TURKU ENERGIA OY YHDYSKUNTAJÄTTEEN POLTTOLAITOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURKU ENERGIA OY YHDYSKUNTAJÄTTEEN POLTTOLAITOS"

Transkriptio

1 TURKU ENERGIA OY YHDYSKUNTAJÄTTEEN POLTTOLAITOS YHTEENVETORAPORTTI VUOSI 2012 JÄTTEENPOLTTOLAITOS HELMIKUU 2013

2 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 YLEISTÄ 1.1 Vastuuhenkilöt Viranomaispäätökset ja tarkkailuvelvoitteet 4 2 POLTTOLAITOKSEN KUVAUS 2.1 Jätteen vastaanotto Polttoprosessi Energian talteenotto Savukaasujen puhdistuslaitteet Prosessin ohjaus ja valvonta Jatkuvatoimiset mittaukset 9 3 LAITOKSEN TOIMINNAN JA KÄYTÖNTARKKAILU VUONNA Laitoksella käsitellyt jätteet Laitoksen toiminnassa syntyneet jätteet Laitoksen käyttötarkkailu vuonna Jatkuvatoimiset päästömittaukset ja ulkomelumittaus Seisokit, häiriötilanteet Laitoksella tehdyt merkittävät huolto- ja muutostyöt 18 sekä hankinnat 3.7 Ympäristönsuojelun vuosiyhteenveto VELVOITEMITTAUKSET VUONNA Vuosittaiset savukaasujen päästömittaukset Rinnakkaismittaukset Poltto-olosuhdevaatimusten täyttymisen tarkastelu Arinakuona, lentotuhka ja lopputuote Kuona-altaiden vesien laadun tarkkailu 21 5 YHTEENVETO 5.1 Laitoksen toiminta Laitoksen vuosipäästöt Laitoksella tehdyt toimenpiteet Arvio laitoksen toiminnasta 23

3 2 LIITTEET 1. Jätteenpolttolaitoksen prosessikaaviot Liite 1.1 Orikedon jätteenpolttolaitoksen prosessit, Liite 1.2 Turun jätteenpolttolaitoksen jatkuvatoimiset päästömittaukset ja Liite 1.3 Turun jätteenpolttolaitos, puhdistustuotteiden käsittely. 2. Vastaanotetut yhdyskuntajätteen määrät (kuukausittain ja kunnittain) vuonna Kaatopaikalle toimitettu arinakuona 4. Vuoden 2012 velvoitemittausten taulukkoyhteenvedot 5. Ympäristönsuojelun vuosiyhteenveto Arinakuonan analyysitulokset vuosi Pohjakuonan laadunvalvontatutkimus: 3, 6, 10 ja 12/ Vuosipäästö linjakohtaisesti 8. Laitoksen vuosipäästö Vuosiyhteenveto, FTIR mittalaite

4 3 TURUN KAUPUNKI JÄTTEENPOLTTOLAITOS Esa Grönroos TURKU ENERGIA OY YHDYSKUNTAJÄTTEEN POLTTOLAITOS YHTEENVETORAPORTTI VUODELTA YLEISTÄ Turun kaupungin yhdyskuntajätteen polttolaitos sijaitsee Koroisten - Niuskalan alueella, kaupungin omistamalla tontilla n. 4 km kaupungin keskustasta koilliseen. Alun perin sveitsiläisen Von Roll AG:n toimittama laitos on valmistunut ja otettu käyttöön vuonna 1975 (katso karttakuva alla, Kuva 1). Kuva 1. Jätteenpolttolaitos ja sen viereinen biolämpökeskus. Laitoksen kiinteistörekisteritunnus on Jätteenpolttolaitoksen vieressä tontilla 2 sijaitsee Turku Energia Oy:n lämpökeskus. Turun ja Porin lääninhallituksen Turun kaupungin jätteenpolttolaitoksen ilmansuojeluilmoituksesta antamassaan päätöksessä edellyttämä laitoksen mittava saneeraustyö toteutettiin vuosien aikana. Saneeraustyön KVR- urakoitsijana toimi silloinen IVO International Oy.

5 1.1 Vastuuhenkilöt Jätteenpolttolaitos muodostuu jätteen vastaanottoasemasta (ml. vaaka) tyhjennyshallista, vastaanottosiilosta (jätebunkkeri), kahdesta arinakattilalinjasta, kahdesta jätelämpökattilasta, kahdesta sähkösuotimesta, molemmille polttolinjoille yhteisestä savukaasujen puhdistuslaitoksesta ja lopputuoteasemasta siiloineen sekä savukaasunpuhdistusjätteen siirtokuormausasemasta. Laitoksella käsitellään n. 50 % laitoksen toiminta-alueella muodostuvan syntypaikkalajitellun sekajätteen määrästä. Jätteenpoltto tapahtuu laitoksen kahdessa rinnakkaisessa arinatekniikkaan perustuvassa polttolinjassa. Molempien polttolinjojen mitoituskapasiteetti on 4 t/h. Laitos tuottaa kaukolämpöä noin GWh vuodessa ja toimii Turun kaupungin kaukolämmön peruskuormalaitoksena. Vuoden 2011 ( ) alusta jätteenpolttolaitos on ollut Turku Energia Oy:n vastuulla ja organisaatiossa. Polttolaitoksella käytönvalvojana laitoksen toiminnasta ja ylläpidosta vastaa ylikonemestari: Turku Energia Oy, yhdyskuntajätteen polttolaitos: Ylikonemestari Esa Grönroos Polttolaitoksenkatu TURKU puh. (02) fax. (02) Viranomaispäätökset ja tarkkailuvelvoitteet Jätteenpolttoasetus: Valtioneuvoston asetus (VNa 362/2003) jätteen polttamisesta tuli voimaan Asetusta sovelletaan poltto- ja rinnakkaispolttolaitoksiin, joissa poltetaan kiinteää tai nestemäistä jätelaissa (1072/1993) tarkoitettua jätettä. Valtioneuvoston asetuksessa (VNa 362/2003) määritellään mm. laitosten toimintaa koskevat määräykset, ilmaan joutuvien päästöjen raja-arvot sekä savukaasujen puhdistuksesta syntyvät jätevesipäästöt. Asetuksen säännöksiä sovelletaan jo käytössä oleviin laitoksiin lukien. 4

6 5 Ympäristölupapäätös: Orikedon jätteenpolttolaitos haki uutta ympäristölupaa alkuvuodesta v Lounais-Suomen ympäristökeskus on antanut Orikedon jätteenpolttolaitoksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen Nro 72 YLO, Dnro LOS-2008-Y Ympäristölupapäätöksessä annetaan mm. laitoksen yleistä toimintaa koskevia määräyksiä, ilmaan joutuvien päästöjen raja-arvot sekä määritellään poltosta ja savukaasujen puhdistuksesta syntyvien lopputuotteiden käsittely. Em. päätös kumoaa Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ympäristölupapäätöksen , nro 22 YLO. Turun Jätteenpolttoliikelaitos ja eräät ympäristön asukkaat ovat valittaneet Vaasan hallinto-oikeuteen annetusta ympäristönlupapäätöksestä. Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään , Nro 10/0292/1, hylännyt Lounais- Suomen ympäristökeskuksen ympäristölupapäätöksestä tehdyt valitukset ja näin ollen em. lupapäätös ja sen määräykset ovat voimassa. Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen , Taltionumero 1225, Diaarionumerot 4290/1/10 ja 4335/1/10 Ympäristölupaa koskevista valituksista, jossa Vaasan hallinto-oikeuden yo. päätöstä ei muuteta.

7 6 2 POLTTOLAITOKSEN KUVAUS 2.1 Jätteen vastaanotto Jätteenpolttolaitokselle vastaanotettavan yhdyskuntajätteen laatu määräytyy alueellisten jätehuoltomääräysten mukaisesti tapahtuvalla syntypaikkalajittelulla. Poltettavan jätteen vastaanotto ja valvonta polttolaitoksella Jätteenpolttolaitoksella vastaanotetaan jätteitä klo välisenä aikana arkipäivisin ja satunnaisesti juhlapyhien aattoina (ei iltaisin). Muina aikoina jätettä ei tuoda laitokselle. Jäte tuodaan polttolaitokselle pääsääntöisesti ns. pakkaavilla jäteautoilla. Polttolaitokselle tuleva jäte punnitaan portilla autovaa'alla ja puretaan jäteautoista m m 3 tilavuiseen jätteen vastaanottobunkkeriin. Laitokselle tuleva jäte on pääsääntöisesti Turun kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti syntypaikkalajiteltua polttokelpoista jätettä. Myös muissa kunnissa, joista jätettä tulee, on vastaavanlainen lajittelu. Jätteen vastaanoton yhteydessä henkilökunta valvoo jätteen laatua silmämääräisesti, ja jätenosturin käyttäjä poistaa tarvittaessa jätteen joukosta suurikokoiset tai muuten polttoa haittaavat esineet. Jätteen kuljettajille annetaan palaute määräysten vastaisesta jätteestä. Ympäristölupapäätöksen Nro 72 YLO, Dnro LOS-2008-Y-111, mukaisesti jätteen laatua tarkkaillaan vähintään 20 kertaa vuodessa tehtävän näytteenoton perusteella. Näytteenotosta vastaa Turun seudun jätehuolto Oy. Näytteenotto tapahtuu lähettämällä sattumanvaraisesti jätteenpolttolaitoksen vaa alta jätekuorma Topinojan kaatopaikalle tarkempaan analyysiin. Täällä jätekuorma levitetään maahan, ja siinä olevien polttoon soveltumattomien jakeiden laatu ja määrä merkitään lomakkeelle. Lomakkeet toimitetaan tiedoksi valvovalle viranomaiselle. Vastaanotetun jätteen käsittely polttoon Vastaanotettua jätettä sekoitetaan jätebunkkerissa kahmarinosturin avulla. Jätebunkkeriin mahdollisesti joutuneet poltolle haitalliset suuret esineet nostetaan kahmarinosturilla erilleen poltettavasta jätteestä. Edelleen suuret palavat jäte-erät voidaan pilkkoa polttoon soveltuviksi erillisellä bunkkerin ylätasolle sijoitetulla leikkurilla. Jätebunkkerista tasalaatuistettu jäte nostetaan ja siirretään kahmari-nosturilla polttouunien syöttösuppiloihin.

8 7 2.2 Polttoprosessi Jätteen syöttö polttoon: Jäte siirretään bunkkerista kahmarinosturilla polttolinjojen syöttösuppiloihin. Syöttösuppiloista jäte putoaa vinossa olevien suppilokuilujen kautta uuneihin arinoille, jotka jakautuvat kolmeen erilliseen lohkoon: syöttö/kuivaus/sytytysarina, polttoarina ja loppuunpalamisarina. Arinajärjestelmän ansiosta poltettava jäte joutuu tehokkaaseen nosto- ja kiertoliikkeeseen, jolloin palamisilma jakautuu tehokkaasti poltettavaan jätteeseen ja jätemassan loppuun palaminen tehostuu. Jätteen poltto: Palamisessa tarvittava ilma otetaan osittain jätebunkkerista, osittain uunihallista. Palamisilma johdetaan esilämmitettynä polttoon arinalla olevan jätekerroksen läpi alhaaltapäin (primaari-ilma). Tulipesään puhalletaan toisioilmaa (sekundaari-ilma) ja syöttöarinan kynnykselle jäähdytysilmaa (Kuva 2 alla). Tulipesän lämpötila on jätettä poltettaessa n o C 1100 o C. Loppuun palanut jäte (kuona) putoaa pääarinan jälkeen vesijäähdytteiseen kuonaaltaaseen, josta se siirretään kuljettimella kuonabunkkeriin. Kuva 2. Palamisen vaiheet arinalla (periaatekaavio) 2.3 Energian talteenotto Jätelämpökattilat: Arinakattiloissa muodostuvat savukaasut johdetaan paineiseen laatikkokattilaan ja kiertoleijutekniikkaan perustuvaan FluxFlow - jätelämpökattilaan eli kiertopetilämmönvaihtimeen. Täällä savukaasuista vapautuva lämpö otetaan talteen kuumaan, paineiseen veteen ja siirretään kahden kaukolämmönvaihtimen (2 x 11 MW) kautta Turun kaupungin kaukolämpöverkkoon.

9 Kattilan petimateriaali, hiekka, erotetaan savukaasuista kattilan jälkeisissä sykloneissa ja johdetaan takaisin kattilaan tai poistetaan kierrosta sähkösuotimen lähettimille silloin, kun petimateriaalia vaihdetaan. Edelleen lämpöä otetaan talteen sähkösuodattimien jälkeen sijoitetuilla lisälämmönvaihtimella, ns. ekonomaisereilla. Kummankin jätteenpolttolinjan lämmöntalteenottokyky on noin 10 MW. 2.4 Savukaasujen puhdistuslaitteet Sähkösuotimet: Kiertopetikattilan jälkeen savukaasut kulkeutuvat kummallakin linjalla yksikammioiseen sähkösuotimeen. Sähkösuotimet, joiden pölyn erotuskyky on 98 %, toimivat savukaasujen sisältämien hiukkasten ja niihin sitoutuneiden epäpuhtauksien esierottimina. Erotettu pöly johdetaan mekaanisesti sille varattuun siiloon. Savukaasupesuri: Savukaasunpuhdistusyksikkö toimii kummankin polttolinjan yhteisenä savukaasun puhdistusjärjestelmänä. Savukaasunpuhdistus perustuu ns. puolikuivaan kalkkimaitoa väliaineena käyttävään tekniikkaan. Järjestelmässä savukaasut tulevat n. 220 C lämpötilassa reaktoriin, jossa kalkkimaito (CaO + H 2 O) sumutetaan savukaasuihin. Kalkkimaito absorboi savukaasujen happamia komponentteja: suolahappoa, fluorivetyhappoa ja rikkidioksidia. Kalkkimaidon annostelua ohjataan FTIR- savukaasuanalysaattorin avulla. Reaktorin jälkeen savukaasut ohjataan kanavareaktoriin, jossa tapahtuu aktiivihiilen lisäys, ja siitä edelleen letkusuodattimen ja savukaasupuhaltimen kautta 89 m korkean savupiipuun. Piipusta ulostulevien puhdistettujen savukaasujen lämpötila on n. 140 o C. Letkusuodattimesta kiinteä savukaasun puhdistuksen lopputuote johdetaan mekaanisesti sille varattuun lopputuotesiiloon. Savukaasunpuhdistusjätteen kuivapurkausasema: Jätteenpolttolaitoksen savukaasujen puhdistuksesta syntynyt sekä sähkösuodattimen että letkusuodattimen erote lastataan varastosiiloista erillisen siirtokuormauslaitteiston kautta suljettuun kuljetustankkiin (kuivapurkausasema). Nämä prosessin lopputuotteet kuljetetaan ja käsitellään Ekokem palvelut Oy:n toimesta Porin käsittelykeskuksessa. 8

10 9 2.5 Prosessin ohjaus ja valvonta Automaatio: Jätteenpolttolaitoksen toimintaa (poltto, lämmön talteenotto ja savukaasunpuhdistus) seurataan, valvotaan ja ohjataan valvomoon sijoitetun automaatiojärjestelmän avulla. Apuna käytetään samaan tilaan sijoitettua jatkuvatoimisen päästömittausjärjestelmän tiedonkeruu- ja tiedonkäsittely-yksikköä, joka antaa tietoa polton tehokkuudesta sekä savukaasupäästöjen tasosta. Polttoprosessi: Jätteenpolttolaitoksen toimintaa seurataan ja ohjataan valvomosta, jossa sijaitsevat kummankin polttolinjan ohjaus-, säätö- ja valvontalaitteet. Valvontahuone on miehitetty 24 h/vrk. Lisäksi laitoksella tehdään säännöllisiä tarkastuskierroksia, joiden yhteydessä suoritetaan tarpeelliset kunnossapito-toimenpiteet. Palamista ohjataan ensisijaisesti säätämällä poltettavan jätteen ja palamisilmojen (primaari-ilma ja sekundaari-ilma) määriä. Polton ohjaus perustuu lähinnä tulipesän lämpötilamittauksiin, kattilan menoveden lämpötilaan ja arinoiden alaosasta saatavaan väri-tv-kuvaan sekä jatkuvatoimisiin päästömittauksiin. Sähkösuotimet: Sähkösuotimien toimintaa valvotaan jännite- ja virtamittarien avulla. Suotimien toimittaja tarkastaa ja huoltaa suotimet laitoksen vuosihuollon yhteydessä kerran vuodessa. Savukaasunpuhdistus: Puolikuivan savukaasun puhdistuslaitoksen toimintaa ohjataan laitokselle tulevan savukaasuvirran mukaan. Kalkkimaidon syöttöä reaktoriin ohjaa HCl -analysaattori (FTIR - tekniikkaan perustuva monikomponenttianalysaattori), joka sijaitsee savukaasukanavassa ennen savupiippua. Aktiivihiilen syöttö savukaasuihin ohjautuu savukaasuvirran mukaan. 2.6 Jatkuvatoimiset mittaukset Jatkuvatoimisilla mittalaitteilla tarkkaillaan laitoksen polttoprosessin, savukaasunpuhdistuksen tehokkuutta sekä yleisesti laitoksen toimintaa.

11 10 Mittalaitteita on sijoitettu prosessien seurantaa varten laitokselle seuraavasti: Polttolinjat 1 ja 2: Polttoprosessin tehokkuutta tarkkaillaan kummallakin polttolinjalla mittaamalla jatkuvatoimisesti tulipesässä savukaasujen lämpötilaa, jäännöshappipitoisuutta sekä savukaasujen hiilimonoksidipitoisuutta. Savukaasujen lämpötilamittaus tapahtuu tulipesästä kolmesta eri pisteestä. Savukaasujen jäännöshappipitoisuus mitataan tulipesän esierottimen kohdalta. Savukaasujen hiilimonoksidipitoisuuden mittaus tapahtuu sähkösuodattimen jälkeisestä kanavasta. Em. mittausten lisäksi savukaasukanavasta ennen sähkösuodatinta mitataan savukaasujen happipitoisuutta. Savukaasunpuhdistuslaitos: Savukaasunpuhdistuslaitoksen yhteyteen letkusuodattimen jälkeen on toteutettu laitoksen varsinainen savukaasujen mittauspiste. Mittalaitekokonaisuus toteuttaa savukaasuille Valtioneuvoston asetuksen (VNa 362/2003) jätteen polttamisesta asettamat velvoitteet ja määräykset. Savukaasunpuhdistuksen tehokkuutta tarkkaillaan mittaamalla jatkuvatoimisesti (FTIR - tekniikkaan perustuvalla mittalaitteella) mm. savukaasun hiukkas-, suolahappo-, fluorivetyhappo-, rikkidioksidi- ja kokonaishiilivetypitoisuutta sekä savukaasun typen oksidien ja hiilimonoksidipitoisuutta. Savukaasupitoisuuksien redusointia varten on samaan pisteeseen toteutettu jatkuvatoiminen happi- ja vesipitoisuuksien mittaus. Savukaasujen dioksiini- ja furaanipitoisuuksien (PCDD/F) tarkkailu Savukaasujen dioksiini- ja furaanipitoisuuksia (VNa 362/2003 määrittelemät PCDD/PCDF yhdisteet, congeneerit) tarkkaillaan jatkuvatoimiseen näytteenottoon perustuvalla menetelmällä (näytteenkeräin ja kerätyn näytteen analyysi, Kuva 3). Laitteisto, ns. DECS keräin, koostuu kolmesta erillisestä kokonaisuudesta (Kuva 3 alla): näytteenkeruuyksikkö näyteabsorbenttiä sisältävä patruuna ja kontrolliyksikkö Kiinteästi savukaasukanavaan asennettu laitteisto on täysin automaattinen näytteenkeräin, joka koostuu lämmitetystä näytteenkeräyssondista, lämmitetystä suodatinpatruunakotelosta, savukaasun jäähdytysjärjestelmästä, XAD-2 -näyteabsorbentista ja virtausmittauslaitteesta (Pitot -putki). Jotta kosteus ei kondensoidu linjoihin, käytetään näytteenotossa lämmitettyä suodinkoteloa ja lämmitettyä näytelinjaa.

12 11 Kuva 3. Jatkuvatoiminen PCDD/PCDF näytteenottojärjestelmä (periaatekaavio) Laitteistolle on tehty huoltosopimus laitetoimittajan kanssa. Laitetoimittaja lähettää kerätyn näytteen analysoitavaksi joka toinen kuukausi. Analyysitulokset toimitetaan tiedoksi valvovalle viranomaiselle. Piiput: Kummassakin savukanavassa on savukaasujen tilavuusvirta- ja lämpötilamittaus. Melumittaus: Laitoksen toiminnasta aiheutuvia melupäästöjä ja niiden vaikutuksia lähivirkistysalueelle ja lähimmälle asuinalueelle seurataan jätteenpolttolaitosta kiertävän ajotien varressa olevaan valaisinpylvääseen sijoitetulla jatkuvatoimisella äänitasomittauksella alkaen (Kuva 4 alla), viranomaiselle esitetyn suunnitelman mukaisesti (raportointi kuukausittain). Melumittauslaitteisto koostuu seuraavista komponenteista: - äänitasomittari Rion NL-21 (tarkkailuluokka 2) - tietokone - analysointiohjelma. Mittauslaitteisto kalibroidaan 3 kk:n välein laitetoimittajan toimesta (huoltosopimus). Päästömittausten tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmä: Laitoksen valvomossa on päästömittausten tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmä. Järjestelmän avulla raportoidaan laitoksen jatkuvatoimiset mittaukset sekä suoritetaan lupaehtojen mukainen päästömittausten redusointi. Laitoksen prosessikaaviot on esitetty Liitteessä 1 seuraavasti: Orikedon jätteenpolttolaitoksen prosessit, Turun jätteenpolttolaitoksen jatkuvatoimiset päästömittaukset

13 Kuva 4. Meluaidatun laitosalueen ulkopuolelle (lounaispuolelle n. 30 m) lyhtypylvääseen asennettu jatkuvatoimineen äänitasomittari (Rion NL 21) ja tiedonsiirtoyhteys 12

14 13 3 LAITOKSEN TOIMINNAN JA KÄYTÖNTARKKAILU VUONNA Laitoksella käsitellyt jätteet Vastaanotetut jätteet vuonna 2012: Jätteenpolttolaitokselle otettiin vuonna 2012 vastaan jätettä tonnia. Tästä määrästä polttoon ohjautui tonnia syntypaikkalajiteltua sekajätettä tai polttokelpoista erityisjätettä. Tilastot vastaanotetuista jätteistä on esitetty Liitteessä Laitoksen toiminnassa syntyneet jätteet Yhdyskuntajäte: Jätteenpolttolaitoksella syntyvä vähäinen määrä yhdyskuntajätettä poltetaan laitoksella. Arinakuona: Jätteenpolttouunien arinakuonaa muodostui vuonna 2012 yhteensä 7097 tonnia ja se kuljetettiin Topinojan kaatopaikalle. Tilasto kaatopaikalle toimitetun arinakuonan määrästä on Liitteessä 3. Lopputuote: Ekokem Palvelut Oy:n kanssa v solmitun käsittelysopimuksen mukaisesti toimitettiin Porin käsittelylaitokselle v savukaasunpuhdistuksen lopputuotetta (sähkösuodinja pussisuodinerote) yhteensä t. Jätevedet: Laitoksella syntyvät jätevedet saniteettitiloista johdetaan kaupungin viemäriverkostoon. Vuonna 2012 laskettiin viemäriverkkoon saniteettitilojen jätevesiä n m 3. Polttoprosessista tulevat kuona-altaan jätevedet ohjataan savukaasunpuhdistuslaitoksen prosessivedeksi. Kuonabunkkerista kerätty vesi johdetaan ja käytetään kokonaisuudessaan puolikuivan savukaasunpuhdistusprosessin sumuttimen jäähdytysvetenä. Prosessivesien osalta jätteenpolttolaitos on jätevedetön.

15 Laitoksen käyttötarkkailu vuonna 2012 Jätteen käsittelykapasiteetti: Yhdyskuntajätettä poltettiin laitoksella keskimäärin 3,3 t/h/polttolinja. Käyttöaika: Jätteenpolttolaitoksen yhteenlaskettu käyntiaika vuonna 2012 oli tuntia (I-uuni 7481 tuntia, II-uuni 7183 tuntia). Lämpömäärä: Laitoksella tuotettu, kaukolämpöverkkoon viedyn lämmön määrä vuonna 2012 oli 101 GWh eli keskimäärin 2,1 MWh/t (netto). Lämmön talteenotto: Lämmön talteenotossa käytetyn kiertopetihiekan määrä vuonna 2012 oli n. 835 tonnia. Savukaasunpuhdistus: Savukaasunpuhdistuksessa käytetyn kalkin määrä vuonna 2012 oli n. 389 tonnia ja aktiivihiilen määrä n. 4 tonnia. Laitoksen toimintaa valvotaan jatkuvasti mm. seuraavien parametrien avulla: uunien ja pystykattiloiden lämpötila: 6 mittauspistettä/polttolinja primaari- ja sekundaari-ilman syöttö arinalle, virtausmittaus tuotettu kaukolämpöenergian määrän mittaus kattilaveden lämpötilan mittaus sähkösuotimet, virta- ja jännitemittaus pesuri, savukaasujen eri epäpuhtauksien pitoisuudet (FTIR tekniikka, katso kohta 3.4), savukaasumäärän virtausmittaus ja savukaasun lämpötilamittaus, kalkkimaidon virtauksen mittaus PCDD/F yhdisteiden "jatkuvatoiminen" näytteenotto jatkuvatoiminen ulkomelun mittaus jatkuvatoimiset päästömittauslaitteet (FTIR tekniikka) TV kuva kummaltakin arinalta valvomossa Laitoksen käytön kannalta tärkeiden mittausten lukemat merkitään käyttöpäiväkirjaan tunnin väliajoin.

16 Jatkuvatoimiset päästömittaukset ja ulkomelumittaus Jatkuvatoimiset päästömittaukset Jätteenpolttolaitoksella jatkuvatoimisen päästömittauslaitteiston mittaus- ja näytteenottokohdat sijoittuvat seuraavasti: Polttouunit (molemmat linjat) lämpötilamittaus kolme pistettä/uuni esierotin O 2 -mittaus Savukaasukanava välittömästi sähkösuotimen jälkeen (molemmat hormit) hiilimonoksidi, CO happi, O 2 Savupiippu, taso m merenpinnasta (molemmat hormit) lämpötilamittaus savukaasun virtausmittaus Jatkuvatoimiset päästömittauslaitteet, FTIR - tekniikka FTIR -laitteisto mittaa savukaasukanavasta ns. letkusuotimen jälkeen seuraavat päästökomponentit: hiilimonoksidi, CO vesipitoisuus, H 2 O kloorivety, HCl fluorivety, HF typen oksidit, NOx rikkidioksidi, SO 2 kokonaishiilivedyt, TOC Edellisten komponenttien lisäksi ko. kohdasta mitataan myös savukaasujen hiukkaspitoisuus happipitoisuus, O 2 savukaasujen jatkuvatoiminen PCDD/PCDF näytteenkeräys Laitoksen jatkuvatoimisten mittalaitteiden sijainnit on esitetty Liitteessä 1.2. Savukaasumittausten tulokset on ympäristölupapäätöksen ja VNa 362/2003 mukaisesti ilmoitettava pitoisuuksina kuivassa savukaasussa, normaalitilassa redusoituna 11 % jäännöshappipitoisuuteen. Mittaustietojen redusoinnit tehdään laskennallisesti puolikuivan savukaasun puhdistuslaitteiston jälkeen happi- ja vesimittausten avulla (FTIR laite).

17 Ulkomelun mittaus Laitoksen toiminnasta aiheutuvia melupäästöjä ja niiden vaikutuksia lähivirkistysalueelle ja lähimmälle asuinalueelle seurataan jätteenpolttolaitosta kiertävän ajotien varressa olevaan valaisinpylvääseen sijoitetulla jatkuvatoimisella äänitasomittauksella alkaen (Kuva 4), viranomaiselle esitetyn suunnitelman mukaisesti (katso Kuva 4) PCDD/F yhdisteiden "jatkuvatoiminen" näytteenotto Savukaasujen dioksiini- ja furaanipitoisuuksia (VNa 362/2003 määrittelemät PCDD/PCDF yhdisteet, congeneerit) tarkkaillaan jatkuvatoimiseen näytteenottoon perustuvalla menetelmällä laitoksen kesäseisokin jälkeen alkaen, (näytteenkeräin ja kerätyn näytteen analyysi, Kuva 3). Näytteenoton tulos raportoidaan joka toinen kuukausi viranomaiselle. Huollot ja kalibroinnit: Mittalaitteiden toimittaja on suorittanut huoltosopimusten mukaisesti (aiemmin asennetut laitteet, uudet laitteet) mittalaitteiden huollot, kalibroinnit ja säädöt, vähintään kerran kuukaudessa. Huoltojen yhteydessä on vaihdettu suodattimia, puhdistettu putkistoa ja vaihdettu muita kuluvia komponentteja. Kalibroinnit on tehty tarkastamalla 0-pisteet typellä ja alueet aluekaasuilla. FTIR- laitteiston kalibrointi tapahtuu automaattisesti kerran vuorokaudessa (laitteiston oma sisäinen kalibroituminen). Huoltosopimuksen piiriin kuuluvat kattila 1 ja 2 laitteet sekä savukaasun puhdistuslaitoksen jälkeen olevat laitteet eli kaikki laitoksen kaasuanalysaattorit. Suoritettavat toimenpiteet perustuvat standardiin EN ja sen kohtaan AST, jonka mukaan kerran vuodessa on suoritettava seuraavat työt: - näytteenkäsittelyn toiminnan tarkistus - näytelinjan tiiveystesti - nollan ja alueen tarkistus - nollan ja alueen ryöminnän tarkistus - lineaarisuuskalibrointi - dokumentoinnin tarkistus. Jätteenpolttolaitoksen eri mittalaitteiden QAL2- mittaukset toteutettiin velvoitemittauksen yhteydessä. Tarkastusmittaukset koskivat SO 2 -, NO x -, CO-, TOC-, HCl-, savukaasun virtausta ja hiukkasmittauksia. Mittaukset tehtiin standardin SFS-EN mukaisesti. Mittaustulosten perusteella laitoksen ilmaan johdettavat päästöt alittavat raja-arvot.

18 17 Laitosmittaukset vuonna 2012: 1. Polttolinjat Linjakohtaiset mittaukset ovat toimineet koko vuoden hyvin. Päästömittausten tiedonkeruun kuukausiraporttien pohjalta voi todeta, että mittalaitteet ovat toimineet pääsääntöisesti moitteettomasti. 2. Savukaasunpuhdistuslaitos Jätteenpolttolaitoksen jatkuvatoiminen päästömittauslaitteisto toteutetaan FTIR - tekniikkaan perustuvalla laitteistolla. Laitteisto mittaa savukaasukanavasta ns. letkusuotimen jälkeen ympäristölupapäätöksen ja VNa 362/2003 mukaisesti seuraavat päästökomponentit: hiilimonoksidi, CO vesipitoisuus, H 2 O kloorivety, HCl fluorivety, HF typen oksidit, NOx rikkidioksidi, SO 2 kokonaishiilivedyt, TOC Edellisten komponenttien lisäksi ko. kohdasta mitataan myös savukaasujen hiukkaspitoisuus ja happipitoisuus, O 2 savukaasujen jatkuvatoiminen PCDD/PCDF näytteenkeräys. Uusittu raportointikäytäntö noudattaa ympäristölupapäätöksen ja VNa 362/2003 asettamia mittaustulosten raportoinnista annettuja vaatimuksia ja ohjeita. PCDD/PCDF näytteenkeräysjärjestelmälle on tehty huoltosopimus laitetoimittajan kanssa. Laite huolletaan ja tarkastetaan käyntien yhteydessä. FTIR -mittalaite huolletaan ja kalibroidaan kerran kuukaudessa mittalaitetoimittajan toimesta huoltosopimuksen mukaisesti. Huoltojen yhteydessä on tarkastettu mittalaitteen toiminta ja näytteenottolinjojen toiminta. Huoltojen välillä laitoshenkilökunta seuraa laitteen toimintaa säännöllisesti. FTIR - laitteisto on toiminut hyvin ja luotettavasti koko vuoden Piiput Velvoitemittauksen yhteydessä v tarkastettiin lämpötila- ja virtausmittaukset ja niiden näyttämien todettiin olevan luotettavia.

19 Seisokit, häiriötilanteet 4. Tiedonkeruujärjestelmä: Jatkuvatoimisten mittauslaitteistojen tiedonkeruu- ja raportointilaitteistoa sekä mittaustulosten raportointikäytäntöä on päivitetty vastaamaan ympäristöluvan vaatimuksia. Raportointikäytäntö noudattaa jätteenpolttolaitoksen ympäristölupapäätöksen ja VNa 362/2003 asettamia mittaustulosten raportoinnista annettuja vaatimuksia ja ohjeita. Laitos on ollut pois käytöstä kesäseisokin ajan Puolikuiva savukaasunpuhdistuslaitos on toimintavuoden aikana ollut pois käytöstä kattiloiden käyttöaikana: Polttolinja 1: 12 h Polttolinja 2: 8 h Sähkösuodattimet ovat toimintavuonna olleet pois käytöstä kattiloiden käyttöaikana seuraavasti: Polttolinja 1: 9 h Polttolinja 2: 14 h Savukaasunpuhdistuslaitos ja sähkösuodatin eivät ole olleet samanaikaisesti pois käytöstä. 3.6 Laitoksella tehdyt merkittävät huolto- ja muutostyöt sekä hankinnat Laitoksella on toimintavuonna 2012 tehty mm. seuraavat huolto- ja muutostyöt sekä hankintapäätökset: molempien linjojen seisokkipuhdistus (kesä- ja muut seisokit) molempien jätekahmarien tarkastus ja kunnostus puhaltimien tarkastus ja huolto savukaasunpuhdistuslaitteiston ja polttolaitteiston tarkastus ja vuosihuolto raportointikäytännön kehittäminen (grafiikan lisäys ja muutokset) savukaasunpuhdistusyksikön (letkusuodin) tarkastus ja kunnostus letkusuotimen (savukaasut) sulkusyöttimen vaihto 3.7 Ympäristönsuojelun vuosiyhteenveto 2012 Polttolaitoksen vuosiyhteenvetoon (ympäristöhallinnon raportointipohjat) on kerätty keskeisiä laitoksen toimintaa koskevia tietoja kuukausittain. Ympäristönsuojelun vuosiyhteenveto on Liitteenä 5.

20 19 4 VELVOITEMITTAUKSET VUONNA 2012 Viranomaisen määräämät vuosittaiset savukaasujen päästömittaukset sekä laitoksen QAL2 - tarkastusmittaus tehtiin Ramboll Analytics Oy:n toimesta Turun kaupungin jätteenpolttolaitoksella ja suppeammat velvoitemittaukset Mittaukset käsittivät jätteenpolttolaitoksen vuosittaiset viranomais-velvoitemittaukset sekä rinnakkaismittaukset laitoksen jatkuvatoimisille kaasuanalysaattoreille, virtausmittareille ja lämpötila-antureille. Mittauksissa selvitettiin laitoksen ilmansuojeluilmoituksessa esitettyjen päästökomponenttien pitoisuuksia ja todennettiin mittauksin ja laskelmien avulla polttolaitoksen uunien poltto-olosuhteiden vaatimusten täyttymistä. Rinnakkaismittausten avulla verrattiin laitoksen analysaattoreiden toimintaa mittausryhmän omiin analysaattoreihin. Laitoksen savukaasuanalysaattoreille tehtiin myös monipistekalibroinnit mittalaitteiden lineaarisuuden tarkistamiseksi. 4.1 Vuosittaiset savukaasujen päästömittaukset Mittaustulosten perusteella (Ramboll Analytics Oy) laitoksen päästöt alittavat VNa 362/2003 ja ympäristölupapäätöksen määrittelemät savukaasupäästöjen rajaarvot. Laitoksen jatkuvatoimisen päästömittauslaitteiston (FTIR - mittalaite) tulokset eri savukaasukomponenteille on ilmoitettu kuivassa savukaasussa normaalitilassa redusoituna 11 % jäännöshappipitoisuuteen (O 2 ). Nämä mittaustulokset sekä velvoitemittauksissa analysoidut PCDD/PDCF yhdisteiden mitatut savukaasupitoisuudet sekä vertailu lupamääräyksiin on esitetty Liitteessä 4 seuraavasti: Yhteenvetotaulukko päästömittauksista sekä yhteenvetotaulukko molempien kattiloiden tulipesien lämpötilojen rinnakkaismittauksista sekä viipymäaikalaskelmista Yhteenvetotaulukko rinnakkaismittauksista Yhteenvetotaulukko päästömittauksista PCDD/PCDF yhdisteiden savukaasupitoisuudet

21 Rinnakkaismittaukset: Jatkuvatoimisten kaasuanalysaattoreiden, hiukkas- ja virtausmittareiden ja lämpötilaantureiden rinnakkaismittaukset sekä QAL2- mittaukset suoritettiin Ramboll Analytics Oy:n toimesta laitoksen vuosittaisten päästömittausten yhteydessä Rinnakkaismittaustulosten perusteella laitoksen mittalaitteet toimivat luotettavasti mittaustoleranssien puitteissa ja niiden tulokset ovat hyvin lähellä referenssimittalaitteita. Savukaasujen hiukkaspitoisuudet ovat erittäin pieniä, tasolla 1 mg/m 3 n tai sen alle, ja lähestyvät käytetyn tekniikan mittaustarkkuutta (manuaalinen näytteenotto, savukaasukanavaan asennettu jatkuvatoiminen hiukkasmittaus). Tulokset rinnakkaismittauksista on esitetty Liitteen 4 taulukoissa. 4.3 Poltto-olosuhdevaatimusten täyttymisen tarkastelu Laitokselle on asetettu vaatimus poltto-olosuhteista, joiden mukaan tulipesässä savukaasujen lämpötilan on oltava yli 850 o C viimeisen ilmasyötön jälkeen, savukaasujen viipymäaika vähintään 2 sekuntia ja jäännöshappipitoisuuden vähintään 6 %. Viipymäaikalaskelmat perustuvat kattilavalmistajan ilmoittamiin laskukaavoihin, laskennallisiin savukaasumääriin ja tilaajan toimittamista tulipesäpiirustuksista laskettuihin lämmönsiirtopintoihin. Yhteenveto molempien kattiloiden tulipesien lämpötilojen rinnakkaismittauksista on esitetty Liitteessä Arinakuona, lentotuhka ja lopputuote Vuosittaisen päästömittaustutkimuksen (Ramboll Analytics Oy) yhteydessä analysoitiin molempien polttolinjojen arinakuonan, lentotuhkan ja lopputuotteen kokoomanäytteistä PCDD/PCDF -yhdisteet, raskasmetalleista elohopea, kadmium ja lyijy sekä palava ainesosa. Yhteenveto tuloksista on esitetty Liitteessä 6. Jätteenpolttolaitoksen ympäristöluvan mukaisesti arinakuonan, pohjakuonan, näytteenotto suoritetaan kolme - neljä kertaa vuodessa. Ympäristöluvan mukainen näytteenotto on aloitettu vuonna Näytteenottokertoja on ollut neljä vuoden 2012 aikana seuraavasti: 1. 3/ / /2012 ja 4. 12/2012.

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 2 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2013... 2 2.1 Vuoden 2013 mittauksista/tutkimuksista valmistuneet raportit... 3 2.2 Päästöt ilmaan... 3 2.3 Päästöt veteen... 4 2.4 Ilmanlaadun

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA Erikoistutkija Tuula Pellikka TUTKIMUKSEN TAUSTA Tavoitteena oli tutkia käytännön kenttäkokeiden avulla hevosenlannan ja kuivikkeen seoksen polton ilmaan vapautuvia

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

Ympäristöratkaisut Case Tornion Voima Oy. Results From Assets Environmental Excellence

Ympäristöratkaisut Case Tornion Voima Oy. Results From Assets Environmental Excellence Ympäristöratkaisut Case Tornion Voima Oy Results From Assets Environmental Excellence Sisältö Taustaa - Laitoksen esittely - Ympäristöluvan tarkkailuvaatimukset Päästöjen valvontaratkaisu - Päästölaskennat,

Lisätiedot

KOTKAN ENERGIA OY:N HYÖTYVOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI Raportti ET

KOTKAN ENERGIA OY:N HYÖTYVOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI Raportti ET KOTKAN ENERGIA OY:N HYÖTYVOIMALAITOKSEN YHTEENVORAPORTTI 2015 Raportti Sisällysluettelo 1 Yleistä...3 2 Tuotanto...3 2.1 Tuotantoprosessi...3 3 Käyttötarkkailu...4 3.1 Polttoainetarkkailu...5 3.2 Arinakattilan

Lisätiedot

Valtakunnalliset päästömittaajapäivät Energiateollisuus ja uusi lainsäädäntö

Valtakunnalliset päästömittaajapäivät Energiateollisuus ja uusi lainsäädäntö Valtakunnalliset päästömittaajapäivät 12.- Energiateollisuus ja uusi lainsäädäntö LCP-BREF:n päästö- ja mittausvelvoitteet Heidi Lettojärvi Päästösääntely Jätteenpolttoasetus (151/2013) JÄTTEENPOLTON BREF

Lisätiedot

Lahti Energia. Kokemuksia termisestä kaasutuksesta Matti Kivelä Puh

Lahti Energia. Kokemuksia termisestä kaasutuksesta Matti Kivelä Puh Lahti Energia Kokemuksia termisestä kaasutuksesta 22.04.2010 Matti Kivelä Puh 050 5981240 matti.kivela@lahtienergia.fi LE:n energiatuotannon polttoaineet 2008 Öljy 0,3 % Muut 0,8 % Energiajäte 3 % Puu

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Yleistä Tähän raporttiin on koottu yhteenveto Jyväskylän keskustan ja Palokan mittausasemien

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro ISAVI/74/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

RAPORTTI 16X Q METSÄ FIBRE OY JOUTSENON TEHDAS Kaasuttimen polttoainekuivurin poistokaasujen hiukkaspitoisuudet ja päästöt

RAPORTTI 16X Q METSÄ FIBRE OY JOUTSENON TEHDAS Kaasuttimen polttoainekuivurin poistokaasujen hiukkaspitoisuudet ja päästöt RAPORTTI 16X142729.10.Q850-002 6.9.2013 METSÄ FIBRE OY JOUTSENON TEHDAS Kaasuttimen polttoainekuivurin poistokaasujen hiukkaspitoisuudet ja päästöt Joutseno 21.8.2013 PÖYRY FINLAND OY Viite 16X142729.10.Q850-002

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2014

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2014 Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Asiakirjatyyppi Yhteenvetoraportti Päivämäärä 30.3.2015 Viite 1510010636 006 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA

Lisätiedot

Tornion tehtaiden hiukkaspäästökohteet ja puhdistinlaitteet osastoittain

Tornion tehtaiden hiukkaspäästökohteet ja puhdistinlaitteet osastoittain LIITE 2 1 (13) Tornion tehtaiden hiukkaspäästökohteet ja puhdistinlaitteet osastoittain Ferrokromitehtaan hiukkaspäästökohteet puhdistinlaitteineen. Päästökohde Puhdistinlaite tai 1 Koksiasema, koksinkuivaus

Lisätiedot

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen TAUSTA JA SISÄLTÖ Selvitys polttolaitosten savukaasupesureiden

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

BOREALIS POLYMERS OY AROMAATTITUOTANNON PÄÄSTÖMITTAUKSET 2013

BOREALIS POLYMERS OY AROMAATTITUOTANNON PÄÄSTÖMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Borealis Polymers Oy Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 28.8.2013 Viite 82137404-03A BOREALIS POLYMERS OY AROMAATTITUOTANNON PÄÄSTÖMITTAUKSET 2013 Päivämäärä 28.8.2013 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Ympäristölupahakemuksen täydennys Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Vuosiraportti 2015 Haapaveden voimalaitos. HAAPAVEDEN VOIMALAITOKSEN VUOSIRAPORTTI 2015 Sisältö

Vuosiraportti 2015 Haapaveden voimalaitos. HAAPAVEDEN VOIMALAITOKSEN VUOSIRAPORTTI 2015 Sisältö HAAPAVEDEN VOIMALAITOKSEN VUOSIRAPORTTI 2015 Sisältö 1. Laitoksen yleistiedot 2. Polttoaineiden kulutus ja laatu 3. Energiantuotanto ja käyttötunnit 4. Päästöt ilmaan 5. Kemikaalit 6. Jätehuolto 7. Veden

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ 1(5) PÄÄTÖS Nro Dnro 3 YLO LOS-2003-Y-1283-121 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen

Lisätiedot

Lausunto aluehallintovirastolle Äänevoima Oy:n voimalaitoksen lupamääräysten tarkistamishakemuksesta

Lausunto aluehallintovirastolle Äänevoima Oy:n voimalaitoksen lupamääräysten tarkistamishakemuksesta Ympäristölautakunta 53 24.06.2015 Lausunto aluehallintovirastolle Äänevoima Oy:n voimalaitoksen lupamääräysten tarkistamishakemuksesta 366/11.01.00.01/2015 YMPL 53 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Turun kaupunki, Jätteenpolttoliikelaitos (aiemmin Jätelaitos) Linnankatu 55 K 20100 Turku

Turun kaupunki, Jätteenpolttoliikelaitos (aiemmin Jätelaitos) Linnankatu 55 K 20100 Turku 1(44) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 72 YLO LOS-2008-Y-275-111 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2009 ASIA Päätös Turun kaupungin Jätteenpolttoliikelaitoksen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Esityksen sisältö Ekopellettien ja puupellettien vertailua polttotekniikan kannalta Koetuloksia ekopellettien poltosta

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro HAM-2004-Y Nro YLO/lup/133/

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro HAM-2004-Y Nro YLO/lup/133/ H Ä M E E N YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro HAM-2004-Y-1-111....................... Nro YLO/lup/133/04 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2004 Liite ASIA Päätös Koskisen Oy:n ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 8/18 BENSIINI (20 000 L) GLYKOLI (40 000 L) DIESELÖLJY (4 500 L) GLYKOLI- JÄTE (1000 L) BENSIININ TÄYTTÖ- ASEMA MATERIAALI- LABORATORIO (vähäisiä määriä kaasuja) LIUOTINVÄRI- PUMPPAAMO

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kurkistus soodakattilan liekkeihin

Kurkistus soodakattilan liekkeihin Kurkistus soodakattilan liekkeihin Esa K. Vakkilainen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto 1 17.8.2014 Sisältö Soodakattila mikä se on Oulusta Kymiin Mustalipeä on uusiutuva polttoaine Lipeän palaminen

Lisätiedot

>> Ekovoimalaitos täydessä toiminnassa

>>  Ekovoimalaitos täydessä toiminnassa Ekovoimalaitos täydessä toiminnassa Riikinvoima Oy lyhyesti 100 % kunnallinen osakeyhtiö, osakkaina Varkauden Aluelämpö ja kahdeksan itä-suomalaista jätehuoltoyhtiötä Osakkaat huolehtivat noin 640 000

Lisätiedot

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus KEMIALLISIIN REAKTIOIHIN PERUSTUVA POLTTOAINEEN PALAMINEN Voimalaitoksessa käytetään polttoaineena

Lisätiedot

KALKKIA SAVUKAASUJEN PUHDISTUKSEEN

KALKKIA SAVUKAASUJEN PUHDISTUKSEEN KALKKIA SAVUKAASUJEN PUHDISTUKSEEN Puhtaat savukaasut puhdas ilma SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN LIETEMÄÄRIEN RAPORTOINTI YMPÄRISTÖHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄÄN

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN LIETEMÄÄRIEN RAPORTOINTI YMPÄRISTÖHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN LIETEMÄÄRIEN RAPORTOINTI YMPÄRISTÖHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄÄN Esipuhe Tämä ohje on pelkistetty kuvaus siitä, miten asumisjätevedenilla muodostuvien lietteiden määrät sekä iden

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

EKOKEM OYJ:N ILMAN LAADUN JA YMPÄRISTÖN TILAN TARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 RIIHIMÄKI

EKOKEM OYJ:N ILMAN LAADUN JA YMPÄRISTÖN TILAN TARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 RIIHIMÄKI EKOKEM OYJ:N ILMAN LAADUN JA YMPÄRISTÖN TILAN TARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 RIIHIMÄKI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 2. Polttolaitosten kuvaukset... 2 2.1 Korkealämpötilapoltto, Polttolinja 1... 2 2.2

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Pellettikoe. Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela

Pellettikoe. Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela Pellettikoe Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela Johdanto Tässä kokeessa LAMKin ympäristötekniikan opiskelijat havainnollistivat miten puupellettien kosteuden muutos vaikuttaa

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY. Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta

KANTELEEN VOIMA OY. Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta KANTELEEN VOIMA OY Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta Konsorttio / Kanteleen Voiman omistajat Oy Katternö Kraft Ab Herrfors, Pietarsaari, uusikaarlepyy, Ähtävä, Veteli, Tammisaari Kaakon Energia

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, L 52/12 Euroopan unionin virallinen lehti 24.2.2012 PÄÄTÖKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 10 päivänä helmikuuta 2012, teollisuuden päästöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Päätös. Nro 120/2011/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011

Päätös. Nro 120/2011/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 120/2011/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Nordkalk Oy Ab:n

Lisätiedot

Kaatopaikkakelpoisuus valvovan viranomaisen näkökulmasta: Case valimo

Kaatopaikkakelpoisuus valvovan viranomaisen näkökulmasta: Case valimo Kaatopaikkakelpoisuus valvovan viranomaisen näkökulmasta: Case valimo Tuomo Eskelinen Ylitarkastaja 1 Valimon jätteet Ympäristöluvassa kaatopaikalle sijoitettavia jätteitä: hiekka 11,6 t ja sekajäte 83

Lisätiedot

TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA PÄÄSTÖJEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUT JOHTAMIS- JÄRJESTELMÄT JA -STRATEGIAT

TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA PÄÄSTÖJEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUT JOHTAMIS- JÄRJESTELMÄT JA -STRATEGIAT TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA Ilmansuojelupäivät Kirsi Koivunen SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI (SVA), SIDOSRYHMÄTYÖ JA VAIKUTUKSET ALUETALOUTEEN YMPÄRISTÖLAINSÄÄNNÖN

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 36/2012/1 Dnro ESAVI/36/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 36/2012/1 Dnro ESAVI/36/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 36/2012/1 Dnro ESAVI/36/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kuituliete-biopolttoainesekoitteen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 58

Ympäristönsuojelulain 58 Etelä-Suomi Päätös Nro 2/2012/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.1.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukainen hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitos 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan orgaanisia

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI 30.1.2014 Kirsi Koivunen, Pöyry

SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI 30.1.2014 Kirsi Koivunen, Pöyry SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI Kirsi Koivunen, Pöyry JOHDANTO Suurten polttolaitosten uuden BREF:n luonnos julkaistiin

Lisätiedot

Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry

Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry LCP BREF:N KUSTANNUSVAIKUTUKSET BIOMASSAA JA TURVETTA KÄYTTÄVILLE POLTTOLAITOKSILLE SISÄLTÖ Johdanto 3 Tarkastelun lähtökohdat / päästökomponentit 4 Tarkasteltavat

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Jyväskylä 24.1.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Riikinvoiman ajankohtaiset

Riikinvoiman ajankohtaiset Riikinvoiman ajankohtaiset Yhdyskuntajätteestä energiaa kiertopetitekniikalla 18.2.2016 Sisältö 1. Hanke- ja prosessiesittely 2. Kiertopetitekniikan haasteet ja mahdollisuudet 3. Tilannekatsaus Riikinvoiman

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 6/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/496/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011

PÄÄTÖS. Nro 6/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/496/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 PÄÄTÖS Nro 6/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/496/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA HAKIJA JA LAITOS TOIMINNAN SIJAINTI Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee KemFine

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka. Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka. Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU HARJOITUSTYÖOHJE SISÄLLYS SYMBOLILUETTELO 3 1 JOHDANTO 4 2 TYÖOHJE

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Lupahakemuksen täydennys

Lupahakemuksen täydennys Lupahakemuksen täydennys 26.4.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-04-26 2 / 6 Lupahakemuksen täydennys Täydennyskehotuksessa (11.4.2012) täsmennettäväksi pyydetyt

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 27/2009/1 Dnro LSY-2008-Y-289 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 27/2009/1 Dnro LSY-2008-Y-289 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2009 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 27/2009/1 Dnro LSY-2008-Y-289 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2009 ASIA Boliden Harjavalta Oy:n suunnitelma rikkidioksidipäästöjen vähentämiseksi,

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Ylitarkastaja Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Ylitarkastaja Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja 10.11.2005 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI POLTTOAINETEHOLTAAN VÄ- HINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAITOSTEN JA KAASUTURBIINIEN RIKKIDI- OKSIDI-,

Lisätiedot

PL VALKEAKOSKI LAITOS JA SEN SIJAINTI

PL VALKEAKOSKI LAITOS JA SEN SIJAINTI PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Pirkanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO SELVITYS Kari Koistinen 1(5) Savon Sellu Oy PL 57 70101 Kuopio Puh 010 660 6999 Fax 010 660 6212 SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO Savon

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti 2013 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Jätepolttoaineen määrä ja laatu... 2 Polttoaine... 2 Jätenumero... 2 Kuiva-aine %... 2 Määrä t/a 2013... 2 REF I ja II... 2 150101,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 124 YLO LOS-2007-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 124 YLO LOS-2007-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 124 YLO LOS-2007-Y-765-111 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2007 ASIA Päätös Turku Energia Oy:n ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

VTT:n kaasutustekniikan erikoismittaukset. Sanna Tuomi, Matti Reinikainen 13.06.2013, PIKOKAASU-seminaari VTT Technical Research Centre of Finland

VTT:n kaasutustekniikan erikoismittaukset. Sanna Tuomi, Matti Reinikainen 13.06.2013, PIKOKAASU-seminaari VTT Technical Research Centre of Finland VTT:n kaasutustekniikan erikoismittaukset Sanna Tuomi, Matti Reinikainen 13.06.2013, PIKOKAASU-seminaari VTT Technical Research Centre of Finland 2 Kaasutuskaasun epäpuhtaudet Kaasutuskaasu sisältää polttoaineesta

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero TAMPERE PIR 2006 Y Puh.

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero TAMPERE PIR 2006 Y Puh. Ympäristölupaosasto Annettu julkipanon jälkeen PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 16.11.2007 PIR 2006 Y 4 111 Puh. 020 490 104 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 37/09/2 Dnro ISY-2009-Y-23 Annettu julkipanon jälkeen 9.3.2009 ILMOITUKSEN TEKIJÄ. Pankaboard Oy Ruukintie 2 81750 Pankakoski

PÄÄTÖS Nro 37/09/2 Dnro ISY-2009-Y-23 Annettu julkipanon jälkeen 9.3.2009 ILMOITUKSEN TEKIJÄ. Pankaboard Oy Ruukintie 2 81750 Pankakoski PÄÄTÖS Nro 37/09/2 Dnro ISY-2009-Y-23 Annettu julkipanon jälkeen 9.3.2009 ILMOITUKSEN TEKIJÄ Pankaboard Oy Ruukintie 2 81750 Pankakoski ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka koskee REF

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut

Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut Antto Kulla, kehityspäällikkö Turku Energia Kuntien 8. ilmastokonferenssi 12.-13.5.2016 Tampere Turun seudun kaukolämmityksen CO2-päästöt 2015 n. 25 % (Uusiutuvien

Lisätiedot

Vaskiluodon Voiman bioenergian

Vaskiluodon Voiman bioenergian Vaskiluodon Voiman bioenergian käyttönäkymiä - Puuta kaasuksi, lämmöksi ja sähköksi Hankintapäällikkö Timo Orava EPV Energia Oy EPV Energia Oy 5.5.2013 1 Vaskiluodon Voima Oy FINLAND Vaasa 230 MW e, 170

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Case Westenergy Suunnittelun yhteensovittaminen ja yhteiset tavoitteet

Case Westenergy Suunnittelun yhteensovittaminen ja yhteiset tavoitteet Copyright 2012 Citec Group Oy Ab 11 Sept 2014 SKI Case Westenergy Suunnittelun yhteensovittaminen ja yhteiset tavoitteet Westenergy Mustasaari Westenergy muuntaa polttokelpoisen jätteesi energiaksi, joka

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE. Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille

TURVALLISUUSTIEDOTE. Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille TURVALLISUUSTIEDOTE Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille Sisällysluettelo 1. Turvallisuuteen kiinnitetään huomiota s. 3 2. Yleistä s. 3 3. Kymijärven voimalaitoksen kuvaus

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 110 A :SSÄ TARKOI- TETUSTA POLTTOAINETEHOLTAAN VÄHINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAI-

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 4.2.2016 1 Sisältö Vedenkäsittelyn vaatimukset Mitä voimalaitoksen vesikemialla tarkoitetaan? Voimalaitosten

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017

LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017 LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 11.12.2012 1(7) 1. JOHDANTO Lappeenrannan seudun ympäristötoimi vastaa ympäristönsuojelusta Lappeenrannan,

Lisätiedot

ASIA UPM-Kymmene Oyj:n Tervasaaren tehtaiden ympäristöluvan nro 11/2009/1 lupamääräyksessä 46. määrätty selvitys kattilan K 2 mittausjärjestelmästä,

ASIA UPM-Kymmene Oyj:n Tervasaaren tehtaiden ympäristöluvan nro 11/2009/1 lupamääräyksessä 46. määrätty selvitys kattilan K 2 mittausjärjestelmästä, Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 41 /2010/1 Dnro LSSAVI/147/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2010 ASIA UPM-Kymmene Oyj:n Tervasaaren tehtaiden ympäristöluvan nro 11/2009/1 lupamääräyksessä 46.

Lisätiedot

Haminan Energia Biokaasulaitos Virolahti 21.10.2015

Haminan Energia Biokaasulaitos Virolahti 21.10.2015 Haminan Energia Biokaasulaitos Virolahti 21.10.2015 Haminan Energia Oy Perustettu 23.3.1901 Maakaasun jakelu aloitettiin 3.12.1982 Haminan Energia Oy:ksi 1.9.1994 Haminan kaupungin 100% omistama energiayhtiö

Lisätiedot