JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä viimeisin muutos kv

2 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaatio 4 Esittely 5 Henkilöstöorganisaatio Tilitoimisto Johtoryhmä Henkilöstökokoukset Henkilöstön tehtävät III LUKU RATKAISUVALTA 6 Kaupunginvaltuuston ratkaisuvalta 7 Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen puheenjohtaja 8 Henkilöstöjaoston ratkaisuvalta 9 Lautakunnan ratkaisuvalta Yleinen ratkaisuvalta 1. Sosiaalilautakunta 2. Sivistyslautakunta 3. Tekninen lautakunta 4. Tilitoimiston johtokunta 10 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta 1. Yleinen ratkaisuvalta 1.1. Kaupunginjohtaja 1.2. Osaston päällikkö 1.3. Vastuuyksikön esimies 2. Erityinen ratkaisuvalta 2.1. Kaupunginjohtaja 2.2. Hallintojohtaja 2.3. Kaupunginkamreeri 2.4. Elinkeinoasiamies 2.5. Tilitoimiston johtaja 2.6. Asuntosihteeri 2.7. Ruokapalvelupäällikkö 2.8. Sosiaali- ja terveysjohtaja 2.9. Sosiaalityöntekijä Kotihoidon johtaja Päivähoidon johtaja Kehitysvammahuollon johtaja Sosiaalitoimen kanslisti Sivistystoimenjohtaja Koululaitoksen rehtori ja koulunjohtaja Opettaja/opettajakunta Kirjastotoimenjohtaja

3 IV LUKU TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kulttuurisihteeri Liikuntapaikkamestari Nuorisotyöntekijä Tekninen johtaja Vesilaitosinsinööri Yhdyskuntatekniikan insinööri Rakennusinsinööri Isännöitsijä Siilinjärven kunnan ympäristöterveyslautakunta Hoiva- ja hoitopalveluiden palvelujohtaja 11 Luvun määräysten soveltaminen 12 Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamisessa työsuhteeksi 13 Henkilöstön kelpoisuusehdot 14 Palkkauksen vahvistaminen 15 Henkilöstövalinnat 16 Koeajasta määrääminen 17 Virkavapaus ja työloma 18 Sivutoimiluvan myöntämisestä ja sivutoimen kieltäminen 19 Terveydentilaa koskevien selvitysten pyytäminen palvelussuhteeseen otettaessa 20 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen 21 Virantoimituksesta pidättäminen 22 Palvelussuhteen päättäminen ja lomauttaminen 23 Työntekijä 24 Viranhaltijoiden toimivalta henkilöstöasioissa 25 Toimenkuva 26 Palkka-asiamies V LUKU KOKOUSMENETTELY 27 Soveltaminen 28 Kokousaika ja -paikka 29 Kokouksen koollekutsuminen 30 Jatkokokous 31 Varajäsenen kutsuminen 32 Kokouksen pitäminen 33 Kokouksen johtaminen 34 Tilapäinen puheenjohtaja 35 Läsnäolo toimielinten kokouksissa 36 Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä 37 Esittely 38 Esteellisyyden toteaminen 39 Äänestys ja vaalit 40 Pöytäkirjan laatiminen 41 Kaupunginhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus 42 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 43 Tiedottaminen 44 Kaupungin asukkaiden aloitteet 45 Asiakirjojen lunastus

4 NIMENKIRJOITUS 46 Nimenkirjoitus VI LUKU KAUPUNGIN TALOUS 47 Talousarvion täytäntöönpano 48 Talousarvion muutokset 49 Käyttöomaisuuden myynti 50 Poistosuunnitelman hyväksyminen 51 Rahatoimen hoitaminen 52 Maksujen määrääminen 53 Riskien hallinta VII LUKU TARKASTUSSÄÄNTÖ Valvontajärjestelmä 54 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 55 Tarkastuslautakunta Lautakunnan kokoonpano Lautakunnan kokoukset Lautakunnan tehtävät 56 Tilintarkastaja Tilintarkastajan valinta Vastuun jakaantuminen Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät 57 Tilintarkastajan ilmoitukset, tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle Tilintarkastajan ilmoitukset Tilintarkastuskertomus Tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle VIII LUKU SOVELTAMIEN JA VOIMASSAOLO 58 Tarkemmat ohjeet 59 Säännön voimassaolo

5 1 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus Tässä hallintosäännössä määrätään Juankosken kaupungin ja sen liikelaitosten toimielinten päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Tämän säännön ohella kaupungin toimintoja ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden kaupungin hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: - kaupunginvaltuuston työjärjestys - luottamushenkilöiden palkkiosääntö - Juankosken ja Kaavin yhteisen yläasteen johtokunnan johtosääntö Näiden lisäksi työsuojelutoimikunnasta sekä yhteistyötoimikunnasta on säädetty erikseen. Kaupunginhallitus on lisäksi antanut konserniohjeen, arkistotoimen toiminta-ohjeen, sisäisen valvonnan ohjeen, laskutus- ja perintäohjeen, ohjeet tiedottamisen periaatteista, tietoturvaohjeen sekä hankintasäännön. Näitä annettuja ohjeita sovelletaan toissijaisesti hallintosääntöön nähden. Juankosken kaupungin tehtävänä on asukkaidensa henkisen, aineellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kaikinpuolinen edistäminen. II LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaatio Kaupungin luottamushenkilöorganisaation muodostavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus sekä seuraavat lauta- ja johtokunnat: - keskusvaalilautakunta - tarkastuslautakunta - sosiaalilautakunta - sivistyslautakunta - tekninen lautakunta - tilitoimiston johtokunta - Juankosken ja Kaavin yhteisen yläasteen johtokunta Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta, joka alkaa ja päättyy valtuutettujen toimikauden vaihtuessa. Kaupunginhallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

6 2 Kaupunginhallituksen jäsenten keskuudesta kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sosiaali-, sivistys-, ja teknisessä lautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Keskusvaalilautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja viisi varajäsentä. (VaaliL 13 ) Tilitoimiston johtokunnassa on viisi jäsentä, joista vähintään kaksi on johtavassa asemassa olevaa viranhaltijaa. Kaavin kunta nimeää kaksi edustajaa ja heille varahenkilöt siten, että yksi nimetyistä on johtavassa asemassa oleva viranhaltija ja yksi luottamushenkilö. Juankosken kaupunki nimeää kaksi edustajaa ja heille varahenkilöt siten, että yksi nimetyistä on johtavassa asemassa oleva viranhaltija ja yksi luottamushenkilö. Juankosken kaupunginhallitus nimeää jäsenistä johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tarkastuslautakunnassa on kuusi (6) jäsentä ja kuusi (6) varajäsentä. (Tarkastussääntö, 55 ) Kaupunginhallituksella on henkilöstöjaosto. Kaupunginhallitus valitsee jaostoon kolme (3) jäsentä kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistä tai kaupunginhallituksen varajäsenistä sekä heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Kaupunginhallitus valitsee jaoston jäsenten keskuudesta jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston tehtävänä on käsitellä jäljempänä luetellut kaupungille työnantajana kuuluvat viranhaltijain ja työntekijäin henkilöstöasiat mikäli ne eivät lakien, asetusten tai johtosääntöjen mukaan kuulu muille viranomaisille. 4 Esittely Kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa asiat ratkaistaan viranhaltijan esittelystä. Esittelijänä toimivat, mikäli toisin ei ole säädetty: - kaupunginhallituksessa kaupunginjohtaja - kaupunginhallituksen henkilöstöjaostossa palkka-asiamies - sosiaalilautakunnassa sosiaali- ja terveysjohtaja, hoiva- ja hoitopalveluiden vastuualueen palvelujohtaja - sivistyslautakunta sivistystoimenjohtaja - teknisessä lautakunnassa tekninen johtaja - tilitoimiston johtokunta tilitoimiston johtaja - yläasteen johtokunta yläasteen ja lukion rehtori Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen esittelijänä toimii sijaiseksi määrätty viranhaltija. Mikäli esittelijän sijainenkin on estynyt, esittelijänä toimii

7 3 kaupunginhallituksen/lautakunnan/johtokunnan määräämä muu viranhaltija. (Kokousmenettely, 37 ) 5 Henkilöstöorganisaatio Osastojako on seuraava - hallinto-osasto - sosiaaliosasto - hoiva- ja hoitopalveluiden osasto - sivistysosasto - tekninen osasto Kaupungin henkilöstöorganisaation päällikkönä on kaupunginjohtaja. Osastoa johtaa osastopäällikkö, hallinto-osastoa hallintojohtaja, sosiaaliosastoa sosiaali- ja terveysjohtaja, hoiva- ja hoitopalveluiden osastoa hoiva- ja hoitopalveluiden palvelujohtaja, sivistysosastoa sivistystoimenjohtaja ja teknistä osastoa tekninen johtaja. Viranhaltijoista suoraan kaupunginhallituksen alainen on kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajan esteellisenä tai poissa ollessa taikka viran ollessa avoinna sitä hoitaa hallintojohtaja. Kaupunginvaltuusto voi kuitenkin, milloin virka on avoinna tai poissaolo kestää kolme (3) kuukautta pidemmän ajan, ottaa virkaan väliaikaisen hoitajan. Kaupunginhallitus/lautakunta päättää vastuualueen jakamisesta I-tason vastuuyksiköihin sekä päättää valtuuston vastuualueelle hyväksymän määrärahan jakamisesta I-tason vastuuyksiköille. Vastuualueet ja vastuuyksiköt määritellään talousarvion laadinnan yhteydessä. Osastopäällikkö määrää vastuuyksiköiden esimiehet määräämäkseen ajaksi. Kaupunginjohtaja päättää osastojen välisestä työnjaosta ja työvoiman käytöstä. Osaston päällikkö päättää osaston sisäisestä työvoiman käytöstä. Tilitoimisto Kaupungilla on liikelaitoksena toimiva tilitoimisto, joka on johtokunnan, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alainen palveluyksikkö. Tilitoimiston esimiehenä toimii tilitoimiston johtaja. Johtokunnan ja tilitoimiston johtajan toimivallasta on säädetty erikseen tämän hallintosäännön 9 :ssä kohdassa 5 sekä 10 :ssä kohdassa 2.5. Johtoryhmä

8 4 Johtoryhmän muodostavat kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja, hoiva- ja hoitopalveluiden palvelujohtaja, sivistystoimenjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinoasiamies ja kaupunginkamreeri. Johtoryhmän tehtävänä on sovittaa yhteen osastojen toimintaa ja taloutta niin, että kaupungin toiminta-ajatuksen mukaiset kokonaistavoitteet ja taloudellisuus toteutuvat. Johtoryhmä kokoontuu kaupunginjohtajan kutsusta ja hänen puheenjohdollaan. Tarvittaessa kaupunginjohtaja kutsuu johtoryhmän kokoukseen asiantuntijoita. Johtoryhmä on kutsuttava koolle myös silloin, kun vähintään kaksi jäsentä ilmoittamaansa asiaa varten sitä vaatii. Henkilöstökokoukset Kaupunginjohtaja pitää toimialaansa kuuluvia henkilöstökokouksia kaupunginviraston henkilöstölle/kaupungin koko henkilöstölle, milloin toimintojen suunnittelu, tulosten saavuttaminen tai tiedottaminen sitä edellyttävät. Osaston päällikkö/vastuualueen/vastuuyksikön esimies pitää osaston/vastuualueen/vastuuyksikön henkilöstön kokouksia. Henkilöstöllä on oikeus esittää henkilöstökokouksen koolle kutsumista koko henkilöstöä, kaupunginvirastoa, osastoa, ammattiryhmää tai työyksikköä koskevissa asioissa. Henkilöstön tehtävät Kaupungin henkilöstön tehtävänä on toteuttaa kaupungin toiminta-ajatusta kaupunginvaltuuston kulloinkin hyväksymien taloussuunnitelman, talousarvion sekä käyttö- ja toimintasuunnitelman mukaisesti. III LUKU RATKAISUVALTA 6 Kaupunginvaltuuston ratkaisuvalta Suoraan lainsäädännön perusteella tulevien tehtävien lisäksi: Kaupunginvaltuusto hyväksyy 1. vesihuollon kehittämissuunnitelmat 2. vesihuollon taksarakenteen 3. vesi- ja viemärilaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 4. päättää liikelaitoksena toimivan tilitoimiston toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 7 Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta

9 5 Kaupunginhallituksen asemasta ja tehtävistä säädetään Kuntalaissa. Kuntalaissa ja muualla säädettyjen tai määrättyjen asioiden lisäksi, noudattaen talousarviota ja taloussuunnitelmaa sekä valtuuston mahdollisesti antamia päätöksiä, ohjeita ja määräyksiä, kaupunginhallitus ratkaisee seuraavat asiat: 1. päättää selityksen/lausunnon antamisesta kaupunginvaltuuston puolesta valtuuston päätöksestä tehdystä valituksesta, jos se voi yhtyä valtuuston päätökseen 2. päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta, vaihtamisesta ja lunastamisesta 3. päättää kiinteän omaisuuden myynnistä, siltä osin kun tehtävää ei ole siirretty viranhaltijalle (Huom. teknisen johtajan toimivalta myydä asemakaava-alueelta omakoti- ja rivitalotontteja) 4. päättää kiinteän omaisuuden vuokralle antamisesta ja ottamisesta (Huom. teknisen johtajan toimivalta) 5. päättää liikehuoneistojen vuokralle antamisesta niissä tapauksissa, joissa vuokrasopimus tehdään kuutta kuukautta pitemmäksi ajaksi (Huom. teknisen johtajan toimivalta vuokrata liikehuoneistoja) 6. päättää irtaimiston hankinnoista yleishallinnon toimialueen osalta silloin kun hankintahinta ylittää päättää yleishallinnon vastuualueen hallinnassa olevan irtaimiston myymisestä ja käytettäväksi luovuttamisesta silloin kun sen arvo ylittää päättää yleis- ja asemakaavan laatimisen ja muuttamisen käynnistämisestä 9. päättää poikkeusluvan myöntämisestä rakennusjärjestyksen määräyksistä sekä hyväksytystä kaavasta silloin, kun kaavasta poikkeaminen on vähäinen (Maankäyttö- ja rakennuslaki) 10. päättää lykkäyksen myöntämisestä tonttien ja muiden alueiden myynti- ja vuokraehtojen mukaisesta velvoitteen täyttämisestä 11. (päättää vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisveron suorittamisesta siten, kuin siitä on säädetty) tehtävä siirtyy alkaen Verohallintoon. 12. päättää vapautuksen myöntämisestä maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta 13. päättää kaupungin saatavien ja vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta, muuttamisesta ja saatavista vapauttamisesta 14. hyväksyy saatavien perintään liittyvät asiakkaan maksettavaksi tulevat maksut ja korvaukset

10 6 15. päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kaupunki on katsottu korvausvelvolliseksi ja vaadittu korvaus on yli vastaa elinkeinojen kehittämisestä ja kuntamarkkinoinnista 17. päättää kaupungin omaisuuden vakuuttamisesta sekä kaupungin velvollisuudeksi säädetystä muusta vakuuttamisesta 18. hyväksyy rakennus- ja kunnallisteknisten töiden luonnospiirustukset, alustavan kustannusarvion, rakennustapaselitykset ja huonetilaohjelman kun kustannusarvio ylittää hyväksyy rakennus- ja kunnallisteknisten töiden pääpiirustukset, lopullisen kustannusarvion ja työselityksen kun kustannusarvio ylittää valitsee suunnittelijat ja tekee suunnittelusopimukset niissä tapauksissa, joissa suunnittelusta aiheutuvat kokonaiskustannukset ylittävät päättää töiden suoritustavasta, aloittamisesta sekä niistä urakkasopimuksista, joiden kustannusarvio tai urakkasumma ylittää päättää pitkäaikaisten lainojen ottamisesta ja antamisesta 23. päättää lainojen myöntämisestä ja irtisanomisesta 24. päättää tilapäislainan ottamisesta vuosittain saakka 25. päättää tarvittaessa haltijavelkakirjojen/panttikirjojen luovuttamisesta kaupungin lainojen vakuudeksi 26. toimii asuntotuotantolain, perusparannuslain ja muiden lakien tarkoittamana toimielimenä niiltä osin kuin niitä ei ole siirretty viranhaltijalle 27. hyväksyy suositussopimukset 28. päättää kaupungin hallinnassa olevien alueiden ja liikehuoneistojen vuokrat ja määrittää vuokranmääräytymisperusteet ellei tehtävää ole tällä hallintosäännöllä annettu muun toimielimen tai viranhaltijan ratkaistavaksi (Huom., vastuuyksikön esimies hallinnassaan olevien tilojen osalta, tekninen johtaja tilapäisesti hallinnassaan olevien rakennusten ja alueiden osalta) 29. toimii maa-aineslain mukaisena lupaviranomaisena 30. päättää vesi- ja jätevesimaksut (kaupunginvaltuusto hyväksyy taksarakenteen) 31. hyväksyy vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueen (kaupunginvaltuusto hyväksyy vesi- ja viemärilaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) 32. päättää asiakirjojen lunastusmaksut (laki kuntalain muuttamisesta 496/05,50, laki julkisuuslain muuttamisesta 495/05,34 )

11 7 33. päättää niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioissa, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tai muussa laissa, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä taikka muussa johtosäännössä muuta määrätty. 34. päättää viran lakkauttamisesta, perustamisesta, muuttamisesta sekä virkasuhteen muuttamisesta työsopimussuhteeksi 34. päättää yleisohjeiden antamisesta kaupungin hallintoon kuuluvista tehtävistä. 35. kaupunginhallitus voi siirtää päätäntävaltaansa edelleen 36. vastaa elinkeinojen kehittämisestä 37. toimii kaupungin ja kylätoimikuntien välisenä yhdyselimenä 38. päättää kylätoimikunnille myönnettävistä avustuksista Lisäksi kaupunginhallitus päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Kaupunginhallituksen tulee viimeistään maaliskuussa antaa valtuustolle kunnallislaissa tarkoitettu luettelo kaupungin jäsenten edellisenä vuonna tekemistä aloitteista. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja 1. Hyväksyy kaupunginjohtajan vuosilomat 8 Henkilöstöjaoston ratkaisuvalta Jaoston tehtävänä on valmistella ja toimeenpanna ne asiat, jotka kaupunginhallitus on uskonut sen tehtäväksi. Jaoston tehtävänä on erityisesti: 1. hoitaa kunnallisten virkaehtosopimusten neuvottelumenettelystä tehdyn pääsopimuksen ja työehtosopimuksen sekä kaupungin viranhaltijan neuvotteluoikeudesta annetun lain tarkoittamat paikalliset neuvottelut 2. neuvotella paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekemisestä 3. ohjata ja valvoa kaupungin henkilöstöpalveluja yhteistyössä kaupungin työpaikkademokratiaelinten kanssa 4. hoitaa kaupunginhallituksen antamat muut tehtävät. Henkilöstöjaosto ratkaisee kaupunginhallituksen puolesta seuraavat asiat: 5. päättää virka- ja työehtosopimuksen määräysten soveltamisesta, kun se on sopimuksessa määrätyissä rajoissa jätetty kaupungin harkintaan

12 8 6. päättää viranhaltijan kanssa yksittäistapauksissa tehtävästä palkkasopimuksesta tai muusta sopimuksenvaraisesta asiasta Kuitenkin ao. toimielin/viranhaltija päättää ja palkka-asiamies vahvistaa uuden viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaisen peruspalkan virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta annettujen ohjeiden ja työnvaativuuden arvioinnin mukaisesti. Kuitenkin, jos palkka-asiamies ei vahvista toimielimen/viranhaltijan esitystä palkanmäärityksestä, asia siirtyy henkilöstöjaoston päätettäväksi. 7. päättää viranhaltijan ja työntekijän määrittelystä johtavassa, siihen rinnastettavassa tai itsenäisessä asemassa olevaksi 8. päättää kaupungin virka- tai työsopimussuhteessa olevan viranhaltijan tai työntekijän oikeudesta sivutoimen pitämiseen 9. päättää kaupungin virka- tai työsuhteessa olevan viranhaltijan tai työntekijän oikeudesta virka- tai työehtosopimuksen harkinnanvaraisen palvelussuhdeedun saamiseen 10. päättää kaupungin virka- tai työsopimussuhteessa olevan viranhaltijan tai työntekijän oikeudesta yli vuoden kestävään virkavapauteen tai työlomaan ja sen ajalta maksettavan palkan saamiseen 11. määrää tarvittaessa palkka-asiamiehen ratkaisemaan asian sekä käymään tarvittavat neuvottelut Jaosto voi saattaa asian, joka sillä on oikeus ratkaista, kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 9 Lautakunnan ratkaisuvalta Yleinen ratkaisuvalta Lautakunta ratkaisee lainsäädännössä säädettyjen asioiden lisäksi noudattaen talousarviota, taloussuunnitelmaa sekä valtuuston, kaupunginhallituksen ja muiden viranomaisten mahdollisesti antamia ohjeita ja määräyksiä, seuraavat asiat, ellei ratkaisuvaltaa ole annettu viranhaltijalle: 1. Sosiaalilautakunta 1. päättää toiminnassa noudatettavista perusteista, maksu- ja taksakäytännön periaatteista ja yleisistä ohjeista, ellei toisin ole säädetty tai määrätty tai ellei talousarviosta tai kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen erillispäätöksestä muuta johdu. 2. päättää hallinnassaan olevan yli arvoisen irtaimiston myymisestä ja käytettäväksi luovuttamisesta

13 9 3. päättää viranomaisten pyytämien lausuntojen antamisesta siltä osin kuin sitä ei ole siirretty viranhaltijalle 4. päättää sopimuksista ja sitoumuksista talousarviossa hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa 5. määrää tarvittaessa alaisensa viranhaltijan ratkaisemaan asian 6. vastaa yli menevistä irtaimen omaisuuden hankinnoista kaupunginhallituksen antaman hankintaohjeen mukaisesti 7. huolehtii laissa sosiaalitoimen ja raittiustoimen toimielimille määrätyistä tehtävistä 2. Sivistyslautakunta 1. päättää toiminnassa noudatettavista perusteista, maksuista, taksoista ja yleisistä ohjeista, ellei toisin ole säädetty tai määrätty tai ellei talousarviosta tai kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen erillispäätöksestä muuta johdu 2. päättää yli arvoisen irtaimiston myymisestä ja käytettäväksi luovuttamisesta 3. päättää viranomaisten pyytämien lausuntojen antamisesta siltä osin kuin sitä ei ole siirretty viranhaltijalle 4. päättää sopimuksista ja sitoumuksista talousarviossa hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa 5. päättää yli :n olevan irtaimen omaisuuden hankinnasta kaupunginhallituksen antaman hankintaohjeen mukaisesti 6. hyväksyy kuntakohtaiset ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat sekä koulujen opetussuunnitelmiin perustuvat lukuvuoden suunnitelmat 7. päättää ohjeellisesta tuntikehyksestä ja sen jakamisesta kouluille talousarvio puitteissa 8. valvoo, että sivistystoimen yksikköjen taloutta hoidetaan säännösten ja määräysten mukaisesti, valmistaa vuosittain ehdotuksen kaupungin sivistystoimen talousarvioksi sekä jakaa koulukohtaiset ja toimialakohtaiset määrärahat 9. päättää niiden määrärahojen jaosta, jotka talousarviossa on varattu urheiluseurojen liikuntatoiminnan tukemiseen, paikallisten nuorisoyhdistysten ja muun nuorten itsensä järjestämän nuorisotoiminnan avustamiseen ja paikallisten kulttuuritoimintaa harjoittavien yhteisöjen sekä muun paikallisen kulttuuritoiminnan tukemiseen sekä valvoo varojen käyttöä 10. päättää sivistystoimea koskevista investointiesityksistä

14 päättää kaupungin taidehankinnoista tarkoitukseen varatun määrärahan puitteissa 12. päättää joukkoliikenteen järjestelyistä 13. hyväksyy oppilaskuljetusten periaatteet ja kuljetussopimukset 14. määrittelee kunnan lähikouluperiaatteet ja tekee oppilaaksi ottamispäätöksen sikäli kuin se poikkeaa lähikouluperiaatteista 15. päättää oppilaan erottamisesta määräaikaisesti, kuitenkin enintään yhdeksi vuodeksi 16. päättää oppilaan siirtämisestä erityisen tuen piiriin ilman huoltajan suostumusta ja määrittää erityisen tuen järjestämispaikan 17. päättää oppilaan pidennetystä oppivelvollisuudesta, jos huoltaja ei hyväksy osastopäällikön esitystä 18. valvoo kasvatusta ja opetusta sekä antaa ohjeita koulutyön järjestämisestä ja työsuunnitelman laadinnasta 19. määrää tarvittaessa alaisensa viranhaltijan ratkaisemaan asian 20. valitsee rehtorit/koulunjohtajat 21. suorittaa muut toimialaansa kuuluvat tehtävät 22. määrää tarvittaessa alaisensa viranhaltijan ratkaisemaan asian 23. päättää miltä osin ja ketkä viranhaltijat ovat oikeutettuja antamaan asiakirjoja ja niiden sisältämiä tietoja lautakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa (laki julkisuuslain muuttamisesta 495/05, 14 ) 3. Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan tehtävänä on, jollei jonkin erityisen asian kohdalla ole toisin säädetty tai määrätty 1. päättää toiminnassa noudatettavista perusteista, maksuista, taksoista ja yleisistä ohjeista, ellei toisin ole säädetty tai määrätty tai ellei talousarviosta tai kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen erillispäätöksestä muuta johdu. (Vesi- ja jätevesimaksuista päättää kaupunginhallitus) 2. päättää hallinnassaan olevan yli arvoisen irtaimen omaisuuden myymisestä ja käytettäväksi luovuttamisesta 3. päättää viranomaisten pyytämien lausuntojen antamisesta siltä osin kuin sitä ei ole siirretty viranhaltijalle 4. päättää sopimuksista ja sitoumuksista talousarviossa hyväksyttyjen

15 11 määrärahojen puitteissa 5. vastaa kaupungin kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen kunnossapidosta 6. määrää tarvittaessa alaisensa viranhaltijan ratkaisemaan asian 7. vastaa yli menevistä irtaimenomaisuuden hankinnoista kaupunginhallituksen antamien hankintaohjeiden mukaisesti 8. huolehtii maankäytön suunnitelmiin liittyvästä liikenne- ja yhdyskuntateknisestä suunnittelusta sekä maaperä-, ympäristö-, ym. teknisten selvitysten teosta 9. huolehtii kaupungin toimesta rakennettavien rakennusten ja laitosten luonnos-, pää- ja työpiirustusten rakennustapa- ja työselitysten, kustannusarvioiden sekä muiden rakennussuunnitelmien laadinnasta ja hyväksyy ne 10. huolehtii liikenneväylien, katujen, teiden ja siltojen sekä muiden yleisten alueiden yleissuunnitelmien, tie- ja katupiirustusten sekä liikennemerkki- ja rakennussuunnitelmien laadinnasta ja hyväksyy ne 11. valitsee suunnittelijat ja tekee suunnittelusopimukset niissä tapauksissa, joita ei ole viranhaltijoille siirretty, ja joissa suunnittelusta aiheutuvat kokonaiskustannukset eivät ylitä sekä tämän summan ylittävältä osalta valmistella muut suunnittelijan valintaa ja suunnittelusopimuksen tekemistä koskevat asiat 12. hyväksyy vesilaitoksen yleiset toimitusehdot ja sopimusehdot 13. vastaa vesihuollon kehittämissuunnitelmien valmistelusta (kaupunginvaltuusto hyväksyy vesihuollon kehittämissuunnitelmat) 14. antaa lausunnon vesiosuuskuntien toiminta-alueista Kaupungin toimesta tapahtuvan rakentamisen ja rakennuttamisen osalta 15. päättää niiden talousarvioon varatuilla määrärahoilla toteutettavien töiden suoritustavasta, aloittamisesta sekä niistä urakkasopimuksista, joiden kustannusarvio tai urakkasumma ei ylitä ellei kaupunginhallitus toisin päätä 16. teettää ja valvoo sekä kaupungin omana työnä, että urakalla suoritettavat rakennustyöt 17. päättää urakalla suoritettujen töiden vastaanottamisesta, sekä hyväksyy käyttöön otettavaksi tai luovutettavaksi omana työnä suoritetut työt 18. valvoo, että rakennustyössä tarvittavien alueiden haltuunotto on suoritettu ja muutoinkin tarvittavat käyttöluvat ja oikeudet on hankittu

16 päättää millä aineella katu, rakennuskaavatie, tai muu vastaava liikenneväylä on sitä rakennettaessa päällystettävä 20. päättää katujen ja kaavateiden yleiseen käyttöön luovuttamisesta Kaupungin toimesta tapahtuvien käyttö- ja kunnossapitotehtävien osalta toimialallaan 21. huolehtia kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen käyttö- ja kunnossapitotehtävistä ja avustaa toimialallaan kaupunginhallitusta niiden yksityisoikeudellisten yhtiöiden ja yhteisöjen toiminnan seuraamisessa ja valvonnassa, joissa kaupunki on osallisena tai joita se on taloudellisesti tukenut 22. päättää rakennustöiden johdosta poistettavan mullan, soran, hiekan ja muiden maalajien sekä puuston ja metsän poistosta sekä myynnistä 23. päättää ulkopuolisille annettavista kiinteistöpalveluista sekä niistä perittävistä maksuista 24. päättää hallussaan olevan irtaimen omaisuuden käytöstä poistamisesta ja poistetun omaisuuden myynnistä vahvistettujen perusteiden mukaisesti 25. päättää millä aineella katu, rakennuskaavatie, tai muu vastaava liikenneväylä on kunnossapitotyön yhteydessä päällystettävä 26. päättää katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa ja puhtaanapidosta annetun lain 8 ja 13 :ssä tarkoitettujen tontin omistajille kuuluvien tehtävien ottamisesta kaupungin suoritettavaksi taksan mukaista korvausta vastaan 27. päättää teknisen toimen palvelujen myynnistä Toimialaansa liittyvien muiden hallintotehtävien osalta 28. käyttää tielainsäädännössä tielautakunnalle määrättyä ratkaisuvaltaa 29. hakee yksityistielain 39 :n mukaisesti tietoimituksen pitämistä ja käyttää siinä kaupungin puhevaltaa 30. hyväksyy yksityisteiden kunnossapitoa koskevan avustusohjeen 31. myöntää yksityisteiden rakentamista ja kunnossapitoa koskevat avustukset 32. vastaa siitä, että kaupungin kiinteästä omaisuudesta pidetään ajan tasalla olevaa luetteloa (kiinteistörekisteri) 4. Tilitoimiston johtokunta Liikelaitoksena toimivalla tilitoimistolla on johtokunta ja johtaja. Tilitoimistoa

17 13 johtaa johtaja. Tilitoimiston henkilöstön osalta noudatetaan Juankosken kaupungin henkilöstöhallinnon menettelyjä ja käytäntöjä. Johtokunta vastaa kaupunginvaltuuston- ja hallituksen tilitoimistolle asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä sitä koskevien konsernimääräysten noudattamisesta. Johtokunta vastaa siitä, että tilitoimiston ja sen osakasorganisaatioiden keskinäinen tehtävänjako on joustava ja että toimiston kirjanpito ja varainhoito on asianmukaisesti järjestetty. Tämän lisäksi johtokunnan tehtävänä on tilitoimiston osalta: 1. valvoa kilpailukykyä ja kannattavuutta 2. valvoa toiminnan kehittämistä 3. tehdä ehdotus taloussuunnitelmaksi ja arvioksi 4. hyväksyä toiminta-, käyttö- ja investointisuunnitelmat 5. laatia tilinpäätös toimintakertomuksineen 6. hyväksyä riskienhallinnan suunnitelma ja ohjeistus 7. hyväksyä sisäisen valvonnan suunnitelma 8. päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä tilitoimiston ollessa korvausvelvollinen ja vaadittu korvaus on yli päättää vapautuksen tai osittaisen vapautuksen myöntämisestä työssä toimistolle aiheutetun vahingon korvaamisesta, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta 10. hoitaa muut kaupunginhallituksen määräämät tehtävät 11. päättää tilitoimiston tuottamien palveluiden hinnoitteluperusteista ja 12. päättää toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden merkittävien hankkeiden ja niitä koskevien sopimusten hyväksymisestä 13. päättää toiminnan arvioinnissa käytettävistä raportointi, arviointi- ja seurantamenetelmistä 14. päättää hallinnassaan olevan yli arvoisen irtaimiston myymisestä ja käytettäväksi luovuttamisesta 15. vastaa yli menevistä irtaimenomaisuuden hankinnoista kaupunginhallituksen antamien hankintaohjeiden mukaisesti 16. niin halutessaan johtokunta voi siirtää toimivaltaansa edelleen tilitoimistonjohtajalle

18 14 10 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan (toimielimen) ratkaisuvaltaa siirretään viranhaltijoille niin kuin jäljempänä määrätään. Viranhaltijan toimivallasta on lisäksi voimassa, mitä siitä on säädetty taikka määrätty. Siirrettyä ratkaisuvaltaa käyttäessään viranhaltijan on noudatettava toimielimen mahdollisesti vahvistamia perusteita ja yleisiä ohjeita sekä pidettävä pöytäkirjaa päätöksistään. Toimivallaan edelleen delegoinnista on pidettävä hallintokunnittain ajan tasalla olevaa luetteloa. 1. Yleinen ratkaisuvalta 1.1. Kaupunginjohtaja Kaupunginjohtajan asemasta ja tehtävistä on säädetty Kuntalain 24 :ssä: Kunnassa on kunnanjohtaja, joka johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa Osaston päällikkö 1. päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen käytöstä 2. päättää omasta koulutuksesta myönnetyn määrärahan puitteissa 3. päättää toimialaansa koskevien sopimusten sisällöstä ja allekirjoittamisesta 4. päättää toimialaansa koskevien toiminta- ja muiden sääntöjen antamisesta 5. päättää osaston hallinnassa olevan alle :n arvoisen irtaimen omaisuuden myynnistä ja käytöstä poistosta ellei kaupungin joku muu yksikkö niitä tarvitse 6. päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kaupunki on katsottu korvausvelvolliseksi ja vaadittu korvaus on korkeintaan vastaa toimialaansa koskevasta tiedotustoiminnasta 8. huolehtii tulojen, saatavien ja maksujen perinnästä ja sekä hyväksyy vastuullaan olevien saatavien tileistä poistamisen 9. päättä lykkäyksen myöntämisestä oman toimialaansa kuuluvan saatavan ja

19 15 sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, 10. päättää merkkipäivälahjan hankkimisesta, huomion-osoituksien antamisesta omassa organisaatiossaan 11. vastaa hankinnoista, suunnittelu- ja urakkasopimuksista talousarvion ja kaupunginhallituksen antamien hankintaohjeiden mukaisesti saakka 12. voi siirtää toimivaltaansa tarvittaessa edelleen alaisilleen 1.3. Vastuuyksikön esimies 1. vastaa toimialaansa koskevasta sisäisestä tiedotustoiminnasta 2. vastaa yksikön käytössä olevien tilojen lyhytaikaisesta vuokraamisesta ulkopuolisille ja määrittää vuokrausperusteet 3. päättää yksikön hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden lyhytaikaisesta vuokraamisesta ulkopuolisille ja määrittää vuokrausperusteet 4. voi siirtää toimivaltaansa tarvittaessa edelleen alaisilleen 5. päättää yksikön hankinnoista talousarvion määrärahan puitteissa ottaen huomioon tämän hallintosäännön asiaa koskevat muut määräykset sekä kaupungin hankintasäännön määräykset 2. Erityinen ratkaisuvalta Sen lisäksi mitä on säädetty tai määrätty ratkaisuvaltaa annetaan seuraavasti 2.1. Kaupunginjohtaja 1. päättää tiedotus-, neuvonta-, ja edustustilaisuuksien järjestämisestä 2. päättää merkkipäivälahjan hankkimisesta, huomionosoituksien ja kannatusilmoitusten antamisesta sekä lahjoitusten tekemisestä tavanomaisiin hyväntekeväisyystarkoituksiin 3. päättää omasta koulutuksesta myönnetyn määrärahan puitteissa 4. päättää kaupungintalon tilojen käytöstä ja vuokraamisesta ulkopuolisille 5. päättää kaupungintalon tilojen käyttömaksujen ja vuokrien perusteista 6. päättää kaupungin vaakunan käyttöoikeuden luovuttamisesta 7. vastaa hankinnoista, suunnittelu- ja urakkasopimuksista talousarvion ja kaupunginhallituksen antamien hankintaohjeiden mukaisesti asuntotoimen

20 16 toimialueen osalta saakka 8. päättää työryhmien asettamisesta 2.2. Hallintojohtaja 1. vastaa ja päättää toimialaansa kuuluvista asioista, ellei lainsäädännöstä ja tästä hallintosäännöstä muuta johdu 2. on kaupunginjohtajan ohella oikeutettu kaupungin puolesta vastaanottamaan haasteita ja muita tiedonantoja 3. päättää kaupunginvirastolla käytettävien kopiokoneiden, puhelimen ja telefaxin käytöstä sekä niiden käytöstä hallintokunnilta ja asiakkailta perittävistä maksuista 4. päättää kaupunginjohtajan ohella kaupungintalon tilojen käytöstä ja vuokraamisesta ulkopuoliselle 5. päättää merkkipäivälahjan hankkimisesta, huomionosoituksien ja kannatusilmoitusten antamisesta sekä lahjoitusten tekemisestä tavanomaisiin hyväntekeväisyystarkoituksiin kaupunginjohtajan ohella 6. päättää julkisista kuulutuksista annetussa laissa tarkoitetusta julkipanosta huolehtivan vastuunalaisen hoitajan määräämisestä 7. on oikeutettu antamaa asiakirjoja ja niiden sisältämiä tietoja kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimialaan kuuluvissa asioissa (laki julkisuuslain muuttamisesta 495/05, 14 ) 2.3. Kaupunginkamreeri 1. päättää kaupungin kassavarojen sijoittamisesta rahalaitoksiin kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti 2. päättää tilapäislainan ottamisesta kaupungin maksuvalmiuden ylläpitämiseksi kaupunginhallituksen vahvistamaan enimmäismäärään saakka 3. antaa lausunnot kaupungin puolesta velkajärjestelyistä sekä hyväksyy kaupungin puolesta tehdyt velkajärjestelyt 4. päättää koiraverolaissa kaupunginhallitukselle määrätyistä asioista 2.4. Elinkeinoasiamies

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (6) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.1.2013 hyväksymä Voimaantulo 21.1.2013 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa ja valvoa, että kaupungin

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 8.11.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS... 2 2 TEKNINEN LAUTAKUNTA, SEN TEHTÄVÄALUE SEKÄ JÄSENMÄÄRÄ JA ESITTELY...

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 6 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, voimaan 1.1.2012) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 (7) Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 20.6.2011 hyväksymä Voimaantulo 1.7.2011 Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-, koulutus- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 14.12.2015 Voimaan 1.1.2016 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN 2. ORGANISAATIO -- 2. ORGANISAATIO. Voimassa oleva: 5 Henkilöstöorganisaatio

MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN 2. ORGANISAATIO -- 2. ORGANISAATIO. Voimassa oleva: 5 Henkilöstöorganisaatio MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN Voimassa oleva: 2. ORGANISAATIO -- 5 Henkilöstöorganisaatio Kunnanjohtaja johtaa koko henkilöstöorganisaatiota. Ympäristöpäällikkö, hallintopäällikkö ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Kaupunginviraston johtosääntö

Kaupunginviraston johtosääntö 1 (8) Kaupunginviraston johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.1.2013 hyväksymä 1 Luku Soveltamisala 1 Soveltamisala Kaupungin toimintaan sovelletaan tämän säännön määräyksiä. 2 Luku Toiminta-ajatus ja johtaminen

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

Hyväksytty 2014 Voimaantulo:

Hyväksytty 2014 Voimaantulo: KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 Voimaantulo: 2 Tähän sääntöön ei ole pääsääntöisesti sisällytetty niitä asioita, joista päättäminen on lailla annettu kunnanhallituksen tehtäväksi. 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 10.12.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 9.12.2013 Voimaan 1.1.2014 3 Kaupunginhallituksen tehtävät ja Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 Kunnanhallituksen asema... 3 Johtosäännön rakenne... 3 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Kunnanhallituksen tulosalueet...

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö 1 (6) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö Voimaantulo 01.01.2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 1 Henkilöstösäännön soveltaminen Henkilöstösäännössä määrätään päätöksenteosta

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS 1 ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 18.9.2001 - tulee voimaan 25.9.2001 Muutettu kunnanvaltuustossa 9.12.2005, 146 - Tulee voimaan 17.1.2006 Muutettu kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

VIII Luku HALLINNON JA TALOUDEN TOIMIALA

VIII Luku HALLINNON JA TALOUDEN TOIMIALA (Otteita hallintosääntömuutosehdotuksesta, elinkeino- ja maaseutulautakunta 2792012) VIII Luku HALLINNON JA TALOUDEN TOIMIALA 49 Keskusvaalilautakunta 50 Kunnanhallitus, tehtävät, jäsenmäärä ja esittely

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 16.11.2009 1997/nro 4 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 9.5.2005 1997/nro 7 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 ' Liikunta- ja nuorisolautakunnan alaisen palvelukeskuksen

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä xxxkuun xx p:nä 2014 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin liikuntalautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 07 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2014 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin liikuntalautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 PÄÄVASTUUALUEEN TOIMIELIMET,

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/24 hyväksymä 1.3 JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU TEHTÄVÄT, TOIMINNAN JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Tehtävät Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

3 Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonaisuudessaan. 4 Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

3 Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonaisuudessaan. 4 Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 23.4.2015/TL 1 Toimiala 2 Lautakunta Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus huolehtivat kaupungin nuorisotoimesta

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valt. 28.1.2013 7 Voimaantulo: 1.2.2013 1 Toiminta-ajatus Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja kunnan kehittämistyötä sekä koko kuntakonsernia. 2 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta sekä niille erikseen määrätyistä

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.3.2016 hyväksymä Voimaantulo 1.5.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-,

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.2.200 (muutos KV 24.4.2002 7 muutos KV 25.9.2002 34 muutos KV 5.6.2004 3) Voimaantulopäivä 0.0.2002 Sivistyspalvelujen toiminta-ajatus Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

TOIMIELINTEN, LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN TOIMIVALTA

TOIMIELINTEN, LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN TOIMIVALTA (6) III OSA TOIMIELINTEN, LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN TOIMIVALTA 8 luku Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen toimivalta Kaupunginhallituksen toimivalta Ellei toimivallasta ole muutoin

Lisätiedot

Hyväksytty kunnanvaltuustossa , voimaantulo

Hyväksytty kunnanvaltuustossa , voimaantulo TÖYSÄN KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 31.3.2010, voimaantulo 1.4.2010 KUNNANHALLITUS 1 Toiminta-ajatus Kunnanhallituksen tarkoituksena on luoda myönteinen kehittämisilmapiiri

Lisätiedot

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä.

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä. PUUMALAN KUNNAN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1/5 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2007 Voimaantulo 1.1.2008 1 Toiminta-ajatus Teknisen lautakunnan tarkoituksena on luoda fyysiset edellytykset asumiselle,

Lisätiedot

KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kasvatus- ja koulutuslautakunta 16.5.2017 43 Kulttuurilautakunta 17.5.2017 36 Liikuntalautakunta 10.5.2017 22 Nuorisolautakunta

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) NASTOLAN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto: 17.1.1994 7 Voimaantulo: 1.2.1994 Muutos: Kunnanvaltuusto 12.12.1994 61 Valtuusto 25.8.1997 57 Valtuusto 24.1.2000 5 Valtuusto 17.6.2002

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Hallintosääntöön tehtävät muutokset - - - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT. 2 Toimielimet

Hallintosääntöön tehtävät muutokset - - - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT. 2 Toimielimet Hallintosääntöön tehtävät muutokset - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT 2 Toimielimet Kaupungin hallinnossa ovat valtuuston, kaupunginhallituksen, keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan lisäksi

Lisätiedot

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.02.2016 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena liikelaitoksena

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo: johtosääntö muilta osin tulee voimaan 1.4.2012, mutta luottamushenkilöorganisaatiota koskevat muutokset

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 10.11.2008 2005 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNNAN SIVISTYSPALVELUIDEN DELEGOINTILUETELO

UTAJÄRVEN KUNNAN SIVISTYSPALVELUIDEN DELEGOINTILUETELO Sivistyslautakunta 23.3.2011/22 Liite nro 6 UTAJÄRVEN KUNNAN SIVISTYSPALVELUIDEN DELEGOINTILUETELO päivitetty 23.3.2011: yhtenäisen perusopetuksen muutokset sekä päivähoidon johtamisen muutokset Hallintosääntö:

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Lautakunnan 5.5.2009 hyväksymä versio SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Yleiset määräykset Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta on se toimielin, jolla sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä Muutos kv 10.11.2009 71, voimaantulo kh 11.1.2010 3 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 1 PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 20.5.2010 I Luku 1 Sovellettavat säännöt Pelastuslautakunnan ja pelastuslaitoksen toimintaan sovelletaan tämän johtosäännön lisäksi

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 05 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2008 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta ja sen alainen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kvalt 10.2.2014 1 Voimaan: 1.4.2014 lukien. Sisällysluettelo 1 KUNNANHALLITUKSEN TOIMINTA-AJATUS

TAMMELAN KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kvalt 10.2.2014 1 Voimaan: 1.4.2014 lukien. Sisällysluettelo 1 KUNNANHALLITUKSEN TOIMINTA-AJATUS 1 TAMMELAN KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kvalt 10.2.2014 1 Voimaan: 1.4.2014 lukien Sisällysluettelo 1 KUNNANHALLITUKSEN TOIMINTA-AJATUS 2 KUNNANHALLITUKSEN TEHTÄVÄALUEET 3 KUNNANHALLITUKSEN

Lisätiedot