KY-SÄÄTIÖN VAATIMUKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KY-SÄÄTIÖN VAATIMUKSET"

Transkriptio

1

2 ASIAESITTELY Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiön asiaesittely Asia S 14/1934 AYY vastaan KY-säätiö Laamanni, asianajaja Seppo Kemppinen ja asianajaja Kristiina Harenko 2

3 KY-SÄÄTIÖN VAATIMUKSET AYY:n valitus on hylättävä AYY on velvoitettava korvaamaan täysimääräisesti laillisine korkoineen ja arvonlisäveroineen KY-säätiön asianosais- ja oikeudenkäyntikulut KY-säätiön vastavalituksen mukaisesti käräjäoikeudessa hovioikeudessa 3

4 MISTÄ ASIASSA ON KYSYMYS KY on päättänyt lahjoittaa KY-säätiölle omaisuutta nettoarvoltaan yhteensä noin 34,9 miljoonan euron arvosta (V34) KY:lle jäänyt lahjoituksen jälkeen omaisuutta nettoarvoltaan yhteensä noin 34,7 miljoonan euron arvosta (V34) 4

5 TAPAHTUMIEN KULKU - Keskustelua yliopistojen yhdistymisestä - Neuvottelut TKY:n kanssa - Valmistelut KY:n jäsenten etujen turvaamiseksi KYE KY:n reunaehdot - Männistön Ponsi - Neuvotteluvaltuudet KYE Lahjoituspäätökset - Valtuudet jatkaa neuvotteluja TKY:n kanssa 5

6 TAPAHTUMIEN KULKU Eduskunta hyväksyy uuden yliopistolain Yliopistolain voimaanpanolaki voimaan KY lakkaa olemasta Uusi yliopistolaki voimaan - AYY aloittaa toimintansa KYE KYE Vahvistetaan lahjoituspäätökset - Kiitetään valmistelusta 6

7 MISTÄ ASIASSA ON KYSYMYS Lahjoituspäätöksiä tehtäessä KY:n toimintaan on sovellettu voimassa ollutta yliopistolakia 645/1997 Lain 40 :n 1 ja 2 momentin mukaan Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnalla on itsehallinto. Tarkemmat säännökset ja määräykset ylioppilaskunnasta annetaan asetuksella ja ylioppilaskunnan säännöillä. 7

8 MISTÄ ASIASSA ON KYSYMYS Lahjoituspäätöksiä tehtäessä KY:n toimintaan on sovellettu voimassa ollutta yliopistoasetusta 116/1998 Asetuksen 2 :n 1 momentin mukaan Ylioppilaskunnan päätösvaltaa käyttävät ylioppilaskunnan edustajisto ja hallitus siten kuin ylioppilaskunnan säännöissä tarkemmin määrätään. Hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Asetuksen 6 :n mukaan Ylioppilaskunnan päätökseen haetaan muutosta valittamalla lääninoikeuteen niin kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Sen lisäksi, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään, ylioppilaskunnan jäsen saa hakea muutosta ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen sekä 2 :n 2 momentissa tarkoitetun toimielimen päätökseen sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai ylioppilaskuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tai on muuten lain, asetuksen taikka ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastainen. 8

9 MISTÄ ASIASSA ON KYSYMYS Lahjoituspäätöksiä tehtäessä KY:n toimintaan on sovellettu KY:n perussääntöjä (V4) KY:n tarkoitus (3 kohta) Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Oikeushenkilönä se voi omistaa omaisuutta sekä tehdä sopimuksia ja muita oikeustoimia. Toimielimet (4 kohta) Ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin on edustajisto. Sen valitsee ylioppilaskunnan jäsenistö suhteellisilla vaaleilla ---. Päätös-, hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttävät toimielimet ovat hallitus sekä taloutta ja omaisuudenhoitoa koskevissa asioissa taloustoimikunta, jotka edustajisto valitsee. 9

10 MISTÄ ASIASSA ON KYSYMYS Lahjoituspäätöksiä tehtäessä KY:n toimintaan on sovellettu KY:n perussääntöjä (V4) Edustajisto (IV) Kohta 17 (läsnäolo-oikeus): Edustajiston kokoukset ovat avoimia ylioppilaskunnan jäsenille, jollei edustajisto 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä päätä nimetyn asian käsittelemisestä suljetussa kokouksessa. Kohta 18 (kokouskutsut): Edustajiston kokouskutsut asialuetteloineen tulee toimittaa edustajiston jäsenille tiedoksi kirjallisesti sekä kuuluttaa ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kohta 20 (toivomusponsi): Edustajisto voi edustajiston jäsenen kannatetusta ehdotuksesta hyväksyä hallitukselle tai taloustoimikunnalle osoitettuja toivomusponsia. 10

11 MISTÄ ASIASSA ON KYSYMYS Lahjoituspäätöksiä tehtäessä KY:n toimintaan on sovellettu KY:n perussääntöjä (V4) Päätösten ja asiakirjojen julkisuus (IX) Kohta 36: Edustajiston, hallituksen ja taloustoimikunnan päätökset on julkistettava neljäntoista (14) päivän kuluessa asianomaisesta kokouksesta ylioppilaskunnan ilmoitustaululla ottaen huomioon sen, mitä näissä säännöissä määrätään asiakirjojen julkisuudesta. Kohta 37: Asiakirjoihin, jotka koskevat ylioppilaskunnan jäsenmaksusta päättämistä ja opiskelijaedustajien nimeämistä, noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja asetusta viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta. Kohta 37: Ylioppilaskunnan jäsenellä on oikeus saada otteita julkisista edustajiston, hallituksen, taloustoimikunnan, valiokuntien, jaostojen sekä muiden toimielinten pöytäkirjoista

12 MISTÄ ASIASSA ON KYSYMYS Lahjoituspäätösten tekohetkellä voimassa olleen lain mukaan KY on voinut määrätä omaisuudestaan lahjoittamalla omaisuutta edellyttäen, että Lahjoitus palvelee KY:n tarkoitusta KY:n edellytykset jatkaa normaalia toimintaansa ylioppilaskuntana ja täyttää sille laissa ja asetuksessa säädetyt tehtävät eivät vaarannu Uusi yliopistolaki ja siihen liittyvät lait (HE 7/2009) vahvistettu eduskunnassa Laki yliopistolain voimaanpanosta voimaan Ei säännöksiä siitä varallisuusasemasta, jota ylioppilaskunnilta edellytetään Ei rajoituksia omaisuuden luovutukselle ennen yliopistolain voimaantuloa TOKYO lahjoittanut lähes kaiken varallisuutensa TOKYO ry:lle tilikauden aikana (V51), mitä AYY ei ole riitauttanut 12

13 MISTÄ ASIASSA ON KYSYMYS KHO on lainvoimaisessa ratkaisussaan (V59), jolla se ei ole muuttanut HAO:n päätöstä (V60), katsonut, että Lahjoitus on ollut lain, asetuksen ja KY:tä koskevien määräysten mukainen KHO on arvioinut KY:n menettelyä myös voimaan tulleen uuden yliopistolain voimaanpanolain asettamien vaatimusten kannalta KHO on arvioinut KY:n menettelyjä niissä olosuhteissa, joista nyt on kysymys KHO on myös muissa ratkaisuissa ottanut kantaa KY:n menettelyihin lahjoitusjärjestelyn yhteydessä ylimääräistä muutoksenhakua koskeva asia KHO , päätösnumero 1478 (V71) AYY:n väitteet asiakirjojen tuhoamisesta ja yliopistolain ja yliopistolain voimaanpanolain kiertämisestä ja siitä, että KY:n toiminta on ollut paitsi esteellisyyssääntöjen vastaista myös hyvän hallinnon ja hyvän tavan vastaista sekä oikeuden väärinkäyttöä KHO hylkäsi hakemuksen asiakirjojen salaiseksi julistamista koskeva asia KHO (V62) KHO hylkäsi hakemuksen, koska kysymys yksityisistä asiakirjoista 13

14 MISTÄ ASIASSA ON KYSYMYS AYY väittää, että lahjoitusoikeustoimi olisi tehty sellaisissa olosuhteissa, että niistä tietoisen olisi kunnianvastaista ja arvotonta vedota oikeustoimeen AYY:n mukaan tämä ilmenisi siitä, että Lahjoitusten tarkoituksena olisi ollut kiertää tulevaa lainsäädäntöä ja lainsäätäjän tarkoitusta Lahjoituksilla olisi pyritty vahingoittamaan AYY:tä KY olisi menettelyt moitittavasti AYY:n väitteet ovat virheellisiä KY on valmistellut lahjoituksia huolellisesti ja avoimesti KY on toiminut hyväksyttävässä tarkoituksessa suhteessa jäsenistöönsä ja ulkopuolisiin KY on menetellyt moitteettomasti 14

15 KY:n lähtökohdat valmistelulle 15

16 KY:N LÄHTÖKOHDAT VALMISTELULLE KYE:n kokouksen pöytäkirja (V88) Kohta 11: hyväksyttiin KY:n reunaehdot innovaatioyliopiston ylioppilaskunnan muodostamiselle muutoksineen Kohta 12 (käsiteltiin suljetuin ovin): päätettiin innovaatioyliopiston ylioppilaskunnan muodostamisen neuvotteluvaltuuksista ja hyväksyttiin Männistön ponsi Kysymys valmistelusta 16

17 KY:N LÄHTÖKOHDAT VALMISTELULLE KY:n reunaehdot uudistukselle (V17 a-b) Yksi vahva ja hyvät toimintamahdollisuudet omaava ylioppilaskunta Vahvat tieteenalakohtaiset toimijat, jotka muodostettaisiin yhdistyvien ylioppilaskuntien pohjalta ja jotka jatkaisivat toimintaansa tieteenalakohtaisina opiskelijoiden yhdyssiteenä Uuden ylioppilaskunnan rahoitus tapahtuisi KY:n ja TKY:n jäsenmäärien suhteessa Männistön toivomusponsi KYE:lle (V37) Hallituksen ja pääsihteerin tulee ryhtyä valmistelemaan uuden Suomessa toimivan rekisteröidyn yhdistyksen tai rekisteröidyn säätiön perustamisasiakirjoja ja sääntöjä, joiden tulee olla mahdollisimman samankaltaiset KY:n sääntöjen kanssa 17

18 YLIOPPILASKUNTIEN TOIMINTARAKENNE ENNEN

19 SKENAARIO YLIOPPILASKUNTIEN TOIMINTARAKENTEESTA LAKIUUDISTUKSEN JÄLKEEN 19

20 YLIOPPILASKUNTIEN TOIMINTARAKENNE JÄLKEEN 20

21 KY:n huolellinen ja avoin valmistelu 21

22 KY:N HUOLELLINEN JA AVOIN VALMISTELU Varmistuttu menettelyn lainmukaisuudesta Heinäkuussa 2007 toimeksianto Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy:lle Asiantuntijalausunnot Professori Heikki Halila (V13) OTL Juha Viertolan lausunto (V14) Professori Kaarlo Tuorin lausunto (V15) Skenaariot KY:n järjestelyistä innovaatioyliopiston muodostamisen yhteydessä vuodenvaihteessa (V39) Lähtökohtana vahvan ylioppilaskunnan luominen Kauppatieteilijöiden oikeus omaan yhteisöön ja kylterin palvelutason säilyttäminen 22

23 KY:N HUOLELLINEN JA AVOIN VALMISTELU Varmistuttu menettelyn lainmukaisuudesta KY:n tilinpäätös tilikaudelta (V46a) Toimintakertomuksessa kerrottu vuoden 2008 näkymien osalta, että KY osallistuu aktiivisesti keskusteluun innovaatioyliopiston ylioppilaskunnan perustamisesta, toimenkuvasta ja rahoituksesta Samalla KY kartoittaa hankkeen vaikutuksia omaan toimintaansa ja mahdollisuutensa turvata jäsenistönsä laajat edut ja palvelut myös jatkossa KY on palkannut osa-aikaisen työntekijän johtamaan uuden ylioppilaskunnan perustamiseen ja KY:n tulevaisuuteen liittyvää selvitystyötä Toimintakertomus on julkinen asiakirja 23

24 KY:N HUOLELLINEN JA AVOIN VALMISTELU KYH:n puheenjohtajan tilannekatsaus omaisuuden säätiöittämisestä taloustoimikunnan kokouksessa (V90) Eri vaihtoehtoja säätiön perustamiseksi kartoitettu Koko taloustoimikunta pidetään kokousten yhteydessä tietoisina hankkeen etenemisestä Luottamuksellinen projektisuunnitelma (V40) ja sitä koskeva esitys KYH:n aamukoulussa (V41) Lähtökohtana yhtäältä uuden vahvan ylioppilaskunnan muodostaminen ja toisaalta KY:n jäsenten palvelutason turvaaminen Projektipäällikkö käy raportoimassa etenemisestä KYH:lle joka toinen viikko Edustajistolle kerrotaan joka kokouksessa jotain valmistelun etenemisestä KYH:n toimesta Edustajiston kokoukset ovat jäsenistölle avoimia (KY:n perussäännöt kohta 17, V4) Projektin check-up 1-muistio KYH:n aamukoulussa (V42) 24

25 KY:N HUOLELLINEN JA AVOIN VALMISTELU Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy:n muistio (V43) Selvitetty eri vaihtoehtoja KYH:n puheenjohtajan sisäinen muistio (V89) KY-säätiön perustamisen ja säätiön tarkoituksen taustat KY yksialayliopiston ylioppilaskunta monialayliopistossa tarve eriyttää toimintoja Tavoitteena luoda toimija tai toimijoita, joiden avulla toimintaa pystytään jatkamaan mahdollisimman pitkälti nykyisen kaltaisena Jäsenmaksutuloilla kertynyt omaisuus tulee siirtää uudelle ylioppilaskunnalle KY:n varallisuus kertynyt valtaosin yksityisen toiminnan kautta Jäsenmaksuselvitys vuosilta ja KPMG:n lausunto (V16 a- b) KHO:n ratkaisu s. 19 (V59) 25

26 KY:N HUOLELLINEN JA AVOIN VALMISTELU Neuvottelut ja tapaamiset sidosryhmien kanssa Valmistelu avointa Tapaamiset OPM:n virkamiesten kanssa (V93), (V94), (V92) ja (V91) OPM:llä ei virallista kantaa KY:n omaisuuden säätiöintiin Valtiosihteeri Heljä Misukan sähköpostiviesti (V24) Tapaaminen kansanedustaja Zyskowiczin kanssa (V96) Tapaaminen Suomen ekonomiliiton (Sefen) Sture Fjäderin kanssa (V97) 26

27 KY:N HUOLELLINEN JA AVOIN VALMISTELU KY:n Päätöksentekijöitä tiedotettu valmistelusta Taloustoimikunnan kertomus omaisuuden hoidosta 2007 sekä taloustoimikuntainformaatiot , , , , , ja (V85 a-h) KYE pöytäkirja (V82) KYE pöytäkirja (V80) Lisäksi päätöksentekijät ovat lahjoituspäätösten jälkeen vahvistaneet tämän (V20 ja V21) Sisäinen luonnos KY:n tulevaisuushanketta koskevasta esityksestä / (V38) Esitelty edustajistolle iltakoulussa ennen KYE:n lahjoituspäätöksiä KY:n reunaehdoista pidetty kiinni (s. 8) TKY:n kanssa neuvoteltu (s ) ja KY toiminut saavutetun yhteisymmärryksen pohjalta (s. 36 ja 38) 27

28 KY:N HUOLELLINEN JA AVOIN VALMISTELU Neuvottelutulos TKY:n kanssa (V38 s , V32, s. 8) KYE:n kokouksen pöytäkirja kohta 7: Ylioppilaskuntien sovintoesityksestä päättäminen (V1) KYE päätti edetä sovintoesityksessä sovitulla tavalla, vaikka TKY ei ollut sovitulla tavalla vienyt asiaa TKY:n edustajiston hyväksyttäväksi KYE valtuutti hallituksen jatkamaan neuvotteluja TKY:n kanssa 28

29 KY:llä ollut hyväksyttävä tarkoitus 29

30 KY:LLÄ OLLUT HYVÄKSYTTÄVÄ TARKOITUS Vahvan ylioppilaskunnan luominen ja kauppatieteilijöiden etujen ja kylterikulttuurin jatkuvuuden turvaaminen Selvitys KY:lle jääneestä ja KY-säätiölle lahjoitetusta omaisuudesta (V32) KY:lle ja sittemmin AYY:lle jäänyt hyvät edellytykset selviytyä ylioppilaskunnan normaaleista tehtävistä (KHO:n päätös , V59) Lahjoitus palvellut voimassa olleen lain edellyttämällä tavalla ylioppilaskunnan eli KY:n etuja ja tarkoitusta (KHO:n päätös , V59) 30

31 KY:LLÄ OLLUT HYVÄKSYTTÄVÄ TARKOITUS AYY aloittanut toimintansa KY on osaltaan huolehtinut vahvan uuden ylioppilaskunnan syntymisestä KY:n reunaehdot (V17a ja b) Selvitys tulevaisuushankkeesta (V38 s 6-8) Tulevaisuuskoulutus (V45 s. 11, 16) Sisäinen muistio (V89 s. 2) AYY:n kyky selviytyä normaaleista tehtävistään ylioppilaskuntana ei ole vaarantunut Aalto Yliopiston Ylioppilaskunnan Omaisuusyhteenveto (V22) AYY:n omaisuus yli 100 MEUR, joka jakaantui KY:ltä ja TKY:ltä siirtyneeseen omaisuuteen AYY varakas ylioppilaskunta ja sillä on hyvät edellytykset tehtäviensä hoitamiseen AYY:n tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja tase tilikaudelta (V50 a-d); AYY:n liikevaihto yli 13 MEUR Vrt. selvitys suomalaisten ylioppilaskuntien omaisuudesta (V77) Tase / jäsen KY ,08 euroa ja TKY 6.184,78 euroa 31

32 KY:LLÄ OLLUT HYVÄKSYTTÄVÄ TARKOITUS KY:lle lahjoitusten jälkeen jäänyt omaisuus: rahasto-osuuksia yhteensä noin euroa, toiminnan varmistamiseksi likvidiä omaisuutta noin euroa (V10 s. 24, V29, V32 s. 8, V45 s. 44 ja 46 ja V103) 13 asuntolayhtiötä ja rakenteilla ollut Kyltericampus, bruttoarvoltaan per euroa ja nettoarvoltaan euroa (V44, V32 s. 8, V34, V54, V103) KY:ltä AYY:lle siirtynyt omaisuus per (V46d) Rahoitusarvopapereita n euroa (konsernitaseessa n euroa) Asuntolayhtiöt KY:ltä AYY:lle siirtynyt omaisuus noudatti TKY:n ja KY:n neuvottelijoiden hyväksymää sovintoesitystä sekä osapuolten alkuperäisiä laskelmia uuden ylioppilaskunnan rahoitustarpeesta (V38 s. 36 ja V45 s. 35, TKY:ltä tullut ehdotus uuden ylioppilaskunnan organisaatiorakenteeksi) Omaisuuden säätiöinti yleisesti hyväksyttyä toimintaa Esimerkkejä omaisuuden säätiöinnistä V55-V58 ja V73 32

33 KY:LLÄ OLLUT HYVÄKSYTTÄVÄ TARKOITUS Lahjoituspäätös on palvellut voimassa olleen lain edellyttämällä tavalla KY:n tarkoitusta KY:n perussäännöt (V4) KY-yhdistyksen säännöt (V11) KY-säätiön säännöt (V12) KY:lle jäänyt riittävä varallisuus ylioppilaskunnan normaalien tehtävien hoitamiseen (V34, V59 ja V60) KY-yhdistys ja KY-säätiö jatkaneet KY:n piirissä harjoitettua yksityistä toimintaa ja palvelevat osaltaan KY:n tarkoitusta (V59 ja V60) 33

34 KY:LLÄ OLLUT HYVÄKSYTTÄVÄ TARKOITUS KHO arvioinut KY:n seuraavia menettelyitä Lahjoituspäätökset ja niihin liittyvät menettelyt KHO (V59) sekä ylimääräistä muutoksenhakua koskeva päätös KHO , päätösnumero 1478 (V71) Asiakirjojen määrääminen salassa pidettäviksi KHO (V62) Vaikka KHO:n ratkaisuilla ei ole oikeusvoimavaikutusta, niillä on merkittävä todistusvaikutus asiassa KHO arvioinut menettelyjä niissä olosuhteissa, joihin vetoaminen AYY:n mielestä olisi oikeustoimilaissa tarkoitetulla tavalla kunnianvastaista ja arvotonta 34

35 KY:LLÄ OLLUT HYVÄKSYTTÄVÄ TARKOITUS KHO:n päätös s. 4 ja 5 (V59) Valittajat ovat valittaneet Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan edustajiston päätöksestä, joka koskee ylioppilaskunnan omaisuuteen kohdistuvaa lahjoitusta ja siihen liittyvien asiakirjojen julistamista salassapidettäviksi. Valittajien mukaan päätökset ovat lain, asetuksen ja ylioppilaskuntaa koskevien sääntöjen sekä muiden määräysten ja ohjeiden vastaisia. Ylioppilaskunnan jäsen voi valittaa edustajiston, hallituksen tai ylioppilaskuntaasetuksen 2 :n 2 momentissa tarkoitetun toimielimen päätöksestä muun muassa sillä perusteella, että päätös on lain, asetuksen tai ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastainen. Pykälässä tarkoitetut ylioppilaskuntaa koskevat määräykset sisältävät rehtorin vahvistamien ylioppilaskunnan sääntöjen lisäksi myös muut ylioppilaskunnan toimintaa ohjaavat ohje- ja johtosäännöt. Näin ollen valitus tutkitaan kokonaisuudessaan siltä osin kuin valittajat ovat esittäneet päätösten olevan lain, asetuksen, ylioppilaskunnan perussääntöjen ja muiden ylioppilaskuntaa koskevien määräysten ja ohjeiden vastaisia. 35

36 KY:LLÄ OLLUT HYVÄKSYTTÄVÄ TARKOITUS KHO:n päätös s. 19 (V59) Ylioppilaskunnalla on lain mukaan itsehallinto, eikä omaisuuden lahjoittamista ole kielletty. Lähtökohtana kuitenkin on ylioppilaskunnan omaisuuden käyttäminen laissa ja asetuksessa säädettyjen sekä säännöissä määrättyjen tehtävien toteuttamiseen jäsenistön edun toteuttamiseksi pitkällä aikavälillä. Nimenomaisten säännösten ja määräysten puuttuessa ylioppilaskunnan on tulkittava voivan lahjoittaa omaisuuttaan sikäli kuin se ei ennalta arvioiden vaaranna ylioppilaskunnan tehtävien suorittamista jatkossa. Jos lahjoitettava varallisuus olennaisilta osin perustuu julkista valtaa käyttäen hankittuihin varoihin eli lähinnä jäsenmaksutuloilla saavutettuun varallisuuteen, ylioppilaskunnan asema julkisoikeudellisena yhteisönä asettaa merkittäviä rajoituksia omaisuuden lahjoittamiselle. Asiassa on niin ikään ylioppilaskunnan jäsenten valitusta ratkaistaessa arvioitava, onko lahjoituspäätöksillä edistetty ylioppilaskunnan tavoitteita laissa, asetuksessa ja ylioppilaskunnan säännöissä edellytetyin tavoin. 36

37 KY:LLÄ OLLUT HYVÄKSYTTÄVÄ TARKOITUS KHO:n päätös s. 19 (V59) Vaikka luovutettu omaisuus on ollut huomattavan suuri, ylioppilaskunnalle jäänyt omaisuus on, kuten hallinto-oikeus on todennut, lahjoitusten jälkeenkin sen suuruinen ja laatuinen, että ylioppilaskunta voi jatkaa normaalia toimintaansa ylioppilaskuntana ja täyttää sille laissa ja asetuksessa säädetyt tehtävät. --- Selvityksen perusteella ylioppilaskunnan toiminnan kulut ovat tarkastelujaksolla [ ] ylittäneet vuosittain kerätyt jäsenmaksut, joten merkittävä osa ylioppilaskunnan toiminnasta on rahoitettu muilla tuotoilla. 37

38 KY:LLÄ OLLUT HYVÄKSYTTÄVÄ TARKOITUS KHO:n päätös s (V59) Kuten hallinto-oikeus on päätöksessään todennut, lahjoitettuja varoja ei ole siirretty ylioppilaskunnalta sellaisille yksityisille tahoille, joiden toiminnan tarkoitus olisi vieras verrattuna ylioppilaskunnan tavoitteisiin. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö ja Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry niminen yhdistys on perustettu sääntöjensä mukaisesti edistämään niitä etuja, joita ylioppilaskunnan on yliopistolain mukaan tarkoitus toteuttaa. Näin ollen ne palvelevat osaltaan ylioppilaskunnan etuja ja tarkoitusta pysyttäessään kauppakorkeakoulun tai jatkossa Aalto-yliopiston kauppatieteiden opiskelijat tarjoamisensa etujen piirissä ja liittäen heidät myös hallintoonsa

39 KY:LLÄ OLLUT HYVÄKSYTTÄVÄ TARKOITUS KHO:n päätös , päätösnumero 1478 (V71) Väisänen ja Savolainen ovat purkuhakemuksessaan (KHO:n päätöksen s. 13) muun muassa vedonneet uutena selvityksenä KY:n piirissä tuhottuihin sähköisiin asiakirjoihin. Hakijoiden mukaan aineiston osittaisen paljastumisen ja varmuuskopioista palauttamisen johdosta asiassa on tullut esille keskeistä uutta selvitystä, jota muut tahot kuin KY eivät tietojen salaamisesta johtuen ole voineet aiemmin saattaa tuomioistuimen tietoon. AYY on purkuhakemuksessaan vaatinut (s. 16), että KHO:n päätös (V59) puretaan ja että KY:n edustajiston kokouksen 8/2008 ( ) pöytäkirjan kohdissa 8 ja 9 tekemät päätöksen kumotaan AYY on vedonnut (s. 16) merkittävään oikeudelliseen ja taloudelliseen intressiin hakea purkua, koska lahjoitukset ja siihen liittyvä toiminta ovat tähdänneet siihen, että AYY ei saisi lahjojen kohteena olevaa omaisuutta haltuunsa yliopistolain voimaanpanolain edellyttämällä tavalla. Lahjoitukset on tehty uuden yliopistolain ja sen voimaanpanolain tavoitteiden kiertämiseksi. 39

40 KY:LLÄ OLLUT HYVÄKSYTTÄVÄ TARKOITUS KHO:n päätös , päätösnumero 1478 (V71) AYY:n mukaan (s ) ottaen nyt ilmi tulleet seikat kokonaisuudessaan huomioon, lahjoitusasiassa toimineiden henkilöiden toiminta on ollut paitsi esteellisyyssääntöjen vastaista myös hyvän hallinnon ja hyvän tavan vastaista sekä oikeuden väärinkäyttöä AYY on (s. 17) vedonnut siihen, että tuhoamisyrityksen kohteeksi joutuneista asiakirjoista ilmenee se suunnitelmallisuus, jolla lainsäätäjän yhdistymiselle asettamia tavoitteita on pyritty jo vuonna 2007 aloitetulla suunnittelulla kiertämään. AYY on vasta vuonna 2010 voinut selvittää lahjoitetun omaisuuden arvoa ja on toisaalta itse toiminnassaan voinut havaita, mikä kielteinen vaikutus AAY:n toiminnassa tehdyillä lahjoituksilla on ollut ja tulee pitkään olemaan (s. 17). 40

41 KY:LLÄ OLLUT HYVÄKSYTTÄVÄ TARKOITUS KHO:n päätös , päätösnumero 1478 (V71) KHO on hylännyt AYY:n ja muiden hakijoiden purkuhakemukset Hallintolainkäyttölain 63 :n 1 momentin mukaan lainvoiman saanut päätös voidaan purkaa 1) jos asiassa on tapahtunut menettelyvirhe, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen; 2) jos päätös perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen tai erehdykseen, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen; tai 3) jos asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka olisi olennaisesti voinut vaikuttaa päätökseen, eikä hakijasta johdu, että uutta selvitystä ei ole aikanaan esitetty. Pykälän 2 momentin mukaan päätöstä ei saa purkaa, ellei se loukkaa yksityisen oikeutta tai julkisen edun katsota vaativan päätöksen purkamista. Purkuhakemusten tueksi ei ole esitetty sellaisia syitä, joiden johdosta hakemuksiin, kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 63, voitaisiin suostua. 41

42 KY on menetellyt moitteettomasti 42

43 KY ON MENETELLYT MOITTEETTOMASTI KY:n päätökset ovat syntyneet lain, asetuksen ja KY:n omien perussääntöjen mukaisessa järjestyksessä (V59, V60 ja V71) KY on toiminut avoimesti ja läpinäkyvästi KY:n jäsenistön valitusoikeus on turvattu Lahjoitusjärjestelyssä ei ole tapahtunut kiellettyä itsekontrahointia 43

44 KY ON MENETELLYT MOITTEETTOMASTI KY on toiminut avoimesti ja läpinäkyvästi Valmisteluasiakirjoja voidaan määrätä salassa pidettäviksi (KY:n perussäännöt kohta 37, V4) Männistön toivomusponsi (V37) on luonteeltaan toivomus valmistelun käynnistämisestä Valmistelun aikana pyydetyt asiantuntijalausunnot (V13-V15) myös valmisteluasiakirjoja Asiakirjat eivät ole julkisuuslain soveltamisalaan kuuluvia asiakirjoja, vaan yksityisiä asiakirjoja Valmisteluasiakirjojen salassapidolla turvattu neuvottelurauhaa KY pyrkinyt TKY:n kanssa neuvotteluratkaisuun Lahjakirjojen salassapidolla ei merkitystä KY:n jäsenistöä on tiedotettu siitä, mitä lahjoitetaan ja mitä KY:lle jää 44

45 KY ON MENETELLYT MOITTEETTOMASTI KY on toiminut avoimesti ja läpinäkyvästi KYE voi käsitellä asioita suljetuin ovin (KY:n perussäännöt kohta 17, V4) KYE:n kokous (V88) Männistön toivomusponnen hyväksyminen Valmistelutyön käynnistäminen ei vaikuta jäsenistön oikeusasemaan Neuvotteluvaltuuksista päättäminen Neuvotteluvaltuuksista päättäminen ei vaikuta jäsenistön oikeusasemaan KYE:n kokous (V44) Päätös tuen myöntämisestä Seniorikillalle tehtiin avoimin ovin Tuen tarkoitus ilmenee päätöksestä KYH:n kokouksen pöytäkirja ja esitys (V25) Jäsenistöllä on ollut valitusoikeus ja edellytykset valittaa päätöksestä 45

46 KY ON MENETELLYT MOITTEETTOMASTI KY on toiminut avoimesti ja läpinäkyvästi Lahjoitusjärjestelystä ja KYE:n tulevasta kokouksesta tiedotettiin poikkeuksellisen laajasti jäsenistöä KYE:n tulevan kokouksen kokouskutsu toimitettu laillisesti Edustajiston työjärjestys (V31) KY:n sähköpostitiedote jäsenille (V26 a-b) Tiedote KY:n internetsivujen etusivulla ja sisäsivulla (V27) KY:n sähköpostitiedote jäsenille (V28 a-b) 46

47 KY ON MENETELLYT MOITTEETTOMASTI KY on toiminut avoimesti ja läpinäkyvästi KYE:n päätös (V1) Kokouksessa läsnä Edustajiston jäsenten lisäksi KY:n hallituksen jäseniä ja toimihenkilöitä Ylioppilaskunnan jäseniä TKY:n ja TOKYO:n edustajia Kohta 4 Puheenvuoroja tullaan myöntämään pyynnöstä myös jäsenille Kohta euron toiminta-avustus KY-yhdistykselle Kohta 7 KY päätti edetä sovintoesityksen mukaisesti Kohta 9 Kohdassa yksilöityjen omaisuuserien lahjoittaminen KY-säätiölle Lahjakirjat käsiteltiin suljetuin ovin KHO:n päätöksen (V62) mukaan lahjakirjat voitu julistaa salaisiksi Lahjoitettava omaisuus ja omaisuuden määrät esiteltiin avoimin ovin Lahjoituksista käytiin keskustelua avoimin ovin ennen päätöksentekoa 47

48 KY ON MENETELLYT MOITTEETTOMASTI KY on toiminut avoimesti ja läpinäkyvästi HAO:n päätös (V61) Valittajat ovat vaatineet, että heille luovutetaan salaiseksi julistetut asiakirjat, jotka liittyvät seuraaviin päätöksiin KYE:n kokouspöytäkirja , kohta 12, neuvotteluvaltuuksista päättäminen KYE:n kokouspöytäkirja , kohdat 8 ja 9 (KYE:n tekemät päätökset omaisuuden luovuttamiseen liittyen) HAO on katsonut, että ylioppilaskunta ei ole sanotuissa päätöksissä käyttänyt julkisuuslain 4 :n 2 momentissa tarkoitetuin tavoin julkista valtaa. Asiakirjat eivät ole julkisuuslain soveltamisalaan kuuluvia asiakirjoja, vaan yksityisiä asiakirjoja HAO hylkäsi valituksen KHO:n päätös (V62) KHO hylkäsi valituksen KHO totesi, että asiaa ei ole syytä arvioida toisin myöskään KY:n perussääntöjen pohjalta 48

49 KY ON MENETELLYT MOITTEETTOMASTI KY on toiminut avoimesti ja läpinäkyvästi KYE:n tekemistä lahjoituspäätöksistä tiedotettu laajasti Virallisella ilmoitustaululla KY:n internetsivuilla etusivulla ja sisäsivuilla (V29) Mediatiedote (V103) Asiakirjojen väitetty tuhoaminen KY poistanut tavanomaisen siivouksen yhteydessä epävirallisia asiakirjoja ja luonnoksia AYY saanut palautettua osan asiakirjoista ja mm. sillä perusteella hakenut KHO:n lainvoimaisen päätöksen purkamista. KHO hylkäsi hakemuksen päätöksellään , päätösnumero 1478 (V71) Kaikki edustajiston ja hallituksen kokousten pöytäkirjat liitteineen on luovutettu AYY:lle 49

50 KY ON MENETELLYT MOITTEETTOMASTI KY on toiminut avoimesti ja läpinäkyvästi Edustajistolla ollut kattavat tiedot päätöksentekoon Lahjoitusjärjestelystä ja tehtävistä päätöksistä tiedotettiin poikkeuksellisen laajasti edustajistoa KYH:n esitys edustajistolle uuden ylioppilaskunnan perustamisen reunaehdoista (V17 a- b) Kaikki valmisteluaineisto ollut edustajiston jäsenten käytettävissä (ks. edellä KY:n huolellinen valmistelu) 50

51 KY ON MENETELLYT MOITTEETTOMASTI KY on toiminut avoimesti ja läpinäkyvästi Edustajistolla ollut kattavat tiedot päätöksentekoon Asiaa käsitelty edustajistossa ennen KYE:n päätöksentekoa KYE:n kokous (V88) Reunaehdot, neuvotteluvaltuuksista päättäminen ja Männistön ponsi Taloustoimikunnan kertomus omaisuudenhoidosta 2007 sekä taloustoimikuntainformaatio , , , ja (V85 a-h) KYE:n kokous (V82) KYE:n kokous (V80) Selvitys KY:n tulevaisuushankkeesta iltakoulussa tai (V38) 51

52 KY ON MENETELLYT MOITTEETTOMASTI KY on toiminut avoimesti ja läpinäkyvästi Edustajistolla ollut kattavat tiedot päätöksentekoon KYE:n päätös (V1) KYE on tiennyt, mistä se on päättämässä (V20 ja V21) Päätöstä tekemässä olleen edustajiston jäsenet ovat myöhemmin ilmaisseet tyytyväisyytensä KY:n luottamusmiehistön ja työntekijöiden mittavaan valmistelutyöhön, joka johti sovintoesityksen pohjalta tehtyyn omaisuudenjakoon (V84) Jäsenistö on ennen päätöksentekoa saanut olennaisen tiedon siitä, mitä ollaan lahjoittamassa ja mitä ei Puheenjohtaja ilmoittanut, että hän tulee myöntämään puheenvuoroja myös läsnä oleville ylioppilaskunnan jäsenille (KYE:n kokouspöytäkirjan kohta 4, V1) Lahjoitusasiaa käsitelty ja päätökset tehty avoimin ovin Myös TKY:n edustajia ollut läsnä kokouksessa 52

53 KY ON MENETELLYT MOITTEETTOMASTI KY:n jäsenten valitusoikeuden käyttöä ei ole estetty Valmistelutoimista ei ole valitusoikeutta Hallinto-oikeudellinen valitusoikeus koskee vain tehtyjä päätöksiä (HLL 5 ) Valmistelutoimilla ei vaikutusta jäsenten oikeusasemaan ei oikeussuojan tarvetta Aineiston määrääminen salassapidettäväksi Salassapidolla hyväksyttävät tarkoitusperät TKY:n kanssa käytävien neuvottelujen neuvottelurauhan turvaaminen Tavanomaista ja yleisen käytännön mukaista 53

54 KY ON MENETELLYT MOITTEETTOMASTI KY:n jäsenillä ei oikeussuojan tarvetta valittaa säätiön perustamisesta Seniorikilta ry on perustanut KY-säätiön euron peruspääomalla KY-säätiön perustamisella ulkopuolisen toimesta ei vaikutusta KY:n ja sen jäsenten asemaan KY:n jäsenten valitusoikeus omaisuuden säätiöinnin osalta on turvattu KY:n jäsenet voineet valittaa Seniorikilta ry:lle tehdystä euron avustuspäätöksestä (KYE:n kokouksen pöytäkirja , V44) Päätöksestä ilmennyt valitusoikeuden kannalta tarpeelliset tiedot 54

55 KY ON MENETELLYT MOITTEETTOMASTI KY:n jäsenillä ei oikeussuojan tarvetta valittaa säätiön perustamisesta Järjestelyä ei ole tehty AYY:n vahingoittamistarkoituksessa eikä Seniorikilta ry ole toiminut KY:n bulvaanina, vaan järjestelyllä on haluttu turvata KY:n toimintaedellytykset kaikissa tilanteissa KY olisi voinut itse perustaa säätiön Koska säätiö ei voi tukea perustajaansa, säätiö ei olisi voinut tukea KY:tä, jos KY olisi perustanut säätiön ja KY olisi jatkanut toimintaansa (Halilan lausunto V13) Järjestelyä valmisteltaessa ei ollut varmuutta innovaatioyliopistohankkeen toteutumisesta ja siihen liittyvästä ylioppilaskuntien yhdistymisestä Antoi harkinta-aikaa valmistella tehtäviä ratkaisuja (V45 s. 20) 55

56 KY ON MENETELLYT MOITTEETTOMASTI KY:n jäsenten valitusoikeuden käyttö on turvattu KYE:n lahjoituspäätöksistä (V1) on voinut valittaa ja on myös valitettu Valituksessa on tutkittu KY:n lahjoituspäätöstä ja KY:n menettelyjä lahjoituspäätökseen liittyen Sekä HAO että KHO ovat hylänneet valituksen (V59 ja V60) ja KHO , päätösnumero 1478, edelleen päätöksestä tehdyt purkuhakemukset (V71) Ylimääräisessä muutoksenhaussa on ollut kysymys asiakirjojen tuhoamisesta ja yliopistolain ja yliopistolain voimaanpanolain kiertämisestä ja siitä, että KY:n toiminta olisi ollut paitsi esteellisyyssääntöjen vastaista myös hyvän hallinnon ja hyvän tavan vastaista sekä oikeuden väärinkäyttöä Lahjoitusjärjestelyihin liittyviä asioita käsitelty myös KHO:n ratkaisussa KHO (V62) Asia koskenut asiakirjojen salaiseksi julistamista Sekä lahjoituspäätöksistä että niihin liittyvistä KY:n menettelyistä on voinut valittaa Kaikki valitukset on kuitenkin hylätty 56

57 KY ON MENETELLYT MOITTEETTOMASTI Lahjoitusjärjestelyssä ei ole tapahtunut kiellettyä itsekontrahointia Sillä, että samoja henkilöitä on toiminut sekä KY:n puolella että KY-säätiön puolella ei ole merkitystä Asiat eivät ole koskeneet KY:n ja KY-säätiön puolesta toimineita jäseniä henkilökohtaisesti KY:n päätöksentekijät ja toimeenpanijat eivät ole olleet esteellisiä KY:n edustajiston työjärjestys kohta 6 (V31) KY:n hallituksen työjärjestys kohta 8 (V5) KHO (V59) ja HAO (V60) Kysymys on yksityisestä toiminnasta, johon ei sovelleta hallintolainkäyttölain esteellisyysäännöksiä (KHO:n päätös s. 5-6 ja 20) Menettelyllä ei ole haluttu vahingoittaa AYY:tä vaan varmistaa se, että uusi järjestely toteutetaan KY:n reunaehtojen mukaisesti siten, että luodaan vahva uusi ylioppilaskunta ja samalla turvataan kauppatieteen opiskelijoiden etujen ja kylterikulttuurin jatkuvuus 57

58 AYY:n vaatimukset ovat perusteettomia 58

59 AYY:N VAATIMUKSET OVAT PERUSTEETTOMIA Lahjoituksia ei ole tehty olosuhteissa, joista tietoisen olisi kunnianvastaista ja arvotonta vedota niihin Lahjoitukset ovat hyvän tavan mukaisia ja tehty hyväksyttävässä tarkoituksessa Lahjoitukset tehty Olosuhteiden arviointi on tehtävä lahjoitusten tekohetkellä voimassa olleen lain, asetuksen ja KY:n perussääntöjen mukaan Lähtökohtana KY:n itsehallinto ja oikeus määrätä omaisuudestaan Lahjoituspäätöksiä tehtäessä ei ole annettu uutta lakia eikä edes sitä koskevaa hallituksen esitystä Mahdollisesti myöhemmin annettavaa lakia ei voi kiertää 59

60 AYY:N VAATIMUKSET OVAT PERUSTEETTOMIA Lahjoituksia ei ole tehty olosuhteissa, joista tietoisen olisi kunnianvastaista ja arvotonta vedota niihin KY on omaisuutta lahjoittaessaan ja lahjoituksia valmistellessaan myös menetellyt moitteettomasti Huolellinen valmistelu Valmistelun avoimuus ja läpinäkyvyys KYE ollut päätöksiä tehdessään hyvin informoitu KYE:n kokoukset avoimia jäsenistölle Jäsenistöä tiedotettu tulossa olevista ja tehdyistä päätöksistä ja päätöksen perusteista jäsenten valitusoikeuden turvaamisesta on huolehdittu Ei itsekontrahointia 60

61 AYY:N VAATIMUKSET OVAT PERUSTEETTOMIA Lahjoituksia ei ole tehty olosuhteissa, joista tietoisen olisi kunnianvastaista ja arvotonta vedota niihin AYY:lle jäänyt hyvät toimintaedellytykset huolehtia normaaleista tehtävistään ylioppilaskuntana AYY:n asema ei voi olla heikko ainakaan KY:n toimesta KY:ltä on jäsenmääriin suhteutettuna siirtynyt AYY:lle enemmän omaisuutta kuin TKY:ltä Tekniikan ja taiteen opiskelijoiden osalta ylioppilaskunnan varallisuus / jäsen ei ole heikentynyt AYY sivuuttaa TKY:n ja KY:n erilaiset lähtökohdat Tekniikan opiskelijoiden toiminta oli jo aiemmin hajautunut useille toimijoille (killat, TF) toisin kuin KY:n toiminta AYY pyrkii perusteettomasti hyötymään KY:n sijoitustoiminnallaan kauppatieteen opiskelijoiden eduksi kartuttamasta varallisuudesta KY:n koko omaisuuden siirtäminen TKY:n edellyttämällä tavalla AYY:hyn, jonka jäsenistä enemmistö on tekniikan opiskelijoita, olisi ollut vastoin kauppatieteen opiskelijoiden etua TKY:n jäsenistö n (TKY:n vuosikertomus 2007 s. 4, V7) ja KY:n jäsenistö n (KY:n vuosikertomus 2008 s. 7, V10) 61

62 AYY:N VAATIMUKSET OVAT PERUSTEETTOMIA Edellytyksiä oikeustoimen kohtuullistamiselle ei ole Oikeustoimen kohtuullistamiseen voi vedota vain oikeustoimen osapuoli AYY ei ole oikeustoimen osapuoli KY oikeustoimen osapuolena on myöhemmin vahvistanut lahjoituspäätökset (V20 ja V21) Lahjoitukset ja niiden ehdot eivät olleet kohtuuttomia AYY:n toimintaedellytykset eivät vaarannu Miksi KY:n olisi pitänyt siirtää AYY:lle jäsentä kohden enemmän omaisuutta kuin TKY:n Myös tällä perusteella AYY:n kaikki vaatimukset ovat perusteettomia 62

63 AYY:n seurannaisvaatimukset 63

64 AYY:N SEURANNAISVAATIMUKSET OVAT PERUSTEETTOMIA Koska lahjoitusoikeustoimi ei ole pätemätön eikä edellytyksiä oikeustoimen kohtuullistamiselle ole, myös AYY:n seurannaisvaatimukset lahjoitetun omaisuuden palauttamisesta tai sen arvon korvaamisesta vuosituotosta perusteettoman edun palautuksena tai vahingonkorvauksena viivästyskoroista palautettavan omaisuuden arvolle ovat perusteettomia 64

65 AYY:N SEURANNAISVAATIMUKSET OVAT MÄÄRÄLTÄÄN LIIALLISIA Lahjoitetun omaisuuden arvo lahjoitusten täytäntöönpanohetkellä Kauppatieteen ylioppilaskunnan Asunto Oy:n (KYAS) osakkeiden nettoarvo ,99 euroa (V106 a ja c) Kiinteistö Oy Arkadiankatu 28:n osakkeiden nettoarvo on negatiivinen (V106 b ja d) Rahasto-osuudet ,43 euroa (riidattomia) Lainasaamiset (riidattomia) Irtaimisto arvoltaan lahjakirjan erillisten liitteiden 1-4 mukaisesti (V3e) 65

66 AYY:N SEURANNAISVAATIMUKSET OVAT MÄÄRÄLTÄÄN LIIALLISIA AYY:n 3,5 prosentin tuottovaatimus lainasopimusten mukaisille lainasaamisille ja rahasto-osuuksille Kysymys vahingonkorvausvaatimuksesta, joka ei perustu sopimukseen vahingonkorvauslain edellytykset taloudellisen vahingon korvaamisesta eivät täyty Lainasaamisille ei ole tosiasiallisesti kertynyt lainkaan tuottoa Enimmäiskorko lainakirjojen mukaan Euribor 12 kk / 1.7. (V106 e-h) Rahasto-osuuksien tuotto vaadittua pienempi AYY:n todellinen tuotto-odotus enintään 2 prosenttia (V104) AYY:n viivästyskorkovaatimus Perusteeton, koska korkolakia sovelletaan vain rahavelalle maksettavaan korkoon 66

67 AYY:N OIKEUDENKÄYNTIKULUVAATIMUS AYY:n vaatimus oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta lahjakirjojen perusteella (V3a kohta 8, V3b kohta 7, V3c kohta 9, V3d kohta 6 ja V3e kohta 7) on perusteeton AYY ei ole toiminut lahjoitusasiassa KY:n puolesta KYE:n pöytäkirja kohta 8 (V20) KYE todennut, että KY-yhdistyksen ja KY-säätiön intressit ovat yhteneväiset KY:n intressien kanssa KYE ilmaissut KY:n tahtotilan, että KY-yhdistys ja KY-säätiö edistävät jälkeen tehtyjen lahjoitusten täytäntöönpanoa ja KY:n tahotilan toteutumista AYY ei myöskään ole KY:n seuraaja 67

KY-SÄÄTIÖN VAATIMUKSET

KY-SÄÄTIÖN VAATIMUKSET LOPPULAUSUNTO Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö Helsingin hovioikeus 20.4.2015 asia S 14/1934 AYY vastaan KY-säätiö Laamanni, asianajaja Seppo Kemppinen ja asianajaja Kristiina Harenko 2 KY-SÄÄTIÖN

Lisätiedot

Seuraavat seikat ovat asiassa riidattomia:

Seuraavat seikat ovat asiassa riidattomia: 1 RIIDATTOMAT SEIKAT ASIASSA L12/1806 Seuraavat seikat ovat asiassa riidattomia: 1. KY:n edustajisto päätti 30.10.2008 lahjoittaa haastehakemuksen vaatimuskohdassa 1 yksilöityjen lahjakirjojen mukaisen

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

CnsrnÉN a SN u-man HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNNAN SÄÄTTÖT,LE ANTA. MAT LAHJAT

CnsrnÉN a SN u-man HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNNAN SÄÄTTÖT,LE ANTA. MAT LAHJAT CnsrnÉN a SN u-man Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö Hallitus Pohjoinen Rautatiekatu 21 B 00100 Helsinki Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy PL 233 (Eteläesplanadi l4), 00131 Helsinki Y-tunnus

Lisätiedot

Oikeudenkäyntikuluja koskeva korvausvelvollisuus

Oikeudenkäyntikuluja koskeva korvausvelvollisuus 14 Kantajan kirjallinen lausuma Seuraamukset Päävaatimuksen seurannaisvaatimus KY:n KY-säätiölle lahjoittaman omaisuuden palauttamisesta viivästyskorkoineen oli perusteeton. Perustetta KY-säätiölle lahjoitetun

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 2 Käräjätuomari Ville Laine 10.1.2014 L 12/1806. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, Helsinki 2210538-0

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 2 Käräjätuomari Ville Laine 10.1.2014 L 12/1806. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, Helsinki 2210538-0 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS YHTEENVETO Osasto 2 Käräjätuomari Ville Laine 10.1.2014 L 12/1806 Kantaja Vastaaja Asia Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Espoo 0101365-5 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus 28.4.2014 nro 18861 (liitteenä) Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö

Helsingin käräjäoikeus 28.4.2014 nro 18861 (liitteenä) Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö Helsingin hovioikeus Tuomio Antamispäivä 4.9.2015 Nro 1210 Diaarinumero S 14/1934 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 28.4.2014 nro 18861 (liitteenä) Asia Valittaja ja vastapuoli

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan asiaesittely

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan asiaesittely Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan asiaesittely Asia S14 / 1934 AYY vastaan KY-säätiö Asianajajat Jouko Huhtala & Jerker Pitkänen 1 Aluksi 2 Mistä asiassa on kyse? KY siirsi suurimman osan omaisuudestaan

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 2 Käräjätuomari Ville Laine 10.2.2014 L 12/1806. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, Helsinki 2210538-0

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 2 Käräjätuomari Ville Laine 10.2.2014 L 12/1806. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, Helsinki 2210538-0 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS YHTEENVETO Osasto 2 Käräjätuomari Ville Laine 10.2.2014 L 12/1806 Kantaja Vastaaja Asia Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Espoo 0101365-5 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Espoo 0101365-5. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, Helsinki 2210538-0. Oikeustoimen pätemättömyys ym.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Espoo 0101365-5. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, Helsinki 2210538-0. Oikeustoimen pätemättömyys ym. L.U m U*f> P^L 1 & LA 'N UD!^/V/'U?U HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 2 Käräjätuomari Ville Laine Käräjätuomari Merja Lahti Käräjätuomari Juha Hartikainen TUOMIO Annettu kansliassa 28.4.2014 Kello 13.00 14/18861

Lisätiedot

AYY:n valituksesta hovioikeudelle asiassa L12/1806 AYY / Ky-säätiö

AYY:n valituksesta hovioikeudelle asiassa L12/1806 AYY / Ky-säätiö AYY:n valituksesta hovioikeudelle asiassa L12/1806 AYY / Ky-säätiö Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto 15.5.2014 Asianajaja Jouko Huhtala 1 Keskeist riitakysymykset 1. Säätiöinnin ja lahjoitusten

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan asiaesittely

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan asiaesittely Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan asiaesittely Asia L12 / 1806 AYY vastaan KY-säätiö Asianajaja Jouko Huhtala OTM Heidi Paananen 1 Asiaesittelyn sisältö 1. Mistä asiassa kyse? 2. Säätiöinnin ja lahjoitusten

Lisätiedot

Päätöksen muotoilua. Edustajiston työryhmä

Päätöksen muotoilua. Edustajiston työryhmä Päätöksen muotoilua Edustajiston työryhmä 2 Sovintoesityksestä Käsittelyyn vai ei käsittelyyn KYE 30.10 Parempi ainakin käsitellä, koska silloin otetaan kantaa esitykseen Ongelma, että ei varsinaista yhteistä

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (23) 31.12.2009 Taltionumero 3736 Diaarinumero 3171/1/09

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (23) 31.12.2009 Taltionumero 3736 Diaarinumero 3171/1/09 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (23) 31.12.2009 Taltionumero 3736 Diaarinumero 3171/1/09 Asia Valittajat Ylioppilaskunnan edustajiston päätöstä koskeva valitus Kaarlo Väisänen, Helsinki,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan loppulausunto

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan loppulausunto Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan loppulausunto Asia L12 / 1806 AYY vastaan KY-säätiö Asianajaja Jouko Huhtala OTM Heidi Paananen 1 Loppulausunnon sisältö 1. Aluksi 2. Tosiseikasto ja esitetty näyttö 3.

Lisätiedot

KY-SÄÄTIÖN LOPPUPUHEENVUORO L 12/1086

KY-SÄÄTIÖN LOPPUPUHEENVUORO L 12/1086 KY-SÄÄTIÖN LOPPUPUHEENVUORO L 12/1086 Helsingin käräjäoikeus 21.2.2014 1 MISTÄ TÄSSÄ ASIASSA ON KYSYMYS Asiassa tulee ensinnä ratkaistavaksi vastaajan väitteiden johdosta 1. AYY:n asialegitimaatio asiassa

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Omaisuuskysymys 23.11.2011 AYYE

Omaisuuskysymys 23.11.2011 AYYE Omaisuuskysymys 23.11.2011 AYYE Sisällys Vuoden aikana tapahtunutta Tahtotilan kirkastus Ymmärryksen rakentaminen Sovinnon hakeminen PRH, Hao Arkisto Missä ollaan nyt ja mitä seuraavaksi tehdään? Tämän

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Yliopistolakiuudistus ja Aaltoyliopiston

Yliopistolakiuudistus ja Aaltoyliopiston Aaltohanke ja KY YLIOPISTO 2 3 Yliopistolakiuudistus ja Aaltoyliopiston valmistelu Agenda: Yliopistouudistus Periaatteet Muutokset Haasteet Aikataulu Aalto-yliopiston valmistelu ja tavoitteet 4 Yliopistouudistuksen

Lisätiedot

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain muuttamisesta ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

HELSINGIN HOVIOIKEUDELLE. Käräjäoikeuden ratkaisu, johon haetaan muutosta

HELSINGIN HOVIOIKEUDELLE. Käräjäoikeuden ratkaisu, johon haetaan muutosta HELSINGIN HOVIOIKEUDELLE Asia Valitus Käräjäoikeuden ratkaisu, johon haetaan muutosta Helsingin käräjäoikeuden 2. osaston 28.4.2014 antama tuomio 14/18861 oikeustoimen pätemättömyyttä ym. koskevassa asiassa

Lisätiedot

innovaatio yliopisto Edustajiston koulutus 2008 Markus Koljonen innovaatioyliopisto Markus Koljonen

innovaatio yliopisto Edustajiston koulutus 2008 Markus Koljonen innovaatioyliopisto Markus Koljonen innovaatio yliopisto Edustajiston koulutus 2008 Markus Koljonen sailasta Kokonaisuus, jota ei voi pilkkoa Yliopiston tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä.

Lisätiedot

Edustajiston työjärjestys

Edustajiston työjärjestys Edustajiston työjärjestys Iltakoulussa 17.9.2009 Työjärjestyksen tila Ensimmäinen luonnos laadittu keväällä yhdistyvissä ylioppilaskunnissa Käsitelty viime iltakoulussa Pöydällä jokunen muutosesitys Muutosesitykset

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan teknisesti muutettaviksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Kunnallisasiaa koskeva valitus MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS VALITTAJA VASTAPUOLI Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, 9.10.2015 Keuruun kaupunki

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN. Hallitusneuvos Eerikki Nurmi Jyväskylän yliopisto

YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN. Hallitusneuvos Eerikki Nurmi Jyväskylän yliopisto YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN Hallitusneuvos Eerikki Nurmi 30.5.2008 Jyväskylän yliopisto YLIOPISTOLAIN UUDISTAMISEN AIKATAULUTUS Yliopistolain uudistamisen keskeiset

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Tätä lakia sovelletaan yliopistoihin, jotka kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan, siten kuin jäljempänä säädetään.

Tätä lakia sovelletaan yliopistoihin, jotka kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan, siten kuin jäljempänä säädetään. Lakiehdotukset 1. Laki yliopistolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yliopistolain (558/2009) 1, 7 a ja 7 b, sellaisina kuin ne ovat, 1 osaksi laeissa 954/2011, 414/2012 ja 497/2015

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016 8.4.2016 Aika: 15.4.2016 klo 17.00 ESITYSLISTA Paikka: Kunnonpaikka: Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela Edustajiston varsinaiset jäsenet: Alho, Emmi Anttalainen, Tommi Gabbouj, Sami Hakkarainen, Henri Hentunen,

Lisätiedot

TTER-työryhmän toiminta

TTER-työryhmän toiminta TTER-työryhmän toiminta Taustaa Haluttiin varmistaa, että ei ole esteitä sille että TTER tukee koko aaltokenttää Tarkistaa, että säännöt vastaavat nykytoimintaa Päivittää säännöt nykyhetkeen vastaaviksi

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane.

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. 1 (6) KUORTANEEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus

Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus Maakuntahallitus 56 24.04.2017 Maakuntahallitus 69 22.05.2017 Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus 510/04.00.02/2016 MHS 24.04.2017 56 Tiivistelmä Asian yksityiskohtainen

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 54 Länsimetro Oy:n kokouspöytäkirjoja koskevan diaariotteen antaminen HEL 2016-008119 T 07 01 02 Päätös Päätöksen perustelut Vs. kansliapäällikkö päätti todeta, että

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

1 Kerhon nimi Ulvova Susi on ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. Kerhon virallinen kieli on suomi.

1 Kerhon nimi Ulvova Susi on ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. Kerhon virallinen kieli on suomi. 1(1) LTKY:n retkeilykerho Ulvovan Suden säännöt: Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja vastuu 1 Kerhon nimi Ulvova Susi on ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. Kerhon virallinen kieli on suomi. 2 Kerhon

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

Akateemisen Sitsiseuran säännöt

Akateemisen Sitsiseuran säännöt Akateemisen Sitsiseuran säännöt Sisältö 1 luku: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 2 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.................... 2 2 Yhdistyksen tarkoitus.........................

Lisätiedot

AYY hallinto- ja talousohjesääntö. Sisällysluettelo

AYY hallinto- ja talousohjesääntö. Sisällysluettelo Sisällysluettelo I Soveltamisala ja yleistä... 1 II Ylioppilaskunnan toimielimet ja henkilöstö... 1 III Aatteellinen toiminta... 2 IV Talous... 3 V Kunniavaltuuskunta... 5 VI Jatkuvuustoimikunta... 5 VII

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Edustajiston kokous 3 / 2013

PÖYTÄKIRJA. Edustajiston kokous 3 / 2013 KOKOUSKUTSU 24.9.2013 Aika: 21.9.2013 klo 12.15 Paikka: Tuusniemi, Kaupungintalo. Läsnä: Hakalisto, Kasperi Herranen, Jussi Hippi, Eeva Hylkilä Hanna Ikonen, Juho Jokinen, Ida Junkkari, Heikki Kangas,

Lisätiedot

Lahjojen pätemättömyyttä ja kohtuuttomuutta koskevat väitteet. Lähtökohtia lahjoitusten arvioinnille

Lahjojen pätemättömyyttä ja kohtuuttomuutta koskevat väitteet. Lähtökohtia lahjoitusten arvioinnille 27 Lahjojen pätemättömyyttä ja kohtuuttomuutta koskevat väitteet Lähtökohtia lahjoitusten arvioinnille KY:n edustajisto on kokouksessaan 30.10.2008 päättänyt lahjoittaa kanteessa tarkoitetun omaisuuden

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä Kunnanhallitus 251 24.09.2013 Selitys korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen koskien Irene Toppisen valitusta Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä 00733/13/2299, 00734/13/2204, 00735/13/2204 ja 00736/13/2204

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yliopistolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutoksenhaku yliopiston päätöksiin ohjattavaksi siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 193/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi nimilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nimilakia. Lainmuutoksella ehdotetaan henkilön suku- ja

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Sisältö I Yleistä... Soveltamisala... II Hakukelpoisuus... Ensisijaisen tutkinnonsuoritusoikeuden vaikutus...

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 1.10.2015 Liite 10/4 Yhtymävaltuusto 25.11.2015 Liite 2/5 2 Palkkiosääntö 1. SOVELTAMISALA... 3 2. KOKOUSPALKKIOT...

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hall. 15.11.2016 Valt. 23.11.2016 Voimassaolo: valtuustokausi 2017-2021 1 1 Soveltamisala Kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.09.2015 Dnro OKV/1735/1/2014 1/5 ASIA Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 7.10.2014 osoittamassaan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 9.8.2011, kello 17.30 17.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2006 ASIA HAKIJA Iiroonjärven vedenkorkeuden tarkkailuohjelmaa koskeva oikaisuvaatimus,

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010, 20.4.2011 ja 20.5.2015. 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuulivoiman kompensaatioalueista. 2) sähkön tuottajalla tuotantotukilaissa tarkoitettua

Päätös. Laki. tuulivoiman kompensaatioalueista. 2) sähkön tuottajalla tuotantotukilaissa tarkoitettua EDUSKUNNAN VASTAUS 84/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuulivoiman kompensaatioalueista ja laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot