Kirkkoneuvosto 9/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto 9/ Paikka ja aika Seurakuntatalo, torstai klo Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia poistui pykälän 148 alussa klo Kaarto Rakel Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko poistui pykälän 148 alussa klo Poissaolevat jäsenet Raija Korpela Muut läsnä olevat Yliluoma Tapio, talousjohtaja Roms Timo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jokela Hanna, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Rauno Pulkkinen ja Outi Huitu Tarkistus suoritetaan Ma Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pekka Valkeapää Pykälät Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkistajat Tapio Yliluoma Rauno Pulkkinen Outi Huitu

2 Kirkkoneuvosto 9/ KN 139 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen Outi Huitu piti alkuhartauden,liite. Alkuhartauden päätteeksi veisattiin virrestä 138 säkeet 1-2. Sovittiin yksimielisesti, että Rakel Kaarto pitää seuraavan kokouksen alkuhartauden. KN 140 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokouskutsu on postitettu keskiviikkona Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja todettiin, että kokous on päätösvaltainen. KN 141 KAHDEN NTARKASTAJAN VALINTA Tarkastusvuorossa ovat Pia Hägglund-Viljanen ja Rauno Pulkkinen Valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Rauno Pulkkinen ja Outi Huitu. KN 142 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttäneen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti työjärjestykseksi.

3 Kirkkoneuvosto 9/ KN 143 SIJOITUSSUUNNITELMA Vihdin seurakunnan sijoitusstrategia on hyväksytty viimeksi kirkkoneuvostossa , liite. Sijoitusstrategia on perustunut siihen, että seurakunta välttää liian riskialttiita sijoituskohteita. Tämän vuoksi sijoituskohteet ovat olleet pääsääntöisesti matalan riskin korkorahastoja sekä osakkeiden ja joukkovelkakirjalainojen yhdistelmärahastoja. Sijoituksissa on huomioitu kirkon sijoitustoiminnan eettiset periaatteet. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 14/2009 annetut yleisohjeet sijoitussuunnitelman laatimiselle ovat edelleen käyttökelpoisia. Onnistunut sijoitustoiminta perustuu aina harkittuun sijoitussuunnitelmaan. Sijoitussuunnitelman teko on välttämätöntä, jotta pystytään määrittämään sijoitustoiminnalle ja siitä vastaaville henkilöille käytännön ohjeet miten tulee toimia. Sijoitussuunnitelman tarkoituksena on ohjata sijoitussalkun varojen sijoittamista. Sijoitussuunnitelmassa määritellään sijoitustoiminnan tehtävät ja menettelytavat sekä sijoitustoiminnan pitkän aikavälin tavoitteet. Sijoitussuunnitelman teko alkaa päätöksellä sijoitushorisontista, tuottotavoitteesta ja riskinkantokyvystä, nämä kolme tekijää luovat pohjan hyvälle suunnitelmalle. Sijoitussuunnitelmaa tehtäessä tulee muistaa, että seurakunnat sijoittavat jäsentensä maksamia kirkollisverotuloja, joiden sijoittamisessa riskinoton tulee olla aina hyvin harkittua. Sijoitushorisontti Sijoitussuunnitelmassa tulee ottaa kantaa milloin sijoitettavia varoja tarvitaan. Sijoitushorisontti kuvaa suunniteltua sijoitusaikaa. Osakesijoituksissa sijoitushorisontti on pitkä eli vähintään viisi vuotta. Pitkän koron sijoituksien osalta tulisi ajatella vähintään kahden - kolmen vuoden sijoitusaikaa. Lyhyen koron sijoitukset soveltuvat alle vuoden ajaksi sijoitettaville varoille.

4 Kirkkoneuvosto 9/ KN 143 Tuottotavoite Sijoitussuunnitelmassa tulee ottaa kantaa siihen kuinka paljon sijoitussalkun tuotoilla pitää vuosittain tai tulevaisuudessa rahoittaa seurakunnan toimintaa. Lyhytaikaisissa korkosijoituksissa tavoitetuotoksi voidaan asettaa lyhyttä euribor -korkoa vastaava tuottotaso. Pitkäaikaisissa korkosijoituksissa tavoitetuottona voi olla markkinanoteeratun pitkäaikaisen lainan viitekorko. Osakesijoituksessa tuottotavoite voidaan sitoa pörssi -indeksin kehitykseen. Näin asetettu tuottotavoite kiinnittää sijoitukset osakkeisiin, joiden historiallinen kurssikehitys noudattaa pitkällä aikavälillä pörssi -indeksin kehitystä. Yleisesti sijoituskäytännössä pörssiosakkeilta edellytetään niihin sisältyvän riskin vuoksi 5 8 prosenttiyksikköä korkeampaa tuottotasoa kuin valtion obligaatioilta. Vaatimus varojen sijoittamisesta tuottavasti ja turvaavasti sulkee tiukasti ottaen pois mahdollisuuden tehdä riskipitoisia sijoituksia. Näin ainakin lyhytaikaisessa sijoittamisessa. Pitkällä aikavälillä pörssiosakkeet ovat kuitenkin olleet korkoinstrumentteja kannattavimpina sijoituskohteina. Riskinkantokyky Sijoituksiin liittyvää riskiä mitataan sijoitusten arvon keskimääräisellä vaihtelevuudella eli keskihajonnalla. Tästä keskimääräisestä vaihtelevuudesta käytetään nimitystä volatiliteetti. Se ilmaistaan prosenttilukuna, joka kertoo tuoton vaihtelun vuositasolla. Mitä suurempi volatiliteetti on, sitä enemmän sijoituksen arvo ja siten myös tuotto voivat vaihdella. Sijoittajan, joka ei voi eikä halua menettää sijoitusaikana osaakaan sijoittamastaan pääomasta, on tietenkin valittava vähiten riskiä sisältävät vaihtoehdot. Sijoitussuunnitelmassa pitää tehdä päätös sijoitusten perusallokaatiosta. Sijoitussalkun perusallokaatio ohjaa sijoitustoimintaa pitkällä aikavälillä. Allokaatiolla tarkoitetaan omaisuusluokkien välisten markkina-arvojen jakaumaa. Esimerkiksi sijoitussalkussa voi olla osakesijoituksia 30 % ja korkosijoituksia 70 % sallitulla vaihteluvälillä +/- 10 %. Osake- ja korkosijoitukset voidaan perusallokaatiossa jakaa useampiin alaluokkiin. Omaisuusluokan muodostavat sijoitukset, jotka reagoivat yhdenmukaisesti talouden muutoksiin. Tämä kutsutaan yhteisvaihteluksi tai korrelaatioksi. Tavoite on mahdollisimman vähäinen yhteisvaihtelu sijoitussalkussa. Silloin kaikki sijoitusten arvot eivät nouse tai laske yhtä aikaa ja sijoitussalkun tuoton vaihtelu tasaantuu.

5 Kirkkoneuvosto 9/ KN 143 Yhteisvaihtelu eri omaisuusluokkien välillä on vähäisempää kuin yhden omaisuuslajin sijoitusten keskinäinen yhteisvaihtelu. Tästä syystä voi hajauttamalla sijoitukset eri omaisuusluokkiin saada sijoitussalkun kokonaisriski pienemmäksi. Yleisesti käytetyt omaisuusluokat ovat korko-, osake- ja muut sijoitukset. Muilla sijoituksilla tarkoitetaan esimerkiksi kiinteistösijoituksia, absoluuttisen tuottotavoitteen rahastoja, pääomasijoituksia, vaihtovelkakirjalainasijoituksia sekä sijoituksia hyödykemarkkinoille. Hajauttaminen on suotavaa paitsi eri omaisuusluokkiin sijoittamalla, myös hajauttamalla sijoituksia maantieteellisesti, toimialoittain, yrityskoon mukaan sekä ajallisesti. Sijoitussalkkua voidaan käsitellä yhtenä tai useampana osana seurakunnan tavoitteiden mukaan. Tällaisia salkkuja voivat olla esimerkiksi: Kassanhallintasalkku, joka on tarkoitettu lyhytaikaisen likviditeetin hoitoon. Investointisalkku, joka on tarkoitettu jonkin yksittäisen hankkeen rahoittamiseen, esim.kirkon katon uusiminen. Sijoituksen eräpäivä on määritelty. Pitkäaikainen salkku, jolla ei ole määriteltyä eräpäivää, esim. hautainhoitorahasto. Sijoitusajan pidentyessä sijoittajan riskinkantokyky nousee. Tämä tarkoittaa, että korkeamman riskin omaisuusluokkien osuus sijoitussalkussa voi olla korkeampi. Eli pitkäaikaisessa sijoitussalkussa esimerkiksi osakkeiden osuus voi olla merkittävä. Talousjohtaja esittelee kokouksessa Vihdin seurakunnan tämän hetken sijoitustilanteen, liite. Liite on salainen Julkisuuslaki 24 kohta 17. Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun Vihdin seurakunnan sijoitussuunnitelmasta ja sijoitustoiminnan tavoitteista.

6 Kirkkoneuvosto 9/ KN 143 Kirkkoneuvosto kävi sijoitussuunnitelmasta lähetekeskustelun. Keskustelussa otettiin esille seuraavia asioita: - Seurakunta hakee sijoituksille lisätuottoa hallitulla riskillä. - Sijoitusaika osake- ja rahastosijoituksille 5-7 vuotta. - Osakesijoituksissa pidättäydytään luotettavissa osingonmaksukykyisissä pörssiyrityksissä - Sijoituksia hajautetaan n. 5 eri kohteeseen. - ekologiset (mm.tuulivoimarahastot) ja eettiset sijoituskohteet mahdollisia. - Tutkitaan myös mahdollisuutta sijoittaa kehitysmaiden ihmisten hyvinvointia lisääviin kohteisiin esim Naisten Pankin kautta. Tällainen sijoitus on luonteeltaan lahjoitus. KN 144 SEURAKUNNAN JA HAUTAINHOITORAHASTON MAKSUT Kirkkoneuvosto kävi lähetekeskustelun Vihdin seurakunnan ja hautainhoitorahaston maksuista ja tilanvuokrista kokouksessaan Talousjohtaja on valmistellut seurakunnan maksujen ja tilanvuokrien hinnastoa kirkkoneuvoston asettamien linjausten pohjalta. Mm. maksujen korotustaso on pidetty euromääräisesti maltillisena ja hinnoitteluperiaatteita on tarkistettu tilanvuokrien sekä haudanhoitomaksujen yhteydessä. Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen hinnaston. Uudet maksut ja tilavuokrat tulevat voimaan lukien. Hautapaikkahintojen muutokset annetaan kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

7 Kirkkoneuvosto 9/ KN 145 LEIRIKESKUKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TILANNEKATSAUS Asian käsittely: Talousjohtaja kertoo kokouksessa leirikeskuksen rakennushankkeiden etenemisestä ja tehdyistä hankinnoista. Talousjohtaja toi esille mm. seuraavia asioita - Suunnittelukokous pidetty Riuttarannassa. Kokouksessa käyty läpi arkkitehti-, rakenne- lvi- ja sähkösuunnitelmat. Suunnitelmat ovat nyt lopullisesti valmiit ja niiden pohjalta tehtään työtilaukset. Sovittiin, että pidetään tilaajan edustajien kanssa työmaakokous ja sekä tarpeen mukaan muita työmaakokouksia urakoitsijoiden kanssa. Leirikeskus (uusipuoli) on käytössä koko rakennusajan lukuunottamatta 1-2 päivän vesi-viemäriputkien asennusaikaa. - Rakennuksen pohjatyöt edenneet suunnitelmien mukaan. Rakennuksen pohjaa on nostettu, jotta rinnettä ei tarvitsi kaivaa niin jyrkäksi. - Rantasauna- kokoustilarakennuksen elementtitoimituksen sopimus on allekirjoitettu Planiatalon kanssa Talotehtaan toimitus on viikko 47 eli ma alkava viikko. Elementtitoimituksen hinta on euroa sis. alv. Talopakettitoimituksen laajuutta on hieman kasvatettu (4 200 ) kirkkoneuvoston päätöksestä. Esim. räystäslaudoitukset ja lintuverkot on edullisempi tilata suoraan elementtitoimituksen yhteydessä kuin tehdä erikseen. - Rakennushanke on esitelty liikuntaesteisiä edustavalle Outi Lindroosille Neuvottelun tarkoitus oli varmistua siitä, että rakennus olisi mahdollisimman toimiva myös liikuntaesteisille. - Maalämpö- lattialämmitys- ja varaajaurakan hankintahinta n euroa sis. alv. Kustannusarvio alittui 300 euroa. Toimittajana ST1 Energiamarket / IVT Center. Maalämpökaivon poraus viikko 45 eli ma alkava viikko. - Perustusurakan suorittajaksi valitaan Perustava Oy hinta n euroa sis. alv. Perustus tehdään paikalla valettuna teräsbetoniperustuksena ei harkkoperustusta. Perustusurakkatarjousten hintahaitari e e. Tarjousten keskiarvo n e. - Takan korvausilmaongelman ratkaisuksi on muodostumassa uuden tyyppinen tuloilmaputkella varustettu savupiippu. Kirkkoneuvosto merkitsi asiat tiedoksi.

8 Kirkkoneuvosto 9/ KN 146 KIRKKOHERRAN JA TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET VUONNA 2014 Kirkkoneuvostolle annetaan tiedoksi millaisia päätöksiä kirkkoherra ja talousjohtaja ovat tehneet vuonna Tiedoksianto perustuu kirkkoneuvoston päätökseen. Kirkkoherran päätökset 5-9/2014 Sairausloman myöntäminen 2 päätös Tilapäisen hoitovapaan myöntäminen 3 päätös Lapsityönohjaajan sijaisen palkkaaminen Lastenohjaajan ottaminen määräaik. työsuhteeseen 5 päätös Palkaton työloma 3 päätös Vuosiloman siirto Virkamatka Palkaton virkavapaa 2 päätös Lupa avustaa ehtoollisen jakamisessa Määräaikaisten perhetyönohjaajien valinta Henkilöstökoulutus 2 päätös Lastenohjaajien palkkaus alkaen Vuosiloma Vs. nuorisotyönohjaajan valinta Lupa rippikoulun käymiseen Virkavapaa anomus luottamusmieskoulutusta varten yhteensä 27 päätöstä Talousjohtajan päätökset 5-9/2014 Nummelan seurakuntakeskuksen kirkkosalin seinien kuivaus Vuosiloman siirto 2 päätös Nummelan seurakuntakeskuksen peltikaton korjaus Maksuvapautusanomukset 5 päätös Ruokatuntikäytäntö Tilapäisen hoitovapaan myöntäminen 4 päätös Sairausloman myöntäminen 7 päätös Vuosisidonnaisen palkanosan myöntäminen Kiinteistöpuolen kesätyöntekijän valinta 2 päätös Ojakkalan päiväkerhotilan remontti Leirikeskuksen laiturin uusinta ja rannan ehostus Leirikeskuksen tehojäähdytys / pakastuskaapin hankinta

9 Kirkkoneuvosto 9/ KN 146 Leirikeskuksen rantasaunan ilmanvaihtosuunnittelijan valinta Leirikeskuksen rantasaunan sähkösuunnittelijan valinta Erkkilä omakotitalon purkuyrityksen valinta Projektipankkijärjestelmän hankinta rantasaunan rakentamiseen Kopiokoneen hankinta seurakuntatalon monistamoon Nummelan seurakuntakeskuksen valkokankaan ja videotykin suunnittelijoiden valinta Sankarihautausmaan ristien uusinta Vihdin hautausmaan hautausmaakaavan valmistus Työaikakorvaukset Nummelan seurakuntakeskuksen kirkkosalin videotykin ja valkokankaan hankinta Nummelan seurakuntakeskuksen valkokankaan kääntöpuomin ja moottorin hankinta Kalasääsken pesänrakennusluvan myöntäminen Papinsaareen Hautausmaan kesätyöntekijöiden valinta Nummelan seurakuntakeskuksen ilmastointiputkien puhdistus Kalliomäen pienkerrostalon katon uusinta Seurakuntatalon öljysäiliön pinnoitus Peruspalkan tarkistus Kalliomäen asunnon vuokraus yhteensä 45 päätöstä Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi annetut päätökset. Päätösluettelot-pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Kirkkoneuvosto merkitsi tietoon saatetuiksi kirkkoherran ja talousjohtajan päätökset 5-9/2014.

10 Kirkkoneuvosto 9/ KN 147 VALTUUSTOALOITE VIHDIN SEURAKUNNAN ILMOITUSKÄYTÄNNÖN TARKISTAMISEKSI JA TEHOSTAMISEKSI Kirkkovaltuutettu Pertti Sistonen on tehnyt valtuustoaloitteen Vihdin seurakunnan ilmoituskäytännön tarkistamiseksi ja tehostamiseksi, liite. Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi ja toteaa, että Vihdin seurakunnan tiedotuskäytännössä ei ole tarvetta muutoksiin tällä hetkellä. Seurakunnan toiminnasta ja hallinnon päätöksistä informoidaan riittävästi. Seurakunnan hallinnon päätöksien tiedoksiantoa on parannettu merkittävästi laittamalla kirkkoneuvoston pöytäkirjat seurakunnan kotisivuille internettiin. Virkojen hakuilmoituksissa noudatetaan kirkkolain 6 luvun ja 10 :n mukaista harkintaa jatkossakin. Viestintätutkimuksen kooste annetaan tiedoksi sekä kirkkoneuvostolle että valtuustolle. Kirkkovaltuutettu Pertti Sistosen aloite jäteään raukeamaan. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

11 Kirkkoneuvosto 9/ KN 148 SEURAKUNNAN RAKENNEUUDISTUS Vihdin seurakunnassa on käynnistynyt noin kaksi vuotta sitten rakenneuudistusprosessi. Yksi syy rakenneuudistuksen käynnistymiseen on ollut kirkkohallituksen esitys uudeksi seurakuntarakenteeksi, joka toteutuessaan merkitsisi sitä, että jokaisen seurakunnan on kuuluttava seurakuntayhtymään. Kirkolliskokous tehnee asiassa päätöksiä vuoden 2015 aikana, jos päätös syntyy kunkin seurakunnan on kuuluttava yhtymään vuoteen 2019 mennessä. Syksyn 2013 piispantarkastuksen yhteydessä Vihdin seurakuntaa velvoitettiin selvittämään omaa tahtotilaansa yhtymäratkaisuun kaikkiin mahdollisiin suuntiin päin. Suunnat ovat Lohja, Karkkila ja Espoo. Rovastikunnan johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt ovat tavanneet tässä tarkoituksessa kaksi kertaa: ja Tapaamisissa on kartoitettu nykyistä yhteistyötä ja etsitty mahdollisuuksia yhteistyön tiivistämiseen esimerkiksi rippikoulutyön osalta. Yhteistyöneuvottelua Espoon seurakuntayhtymän kanssa ei ole toistaiseksi saatu pidetyksi yrityksistä huolimatta. Kirkkoneuvosto perusti kokouksessaan seurakuntarakenteen uudistamista valmistelevan työryhmän, jonka jäseniksi tulivat kirkkoherra, talousjohtaja, kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja- varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Kirkkoneuvosto katsoi, että seurakunnan rakenneuudistus koskettaa Vihdin tapauksessa seurakuntien välisen yhteistyön ja mahdollisen yhtymäratkaisun lisäksi seurakunnan sisäisen toiminnan ja hallinnoinnin rakenteen arviointia. Olimme keskustelleet piispantarkastuksen yhteydessä johtokuntajärjestelmän purkamisesta ja tilalle luotavasta toimikunta- tai työryhmätyöskentelystä. Kolmas näköala, joka liittyy seurakunnan rakenneuudistukseen koskee työalojen työn yhdistämistä ja Kasvun kaltaisten sateenvarjojen luomista koko seurakunnallisen toiminnan ja tukipalveluiden alueelle. Seurakuntarakenteen uudistamista valmisteleva työryhmä kokoontui kevään 2014 aikana kolme kertaa: 7.2., 13.3., ja Kaikissa näissä kokoontumisissa olivat mukana johtavat viranhaltijat, koska työryhmä piti tärkeänä, että työntekijät sitoutuvat rakenneuudistukseen alusta pitäen. Tämä sitouttaminen tahdottiin ulottaa myös luottamushenkilöihin ja keskeisiin viranhaltijoihin työaloilla ja sen tähden kutsuttiin koolle seurakuntarakenneseminaari Rakenneseminaarin lisäksi rakenneuudistuksesta on puhuttu kahdessa työntekijöiden suuressa työneuvottelussa 7.2. ja 9.4 sekä työn suunnittelupäivässä

12 Kirkkoneuvosto 9/ KN 148 Rakennetyöryhmän kokouksissa havaitsimme jo alkuvaiheessa, että meidän on tuotava rakenneuudistuksen pohdintojen kohteeksi hallinnollisten ja toimintakulttuuriin liittyvien asioiden lisäksi kaksi toiminnallista asiaa, jotka mielestämme vaikuttavat keskeisesti seurakunnan työntekijöiden työhön ja myös vapaaehtoisten ja seurakunnan työntekijöiden väliseen kanssakäymiseen: Jumalanpalveluselämän kehittämisen ja syntymässä olevan Toivon Paikan. Näin ollen rakenneuudistuksen neljäksi keskeiseksi polttopistealueeksi muodostuivat: Johtokuntajärjestelmästä luopuminen ja tilalle luotava työryhmätyöskentely seurakuntalaisten kanssa ja tähän likeisesti kytkeytyvä neljän sateenvarjon : Julistus, palvelu, kasvatus ja tukipalvelut- luominen, toiseksi jumalanpalvelusyhteisöjen kehittäminen ja jumalanpalvelusten suunnittelun ja toteutuksen uudistaminen, kolmanneksi Toivon Paikka- konseptin valmistelu ja neljänneksi yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen mahdollista yhtymämallia varten Lohjan rovastikunnan seurakuntatien ja Espoon seurakuntayhtymän kanssa. Rakenneuudistuksen toimintakulttuurellisia tähtäyspisteitä on rakennetyöryhmän mielestä neljä: 1. Hallinnollis-muodollisesta toimintakulttuurista on päästävä toiminnallis-käytännölliseen, 2. Seurakuntalaiset ja luottamushenkilöt on osallistettava hallinnolliseen ja toiminnalliseen työskentelyyn työntekijöiden kanssa ja on päästävä eroon kumileimasin työskentelystä, 3. seurakuntalaisista ja luottamushenkilöistä on tultava yhtä lailla toiminnan subjekteja eli seurakuntatyön suunnittelijoita ja toteuttajia, kuin työntekijät ovat ja 4. työntekijöiden on päästävä mieltämään ainakin oman työtiimin eli sateenvarjon alla, että he tekevät yhteistä työtä saman päämäärän hyväksi. Rakenneuudistuksen sisällöllisenä visiona on se, että seurakuntalaiset kokevat Vihdin seurakunnan hengelliseksi yhteisöksi, jonka hengellinen sanoma liittää heidät Kristukseen ja toisiinsa ja tekee heistä palvelevia kristittyjä omalla paikkakunnallaan ja kaikkialla. Tämä ei voi toteutua ilman messua, jossa Kristus kohdataan sanassa ja sakramentissa. Visiomme toteutuminen vaatii myös sen, että kukin löytää seurakunnasta palvelustehtävän, joka vastaa hänen armolahjaansa ja sopii hänen elämäntilanteeseensa. Rakenneuudistukseen liittyvissä asioissa on jo edetty siltä osin, että Toivon Paikka avattiin Nummelassa 3.9. ja Kirkonkylässä 8.9. Jumalanpalvelusyhteisöjen kehittämistä varten kokoonnuttiin jumalanpalvelusryhmien startti-iltaan Nummelassa

13 Kirkkoneuvosto 9/ KN 148 Kirkkovaltuuston kokouksessa toivottiin, että rakenneuudistusta käsiteltäisiin vielä yhden kerran ennen johtokuntien lakkauttamista/jatkamista koskevaa päätöstä. Tässä tarkoituksessa kirkkovaltuusto kutsutaan koolle Kokouksessa ovat läsnä myös seurakunnan työalojen keskeiset viranhaltijat ja johtavat viranhaltijat. Kirkkoherra on laatinut kokousta varten selvityksen rakenneuudistuksen lähtökohdista ja tähtäyspisteestä, liite. Kirkkoherra esittää, että kirkkovaltuusto keskustelee seurakunnan rakenneuudistuksesta ja antaa kirkkoneuvostolle linjauksen asian jatkovalmistelua varten. Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kirkkoneuvoston käymässä keskustelussa otettiin esille mm. seuraavia asioita: Seurakunnan organisaation muutos - Sateenvarjot ovat jatkossa erittäin tärkeitä strategisia yksiköitä, joissa olisi oltava myös seurakuntalaisten (luottamushenkilöiden/seurakunta-aktiivien) edustus mukana. - Sateenvarjon alla olevat työryhmät ovat ruohonjuuritason käytännön työn suunnittelun ja tekemisen paikkoja. - Sateenvarjot ovat aktiivisen vuoropuhelun foorumi, jossa työntekijät ja seurakuntalaisten edustajat tekevät yhteistyötä saman päämäärän hyväksi. - Sateenvarjojen luottamushenkilö-/seurakunta-aktiiviedustajalla on oltava edustamansa sateenvarjon osaamista ja/tai aitoa kiinnostusta sateenvarjon työaloja kohtaan. - Vihdin seurakunta on yhteisö, joka toimii yleisen pappeuden hengessä. Työntekijät ja luottamushenkilöt rakentavat yhdessä seurakuntaa kukin Jumalalta saamillaan lahjoilla. - Sateenvarjo-nimelle haetaan parempi / kuvaavampi nimi. Seurakuntarakenteen muutos (seurakuntayhtymä-malli) - Vihdin seurakunta haluaa tehdä tiivimpää yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa. - Yhteistyön alueina mm leirikeskusten kehittäminen ja yhteiset virat. Hyvä esimerkki yhteistyöstä on Perheasiain neuvottelukeskus. - Vihdin on oltava vahva sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Näin Vihdin seurakunta selviää parhaiten jatkossa omana seurakuntataloutena tai mahdollisen yhtymän osana.

14 Kirkkoneuvosto 9/ KN 149 KOLEHTISUUNNITELMA LOKA-JOULUKUU 2014 Ehdotus Ehdotus: Kirkkojärjestyksen (2:8) mukaan kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista. Suunnitelma voidaan laatia kerralla koko vuodeksi tai työkausittain ( talvi-, kesä,- ja syyskausi). Kirkkoherra ehdottaa, että kirkkoneuvosto päättää vahvistaa oheisen KN liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman loka- joulukuulle 2014 Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

15 Kirkkoneuvosto 9/ KN 150 ESITYS TURVA-ASUNTORAHAN KÄYTÖSTÄ Turva-asunnon myynnistä jääneet keräysvarat ,00 euroa ovat seurakunnan pankkitilillä. Kirkkoneuvosto on päättänyt, että kyseiset varat ohjataan apua tarvitseville vihtiläisille perheväkivallan uhreille seurakunnan diakoniatyön kautta maksusitoumuksina turvakotiin. Johtava diakonian viranhaltija Päivi Tapaninen on tehnyt esityksen turva-asuntorahan käytöstä. Vihdin seurakunnalla on turva-asuntoa varten saatuja lahjoitusvaroja korvamerkittynä diakonian kautta asiakkaiden turvakotimaksuihin. Tällä hetkellä tilanne on se, kaikki tarvitsevat ovat saaneet sosiaalitoimen kautta maksusitoumuksen ja tätä rahaa ei ole tarvinnut käyttää. Näyttää siltä, että yhä useampi väkivaltaisesta parisuhteesta irrottautuva nainen muuttaa suoraan omaan asuntoon. Ongelmana on usein takuuvuokra. Ehdotankin nyt, että neuvosto harkitsisi uudelleen rahan käyttötarkoitusta niin, että sitä voitaisiin diakoniatyön kautta käyttää omaan asuntoon muuttavan naisen takuuvuokraan, turvalukkoon, turvaketjuun ja erilaisiin turvalaitteisiin. Näin myös diakoniatyöntekijä pystyisi varmistamaan omalta osaltaan väkivaltaisesta parisuhteesta irrottautuvan naisen ja lasten turvallisuutta. Tällä olisi suuri vaikutus naisten ja lasten elämänlaadun parantumiseen irrottautumisen jälkeen. Kirkkoherra esittää, että turva-asuntorahaa käytetään jatkossa johtavan diakoniaviranhaltija Päivi Tapanisen esityksen mukaan. Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

16 Kirkkoneuvosto 9/ KN 151 ILMOITUSASIAT 1. Piispantarkastuksen jälkitarkastus Piispantarkastuksen jälkitarkastus pidettiin Nummelan seurakuntakeskuksessa Tarkastuksessa olivat läsnä tuomiokapitulin dekaani Kai Peltonen, lääninrovasti Juhani Korte ja tuomiokapitulin jumaluusoppinut asessori Mauri Vihko. Vihdin seurakunnan puolesta paikalla olivat kirkkoherra, talousjohtaja ja johtavat työntekijät sekä kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Tarkastuksessa todettiin tyytyväisenä, että seurakunta on ryhtynyt kehityshankkeisiin, joista tarkemmin piispantarkastuskertomuksessa. Tuomiokapitulin kokonaiskuva Vihdin seurakunnasta oli hyvä. 2. Lähetysjuhlat 2016 Kirkkoherra, projektisihteeri, toimintakoordinaattori ja lähetyssihteeri ovat menossa Suomen Lähetysseuraan palaveriin. Palaverissa keskustellaan: 1. Ovatko lähetysjuhlat 2 vai 3 päiväisiä. Vihdin srk:n esitys on kaksipäiväisestä lähetysjuhlasta (la ja su). 2. Palaverissa hahmotellaan lähetysjuhla-projektin käynnistämistä mm. työryhmien perustamista. 3. Lähetystapahtumat Ennen varsinaista lähetysjuhlaa on seurakunnassa valmistauduttu juhlaan erilaisin lähetystapahtumin. 4. Lähetysjuhlien teema Seuraava kirkkoneuvoston kokous Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään torstaina klo Ilmoitusasiat merkitään tietoon saatetuksi. Kirkkoneuvosto merkitsi asiat tiedoksi. KN 152 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja antoi pykälän 152 mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo

17 Kirkkoneuvosto 9/ Vihdin seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto määrä Pöytäkirjan pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: , 143, 144 (hautapaikkamaksut) , Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 144, Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. oikeudenkäymiskaari 1:1 Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: kohta kolme Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

18 Kirkkoneuvosto 9/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Vihdin seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Niuhalanraitti 6 b, Vihti Postiosoite: Niuhalanraitti 6 b, Vihti Telekopio: (09) Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 144, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Vihdin seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Niuhalanraitti 6 b, Vihti Postiosoite: Niuhalanraitti 6 b, Vihti Telekopio: (09) Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012. 1 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2012 Aika Maanantaina 22. päivänä lokakuuta 2012 klo 18.-20.00 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Ismo

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 3/ / 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2015 Aika Tiistai klo 18.00 19.52 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Toini Aro x var.

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 21.8.2013 klo 17.30-18.20 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Seppo Karjalainen

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 13.8.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 15.8.2014-29.8.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(18) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 20.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(18) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 20.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(18) Aika Torstai 20.3.2014 klo 18.00 19.30 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa - poistui klo

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (22) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 15.10.2013 14/2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (22) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 15.10.2013 14/2013 KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (22) Kokouspäivä Paikka ja aika: Masalan seurakuntasali Tinantie 4, 15.10.2013 klo 18.00 20.15 Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka klo 19.35 asti

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Aika Torstai 30.10.2014 klo 18.00 19.55 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa Hilliaho, Arja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot