantuneiden mukaan vuosina

14 3 LUONNON MONIMUOTOISUUDEN INDIKAATTORIT KOIJÄRVEN SUOJELUTILANNE VUONNA 2010 PROSENTTEINA 2 Suojeltu Ei suojeltu 98 Lähde: Hämeen ELY-keskus Kaavio 12. Natura-verkostoon kuuluvan Koijärven suojelutilanne vuonna Kartta 4. Forssan luonnonsuojelualueet Lähde: Forssan kaupunki 3.1 SUOJELUALUEET Luonnonsuojelualueita muodostetaan turvaamaan luonnon monimuotoisuutta. Suojelemalla alueita ja eri luontotyyppejä suojellaan myös lajeja ja ekosysteemejä. Suojelun perusteena voi olla lisäksi maisemalliset tekijät ja kulttuuriarvot. Suomessa on ollut 1960-luvulta saakka tavoitteena muodostaa monipuolinen suojelualueiden verkosto, jota on rakennettu vähitellen eri suojeluohjelmien avulla. Erilaisia suojelualueita ovat kansallis- ja luonnonpuistot, soiden- ja lehtojensuojelualueet, koskiensuojelualueet sekä muut valtion tai yksityismaiden luonnonsuojelualueet. EU:n Natura verkoston avulla pyritään vaalimaan luonnon monimuotoisuutta Euroopan unionin alueella. Suojelukohteiksi on valittu sekä arvokkaita luontotyyppejä että uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja. Forssassa Koijärvi on Natura 2000 verkostoon ja valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluva kohde. Sen 242 hehtaarin pinta-alasta on suojeltu 98 %, ja suurin osa suojellusta alueesta kuuluu valtiolle. Koijärvi on kansainvälisesti arvokas lintuvesi ja kosteikko, joka on syntynyt 1910-luvulla toteutetun lähes metrin suuruisen pinnanlaskun seurauksena. Koijärven pääasiassa korte-, sara- ja ruoholuhtia niitettiin karjalle 1950-luvun puoliväliin saakka. Alueella tavataan vaateliaita kosteikkolintulajeja, joista eräiden tiheydet ovat huippuluokkaa. Poikkeuksellisen laaja luhta-alue on kasvillisuudeltaan melko edustava. 14

15 METSÄMAAN IKÄLUOKKIEN SUHTEELLINEN OSUUS Osuus metsäalasta % Forssa Kanta-Häme 0 Puuton yli 140 Lähde: Metla VMI9 ja VMI10 Kaavio 13. Metsämaan ikäluokkien suhteelliset osuudet Forssassa ja Kanta-Hämeen alueella vuosina ja toteutettujen valtakunnan metsien inventoinnin mukaan. 3.2 METSIEN IKÄRAKENNE Metsien eliölajiston monimuotoisuuden säilyminen edellyttää metsien mahdollisimman monipuolista ikärakennetta. Jos ikäjakauma yksipuolistuu merkittävästi ja poikkeaa tavoitteellisesta normaalimetsäjakaumasta, voidaan todeta metsien monipuolisuuden ja luonnonarvojen heikentyneen. Metsissä tulisikin olla kaikkia ikäluokkia, jotta metsien monimuotoisuus ja kestävä puuntuotanto olisi turvattu. Koko Suomen metsävarat kasvavat nykyään nopeammin kuin niitä hyödynnetään, joten tätä menoa maamme metsien keskimääräinen ikä kasvaa. Hyvin vanhojen metsien määrän on kuitenkin ennustettu pienenevän, etenkin jos vanhan metsän kriteerinä pidetään sitä, että metsällä on pitkä luonnontilainen historia takanaan ja se ei ole ollut välillä yhden puulajin metsä. Kanta-Hämeen alueella metsien ikärakenne on melko tasainen välillä 1 80 vuotta. Suomen metsäsertifiointikriteerien mukaan yli 80-vuotiaita metsiä tulisi olla vähintään 15 %, joten tämä tavoite toteutuu sekä koko Kanta- Hämeen alueella, että Forssan metsien ikärakenteen suhteen. 15

16 Kartta 5. Forssan perinnemaisemat kesällä 2002 tehdyn kartoituksen mukaan. 3.3 PERINNEMAISEMAT Perinnemaisemat eli perinnebiotoopit ovat perinteisen maatalouden seurauksena syntyneitä ympäristöjä, kuten niittyjä, ketoja, hakamaita, metsälaitumia, lehdesniittyjä ja kaskimetsiä. Vanha maatalous synnytti perinnemaisemat viikatteen, karjan ja tulen avulla. Näille paikoille kulkeutui oma kasvi- ja eläinlajistonsa, joka sopeutui elämään perinteisen maatalouden luomilla ja ylläpitämillä laidunja niittyalueilla. Perinnebiotoopit ovat sekä kasvi- että eläinlajistoltaan monimuotoisimpia luontotyyppejämme. Perinnebiotooppien määrän romahtaminen alle prosenttiin sadassa vuodessa ja perinteisen hoitokäytännön muuttuminen ovat syitä satojen lajien uhanalaistumiseen ja aiemmin runsaslukuistenkin lajien voimakkaaseen taantumiseen. Perinnemaisemien säilyttäminen vaatii vuosittain toistuvia hoitotoimia, jotka tulee suunnitella kullekin kohteelle sen oman historian ja luonteen pohjalta. Hoitosuunnitelmassa tavoitteena on kunkin alueen biologisten, maisemallisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttäminen ja/tai elvyttäminen. Perinnemaisemat jaetaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaisiin kohteisiin. Forssassa sijaitsee yksi valtakunnallisesti arvokas perinnemaisemakohde, Salmistonmäki. Lisäksi kaupungista löytyy neljä paikallisesti arvokasta kohdetta (Niittymäen vasikkalaidun, Joensuun niitty, Pahurin metsälaidun ja Vuolteenkosken haka). Kanta-Hämeen perinnemaisemien nykytila kartoitettiin kesällä Seurannan tarkoituksena oli selvittää vuosina kartoitettujen perinnemaisemakohteiden säilyminen, kohteiden hoitotilanne sekä maisema- ja kasvistoarvojen mahdollinen muutos. Seurannasta saatujen tulosten mukaan Kanta- Hämeen perinnemaisemien tila on huonontunut; lähes puolella kohteista perinnemaisema arvo on laskenut tai sitä ei ole enää lainkaan. Suurin syy alueiden huonontumiseen on laidunnuksen päättyminen ja hoidon puute. Forssassa perinnemaisemat ovat kuitenkin säilyttäneet arvonsa melko hyvin, sillä yli 80 % kohteista oli vuonna 2002 samankaltaisia kuin vuosina Ainoastaan aikaisemmassa kartoituksessa paikallisesti arvokkaaksi perinnemaisemaksi luokiteltu Iso-Pietilän haan yleisilme ja maisema ovat muuttuneet metsityksen seurauksena, joten kohteella ei ole enää erityistä arvoa paikallisesti merkittävän perinnemaisemana. 16

17 4 SOSIOEKONOMISET JA KULTTUURISET INDIKAATTORIT Kaavio 14. Forssan väkiluvun kehitys vuosina VÄESTÖ. Väestön kasvu on kestävän kehityksen tavoitteiden kannalta maailmanlaajuinen ongelma. Se vaikuttaa epäsuorasti ympäristömuutoksiin yhdessä muiden tekijöiden, kuten luonnonvarojen vähenemisen kanssa. Suomessa huolenaiheena on kuitenkin väestön kasvun sijaan alhainen syntyvyys sekä väestön keskittyminen suuriin kasvukeskuksiin. Pienten kaupunkien ja kylien väki vähenee ja palvelut heikkenevät nuorten muuttaessa suuriin kaupunkeihin paremman koulutuksen ja työn perässä. Syntyneiden määrän supistuminen, muuttotappio, väestön ikääntyminen ja työttömyys heikentävät kunnan elatussuhdetta. Forssan väkiluku kääntyi 1990-luvulla jyrkkään laskuun kokonaisnettomuuton kääntyessä miinukselle ja kuolleisuuden ylittäessä syntyneiden määrän. Viime vuosina väkiluvun pieneneminen on tasoittunut ja vuonna 2009 Forssan väkiluku oli Tilastokeskuksen mukaan luvulla Forssan väestöstä yli 65-vuotiaiden osuus on lisääntynyt ja alle 65-vuotiaiden vähentynyt. Kaavio 15. Forssan väestön ikärakenne vuosina

18 Kaavio 16. Koulutustasoindeksi Forssassa ja koko Suomessa vuosina Kaavio 17. Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö Forssassa vuosina KOULUTUS Väestön koulutusrakenne kuvaa koulutustason kehitystä. Kestävän kehityksen kannalta inhimillisen pääoman kasvattaminen koulutuksen avulla on keskeistä. Nykyään yli 95 prosenttia 1990-luvun jälkipuoliskolla peruskoulunsa päättäneistä jatkaa lukioissa tai ammatillisissa oppilaitoksissa, jonka jälkeen vielä puolet ikäluokasta jatkaa korkeampiin opintoihin. Pelkän peruskoulun käyneiden nuorten katsotaan kuuluvan yhteiskunnasta syrjäytyvien riskiryhmään. Koulutusindeksi kertoo perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen keskimääräisen pituuden henkeä kohti. Esimerkiksi luku 255 osoittaa, että teoreettinen koulutusaika henkeä kohti on 2,55 vuotta peruskoulun suorittamisen jälkeen. Laskennallisena perusjoukkona käytetään 15 vuotta täyttänyttä väestöä. Perusaste kattaa vain kansa-, keski- tai peruskoulun käyneen aikuisväestön. Keskiasteeseen sisältyvät ylioppilastutkinnon tai ammatillisen koulun suorittaneet. Korkea-aste kattaa yliopistollisen tai ammattikorkeakoulun tasoisen koulutuksen saaneet. Koko väestön koulutustaso jatkaa Forssassa ja koko Suomessa nousuaan. Esimerkiksi Forssan koulutustasoindeksi on ollut 1990-luvun lopusta asti kasvussa. Samoin pelkän perusasteen käyneiden osuus Forssan asukkaista vähenee ja etenkin keskiasteen koulutuksen saaneiden osuus lisääntyy. Forssan koulutustaso on kuitenkin edelleen alhaisempi kuin koko maassa keskimäärin. Forssassa peruskoulun ja lukion jälkeistä koulutusta antavat Forssan ammatti-instituutti, Forssan aikuiskoulutuskeskus sekä Hämeen ammattikorkeakoulu. Forssan kaupunkistrategiassa vuodelle 2010 painotetaan kaupungin asemaa monipuolisena koulutuskeskuksena. Yhtenä kriittisenä menestystekijänä on laadukkaan koulutusketjun jatkuminen peruskoulusta ammattikorkeakouluun. Tavoitetasoksi on strategiassa asetettu Forssan väestön koulutustason nostaminen Suomen keskiarvon tasalle. 18

19 Kaavio 18. Forssan työlliset toimialoihin jaoteltuna vuosina TYÖPAIKAT Työ on yksi tärkeimmistä hyvinvoinnin ja elämänhallinnan edellytyksistä. Työn kautta saadaan toimeentulo ja sisältöä elämään sekä luodaan sosiaalisia suhteita. Kestävässä yhteiskunnassa kaikilla työkykyisillä on tyydyttävä työ, joka edesauttaa elämän jatkuvuuden ja turvallisuuden tunteen muodostumista. Työpaikkojen määrä ja elinkeinorakenne sekä työpaikkaomavaraisuus kuvaavat kaupungin elinvoimaisuutta ja monipuolisuutta. Veronalaiset tulot (kaavio 20) kuvaa keskimääräistä tulotasoa kaupungissa. % Työpaikkojen määrä on Forssassa lisääntynyt 1990-luvun aikana. Eniten työpaikkoja on tullut lisää teollisuuden alalle. Maa- ja metsätaloudesta työpaikat ovat sen sijaan jatkuvasti vähentyneet. Työvoimatoimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli vuoden 2010 toukokuun aikana 338 kpl, joista vakinaisia työpaikkoja oli avoinna TYÖPAIKKAOMAVARAISUUS FORSSASSA Lähde: Hämeen liitto Kaavio 19. Forssan työpaikkaomavaraisuus vuosina

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 2006 2010

Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 2006 2010 Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 26 21 Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa Kannen kuva: Taitto Tina Kristiansson Jarmo Honkanen Ilmestymisvuosi 212 ISBN 978-952-5465-58-7

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMENPIDEOHJELMAN SEU- RANTA 2010

JUUPAJOEN KUNTA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMENPIDEOHJELMAN SEU- RANTA 2010 JUUPAJOEN KUNTA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMENPIDEOHJELMAN SEU- RANTA 21 Juupajoen kunnan kestävän kehityksen toimenpideohjelman seuranta 21 Anna-Liisa Ahokumpu Juupajoen kunta ja Oriveden kaupunki 21 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN YMPÄRISTÖKESKUS VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTTI 2008 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 4 1 Johdanto 6 2 Vantaan kaupunkiorganisaatio 7 3 Vantaan ekologinen kestävyys 9 4. Yleinen kehitys

Lisätiedot

HYVINVOINNIN KUVA JA SUUNTA

HYVINVOINNIN KUVA JA SUUNTA HYVINVOINNIN KUVA JA SUUNTA PETTERI KIVIMÄKI Jyväskylän kaupungin hyvinvointikertomus 2005 21.7.2006 8 Jyväskylän kaupunki ISBN 952-5332-82-9 Kappaleessa 4.4. karttojen tekijänoikeudet omistaa Jyväskylän

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004

Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004 Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004 Kuva: Laura Suhonen 1 Sisällysluettelo Turun kaupunki 2004... 4 Turun kaupunkiorganisaatio... 4 Kestävän kehityksen politiikka... 5 Kohti kestävää

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

Lempäälän kestävä kehitys vuonna 2011 - raportti

Lempäälän kestävä kehitys vuonna 2011 - raportti Lempäälän kestävä kehitys vuonna 211 - raportti 211 Lempäälän kunnan kestävän kehityksen raportti vuonna 211 1 Sisällys PUHEENJOHTAJAN KATSAUS - JOHTAMINEN KOHTI KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ. 2 KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntavaltuusto hyväksynyt 11.11.2013 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014 2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntahallitus hyväksynyt 28.10.2013 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

KATSAUS VANTAAN YMPÄRISTÖN TILAAN

KATSAUS VANTAAN YMPÄRISTÖN TILAAN KATSAUS VANTAAN YMPÄRISTÖN TILAAN YMPÄRISTÖKESKUS KATSAUS VANTAAN YMPÄRISTÖN TILAAN KIRJOITTAJAT: SAARA HORN SILJA HUUHTANEN KRISTER HÖGLUND PÄIVI JÄNTTI-HOSA LOTTA KIVIKOSKI TUULA MARKKANEN KAISU MÄNTYLÄ

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville Ympäristönsuojelu ja kilpailukyvyn säilyttäminen kulkevat käsi kädessä 2 V A L O K E I

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI KOKO KAUPUNGIN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2025

KUUSAMON KAUPUNKI KOKO KAUPUNGIN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2025 KUUSAMON KAUPUNKI KOKO KAUPUNGIN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2025 VAIHTOEHTOJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutusten arvionti teemoittain: Tavoitteiden toteutuminen kehittämisvaihtoehdo issa VAT MK Kaupunkistrategia

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus

Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus 2 Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014... 3 2.1 Maakuntaohjelma

Lisätiedot

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ESISELVITYS HYVÄ ASUMINEN 2010-KEHITYSOHJELMA Osatehtävä 3. Tuotteet, prosessit ja liiketoimintakonseptit Juha-Matti Junnonen & Sami Kärnä TKK rakentamistalous

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET TOIMITILAN YMPÄRISTÖOMINAISUUKSIIN

KIINTEISTÖNHOIDON VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET TOIMITILAN YMPÄRISTÖOMINAISUUKSIIN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 220 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 220 Espoo 2003 TKK-RTA-R220 KIINTEISTÖNHOIDON

Lisätiedot

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Väestö eilen, tänään ja huomenna... 6 2.1. Kasvusta katoon... 6 2.2. Väestörakenne nyt... 8 2.3. Työllisyysnäkymät Kaakkois-Suomessa...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Keski-Suomen strategian pääasiallinen sisältö ja suhde muissa ohjelmissa esitettyihin ympäristötavoitteisiin

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 6 1.2. Yhteistyö

Lisätiedot

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville Emme voi jatkaa entiseen tapaan SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu on

Lisätiedot

Vihreiden ympäristöohjelma

Vihreiden ympäristöohjelma Vihreät De Gröna Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 3.4.2011 HUOM: KIELENHUOLTO TEKEMÄTTÄ - RAAKAVERSIO Vihreiden ympäristöohjelma Lisenssi: CC0 Sisällysluettelo Johdanto...1 OSA I Ekosysteemien

Lisätiedot

IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAPROSESSISSA

IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAPROSESSISSA IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAPROSESSISSA Arviointiraportti 22.9.2005 Helinä Melkas Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus helina.melkas@tkk.fi 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI 1 YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUSTEN TAVOITTEIDEN EDISTYMINEN Tavoite on saavutettu tai arvioidaan saavutettavan vuoteen 22 mennessä.

Lisätiedot

Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA AVAINLUVUT...5

Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA AVAINLUVUT...5 Turun kaupunki YMPÄRISTÖRAPORTTI JA -TILINPÄÄTÖS 2001 Turun kaupunki 2002 Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA AVAINLUVUT...5 3. TURUN KAUPUNGIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA

Lisätiedot