KALVOLAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTORIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALVOLAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTORIT"

Transkriptio

1 KALVOLAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTORIT Ympäristöosaston monisteita HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOSASTO Marja Kokko ja Susanna Kiijärvi

2 Lähdeviite Kokko M. & Kiijärvi S Kalvolan kestävän kehityksen indikaattorit. Ympäristöosaston monisteita 59. Hämeenlinnan seudun kansaterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto. ISBN ISSN Kaaviot ja kartat: Piirroskuvat: Marja Kokko Elina Kanerva

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTORIT ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ASUINKUNTAANSA HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT TALOUSVEDEN LAATU ARSEENIN RISKIALUEET RADON PORAKAIVOVESISSÄ JÄRVIEN VEDEN LAATU RANNAT JA LOMA-ASUNNOT RANTOJEN SULKEUTUNEISUUS UIMAVEDEN LAATU METSIEN IKÄLUOKAT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTUVAT RIKOKSET OMAISUUSRIKOKSET TOIMEENTULOTUKI KIRJASTOJEN LAINAT TYÖTTÖMYYS PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS VÄESTÖ VAALIT JA OSALLISTUMINEN KOULUTUSTASO ENERGIANSÄÄSTÖSOPIMUKSET YHTEENVETO SINILEVÄ YHDYSKUNTAJÄTE PILAANTUNEET MAA-ALUEET YMPÄRISTÖMELU TIELIIKENTEEN PÄÄSTÖT LIIKENNEONNETTOMUUDET SUOJELUALUEET PERINNEMAISEMAT... 32

4 1. JOHDANTO Kestävä kehitys on yleisesti hyväksytty paikallishallinnon toimintaa ohjaava tavoite. Se on jatkuva prosessi, jonka päämääränä on turvata hyvät elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville. Kestävä kehitys on laajempi käsite kuin ympäristönsuojelu. Se sisältää myös taloudellisen ja sosiaalisen ulottuvuuden ympäristönäkökulman lisäksi. Kestävään kehitykseen liittyvät päätökset tehdään pääasiassa kunnissa. Paikallishallinnolla on keskeinen asema kestävän kehityksen edistäjänä mm. maankäytön suunnittelun, liikennesuunnittelun ja palveluiden järjestämisen kautta. Tämän vuoksi tarvitaan myös kuntakohtaista kestävän kehityksen seurantaa. Paikallishallinnon kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen seuraamiseen tarvitaan erilaisia välineitä. Kestävän kehityksen indikaattorit eli mittarit ovat yksi osa seurantajärjestelmää. Seurannassa käytetään useita erilaisia mittareita, koska ei ole olemassa yhtä ainoaa kestävän kehityksen indikaattoria, joka sisältäisi ympäristön, talouden ja sosiaalisen kestävyyden monimutkaiset vuorovaikutussuhteet. Mihin Kalvolan kestävän kehityksen indikaattoreita tarvitaan? mittaamaan kestävän kehityksen tavoiteohjelman toteutumista selvittämään, onko kunnan kehitys kestävällä pohjalla antamaan tarvittavaa tietoa päätöksenteon pohjaksi selvittämään elinympäristön tilassa tapahtuvia muutoksia ennustamaan tulevia ympäristöongelmia ja auttamaan niihin varautumisessa Kalvolan kestävän kehityksen indikaattoriehdotuksia tarkasteltaessa on syytä muistaa, että kestävän kehityksen toteutumiseen vaikuttavat monet eri tekijät yhdessä: ihmisten tavoitteet, luonnonvarojen hyödyntämistavat, alueelliset erityispiirteet ja ekologiset reunaehdot. Jotta näiden eri tekijöiden monimutkaiset vuorovaikutussuhteet pystyttäisiin ottamaan huomioon, on tärkeää, että sosiaalisia, taloudellisia ja ekologisia kestävän kehityksen mittareita tarkastellaan yhdessä. Kuntien erityispiirteet kuten luonto, sijainti, elinkeinorakenne ja väestö edellyttävät omia, paikallisista lähtökohdista kehitettyjä indikaattoreita. Siksi eurooppalaiset, valtakunnalliset tai alueelliset indikaattorijärjestelmät eivät yksistään riitä kuntatason kestävän kehityksen seurantaan. 2 Kuva 1. Kataja (Elina Kanerva)

5 2. KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTORIT Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto on ollut yksi edelläkävijöistä paikallistason kestävän kehityksen seurannan kehittämisessä Suomessa. Kestävän kehityksen indikaattoreiden kehittäminen aloitettiin vuonna 1998 ja tammikuussa 1999 julkaistiin ympäristöosaston internet-sivuilla 20 ensimmäistä kestävän kehityksen mittariehdotusta. Kaikki indikaattoriehdotukset ovat syntyneet yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Asukkailta, viranomaisilta ja luottamushenkilöiltä saadun palautteen ja erilaisten kyselyiden perusteella mittareita on uusittu ja päivitetty säännöllisesti. Vuosina Kalvola osallistui ympäristöosaston koordinoimaan ja Hämeen ympäristökeskuksen rahoittamaan EUprojektiin Kestävän kehityksen mittarit. Projektissa oli mukana kahdeksan Kanta-Hämeen kuntaa (Hämeenlinna, Hattula, Hauho, Kalvola, Renko, Janakkala, Forssa ja Riihimäki). Projektissa valmistui kestävää kehitystä kuvaavaa indikaattoria jokaiseen projektikuntaan. Indikaattorit valittiin pitkälti siten, että ne mahdollistavat vertailun muiden kuntien ja kaupunkien välillä. Muita tärkeitä mittareiden valintakriteereitä olivat niiden luotettavuus, käyttökelpoisuus (myös paikallisessa päätöksenteossa) ja päivitettävyys. Vuodesta 2003 lähtien ympäristöosasto on jatkanut kestävän kehityksen indikaattoreiden päivitystä EU-projektissa Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus. Tähän raporttiin on koottu ympäristöosaston keräämää elinympäristöä koskevaa tietoa, joka esitetään havainnollisina karttoina ja kaavioina. Raportissa kuvataan ympäristön tilaa, ympäristön terveyttä, luonnon monimuotoisuutta sekä sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä indikaattoreiden avulla. Raportin indikaattorit toimivat lähtökohtana Kalvolan kestävän kehityksen seurannalle. Niitä tullaan jatkossa päivittämään (muuttamaan, poistamaan ja lisäämään) elinympäristössä tapahtuvat muutokset huomioon ottaen. Indikaattoreiden kehittämistyön taustalla on ollut ajatus siitä, että niitä käytettäisiin hyväksi päätöksenteossa ja suunnitelmien laadinnassa. Indikaattoreiden avulla voidaan lisätä tietoisuutta ympäristö-, sosiaali- ja talousasioiden välisistä yhteyksistä ja siten osaltaan vahvistaa päätöksentekokykyä. Tämän poliittisen prosessin rinnalla on yhtä tärkeää tarjota asukkaille tietoa kunnan kestävästä kehityksestä. Tieto on kaiken osallistumisen perusedellytys. Kalvolalaiset tarvitsevat tietoa, jotta he voivat vaikuttaa siihen, mihin suuntaan kuntaa jatkossa kehitetään. Indikaattorit toivottavasti lisäävät asukkaiden kiinnostusta ja mahdollisuuksia vaikuttaa oman elinympäristönsä asioihin. Jo perustuslain tasolla on säädetty, että vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille, ja julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus hyvään elinympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Paikallistason elinympäristön seurannasta on säädetty ympäristönsuojelulaissa, jonka mukaan kunnan on alueellaan huolehdittava ympäristön tilan seurannasta ja julkistettava seurantatiedot sekä tiedotettava niistä. Kalvolan osalta näitä lakisääteisiä ympäristöviranomaisen tehtäviä hoitaa Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto, joka seuraa Kalvolan ympäristön tilaa ja tiedottaa siitä. Kestävän kehityksen indikaattorit ovat yksi osa tätä seurantajärjestelmää. 3

6 3. ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ASUINKUNTAANSA ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS KALVOLASSA 2004 Kevyenliikenteen oloihin Luonto-ja retkeilyreittien laatuun ja määrään Turvallisuus ja yleinen järjestys Mahdollisuus osallistua paikallistason suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseihin Julkinen liikenne Koulutusmahdollisuudet ja koulujen määrä Kulttuuri-,virkistys-ja vapaa-ajan palveluiden määrä ja laatu Sosiaali-ja terveyspalveluiden määrä ja laatu Rakennetun ympäristön laatu Luonnonympäristön laatu Työmahdollisuudet Asumistaso ja asunnon saatavuus 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % erittäin tyytyväinen melko tyytyväinen melko tyytymätön erittäin tyytymätön en osaa sanoa Kuva 2. Asukkaiden tyytyväisyys Kalvolassa 2004 Lähde: Ympäristökysely 2004, HML seudun ktt ky ympäristöosasto 4

7 ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS KALVOLASSA 1995 Turvallisuus Julkinen liikenne Koulut Kulttuuri ja vapaaaika Sosiaali- ja terveys Rakennettu ympäristö Luonnonympäristö Asuminen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % erittäin tyytyväinen melko tyytyväinen melko tyytymätön erittäin tyytymätön en osaa sanoa Lähde: Efektia (1995): Palvelujen laatu Hämeenlinnan seudulla 1995 Kuva 3. Asukkaiden tyytyväisyys Kalvolassa 1995 ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS KALVOLASSA 2001 Turvallisuus Julkinen liikenne Koulut Kulttuuri ja vapaa-aika Sosiaali- ja terveys Rakennet t u ympärist ö Luonnonympärist ö Asuminen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % erittäin tyytyväinen melko tyytyväinen melko tyytymätön erittäin tyytymätön en osaa sanoa Lähde: Efektia (2001): Palvelujen laatu Hämeenlinnan seudulla 2001 Kuva 4. Asukkaiden tyytyväisyys Kalvolassa Asukkaiden tyytyväisyys asuinkuntaansa on yksi tärkeimmistä kestävän kehityksen indikaattoreista. Kuntalaisille tulisi luoda mahdollisuus asua mm. seuraavat kriteerit täyttävissä olosuhteissa: turvallinen asuinympäristö, hyvä työpaikka, laadukas rakennettu- ja luonnonympäristö sekä mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa paikalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Asukastyytyväisyydestä saadaan tietoa erilaisten kyselytutkimusten avulla. Kalvolassa on tehty vuosina 1995 ja 2001 kyselytutkimus palveluiden laadusta. Vuonna 2004 ympäristöosasto toteutti ympäristökyselyn, jolla selvitettiin sekä asukastyytyväisyyttä kunnan eri toimintoihin että ympäristöasenteita. Näiden kyselyiden perusteella voidaan todeta, että kalvolaiset pitävät kuntaansa turvallisena ja luonnonläheisenä asuinpaikkana. Uusimman asukaskyselyn (2004) mukaan kuntalaiset olivat tyytyväisimpiä luonnonympäristön laatuun. Kaikkein tyytymättömimpiä kalvolaiset olivat julkiseen liikenteeseen ja työmahdollisuuksiin. Kehitys Asukkaiden tyytyväisyydessä paikallisyhteisöön ei ollut tapahtunut merkittäviä muutoksia vuodesta 1995 vuoteen Vuoden 2004 kysely poikkesi hieman aiemmista kyselyistä, mikä vaikeuttaa vertailua aiempiin vuosiin. Efektia (1995). Palvelujen laatu Hämeenlinnan seudulla Efektia (2001). Palvelujen laatu Hämeenlinnan seudulla Tutkimuksia Nurminen M. (2004). Hämeenlinnan seudun ympäristökysely Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä ympäristöosaston julkaisuja 31.

8 4. HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT t/a KALVOLAN HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT 1990, 2000 JA 2001 Maa- ja karjatalous Muu liikenne Tieliikenne Kiinteistöjen lämmitys ja muut aluelähteet Muu teollisuus : SYKE -Hertta-tietokanta. Rasilainen, T. ja Ruohonen, S. 2000: Hiilidioksidipäästöt projektikunnissa 1990 ja Ympäristöosaston monisteita 35. Kuva 5. Kalvolan hiilidioksidipäästöt Kasvihuonekaasupäästöjen määrä mittaa ihmistoiminnan aiheuttamaa kasvihuoneilmiön voimistumista ja ilmastonmuutosta. Hiilidioksidi on merkittävin kasvihuonekaasu, koska sitä on ilmakehässä huomattavasti enemmän kuin muita kasvihuonekaasuja. Hiilidioksidin osuus ilmastonmuutoksesta arvioidaan olevan noin 60 %. Hiilidioksidipäästöt voidaan jakaa luonnollisiin ja ihmisen aiheuttamiin päästöihin. Luonnon hiilenkierto käyttää jatkuvasti samaa hiiltä, joten hiilen kierto on tasapainossa lukuun ottamatta ihmisen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Suurin osa ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä syntyy poltettaessa fossiilisia polttoaineita energiantuotannossa ja liikenteessä. Muita merkittäviä päästölähteitä ovat mm. teolliset prosessit. Kehitys Ihmisen toiminta on lisännyt kasvihuonekaasujen pitoisuuksia ilmakehässä. Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ilmiö, jota pyritään torjumaan mm. Kioton pöytäkirjan avulla. Kalvolan hiilidioksidipäästöt ovat olleet vuodesta 1990 lähtien noin tonnia/vuosi. Suurin hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja Kalvolassa on tieliikenne (43 %). Teollisuuden osuus hiilidioksidipäästöistä on 33 %. Tieliikenteen päästöjen määrään pystyy jokainen vaikuttamaan valitsemalla ympäristöystävällisen kulkumuodon. Tavoite Suomen tavoitteeksi on Kioton pöytäkirjassa asetettu kasvihuonekaasupäästöjen palauttaminen enintään vuoden 1990 tasolle. Velvoite on täytettävä vuosiin mennessä. Vuonna 2005 alkava EU:n sisäinen päästökauppa rajoittuu ensi vaiheessa hiilidioksidipäästöihin. Hiilidioksidipäästökaupan tarkoituksena on vähentää hiilidioksidipäästöt EU-alueella Kioton sopimuksen vaatimalle tasolle. Sen piiriin kuuluvat keskikokoiset ja suuret energian tuotantolaitokset sekä huomattava osa energiavaltaisesta prosessiteollisuudesta. Tietopaketti ilmastonmuutoksesta Kuntaliitto, Kuntien ilmastonsuojelukampanja 6;1033;36689;36692 Rasilainen, T. ja Ruohonen, S Hiilidioksidipäästöt projektikunnissa 1990 ja 1998 (Forssa, Hattula, Hauho, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Renko ja Riihimäki). Ympäristöosaston monisteita 35. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto. 6

9 5. TALOUSVEDEN LAATU 20 VERKOSTOVEDEN LAATU KALVOLASSA Kalvolan vedenkäsittelylaitos on korjattu syyskuussa 2003, jolloin laitokselle on asennettu UV-desinfiointilaitteisto. näytteiden määrä kpl laatusuositusten ja vaatimusten raja-arvot ylittävät verkostovesinäytteet puhtaat verkostovesinäytteet Lähde: Hämeenlinnan seudun ktt ky ympäristöosasto Kuva 6. Verkostoveden laatu Kalvolassa Talousvedellä tarkoitetaan juomavettä sekä elintarvikkeiden tuotannossa, valmistuksessa, jalostuksessa, säilyttämisessä tai kaupanteossa käytettävää vettä. Talousveden valmistukseen käytetään pinta- ja pohjavettä. Pohjaveden laatu on yleensä pintavettä parempaa ja sen osuutta pyritään jatkuvasti nostamaan. Kehitys Vuosittain otettavien talousvesinäytteiden määrä Kalvolassa on vaihdellut näytteen välillä. Lähes kaikki Kalvolan verkostovesinäytteet täyttävät talousveden laatuvaatimukset. Kuvassa 6. näkyvät verkostoveden laatua heikentäneet ylitykset ovat johtuneet pääosin talousveden laatusuositusten ylityksistä. Vuonna 2003 ylitykset johtuivat raudan, mangaanin ja bakteerien kokonaislukumäärän laatusuositusten ylityksistä. Tavoite Vedellä on suuri kansanterveydellinen merkitys, joten tavoitteena on turvata laadultaan moitteetonta talousvettä juotavaksi, ruoanlaittoon, peseytymiseen, teollisuusprosesseihin ja palvelutuotantoon. Puhdas vesi ylläpitää väestön ja yksilön terveyttä. Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Suomen ympäristökeskus, Talous- ja juomavesi Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut talousvedelle kemiallisia ja mikrobiologisia laatuvaatimuksia sekä muita tavoitearvoja, joita kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo säännöllisesti. Kalvolassa käyttövettä valmistaa ja jakaa Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy. Kalvolan vesi on jälleenimeytettyä pohjavettä eli raakavesikaivosta vesi pumpataan Kankaistenharjuun sadetukseen ja harjun juurella olevasta kaivosta vedenkäsittelylaitokselle. 7

10 6. ARSEENIN RISKIALUEET Arseeni (As) on luonnostaan maaperässä oleva alkuaine. Arseenia on kaikkialla luonnossa pieniä määriä, joten sitä liikkuu myös hydrologisen kierron eri vaiheissa ilmassa, maaperässä, kasveissa sekä pohja- ja pintavedessä. Arseeni tunnetaan paremmin nimellä arsenikki, jota on käytetty myrkkynä. Arseeni tulee porakaivovesiin pääosin maa- ja kallioperästä. Arseeni on yksi pahimmista yksittäisten kaivojen veden laadun ongelmista. Arseenia saa olla juomavedessä enintään 0,01mg/l. Pitkäaikaisen altistumisen seurauksena arseenin tiedetään aiheuttavan syöpäsairauksia ja ääreisverenkierron sairauksia. Arseenipitoista vettä ei tulisi käyttää juomavetenä. Muihin taloustarkoituksiin vettä voi käyttää, mutta joissakin kunnissa on kehotettu välttämään arseenipitoisen veden käyttämistä löylyvetenä. Kehitys Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä ja Geologian tutkimuskeskus tekivät vuonna 1996 kuntayhtymän alueen kaivovesien laatututkimuksen. Keväällä ja kesällä 1996 näytteitä otettiin 108 porakaivosta ja 19 maakaivosta. Arseenin rajaarvo ylittyi 17 % näytteistä. Korkeat arseenipitoisuudet keskittyivät kuntayhtymän keskiosiin, Hattulaan ja Kalvolaan sekä Hämeenlinnan kaupungin pohjoisosaan. Korkein mitattu arseenipitoisuus ylitti raja-arvon lähes 200-kertaisesti. Porakaivon syvyydestä ei voi päätellä arseenipitoisuutta. Maakaivojen arseenipitoisuudet osoittautuivat pieniksi huolimatta näytteenoton keskittämisestä runsaasti arseenia sisältäville moreenialueille. Porakaivoanalyysien sekä kallio- ja maaperätietojen perusteella kuntayhtymän keskiosaan rajattiin arseenin riskialueet. Kuva 7. Arseenin riskialueet Vuoden 2000 lopussa Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto toteutti porakaivovesitutkimuksen, jonka avulla kartoitettiin yksityisten porakaivojen veden laatua kuntayhtymän (Hämeenlinna, Hattula, Hauho, Kalvola ja Renko) alueella. Yksi tutkituista terveydellisten laatuvaatimusten 8

11 parametreista oli arseenin pitoisuus vedessä. Kuntayhtymän alueen tutkituista 72 näytteestä 12 eli 17 % ylitti arseenin osalta annetun laatuvaatimuksen 0,01 mg/l. Arseenin raja-arvon ylittävien näytteiden suhteellinen osuus oli sama kuin vuonna 1996 tehdyssä tutkimuksessa. Verrattaessa tuloksia aiempiin tuloksiin, huomattiin että korkeat arseenipitoisuudet löytyivät suurimmaksi osaksi niiltä alueilta, jotka jo aikaisemmin oli luokiteltu riskialueiksi. Tavoite Tavoitteena on puhdas juomavesi. Kaivovesissä tulisi pyrkiä noudattamaan haitalliselle arseenille juomavedessä annettua enimmäisraja-arvoa 0,01 mg/l. Vesi tulisi puhdistaa tai siirtyä käyttämään puhdasta vettä mikäli raja-arvo ylittyy. Geologian tutkimuskeskus (2002). Tutkimusraportti 155. Tuhat kaivoa Suomen kaivovesien fysikaalis-kemiallinen laatu vuonna Idman (1996) Kaivovesitutkimus Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän alueella Geologian tutkimuskeskus. 9

12 7. RADON PORAKAIVOVESISSÄ Alueilla, joilla maaperässä on uraania, on pohjavedessä myös radonia (Rn), joka on Säteilyturvakeskuksen mukaan yleisin veden korkean radioaktiivisuuden aiheuttaja Suomessa. Radon on hajuton, väritön ja mauton radioaktiivinen kaasu, joka on terveysriski sekä hengitettynä että joutuessaan veden mukana juotuna elimistöön. Vedestä radonia vapautuu erityisesti astioiden- ja pyykinpesun yhteydessä, suihkussa ja muuten vettä lämmitettäessä avoimessa astiassa. Vedessä oleva radon haihtuu helposti huoneilmaan vettä lämmitettäessä. Juomaveden radonille altistutaan siten sekä hengitysteitse että juodussa vedessä. Juomaveden radonin aiheuttama säteilyriski on Suomessa huomattavasti pienempi kuin huoneilman radonin aiheuttama riski. Porakaivon käyttäjillä se on kuitenkin samaa luokkaa huoneilman riskin kanssa. Erot yksittäisten asuntojen ja kaivojen välillä ovat suuria. Rengas- ja lähdekaivoissa sekä vesilaitosvesissä radonpitoisuudet ovat yleensä pieniä. Kuva 8. Porakaivovesien radonpitoisuuksien keskiarvot ja porakaivovesitutkimustulokset (lähde: Säteilyturvakeskus STUK-A 171, Hämeenlinnan seudun ktt ky ympäristöosasto) tutkimuskaivoja kpl PORAKAIVOVESIEN RADONPITOISUUS KALVOLASSA Veden radonpitoisuus >1000 Bq/l Veden radonpitoisuus 300<1000 Bq/l Veden radonpitoisuus 100<300 Bq/l Veden radonpitoisuus 0<100 0 Bq/l Kuntayhtymän STUK:n tutkimus tutkimus Lähde: Hämeenlinnan seudun kkt ky ympäristöosasto ja STUK-A171 Kuva 9. Porakaivovesien radonpitoisuus 10

13 Kehitys Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto teki vuonna 2000 tutkimuksen porakaivovesistä. Kalvolassa tutkittiin 12 porakaivoa, jotka kaikki alittivat Säteilyturvakeskuksen yksityisille kaivoille antaman radonpitoisuuden suosituksen 1000 Bq/l. Näytteiden tuloksia verrattiin Säteilyturvakeskuksen vuosina tekemiin tutkimuksiin porakaivovesien radonpitoisuuksista. Säteilyturvakeskuksen tutkimuksissa Kalvolassa tutkittiin 9 porakaivoa, joista kaikki alittivat Säteilyturvakeskuksen yksityisille kaivoille antaman radonpitoisuuden suosituksen 1000 Bq/l. Tavoite Säteilyturvakeskus on antanut säteilylakiin 592/91 perustuen STohjeen vuonna Sen mukaan Säteilyturvakeskus suosittelee yksityisille kaivoille radonpitoisuuden pienentämistä, mikäli veden radonpitoisuus ylittää 1000 Bq/l. Niissä tapauksissa, joissa veden radonpitoisuus on suuri tai siinä on haitallisia määriä muita radioaktiivisia aineita, Säteilyturvakeskus suosittaa harkitsemaan liittymistä kunnan vesijohtoverkkoon tai kylän yhteiseen veden hankintaan, siirtymistä rengaskaivoon tai veden puhdistamista haitallisista aineista. PORAKAIVOVESIEN RADONPITOISUUS SUOMESSA 20 % 7 % 3 % 40 % 30 % Lähde: Säteilyturvakeskus, Säteily- ja ydinturvallisuuskatsauksia, Juomaveden radioaktiivisuus alle >100 Bq/l Bq/l Bq/l Bq/l yli 3000 Bq/l Kuva 10. Porakaivovesien radonpitoisuus Suomessa Mäkeläinen I, Huikuri P, Salonen L, Markkanen M, Arvela H (2001). Talousveden radioaktiivisuus perusteita laatuvaatimuksille. STUK-A Suomen ympäristökeskus, Radon porakaivovedessä Säteilyturvakeskus, Talousveden radon ja muut radioaktiiviset aineet ousvesi/fi_fi/esiintyminen/ Säteilyturvakeskus, Juomaveden radioaktiivisuus, Säteily- ja ydinturvallisuuskatsauksia. Voutilainen A, Mäkeläinen I, Huikuri P, Salonen L (2000). Porakaivoveden radonkartasto STUK- A

14 8. JÄRVIEN VEDEN LAATU Vesien yleinen käyttökelpoisuusluokitus kuvaa pintavesien keskimääräistä vedenlaatua sekä soveltuvuutta vedenhankintaan, kalavesiksi ja virkistyskäyttöön. Laatuluokka määräytyy vesistön luontaisen vedenlaadun ja ihmisen toiminnan vaikutuksien mukaan. Vesistöt luokitellaan viiteen luokkaan: Kuva 11. Vesistöjen yleinen käyttökelpoisuusluokitus Kalvolassa (lähde: Hämeenlinnan seudun ktt ky ympäristöosasto ja Hämeen ympäristökeskus) 12 Erinomainen: Vesialue on luonnontilainen. Vesistö on yleensä karu, kirkas tai lievästi humuspitoinen. Veden käyttöä rajoittavia leväesiintymiä ei todeta. Vesistö soveltuu erittäin hyvin kaikkiin käyttömuotoihin. Hyvä: Vesialue on lähes luonnontilainen, mutta lievästi rehevöitynyt tai selvästi humuspitoinen. Paikallisesti rajoittuneita leväesiintymiä voi esiintyä satunnaisesti. Vesistö soveltuu hyvin eri käyttömuotoihin. Tyydyttävä: Vesialue on jätevesien, hajakuormituksen tai muun toiminnan lievästi rehevöittämä tai vedenlaatu on muuten muuttunut. Tähän luokkaan kuuluvat myös luonnostaan huomattavan rehevät tai erittäin humuspitoiset vedet. Levähaittoja voi esiintyä toistuvasti. Haitallisten aineiden pitoisuudet vedessä, pohja-aineksessa tai eliöstössä voivat olla hieman luonnontilaisista arvoista kohonneet. Vesistö soveltuu yleensä tyydyttävästi useimpiin käyttömuotoihin. Välttävä: Vesialue on jätevesien, hajakuormituksen tai muun toiminnan voimakkaasti rehevöittämä tai vedenlaatu on muuten muuttunut. Levähaitat ovat yleisiä ja saattavat rajoittaa veden käyttöä pitkiä ajanjaksoja. Haitallisten aineiden pitoisuudet vedessä, pohja-aineksessa tai eliöstössä voivat olla selvästi luonnontilaisia arvoja korkeampia. Litorina-savimaiden vesistöissä ph-arvot voivat olla hetkellisesti hyvin alhaisia ja happamuudesta johtuvia kalakuolemia saattaa ajoittain esiintyä. Vesistö soveltuu yleensä vain sellaisiin käyttötarkoituksiin, joiden vedenlaatuvaatimukset ovat vähäiset. Huono: Vesialue on jätevesien, hajakuormituksen tai muun toiminnan pilaama. Levähaitat ovat erittäin yleisiä ja runsaita

15 estäen vesistön käytön usein pitkäksikin aikaa. Rehevyydestä johtuen myös happitilanne voi olla heikko. Haitallisten aineiden pitoisuudet vedessä, sedimentissä tai eliöstössä voivat olla tasolla, josta aiheutuu selvä riski vesistön käytölle tai vesiluonnolle. Litorina-savimaiden vesistöissä ph-arvot voivat olla hyvin alhaisia pitkiä ajanjaksoja, jolloin happamuudesta johtuvia kalakuolemia esiintyy toistuvasti. Vesistön käyttöä rajoittaa pysyvästi tai ajoittain jokin edellä mainituista tekijöistä. Ympäristöosaston julkaisuja 29. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto, NAPAprojekti. Kalvolan järvien veden laatu vaihtelee välttävästä erinomaiseen. Järvikohtainen luokitus on esitetty kuvassa 11. Vedenlaadultaan erinomaisia ovat Kotkajärvi ja Renkajärvi. Hyvälaatuisia järviä ovat Ahvenuslammi, Iso-Ohtislammi ja Kanajärvi. Veden laadultaan tyydyttävään luokkaan kuuluvia järviä ovat Ahlajärvi, Harvianjoki, Kallijärvi, Lapiolammi, Leinamonjärvi, Lintumaanjärvi, Murhalammi, Uurtaanjärvi, Vanajanselkä ja Äimäjärven Rastinselkä. Veden laadultaan välttäväksi luokitellaan Iso-Salanti, Muulinjärvi, Ojajärvi, Keihäsjärvi, Tyvijärvi ja Äimäjärven pohjoisosa. Tavoite Tavoitteena on säilyttää järvien veden laatu mahdollisimman hyvänä. Tavoitteeseen päästään vähentämällä vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta. Erilaisia kuormitusmuotoja ovat pistekuormitus, hajakuormitus, laskeuma ja luonnonhuuhtouma. Koska pistekuormitus on nykyisin saatu pääosin kuriin, haasteena on hajakuormituksen vähentäminen. Hämeenlinnan seudun ktt ky ympäristöosasto, Vesistöjen tila Hämeenlinnan seudulla Suomen ympäristökeskus, Yleisluokituksen kriteerit Kanta-Hämeen järvet kestävään kehitykseen (JÄRKIhanke), suullinen tiedonanto projektipäällikkö Heli Jutilalta Jutila H. & Harju H. (2004). Kalvolan luonto-opas. 13

16 9. RANNAT JA LOMA-ASUNNOT kpl KESÄMÖKKIEN MÄÄRÄ KALVOLASSA Edellä lueteltujen negatiivisten vaikutusten lisäksi mökkeilyllä on myös useita positiivisia vaikutuksia: mökkiläiset lisäävät kunnan palvelujen käyttöastetta, mökkeilyllä voidaan edesauttaa maaseudun ja kaupungin välistä vuorovaikutusta, mökeillä käytetään paljon uusiutuvaa puuenergiaa ja mökkeily lisää maaseudun elävänä säilymistä. Tärkeintä on kuitenkin se, että loma-asunto on suomalaisille merkittävä virkistäytymisen ja rentoutumisen paikka Lähde: Tilastokeskus Kuva 12. Kesämökkien määrä Kalvolassa Ranta on monimuotoinen elinympäristö, jossa maa- ja vesiluonto kohtaavat ja elävät vuorovaikutuksessa. Rantarakentamisella vaikutetaan suhteellisen pysyvästi rannan käyttöön, kuten jokamiehen oikeuksien mukaiseen virkistyskäyttöön. Kaavoituksen avulla pyritään ohjaamaan rantojen käytön suunnittelua. Loma-asumisella on lukuisia ympäristövaikutuksia: kahdessa paikassa asuminen lisää luonnonvarojen kulutusta, mökkiliikenne aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä, mökkien jätevedet lisäävät vesistöjen ravinnekuormitusta, rantaviivan kaavoittaminen vie tilaa kasveilta ja eläimiltä, mökkirakentaminen vähentää rantojen yleistä virkistyskäyttöä ja sähkön kulutus on kasvaa mökkien talvikäytön myötä. Kuva 13. Kalvolan loma-asuntojen sijainti 14

17 Kehitys Suomi on aikaisemmin ollut ainoa Euroopan maa, jossa rannoille rakentamista ei rajoitettu suojavyöhykkeillä tai tiukoilla kaavamääräyksillä. On esitetty arvioita, että noin 80 % Suomen rantarakentamisesta on toteutunut ilman varsinaista maankäytönsuunnittelua. Viime vuosina ranta-alueiden maankäytön suunnittelua on tehostettu. Vuonna 1997 voimaan tuli rantojen kaavavelvoite ja vuonna 2000 voimaan tulleessa maankäyttö- ja rakennuslain 72 pykälässä on ranta-alueita koskevat erityiset säännökset. Säännösten mukaan ranta-alueelle ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Kalvolassa oli vuonna 2003 Tilastokeskuksen mukaan 1014 lomaasuntoa. Vuodesta 1980 lähtien loma-asuntojen määrä on tasaisesti kasvanut. Kalvolassa reilu puolet loma-asunnoista sijaitsee korkeintaan 100 m etäisyydellä rantaviivasta. Tavoite Maankäyttö- ja rakennuslaissa on annettu ranta-alueiden lomaasutusta koskevia kaavoja varten erityiset sisältövaatimukset, joissa otetaan huomioon mm. luonnonsuojelu, virkistystarpeet, maisemaarvot, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen. Kunnilla on mahdollisuus vaikuttaa rantarakentamiseen kaavoituksen ja rakennusvalvonnan keinoilla, joilla ympäristöarvot voidaan kytkeä yhä paremmin mukaan suunnitteluun ja rakentamiseen. Maankäyttö- ja rakennuslaki /132. Sisäasiainministeriö (2003). Saaristo-ohjelma C2256CA7002E46E6/$file/saaristo_ohjelma_2003_2006.pdf Stranden, L. (2003). Joka niemeen notkoon saarelmaan. Ympäristö ja terveys 2/2003. Väestörekisterikeskus, Rakennus- ja huoneistorekisteri. 15

18 10. RANTOJEN SULKEUTUNEISUUS KALVOLAN RANTOJEN SULKEUTUNEISUUSASTE Renkajärvi Kotkajärvi Vanajavesi Äimäjärvi Kanajärvi Iso-Salanti Ke ihäsjärvi Lintumaan Tyvijärvi Leinamonj Ahlajärvi Uurtaanjär Ojajärvi Muulinjärvi Kokkijärvi 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vapaata rantaa Sulkeutunutta rantaa : HML seudun ktt ky ympäristöosasto, Väestörekisterikeskus (rhr- Kuva 14. Kalvolan rantojen sulkeutuneisuusaste Rantojen luonnontilaa muuttavat vakituinen asutus, teollisuus ja vapaa-ajan asutus. Rantarakentamisen yhteydessä puhutaan usein myös rannan sulkeutuneisuudesta. Rannan sulkeutuneisuudella tarkoitetaan sitä, että rakennettu rantavyöhyke vaikeuttaa rantaalueiden hyödyntämistä muihin maankäyttömuotoihin ja samalla rajoittaa rantojen jokamiehenoikeuteen perustuvaa virkistyskäyttöä. Kalvolan rantojen sulkeutuneisuusaste on 48 % eli lähes puolet rannoista on rakennusten lähivaikutuspiirissä. Vapaita järvenrantoja voidaan siis arvioida olevan 52 %. On kuitenkin huomattava, että Kalvolassa vapaan rannan käyttömahdollisuuksia vähen tävät olemassa olevien rakennusten lisäksi tiet ja monet luonnontekijät. Kuva 15. Kalvolan rantojen sulkeutuneisuus Kalvolan rantojen sulkeutuneisuus arvioitiin siten, että Väestörekisterikeskuksen rakennus- ja huoneistorekisteristä paikannettiin rakennusten sijainti koordinaattitiedoin. Tämän jälkeen yksittäisen rakennuksen lähivaikutusalue määriteltiin ympyräksi, jonka säde on 100 metriä. Se osa rantaviivasta, joka sisältyy edellä määriteltyyn rakennuksen lähivaikutusalueeseen, katsotaan sulkeutuneeksi. Lähivaikutusalueiden ulkopuolisista rannoista käytetään nimitystä vapaat rannat. 16

19 Kalvolan järvenrantojen sulkeutuneisuusanalyysissä otettiin huomioon kaikki vuoden 2002 rakennus- ja huoneistorekisterissä olevat rakennukset, joiden koordinaattitiedot olivat saatavissa. Tiedot puuttuivat noin 10 % rakennus- ja huoneistorekisterissä olevista rakennuksista. Näitä rakennuksia ei voitu ottaa sulkeutuneisuusanalyysissä huomioon. Tämän vuoksi rantojen todellinen sulkeutuneisuusaste voi olla tässä esitettyä hieman suurempi. Tavoite Rantarakentamisessa kuten muussakin rakentamisessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslakia. Lain ensimmäisen luvun ensimmäisessä pykälässä todetaan, että lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Rantarakentamisessa tavoitteena on, että ennen rakentamista ranta-alueen käyttö suunnitellaan joko yleis- tai asemakaavalla. Maankäyttö- ja rakennuslaki /132. Rantojen suojelu ja rantojen maankäytön ohjaus sluettelo.htm Wakkanet Oy, Kestävä rakentaminen Väestörekisterikeskus, Rakennus- ja huoneistorekisteri. 17

20 11. UIMAVEDEN LAATU 10 8 UIMAVESIEN LAATU URHEILUKENTÄN RANNALLA KALVOLASSA huonoja tai välttäviä hyviä näytteitä kpl Lähde: Hämeenlinnan seudun ktt ky ympäristöosasto 10 8 Kuva 16. Uimavesien laatu Urheilukentän rannalla UIMAVESIEN LAATU LEPAANRANNAN ULKOILUMAJALLA KALVOLASSA huonoja tai välttäviä hyviä näytteitä kpl Kuva 18. Kalvolan yleiset uimarannat Lähde: Hämeenlinnan seudun ktt ky ympäristöosasto Kuva 17. Uimavesien laatu 2003 Kalvolassa tarkkaillaan säännöllisesti kahden uimarannan veden laatua, yleistä kuntoa ja varustetasoa neljä kertaa kesässä. 18

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region)

KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region) KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region) Ympäristönsuojelutarkastaja Kuopio, 29.11.2010 YMPÄRISTÖHALLINTO SUOMESSA ALUEHALLINTOVIRAS TOT - Ympäristölupien

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Radonin vaikutus asumiseen

Radonin vaikutus asumiseen Radonin vaikutus asumiseen Pohjois-Espoon Asukasfoorumi 28.10.2010 Tuomas Valmari, Säteilyturvakeskus Radon on radioaktiivinen kaasu, joka hengitettynä aiheuttaa keuhkosyöpää syntyy jatkuvasti kaikessa

Lisätiedot

Uudenkaupungin kasvihuonekaasupäästöt 2007

Uudenkaupungin kasvihuonekaasupäästöt 2007 Uudenkaupungin kasvihuonekaasupäästöt 2007 Olli-Pekka Pietiläinen, Suomen ympäristökeskus, 20.2.2009 Ilmastonmuutos on haastavin ja ajankohtaisin maailmanlaajuisista ympäristöuhkista johtuu kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä

Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä ohjeistusta kiviainesten kestävään käyttöön Asrocks-hanke v. 2011-2014. LIFE10ENV/FI/000062 ASROCKS. With the contribution of the LIFE financial

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI: LUONNOS STRATEGISIKSI PÄÄMÄÄRIKSI

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI: LUONNOS STRATEGISIKSI PÄÄMÄÄRIKSI Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI: LUONNOS STRATEGISIKSI PÄÄMÄÄRIKSI Ehdotukset strategisiksi päämääriksi Kaupungin hyvinvoinnin osa-alue Ehdotukset strategisiksi

Lisätiedot

MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus

MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus Mutku ry 21.3.2013 Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Käsiteltävät aiheet Maaperän tilan tietojärjestelmä Tietojärjestelmän kohteet Alueiden kunnostaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Vt 9 Tampere Orivesi YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Arvioinnin työohjelma: ohjaa vaikutusarviointien tekemistä Välittää tietoa: hankkeen suunnittelun vaihtoehdoista tutkittavista vaihtoehdoista

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE Sisältö Väestökehitys ja -ennuste Väestön ikärakenteen muutoksia Asutuksen sijoittuminen Asukasmäärän

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

Ampumarata ympäristöturvallisuuden näkökulmasta. Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Turvallinen ampumarata -seminaari 2.3.2012

Ampumarata ympäristöturvallisuuden näkökulmasta. Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Turvallinen ampumarata -seminaari 2.3.2012 Ampumarata ympäristöturvallisuuden näkökulmasta Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Turvallinen ampumarata -seminaari 2.3.2012 Esityksen sisältö Rajautuu haitallisten aineiden aiheuttamiin riskeihin Ympäristöhaitan

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia jotka kohdistuvat (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISTARPEIDEN MÄÄRITTÄMISEKSI

PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISTARPEIDEN MÄÄRITTÄMISEKSI PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISTARPEIDEN MÄÄRITTÄMISEKSI PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN PERINTEISESTI KEHITTÄMISSUUNNITELMISSA Perinteisesti kartoilla esitettyjä paikkatietoja

Lisätiedot

Uimavesidirektiivin. Suomessa. Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö. Jätevedet ja hygienia -iltaseminaari, 14.1.

Uimavesidirektiivin. Suomessa. Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö. Jätevedet ja hygienia -iltaseminaari, 14.1. Uimavesidirektiivin toimeenpano Suomessa Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Jätevedet ja hygienia -iltaseminaari, Direktiivi i uimaveden laadun hallinnasta (2006/6/EY) Direktiivin toimeenpano

Lisätiedot

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Nunu Pesu ympäristöministeriö 27.3.2013 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 1900 1998 ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 1900 1998 ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 19 1998 ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia) 4 3 2 1 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

EKOLASKUREIDEN KEHITTÄMINEN: LUONNONVARAT, MONIMUOTOISUUS, ILMASTOVAIKUTUKSET

EKOLASKUREIDEN KEHITTÄMINEN: LUONNONVARAT, MONIMUOTOISUUS, ILMASTOVAIKUTUKSET EKOLASKUREIDEN KEHITTÄMINEN: LUONNONVARAT, MONIMUOTOISUUS, ILMASTOVAIKUTUKSET Ari Nissinen, Jari Rantsi, Mika Ristimäki ja Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus (SYKE) 3.4.2012, Järjestäjät: KEKO-projekti

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

A7-0277/129/REV

A7-0277/129/REV 3.10.2013 A7-0277/129/REV Tarkistus 129/REV Cristina Gutiérrez-Cortines PPE-ryhmän puolesta Mietintö Andrea Zanoni Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi COM(2012)0628

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6336/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6336/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (1) 15 Asianro 6336/11.03.00/2017 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt ajanjaksolla 1990-2016 Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN KEURUU 18.4.2012 Ritva Schiestl Ympäristölakimies Ritva Schiestl 19.4.2012 Osallistuminen ja vaikuttaminen perustuslain mukaan Kansanvaltaisuus Kansanvaltaan sisältyy

Lisätiedot

Vesi asema- ja rantaasemakaavassa

Vesi asema- ja rantaasemakaavassa Vesi asema- ja rantaasemakaavassa Vantaanjoki-neuvottelukunnan seminaari Etelä-Suomen lääninhallituksen auditorio Yliarkkitehti Anne Jarva 1 Vesi asema- ja ranta-asemakaavassa Asemakaavan ja ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

Maapallon kehitystrendejä (1972=100)

Maapallon kehitystrendejä (1972=100) Maapallon kehitystrendejä (1972=1) Reaalinen BKT Materiaalien kulutus Väestön määrä Hiilidioksidipäästöt Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Porutaku hanke, Merja Mattila

ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Porutaku hanke, Merja Mattila POROYMPÄRISTÖ ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Porutaku hanke, Merja Mattila POROYMPÄRISTÖ Poroympäristö Poron kannalta tila, ravintoa, rehua, rauhaa Poronhoidon kannalta tila harjoittaa elinkeinoa, erään

Lisätiedot

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 7.11.2011 Ilmanlaadun seurantaa vuoden jokaisena tuntina HSY huolehtii jäsenkuntiensa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue Varsinais-Suomen ELY-keskus / Olli Madekivi 13.4.2010 1 Organisaatio 13.4.2010 2 Ympäristökeskuksesta ELYn

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Selvitys valtioneuvoston periaatepäätöksen ja valtakunnallisen toimintaohjelman toteutumisesta meluntorjunnasta

Selvitys valtioneuvoston periaatepäätöksen ja valtakunnallisen toimintaohjelman toteutumisesta meluntorjunnasta Selvitys valtioneuvoston periaatepäätöksen ja valtakunnallisen toimintaohjelman toteutumisesta meluntorjunnasta Ari Saarinen Lentomelun seudullinen seurantaryhmä 13.12.2012 Meluntorjunnan toimintaohjelma

Lisätiedot

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto 2 VESI MAAKUNTAKAAVASSA Seuraavassa lyhyesti: Maakuntakaavasta

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonsuojelussa

Ajankohtaista luonnonsuojelussa Ajankohtaista luonnonsuojelussa Kaavoituksen ajankohtaispäivä Ruissalo 6.6.2013 Luonnonsuojeluyksikkö, ylitarkastaja Leena Lehtomaa Luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus Luonnon monimuotoisuuden vähenemisellä

Lisätiedot

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ ELY-KESKUS - LAKISÄÄTEINEN ROOLI KAAVOITUKSESSA - EDISTÄÄ, OHJAA JA VALVOO KUNTIEN KAAVOITUSTA - EDUSTAA VALTION LUONNONSUOJELUVIRANOMAISTA - VALITUSOIKEUS 2 MRL: Elinkeino-,

Lisätiedot

Savon ilmasto-ohjelma

Savon ilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelma Kuntien ilmastokampanjan seminaari 15.11.2011 Anne Saari 1 Kansainvälinen ilmastopolitiikka Kioton sopimus 16.2.2005, v. 2012 jälkeen? Durbanin ilmastokokous 28.11. 9.12.2011 EU 2008:

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 2, HANKEKUVAUS VE1 HANKEKUVAUS VE2 HANKEKUVAUS VE0A JA VE0B ARVIOINTIMENETELMÄT Herkkyys Alhainen Keskisuuri

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA VERKOSTON ALUEISIIN

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA VERKOSTON ALUEISIIN ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA 2000 -VERKOSTON ALUEISIIN 2007 1. Taustaa Natura 2000 verkosto on Euroopan Unionin kattava luonnonsuojelulle tärkeiden

Lisätiedot

Ranta-alueella käytettävät mitoitusperusteet poikkeamispäätösten valmistelussa.

Ranta-alueella käytettävät mitoitusperusteet poikkeamispäätösten valmistelussa. Ranta-alueella käytettävät mitoitusperusteet poikkeamispäätösten valmistelussa. - Taustalla 1.4.2016 voimaan tulleenmaankäyttö- ja rakennuslain muutos, jossa poikkeamistoimivalta on siirtynyt kunnille.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 40 Asianro 3644/11.03.00/2016 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt: Vuoden 2014 vahvistetut päästöt ja ennakkotieto vuodelta 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

osana liikennejärjestelmää

osana liikennejärjestelmää Tieliikenne osana liikennejärjestelmää Osastonjohtaja Sami Mynttinen Aina voi tapahtua 2 Liikennejärjestelmä ja tieliikenne Määritelmä Liikennejärjestelmä koostuu liikenteen infrastruktuurista, sitä käyttävästä

Lisätiedot

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus MRL 72 mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Silloin kun kaavaa ei ole, rakentamiseen

Lisätiedot

MELUN- JA TÄRINÄNTORJUNTA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA. Opas ja sen soveltaminen käytäntöön

MELUN- JA TÄRINÄNTORJUNTA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA. Opas ja sen soveltaminen käytäntöön MELUN- JA TÄRINÄNTORJUNTA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA Opas ja sen soveltaminen käytäntöön 7.12.2013 Taustaksi Uudenmaan ELY-keskus on laatinut oppaan MELUN- JA TÄRINÄNTORJUNTA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA Perustuu

Lisätiedot

Hiidenmäen meluselvitys

Hiidenmäen meluselvitys Hiidenmäen meluselvitys Hanke: Pvm: 15.6.2009 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavaa (8111 ja 8255) Ruskon kaupunginosassa. Tätä tarkoitusta varten on valmistanut melumallin

Lisätiedot

Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen

Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen 1 LUONNONSUOJELUALUEET Suomen pinta-alasta suojeltu noin yhdeksän prosenttia luonnonsuojelu- ja erämaalailla. Lisäksi suojelutavoitteita tukevia muita alueita sisältyy

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Vesienhoidon TPO Teollisuus

Vesienhoidon TPO Teollisuus Vesienhoidon TPO Teollisuus Sidosryhmäseminaari 5.3.2014 Juha Lahtela 5.3.2014 Nykykäytäntö Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan

Lisätiedot

Liiketoimintana luonnonvarojen säästäminen

Liiketoimintana luonnonvarojen säästäminen Liiketoimintana luonnonvarojen säästäminen Liiketoimintaa ympäristöstä -asiakastilaisuus 10.12.2013 Yliaktuaari Tilastokeskus Ympäristöliiketoiminta osana ympäristötilinpitoa Ympäristötilinpito mittaa

Lisätiedot

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö Kaavoitus ja pohjavedet Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö 7.10.2015 Kaavoitus ja pohjavedet, sisältö: Maankäytön suunnittelujärjestelmä Suomessa Esimerkkejä

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

IHKU haittakustannusmallin toiminta ja käytön demonstrointi. Mikko Savolahti SYKE

IHKU haittakustannusmallin toiminta ja käytön demonstrointi. Mikko Savolahti SYKE IHKU haittakustannusmallin toiminta ja käytön demonstrointi Mikko Savolahti SYKE 24.11.2017 Sisältö Miksi tarvitaan haittakustannusmalli? Miten yksikköpäästöjen haittakustannukset on laskettu? Mihin malli

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

edellytykset yy Kankaanpää

edellytykset yy Kankaanpää Poikkeamislupien i i ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset yy Kankaanpää 5.9.2013 Poikkeamispäätös / suunnittelutarveratkaisu rakennusluvan edellytyksenä Asemakaavoitettu alue rakennuslupa kaavanmukaiseen

Lisätiedot

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA - Missä vaiheessa ja miten terveydensuojelu voi vaikuttaa? Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Tuulivoima, ympäristöystävällisyyden symboli vai lintusilppuri?

Lisätiedot

Kaavoitus ja jätehuolto

Kaavoitus ja jätehuolto 1 Kaavoitus ja jätehuolto Kaarina Rautio 21.4.2008 2 Maakunnan kehittämisen malli 2 3 Kaavajärjestelmä (MRL) Valtakunnalliset alueidenkäyttö- tavoitteet - Valtioneuvosto hyväksyy MAAKUNTAKAAVA Kuntien

Lisätiedot

Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta

Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta Ympäristöterveyskyselyn tuloksia 14.12.2016 Timo Lanki HSY:n ilmanlaadun tutkimusseminaari Tausta Kaivattiin ilmansaasteiden ja melun epidemiologisiin

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen, mutta ihminen voimistaa sitä toimillaan. Tärkeimmät ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristönsuojelusta

Ajankohtaista ympäristönsuojelusta Ajankohtaista ympäristönsuojelusta Pekka Jalkanen Ympäristöministeriö Hallitusohjelman keskeiset hankkeet Yleiset tavoitteet Käynnissä olevat prosessit Uudet aloitteet Kansainvälisen toiminnan painopisteet

Lisätiedot

Onko kestävän kehityksen indikaattoreista iloa? Janne Rinne Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Onko kestävän kehityksen indikaattoreista iloa? Janne Rinne Suomen ympäristökeskus (SYKE) Onko kestävän kehityksen indikaattoreista iloa? Janne Rinne Suomen ympäristökeskus (SYKE) Kansalliset kestävän kehityksen indikaattorit Ensimmäiset keke-indikaattorit 2000 Kokoelmaa päivitetty ja uudistettu

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS JA HÄMEENKYRÖ ANTERO ALENIUS

ILMASTONMUUTOS JA HÄMEENKYRÖ ANTERO ALENIUS ILMASTONMUUTOS JA HÄMEENKYRÖ ANTERO ALENIUS ILMASTONMUUTOKSEN KÄSITTEET IHMISTEN TOIMINNASTA JOHTUVA ILMASTON LÄMPENEMINEN, JOTA AIHEUTTAA ILMAKEHÄN LISÄÄNTYVÄ KASVIHUONEKAASUPITOISUUS. KASVAVIA HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A STORA ENSO OYJ Kesärannan ranta-asemakaavaalueen vesihuolto Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24308 Selostus 1 (6) Määttä Päivi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen OIVApaikkatietopalvelun

Suomen ympäristökeskuksen OIVApaikkatietopalvelun Suomen ympäristökeskuksen OIVApaikkatietopalvelun käyttö Sanna Vienonen Suomen ympäristökeskus (perustuen Mirjam Orvomaan esitykseen) Viranomaisten uudet työkalut talousveden laadun turvaamiseksi 4.6.2015

Lisätiedot

MIKKELI 20.9.2012 RISKIPERUSTAINEN MAAPERÄN KUNNOSTUS

MIKKELI 20.9.2012 RISKIPERUSTAINEN MAAPERÄN KUNNOSTUS MIKKELI RISKIPERUSTAINEN MAAPERÄN KUNNOSTUS SISÄLTÖ Yrityksemme Mikä on riski? Riskeihin pohjautuva kunnostus Kunnostuksen kustannuksista Kiinteät ohjearvot vs riskiperusteinen kunnostus RAMBOLL FINLAND

Lisätiedot

Liikenteen meluntorjunta: nykytila, tavoitteet ja toimet - Tilaisuus Kirkkonummella 29.9.2008. Risto Saari Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen meluntorjunta: nykytila, tavoitteet ja toimet - Tilaisuus Kirkkonummella 29.9.2008. Risto Saari Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen meluntorjunta: nykytila, tavoitteet ja toimet - Tilaisuus Kirkkonummella 29.9.2008 Risto Saari Liikenne- ja viestintäministeriö Melualueilla (päiväajan yli 55 db, LAeq7-22 > 55 db) asuvien lukumäärät

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

Ympäristömegatrendit osaksi yritysten arvoketjua

Ympäristömegatrendit osaksi yritysten arvoketjua Ympäristömegatrendit osaksi yritysten arvoketjua Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Ympäristöosaaminen arvoketjussa 20.9.2011 Teknologiateollisuus, Helsinki Kuva: Lauri Rotko/Plugi Megatrendit - lähtökohdat

Lisätiedot

TOIVAKAN KIRKONKYLÄN UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI

TOIVAKAN KIRKONKYLÄN UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI TOIVAKAN KIRKONKYLÄN UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. UIMAVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA VALVONTA 2.1 Laatuvaatimukset ja suositukset. 2.2 Laadun arviointi ja luokitus 2.3 Laadun

Lisätiedot

Metsätalous ja kaavoitus Suomen metsäkeskus

Metsätalous ja kaavoitus Suomen metsäkeskus Metsätalous ja kaavoitus Suomen metsäkeskus Mika Salmi, Projektipäällikkö 10.10.2017 Metsätalous ja kaavoitus hanke Suomen metsäkeskus Hankeaika on 1.3.2017 31.12.2018 Hanke tukee Kansallisessa metsästrategiassa

Lisätiedot

Luonnonympäristön suojelu arktisella alueella

Luonnonympäristön suojelu arktisella alueella Luonnonympäristön suojelu arktisella alueella Hannele Pokka Ympäristöministeriö 19.1.2015 LEVI, Kestävä kaivannaisteollisuus arktisilla alueilla Kes Luonnonsuojelusta luonnon monimuotoisuuden suojeluun

Lisätiedot

Vesipolitiikan puitedirektiivi on prosessi

Vesipolitiikan puitedirektiivi on prosessi Vesipolitiikan puitedirektiivi on prosessi Puitedirektiivi on Euroopan laajuinen, uusi järjestelmä. Direktiivi luo jatkuvan prosessin, jolle on annettu määräajat ja tavoitteet. Kansallinen toteutus sovitetaan

Lisätiedot

Maaperän tilan tietojärjestelmä ja. Teija Haavisto / Suomen ympäristökeskus

Maaperän tilan tietojärjestelmä ja. Teija Haavisto / Suomen ympäristökeskus Maaperän tilan tietojärjestelmä ja maaperän pilaantuminen Teija Haavisto / Suomen ympäristökeskus Kohteiden kartoittaminen Tietoja kartoitettu 1980-luvun lopusta lähtien Saastuneiden maa-alueiden selvitys-

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Helsinki 16.12.2016 Ympäristölakimies Pasi Kallio Suomen luonnonsuojeluliitto ry Luontoselvitysten merkitys Hyvällä taustoituksella ja suunnittelulla voidaan säilyttää

Lisätiedot

Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä. Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos

Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä. Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos Johdanto: Kaatopaikoilla orgaanisesta jätteestä syntyy kasvihuonekaasuja: - hiilidioksidia, - metaania - typpioksiduulia.

Lisätiedot

Ekologisen kestävyyden tavoitteet maankäyttö- ja rakennuslaissa. Olli Maijala Ympäristöministeriö KEKO-workshop, SYKE

Ekologisen kestävyyden tavoitteet maankäyttö- ja rakennuslaissa. Olli Maijala Ympäristöministeriö KEKO-workshop, SYKE Ekologisen kestävyyden tavoitteet maankäyttö- ja rakennuslaissa Olli Maijala Ympäristöministeriö KEKO-workshop, SYKE 3.4.2012 Alustuksen sisältö ja painotukset 1) Ekologinen kestävyys / läheiset käsitteet:

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

MRL-arvioinnin raportti viimeistelyvaiheessa. Raportti julkistetaan 13.2.2014. Eri luvuissa päätelmiä kyseisestä aihepiiristä

MRL-arvioinnin raportti viimeistelyvaiheessa. Raportti julkistetaan 13.2.2014. Eri luvuissa päätelmiä kyseisestä aihepiiristä MRL-arvioinnin raportti viimeistelyvaiheessa Raportti julkistetaan 13.2.2014 Eri luvuissa päätelmiä kyseisestä aihepiiristä Loppuun (luku 14) tiivistelmä, jossa keskeisimmät asiat Raporttiin tulossa n.

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Yleistä Tähän raporttiin on koottu yhteenveto Jyväskylän keskustan ja Palokan mittausasemien

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 Sisältö Tällä kalvosarjalla kuvataan maankäytön ja liikenneturvallisuuden välistä suhdetta 1. Maankäytön suunnittelu ja liikenneturvallisuus 2. Liikenneturvallisuuden

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia) Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia) Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia) 4 3 2 1 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut 22.9.2

Lisätiedot

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä Lakimies Marko Nurmikolu Selvilläolovelvollisuus YSL 6 : Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä

Lisätiedot

Liikenteen ympäristövaikutuksia

Liikenteen ympäristövaikutuksia Liikenteen ympäristövaikutuksia pakokaasupäästöt (CO, HC, NO x, N 2 O, hiukkaset, SO x, CO 2 ) terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti, ilmasto pöly terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti melu, tärinä

Lisätiedot

Talousveden laatu ja pohjaveden käsittely

Talousveden laatu ja pohjaveden käsittely Talousveden laatu ja pohjaveden käsittely Aino Pelto-Huikko Tutkija, DI 5.6.2014 Kankaanpää Vesivälitteiset epidemiat 69 vesiepidemiaa vuosina 1998 2010 Suurin osa (pienillä) pohjavesilaitoksilla (25)

Lisätiedot

Jyväskylän resurssiviisaiden kokeilujen vaikuttavuusarviointi

Jyväskylän resurssiviisaiden kokeilujen vaikuttavuusarviointi Jyväskylän resurssiviisaiden kokeilujen vaikuttavuusarviointi Riina Antikainen, Maija Mattinen, Marja Salo Suomen ympäristökeskus (SYKE) 18.12.2013 Kuva: Mauri Mahlamäki Muut kuvat: Sitran resurssiviisaus

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Kestävä liikenne ja matkailu

Kestävä liikenne ja matkailu Kestävä liikenne ja matkailu Avainsanat: kestävä liikenne, kestävä matkailu, vastuullinen kuluttaminen Liikenne mitä se on? Liikenne on... ihmisten, asioiden, raaka-aineiden ja tavaroiden kuljetusta tietoliikennettä

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot