u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi"

Transkriptio

1 Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii<:unnan liiton toimistossa tarrmii<:uun 7 päivanä 1946 pidetyn kokouksen pöyldkirja Kokouksen päätösvaltaisuus. 'l'oöetdan liittotoimikunnan jasenten saaljuvillctolo ja kokou: sen päätösvaltaisuus ~. - Pöytäkirjan tarkistus. 1arkistetaan edellisen kokouksen päatökset ~. - Kilpailuluvat. Käsiteellå,&n seuraavat kilpailulupa-anomukset: f.l y r k k e 1 y: Kymin Veikot - 'l'urun Toverit /seuraottelu/ Varkauden Tarmo? ~urln Toverit 7.1. Turun Toverit- Urheiluliitto, kansainvci.liset 7.1 rliihimäen Pyrkivä - Luja, kdnsainv~liset Kotkän Kisailijat Kymintehtaan Kisa Turun Toverit p ytaä lupaa saada suorittaa seuraottelun kuluvan ~evåtkauden _)uol taa ahomus ta. P a i n i: Turun 10varit aikana jonkun ruotsalaisseuran kanssa. uaosto y' - Pariisin n~astojuoksukilpailu. Suorr.en Pankin rr:yönnettyä valuutan kahden miehen lähettämistä varten Pariisin rr~astojuoksukilpailuun, ehoottaa yleisurheilujaosto matkalle atti Vileniuksen Kot~an ~isailijoista ja Toivo Laakkosen Helsingin Urhe ilijat 41: stä. Jaosto ehdottaa niaksettavatcsi miehe ille matkan ajalta pdiv~rahaa mk 200/- påivältä korvauksena menetetystä työ - ajasta ~. - Yhteistoimintavaliokunnat. Painijaosto esittää liittotoimikunnan hyvaksyttävaksi yhteistoirr.intavaliokunnan jäsenet vuodelle 1946 K. Vuori, li.. Leino, u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi jaosto esittlä V. euhkurin. Purjehdusjaosto esitthä Työväen urheiluliiton ja Suomen Kannottiliiton muodostamaan yhteistoimintavaliokuntaan liiton edustajiksi ~. Väisäsen ja~. iriston, varajäseneksi Leo Forstenin v' - Kaksi avustusanomusta. 1) Koti<:an Kisailijain jäsen Hj. Salminen loukkaantui ropinniemen Ponnistuksen painikilpailuissa 27-2b:lO-45 niin pahoin, että hän kuoli saamansa vam~an johdosta. Kyminlaakson piiritoirr.ikunta painijaostolle osoittamassaan kirjelmässä anoo Salmisen perheelle avustusta markkaa. Ahomusta perustellaan mm sillä, että ~almisen '\aimo joutuu parantola-hoi too T, joten alaikäiset lapset j 6.ävät vaille huoltajaa. Jaosto yhtyy piiritoin.ikunnan käsitykseen ja esitti:tä, että liittotoimikunta sopivaksi ~atsomistaan varoista myöntäisi dalmisen Jer i kunnalle esitetyn avustuksen. 2) Vuoksenniskan Vesa liitolle osoittamassaan kirjelmässä anoo, et tä liitto myöntäisi avustusta seuran jasenelle '1'. Rautiolle, joka on l oukkaantunut painikilpailuissa. Painijaosto lausuntonaan esittcia, ettei ole syytä myönt&a avustusta anottuun tarkoitu~seen. 3) Sellaisiin toimenpiteisiin, että 'anskan ja to:en sctåntöjä muutettaisiin.

2 Kokous 1/ ~. - Yleisurheilun yhteistoimintavaliokunnan tilit. Yleisurheilujaosto on kokouksessaan tarkastanut yhteenvedon ~ULn ja TULn yhteistoimintavaliokunnan tileistå sekä siihen liittyvät yhteenvedot Suomen yleisurheilumestaruuskilpailujen, nuotsi-suorri sekä ~anska-suomi maa ottelun tileista. Jaosto esitt~ä tilit liittotoimikunnan hyvh.ksyttäväicsi. Suo.en ylei surhei lumestaruuskilpailuj en ylij.s.äma rr.k 4~7.726:50, josta liiton osuus 50 ~ mk :15. Maaottelujen ylijähmä mk :95, josta liiton osuus ecustuspaikkojen suhteessa 16.7 p eli :60. Liiton osuus yhteensci mk 397.;18:75 tilitetty kassäan Ö. J. - Poikaurhei upäivien tilit. Yleisurh~ilujaosto on tarkas~anut Porin Pyrinnön jcirjesta mien liiton poikaurheilupåivien tilit ja esittc..& ne liitlotoimikunnan hyväksyttäv~ksi. Kilpailujen menot mk :- ja tulotmk :-, Tappio mk 5.098: ~. - :Selostus järjestäjien matkoista. Valistusosasto tiedoittaa, että jarjestäjät ovat ajalla käyneet seuraavissa piirikunnissa: Heino Äuopiossa, Karjalassa ja Tampereen piiriss& ( 1 seurassa), Hinkkanen ~tela-sävon, Lahden ja Kyminlaakson piirissb., Lindh~lm Håmeen, Varsinais-~uomen ja Sai takunnan piiriss&, Vais&nen vulun- ja Peräpohjolan, Pohjanmaan ja ~eskisuomen piirissä. ~ilaisuuksia on ollut jhteens& 2 0 ja osanotlajia seuraavåsti: Tilaisuuk-ia: esmo Heino 77 Jaska Hinkkanen 59 Eiro Lindholm 82.I:;nsio Vb.isanen Läsnaolij 0 i ta: ::'. - Jdr,iestäjien t'!ösuunnitelma. Valistusosasto esittää järjestäjien työsuunnitelman kevätkaudeksi seuraavaksi: Heino : Vårsinais-ciuomi, 'l'an.pere ja Hå.me, vapautuu 3.3-4:6. Hinkkanen: telä-~aimäa jä Keski-~uomi, vapautuu Lindholm: Satak nnan ja Tampere: vapautuu Väisänen: Keski-Suomi, vapautuu kokoontuvat järjestäj~t Helsinkiin neuvotteluun. Hinkkanen ja Våiscinen hoitavat 8.2 jälkeen Porvoon piirikunnan yhdessa ja osan Länsiuudenmaan piirikuntaa. Heino ja Lindholm väpauduttuaan siirtyvät Länsiuudenmaan piiriin ja kaikki yhdesscs. hoitavat piirin loppuun siten, etta järjestäjht vapautuvat toimitsijakursseja värten huhtikuun 1 päivi:tksi. Toimitsijakurssit valistusosasto esitää pidettäväksi seuraavasti ~tel..1-::>aimaa: Irr,atra,.c.:telä-Savo: Savonlinna ja v.ik:::eli, Häme: Forssa ja ~iihimaki, Karjala' Lieksa ja Joensuu, Keski-~uomi: Haapamäki ja Jyväskylä, Kuopio: Suonenjoki, Kuopio ja Kajaani, Kyminläakso: Kouvola ja Hamina, Lahti: Lahti, änsiuusimaa: Hyvin~~ä ja ~ohja, Oulu- ja leräpohjola: Kemi, Oulu ja 1i.aahe, Pohjamnaa: ~einäjoki ja 1\.okkola, orvoo ~orvoo, ~atakunta: Rauma ja Lautt.akylä, Tam ere: 'loijala ja Orivesi, Varsinais.-;::uomi; Salo ja Turku, Helsinki: Eels n:in. Kai'..cki muut piirit hoitavat järjest&jät kaksi yhd~ssä, Helsi,gin piirikunnan kurssit hoitai-. si liiton valistusosasto. Kurssiaika kutakin kurssipaikkaa kohti 3 päi V~ct. Kurssiohjelman valistusosasto laatii rrwöhemmin. Ylläolevan ehdotuksen tult~a toimeen annuksi järjestäjät 1 vapautuisivat toukokuun 10 puun rrennessa ja twllän j E..lkeen he olis ivat ~b tettävissa liittojul latehtavi~ vbrten Iur.iehdus.iaoston,ji:i.senyys. ;:)en johdosta, et t.ä purj ehdusj aoston J asen Kalle Joutsen on anonut eroa jaoston jäseny -destä jaos~o esi ttdb., ettb. eronpyyntöön suostutaan ja hc..nen tilalleen ~iittoneuvostoon säak~a v littaisiin Vii. urin 'l'yövb.en ursiseuran puheenj ohtaj a Lauri Veli ttinen ~. - Naisten yleisurheilumestaruuskilpailujen tilit. Turun Pyrkiva on l~hettänyt naisten mestaruuskilpailujen t 4 1':t, jotka osoittävat tuloja mk : -, menoja mk :50 sekb. yl "å.å.måä. mk :50, josta liiton osuus rrk 5.286:75 on liiton kass.:3.an tilitetty.

3 .okous 1/46-3. aistoimikunta tar. astanut tilit.. al10i1ujaosto huomaut te ~, et tb. Suomen a1lolii to1l1e meno.,uolelle merkitt swnma :75 johtuu siita, ett.b. nöisten mesta-' ruuski' ~ilut sekä ~alka allomd'joukkueen J~ Turun kaupunkijoukkueen välinen ottel~ järjestettiin yhteisena tilaisuutena. l b.in joutui SPL saan än Ii uvuloista 50 p. 'PLn suoritti puolestaan kai~~i jalka- :. t ~. tur.e t tct..lut. o Ilo: l\..1ottelu olisi suoritettu sar1janaitc~isesti kuin u ~Kil äi:\..it, olisi naisten mestaruuskilpailut joutuneet.~....l.tcsen uhtt:!en huonompaan aseiuaan, 'oten yhdistä!,äl1ä kili tiin arlm 'aan talou e11iseen tulokseen. _ Luistelun yhte istoirr.intava1iokunnan tilit. uistelujaosto on tarkastanut luistelun yhteistoirrintavo:iokunnan tilityksen vuoden 1945 toiminnasta ja esitt~d ne liittotoi ' ~~nnan h väksyttävi~si. Nettotulot yhteensl wk :20. Liiton osuus mk 1.572:60 tilitetty kassaan 'l'uln uusi piiri,jako. 'l'u:n liittokokous periaatteessa hyväksyi liittotoimikunnan esityksen uuaesta piirijaosta, mutta jätti asian liit~otoirrikunnan lo.hemmin valmisteltavaksi sekb. ensi kokoontuvan lijttoneuvoston lopullisesti pu'tettäv;ksi. Sihteeri esittäa, ett~ iirijakoa koskevaa esitysta valn:.iste1en.[::tön v littaisi in toimikunta, jonka sihteerinä tehtäviensä mukaisesti toin.isi j ärj ~stöohjaaj a }.i:ib.t tä. TUL:n X liittokokous vahvisti periaatteessa liittotoimikunnan esityksen TU :n önsiomerkist6., ". utta jätti rr:erkk ivaatin~usten suunnittelun liittotoimikunnan tehtäv~ksi seka ensi kokoontuvan liittoleuvoston vahvistettavaksi. ~ihteeri esittå~, että ansiomerkkiå va lmistamaan v & lit~ai s~~ to~ikunta. ~nsiitmäi~et ~nsiomerk itwit aisiin se ivösti jakaa. i t c~.. 1 y te dessa. ~C'. _ nyrkkeilykongreessi. uen ~ohqosta, etta liiton varapuheenjohtaja matkustaa l.. iton edustajana pohjoismaiden nyrkkeil kongressiin 'lukho1rrlåan, s 0- rit~taan edustustehtäviå koskeva evastyskeskuste1u Jäsenhankinta- ja seuratoimintakilpailut. Kasite1läctn valistusosaston lä~tima esitys v.1946 jasen - hankinta- ja seuratoimintakilpailuksi (liit e ~ 1) ~. - Kolmannen liitto,juhlan valistusviikko. Käsitell~dl1 valistuso~ston laatima esitys kolmannen liittojuhlan valistusviikosta {Jiite ro 2) ,. - Liiton muutto,j a., Viipurin Tovereihin on paivarnäärä11ä 20.l2 - ~5 liittynyt Viipurin öusista!...'dkko Jarrni ja Unto rlytki:jr E:;l,. L!'Gc..D_ir.E:n on seui ~sta tapahtunut Henkilöt ovat edustuskelpoisia j ähpa110jlussa kuluvana pelika utena. Ivmuttopaperit ovat kunnossa. Haagan Hakan jäsen.-. Vähälci on muuttanut SlJLn alaiseen seuraöll pvm:llä 7.1 ~ -45 V81älälle on annett.u kilpailukelvottomuus ajaksi osal1istumisestaan y1i-ik&isenh nuorten ki1- a iluihin. seuraavat seurat hjväksyttd ~O ~. - Uusia seuroja. Toimistovaliokunta esittb. ~ v6.ksi liiton jäsenj~rjestöiksi: Etelä-Savon piiri : Kerirr.äen V. ja U.seura Viri, r.y. Kuopion piiri: V. ja u.seura Keiteleen Kunto r.y. v. ja u. seura ~urtomäen Yritys r.y.

4 Ko~ous 1/ Helsir in pllrl: Suunta Veikot r.y. Kyminlaa~son piiri : Uintiurheiluseura Vesi-Veit<ot r.y. Ouluh- ja Perä olj olan i iri : V. ja u.seura ulun' rmo r.y. Satakunnan i'ri: V. ~e u.seura Toejoen 'l'overit r.y. Kaikilla seuroilla on piirinca puoltolause 'tadion-sa~ti5n eoustajisto. ötadio -sa~tiön hallitus kehoittaa liittoa nimeamacn ~tadion-säbti5n edusta~ istoon 'i:1senet vuodeksi 'l'i:1hänastiset edustajat ovat seuraavat. Olavi uvanto, Unto ~iivonen, Väin5 Leskinen, Väino Lahe rr.-.a, rvi.j:!j. Heiskanen, K. h. Vuori, J. l' j aitcl, Severi Koskinen, Vdin, Lähteiner, aino. oi vula, nni Lehtonen,.J!,ikka '.ak inen, Viktor enttinen, 'lina JäåskeliiinelJ., Tai~i Taisto, l:!.ing n. l uokko. Hallituksen jhsenet: Unto Siivo!len ja VE.inö L herrr:a. 'l'ilintar.astajat: Olavi ~uvantg, varalta Vi~tor enttinen: tilintarkkailija Penna Tervo. 22. ~_22._~_=_Stadionin_21~~~~taharjQl~~~~~~ HeJsirlgin piiri anoo liitolta...;tadionin sisb:radalla toimeenpantavaa yleisurhe:ilijain valme.,nusta v rten n~k :- avustusta. Yleisurheilujaosto puoltaa anomusta erikoisesti sillä ferustalla, että harjoituksissa khy huomattavan...\81jon helsi1i.gin piirin ulko uolella olevien seurojen ji:1senib ". - Kansainväliset urleilusuhtee:t. Kuullaan lii t totoimi~unnan j i::.senen.rl.r'vi ne iskasen selostui kansainvi::.listen urhei lusuhte.dd..:n kehittymisestb. Pää t ö k s e t Kokouksen päät5svaltaisuus. TOdettiin, et+ä kokouksessa olivat saapuvilla uheenjohtaja Olavi ~uvanto (1), liittotoimikunnan jäsenet Yrjö ~nne~(l), Kustaa Vuori (1), Unto Siivonen (1), Vieno rlistell ~ (l), Helvi rlaatikainen (1), riarne Leskinen (1), Onni Vianderl(l), ja Pauli Koponen'(l) sekä liiton toimitsijat Toivo ::>alonen, Toivo 1II.äi;i.ttä, Leo Huttunen, Greta rlajala, Veikko Peuhkuri ja ~ino h. Wuokko, j~ka laati kokouksestå pöytäkirjan. Päätösvaltaisuus merkittiin ~. - Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin t<okouksen 53/45 pöytäkirja ja vahvistettiin tehdyt cltitökset Kilpailuluvat. Anotut luvat myönnettiin. Samalla kiillnitettiin jaostojen huomiota yhteistoiminnassa l järjestettäviin kansainv~lisiin tilaisuuksiin, joihin nähden on m ÖS seu~at tava sopimuksen mhäräyks iä Pariisin maastojuoks~. Liittotoimikunta vahvisti jaoston esityksen J. - Yhteistoimintavaliokunnat. Jaoston esityksestä liittotoimikunta nimesi palnln yhteistoimintavaliokuntaan vuodeksi 1946 K. A. Vuoren, A. Leinon ja u. Hilamon sekä hyväksyi jaoston esityksen V. Peuhkurin a~ettarrlisesta ehdolle valiokunnan sihteeriksi. Jaoston esityksestä liittotoimikunta nimesi melonnan yhteistoimintavaliokuntaan ~. Väisäsen ja B. Airiston, varajäseneksi Leo 'orstenin ~. - Kaksi avustusanomuata. 1) Lii ttotoirrlikunta myönsi liiton Hj. ~alg1isen perikunn' lie avustusta markkaa. Varat otetaan liiton avustusrahastosta

5 Kokous 1/ ) Vuoksenniskan Vesan anomuksen suhteen liittotoimikunta yhtyi jaoston kielteiseen kantaan. 3) Samalla liittotoimikuntå kehoitti toimistoa ryhtymaån sellaisiin toimenpiteiisiin, että Norjan ja TansKan urheilijain rahstojen sääntöjä muutetuisiin siten, ett~ avustuksia voitaisiin jakaa muihinkin tarkoituksiin kuin mitä nykyiset säännöt edellyttävät Yleisurheilun yhteistoimi tavaliokunnan tilit. Hyväksyttiin ~. - Poikaurheilup""ivien tilit. Hyväksyttiin i::ielostus,j är,j estäj ien matkoista. Merkittiin Järjestäjien työsuunnitelma. Valitusosaston laatima työsuunnitelma hyvaksyttiin Purjehdusjaoston jäsenyys. Liittotoimikunta hyväksyi ~lle Joutsenen eronpyynnön ja valitsi hänen tilalleen jaoston jäseneksi Lauri Vaittisen. Valinta a istetaan liittoneuvoston vahvistettavaksi. Puheenjohtajan esityksestä otettiin samalla käsiteltäväksi ~ain~aoston jäsenen Keijo.äkelän eronpyyntö. Se hyväksyttiin, mutta uuden jäsenen valitseminen siirrettiin siksi, kunnes jaosto on tehnyt ehdotuksen asiassa ~. - Naisten mestaruuskilpailujen tilit. Lähetettiin naistoimikuntaan lausunnon saamista varten, koska todettiin, ettei toimikunta ollut tilejä käsitellyt ~. - Luistelun yhteistoimintavaliokunnan tilit. Hyväksyttiin 'l'ul:n uusi piiri,iako. Liittotoimikunta hyväksyi sihteerin esityksen ja päätti a settaa toim~kunnan asiaa valmistelemaan. Toimikunnan sihteeriksi.nimettiin Toivo Määttä t joka tekee esityksen muista lt.oim~~äsenistä. V 0... L..:...c:, ~ ~ ei-' \..et;~~ 0,t- e;1t e e,.. e- ~ ~ ~. - TUL:n ansiomerkki. Liittotoimikunta hyväksyi sihteerin esityksen j a asetti toimikunnan, jonka jäseniksi tulivat Arvi Heiskanen, Geeta Rajala ja Toivo Salonen, joka toimii toimikunnan sihteerinä Pohjoismaiden nyrkkeilykongressi. ~västyksenä suoritettiin laaja keskustelu, joka katsottiin riittävän ohjeeksi liiton edustajalle k.o. kongressissa. Yleisurheilun yhteistoimintavaliokunnen kdkouksessa oli sovittu siitä, että SUL:n edus.taja suosittelee TUL:n edustajan osallistumista myös tämän alan pohjoismaiseen kokoukseen ,. - Jäsenhankinta ja seuratoimintakilpailut. Liittotoimikunta hyväksyi suunnitelman jäsenhankinnasta. Sen sijaan esitys seuratoimintakilpailuista siirrettiin sopivampana aikana toimeenpantavaksi ~. - Kolmannen liitto,juhlan valistusviikko.t..sitys lähetettiin liittojuhlan propagandavaliokuntaan Liiton muutto,ja. Liiton muutot hyväksyttiin. M. Vähälån osalta tehdään ilmoitus Suomen Urheiluliitolle, että hänen edustuskelpoisuutensa alkaa v",s a ~. - Uusia seuroja. Kaikki esitetyt seurat hyväksyttiin liiton jäsenjärjestöiksi, Oulun Tarmo ja Toejoen Toverit vanhoina seuroina

6 Kokous 1/ l.~. - Stadion-säätiön edustajisto. Stadion-säätiön e-ustajistoon vuodeksi 1946 valittiin seuraavat jäsenet~ Olavi Suvanto, Unto Siivonen, Pauli Koponen, vnni Viander, rvi Heiskanen, K. A. Vuori, J. brjama, Severi Koskinen, Väinö Koivula, v.nni Lehtonen, ~ikka 1~kinen, Veikko Peuhkuri, Lennart Kivi, Helvi Haatikainen ja.l:!..ino 1:1.. ~Vuokko. Hallitukseen esitetään Unto Siivonen ja Lennart Kivi, tilintarkastajaksi Olavi Suvanto ja hänelle vararr.ieheksi Eino Rantanen, tilintarkkailijaksi Penna Tervo ~. - Stadionin sisärataharjoitukset. TaLousv8liokunnan esityksestä tarkoitusta varten myönnettiin yleisurheilujaoston käyttöön markkaa ~. - Kansainväliset urheilusuhteet. Heiskanen selosti hänen j... a Lontoon vc.1iaikaisen komitean sihteeri George ~lvinin v~lillä t~pahtunutta kirjeenvaihtoa. ~sille tuibet asiat ~. - Kirunan AI,li':n kilpailut. Painonnostojaoston esityksestä liittotoimikunta hyväksyi Kirunan AIF:n kilpail uihin seuraavan joukkueen: sarjaan alle 60 kiloa Unto Lehtonen, alle 67-2 kiloa I1ikko Hotari, alle 73 kiloa U. Virta, ja alle 82 2 kiloa V. Lemberg. Joukkueen johtajaksi valittiin N. Lehtinen painonnostojaostosta ~. - Painonnoston yhteistoimintavaliokunta. Jaoston esityksestä painonnoston yhteistoimintavaliokuntaan vuodeksi 1946 valittiin ri_. Hokkanen ja O. Hurme ~. - Yleinen h~ihtoviikko. Otettiin käsiteltäväksi Suomen Ladun kirjelmä, joka koski yleisen hiihtoviikon järjestämistä välisenä aikana. Työ - valiokunta ehdotti, että liitto periaatteessa yhtyisi hiihtoviikon viettoon, mutta ei osallistuisi viikon käytännöllisiin järjestelyihin. Suomen Ladulle ilmoitetaan, ettei liitto voi pitåa Suomen Latua sen nykyisessä muodossaan sellaisena järjestöna, jonka kanssa Työväen Urheiluliitto voi olla yhteistoiminnassa. Jotta yhteistoiminnalle avautuisi käytännöllisiä mahdollisuuksia, olisi Suomen Ladun järjestömuotoa muutettava sikäli, että järjestöjen vaikutusvalta Ladun johdossa nykyisestään lisääntyisi ~. - Suomen Liikuntaneuvo,jat r.y. Liittotoimikunnan tietoon saatetaan liittojuhlatoimikunnan päätös, jonka muks~n Suomen Liikuntaneuvojat r.y:lle ei varata tilaisuutta suorittaa ohjelmaa 111. liittojuhl~ Vakuu:l eks i: ~... l.... L.\. I t' E. A. Wuokko

7 Li ~.t_e_~!l } _._.,~,~)31 P ka.?:!\ 1L 4,~..!.. VL1.oden 1946 j~senh:nkintl- ja 8~urAt oi Qi nta~ilpnilut. Vuos i 1946 tulee 01 8I!l82. n liitoli,; eri! :o isen morki tyl;:sellinen. T?- Brin vuoden toiminta rqtlm i see ~) af-\vuternrn c ko 8en pä.?laä. :irrin, j onk.::\ ;ls e- t imme liitolle vi im(;: ises~lii. 1.i i t tokoukoukggss::: ~ TUL mns.m.me j oht.:1.v:1.ksi urlle.illl.j är j o s tö ks i. K::~ i kki m::;hdollis L'..L1..d ot on k2.s iss2i.ml.1.c. Rii,,! p uu vain mojst~i itsestti. miten pys tyil1d8 psi st h oita!j1:.la. n. Tuleva v uosi 2.0tt88 j okoise11e l.iiton j s.se n ( ~ll(:, sgll,alle je piir i kunnc:\l l c suuri a vei vollisuuk8in. J ok ::~ j.jl,en yksin j Q kn.i 1-1;. i yhdes- fj 'i, n ä in vicrmne 3si :lamme o t ~0 np :':dn.. ~ ks imi.elisyys ;)0. :yhte ioto on voima.a, SGn mlllca i sesti 8 iis t oimik'lamme. Ens_.~EJI!1 L';~~Q ~J1 "t.i;imelr0..et~~}! ~. ~k_ ~i:,!-_ t_~h.t~ _YL. _ o_n =_ Li i t on j ::i.senm9.8.riin kohottmn_ine n.1~l3;.~~ i..~t~~o~.so) --.L~ _~I~'y'q~)~.. _ Ti..i.;nii ei 01 (:: mikii;j,n vni;;::c: Ct tcht li vu, s iihen tctr vi t~an vain hieman ripeytti Ja Rloitekykyti. T9.E1Ö-n tavoitteen s~'avlltt[~m i DOksi liitto ku.t s uo k [ ~i1.d.:i;1. j äs3niään jäsonhankin'c?,kilpc-1 i l l.w.n, joka nlk ",) v l l1s t a j~l. kcstti:->' S8.man kesn\:llun viime iseen pti. iv ~ ::~ n. ryhm8.ssö.~ f{ i ~_? i 1. c0"~.. _~~ :.8_ i_!~_2.'y_~ i~_~,.a.. 1.:i..12: ~~I?:......v~~.s.1c.e.i_p':~_Q_!c_t~p.~.il.~, j 08 s.~ j 2Gtf-\an p:'.lkint (1 j.:; n<.') lj äss;:;'.~hmäj~ 5 kpl p<l l lc i nto j 8. a '2000: - -, j oet'-1,1n nllttgd piiri kunti ::m kes.. k-:;n, joitten j t'.scmnti. iirä noij_s8(~ 25 %.ltj~thl!!:':u.. 5 kpl palkintoj8 a ~ O O O:-, j i:i. SGnn1,: -.ä r ;-::'n nolj.stess.-:'. 50 %...:lii_._r..j..hl1lli ~ 3 kpl palkintoja Li 5000 ~..., j 2.8C llmt..'i.r än no l1..stcs D I~_rxl?-~ii_~ 3 kp1 p::11kinto j 8 ii 7000 ~ - - y " " Vuoaen 1 g45 'p ~i):i. ttyc'ss ~ i. olev::'.s tel j F:. e nm :~i~.r.:f 3"td. V 1.1S -....j ~i.s c illll-j'::i r ~i. D 1 i3 ~~.ys tirynm:i.ssä v ~ r.l in~ ;ii n 28 II I Ii It 160 IV II jl 150 9_. J 2.S_e~t (H~ v:~.1i~?il.q.jf..~~.p_ ~~ :b.:l_.~~.1.. t~ytyy kuit~nkin oll3~ j ö. y. e n.i; ~ '~ 1I " jossa j ae'ti:lnn p2.lkint on3 jokaiselle kelupllnki- j G k a llnpalasellr ~'.n j: ':,t)(~ng 11 e, ;j okr. b '-:\nkldi seurn::-.n92. ~ a ) -v ~~i~ t~~~ 40 ' 1l1lttn j ~so nt ~: TULn pienoislippu marmoorijalostcllay b)- v ~h 1nt ~1n 20 uutt ~ j ~se nt ~: TU1n ) i enoislippu pullj :) lqst ~ ll ~ lilaal aissetlral1 j ö,scnel le, joka h'<,nkkii [~ ''': lll'.""'l n EL ; a )) v2.~i r~rt ti. ~r: 30 ulltta j.~.~e nt 2_~ TULn pi (. ~ois~ip~)ll m.~'.rmo~rijalust::lllc. b - v~h1nt ~ln 15 ulltta Juscnta: TULn p l ond l s llppu pllqjnlust:ll ~. To=hnen t'-~~;~n h etke n t iirkcii tehttiv.j. on i se l1.ratoiminnan clvytt:\min cn. -r;".nestyv:-: rrrtiitt""ö-jtibl.:l-.':i.se"tl~1. -:;- -Jol~') i se l1 (:) s,: uro.l10 j,1 88n y.~ s ~ ty~ 8c.1l0 jc:sen cllc rlll1s ('-l'\g t i t yöt i~. Jo kn inc' n ra t :;:~EJ se Llr :-tf3 S n on t ~ m2n Johdo8t ~ 8J~ t ~ v~ py örim tl1~. Ei riiti, et t~ oexran monivuotise t toimihcnkilc 1 t, voimist c.: l till- j a llrhe ilunohj :;-:: jlt yk[j ill llllol\)htivat Iiittojuh1avllodun monien probleami c n ra'tkaislls t8, v ~~n on EJ~~tn vb koko ~ ~senistö työhön ja toil!lint ~c.r.. T:-3.rnän johc1 08 ta liitto jnlist:-:n seuroj.::n. kes)~~ ia cl1 toi m i n t r. ~, k i 1 P a i 1 II n, joka 81.k:.:>. _ J,"1 p~.tty'y O'-'ill n VUOdil?fl kcsi.:.k lllld. vlime i sg r.1 Q p i.iv-~.n~'.. Kilp,1 1 '" =--

8 lut ol"'..ori t c t [lcm!colroc:st3.. r yhm ~ D S:>. ~ A. Sl; ur,1't, joi:js2 on :\lle 100 j ~ [l (mt ~"'. B. S e! u.r,"'. t y j OiG~l [~. on " j iis c nt"'. c. S e LU" _ t, joi S3~1 on pö.illc 500 j ~-i.s G nt f. Jok ~ isess ;: \ fyhrn :~[Jc", j:l ot~, n.n voitt:>. j nlle k om..j:\ p 81kintoesino. To imint ~ \ kilp l'.illl1. V'lrt cn 1) '1di t tl}. t 1,10:.3 pöyt i-: kir j ~ ~, joi t o. s e ~ d ).-:r. liitofjt :. YhtUC:11 pöyt' ; kirj :".~ n 30pii 1 kle sc ur ~,t oim int 8t ul o k Det. N"it~ p öyt ~ kir~oj 8 on t ~ ytutt ~ v~ 3 kpl, joist:\ yko i l ~ h o t o t ~~n liittoon, toinoll pii ritoimi k unna llo j '~ lcolm' r; j f.<-!. 30ur:\11u. L :'~h c tyknc t Glloritc.. t,"."n '3 kk k ulu.ttu,') ~ t nmmi -, h olmi- j n mc.-,lif,kuun p~ytnkirj -;t l;'.hotot r:,'":n hllhtikuun 15 i')~'. iv ;~.r:n j n hll,hti-, t ouko- j 8 lc CJ s; ;. lmun l"öytl:ldrj ',t h c...1n"kuun 15 'p: ~ iv ~;)"'. n mc,:,:wcj:j s:;'. Toimintnkilp8 ilud88, ~. nrw t '\ 'm pistc i 't/ uour '1.. ".Vf'.sti ~. 5~,oJco!3-ksis..:t :l ~ puhecmjohtn j 'l 2, siht001"i 2 j "; j oknin,) n kokouks en odnnott:\ j n 1 pi 8 tu~ LI : ' 1"joitunt~l"'d~u_~dot~ ohj8.':'. j a 2 j 'l jol :~ in. c n os ':!".lottrt j n 1 pi8tc. l~ ~lpni..lut ~. kilp ~'l iltlj o n toimitsij '1t 2 j :l kilprdlij ',t 2 pi3t2t t f., Jll.hl nti}:\ id.e.j!s!.c t ~ o 1:1 j olrar!ns uori t tr; j,. 2 pi :J t etti:. 50!epl myyn nist~. 'uhl [',-':1r o' on m 1 ' nti ~ 1 p i s t o 20 kpl myynni s tn. L::thjoit:1j'.'; 1 p ist ~, 1000:- l r:hjoitulcsostno LDh 'oi tukscn ke r t't ''. '11 : 1 pi El to 1000 : - kcr,;-i. yk [) u st~1; P~,l l dntottl0mi'.ri, kilp-;ilij:1 t :1i ohj olm:m slloritt :--t j ~, jok~ esiintyy jontl:ll.n toisan G 0 U r~ n t,-; i lii tod r';. rj os t ~:'mt~sgt~ til '\ i cuudo s '- 8:1 tuo "'.n8""i tscmnnfj". pistcot om;'.llo sour:1l1ocn. S.ur ' t j ~", pii ri toimilcltnn ",lt suor i tt,'\v". t pöytiikir joihin,",:; innmuk'l i Go t merk.i.nn!-'.t j n yhtoenve don ku.nkin kk toiminnr;s t t '. Liitto suoritt,", r" kilpnilujon l opullison t uloston L :s konn,".n j r'. mf.!'~r,n.ii p81kintosi joitukson. Edcll [~ m'1ini ttuj on kilp,':1ilujc n lis".lw i lii t t 0 C fli tt ~~;~, ott,,, DCUl''''.t j!". rj o Dtf.v,.~t s ;)urnn r -:sonton ke ske i non kilp ":ili1l1 S c u r [1 t 0 i- m i n n,':1 0 :t ~ wo.011i;. mi'.ini ttuj e n ohj '1 id c:n ;"ukr. i fjc sti+ jolloin Gcur".t voi v ~~ j".k ~ "'., e sim. 5 pi'.rhr;,llc j ~cc n o ll c cn, p ': l kintoini'. TULn vuosi kcr r ~ n.

9 ~ite m 2. ' Ltkn pkn ll ~---. _ ' 111,l..=!-...~tto_~uh :_a~ mainosviikk,o,o Lii t tojuhlan t ehos tamiseksi ja yhä l a3 jemp ien joukkojen muka ansa amiseksi lii tojuh+atyöhön liitto järj est ä koko m_',ata käsi tt,-' vän 1 i i t t 0 j u h 1 a n m a i n 0 s vii k 0 n. Tämä mainosviikl::o pidetacin maaliskuun ~:. olmannen j a ne lj ännen sunnunta.in v j lisenä aik a na~ Viikon t arkoi t.u ~l:s ena on.;. 1. Tehdä propagan da a liittojuhlan hyväksi. 2. Kiihdyttää seuroissa ja piirikunnissa liittojuhlan valmis t elutöitä. 3. Jäsnnhankinta. 4. T c; L ~ k 3 ill a, miten pitkälle seuroissa on pää s t y liittoj uhlan yhteisvoi misteluohjelmien harjoituks i ssa. 5. Arvioida miten pal jon liittojuhlille saap uu eri unhei1ulajien edusta jia. Viikon ~ikan a_ toimeenpann ä an: 1. Se uran vl ei nen kokous. 2. J oht 0 ',linnan kokous. 3. Suoritetaan jäsenhanki ntaa. 4. Eri jaostojen kokoukset. 5. Naisten keskustelu- j a käsit yöilta. 6. Liitto j uhlan voimisteluohjelmien harjoitustilaisuuksia. 7. Eri urheilualoj en harjoitustilaisuuksia. 8. J uhl a tåli i1 1 anvi et.j~ o. Seuran vleises sä kokouksessa käsitellään: - _._._-~---_._-_._. 1. Se uran johtok.unt.::: 3ntaa.3elostuksen tähänasti suoriteusta liittojuhlavalmistelut yöstä. 2. VoiI!l.i s t el unohj.:lajat selostava'c miten pa ljon voijilistelijoi t a on osa~listunut harj oit uksiin, mitii ohjelmia harjoitetaan ja mont ak:> voimistelijaa osallistllu liit tojuhlien yhteisvoimi s cej.unäytöksiin, ja voimistelukilpailuihin. 3. Eri urheilu2.1oj en ohjaajat antavat laus untonsa seuran eri l)xhei-' lualoj en edus':,a j ien osallistumises t a lii ttoj uhlakilpailuihin. 4. Seuran r ahastonhoitaja antaa selostulcsen miten seuran jäsenet ovat kartuttaneot liit tojuhlakassojaan. Jo..~t2.kun!.?;_.P..oE~_ii : 1.. Hahmoittelea liittojuhlille l äh e te ~ t ävän joukkueen kokoonpc:non, huomioiden, että kaikki osanottajat os.j.llist llvat yhteisvoimiste luohj elmien har j oi tuksiin. 2. Tekee liittojuhlille l ähet et t :::västä joukkue esta talous'suunnitelman (kust annus 12skelman). 3. Sl' unnittelee liitto juhlan voimi stelupuk uj en r ahoittamisen ja nii t -~en jakamisen seura.n jäsenille. Se u:r:cl:!t eri ja os toj en}~okoukse~: Tiedustellaan liiton eri jaostoilta mitä he pitävät tärkeänä tässä tilais uudessa pohdmttavan. Seuran harjoitustilaisuudet : Tieduste~laan eri alojen jaojtoilt a mitä heillä on sanottavaa alansa urheilijoille. T äm~n pe ~ u stoe lla valmistetaan lyhyt n. 2 min. puhe, jonka jokainen ohjaaja ~ itä ä harjoitustilaisuudessa ennen J. )-

10 Kokous 2/ J\.) Työväen Urheiluliiton r.y. liittotoimiktmnan liiton toimistossa tammikuun 14 päiv~g 1946 pidetyn ko kouksen pöytäkirja..i:s S i t Y s 1 i s t a l.~. - Kokouksen pä[tösvaltaisuus. Todetaan liittotimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus ~. - pöytbkir.ian tarkistus. 'l'urkistetaan edellisen kokouksen päätökset ~. - Kilpail~luvat. Kb.sitellään seuraavat lupa-anowukset: N y r k k e i 1 y: Va ' kauden Tarmo Liiton mestaruuskilpailut:.t{yhmä 1: Porin Pyrintö (sarjat 51,58,67 ja a~).e, ) nyhmä II: ~etsolan Kiri (sarjat 54,62 73 ja yli 80 kg~g!iiiuut anoj at olivat: Imatran Vo irra ja J outsenon Kataja. H i i h t 0: 24.2 Jåmsänlosken Jyry - Mäntän valo, seuraotte Ykspihlajan Riento, kansalliset. L u i s tel u: Helsinki-Turku, kaup.ottelu I Liiton edustus hiihtomestaruuskilpailuissa. Hiihtojaosto esittää, että liitto lähettåisi edustajansa..)uorr:e n hiihtorre staruuskilpailuihin Turkuun ja Tainionkoske lie, kurr.pa kin yhden edust8j an, s ekå 'l'uln hi ihtome staruuskilpai luihin Kymiin yhden ja Jyväsk lään kolrre edustajaa. ~dustajien valinnan suorittaisi jaosto ,. - Yleisurheilurraaottelut. Yleisurheilujaosto esittää ensi kesänä suoritettavaksi yhdesså.:>uomen Urheiluliiton kanssa seur'aav&t yleisurheilumaaottelut: 'lanska - 3uomi Köpenharrlinassa ja Suomi-"Ruotsi Helsingissä Suomi-'.ranska ottelu. Nyrkkeily jaosto esittää, ettå suoritettavan lsuomi-tanska maaottelun joukkueen johtajaksi valittaisiin Eikka ~I;äkinen ja avustajaksi V. Kulmsla (Vaasan Toverit). J oukku e en ja j ohtaj iston matka tap ahtu u.uansk Ams t0'r Union'in kustannuksella. Vastavierailu tänne loppuvuoaesta 1946 tai alkupuolella vuotta 1947 :.;).NL - 'l'uln kustannuksella. Maajoukkue völitaan karsintaottelujen perusteella, jotka tapahtuvat kuluvan tö.mmikuun lopulla. Karsintaottelut järjestää yhteistoimintavaliokunta. l\'jahdollinen voitto jaetaan liittojen ke sken tasan Hiihtäjiä Pohjois-Huotsiin. Kirunan AlF kutsuu järjestämiinsä kil ailuihi.n lii tosta11iie kaksi hiihtäj äb. ja kaksi mäenlaskijaa, joista to inen alle 18-vuotias. Ji:wsto on käsitellyt kutsun ja esittäii, että edustajat 1 "hetetåän. Jaosto esittaä, että seurat kustantavat omien miestensä matkat Ruotsin rajalla ja takaisin sekä påivarahat mstkapäiviltä S~or.en puolella. Huotsin puolella maksavat matka- ja päivärahat kilpailuj en järj estäj ät. ~amalla jaosto esitthä, että johtaja lähetettäisiin lii ton kustannuksella Pariisin maasto"uoksu. Pariisin madstojuoksukilpailuun vali ttujen edustaj ien on ähdettävä matkalle He lsingi stä 9.2 ehtiäkseen Tukholmasta 13.2 ~ ~

11 Kokous 2/46-2. Pariisiin lo.hteväiill lentokoneeseen. r\iiehet joutuvat SllS jo menomatkalla ole skelemaan Tukholm;.ssa 3 vrk. Yle isurh eiluja os to esi t tää, että liitto anoisi :Suomen Pankilta valuuttaa miesten oleskelua varten Tukholmassa men o- ja paluurna tkalla Unto Häsänen Kirunaan. Gnto Häsänen saanut kutsun osallistua Kiruna AIF:n kilpailuihin J&rjestäjät maksavat h&nen matkansa ja ylöspidon Ruotsin puolella sekä päivärahaa Hkl' 15:- v~k. Valkeakosken Koskenpojat maksavat u. Räsäsen matkat Suomen puolella ~. -Hiihtomerkit. Hiihtojaosto esittää liittotoimikunnan hyväksyttäviksi hiihdon ja mäenlaskun luokkamerkkien sekä naisten ja miesten harrastusmerkkien luonnokset.!l.lerkit ehdottaa jaosto valmistettavaksi emaljoituna ja hapetettuna. 1 ja II luokka lisäksi hopeoituna. Valmistushinnat: 1 lk:n merkit 77:-, II lk:n merkit 67:- ja 111 lk:n merkit 57:-. Hintoihin sisåltyy mutterikiinnikkeet sekä naisten merkeissa rintaneulakiinnikkeet. Merkit pitkällä neulalla tulevat 5:- halvemmiksi. Jaoston arvion mukaan tarvittaisiin erilaisia merkkejä kuluvana vu onna seuraavast i: Harrastusmerkkejä: Naisten 111 lk 5000 kpl ja n_iesten 111 lk 5000 kpl. Luokkamerkkej ä: hiihthjille 1 lk 100 kpl, II lk 200 k 1, 111 lk 400 kpl; mäenlaskijoille 1 lk 25 kpl, II lk 50 k 1, 111 lk 100 kp1. ~dellä lueteltu merkki tilaus tulee maksamaan mk ll.~. - Yhteistoimintavaliokunnat v Yle isurheilun yhteistoirr,int.avaliokl nta&n jaos to esi t täk3 valittavaksi Unto ;:jii vosen ja.c.ino balrr.isen, varalta Vi lj 0 Järvisen ja ~. Hakalan, valmennusvaliokuntaan Viljo Järvisen ja Hakalan, v' ralta Kalervo Löfbergin ja l!.oino ;:jalon, kansainvo.liseen valiokuntaan Unto 0iivosen ja Kalervo Löfbergin, varalta Olau ~uvannon ja ~ino almisen. Vcimistelur yhteistoihintavaliokuntadn jaosto esittää vali tavaksi Yrj ö htior., Toivo Salosen ja Uiva Puukilaisen. ~iitol13 on vuoro saada valiokunnan puheenjohtajan paikka.. 1"yrkkeil.}'n yhteistoimintavaliokuntaan jaosto esittaä valittavaksi Usko Honkasen ja nrvi Lehtevan, v ralta ~ino... antasen ja }launo Hokkasen. Koska liitolla on woro saada puheenjohtajan aikka, esittäb jaosto valiokunnan puheenjohtajaksi Usko Ronkasen. Valiokunnpn nykyinen sihteeri Hantanen ei lisääntyneen työmäärän vuoksi voi tointa tänä vuonna vastaanottaa. Pesäpalloilun yhteistoimintavaliokuntaan jaosto esittää valittavaksi '1'. Lehtosen ja V. Soinisen sekä v aralta V. :::>uomisen ~. - Nuorten Talkoot r.y. Nuorisovaliokunta esittåa, että Nuorten Talkoiden neuvottelukuntaan wodeksi 1946 välittaisiin nuorten liitto-ohjaaja To ivo lv!ustonen _. - Liittojuhlan toimeenpanoelimet. Liittojuhlatoirilikunta on liittojulllatoimiston toimistop~älliköksi valinnut Olavi Valppaan Helsingistä.?alkka markkaa kuukaudessa. Toimiaika kestää Ohj elrlavalidkunta esi ttb&., että valiokuntaan lisäj ä seneksi valittaisiin Oiva Hurme Helsingistä ~. - VR:n urheilutoimikunta. Sen johdosta, että 'l'ul ei hyväksynyt esitystä rautatieläisten urheiluliiton perustamisesta, on hanke rauennut ja rautateiden henkilökunnan keskuuteen lähinnä pääjohtajan aloitteesta perustettu 'l'ul:n ja SAK:n julki lauruman mukainen urhe~ lutoimikunta, johon 'l'u L:n ja SVUL:n jäsenet, SAK:n alainen ammattiosasto ja rauta teiden virkamiesliitto kukin ovat nimenneet 3 jäsenta = 12 jäsentä. Toimikunnan sihteerin& toirr.ii Kauko Paakkanen.

12 Kol,(ous 2/46-3. Toimikunnan sihteeri on saanut Susrr.en Rautatieläisten liitolta sllosturr.uksen siiheu, että toimikutil.an puheenjohtajaksi valitaan ins. Aku Kuusisto,~~&ritellå&n liiton kanta k.o. ~sjm kseen ,J. - Aloka smestaruus kilpailu,j en ti Ii t. Nyrkkeily jaosto on tarkistanut liiton alokasnyrkkeilymestaruuskilpailu'en tilit Ja esittää T.e hjv&ksyttt:;.viksi. H);meenlinnar. Kisan kilp iluissa oli tulot mk menot mk ja lijåhrr.a I!.k, cj0sta liiton osuus :50!:"k. Lahden Haukeojen ja ~~levan ~il ailuissa olivat tulot?8.16q mk, menot mk ja ylijc:.hma mk, josta liiton osuus 2.311:50 mk. Tilitykset liiton kassaan tehty ",. - Hiihtovalrr-enta,iien toiminnan.iär,iestän.inen. Hiihtourheilumme on voimakkaassa noususuunnassa. Jatk vasti tehdb.an hi ihtoseurc~ ':m taholta tiedustell.j <:::t ohj austoininnan j är j estämisestä hiihtäj iemme keskuude '-sa. Lii tollcmrre on n t kä tet täviss~ äskett&in pidetyllä hiihtäjien valmennusleirillä koulutetut kuus j erittäin pystyvc:.å hiil tovdlrr!entaj 30.,. oioen avulla voitaisiin saada käyntiin voimaperäinen neuvontatyö jäsenistöitli'"e keskuudessa hiihtotasornrr:e nostamiseksi entist.s. korkeamltalle tasolle. Parhaiten tcimä toiminta voi taisii... toteut'l;" tiir" et+ jarjestettäisiin pnrikuntien alueella kolmipäiv~isiä neuvontatilaisuuksia, joiden j ärj estämisestä huolehtisivat p.iri t tai seul'at. ja jotka rr..y skin v8staisivat muista taloudellisista kustannuksista, )aitsi vi-:iln.entajan matka- ja aiveirahoista. '/alment8.jat tlllisivat neuvontapäivilla tekemiensä havaintojerl perusteella jat~uvasti olemaan yhteydess6 seuroihin sekä yksityisiin jäseniin anta~alla kirjeellisesti tarpeellisib lleuvoja ja v L.c. usohjeita. Hiihtojaosto esittäei, ettei liittotoi~ikunta rryöntäisi mä~r&ral;an kuuden vain entajaf! lähettäll"istb. v.:jr ten Kahteen eri tilaisuuteen. Kustannus laske lnla:. päiv~rahat, 12 matk~a, b v ~!450/ = 27.(;00: matkat, 12 matkaa'a 450/- = : 3~...ftQQ.!.= ~. - Hiihtoviikon,;t:.r.jestäminen. Cpetusministeriö kutsuu liiton edustajaa tilaisuuteen ossa ILuodos tetoan hiihtoviikon j arj estämisttc hoitava to imi:<:unta. '1' :i.a isuus on valtioneuvoston juhlahuone istossa maanbnta ir.c Kokouksen avaa 0 etusministeri ~ino Pekkala :. - Hi ihtovies tin merkki. Hiihtoj~osto esitt~ct, että hijhtoviestin merkeiss& valt.istet+ai.siin 5 n<:::ti,'<:an hjntaista rinnassa kannettav8' ca. vista [[erkki.,-, 'onka tlalot K&ytettäisiin hijhtoviestin rr.enojc: ~ r"eittbli '.:e.!.e~ '..e' de\. my t~isiin eri tahoilla noata seurojel toimesta,rrutta erittainkin reitin varrella hiihtoviestin tapaln.uessa. V lr istus ~J I...{jntilupa anottci.siin ka aleelle k.o. rrerkt<:iö :. - Uusia seuro,;a. Toimistov liokunto esi t t&c seur'aavat seurat h vt:.ksjtt&våksi liiton jäsejb.rjcstöiksi:. ~telå-uavon ~iiri: Voimistelu- ja Urheiluseura Kuhai-:osken Yritys r.y. Helsi in'piiri: Suunta Veikot r.y. Pohjanmaan piiri. Vo imis'lelu- ja uhrieluseur'a Ylistaron Yritys r.y. Voimistelu- ~atakunlan piiri : 'a ui!hei useura Kortelan Ryhti r.y.

13 Kokous 2/46-4. p... t ö k u c t. T aettiin et.. 'COkoLIksess olivat s pj.vill :'"' 1.cnjo~ t J 01 vi uv nto (;/), ::"ii ttotoimik 'nnnr~ j~ senet h j ii:',t! Plt-; ( ), Arvi Hei :t:anen (..-",Kust Vu ri (.-, :nto Siivonel. (-- J' 1 J 1 Tl R~... ti- Kuinen v), Ti'" :Ii tell... ), LI..-V'l.,","'+, Kivi':--( ), L,.'. rurmi..-( ) LJskin 1: { ), o~ 1:' Vi 1 d r v ( ) ja P uli Co..;ont-r~..-( ) oe liiton volmit... ~, ~ ivo l:,, ~tä, Tc" TO l~u toner:, Ifret' It.j 1, ~~:'-o :3 :'onen,.leo ~~u ~ultr* r.."... '-;:", ino Vuokko, jo:, la ti koko' k- se~. ~öjtlikir~an. P:i... tcsv,lt ::"Sl1L1S m rcittiir~. 2S u 2cytäkir~ n tarkistj. Luetti':"n kokollkser: 1/<G röyt ~ki..~a j v rivi tevti'r te~~dyt p" ; tökset Kilpailuluv t. Kai" i esitetyt l':vat Dyönn~ttiin. ) ". - Liiton ed"lstllu hiihtomest ruj.skiip::\illlissa. Hidlhto j aostor: e si tys hyväksytti in hllom.utllk'jclla, ettil Jyväskyl"än l"het 'V"ävtistä kolmesta on yksi ltk:r 111st jr. : :. - Yle is urhe ilumaaottelllt. Jaos..lcon esi t./ "'niin ma:.ott llljärjes'cclyl... ::'l:,j.::lcili't-liir.. 3/ SLomi-Tan'k ottelc. ~-"-_-';""'~u J outo.r: esitys hyväks v ttiin je. merki ttiir., e'./,j" ~oakkl"... el j 'ltajal;:..,i v.alittiin r..ikk M"kinen j V. KLllm la. - _=-==..::;.::.:..-::...:..-=-=-= i i'ltoj ~os ~on si t;;(-s ~ n GU stllttiin j J ')11 s t'.;tiil* sii'e:.n, et~" l~i+to m L... rr.. j h tsjar: m tk<.,t ~,..,.. ~i... h t S 'om 1 u ol~ll.li-=--=--... v. ~ 8 p'".~j. _= _... suost.lt~~i':"r:. _~?J..:-~"::::...:~:...JL~="::: JGio.:,-'con c..,i tykse n v,l.llj.. t n 11,l1 \ ~dmisei:)ta S.::.omer... - n.:i_ ~ - 3iihto erkit. Työva:i.okru "a ei pi t. yt v' '8":" c (C n e l"::'o-~e" taj 'I'.)- tlj..sm_""'k.. ejä '3opivil1&, mi.nkä VUOiC8i <.)e Ii.... tot i ilcun loitt mi,- ::l 9.11 lallju.n.r:cij a e:ji"... ti keko mj!'kkik~rsymv'cs",,11. :.1 l):~t3mi.... " ~ j o..;tor.. lis;'~"sivtely" v r"ell. v v... Liittu coimj... klln a njvilk3~ti merkkilllonnolcsi ta ~ ~h... lf ki.inni tetj~~:v:";'r~~ 119 'r8.sr.'.. rkin idi.yte./.:;:':'villcsi jaoston e i tt. 'Ll'':'n LlOklnm l"i.r: lilleen, f:nt V', 1: l.utti ko':o kysymttksen 1 i..s"v.. lmi.>tel Lj muil~a ii atk ::"sin jjo~toon. Yleiaurhe ::"llm yhteist oi.l!in tavalioku.l' n lii t 0 toimiklln ~a r Ii tei vn to Sii vo.jen ja...lino.3 1 isel~, v r... l ta ViI jo Joo 1''11..> en j'. Hc:l.e lar:, valn.nnllsvaliok m'laan Vil~ J"rvisen ~':>.~. Har~' 1 H1, V ~'a1 ta Kalervo öfbergiti ja..!iino Jalon, kansainv"lljeen valio"qnt unto '::"ivosen ja Ka1e~vo ~Jfb rgin, var lta Clavi 0Llvannon ja Eino 3a lmisen. Voimis"telu.n yhteistoir:r:intav'liokunt 3n v... litti n :r~ö. ltio, S:oivo SalonGn j Oiva PUl1..kilainen ev~.styks::'n, ett l::'iton edu'td;;ist3 valit an knluv vuotta v rten vc.liok ' n f.1hee l~o:rlc.j Nyrkkeilyn yhteistoimin~ava1ioklillhlan jäsen hdokkui.1tta.;:oskev8.n esityksen lii ttotoin:..iku..nta P' lsll1..'cti j os./voon lioä:c. ::.. ttelyä Vi:L ten. Pesäpslloilu.n hteiutoimir..tavfllioku..l1tasn v Ii t Liin T. Leht8nen, V. Soininen ja varalta V. SLlominen.

14 J.Cokous 2/ 6-5. ~ licoot r. w v. :NuJ:ftit}. Tall{oiden neuvottelukuntaan liiton eduut jak>:>i valittiin nuorten/öllj,.>/qja Toivo J.,~ustonen ~. - ~iittoj~.la~ toimeenpanoelimet. Li.:..ttotoiI:!ikunta v'.lhvisti l-littojll lltoimikunnan v-::.linnar:. Ohjelmav~liokuntaaL liiäjäseneksi valittiin Oiva Hu~me Helsingistä ~4oJ ' - VR:n urheilutoimikunta. 'icosl:a neuvottelut SA.K:n kanssa asianomaisista kysymyk::>istä oli vat 1~esl':8neräis et siirl'et tiin kysymyks en k" di t tely tuonnemn: ks i. 42. _ 15. :. - Alokasmestaruuski!pailujen tilit. Hyv.ksytt iin M' - Hiihtovalmentaiien toiminnan ~r estiminen. Sen ~ohdosta, että hiihtojaos'l;on SLlunni ttelema iliihtov:llmentajien toiminta on katsottava piirikunnalliseksi v81mennustyöksi, jota liitto ei aikaisemmink.un muiden LJ.rheilualojen osalta ole tukenut, työvalio ki.::.nt:j. es i tti aloitteen hyli:.ittäv1iksi. Lii ttoto imikunt a l-läne styksen ji::.lkeen 4: llä ä" nellä '): a v staan yhtyi työvsliokunnan hylkliävään kantaan c ' - Hiihtoviikor. jä~ j estä~inen. Opetusministeriön järjestämr.. r ~,il<... isuuteen valittiin liiton edustajaicsi l tk:n j~sen _arne Leskine~ :... iihtoviestin merkki. Liittotoimikunta hyväksyi hiihtoj"loston esityksen jo. päätti anoq asianomaista l upa~ sisäasianministeriöstti ,. - Dusia seuroja. Kai:Ld esitetyt seurat hyvä ksyttiin liiton j ~sengö.rjestöiksi, Voimistelu- js ur~eiluseura Ylistaron Yritys entijenä seurana. ~sille tulleet asiat: uotsin matkasta. Raissihteeri Greta Rajala selosti naisvoimistelujoukkueeli Ruotsin matka9.. ;3elost us merki tti in kuullu}:si. Ulkomaiset kilp ilusuhteemme hiihdossa. f Lihto jaos-~on puheen j o~,j. ta ja arne Leskinen saattoi lii t totoimikannan tietoon, että Ruo~sin hl.htoliitto oli s... ositell.l.t Suomen hiihtol iitolle yhteisesiintymis~ä lorjaa v staan, jonke kanssa Ruotsi ei sodan jälkeen ollut onn mstunut solit.imaa~ hiihtosuhteita. Bsitykseen sisältyi toi vomll..." et' ä myös Työv::;.en Urhe ilulii t to olisi täsiji:. suhtec3- sa tukenut Ruotsin hiihtoliiton poli tii' kaa. Toivomus esitettiin vielä sellaisessa muodossa, että ruotsal risten hiihtäjien saapuminen TUL:n alaisiin ~illailuilin olisi asetettu rii_puvak...,i liiton myönteisestä s~ t utumisesta. TUL:n tahol'va kuitenkin selv.sti ilmoi tettiin, ettei se voi yhty k. o esitykseen, v a an on lähettänyt kutslul 1:ii~ltokilpaillJ.ihin myös Iorjan hii' toliitolle. yöhemmin on Ruotsin iintolii tol"ta tulllrt ilmoitu,j, et.1~' ;::e l'i:_et~";' osa~ot-tajia myös TJL:n järjestämiin kilpailuinin. 49. _ Liitto ' u~lan voimistelukil ail u'en tuomariuto. Voimistel ujaoston taholta esitettiin liittotoimikunnalle ti8dustelll, voidaanko Toimi Tanneria käytt:-:.ä lii ttojni.llan voimistelu- ) kilpa illljen tucmal~in Sen johdosta, ett" Toimi Tanrer ::J.ulu j... kuvo.s- ti Suomen Urheil uliiton a l &iseen urheiluseurdac ei hänt~ katsottu voit2van l:...yv:"'k3yä liittojuhlan voimistelukilpuillj_jen tuomariksi. en joh os~a, että Toimi Tanr~~ ~uulu~ s i myös liiton 11ni seen Vaur... ti-7ei :ot- nimiseen se..l.r 1an j;'sener~:, liit n toimiston teht.. - våksi anne::ttiin ottaa sel v:'ä siitä, ont:o h""let h.. ~v_~,'coyttj seuran j;'senek..3i j kehoi ttål.a seu:!:'8.a tekentij.än ti:is'~" toimen)i' ~~::J -' 'nl luv 1'" il- - moituksen liittotoimikllnn~lle. V3kuudetsi: r,e a... 6.&. "'7

15 Ko J/' ,;. r 0 v 5 r 1 1: - K,, C 10 t 1. -'- ~. T'.LI --- '?.. ~.. o- K" i~. ':) 1 p t 1 "U.,. v, ')... '.,, -,, ", 1. u '1" cl.. J i,..,-,.., ~ ').J <t.l 15 lc.;...j 2 o./, l - -.J ll ta rr: ". ka'y'salliset. 1:...1 II!T Y r 'c k e i 1., V ). S l.cn ä e s k U j 1 Vil '}' r l, Vi 1 1 n' ~1 ' J ~"O 22..! - '-!- -~.- 0..J J ~. ~ t 0, J.. 0.:. 1 " 1.l.. t.01 l' 7 ~T '" 1 ' 1 e '~ l 1:. v,.,j ",..,... ' 1, ::'. (1.. l."".-'~o l' 'ie ~ t in 1 T

16 Kokous 3/4') t. Nyr!c.l.~eil'yn yhtei tuimintavalio: U{lta m s r.. j"lkeg~~, kun 1 tk oli f'i l.~ pal1j.ttan'.lj uutt käsittely" varter.., ~ osto ehdottaa ehc...o' klludestc.. kieltä~~ty11een Us~~o.. onk... den til lie...;jiy: r~ - kisari... "\i ~er ta s 0 1. Ll~ ulju... m.t v st" not tcl 0 ~ tehv'v"n ehdolla, ett hä' et v ') ttet, 1 lj.it~oj t1.an jd.hj. 1 irj 111 toi.rri v työni, jo 0 ro~ v lio\.unt ~"uet oli v ll:x ut. Pro::? ) 1 av lie ' - ta 'o::"e t L.se_ : uomioi11.u...'o::"se1..,.,':' v ise1...1 A. Le tev, v. ~ iehik:::i Ei 0 R'1IL~ e 1 taa v li tt.1 ~~rör"i l~~ v"litt '1 '.si S. :Ln'L ls A. ;ov.~el. r v-::li,;t T.t i.sto m lt'v:.lll.o:cl ~ n j ) to ""_do. i rin ~a Vei: "0.ieuL!.1.u'in. V}'tei0 to":" i,-v l';"o'~u 1,, _ i Vi lderin ~d Val -t in, CO.Jl" ot I ; C v 1 '"..., j 0 ~"2. L.} alla 0 i::i" jo C' '8 t ~ t,t i."::"i, t i 'i. r)~ l? --~v VO:.. O. J.J 0 'it-.jvo~i"'j 1:' \1', c 'Y>.J.0' joi - 1 1). 2. 4(" jo ss. eri. II J Ila ;... 1 ':L 1'; '"' w'l e e l.'n r-ll r klo" l V 10' )~ t

17 Ko:~o v \0 vo ~ui ~ Oulun ~, ; :-r ~ t j "" 'j ) \J '1 1 J G j i l' t G11 v "1 -- -=... '1 u \J ~iedu t _ e, ~ en e'l'i':oi..::i it ei'".; '1 vei i v 1- l t täv" i t lr j :!..,k 0,,!.i e -_ ---=- Piek'3"' "lri V r' 1 '" 0",0 ~Ll. U L:ie l i ~.J- _,. :;-24 :G-27 2~ J " ') r ') '),--~- -" :iil'i"'. 2 -:e r... \ " I! 6 7 ", II 3 " '" I! 3 II ~ ~ II vx Jo t ')1':,.,~ )-L- " " II 2 r -:J aclr :'.G75:- -~_.- :- Seu.l' 0':"1 ~., \J ".; >: ':"n o "t: Li 'tto e r:1i_0~..j,n"t., '1:;'001 '::S Oj ".omimi... uudetjate Toimin-... amuotojer: j"'rj""..,te1y tt.v"'t e~'i ikäk r J t 1 usina 2 u )... :? t ') t. ~, <-..,.,...,....,. A - L _:.&<- 1 "' 1

18 K J 3/~ - '-te vdi lu vi tee. '" e :;:-, 71 0 ::_?.~ 0 _0.-,-,,=-:c 'i _ e -, t, :l-l- 1i t~0- '5 SYLI" :~de~~ j > 1 el v' j - J ' :'i ttot J '1 0 l', 1" ~"r - t 1!;"vi c?'1.1. ' :r \lor is ovali6kul1.1ia ti_ 1 'st luu t n in 0 :r II 1 uo~ i n: v st 1. l' i se - v t I 1" c"'''v :25.' ~- den ~e""väv t'e-.~ 1 e, :.~o i~t 0 al':'s. 1 jille. E ~-aini t i1.1" j v J Ti 0 1: n :' i ~, j J Ul et } ei.. 1.L? ~. : : '"--- ""r(:j, L ) 0..; ja OuL' j er" 01 ~, Keski,'01', j t.:., H", te1"s i

19 ... ii c" i,..!v ' Tl. 11e lmik Ul1.n 2 ~.. : ~- ( L ) l:e ~ LI 1-. t ""ut,,':"31"., itu..., 04-" J', j G.li L, 1,JO t e:.~o u 1 u S'I;n 1 c:r t 1'0 e J e... 'x s see S ~r. al 'see seura n. lte. 45 v u SUL, ') J.3son j Ole h li.:..tt v ":ampcr.l::'l, -Velj:"!l on 1';i (H)('r"'e~. Kisa- 1 v~ :::'1'.) ~". jr 0.l.ine n 0 ellr H t 1 h tu l:.l.t l),5 1:. l!'r Y"'.( l Of edu, 1., ;., oi '" i i 1.~. ~S. T.uu'LvoJ.) ~ ':r'it \. 1- no..,s. 7 J. -=--2...:.;;... _-~_ t"vik i v - j... U- seura Kilpat 1 'si ja t r. y., Relsi. in piirikunta V- ja 'C'- seurc.. :ao.riso'an tapsu r. y., Karjalan piiri'run'va V- j9. U- Selll'Cl Zuittuan Kehitys r. y., Kuopion iirikunta V - j U- sel1.ra Alapitkän Toive r. y., 1 uopior.. Piiril:m ta V- j '. U-.;eura Kulvemäen Pyrintö r.:r., Kuo ion piir:'kunta Korttian Urheiluseurn Sisu r. y., Lorvoon piirikunta V- j U- seura.auhavan Vesa r. y., (Vanha seura kuulunut en en Va - s an piirikuntaan) Pohjanmaan piirijrl1.1.ta. V- j a U- Geura Äytsön Pyry r. y., Pohjanmaan" iirikunta elvetti:... olun työväenyhdistyks8.1 V- ja U- seuta Pohtion Nousu, Ta. per e L,';'iriktmta. Kaiki.lla seuroillg on piir::'ns nolto.

20 K k l1s 3/46-G. P ä ä t ö k s t. T dettiin k ukseswa livat saap~villa ruhe nj t~j 01 vi Suvant (), t imikur.n2n ~äsenet Yrjö Er-r v( ), rvi Heiskanen ( ), Lenn rt Kivi ( ), P Ii KIDP ren ( ), A rne Lesitinen ( ), Lauri.1: \lr i ( ), Helvi R atilt'"'in~n ( ), Tnt Siiv ner ( ), Onni Vi nder ( ) j Kust a Vu ri ( ) c,-,~e. liit r. t imit ",ij"t 1. iv S 1 nen, T iv M tt, Gret R j 1"', V. PeL"hkuri, Ein Rantanen sekä Ein. fu kk, ~ ka la ti pöytäkirj~h. P"ätösv lt isuus rkittiin ~. pöyt"kir ja ja vahvistettiin tehdyt Ki:pail~luv t. Kaikki n tut luvat myönnet'ciin ;. - Liit c luistelwmestaruudet. Luisteluja ot n mestarutj.skilpailll~ keskevc:l. p... tös vahviot-ttiin. n jiirjestämib ikeutta :. vastavierailu. suunr.i telm... t sekä tilidelliset e.. "" ). - Linnea-seurar kutsu. Liittotoimiicunta' hyväksyi tllkho::"malaisen Linnea-seuran!wtsun j_. p;.~:tti lähett.. : ::ilpailuihin j oston ehdottamat T. H.inkiser (1 <.;: 18 ingin Tu.l mos ta) ja.1.. Koi vul'!ie en (. J:irven ään 1s kusta) v. - Pohjoismaiset urheiluslli~t~'. VarapLLheenjohta 'a :r j ö Enr:..e antoi selostuksen matkastaan Ruotsiin :::ekä osallistumise;:;>tagn pohjoismaiseen nyrkkeilyko 'ur~usiin. Selostuksesta merki t-liin mui Jciin seuraavat oleellisimmat kohdat: 1. Pohjoism isen nyrkkeilyliiton perustamista koskeva esitys j~i aloitteentekijäin, tanskalaisten, edelleer. valmisteltavakoi. 2. Kongressi vastusti Suomen Työväen Urheiluliiton liittymistä kansainväliseen nyrkkeilyliittoon. 3. Pohjoismaiden kesken sovittiin mestaruuskilpailujen p"iv~ 9t9., joka on maaliskluul 1 :nen päivä. NiirJikään sovittiin t.lomarist sta, vieraileville jou~kueille annettavista pääsylipuista,joita oli 6 kap~qletta, pt:.i ~ raha3ta 20 kr sekä sen yhteydessä kysymykseen tulevisca finanssij~rjestelyistä, matkustavan joukkueen 1 kum&~rän sllhte-sta johtajiin, josta p.. t:.tettiin, että 2 nyrkkeilijt.;:: seuraa yksi avustaja, 4 ny-rkkeilijeä y r:s i j ontaj a ja y"hintäin 6 nyrldeeilije''' 2 johtajaa. 4. Kongressin yhteydej ä tapahtuviasa neuvotteluissa suositeltiin Sllomen osalta sellaista ratkaislla, että molemmat li!tot ~er~stavat kansainvälisen yhteyselimen, joka sellaisenaan liittyy kansainväliseen Llr~le 'lulii ttoon. 5. Osan otosta liittoju.:.'llaan m _kittiin, että Svenska korporatiory-1drottsförbundet on halj.kas lähettämäln ur.;.~ ~li joi ta Ii i t o'wllille samoin voimisteluliitto sekä nyrkkeilyliitto. Selostuksen johdosta päät~ttiin jatkaa nelvo~teluja urlei skusjärjestöjen kan s.?, yhteiaen kan3ainv~.lisen komitean aikaacsa8-,ii, mutjua elle i vät näm~ johda tlllo:-s een yri..iuetään muodostaa yk:tei _ n ainväliner.. elin Sllomen nyrkkeilyliiton kanssa sam:.an ta::;.asn ~ oismais 13sa kongressl).ssa allj,stavasti kes kusta lt iin 1 d... - Yhteistoimintav liokunn~t. Nyrkkeilyn yhteistoimintavaliokuntaan liittotoimikunta i ~ o... ton puheer4jo ltajaj: Eikka ] äkisen ja.. Lehtev:':'n sekä varc.. i ~ino Rantasen ja Ma~no Hokkasen. "si!,)alloilun yhteistoirnint v_lioklmtaan vllodeksi 1946 lervo Tir_'i ja Veikko Peu... kuri. yör"ilyr.. Y.llteistoimintav::Iliok.:...ntaan VE'.li ttiin vj.ode'c... i u..lj ntinen, Onni Vianc:.er ja R. Vala.,ti, varalta.lovanen. Korip...:loil n yhteistoimint:::!val o:amtaar.. valittiin vuoi 19.6 ennart Kivi ja Joonas lykk:':'nen.

21 Kokoas 3/ PaiLijaoston jäsenyys. Painijaostoon eroavan K. Mäkelän tilalle valittiin j~seneksi H. Lindqvist Helsingin Kotkista. Pä~töo alistetaan liittoneavoston ""- hvistet+avaksi v - Tanskan ja I:orjan avastagrahastot. Rahaston tekemä puitös avastusten myöntämisestä säeintdje~ määrääm8.llä t&valla merkitti:n. Tanskan rahaston valtaasklultaan ja Norjan rahaston toimiklu1taan Rinteen ia1.oleman johdosta avoimeksi jääneeseen paikk ",n valitti-in puheenjohtaj~ Olavi Savanto ". - itacl.ion-sä",tiön edastajisto. ~~adion stätiön edastajistoa koskevaa li~ttotoim ikannan p~... ~'. tös : ä muutettiin sik~'.li, et'cä ltk:n ji.-isenen Onni Vianderin tilalle veli ttiin Stac. ion-sc"~ tiön jäsene ks i Helsingin pi':.r:"n :?U:leen j ohta. j 9 ~alle.1 tti ". - Yhte i stä IDLlOkkaasvoirr...istelua Kajaanissa. Ksjaanin Kuohnlle ilreoiteta~n, ettei liiton säännöt en.e.r.l )~'.~ kain yhteistoimintasopirrmksen m~ ö.räjksetke~dn estä senrar.: Jd- 3eni~, os:.llistur.:tastc: yhteigiin maokkaasvoimistelun h' rj oi tuksiin. Sensijaan ~itä tulee yhteisesti j~rjes~ettäviin nuorten kilpailuihin searo.lle ilmoitetaan, että osanotto on sallittua 9.inoastas.n, jos n0.t!... ä kilpailat j~rjestetääfi kallplj.1lgin ur:leilalautakannan taholta, kai tenkin ehdolla, etteivät ne saa häiritä searan taikka maiden TUL:n 8ikallisten searojen kilpailatoimintaa ~. - PO{l 'ola-norden Yhdistyksen nuortenjaosto. ii ttotoimikanta valitsi Norden-yndisty:~sen j=ir j est:':'m r '.i uo ioitsijaksi ltk:n jäsenen ~elvi R8~tikaisen. 1._~~. ~~~~~uorigojärjestöjen EdustaJisto. valittiin edustajaksi ltk:n jäsenet Lauri ~,,? ~ re ", l;'ä":tettiin, ettei liiton ta. 01-:;"., ~ ~ ~is~on ~uodogtamiseksi, ~oc a rj,,' tt.. y'" ed.lst.l va vailla. os notto TUL:n kilpe.tiluihin. Lii totoimikw:ta päätti t ejc ~3. 2.~evelvolliGtr-!n o...,a~.llst i est _....I.J:r.: 1 isiin k'lpailuihin no_tdate ca n niitä onjeit-:., jo'sta V~Ofina 1942 ~ovittii~ ~oi9~~lta Puoln3~~Jlaitok8en ~o~don ~a voi alta SVUL:n :a CCUL:n välill:,. 6~ :uorteu liitto-olj3qjuu v 1istusmatka. Uuorisova.liok TInan esitys l1i tto-oilj... jan v...,listl1gffi"l~ k3sta :1 v:'l{s'ltttiin. ',~i'dili tiihän :ill3t.c9.sulj.,nni telmaan on naklo tehd';' mucltoksii::!, on mlj.lljcoksiste, e~ ikseen 1ii ttotoimikannslle ~cehtävå esity v. ::... Työläisopiske lija liiton kas ~annuk3ell~. seuroille. 1ii~ctotoimikunta u htyi työloaliokannan kantaan, jonka mlkajhl kai.kille Työväen Urheilaliiton i3earois2.b toimiville opil1tokerhoille tilataan Työläiso iskelija liiton kqstannuksella J. - Yle isurheillj.valmenta j en palkkaarr.inen. 1ii ttotoimikun":;a.hyväks~ti jaoston esityksen ja ~ :ci.ätti. iinnitt.-i.2. liiton yleisurheilun valmenta.jaksi opettaja M.Kajaanin 'meenlinnasta. Jaoston tehtäväksi jätettiin sopia asianomaisen sa lähemmin palkasta sekä pa.l;:;:iosta esityksen m.:caisesti - 19.v. - UrheiluDukimia nvrkkeili 'öille. 1iittotoimrillmTI J ca suostui nyrlcl\:eilyjoaston esitykseen,.. 24 ka'l)d~lett8. LE'neila'oai tola. ja LJ.r'leilahoLlSLJ.ja jaetaan jaoston ~ ~nnan m~k2an liiton edqstusqrheilijoille.

22 Ko'-ous 3/ ~. - Jalkinelahjoitus. Jaoston ilmoitus ~ ~kij-tiin llorten liitto-ot el.m tilit. Tilit hyväksyttiin Länsiuuderunaan oiiri ~ Lii tosal lleer.. sellroille i1 oi I-etaar.., et-tä niin kallan ir::uin lii ttonellvosto on ratkaissllt ullden... irijakoa koskev.fl esi t'-k 'en liitosbl ueen.3enrat ku.',lu at sekä elimil1i e ti että ki1paillllli isna s~~teissa L~nsiuQdenma n piiriin ~. - Jaakko Uin~ka en eron~y"ntö. Liittotoimikl1llta merkitsi J akko Hinkkasen eron. än vapautull j~rjestäjun tehtäväst~ helmiklll1ll 28 pnä. Koska järj este.:.j ä Hinkkasen ero merkitsee ml.u.toksia vali tusosaston lantimiin seuratoimitsijakllrsseihi, jätettiin valistllsosaston teh"'.;i:i.väksi. ryhtyä toimenpiteisiin erosta johtllvien järjestelyjen a~ka nsaamise~~i uekä esittämään näin ~apahtuneet mllutok'et liittotoimikllr...nan valvistettavacsi v ' - Tanssi l ~iton oh:elmaan. Pitkän kes,rllste l lj...r jäl;{een liittotoimi:cl1llta päätti hyl ätä esityksen tanssin ottamisest~rikoisena l ajina liiton ohjelmaan, mutta jätti v::llis-cusosaston lähe..:~ L. valmistet 'av9k.3i kysymyksen sii~gä, rj.ill~~ tavs.llc seuroissa olisi tc...nssiin :2 sen kehitykseen sel::ä samalla sellrustelutaidon kehi t'cämiseen kiinnitettävä entistä enemm'in huomlota ~. - SLlomen UrheillJ.opiston kllrssitoiminta. Liittotoimikunta ilmoittaa, ettei ole olemassa esteitä liiton jäsenten osallistumiselle uuomen UrheillJ,opiston järjcs u~. ille kursseille. Llorten ma~ssi. 1 uorisovaliokmtea ke~oit ttiin valmistamaan ll~si n'orten marssi esi tysklilltoon lii ttotoimikllllnan seuraavaa kokollst9. Vet ten ~. - iirikokollsedllstllkset. Piirikokollksi~n valittiin liiton edustajat sellraavasti: Satakuntaan Heiskanen, Olllun ja Peräpohjolaan Kivi, Länsilludellemaalle Viander, Keskisuomeen Nllrmi, Kuopioon Vuokko, Karjal aan Koponen, Tampereelle Suv nto, Lahteen Vllori,!-Iämeen piiriin Ra..ltikainen, Etel ä Savo on.1rmi, Va,.:'sinais-Suomeen Enne, 3wlä-uaimaaseen Leskinen, Kyminla3Ksoon 3iivonen, Pohjanmaan p~iriin ~istell, He l sinkiin Suvanto j~ Porvoon.piiri~n Leakinen. ~ ~~ -'1" :. Suomen ur:le il.ul ' C. utllstllttuaan "ri taristos ta 11 annettll1ll1 asetllkseen sekä kl1llniamerkkien jako-" erllsteisiin 1 ttotoimikl1llta päätti otjcaa kielteisen ka.nnan kl1llniamerkkien jakamiseen. Liiton kantana Valtion voimistelll- ja Llrheilulolltakunnassa esi tetäi..:n, e-';:;~uä kl1llniamerkkien jakoa siirret~äisiin vielä : dell~ vllodella. LiittoneuvostolIe päa~et~iin asi sta te~dli esitys u ' - Liiton mlluttoja. Lii t-l;otoimikunta vahvisti esitetyt liiton mulltot. 7S Uusia seuroja. Liittotoimikl1llta ei hyväksynyt Kil patanssijat r. y:tä liiton jäsensellraksi, V3.a:,... al autti esi tyk:...en piirikuntaan se'.j.ran nimen tarkistamista v ten. ~osk3. seuran s;":'''ntöihin on tehty liiton mallis :;'ännöstä poikkeavi.....::mu_toksia, ovat mllllto cset lj.~l.den eui tyksen yhteydessä alistettava liittotoimikl1llnan h~ väksyttävä~si. Naurisojan Napsua koskeva esitys jätettiin pöyd~lle ja seuralle ru.. tettiin ilmoittaa, ettei lii tjvotoimikl1ll~.;a hjväksy IIHapsll" nimistä seuraa liiton jäsenjärjestöksi. Kaikki IDllut esitetyt sellrat hyväksyttiin liiton jäsenji::i.rjestöikui, Kallhavan Vesa eptisenä seurana. "J'en johdosta, et'~ä Ka::hav lla jo ennest:':än toimii lii-

23 Kokous 3/46-9. ton alainen seura Kauhavan Alku., lii ttotoimikunnan jäsen Lauri l~urmi merkitsee pöytäkir~aan eriävän miel ipiteensä, kosk3 h~nen käsityksensä mukaan ei näin pienellä )aikkakunnalla ole menestyksen edellytyksiä kahdelle liiton alaiselle seuralle. Esille tulleet asiat Corp.idrottli1 kutsu. Käsiteltiin Svenska Corporation-Idrottsförbundet'in kutau lähettt.:.e. edus..!uaja liiton kokouks'een, joka", idetään Tu,cholmdvs<. maaliskuun 3 päivän[. Liitolle ilmoitetaar, ettei ful ole tilaisuu dessa lähettämään edustajaa sen johdosta, että kutsu s3apui perille liian myöhään. Samalla kun kokoukselle toivotaan parhainta menestystä ilmoitetaan, e'ctä TUlJn puheenjohtaja saapuu Ruotsiin ma iliskulj..8s2. ja haluaa silloin neuvotella yhteistoiminnasta liiton johtoelinten kanss~ :. - Koripalloilun EM-kilpailut. Puheenjohtajan esityksestä käsiteltiin mahdollisuutta liiton!osapi?tumisesta koripalloilun Euro an Mestaruuskilpail'ihin, jotka J.4~~1C'ana idetään Genevessä. Liittotoimikuntc lj~:ä.jcti, ettei se nykyisisoä oloissa voi osallistua kilpailuihin jo yksin siitä sy/stä, että valulltta vaikeudet agettavat muutenkin esteitä kilpailijoiden lähettämiseksi ulkomaille. Lii~totoimikunta ei myösk~än ) katsonut osanottokustannusten vasta van tarkoltustaan ~. - I~aisten kansainvi:ilisen päivän vietto. Naistoimikunnan rmheenj ohta ja Bel vi Ra... tikainell tiedusteli, mitä valtuuksia naistoimirunnalla on allekirjoit~aa sellaisia yleiji~ poliittisluontoisia ja yh~eiskunnallisia, naisten asioita käc. i tteleviä j ulkilallslj.mia, joissa r ukn na ovat molernrn.:: t työväen naisliitot, sekt' SAK:n naisjaosto Liittotoimikunta päätti pysyä 9.ikaiseml1lin tekemässädn pl'.ätök.3ess':', jonka mukaan kah::ki sellaiset julkilausumat, jois3a yhtenä allek'rjoittajana esiintyy naistoimik')nta, taikka joku liiton jaosto on alistettava kasvatus jaoston ~Tväksytui.:. vä l:s i v. - Painin yhteistoiminnan valiokunta. ~hteistoimintavalio Liittotoimikunnan jäsen Pauli Koponen saattoi liittotoimikunnan tietoon, ettei liiton edustajat ~ainin kunnassa olisi nouqattaneet painijaoston ja liittotoimikunnan prutöksiä, mikäli se koskae valiokunnan sihteerin vaalia. Liittotoimikunta jätti asian pu,heenjohtajan selvi tet~äväksi ja seura v,-,ssa kokoukseuso. lähemmin käsiteltäväksi. ~ Vakuudeksi: W~ e. Eino a. ~,{uokreol

24 Kokous 4/46-1. Työvaen urhe iluliitto r.y. liittotoimikunnan liiton toimistossa helm~kuun 6 ~fiä 1946 ~idetyn Kokouksen pöytb.kirja. E s i t Y s 1 i s t a. 84. ~. - l. v. ~o~ouksen D~ätösvaltaisuus. 'l'odetetan lii -c.totoin:ikunnan j asenten s '-1apuvillaolo j a okouksen ~ ~ätösvaltaisuus. 85. ~ ;. - Pöytäkirj an tarkistus. Tarkistetaan e ellisen 0 ouksen p~~tökset. ilpailuluva t. sitetään hyväksyttäväksi seuraavat anomukset: a i n i: "ahen ~ onnistus, kansalliset Kemin Veto, kansainväliset Pietarsaaren StJarnan, kansalliset &.rirla aran 'l'enho, kansalnvhlise t Kilpai lusiirto: Pihlavc3.n 'l'yöv. LJrneilija t anoo kilpailuillensa siirtoa Lonjan Louhi, Kansalliset. 1 Y r Ii i i k..<: e i 1 y: 'l'iutisen Pyrintv -.2uistolan h t 0: "avonlinnan Jyry, kansalliset Limangan oima, kansalliset Kauhavan Alku, kansalliset L u i s tel u: Tampereen Yritys, kansalliset Sl-kilpailut painissa. eipas Yhteistoirr.in avaliokunta on pitämässään kokouksessa ä<...ttånyt ontaa L- kilpailut kr. roorn. painissa jb.rjestettäv -si sew'aaville seur'oille: ryhmä 1. list.aron Kilpet-Veljet, ylituom[;.ri Vartia, t)l"'l 2. rtelsingin Visa, ylituomari L. nttila SPL. 3. Joensuun Yritys /TUL/ ja Joensuun Voimailu~ Kerho /SPL.( ylituomari K. Ä. Viuori TUL. Kilpailut j år je stet5.cn ~ ::1. - Painiliitto-ottelu. Yhtei st oi.;,intaval iokunta es:h tthä Ii i t t0- ot 'Le lu..l1 'l'ui... SPL järjestettäväksi 27-2 ' Järjestämisoikeus julaistaan haettavaksi mennessä Bodenin talvikisat. Kung1. Norrbottens 1. F. ja bodens Bandy~clubb ova t lähettäneet liitolle kutsun mahdollis imman suur.n joukkueen lahe ttamisestä Bodenin talvikisoihil., jotka järjestetään Järjesthvat seurat ruori ttavat Kustannukset Ruotsin puolella. Hiihtojaosto esittää lähetet tei.väks i kilpailuihin 10 miestä käsi ttävän joukkueen, ~ osta mäenlaskijan ja 2 hiihtäjän matkakulut Suomen puolella jäisivät seurojen kustannettaviksi. lij.uiö.en (j ohtajan, 2 mäenlaskijan ja 4 hiihtåj än) matkakulut cl.lomen puolelja sekä päive;.rahat 4 päivaltä a 200/- suorittaisi liitto. sanot t.ajat valitsee jaosto myöllenuui.n kuultuaan vali t sijamiesten lausunnon. 90. ; ~. - Kansainvälinen painikonf'erenssi. Kansainv ~ linen painikonf'erenssi p idetään Tuknolrnass' maaliskuun päivien välisenä aikana. rtuots in painili it to järjestt:.ä samoiksi ajoiksi pohjoisn.isen ljainituomarikurssin. Liitolle saapunut kutsu låhett.aa edustaja kumpaankin tilaisuuteen

25 Kokous 4/ ,). - Suorr;en Hiihtomestaruuskilpålut. Hiihtojaosto ilmoittaa nimenneensä liiton edustajaksi >:>B-kilpailujen ki lpailulautakuntaan TainionkoskelIe A. K. Leskisen, jo~ samalla toimii mäenlaskun arvostelutuomarina. B- ryhmän kilpailuihin Turkuun on jaosto valinnut o.julo Koskisen. ~amal~a jaosto esittåä, etta liiton kustannuksella lähetettäisiin 'l'ainionkoskelle liittorr.me hiihtaj ien avustajaksi.:>ulo K.oskinen :,. - Liiton edustus luistelumestaruuskilpailuissa. Luistelujaosto esittbu, e~ta liitto l~h c ttåisi liit6n lui stelumestarullskilpailuihin '1 urkuun edustaj anaan Yrjö..t"i rhosen, joka samallq pitäisi luistelutuomareille neuvottelutilaisuuden säännöistä. 93. ':i Uinnin liitto - oh.i a'.i a rtintijaosto on valinnut uinnin Ii i t to- ohja ~j a.(s i Väinö ~ ui nisen, joka on ottanut tehtäv&n v~staan Jaosto esittaå valintansa liittotoimikunnan hyväksyttävä~si w. - Yht.e istä lt.uokkausvoirr,istelua.t<.a.i aanissa. Yleisurheilujaosto käsiteltyään Kajaanin Kuohln tiedustelun muokka usvoimisteluhar Joi tusten j är j e stårnisesl:ä yhteis toiminnassa SVULn alaisten seurojen kanssa esittäa, että liittotoimikunta kehoittaisi seuraa jårjestämaän hörjoitukset, mikäli suinkin rrahdollista, erillisena. h uussa tapauksessa on järj estelytoimikunta ja ohjaajat oltava ehdottomasti tasapuolisesti kummastakin liitosta. Kansainvälinen edustus: a) Nykyisessä sopimuksessa määrätäan, että S L edustaa maata ulospäin ja tekee maaottelusopimukset. b) uuden ehdotuksen nukaan so imuksessa sanottaisi.d.n: " SPL ja TUL järjeståv~t yhdessä maaottelut,ll t. s. sama sanonta kuin sopimuksessa tiuln kanssa. Talous: a) ykyinen sopimus mäaraa~, ettå IT~aottelutuloista vastaa ja nautii SP~ 80 %, TUL 20 %. b) Uudessa sopimuksessa kohta kuuluisi; II Jaapalloilun maaotteluissa se liitto, jolla on enemnån edustajia, saa 85 )6, toinen sopimuskumppani 15 %. Jalkapalloilussa västaavat luvat ovat 75 % ja 25 %. Vastuu samassa suhteessa. ~ -- - Valiokunnat: a) ~y kyisen sopirr.uksen mukaan SPL måäraä valiokuntien puhe enj ohtaj an. b ) Uuden 8 opimuksen 1w.kaan valiokuntien puhe enj ohtajan valitsee äsianomainen elin ~eskuudestaan. 96.;:, ~. - Lahjoituksia. 1) Hiihtojaosto ilmoittaa, että tehtailija ~sa Hossi ~n lal.j oi t tanut l iito lie suks i voi te i ta mk 2(,.000 kauppahinnc.tll urvosta. Jaosto esittäå, että se saisi k.o. voidetta myydä n. rrk :- arvosta ja lcput jakaa aktijvihiiht&jille harjoitusvoiteiksi. Voi teis ta saadun sumr;.an käyttäis i j 80..: to hieron.akorttien jakamiseen, rriesten avustamiseen SM-kilpailuissa ym. 2) Viipurin.I:opea OY on liitolle lahjoittanut mk kiertopa.lkinnon han.-kimista varten liiton mestaruuskilpailuihin maaseutuseurojen ~e sken ~ilpailtavuksi Liiton rr.uutto.ja. V. Halme on ~aiv~1~årällå liittynyt HPS:sta (SPL) Helsingin Jyryyn. V1uuttopaperit kunnossa. 95. :, ~. - Pal loliiton yhteistoimintasopimus. LiiL.totoimikunnan asettamat neuvottelijat on pitaneet kaksi kokousta Pallolijton edustajien kanssa uuden yhteistoireintaso- ilt.uksen aikaansaamiseksi. euvotteluissa on fa8.sty ehdotu,cscen, j onkasolelliset kohdat edelliseen sopimuks e~ n verraten ovat seuraavat: 0.-

26 Kokous 4/46-3. :Jb.., Kaatl ne i t ten urhe ili.ia in valokuvat. iittotimikunta teki aikoin&an aatöksen erikoisjulkaisun to irr.ittarr.isesta liittomme kaatuneista url1eilij oista. ~itä varten Väin~ 10ivula keräsi eri seuroilta valokuvia kacttuneista j btsenistä. Nyt on eräis ta seuroista sc.apunut kirj eita, Joissa pyyäetåln pålauttam~an kuvat, koska monet niistä ovat onaisten ai I"oita. Liittotoimikum:an oli i tehtäva rat,{aisu: uretaanko aikai se., i pä.ätös ~c. palautetaan. 0 kuva~v as ctllomaisille vai Jatketaanko hanketta, JOlloin seuroille voi ilmoittaa, että kuvia ei vielä voi palauttaa.. S0. ~ ~. - usia seuroja. Seuraavat seurat esi tetäån hyvakqyttävä.~si senj ärj e stöi ksi : liiton jc.. Voiniistelu- ja urheiluseura Petäjäveden ohina ry. eski- Suoroo n piirikunta uoltaa li ttyrnistä. Voimistelu- ja urheiluseura Kokemäen isatoverit r. y. Sata. unnan piirikunta puoltaa liittyrnis L.ä. Voimistelu- ja urheiluseura ro' jctslahden Pyrintö r.y. ~ampereen piirikunta ~uoltaa liitt rni$t&.l:::lj örkboaa gymnastik- oeh i rottsförening Tähti Val'sinais-SuoIlen p':'iriku11"l.ct,;juoltaa l.iittymistc:.. "J.'yöv6.tn Voimit,te1u- Jd urhei1useu a.l:!irå.iarven Yritys r.y. py... tåh et te. se m a h.}'vi:::l.k.:yttaisi in vanhcma seurana. 'l'am.r?ereen piirikunna71 puoltolause on ~ ~. - Jarjestäjien rnatkaselostus ~ Kuullaan liiton jc-..rjestäj ien selostus t" hänastisesta to irrdnnastaan. P ää t ö k s e t. - KOkouksen päätösvaltaisuus. TOdettiin, et,tä kokouksessa olivat läsnä liiton.,uheenjohtaja lavi Suvantov ( ), liittotoimikunnan jäsenet Y. Enne ~ ( ), rvi Heiskanen' ( ), Lennart Kivi ~ ( ), Paft~i Koponen ~ ( ). A. K. Leskinen ), I8.uri urrni ( ), Vieno Riste11 ( ), Unto ~iivonen ( ), O. Wiander ( ) j a K. A. Vuori ~ ( ) sekä 1iit on toin,itsijat l'oivo Salonen, 'l'oivo Määttä, Toivo IViustonen, V. Peuhkuri sekä lisäksi järjestäjät J. Hinkkanen, Heino, ~. Lindholm ja E. Väisänen sekä sihteeri Eino A. uokko, joka laati,okouksen pöytb.ki jan. Päätösvaltaisuus merkittiin. 85d. - 2.:;. - Pöytäki,-jan t~rkistus. Luettiin kokouksen 3/46 pöytäkirja ja vahvistettiin tehdyt paatökset. 86.~ ~ lpailu1uvat. Hyväksyttiin. 87. v SM-kilpailut painissa. Yhteisto~~intava1iokunr~n päätösth vast an, joka.oski Suorr.en ~ a inimestaruuski1pa i1uj en j år je stal1li oiktuoen j... koa, ei ole muistutt" ista. Painiliit to-ot telu: Yhteistoirr:intavaliokunnan pa ~ tös hyväksyttiin. - Bodellin talvikisat. Hiihtojaoston esitys hyväksyttiin muutturnattom~cl j~ j _oston tehtäväksi annettiin suorittaa rnatkaanlill1tevän jou-kuven, l intc.

27 [okous 4/ w. - Kansainvälinen painikonferenssi. Kansainväliseen painikonferenssiin seka. samanaikaisesti jarjestettäviin ~ainituomarikursseihin liit n edustaja si lhhetetaän painijaoston puheenjohtaja K. Vuori. Kun liiton puheen- 1 johtaja samanaikaisesti Il1i::>.tkustaa Ruotsiin esitet~äil Ra.otsin.t-Iainj - liitolle, atta hänelle varataan tilaisuus seurata kuunt lijana kansainv~listä paini onf'erenssia. Liittotoimikunnan jasen Pauli Koponen esitti vastala useensa Vuoren edustusta v~staa-n. - duomen Hiihtomestaruuskilpailut. Hiihtojaoston esitys liiton edustuksesta hiihdon rn8staruuskilpailuissa hyvaksyttiin. Liiton edustus luistelumestaruuskilpailuissa. Luistelujaoston esitys hjvåksyttiin. - Uinnin liitto-ohjaaja. Väinö Soinisen valinta uinnin liitto-ohjaajaksi vahv iste tti in. Liittotoimi: unnanjäsenen Unto ;:3iivosen ilmoitus, että yyleisurheilun liitto-ohjaaja V. Järvinen oli eronnut tehtav~staän, merkittiin. 94. w - ll.w. - Yhteisth rnuo kausvoimistelua Kaj~ nissa. huo ioonottaen K&tte:~tgi~~~~ltay~~y~si~~t~U~~~tt~j~g~~~~. ~,~~,~~ Palloliiton yhteistoimintaso imus. opimuksen muttamista koskevat e" ' ot siirrettiin kåsiteltävä: si seuraavaan Kokoukseen. litä tulee osallistumiseen suoritettavaan Ruotsi -Suomi liitto. otteluun, liit tot.o imikunta äätti olla yhteistoiminnassa ent isen so:; irnuksen pohjalla. 96.J La joi tuk s ia 1) Hiihtojaoston ~lrr.oitus labjoituksesta merkittiin sekä jasston esitys sen ki:i.yttämisestä hyvaksyttiin. ~ ) lerkittiin, ette. Viipurin 1~0 ea Oyn lahjoitus '(OS. i painimestaruus kilpailuj a. Kysymys j ;' i pöydålle. atuneitten urheilijain valokuvat. sia siirrettiin seuraavaan kokoukseen l6. ~. - vusia seuroja. diirretti :'n seuraavaan kokouks een l7. w. - J ; rjestäjien atkaselostus. Kuultiin järjestäjien Jaakko Hinkkasen, ~ino LindhoJILin, ~nsio Väisäsen ja usmo Heinon selostukset matkoistaan lii Lon seuroihin ajalla 20. ~ Selostuksista merkittiin öytäkirjaan seulaavat oleellisimrr-at kohdat: Epäkohtial 1). Piirien ti doituksia kaivattaisiin täsmällisiit.m iss~ muodoissa ja toivotaan ene~nän kiertokirjeitse tapahtuvia tiedoituksia, 2) Liiton toimiston vastaukset tiedusteluihin pyrkiv't viipy aan, 3) liiton kiertokirjeet tulisi lähettaä m öskin jar'est"ille h8idän matkalla ollessaan, 4) eräillå ~ aikoilla on vi l' hav ittavissa ns. työmaaterroria, 5) syrjaseul'at eivat yleen S2 s'a tilaisuutta lähettåä kursseille osanottajia ja 6) yhteisoimintaa ~os'... evat olwet ovat yleensä epäselvät. Toivomuksia: 1) Huotsinkieliset seurat haluaisivat ruotsinkielisisa vo:... is telu nje l.rnia 2) raj aseutuseuroissa olis i tehostett Vö. Sb å..luor n ett.::.. naisten to :Ur.intaa, jotka niisså ovat he ikkoa 3) liittojuhlille saapuvat nuo et olisi varustettava tuntolevyilla 4) seurat 0 otvavc::l.t liito ta ohj elrna-apua kut.en ~ds. lli-

28 tcokous 4/46-5. lauluja, näytelmiä ja muuta henkistä ohjelmaa 5) tehdasurheilua koskevat m~äräykset eaelleenkin ep~selvat 6) liittojullapuvut ja IPuut l.,ardne bt toi votuan pisteva}jail:s i seka 7) liit toj ulj.laasiamies olisi saatava jokaiseen piiriin, 8) suhteet tekijätoimisto "Teostoon ll tahdotaan selvittaä ja 9). seuc'at ojottavat valtion tukea se~ä ohjeita urheilukenttien rakentclffiisessa. Y eisiå puutteellisuuksia: 1) vhjaajapuute on yleinen rnelt<:ein kaikissa maaseutu seuroissa 2) o~intokernotoiminta toistaiseksi verraten heikkoa, 3) kunnallinen urheilutoirr.int1:;( Ir..&aseuaulla niinikb.ån verrattain alkeellista, 4) huoneustopula mellein kai ~icll1a missa ei ole kaytett~vissa työvaentaloja, suorastuan huutava, 5) useibsa paikoin kansakouluj en voimistelusalej a ei ole luovutettu urheiluseurojen käyttöön. vakuudeks~~ E. ~. uokko f 1

29 Ko ous b/46-1. 'l'y0vq.e Ur eiluliiton r.y. 1iittotoif1.i. unnan liit.on toimistossa helmikuun 11 1"'na pidetyn.wkoulcse pöytakirj ~. l!jsitys i s t a. Ko~oukse 1 paåtösvdltdis~us. Toae '- "",n Ii i ttotoimikunr.an j a.senten s aapuvil1aolo ja kokouksen p"ätösva1tcdsuus. 102.,. - 2.;). - tbrkistus. Tarkistetaan eae11isen.-okouksen paatbkset. Ki1j?ailulu at. Esi tetå,å.n hyväksyt t~v6.ksi seurdavat ai!omuicset: L u i s tel u : Helsingin T ~vaen Luistelijat, kansalliset (ma d.kansainv~liset). y r k k e i 1 y: JyVb..S -y-län Työv. NyrKkeilijcit-Sav n1innai! Jyry (seuraot te 1u) ~. Turun Pyrkivä La aen Kaleva Piertarsaaren Into He Isingin Te.. fr.o (I~!a a.kansainvo.:iset) Kariha~ral Te ho P a i n 0 n n n 0 s t 0 : Lahue Haukat Suomi-Ruots i.j ä ' pallomaaottelut. Lii ttojen yhteinen valitse,isva1iokunta on suori te1" taviin ja~pal10maaotteluihin valinnut seuraavat joukku et: A. joulckue (Helsingissä): 1~alivahdiksi: H. Lun strom, Hgin 1 K; 'uolustajat: V. t.arkkanen, ja K. Hahl, liu~at; tukimie et: Jussilaif-35, V Sandstr,Hgin IFK, r... Luu : onen Hu t ; hyökkääj &t: K. Tervo Ilves -Kis-, sat, ~. Aberg Hgin 1 K, S. Salo Hukat, ~. ]mmonen LUM ja A. Va aluoto Huk t, varalle Einesalo VT~ Kariluoma HUKat, indroos HUICat ja ~,iettinen VT. B.j ou~kue (Ruotsissa): NLalivahti: K. Viital.ahti JoPS; puolustajat: 1:. Laaksonen Ilves-Kissat ja V. ~ronen VP-35; tukimiehet: N. Chrnberg Hgin IFK V. Kantanen VarKauaen Työvaenurh., Y. ciotiola Hgin Palloseura ; hyök ~&2..j' t: R. Eallvar V'- san IFK ~ S. G.!.:yntti Vaa.san IFK, K. Irr.n:onen VP-35 ja P. Konttine Ilves-Kissat, varalle Ritala Ilves-Kissat, Pyykkö OPS, Vepsälainen Hgin Palloseura ja '1'arkiainen Vii urintoverit. Ruotsiin matkustavan joulckueen johtajiksi valittiin E. Lund (SPL) ja A. Pulkkinen (TUL) seka valffientajaksi u. inikari (S w) v. - Liiton muutto. Tampereen Pyörä-Pojista on ~å.iv&md6ral~ eronnut Kallio Vc...inö ja siirtynyt Tamperee Yri ty se -".: uut to.-jd.tjerit :unnossa. ~ us us oilceus pyörailyssä 6 ICkn ICuluttua. 10. w v' - \~a-alueen hoito unta. oirr,isto o.å.llilckö on SAK:n, Suomen 'eta11i työvaen Liiton ~ uo.en N<aatyöväenliiton e6ustajien k<..t ssa sopinut sii L, että Iiitt0.J n yhteisesti ostarnan rr,aa-alueen hoito. ista v8rten va1it.<:..<an.oit0 unta. Jokaine liitto nime&8 hoitokuntaan yhde edustajan. noitount n olisi n t v~littavd rr~ös TULn edustaja. le? Kansanur eilutoimikunta. Puhee i 0 tjjan tsi tykseste.. otet.:ja i :<b.si te tb.val<si l<anvc.j.ur.~ 'lutoiffiikunnan... ihteerin' i.{ cia.~oskevc. 'f:. J symys.

30 Kokous 5/46-2. TyöpaiKKaurheilu. Kuullaan selostus työpaikk~u~':.eilun järjestå 5stii.:<oskevista neuvotteluistaja pältetätn selo tu:~s~n aiheutt""mis"ta "t0irr.enpiteistc;;... arssimaaot"telutointikunnan tilit. öen joh ost.a, etta.arss in.aaott lutoiwikunnan tilintdrkastaja si valittu e t. talou enhoitaja Vikt.or Pen tinen ei ole tarkoi tu se en K6.ytettävL,sc..., vall"nan ho. e tilalleen toinen hen. ilö Lii"ttoneuvost n Kokous v Lii ton sc..antöj e 11 ~:n mukaan on tiedoi tus lii ttoneuvoston kokouksesta JUlkisaJtettava liit0n 6.hne~' annattaj sa vl' int~oil 9 viik oa ennerj... OKousta. J1.S i tykset en liittotoi ikunn",lle l.t. l.avb. 7 vii Koa e i."e!.?okousta. Kun.cokous Se.., ntöj en n.u.caan en ~id2t t&va hunti-toukokuuss, s ih1.teri esi t tc.c.., e~", tt.. li i ttotoi Li:~unto. J?aL ttäisi kutsua liittoneuvoston v koolle helatorstdina toukokuun 20,t""iv n~ tai sitl. seur'aavada sun, untaina ke'si...kuun 2 X"no.. Liittoneuvoston okousta voit&isiin s~mqllä ~it~c.. liittojuhlatoimen iteiocn vi~.eisenä katsastustilaisuuten~. Li i t -:oj Ul la 1.:dlpailuv<.. li okunta. Sen johaosta, että kiljailuvc..lickunnan vjrapuheenjohta jd Keijo Mäkellä on ILyönnetty ero teh1.avhsta, liittojuhla kil ailuv~liokunnon puheenjohtaja esitt~l, e~tl ~äkelän tilalle varapuhee 1- jehtaja.:si valittaisiin Kosti Ranta helsinc.istä " TUL: n ja Veikkaustoimiston ottelu et,imus. OY veik.caustoimisto on 15.hettanyt liiton 11Yve.. syttä '""KSl esit.csen yht.iön jo::. TUL:n valiseccsi ott.elu 0 irrlukseksi. 1: K... _tuueitten ur eilijain v",lokuvat. 1 ' VuKSl. Otetai:lr. viim..:,cokouksesta siirtynyt asic.l Käsi tel ä ;,. Uusia seul'o,ja. Viine okouksesta siirtynyt esitys seuraavien seuro JeIl hyv&ksymiseste. jäsenjå.rjestöi.csi otet",an Ki:i.siteltava si: Voimistelu- a u..:iluseura Petajaveäe ~o ina r. y. Voirristel - ja urheiluseu cl _ okem~e Aisatoverit r.y. Vo imistelu- Ja urh iluseu a Pohjaslahden Pyrintö r.y. Björkboda gymastik- oe idrottsfö ening Tä ti se'.. Työv&e voimistelu-. a urhe iluseura.l:t.;raj arven Yrityksen yyntö saadd liittyä vanhana seurana. am lla esitetä~n seuraavat seura hyvä syttävå.ksi liiton jäsen'å.rjestöiksi: Vo imistelu- Ja ur eiluseura Iielliliin Hyhti r.y. Varsinais-Suome iiri unta ~uoltaa liit.t istå.. Voimistel' - ja urheiluseura Haapave e hyrske r.y. ulun- ja Perapohjolan piirikunta puoltaa liittyrr.istå Kullaan voimistelu- ja ur e 'luseu a Aisailijat r.y. uatakunnan piirikunta J?uoltaa liittymistä.j;{ii imå.e voiwistelu- Ja ur'e iluseura Kontio r.y. Hameen piirl{un a kyll5. puoltaa,. utta. iinnittb.& ltk huo~ion siihen, onko t ~ rpeen nhin ~ienell~ ~aikka~un ctllä erust~a n~ljås TUL: n alainen seura. Vci~i telu- ja urheiluseu a Visa r.y. Centine seura).h:tela-saimaan piiri'r unta.t-uol toa lii tty. istl... H... c:.<pät<:os"'en Työv"e yhdistyksen voirr:istelu- ja ur eiluseurä yrintö r.y pyyt~~ lausuntoa, seu a on hyvak ynyt liitcn mallis~~nnöt.

31 Kokous 5/46-3. Pää t ö k s e t päätösvaltaisuus. '0 ettiin, et ",a,:o:couksessc;;l. olivat lasnä lii tcn ljuheenjoht""ja lavi Suvanto, jor~ca _uh e ~ohdolla käsiteltiin" , var~.juhee.:1johtaj Yrjönne, jon::: }'uheetj.jo'j.dolla käsiteltiin" Jl -11, lii totol j kunru..i. ja.senet A. HeiskC;;l.nen ( ), A. K. LesKinen ( ), uri r';l..iilli ( ), Vieno istel::' ( ), U1H.O.:3iivonen ),ja Onni ~iar:de ( ) se.o...i...iiton toimitsijoista l.::r.t0.1a... a,t JlustonE::n, E. Rantanen, V. Peuhkuri Ja UOkKO,.J0i{a laati... ~ öytt;..<._<irjar.. PårtösvaLtalsuus to ettiin tehä.. t. ~ok ouksen 4/46 pöytäkirja ja vahvistel:.tiin ~. - Ki:pail~luvat. Kai..ki anorrukset hyvi:lksytti:'n :J. - dltoli-rtuotsi,jäapallomu8.ottelut. Liittotoil. i,:unta h väksyi valitse dsvaliokunnan v" linnan uomen maajou.<kueiksi. liinikailil hyvä syttiin johtajien vgalia ~oskeva vo.liokunnan p... C,;.tös, E.Ut ta lii t totoi... ikunta,>.v.i +... enkin kantanaan på.åtti saatt'''d Jao ton tietoon, ei:;~,ä tämantapaisissa Johtaj ien v ~a leissa vastaisuu essa on nyöskin maaseudun eo.ust"'j "" t huordoi to.va ,j. - Li i ton rr.uut to. V. Kallion liiton muutto hyväksyttiin ". - 6.s. - Maa-alueen hoi tcku.lj.l.a. Hoitokuntaan liiton e ustaja~si valittiin tcimistopaäl lik"ö ~. A. uo ko. >:>amalla oi a istiin esi ty sth. sikäli, että neljäntenä maa-alueen ostcijana on Suon,en Fuutyövaenliitto E::il(C;;I. \;.B,atJ bvhenlii to ", Kansanurheilutcimikunta. Puheenj ohtaj a se lasti. ansanurhe ilutol,l<un.l.i:::tll sihteer...iaikan täyttålistä l-oskev&a JS myst.;;;:,. Liittotoi:.i. untc;;l. å~tti esittl.:..., et1:..8. sihteerin ve:ulia tcoskeva.cisjmy;., siirreu:,an toistaise. si 'I'yöpaikk urheilu. uh ~enj ohtaj a se losti tygpalckaurheilun j arj es1..ärr.istä koskevia neuvotteluja, joita oli kayty SAK:n seka Työnantajainliiton että 'VUL:n _'usv jien C sken. Keskustelu hyväksyttiin eväst kse:si jatkuvia neuvottelujd va.rten. arssimaaotte::'utoindkunnan tilit. TalouQchoitaja ViKtor Penttisen tilalle marssimao.ottelutoilni:cunt,-,an tilej <.;. tclrlcctstamaan v",li tti in lii ttotoirr.ikunnän j b.sen Unto Si~vonen " Liittotoimi:Cunta paätti- kutsua liittoneuvoston saar: töjen mu -aisella t vä..l...la :,-oolle tou:-:okuun 30.l..Jb.ivdlå J. 46 Sel<:å jätti toij~dston tt.:htäv~ksi :<:okouksest~ <..Ii eutuvien toirnen}ii eiaen suorittan:isen. 111.". - ll.~. - iitto,i,-" ldn k-ilpctiluvo'iokunta. Li i t toj uhlan k; lpcti luvaliokunnan varapuheenj ohtaj a csi eronneen Ke' JO båkelan tilalle vi:::littiin sihteeri l\.osti Ranta Hels.inois tä. 1l2. Lii ttotoir:likunta hjv.:..ksyi Oy VeikKaustoin.isto Ab:n ~a öväen urheiluliiton volisen otteluso imuksen.

32 Kokous 5/ ,. - Kattuneitte urheilijain valoku Jat. \ \ Kattuneitten urheilijain v ~okuvat päät~ttiin palautt a omistajil_een ~. - Uu ia seuroj~. Kai.. cd esit(.tyt seurat h våksytti=-n liiton perusjarjestöiksi, bräjärven Yrit's, ~i.inäe. ntio ja aurits :an Visq entisin~ seuroina. iin ika~ :iitt~toimikun~a hjv' ksyi H~a ~~osken Pyrinnön sa~toje muutoksen. ~sille tulleet s i at ,. - Palloliit yh eistoi.intasopimus Otettiin k"siteltävl:i..csi ea.el~\s~~okou~sessa l)öy t::.lle jb.;' yt esitys 'lyövåen Urheiluliiton ja.:3uon,l; Palloliiton vålisen yhteistoin:intaso 1 / muksen uudistan isesta. Keskuste 1 n j ';lkeen li it totoirr.2.ccl.nl..å,tjä6.tti yhtyä uu "esso. so i.. usl\")'oill o. sesse. asitettyihin. utoksiin, u otka kosl ev~t kansainvdlista. e ustust.a ~ et... io.\:u tie' ma.&rit- -ce:yc... 3ens ij 0.<::<1 liittotoi ikunta ei ~otso. ut oivans ht c.:. uutee sorimus:uodno~seen 0~8ttav~a t loutta ~Oö eva.cln mc..~räy seen, v~~n pa~tti sen johdosta esitta~, et Q maaottelljen voitto t~i tap io jaettai::3iin liittojen lccsken sen ru. aan Ku':'nKct monta eäustajäa kull:jikin 1" to a.settaa kullul.. in ot telull, :\:ui te~~._in s i L..el.l, etta J a~palloilui::"t:ia v... "r-t~... ~isv:...stuu on 20 ;6 'a jclj.:<a1jg1.loi uissa 2~ % ~ Liiton.lluttoja. OtclttLn uudelleen K6.sitelt ' v6.~si ede lises s~.-o~oukse ssa öya.:...lle v... tjljt v...ei lme en lii t",n J b.seneks i ot"cctli!ista.:ost<:eva esitys. os a todetti'"_, ettet. V. ::aln e v""stoin yh ei toir! intaso i.uken ~arä.l si;' oli ~o e ustanut uutta seuraansa,t)alautettiid- c.sia. aostoon elv::' ty sen Sä.' mise si sii ta, n.::'n Ei.laisis sa oloswn.eissa t!~ e us u ol~ ta tunut. iini.ab.n nnettiin jaoston vcnt~\dksi ottaa se~vy s siit r, oli.. o V alme ai.caise.. in :roh- :"i~toot8. <:.!_ ott - misen j "lkeen J:lyr. ir.yt ta q' in liit n jdsenyytee 117. ~ Liiton yhtenaisyys. PuheellJ oh aja.l:!:nl:.een esi t.(ses La otetti~n.rc;;,si.:1 l:i. v... ~si liiton yhtenäis ytta v""",l'an vat ilmi"t, juita 01:' 1,0Q;:!ttu e!,l-'i en liiton seuro en vuosikokousten yhtejde8sä tc-i vuosi.(o&outcsiin vai istaucluttaess<;;\. Hän esitti, että. liittotoi..:.,,'-_cllcaisi kysy"yksesth j' lkilausuman, jos..,a kehoi1.ettaisiin \ ~... tei:fmtr."aikkecj. sellais..,a oliittista toi intaa, joka saattaisi vaarantaa liiton sisäistä yhtenäisyyttä. siasta sukeutui laaja keskustelu, jonka kuluessa esitettiin usei a tapau~sia, joi en voitiin katsoa olevan ristiriidassa lii ttoko' ouksen liiton yhten" isyytt& koskev:ien äät' sten kanssa. Sen johdosta, että lii ttotoimlcunta ei ollut ti::.yslukuinen näin tc..rkeab. si~_i... t... me~ette~ytapaa,..\:ds' ~vaa ~Yvsy j~~'-'.. ' ~si t e te..essc.:., s iirret~iin.s.sl.an ene rl.fjl ko.sl. t tely Ja manclolll,en P' ato senteko seurcj.ctvclcln.':ok:ouksee V "'UUo.ek~ Io.L El A. fuo~ko 1

33 Kokous 6/46-1. Työväen Urheiluliiton r.y. liittotoimikunnan liiton toimistossa helmikuun 19 pnä 1946 pidetyn kokouksen pöytäkirja. E s i t y s 1 i s t a. 118.~. - l.. - Kokouksen päetösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus ' Pöytäkirjan tarkistus. Tarkist~aan Kilpailuluvat. l2l.. - edellisen kokouksen päätökset. Esitetään hyväksyttäväksi seuraavat anomukset: Jää p a 1 1 0: Kullervo-Vuoks.Vesa Hämeenlinnan Kisa-TY (nuoret) H i i h t 0: Pyhtään Voima, kansalliset M ä e n 1 a s k u: Voikan Viesti, kansalliset P a i n i: Muhoksen Voitto, kansalliset Tornion Tarmo, kansainväliset Inkeroisten Vihuri, kansalliset Popinniemen Ponnistus, kansalliset Joutsenon Kataja, kansalliset Iakkolan Visa, kansalliset Suolahden Urho P a i n 0 n n 0 s t 0: 3.3. Varkauden Tarmo, TULn M- kilpailut Voi m i s tel U: 7.4. Vaasan Toverit, kansalliset SM-kilpailut painonnostossa. / YhteistoimintavalioKunta on mgöntänyt SM-kilpailut kahden käden nostoissa Työveen Painonnostajien järjestettäväksi. Kilpailut järjestetään Painiottelu Pohjois-Ruotsi - Pohjois-Suomi. SVUL:n Lapin piiri on tehnyt TULn Oulun ja Peräpohjolan piirille esityksen painiottelun järjestämisestä Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin välillä. Ensimmäinen yhteenotto tapahtuisi maalishuhtikuussa Ruots issa, toinen ensi kesänä ulkoilmakilpailuina Suomessa. Järjestäjinä toimisivat aloitteentekijä, SVUL:n Lapin piiri ja TUL:n Oulun j a Perä ~ ohjolan piiri. Oulun ja Peräpohjolan piiri on suost.unut esitykseen ja Pyytää liiton lupaa. Painijaos to puoltaa Yleisurheilumestaruuskil ailut. Koska liiton maastojuoksumestaruu kilpailujen sääntöjen määräämänä päivänä on SULn ja TULn yhteinen juoksijain valmennusleiri ja liiton viestinj uoksumestaruusl{ilpailuj en sääntö j en määrämänä aikana järjestetään yhteiset viestimestaruuskilpailut, esittää yleisurheilujaosto, ja että edellämainitut kilpailut järjestettäisiin 26.5.

34 Kokous 6/ Nuorten laje~yhteisiin viestimestaruuskilpailuihir Suomen Urheiluliitto esittää yhteisten viestinjuoksumestaruuskilpailujen ohjelmaan lisättäväksi 1000 m:n viestin vuotiaille ja 4 x 100 m:n viestin vuotiaille. Yleisurheilujaosto puoltaa esityksen hyväksymistä Yhteiset yleisurheilukilpailut. Yleisurheilujaosto esittää, että niissä kilpailuissa JOlsna on tarkoituksena miesten kunnon tarkkaileminen tai edus tustehtäviin valinta, annettaisiin kummankin liiton miesten kilpailla kullakin kerralla erikseen määrätyissä lajeissa samassa kilpailussa, joita kuitenkin on pyrittävä järjestämään mahdollisimman harvoin ja että k.o. kilpailuja annettaisiin tasapuolisesti kummankin liiton järjestettäväksi Bodenin talvikisat. Hiihtojaosto ilmoittaa valinneensa hiihdon valitsijamiesten esityksestä Bodenin kisoihin lähetettävään joukkueeseen seuraavat miehet : Urho Niemi, KuPu ja Hugo Ikäheimonen, VarT, 50 km hiihtoon. Unto Kirjavainen, KyV ja Veikko Perälä, InV, 15 ja 50 km:n hiihtoon. Erkki Pulkkinen, KäKu, mäenlaskuun sekä Sauli Kemp"': painen, InV, yhdistettyyn hiihtoon ja mäenlaskuun sekä mäenlaskuun. Joukkueen johtajaksi esittää jaosto valittavaksi Oiva Kaivolan Nokialta Mestaruuskilpailujen ylituomarit. Nyrkkeily jaosto ilmoittaa valinneensa liiton nyrkkeilymestaruuskilpailuihin Poriin ylituomariksi A. Lehtevän ja Kotkaan R. Andersinin. 128.'. - ll.. - Liiton edustus SM-kilpailuissa. Painijaosto ilmoittaa valinneensa SM-kilpailuihin Ylistaroon liiton edustajaksi P. Koposen ja Joensuuhun V. Peuhkurin Käsipallojaosto. Sen johdosta, että jaoston jäsen K. Leino on muuttanut Suomen Koripalloliittoon, käsipallojaosto esittää, että hänet erotettaisiin jaoston jäsenyydestä Painivalmentajan matkaohjelma. Painijaosto esittää liittotoimikunnan hyväksyttäväksi valmentaja V. Suikkasen maaliskuun matkaohjelman seuraavaksi: Vaasa, 9.~0.3. Seinäjoki, Pietarsaari, Vaajakoski, S~olaht1, Jämsä, Inha, Kiikka, Nakkila, 27r28.3. Reposaari, Pihlava ja Pori Liiton muutto. Karihaaran Tenhoon on päivämäärällä liittynyt Karlhaaran Karun entinen jäsen Arvo Hentunen, Muuttopaperit kunnossa TULn Nuorten marssi. Nuorisovaliokunta esittää liittotoimikunnan hvväksyttäväksi TULn Nuorten marssiksi opettaja Vieno Hamaran la a ti ~at sanat Toimiston työn rationalisointi. Liittotoimikunnan asettama toimikunta, jo~ka tehtävänä oli tutkia mahdollisuuksia toimiston työn rationalisoimiseksi, esittää mietintönsä kolmannen osan liittotoimikunnan käsiteltäväksi. (liite t~ 1)

35 Kokous 6/ " Liiton yhtenäisyys. Jatketaan edellisestä kokouksesta siirtynyttä keskustelua liittotoimikunnan t Oimenpiteistä liiton yhtenäisyyden säilyttämiseksi. /' l l8.. - Uusia seuroja. Esitetään hyväksyttäväksi seuraavat seurat liiton jäsenjärjestöiksi: Voimistelu- ja Urheiluseura Kuohun Veto r.y., Keskisuomen piirikunta puoltaa liittymistä. Työväen Voimistelu- ja Urheiluseura Tempo r.y., Varsinais-Suomen piirikunta puoltaa liitty.mistä. Voimistelu- j a urheiluseura Outokummun Vesa r.y. on hyväksynyt liiton uudet mallisäännöt. Liittotoimikunnan l ausuntoa pyydetään. Voimistelu- ja urheiluseura Tyrnävän Voima r.y. on muuttanut nimensä Voimistelu- ja urheiluseura Tyrnävän Valpas r.y:ks ja Voimistelu- ja urheiluseura Tarmonpojat r.y. on muutettu Voimis+ lu- ja urheiluseura Valpas r.y:ksi, joille kummallekin nimenmun~okselle pyydetään lii ttotoimikunnan lalls untoa. l Urheiluinternationaalin perustamiskokous. Lontoon väliaikaisen komitean sihteeri H. Elvin liittotoimi kunnan jäsenelle Arvi Heiskaselle lähettämässään kirrrelmässä ilmoittaa, että työläisurheiluinternationaalin perustamiskokous pidetään Brysselissä toukokuun päivinä. Kirjelmässä pyy_ detään tiedoi t tamaan, 1) TUL:n osanotosta konferenssiin, 2) lii"gon kirjeenvaihtajan nimi ja osoitle sekä 3) antamaan jatkuvasti tietoja sekä koko maan että varsinkin +iiton urheilutoiminnasta SDN:n kirj elmä. Suomen Demokraattinen Nuorisoliitto r. y. ilmoittaa järjestävänsä kello 18 työväentalon E-salissa kokouksen, sa keskustellaan ja päätetään nuorisotalosäätiön perustamisesta. koukseen toivotaan myös TUL:n edustajan osallistuvan. l Piirikokousselostuksia. Kuullaan selostukset Oulun ja Peräpohjolan, Satakunnan, Karjalan, Kuopion, Länsiuudenmaan ja Keskisuomen piirien sikokouksista. Pää t ö k s e t Kokouksen päät ösval tairu us. Todettiin, että kokouksessa olivat läsnä liiton puheenjohtaja Olavi Suvanto ~ ( ), liittotoimikunnan jäsenet Yrjö Enne fr ( ),Arvi Heiskanen ~ ( ), L. Kivi ~ ( ), P. Koponen ( ), A. Leskinen ( ), L. Nurmi ( ), Helvi Raatikainen ( ), Vien 0 Ristell ( ), Unto Siivonen ( ), O. Viander ( ) ja K. A. Vuori ( ) sekä liiton t oimitsijat Toivo Mäa t~ä, To ' vo Salonen, Veikko Peuhkuri, Eino Rantanen ja sihteeri E. A. Wuokko, joka laati koko ~sesta pöytäkirjan. Päätösvaltaisuus todettiin~ $. - Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 5/46 pöytäkirja ja hyväksyttiin tehdyt päätökset Kilpailuluvat '... Kaikki anotut luvat myönnettiin sekä lisäksi liiton volmlstelumestaruuskilpailujen järjestämisoikeus 10.3.HTV-Hels.lsku kanen, u SM-kilpailut painonnostossa. Yhteistoimintavaliokunnan päätös hyväksyttiin. Mestaruuskilpailujen tuomariksi hyväksyttiin M. Sivonen ja S. Hartzwll.

36 .. Kokous 6/ Painiottelu Pohjois -Ruo~ - Pohjois-Suomi. Oulun ja Perä-Pohj olan piirin esit ykseen 123. ' Yleisurheilumestaruuskilpailut. Yleisurheilujaoston esitykseen suostuttiin Nuorten lajeja yhteisiin viestimestaruuskilpailuihin Suomen Urheiluliiton esitys lisälajien ottamisesta viestimestaruuskilpailuihin hyväksyttiin Yhteiset yleisurheilukilpailut. ~iittotoimikunta hyväksyi 5 äänellä 1:tä vastaan yleisurheilujaoston esityksen ,. - Bodenin talvikisat. Liittotoimikunta vahvisti Bodeniin lähetet tävän joukkueen kokoonpanon Mestaruuskilpailujen yli tuomarit. LiittotQffiikunta hyväksyi nyrkkeilymestaruuskilpailujen tuomarit Liiton edustus SM-kilpailuissa. Liittotoimikunta hyväskyi painijaoston valinnan Käsipallojaosto. Liittotoimikunta totesi, että jaoston jäsen K. Leino esitetystä syystä on katsottava eronneeksi myösjaoston jäsenyydestä. Sen lisäksi liittotoimikunta kehoi tti jace toa. hankkimaan selvityksen siitä, onko liiton muutto tapahtunut soplmuksen mukaisessa järjestyksessä Painivalmentajan matkaohjelma. Hyväksyttiin '. - Liiton muutto. Merki ttiin TUL:n Nuorten marssi. Valiokunnan esityksestä hyväksyttiin Nuorten marssiin opettaja Vieno Hamarin laatimat sanat Toimiston työn rationalisointi. Toimikunnan esitys t oimikunnan mietinnöksi ~ 3 vahvistet tiin. 7:een kohtaan mietintöön lisättiin määräys, että menotodisteiden uudelleen ki~ oittamisesta selvissä tapaukåssa luovutaan Liiton yhtenäisyys. Kysymyksestä sukeutui uudelleen verrattain laaj a keskusteli, jonka päätteeksi työvaliokunnan harkittavaksi jätettiin onko syytä kysymyksen johdosta laatia liittotoimikunnan kannan määritt ely ja sen toimittaminen liiton seurojen tietoon Uusia seuroja. Voimistelu- ja urheiluseura Kuohun Veto r.y. hyväksyttiin liiton jäseneksi. Niinikään vahvistettiin Voimisteluja urheiluseura Outokummun Vesan r.y., Voimistelu- ja urheiluseura Tyrnävän Voiman r.y. ja Voimistelu- ja urheiluseura Tarmonpojat r.y.:n s ääntöjen muutosta koskevat esitykset Urheiluinternationaalin perustamiskokous. Liittotoimikunt a päätti : 1) ilmoittaa väliaikaiselle komitealle, että Työväen Urheiluliitto lähettää edustajansa konferensiin, mutta nimeää edustajat myöhemmin 2) että internationaalin kirjeenvaihdosta huolehtimaan hyväksyttiin edelleenkin Ar~i Heiskanen sekä 3) että sekä liiton että maan urheilutoiminnasta annetaan internationaalin väliaikaiselle toimikunnalle jatkuvasti tietoja.

37 Kokous 6/ SDN:n kirjelmä. Nuorisotalosäätiön perustamiskokoukseen liiton edustajaksi valittiin sihteeri Piirikokousselostuksia. Kuultiin selostukset Oulun- ja Peräpohjolan, Satakunnan, Kar jalan, Kuopion ja Keskisuomen piirien vuosikokouksista. Sen johdosta että O. Vianderill e oli anre ttu väärä tieto Länsiuudenmaan piirin vuosikokouspaikasta, å hänellä ollut tilaisuuttaa edustaa liittotoimikuntaa k.o. kokouksessa. Esille tullut asia: ~. - Painijaosto. Liit totoimikunnan jäsenen Pauli Koposen esityksestä otettiin uudelleen käsiteltäväksi kokouksesta 3/46183 siirtynyt painin yhteistoimintavaliokuntaa koskeva kysymys. Hyväksyen liiton edustajain menettelyn painin yhteistoimintavaliokunnassa liittotoimikunta päätti sen johdosta, että liittotoimikunnan jäsen Pauli Koponen muutenkin kuuluu painijaostoon, liittotoimikunnan e dust ajaksi painijaostoon nimetä A. K. Leskisen. ~ Vakuui eksiw~ E. A. Wuokko,

38 Kokous 7/46-1. Työväen Urheiluliiton r. y. liittotoimikunnan liiton toi mistossa maaliskuun 5 päiv~nd 1946 pidetyn kokowcsen pöytäkirja. E s i t y s 1 i s t a l.. - Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikumlan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen äätösvaltaisu~s v - Pöytäkirjän tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen päätökset Kilpailuluvat. Esitetään hyväksyttäväksi seuraavat anomukset: N y r k k e i 1 y: Rauman Työväen Urheilijat Seinäj oen Sisu Lieksan Into Lauritsalan Teräs Valkeakosken Koskenpojat. H i i h t 0: M ä e n 1 a s Uin t i: P a i n i : Mikkslin Vauhti, kansalliset Vuoksenniskan Vesa, kansalliset Kotalan Karhu, 8- seuran ottelu k u: mikkelin Vauhti, kansalliset He l singin Työväen Uimarit, kansalliset Varkauden Tarmo, kansalliset Inhan Taimi, kansall iset Ka j aanin Kuohu, kansalliset Äänekosken Huima, kansalliset Valkeakosken Koskenpojat, kansalliset tai mahd. kansainväliset ~. - Li itto-ottelu nyrkkeilyssä. Koska suunnit eltu nyrkkeilymaaottelu Neuvostol iitto Suomi on katsottava rauenneeksi (se piti suunnitelmien mukaan suorittaa ) on yhteistoimint'avaliokunta päättänyt järjestää nyrkkeilyn liitto- ottelun, joka aikaisemmin oli varauksena siinä tapauksessa, että maaottelusta luovutaan. Huomioon ottaen vilkkaan nyrkkeilysesongin on valiokunta katsonut tarkoituksenmukaiseksi, että joukkueisiin tulee vain 8 miestg molemmj.sta liitoista. Ottelu järjestetään ~. - Kaupunki- ja liitto- ottelut käsipalloilussa. Käsipalloilun yhteistoimintavalio~unnassa on käsitel ty ehdotusta liitto- ottelun järjestämiseksi TUL- SKPL. Ottelu on t arkoit us järjestää Samoin on käsitelty esitys kaupunkiottelun järjestämisestä Turku- Helsinki, jossa kumpaakin kaupunkia edustaisi yhteist oimintajowckue. Yhteistoimin"tavaliokunta esittää ottelujen mandollisen voiton jae"tt.av:lksi tasan molempien liittojen kesken. käsipallojaosto asettuu kannattamaan tehtyjä esityksiä ja lausuu perusteluissaan, e ttä mole L~i lla otteluilla kohotetägn liittomme t asoa. Vaikkakaan ei liittomme edustus yhteisissä sarjoissa ole t asapuol inen, olisi esitettyihin otteluihin ryhdyttävä. Jaosto pyyt ää l upaa s aada j2tkaa n?uvotteluja vielä liitto-ottelun että kaupunkiottelun tot euttamiseksi.

39 Kokous 7/ Voimisteluliitto- ottelu TUL- SVL=B. Voimistelun yhteistoimintavaliokunta on myönt.i.nyt voimisteluliitto-ottelun järjestämisen Tainionkosken Urheilijoille (SVL). Seura suorittaa mk järjest~misoikeudesta ja maksaa kilpailjoiden ja tuomarien majoituksen. Liitot maksavat joukkueensa matka- ja päivärahat. Voimistelujaosto ehdottaa maksettavaksi päivärahaa 250:- mk. Liitto-ottelu on Liiton edustajat valitaan voimistelumestaruusailpailujen perusteella Helsingi ssä Jou1l..kue käsitt 'ä 6 miest'~, tuomarin ja johtajan. Jos matkakustalnuksiin otetaan keskimäärin 5UO mk sekä kolme päivärahaa, tekevät osanottokustannukset pyörein luvuin mk. Joukkueen valmellnuskustannukset, jo l..ka on ot et tu vuoden kurssisuunnitelmaan, ovat mk '. - Ruotsalaisvierailu. Jämsänkosken Jyry pyytää lupaa saada yhdessä Jämsänkesken Ilves- seuran (SVUL) kanssa j rjes+::tä painiott elun "kup'.illlikaupun~insa" Halsthammaria v3staan Ottelu on vastavierailu jämsäläisten vierailuun syksyllä TULn keskis omen i ' ~~ ja liiton painijaosto puoltavat anomusta Kansainväliset yleisurheilukilpailut. Yleisurheilujaosto ilmoittaa liittotoimikunnan tiedok Si, että yht eistoimintavaliokunnan k ansaivälist en kilpailujen valiokunta on tehnyt päät öksen, jonka mukaan l uvan kai kkeen yl ei s urheil ussa t a pahtuvaan ulkolaiseen kilpailij avaihtoon myöntää vain kansainvälisten kilpailujen valiokunta Pyöräilyn yhteistoimintav31iokunne.y. p;;.s;.töksiä. Valiokunta on kokou'sess an päättänyt v arvokilpailujen järjestämispäiväksi rauhoittaa seuraavat päivät: SM- kilpailut ratapyör:=iilyssä 31. 7, SK-kilpailut maantiepyöräilyssä ja liittojen mestaruuskilpailut ~. ~ _~~~unan talvi' isat. Hiihtojaosto on Kirunnn AIFn järjestämiin kilpailuihin lähetettävään joukkueeseen valinnut seuraavat miehet: 30 km :n hiihtoon: Lauri Perälä, ldek ja Heikki Kujala, KoKi. Mäenlaskuun: Arvi Forss, KoKi ja l.!atti Suoniemi, TKV (alle 18-vuotias Joukkueen johtaja"~si jaosto esittää Vilho Peuran ll... - Ki.l~~lqj.~n radiointi Liittomme hiihto- ja mäenlaskumestaruuskilpailujen A-ryhmän kilpailujen radiointi_ varten on Yleisradio va~annut sunnuntaina eri tt"';'in epäedulliseen aikaan. 20 mintmttia, j ota v stoin yksityisen seuran, joka ei hyväksynyt yh'!,eistyötä TULn kanssa kisejen järjestelyssä, järj estämien Salpausselän kisojen radiointiin on varattu sulnllll'caina päivällä yhteensä 70 minuuttia. Tämän johdosta hiihtojaosto toivoo, että liittotoimikun,a esittäisi vakavan paheksqidisensa Yleisradiolle S. - Liiton vesipallomestaruus. Uintijaosto esitt~ä, että liiton vssipallosarjat pelattaisiin tänä vuonna A- ja B-sarjoina, joista A-sarjassa ratkaistaisiin liiton mestaruus. A-sarja, johon on hyväksytty HTU, TaTU, TuTU ja PoPy, pelattaisiin yksinlertaisena sarjana. B-sarja pelattaisiin sen mukaan, miten mohta joukkuetta siihen ilmoittautuu. A-sarjan taloudellisten kust1nnusten peittämiseksi pyytää uintijaosto 50 %:n liiton takaus ta Vuoden 1946 kurssisuunnitelma. Liittaen mukaan lausuntona toimistovaliokunta esittää jaostojen laati ~an kurssisuunnitelman vuodeksi 1946 liittotoimikunnan käsi tel täväksi. (Liite })g 1).

40 Kokous 7/ ~. - Liiton järjestäjät yö. Eräiden henkilövaihdosten johdosta valistusosasto on tehnyt muutoksia liiton järjestäjätyösuunnitelmaan ja esittää ne liittotoimikunnan käsiteltäväksi. (Liite m 2. ) Liiton ruotsinkielinen järjestäjä. Esitettäessä suunnitelma liiton ruotsiwcielisten seurojen valistustyöstä liittotoimikunta jätti toimiston tehtäväksi hakea sopivaa henkilöä ruotsinkieliseksi järjestäjäksi. Sihteeri ilmoittaa, että Bruno Johannes Sundman, joka on aikaisemmin ollut liiton jäsen sekä toiminut mm. SAK:n järjestäjänä, olisi halukas ottamaan tehtävän vastaan Oy. Veikka~stoimisto Ab:n yhtiökokous. Toiminimi ilmoittaa, että yhtiön varsinainen maaliskuun yhtiökokous pidetään maaliskuun 6 pnä 1946 klo yhtiön huoneistossa Ludviginkatu 1. Kokouksessa käsitellään vuoden 1945 t oiminta- ja tilikertomus sekä päätetään sen vaatimista toimenpiteis tä SPL:n yhteistoimintasopimus. Palloilujaosto on tutustunut liittotoimikunnan Suomen Palloliitolle osoittamaan vastauskirjelmään, koskien muutoksien tekoa yhtei toimintasopimusluonnokseen, Jaosto toteaa liittotoimikunnan vastauksen olevan yhdenmukaisen sen käsityskannan kanssa, joka jaoston taholta on asiasta lausuttu. Palloliiton vastauskirje liittotoimikunnan esitykseen ei jaoston puolesta anna aihetta huomautuksiin Liittoneuvoston kokous. Valistusosasto esittää, että liittoreuvoston kokoukseen tehtäisiin esitys raittiuskysymyksestä, jonka osasto esittää nyt liitto~oimikwn1an kokouksessa käsiteltäväksi Liiton muuttoja. 1) Kuopio Työv. Urheilijoihin (Riento) on päivämäärällä liittynyt Kuopion N'rkkeilyseuran jäsen J. Laaksonen. Edustusoileus lukien. Karihaaran Tenhoon on päivämäärällä liittynyt Kari aaran Karun jäsen L. Öhman. Edustusoi~.eus lähtien. Kuopion Palloseuraan on päivämäärällä liitt yneet Kuopion Työv. Urheilijoista A. Rissanen ja P. Hartikainen. Edustusoikeus Kaikkien muuttopaperit kunnossa. 2) Pyydettynä selvityksenä V. Halmeen Helsingin Jyryyn liittymistä koskevaan asiaan palloilujaosto on tutkinut asian ja ilmoittaa Halmeen jo vuonna 1930 pyrkineen liiton jäsenyyteen. Anomus sai silloin liittotoimikunnassa kielteisen ratkaisun. Toiseen tiedusteluun jaosto ilmoittaa Halmeen edustaneen Jyryä suoritetussa mestaruussarjan karsintaottelussa. Helsingin Jyry oli kuitenkin kirjeell ~än ilmoittanut Halmeen liittyneen seuransa jäseneksi. Entiseltä seuralta HPS:ltä on muuttopaperit selvät ja yhteistoimintasopimuksen mukaan hän on ollut edustuskelpoinen tänä jääpallokaut ena. 3) Voimist -9 1ujaoston ti dustellessa Toimi Tannerin kel poisuutta liittojuhlan voi m istelu~ ilp ai lujen tuomariksi liittotoimikunta antoi sihteerin tehtäväksi ottaa selvää, milloin asianomainen pn liittynyt uudelleen liiton j äseneksi ja mikä on hänen suhteensa SVUL:n alaiseen seuraan Katajaisiin. Sihteerin tiedusteluun on Vauhti-Veikot l ähettänyt kirjelmän, jossa seura ilmoittaa, että Toimi Tanner on liittynyt seuran jäseneks i lokakuussa v Liittymisestä ei ole tehty liitolle asianmwcaista ilmoitusta.

41 okou,-, 7, Pentti Komulainen kiittää. Pentti Komulainen, jolle liitto myönsi apurahan opiskelua varten Yhteiskunnallisen Korkeakoulun nuorisolinjalla, on lähettänyt liittotoimikunnalle 000 itetun kirjallisen kiitoksen saamastaan avustuksesta Uusia se.uroja. Seuraavat uudet seurat esitetään hyväksyttäväksi liiton jäsenjärjestöiksi: Niemisen voimistelu- ja urheiluseura Tarmo r.y., Rääkkylän kunta Karjalan piirikunta puoltaa. Oulun Työväen Palloilijatr.y., Oulun kaupunki Oulun- ja Peräpon jolan piirikunta puoltaa Voimistelu- ja urheiluseura Luopioisten Isku r.y., Luopioisten kun Tampereen piirikunta puoltaa ta sekä edellisestä kokouksesta käsittelemättä jäänyt: Työväen voimistelu- ja urheiluseura Tempo r.y., Maskun kunnasta Varsinais-Suomen piirikunta puoltaa. -Esitetään hyväksyttäväksi Isonkyrön voimistelu - ja urheiluseura Voiton r.y., sä~töjen muutos. Seura hyväksynyt liiton uudet mallisäännöt. Käsitellä ~n kokouksessa 3/46 pöydälle jäänyt Voimis telu- ja urheiluseura Naurisojan Napsun r.y. nimeä koskeva esitys. Liittotoimikunnan kehoituksesta on seura kokouksessaan uudelleen käsitellyt nimiasiaa sekä vastauksessaan perus telee unapsua fl, joka paikkakunnan kielenkäytön mukaan merkitsee moukaria jolla seura haluaa antaa iskun eli nykäyksen toisille seuroille, urheilnn kilpatanterilla, tarkoituksenmukaisena nimenä. Seura ei halua luopua unapsu"-nimestää.l, vaan toivoo sen tulevan hyväksytyksi. Pää t ö k s e t. 140, - 1., - Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, evtä kokouksessa olivat saapuvilla liiton puheenjohtaja Olavi Suvanto ( ), liittotoimikunnan jäsenet Yrjö Enne ( ), Arvi Heiskanen ( ), Lenmrt Kivi ( ), Palli Koponen ( ), A. K. Leskinen ( ) Lauri Nurmi ( ), Helvi Raatikainen ( ), Vieno Ristell ( j, Unto Siivonen" ( ), Onni Viander ( ) ja K. A. Vuori ' ( ) sekä liiton toimitsijat Toivo Määttä, Toivo Salonen, Eino Rantanen, Greta Rajala, Leo Huttunen, V. Peuhkuri ja Eino A. Wuokko, joka laati kokouksen pöytäkirjan. Päätösvaltaisuus merkittiin Pöytäkir jan tarkistus. Luettiin kokouksen 6/46 pöytäkirja ja vahvistettiin tehdyt päätökset Kilpailuluvat. Kaikki anotut luvat myönnettiin Lii tto-ot -v el u nyrkkeilyssä. Yhteistoimintavaliokunnan ~ätös hyväksyt tiin Kaupllilki- ja liitto-ottelut käsipalloilussa. Yhteistoimintavaliokunnan esitys, jota käsipallojaosto oli puoltanut, hyväksyttiin Voimist eluliitto-ottelu TUL-SVL- B.. ~ii tt?to~~i~unta hyväksyi esityksen lii tto-ott elun J~r~e~tam~sesta.seka pa~to~~et matka- ym. korvauksista, kuitenkin s~kal~ muutettu~na, etta l~~ton edustajille suoritetåan päivärahaa 200 mk päivältä.

42 Kokous 7/ Ruotsalaisvierailu. Jämsänkosken Jyryn anomukseen saada yli eisesti järjestää painiottelun kummikaup Lmkinsa kanssa suostuttiin Kansainväliset yleisurheilukilpailut. Yleisurheilujao~on ilmoitus hyväksyttiin '. - Pyöräilyn yhteistoimintavaliokunnan päätöksiä. Valiokunnan päätökset merkittiin. \ Kirunan talvikisat. Hiihtojaoston valinta Kirunaan lähetettävästä joukkueesta vahvistettiin. Niinikään hyväksyttiin joukkueen joht~aksi Vilho Peura Kilpailujen radiointi. Liittotoimikunta päätti esittää Yleisradiolle tiedustelun, mihin perustuu selostuksia varten varatut ajat ja minkä vuoksi Työväen Urheiluliiton mestaruuskilpailuja varten on varattu selostusaika niin EP äonnis tune esti Liiton vesipallomestaruus. Esitys palautettiin uintijro stoon kustanhuslaskelman laatimista varten ' Vuoden 1946 kurssisuunnitelma. Esityksen johdosta käytiin- lyhyt yle iskeskustelu, jonka jälkeen liittotoimikunta päätti hyväksyä yleisurheilujaston esityksen seuraohjaajien kurssin järjestämisestä maalis-huhtikuun vaihteessa, mutta muilta osiltaan jättää koko kurssisuunnitelman ylimääräisen liittotoimikunnan kokouksen käsi~eltäväksi, mihin mennessä on kuitenkin saatava selvyys liiton taloudellisesta asemasta Liiton järjestäjät yö. Liittotoimikunta hyväksyi järjestäjät yöstä valistusosaston suunnitelman ~ 1 toteutettavaksi. Liittotoimikunnan jäsen Lauri Nurmi merkitsi pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä sen johdosta, että hän piti toimitsijakurssien järjestämistä kevätkautena määrätyissä piirikunnissa välttämättömänä Liiton ruotsinkielinen järjestäjä. Liittotoimikunta päätti julistaa paikan haettavaksi. Hakuaika päättyy Paikka täytetään toistaiseksi väliaikaisesti., Oy Veikkaustoimisto Ab:n yhtiökokou& Liiton edustajaksi Oy Veikkaustoimisto Ab:n yhtiökokoukseen valittiin liittotoimikunnan jäsen Unm Siivonen. Hall intoneuvostoon liiton edustajaksi esitetään Unto Siivonen, K. A. Vuori ja Lennart Kivi SPL:n yhteistoimintasopimus. Kuultuaan Suomen Palloliiton asiaa koskevan vastauksen liittotoimikunta päätti kirjeellisesti esittää Suomen Palloliitolle jatkuvia neuvotteluja sen esityksen pohjalla,josta Vllme kokouksess a päätettiin. Jos Palloliitto osoittautuu haluttomaksi jatkamaan neuvotteluja, päätetään ni~tä toimenpiteistä joihin kysymy s siine vaiheessa antaa aihetta '. - Liittoneuvoston kokous. Keskustelun jälkeen valistuso saston tehtäväksi ~~~tti~~ hoitaa kys~m,., s siten, että siitä tehdään liiton perus JarJest,?~en taholta Joko yksi tai kaksi esitystä ensi kokoontuvalle lllttoneuvostolle. Esityksiin liittotoimikunta liittää oman perustellun l ausuntonsa.

43 q..tokous.gj Liiton muuttoja. 1) Lii ttotoimikunta hyväksyi J. Laaksosen, L. Öhmanin, A. Rissasen ja P. Hartikaisen liiton muutot. Koska J. Laaksonen todettiin aistivialliseksi palautettiin asia hänen kohdaltaan jaost on käsiteltäväksi ja lausunnon saamiseksi kilpailuedustusta koskevalta osaltaan. Niinikään liittotoimikunta päätti kehoittaa kaikkia jaostoja tutkimaan aistiviallisten sopivaisuutta kilpailuedustuksiin. 2) V.Halmeen liiton muuttoa koskeva esitys hyväksyttiin. 3) Sen johdosta, että Toimi Tanner kuuluu jatkuvasti SVULn alaiseen urheiluseuraan, Vauhti-Veikoille ilmoitetaan ettei liiton jäsen sääntöjen "mukaan voi.olla Suomen Voimisteluja Urheiluliiton tai sen alaiseen liittoon kuuluvan seuran jäsen Pentti Komulainen kiittää. Pentti Komulaisen kiitos merkittiin pöytäkirjaan Uusia seuroja. Niemisen Tarmo, Oulun Työväen Palloilijat ja Luopioisten Isku sekä Maskun Tempo hyväksyttiin liiton perusjärjestöiksi. Liittotoimikunta vahvisti myöskin Isonkyrön voimistelu- ja urheiluseura Voiton sääntöjen muutosta koskevan päätöksen. Sensijaan liittotoimikunta 4 äänellä 3:a vastaan ei hyväksynyt eeafar Naurisojan voimistelu- ja urheiluseuraa ItHapsult-nimisenä liiton jäsenjärjestöksi, vaan päätti uudelleen esittää seuralle, ett ä se hyväksyisi jonkun toisen nimen. Seuran esittämiin perusteluihin nojautuen liittotoimikunnan jäsen A. K. Leskinen merkitsi päätöksen j ohdost a eriävän mielipiteensä. Esille tulleita asioita Francon Espanja Liittotoimikunnan jäsen Helvi Raatikainen tiedusteli menettelytapaohjetta siitä, millä tavalla liiton naistoimikunta suhtautuu Naisten päivien johdosta mahdollisesti annettavaan, Francon Espanjaa koskevaan julkilausumaan. Liittotoimikunta pä;~tti, että mikäli liiton edustajat Helvi Raatikainen ja Vieno Ristell hyväksyvät julkilausuman sanamuodon, ei sitä enää tarvitse esittää liittotoimikunnan hyväksyttäväksi. Liiton virallinen kanta k.o. kysymykseen ja eri järjestöjen yhteiseen julkilausumaan määritellään sen jälkeen, kun julkilausuman sanamuoto on esitett y liittotoimikunnan kämteltäväksi Pii rikokous edust ukset. Kuultiin selostukset Varsinais-Suomen, Hämeen, Lahden, Etelä-Savon, Etelä-Saimaan, Kyminlaakson, Tampereen, Porvoon ja ~ohjanmaan pidettyjen piirien vuosikokouks:leta Pyöräilyn SM-mitali. Liittotoimikunnan jäsenen Onni Vianderin nedustelun johdosta lii ttotoimikunta päätti suostua suunnitelmaan, että pyöräilyä varten valmistetaan oma Suomen mestaruusmitali Kilpapyörärenkaita Amerikasta.. Liittotimikunnan jäsenen Onni Vianderin esityksestä liittotoimikunta päätti lähettää kirjelmän Amerikassa olevalle Eero A. Pullille sekä konsuli Salmiselle ja esittää sllna, että Amerikan suomalaisten keskuudessa s uoritettaisiin keräystä rengaslahjoitu~sen aikaansaamiseksi TULn kilpapyöräilijöille Lii~~lakutsu Romaniaan. Varap eenjohtaja ilmoitti, että Romanian täkäläinen sanomalehtiattasea kahdenkeskisessä keskustelussa lupasi lähettää kuriiripostissa kutsun Romanian urbeilujärjestölle,

44 Koko'9 r,/t6 _ r, j... t 1"... rm vi~ ina ~ - Tarmon ja ~ryn suhteet. V&r :.. uheenjol.t:..ja esitti,;:c:.site1t":'vc::..ksi k.;:: r yksen, mita muhco~li3es~i olisi t ht~vissa He13in~in Taron jr Hel"'in in,tyryn va1ist",.. 1 ~u.. tei er jc..rjcst5.mises c 0' Seuro'en ~eskei~et v~lit ovat luo nottorr~ll ~ireåt ja j_sente v i. 0 v r uh en~o.. t j r. ilrr.oi ukse!~ ITiUkaan saattaa zao os ua atast s Kät strof~c1isia mittoja. ~ ' itt XAA Kysyr.ys 'iheutti ~iz~ Z3ZZ 1 w u te:ur, ~on _ ~_l' een i:' totol.i unta pc.at ti tie ~.K:tR:l.l1. tie lt :( euralt& tila netto. sek_ s~~dlla t~rjota v lityst, jo seur t se z. :Lsenzz pitc..vgi.t liittot(.,li.~unnan dsi",an uu... tun ista t",rpeellisena. Norrr ddli ti luu p,-,lw... tuj inen x;;,{c\xlii1:tgtoi~)( rrikm xkxsit~k~.e a ~ t.}i~antnbx.zi DE4S ta... XZ~l?iXSKtin.~I2lE iise.za Z.I.2 A ktlnniditukxe~xj xit H~clxE~zxiEei~RN~~ _ liittctoij i%unnan K~sityksen rruka~n it_~ t~) htu ~. olemminpuolisen '~unnioituk8en u d itsem~_r~lrris(.,ikeucen tu~nust8misen ohj 118.

45 Liiton kurssi-, ~~lmennus-.ja va l istustoim~nta 1946~ - Jaostot ovat saaneet valmiiksi kurssi- ja valmennussuunnitelmansa vuodelle 1946 selviten se jälempänä yksityiskohdittain perusteluineen esitetyissä muodoissa. -. Selvennykse.l~si. on maini ttay'c\, että Vierumäeh urheiluopistossa peri tään -henkilöl tä ylös pi tokustannukäista 150; - vrk, Tämä ede llyttää ; että majoitus on järjestetty oppilasasuntoihin. Yhteismajoituksen olles!3a kysymyksessä on maksu 130:-. Laskelmat perustuvat korkeimpaan takssan. Rau~ tatielippujen keskim~~räiseksi hinnaksi on merkitty 400:- henkilöä kohti, huomioiden sen, että kaikille kursseille saadaan 25 ~ alennus matkslippuihih. Pajulahden ylöspitokustannukset on laskettu miehiltä 80:- ja naisilta 70:- vuorokaudelta henkilöä kohden. Koroitu~ Naistoimikunnan esitxs. 3-viikkoinen.---.._ alkeiskurssi, I, 1. Apurahat, 25, kpl, ~ 1.470: 2. Matka-avustukset, 25 kpl. u 400 :- 3. Päivärahat 4. 0rastllsmenot a 1 opettaja b II opettaja 5~ 8hjausmenot, al yleisohjaaja b säestä j ä \ c y1eisllrhei1uh ohje 6. Luentomenot 7. Ope t tajien ja ohjaa jien täysihoitokust. 5 kpl. 8. Ohjaajien matkakustannukset 5 kpl. 9. Sekalaisia kuluja 4-viikkoinen naisten alkeiskurssi. 1. Apurahat, 30 kpl. 2. Matka-avustukset, 30 kpl. 3. Päivärahat 4. o~astusmenot a 1 opettaja b II opettaja 5. Ohjaajamenot a) yleisohjaaja b) säestä jä c) yleisurheilun ohjaaja 6. Luentomenot 7. Opettajien ja ohjaajien täysihoitokust. 5 kpl. 8. Opettajien matkakulut, 5 kp1. 9. Sekalaisia kuluja 6.000: : ~ : :- ~ 1.470:- " 400:-!i 1.960: " 400 : : :- 2,000: ~ :- d : tr 400:- 2-vii~koi~~atkokurss~ voimisteluno~aajille. 1 0 Apurahat, 20 kp1. d 2, Matka-avustukset, 20 kpl. It 3. Päivärahat 4. 0jastusmenot a I opettaja b II opetta. ja 5. Ohj a usmenot a ) y~eits~l?-~a a ja b ) saes a Ja 6. Luentomenot 7. Opettajien ja ohjaajien täysihoitokllst. 4 kpl. ~ 8. Ohj aajien matkakustannukset 4 kpl It 9. Sekala iset kulut 980:- 400: : : : :-, 10:- viime vuodelta~ 980:- 400:- ~6,,750: : ~ - lo~öoo:- lljooo~ : : : : : ~ : : : : : : :- 1,400: : ~ ~ : : : : :-

46 2-vii,kkoinen ohjelmak~rspi. 1. Apurahat, 16 kpl~ 2. Matka-avustukset. 16 kpl. 3. P9.ivärahat 4. o~astusmenot a 1 opettaja b II opettaja 5. Ohj ausmenot a) yleisohjaaja b) säestä j ä 6. Luentomenot 7. Opettajien ja ohjaajien täysihoitokustannukset, 4 kpl. ~ 8. Ohjaa jien matkakustannukset 4 kpl. 9. " Sekalaiset kulut pohjoismainen voimisteluleiri. 1. Apurahat, 3 kpl. 2. Matka-avustukset 3. Päivärahat IO-p ~ iv2i~e~ 4. O!,astusmenot a) 1 opettaja b) II opettaja 5. Ohj ausmenot a) yleisohjaaja b) säestäjä 6. Luentomenot 7. Opettajien ja ohjaajien täysihoitokustannukset; 4 kpl. 8. Ohjaajien matkakustannukset, 4 kpl. 9. Sekalaisia kuluja " ~ :- 980 ~ - 400: : :- 980:- 400 : : : : :- ~ 700:- " 400: ~ :- 10,000:- 6~500:- 1~500 ~ : :- 1~600:- 400: : : : : :- l-v1ikko,1nen va1mennus- ja opastusleiri naisurheilijoille. 1. Apurahat 2. Matka- avu.stukset :3. P~.i värahat 4. Opastusmenot: opettaja 5. Ohjausmenot : yleisohjaaja 6. Luentomenot 1. Opetta jien ja ohjaajien täysihoitokustannukset, 1 kpl. d 490:-, 1 kpl. ~ 560:- 8. Ohjaajien matkakustannukset 2 kpl. 9. Sekalaisia kuluja Yhteenveto : 3-viikkoinen alkeiskurssi 4-viikkoinen naisten alkeiskurssi 2-viikko inen jatkokurssi voim. ohjaajille 2-viikkoinen ohj e lmakurssi lo-päiväinen pohjoismainen voim.leiri l-viikkoinen valmennus- ja opastusleiri naisurheilijoille 2f500:- 1~500:- 600: ~ I ~ ~ - 550: : ~ : : :- m k :-.2~I. r ~ _ : : :- -äisten kurssin perustelut. Viime vuoden lukuisat kurssianomukset olivat todisteena siitä, että seuroihin tarvitaan jatkuvasti uutta ohjaajavoimaa. Viime vuoden kursseille hakeneista voitiin kurssittaa ainoastaan yksi kolmasosa. Jo yksin u.usia seuroja varten olisi järjestettävä 2-3 alkeiskurssia. Poistaaksean kaikkein vaikeimman ohjaajapulan, naistoimikunta esittää ensi kesänä järjestettäväksi 2 naisten voimistelunohjaajien alkeiskurss ia. 3- viikkoinen alkeiskurssi on tarkoitettu kaupunkilais- ja kehittyneimpien seurojen osanottajille. 4-viikkoinen taas maaseutua varten. Naistoimi ta on tullut siihen kokemukseen, että 3-viikkoinen alkeiskurssi on ollut liian vaativa niille osanottajille, jotka tuskin ovat kursseille

47 - 3 - tallessa&n osanneet voimistella. Siksi olisi kursseilla t ärkeätä o'pettaa olevat voimistelunohjaajat ensin voimistelemaan, jonka jälkeen itse ssltyöhön syventyminen on ohjaustyö olisi helpom:. ~a Liiton piirikunn ssa on jouduttu viime aikoina aivan liian usein järjest ~mään tilapäi- 8 Ii oim1stelukursse ja _ joiden tar'::oi tllksena tosin on ollut ohj a a. j aplllan l1evlttäminen seuroissa. Ohjaajien kehitysmahdollisulldet ovat paljon s~ppeammat pohjakou1utllksen ollessa heikon. Erikoisesti maaseudun voimistelutason kehottamiseksi olisi 4-viikkoisen alkeiskllrssin järjestäminen ensiarvoisen tärke~. Kullekin alkeiskurssille ajateltu 45 osanottajaa. Seuroilla tilaisuus omin kustannuksin lähettää osanottajia. Volmistelunoh aa'ien 'atkokurssin tarkoituksena on antaa voimistelunohjaa e s 0 u us a. oim~sterunohjaajiltamme vaaditaan oma-aloittelsuutta, ohjelmien laadintakykyä ym. Tietojen ja taitojen kartuttamiseksi on jatkokurssi ensiarvoi l ~.9n t ärkeä. Viimei:3ten kuuden vuoden aikana on järjestetty vain yksi jatkokurssi. Havaittavissa on ollut, että ohjaajavoimat ovat heikentyneet. Liiton naisvoimistelun kehittymisen kannai ta ei ohjaajavoimien heikentymiseen ole varaa. Osano ttaj amä:j,räksi a jatelt~ 40. Iartsainvälinen voimisteluleiri on ajateltu järjestettäväksi heti liittojuhlien jälkeen, että liittojuhlilla vierailevilla osanottajilla olisi tilaisuus osalliotun leiriin. Leirin tarkoituksena on saada kansainvälistä vuorovaikutusta nimenomaan uusien vaikutteiden s aamiseksi kuin myöskin suomalaisen naisvoimistelun tunnetuksi tekem.iseksi. Kustannusarvio ei edellytä apurahoja, koska ennakkotiedustelun perusteella useat naistoverit ovat lupautllneet kustantamaan ulkolaisia os 8nottajia. Kllrsseille ajateltu 60 osanottajaa. Ohjelnnkurss~!!...-i?l~ j estäminen on PUOlllS tettavissa seurojen j ärj estämien juhlien ohjeliria-avlln antamiseksi. Kurssi on tarkoitettu ohjaajille, jotka piirikunnissaan järjestäv2t v8staavat kurssit. Kurssi yhteinen miesten kanssa. l-viikkoinen valmennus- j a...2j2..2.s1eiri on PQikallaan edes joi tisenkin neuvontaty8n antamiseksi naisurheilijoille. Naisurheilijoittemme keskuu~ dessa odoteta3n liiton t aholta toimenpiteitä na isurheilutös on kohottamiseksi 1ii tossamme. Kllrssille ei jaeta yhtäe,n apur ahaa. Voimistelujaoston es~tys. }~iesten t:li tovoimistelun valmennlls kurssi liitto-ottelua varten Helsingissä e Osanott3Ji osanottajan päiväraha t a 250: ~ osanottajan ma joitus «80: : ohjaajan palkkio ' II 1.200: :- 4~ Harjoitussalin vuokra ~ - 5 Sekal:lisiin menoihin 500: - V II. 820:- Valmennuskurssi liitto-ottelun varten on t arpeellinen siksi, että silloin voidaan lopullisesti miesten liikesarj8t hioa sellaisiksi, että ne voidaan kntkeamatta viedä lävitse j a samalla korjata IDQhdolliset su.oritusvirheet 0 TULn voimis telu.mes tnruus kilp::tilut, jotka oyn t päi v 9.ä ennen v:.lmennuskurssia, ova t samalla v 3.1into.kilpailut liitto-otteluun sikäli, että mestaruuskilpailujen 8 parasta otetaan valmennuskllrssille, joista kursse~lla suori tett3van kclrsinnan perusteella 6 par8.st3 vaiit an liitto-ottellluno. 1e.,~~ll.. yoi.!il..istelun al_keisohjc:18.jakurssi Vie.r.umäessä!..~. viikkoa m~ ~JJsk rss~ft 24 osnnott ~ jn o.. Osanotta j nt valitann ha kemusten perusteella ~purh~a : ; OS 3nott3jnn matkat "400: : ohjanj~n palkkio II 400: :- 4 1 ohj3~jnn m~tknt»240:- 240:- 5 y1eisohj~~.j:;n kulut II 590:- 590:- 6 8 ohjanj::ln oleskelukusto,f'.jlllkset " 1.120: :- 7. Sekalaisiin kllluihin 1.500:- V7~. Z 70:- SelU"o11ta sn::puneitten toivomusten j o. järjestp, jiltä tulleitten tiedoitusten perusteeli:'. j aosto k8.tsoo t 8.:rpeelliseksi pitää yhdet kurssit jo m"nliskuuss; syystä, että m22.selltllseurojen os.:-.notto keskikesällä pidettäviin ~:.urs;::eihin on v 2.ikeampi j llllri kesällä t? pnhtllvien maanviljelystöiden johdost~.

48 ,, Piirik~nnailiset miesten voimistelun alkeisohjn'lj 2kurssit, 5 piirikunn 8ssD?i 2 viikkoa. Kurssit järjef?'iettäisiin mn.:llis "':TiuhtikuUSS.':. t 8i syksyllä 1946, 1. Ohj caj nkust8nnukset d 5.600:- 28:000 : - 2, Ohj R8 jien matkakustannukset " 1.000: :- 3. Sekalais ii t1 menoihin :-:, ~ ~ - Näiden yhteinen osanottn j amäär ä, jos l aksemme, että piirikunnallisille kursseille os,lllistuu keskimäärin 20 osanotta jao, nousee 100: ~a n. Padan j älkeen on seurojen ohjan j apula todella huutnv2, Seurat ovat menettäneet ohj a2jien sod<l8 s rl. j Cl kun tiedämme, että varsinkin m 8~, seu.tuseuroissn t alvisaikaan ei voida harjoitella hiihdon ohella juuri mitään muuta urheilumuotoa kuin voimistelua, l ähinnä muokka us- j a n ä y~ösvoimistelu~, katsoo jaosto tarpeelliseksi pitää näin monet kurssit. Kursseilla t ä ll~ kertan on sitä kin suur empi merkitys kun kaikki seura t v nlmistautuv ~~ t liittojuhllin j a innostus on suuri, on silloin helpompra s aada pätev2.mpää ohjaa javoima3 kolllutuksen Cl.lle kuin siinä t apa uksess Q, että toimintamme on hilja isempaa. o a ~ opurnhaa 2~ 30 os nnotta jan matkat 3. 1 ohj aajan pa lkkio 4. 1 soitta j an palkkio 5. 1 yleisohjaaj an kulut ~ 1,120:- II 400:- II 400: : ohja3 j an m n tk ~ t " 240 : ohjaa j an oleskelukustrl.nnukset II 80:- 8. Sekalais iin menoihin b :- Jaosto tahtoo huomnuttaa, että Pa julahden k urs~lle on ~ in ~ ollut pyrkijöitä enemmän kuin on voitu niille hyväksyä. Niinpä viime kerrall ~ kin j ärjestettäviltä kursseilta j ~ i t äm ~n vuoksi pois 15 osanotta j aa. Kun ohj3njista on, kuten tiedetään, suuri puute, olisi ne.iden kurssien toimeenpano ensiarvoisen tärkeä.!~iesten taitovoi,mistelukurssi Pajulahdessa. 1 viikko heinä-elokuussa, 15 osanottajna apurahaa ~ 560 : : osanotta jan ma tk2t " 400: : If ohj ~J j~n palkkio 400:- 2,800: ohjn.:1 jan mntkat 240: ohje oleskelukusta nnukset fi 80 ~ - 560:- 6. Sek21nisiin menoihin 750: :... Poikien t aitovoimistelukurssi Pa jqlahdessa. 1 viikko ~ e in ä -elokuuss a ~ 30 osanotta j aa a purahaa ~ 560 : osanotta jan matkat «400:- 3, 2 ohjaa j an palkkio " : ohjaa j a n oleskelukustannukset II 160: : :- 5,600: : ~ - Pa julahdessa pidettävä t kurssit on t arkoitettu l ähinnä niille seuroille, jotka kesätöi tten vnikeuttamatta voivat l ähettä ä osa nottn j 'l nsa. Liittomme t aitovoimistelu on pitkät a j a t ollut t <l vallaan aallon pohjassa. Viime kesänä pidetyt t aitovoimis telukurssit antoivat kuitenkin lllpa'j.ksen, että jos voimme tällä n1alla kurssi t oiminta2 j d neuvontaa ylläpitää, ennenpitkää voimme t a itovoimis t elumme kohottaa sille kuuluvaan arvoonsa. Miesten t aitovoimistelukursseille on t arkoitus s aada liittomme nuorempaa j a lupaavampaa t a itovoimi stelija- ainesta. Poikien t ~ itovoimi s telukurssille t aas yksinomaan alle 18 vuotisia voimis telijoita. Vuonna 1941 voimistelujnoston esitykses t ä liittotoimikunta päät t~.järjest ää poikien t aitovoimis telukurs sin P a jul ~ hde s s a joille päätettlln ottaa 30 poikaa. Ha kemuksia tuli toistas a t a a ~ joka on todistus siitä, että poikien kes kuudessa t aitovoimi s teluun on i nnostusta. Sodan a i kana kiersivät Åke Suomi j E Tyko Kekäläinen oh j a massa poikien t c:> itovoimistelua j a oli heillä innos t uneita harjoittelijoita ka i kki a n yli 800, t ämä kin todistuks ena siitä, et t ä poikien keskuudes s a on innostust a t nitovoimisteluun j 3 myös siitä, että poi kien t ai tovoimi s t elun hy-

49 - 5 - väksi on syytä tehdä työtä. t:i.esten voimistelwl ;iiriohjaa jien ohjelmakurssi P a ju1 3 h de s~a KUUBB3. 2 vllkkon. 1 o s~ nott a jaa apllrahna osnnottajnn matk~t 3. 3 ohja2j n palkkio 4. 1 soittajan p ~ lkkio 50 1 yleisohj~njnn kulut 6. 5 ohjaajan matk ~ t 7. 5 ohje oleskelukus t annukset 1 II II " It " II elo-syys 1.120: :- 400 : : : :- 30 / ' ~ ~ ~ - 400: :- 400: : - 400: : :- 8. Seka11iRiin menoihin Kursseille kutsutaan pi iriohj n~ j 8t. Tämän lisäksi seura t omalla kustannuksella~n voivat l ähettää os anotta jia. Näitä paikkoj 3 vnrntasn kurssilel 10. Viime kes,'inä pidettyjen lii ttoj uhlaohj elmien ne uvon t a pä i vien aikana O D~nott~j~t l lusuivat yksimielisen toivomuksen, että t ämänt3paisia neuvontapäiviä j ärjestettäisiin jok) vuosi, joissa seuroille ohjattaisiin mm. piirij"uhlaohj elma t j a t ämän lisäksi n ä ytösohjelm 3~. Kun kuitenkin t ä mänt~p,"'. isten neuvontapäivien pitäminen veisi kurssikotimme P3julahden aj~lsta huomflt t avan suuren osan, j a kun t ämäntapainen kurs si tulisi lii tolle huomattavan kalliiksi, on j 8oSto päätynyt siihen, että piiriohjaajille järjestettäisiin ns. ohjelmakurssi, missä ohjattaisiin v piirijuhlaohjelmnt, näytösohjelmia j a t ämän lisä ksi esim. joukkola usuntaa, juhlien järjestämistä jne. Piiriohjaajat vuoros t aan kiertäisivät piirikuntansa seuroissa opettamassa kurssilla oppimansa asiat. Täten piiriohjaa j at tuli SiV3t muonitetuiks i j a heidän työlleen saat aisiin kiinteämpi ote. Yhteenv~to, Miesten voimistelun val mennuspä ivät liitto-ottel. Miesten voimistelun a1ke i s ohj na j akurssi VierQIDäessä Piirik. mi es t en voimis t elun al ke isohjan j akurssi Miest. voimistelun alkeis ohj a2, j alcurssi Pa j ulahdessa Uiest. t ::\i tovoimi stelun leiripäivät P ~j ulahdessa ' Poikien t aitovoimistelun l eiri päi vät Paj ui hdessa Piiriohjaa jien ohjelmakurssi Pa julahdessa Liitto-ohj' a ja n palkka ukseen : : : : : : : : ~ -!m~i.h_~ll~'l9.etqe..~.t~.yl?-!. 1 "J: IIfJ. - fiiriohjaajakurssi ~~om e n Urh e iluoei~~llo Matlm,kBstannukset, 20 os'1notta j 3a ~ 400: :- 2 e Ylöspito, 20 osanottajaa ~ : :- 30 Päivär ahat, 8 osanotta j alle "150:- 8.~00:- 4. Ohja~jien pa l kkio, 2 ohjaajaa II : :- 5. Ohj aajien matkat j a t äysihoito :- 6. Luentomenot 3,000 ~ - 7. Seko.lnis i a kuluja 2.700: :- Keväällä 1945.annettiin yleisurheilun piiriohjno jille pe t uskoulutus, avull a he erittäin tuloksel.isesti työskentelivät koko viime kesän. ~loitettu ohjaajien koulutus on aivan turhaa, jos ei saada a ikaan jaoston suunnittelemaa j atkokoulutust2\f jota 100 %:sesti ka i kki piiajat toivovat. On myöskin hyvin tärkeä t ä, että liittomme päävalmen B a apul~isiinsa kiinteän kos ketuksen, joka parhaiten käy t ällaisiloei11'1. atkakustannukset, 50 osanotta jaa a 400: :- Hspito, 50 osanotta j aa a 1.050: :- Ohjn jien palkkio, 4 ' ohjaa jaa " 3.000:- 1~.000 : - hj ajien m3tkat j a ylögpito :- tlentomenot 6.000:- ekol'"'.isia kuluja 4.300: ~ - Yleisurheilun seur ohj aajien kursseja on liiton j ärjestäjien s 3nojen

50 - 6 - mukaan pyydetty melkein kaikissa ma8seqtqseqroissa joka ei ole mikään ihme, sillä onhan mm. pääkaqpungin yl ei s QrheiluseQroissakin huutava PQute s'euraohjlajista. Heikossa t~loudellisessa 8semassa olevien yleiarool1ijapiirin j3rjestämien v ~ lmennus- j a neqvontatila isqqksien tukemiseen :- Keski- ta keskipitkien matkojen juoksija in valmennusleiri Suomen UrheilQopIstol a , 1. Matkakust~nnukset, 20 osa notta j 23 ~ 400 ~ - 2. Ylöspito, 20 osanott ~ jaa ~ 1,050:- 3. Ohjaajien ja hierojan palkkiot "3.000 : , : :- 4, Ohjaa jien j 3 hierojan matkat ja ylöspito 4.350:- 5. Luentomenot 1.000:- 6. Sekalaisi~ kuluja 2,650:- 46,000:- V~lmennusleirl on t arkoitettu niille liittomme jqoksijoille, jotka eivät pääse yhteistoimintav311okunnan j ärjestämälle leirille. Viime k8- sän tulostiedot osoittavat, että juqri keski- ja keskipitkillä matkoilla esiintyy kaikkein eniten nuoria mi ehiä, jois t a hyvin hoidetulla v ~ l mennqkseli n kehittyy erinomaisi ~ juoksijoita, Nämä matka t ova t a ina olleet l iitoss~mme heikoimmat, joten senkin PQolesta niiden kehittämiseen pitäisi kiinnittää enemmän llupl!liota, Uusin yleisurheilijain leiri elokqqn 10PQlla SQomen Urheiluopis toll <:1... 1, M~tltakustannukset, 25 osanotta j aa ~ 400 : - 10,000;.. 2. Ylöspito, 25 osanottajaa 1 1,050 : - 26,250:- 3. Ohj1ojlen ja hierojan palkkio "3,000:- 9,000:- 4. Ohj ~~ jien ja hicroj~n matkat ja ylösplto 4.350:- 5. Luentomenot 2.000:- 6. Seknlalala kulujc 3.400:- ~ ~5.000:- T lle leirille on suwlnlteltll kutsuttav8.ksi kes n kilpailuissa. hyviä tllloks i i saavu.ttr\nelt~ Illlsi'1 j~ nuorin yleiourheilijoitn, joille tällä leirille ne~vott~isiin virheettömät ouoritustnvat. Liittomme yleisurheilllt~son noat ~mi se ksi on k,o. leiri aivan välttämätön, rllorten vlrkiatysleiri Suomen Urheiluopistolla 4 10,8, tkakllstannllkset, 25 osanottajaa d 400: :- 2. YlHapito, 25 osanott~ja~ d 910: :-,. Ohjaajien palkkio, 2 ohj ~I::! jn a "3.000: :- 4. Lllentomenot 3.000:- 5. Ohj ~ajion matkat ja ylöspito 2.900:- 6. Seknlaisia kuluja 2.350~ :- Leirille kutsutnan parhaimmat liiton poikaurheilupäivillä sijoittuneet pojat. Aikaisemmilta vuosilta on jaosto s aanut mitä parha immat kokemukset k.o. leirin tarpeellisqudesta. lluuhun vnlmennustoimintaan j aoston käytettäväksi :- Nuorten kilpailutoim~nn an tukemiseen :- Uäärärnha ori t arkoitettu käytette.väksi k D. Qkcdsempien piiri kuntien poikallrhcil11piiivien parhqimpien poikien m2. tkakqs t 1'mnllsten avqstamiseen heidän osallistuessa liiton poikapäivilie. Jaosto on usein todennut, että piirien poik ~ p ä ivill ä lqpanvia tuloksia s aavqttanut poika ei ole S3apunutk~an liiton poikapäivilie. Tähän ov ~ t useimmiten syynä seuran heikko t.loudellinen asema. Ovathan juqri poik2p2.ivät, jotlw innos t a vat nuorta heilijnn.! Ument".3an palkkaus Yhteenveto: Piiriohjaaj akurssi SQomen UrheilQopistolla I~k8i seurnohj~ a j ak ur ss i a SQomen Urheiluopi st. Heikossa t".loudellisessa asem. olev. piir. Xeski- j a keskipitkien matkoj en juokse va Im. Uusien yleisurheilija in l eiri silrto : - z",. 106 ~"()OO : : : : : /o.,rqc;o - 7 '' ,000:-

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja

Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja Kiertopalkinnot 2010 KIERTOPALKINNOT 2010 Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja Piiri Pisteet 2010 Pisteet 2009 Pisteet 2008 1. Pohjois-Pohjanmaa 52 40 14 2. Lahti 47 51 89

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 TELA / Toimitusjaosto 11.12.2012 AIKA 11.12.2012 klo 18:00 PAIKKA Mäntsälän kunnantalo, kokoushuone 4. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO Rhy pöytiikirja. Sivu 1. ( 5) ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) KOKOUS PÖYTÄKIRJA AIKA: 26.02.2005 kello 12.10-15.20 PA 1 KKA : SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO LÄSNÄ:

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

VETELIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

VETELIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 VETELIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.12.2017 klo 18:05-19:20 Paikka Kunnanvirasto kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Sivu 18 Koulutuksen järjestäminen vaaliviranomaisille

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 3 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0031 Helsinki www.oph.fi/verkkokauppa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot