Kirkkoneuvosto 9/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto 9/ Paikka ja aika Seurakuntatalo, torstai klo Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia poistui pykälän 148 alussa klo Kaarto Rakel Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko poistui pykälän 148 alussa klo Poissaolevat jäsenet Raija Korpela Muut läsnä olevat Yliluoma Tapio, talousjohtaja Roms Timo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jokela Hanna, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Rauno Pulkkinen ja Outi Huitu Tarkistus suoritetaan Ma Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pekka Valkeapää Pykälät Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkistajat Tapio Yliluoma Rauno Pulkkinen Outi Huitu

2 Kirkkoneuvosto 9/ KN 139 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen Outi Huitu piti alkuhartauden,liite. Alkuhartauden päätteeksi veisattiin virrestä 138 säkeet 1-2. Sovittiin yksimielisesti, että Rakel Kaarto pitää seuraavan kokouksen alkuhartauden. KN 140 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokouskutsu on postitettu keskiviikkona Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja todettiin, että kokous on päätösvaltainen. KN 141 KAHDEN NTARKASTAJAN VALINTA Tarkastusvuorossa ovat Pia Hägglund-Viljanen ja Rauno Pulkkinen Valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Rauno Pulkkinen ja Outi Huitu. KN 142 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttäneen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti työjärjestykseksi.

3 Kirkkoneuvosto 9/ KN 143 SIJOITUSSUUNNITELMA Vihdin seurakunnan sijoitusstrategia on hyväksytty viimeksi kirkkoneuvostossa , liite. Sijoitusstrategia on perustunut siihen, että seurakunta välttää liian riskialttiita sijoituskohteita. Tämän vuoksi sijoituskohteet ovat olleet pääsääntöisesti matalan riskin korkorahastoja sekä osakkeiden ja joukkovelkakirjalainojen yhdistelmärahastoja. Sijoituksissa on huomioitu kirkon sijoitustoiminnan eettiset periaatteet. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 14/2009 annetut yleisohjeet sijoitussuunnitelman laatimiselle ovat edelleen käyttökelpoisia. Onnistunut sijoitustoiminta perustuu aina harkittuun sijoitussuunnitelmaan. Sijoitussuunnitelman teko on välttämätöntä, jotta pystytään määrittämään sijoitustoiminnalle ja siitä vastaaville henkilöille käytännön ohjeet miten tulee toimia. Sijoitussuunnitelman tarkoituksena on ohjata sijoitussalkun varojen sijoittamista. Sijoitussuunnitelmassa määritellään sijoitustoiminnan tehtävät ja menettelytavat sekä sijoitustoiminnan pitkän aikavälin tavoitteet. Sijoitussuunnitelman teko alkaa päätöksellä sijoitushorisontista, tuottotavoitteesta ja riskinkantokyvystä, nämä kolme tekijää luovat pohjan hyvälle suunnitelmalle. Sijoitussuunnitelmaa tehtäessä tulee muistaa, että seurakunnat sijoittavat jäsentensä maksamia kirkollisverotuloja, joiden sijoittamisessa riskinoton tulee olla aina hyvin harkittua. Sijoitushorisontti Sijoitussuunnitelmassa tulee ottaa kantaa milloin sijoitettavia varoja tarvitaan. Sijoitushorisontti kuvaa suunniteltua sijoitusaikaa. Osakesijoituksissa sijoitushorisontti on pitkä eli vähintään viisi vuotta. Pitkän koron sijoituksien osalta tulisi ajatella vähintään kahden - kolmen vuoden sijoitusaikaa. Lyhyen koron sijoitukset soveltuvat alle vuoden ajaksi sijoitettaville varoille.

4 Kirkkoneuvosto 9/ KN 143 Tuottotavoite Sijoitussuunnitelmassa tulee ottaa kantaa siihen kuinka paljon sijoitussalkun tuotoilla pitää vuosittain tai tulevaisuudessa rahoittaa seurakunnan toimintaa. Lyhytaikaisissa korkosijoituksissa tavoitetuotoksi voidaan asettaa lyhyttä euribor -korkoa vastaava tuottotaso. Pitkäaikaisissa korkosijoituksissa tavoitetuottona voi olla markkinanoteeratun pitkäaikaisen lainan viitekorko. Osakesijoituksessa tuottotavoite voidaan sitoa pörssi -indeksin kehitykseen. Näin asetettu tuottotavoite kiinnittää sijoitukset osakkeisiin, joiden historiallinen kurssikehitys noudattaa pitkällä aikavälillä pörssi -indeksin kehitystä. Yleisesti sijoituskäytännössä pörssiosakkeilta edellytetään niihin sisältyvän riskin vuoksi 5 8 prosenttiyksikköä korkeampaa tuottotasoa kuin valtion obligaatioilta. Vaatimus varojen sijoittamisesta tuottavasti ja turvaavasti sulkee tiukasti ottaen pois mahdollisuuden tehdä riskipitoisia sijoituksia. Näin ainakin lyhytaikaisessa sijoittamisessa. Pitkällä aikavälillä pörssiosakkeet ovat kuitenkin olleet korkoinstrumentteja kannattavimpina sijoituskohteina. Riskinkantokyky Sijoituksiin liittyvää riskiä mitataan sijoitusten arvon keskimääräisellä vaihtelevuudella eli keskihajonnalla. Tästä keskimääräisestä vaihtelevuudesta käytetään nimitystä volatiliteetti. Se ilmaistaan prosenttilukuna, joka kertoo tuoton vaihtelun vuositasolla. Mitä suurempi volatiliteetti on, sitä enemmän sijoituksen arvo ja siten myös tuotto voivat vaihdella. Sijoittajan, joka ei voi eikä halua menettää sijoitusaikana osaakaan sijoittamastaan pääomasta, on tietenkin valittava vähiten riskiä sisältävät vaihtoehdot. Sijoitussuunnitelmassa pitää tehdä päätös sijoitusten perusallokaatiosta. Sijoitussalkun perusallokaatio ohjaa sijoitustoimintaa pitkällä aikavälillä. Allokaatiolla tarkoitetaan omaisuusluokkien välisten markkina-arvojen jakaumaa. Esimerkiksi sijoitussalkussa voi olla osakesijoituksia 30 % ja korkosijoituksia 70 % sallitulla vaihteluvälillä +/- 10 %. Osake- ja korkosijoitukset voidaan perusallokaatiossa jakaa useampiin alaluokkiin. Omaisuusluokan muodostavat sijoitukset, jotka reagoivat yhdenmukaisesti talouden muutoksiin. Tämä kutsutaan yhteisvaihteluksi tai korrelaatioksi. Tavoite on mahdollisimman vähäinen yhteisvaihtelu sijoitussalkussa. Silloin kaikki sijoitusten arvot eivät nouse tai laske yhtä aikaa ja sijoitussalkun tuoton vaihtelu tasaantuu.

5 Kirkkoneuvosto 9/ KN 143 Yhteisvaihtelu eri omaisuusluokkien välillä on vähäisempää kuin yhden omaisuuslajin sijoitusten keskinäinen yhteisvaihtelu. Tästä syystä voi hajauttamalla sijoitukset eri omaisuusluokkiin saada sijoitussalkun kokonaisriski pienemmäksi. Yleisesti käytetyt omaisuusluokat ovat korko-, osake- ja muut sijoitukset. Muilla sijoituksilla tarkoitetaan esimerkiksi kiinteistösijoituksia, absoluuttisen tuottotavoitteen rahastoja, pääomasijoituksia, vaihtovelkakirjalainasijoituksia sekä sijoituksia hyödykemarkkinoille. Hajauttaminen on suotavaa paitsi eri omaisuusluokkiin sijoittamalla, myös hajauttamalla sijoituksia maantieteellisesti, toimialoittain, yrityskoon mukaan sekä ajallisesti. Sijoitussalkkua voidaan käsitellä yhtenä tai useampana osana seurakunnan tavoitteiden mukaan. Tällaisia salkkuja voivat olla esimerkiksi: Kassanhallintasalkku, joka on tarkoitettu lyhytaikaisen likviditeetin hoitoon. Investointisalkku, joka on tarkoitettu jonkin yksittäisen hankkeen rahoittamiseen, esim.kirkon katon uusiminen. Sijoituksen eräpäivä on määritelty. Pitkäaikainen salkku, jolla ei ole määriteltyä eräpäivää, esim. hautainhoitorahasto. Sijoitusajan pidentyessä sijoittajan riskinkantokyky nousee. Tämä tarkoittaa, että korkeamman riskin omaisuusluokkien osuus sijoitussalkussa voi olla korkeampi. Eli pitkäaikaisessa sijoitussalkussa esimerkiksi osakkeiden osuus voi olla merkittävä. Talousjohtaja esittelee kokouksessa Vihdin seurakunnan tämän hetken sijoitustilanteen, liite. Liite on salainen Julkisuuslaki 24 kohta 17. Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun Vihdin seurakunnan sijoitussuunnitelmasta ja sijoitustoiminnan tavoitteista.

6 Kirkkoneuvosto 9/ KN 143 Kirkkoneuvosto kävi sijoitussuunnitelmasta lähetekeskustelun. Keskustelussa otettiin esille seuraavia asioita: - Seurakunta hakee sijoituksille lisätuottoa hallitulla riskillä. - Sijoitusaika osake- ja rahastosijoituksille 5-7 vuotta. - Osakesijoituksissa pidättäydytään luotettavissa osingonmaksukykyisissä pörssiyrityksissä - Sijoituksia hajautetaan n. 5 eri kohteeseen. - ekologiset (mm.tuulivoimarahastot) ja eettiset sijoituskohteet mahdollisia. - Tutkitaan myös mahdollisuutta sijoittaa kehitysmaiden ihmisten hyvinvointia lisääviin kohteisiin esim Naisten Pankin kautta. Tällainen sijoitus on luonteeltaan lahjoitus. KN 144 SEURAKUNNAN JA HAUTAINHOITORAHASTON MAKSUT Kirkkoneuvosto kävi lähetekeskustelun Vihdin seurakunnan ja hautainhoitorahaston maksuista ja tilanvuokrista kokouksessaan Talousjohtaja on valmistellut seurakunnan maksujen ja tilanvuokrien hinnastoa kirkkoneuvoston asettamien linjausten pohjalta. Mm. maksujen korotustaso on pidetty euromääräisesti maltillisena ja hinnoitteluperiaatteita on tarkistettu tilanvuokrien sekä haudanhoitomaksujen yhteydessä. Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen hinnaston. Uudet maksut ja tilavuokrat tulevat voimaan lukien. Hautapaikkahintojen muutokset annetaan kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

7 Kirkkoneuvosto 9/ KN 145 LEIRIKESKUKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TILANNEKATSAUS Asian käsittely: Talousjohtaja kertoo kokouksessa leirikeskuksen rakennushankkeiden etenemisestä ja tehdyistä hankinnoista. Talousjohtaja toi esille mm. seuraavia asioita - Suunnittelukokous pidetty Riuttarannassa. Kokouksessa käyty läpi arkkitehti-, rakenne- lvi- ja sähkösuunnitelmat. Suunnitelmat ovat nyt lopullisesti valmiit ja niiden pohjalta tehtään työtilaukset. Sovittiin, että pidetään tilaajan edustajien kanssa työmaakokous ja sekä tarpeen mukaan muita työmaakokouksia urakoitsijoiden kanssa. Leirikeskus (uusipuoli) on käytössä koko rakennusajan lukuunottamatta 1-2 päivän vesi-viemäriputkien asennusaikaa. - Rakennuksen pohjatyöt edenneet suunnitelmien mukaan. Rakennuksen pohjaa on nostettu, jotta rinnettä ei tarvitsi kaivaa niin jyrkäksi. - Rantasauna- kokoustilarakennuksen elementtitoimituksen sopimus on allekirjoitettu Planiatalon kanssa Talotehtaan toimitus on viikko 47 eli ma alkava viikko. Elementtitoimituksen hinta on euroa sis. alv. Talopakettitoimituksen laajuutta on hieman kasvatettu (4 200 ) kirkkoneuvoston päätöksestä. Esim. räystäslaudoitukset ja lintuverkot on edullisempi tilata suoraan elementtitoimituksen yhteydessä kuin tehdä erikseen. - Rakennushanke on esitelty liikuntaesteisiä edustavalle Outi Lindroosille Neuvottelun tarkoitus oli varmistua siitä, että rakennus olisi mahdollisimman toimiva myös liikuntaesteisille. - Maalämpö- lattialämmitys- ja varaajaurakan hankintahinta n euroa sis. alv. Kustannusarvio alittui 300 euroa. Toimittajana ST1 Energiamarket / IVT Center. Maalämpökaivon poraus viikko 45 eli ma alkava viikko. - Perustusurakan suorittajaksi valitaan Perustava Oy hinta n euroa sis. alv. Perustus tehdään paikalla valettuna teräsbetoniperustuksena ei harkkoperustusta. Perustusurakkatarjousten hintahaitari e e. Tarjousten keskiarvo n e. - Takan korvausilmaongelman ratkaisuksi on muodostumassa uuden tyyppinen tuloilmaputkella varustettu savupiippu. Kirkkoneuvosto merkitsi asiat tiedoksi.

8 Kirkkoneuvosto 9/ KN 146 KIRKKOHERRAN JA TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET VUONNA 2014 Kirkkoneuvostolle annetaan tiedoksi millaisia päätöksiä kirkkoherra ja talousjohtaja ovat tehneet vuonna Tiedoksianto perustuu kirkkoneuvoston päätökseen. Kirkkoherran päätökset 5-9/2014 Sairausloman myöntäminen 2 päätös Tilapäisen hoitovapaan myöntäminen 3 päätös Lapsityönohjaajan sijaisen palkkaaminen Lastenohjaajan ottaminen määräaik. työsuhteeseen 5 päätös Palkaton työloma 3 päätös Vuosiloman siirto Virkamatka Palkaton virkavapaa 2 päätös Lupa avustaa ehtoollisen jakamisessa Määräaikaisten perhetyönohjaajien valinta Henkilöstökoulutus 2 päätös Lastenohjaajien palkkaus alkaen Vuosiloma Vs. nuorisotyönohjaajan valinta Lupa rippikoulun käymiseen Virkavapaa anomus luottamusmieskoulutusta varten yhteensä 27 päätöstä Talousjohtajan päätökset 5-9/2014 Nummelan seurakuntakeskuksen kirkkosalin seinien kuivaus Vuosiloman siirto 2 päätös Nummelan seurakuntakeskuksen peltikaton korjaus Maksuvapautusanomukset 5 päätös Ruokatuntikäytäntö Tilapäisen hoitovapaan myöntäminen 4 päätös Sairausloman myöntäminen 7 päätös Vuosisidonnaisen palkanosan myöntäminen Kiinteistöpuolen kesätyöntekijän valinta 2 päätös Ojakkalan päiväkerhotilan remontti Leirikeskuksen laiturin uusinta ja rannan ehostus Leirikeskuksen tehojäähdytys / pakastuskaapin hankinta

9 Kirkkoneuvosto 9/ KN 146 Leirikeskuksen rantasaunan ilmanvaihtosuunnittelijan valinta Leirikeskuksen rantasaunan sähkösuunnittelijan valinta Erkkilä omakotitalon purkuyrityksen valinta Projektipankkijärjestelmän hankinta rantasaunan rakentamiseen Kopiokoneen hankinta seurakuntatalon monistamoon Nummelan seurakuntakeskuksen valkokankaan ja videotykin suunnittelijoiden valinta Sankarihautausmaan ristien uusinta Vihdin hautausmaan hautausmaakaavan valmistus Työaikakorvaukset Nummelan seurakuntakeskuksen kirkkosalin videotykin ja valkokankaan hankinta Nummelan seurakuntakeskuksen valkokankaan kääntöpuomin ja moottorin hankinta Kalasääsken pesänrakennusluvan myöntäminen Papinsaareen Hautausmaan kesätyöntekijöiden valinta Nummelan seurakuntakeskuksen ilmastointiputkien puhdistus Kalliomäen pienkerrostalon katon uusinta Seurakuntatalon öljysäiliön pinnoitus Peruspalkan tarkistus Kalliomäen asunnon vuokraus yhteensä 45 päätöstä Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi annetut päätökset. Päätösluettelot-pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Kirkkoneuvosto merkitsi tietoon saatetuiksi kirkkoherran ja talousjohtajan päätökset 5-9/2014.

10 Kirkkoneuvosto 9/ KN 147 VALTUUSTOALOITE VIHDIN SEURAKUNNAN ILMOITUSKÄYTÄNNÖN TARKISTAMISEKSI JA TEHOSTAMISEKSI Kirkkovaltuutettu Pertti Sistonen on tehnyt valtuustoaloitteen Vihdin seurakunnan ilmoituskäytännön tarkistamiseksi ja tehostamiseksi, liite. Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi ja toteaa, että Vihdin seurakunnan tiedotuskäytännössä ei ole tarvetta muutoksiin tällä hetkellä. Seurakunnan toiminnasta ja hallinnon päätöksistä informoidaan riittävästi. Seurakunnan hallinnon päätöksien tiedoksiantoa on parannettu merkittävästi laittamalla kirkkoneuvoston pöytäkirjat seurakunnan kotisivuille internettiin. Virkojen hakuilmoituksissa noudatetaan kirkkolain 6 luvun ja 10 :n mukaista harkintaa jatkossakin. Viestintätutkimuksen kooste annetaan tiedoksi sekä kirkkoneuvostolle että valtuustolle. Kirkkovaltuutettu Pertti Sistosen aloite jäteään raukeamaan. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

11 Kirkkoneuvosto 9/ KN 148 SEURAKUNNAN RAKENNEUUDISTUS Vihdin seurakunnassa on käynnistynyt noin kaksi vuotta sitten rakenneuudistusprosessi. Yksi syy rakenneuudistuksen käynnistymiseen on ollut kirkkohallituksen esitys uudeksi seurakuntarakenteeksi, joka toteutuessaan merkitsisi sitä, että jokaisen seurakunnan on kuuluttava seurakuntayhtymään. Kirkolliskokous tehnee asiassa päätöksiä vuoden 2015 aikana, jos päätös syntyy kunkin seurakunnan on kuuluttava yhtymään vuoteen 2019 mennessä. Syksyn 2013 piispantarkastuksen yhteydessä Vihdin seurakuntaa velvoitettiin selvittämään omaa tahtotilaansa yhtymäratkaisuun kaikkiin mahdollisiin suuntiin päin. Suunnat ovat Lohja, Karkkila ja Espoo. Rovastikunnan johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt ovat tavanneet tässä tarkoituksessa kaksi kertaa: ja Tapaamisissa on kartoitettu nykyistä yhteistyötä ja etsitty mahdollisuuksia yhteistyön tiivistämiseen esimerkiksi rippikoulutyön osalta. Yhteistyöneuvottelua Espoon seurakuntayhtymän kanssa ei ole toistaiseksi saatu pidetyksi yrityksistä huolimatta. Kirkkoneuvosto perusti kokouksessaan seurakuntarakenteen uudistamista valmistelevan työryhmän, jonka jäseniksi tulivat kirkkoherra, talousjohtaja, kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja- varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Kirkkoneuvosto katsoi, että seurakunnan rakenneuudistus koskettaa Vihdin tapauksessa seurakuntien välisen yhteistyön ja mahdollisen yhtymäratkaisun lisäksi seurakunnan sisäisen toiminnan ja hallinnoinnin rakenteen arviointia. Olimme keskustelleet piispantarkastuksen yhteydessä johtokuntajärjestelmän purkamisesta ja tilalle luotavasta toimikunta- tai työryhmätyöskentelystä. Kolmas näköala, joka liittyy seurakunnan rakenneuudistukseen koskee työalojen työn yhdistämistä ja Kasvun kaltaisten sateenvarjojen luomista koko seurakunnallisen toiminnan ja tukipalveluiden alueelle. Seurakuntarakenteen uudistamista valmisteleva työryhmä kokoontui kevään 2014 aikana kolme kertaa: 7.2., 13.3., ja Kaikissa näissä kokoontumisissa olivat mukana johtavat viranhaltijat, koska työryhmä piti tärkeänä, että työntekijät sitoutuvat rakenneuudistukseen alusta pitäen. Tämä sitouttaminen tahdottiin ulottaa myös luottamushenkilöihin ja keskeisiin viranhaltijoihin työaloilla ja sen tähden kutsuttiin koolle seurakuntarakenneseminaari Rakenneseminaarin lisäksi rakenneuudistuksesta on puhuttu kahdessa työntekijöiden suuressa työneuvottelussa 7.2. ja 9.4 sekä työn suunnittelupäivässä

12 Kirkkoneuvosto 9/ KN 148 Rakennetyöryhmän kokouksissa havaitsimme jo alkuvaiheessa, että meidän on tuotava rakenneuudistuksen pohdintojen kohteeksi hallinnollisten ja toimintakulttuuriin liittyvien asioiden lisäksi kaksi toiminnallista asiaa, jotka mielestämme vaikuttavat keskeisesti seurakunnan työntekijöiden työhön ja myös vapaaehtoisten ja seurakunnan työntekijöiden väliseen kanssakäymiseen: Jumalanpalveluselämän kehittämisen ja syntymässä olevan Toivon Paikan. Näin ollen rakenneuudistuksen neljäksi keskeiseksi polttopistealueeksi muodostuivat: Johtokuntajärjestelmästä luopuminen ja tilalle luotava työryhmätyöskentely seurakuntalaisten kanssa ja tähän likeisesti kytkeytyvä neljän sateenvarjon : Julistus, palvelu, kasvatus ja tukipalvelut- luominen, toiseksi jumalanpalvelusyhteisöjen kehittäminen ja jumalanpalvelusten suunnittelun ja toteutuksen uudistaminen, kolmanneksi Toivon Paikka- konseptin valmistelu ja neljänneksi yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen mahdollista yhtymämallia varten Lohjan rovastikunnan seurakuntatien ja Espoon seurakuntayhtymän kanssa. Rakenneuudistuksen toimintakulttuurellisia tähtäyspisteitä on rakennetyöryhmän mielestä neljä: 1. Hallinnollis-muodollisesta toimintakulttuurista on päästävä toiminnallis-käytännölliseen, 2. Seurakuntalaiset ja luottamushenkilöt on osallistettava hallinnolliseen ja toiminnalliseen työskentelyyn työntekijöiden kanssa ja on päästävä eroon kumileimasin työskentelystä, 3. seurakuntalaisista ja luottamushenkilöistä on tultava yhtä lailla toiminnan subjekteja eli seurakuntatyön suunnittelijoita ja toteuttajia, kuin työntekijät ovat ja 4. työntekijöiden on päästävä mieltämään ainakin oman työtiimin eli sateenvarjon alla, että he tekevät yhteistä työtä saman päämäärän hyväksi. Rakenneuudistuksen sisällöllisenä visiona on se, että seurakuntalaiset kokevat Vihdin seurakunnan hengelliseksi yhteisöksi, jonka hengellinen sanoma liittää heidät Kristukseen ja toisiinsa ja tekee heistä palvelevia kristittyjä omalla paikkakunnallaan ja kaikkialla. Tämä ei voi toteutua ilman messua, jossa Kristus kohdataan sanassa ja sakramentissa. Visiomme toteutuminen vaatii myös sen, että kukin löytää seurakunnasta palvelustehtävän, joka vastaa hänen armolahjaansa ja sopii hänen elämäntilanteeseensa. Rakenneuudistukseen liittyvissä asioissa on jo edetty siltä osin, että Toivon Paikka avattiin Nummelassa 3.9. ja Kirkonkylässä 8.9. Jumalanpalvelusyhteisöjen kehittämistä varten kokoonnuttiin jumalanpalvelusryhmien startti-iltaan Nummelassa

13 Kirkkoneuvosto 9/ KN 148 Kirkkovaltuuston kokouksessa toivottiin, että rakenneuudistusta käsiteltäisiin vielä yhden kerran ennen johtokuntien lakkauttamista/jatkamista koskevaa päätöstä. Tässä tarkoituksessa kirkkovaltuusto kutsutaan koolle Kokouksessa ovat läsnä myös seurakunnan työalojen keskeiset viranhaltijat ja johtavat viranhaltijat. Kirkkoherra on laatinut kokousta varten selvityksen rakenneuudistuksen lähtökohdista ja tähtäyspisteestä, liite. Kirkkoherra esittää, että kirkkovaltuusto keskustelee seurakunnan rakenneuudistuksesta ja antaa kirkkoneuvostolle linjauksen asian jatkovalmistelua varten. Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kirkkoneuvoston käymässä keskustelussa otettiin esille mm. seuraavia asioita: Seurakunnan organisaation muutos - Sateenvarjot ovat jatkossa erittäin tärkeitä strategisia yksiköitä, joissa olisi oltava myös seurakuntalaisten (luottamushenkilöiden/seurakunta-aktiivien) edustus mukana. - Sateenvarjon alla olevat työryhmät ovat ruohonjuuritason käytännön työn suunnittelun ja tekemisen paikkoja. - Sateenvarjot ovat aktiivisen vuoropuhelun foorumi, jossa työntekijät ja seurakuntalaisten edustajat tekevät yhteistyötä saman päämäärän hyväksi. - Sateenvarjojen luottamushenkilö-/seurakunta-aktiiviedustajalla on oltava edustamansa sateenvarjon osaamista ja/tai aitoa kiinnostusta sateenvarjon työaloja kohtaan. - Vihdin seurakunta on yhteisö, joka toimii yleisen pappeuden hengessä. Työntekijät ja luottamushenkilöt rakentavat yhdessä seurakuntaa kukin Jumalalta saamillaan lahjoilla. - Sateenvarjo-nimelle haetaan parempi / kuvaavampi nimi. Seurakuntarakenteen muutos (seurakuntayhtymä-malli) - Vihdin seurakunta haluaa tehdä tiivimpää yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa. - Yhteistyön alueina mm leirikeskusten kehittäminen ja yhteiset virat. Hyvä esimerkki yhteistyöstä on Perheasiain neuvottelukeskus. - Vihdin on oltava vahva sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Näin Vihdin seurakunta selviää parhaiten jatkossa omana seurakuntataloutena tai mahdollisen yhtymän osana.

14 Kirkkoneuvosto 9/ KN 149 KOLEHTISUUNNITELMA LOKA-JOULUKUU 2014 Ehdotus Ehdotus: Kirkkojärjestyksen (2:8) mukaan kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista. Suunnitelma voidaan laatia kerralla koko vuodeksi tai työkausittain ( talvi-, kesä,- ja syyskausi). Kirkkoherra ehdottaa, että kirkkoneuvosto päättää vahvistaa oheisen KN liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman loka- joulukuulle 2014 Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

15 Kirkkoneuvosto 9/ KN 150 ESITYS TURVA-ASUNTORAHAN KÄYTÖSTÄ Turva-asunnon myynnistä jääneet keräysvarat ,00 euroa ovat seurakunnan pankkitilillä. Kirkkoneuvosto on päättänyt, että kyseiset varat ohjataan apua tarvitseville vihtiläisille perheväkivallan uhreille seurakunnan diakoniatyön kautta maksusitoumuksina turvakotiin. Johtava diakonian viranhaltija Päivi Tapaninen on tehnyt esityksen turva-asuntorahan käytöstä. Vihdin seurakunnalla on turva-asuntoa varten saatuja lahjoitusvaroja korvamerkittynä diakonian kautta asiakkaiden turvakotimaksuihin. Tällä hetkellä tilanne on se, kaikki tarvitsevat ovat saaneet sosiaalitoimen kautta maksusitoumuksen ja tätä rahaa ei ole tarvinnut käyttää. Näyttää siltä, että yhä useampi väkivaltaisesta parisuhteesta irrottautuva nainen muuttaa suoraan omaan asuntoon. Ongelmana on usein takuuvuokra. Ehdotankin nyt, että neuvosto harkitsisi uudelleen rahan käyttötarkoitusta niin, että sitä voitaisiin diakoniatyön kautta käyttää omaan asuntoon muuttavan naisen takuuvuokraan, turvalukkoon, turvaketjuun ja erilaisiin turvalaitteisiin. Näin myös diakoniatyöntekijä pystyisi varmistamaan omalta osaltaan väkivaltaisesta parisuhteesta irrottautuvan naisen ja lasten turvallisuutta. Tällä olisi suuri vaikutus naisten ja lasten elämänlaadun parantumiseen irrottautumisen jälkeen. Kirkkoherra esittää, että turva-asuntorahaa käytetään jatkossa johtavan diakoniaviranhaltija Päivi Tapanisen esityksen mukaan. Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

16 Kirkkoneuvosto 9/ KN 151 ILMOITUSASIAT 1. Piispantarkastuksen jälkitarkastus Piispantarkastuksen jälkitarkastus pidettiin Nummelan seurakuntakeskuksessa Tarkastuksessa olivat läsnä tuomiokapitulin dekaani Kai Peltonen, lääninrovasti Juhani Korte ja tuomiokapitulin jumaluusoppinut asessori Mauri Vihko. Vihdin seurakunnan puolesta paikalla olivat kirkkoherra, talousjohtaja ja johtavat työntekijät sekä kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Tarkastuksessa todettiin tyytyväisenä, että seurakunta on ryhtynyt kehityshankkeisiin, joista tarkemmin piispantarkastuskertomuksessa. Tuomiokapitulin kokonaiskuva Vihdin seurakunnasta oli hyvä. 2. Lähetysjuhlat 2016 Kirkkoherra, projektisihteeri, toimintakoordinaattori ja lähetyssihteeri ovat menossa Suomen Lähetysseuraan palaveriin. Palaverissa keskustellaan: 1. Ovatko lähetysjuhlat 2 vai 3 päiväisiä. Vihdin srk:n esitys on kaksipäiväisestä lähetysjuhlasta (la ja su). 2. Palaverissa hahmotellaan lähetysjuhla-projektin käynnistämistä mm. työryhmien perustamista. 3. Lähetystapahtumat Ennen varsinaista lähetysjuhlaa on seurakunnassa valmistauduttu juhlaan erilaisin lähetystapahtumin. 4. Lähetysjuhlien teema Seuraava kirkkoneuvoston kokous Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään torstaina klo Ilmoitusasiat merkitään tietoon saatetuksi. Kirkkoneuvosto merkitsi asiat tiedoksi. KN 152 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja antoi pykälän 152 mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo

17 Kirkkoneuvosto 9/ Vihdin seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto määrä Pöytäkirjan pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: , 143, 144 (hautapaikkamaksut) , Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 144, Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. oikeudenkäymiskaari 1:1 Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: kohta kolme Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

18 Kirkkoneuvosto 9/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Vihdin seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Niuhalanraitti 6 b, Vihti Postiosoite: Niuhalanraitti 6 b, Vihti Telekopio: (09) Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 144, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Vihdin seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Niuhalanraitti 6 b, Vihti Postiosoite: Niuhalanraitti 6 b, Vihti Telekopio: (09) Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Aika 28.9.2016 klo 17:00-17:05 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Martikainen, Heidi puheenjohtaja, poissa Arvonen,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden 149/2015 127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden puitesopimukseen Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää, että Malmin seurakunta sitoutuu KL- Kuntahankinnat kilpailuttamaan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 4/2015 AIKA: 4.6.2015 kello 18:00 (kahvi ennen kokousta) PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan virastotalon kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto hakee käynnissä olevalle projektille vuodelle 2017 rahoitusta

Seurakuntaneuvosto hakee käynnissä olevalle projektille vuodelle 2017 rahoitusta 336/2016 40 Hoivamuusikko projektin jatkoanomus Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto hakee käynnissä olevalle projektille vuodelle 2017 rahoitusta Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. Selostus Liitteet

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 _ KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti KUTSUTUT / PAIKALLA OLLEET Jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: x Arja Huuskonen, khra, puheenjohtaja -Jarkko Rekonen, varapuheenjohtaja.

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11. Kasvun johtokunta Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, Kangasala)

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11. Kasvun johtokunta Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, Kangasala) Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11 Kasvun johtokunta 31.05.2016 Aika 31.05.2016 klo 18:00-19:32 Paikka Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, 36200 Kangasala) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Kokouksen

Lisätiedot

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Pvm 29.03.2016 OSALLISTUJAT JÄSENET Martti Puontila kirkkoherra, pj. Juha Berg jäsen POISSA Marja-Liisa Husa Toivo Höynälä Sari Juntura

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1 LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/ Seurakuntaneuvosto 1 AIKA 24.10. klo 18.30 PAIKKA Lohtajan pappila Kokousasiat 74 Kokouksen avaus 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 76 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) AIKA Keskiviikko klo 16.30 17.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Matti Hokkanen Tiina Ihalainen Maija Ikonen Marja Kettunen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Aika 3.11.2016 klo 17.30-17.58 Paikka Messukylän seurakuntakoti, Messukylänkatu 36 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen, Riina-Eveliina

Lisätiedot

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous Seurakuntaneuvosto 20.3.2015 sivu 1 (9) VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS Aika 20.3.2015 klo 16.00 Paikka Sähköpostikokous Osallistujat: Ahlroth Riitta Huvila Raimo Koivula

Lisätiedot

jäsen, kirkkoneuvoston vpj

jäsen, kirkkoneuvoston vpj IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 87 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 30.09.2015 kello 16.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Majalahti Auli Mattila Esko Salo Miikka

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 22.1.2013 1/2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 22.1.2013 1/2013 1 (15) Kokouspäivä Paikka ja aika: Seurakuntatalo sali 4, Seurakunnantie 1, 22.1.2013 klo 18.00 Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka Erkkilä Pentti Kaurila Tuija Lumijärvi Johanna Nieminen

Lisätiedot

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkoneuvosto /2017

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkoneuvosto /2017 1 PÖYTÄKIRJA 6/2017 Aika Tiistai 6.6.2017 klo 17.15-19.15 Paikka Ortodoksinen kulttuurikeskus, Alasali Kauppakatu 44 80100 Joensuu Läsnä Käyhkö Tuomo puheenjohtaja Ketonen Matti varapuheenjohtaja, poistui

Lisätiedot

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti 1 PÖYTÄKIRJA 3/2017 Aika Tiistai 14.3.2017 klo 16.30-17.40. Paikka Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti Läsnä Ojala Ville puheenjohtaja Heikkilä Aki Lavikainen Tuula Lehikoinen

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen

71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen 355/2014 71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto päättää 1) merkitä tiedoksi vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen

Lisätiedot

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1)

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1) HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2015 AIKA Maanantai 20.4.2015 klo 17.30 18.10 PAIKKA

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika: ma 11.6.2012 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) Aika: Tiistai 10.3.2015 klo 18.00-19.15 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Päivi Harsia Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Ville Mielonen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto /2017. Läsnä Markku Koistinen vs. kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja

Seurakuntaneuvosto /2017. Läsnä Markku Koistinen vs. kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja 1 PÖYTÄKIRJA 2/2017 Aika Maanantai 13.2.2017 klo 17.00 Paikka Enon seurakuntatalo Yläpappilantie 1 81200 Eno Läsnä Markku Koistinen vs. kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Haaranen Paula Heiskanen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) Aika: Keskiviikko 27.3.2013 kello 16.30-17.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht. Hämäläinen Onni Kekkonen Antero

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht. Hämäläinen Onni Kekkonen Antero KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) 24.4.2015 Aika Torstai 23.4.2015 klo 16.30 17.15 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Rönkä Kaisa, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht.

Lisätiedot

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Aika Maanantaina 13.2.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1, Puolanka Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Terttu Herukka Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Reijo Mikkonen

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2016 1/11. Kasvun johtokunta Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, Kangasala

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2016 1/11. Kasvun johtokunta Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, Kangasala Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2016 1/11 Kasvun johtokunta 14.01.2016 Aika 14.01.2016 klo 18:00-19:38 Paikka Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, 36200 Kangasala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2016 16.3.2016 7

Kirkkovaltuusto 2/2016 16.3.2016 7 Kirkkovaltuusto 2/2016 16.3.2016 7 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, keskiviikko 16.3.2016 klo 18.00 20.00. Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa poistui klo 19.40 pykälän 13 aikana. Brännare Anna-Leena

Lisätiedot

X Jouko Lepistö, puheenjohtaja, kirkkoherra. - Laila Aikio, jäsen X Aarre Vilponen. - Ulla Kemppainen, jäsen - Aslak Pekkala

X Jouko Lepistö, puheenjohtaja, kirkkoherra. - Laila Aikio, jäsen X Aarre Vilponen. - Ulla Kemppainen, jäsen - Aslak Pekkala INARIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 5/2014 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Tiistai 9.12.2014. klo 17.30 17.37 Paikka: Ivalon kirkon alakerrassa Kirkkokuja 1, 99800 Ivalo Läsnä: Varsinainen jäsen Varajäsen X Jouko

Lisätiedot

PYKÄLÄT KOKOUSAIKA: Pe 3.2. klo LÄSNÄ: Mariitta Lahti puheenjohtaja

PYKÄLÄT KOKOUSAIKA: Pe 3.2. klo LÄSNÄ: Mariitta Lahti puheenjohtaja JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PYKÄLÄT 1-11 KOKOUSAIKA: Pe 3.2. klo 13.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakoti LÄSNÄ: Mariitta Lahti puheenjohtaja Lauri Kontti jäsen Anneli Moisio jäsen Ulla Sorvali jäsen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00-18.35 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Jari Lippo Pekka Mättö Silja Neiglick

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija. Nieminen Pekka ja Pulkkinen Rauno. Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija. Nieminen Pekka ja Pulkkinen Rauno. Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 12/2014 16.12.2014 257 Paikka ja aika Seurakuntakeskus Nummela, tiistai 16.12.2014 klo 22.00-22.45 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 86 Kirkkoneuvosto 10/ / sivut 86-93

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 86 Kirkkoneuvosto 10/ / sivut 86-93 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 86 KOKOUSAIKA: keskiviikko 16.12.2016 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Hakala Taina Mansoniemi Juha Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

Alkuhartaus Jukka Pakarinen ja Stefan Forsén pitivät alkuhartauden.

Alkuhartaus Jukka Pakarinen ja Stefan Forsén pitivät alkuhartauden. Helsingin seurakuntayhtymä Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 14.04.2016 klo 18:05-19:25 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Pakarinen, puheenjohtaja Salli Ahtiainen Tiina Hieta

Lisätiedot

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti 1 PÖYTÄKIRJA 1/2017 Aika Tiistai 10.1.2017 klo 18.00-18.55. Paikka Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti Läsnä Ojala Ville puheenjohtaja Lavikainen Tuula Lehikoinen Tarja Makkonen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 1/

Kirkkovaltuusto 1/ Kirkkovaltuusto 1/2017 12.1.2017 1 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti 12.1.2017 klo 18.00-20.05 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Aspila Pentti Brännare Anna-Leena Hacklin Seija

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KOKOUSAIKA 28.5.2013 klo 18-18.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Haapsaari Tuula

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Järjestelytoimikunta Kokous 29.1.2014. Juhani Räsänen Päivi Salminen

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Järjestelytoimikunta Kokous 29.1.2014. Juhani Räsänen Päivi Salminen TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Aika keskiviikko 29.1.2014 klo 17:30-18:15 Paikka Härmälän kirkko, Talvitie 26 Osallistujat Jäsenet Jussi Mäkinen puheenjohtaja Jarno Parviola Sirpa

Lisätiedot

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Vaara-Karjalan seurakunta 1 PÖYTÄKIRJA 9/2012 Aika 12.12.2012 klo 18.00-18.55 Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Angervo Anne, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Jeskanen

Lisätiedot

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden. 1(5) Aika Keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Muut osallistujat Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Matti Heikkinen Terttu Herukka Leena Jokinen Arto

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Aika Paikka 3.2.2016 klo 17:00 18:21 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Alajoki, Heidi puheenjohtaja Arvonen, Tero poissa

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

69 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen. 70 Kokkolan seurakuntayhtymän erityisdiakoni Anne Belghitin vierailu

69 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen. 70 Kokkolan seurakuntayhtymän erityisdiakoni Anne Belghitin vierailu PÖYTÄKIRJA 8/2015 Seurakuntaneuvosto AIKA Torstai 22.10.2015 klo 19. Kahvit 18.30 PAIKKA Lohtajan pappila KOKOUSASIAT 68 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 69 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Aika Keskiviikko 2.5.2012 klo 17.00 18.10 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Rautavuori Armi puheenjohtaja Heikura Kauko Heiskanen Viljo Ignatius Merja Lappalainen Martta Laukkanen Seija

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2014

KIRKKONEUVOSTO 4/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2014 AIKA MAANANTAI 28.04.2014

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2017 1/13. Kasvun johtokunta Suoraman seurakuntakeskuksen takkahuone

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2017 1/13. Kasvun johtokunta Suoraman seurakuntakeskuksen takkahuone Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2017 1/13 Kasvun johtokunta 25.01.2017 Aika 25.01.2017 klo 17:30-19:55 Paikka Suoraman seurakuntakeskuksen takkahuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko kello 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntatalo, Kummunkatu 19 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hirvonen Sini, varajäsen (Heikkinen-Rummukainen

Lisätiedot

Aika klo 19:00-20:15 Mäntyniemen kesäkoti, Veklahdentie 367, Kirkkonummi

Aika klo 19:00-20:15 Mäntyniemen kesäkoti, Veklahdentie 367, Kirkkonummi Paavalin seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 31.05.2016 klo 19:00-20:15 Paikka Mäntyniemen kesäkoti, Veklahdentie 367, 02400 Kirkkonummi Saapuvilla olleet jäsenet Kari Kanala, puheenjohtaja

Lisätiedot

Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto

Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) PÖYTÄKIRJA 29201 Harjavalta 2/2013 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKONEUVOSTO AIKA MAANANTAI 11.3.2013

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2013

KIRKKONEUVOSTO 4/2013 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2013 AIKA MAANANTAI 27.5.2013

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Pöytäkirja Sylvi Aapasuo Ritva Asula-Myllynen yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Seurakuntatoimisto 30.9.-14.10.2014

Pöytäkirja Sylvi Aapasuo Ritva Asula-Myllynen yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Seurakuntatoimisto 30.9.-14.10.2014 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(8) Aika 28.9.2014klo 16.00-18.15 Paikka Osallistujat Lielahden kirkko Järvinen, Veli-Pekka Aapasuo, Sylvi Asula-Myllynen, Ritva Järvinen, Asko Järvinen,

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 ESITYSLISTA 3/2013 Aika Keskiviikko 17.4.2013 klo 17.00 17.50 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Rautavuori Armi puheenjohtaja Heiskanen Viljo Ignatius Merja Lappalainen Martta Laukkanen Seija Mustonen

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 62 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.07.2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Aila Juha, ovo kirkkoherra Alanen Margit Haveri Juhani Salo Miikka Majalahti Auli

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto. Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto. Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 17.9.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 9/7.11.2013

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 9/7.11.2013 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 7. päivänä marraskuuta n. klo 17.00 kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen. 105 Kokouksen avaus 106 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 28 Kirkkoneuvosto 4/ / sivut 28-35

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 28 Kirkkoneuvosto 4/ / sivut 28-35 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 28 KOKOUSAIKA: torstai 18.4.2017 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Mansoniemi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi liitteen mukaiset oikaisuvaatimusohjeet

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi liitteen mukaiset oikaisuvaatimusohjeet 37 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi liitteen mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevat

Lisätiedot

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 AIKA Maanantai 24.11.2014

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkoneuvosto

Hartolan seurakunta Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston kokous 8/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika torstaina 29.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali I, Kirkkotie 2, Hartola Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2013 1/5 KOKOUSAIKA 19.3.2013 klo 18-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka Ulla Maija

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kokousaika: ma 25.2.2013 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17.00 18.20 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Rautavuori Armi puheenjohtaja Heiskanen Viljo Ignatius Merja Lappalainen Martta Laukkanen Seija Mustonen

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/14. Kasvun johtokunta

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/14. Kasvun johtokunta Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/14 Kasvun johtokunta 23.02.2016 Aika 23.02.2016 klo 17:30-19:24 Paikka Nuorisotila Parkki Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/2016 Seurakuntaneuvosto (8) 49 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/2016 Seurakuntaneuvosto (8) 49 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/ Seurakuntaneuvosto 13.7. 1 (8) AIKA Keskiviikko 20.7. klo 17.00 PAIKKA Lohtajan pappila, Alaviirteentie 105 KOKOUSASIAT 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/2014

KIRKKONEUVOSTO 8/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 8/2014 AIKA MAANANTAI 3.11.2014

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.12.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.12.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Aika 19.12.2012 klo 11:00 11:45 Paikka Osallistujat Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Lyytinen,

Lisätiedot

Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puheenjohtaja

Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puheenjohtaja KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / 2013 1 ( 8 ) 19.6.2013 Aika Torstai 27.6.2013 klo 16.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Rönkä Kaisa, kokouksen puheenjohtaja Aho Tellervo Hokkanen Risto

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Esityslista 6/2016 Seurakuntaneuvosto. Keskiviikko klo (kahvitus klo alkaen)

LOHTAJAN SEURAKUNTA Esityslista 6/2016 Seurakuntaneuvosto. Keskiviikko klo (kahvitus klo alkaen) LOHTAJAN SEURAKUNTA Esityslista 6/ Seurakuntaneuvosto AIKA PAIKKA Keskiviikko 24.8. klo 19.00 (kahvitus klo 18.30 alkaen) Lohtajan pappila Kokousasiat 56 Kokouksen avaus 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

32 Määräaikaisen vapaaehtoistoiminnan kehittäjän työsuhteen perustaminen

32 Määräaikaisen vapaaehtoistoiminnan kehittäjän työsuhteen perustaminen 419/2013 32 Määräaikaisen vapaaehtoistoiminnan kehittäjän työsuhteen perustaminen Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Päätetään perustaa määräaikainen enintään kahden vuoden vapaaehtoistoiminnan kehittäjän

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2017 1/16. Palvelun johtokunta

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2017 1/16. Palvelun johtokunta Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2017 1/16 Palvelun johtokunta 26.01.2017 Aika 26.01.2017 klo 17:30-18:45 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden

Lisätiedot