52/ /2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27"

Transkriptio

1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Ympäristöluvan lupamääräysten 18, 21 ja 23 täytäntöönpanon hyväksyminen ja lupamääräyksen 10 määräajan pidentäminen, Asunto Oy Aijanlinna ja Asunto Oy Aijantorni, jätevedenpuhdistamo, , Kisko 52/ /2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Valmistelija: ympäristöinsinööri Sirpa Sorsa, ja ympäristötarkastaja Hillevi Lehto, Asia Ympäristönsuojelulain 84 :n mukainen päätös Salon kaupungin ra ken nusja ympäristölautakunnan myöntämän ym pä ris tö lu van lupamääräysten 10, 11, 18, 21 ja 23 laiminlyönnin johdosta Velvoitettavat Asunto Oy Aijanlinna Asunto Oy Aijantorni c/o Tili ja Isännöinti Vaahtera Oy Aijalantie B 9 Horninkatu Aijala Salo Jätevedenpuhdistamo sijaitsee Salon kaupungin Aijalan kylässä kiin teis töllä Aijala osoitteessa Aijalantie Puhdistamossa kä si tellyt jätevedet johdetaan ti lo jen Aijala ja Alha kautta Kis kon jokeen. Toimintaa koskeva lupapäätös ja -määräykset Kiskon kunnan ympäristö- ja lupalautakunta antoi rakennuslain 133 :n mukaan oikeuden sijoittaa jätevesien käsittelylaitteisto tilalle Aijala 1:42 silloisten saostuskaivojen välittömään läheisyyteen sekä oikeuden jäte ve den johtamiselle Kiskonjokeen käyttäen käytössä olevaa jätevesilinjaa, jo ka sijoittui osittain Aijala 1:42 ja Hakamaa 1:10 -tiloille (nyk. Hakamaa 1:53). Päätös ei koskenut viemärilinjan loppupään vuonna 2001 toteutettua muu tos ta tilan Alha 1:38 alueella. Lounais-Suomen ympäristökeskus (LOS) oli antanut vesien suojelua koskevista en nak ko toi men pi teis tä annetun asetuksen (283/1962) mukaisen lausunnon todeten, ettei jä te vesien käsittely ja johtaminen Kiskonjokeen tule aiheuttamaan vesilain 1 luvun 19 :ssä tarkoitettua vesistön pilaantumista eikä jäteveden joh ta miseen toistaiseksi tarvitse hakea vesilain 10 luvun 23 :ssä tarkoitettua lupaa vesioikeudelta, mikäli jäteveden käsittelyssä ja johtamisessa nou da tetaan lausunnossa esitettyjä vaatimuksia päivätyssä LOSin lausun nos sa todettiin, että jätevedenpuhdistamon huolelliseen hoitoon tu lee kiinnittää erityistä huomiota ja jätevesien käsittely tulee pyrkiä saat ta maan asetuksen 542/2003 edellyttämän tasoiseksi viipymättä. Jä te ve den puh dista mon toiminnan tarkkailua oli jatkettava LOSin kirjeen hy väk symäl lä tavalla. LOS otti kirjeessään kantaa jätevesien pur ku joh-

2 don jatkamiseen Kiskon-joessa niin pitkälle, että siitä purkautuvat ve det pääsevät esteettä jokeen. Putken sijoittamisella ei saa aiheuttaa muu tok sia joen virtauksiin ja putken maisemointi rantaluiskassa on tehtävä asial li ses ti. Kiskon ympäristö- ja lupalautakunta päätti velvoittaa Asun to Oy Aijanlinnan ja Asunto Oy Aijantornin hakemaan ympäristölupaa yh tei sen jä te ve den puh dis ta mon toiminnalle. Tilan Alha omistaja valitti Vaasan hal lin to-oi keu teen vaatien lautakunnan tekemän pää tök sen ku moa mis ta ja poistamista. Vaasan hallinto-oikeus pysytti pää tök sel lään lau ta kun nan päätöksen velvoittaa hakemaan ym päris tö lu paa, sa moin korkein hallinto-oikeus päätöksellään Ympäristölupahakemus tuli vireille Kiskon kuntaan , ja asia kir jattiin saapuneeksi Salon kaupungin ympäristönsuojeluosastolle Sa lon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi Asunto Oy Aijanlinnalle ja Asunto Oy Aijantornille ym pä ris tön suo je lulain 28 :n mu kai sen ympäristöluvan Asunto Oy Aijanlinnan ja Asunto Oy Ai jan tor nin yhteisen jä te ve den puh dis ta mon toimintaan. Vaasan hal lin to-oikeus muutti päätöstä nro 12/0151/2, 02215/10/5110 ja edelleen kor kein hal lin to-oi keus taltionro 1022, 1186/1/12. Lupamääräykset 10, 11, 18 ja 21 edellyttävät selvitysten tai suunnitelmien an ta mis ta ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen (3) kuukauden ku luessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta sekä niiden toteuttamista. Lu pamää räys 23 edellyttää luvan saajan osallistumaan Kiskonjoen vesistön yhteis tark kai luun. Lupamääräykset 10. Viemärin purkuputken pää on sijoitettava keskelle Kiskonjoki-uomaa hait taa mat ta tilan Alha Rn:o 1:38 elinkeinoa. Putken sijoittaminen ja peit tä mi nen Kiskonjoessa on toteutettava niin, ettei joen virtauksille ai heu te ta muutoksia ja että rantaluiskan maisemointi tehdään asial lises ti. 11. Kokonaissuunnitelma työn teknisestä toteutuksesta jäteveden joh tami sek si jätevedenpuhdistamolta Kiskonjoki-uoman keskelle on esi tettä vä hyväksyttäväksi ympäristönsuojeluyksikölle kolmen (3) kuu kauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. 18. Kemikaalit ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä siten, ettei me nette lys tä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, ha ju haittaa, maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumista eikä muutakaan hait taa ympäristölle. Puhdistamoalueella varastoitavan kemikaalin asianmukaisesta va rastoin nis ta on esitettävä suunnitelma Salon kaupungin ym pä ris tön suoje lu yk si köl le kolmen (3) kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoi mai sek si tulosta. Suunnitelmassa on huomioitava kemikaalien varas toin ti ja lastausalue sekä säiliöiden merkitseminen, kunto ja tarkas tuk set. Varastointi on saatettava hyväksytyn suunnitelman mu kaisek si kuuden (6) kuukauden kuluessa tämän päätöksen lain voi maisek si tulosta.

3 21. Toiminnan käyttö- ja päästötarkkailu on toteutettava hakemuksessa esi te tyl lä, tämän luvan lupamääräysten edellyttämässä määrin tar kiste tul la tavalla. Päästötarkkailututkimus on tehtävä vähintään kaksi ker taa vuodessa (kerran puolivuosittain). Päästötarkkailun ko koo manäyt teet puhdistamoon tulevasta jätevedestä otetaan kemiallisen esikä sit te ly-yk si kön tulopumpun imualtaasta. Tulevasta jätevedestä ja puh dis ta mol ta lähtevästä, Kiskonjokeen johdettavasta käsitellystä jäte ve des tä on kerättävä samansuuruisista osanäytteistä vähintään kah dek san tunnin ajalta. Mittaukset, kalibroinnit, näytteenotot ja analy soin nit on suoritettava standardimenetelmiä käyttäen. Päivitetty käyttö- ja päästötarkkailuohjelma on toimitettava Salon kaupun gin ympäristönsuojeluyksikölle hyväksyttäväksi kolmen (3) kuukau den kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Käyttö- ja pääs tö tark kai lu oh jel maa voidaan muuttaa Salon kaupungin ym pä ristön suo je lu yk si kön hyväksymällä tai tarpeelliseksi katsomalla tavalla, mi kä li se luotettavan tuloksen saamiseksi tai puhdistamon käytön ohjaa mi sek si ja kehittämiseksi muilta osin on tarpeen. 23. Luvan saajan on osallistuttava Kiskonjoen vesistön yhteistarkkailuun Var si nais-suo men elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hy väksy mäl lä tavalla luvan voimaantulon jälkeen ja siitä alkaen, kun Kiskon joen vesistötarkkailuohjelmaa seuraavan kerran tarkistetaan. Valvonta-asian käsittely Toimitetut suunnitelmat ja selvitykset Asunto Oy Aijantorni / Kalle Lönnqvist on toimittanut ym pä ris tönsuo je lu yk sik köön lausunnon Asunto Oy Aijantornin ja Asunto Oy Ai jan linnan jäteveden pur ku put kes ta (lupamääräys 11). Toiminnanharjoittajan asian tun ti jan mu kaan nykyisellä rakenteella ei ole havaittu mitään hait ta vaiku tuk sia ym pä ris töön eikä jokeen, joten ensisijaisesti purkuputken jat ka misen tarve olisi ar vioi ta va uudestaan. Toissijaisesti on esitetty yleis piir tei nen suunnitelma jä te ve si put ken vetämiseksi Kiskonjoki-uoman keskelle. Lisäksi Lönnqvist jätti anomuksen, jossa haetaan viemäriputken tulp paamis ta siten, että vain kerrostaloilla on mahdollisuus laskea puhdistettavaa vet tä viemäriin sekä viemäriputken saneeraukselle kolmen vuoden siir tymä ai kaa ( saakka), jonka aikana voidaan selvittää vie mä ri putken jatkaminen Kajalan kylästä vedoten vähäiseen vuotuiseen jä te ve simää rään (taloyhtiöiden yhteinen veden käyttömäärä on noin m 3 vuodes sa). Pienpuhdistamon toiminnasta on toimitettu hoitokuvaus Sel vityk ses sä on esitetty lyhyt kuvaus puhdistamon hoitajan ja laitehuoltajan teh tä vis tä, tarkkailututkimusten teettämisestä sekä kemikaalien säi ly tykses tä. Pyydetyt lausunnot Liikelaitos Salon Vesi toteaa lausunnossaan, ettei ko. alue ole ve si huol tolain ja kunnan päättämää ns. vesihuollon toiminta-aluetta. Liikelaitos Salon Ve del lä ei ole suunnitelmia eikä tavoitteita alueen vesihuollon ra ken ta mises ta viemärilaitoksen osalta.

4 Varsinais-Suomen ELY-keskus toteaa kannanotossaan, ettei asun to-osake yh tiöi den jätevedenpuhdistamon tarkkailua voida liittää Kiskonjoen yhteis tark kai luun, koska sellaista ei ole. Kiskonjoen vesistön tarkkailupisteet si jait se vat niin kaukana jätevedenpuhdistamon purkupaikasta, ettei niitä voi da vesistövaikutustarkkailussa hyödyntää. Kiskonjokeen kohdistuvan jäte ve den puh dis ta mon kuormitustarkkailun on kohdistuttava jokeen puh distet tu jen jätevesien purkupisteen ylä- ja alapuolelle. Asianosaisen kuuleminen ja lisäselvitykset Ympäristölupamääräyksen 18 mukainen suunnitelma kemikaalin asian mukai ses ta varastoinnista ja lupamääräyksen 21 mukainen päivitetty käyttöja päästötarkkailuohjelma on pyydetty toimittamaan ym pä ris tön suo je lu viran omai sel le mennessä. Pyyntö on uudistettu Ympäristönsuojeluyksikkö on pyytänyt toiminnanharjoittajalta seli tys tä asiassa. Erityisesti pyydettiin antamaan selitys siitä, miksi ym pä ris tölu van edellyttämiin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty. Toimenpiteet tar koit ta vat Kiskonjoen rannassa olevan jätevesiputken jatkamista Kis kon jo ki-uo man keskelle (lupamääräys 10), kokonaissuunnitelman hyväksyttämistä (lu pamää räys 11), suunnitelman esittämistä ja sen toteuttamista ke mi kaa lin asianmukaiseksi varastoimiseksi (lupamääräys 18), päivitetyn käyttö- ja pääs tö tark kai lu oh jel man (lupamääräys 21) sekä jätevedenpuhdistamon kuor mi tus tark kai lu oh jel man (lupamääräys 23) esittämistä ja niiden hy väksyt tä mis tä. Selitys on saapunut , ja siinä todetaan - viemäriputken jatkamisesta Kiskonjoki-uoman keskelle, ettei ny kyi sessä muodossa joen rantaan keräydy rannan kasvillisuutta rehevöittävää lie tet tä. Ympäristölupahakemukseen on liitetty lausunto, jossa todetaan li sä ra ken ta mi nen jokiuoman keskelle tarpeettomaksi. Myös toi min nan har joit ta jan asiantuntijan antamassa lausunnossa on todettu, ett ei putken jatkaminen ole tarpeellista. - viikko-/kausihoidosta toimitetun kuvauksen, jonka mukaisesti toiminta jat kuu. - asunto-osakeyhtiön heikkoon maksukykyyn vedoten, etteivät yhtiöt ole ky ke ne viä saneerauksiin nopealla aikataululla vaan anovat siir ty mä aikaa toi men pi tei den toteuttamiseksi. Rakennus- ja ympäristövalvonnan päällikkö: Päävelvoitteet Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta määrää ym pä ris tön suoje lu lain 84 :n nojalla, että Asunto Oy Aijanlinnan ja Asunto Oy Ai jan tor nin tulee lail li sen tilan saavuttamiseksi toimia seuraavasti: 1) LVI-alan asiantuntijan laatima riittävän yksityiskohtainen ko ko naissuun ni tel ma työn teknisestä toteutuksesta jäteveden johtamiseksi jä teve den puh dis ta mol ta Kiskonjoki-uoman keskelle on esitettävä hy väksyt tä väk si Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle mennessä. 2) Viemärin purkuputken pään sijoittaminen keskelle Kiskonjoki-uomaa on toteutettava hyväksytyn suunnitelman mukaisesti men-

5 nes sä. 3) Puhdistamoalueella varastoitavan kemikaalin asianmukaisesta va rastoin nis ta on esitettävä suunnitelma Salon kaupungin ym pä ris tön suo jelu vi ran omai sel le mennessä. Suunnitelmassa on huo mioi tava kemikaalien varastointi ja lastausalue sekä säiliöiden mer kit se minen, kunto ja tarkastukset. 4) Kemikaalin varastointi on saatettava hyväksytyn suun ni tel man mu kaisek si mennessä. 5) Päivitetty käyttö- ja päästötarkkailuohjelma on toimitettava Salon kaupun gin ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi men nes sä. Tarkkailuohjelmaan on sisällytettävä jä te ve den puh dis tamos ta Kiskonjokeen aiheutuvan kuormituksen tarkkailu kohdentaen näyt teen ot to puhdistettujen jätevesien purkupisteen ylä- ja alapuolelle. Uhkasakon asettaminen Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta asettaa ym pä ris tön suoje lu lain 88 :n nojalla uhkasakon edellä mainittujen päävelvoitteiden te hosteek si: Päävelvoitetta 1) koskevan juoksevan uhkasakon suuruus on kiinteänä perus erä nä kummallakin erikseen (1.000) euroa, mikäli velvoitetta ei ole täytet ty mennessä, sekä lisäeränä kummallakin erikseen sata (100) euroa jokaiselta al ka val ta kuukaudelta, jonka velvoitteen laiminlyönti jat kuu asetetun mää rä ajan jälkeen. Päävelvoitetta 2) koskevan juoksevan uhkasakon suuruus on kiinteänä perus erä nä kummallakin erikseen tuhat (1.000) euroa, mikäli velvoitetta ei ole täytetty mennessä, sekä lisäeränä kummallakin erikseen sa ta (100) euroa jokaiselta al ka val ta kuukaudelta, jonka velvoitteen lai min lyön ti jatkuu asetetun mää rä ajan jälkeen. Päävelvoitetta 3) koskevan juoksevan uhkasakon suuruus on kiinteänä perus erä nä kummallakin erikseen (1.000) euroa, mikäli velvoitetta ei ole täytet ty mennessä, sekä lisäeränä kummallakin erikseen sata (100) euroa jokaiselta al ka val ta kuukaudelta, jonka velvoitteen laiminlyönti jat kuu asetetun mää rä ajan jälkeen. Päävelvoitetta 4) koskevan juoksevan uhkasakon suuruus on kiinteänä perus erä nä kummallakin erikseen tuhat (1.000) euroa, mikäli velvoitetta ei ole täytetty mennessä, sekä lisäeränä kummallakin erikseen sa ta (100) euroa jokaiselta al ka val ta kuukaudelta, jonka velvoitteen lai min lyön ti jatkuu asetetun mää rä ajan jälkeen. Päävelvoitetta 5) koskevan juoksevan uhkasakon suuruus on kiinteänä perus erä nä kummallakin erikseen tuhat (1.000) euroa, mikäli velvoitetta ei ole täytetty mennessä, sekä lisäeränä kummallakin erikseen sa ta (100) euroa jokaiselta al ka val ta kuukaudelta, jonka velvoitteen lai min lyön ti jatkuu asetetun mää rä ajan jälkeen. Jos päävelvoitteita ei noudateta, rakennus- ja ympäristölautakunta voi uhka sak ko lain 10 :n nojalla tuomita uhkasakon maksettavaksi. Perustelut Korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä ei ole noudatettu. Viranomainen on antanut ja uusia määräaikoja, joita ei ole myöskään noudatettu. Tapahtumien pitkä kesto huomioiden asun to-osa ke yh tiöillä on ollut aikaa varautua lupamääräysten noudattamiseen.

6 Jäteveden purkuputken suunnitteluun on käytettävä riittävää asian tun temus ta. Suunnittelussa on otettava huomioon mm. maastonmuodot ja esitet tä vä viemärin yksityiskohtainen tekninen toteutus kuten syvyys, korot, kal te vuus jne. Ilmoitusvelvollisuus Muina seuraamuksina todetaan, että mikäli asunto-osakeyhtiöiden osak keiden omistaja luovuttaa osakkeen tai sen käyttöoikeuden, on hänen il moi tetta va luovutuksen saajalle tällä päätöksellä asetetusta velvoitteesta tai uhka sa kos ta luovutuskirjaan otetuin maininnoin tai muutoin to dis teel li ses ti. Tästä päätöksestä ilmoitetaan uhkasakkolain 19 :n mukaisesti tuo mio istui mel le merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin. Päätöksen täytäntöönpano Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta määrää ym pä ris tön suoje lu lain 101 :n nojalla, että päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutok sen haus ta huolimatta. Maksu Maksutta Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 84, 88, 91, 96, 97, 101, 105 Uhkasakkolaki (1113/1990) 1, 4, 6-8, 18-19, Hallintolaki (434/2003) 34, 36 Muutoksenhaku Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hal linto-oi keu del ta kirjallisella valituksella. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Päätöksen tiedoksianto Ote päätöksestä saan ti todis tuk sel la Ote päätöksestä Asunto Oy Aijanlinna Asunto Oy Aijantorni Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luon non va rat -vastuualue Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto Päätös: Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen. Valmistelija: ympäristöinsinööri Sirpa Sorsa, (02) ja ympäristötarkastaja Hillevi Lehto, (02) Asia Rakennus- ja ympäristölautakunta on asettanut uhkasakon ym-

7 pä ris tö lu pa mää räys ten 11, 18, 21 ja 23 täytäntöönpanon tehostamiseksi kiin teis töl lä sijaitsevan jätevedenpuhdistamon toiminnalle. Velvoitetut Asunto Oy Aijanlinna Asunto Oy Aijantorni c/o Manacor Oy Inkerinkatu 2 A Aijalantie B Salo Aijala Asunto-osakeyhtiöt on velvoitettu mennessä toimittamaan hyväk syt tä väk si kaksi suunnitelmaa ja päivitetty tarkkailuohjelma. Tarkastus Ympäristöinsinööri ja ympäristönsuojelutarkastaja ovat tehneet tar kas tuksen kohteeseen , muistio oheismateriaalina. Osa mennes sä edellytetyistä velvoitteista oli täyttämättä osittain tiedon puutteen vuok si. Käynnillä ohjeistettiin asunto-osakeyhtiöitä suunnitelmien laa ti mises sa sekä anomaan lisäaikaa suunnitelmien saattamiseksi valmiiksi. Anomus pidentää määräaikaa asti saapui Anomus on oheis ma te ri aa li na. Toimitetut suunnitelmat ja tarkkailuohjelma sekä päävelvoitteiden toteu tu mi nen Täyttääkseen Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan ym päris tön suo je lu lain 84 :n nojalla antaman määräyksen päävelvoitteet 1), 3) ja 5) ovat Asunto Oy Aijanlinna ja Asunto Oy Aijantorni toimineet seu raavas ti: 1) LVI-alan asiantuntijan laatima riittävän yksityiskohtainen ko ko naissuun ni tel ma työn teknisestä toteutuksesta jäteveden johtamiseksi jäte ve den puh dis ta mol ta Kiskonjoki-uoman keskelle on esitettävä hyväk syt tä väk si Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle mennessä. (lupamääräys 11) Asunto-osakeyhtiöt ovat toimittaneet LVI-Insinööritoimisto Al fa Oy:n laatiman kokonaissuunnitelman työn teknisestä to teu tukses ta jäteveden johtamiseksi jätevedenpuhdistamolta Kis kon jo ki-uoman keskelle. Suunnitelma on riittävän yksityiskohtainen, jotta tek ninen toteutus on sen perusteella mahdollista. Putken osuus vesialueella voidaan lyhentää niin, ettei se ulotu val taväy läl le eikä siten vesilain (587/2011) 3 luvun 3 :n mukaista lupaa tar vi ta. Ruoppausilmoitusta ei tarvitse tehdä, kun toiminta toteutetaan ym pä ris tö lu val la ratkaistussa asiassa. Putki on kuitenkin vietävä kauem mas vesialueelle nykyisestä sijainnista, jotta virtaukset puhdistavat pur ku paik kaa. Putken sijoittaminen ja peittäminen Kiskonjoessa on tehtävä niin, ettei joen virtauksille aiheuteta muutoksia ja että rantaluiskan maisemointi teh dään asiallisesti. 3) Puhdistamoalueella varastoitavan kemikaalin asianmukaisesta va rastoin nis ta on esitettävä suunnitelma Salon kaupungin ym pä ris tön suoje lu vi ran omai sel le mennessä. Suunnitelmassa on huo mioi-

8 ta va kemikaalien varastointi ja lastausalue sekä säiliöiden mer kit se minen, kunto ja tarkastukset. (lupamääräys 18) Asunto-osakeyhtiöt ovat toimittaneet Velox Kiin teis tö pal velut Oy:n laatiman selvityksen puhdistamon toiminnan seurannasta, huol lois ta, korjauksista ja prosessissa käytettävästä kemikaalista ja sen varastoinnista. Kemikaalin varastointi ja merkinnät on toteutettu asian mu kai ses ti lukuun ottamatta lastausalueen suojausta, jonka suun ni tel ma esitettiin tarkastuskäynnillä. Selvitys ja suunnitelma ovat riit tä vät. 5) Päivitetty käyttö- ja päästötarkkailuohjelma on toimitettava Salon kaupun gin ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi men nes sä. Tarkkailuohjelmaan on sisällytettävä jä te ve den puh dis tamos ta Kiskonjokeen aiheutuvan kuormituksen tarkkailu kohdentaen näyt teen ot to puhdistettujen jätevesien purkupisteen ylä- ja ala puo lelle. (lupamääräykset 21 ja 23) Asunto-osakeyhtiöille on ollut epäselvää, mitä käyttö- ja pääs tö tarkkai lu oh jel man päivittäminen tarkoittaa ja Kiskonjokeen aiheutuvan kuor mi tuk sen sisällyttäminen tähän tarkkailuohjelmaan edellyttää. Asunto-osakeyhtiöt eivät ole toimittaneet käyttö- ja pääs tö tark kai lu ohjel maa, koska Lounais-Suomen ve si- ja ympäristötutkimus Oy ei ole eh di päivittämään tarkkailuohjelmaa talonyhtiöiden hakemaan mää räai kaan mennessä. Valmistelija on keskustellut asiasta Lounais-Suomen ve si- ja ym pä ristö tut ki mus Oy:n edustajan kanssa. Edustaja on todennut, että lomien vuok si tarkkailuohjelman päivittäminen ei tule onnistumaan men nes sä. Yritys pystyy toimittamaan päivitetyn tarkkailuohjelman hei nä kuun loppuun mennessä. Rakennus- ja ympäristövalvonnan päällikkö: Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa edellytettyjen suun ni tel mien ja ohjelman saapuneen anotun lisäajan aikana ja päättää hy väk syä 1) kokonaissuunnitelman työn teknisestä toteutuksesta jäteveden joh tami sek si jätevedenpuhdistamolta Kiskonjoki-uoman keskelle li säyk sellä että viimeiseen tarkastuskaivosta tien vieressä tulee olla mah dol lisuus ottaa näyte (NOK-kaivo) 3) suunnitelman ja toteutuksen puhdistamoalueella säilytettävän ke mikaa lin varastoinnista. Lastausalueen suojaus on toteutettava mennessä. 5) määräajan jatkamisen käyttö- ja päästötarkkailuohjelman osalta saakka. Päivitetty käyttö- ja päästötarkkailuohjelma on toimitettava Salon kau-

9 pun gin ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi men nes sä. Tarkkailuohjelmaan on sisällytettävä jä te ve den puh dis tamos ta Kiskonjokeen aiheutuvan kuormituksen tarkkailu kohdentaen näyt teen ot to puhdistettujen jätevesien purkupisteen ylä- ja ala puo lelle. Lisäksi rakennus- ja ympäristölautakunta päättää, että päävelvoitteita 1 ja 3 koskevat hallintopakot raukeavat. Päävelvoitetta 5) koskevan juoksevan uh ka sa kon suuruus on kiinteänä peruseränä kummallakin erikseen tuhat (1.000) euroa, mikäli velvoitetta ei ole täytetty mennessä, sekä li sä erä nä kummallakin erikseen sata (100) euroa jokaiselta alkavalta kuukau del ta, jonka velvoitteen laiminlyönti jatkuu asetetun määräajan jälkeen. Jos päävelvoitteita ei noudateta, rakennus- ja ympäristölautakunta voi uhka sak ko lain 10 :n nojalla tuomita uhkasakon maksettavaksi. Perustelut Toimitettu kokonaissuunnitelma jäteveden johtamiseksi Kiskonjokeen ja ke mi kaa lien varastointia koskeva suunnitelma ja toteutus ovat asian mu kaiset täyttämään ym pä ris tö lu van määräykset. Kemikaalien varastoinnista puut tuu enää kemikaalien lastausalueen tiivis alusta, jonka rakentamiselle an ne taan aikaa elokuun loppuun asti. Jäteveden purkuputken suun ni telmaa on tar peen täsmentää lisäyksellä näyt teen ot to kai vos ta, josta on ollut kes kus te lua tarkastuksella. Koska tarkkailuohjelmaa ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, hal lin topa kko sen osalta säilyy. Määräaikaa voidaan jatkaa perustellusta syystä. Ha ki ja on antanut toimeksiannon ulkopuoliselle asiantuntijalle tehdä päi vityk set vesien tarkkailuohjelmaan. Ulkopuolinen asiantuntija ei ole voinut toi mit taa päivityksiä hakijan hakemassa lisäajassa, joten on perusteltua antaa lisäaikaa tarkkailuohjelman toimittamiselle heinäkuun saakka. Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 84, 96, 97, 101, 105 Hallintolaki (434/2003) 34, 59 Muutoksenhaku Koska päävelvoitteita ja asetettua uhkaa koskeva annettu päätös on lainvoimainen, ei nyt annettavasta päätöksestä voi valittaa. Tällä päätöksellä hyväksytään tehdyt toimenpiteet osaksi ja lisätään päävelvoitteen 5 määräaikaa. Päätöksen tiedoksianto Ote päätöksestä Asunto Oy Aijanlinna Asunto Oy Aijantorni Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luon nonva rat -vastuualue Päätös:

10 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen. Valmistelija: ympäristöinsinööri Sirpa Sorsa, (02) ja ympäristötarkastaja Hillevi Lehto, (02) Asia Rakennus- ja ympäristölautakunta on asettanut uhkasakon ympä ris tö lu pa mää räys ten 11, 18, 21 ja 23 täytäntöönpanon tehostamiseksi kiin teis töl lä sijaitsevan jätevedenpuhdistamon toiminnalle. Ko kouk ses saan on lautakunta purkanut osan päävelvoitteista ja aset ta nut uuden määräajan päästö- ja tarkkailuohjelman hyväksymiselle. Velvoitetut Asunto Oy Aijanlinna Asunto Oy Aijantorni c/o Manacor Oy Inkerinkatu 2 A Aijalantie B Salo Aijala Asunto-osakeyhtiöt on velvoitettu mennessä sijoittamaan vie märin purkuputken pää keskelle Kiskonjoki-uomaa hyväksytyn suun ni tel man mukaisesti (päävelvoite 2) sekä toteuttamaan lastausalueen suojaus (päävel voi te 4). Päivitetty käyttö- ja päästötarkkailuohjelma on velvoitettu toi mitta maan hyväksyttäväksi mennessä (päävelvoite 5). Päävelvoitteiden toteutuminen Täyttääkseen Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan ym päris tön suo je lu lain 84 :n nojalla antaman määräyksen päävelvoitteet 2), 4) ja 5) ovat Asunto Oy Aijanlinna ja Asunto Oy Aijantorni toimineet seu raavas ti: 2) Viemärin purkuputken pään sijoittaminen keskelle Kiskonjoki-uomaa on toteutettava hyväksytyn suunnitelman mukaisesti mennes sä. (lupamääräys 10) Velvoitetut ovat toimittaneet päivätyn ja saapuneen anomuk sen lisäajan myöntämiseksi saakka puhdistetun jä teve den siirtoviemärin rakentamiseksi. Siirtoviemärin kaivutyöt edel lyt tävät osaksi työskentelemistä naapurin peltoalueella, joka on tällä hetkel lä vielä viljelykäytössä. Peltoalueelle pääsy on mahdollista vasta, kun kuluvan vuoden sato on korjattu. Anomus on oheismateriaalina. 4) Lastausalueen suojaus on toteutettava mennessä. (lu pamää räys 18) Paikalle tehdään käynti ja todetaan tilanne. 5) Päivitetty käyttö- ja päästötarkkailuohjelma on toimitettava Salon kau-

11 pun gin ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi men nes sä. Tarkkailuohjelmaan on sisällytettävä jä te ve den puh dis tamos ta Kiskonjokeen aiheutuvan kuormituksen tarkkailu kohdentaen näyt teen ot to puhdistettujen jätevesien purkupisteen ylä- ja alapuolelle. (lu pa mää räyk set 21 ja 23) Asunto-osakeyhtiöt ovat toimittaneet Lounais-Suomen vesi- ja ym päris tö tut ki mus Oy:n laatiman päivitetyn käyttö- ja pääs tö tark kai lu oh jelman Ohjelma on asianmukainen ja pääosin riittävä Kis konjo keen joh det ta vien jätevesien laadun ja määrän seurantaan sekä jäte ve sien vaikutusten tark kai luun purkualueella. vs. Rakennus- ja ympäristövalvonnan päällikkö: Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä 2) määräajan jatkamisen saakka viemärin purkuputken pään si joit ta mi sel le keskelle Kiskonjoki-uomaa hyväksytyn suunnitelman mu kai ses ti. Putken osuus vesialueella voidaan lyhentää niin, ettei se ulotu val taväy läl le eikä siten vesilain (587/2011) 3 luvun 3 :n mukaista lupaa tar vi ta. Ruoppausilmoitusta ei tarvitse tehdä, kun toiminta toteutetaan ym pä ris tö lu val la ratkaistussa asiassa. Putki on kuitenkin vietävä kauem mas vesialueelle nykyisestä sijainnista, jotta virtaukset puhdistavat pur ku paik kaa. Putken sijoittaminen ja peittäminen Kiskonjoessa on tehtävä niin, ettei joen virtauksille aiheuteta muutoksia ja että rantaluiskan maisemointi teh dään asiallisesti. 5) päivitetyn käyttö- ja päästötarkkailuohjelman täsmennyksellä, että vesis tö vai ku tus ten tarkkailua varten näytteet on otettava vuosina 2015 ja 2016 tarkkailuohjelmaa muilta osin noudattaen. Tarkkailutulosten perus teel la voidaan päättää tarkkailutiheyden jatkosta. Lisäksi rakennus- ja ympäristölautakunta päättää, että - päävelvoitetta 2) koskevan juok se van uhkasakon suuruus on kiin teänä peruseränä kummallakin erik seen tuhat (1.000) euroa, mikäli velvoi tet ta ei ole täytetty men nes sä, sekä lisäeränä kum malla kin erikseen sata (100) euroa jokaiselta al ka val ta kuukaudelta, jonka vel voit teen laiminlyönti jatkuu asetetun mää rä ajan jälkeen. - päävelvoitetta 4) koskevan hallintopakkomenettelyn vaihe esitellään ko kouk ses sa. - päävelvoitetta 5) kos ke va hallintopakko raukeaa. Jos päävelvoitetta ei noudateta, rakennus- ja ympäristölautakunta voi uhka sak ko lain 10 :n nojalla tuomita uhkasakon maksettavaksi. Perustelut Koska viemäriputkea ei ole rakennettu hyväksytyn suunnitelman mu kai ses-

12 ti määräajassa, päävelvoitteen 2) hallintopakko säilyy. Määräaikaa voi daan perustellusta syystä jatkaa saakka, koska vie mä ri put kea ei ole voitu rakentaa aiemmassa määräajassa haittaamatta maan omis ta jan elinkeinoa. Kemikaalien lastausalueen suojauksen rakentaminen voidaan todeta vasta mää rä ajan umpeutumisen jälkeen. Päätösesitys tuodaan kokouk seen. Ulkopuolisen asiantuntijan laatimaa käyttö- ja päästötarkkailuohjelmaa on tar peen täsmentää lisäämällä näytteenottotiheyttä kahtena ensimmäisenä vuon na, koska jätevesien purkupaikka sijaitsee Natura verkostoon kuu lu val la alueella eikä aiempia tutkimustuloksia kohteesta ole. Ve sis tö vaiku tus ten tarkkailusta saatujen tulosten perusteella voi viranomainen tar vittaes sa muuttaa vesistövaikutusten tarkkailuohjelmaa luvan voimassa olosta huolimatta tarkkailun tasoa kuitenkaan heikentämättä. Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 84, 96, 97, 101, 105 Hallintolaki (434/2003) 34, 59 Muutoksenhaku Koska päävelvoitteita ja asetettua uhkaa koskeva annettu päätös on lainvoimainen, ei nyt annettavasta päätöksestä voi valittaa. Tällä pää tök sel lä hyväksytään tehdyt toimenpiteet osaksi ja lisätään pää vel voitteen 2) määräaikaa. Päätös: Esittelijä lisäsi päätösehdotukseen seuraavaa: Päävelvoitteen 4 osalta on toimitettu tarkastus, jolloin on todettu velvoite tehdyksi ja tältä osin uhkasakko raukeaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksineen.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 Päätös / ympäristölupa / Biokaasulaitoksen lietteiden jatkokäsittely ja tuotteistaminen sekä piha- ja puutarhajätteiden vastaanotto ja kompostointi, Kokkolan

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 11.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 110 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot