Ympäristölautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölautakunta 05.02.2015"

Transkriptio

1 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Ympäristölautakunta Aika klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 5 4 Ympäristölautakunnan pöytäkirjanpitäjän nimeäminen 6 5 Ympäristölautakunnan kokousajat, kokouspaikka ja pöytäkirjan nähtävänäpito vuonna Ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden hankintarajat lautakunnan toimintakaudeksi 7 Ympäristölautakunnan alaisten tulosalueiden laskujen hyväksyjät lautakunnan toimintakaudeksi 8 Ympäristölautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen 9 Ara:n avustusten käsittelyketjun hyväksyminen Ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset vs. teknisen johtajan ajankohtaiset asiat Tarmonpolun asemakaavamuutos

2 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Salonen Rauno 17:00-19:07 puheenjohtaja Hellstén Eino 17:00-19:07 varapuheenjohtaja Hjelm Jukka 17:08-19:07 jäsen Pitkäsilta Mia 17:00-19:07 varajäsen Saukkola Ville 17:00-19:07 jäsen Savolainen Heidi 17:00-19:07 jäsen Vuorinen Tero 17:00-19:07 varajäsen Poissa Ahjoniemi Markku jäsen Pihlaja Kristiina jäsen Takanen Tuula jäsen Zetterberg Veera jäsen Sintonen Risto kh:n puheenjohtaja Muut osallistujat Ahtokivi Nicole 17:00-19:07 vs. tekninen johtaja Levoniemi Jaana 17:00-19:07 asianhall.siht., ptk:npitäjä Majalahti Juha 17:00-19:07 kaupunginjohtaja Allekirjoitukset Rauno Salonen puheenjohtaja Jaana Levoniemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-13 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Karkkila klo Mia Pitkäsilta Tero Vuorinen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Tekninen toimiala klo Jaana Levoniemi asianhallintasihteeri

3 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ympäristölautakunta Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Toimielinten kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Ympäristölautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet lautakunnan jäsenistä. Ehdotus: Päätös: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä. Tarkastusvuorossa ovat Tuula Takanen ja Veera Zetterberg. Pöytäkirja tarkastetaan teknisessä toimialassa klo Ehdotus: Päätös: Ympäristölautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mia Pitkäsilta ja Tero Vuorinen.

5 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Ympäristölautakunta Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Ympäristölautakunta Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi erityisistä syistä päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mikäli vähintään puolet jäsenistä kannattaa asian käsiteltäväksi ottamista. Ehdotus: Käsittely: Ympäristölautakunta hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti seuraavaa: Ympäristölautakunta ottaa käsittelyyn kokoukseen jaetun lisälistan 14 asian: Tarmonpolun asemakaavamuutos sekä 10 asia: Hallintopakkomenettely rakennuksen julkisivun kunnostamista koskevassa asiassa siirretään käsiteltäväksi ympäristölautakunnan kokoukseen Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotukset yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotuksia ei vastustettu, puheenjohtaja totesi ympäristölautakunnan hyväksyneen ne. Jukka Hjelm saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan pöytäkirjanpitäjän nimeäminen Ympäristölautakunta Esittelijä: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi Valmistelija / lisätietojen antaja: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi, puh. (09) tai sähköposti vs. teknisen johtajan ehdotus: Karkkilan kaupungin hallintosäännön 54 mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla toimielimen nimeämä pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Ympäristölautakunta nimeää pöytäkirjanpitäjäksi asianhallintasihteerin ja hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan 1. varahenkilöksi hallinnon sihteerin ja 2. varahenkilöksi tietopalvelusihteerin. Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. valitut

7 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan kokousajat, kokouspaikka ja pöytäkirjan nähtävänäpito vuonna 2015 Ympäristölautakunta Esittelijä: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi Valmistelija / lisätietojen antaja: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi, puh. (09) tai sähköposti Kokousaika ja -paikka (Hallintosääntö 44 ) Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouksen koollekutsuminen (Hallintosääntö 45 ) Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Toimielimen kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Jatkokokous (Hallintosääntö 46 ) Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin annettava tieto jatkokokouksesta. Varajäsenen kutsuminen (Hallintosääntö 47 ) Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheen johtaja, esittelijä tai toimielimen pöytäkirjanpitäjä voi toimittaa kutsun varajäsenelle.

8 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Ympäristölautakunta vs. teknisen johtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää, että 1) Lautakunnan kokoukset pidetään kaupungintalolla kaupunginhallituksen kokoushuone Formarissa tai lautakuntien kokoushuone Viilarissa alkaen klo seuraavan aikataulun mukaisesti: Viikonpäivä Päivämäärä Torstai Torstai Torstai Torstai Torstai Heinäkuu ei kokousta Torstai Torstai Torstai Torstai Torstai Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä esittää sitä puheenjohtajalle. 2) Kokouskutsu ja esityslista postitetaan viimeistään kokousta edeltävänä torstaina tai jaetaan kokousta edeltävänä perjantaina jäsenille ja muille, joilla on läs näolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa. 3) Kunkin kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavan viikon torstaina, tai jos kyseinen päivä on pyhäpäivä, sitä seuraavana arkipäivänä. Pöy tä kirja on tar kas tet ta vana tek ni ses sä toimessa lauta kunnan sih teerin työ huo neessa klo ) Kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen pidetään yleisesti nähtävä nä ko kousta seuraavan viikon perjantaina, tai jos kyseinen päivä on pyhäpäivä, sitä seuraa vana arkipäivänä. Pöy tä kirja on näh tä vä nä tek ni sessä toi messa lauta kunnan sih teerin työ huo neessa, tai tarvit taessa palvelu piste Serve rissä klo Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet, teknisen toimialan johtoryhmän jäsenet, tietopalvelusihteeri, palvelupiste

9 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden hankintarajat lautakunnan toimintakaudeksi Ympäristölautakunta Esittelijä: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi Valmistelija / lisätietojen antaja: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi, puh. (09) tai sähköposti vs. teknisen johtajan ehdotus: Karkkilan kaupungin hallintosäännön 8 :n mukaan lautakunnat päättävät toimialaansa kuuluvista hankinnoista vahvistetun talousarvion sekä lakien ja säännösten mukaisesti sekä noudattaen kaupungin hankintaohjeita. Nämä toimielimet voivat siirtää hankintoihin liittyvää toimivalta edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden hankintojen ylärajat ja sopimusten teko-oikeudet ovat olleet teknisen johtajan (toimialajohtaja) osalta (arvonlisävero 0 %) ja vastuualue- ja osavastuualuepäälliköiden osalta (arvonlisävero 0 %) voimaan astuneen hallintosäännön mukaisesti esitetään teknisen johtajan osalta hankintarajan pysyttämistä (arvonlisävero 0 %) sekä palvelupäälliköiden osalta (arvonlisävero 0 %) Ympäristölautakunta vahvistaa viranhaltijoiden hankintarajat ja sopimusten teko-oikeudet lautakunnan toimikauden lopuksi (alv 0 %) seuraavasti: - tekninen johtaja, toimialajohtaja palvelupäällikkö Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. vs. tekninen johtaja, vs. kaavoituspäällikkö, vastaava rakennustarkastaja, talous- ja henkilöstöjohtaja

10 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan alaisten tulosalueiden laskujen hyväksyjät lautakunnan toimintakaudeksi Ympäristölautakunta Esittelijä: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi Valmistelija / lisätietojen antaja: vastaava rakennustarkastaja Nicole Ahtokivi, puh. (09) tai sähköposti vs. teknisen johtajan ehdotus: Karkkilan kaupunginhallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeet liite 9. Ohjeiden mukaan toimielin määrää ne viranhaltijat, jotka tilivelvollisina vastuuhenkilöinä sen puolesta hyväksyvät tositteet. Ympäristölautakunta päättää, että ympäristölautakunnan puolesta käyttötalous- ja investointikohteiden tositteiden hyväksyjiksi hyväksytään toimintakauden loppuun seuraavat viranhaltijat: Ympäristö toimen hallinto tekninen johtaja talous- ja henkilöstöjohtaja kaupunginjohtaja Kaavoitus kaavoituspäällikkö tekninen johtaja talous- ja henkilöstöjohtaja kaupunginjohtaja Ympäristönsuojelu tekninen johtaja talous- ja henkilöstöjohtaja kaupunginjohtaja Ympäristöterveydenhuolto tekninen johtaja talous- ja henkilöstöjohtaja kaupunginjohtaja Rakennusvalvonta vastaava rakennustarkastaja tekninen johtaja talous- ja henkilöstöjohtaja kaupunginjohtaja

11 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Ympäristölautakunta Lähin esimies hyväksyy ne laskut, joissa nimetty laskujen hyväksyjä on jäävi (teknisen johtajan osalta kaupunginjohtaja). Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginjohtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja, vs. tekninen johtaja, vs. kaavoituspäällikkö, vastaava rakennustarkastaja

12 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Ympäristölautakunta Esittelijä: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi Valmistelija / lisätietojen antaja: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi, puh. (09) tai sähköposti vs. teknisen johtajan ehdotus: Hallintosäännön 18 :n mukaan valtuusto päättää toimialueiden ja muiden kaupungin yksiköiden määrärahat ja tuloarviot, hankekohtaisen investointisuunnitelman sekä strategiaa toteuttavat toiminnalliset, laadulliset ja määrälliset tavoitteet. Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin talousarvion kaupunginhallituksen esityksestä toimialoja ja muita kaupungin yksiköitä tai niiden osia sitovaksi. Kaupunginhallitus ja lautakunta hyväksyvät alaistaan toimintaa koskevat käyttösuunnitelmat ja päättävät toimialaansa kuuluvista hankinnoista talousarvion sekä lakien ja säännösten mukaisesti sekä noudattaen kaupungin hankintaohjeita. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen ja hankintoihin liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Vuoden 2015 talousarvio on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimialojen on valmisteltava lautakuntien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelma, jossa lautakunnat tarkistavat määrärahajaon palvelualueille ja kustannuspaikoille sekä mahdollisille palveluyksiköille lautakunnan päättämällä tavalla. Käyttösuunnitelma on valtuuston hyväksymää talousarviota ja toiminnallisia tavoitteita yksityiskohtaisempi toiminnallinen ja taloudellinen selvitys toiminnasta sekä määrärahoista. Se toimii johtamisen keskeisenä välineenä sekä antaa pohjan toiminnan ja määrärahojen seurannalle. Kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät alaistensa toimialojen käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä lautakunnat ja kaupunginhallitus tarkentavat myös talousarvioon sisältyneiden toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista ja investointikohteiden toteuttamista. Ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman ja toimialajohtaja hyväksyy palvelualuetta tarkemman käyttösuunnitelman.

13 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Ympäristölautakunta Käsittely: Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että pöytäkirjaan merkitään seuraavaa: Evästyksenä Vihdin ympäristövalvonnan kanssa käytäviin kehityskeskusteluihin on tärkeää, että Vihdin ympäristövalvonta on paikalla Karkkilan kaupungintalolla kerran viikossa Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti. Keskustelun kuluessa Ville Saukkola ehdotti, että pöytäkirjaan merkitään seuraavaa: Lautakunta myös edellyttää, että valvontasuunnitelmaa on syytä tarkistaa ennalta ilmoittamattomien tarkastusten osalta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotukset yksimielisesti hyväksyä, koska ehdotuksia ei vastustettu puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen ne. Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. vs. tekninen johtaja, vs. kaavoituspäällikkö, vastaava rakennustarkastaja, talous- ja henkilöstöjohtaja Liitteet Liite 1 Ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma 2015, Ymla

14 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Ympäristölautakunta Ara:n avustusten käsittelyketjun hyväksyminen 143/ /2013 Ympäristölautakunta Esittelijä: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi Valmistelija / lisätietojen antaja: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi, puh. (09) tai sähköposti Kuntalain muutos on hyväksytty ja sen mukaan lautakuntien velvollisuutena on ohjata ja seurata osastojen ja tehtäväalueiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanoa. Lautakunnat vastaavat alaisensa toiminnan tuloksellisuudesta sekä lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta. Lautakuntien tulee seurata ja arvioida osastojen ja tehtäväalueiden toimintaa ja taloutta sekä varmistaa niihin liittyvien riskien tunnistamisen, arvioinnin ja hallinnan sekä valvonnan menettelytapojen toteutuminen. Lautakuntien tulee raportoida hallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuudesta sekä merkittävien riskien hallinnasta. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joilla varmistetaan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus. Siihen kuuluu kehittää systemaattista järjestelmää ja prosessia, mitkä pitävät sisällään tehtävä- ja vastuumäärittelyt, kirjallisen ohjeistuksen, toimeenpanon menettelyt ja asiakirjat. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on antanut omat tarkennetut ohjeensa avustuksien käsittelystä kunnassa. Ympäristölautakunta on päättänyt ottaa käyttöön neliportaisen ARA:n avustuksen käsittelyketjun ja täydensi tehdyllä päätöksellä käsittelyketjun varahenkilöillä. Rakennustarkastaja Timo Hongell siirtyy lähtien eläkkeelle. Tämän seurauksena ARA:n avustuksien käsittelyketju jakaantuu neljään osaan lähtien: päätöksenteko: tekninen johtaja (virka avoin) tai sijainen tehtyjen töiden tarkastus: lvi- tarkastaja (Matti Napari) tai rakennustarkastaja (Taina Saari) tai vast. rakennustarkastaja (Nicole Ahtokivi) maksumääräyksen teko: rakennustarkastaja (Taina Saari) tai lvi- tarkastaja (Matti Napari) tai mittaus- ja kiinteistöpäällikkö (Tapio Jokela) rahatilaus: lupasihteeri (Hilkka Kivimäki) tai

15 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Ympäristölautakunta vs. teknisen johtajan ehdotus: kiinteistösihteeri sijaisena Henkilö voi olla prosessissa vain yhdessä tehtävässä. Lautakunta hyväksyy muutetun neliportaisen ARA:n avustusten käsittelyketjun, jossa henkilö voi prosessissa olla vain yhdessä tehtävässä: päätöksenteko: tekninen johtaja (virka avoin) tai sijainen tehtyjen töiden tarkastus: lvi- tarkastaja (Matti Napari) tai rakennustarkastaja (Taina Saari) tai vast. rakennustarkastaja (Nicole Ahtokivi) maksumääräyksen teko: rakennustarkastaja (Taina Saari) tai lvi- tarkastaja (Matti Napari) tai mittaus- ja kiinteistöpäällikkö (Tapio Jokela) rahatilaus: lupasihteeri (Hilkka Kivimäki) tai kiinteistösihteeri sijaisena Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. vs. tekninen johtaja, lvi-tarkastaja, rakennustarkastaja, vastaava rakennustarkastaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö, lupasihteeri, kiinteistösihteeri

16 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä Ympäristölautakunta Esittelijä: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi Vastaava rakennustarkastaja Myönnetyt luvat :t Rakennustarkastaja Myönnetyt luvat :t Lvi-tarkastaja Myönnetty lupa Vs. teknisen johtajan viranhaltijapäätökset : Hyväksytty rakennustarkastajan virkasuhteesta irtisanoutuminen eläkkeelle jäämisen vuoksi lukien : Tilattu Karkkilan järvien vedenlaatuseuranta vuonna 2015 Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:ltä. vs. teknisen johtajan ehdotus: Viranhaltijapäätökset ovat lautakunnan jäsenten nähtävillä ennen kokousta lautakunnan sihteerin työhuoneessa sekä kokouksen aikana kokoushuoneessa. Ympäristölautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi ja päättää, että se ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Ympäristölautakunta Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset Ympäristölautakunta vs. teknisen johtajan ehdotus: Esittelijä: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi Ympäristölautakunnalle on saapunut seuraavat pää tök set: Helsingin hallinto-oikeus , Päätös Dnro 07722/14/5404 Asia: Maa-ainesluvan siirtämistä koskeva asia Päätös, josta valitetaan: Karkkilan ympäristölautakunta Karkkilan ympäristölautakunta on hyväksynyt Morenia Oy:n ja MH-Kivi Oy:n hakemuksen Vaskijärven kylässä sijaitsevaan kiinteistöön Tapiola 7:62 kohdistuvan maa-ainesluvan siirtämisestä siihen liittyvine vastuineen ja velvoitteineen uudelle Morenia Oy:lle (y-tunnus ) ja vapauttanut aiemman Morenia Oy:n (y-tunnus ) lupaan liittyvistä velvoitteista. Hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus ei tutki valitusta , Päätös Dnro 04379/13/5404, 04409/13/5404 Asia: Maa-aineslupaa koskevat valitukset Päätös, josta valitetaan: Karkkilan ympäristölautakunta Ympäristölautakunta on päättänyt olla myöntämättä Destia Oy:lle maa-aineslain 4 :n mukaista maa-ainesten ottamislupaa Karkkilan kaupungin Vaskijärven kylässä sijaitsevalle tilalle Vaskijärven sora-alue 7:73. Päätös on tehty teknisen johtajan päätösehdotuksesta poiketen. Hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus hylkää Markku Sahlstedtin valituksen. Hallinto-oikeus kumoaa Destia Oy:n valituksen johdosta Karkkilan ympäristölautakunnan päätöksen ja palauttaa asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Ympäristölautakunta merkitsee päätökset tie toonsa saa te tuksi ja tyytyy annettuihin päätöksiin sekä hyväk syy niiden koh dalle merkityt täytäntöönpanotoimenpiteet. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Ympäristölautakunta vs. teknisen johtajan ajankohtaiset asiat Ympäristölautakunta vs. teknisen johtajan ehdotus: vs. tekninen johtaja esittää kokouksessa katsauksen ajankohtaisis ta asiois ta. Ympäristölautakunta merkitsee katsauksen tietoonsa saatetuksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Tarmonpolun asemakaavamuutos 68/ /2014 Ympäristölautakunta Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti Teknisen johtajan ehdotus: Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen 10. kaupungin-osassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 14. Julkisten palvelujen korttelialue muutetaan pientalojen kortte-lialueeksi, joka voidaan jakaa 2 tontiksi. Asemakaavan muutoksen vireille tulosta on tiedotettu vuoden 2010 kaavoituskatsauksessa sekä Karkkilan kaupungin kaavoi-tussuunnitelmassa , jonka kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen saaduksi kaavoituskatsauksen 2011 käsittelyn yhteydessä Kaavaprosessia käsittelevä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Karkkilan kaupungin palvelupisteessä sekä kaupungin kotisivuilla samanaikaisesti kaavaluonnoksen kanssa. Kaavan laatijaksi on valittu Arkkitehtitoimisto MA-arkkitehdit oy / Antti Karvonen. Tavoitteena on saada asemakaavan muutos lainvoimaiseksi vuoden 2012 aikana. Esityslistan liitteet - asemakaavan muutoksen luonnos (liite 1) - selostus (liite 2) - osallistumis- ja arviointisuunnitelma (liite 3) Ympäristölautakunta hyväksyy esitetyn asemakaavan muutoksen luonnoksen käsittäen korttelin 14 Pumminmäen 10. kaupungin-osassa ja päättää asettaa asemakaavan muutoksen luonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman MRL :n ja MRA 30 :n mukaisesti julkisesti nähtäville mielipiteiden kuule-mista varten. Käsittely: Tekninen johtaja lisäsi päätösehdotukseensa seuraavaa:

20 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Lisääntyneen rakennusoikeuden kustannusvaikutus huomioidaan voimassa olevien päätösten mukaisesti. Kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen selosti asiaa kokouksen jäsenille. Päätös: Ehdotus teknisen johtajan lisäyksellä hyväksyttiin. Pöytäkirjan liitteet nro 4 - asemakaavan muutoksen luonnos (liite 1/4) - selostus (liite 2/4) - osallistumis- ja arviointisuunnitelma (liite 3/4) Täytäntöönpano: nähtäville Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: vastaava rakennustarkastaja Nicole Ahtokivi, puh. (09) tai sähköposti Asiantuntijana kokouksessa: vastaava rakennustarkastaja Nicole Ahtokivi Asemakaavan muutos koskee Karkkilan kaupungin Pumminmäen 10. kaupunginosan korttelia 14. Muutosalue sijaitsee Tarmonpolun varressa. Julkisten palvelujen korttelialue muutetaan asuinrakennusten korttelialueeksi. Tarmonpolku 6 asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä MRA 30 mukaisesti Luonnoksesta saatiin 5 lausuntoa. Annetuissa lausunnoissa pidettiin muutosluonnoksessa esitettyä ratkaisua liian tiiviinä. Asemakaavan muutosehdotusta muutettiin saatujen lausuntojen johdosta siten, että toisesta rakennuspaikasta luovuttiin sekä asemakaavamerkintöjä ja määräyksiä täsmennettiin suojelumääräyksiin ja merkintöihin tehdyillä tarkennuksilla. Alue sijaitsee lähellä keskustaajaman palveluja ja se on kunnallistekniikan piirissä. Kaavan laatijaksi valittiin Arkkitehtitoimisto MA-arkkitehdit Oy / Antti Karvonen. Tavoitteena on, että asemakaavamuutos saa lainvoiman vuoden

21 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Kaupunginjohtajan ehdotus: 2014 aikana. Esityslistan liitteet - Tarmonpolku 6 asemakaavan muutosehdotus sekä merkinnät ja määräykset - Tarmonpolku 6 kaavaselostus - Tarmonpolku 6 osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Tarmonpolku 6 luonnospalaute Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyn asemakaavan muutosehdotuksen käsittäen Karkkilan kaupungin Pumminmäen 10. kaupunginosan korttelia 14 ja asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville huomautusten kuulemista varten. Käsittely: Vastaava rakennustarkastaja Nicole Ahtokivi selosti asiaa kokouksessa. Vastaava rakennustarkastaja Nicole Ahtokivi poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liitteet nro 23 - Tarmonpolku 6 asemakaavan muutosehdotus sekä merkinnät ja määräykset (liite 1/23) - Tarmonpolku 6 kaavaselostus (liite 2/23) - Tarmonpolku 6 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (liite 3/23) - Tarmonpolku 6 luonnospalaute (liite 4/23) Täytäntöönpano: nähtäville Ympäristölautakunta Esittelijä: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi Valmistelija / lisätietojen antaja: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi, puh. (09) tai sähköposti Tarmonpolku 6, Pumminmäen alueen asemakaavamuutoksen ehdotus oli MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti virallisesti nähtävillä Ehdotuksesta saatiin nähtävilläoloaikana kuusi lausuntoa.

22 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta vs. teknisen johtajan ehdotus: Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo katsoi lausunnossaan, että nyt esitetty ehdotus on aiemmin esitettyä luonnosta parempi ja että maakuntamuseolla ei ole uutta kommentoitavaa asemakaavamuutokseen. Uudenmaan ELY-keskus totesi lausunnossaan, että kaavaehdotuksessa aiemmassa lausunnossa esitetyt näkökohdat on otettu riittävästi huomioon. ELY-keskuksella ei ole huomauttamista kaavamuutoksesta. Mittaustoimen huomautuksen mukaisesti, muutettiin kaavakartan kelvollisuuden määritysteksti uuden käytännön mukaiseksi. Ympäristölautakunta hyväksyy esitetyn Tarmonpolku 6 asemakaavamuutoksen koskien Karkkilan kaupungin Pumminmäen 10. kaupunginosan korttelialuetta 14 ja esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy Tarmonpolku 6, kortteli 14 asemakaavamuutoksen. Julkisten palvelujen korttelialue muutetaan asuinrakennusten korttelialueeksi. Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginhallitus Liitteet Liite 2 Tarmonpolku 6, asemakaavamuutos, Ymla , kh Liite 3 Tarmonpolku 6, palaute, Ymla , kh Liite 4 Tarmonpolku 6, selostus, Ymla , kh

23 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa :t 1-3, 8, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla :t 4-7, 9 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsin gin hallinto-oikeudelle: :t ** Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Vaasan hallinto-oikeudelle: :t ** Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Uuden maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle: :t ** HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ** ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkina oikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. OIKAISUVAATIMUS koskee :iä 4-7, 9 Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: - se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-

24 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/ mästi vai kuttaa (asianosainen) ja - kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toi mitettava Karkkilan kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymis tä. Karkkilan kaupungin virka-aika on ma - pe klo Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saa neen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtä väksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päi vä on py häpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuk sen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Karkkilan ympäristölautakunnalle, osoitteeseen kirjaamo PL 50, Kark kila (Käyntiosoite Valtatie 26, Karkkila). Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös tele ko piona fax nro tai sähköpostina osoitteeseen Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjalli sesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä - millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään il moittamaan myös sähköpostiosoite. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valituksella. Valitusoikeus Päätökseen saa hakea muutosta - se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai kuttaa (asianosainen), sekä

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) HALLITUS AIKA 12.06.2013 klo 08:00-08:35 PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 104 KUNTALAIN

Lisätiedot

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat 1 PÖYTÄKIRJA nro 7/11 KOKOUSAIKA klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Vesilaitoksen toimisto, Kirkkotie 49, TUUSULA LÄSNÄOLLEET SENET JÄ- Rokosa Pasi, Harjula-Jalonen Leena, Hänninen Harry, Lauramaa Leo, Lehtonen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot