Teknologiakeskus Merinova PL Vaasa VAASAN LOGISTIIKKA-ALUEEN ENERGIASELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teknologiakeskus Merinova PL 810 65101 Vaasa VAASAN LOGISTIIKKA-ALUEEN ENERGIASELVITYS"

Transkriptio

1 Teknologiakeskus Merinova PL Vaasa VAASAN LOGISTIIKKA-ALUEEN ENERGIASELVITYS Projekti nro H07694.P000 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AIn Tark. / Hyv. TLS / PrS GRANLUND OY Antti Inermo Tom L. Sundman

2 2 (28) YHTEENVETO Tässä selvityksessä vertaillaan Vaasan logistiikka-alueen eri energian tuotantomuotojen teknistaloudellisia tekijöitä, ympäristövaikutuksia ja energiaomavaraisuutta kahdella eri rakentamistiheydellä (e=0,15 ja e=0,30). Vertailtavat energiamuodot ovat seuraavat: - suora sähkölämmitys - biolämpökeskus - keskitetty maalämpöjärjestelmä - hajautettu maalämpöjärjestelmä - sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos - suora sähkölämmitys ja aurinkosähköpaneelit - keskitetty maalämpö ja aurinkokeräimet - hajautettu maalämpö ja aurinkokeräimet Elinkaarikustannuksiltaan edullisin vaihtoehto on sähköä ja lämpöä tuottava yhteistuotantolaitos (CHP). Pelkkään lämmön tuotantoon pienin elinkaarikustannus on pääpolttoaineenaan haketta käyttävällä lämpökeskuksella. Elinkaarikustannuksiltaan kallein järjestelmä on suora sähkölämmitys, jonka rinnalla on aurinkosähkön tuotantoa. Maalämpöjärjestelmien elinkaarikustannukset asettuvat edellä mainittujen vaihtoehtojen väliin. CHP-laitoksen ja lämpökeskuksen kannattavuus paranee edelleen rakentamistiheyden kasvaessa. Ympäristön kannalta myönteisin vaihtoehto on biopolttoainetta käyttävä CHP-laitos. Pelkkään lämmön tuotantoon ympäristöä vähiten kuormittava vaihtoehto on biolämpökeskus. Ympäristöä eniten kuormittava vaihtoehto on suora sähkölämmitys. Järjestys on vastaava vertailtaessa energian tuotannon ja pelkän lämmön tuotannon omavaraisuusastetta. Maalämpövaihtoehtojen ympäristövaikutukset ja energian tuotannon omavaraisuusaste sijoittuvat edellä mainittujen tuotantomuotojen väliin. Taulukossa 1 on esitetty vertailtavien järjestelmien 15 vuoden pituisen elinkaaren aikaiset kustannukset. Taulukko 1. Energiamuotojen elinkaarikustannukset (15 vuotta). Energiamuoto Elinkaarikustannus ( ) e=0,15 e=0,30 suora sähkö biolämpökeskus keskitetty maalämpö hajautettu maalämpö CHP-laitos suora sähkö + aurinkosähkö keskitetty maalämpö + aurinkolämpö hajautettu maalämpö + aurinkolämpö Vertailtaessa eri energian tuotantomuotojen teknisiä ja taloudellisia ominaisuuksia, ympäristövaikutuksia sekä omavaraisuusastetta, kannattavimmaksi vaihtoehdoksi nousi alueellinen yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto. CHP-tuotannolla on mahdollista kattaa sekä koko alueen lämpöenergian

3 3 (28) tarve, myös merkittävä osuus sähköenergian tarpeesta uusiutuvalla polttoaineella. Eri yhteistuotantotekniikoiden kannattavuuslaskelmat vaativat tarkempaa tarkastelua, jos kyseiseen vaihtoehtoon energian tuotannossa päädytään. Pelkän lämmöntuotannon kannalta kannattavin vaihtoehto on alueellinen biolämpökeskus. Alueellinen energian tuotantolaitos tulisi sijoittaa keskeiselle paikalle, jotta alueellisen kaukolämpöverkon rakennus- ja pumppauskustannukset pysyisivät mahdollisimman alhaisina. Keskeinen sijoituspaikka mahdollistaisi myös uusien rakennusten vaivattoman liittymisen kaukolämpöverkkoon alueen laajetessa tulevaisuudessa. Polttotekniikkaan perustuvaa lisätuotantokapasiteettia on myös helppo kasvattaa tulevaisuudessa. Energian tuotantolaitoksen optimaalisin sijoituspaikka olisi ensimmäisen vaiheen rakentamisalueen kaakkoisosassa. Tällöin se sijaitsisi mahdollisimman lähelle alueen laajennusosia.

4 4 (28) SISÄLLYSLUETTELO 1. SELVITYKSEN TARKOITUS KÄYTETYT TYÖKALUOHJELMISTOT LÄHTÖTIEDOT VERTAILTAVAT ENERGIAMUODOT Suora sähkölämmitys Biolämpökeskus puupolttoaineella Keskitetty maalämpöjärjestelmä Hajautettu maalämpöjärjestelmä Yhteistuotantolaitos Suora sähkö ja aurinkosähköpaneelit Keskitetty maalämpö ja aurinkokeräimet Hajautettu maalämpö ja aurinkokeräimet JÄRJESTELMIEN TEKNINEN VERTAILU Keskitetyt järjestelmät Hajautetut järjestelmät Järjestelmien joustavuus ja huoltotarve JÄRJESTELMIEN TALOUDELLINEN VERTAILU Investointikustannukset Käyttö- ja ylläpitokustannukset Elinkaarikustannukset YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET ENERGIAN TUOTANNON OMAVARAISUUSASTE JOHTOPÄÄTÖKSET Kustannukset Ympäristövaikutukset Omavaraisuus Järjestelmien vertailu Mahdollinen jatkoselvitys LIITTEET Liite 1. Elinkaarikustannukset Rakennustiheys 0,15 Liite 2. Elinkaarikustannukset - Rakennustiheys 0,30 Liite 3. Elinkaarikustannukset Aurinkoenergian hyödyntäminen (e=0,15) Liite 4. Elinkaarikustannukset Aurinkoenergian hyödyntäminen (e=0,30)

5 5 (28) 1. SELVITYKSEN TARKOITUS Vaasan seudun logistiikka-alueen ensimmäinen rakennusvaihe muodostuu yhdestätoista tontista, joiden yhteispinta-ala on noin 55 hehtaaria. Tämän selvityksen tarkoituksena on vertailla eri energian tuotantomuotoja alueella rakennustiheyksillä 0,15 ja 0,30. Tarkastelussa on keskitytty seuraaviin energiamuotoihin: - suora sähkölämmitys - biolämpökeskus - keskitetty maalämpöjärjestelmä - hajautettu maalämpöjärjestelmä - sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos - suora sähkölämmitys ja aurinkosähköpaneelit - keskitetty maalämpö ja aurinkokeräimet - hajautettu maalämpö ja aurinkokeräimet Kuvassa 1 on esitetty havainnekuva koko logistiikka-alueesta. Tässä tarkastelussa on keskitytty alueen ensimmäisen rakennusvaiheen energiantuotantoon. Tämän alueen tontit on merkattu kuvaan vaaleanpunaisella värillä.

6 6 (28) Kuva 1. Logistiikka-alueen havainnekuva. Selvityksessä on tarkasteltu eri energiamuotojen elinkaarikustannuksia, ympäristövaikutuksia, omavaraisuusastetta ja teknisiä ominaisuuksia. Tarkastelussa on otettu huomioon myös ratkaisujen joustavuus alueen laajentuessa tulevaisuudessa. 2. KÄYTETYT TYÖKALUOHJELMISTOT Laskenta suoritettiin Insinööritoimisto Olof Granlund Oy:n kehittämällä tietokantapohjaisella talotekniikan elinkaarikustannusten laskentaohjelmistolla, BSLCC. 3. LÄHTÖTIEDOT Selvitys perustuu tilaajalta saatuihin rakennusalueen lähtötietoihin sekä arvioituihin investointi-, energia-, huolto- ja kunnossapitokustannuksiin. Taulukossa 2 on esitetty logistiikka-alueen lähtötiedot.

7 7 (28) Taulukko 2. Alueen laajuus- ja kulutustiedot Rakennustiheys 0,15 0,3 Tontti (m²) Rak. pa (m²) Tilavuus (m³) Lämpö (MWh/a) Sähkö (MWh/a) Lämmitysteho (kw) Kylmä vesi (m³) Lämmin vesi (m³) Lämmin vesi energia (MWh/a) LV osuus energiasta 1,5 % 1,5 % Sähköliittymän hintana on käytetty Vaasan Sähkö Oy:n kapasiteettivarausmaksua 23,31 /kva. Sähköliittymien hinnat eivät sisällä liittymän rakennuskustannuksia, jotka on arvioitu olevan yhtä suuret kaikissa tarkasteltavissa vaihtoehdoissa. Energian hintatietoina on käytetty Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2011 viimeisen neljänneksen toteutuneita hintoja. Hakkeen ja pelletin osalta on käytetty Pohjois-Euroopan pörssihintaa (lähde: Nesteytetyn maakaasun (LNG) hintaa on arvioitu toteutuneen maakaasun hinnan ja eri lähteistä löydettyjen LNG:n hintatietojen perusteella. Sähkön hinta on arvioitu olevan suuren teollisuuskäyttäjän ostohinta sisältäen energia- ja siirtomaksun sekä valmisteveron. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Energian hinnan nousuna on käytetty arvoa 5 % vuodessa. Energian ostohinnat on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3. Energian ostohinnat Energian hinnat sähkö 100,00 /MWh hake 17,50 /MWh pelletti 30,30 /MWh öljy (POR) 60,00 /MWh LNG 50,00 /MWh turve 16,90 /MWh Taulukossa 3 on otettu myös turpeen hinta mukaan, koska se on polttoaineista halvin ja sitä on helposti saatavilla Länsi-Suomessa. Turve on kuitenkin fossiilinen polttoaine, joten sitä ei ole käytetty tarkasteltavissa vaihtoehdoissa aiheuttamiensa ympäristövaikutusten takia.

8 8 (28) 4. VERTAILTAVAT ENERGIAMUODOT Kaikkien energiamuotojen tarkasteluissa lasketaan elinkaarikustannukset ja ympäristövaikutukset rakennustiheyksille 0,15 ja 0,30. Taulukossa 4 on esitetty lämmitystehojen jakauma tuotantomuodoittain pää- ja huipputehojärjestelmien välillä. Taulukko 4. Lämmitystehojen jakauma järjestelmittäin (P=pääjärjestelmä, H=huippujärjestelmä). Energiamuoto Lämmitysteho (e=0,15) Lämmitysteho (e=0,30) P (kw) H (kw) P (kw) H (kw) suora sähkö biolämpökeskus keskitetty maalämpö hajautettu maalämpö (rakennuskohtainen) yhteistuotantolaitos suora sähkö + aurinkosähkö keskitetty maalämpö + aurinkolämpö hajautettu maalämpö + aurinkolämpö (rak. koht.) Keskitetyssä maalämpöjärjestelmässä huipputehokattila pitää mitoittaa laitetoimittajan tiedon mukaan täydelle lämmitysteholle lämpöpumppujen vikatilanteiden varalta. Lämpökeskus- ja yhteistuotantojärjestelmissä huippukattila mitoitetaan sillä tavalla, että sen teho riittää yksinään pitämään rakennuksien sisälämpötila yli 0 C:ssa Suora sähkölämmitys Suorassa sähkölämmityksessä logistiikka-alueen rakennukset lämmitetään sähköpattereilla. Käyttövesi lämmitetään 300 dm³ sähkövaraajin kiinteistökohtaisesti. Laskennassa on oletettu, että n. 40 % rakennustilavuudesta lämmitetään seinäpattereilla ja loput 60 % ilmanvaihdon avulla Biolämpökeskus puupolttoaineella Biolämpökeskustarkastelussa lämpö tuotetaan keskitetysti lämpökeskuksessa ja siirretään kaukolämpöverkon välityksellä rakennuksiin. Lämpökeskuksen pääpolttoaine on puuhake ja huippu/varapolttoaine nesteytetty maakaasu (LNG). Tarkastelussa on oletettu, että Vaasan seudulla haketta on helposti saatavilla ja LNG-polttoainetta voidaan toimittaa esim. sataman kautta. Lisäksi LNG soveltuu hyvin varapolttoaineeksi ja sen hinta on alhaisempi kuin raskaan polttoöljyn. Lämpökeskuslaskelmaan on huomioitu seuraavat komponentit: - lämpökeskus ja rakennus - huipputehokattila - kaukolämpöverkko - rakennusten lämmönjakokeskukset ja toisioverkostot Biolämpökeskuksen hakekattilan teho-osuus on 50 % huipputehosta ja energiaosuus 85 % tarvittavasta lämpöenergiasta alueella. Huippukattilan teho-osuus on vastaavasti 50 % huipputehosta ja

9 9 (28) 15 % lämpöenergiasta. Huippukattilan teho-osuudessa on huomioitu, että kattila toimii myös varakattilana, jolloin sen tehon on riitettävä pitämään rakennusten lämpötila yli 0 C:ssa yksinään. Laskennassa on käytetty kattiloiden hyötysuhteena arvoa 90 %, joka on totuudenmukainen tämän kokoluokan kattilalaitoksissa. Kaukolämpöverkon mitoituksessa ja pumppauskustannuksissa on huomioitu menoveden lämpötila noin 100 C huipputehotilanteessa. Toisioverkostot ja laitteet toimivat n. 30 C lämpötilaerolla (40-70 C) Keskitetty maalämpöjärjestelmä Keskitetyssä maalämpöjärjestelmässä lämpöä tuotetaan keskitetysti lämpöpumpuilla kaukolämpöverkkoon. Käyttöveden lämmitys hoidetaan rakennuskohtaisesti käyttövesivaraajilla. Lämpöpumppujärjestelmä on mitoitettu osateholle, jolloin sen osuus huipputehosta on n. 60 % ja energiasta n. 88,5 %. Koko maalämpöpumppujärjestelmän vuosituottokertoimena (SPF-luku) on käytetty arvoa 3. Huipputeho tuotetaan pellettikattilalla. Kattilan hyötysuhteena on käytetty arvoa 90 %. Keskitetyssä lämpöpumppujärjestelmässä on huomioitu seuraavat komponentit: - lämpöpumput - reikien poraus maahan - tekninen rakennus - huipputehokattila - kaukolämpöverkko - rakennusten lämmönjakokeskukset ja toisioverkostot - lämminvesivaraajat Laskelmassa on oletettu, että yhdestä poratusta n. 200 m syvästä reiästä saadaan tehoa 7,5 kw. Osa lämpöpumppuvalmistajista käyttää suurempaa arvoa (esim. 10 kw/kaivo), jolloin porauskustannus on pienempi. Vertailussa on otettu huomioon eri valmistajien arvioimia porauskustannuksia sekä mahdollisia määräalennuksia ja käytetty niistä keskiarvoa. Kaukolämpöverkon mitoituksessa ja pumppauskustannuksissa on huomioitu menoveden lämpötila noin 55 C huipputehotilanteessa. Toisioverkostot ja laitteet toimivat lämpötilatasolla 50/30 C Hajautettu maalämpöjärjestelmä Hajautetussa maalämpöjärjestelmässä lämpöenergia tuotetaan rakennuskohtaisesti maalämpöpumpuin. Käyttövesi lämmitetään sähkövaraajassa. Laskennassa lämpöpumput on mitoitettu osateholle, jolloin niiden teho kattaa n. 60 % tarvittavasta huipputehosta. Huipputehosta 40 % toteutetaan suoralla sähkölämmityksellä. Maalämpöpumput tuottavat tarvittavasta energiasta 88,5 %. Lämpöpumppujen SPF-lukuna on käytetty arvoa 3. Hajautetussa lämpöpumppujärjestelmässä on huomioitu seuraavat komponentit: - lämpöpumput - reikien poraus maahan - toisioverkostot - lämminvesivaraajat Lisäksi on oletettu, että hajautetussa järjestelmässä rakennusten toimistotilojen jäähdytys voidaan toteuttaa maalämpöpumpuilla, eikä erillistä jäähdytysjärjestelmää tarvita. Maalämpökaivojen mitoitus on tehty vastaavalla tavalla kuin keskitetyssä järjestelmässä. Jäähdytystehon laskennassa on oletet-

10 10 (28) tu, että 2 % rakennusten pinta-alasta on jäähdytettävää toimistotilaa ja jäähdytyksen ominaisteho on 0,04 W/m². Toisioverkostot ja laitteet toimivat lämpötilatasolla 50/30 C Yhteistuotantolaitos Sähkön ja lämmön yhteistuotantotarkastelussa (CHP) alueen lämpöenergia ja osa sähköenergiasta tuotetaan voimalaitoksessa. Lämpöenergia toimitetaan rakennuksiin alueellisen kaukolämpöverkon välityksellä. Sähköenergiaa voidaan tuottaa eri tekniikoilla. Tarkastelussa investoinnin suuruus on laskettu höyryturbiinivoimalaitokselle. Voimalaitoslaskelmaan on huomioitu seuraavat komponentit: - voimalaitos ja rakennus - huipputehokattila - kaukolämpöverkko - rakennusten lämmönjakokeskukset ja toisioverkostot Voimalaitoksen pääpolttoaine on hake, jonka osuus on 50 % huipputehosta ja 85 % tarvittavasta lämpöenergiasta. Huipputehopolttoaine on pelletti. Kattiloiden hyötysuhteena on käytetty arvoa 90 %. Voimalaitoksen rakennusasteeksi (sähköteho/lämpöteho) on oletettu 40 %. Laskennassa sähkön huipputeho on mitoitettu vuoden keskilämpötilaan, jotta sähkön tuotannon huipunkäyttöaika olisi mahdollisimman korkea. Laskennan perusteella n. 25 % alueella tarvittavasta sähköenergiasta olisi mahdollista kattaa omalla uusiutuvalla tuotannolla. Lämmitysverkostojen mitoituslämpötilat ovat vastaavat kuin lämpökeskusvaihtoehdossa Suora sähkö ja aurinkosähköpaneelit Tässä vaihtoehdossa suoran sähkölämmityksen rinnalle kytketään aurinkosähköpaneelit, joilla voidaan tuottaa osa rakennusten tarvitsemasta sähköenergiasta. Oletuksena on, että tuotettu sähkö kuluu rakennuksen omiin tarpeisiin. Muuten järjestelmä on vastaavanlainen kuin suorassa sähkölämmityksessä. Laskennassa paneeleita asennetaan rakennusten katoille, paneelien pinta-alana on käytetty n. 50 % kattoalasta. Tarkastelussa on pyritty tuottamaan mahdollisimman paljon alueellista aurinkosähköä Keskitetty maalämpö ja aurinkokeräimet Tarkastelussa keskitetyn maalämpöjärjestelmän lisäksi rakennuksiin asennetaan omat aurinkokeräimet. Laskennassa on oletettu, että keräimillä voidaan tuottaa rakennusten lämmin käyttövesi kokonaan yhdeksänä kuukautena vuodessa. Muuten järjestelmä toimii kuten keskitetty maalämpöjärjestelmä Hajautettu maalämpö ja aurinkokeräimet Tässä vaihtoehdossa maalämpöpumppujen lisäksi rakennuksiin asennetaan omat aurinkokeräimet. Laskennassa on oletettu, että keräimillä voidaan tuottaa rakennusten lämmin käyttövesi kokonaan yhdeksänä kuukautena vuodessa. Muuten järjestelmä toimii kuten hajautettu maalämpöjärjestelmä.

11 11 (28) 5. JÄRJESTELMIEN TEKNINEN VERTAILU 5.1. Keskitetyt järjestelmät Keskitetyssä lämmön tuotannossa (biolämpö, maalämpö, CHP) pitää alueelle rakentaa kaukolämpöverkko. Tarkastelussa on arvioitu, että kaukolämpöverkon runkojohdon tarvittava pituus on noin kilometri ja talohaarojen n. 550 m. Keskitetyssä maalämmön tuotannossa tarvittavat putkien DN-koot ovat suurempia, koska meno- ja paluuveden välinen lämpötilaero on pienempi. Tällöin virtausta tarvitaan enemmän, jotta tarvittava lämmitysteho saavutetaan. Tämä vaikuttaa myös kaukolämpöverkon pumppauskustannuksiin. Kaukolämpöverkon energian siirtohäviöiksi on oletettu 5 %. Biolämpökeskuksen lämpötilataso on helppo pitää tarvittavan korkeana ja sitä voidaan tarvittaessa nostaa tehon tarpeen kattamiseksi. Keskitetyssä maalämpöjärjestelmässä menoveden lämpötilan nosto vaikuttaa lämpöpumpun tuottokertoimeen heikentävästi. Käyttöä on tällöin ohjattava siten, että lämpöpumpuilla tuotetun lämmitysveden menolämpötila ei nouse liian korkeaksi, vaan huipputeho tuotetaan pellettikattilalla. Keskitetyssä maalämpöjärjestelmässä käyttövesi tuotetaan erikseen rakennuskohtaisesti, jottei maalämpöpumpun SPF-luku heikkene korkeamman lämpötilatarpeen takia. Rakennuskohtaisiin varaajiin on myös mahdollista kytkeä aurinkolämpökeräimet käyttöveden tuotantoa varten. Jos alueen käyttöveden tarve kasvaakin tulevaisuudessa, on tällä vaikutusta sähköisten järjestelmien kannattavuuteen. Maalämpöjärjestelmän huippukattilalaitos on laitetoimittajilta saatujen tietojen mukaan mitoitettava täydelle lämmitysteholle vikatilanteiden varalta. Tämä vaikuttaa myös investointikustannukseen. Biolämpökeskuksen huippu/varakattila on myös mitoitettava ainakin sen verran suureksi, että sisälämpötilat rakennuksissa eivät pääse putoamaan liian mataliksi. Lämpöä ja sähköä tuottava yhteistuotantolaitos toimii muuten vastaavalla tavalla kuin biolämpökeskus, mutta lämmön tuotannon ohessa laitos tuottaa sähköä. Sähköntuotannon kannalta on tärkeää, että rakennuksissa olevat lämmönjakokeskukset toimivat oikein ja kaukolämpövesi jäähtyy tarpeeksi, jotta sähköenergiaa saadaan tuotettua mahdollisimman paljon ja kaukolämpöverkon pumppauskustannukset pysyvät alhaisina. CHP-laitos on erittäin mielenkiintoinen vaihtoehto, koska tällöin uusiutuvalla polttoaineella on mahdollista tuottaa lämpöenergian lisäksi merkittävä osa alueen sähköenergiasta. Tämän kokoluokan CHP-laitoksia on toteutettavissa erilaisilla tekniikoilla, jotka vaatisivat tarkempaa tarkastelua. Myös alueen lämpökuormien ajankohdat ja jäähdytystehon tarve vaikuttavat yhteistuotantotekniikan valintaan. Keskitetyissä järjestelmissä on otettu huomioon tarvittavat toisioverkoston laitteet ja putkikoot, jotka vaihtelevat riippuen järjestelmästä. Maalämpöjärjestelmässä kannattaa huomioida, että maaperän ominaisuudet, jotka vaikuttavat saatavaan tehoon ja energiamäärään, saadaan selville vain tekemällä kohteessa koeporauksia Hajautetut järjestelmät Lämmitysjärjestelmistä yksinkertaisin toteuttaa on suora sähkölämmitys. Tällöin rakennuksiin asennetaan sähköiset lämmityspatterit seinille ja ilmanvaihtoon. Hajautetussa maalämpöjärjestelmässä jokaiseen rakennukseen asennetaan maalämpöpumppu. Porakaivot sijoitetaan rakennuksen välittömään läheisyyteen tai sen alle. Hajautetussa järjestelmässä maalämpöpumpuilla voidaan hoitaa rakennusten toimisto-osien jäähdytys ilman erillistä investointia jäähdytyslaitteisiin. Huipputeho katetaan suoralla sähkölämmityksellä. Hajautetussa maalämpöjärjestelmässä tulee ottaa huomioon, että koeporauksia maaperän ominaisuuksien selvittämistä varten tulisi tehdä jokaisella tontilla erikseen. Verrattaessa hajautettua ja keskitettyä maalämmön tuotantoa,

12 12 (28) saattaa hajautetun tuotannon kannattavuus heiketä, jos osassa tonteista maaperän ominaisuudet ovat heikommat kuin keskitetyn lämmönkeruukentän. Selvityksessä on erikseen tarkasteltu myös aurinkosähköpaneeleja suoran sähkölämmityksen rinnalla sekä aurinkokeräimiä hajautetussa maalämmön tuotannossa Järjestelmien joustavuus ja huoltotarve Logistiikka-alueen mahdollinen laajentuminen tulevaisuudessa vaikuttaa myös lämmitysjärjestelmän valintaan. Keskitetyn tuotannon sijoittaminen keskeiselle paikalle energiahuoltoa ajatellen on järkevää ottaa huomioon alueen suunnittelussa. Hajautetussa tuotannossa rakennusten suunnittelussa pitää ottaa huomioon teknisten järjestelmien suurempi tilantarve. Tilakustannusten vaikutusta hajautetuissa ja matalalämpötilaisissa järjestelmissä ei ole otettu huomioon vertailussa. Hajautetussa maalämpöjärjestelmässä maaperän ominaisuudet voivat vaihdella tonttikohtaisesti vaikuttaen elinkaaren kustannuksiin. Vähäisin huoltotarve on suoralla sähkölämmitysjärjestelmällä. Maalämpöjärjestelmien huoltotarve on suurin, johtuen komponenttien ja porakaivojen suuresta määrästä. Myös kompressorien vaihtotarve voi olla suuri riippuen vaihtelevasta käyttöiästä ja olosuhteista sekä niiden suuresta määrästä. Keskitetyistä järjestelmistä helppokäyttöisin käsityksemme mukaan on biolämpökeskus tai CHPlaitos. Tällöin energia tuotetaan polttamalla haketta kattilassa. Keskitetyssä maalämpöjärjestelmässä komponenttien ja porakaivojen suuri määrä voi lisätä huoltotarvetta. Alueen laajentumisen kannalta paras vaihtoehto energian tuotannolle olisi alueellinen biolämpökeskus tai biovoimalaitos. Tehontarpeen lisääntyessä voi lämpökeskukseen rakentaa lisää energiantuotantokapasiteettia. Kaukolämpöverkkoon on myös vaivatonta liittää uusia asiakkaita verrattuna lisämaalämpökapasiteetin rakentamiseen. Lämpökeskuksen keskeinen sijainti alueella on tärkeää, jotta laajennuksien kaukolämpöjohtojen pituudet pysyvät mahdollisimman lyhyinä. Tällä on merkitystä sekä investointi- että käyttökustannuksiin, koska verkon lämpöhäviöt ovat sitä pienemmät mitä tiheämmin verkko on rakennettu.

13 13 (28) 6. JÄRJESTELMIEN TALOUDELLINEN VERTAILU 6.1. Investointikustannukset Investointikustannukset muodostuvat kaikista niistä kustannuksista, jotka syntyvät järjestelmän toteutusvaiheessa. Nykyiset energiatuet on huomioitu laskelmissa. Energiatukien suuruudet perustuvat Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämiin tyypillisiin tukiosuuksiin. CHP-laitoksen osalta tuen suuruutta on verrattu uusiin saman kokoluokan yhteistuotantolaitoksiin. Järjestelmien vaatimia tilakustannuksia rakennuksissa ei ole huomioitu. Hinnoissa on huomioitu asennuskustannukset. Suoran sähkölämmitysjärjestelmän investointikustannukset sisältävät: - sähköliittymämaksun - rakennuskohtaiset lämmityslaitteet Biolämpökeskuksen investointikustannukset sisältävät: - lämpökeskuksen (sis. huipputehokattilan) - energiatuen laitokselle 15 % - kaukolämpöverkon rakentamiskustannukset - rakennuskohtaiset lämmönjakokeskukset ja toisioverkostot - sähköliittymämaksun Keskitetyn maalämpöjärjestelmän investointikustannukset sisältävät: - lämpöpumput - lämpökaivojen porauksen - huipputehokattilan - teknisen rakennuksen - kaukolämpöverkon rakentamiskustannukset - rakennuskohtaiset lämmönjakokeskukset ja toisioverkostot - lämminvesivaraajat - sähköliittymämaksun Hajautetun maalämpöjärjestelmän investointikustannukset sisältävät: - lämpöpumput - lämpökaivojen porauksen - rakennuskohtaiset lämmönjakokeskukset ja toisioverkostot - lämminvesivaraajat - sähköliittymämaksun - säästö erillisen jäähdytysjärjestelmän investointikustannuksissa Yhteistuotantolaitoksen investointikustannukset sisältävät: - voimalaitoksen (sis. huipputehokattilan) - energiatuki laitokselle 30 % - kaukolämpöverkon rakentamiskustannukset - rakennuskohtaiset lämmönjakokeskukset ja toisioverkostot - sähköliittymämaksun

14 14 (28) Aurinkosähköpaneeleilla varustetun suoran sähkölämmityksen investointikustannukset sisältävät: - sähköliittymämaksun - rakennuskohtaiset lämmityslaitteet - aurinkosähköpaneelit (energiatuki 30 %) Maalämpöjärjestelmiin, joihin on asennettu rakennuskohtaiset aurinkokeräimet, sisältyvät samat kustannukset kuin edellä on mainittu vastaaviin järjestelmiin. Lisäksi investointikustannukset sisältävät aurinkosähköpaneelit 20 %:n energiatuella. Tulevaisuudessa tapahtuvien investointien kustannuksina on käytetty nykyhinnoilla arvioituja kustannuksia ilman kustannusnousukerrointa. Taulukossa 5 on esitetty järjestelmäkohtaiset investointikustannukset eri rakennustiheyksillä. Taulukko 5. Järjestelmäkohtaiset investointikustannukset. Energiamuoto Investointi (e=0,15) [ ] Investointi (e=0,30) [ ] 1. Suora sähkö Biolämpökeskus Keskitetty maalämpö Hajautettu maalämpö CHP-bio Suora sähkö + aurinkosähkö Keskitetty maalämpö + aurinkolämpö Hajautettu maalämpö + aurinkolämpö Käyttö- ja ylläpitokustannukset Käyttö- ja ylläpitokustannukset muodostuvat kaikista niistä kustannuksista, jotka syntyvät järjestelmän käytössä 15 vuoden pituisen elinkaaren aikana. Energian hintatiedot on esitetty taulukossa 3. Suoran sähkölämmitysjärjestelmän käyttö- ja ylläpitokustannukset sisältävät: - kiinteistökohtaisten laitteiden hoito- ja huoltokustannukset (n vuodessa) - kiinteistökohtaisten laitteiden kunnossapitokustannukset (arvioitiin niin pieniksi, ettei niitä otettu huomioon) - lämmitys- ja kiinteistösähkön Biolämpökeskuksen käyttö- ja ylläpitokustannukset sisältävät: - lämpökeskuksen laitteiden hoito- ja huoltokustannukset (n vuodessa riippuen laitoksen koosta) - lämpökeskuksen laitteiden kunnossapitokustannukset (arvioitiin elinkaaren ajalle yksi poltinuusinta) - käytettävien polttoaineiden energiamaksut - kiinteistösähkön - kaukolämpöverkon pumppaussähkön

15 15 (28) Keskitetyn maalämpöjärjestelmän käyttö- ja ylläpitokustannukset sisältävät: - keskitetyn järjestelmän laitteiden hoito- ja huoltokustannukset (n vuodessa) - keskitetyn järjestelmän laitteiden kunnossapitokustannukset (kompressorien uusimisia) - kiinteistösähkön - käyttöveden lämmityssähkön - lämpöpumpun sähkön - kaukolämpöverkon pumppaussähkön - huippupolttoaineen energiamaksun Hajautetun maalämpöjärjestelmän käyttö- ja ylläpitokustannukset sisältävät: - kiinteistökohtaisten laitteiden hoito- ja huoltokustannukset (n vuodessa) - kiinteistökohtaisten laitteiden kunnossapitokustannukset (kompressorien uusimisia) - kiinteistösähkön - käyttöveden lämmityssähkön - lämpöpumpun sähkön - lämmityksen huipputehosähkön Yhteistuotantolaitoksen käyttö- ja ylläpitokustannukset sisältävät: - voimalaitoksen laitteiden hoito- ja huoltokustannukset (n vuodessa) - voimalaitoksen laitteiden kunnossapitokustannukset (arvioitiin elinkaaren ajalle yksi poltinuusinta) - käytettävien polttoaineiden energiamaksut - kiinteistösähkön - kaukolämpöverkon pumppaussähkön Aurinkosähköpaneeleilla varustetun suoran sähkölämmitysjärjestelmän käyttö- ja ylläpitokustannukset sisältävät: - kiinteistökohtaisten laitteiden hoito- ja huoltokustannukset (n vuodessa) - kiinteistökohtaisten laitteiden kunnossapitokustannukset (aurinkopaneelien huoltotyöt) - lämmitys- ja kiinteistösähkön Aurinkokeräimillä varustetun keskitetyn maalämpöjärjestelmän käyttö- ja ylläpitokustannukset sisältävät: - kiinteistökohtaisten laitteiden hoito- ja huoltokustannukset (noin vuodessa) - kiinteistökohtaisten laitteiden kunnossapitokustannukset (kompressorien uusimisia ja keräinten huolto) - kiinteistösähkön - käyttöveden lämmityssähkön - lämpöpumpun sähkön - kaukolämpöverkon pumppaussähkön - huippupolttoaineen energiamaksun

16 16 (28) Aurinkokeräimillä varustetun hajautetun maalämpöjärjestelmän käyttö- ja ylläpitokustannukset sisältävät: - kiinteistökohtaisten laitteiden hoito- ja huoltokustannukset (n vuodessa) - kiinteistökohtaisten laitteiden kunnossapitokustannukset (kompressorien uusimisia ja keräinten huolto) - kiinteistösähkön - käyttöveden lämmityssähkön - lämpöpumpun sähkön - lämmityksen huipputehosähkön Taulukossa 6 on esitetty energiamuotokohtaiset vuosienergian kulutustiedot eri rakennustiheyksillä. Taulukko 6. Vuotuiset energian vuosikulutustiedot. Energiamuoto Kulutus (e=0,15) [MWh/a] Kulutus (e=0,30) [MWh/a] sähkö hake pelletti LNG sähkö hake pelletti LNG suora sähkö biolämpökeskus keskitetty maalämpö hajautettu maalämpö CHP-laitos suora sähkö + aurinkosähkö keskitetty maalämpö + aurinkolämpö hajautettu maalämpö + aurinkolämpö Hakkeen, pelletin ja LNG:n osalta taulukossa 6 on tarvittava primäärienergian määrä. Taulukossa 7 on esitetty vuotuiset energiakustannukset lähtötilanteessa. Taulukko 7. Vuotuinen energiakustannus. Energiamuoto Energiakustannus ( ) e=0,15 e=0,30 suora sähkö biolämpökeskus keskitetty maalämpö hajautettu maalämpö CHP-laitos suora sähkö + aurinkosähkö keskitetty maalämpö + aurinkolämpö hajautettu maalämpö + aurinkolämpö

17 17 (28) Taulukossa 8 on energiamuotokohtaiset vuosittaiset huoltokustannukset lähtötilanteessa. Taulukko 8. Vuotuiset huoltokustannukset. Energiamuoto Huoltokustannus ( ) e=0,15 e=0,30 suora sähkö biolämpökeskus keskitetty maalämpö hajautettu maalämpö CHP-laitos suora sähkö + aurinkosähkö keskitetty maalämpö + aurinkolämpö hajautettu maalämpö + aurinkolämpö Elinkaarikustannukset Elinkaaren aikaiset nykyarvokustannukset muodostuvat investointi-, huolto- ja energiakustannuksista. Elinkaarilaskelmissa on käytetty laskentakorkona 3 % ja energian hinnan nousuna 5 % vuodessa. Elinkaaren pituutena on käytetty 15 vuotta. Taulukossa 9 on esitetty energiamuotokohtaiset elinkaarikustannukset edellä mainituilla lähtötiedoilla. Taulukko 9. Energiamuotokohtaiset elinkaaren aikaiset nykyarvokustannukset (laskentakorko 3,0 %, eskalaatio 5,0 %). Energiamuoto Rakennustiheys 0,15 Rakennustiheys 0,3 energia huolto yhteensä energia huolto yhteensä suora sähkö biolämpökeskus keskitetty maalämpö hajautettu maalämpö CHP-laitos suora sähkö + aurinkosähkö kesk. maalämpö + aurinkolämpö haj. maalämpö + aurinkolämpö Energiamuotojen elinkaaritarkastelu on jaettu kahteen osaan. Ensin on tarkasteltu viittä eri energiavaihtoehtoa ilman aurinkoenergian hyödyntämistä. Tämän jälkeen on tarkasteltu auringon hyödyntämistä suoran sähkön ja lämpöpumppusovellusten rinnalla. Elinkaarikustannuksia on verrattu vastaaviin järjestelmiin ilman aurinkoenergiaa.

18 18 (28) Kuvassa 2 on esitetty kumulatiiviset elinkaarikustannukset rakennustiheydellä 0,15 ratkaisuille ilman aurinkoenergiaa. Kuva 2. Kumulatiiviset elinkaarikustannukset (e=0,15)

19 19 (28) Kuvassa 3 on esitetty kumulatiiviset elinkaarikustannukset rakennustiheydellä 0,30 ratkaisuille ilman aurinkoenergiaa. Kuva 3. Kumulatiiviset elinkaariarvokustannukset (e=0,30).

20 20 (28) Kuvassa 4 on esitetty kumulatiiviset elinkaarikustannukset rakennustiheydellä 0,15 järjestelmille, joissa on hyödynnetty aurinkoenergiaa ja vastaaville järjestelmille ilman sitä. Kuva 4. Kumulatiiviset elinkaarikustannukset aurinkoenergiaa hyödynnettäessä (e=0,15)

ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET

ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET LUONNOS Projekti nro H07325 Viimeisin muutos Laadittu Laatija LLo Tark. / Hyv. PRS Insinööritoimisto OLOF GRANLUND OY Lassi Loisa Piia Sormunen YHTEENVETO

Lisätiedot

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Uusiutuvan energian yrityskeskus -hanke Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Asko Ojaniemi ja Lauri Penttinen Benet Oy 14.9.2009

Lisätiedot

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Loppuraportti 1.12.211 Juha Vanhanen, Aki Pesola, Iivo Vehviläinen Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Rakennuskannan

Lisätiedot

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 2/28 Tervasaaren alueen aloituskorttelien uusiutuvan energian ratkaisuselvitys Sisällys 1.

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov TAUSTA Kolmenkulman energiahanke on Nokian kaupungin koordinoima Pirkanmaan-liiton rahoittama

Lisätiedot

Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen

Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen 2010 Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Biostuli-hanke Jukka Väkeväinen www.pkamk.fi/biostuli 5.7.2010 2 Sisällysluettelo Taustaa... 3 Selvityksen

Lisätiedot

Maalämpöprojektin loppuraportti

Maalämpöprojektin loppuraportti Maalämpöprojektin loppuraportti Päivämäärä: 3.4.2009 Kuopio Laatija: Ville Matikka 1 1 Projektin toimenpiteet...4 2 Yleistä maalämpöpumpuista...5 2.1. Toimintaperiaate...5 2.2. Lämmönkeruu vesistöstä...5

Lisätiedot

Bioenergiaa Pielisen Karjalaan

Bioenergiaa Pielisen Karjalaan Bioenergiaa Pielisen Karjalaan Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja -virrat osana Pohjois-Karjalan energiaomavaraisuutta -hankkeen vuosiraportti 2012 Niina Huikuri & Lasse Okkonen (toim.) ISBN 978-952-275-046-4

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

Maalämmön kannattavuus

Maalämmön kannattavuus Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Maalämmön kannattavuus The cost-effectiveness of geothermal

Lisätiedot

LÄMMITYSTAPASELVITYS

LÄMMITYSTAPASELVITYS LÄMMITYSTAPASELVITYS Sivu 1/14 LÄMMITYSTAPASELVITYS Karhulanvaaran koulu Kuhmontie 3, 89800 Suomussalmi Helmikuu 2015 Vesa Ketola Skapat Energia Oy Skapat Energia Oy Turuntie 2 13100 HÄMEENLINNA LÄMMITYSTAPASELVITYS

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki

Saarijärven kaupunki TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: 1409/560/2009 Päätöksen päivämäärä: 10.6.2009 Katselmuksen tilaaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Saarijärven kaupunki

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA Työn

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro UUDELY/0003/05.02.09/2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Mäntsälän kunta Projekti nro H04560.P012 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AJT,

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

MIEHIKKÄLÄN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 MIEHIKKÄLÄN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY/0208/05.02.09/2012 Päätöksen päivämäärä: 5.11.2012 Katselmuksen tilaaja: Padasjoen kunta Padasjoen kunta Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Lisätiedot

Loppuraportti. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto. Östersundomin lämmitysratkaisut. 60N50183.10 rev.b 16.3.

Loppuraportti. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto. Östersundomin lämmitysratkaisut. 60N50183.10 rev.b 16.3. Loppuraportti 60N50183.10 rev.b 16.3.2010 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto Östersundomin lämmitysratkaisut Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

Sähkölämmitys ja lämpöpumput sähkönkäyttäjinä ja päästöjen aiheuttajina Suomessa

Sähkölämmitys ja lämpöpumput sähkönkäyttäjinä ja päästöjen aiheuttajina Suomessa TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakentamistalouden laitos. Raportti 2005:2 Institute of Construction Economics. Report 2005:2 Juhani Heljo, Hannele Laine Sähkölämmitys

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ

LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ ELLO - Etelä-Suomen logistiikka WP4:EcoHub konseptin kehittäminen Forssa Maria Virtanen Maria Virtanen TIIVISTELMÄ FORSSA WP4:EcoHub konseptin kehittäminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 44/2012 1 (14) Kaupunginhallitus Kj/3 10.12.2012

Helsingin kaupunki Esityslista 44/2012 1 (14) Kaupunginhallitus Kj/3 10.12.2012 Helsingin kaupunki Esityslista 44/2012 1 (14) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 23.10.2012 301 HEL 2012-002170 T 00 00 03 Päätös Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon. Maalämpö on maan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Jussi Tuunanen LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA Työn tarkastajat: Professori Samuli

Lisätiedot

Kalliolämpö osana uusiutuviin energioihin perustuvaa arktista lämmitysjärjestelmää

Kalliolämpö osana uusiutuviin energioihin perustuvaa arktista lämmitysjärjestelmää AALTO-YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Energiatekniikan laitos Johanna Nylund Kalliolämpö osana uusiutuviin energioihin perustuvaa arktista lämmitysjärjestelmää

Lisätiedot

Uusiutuvaan energiaan perustuvan hybridilämmitysjärjestelmän toteutettavuus maatilakohteissa. Jorma Valta

Uusiutuvaan energiaan perustuvan hybridilämmitysjärjestelmän toteutettavuus maatilakohteissa. Jorma Valta Uusiutuvaan energiaan perustuvan hybridilämmitysjärjestelmän toteutettavuus maatilakohteissa Jorma Valta Pro Gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Kemian laitos Kestävän energian maisterikoulutus 17.10.2012

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ostajan opas

Maalämpöpumpun ostajan opas Maalämpöpumpun ostajan opas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Mitä on maalämpö?... 3 Maalämmön soveltuvuus... 3 Miksi maalämpö?... 4 Säästö... 4 Esimerkki 1. Rintamamiestalo Vantaa... 4 Esimerkki 2. Uudiskohde

Lisätiedot