VAASAN YLIOPISTO LEVÓN INSTITUUTTI VAASAN ENERGIAINSTITUUTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASAN YLIOPISTO LEVÓN INSTITUUTTI VAASAN ENERGIAINSTITUUTTI"

Transkriptio

1

2

3 VAASAN YLIOPISTO LEVÓN INSTITUUTTI VAASAN ENERGIAINSTITUUTTI Vaasan tiedepuistotalon energianhallintaratkaisut Riku Rikkola Patrik Sjöholm Pekka Peura VAASA 2008

4 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ JOHDANTO Tavoitteet ja konsepti Kohde ja rajaukset Rakenne Referenssikohteita RAKENNUKSEN ENERGIAHUOLTO Rakennuksen energiatase Rakennuksen energiankulutus Ostoenergiankulutus Rakennuksen energiatehokkuuden kehittäminen Ostoenergiatarvetta pienentävät lähienergiantuotantoratkaisut MENETELMÄT Energiatodistus Energiatehokkuusluku ja luokitus TIEDEPUISTON ENERGIAHUOLLON JÄRJESTÄMINEN Perustiedot Skenaario 1: Normitoimistorakennus Skenaario 2: Matalaenergiatoimistorakennus Skenaario 3: Huippuenergiatehokas toimistorakennus Skenaario 4: Huippuenergiatehokas toimistorakennus ja energiantuotanto Ideariihen tuloksia JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHDELUETTELO LIITTEET Liite 1. Tiedepuistotalon sijoittuminen Liite 2. Torni rakennuksen julkisivu Liite 3. L rakennuksen julkisivu Liite 4. Torni rakennuksen julkisivu jossa aurinkopaneelit Liite 5. L rakennuksen julkisivu jossa aurinkopaneelit

5 TIIVISTELMÄ Tämä Vaasan tiedepuistotalon energiaratkaisuja käsittelevä esiselvitys on toteutettu Vaasa Science Parkin ja Teknologiakeskus Merinovan toimeksiantona Vaasan yliopiston Levóninstituutissa. Energiatehokkuuslaskennan toteuttamisessa on käytetty VTT:n asiantuntemusta. Raportti on laadittu Vaasan tiedepuistotalon energiaratkaisujen suunnittelemista varten. Tarkoituksena on ollut selvittää vaihtoehtoisia toteutustapoja tiedepuistotalon energiahuollon järjestämiseksi taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Raportissa keskitytään arvioimaan erityisesti rakennuksen energiatehokkuuden ja uusiutuvan lähienergiantuotannon tarjoamia mahdollisuuksia Vaasan tiedepuistohankkeelle. Raportissa luodaan katsaus rakennuksen energiataseen muodostumiseen ja sen osatekijöihin. Erilaiset vaihtoehdot on koottu skenaarioihin, joiden avulla havainnollistetaan energiaratkaisujen integroimisesta syntyviä kustannuksia ja saavutettavia hyötyjä suhteessa rakennuksen elinkaareen. Kiinteistöön integroitavilla ratkaisuilla ja järjestelmillä voidaan vaikuttaa merkittävästi energiatehokkuuteen. Huomionarvoinen seikka on se, että jo pienellä lisäinvestoinnilla energiatehokkuuteen on saavutettavissa merkittäviä taloudellisia, mutta myös ekologisia hyötyjä. Saavutettuja tuloksia konkretisoidaan erityisesti energiatehokkuusluvun ja luokituksen tarjoaman vertailuperustan pohjalta. Energiatehokkuuden lisäksi tarkoituksena on ollut myös havainnollistaa energian kulutukseen ja tuotantoon liittyviä mahdollisuuksia. Raportissa kaikki käsiteltävät energiantuotantoratkaisut perustuvat uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen. Monista potentiaalisista vaihtoehdoista raporttiin on sisällytetty matalaenergiaverkko, aurinkosähköjärjestelmä ja polttokenno. Raportti korostaa näiden uutuusarvoltaan merkittävien teknologioiden taloudellista, ekologista ja imagollista lisäarvoa Vaasan kaupungille, tiedepuistolle ja paikalliselle uuden energian liiketoiminalle. Myös uuden energian tutkimus ja opetustoiminnan juurruttaminen Vaasaan nähdään ainutlaatuisena mahdollisuutena, jonka realisoitumisessa tiedepuiston yhteyteen toteutettavilla energianhallinnan ratkaisuilla on oma merkittävä roolinsa. Raportin lopuksi merkittävimmät havainnot tiivistetään loppupäätelmiksi ja suosituksiksi, joihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota tiedepuistotalon suunnittelussa. Raportissa todetaan myös, että energiaratkaisuiden valinnalla on huomattavia taloudellisia, mutta lisäksi imagollisia ja aineettomia vaikutuksia. 3

6 4

7 1. JOHDANTO 1.1 Tavoitteet ja konsepti Esiselvityksen tavoitteena on ollut tuottaa informaatiota ekologisesti ja taloudellisesti kestävistä energianhallintaratkaisuista Vaasan tiedepuistotalon ( Innotalo ) suunnittelun tueksi. Tätä tietoa on tarkoitus käyttää apuna tehtäessä Innotalon energiaratkaisujen valintoja käytännössä. Työn pohjaksi hahmoteltiin konsepti, jonka mukaan talon energiaratkaisujen kokonaisuus koostuu seuraavista osista (kuva 1): Energian säästö ja tehokas käyttö (RUE; Rational Use of Energy) Energian tuotanto uusiutuvista energialähteistä (RES; Renewable Energy Sources) Kuva 1. Rakennuksen integroidun energiaratkaisun periaate. Konseptin mukaisesti rakennuksen integroitu energiaratkaisu kootaan erilaisista kuhunkin paikkaan parhaiten soveltuvista teknisistä vaihtoehdoista niin, että lopputuloksena saavutetaan mahdollisimman korkea energiaomavaraisuuden aste. Taloudellisten ja teknisten seikkojen vuoksi käytännössä voi olla tarpeen koostaa vaihtoehtoja, joista tehokkain ja taloudellisin valitaan toteutettavaksi. 5

8 Tässä esiselvityksessä esitetään neljä toteutuskonseptia kestävän energiahuollon huomioimiseksi Vaasan tiedepuistotalon suunnittelussa. Esille nostetaan energiaratkaisuja, joilla voidaan vaikuttaa erityisesti kiinteistön: Energiantarpeeseen Energian tehokkaaseen käyttöön Energian tuotantoon uusiutuvista energialähteistä Ratkaisuvaihtoehtoja arvioidaan erityisesti teknis taloudellisesta näkökulmasta. Yleensä energiaratkaisut tulee sisällyttää hankesuunnitteluun hyvissä ajoin. Vaasan tiedepuistohankkeen voidaan katsoa olevan tämän esiselvityksen toteutushetkellä luonnossuunnitteluvaiheessa (kuva 2). Tontin hankinta Markkinointi ja T&K Hankekehitys Luonnossuunnittelu Suunnittelu Rakentaminen Käyttöönotto Ylläpito Vaikutusmahdollisuudet pienenevät Kuva 2. Energiaratkaisujen integrointi rakennushankkeisiin (VTT, Airaksinen 2006). Normirakentamista edistyneempien energiaratkaisujen hyödyntäminen tiedepuistokiinteistön energiahuollossa edellyttää näiden ratkaisujen välitöntä sisällyttämistä osaksi muuta hankesuunnittelua. 1.2 Kohde ja rajaukset Tämän selvityksen kohteena on Vaasan yliopistokampuksen yhteyteen suunniteltavan tiedepuistoalueen rakennusvaiheen 1 kiinteistöt ja niiden energiaratkaisut (kuva 3). Tiedepuisto tulee sijaitsemaan Palosaaren sillan vieressä, Wolffintien ja Yliopistonrannan risteyksessä. Alueella sijaitsee tällä hetkellä FM Boats:in rakennus varastoineen. 6

9 Kuva 3. Vaasan tiedepuistokiinteistön ensimmäinen rakennusvaihe. Ensimmäisen rakennusvaiheen laajuudeksi on kaavailtu noin kerrosneliömetriä. Se käsittää 12 kerroksisen tornirakennuksen (7 400m 2 ) ja L muotoisen (3 500m 2 ) rakennuksen, joka sijoittuu tornirakennuksen yhteyteen. Suunniteltavat kiinteistöt ovat ympäristöministeriön energiatodistusoppaan mukaisia uudistoimistorakennuksia. Energiaratkaisujen arvioinnissa hyödynnetään saatavilla olevien lähtötietojen puitteissa tämän kiinteistötyypin säännöksiä ja suosituksia. Raportin toteutusvaiheessa saatavilla olevat tiedot ovat rajoittuneet arkkitehdiltä saatuihin rakennusten mitta ja laajuustietoihin. Valtaosa energiatehokkuusluvun laskennalle oleellisista tiedoista koskien rakenteita, sähkö ja valaistusjärjestelmiä, lämmitys, ilmanvaihto ja vesijärjestelmiä, puuttuvat. Tiedot puuttuvat, koska kiinteistön suunnittelu ei ole edennyt edellä mainittuihin vaiheisiin. Laskelmissa kriittistä huomioida seuraavat varaukset: Laskelmat eivät huomioi energian hinnan muutoksia ja korkokehitystä. Laskelmissa esitetyt euromääräiset arviot eivät sisällä arvonlisäveroa. Laskelmissa ei myöskään huomioida todellisia toteutuvia kustannuksia sähkö ja kaukolämpöenergian vuosi ja liittymismaksuissa. Kohtuulliseen arviointitarkkuuteen pääsemiseksi raportin laatijat ovat hyödyntäneet VTT:n rakennusten energiatehokkuuteen erikoistuneiden asiantuntijoiden osaamista. 7

10 1.3 Rakenne Raportin kappaleessa 2 esitetään tiivistetysti näkökulmia rakennuksen energiatehokkaaseen energiahuoltoon. Kappaleessa 3 käsitellään lyhyesti energiatodistuksen sisältö ja energiatehokkuusluvun laskenta. Kappaleessa 4 esitetään skenaariotarkastelun avulla neljä lähestymistapaa energiahuollon järjestämiseksi Vaasan tiedepuistotalon yhteydessä. Skenaariotarkastelujen tavoitteena on rakennuksen energiatarpeen vähentäminen, energian tehokas käyttö ja energiantuotanto kiinteistön tarpeisiin uusiutuvista energialähteistä. Lopuksi arvioidaan alustavasti eri skenaarioihin liittyvien energiainvestointien suuruutta ja takaisinmaksuaikoja. Raportin lopussa esitetään johtopäätökset ja suositukset. Kappaleessa korostetaan riippumattomasta näkökulmasta eri toteutuskonseptien vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. 1.4 Referenssikohteita MERA matalaenergiakerrostalo Suomi, Espoo Suomessa energiatehokasta uudisrakentamista on tutkinut muun muassa Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT). Tähän päivään mennessä matalaenergiarakentamisen periaatteiden mukaisesti toteutettuja kerrostalokohteita on vain muutamia. Hyvä esimerkkikohde on vuonna 2005 Espoon Leppävaaraan valmistunut matalaenergiakerrostalo. VTT:n laskelmien mukaan kyseisen kerrostalon rakennuskustannukset olivat vain 1,7 prosenttia korkeammat kuin normikerrostalossa. Neliömäärään suhteutettuna tämä tarkoittaa noin 27 /brm 2. VTT:n tutkimuksissa matalaenergiarakentamisen investointien takaisinmaksuajaksi on määritelty keskimäärin 5 7 vuotta. Investointien takaisinmaksuajan jälkeen matalaenergiarakennuksen käyttökustannukset ovat merkitsevästi normirakennusta edullisemmat (VTT, Airaksinen 2006). Energiatehokas ja ekologinen Econia Business Park Suomi, Vantaa Vantaan Aviapolikseen valmistuva Econia Business Park rakennetaan kestävän kehityksen ehdoilla. Ekotehokkuus ja ympäristöystävällisyys on pyritty huomioimaan kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon rakennuksen sijainti ja rungon muoto, rakennusmateriaalit, ikkunoiden koko ja niiden sijoittelu, julkisivun aurinkopaneelit, terminen viihtyvyys sekä käytön aikaiset toiminnot. Rakennuttajana toimii Julius Tallberg Kiinteistöt ja rakentajana rakennusosakeyhtiö Hartela. Energiaomavarainen toimistorakennus Tanska, Kööpenhamina Danish Management Group rakennuttaa Euroopan ensimmäisen energiaomavaraisen toimistorakennuksen Tanskaan Kööpenhaminaan. Kiinteistössä yhdistyy innovatiivinen arkkitehtuuri ja kokonaisvaltainen energia asioiden hallinta. Toimistorakennuksen on määrä valmistua Kööpenhaminassa vuonna 2009 järjestettävän YK:n ilmastokonferenssin maamerkiksi. 8

11 Danish Management Group visiona on osoittaa, että nykyaikaisen uudistoimistorakennuksen energiakulutus on mahdollista kattaa uusiutuvista energialähteistä tuotetulla energialla. Rakennus tulee olemaan kansainvälisten passiivitalostandardien mukainen ja kuuluu valmistuessaan Tanskan rakennuslainsäädännön korkeimpaan energiatehokkuusluokkaan. Lämmitys, jäähdytys ja kiinteistösähkön kulutus katetaan kokonaisuudessaan uusiutuvista energialähteistä tuotetulla lähienergialla. Noin puolet rakennuksen tarvitsemasta energiasta tuotetaan suoraan auringosta ja jäljelle jäävä osuus maaperästä. Rakennuksen energiajärjestelmät on suunniteltu siten, että optimaalisissa olosuhteissa rakennuksen energiantuotanto ylittää sen oman tarpeen. Energiaomavaraisen uudistoimistorakennuksen energiaratkaisut käsittävät: Aurinkolämpöjärjestelmän, joka esilämmittää ilmastointikoneistoon ohjautuvan vaihtoilman. Aurinkopaneeliston, joka tuottaa sähköenergian koko rakennuksen tarpeisiin. Maalämpö ja jäähdytysjärjestelmän. Aurinkopaneeliston käyttöveden lämmitystä varten. 9

12 Järjestelmän lämpö tai jäähdytysenergian varastoimiseksi hiekkaan rakennuksen alle; energiaa hyödynnetään kesällä jäähdytykseen ja kesällä lämmitykseen. Seiniin ja lattioihin integroitavaa älykästä energiaa varastoivaa materiaalia; joka absorboi lämpöä lämpötilan noustessa ja luovuttaa sitä vastaavasti ympäristöön lämpötilan laskiessa. 10

13 2. RAKENNUKSEN ENERGIAHUOLTO 2.1 Rakennuksen energiatase Rakennuksen energiatase sisältää lämmitys, sähkö ja jäähdytysenergiataseen sekä näiden vaikutukset toisiinsa. Rakennuksen energiatarve aiheutuu muun muassa tilojen lämmitys ja jäähdytystarpeesta, sähköenergiantarpeesta ja käyttöveden lämmitystarpeesta. Energian tarpeet katetaan järjestelmien kehittämällä ja siirtämällä lämpö, sähkö ja jäähdytysenergialla sekä rakennukseen tulevalla auringon säteilyenergialla ja muilla luonnollisilla lämpö ja kylmäkuormilla (YM, 2007). Rakennuksen energiatase osoittaa kuinka rakennuksen osajärjestelmät vaikuttavat toisiinsa. Hyvänä esimerkkinä voidaan todeta, että rakennuksen tiiveyteen panostamalla voidaan saavuttaa pienempiä lämpöhäviöitä, mutta toisaalta taas lisäjäähdyttämisestä syntyvät kustannuksen syövät osan saavutetusta hyödystä. 2.2 Rakennuksen energiankulutus Rakennuksen energiankulutus voidaan jakaa kolmeen energiankulutusmuotoon. Näitä ovat lämpö, sähkö ja kylmäenergia. Lämpöenergiaa kuluu kiinteistön lämmittämisessä ja sähköä taas sähköisten laitteiden, kuten tietokoneiden ja valaisimien käyttämisestä. Kylmäenergian kulutus kohoaa kesäisin, kun kiinteistön lämpötilaa alennetaan. Kylmäenergia on pääsääntöisesti sähköä, joka muunnetaan jäähdytyslaitteistoissa kylmäenergiaksi. Rakennuksen energiankulutus on rakennuksen lämmitysenergian, laitesähköenergian ja jäähdytysenergian yhteenlaskettu kulutus alla oleva kaavan mukaisesti. E rakennus = Q lämmitys + W laitesähkö + Q jäähdytys tilat E rakennus Q lämmitys W laitesähkö Q jäähdytys tilat Rakennuksen energiankulutus, kwh Rakennuksen lämmitysenergiankulutus, kwh Rakennuksen laitteiden sähköenergiankulutus, kwh Rakennuksen tilojen jäähdytysenergiankulutus, kwh 2.3 Ostoenergiankulutus Ostoenergian kulutuksella tarkoitetaan sähkö ja lämpöenergiaa, jota kulutetaan kohdekiinteistössä. Sähköenergiaa kuluu erilaisten sähkölaitteiden käytössä, ja kiinteistön lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen tarvitaan lämpö ja kylmäenergiaa. Ostoenergian kulutus lasketaan rakennuksen energiankulutuksesta kiinteistökohtaisen energiantuotannon vuosihyötysuhteen perusteella. (Ympäristöministeriö, 2007). 11

14 2.4 Rakennuksen energiatehokkuuden kehittäminen Euroopan energiankulutuksesta peräti 40 prosenttia aiheutuu rakennusten energiatarpeiden tyydyttämisestä (YM, Energiatodistusopas 2007, s. 2, 7). Parantamisen varaa on siis runsaasti. Rakennusten energiatehokkuus onkin noussut yhdeksi keskeisimmistä kehitysteemoista uudisrakentamisessa. Laadukas kokonaissuunnittelu Rakennusten energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa monella eri tavalla, monessa eri vaiheessa. Lähtökohtana tulisi olla hyvä ja laadukas suunnittelu, jonka avulla rakennukseen asennettavat laitteistot olisivat mahdollisimman hyvin soveltuvia kohteeseen. Laitteistot eivät kuitenkaan yksistään riitä kattamaan tehokkuuden kokonaisuutta, joten tärkeää on myös huomioida soveltuvat rakennusmateriaalit, jotta lämmöneristys olisi mahdollisimman tehokas. Muita tärkeitä ja huomioitavia asioita ovat ilmanpitävyys, lämmön talteenotto ilmanvaihdosta, ulkovaipan ilmanpitävyys ja hyvä sisäilmasto. (Vesanen 2007). Laadukas rakentaminen Suunnitteluvaiheen lisäksi huomiota tulee kiinnittää toteutusvaiheen toiminnan laadukkuuteen. Rakentamisen laatu on keskeinen tekijä rakennuksen energiatehokkuuden muodostumisessa. Rakennuksen ulkovaipan (seinät, katto, lattia, ikkunat, ovet) huolellisella rakentamisella ja uusilla tekniikoilla minimoidaan lämpöhävikki ja varmistetaan ilmanpitävyys. Lämpöhäviöt voidaan pienentää erittäin kohtuullisin kustannuksin ainakin puoleen nykyisestä. (Merainfo). Lämmön talteenotto Tiiviissä rakennuksessa kunnollinen ilmanvaihtojärjestelmä on erittäin tärkeä. Poistoilman lämpöenergia kerätään talteen ja hyödynnetään uudestaan. Lämmön talteenotolla voidaan vaikuttaa selkeästi rakennuksen energiatehokkuuteen. Energian tehokas käyttö Energian käyttöä voidaan tehostaa kehittämällä loppukäyttöteknologioita ja prosesseja sekä ottamalla käyttöön hallinnollisia ohjauskeinoja, määräyksiä ja strategioita. Yhtenäinen toimintamalli energiatehokkuuden parantamiseksi Kokonaisvaltaisena kansallisena ohjauskeinona voidaan mainita kuntien energiatehokkuussopimus ja energiaohjelma Energiatehokkuussopimuksella ja energiaohjelmalla pyritään ensisijaisesti energiatehokkuuden parantamiseen, mutta niihin sisältyy myös uusiutuvan energian käytön edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Energiatehokkuussopimus ja energiaohjelma sisältävät molemmat käytännönläheisiä toimenpideohjeita energiatehokkuuden kohentamiseksi rakennuksissa ja niihin liittyvässä energiaintensiivisessä käytössä. 2.5 Ostoenergiatarvetta pienentävät lähienergiantuotantoratkaisut Tässä raportin osiossa esitellään Vaasan tiedepuistotalon yhteyteen soveltuvia energiantuotantoratkaisuja. Seuraavassa esille nostetut ratkaisut ovat valikoituneet esitettäväksi raportissa, koska ne täydentävät toisiaan optimaalisesti energiantuotannon näkökulmasta ja aikaansaavat toteutuessaan ainutlaatuista lisäarvoa Vaasan kaupungille ja tiedepuistolle, paikallisille yrityksille ja oppilaitoksille. 12

15 Matalaenergiaverkko Matalaenergiaverkko tarkoittaa käytännössä maalämpöä. Vaasalaisen Mateve Oy:n sedimenttilämpöä hyödyntävä lähienergiaverkosto tarjoaa uusiutuvaa energiaa kiinteistöjen lämmitykseen ja jäähdytykseen. Mateven energiaverkosto perustuu lämpö ja kylmäenergiaa kerääviin putkiin, jotka voidaan sijoittaa maan tai kallion alle. Vaasan tiedepuistohankkeen tapauksessa putkisto voitaisiin sijoittaa rakennuksen viereisen merialueen pohjasedimenttiin. Putkistossa virtaavaan nesteeseen sitoutuu lämpöenergiaa, joka johdetaan lämpöpumpulle. Lämpöpumppu tarvitsee toimiakseen sähköä, jota kuluu noin % tarvittavasta lämmitysenergiasta ja noin 5 7 % tarvittavasta viilennysenergiasta. Matalaenergiaverkko tarjoaa rakennusten lämmitys ja viilennystarpeelle uudenlaisen vaihtoehdon, joka hyödyntää uusiutuvaa energiaa. Matalaenergiaverkko tarjoaa mielenkiintoisen, mutta ennen kaikkea taloudellisesti ja ekologisesti ajatellen hyvän ratkaisun kiinteistön lämmitys ja jäähdytysenergian tuottamiseksi. Se on täysin päästötön, joten siitä ei synny haitallisia ilmastoa lämmittäviä kaasuja. Matalaenergiaverkko on käytössä Vaasan asuntomessualueella, josta saadut tulokset ja analyysit osoittavat sen olevan erittäin laadukas rakennusten lämmitys ja viilennysratkaisu. Matalaenergianverkon hyödyntämistä Vaasan tiedepuistotalon lämmitys ja jäähdytysenergian tuotannossa puoltaa myös se, että lähimerialueiden tutkimukset ovat osoittaneet merenpohjasedimentin lämpötilaolosuhteiden olevan suotuisat järjestelmän käyttöönotolle. Myös Wärtsilän keskustan tuotantolaitoksen lauhdevesialue sijaitsee tiedepuistoalueen välittömässä läheisyydessä. Matalaenergiaverkoston käyttöönotto tiedepuiston lämmitys ja jäähdytysenergian tuotannossa mahdollistaisi myös järjestelmän suorituskyvyn jälkiseurannan ja siihen liittyvän tutkimuksen perustamisen Vaasan energiainstituutin yhteyteen. Matalaenergiaverkoston sisällyttäminen paikallisen tutkimus ja opetusohjelmiin tulisi toteuttaa välittömästi. Kansainväliseksi menestystarinaksi tähtäävä paikallinen yritys kaipaa tuekseen varteenotettavaa tutkimusta ja matalaenergiatekniikkaan jo opiskelujen lomassa perehtyneitä ammattilaisia työntekijöiksi. Polttokenno Uuden energian kansainvälisen liiketoiminnan juurruttaminen Vaasaan konkretisoituu Wärtsilä Oyj:n polttokennoratkaisuissa. Polttokennoteknologiaan liittyvä tutkimus, kehitysja liiketoiminta on nuorta, mutta sillä on jo lähitulevaisuudessa huomattavan kansainvälisen liiketoimintapotentiaalin. Vaasan alueen liike elämän, tutkimuksen ja opetuksen sidosryhmillä on ainutlaatuinen mahdollisuus profiloitua kansainvälisesti arvostettuina toimijoina yhdessä Wärtsilän kanssa. Tähän mennessä Wärtsilä on rakentanut neljä kappaletta WFC20, 20 kw SOFC yksikköä, jotka toimivat maakaasulla, kaatopaikkakaasulla ja metanolilla. Maakaasuyksikköä on ajettu yli 1000 tuntia. Kaikki yksiköt ovat vielä demonstraatiovaiheessa. Vaasan tiedepuistotalon ensimmäisen rakennusvaiheen aikana Wärtsilällä on pilottituotannossa kahteen teholuokkaan kuuluvia polttokennoyksiköitä: WFC20: sähköteho 20 kw, lämpöteho 14 kw, sähköhyötysuhde 42 % WFC50: sähköteho 50 kw, lämpöteho 25 kw, sähköhyötysuhde 46 % 13

16 Wärtsilän SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) polttokennot edustavat energia alan T&K kehityksen ja polttokennokehityksen huippua maailmassa. Wärtsilän SOFC demonstraatiohankkeet ovat herättäneet niin Suomessa kuin maailmallakin merkittävää kiinnostusta. Tällöin Tiedepuistokampus saisi merkittävää uutisarvoa, ja mahdollisuus olla mukana SOFC kehityksessä antaisi Vaasan energiainstituutille uusia tutkimus ja kehitysmahdollisuuksia. Energiantuotannon kannalta polttokenno tuottaa sähköä erittäin korkealla hyötysuhteella, ja saatava lämpöteho on noin 300C asteista kaasua, jota voidaan hyödyntää helposti. Biokaasulla toimiva polttokenno on uusiutuvaa energiaa, jolloin Vaasan kaupungin kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät merkittävästi. Lisäksi polttokennon toiminta on erittäin hiljaista eikä siitä synny juurikaan haitallisia päästöjä, joten se sopii urbaaniin rakentamiseen erinomaisesti. Wärtsilä polttokennoja huolletaan osittain Vaasan yksiköstä. Tällöin Wärtsilän huolto olisi mutkatonta ja joustavaa sekä antaisi mahdollisuuden T&K yhteistyölle. Wärtsilä sitoutuisi rakentamaan, toimittamaan, ottamaan käyttöön ja huoltamaan yksikön sekä kouluttamaan ulkopuolisen ylläpito ja operointihenkilökunnan. WFC20:n, eli 20 kw yksikön hinta vuosina on WFC50:n, eli 50 kw Yksikön hinta vuosina on On todennäköistä että TEM tukee uusiutuvan energian ja uuden teknologian demonstraatioprojektia 40 %:n investointituella. Korkeat hinnat johtuvat järjestelmien osakomponenttien korkeista hinnoista, jotka tulevat alenemaan sarjatuotantoon päästäessä. Wärtsilä tavoitteena on päästä /kw yksikköhintaan vuoteen 2015 mennessä. Biokaasujakelun järjestäminen polttokennolle on yksi tärkeimmistä ratkaisua kaipaavista asioista hankkeen toteutettavuuden näkökulmasta. Kiinteän kaasunjakeluputkiston asentamiseksi on ainakin kaksi potentiaalista ratkaisuvaihtoehtoa: Vaasan Veden jätevedenpuhdistamo Palosaarella tuottaa biokaasua, jota voitaisiin hyödyntää polttokennon polttoaineena Stormossenin kaatopaikalla talteen kerättävä biokaasu voitaisiin hyödyntää polttokennossa Biokaasua voitaisiin molemmissa tapauksissa hyödyntää myös Wärtsilän keskustan tuotantotiloissa moottorien energialähteenä koeajojen yhteydessä. Aurinkosähkö Aurinkosähkö on uusiutuvaa energiaa, jota saadaan auringon säteilystä. Aurinkosähköä kerätään aurinkopaneeleilla joista sähköenergia voidaan syöttää järjestelmään tai verkkoon riippuen käyttökohteesta. Aurinkosähköjärjestelmässä on kolme erilaista pääkomponenttia: Aurinkopaneeli Ohjausjärjestelmä Akusto Aurinkopaneeli kerää auringon säteilyn akustoon, jonka toimintaa valvoo ohjausjärjestelmä. Kyseisen ohjausjärjestelmän keskeinen tehtävä on estää akkujen ylilatautuminen tai syväpurkautuminen. Lisäksi järjestelmä valvoo yleisesti säteilyn keräämistä. Akkujen avulla aurinkosähköä voidaan käyttää myös silloin, kun aurinkosäteilyä ei ole tarjolla. 14

17 Aurinkosähkön etuja ovat selkeästi päästöttömyys, hiljaisuus, yksinkertainen laajennettavuus tarpeen vaatiessa, pieni huoltotarve ja yleinen ekologisuus. Aurinkosähkön tuottaminen ei edellytä varsinaisesti mitään tilaa tai paikkaa, johon koneistot voidaan sijoittaa, sillä paneelit asennetaan yleensä katoille tai seinille niin, etteivät ne häiritse kiinteistöjen käyttöä. Lisäksi varsinainen energia on itsessään ilmaista. Aurinkosähkön käytöllä on muutamia edellytyksiä, jotka tulee ottaa huomioon. Aurinkosähkön tuottaminen laajemmassa mittakaavassa edellyttää runsaasti paneeleita, jolloin tilantarve saattaa kasvaa liian suureksi. Toiseksi aurinkosähkön tuottaminen on mahdollista ainoastaan päivällä ja sääolosuhteissa, joissa aurinko paistaa suoraan kennostoon. Molemmat edellä mainitut tekijät vaikuttavat siihen, että suuren sähköenergiamäärän tuottamiseksi aurinkosähkö ei välttämättä sovellu. Aurinkosähkön avulla on mahdollista pienentää ostosähkön määrää jopa merkittävästi. Kokonaisen kiinteistön kannalta optimaalinen tilanne syntyy pienestä energiantarpeesta ja hyvin suunnitellusta energiantuotannosta. Uuden energian edelläkävijyyden edut Matalaenergiaverkon, aurinkosähköjärjestelmän ja polttokennon hyödyntämisellä Vaasan tiedepuiston energiantuotannossa on potentiaalisesti monia huomiotaloudellisia vaikutuksia: Vaasan kaupungin ja tiedepuiston profiloituminen ja markkinointi uuden energian osaamiskeskuksena kansainvälisesti Paikallisten yritysten uuden energian järjestelmien koe ja esityskäyttö Uuden energian tutkimuksen, tuotekehityksen ja liiketoiminnan juurruttaminen Vaasaan systemaattisesti Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammattikoulujen opetus ja tutkimustoiminnan profiloituminen ja turvaaminen kansallisesti, opetusjärjestelmän murroksessa 15

18 3. MENETELMÄT 3.1 Energiatodistus Energiatodistus on rakennusten energiatehokkuuden luokittelujärjestelmä. Energiatodistuksen käyttöönoton tarkoituksena on nostaa rakennusten energiatehokkuus osto ja vuokraustilanteissa tärkeäksi valintatekijäksi. Energiatodistus mahdollistaa rakennusten energiatehokkuuden vertailun ja edesauttaa huomion kiinnittämistä energiankulutukseen. Energiatodistus ohjaa kuluttajaa valinnoissa samalla tavalla kuin esimerkiksi kylmälaitteiden energiamerkki. (YM, Energiatodistusopas 2007, s.7; kuva 4) Kuva 4. Esimerkki toimistorakennuksen energiatehokkuusluokituksesta. Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Myös EU direktiivi ohjaa jäsenmaita ottamaan käyttöön energiatodistuksen. (YM, Energiatodistusopas 2007, s. 7) Energiatodistus vaaditaan kaikilta uusilta rakennuksilta, mutta vuoden 2009 alusta todistus vaaditaan myös jo olemassa olevilta rakennuksilta, kun kiinteistö tai sen tiloja myydään tai vuokrataan. (YM, Energiatodistusopas 2007, s. 9) 3.2 Energiatehokkuusluku ja luokitus Rakennuksen energiatehokkuus ilmaistaan energiatodistuksessa energiatehokkuusluvulla ja sen perusteella määräytyvällä energiatehokkuusluokalla. Energiatehokkuusluvun perusteella ilmaistaan luokitteluvälillä A G, jossa A edustaa kaikkein energiatehokkainta luokitusta. Energiatehokkuusluku saadaan jakamalla rakennuksen tarvitsema vuotuinen energiamäärä rakennuksen brutto pinta alalla. Rakennuksen tarvitsema vuotuinen energiamäärä on lämmitysenergian, sähköenergian ja mahdollisen jäähdytysenergian summa. (YM, Energiatodistusopas 2007, s.22) 16

19 Rakennuksen tarvitsema lämmitysenergiamäärä (Q lämmitys ) on tilojen lämmityksen ja lämpimän käyttöveden yhteenlaskettu kulutus, mutta se ei sisällä kiinteistökohtaisen, eikä kiinteistön ulkopuolisen energiantuotannon häviöitä. (Ympäristöministeriö, energiatodistusopas 2007, s.22) Uudisrakennuksen tilojen lämmityksen energiankulutuksen laskennassa käytetään yleisiä säätietoja, joissa Suomi on jaettu eri vyöhykkeisiin. Vaasa sijoittuu näissä vyöhykkeissä Jokioisten säävyöhykkeelle. Toimistorakennuksen energiatehokkuusluvun määrittämisessä käytetään energiatodistusoppaan mukaisesti toimistorakennuksia koskevia ohjeistuksia. Tällöin rakennuksen tai rakennusryhmän energiatehokkuusluku voidaan laskea alla olevalla kaavalla. (Ympäristöministeriö, energiatodistusopas 2007, s.23) ET = Σ [Q lämmitys + W kiinteistösähkö + Q jäähdytys, tilat ] / Σ A (kwh/brm 2 /vuosi) Energiatodistusopas (2007, s. 23) määrittelee kiinteistösähkön kulutukseen sisältyvän rakennuksen kiinteän valaisujärjestelmän sähkönkulutuksen, talotekniikan pumppujen, puhaltimien, automatiikkalaitteiden, kiinteistösaunojen ja hissien, sekä rakennuksen ulkopuolella valaistuksen ja kohdelämmitysten (autopaikat, sulanapito) kuluttaman sähkön. 17

20 4. TIEDEPUISTON ENERGIAHUOLLON JÄRJESTÄMINEN Tässä raportin osiossa esitetään neljä skenaariota Vaasan tiedepuistotalon energiahuollon järjestämiseksi. Ensimmäinen skenaario perustuu energiatehokkuusäännösten mukaiseen rakentamiseen. Tämä skenaario toimii vertailukohtana seuraaville taloudellisesti ja ekologisesti kestävämmille vaihtoehdoille, jotka ylittävät lainsäädännön minimivaatimukset merkittävästi. Skenaariotarkastelun painopistealueita ovat kiinteistön energiantarpeen minimointi, energian tehokas käyttö ja paikallinen lähienergiantuotanto uusiutuvista lähteistä kiinteistön tarpeisiin. 4.1 Perustiedot Ensimmäisen rakennusvaiheen laajuudeksi on kaavailtu m2. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan kaksi rakennusta; 12 kerroksisen tornirakennus ja sen välittömään läheisyyteen 4 kerroksinen L muotoinen rakennus. Rakennusten keskinäisistä eroavaisuuksista johtuen, torni ja L muotoista rakennusta tarkastellaan erikseen. Rakennus sijainti käy ilmi liitteestä 1, ja alustavia suunnitelmia rakennusten julkisivuista on koottu liitteisiin Skenaario 1: Normitoimistorakennus Ensimmäisessä skenaariossa esitetään energiatehokkuuden minimivaatimukset ylittävä toteutuskonsepti, jota hyödynnetään vertailukohtana jäljempänä esitettäville energiatehokkuusskenaariolle ja toteutuskonsepteille. Skenaarion 1 tavoitteeksi asetettiin lainsäädännön minimivaatimukset maltillisesti ylittävä energiatehokkuuden taso. Skenaarion 1 osajärjestelmien kuvaus: Toteutuskonsepti on normirakentamisen mukainen Ikkunapinta ala enintään 50 % rakennuksen julkisivun pinta alasta Normaali kolmilasinen ikkunatyyppi Alapohja maavarainen laatta: 150 mm styroksi Yläpohjaeriste 300 mm villa Ulkoseinäeriste 200 mm villa Ovien U arvo noin 1,4; eristeenä 60 mm polyuretaania Lämmöntalteenottokojeiston hyötysuhde 40 % Ilmanvuotoluku 4 Säännösten mukainen, minimivaatimukset maltillisesti ylittävä rakentaminen johti molemmissa rakennuksissa energiatehokkuusluokituksen D saavuttamiseen. Skenaariossa 1 tornitalon energiatehokkuusluku oli 143 kwh/brm² ja L rakennuksen vastaavasti 152 kwh/brm² (taulukko 1). 18

21 Taulukko 1. Skenaarion 1 mukainen energiankulutus (MWh/a) sekä ET luku ja luokitus. Tornirakennus L rakennus Energian kulutus; MWh/a E rakennus Q lämmitys W laitesähkö Q jäähdytys tilat ET luku ja luokitus ET luku; kwh/brm² ET luokitus G F E D C B A G F E D C B A Energiatehokkuusluokitus D saavutetaan molemmissa rakennuksissa normirakenneratkaisuilla, tavanomaisilla kiinteistösähköjärjestelmillä ja yleisesti käytetyillä talotekniikan ratkaisuilla. Energiainvestointikustannuksien arviointi ei ole tässä vaiheessa mahdollista skenaariossa 1. Investointikustannusten muodostuminen pohjautuu valintoihin, joita rakennuttaja ja suunnittelijat tekevät yhteistyössä. Näitä valintoja ei ole vielä tehty. 4.3 Skenaario 2: Matalaenergiatoimistorakennus Toisessa skenaariossa esitetään matalaenergiarakentamista edustava toteutuskonsepti ja vastaavat energiatehokkuuslaskelmat. Vertailukohtana energiatehokkuuden ja toteutuskonseptin erovaisuuksien arvioinnissa hyödynnetään Skenaariota 1. Skenaarion 2 tavoitteeksi asetettiin matalaenergiarakentamista edustava energiatehokkuuden taso ja tavoitteen saavuttamisen mahdollistava toteutuskonsepti. Skenaarion 2 osajärjestelmien kuvaus: Toteutuskonsepti on matalaenergiarakentamisen mukainen Ikkunapinta ala enintään 50 % rakennuksen julkisivun pinta alasta Normaali kolmilasinen ikkunatyyppi Alapohja maavarainen laatta: 300 mm styroksi Yläpohjaeriste 600 mm villa Ulkoseinäeriste 350 mm villa Ovien U arvo noin 0,7; eristeenä 60 mm polyuretaania, tuulikaappi Lämmöntalteenottokojeiston hyötysuhde 65 % Ilmanvuotoluku 2, saavutettavissa laadukkaalla rakentamisella 19

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 2/28 Tervasaaren alueen aloituskorttelien uusiutuvan energian ratkaisuselvitys Sisällys 1.

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2 2013 Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Mari Sepponen, Jyri Nieminen, Pekka Tuominen, Ilpo Kouhia, Jari Shemeikka, Meri Viikari, Kari Hemmilä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

JARI-PEKKA FLINCK UUSIUTUVAN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUU- DET NURMI-SORILAN ALUEEN SUUNNITTELUSSA

JARI-PEKKA FLINCK UUSIUTUVAN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUU- DET NURMI-SORILAN ALUEEN SUUNNITTELUSSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma JARI-PEKKA FLINCK UUSIUTUVAN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUU- DET NURMI-SORILAN ALUEEN SUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: Lehtori Risto

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

Loppujulkaisu. Kestävä asuminen ja ympäristö

Loppujulkaisu. Kestävä asuminen ja ympäristö Loppujulkaisu Kestävä asuminen ja ympäristö Kestävä asuminen ja ympäristö Kestävä asuminen ja ympäristö -hanke, K-EASY, tarkasteli kiinteistöjen energiatehokkuuden ohella jätehuoltoa, kierrätystä sekä

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

tekninen- ja ympäristötoimiala Petri Peltonen Alueellisen energiatehokkuuden lisääminen rakennetussa kulttuuriympäristössä Kiveriön pientaloalueella

tekninen- ja ympäristötoimiala Petri Peltonen Alueellisen energiatehokkuuden lisääminen rakennetussa kulttuuriympäristössä Kiveriön pientaloalueella tekninen- ja ympäristötoimiala Petri Peltonen Alueellisen energiatehokkuuden lisääminen rakennetussa kulttuuriympäristössä Kiveriön pientaloalueella Tiivistelmä Lahden kaupungin strategisena päämääränä

Lisätiedot

Bioenergiaa Pielisen Karjalaan

Bioenergiaa Pielisen Karjalaan Bioenergiaa Pielisen Karjalaan Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja -virrat osana Pohjois-Karjalan energiaomavaraisuutta -hankkeen vuosiraportti 2012 Niina Huikuri & Lasse Okkonen (toim.) ISBN 978-952-275-046-4

Lisätiedot

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus 11. Pääsuunnittelijakoulutus Elina Saarisalo CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja

Lisätiedot

YHDISTELMÄRAKENNEPILOTEILLA AURINKOENERGIASTA LIIKETOIMINTAA-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

YHDISTELMÄRAKENNEPILOTEILLA AURINKOENERGIASTA LIIKETOIMINTAA-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI YHDISTELMÄRAKENNEPILOTEILLA AURINKOENERGIASTA LIIKETOIMINTAA-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2.PILOTTIKARTOITUSPROSESSIT... 3 2.1. Potentiaalisten pilottien kartoitus Satakunnassa...

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 173 Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo Hankinta, suunnittelu ja toteutus Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

HEINI LUOSTARINEN AURINKOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN SÄHKÖNTUOTAN- NOSSA KESÄASUNNOLLA SELVITYS ASIAKKAALLE. Kandidaatintyö

HEINI LUOSTARINEN AURINKOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN SÄHKÖNTUOTAN- NOSSA KESÄASUNNOLLA SELVITYS ASIAKKAALLE. Kandidaatintyö HEINI LUOSTARINEN AURINKOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN SÄHKÖNTUOTAN- NOSSA KESÄASUNNOLLA SELVITYS ASIAKKAALLE Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Aki Korpela Tarkastettavaksi jätetty: 29.9.2009 II TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Opas palvelukiinteistön rakennuttajalle, suunnittelijalle ja käyttäjälle 2 KIINTEISTÖN ENERGIATEHOKKAAT SÄHKÖTEKNISET RATKAISUT ENERGIATEHOKKUUS OHJAA

Lisätiedot

JONI JÄRVENSIVU UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTANTOMAHDOLLISUUDET LÄNTISEN TAMPEREEN ALUEELLA. Diplomityö

JONI JÄRVENSIVU UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTANTOMAHDOLLISUUDET LÄNTISEN TAMPEREEN ALUEELLA. Diplomityö JONI JÄRVENSIVU UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTANTOMAHDOLLISUUDET LÄNTISEN TAMPEREEN ALUEELLA Diplomityö Tarkastaja: professori Risto Raiko Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 27.2.2013 Jyrki Kauppinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ PERUSTELUMUISTIO 1 Yleistä Euroopan

Lisätiedot

Loppuraportti. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto. Östersundomin lämmitysratkaisut. 60N50183.10 rev.b 16.3.

Loppuraportti. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto. Östersundomin lämmitysratkaisut. 60N50183.10 rev.b 16.3. Loppuraportti 60N50183.10 rev.b 16.3.2010 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto Östersundomin lämmitysratkaisut Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Sitran selvityksiä 11 Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Suomessa ja kansainvälisesti Tuomo Lindstedt, Teknillinen Korkeakoulu Juha-Matti Junnonen, Teknillinen Korkeakoulu Sitran

Lisätiedot

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Uusiutuvan energian yrityskeskus -hanke Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Asko Ojaniemi ja Lauri Penttinen Benet Oy 14.9.2009

Lisätiedot

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet Aalto yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely Inventaarioanalyysi Vaikutusarviointi Tulosten tulkinta

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakennustuotannon ja talouden laitos Juhani Heljo, Eero Nippala Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset JUHA

Lisätiedot

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Yhteenveto työpajojen ja seminaarien aineistoista 2 Tilaajan alkusanat Paikallisten resurssien entistä parempaan hyödyntämiseen energiantuotannossa Uusiutuvien

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS JA EKOLOGINEN RAKENTAMINEN

ENERGIATEHOKAS JA EKOLOGINEN RAKENTAMINEN ENERGIATEHOKAS JA EKOLOGINEN RAKENTAMINEN TA-Yhtymä Espoo, päätoimipiste Helsinki Hämeenlinna Jyväskylä Kittilä Kuopio Lahti Oulu Tampere Turku Asiakaspalvelukeskus Sinikalliontie 14, 02630 Espoo Kivikonkaari

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET 31.3.2015 Granlund Oy / Erja Reinikainen, Lassi Loisa, Anni Tyni FInZEB

Lisätiedot