JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä viimeisin muutos kv

2 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaatio 4 Esittely 5 Henkilöstöorganisaatio Tilitoimisto Johtoryhmä Henkilöstökokoukset Henkilöstön tehtävät III LUKU RATKAISUVALTA 6 Kaupunginvaltuuston ratkaisuvalta 7 Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen puheenjohtaja 8 Henkilöstöjaoston ratkaisuvalta 9 Lautakunnan ratkaisuvalta Yleinen ratkaisuvalta 1. Sosiaalilautakunta 2. Sivistyslautakunta 3. Tekninen lautakunta 4. Tilitoimiston johtokunta 10 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta 1. Yleinen ratkaisuvalta 1.1. Kaupunginjohtaja 1.2. Osaston päällikkö 1.3. Vastuuyksikön esimies 2. Erityinen ratkaisuvalta 2.1. Kaupunginjohtaja 2.2. Hallintojohtaja 2.3. Kaupunginkamreeri 2.4. Elinkeinoasiamies 2.5. Tilitoimiston johtaja 2.6. Asuntosihteeri 2.7. Ruokapalvelupäällikkö 2.8. Sosiaali- ja terveysjohtaja 2.9. Sosiaalityöntekijä Kotihoidon johtaja Päivähoidon johtaja Kehitysvammahuollon johtaja Sosiaalitoimen kanslisti Sivistystoimenjohtaja Koululaitoksen rehtori ja koulunjohtaja Opettaja/opettajakunta Kirjastotoimenjohtaja

3 IV LUKU TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kulttuurisihteeri Liikuntapaikkamestari Nuorisotyöntekijä Tekninen johtaja Vesilaitosinsinööri Yhdyskuntatekniikan insinööri Rakennusinsinööri Isännöitsijä Siilinjärven kunnan ympäristöterveyslautakunta Hoiva- ja hoitopalveluiden palvelujohtaja 11 Luvun määräysten soveltaminen 12 Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamisessa työsuhteeksi 13 Henkilöstön kelpoisuusehdot 14 Palkkauksen vahvistaminen 15 Henkilöstövalinnat 16 Koeajasta määrääminen 17 Virkavapaus ja työloma 18 Sivutoimiluvan myöntämisestä ja sivutoimen kieltäminen 19 Terveydentilaa koskevien selvitysten pyytäminen palvelussuhteeseen otettaessa 20 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen 21 Virantoimituksesta pidättäminen 22 Palvelussuhteen päättäminen ja lomauttaminen 23 Työntekijä 24 Viranhaltijoiden toimivalta henkilöstöasioissa 25 Toimenkuva 26 Palkka-asiamies V LUKU KOKOUSMENETTELY 27 Soveltaminen 28 Kokousaika ja -paikka 29 Kokouksen koollekutsuminen 30 Jatkokokous 31 Varajäsenen kutsuminen 32 Kokouksen pitäminen 33 Kokouksen johtaminen 34 Tilapäinen puheenjohtaja 35 Läsnäolo toimielinten kokouksissa 36 Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä 37 Esittely 38 Esteellisyyden toteaminen 39 Äänestys ja vaalit 40 Pöytäkirjan laatiminen 41 Kaupunginhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus 42 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 43 Tiedottaminen 44 Kaupungin asukkaiden aloitteet 45 Asiakirjojen lunastus

4 NIMENKIRJOITUS 46 Nimenkirjoitus VI LUKU KAUPUNGIN TALOUS 47 Talousarvion täytäntöönpano 48 Talousarvion muutokset 49 Käyttöomaisuuden myynti 50 Poistosuunnitelman hyväksyminen 51 Rahatoimen hoitaminen 52 Maksujen määrääminen 53 Riskien hallinta VII LUKU TARKASTUSSÄÄNTÖ Valvontajärjestelmä 54 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 55 Tarkastuslautakunta Lautakunnan kokoonpano Lautakunnan kokoukset Lautakunnan tehtävät 56 Tilintarkastaja Tilintarkastajan valinta Vastuun jakaantuminen Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät 57 Tilintarkastajan ilmoitukset, tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle Tilintarkastajan ilmoitukset Tilintarkastuskertomus Tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle VIII LUKU SOVELTAMIEN JA VOIMASSAOLO 58 Tarkemmat ohjeet 59 Säännön voimassaolo

5 1 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus Tässä hallintosäännössä määrätään Juankosken kaupungin ja sen liikelaitosten toimielinten päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Tämän säännön ohella kaupungin toimintoja ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden kaupungin hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: - kaupunginvaltuuston työjärjestys - luottamushenkilöiden palkkiosääntö - Juankosken ja Kaavin yhteisen yläasteen johtokunnan johtosääntö Näiden lisäksi työsuojelutoimikunnasta sekä yhteistyötoimikunnasta on säädetty erikseen. Kaupunginhallitus on lisäksi antanut konserniohjeen, arkistotoimen toiminta-ohjeen, sisäisen valvonnan ohjeen, laskutus- ja perintäohjeen, ohjeet tiedottamisen periaatteista, tietoturvaohjeen sekä hankintasäännön. Näitä annettuja ohjeita sovelletaan toissijaisesti hallintosääntöön nähden. Juankosken kaupungin tehtävänä on asukkaidensa henkisen, aineellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kaikinpuolinen edistäminen. II LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaatio Kaupungin luottamushenkilöorganisaation muodostavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus sekä seuraavat lauta- ja johtokunnat: - keskusvaalilautakunta - tarkastuslautakunta - sosiaalilautakunta - sivistyslautakunta - tekninen lautakunta - tilitoimiston johtokunta - Juankosken ja Kaavin yhteisen yläasteen johtokunta Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta, joka alkaa ja päättyy valtuutettujen toimikauden vaihtuessa. Kaupunginhallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

6 2 Kaupunginhallituksen jäsenten keskuudesta kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sosiaali-, sivistys-, ja teknisessä lautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Keskusvaalilautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja viisi varajäsentä. (VaaliL 13 ) Tilitoimiston johtokunnassa on viisi jäsentä, joista vähintään kaksi on johtavassa asemassa olevaa viranhaltijaa. Kaavin kunta nimeää kaksi edustajaa ja heille varahenkilöt siten, että yksi nimetyistä on johtavassa asemassa oleva viranhaltija ja yksi luottamushenkilö. Juankosken kaupunki nimeää kaksi edustajaa ja heille varahenkilöt siten, että yksi nimetyistä on johtavassa asemassa oleva viranhaltija ja yksi luottamushenkilö. Juankosken kaupunginhallitus nimeää jäsenistä johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tarkastuslautakunnassa on kuusi (6) jäsentä ja kuusi (6) varajäsentä. (Tarkastussääntö, 55 ) Kaupunginhallituksella on henkilöstöjaosto. Kaupunginhallitus valitsee jaostoon kolme (3) jäsentä kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistä tai kaupunginhallituksen varajäsenistä sekä heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Kaupunginhallitus valitsee jaoston jäsenten keskuudesta jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston tehtävänä on käsitellä jäljempänä luetellut kaupungille työnantajana kuuluvat viranhaltijain ja työntekijäin henkilöstöasiat mikäli ne eivät lakien, asetusten tai johtosääntöjen mukaan kuulu muille viranomaisille. 4 Esittely Kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa asiat ratkaistaan viranhaltijan esittelystä. Esittelijänä toimivat, mikäli toisin ei ole säädetty: - kaupunginhallituksessa kaupunginjohtaja - kaupunginhallituksen henkilöstöjaostossa palkka-asiamies - sosiaalilautakunnassa sosiaali- ja terveysjohtaja, hoiva- ja hoitopalveluiden vastuualueen palvelujohtaja - sivistyslautakunta sivistystoimenjohtaja - teknisessä lautakunnassa tekninen johtaja - tilitoimiston johtokunta tilitoimiston johtaja - yläasteen johtokunta yläasteen ja lukion rehtori Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen esittelijänä toimii sijaiseksi määrätty viranhaltija. Mikäli esittelijän sijainenkin on estynyt, esittelijänä toimii

7 3 kaupunginhallituksen/lautakunnan/johtokunnan määräämä muu viranhaltija. (Kokousmenettely, 37 ) 5 Henkilöstöorganisaatio Osastojako on seuraava - hallinto-osasto - sosiaaliosasto - hoiva- ja hoitopalveluiden osasto - sivistysosasto - tekninen osasto Kaupungin henkilöstöorganisaation päällikkönä on kaupunginjohtaja. Osastoa johtaa osastopäällikkö, hallinto-osastoa hallintojohtaja, sosiaaliosastoa sosiaali- ja terveysjohtaja, hoiva- ja hoitopalveluiden osastoa hoiva- ja hoitopalveluiden palvelujohtaja, sivistysosastoa sivistystoimenjohtaja ja teknistä osastoa tekninen johtaja. Viranhaltijoista suoraan kaupunginhallituksen alainen on kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajan esteellisenä tai poissa ollessa taikka viran ollessa avoinna sitä hoitaa hallintojohtaja. Kaupunginvaltuusto voi kuitenkin, milloin virka on avoinna tai poissaolo kestää kolme (3) kuukautta pidemmän ajan, ottaa virkaan väliaikaisen hoitajan. Kaupunginhallitus/lautakunta päättää vastuualueen jakamisesta I-tason vastuuyksiköihin sekä päättää valtuuston vastuualueelle hyväksymän määrärahan jakamisesta I-tason vastuuyksiköille. Vastuualueet ja vastuuyksiköt määritellään talousarvion laadinnan yhteydessä. Osastopäällikkö määrää vastuuyksiköiden esimiehet määräämäkseen ajaksi. Kaupunginjohtaja päättää osastojen välisestä työnjaosta ja työvoiman käytöstä. Osaston päällikkö päättää osaston sisäisestä työvoiman käytöstä. Tilitoimisto Kaupungilla on liikelaitoksena toimiva tilitoimisto, joka on johtokunnan, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alainen palveluyksikkö. Tilitoimiston esimiehenä toimii tilitoimiston johtaja. Johtokunnan ja tilitoimiston johtajan toimivallasta on säädetty erikseen tämän hallintosäännön 9 :ssä kohdassa 5 sekä 10 :ssä kohdassa 2.5. Johtoryhmä

8 4 Johtoryhmän muodostavat kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja, hoiva- ja hoitopalveluiden palvelujohtaja, sivistystoimenjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinoasiamies ja kaupunginkamreeri. Johtoryhmän tehtävänä on sovittaa yhteen osastojen toimintaa ja taloutta niin, että kaupungin toiminta-ajatuksen mukaiset kokonaistavoitteet ja taloudellisuus toteutuvat. Johtoryhmä kokoontuu kaupunginjohtajan kutsusta ja hänen puheenjohdollaan. Tarvittaessa kaupunginjohtaja kutsuu johtoryhmän kokoukseen asiantuntijoita. Johtoryhmä on kutsuttava koolle myös silloin, kun vähintään kaksi jäsentä ilmoittamaansa asiaa varten sitä vaatii. Henkilöstökokoukset Kaupunginjohtaja pitää toimialaansa kuuluvia henkilöstökokouksia kaupunginviraston henkilöstölle/kaupungin koko henkilöstölle, milloin toimintojen suunnittelu, tulosten saavuttaminen tai tiedottaminen sitä edellyttävät. Osaston päällikkö/vastuualueen/vastuuyksikön esimies pitää osaston/vastuualueen/vastuuyksikön henkilöstön kokouksia. Henkilöstöllä on oikeus esittää henkilöstökokouksen koolle kutsumista koko henkilöstöä, kaupunginvirastoa, osastoa, ammattiryhmää tai työyksikköä koskevissa asioissa. Henkilöstön tehtävät Kaupungin henkilöstön tehtävänä on toteuttaa kaupungin toiminta-ajatusta kaupunginvaltuuston kulloinkin hyväksymien taloussuunnitelman, talousarvion sekä käyttö- ja toimintasuunnitelman mukaisesti. III LUKU RATKAISUVALTA 6 Kaupunginvaltuuston ratkaisuvalta Suoraan lainsäädännön perusteella tulevien tehtävien lisäksi: Kaupunginvaltuusto hyväksyy 1. vesihuollon kehittämissuunnitelmat 2. vesihuollon taksarakenteen 3. vesi- ja viemärilaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 4. päättää liikelaitoksena toimivan tilitoimiston toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 7 Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta

9 5 Kaupunginhallituksen asemasta ja tehtävistä säädetään Kuntalaissa. Kuntalaissa ja muualla säädettyjen tai määrättyjen asioiden lisäksi, noudattaen talousarviota ja taloussuunnitelmaa sekä valtuuston mahdollisesti antamia päätöksiä, ohjeita ja määräyksiä, kaupunginhallitus ratkaisee seuraavat asiat: 1. päättää selityksen/lausunnon antamisesta kaupunginvaltuuston puolesta valtuuston päätöksestä tehdystä valituksesta, jos se voi yhtyä valtuuston päätökseen 2. päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta, vaihtamisesta ja lunastamisesta 3. päättää kiinteän omaisuuden myynnistä, siltä osin kun tehtävää ei ole siirretty viranhaltijalle (Huom. teknisen johtajan toimivalta myydä asemakaava-alueelta omakoti- ja rivitalotontteja) 4. päättää kiinteän omaisuuden vuokralle antamisesta ja ottamisesta (Huom. teknisen johtajan toimivalta) 5. päättää liikehuoneistojen vuokralle antamisesta niissä tapauksissa, joissa vuokrasopimus tehdään kuutta kuukautta pitemmäksi ajaksi (Huom. teknisen johtajan toimivalta vuokrata liikehuoneistoja) 6. päättää irtaimiston hankinnoista yleishallinnon toimialueen osalta silloin kun hankintahinta ylittää päättää yleishallinnon vastuualueen hallinnassa olevan irtaimiston myymisestä ja käytettäväksi luovuttamisesta silloin kun sen arvo ylittää päättää yleis- ja asemakaavan laatimisen ja muuttamisen käynnistämisestä 9. päättää poikkeusluvan myöntämisestä rakennusjärjestyksen määräyksistä sekä hyväksytystä kaavasta silloin, kun kaavasta poikkeaminen on vähäinen (Maankäyttö- ja rakennuslaki) 10. päättää lykkäyksen myöntämisestä tonttien ja muiden alueiden myynti- ja vuokraehtojen mukaisesta velvoitteen täyttämisestä 11. (päättää vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisveron suorittamisesta siten, kuin siitä on säädetty) tehtävä siirtyy alkaen Verohallintoon. 12. päättää vapautuksen myöntämisestä maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta 13. päättää kaupungin saatavien ja vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta, muuttamisesta ja saatavista vapauttamisesta 14. hyväksyy saatavien perintään liittyvät asiakkaan maksettavaksi tulevat maksut ja korvaukset

10 6 15. päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kaupunki on katsottu korvausvelvolliseksi ja vaadittu korvaus on yli vastaa elinkeinojen kehittämisestä ja kuntamarkkinoinnista 17. päättää kaupungin omaisuuden vakuuttamisesta sekä kaupungin velvollisuudeksi säädetystä muusta vakuuttamisesta 18. hyväksyy rakennus- ja kunnallisteknisten töiden luonnospiirustukset, alustavan kustannusarvion, rakennustapaselitykset ja huonetilaohjelman kun kustannusarvio ylittää hyväksyy rakennus- ja kunnallisteknisten töiden pääpiirustukset, lopullisen kustannusarvion ja työselityksen kun kustannusarvio ylittää valitsee suunnittelijat ja tekee suunnittelusopimukset niissä tapauksissa, joissa suunnittelusta aiheutuvat kokonaiskustannukset ylittävät päättää töiden suoritustavasta, aloittamisesta sekä niistä urakkasopimuksista, joiden kustannusarvio tai urakkasumma ylittää päättää pitkäaikaisten lainojen ottamisesta ja antamisesta 23. päättää lainojen myöntämisestä ja irtisanomisesta 24. päättää tilapäislainan ottamisesta vuosittain saakka 25. päättää tarvittaessa haltijavelkakirjojen/panttikirjojen luovuttamisesta kaupungin lainojen vakuudeksi 26. toimii asuntotuotantolain, perusparannuslain ja muiden lakien tarkoittamana toimielimenä niiltä osin kuin niitä ei ole siirretty viranhaltijalle 27. hyväksyy suositussopimukset 28. päättää kaupungin hallinnassa olevien alueiden ja liikehuoneistojen vuokrat ja määrittää vuokranmääräytymisperusteet ellei tehtävää ole tällä hallintosäännöllä annettu muun toimielimen tai viranhaltijan ratkaistavaksi (Huom., vastuuyksikön esimies hallinnassaan olevien tilojen osalta, tekninen johtaja tilapäisesti hallinnassaan olevien rakennusten ja alueiden osalta) 29. toimii maa-aineslain mukaisena lupaviranomaisena 30. päättää vesi- ja jätevesimaksut (kaupunginvaltuusto hyväksyy taksarakenteen) 31. hyväksyy vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueen (kaupunginvaltuusto hyväksyy vesi- ja viemärilaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) 32. päättää asiakirjojen lunastusmaksut (laki kuntalain muuttamisesta 496/05,50, laki julkisuuslain muuttamisesta 495/05,34 )

11 7 33. päättää niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioissa, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tai muussa laissa, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä taikka muussa johtosäännössä muuta määrätty. 34. päättää viran lakkauttamisesta, perustamisesta, muuttamisesta sekä virkasuhteen muuttamisesta työsopimussuhteeksi 34. päättää yleisohjeiden antamisesta kaupungin hallintoon kuuluvista tehtävistä. 35. kaupunginhallitus voi siirtää päätäntävaltaansa edelleen 36. vastaa elinkeinojen kehittämisestä 37. toimii kaupungin ja kylätoimikuntien välisenä yhdyselimenä 38. päättää kylätoimikunnille myönnettävistä avustuksista Lisäksi kaupunginhallitus päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Kaupunginhallituksen tulee viimeistään maaliskuussa antaa valtuustolle kunnallislaissa tarkoitettu luettelo kaupungin jäsenten edellisenä vuonna tekemistä aloitteista. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja 1. Hyväksyy kaupunginjohtajan vuosilomat 8 Henkilöstöjaoston ratkaisuvalta Jaoston tehtävänä on valmistella ja toimeenpanna ne asiat, jotka kaupunginhallitus on uskonut sen tehtäväksi. Jaoston tehtävänä on erityisesti: 1. hoitaa kunnallisten virkaehtosopimusten neuvottelumenettelystä tehdyn pääsopimuksen ja työehtosopimuksen sekä kaupungin viranhaltijan neuvotteluoikeudesta annetun lain tarkoittamat paikalliset neuvottelut 2. neuvotella paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekemisestä 3. ohjata ja valvoa kaupungin henkilöstöpalveluja yhteistyössä kaupungin työpaikkademokratiaelinten kanssa 4. hoitaa kaupunginhallituksen antamat muut tehtävät. Henkilöstöjaosto ratkaisee kaupunginhallituksen puolesta seuraavat asiat: 5. päättää virka- ja työehtosopimuksen määräysten soveltamisesta, kun se on sopimuksessa määrätyissä rajoissa jätetty kaupungin harkintaan

12 8 6. päättää viranhaltijan kanssa yksittäistapauksissa tehtävästä palkkasopimuksesta tai muusta sopimuksenvaraisesta asiasta Kuitenkin ao. toimielin/viranhaltija päättää ja palkka-asiamies vahvistaa uuden viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaisen peruspalkan virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta annettujen ohjeiden ja työnvaativuuden arvioinnin mukaisesti. Kuitenkin, jos palkka-asiamies ei vahvista toimielimen/viranhaltijan esitystä palkanmäärityksestä, asia siirtyy henkilöstöjaoston päätettäväksi. 7. päättää viranhaltijan ja työntekijän määrittelystä johtavassa, siihen rinnastettavassa tai itsenäisessä asemassa olevaksi 8. päättää kaupungin virka- tai työsopimussuhteessa olevan viranhaltijan tai työntekijän oikeudesta sivutoimen pitämiseen 9. päättää kaupungin virka- tai työsuhteessa olevan viranhaltijan tai työntekijän oikeudesta virka- tai työehtosopimuksen harkinnanvaraisen palvelussuhdeedun saamiseen 10. päättää kaupungin virka- tai työsopimussuhteessa olevan viranhaltijan tai työntekijän oikeudesta yli vuoden kestävään virkavapauteen tai työlomaan ja sen ajalta maksettavan palkan saamiseen 11. määrää tarvittaessa palkka-asiamiehen ratkaisemaan asian sekä käymään tarvittavat neuvottelut Jaosto voi saattaa asian, joka sillä on oikeus ratkaista, kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 9 Lautakunnan ratkaisuvalta Yleinen ratkaisuvalta Lautakunta ratkaisee lainsäädännössä säädettyjen asioiden lisäksi noudattaen talousarviota, taloussuunnitelmaa sekä valtuuston, kaupunginhallituksen ja muiden viranomaisten mahdollisesti antamia ohjeita ja määräyksiä, seuraavat asiat, ellei ratkaisuvaltaa ole annettu viranhaltijalle: 1. Sosiaalilautakunta 1. päättää toiminnassa noudatettavista perusteista, maksu- ja taksakäytännön periaatteista ja yleisistä ohjeista, ellei toisin ole säädetty tai määrätty tai ellei talousarviosta tai kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen erillispäätöksestä muuta johdu. 2. päättää hallinnassaan olevan yli arvoisen irtaimiston myymisestä ja käytettäväksi luovuttamisesta

13 9 3. päättää viranomaisten pyytämien lausuntojen antamisesta siltä osin kuin sitä ei ole siirretty viranhaltijalle 4. päättää sopimuksista ja sitoumuksista talousarviossa hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa 5. määrää tarvittaessa alaisensa viranhaltijan ratkaisemaan asian 6. vastaa yli menevistä irtaimen omaisuuden hankinnoista kaupunginhallituksen antaman hankintaohjeen mukaisesti 7. huolehtii laissa sosiaalitoimen ja raittiustoimen toimielimille määrätyistä tehtävistä 2. Sivistyslautakunta 1. päättää toiminnassa noudatettavista perusteista, maksuista, taksoista ja yleisistä ohjeista, ellei toisin ole säädetty tai määrätty tai ellei talousarviosta tai kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen erillispäätöksestä muuta johdu 2. päättää yli arvoisen irtaimiston myymisestä ja käytettäväksi luovuttamisesta 3. päättää viranomaisten pyytämien lausuntojen antamisesta siltä osin kuin sitä ei ole siirretty viranhaltijalle 4. päättää sopimuksista ja sitoumuksista talousarviossa hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa 5. päättää yli :n olevan irtaimen omaisuuden hankinnasta kaupunginhallituksen antaman hankintaohjeen mukaisesti 6. hyväksyy kuntakohtaiset ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat sekä koulujen opetussuunnitelmiin perustuvat lukuvuoden suunnitelmat 7. päättää ohjeellisesta tuntikehyksestä ja sen jakamisesta kouluille talousarvio puitteissa 8. valvoo, että sivistystoimen yksikköjen taloutta hoidetaan säännösten ja määräysten mukaisesti, valmistaa vuosittain ehdotuksen kaupungin sivistystoimen talousarvioksi sekä jakaa koulukohtaiset ja toimialakohtaiset määrärahat 9. päättää niiden määrärahojen jaosta, jotka talousarviossa on varattu urheiluseurojen liikuntatoiminnan tukemiseen, paikallisten nuorisoyhdistysten ja muun nuorten itsensä järjestämän nuorisotoiminnan avustamiseen ja paikallisten kulttuuritoimintaa harjoittavien yhteisöjen sekä muun paikallisen kulttuuritoiminnan tukemiseen sekä valvoo varojen käyttöä 10. päättää sivistystoimea koskevista investointiesityksistä

14 päättää kaupungin taidehankinnoista tarkoitukseen varatun määrärahan puitteissa 12. päättää joukkoliikenteen järjestelyistä 13. hyväksyy oppilaskuljetusten periaatteet ja kuljetussopimukset 14. määrittelee kunnan lähikouluperiaatteet ja tekee oppilaaksi ottamispäätöksen sikäli kuin se poikkeaa lähikouluperiaatteista 15. päättää oppilaan erottamisesta määräaikaisesti, kuitenkin enintään yhdeksi vuodeksi 16. päättää oppilaan siirtämisestä erityisen tuen piiriin ilman huoltajan suostumusta ja määrittää erityisen tuen järjestämispaikan 17. päättää oppilaan pidennetystä oppivelvollisuudesta, jos huoltaja ei hyväksy osastopäällikön esitystä 18. valvoo kasvatusta ja opetusta sekä antaa ohjeita koulutyön järjestämisestä ja työsuunnitelman laadinnasta 19. määrää tarvittaessa alaisensa viranhaltijan ratkaisemaan asian 20. valitsee rehtorit/koulunjohtajat 21. suorittaa muut toimialaansa kuuluvat tehtävät 22. määrää tarvittaessa alaisensa viranhaltijan ratkaisemaan asian 23. päättää miltä osin ja ketkä viranhaltijat ovat oikeutettuja antamaan asiakirjoja ja niiden sisältämiä tietoja lautakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa (laki julkisuuslain muuttamisesta 495/05, 14 ) 3. Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan tehtävänä on, jollei jonkin erityisen asian kohdalla ole toisin säädetty tai määrätty 1. päättää toiminnassa noudatettavista perusteista, maksuista, taksoista ja yleisistä ohjeista, ellei toisin ole säädetty tai määrätty tai ellei talousarviosta tai kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen erillispäätöksestä muuta johdu. (Vesi- ja jätevesimaksuista päättää kaupunginhallitus) 2. päättää hallinnassaan olevan yli arvoisen irtaimen omaisuuden myymisestä ja käytettäväksi luovuttamisesta 3. päättää viranomaisten pyytämien lausuntojen antamisesta siltä osin kuin sitä ei ole siirretty viranhaltijalle 4. päättää sopimuksista ja sitoumuksista talousarviossa hyväksyttyjen

15 11 määrärahojen puitteissa 5. vastaa kaupungin kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen kunnossapidosta 6. määrää tarvittaessa alaisensa viranhaltijan ratkaisemaan asian 7. vastaa yli menevistä irtaimenomaisuuden hankinnoista kaupunginhallituksen antamien hankintaohjeiden mukaisesti 8. huolehtii maankäytön suunnitelmiin liittyvästä liikenne- ja yhdyskuntateknisestä suunnittelusta sekä maaperä-, ympäristö-, ym. teknisten selvitysten teosta 9. huolehtii kaupungin toimesta rakennettavien rakennusten ja laitosten luonnos-, pää- ja työpiirustusten rakennustapa- ja työselitysten, kustannusarvioiden sekä muiden rakennussuunnitelmien laadinnasta ja hyväksyy ne 10. huolehtii liikenneväylien, katujen, teiden ja siltojen sekä muiden yleisten alueiden yleissuunnitelmien, tie- ja katupiirustusten sekä liikennemerkki- ja rakennussuunnitelmien laadinnasta ja hyväksyy ne 11. valitsee suunnittelijat ja tekee suunnittelusopimukset niissä tapauksissa, joita ei ole viranhaltijoille siirretty, ja joissa suunnittelusta aiheutuvat kokonaiskustannukset eivät ylitä sekä tämän summan ylittävältä osalta valmistella muut suunnittelijan valintaa ja suunnittelusopimuksen tekemistä koskevat asiat 12. hyväksyy vesilaitoksen yleiset toimitusehdot ja sopimusehdot 13. vastaa vesihuollon kehittämissuunnitelmien valmistelusta (kaupunginvaltuusto hyväksyy vesihuollon kehittämissuunnitelmat) 14. antaa lausunnon vesiosuuskuntien toiminta-alueista Kaupungin toimesta tapahtuvan rakentamisen ja rakennuttamisen osalta 15. päättää niiden talousarvioon varatuilla määrärahoilla toteutettavien töiden suoritustavasta, aloittamisesta sekä niistä urakkasopimuksista, joiden kustannusarvio tai urakkasumma ei ylitä ellei kaupunginhallitus toisin päätä 16. teettää ja valvoo sekä kaupungin omana työnä, että urakalla suoritettavat rakennustyöt 17. päättää urakalla suoritettujen töiden vastaanottamisesta, sekä hyväksyy käyttöön otettavaksi tai luovutettavaksi omana työnä suoritetut työt 18. valvoo, että rakennustyössä tarvittavien alueiden haltuunotto on suoritettu ja muutoinkin tarvittavat käyttöluvat ja oikeudet on hankittu

16 päättää millä aineella katu, rakennuskaavatie, tai muu vastaava liikenneväylä on sitä rakennettaessa päällystettävä 20. päättää katujen ja kaavateiden yleiseen käyttöön luovuttamisesta Kaupungin toimesta tapahtuvien käyttö- ja kunnossapitotehtävien osalta toimialallaan 21. huolehtia kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen käyttö- ja kunnossapitotehtävistä ja avustaa toimialallaan kaupunginhallitusta niiden yksityisoikeudellisten yhtiöiden ja yhteisöjen toiminnan seuraamisessa ja valvonnassa, joissa kaupunki on osallisena tai joita se on taloudellisesti tukenut 22. päättää rakennustöiden johdosta poistettavan mullan, soran, hiekan ja muiden maalajien sekä puuston ja metsän poistosta sekä myynnistä 23. päättää ulkopuolisille annettavista kiinteistöpalveluista sekä niistä perittävistä maksuista 24. päättää hallussaan olevan irtaimen omaisuuden käytöstä poistamisesta ja poistetun omaisuuden myynnistä vahvistettujen perusteiden mukaisesti 25. päättää millä aineella katu, rakennuskaavatie, tai muu vastaava liikenneväylä on kunnossapitotyön yhteydessä päällystettävä 26. päättää katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa ja puhtaanapidosta annetun lain 8 ja 13 :ssä tarkoitettujen tontin omistajille kuuluvien tehtävien ottamisesta kaupungin suoritettavaksi taksan mukaista korvausta vastaan 27. päättää teknisen toimen palvelujen myynnistä Toimialaansa liittyvien muiden hallintotehtävien osalta 28. käyttää tielainsäädännössä tielautakunnalle määrättyä ratkaisuvaltaa 29. hakee yksityistielain 39 :n mukaisesti tietoimituksen pitämistä ja käyttää siinä kaupungin puhevaltaa 30. hyväksyy yksityisteiden kunnossapitoa koskevan avustusohjeen 31. myöntää yksityisteiden rakentamista ja kunnossapitoa koskevat avustukset 32. vastaa siitä, että kaupungin kiinteästä omaisuudesta pidetään ajan tasalla olevaa luetteloa (kiinteistörekisteri) 4. Tilitoimiston johtokunta Liikelaitoksena toimivalla tilitoimistolla on johtokunta ja johtaja. Tilitoimistoa

17 13 johtaa johtaja. Tilitoimiston henkilöstön osalta noudatetaan Juankosken kaupungin henkilöstöhallinnon menettelyjä ja käytäntöjä. Johtokunta vastaa kaupunginvaltuuston- ja hallituksen tilitoimistolle asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä sitä koskevien konsernimääräysten noudattamisesta. Johtokunta vastaa siitä, että tilitoimiston ja sen osakasorganisaatioiden keskinäinen tehtävänjako on joustava ja että toimiston kirjanpito ja varainhoito on asianmukaisesti järjestetty. Tämän lisäksi johtokunnan tehtävänä on tilitoimiston osalta: 1. valvoa kilpailukykyä ja kannattavuutta 2. valvoa toiminnan kehittämistä 3. tehdä ehdotus taloussuunnitelmaksi ja arvioksi 4. hyväksyä toiminta-, käyttö- ja investointisuunnitelmat 5. laatia tilinpäätös toimintakertomuksineen 6. hyväksyä riskienhallinnan suunnitelma ja ohjeistus 7. hyväksyä sisäisen valvonnan suunnitelma 8. päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä tilitoimiston ollessa korvausvelvollinen ja vaadittu korvaus on yli päättää vapautuksen tai osittaisen vapautuksen myöntämisestä työssä toimistolle aiheutetun vahingon korvaamisesta, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta 10. hoitaa muut kaupunginhallituksen määräämät tehtävät 11. päättää tilitoimiston tuottamien palveluiden hinnoitteluperusteista ja 12. päättää toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden merkittävien hankkeiden ja niitä koskevien sopimusten hyväksymisestä 13. päättää toiminnan arvioinnissa käytettävistä raportointi, arviointi- ja seurantamenetelmistä 14. päättää hallinnassaan olevan yli arvoisen irtaimiston myymisestä ja käytettäväksi luovuttamisesta 15. vastaa yli menevistä irtaimenomaisuuden hankinnoista kaupunginhallituksen antamien hankintaohjeiden mukaisesti 16. niin halutessaan johtokunta voi siirtää toimivaltaansa edelleen tilitoimistonjohtajalle

18 14 10 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan (toimielimen) ratkaisuvaltaa siirretään viranhaltijoille niin kuin jäljempänä määrätään. Viranhaltijan toimivallasta on lisäksi voimassa, mitä siitä on säädetty taikka määrätty. Siirrettyä ratkaisuvaltaa käyttäessään viranhaltijan on noudatettava toimielimen mahdollisesti vahvistamia perusteita ja yleisiä ohjeita sekä pidettävä pöytäkirjaa päätöksistään. Toimivallaan edelleen delegoinnista on pidettävä hallintokunnittain ajan tasalla olevaa luetteloa. 1. Yleinen ratkaisuvalta 1.1. Kaupunginjohtaja Kaupunginjohtajan asemasta ja tehtävistä on säädetty Kuntalain 24 :ssä: Kunnassa on kunnanjohtaja, joka johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa Osaston päällikkö 1. päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen käytöstä 2. päättää omasta koulutuksesta myönnetyn määrärahan puitteissa 3. päättää toimialaansa koskevien sopimusten sisällöstä ja allekirjoittamisesta 4. päättää toimialaansa koskevien toiminta- ja muiden sääntöjen antamisesta 5. päättää osaston hallinnassa olevan alle :n arvoisen irtaimen omaisuuden myynnistä ja käytöstä poistosta ellei kaupungin joku muu yksikkö niitä tarvitse 6. päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kaupunki on katsottu korvausvelvolliseksi ja vaadittu korvaus on korkeintaan vastaa toimialaansa koskevasta tiedotustoiminnasta 8. huolehtii tulojen, saatavien ja maksujen perinnästä ja sekä hyväksyy vastuullaan olevien saatavien tileistä poistamisen 9. päättä lykkäyksen myöntämisestä oman toimialaansa kuuluvan saatavan ja

19 15 sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, 10. päättää merkkipäivälahjan hankkimisesta, huomion-osoituksien antamisesta omassa organisaatiossaan 11. vastaa hankinnoista, suunnittelu- ja urakkasopimuksista talousarvion ja kaupunginhallituksen antamien hankintaohjeiden mukaisesti saakka 12. voi siirtää toimivaltaansa tarvittaessa edelleen alaisilleen 1.3. Vastuuyksikön esimies 1. vastaa toimialaansa koskevasta sisäisestä tiedotustoiminnasta 2. vastaa yksikön käytössä olevien tilojen lyhytaikaisesta vuokraamisesta ulkopuolisille ja määrittää vuokrausperusteet 3. päättää yksikön hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden lyhytaikaisesta vuokraamisesta ulkopuolisille ja määrittää vuokrausperusteet 4. voi siirtää toimivaltaansa tarvittaessa edelleen alaisilleen 5. päättää yksikön hankinnoista talousarvion määrärahan puitteissa ottaen huomioon tämän hallintosäännön asiaa koskevat muut määräykset sekä kaupungin hankintasäännön määräykset 2. Erityinen ratkaisuvalta Sen lisäksi mitä on säädetty tai määrätty ratkaisuvaltaa annetaan seuraavasti 2.1. Kaupunginjohtaja 1. päättää tiedotus-, neuvonta-, ja edustustilaisuuksien järjestämisestä 2. päättää merkkipäivälahjan hankkimisesta, huomionosoituksien ja kannatusilmoitusten antamisesta sekä lahjoitusten tekemisestä tavanomaisiin hyväntekeväisyystarkoituksiin 3. päättää omasta koulutuksesta myönnetyn määrärahan puitteissa 4. päättää kaupungintalon tilojen käytöstä ja vuokraamisesta ulkopuolisille 5. päättää kaupungintalon tilojen käyttömaksujen ja vuokrien perusteista 6. päättää kaupungin vaakunan käyttöoikeuden luovuttamisesta 7. vastaa hankinnoista, suunnittelu- ja urakkasopimuksista talousarvion ja kaupunginhallituksen antamien hankintaohjeiden mukaisesti asuntotoimen

20 16 toimialueen osalta saakka 8. päättää työryhmien asettamisesta 2.2. Hallintojohtaja 1. vastaa ja päättää toimialaansa kuuluvista asioista, ellei lainsäädännöstä ja tästä hallintosäännöstä muuta johdu 2. on kaupunginjohtajan ohella oikeutettu kaupungin puolesta vastaanottamaan haasteita ja muita tiedonantoja 3. päättää kaupunginvirastolla käytettävien kopiokoneiden, puhelimen ja telefaxin käytöstä sekä niiden käytöstä hallintokunnilta ja asiakkailta perittävistä maksuista 4. päättää kaupunginjohtajan ohella kaupungintalon tilojen käytöstä ja vuokraamisesta ulkopuoliselle 5. päättää merkkipäivälahjan hankkimisesta, huomionosoituksien ja kannatusilmoitusten antamisesta sekä lahjoitusten tekemisestä tavanomaisiin hyväntekeväisyystarkoituksiin kaupunginjohtajan ohella 6. päättää julkisista kuulutuksista annetussa laissa tarkoitetusta julkipanosta huolehtivan vastuunalaisen hoitajan määräämisestä 7. on oikeutettu antamaa asiakirjoja ja niiden sisältämiä tietoja kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimialaan kuuluvissa asioissa (laki julkisuuslain muuttamisesta 495/05, 14 ) 2.3. Kaupunginkamreeri 1. päättää kaupungin kassavarojen sijoittamisesta rahalaitoksiin kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti 2. päättää tilapäislainan ottamisesta kaupungin maksuvalmiuden ylläpitämiseksi kaupunginhallituksen vahvistamaan enimmäismäärään saakka 3. antaa lausunnot kaupungin puolesta velkajärjestelyistä sekä hyväksyy kaupungin puolesta tehdyt velkajärjestelyt 4. päättää koiraverolaissa kaupunginhallitukselle määrätyistä asioista 2.4. Elinkeinoasiamies

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Tarkistettu 23.6.2009 Sovelletaan 1.7.2009 lukien Tarkistettu 2.2.2010 Sovelletaan 1.3.2010 lukien Tarkistettu 21.6.2010 Sovelletaan 30.7.2010 lukien Tarkistettu 8.2.2011 Sovelletaan 28.2.2011 lukien Tarkistettu

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa 23.11.2011 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 11.11.2013 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU 1 Tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä ympäristö- ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN 501 00 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1

RAISION KAUPUNGIN 501 00 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 24.5.2010 muuttama, voimaantulo 1.8.2010, valtuuston 14.1.2013 muuttama, voimaantulo 1.1.2013, valtuuston 1.9.2014 muuttama, voimaantulo 1.9.2014, valtuuston

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 26.11.2014 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1. TOIMINTA-AJATUS Tekninen toimi tuottaa ja ylläpitää kuntalaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemia teknisiä verkostoja

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. L U K U SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Nykyinen johtosääntö Ehdotus Perustelut 1 Toimiala 1 Toimiala 1 Toimiala Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunta ja sen alainen Korkeasaaren eläintarha

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta15.5.2012

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot