SÄHKÖNLAATU. - toimitusvarmuus - jännitteen laatu. Urakoitsijapäivät 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖNLAATU. - toimitusvarmuus - jännitteen laatu. Urakoitsijapäivät 2015"

Transkriptio

1 SÄHKÖNLAATU - toimitusvarmuus - jännitteen laatu

2 Juridiikkaa SML 97 Virhe Jollei toisin ole sovittu, sähkönjakelussa ja muussa verkkopalvelussa sekä sähköntoimituksessa on virhe, jos sähkö ei laadultaan vastaa Suomessa noudatettavia standardeja taikka jos sähkönjakelu tai sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä. HE 20/2013 Yksityiskohtaiset perustelut Jollei sopijapuolten välillä ole muuta sovittu, toimitus on virheellinen, kun sähkön laatu jännitteen tai muiden määriteltyjen ominaisuuksien suhteen ei ole Suomessa noudatettavien standardien mukainen. Nykyisin noudatettava standardi on SFS-EN

3 Juridiikkaa Toimitusvarmuus SML 51 Jakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset: 1) verkko täyttää järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan asettamat verkon käyttövarmuutta ja luotettavuutta koskevat vaatimukset; 2) jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta asemakaava-alueella verkon käyttäjälle yli 6 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä; 3) jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta muulla kuin 2 kohdassa tarkoitetulla alueella verkon käyttäjälle yli 36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä. Jakeluverkonhaltija voi määrittää käyttöpaikkaan sovellettavan tavoitetason 1 momentin 3 kohdasta poiketen paikallisten olosuhteiden mukaisesti, jos: 1) käyttöpaikka sijaitsee saaressa, johon ei ole siltaa tai vastaavaa muuta kiinteää yhteyttä taikka säännöllisesti liikennöitävää maantielauttayhteyttä; tai 2) käyttöpaikan vuotuinen sähkönkulutus on ollut kolmen edellisen kalenterivuoden aikana enintään kilowattituntia ja 1 momentin 3 kohdan vaatimuksen täyttämisen edellyttämien investointien kustannukset olisivat käyttöpaikan osalta poikkeuksellisen suuret sen muista käyttöpaikoista etäisen sijainnin vuoksi. SML 119 Siirtymäsäännös Jakeluverkonhaltijan on täytettävä 51 :n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa säädetyt vaatimukset vastuualueellaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta Vaatimusten on täytyttävä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2019 vähintään 50 prosentilla jakeluverkon kaikista käyttäjistä vapaa-ajan asunnot pois lukien ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023 vähintään 75 prosentilla jakeluverkon kaikista käyttäjistä vapaa-ajan asunnot pois lukien. 3

4 Sopimusehdot Alan yleiset verkkopalveluehdot VPE 2014, jotka Energiavirasto tarkastanut ja Kuluttajavirasto hyväksynyt VPE Sähköasennuksia ja laitteita ei saa käyttää niin, että niistä aiheutuu vahinkoa tai häiriötä jakeluverkolle tai toisille käyttäjille VPE Sähköä syöttävien laitteistojen kytkeminen kiinteistön sähköverkkoon, kun kiinteistön sähköverkko on kytkettynä jakeluverkkoon, on kielletty ilman erillistä sopimusta. 4

5 Sopimusehdot VPE Tyypillisesti ennakkoselvitystä vaativia laitteita tai laitteistoja ovat: Generaattorit Maalämpöpumput Loistehon kompensointilaitteet Hitsauslaitteet Kompressorit Suurehkot elektroniikkaohjatut laitteet Suurehkot suuntaajat tai taajuusmuuttajat VPE Usein käynnistyvät suuren käynnistysvirran tarvitsevat laitteet kuten pumput, kompressorit ja moottorit tulee varustaa sellaisella virran rajoituksella, ettei niiden käyttö ylitä liittymissopimuksessa määriteltyä liittymän kokoa. 5

6 Sopimusehdot VPE Jos käyttäjän sähkölaitteet haittaavat toisten käyttäjien sähkönkäyttöä tai verkonhaltijan mittaus- tai muiden järjestelmien toimintaa, verkonhaltijan tulee yhdessä käyttäjän kanssa määritellä keinot haitan poistamiseksi. Verkonhaltija voi tällöin esimerkiksi rajoittaa laitteen käytön tapahtuvaksi määräaikoina. Verkonhaltija voi kieltää laitteen käytön vain, jos laitteen käyttö ei ole lainkaan mahdollista ilman, että siitä aiheutuu merkittävää haittaa muille käyttäjille tai verkonhaltijan mittaus- tai muille järjestelmille. 6

7 Jakeluverkon kunnossapito - toimitusvarmuutta parantava vierimetsänhoito - kunnossapitoilmoitukset Urakoitsijapäivät

8 Vierimetsäprojektit- status Alueverkon reunavyöhykekäsittely Keskijänniteverkon vierimetsäkäsittely 630 km 5000 km Vierimetsä 20 m Johtokatu 6-10m Vierimetsä 20 m Reunavyöhyke Reunavyöhyke Vierimetsäraivaus = Johtoalueen vierimetsäalueen riukumaisten puiden sekä muiden sellaisten puiden poisto, jotka ovat vaarassa koskettaa sähköjohtoa tai kaatua sähköjohtojen päälle. Reunavyöhykekäsittely = Reunavyöhykkeen puiden poisto sekä reunavyöhykkeen ulkopuolelta sähköturvallisuuden kannalta uhkaavien ylipitkien puiden poisto

9 Vierimetsäprojekti Vierimetsänhoidon tarkoitus on uuden sähkömarkkinalain (111 ) mukaisesti vähentää lumikuormien ja myrskyjen aiheuttamia keskeytyksiä sähkönjakeluun keskijännitteisessä jakeluverkossa poistamalla jakeluverkon vierimetsäalueelta riukumaiseksi kasvanut puusto, vaurioituneet tai muuten uhkaavat puut, jotka ovat vaarassa koskettaa sähköjohtoa tai uhkaavat kaatua sähköjohtojen päälle. Reunavyöhykepuuston käsittelyn (110kV) tarkoitus on sähkömarkkinalain (50 ) mukaisesti pitää suurjännitteisen jakeluverkon johdot häiriöttöminä ja puuvarmoina. Tämä tehdään hakkaamalla kaikki ainespuu (tukki-, kuitu- ja energiapuu) metriä leveiltä reunavyöhykkeiltä johtokadun molemmin puolin sekä poistamalla reunavyöhykkeen ulkopuolelta sähköturvallisuuden kannalta uhkaavat ylipitkät puut. Asiakas hyötyy vierimetsähoidosta parantuneena sähkön toimitusvarmuutena myrskyjen aikana talvella lumikuormien ollessa suuria sekä. Vierimetsähoito on asiakkaalle helppoa ja huoletonta; Caruna huolehtii urakoitsijoidensa kautta puuston hakkuusta, lähikuljetuksesta ja yhteismyynnistä sekä maksaa tästä aiheutuvat kulut. 9 3/4/2015

10 Yleistä vierimetsäprojektista Miten hoitotyöt hoidetaan käytännössä maanomistajan suuntaan? Carunan urakoitsija lähestyy maanomistajia kirjeellä, joka sisältää tiedot suoritettavista töistä ja muun muassa selvityksen siitä, haluaako maanomistaja osallistua puukauppaan. Kirje sisältää valtakirjapohjat, puun hintatiedot ja mittausmenetelmät sekä muut yksityiskohtaiset tiedot. Urakoitsija on yhteydessä niihin maanomistajiin, jotka eivät vastaa kirjeeseen. Kun urakoitsija on lähestynyt kaikkia maanomistajia ja saanut vastauksen tai annettu vastausmääräaika on umpeutunut, hän ryhtyy käytännön töihin. Joka työmaalle pystytetään työmaakyltit. Urakoitsija on yhteydessä asiakkaaseen uudelleen ennen hakkuutöiden aloitusta ja informoi koska hakkuutyöt alkavat. Hakkuutöitä ei aloiteta ennen kuin asiakasta on tästä tiedotettu. Saako maanomistaja itse poistaa puita keskijännitteisen linjan viereltä? Pääsääntöisesti Carunan urakoitsijat poistavat puut, mutta asiakkaalla on aina oikeus poistaa puita omalta maaltaan. Kiireellisistä puunpoistoista vastaa Caruna. Millaisia korvauksia puun hakkuusta maanomistajille on luvassa? Asiakas hyötyy puun poisto- ja lähikuljetuskustannusten verran. Puutavarasta saatava korvaus on puun ostajan ja metsänomistajan välinen asia. 10

11 Vierimetsämäärät kartalla Pohjanmaa 20kV, 420 km Koillismaa 20kV, 2260 km Koillismaa 110kV, 110 km Satakunta/Pirkanmaa 20kV, 200 km Satakunta/Pirkanmaa 110kV,120 km Varsinais-Suomi 20kV, 960 km Varsinais-Suomi 110kV, 190 km Uusimaa 20kV, 960 km Uusimaa 110kV, 210 km Espoo 200 km 20kV yhteensä noin 5000 km 110kV yhteensä noin 630 km

12 Vierimetsäprojektin apuna laserkeilauskuvat 12 KJ-linja Esimerkkikuva, joka liittyy reklamaatioon: Asiakkaan mielestä linjan vieressä näköesteenä olevia kuusia ei olisi saanut kaataa. Vasen kuva: Laserkeilausaineiston perusteella nähdään missä tarvetta raivaukselle. Aineiston perusteella havaittu raivaustarve merkitty laatikolla

13 Kunnossapitoilmoitukset Suoritamme kunnossapitotarkastuksia säännöllisin väliajoin kunnossapitosuunnitelma puutteet korjataan kriittisyys järjestyksessä Toivomme ilmoituksia mm. aurauksessa rikkoutuneista jakokaapeista katkenneista haruksista rikkoutuneista eristimistä ympäristöuhista esim. muuntajien öljyvuodot muista vahingoittuneista verkon komponenteista 13

14 Urakoitsijapäivät Jännitteen laatu - häiriöselvitykset - esimerkkitapauksia

15 Häiriöselvitykset Verkkoyhtiö: laskennalliset verkonarvot käyttöpaikan kulutustiedot etäluettavalta mittarilta saatavat tiedot tarvittaessa laatumittaus asentajatarkastukset Asiakas/asiakkaan urakoitsija kulutustiedot, Carunan energiaseuranta loisteho jännitteet JA kuormat Huom. kolmas yliaalto summautuu nollajohtimessa! vinokuorma käynnistysvirta 15

16 Jännitevaihtelut, laiterikot Asiakas valitti talviaikaan ilmenneistä laiterikoista sen jälkeen, kun Soneran masto liitettiin samaan johtolähtöön. Rikkoutunut pakastimia, jääkaappeja, sähköpattereiden termostaatteja 3x160A liittymäoikeus Puhelimessa selvisi, että vika rajoittui erilliseen mökkiin, jonne vei oma kaapeli. Vika löytyi asiakkaan sisäisestä verkosta. n. 95 % tapauksista selviää asiakkaan/urakoitsijan kanssa keskustelemalla 16

17 EMC ADCO tutkimustuloksia Tutkittiin EMC standardien vaatimusten täyttymistä, tutkimuskohteena powerit 17

18 Välkyntä, hitsauslaitteet Asiakas ilmoitti, että kotona välkkyy aina valot, kun naapuri hitsaa autotallissaan ja aina kun autotallista välkkyy sininen valo. Hitsauslaitteiden valmistajat yleensä ilmoittavat laitteiden kuuluvan sähkömagneettisen yhteensopivuuden standardeissa CISPR 11 ja IEC luokkaan A, jolloin laitteet on suunniteltu käytettäväksi vain teollisuusympäristössä. Kehotettu keskustelemaan ensin naapurin kanssa hitsauslaitteen aiheuttamasta häiriöstä ja sopimaan laitteen käytölle ajankohta, jolloin sen käyttö aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriöitä Käyttöohjeessa luki: Tätä A-luokan laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinympäristössä, jossa sähkön jakelu tapahtuu julkisesta pienjänniteverkosta. 18

19 Liesikellon resetoituminen Asiakkaan liesikello/ajastin resetoitui päivittäin. Vuorokaudenajalla ei ollut merkitystä. Lieden toimittaja testasi kellon omissa tiloissaan - kello toimi moitteettomasti. 3x25A liittymä, laskennalliset verkon arvot: Ik 740 A, U 227 V etäluettavalta mittarilta saatujen tietojen mukaan ei laatupoikkeamia Suositeltu asiakasta olemaan yhteydessä laitteen maahantuojaan tai valmistajaan. Esim. paristo backup kelloon estäisi sekoamisen ja olisi valmistajan toteutettavissa. Sopimusehdot VPE 4.11: Verkonhaltija ei vastaa käyttäjälle hänen laitteidensa yhteensopivuudesta jakeluverkon kanssa, ellei kyseessä ole sähkön laatuvirhe. 19

20 Välkyntä, klapikone Asiakas ilmoitti: Tänään valot alkoivat vilkkumaan ja kävin katsomassa naapurissa onko heillä sama ongelma. He käyttivät parhaillaan uudehkoa sähkökäyttöistä puunhalkaisukonetta, joka siis pitää käynnistää uudelleen joka halkaisun yhteydessä. Valot lakkasivat vilkkumasta heidän lopetettua. Alla oleva taulukko Tampereen teknillisen yliopiston tutkimusmateriaalista 20

21 Käyttöpaikkojen oikosulkuvirtojen jakauma Suomessa Laitteiden EMC- testaukset (mm. laitteiden aiheuttaman välkynnän ja yliaaltojen mittaukset) tehdään verkossa, jonka Ik on n. 488 A Slaidin sisältö Tampereen teknillisen yliopiston tutkimusmateriaalista. 21

22 Lämmityskattila Uusi omakotitalo, johon tullut uusi sähkökattila Paikallinen ammattikoulu teki sähköurakointia Naula mennyt läpi kaapelista, jonka johdosta pääsulake palanut Havaittiin, että yhdessä vaiheessa 120 V jännite, vaikka pääsulake palanut Kattilassa ei ole nollattu tähtikytkentäisten vastusten tähtipisteitä eikä estetty toimintaa vaihekatkotilanteessa Mikäli pääsulake palaa, tulee yhdelle vaiheelle jäännösjännite, kun vastukset toimivat jännitteen jakajana Valmistajat: Hyödyt ovat lähinnä siinä, että asennuksessa pääsee helpommalla, kun ei tarvitse nollaa asentaa. Toinen hyöty, että 230V sijasta saadaan V eli isompi jännite kahden vaiheen välille, vastus pysyy samana ja virta pienenee. 22

23 Jännitekuopat, välkyntä 1/5 Asiakkaan ilmoitus: laiterikkoja, välkyntää epäilevät, että naapuri aiheuttaa ongelmat Carunan verkko vahvistettava tai ryhtyy oikeustoimiin 3x25A liittymä Naapuri: 3x100 A liittymä hankkinut vesileikkurin 23

24 Naapuriliittymä 3x100A 2/5 24

25 3x25 A liittymä 3/5 25

26 Vaihejänniteet 10 min keskiarvoina 4/5 26

27 Minimijännitteet 5/5 27

28 Case pumppaamo 3x50A liittymä, pehmokäynnistin Sama liittymä taajuusmuuttajalla varustettuna 28

29 Taajuusmuuttajan valmistajan esitteen mukaan: Soveltuu julkisiin sähköverkkoihin ja RFI -suodattimet sisältyvät vakiona. 29

30 Urakoitsijapäivät Etäluettavat mittarit - mitä tietoja saadaan?

31 Etäluettavat mittarit Mitataan tuntisarjaa Laskutettavan sähkön määrä = kuukauden tuntisarjojen summa (ei lukemien erotus!) Tuntimittausvaatimus perustuu lainsäädäntöön Auki kytkentä 0-painikkeesta! Esim. kun vapaa-ajan asunto jätetään tyhjilleen Kohteessa oltava sähköt päällä, että mittari saadaan aktivoitua! Tietyt laitteet voivat häiritä luentatietojen siirtämistä mittarilta järjestelmään VPE 2014 kohta 4.2. Sähköasennuksia ja laitteita ei saa käyttää niin, että niistä aiheutuu vahinkoa tai häiriötä jakeluverkolle tai toisille käyttäjille Mittarille on ohjelmoitu tietyt sähkönlaatuun liittyvät raja-arvot Kun tulee ylitys/alitus event kirjautuu lokiin Ei vielä aktiivista seurantaa, vaan haetaan tiedot tapauskohtaisesti esim. sähkönlaatureklamaation yhteydessä 31

32 Häiriötä aiheuttavia laitteita? Frequency Converters Switching Power Supply Switching Power units Fiber switches Lars Blomkvist

33 Taajuusmuuttajan asennus Taajuusmuuttaja on asennettava valmistajan ohjeiden mukaisesti! Muussa tapauksessa voi aiheuttaa häiriötä, joka estää mittarin etäluennan Huomioi nämä asiat asennuksessa: Taajuusmuuttaja asennetaan mahdollisimman lähelle ohjattavaa moottoria Moottorikaapelit: Maksimipituus on rajallinen, valmistaja määrittää pituuden! Moottorikaapeli vedetään erillään muista kaapeleista ja kaapeli on oltava häiriösuojattu ja maadoitettu taajuusmuuttajan ja moottorin runkoon 360 Moottorikaapelia ei saa katkaista tai jatkaa Mikäli moottorikaapelille asennetaan turvakytkin, on se oltava häiriösuojattu. IEC/EN ja IEC/EN (C1 tai C2) standardit EMC vaatimukset, soveltuvuus yleiseen jakeluverkkoon Tarvittaessa taajuusmuuttajan ensiöpuolelle asennettava erillinen verkkosuodatin 33

34 Verkkosuodatin Filter Freq. Converter Load Lars Blomkvist

35 Case maalämpöpumppu As Oy:n hallituksen edustaja ihmetteli miksi edellisenä keväänä asennettu maalämpöpumppu ei näy kulutuksessa Asiaa tutkittiin: Sähköt vedetty mittaamattomalta puolelta 2 urakoitsijaa työmaalla, kumman vastuulla korjata? Opit: Lisäasennusten jälkeen hyvä seurata kulutusta! Sähköasennusten laatu ja tietämys! Asennustarkastus!

36 Urakoitsijapäivät Kysymyksiä?

37 Kiitos!

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa

Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa Kymenlaakson Sähköverkko Oy Seppo Suurinkeroinen Kymenlaakson Sähkön tietoisku urakoitsijoille 13.3.2012 Kouvola upseerikerho Sähkönlaadun valvonta verkkoyhtiössä

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA 1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala

Lisätiedot

Maakaasun toimitusehdot

Maakaasun toimitusehdot Maakaasun toimitusehdot Sisältö Maakaasun toimitusehdot 1.3.2006 1 Soveltamisala ja määritelmät... 3 2 Maakaasun toimitussopimuksen tekeminen ja muut tarvittavat sopimukset... 3 3 Maakaasuputkistot ja

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot alkaen 1.5.2015 Sisältö 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät Yleiset toimitusehdot 5 1.1 Soveltamisala 5 1.2 Voimaantulo 5 1.3 Soveltamisjärjestys 5 Määritelmät

Lisätiedot

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN Julkaisija: Sähkötieto ry. Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry. Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST RAKENNUKSEN SÄHKÖ- VERKON JA

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

ALUEVERKON LIITTYMISEHDOT ALE 2006

ALUEVERKON LIITTYMISEHDOT ALE 2006 Energiateollisuus ry:n suosittelemat ALUEVERKON LIITTYMISEHDOT ALE 2006 A. Yleistä ja sopimuksen tekeminen B. Liittäminen ja liittymän käyttö ja kunnossapito (tekninen osa) C. Viivästys, sopimusmuutokset,

Lisätiedot

REILUNET-LAAJAKAISTALIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO

REILUNET-LAAJAKAISTALIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO REILUNET-LAAJAKAISTALIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO Riippuen taloyhtiössä käytetystä tekniikasta, saatat tarvita liittymän käyttöön erillisen ADSL-päätelaitteen (modeemi). Liittymän jakamiseksi useammille laitteille

Lisätiedot

Opas sähkön etäluentaan

Opas sähkön etäluentaan Etuja etäluennasta Älykkäiden sähkömittareiden ja etäluennan avulla energiankulutuksestasi saadaan valtava määrä tietoa. Tuomme tämän tiedon ulottuvillesi Energiatili-palveluumme, jossa voit helposti tarkastella

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

Energiansäästölamppujen verkostovaikutukset ja elektronisten kuormien ja mittariluentajärjestelmien välinen yhteensopivuus - Vaihe 2

Energiansäästölamppujen verkostovaikutukset ja elektronisten kuormien ja mittariluentajärjestelmien välinen yhteensopivuus - Vaihe 2 Sähkötekniikka Energiansäästölamppujen verkostovaikutukset ja elektronisten kuormien ja mittariluentajärjestelmien välinen yhteensopivuus - Vaihe 2 Loppuraportti Pertti Pakonen Marko Pikkarainen Bashir

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain sekä maakaasumarkkinalain 4 luvun 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkömarkkinalakia ja

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN

KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN 1 KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN Yleistä Kemin Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan

Lisätiedot

TEKNINEN LIITE 2 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN

TEKNINEN LIITE 2 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN 1 TEKNINEN LIITE 2 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN Tähän liitteeseen on kerätty teknistä tietoa nimellisteholtaan yli 50

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS

SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI 1 2012 Rakentajapalvelut keskitetysti 4 Johtoalueiden raivaus parantaa turvallisuutta ja sähkönjakelun toimintavarmuutta 6 Laadukkaita palveluita kuluttajille

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

Kiitos, kun valitsit kainuulaisen KPO Laajakaistan

Kiitos, kun valitsit kainuulaisen KPO Laajakaistan 1 (30) Kiitos, kun valitsit kainuulaisen KPO Laajakaistan OHJE 2 (30) KPO LAAJAKAISTA -OHJEET 1 KPO LAAJAKAISTA -YHTEYDEN ASENNUS WINDOWS 7 -KÄYTTÖJÄRJESTELMÄLLE 2 KPO LAAJAKAISTA -YHTEYDEN ASENNUS WINDOWS

Lisätiedot

Ilmaista sähköä menopeliin

Ilmaista sähköä menopeliin 2 2011 Ilmaista sähköä menopeliin Sähköajoneuvojen latauspiste avattu Karjarannassa... s. 2 Voita liput Kirjurinluodon jazz-konserttiin! Osallistu WattiVisaan takasivulla. Ilmaista sähköä menopeliin: latauspiste

Lisätiedot

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS RT 2006 Julkaisija: Rakennusteollisuus RT ry Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy Unioninkatu 14 (PL 381), 00130 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi /rtkoy

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

uudet toimitilat Vaasan Sähkö sai Näin käytät kaukolämpölaitteita Asiakasvisiitillä LumiTar Oy:ssä Testissä langattomat kaiuttimet

uudet toimitilat Vaasan Sähkö sai Näin käytät kaukolämpölaitteita Asiakasvisiitillä LumiTar Oy:ssä Testissä langattomat kaiuttimet VAASAN SÄHKÖN ASIAKASLEHTI 1/2015 Näin käytät kaukolämpölaitteita Asiakasvisiitillä LumiTar Oy:ssä Testissä langattomat kaiuttimet Vaasan Sähkö sai uudet toimitilat nette VAASAN SÄHKÖ -KONSERNIN ASIAKASLEHTI

Lisätiedot