Alkuperäinen teksti (2004): Heli Kanto Kartat (lukuun ottamatta karttoja 3,4 ja 5): Marja Kokko Raportin päivittäminen (2010): Santeri Salminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkuperäinen teksti (2004): Heli Kanto Kartat (lukuun ottamatta karttoja 3,4 ja 5): Marja Kokko Raportin päivittäminen (2010): Santeri Salminen"

Transkriptio

1 FORSSAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTORIT 2010 Linikkalanlammin uimaranta (Kuva: Santeri Salminen) Forssan kaupungin tekninen ja ympäristötoimi, ympäristönsuojeluyksikkö 2010 ja 2011 Alkuperäinen teksti (2004): Heli Kanto Kartat (lukuun ottamatta karttoja 3,4 ja 5): Marja Kokko Raportin päivittäminen (2010): Santeri Salminen

2 JOHDANTO GLOBAALITASON INDIKAATTORI EKOLOGINEN JALANJÄLKI PAIKALLISEN YMPÄRISTÖN TILAN JA ELÄMISEN LAADUN INDIKAATTORIT VESISTÖJEN VEDENLAATU VEDENKULUTUS PILAANTUNEET MAAT RADON ASUNNOISSA JA PORAKAIVOVEDESSÄ YHDYSKUNTAJÄTE TIELIIKENTEEN PÄÄSTÖT KEVYT LIIKENNE LUONNON MONIMUOTOISUUDEN INDIKAATTORIT SUOJELUALUEET METSIEN IKÄRAKENNE PERINNEMAISEMAT SOSIOEKONOMISET JA KULTTUURISET INDIKAATTORIT VÄESTÖ KOULUTUS TYÖPAIKAT TYÖTTÖMYYS ASUNNOTTOMAT RIKOKSET KIRJASTOJEN KÄYTTÖ ÄÄNESTYSAKTIIVISUUS YMPÄRISTÖVASTUUN INDIKAATTORI SERTIFIOIDUT YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT LÄHTEET... 28

3 JOHDANTO Kestävän kehityksen mukainen toiminta edellyttää ajankohtaista, luotettavaa ja käyttökelpoista tietoa ympäristön ja yhteiskunnan tilasta. Ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden arvioinnin ja seurannan välineinä käytetään erilaisia mittareita eli indikaattoreita. Indikaattori tiivistää suuria tietomääriä helpommin hallittavaan ja ymmärrettävään muotoon. Indikaattoreita tulkitsemalla saadaan tietoa kiinnostuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Samalla indikaattori yksinkertaistaa asioita, joten varmoja johtopäätöksiä yhden tai muutaman mittarin avulla ei kannata tehdä. Useita erilaisia indikaattoreita seuraamalla saadaan kuitenkin hyvä käsitys kehityksen suunnasta. Kestävän kehityksen indikaattoreita on Forssassa kehitelty kahdessa eri projektissa. Vuosina Forssa oli mukana Hämeenlinnan koordinoimassa Kestävän kehityksen mittarit hankkeessa. Mittareiden kehittämistä jatkettiin vuosina Lahden kaupungin vetämässä Ympäristötietoisuus-hankkeessa yhdessä Forssan kaupungin kestävän kehityksen työryhmän kanssa. Käsillä olevassa päivitetyssä versiossa indikaattoreiden valinnassa on erityisesti kiinnitetty huomioita tietojen saatavuuteen, mittareiden kiinnostavuuteen sekä niiden yhteyteen paikallisen ja maailmanlaajuisen tason kestävyyteen. Forssan kestävän kehityksen indikaattorit auttavat selvittämään, onko kunnan kehitys kestävällä pohjalla mittaamaan kestävän kehityksen tavoiteohjelmien toteutumista antamaan tietoa päätöksenteon pohjaksi selvittämään elinympäristössä tapahtuvia muutoksia seuraamaan ympäristön kuormitusta, jotta voidaan varautua mahdollisiin ympäristöongelmiin. Forssan kestävän kehityksen indikaattorit -raportissa mittarit on jaoteltu neljään osaan. Globaalitason indikaattori kuvaa niitä kaupungin ympäristövaikutuksia, joilla on yhteys maailmanlaajuisiin ympäristömuutoksiin. Paikallisen ympäristön tilan ja elämisen laadun indikaattorit kertovat Forssan kaupungin kehityksestä sekä luonnon- että rakennetun ympäristön osalta. Luonnon monimuotoisuuden indikaattoreilla seurataan luonnon monimuotoisuuden ja harvinaisten elinympäristöjen säilymistä Forssassa. Sosioekonomiset ja kulttuuriset indikaattorit kuvaavat kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin edellytyksiä ja niiden kehittymistä. Ympäristövastuun indikaattorin avulla saadaan tietoa kestävää kehitystä edistävien toimenpiteiden yleistymisestä Forssan kaupungissa. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat jatkuvan muutoksen alla, samoin myös niiden toteutumista seuraavat indikaattorit. Tämän raportin sisältämiä mittareita olisikin hyvä jatkossa miettiä ja kehittää edelleen kestävän kehityksen toimintaohjelman päivittämisen yhteydessä.

4 1 GLOBAALITASON INDIKAATTORI 1.1 EKOLOGINEN JALANJÄLKI Kaavio 1. Forssalaisen ekologisen jalanjäljen rakenne Ekologisesti kestävä toiminta huomioi luonnon kestokyvyn ja turvaa sen monimuotoisuuden. Ekologinen jalanjälki on maankäyttöön perustuva ekologisen kestävyyden mittari. Se kuvaa globaalihehtaareina, kuinka paljon maa ja vesialueita tarvitaan kulutuksemme tyydyttämiseen käytettyjen uusiutuvien luonnonresurssien tuottamiseen ja kulutukseen liittyneiden hiilidioksidipäästöjen sitomiseen. Kulutuksen rajat muuttuvat näkyviksi, kun resurssien kysyntää verrataan niiden tarjontaan. Biokapasiteetti kuvaa maapallomme rajallisten biologisesti tuottavien alueiden määrää, jotka pystyvät tuottamaan ihmisen tarvitsemiamme uusiutuvia luonnonresursseja ja sitomaan päästömme. Jalanjälkilaskenta liittää näin luonnonympäristön asettamat rajat ja kulutuksen toisiinsa. Ekologinen jalanjälki herättelee pohtimaan, millaisen kuormituksen kulutuksemme aiheuttaa planeetallemme ja miten elämäntapaamme voisi muuttaa kestävämpään suuntaan. Forssalaisen ekologinen jalanjälki oli kooltaan 5,90 globaalihehtaaria. KuntaJälki mallilla laskettu ja vuoden 2007 tietoihin perustuva kokonaisjalanjälki oli yhteensä globaalihehtaaria. Jalanjälki oli neljä kertaa suurempi kuin Forssan kaupungin kokonaispinta- ala. Kaavion 1 forssalaisjalanjälki oli 4 prosenttia pienempi kuin suomalaisen 6,1 6 globaalihehtaarin ekologinen jalanjälki. Forssalaisen, kantahämäläisen ja suomalaisen ekologisten jalanjälkien rakennetta vertaillaan seuraavan sivun kaaviossa 2. Forssalaisjälki oli myös maakunnan jalanjälkikeskiarvoa pienempi ja alitti 1 0 prosentilla kantahämäläisen 6,55 globaalihehtaarin jalanjäljen. Vuoden 2010 kansainvälisen jalanjälkilaskelman mukaan ihmisen 2,7 globaalihehtaarin ekologinen jalanjälki on puolet suurempi kuin planeetallamme yhdelle ihmiselle tarjolla oleva 1,8 globaalihehtaarin biokapasiteetti. Jos kaikki kuluttaisivat yhtä paljon luonnon resursseja kuin forssalaisen, maapallon biologinen tuotantokyky ei riittäisi, vaan tarpeidemme tyydyttämiseen tarvittaisiin yhden maapallon sijasta 3,3 samanlaista planeettaa.

5 Ekologinen jalanjälki voi olla lyhyellä aikavälillä biokapasiteettia suurempi. Samalla se merkitsee, että käytämme olemassa olevia luonnonvaroja liikaa ja syömme tulevien sukupolvien eväitä. Uusiutuvien resurssien kulutus kiihtyy koko ajan, kun ympäri maapalloa tavoitellaan länsimaista elintasoa. Pidemmällä jänteellä ihmiskunnan on mahdotonta nostaa aineellista hyvinvointiaan forssalaiselle tasolle. Kaavio 2. Forssalaisen, kantahämäläisen ja suomalaisen ekologisten jalanjälkien rakenne. 2 PAIKALLISEN YMPÄRISTÖN TILAN JA ELÄMISEN LAADUN INDIKAATTORIT Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Välttävä Huono Kartta 1. Forssan järvien ja jokien laatuluokitus. Lähde: Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys ja Forssan kaupunki. 5

6 2.1 VESISTÖJEN VEDENLAATU Vesien rehevöityminen on suurimmaksi osaksi seurausta lisääntyneestä ravinnekuormituksesta. Ravinnekuormitus aiheuttaa muutoksia vesiluonnossa: vesi samenee, vesikasvillisuus lisääntyy ja planktonlevien sekä ranta-alueiden rihmalevien kasvu lisääntyy. Typpi ja fosfori ovat kasvien ja levien kasvulle tärkeitä ravinteita, joita rehevöityneessä vesistössä on liikaa. Vesistöjen yleinen käyttökelpoisuusluokitus kuvaa vesiemme keskimääräistä vedenlaatua sekä soveltuvuutta vedenhankintaan, kalavesiksi ja virkistyskäyttöön. Laatuluokka määräytyy vesistön luontaisen vedenlaadun ja ihmisen toiminnan vaikutuksien mukaan. Forssassa on vesialaa 5,3 km², joka on noin 2% kunnan koko pinta-alasta. Lukumääräisesti järviä on melko paljon, mutta suurin osa niistä on pieniä. Forssassa vesistöjen veden laatu vaihtelee välttävästä erinomaiseen. Asumisen aiheuttamat typpipäästöt vesistöön ovat Forssassa lisääntyneet vuosien 1990-luvun lopulta alkaen, sen sijaan teollisuudesta johtuvat typpipäästöjen määrät ovat vaihdelleet eri vuosina. Teollisuuden fosforipäästöt olivat Forssassa olleet selvässä laskussa. Forssan kaupungin uimarannalla Kaukjärvessä on ollut sinilevien massaesiintymiä. Uimaranta kuuluu valtakunnalliseen sinilevien seurantaan, jossa levien esiintymistä seurataan viikoittain. Havainnot ilmoitetaan Hämeen ELY-keskukseen, joka tallentaa tiedot valtakunnalliseen levärekisteriin. Levien esiintymistä voi seurata internetin välityksellä Ympäristöministeriön sivuilta. Uimakauden 2010 mittauksissa sinilevää ei kuitenkaan ole havaittu Kaukjärven uimarannalla kesäkuuhun mennessä. Euroopan Unionissa tuli vuoden 2000 lopulla voimaan vesipuitedirektiivi, jonka kg/asukas ASUMISEN TYPPIPÄÄSTÖT VESISTÖIHIN Lähde: Hämeen ELY-keskus/VAHTI kg/asukas myötä luokittelujärjestelmän lähtökohdaksi tulee vesieliöstö ja sen elinympäristö. Direktiivin keskeinen tavoite on saavuttaa pintavesien hyvä ekologinen ja kemiallinen tila 15 vuoden kuluessa direktiivin voimaantulosta. Kaavio 3. Asumisen aiheuttamat typpipäästöt vesistöihin asukasta kohden Forssassa vuonna ,025 0,02 0,015 0,01 0,005 TEOLLISUUDEN TYPPI- JA FOSFORIPÄÄSTÖT VESISTÖIHIN Lähde: Hämeen ELY-keskus/VAHTI Fosfori Typpi Kaavio 4. Teollisuuden aiheuttamat typpi- ja fosforipäästöt vesistöihin asukasta kohden Forssassa vuosina

7 VEDENKULUTUS FORSSASSA m Kotitalous Teollisuus Forssan kaupunki Lähde: Forssan vesihuoltoliikelaitos Kaavio 5. Vedenkulutus Forssassa käyttäjäryhmittäin vuosina VEDENKULUTUS Vesilaitoksen jakama vesimäärä kertoo vedenkulutuksen kehityksestä alueella. Suomessa talousveden valmistukseen käytetään pinta- tai pohjavettä. Forssan vesihuoltolaitos hankkii veden Vieremänharjun pohjavesiesiintymästä. Ennen kuin vesi päätyy kuluttajan käyttöön, se on usein puhdistettava. Puhdistusta tarvitaan myös veden käytön jälkeen. Vaikka Suomessa on korkealuokkaista vettä runsaasti saatavissa, aiheuttaa sen käytöstä johtuva vesijohtoveden ja jäteveden käsittely tärkeän ympäristöongelman. Puhdistus-prosessiin kuluu kemikaaleja ja energiaa, minkä lisäksi siitä syntyy lietettä sekä päästöjä ilmaan. Vesistöön laskettava vesi sisältää aina jonkin verran haitallisia aineita, joita tehokkainkaan puhdistusprosessi ei pysty poistamaan. Vedenkulutuksen huippuvuodet sijoittuivat Suomessa 1970-luvulle, jonka jälkeen veden käyttö on vähentynyt. Syynä on sekä kodinkoneiden että teollisuuden säästeliäämpi vedenkulutus. Kokonaisvedenkulutus on Forssassa laskenut vuodesta 1995 vuoteen Kuluttajaryhmittäin tarkasteltuna erityisesti teollisuuden ja kotitalouksien vedenkulutus on laskenut. Forssan kaupungin vedenkulutuksessa ovat mukana kaupungin omistamat kiinteistöt kuten virastot ja koulut, kotitalouksista mukana taas ovat kerros- ja rivitalot, omakotitalot ja paritalot. 7

8 Kartta 2. Matti- tietojärjestelmässä kesäkuussa 2010 olevat pilaantuneet ja mahdollisesti pilaantuneet kohteet Forssassa. Lähde: Hämeen ELY-keskus. 2.3 PILAANTUNEET MAAT Maaperän pilaantumisesta on kyse silloin, kun maassa on ihmisen toiminnan jäljiltä terveydelle tai ympäristölle vahingollisia aineita. Maaperää pilaavat haitalliset tai myrkylliset aineet ja kemikaalit, jotka joutuvat ympäristöön liian suurina määrinä tai pitoisuuksina. Haitallisia aineita on voinut joutua maaperään teollisesta toiminnasta, kaatopaikoilta, jätteiden käsittelystä, kemikaalien ja öljyjen varastoinnista ja kuljetuksista, kaivosten jätealueilta ja - altaista sekä esimerkiksi ampumaradoilta, satama-alueilta, lentokentiltä ja ratapihoilta. Pilaantuneet maa-alueet vaarantavat ihmisen terveyttä sekä uhkaavat maaperän ja pinta- ja pohjaveden käyttökelpoisuutta. Alueen eliöstöön voi rikastua haitallisia aineita, jotka voivat olla myrkyllisiä eliöille, aiheuttaa käyttäytymisen muutoksia tai häiriöitä lisääntymisessä. Tästä johtuen riskejä ja kunnostustarvetta on kartoitettu koko maassa ja tietoja tarkennetaan edelleen. Vuosina tehtiin Suomessa laaja mahdollisesti saastuneiden maa-alueiden kartoitus (SAMASE-projekti). Forssasta löydettiin noin 50 kohdetta, joista tutkimuksin todettuja saastuneita maa-alueita on vain muutama. Suurin osa Forssan kohteista luokitellaan mahdollisesti pilaantuneiksi maa-alueiksi alueilla sijaitsevien toimintojen vuoksi. Viime vuosien merkittävin pilaantuneen maan kunnostusprojekti Forssassa oli Nummen entisen kaatopaikan puhdistustyö, joka valmistui syksyllä Kuntien ympäristö- ja terveysviranomaiset valvovat maaperän pilaantumista koskevien lakien ja lupapäätösten noudattamista alueellaan. Kiireellisissä pilaantumistapauksissa, esimerkiksi onnettomuuksissa, kuntien paloja pelastusviranomaiset vastaavat pilaantuneen alueen puhdistamisesta. Lisäksi kuntien ja maakuntien liittojen kaavoittajien päätökset vaikuttavat pilaantuneiden maa-alueiden kunnostustarpeeseen. 8

9 Kartta 3. Pientaloasuntojen radonpitoisuuksien keskiarvot Forssassa kesällä Lähde: STUK 2.4 RADON ASUNNOISSA JA PORAKAIVOVEDESSÄ Suomalaisten tärkein säteilyrasittaja on luonnossa esiintyvä radon. Se on jalokaasu, jota syntyy maaperässä olevan uraanin hajotessa. Koska radon on jalokaasu, se ei osallistu kemiallisiin reaktioihin maassa, vaan lähtee nousemaan maaperän huokosia pitkin ylöspäin. Näin se voi päätyä esimerkiksi asuntojen pohjakerroksiin. Sisäilman radonpitoisuudet ovat Suomessa maailman korkeimpia. Suomalainen rakennustapa on erityisen tiivis, jolloin radon ei pääse poistumaan rakennuksista. Eniten radonia on Etelä-Suomen graniittialueilla. Myös porakaivoveden radonpitoisuudet ovat maassamme keskivertoa korkeampia, mutta sen aiheuttama säteilyriski on huomattavasti pienempi kuin huoneilman radonin aiheuttama riski. Porakaivoveden radon aiheuttaa säteilyaltistusta juomaveden kautta tai haihtuessaan hengitysilman kautta. Rakennusten radonpitoisuutta pyritään vähentämään alipaineistuksen ja maata vasten olevien rakenteiden tiivistämisen avulla. Asuintiloihin jo päässeen radonin poistumista voidaan edistää tehokkaalla ilmanvaihdolla. Porakaivovedestä radon voidaan poistaa ilmastuksella tai aktiivihiilisuodatuksella. 9

10 YHDYSKUNTAJÄTTEEN MÄÄRÄ ASUKASTA KOHDEN FORSSASSA 460,0 450,0 440,0 430,0 Kg/asukas 420,0 410,0 400,0 390,0 380,0 370, Lähde: Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kaavio 6. Vastaanotetun yhdyskuntajätteen määrä asukasta kohden Forssassa vuosina YHDYSKUNTAJÄTE Suomessa syntyy vuosittain noin miljoonaa tonnia jätettä. Sekä tuotannosta että kulutuksesta tulevien jätteiden määrä on kasvanut ja jätteiden koostumus on muuttunut yhä moninaisemmaksi. Valtaosa jätteistä muodostuu tuotteiden valmistuksessa eli alkutuotannossa ja teollisuudessa Jätteet voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle ja terveydelle. Jätteiden kuljetus lisää liikenteen pakokaasupäästöjä ja melua, ja jätteiden käsittelyn yhteydessä saattaa päästä haitallisia aineita leviämään lähiympäristöön. Haitallisimpia ovat kaatopaikkojen vaikutukset pinta- ja pohjavesiin sekä maaperän pilaantuminen kaatopaikkatoiminnan vaikutuksesta. Forssan alueen jätehuollosta vastaa Loimi- Hämeen Jätehuolto Oy, joka on 16 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. Kaikki yhtiön jätteenkäsittelytoiminnot sijaitsevat Forssan Kiimassuon Envitech-alueella, jossa toimii Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n lisäksi useita muita ympäristöalan yrityksiä. Vastaanotetun yhdyskuntajätteen määrä asukasta kohden on vaihdellut Forssassa vuodesta 2002 vuoteen 2009 hieman yli 400:sta 450 kiloon. Samanaikaisesti yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste on kasvanut Forssassa vuoden 2006 muutamasta prosentista vuoden %: iin. Suomi on sitoutunut noudattamaan EU:n jätepoliittisia perusperiaatteita ja EU:n jätestrategiaa, jossa esitetään eri toimintojen tärkeysjärjestys eli jätehierarkia: I jätteiden synnyn ehkäisy II jätteiden hyödyntäminen III paras mahdollinen loppukäsittely ja parannettu seuranta. Yhdyskuntajätteen hyödyntämistavoitteet on kirjattu valtakunnalliseen ja alueellisiin jätesuunnitelmiin. 10

11 TIELIIKENTEEN PÄÄSTÖT FORSSASSA t/vuosi CO HC Nox Hiukkaset Lähde: VTT, LIISA-laskentajärjestelmä TIELIIKENTEEN HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT JA POLTTONESTEEN KULUTUS FORSSASSA Kaaviot 7 ja 8. Tieliikenteen päästöt ja polttonesteen kulutus Forssassa vuosina t/vuosi Hiilidioksidi Polttoneste Lähde: VTT, LIISA-laskentajärjestelmä TIELIIKENTEEN PÄÄSTÖT Tieliikenteen määrä asukasta kohti sekä keskimääräinen ajosuorite henkilöautoa kohti ovat Suomessa korkeampia kuin EU-maissa keskimäärin. Tieliikenne on kasvanut tasaisesti lukuun ottamatta 90- luvun lamavuosia. Samalla ovat kasvaneet tieliikenteen aiheuttamat ongelmat ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Liikenteen päästöt vaikuttavat terveyteen, ympäristön happamoitumiseen ja kasvihuoneilmiön voimistumiseen. Liikenne synnyttää lisäksi melua, kuluttaa luonnonvaroja ja vaatii laajoja maa-alueita. Liikenteen osuus Suomen hiilidioksidipäästöistä on noin 20 prosenttia, rikkipäästöistä 3 prosenttia, typenoksidipäästöistä (NOX) 53 prosenttia ja hiilivetypäästöistä (CH) 49 prosenttia. Lisäksi liikenne on tärkein häkäpäästöjen (CO) lähde kaupunkialueilla ja sen pakokaasujen mukana tulevat hiukkaset sisältävät terveydelle haitallisia yhdisteitä. Tieliikenne aiheuttaa hajakuormitusta, minkä vuoksi liikenteen päästömääriä on vaikea mitata. Päästöarviot kertovat kuitenkin hyvin ongelman kehityksestä ja mittakaavasta. 11

12 Forssassa tieliikenteen päästöjen kehitys on ollut samanlaista kuin koko maassa keskimäärin. Monet pakokaasupäästöt ovat vähentyneet 1990-luvun loppupuolen päästömääriin verrattuna, mutta polttoaineen kulutuksen edelleen kasvaessa hiilidioksidi-päästöjä ei ole saatu pienenemään. Henkilöautojen määrä on Forssassa lisääntynyt 90-luvun puolivälin jälkeen ja on selvästi korkeampi kuin Suomessa keskimäärin. Aalborgin asiakirjan mukaan kestävän kaupungin ehdottomana edellytyksenä on vähentää pakkoa liikkumiseen ja lopettaa moottoriajoneuvojen tarpeettoman käytön tukeminen. Autojen määrä ja keskimääräinen ajosuorite eivät saisi merkittävästi kasvaa, jotta pienikulutuksisten ja tekniikaltaan puhtaampien autojen lisääntyessä päästöjen ja erityisesti hiilidioksidipäästöjen määrä pitkällä aikavälillä laskisi. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteena on aikaansaada merkittäviä päästövähennyksiä kaikessa elinkeinoelämässä, hallinnossa ja kansalaisten arjessa liikenne- ja viestintäpolitiikkaa kehittämällä. Liikenteen päästöjä aiotaan leikata biopolttoaineiden käytön lisäksi 2,8 miljoonalla tonnilla vuoden 2020 arvioituun päästötasoon verrattuna. HENKILÖAUTOJA 1000 ASUKASTA KOHDEN Lähde: Autorekisterikeskus autoja kpl Manner-Suomi Forssa Kaavio 9. Forssan ja Manner-Suomen henkilöautojen määrä 1000 asukasta kohden. KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT FORSSASSA km Tiehallinnon ylläpitämät kevyen liikenteen väylät Forssan kunnan ylläpitämät kevyen liikenteen väylät Lähteet: Forssan kaupunki ja Hämeen liitto Kaavio 10. Kevyen liikenteen väylien pituus Forssassa vuosina

13 2.7 KEVYT LIIKENNE Turvallinen liikkuminen ilman pelkoa on oleellinen osa kuntalaisten hyvinvointia. Kävely ja pyöräily ovat terveellisiä, saasteettomia, hiljaisia ja taloudellisia kulkumuotoja, joita tulisi voida hyödyntää turvallisesti. Forssassa oli vuonna 2009 kevyenliikenteen väyliä noin 60 kilometriä, joista suurin osa on Forssan kunnan ylläpitämiä. Liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä suhteessa liikennemääriin on pysynyt pienenä huolimatta liikennemäärien jatkuvasta kasvusta. Forssassa kevyen liikenteen onnettomuuksien määrän kehitys on ollut vaihtelevaa. Kaaviossa 11 esitetyissä luvuissa on mukana vain poliisille ilmoitetut kevyen liikenteen onnettomuudet. Suuri osa tapahtuvista onnettomuuksista jää tilastojen ulkopuolelle. Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuden visiossa Kohti älykästä ja kestävää liikennettä 2025 ohjaavaksi periaatteeksi on määritelty tieliikennejärjestelmän suunnitteleminen siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä. Forssan kaupungin kaupunkistrategiassa viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö hyvine liikenneyhteyksineen on huomioitu myös kaupungin taholta. FORSSASSA TAPAHTUNEET LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuuksia Kuolemaan johtaneet Loukkaantuneet Yhteensä Josta kevyt liikenne Lähde: Hämeen liitto Kaavio 11. Liikenneonnettomuudet Forssassa kuolleiden ja loukkaantuneiden mukaan vuosina

14 3 LUONNON MONIMUOTOISUUDEN INDIKAATTORIT KOIJÄRVEN SUOJELUTILANNE VUONNA 2010 PROSENTTEINA 2 Suojeltu Ei suojeltu 98 Lähde: Hämeen ELY-keskus Kaavio 12. Natura-verkostoon kuuluvan Koijärven suojelutilanne vuonna Kartta 4. Forssan luonnonsuojelualueet Lähde: Forssan kaupunki 3.1 SUOJELUALUEET Luonnonsuojelualueita muodostetaan turvaamaan luonnon monimuotoisuutta. Suojelemalla alueita ja eri luontotyyppejä suojellaan myös lajeja ja ekosysteemejä. Suojelun perusteena voi olla lisäksi maisemalliset tekijät ja kulttuuriarvot. Suomessa on ollut 1960-luvulta saakka tavoitteena muodostaa monipuolinen suojelualueiden verkosto, jota on rakennettu vähitellen eri suojeluohjelmien avulla. Erilaisia suojelualueita ovat kansallis- ja luonnonpuistot, soiden- ja lehtojensuojelualueet, koskiensuojelualueet sekä muut valtion tai yksityismaiden luonnonsuojelualueet. EU:n Natura verkoston avulla pyritään vaalimaan luonnon monimuotoisuutta Euroopan unionin alueella. Suojelukohteiksi on valittu sekä arvokkaita luontotyyppejä että uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja. Forssassa Koijärvi on Natura 2000 verkostoon ja valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluva kohde. Sen 242 hehtaarin pinta-alasta on suojeltu 98 %, ja suurin osa suojellusta alueesta kuuluu valtiolle. Koijärvi on kansainvälisesti arvokas lintuvesi ja kosteikko, joka on syntynyt 1910-luvulla toteutetun lähes metrin suuruisen pinnanlaskun seurauksena. Koijärven pääasiassa korte-, sara- ja ruoholuhtia niitettiin karjalle 1950-luvun puoliväliin saakka. Alueella tavataan vaateliaita kosteikkolintulajeja, joista eräiden tiheydet ovat huippuluokkaa. Poikkeuksellisen laaja luhta-alue on kasvillisuudeltaan melko edustava. 14

15 METSÄMAAN IKÄLUOKKIEN SUHTEELLINEN OSUUS Osuus metsäalasta % Forssa Kanta-Häme 0 Puuton yli 140 Lähde: Metla VMI9 ja VMI10 Kaavio 13. Metsämaan ikäluokkien suhteelliset osuudet Forssassa ja Kanta-Hämeen alueella vuosina ja toteutettujen valtakunnan metsien inventoinnin mukaan. 3.2 METSIEN IKÄRAKENNE Metsien eliölajiston monimuotoisuuden säilyminen edellyttää metsien mahdollisimman monipuolista ikärakennetta. Jos ikäjakauma yksipuolistuu merkittävästi ja poikkeaa tavoitteellisesta normaalimetsäjakaumasta, voidaan todeta metsien monipuolisuuden ja luonnonarvojen heikentyneen. Metsissä tulisikin olla kaikkia ikäluokkia, jotta metsien monimuotoisuus ja kestävä puuntuotanto olisi turvattu. Koko Suomen metsävarat kasvavat nykyään nopeammin kuin niitä hyödynnetään, joten tätä menoa maamme metsien keskimääräinen ikä kasvaa. Hyvin vanhojen metsien määrän on kuitenkin ennustettu pienenevän, etenkin jos vanhan metsän kriteerinä pidetään sitä, että metsällä on pitkä luonnontilainen historia takanaan ja se ei ole ollut välillä yhden puulajin metsä. Kanta-Hämeen alueella metsien ikärakenne on melko tasainen välillä 1 80 vuotta. Suomen metsäsertifiointikriteerien mukaan yli 80-vuotiaita metsiä tulisi olla vähintään 15 %, joten tämä tavoite toteutuu sekä koko Kanta- Hämeen alueella, että Forssan metsien ikärakenteen suhteen. 15

16 Kartta 5. Forssan perinnemaisemat kesällä 2002 tehdyn kartoituksen mukaan. 3.3 PERINNEMAISEMAT Perinnemaisemat eli perinnebiotoopit ovat perinteisen maatalouden seurauksena syntyneitä ympäristöjä, kuten niittyjä, ketoja, hakamaita, metsälaitumia, lehdesniittyjä ja kaskimetsiä. Vanha maatalous synnytti perinnemaisemat viikatteen, karjan ja tulen avulla. Näille paikoille kulkeutui oma kasvi- ja eläinlajistonsa, joka sopeutui elämään perinteisen maatalouden luomilla ja ylläpitämillä laidunja niittyalueilla. Perinnebiotoopit ovat sekä kasvi- että eläinlajistoltaan monimuotoisimpia luontotyyppejämme. Perinnebiotooppien määrän romahtaminen alle prosenttiin sadassa vuodessa ja perinteisen hoitokäytännön muuttuminen ovat syitä satojen lajien uhanalaistumiseen ja aiemmin runsaslukuistenkin lajien voimakkaaseen taantumiseen. Perinnemaisemien säilyttäminen vaatii vuosittain toistuvia hoitotoimia, jotka tulee suunnitella kullekin kohteelle sen oman historian ja luonteen pohjalta. Hoitosuunnitelmassa tavoitteena on kunkin alueen biologisten, maisemallisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttäminen ja/tai elvyttäminen. Perinnemaisemat jaetaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaisiin kohteisiin. Forssassa sijaitsee yksi valtakunnallisesti arvokas perinnemaisemakohde, Salmistonmäki. Lisäksi kaupungista löytyy neljä paikallisesti arvokasta kohdetta (Niittymäen vasikkalaidun, Joensuun niitty, Pahurin metsälaidun ja Vuolteenkosken haka). Kanta-Hämeen perinnemaisemien nykytila kartoitettiin kesällä Seurannan tarkoituksena oli selvittää vuosina kartoitettujen perinnemaisemakohteiden säilyminen, kohteiden hoitotilanne sekä maisema- ja kasvistoarvojen mahdollinen muutos. Seurannasta saatujen tulosten mukaan Kanta- Hämeen perinnemaisemien tila on huonontunut; lähes puolella kohteista perinnemaisema arvo on laskenut tai sitä ei ole enää lainkaan. Suurin syy alueiden huonontumiseen on laidunnuksen päättyminen ja hoidon puute. Forssassa perinnemaisemat ovat kuitenkin säilyttäneet arvonsa melko hyvin, sillä yli 80 % kohteista oli vuonna 2002 samankaltaisia kuin vuosina Ainoastaan aikaisemmassa kartoituksessa paikallisesti arvokkaaksi perinnemaisemaksi luokiteltu Iso-Pietilän haan yleisilme ja maisema ovat muuttuneet metsityksen seurauksena, joten kohteella ei ole enää erityistä arvoa paikallisesti merkittävän perinnemaisemana. 16

17 4 SOSIOEKONOMISET JA KULTTUURISET INDIKAATTORIT Kaavio 14. Forssan väkiluvun kehitys vuosina VÄESTÖ. Väestön kasvu on kestävän kehityksen tavoitteiden kannalta maailmanlaajuinen ongelma. Se vaikuttaa epäsuorasti ympäristömuutoksiin yhdessä muiden tekijöiden, kuten luonnonvarojen vähenemisen kanssa. Suomessa huolenaiheena on kuitenkin väestön kasvun sijaan alhainen syntyvyys sekä väestön keskittyminen suuriin kasvukeskuksiin. Pienten kaupunkien ja kylien väki vähenee ja palvelut heikkenevät nuorten muuttaessa suuriin kaupunkeihin paremman koulutuksen ja työn perässä. Syntyneiden määrän supistuminen, muuttotappio, väestön ikääntyminen ja työttömyys heikentävät kunnan elatussuhdetta. Forssan väkiluku kääntyi 1990-luvulla jyrkkään laskuun kokonaisnettomuuton kääntyessä miinukselle ja kuolleisuuden ylittäessä syntyneiden määrän. Viime vuosina väkiluvun pieneneminen on tasoittunut ja vuonna 2009 Forssan väkiluku oli Tilastokeskuksen mukaan luvulla Forssan väestöstä yli 65-vuotiaiden osuus on lisääntynyt ja alle 65-vuotiaiden vähentynyt. Kaavio 15. Forssan väestön ikärakenne vuosina

18 Kaavio 16. Koulutustasoindeksi Forssassa ja koko Suomessa vuosina Kaavio 17. Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö Forssassa vuosina KOULUTUS Väestön koulutusrakenne kuvaa koulutustason kehitystä. Kestävän kehityksen kannalta inhimillisen pääoman kasvattaminen koulutuksen avulla on keskeistä. Nykyään yli 95 prosenttia 1990-luvun jälkipuoliskolla peruskoulunsa päättäneistä jatkaa lukioissa tai ammatillisissa oppilaitoksissa, jonka jälkeen vielä puolet ikäluokasta jatkaa korkeampiin opintoihin. Pelkän peruskoulun käyneiden nuorten katsotaan kuuluvan yhteiskunnasta syrjäytyvien riskiryhmään. Koulutusindeksi kertoo perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen keskimääräisen pituuden henkeä kohti. Esimerkiksi luku 255 osoittaa, että teoreettinen koulutusaika henkeä kohti on 2,55 vuotta peruskoulun suorittamisen jälkeen. Laskennallisena perusjoukkona käytetään 15 vuotta täyttänyttä väestöä. Perusaste kattaa vain kansa-, keski- tai peruskoulun käyneen aikuisväestön. Keskiasteeseen sisältyvät ylioppilastutkinnon tai ammatillisen koulun suorittaneet. Korkea-aste kattaa yliopistollisen tai ammattikorkeakoulun tasoisen koulutuksen saaneet. Koko väestön koulutustaso jatkaa Forssassa ja koko Suomessa nousuaan. Esimerkiksi Forssan koulutustasoindeksi on ollut 1990-luvun lopusta asti kasvussa. Samoin pelkän perusasteen käyneiden osuus Forssan asukkaista vähenee ja etenkin keskiasteen koulutuksen saaneiden osuus lisääntyy. Forssan koulutustaso on kuitenkin edelleen alhaisempi kuin koko maassa keskimäärin. Forssassa peruskoulun ja lukion jälkeistä koulutusta antavat Forssan ammatti-instituutti, Forssan aikuiskoulutuskeskus sekä Hämeen ammattikorkeakoulu. Forssan kaupunkistrategiassa vuodelle 2010 painotetaan kaupungin asemaa monipuolisena koulutuskeskuksena. Yhtenä kriittisenä menestystekijänä on laadukkaan koulutusketjun jatkuminen peruskoulusta ammattikorkeakouluun. Tavoitetasoksi on strategiassa asetettu Forssan väestön koulutustason nostaminen Suomen keskiarvon tasalle. 18

19 Kaavio 18. Forssan työlliset toimialoihin jaoteltuna vuosina TYÖPAIKAT Työ on yksi tärkeimmistä hyvinvoinnin ja elämänhallinnan edellytyksistä. Työn kautta saadaan toimeentulo ja sisältöä elämään sekä luodaan sosiaalisia suhteita. Kestävässä yhteiskunnassa kaikilla työkykyisillä on tyydyttävä työ, joka edesauttaa elämän jatkuvuuden ja turvallisuuden tunteen muodostumista. Työpaikkojen määrä ja elinkeinorakenne sekä työpaikkaomavaraisuus kuvaavat kaupungin elinvoimaisuutta ja monipuolisuutta. Veronalaiset tulot (kaavio 20) kuvaa keskimääräistä tulotasoa kaupungissa. % Työpaikkojen määrä on Forssassa lisääntynyt 1990-luvun aikana. Eniten työpaikkoja on tullut lisää teollisuuden alalle. Maa- ja metsätaloudesta työpaikat ovat sen sijaan jatkuvasti vähentyneet. Työvoimatoimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli vuoden 2010 toukokuun aikana 338 kpl, joista vakinaisia työpaikkoja oli avoinna TYÖPAIKKAOMAVARAISUUS FORSSASSA Lähde: Hämeen liitto Kaavio 19. Forssan työpaikkaomavaraisuus vuosina

20 Forssassa on työpaikkoja enemmän kuin forssalaista työvoimaa. Forssan työpaikkaomavaraisuus on ollut hienoisessa kasvussa vuodesta 2001 vuoteen 2005, jolloin kasvu lakkasi. Forssan niin kuin koko Suomen tulonsaajien tulot ovat kasvaneet vuosittain. Forssalaisten tulot ovat pysyneet Kanta-Hämeen maakunnan ja koko Suomen keskiarvotulojen alapuolella. Kaavio 20. Tulonsaajien keskimääräiset veronalaiset tulot Forssassa ja koko Suomessa TYÖTTÖMYYSPROSENTTI % Forssa Humppila Jokioinen Tammela Ypäjä Lähde: Forssan työ- ja elinkeinotoimisto Kaavio 21. Työttömyysprosentti vuosikeskiarvona Forssassa, Humppilassa, Jokioisilla, Tammelassa ja Ypäjällä vuosina

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Kestävän Kehityksen Indikaattorit 2016

Kestävän Kehityksen Indikaattorit 2016 Kestävän Kehityksen Indikaattorit 216 Forssan kaupungin tekninen ja ympäristötoimi, ympäristönsuojeluyksikkö 216 Sisällys Johdanto 5 1.Globaalin tason indikaattori: Hiilidioksidipäästöt 6 2. Paikallisen

Lisätiedot

HÄMEEN TYÖTTÖMYYS ALENEE EDELLEEN MAAN KESKIARVOA NOPEAMMIN

HÄMEEN TYÖTTÖMYYS ALENEE EDELLEEN MAAN KESKIARVOA NOPEAMMIN HÄMEEN TYÖTTÖMYYS ALENEE EDELLEEN MAAN KESKIARVOA NOPEAMMIN Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien työ- ja elinkeinotoimistoissa oli lokakuun lopussa 17 174 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 073 vähemmän (-10,8

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Vt 9 Tampere Orivesi YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Arvioinnin työohjelma: ohjaa vaikutusarviointien tekemistä Välittää tietoa: hankkeen suunnittelun vaihtoehdoista tutkittavista vaihtoehdoista

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region)

KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region) KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region) Ympäristönsuojelutarkastaja Kuopio, 29.11.2010 YMPÄRISTÖHALLINTO SUOMESSA ALUEHALLINTOVIRAS TOT - Ympäristölupien

Lisätiedot

KUVA 1. Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskusalueella vuosina 2006-2011

KUVA 1. Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskusalueella vuosina 2006-2011 TYÖTTÖMYYDEN LASKU HIDASTUI HIEMAN JOULUKUUSSA Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuun lopussa 19 286 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 014 vähemmän (-9,5 %) kuin vuosi

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Kuva: Työttömät (ml. lomautetut) työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskusalueella vuosina 2000-2010

Kuva: Työttömät (ml. lomautetut) työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskusalueella vuosina 2000-2010 Hämeen ELY-keskus tiedottaa TOUKOKUUN TYÖLLISYYSKATSAUS Julkaistavissa 22.6.2010 klo 9.00 Hämeen työttömyyden kehitys vuoden 2005 tasolla Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen ELY-keskuksen toimialue)

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Ympäristövastuut Äänekoskella Perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta sekä ympäristöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on

Lisätiedot

NUORTEN TYÖTTÖMYYS ALENEE HÄMEESSÄ MAAN KESKIARVOA NOPEAMMIN

NUORTEN TYÖTTÖMYYS ALENEE HÄMEESSÄ MAAN KESKIARVOA NOPEAMMIN NUORTEN TYÖTTÖMYYS ALENEE HÄMEESSÄ MAAN KESKIARVOA NOPEAMMIN Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien työ- ja elinkeinotoimistoissa oli syyskuun lopussa 17 115 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 086 vähemmän (-10,9

Lisätiedot

Työttömien määrä vakiintumassa viiden vuoden takaiselle tasolle

Työttömien määrä vakiintumassa viiden vuoden takaiselle tasolle Hämeen ELY-keskus tiedottaa SYYSKUUN TYÖLLISYYSKATSAUS Julkaistavissa 26.10.2010 klo 9.00 Työttömien määrä vakiintumassa viiden vuoden takaiselle tasolle Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen ELY-keskuksen

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kulttuuriympäristö on ihmisen muokkaamaa luonnonympäristöä ja ihmisten jokapäiväinen

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskus tiedottaa

Hämeen ELY-keskus tiedottaa HÄMEEN TYÖTTÖMYYDEN LASKU JATKUU HITAASTI Hämeen ELY-keskus tiedottaa Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen ELY-keskuksen toimialue) työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun lopussa 22 436 työtöntä

Lisätiedot

Uudenkaupungin kasvihuonekaasupäästöt 2007

Uudenkaupungin kasvihuonekaasupäästöt 2007 Uudenkaupungin kasvihuonekaasupäästöt 2007 Olli-Pekka Pietiläinen, Suomen ympäristökeskus, 20.2.2009 Ilmastonmuutos on haastavin ja ajankohtaisin maailmanlaajuisista ympäristöuhkista johtuu kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

Sähköautot liikenne- ja ilmastopolitiikan näkökulmasta

Sähköautot liikenne- ja ilmastopolitiikan näkökulmasta Sähköautot liikenne- ja ilmastopolitiikan näkökulmasta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Sähköautodemonstraatioiden työpaja 24.5.2010 Suomen ilmasto- ja energiapolitiikka vuoteen 2020

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2015

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2015 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2015 Julkaisuvapaa 20.10.2015 kello 9.00 Työttömyys kasvoi Hämeessä, mutta maltillisemmin kuin maassa keskimäärin Kanta-

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2013

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2013 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2013 Julkaisuvapaa 21.1.2014 kello 9.00 Teollisten työpaikkojen suuri määrä vähenee jatkuvasti ja tämä näkyy joulukuun

Lisätiedot

Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta. Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan

Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta. Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan Leena Lehtomaa, naturvårdsenheten 17.9.2011 1 Hyvin hoidettu monimuotoinen

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 9/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-kesäkuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt hieman vähemmän lapsia

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 1900 1998 ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 1900 1998 ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 19 1998 ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia) 4 3 2 1 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus Suomen liikenteen energiansäästöpolitiikan viitekehykset ovat: hallituksen energia- ja ilmastoselonteko,

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala 27.1.2014 Heikki Miettinen

Hattula Hämeenlinna Janakkala 27.1.2014 Heikki Miettinen Hämeenlinna Hattula Janakkala MML, 2012 Toimintaympäristön muutokset ja pendelöinti Hattula Hämeenlinna Janakkala 27.1.2014 Heikki Miettinen Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Työpaikat Työvoima Koulutus

Lisätiedot

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Kuluttajaopas Käytä vaatteitasi Käytä päätäsi Vaali ympäristöä! Rostra Kommunikation v/ David Zepernick,

Lisätiedot

Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen

Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen Avainsanat: kulutus, kestävä kulutus, luonnonvara, millainen kuluttaja sinä olet?, halu ja tarve Mitä kulutus on? Kulutus on jonkin hyödykkeen käyttämistä

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015 (Palvelua päivitetään jatkuvasti uusimmilla tilastovuoden tiedoilla) Aihealueet vuoden 2011 alueluokituksilla (sama kuin tilastovuoden alueluokitus)

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 Julkaisuvapaa 24.7.2012 klo 9.00 Kesäkaudelle ominainen työttömyyden kasvu näkyi kesäkuussa Kanta- ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Ovatko vesistöjen kunnostushankkeet ja hajakuormitusta vähentävät toimenpiteet lisääntyneet vesienhoitosuunnitelmien valmistumisen jälkeen

Ovatko vesistöjen kunnostushankkeet ja hajakuormitusta vähentävät toimenpiteet lisääntyneet vesienhoitosuunnitelmien valmistumisen jälkeen Ovatko vesistöjen kunnostushankkeet ja hajakuormitusta vähentävät toimenpiteet lisääntyneet vesienhoitosuunnitelmien valmistumisen jälkeen Johtava asiantuntija Antton Keto Suomen ympäristökeskus Limnologipäivät

Lisätiedot

Luontoarvot ja luonnonsuojelu Jyväskylässä. Katriina Peltonen Metsäohjelman yhteistyöryhmä

Luontoarvot ja luonnonsuojelu Jyväskylässä. Katriina Peltonen Metsäohjelman yhteistyöryhmä Luontoarvot ja luonnonsuojelu Jyväskylässä Katriina Peltonen Metsäohjelman yhteistyöryhmä 26.4.2017 27.4.2017 Sisältö Miksi ekologinen näkökulma on tärkeä? Mitä kuuluu Suomen metsäluonnolle? Suojelutaso

Lisätiedot

EKOLASKUREIDEN KEHITTÄMINEN: LUONNONVARAT, MONIMUOTOISUUS, ILMASTOVAIKUTUKSET

EKOLASKUREIDEN KEHITTÄMINEN: LUONNONVARAT, MONIMUOTOISUUS, ILMASTOVAIKUTUKSET EKOLASKUREIDEN KEHITTÄMINEN: LUONNONVARAT, MONIMUOTOISUUS, ILMASTOVAIKUTUKSET Ari Nissinen, Jari Rantsi, Mika Ristimäki ja Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus (SYKE) 3.4.2012, Järjestäjät: KEKO-projekti

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 Julkaisuvapaa 26.4.2013 Aloittaneiden yritysten ja starttirahalla aloittaneiden määrä laskusuuntainen

Lisätiedot

Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen

Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen 1 LUONNONSUOJELUALUEET Suomen pinta-alasta suojeltu noin yhdeksän prosenttia luonnonsuojelu- ja erämaalailla. Lisäksi suojelutavoitteita tukevia muita alueita sisältyy

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS KÄÄNTYI LASKUUN TAMMIKUUSSA

TYÖTTÖMYYS KÄÄNTYI LASKUUN TAMMIKUUSSA TYÖTTÖMYYS KÄÄNTYI LASKUUN TAMMIKUUSSA Julkaistavissa 23.02.2010 klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Tammikuu 2010 Tilannekatsaus: www.ely-keskus.fi/hame Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen

Lisätiedot

TIETOISKU 8/2002 Espoo

TIETOISKU 8/2002 Espoo 1 TIETOISKU 8/22 Espoo 1.1.22 Kestävä kehitys Espoossa 22 Kestävän kehityksen kulmakivinä pidetään ekologista, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä. Kestävän kehityksen edellytyksenä on luonnon monimuotoisuuden

Lisätiedot

KAUSIVAIHTELU LISÄSI TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄÄ KESÄKUUSSA - VUOSITASOLLA TYÖTTÖMYYS LASKEE EDELLEEN

KAUSIVAIHTELU LISÄSI TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄÄ KESÄKUUSSA - VUOSITASOLLA TYÖTTÖMYYS LASKEE EDELLEEN KAUSIVAIHTELU LISÄSI TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄÄ KESÄKUUSSA - VUOSITASOLLA TYÖTTÖMYYS LASKEE EDELLEEN Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kesäkuun lopussa 18 781 työtöntä työnhakijaa,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle. OSA 1: Perusteet

YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle. OSA 1: Perusteet YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle OSA 1: Perusteet Sisältö 1. Osa: Perusteet Ympäristöongelmat ja ympäristönsuojelu Kestävä kehitys Ympäristöhuolto osana puhdistuspalvelualaa 2. Osa: Jätehuolto

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/2016

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/2016 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 3/216 [1] Syntyneet Vuoden 216 tammi-helmikuussa Kemi-Tornioseudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Häme asumisen, elinkeinojen ja vapaa-ajan maakuntana. Kiinteistöliiton tilaisuus 22.3.2013 Timo Reina

Häme asumisen, elinkeinojen ja vapaa-ajan maakuntana. Kiinteistöliiton tilaisuus 22.3.2013 Timo Reina Häme asumisen, elinkeinojen ja vapaa-ajan maakuntana Kiinteistöliiton tilaisuus 22.3.2013 Timo Reina Häme on yksi Suomen historiallisista maakunnista. Hämeen maakunta sijaitsee keskeisellä paikalla Suomen

Lisätiedot

Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille. Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6.

Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille. Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6. Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6.2015 Resurssiviisaus on valtava mahdollisuus Sitra Lari Rajantie

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2016

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2016 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 2/216 [1] Syntyneet Vuoden 216 tammikuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin edellisvuosina.

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 4/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 4/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 4/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 7/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-huhtikuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt enemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Kestävän kehityksen tila Tampereella vuonna 2016 yhteiskuntasitoumuksen teemojen mukaan

Kestävän kehityksen tila Tampereella vuonna 2016 yhteiskuntasitoumuksen teemojen mukaan Kestävän kehityksen tila Tampereella vuonna 2016 yhteiskuntasitoumuksen teemojen mukaan ts. kestävän kehityksen suunnittelija Aino Järventausta 1 Kestävän kehityksen indikaattorit Kestävää kehitystä seurataan

Lisätiedot

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ ELY-KESKUS - LAKISÄÄTEINEN ROOLI KAAVOITUKSESSA - EDISTÄÄ, OHJAA JA VALVOO KUNTIEN KAAVOITUSTA - EDUSTAA VALTION LUONNONSUOJELUVIRANOMAISTA - VALITUSOIKEUS 2 MRL: Elinkeino-,

Lisätiedot

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO) tavoitteiden toteutuminen luonnonhoidossa

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO) tavoitteiden toteutuminen luonnonhoidossa Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO) 2008 2017 tavoitteiden toteutuminen luonnonhoidossa LUMO seminaari 3.6.2014 Helsingin ympäristökeskus Tiina Saukkonen, luonnonhoidon

Lisätiedot

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 214 TIEDOTE 3/214 KUOPION MUUTTOLIIKE Kuopion tulomuutto kasvussa Tilastokeskuksen keväällä julkistettujen muuttajatietojen mukaan Kuopion

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/215 [1] Syntyneet Vuoden 215 ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt lähes saman verran lapsia kuin

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa - nuorten määrä - koulutus ja opiskelu - työttömyys, työnhaku ja työvoimapalvelut - työpajat ja etsivä nuorisotyö Tietoja vuositasolla Pohjois-Savon ELY-keskus

Lisätiedot

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Julkinen keskustelu työn murroksesta ja suuri osa

Lisätiedot

Lähtökohdat. Raportti II a 10.8.2011

Lähtökohdat. Raportti II a 10.8.2011 2011 Lähtökohdat Raportti II a 10.8.2011 Sisältö Väestö... 4 Asuminen Tuusulassa... 7 Liikenne... 12 Liikkumistottumukset... 12 Joukkoliikenne... 12 Henkilöautoliikenne... 14 Elinkeinot... 15 2 Tuusulan

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonsuojelussa

Ajankohtaista luonnonsuojelussa Ajankohtaista luonnonsuojelussa Kaavoituksen ajankohtaispäivä Ruissalo 6.6.2013 Luonnonsuojeluyksikkö, ylitarkastaja Leena Lehtomaa Luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus Luonnon monimuotoisuuden vähenemisellä

Lisätiedot

Forssan seudun. ympäristöteemavuosi. Julkistustilaisuus 22.1.2010. Johanna Tanhuanpää

Forssan seudun. ympäristöteemavuosi. Julkistustilaisuus 22.1.2010. Johanna Tanhuanpää Forssan seudun ympäristöteemavuosi Julkistustilaisuus 22.1.2010 Johanna Tanhuanpää Mitä opittavaa muualta? Case Ympäristön hyväksi tehty työ on systemaattista ja pitkäjänteistä Sitoutuminen vahvaa läpi

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 5/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 5/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 5/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 8/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-toukokuussa Kemi-Tornioseudulla on syntynyt suunnilleen saman verran

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Eduskunnan työelämä- ja tasaarvovaliokunnan kuuleminen 19.11.2015 klo 12.15 Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Vuorotteluvapaasijaisena

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio Janne Suomela

Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio Janne Suomela Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio 1.12.211 Janne Suomela Varsinais-Suomen päävesistöalueet Kiskonjoki Perniönjoki 147 km 2 Uskelanjoki 566 km 2 Halikonjoki

Lisätiedot

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 6 TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 Tampereen työllisyyden kehitys jatkoi hidastumistaan Työnvälitysrekisteritietojen mukaan Tampereella oli tämän vuoden puolivälissä

Lisätiedot

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kannus Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 6200 5800 2014; 5643 5400 5000 200 150 100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet 50 kuolleet 0-50 -100-150 -200 maassamuutto

Lisätiedot

Ajankohtaista kestävän kehityksen kasvatuksen edistämisessä

Ajankohtaista kestävän kehityksen kasvatuksen edistämisessä Ajankohtaista kestävän kehityksen kasvatuksen edistämisessä Ilmastonmuutos / koulut Koulujen keke-ohjelmat Osaamisen levittäminen Ilmastonmuutoksen hidastaminen Hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC:

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2012

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2012 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2012 Julkaisuvapaa 23.10.2012 klo 9.00 Nuorten työttömyys lisääntyi molemmissa maakunnissa Kanta- ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 3/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 3/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 3/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 5/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-maaliskuussa Kemi-Tornioseudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Tiedolla tulevaisuuteen Tilastoja Suomesta

Tiedolla tulevaisuuteen Tilastoja Suomesta Tiedolla tulevaisuuteen Tilastoja Suomesta Kuviot ja taulukot Suomiforum Lahti 9.11.25 Suomalaiset Kuvio 1. Väkiluku 175 25 Väkiluku 175 25 ennuste 6 Miljoonaa 5 4 3 2 1 Suomen sota 175 177 179 181 183

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2012

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2012 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2012 Julkaisuvapaa 22.1.2013 klo 9.00 Työttömien määrä kasvoi joulukuussa Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien työ-

Lisätiedot

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Kuntien jätehuoltotehtävät Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta, Kuntaliitto 2006 huolehtia

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.2008 Yleistä arviointiselostus on laaja sekä esitystavaltaan hyvä

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA TALOUDEN REUNAEHDOT. 6.11.2013 Jaakko Kiander Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

HYVINVOINTI JA TALOUDEN REUNAEHDOT. 6.11.2013 Jaakko Kiander Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen HYVINVOINTI JA TALOUDEN REUNAEHDOT 6.11.2013 Jaakko Kiander Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 MITÄ HYVINVOINTI ON? Perustarpeet: ravinto, asunto Terveys: toimintakyky, mahdollisuus hyvään hoitoon

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Kestävä kehitys autoalalla

Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. YK Brundtlandin komissio 1987 2 Kestävän

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-heinäkuussa Kemi-Tornioseudulla on syntynyt hieman vähemmän lapsia

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus elokuu 2015

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus elokuu 2015 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2015 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus elokuu 2015 Julkaisuvapaa 22.9.2015 kello 9.00 Hämeessä elokuussa työttömänä työnhakijana yli 24 000 henkilöä Kanta- ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 12/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-elokuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Ekologinen kompensaatio ja liito-oravan suotuisa suojelun taso. Espoo Nina Nygren, Tampereen yliopisto

Ekologinen kompensaatio ja liito-oravan suotuisa suojelun taso. Espoo Nina Nygren, Tampereen yliopisto Ekologinen kompensaatio ja liito-oravan suotuisa suojelun taso Espoo 11.4.2013 Nina Nygren, Tampereen yliopisto Luontodirektiivin tavoitteet Tavoite: edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä suojelemalla

Lisätiedot

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Perho Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 3400 3200 3000 2014; 2893 2800 2600 2400 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 13/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-syyskuussa Kemi-Tornioseudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA VERKOSTON ALUEISIIN

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA VERKOSTON ALUEISIIN ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA 2000 -VERKOSTON ALUEISIIN 2007 1. Taustaa Natura 2000 verkosto on Euroopan Unionin kattava luonnonsuojelulle tärkeiden

Lisätiedot

Kestävä kehitys kunnissa. Maija Hakanen 2008

Kestävä kehitys kunnissa. Maija Hakanen 2008 Kestävä kehitys kunnissa Maija Hakanen 2008 Mitä se kestävä kehitys on? "Kestävän kehityksen periaatteen konkretisoinnissa itse asiassa tavoitellaan meidän aikamme tulkintaa siitä, mitä yleinen etu ja

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 2, HANKEKUVAUS VE1 HANKEKUVAUS VE2 HANKEKUVAUS VE0A JA VE0B ARVIOINTIMENETELMÄT Herkkyys Alhainen Keskisuuri

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue Varsinais-Suomen ELY-keskus / Olli Madekivi 13.4.2010 1 Organisaatio 13.4.2010 2 Ympäristökeskuksesta ELYn

Lisätiedot

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto 2 VESI MAAKUNTAKAAVASSA Seuraavassa lyhyesti: Maakuntakaavasta

Lisätiedot

HÄMEEN LIITON VÄESTÖSUUNNITE

HÄMEEN LIITON VÄESTÖSUUNNITE HÄMEEN LIITON VÄESTÖSUUNNITE 2016 2040 Hyväksytty Hämeen liiton maakuntahallituksessa 15.2.2016 käytettäväksi maakuntakaavan 2040 mitoituksen lähtökohtana. Päivitetty 2015 väestötietojen osalta 27.4.2016

Lisätiedot

Onko kestävän kehityksen indikaattoreista iloa? Janne Rinne Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Onko kestävän kehityksen indikaattoreista iloa? Janne Rinne Suomen ympäristökeskus (SYKE) Onko kestävän kehityksen indikaattoreista iloa? Janne Rinne Suomen ympäristökeskus (SYKE) Kansalliset kestävän kehityksen indikaattorit Ensimmäiset keke-indikaattorit 2000 Kokoelmaa päivitetty ja uudistettu

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde:

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde: TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Alueella työssäkäyvät so. alueen työpaikat vv.2008-2012 (Novago Yrityskehitys Oy:n kunnat)

Lisätiedot

JÄTETÄÄNKÖ VÄHEMMÄLLE? sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut

JÄTETÄÄNKÖ VÄHEMMÄLLE? sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut JÄTETÄÄNKÖ VÄHEMMÄLLE? Kulutus ja jätteen synnyn ehkäisy sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Sisältö Kestävä kuluttaminen ja kohtuus Jätteen synnyn ehkäisy Tuotteen elinkaari Ekotehokkuus Ekologinen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 14 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Työllisten määrä kääntyi Helsingissä nousuun yli vuoden kestäneen laskukauden jälkeen. Työllisiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Vantaalainen tarvitsee kulutukseensa kuuden ja puolen jalkapallokentän suuruisen alueen vuodessa

Vantaalainen tarvitsee kulutukseensa kuuden ja puolen jalkapallokentän suuruisen alueen vuodessa Tilastokatsaus 2000:8 Vantaan kaupunki Tilasto ja tutkimus 26.9.2000 Katsauksen laatija: Tina Kristiansson, puh. 8392 2794 e-mail: tina.kristiansson@vantaa.fi B 12 : 2000 ISSN 0786-7832, ISSN 0786-7476

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus marraskuu 2012

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus marraskuu 2012 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus marraskuu 2012 Julkaisuvapaa 21.12.2012 klo 9.00 Työttömyys kasvoi edelleen marraskuussa Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa, Suomen ympäristökeskus ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa, Suomen ympäristökeskus ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa, Suomen ympäristökeskus 14.11.2017 ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Sisältö 1. Johdanto 2. Kiertotalous Määritelmä Esimerkkejä Vaikutukset Suomessa 3. Jätehuolto

Lisätiedot