TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen esitys

2 1 Kaupunginjohtajan katsaus Porvoon kaupungin taloustilanne pysyy vaikeana lähivuodet. Porvoon verotulot kääntyivät kuluvana vuonna rajuun laskuun taloustaantuman vuoksi. Toimintamenojen ennakoidaan kasvavan ensi vuonna noin kolme prosenttia palkkojen ja hintojen nousun vuoksi. Myös investointimenot pysyvät lähivuosina vielä korkealla tasolla, kun kaupunki vie loppuun jo käynnistetyt suuret investointihankkeet. Porvoon velkamäärä kasvaakin lähivuosina edelleen nopeasti. Vuoden 2010 talousarvio on pyritty tekemään mahdollisimman realistiseksi, jotta talousarviomuutoksilta vältyttäisiin. Talousarvioesityksen vuosikate jää kaksi miljoonaa euroa miinukselle eli osa käyttötaloudesta ja kaikki investoinnit joudutaan rahoittamaan lainaamalla. Lakisääteiset peruspalvelut tullaan turvaamaan. Palveluiden keskimääräistä korkeampaa määrää ja parempaa laatua joudutaan nyt tarkistamamaan, jotta menojen kasvua voidaan hillitä. Mitään väestöryhmiä ei unohdeta ja palvelutasomme on hyvä myös jatkossa. Ensi vuoden tärkeimmät tavoitteet ovat strategian päivittäminen, organisaatiorakenteesta päättäminen ja palveluverkon järkeistäminen. Kaupungin henkilöstömäärä pysyy ennallaan ensi vuonna. Tulevina vuosina myös tuottavuutta pitää pystyä kehittämään, ja henkilöstömäärän tulee kääntyä laskuun henkilöstön eläköitymisen myötä. Talousarvioehdotukseen ei sisälly henkilöstön lomautuksia tai irtisanomisia. Vuosi 2010 tulee olemaan kaupungille taloudellisesti erittäin vaikea, ja vuosi 2011 vielä sitäkin haasteellisempi. Yleisen taloudellisen tilanteen ennakoidaan kääntyvään hitaaseen kasvuun jo vuonna 2010, mutta kuntataloudessa vaikutukset näkyvät useita vuosia tämän jälkeenkin. Kaupunki joutuu ottamaan yli 50 miljoonaa euroa uutta velkaa vuosittain parin seuraavan vuoden ajan. Vuoden 2011 loppuun mennessä kaupungin velan ennakoidaan kasvavan 210 miljoonaan euroon eli lähes euroon asukasta kohti. Viime vuoden lopussa velkaa oli 130 miljoonaa euroa eli noin euroa asukasta kohti. Korko- ja lainanlyhennyskulut tulevat kasvamaan merkittävästi, kun velka kasvaa ja korot kääntyvät taas nousuun. Vuonna 2011 kaupungin ennakoidaan käyttävän lainojen korkoihin jo noin 8 miljoonaa euroa. Tämä vastaa yhden tuloveroprosenttiyksikön tuottoa. Kaupungin investointimenot ovat ensi vuonna yhteensä 23 miljoonaa euroa. Ensi vuoden talousarvion suurimpia investointihankkeita ovat Hamarin koulun rakentaminen (4,5 miljoonaa euroa), Näsin terveysaseman peruskorjaus (3,8, miljoonaa euroa), Linnajoen koulun peruskorjaus (2,5 miljoonaa euroa) sekä kunnallistekniikan rakentaminen ja ylläpitäminen (6,6 miljoonaa euroa). Jo aloitetut ja päätetyt suuret investointihankkeet viedään loppuun lähivuosina. Mahdollisuudet käynnistää muita uusia investointihankkeita on arvioitava huolellisesti uudestaan tulevina vuosina.

3 2 Tuloveroprosentti pysyy kaupunginjohtajan talousarvioesityksen mukaan ennallaan 19,25 prosentissa, mutta kiinteistöveroprosentteihin esitetään korotuksia. Tässä taloudellisessa tilanteessa ostovoiman ylläpito on erittäin tärkeää ja siksi tuloveroprosenttia ei esitetä korotettavaksi. Korotuksella ei myöskään pystyttäisi lykkäämään välttämättömiä rakenteellisia muutoksia. Tuloveroprosentti pitäisi korottaa ensi vuodeksi 23 prosenttiin, jos velkaantuminen haluttaisiin pysäyttää. Porvoon tuloveroprosentti on kuitenkin jo nyt noin 1 2 prosenttiyksikköä korkeammalla tasolla kuin muilla pääkaupunkiseudun kunnilla. Niin suuri ero on rasite kaupungin vetovoimalle ja kilpailukyvylle. Nykyisen palvelutason ylläpitoa ei voida enää rakentaa myöskään yhteisöverotuoton jatkuvan kasvun varaan. Yhteisöverotuottoon liittyy suhdannevaihtelun johdosta liikaa epävarmuustekijöitä. Vakain veromuoto on kiinteistövero, jota ensi vuonna tullaan korottamaan. Kunnallisveron odotetaan tuottavan ensi vuonna kaupungille noin 152 miljoonaa euroa, mikä on noin 5 miljoonaa euroa vähemmän kuin tämän vuoden ennuste. Korotetun kiinteistöveron ennakoidaan tuottavan kaupungille ensi vuonna yhteensä noin 10 miljoonaa euroa, mikä on noin 3,3 miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvana vuonna. Kaupungin yhteisöverotuoton odotetaan jäävän ensi vuonna noin 18,6 miljoonana euroon, eli yhteisöverotuotto pysyy suunnilleen samalla matalalla tasolla kuin tänä vuonna. Porvoon kiinteistöveroprosentit ovat olleet aikaisemmin maan keskiarvoa alemmalla tasolla. Kiinteistöveroprosentteja joudutaan Porvoossa nostamaan joka tapauksessa ensi vuoden alussa, koska valtio on päättänyt nostaa veron valtakunnallisia ala- ja ylärajoja. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentiksi ehdotetaan 0,35 prosenttia, mikä on edelleen valtakunnallisen alarajan tuntumassa. Kesäasuntojen kiinteistöveroprosentti nousisi 0,95 prosenttiin ja yleinen kiinteistöveroprosentti 1,1 prosenttiin. Talousarvioesitykseen sisältyy myös kaupunkikonsernin yhtiöiden tuottovaatimusten korottaminen aikaisemmasta yhteensä eurolla. Porvoon Energian tuottovaatimus nousee 1,2 miljoonasta eurosta 1,3 miljoonaan euroon, ja A-asunnoille asetetaan uusi euron tuottovaatimus. Porvoon veden tuottovaatimus pysyy ennallaan eurossa. Taloudellinen tilanne edellyttää toiminnan tehostamista myös konserniyhteisöissä, eikä tuottovaatimuksia tule automaattisesti siirtää asiakkaiden maksuihin ja taksoihin. Kaupungin toimintakulujen arvioidaan kasvavan noin 310 miljoonaan euroon vuonna Tämä tarkoittaa noin kolmen prosentin kasvua kuluvaan vuoteen verrattuna. Talousarvioesitys sisältää lautakuntien esittämät, menojen kasvua hillitsevät palveluiden ja palveluverkon tarkistukset, esimerkiksi kouluverkkoselvityksessä esitetyt koulujen yhdistämiset. Esitys sisältää myös Rauhankadun terveysaseman, nuoriaseman ja Galgbackan ryhmäkodin sulkemisen ja omaishoidon tuen kriteerien tarkistamisen. Palomäen palvelukeskuksen valmistumisen myötä avautuu 55 uutta tehostetun palveluasumisen paikkaa, ja tämä mahdollistaa vanhuspalvelujen laitoshoitopainotteisen palvelurakenteen muuttamisen. Talousarvioissa on lisäksi varauduttu siihen, että palkat nousevat 1,3 prosenttia työehtosopimusneuvottelujen seurauksena. Tätä suuremmat palkankorotuserät johtavat

4 3 todennäköisesti toiminnan uudelleenarviointiin. Toimeentulotukimenoja on korotettu ja elinkeinoelämän rakennemuutosten hoitamiseen on tehty varaus. Toimialat ovat tehneet merkittävästi työtä ensi vuoden talousarvioesitystä varten ja sitoutuneet siihen. Kaikki lautakunnat saivat esityksensä tiukan kehyksen mukaiseksi kovalla työllä. Kaikki organisaatiossa ovat ymmärtäneet taloudellisen tilanteen vakavuuden ja rakennemuutosten tarpeellisuuden. Taloudellinen tilanne pysyy haastavan tulevat vuodet, ja joudumme miettimään uusia tapoja tuottaa laadullisesti ja määrällisesti riittävät kunnalliset peruspalvelut. On kuitenkin muistettava, että Porvoossa on meneillään useita merkittäviä positiivisia kehittämishankkeita, kuten esimerkiksi Campus-hanke ja uuden energiatehokkaan Skaftkärrin kaupunginosan suunnittelu. Porvoon tulevaisuus osana metropolialueen kehitystä on pidemmällä aikavälillä erittäin myönteinen Jukka-Pekka Ujula Kaupunginjohtaja

5 4 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1.1. Taloudellinen tilanne Yleinen taloudellinen tilanne Kuntatalous vuosina 2009 ja Porvoon kaupungin tilanne Yleistä Porvoon taloustilanne Talousarvion ja taloussuunnitelman perustelut Talousarvio ja taloussuunnitelma kuntalaissa Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne Talousarvion laatimisen lähtökohdat Verotulot Käyttötalouden valtionosuudet Kaupungin rahoitustarpeet ja lainanotto Henkilöstösuunnitelma Toimialakohtaiset perustelut 3.1. Yleishallinto Vaalit Kaupunginvaltuusto Tarkastustoimi Kaupunginhallitus Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Kaupunginkanslia Taloustoimisto Henkilöstötoimisto Osuus pelastustoimesta Sosiaali- ja terveystoimi Johto ja sisäiset palvelut Terveyspalvelut Vanhuspalvelut Sosiaalityö Sivistystoimi Sivistystoimen johto Suomenkielinen koulutustoimi Ruotsinkielinen koulutustoimi Lasten päivähoito Nuorisotoimi Kirjastotoimi Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Tekninen ja ympäristötoimi Teknisen ja ympäristötoimen johto Katuosasto Kaupunkisuunnittelu Kiinteistö- ja mittaustoimi Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Tilakeskus Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Onnettomuuksien ehkäisy Pelastustoiminta Käyttötalous yhteensä Tuloslaskelmaosa 89

6 5 5. Investointiosa Investointitaulukot Vuoden 2010 merkittävimmät investoinnit Rahoitusosa Talousarvion sitovuus 7.1. Käyttötalous Investoinnit Pitkäaikaisen lainan ottaminen Käyttösuunnitelma Liikelaitokset 8.1. Porvoon vesi Kuninkaantien työterveys Kuntakonserni 105 Liite: Investoinnit

7 6 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI Yleisperustelut 1.1. Taloudellinen tilanne Yleinen taloudellinen tilanne Suomen kansantalous on ollut kuluvana vuonna nopeassa syöksykierteessä. Alkuvuoden aikana tuotannon supistuminen viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna on ollut lähes 10 %. Teollisuustuotannon arvioidaan vähenevän tänä vuonna suhteellisesti enemmän kuin lamavuonna Alhaisen vientikysynnän johdosta Suomen teollisuustuotanto laskee 15 % edellisestä vuodesta. Julkisen vallan elvytystoimet ovat olleet monissa maissa mittavat. Elvytystoimet ovat kohdistuneet sekä rahoitusjärjestelmän toimintaan että finanssipolitiikkaan, jolla on lisätty kulutusta ja investointeja. Korkotaso on alentunut merkittävästi, mikä periaatteessa rohkaisee myös yksityisiä yrityksiä investoimaan. Kysynnän alhainen taso on kuitenkin vielä pitänyt investoinnit vähäisinä. Yksityistä kulutusta on pyritty elvyttämään verohelpotuksin. Elvytyspolitiikan seurauksena julkinen valta on velkaantunut merkittävästi. Lähivuosien talouskehitystä arvioitaessa yhtenä keskeisenä tekijänä onkin finanssipolitiikan asteittainen kiristäminen liian suuren velkaantumisen estämiseksi. Työttömyyden odotettavissa oleva kasvu teollistuneissa maissa hidastaa kotitalouksien kulutuskysyntää. Ensi vuoden taloudellista kasvua koskevat arviot vaihtelevat miinus yhdestä plus 2,5 prosenttiin. Valtiovarainministeriön julkaisemaan suhdanne-ennusteen mukaan Suomen kokonaistuotanto supistuu tänä vuonna 6 %. Ennuste ensi vuodelle perustuu siihen, että kansainvälinen talous alkaa toipua loppuvuotta kohden. Tuotannon kasvu Suomessa jää kuitenkin vielä ensi vuonna verrattain heiveröiseksi eli se on vain 0,3 %. Työllisyyskehitys oli vielä viime vuonna suotuisaa. Koko vuoden tasolla palkansaajien ansiotyöpanos työtunneilla mitattuna lisääntyi ja työllisyysaste kohosi yli 70 prosenttiin. Työttömyysaste kohoaa ensi vuonna yli kymmenen prosentin. Kuluttajahintojen viime vuoden nopeahko kohoaminen pysähtyi tänä vuonna. Vuonna 2009 kuluttajahintojen vuosikeskiarvon nousu onkin vain 0,1 prosenttia. Ensi vuonna kuluttajahintojen nousuksi arvioidaan 1,2 %. Tuontihintojen ennustetaan kohoavan maltillisesti ja kotimaisten työvoimakustannusten nousun arvioidaan olevan hidasta Kuntatalous vuosina 2009 ja 2010 Kuntien talouden neljännesvuositilaston mukaan kuntien vuosikate heikkeni kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana merkittävästi edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kuntien toimintamenot kasvoivat tuona aikana kuutisen prosenttia samaan aikaan kuin verotulojen kasvu romahti. Verotulojen kasvun hiipuminen lähelle nollaa johtui ennen kaikkea yhteisöverojen vähenemisestä. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen nopeahkon kasvun taustalla on henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen kohoamisen jatkuminen verrattain nopeana. Henkilöstömenojen suhteellinen kasvu tosin hidastuu vuoden 2008 kuudesta prosentista

8 7 parilla prosenttiyksiköllä. Palvelujen ostojen lisäyksessä sen sijaan ei ole ainakaan tähän mennessä ollut näkyvissä hidastumista huolimatta yleisen kustannustason nousun hiipumisesta. Kunta-alan palkkasumman arvioidaan kasvavan vuonna 2009 nelisen prosenttia. Ansiotaso kohoaa noin 3,5 % eli parisen prosenttiyksikköä hitaammin kuin viime vuonna. Henkilöstömenoihin kohdistuvista säästötoimista huolimatta paineet palkkasumman kasvuun ovat olleet kovat muun muassa lisääntyvien velvoitteiden ja laajenevien tehtävien vuoksi. Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa tammikuun 2010 loppuun. Sopimuskausi Tehyn kanssa jatkuu vuoden 2011 loppuun ja Tehy-pöytäkirjaan sisältyy sopimuskorotuksia vuodelle Neuvottelut kunta-alan seuraavista työ- ja virkaehtosopimuksista käynnistynevät vasta tämän vuoden loppupuolella ja ne käydään tilanteessa, jossa kuntatalouden kiristyminen näyttää yhä ilmeisemmältä kasvavan työttömyyden aiheuttaman verotulojen hiipumisen johdosta. Kuntatyönantajan kansaneläkemaksu poistuu ensi vuoden alusta kokonaan. Kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksua ehdotetaan nostettavaksi 2,27 prosenttiin palkkasummasta. Kuntatyönantajan työttömyysvakuutusmaksu kohoaa ensi vuonna. Kuntatyönantajan keskimääräinen KuEL-maksu säilynee nykyisellä tasollaan eli noin 23,6 prosenttina palkkasummasta. Kuntien eläkevakuutus päättää vuoden 2010 kokonaismaksun vuoden loppupuolella. Kunta-alan kustannustaso kohosi viime vuonna peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 5,3 %. Kustannustason kohoaminen hidastunee tänä vuonna merkittävästi. Peruspalvelubudjetissa kustannustason arvioidaan kohoavan tänä vuonna 3 % ja ensi vuonna 2 %. Valtionosuusindeksin kohoaminen on tämän hetken arvioiden mukaan hieman nopeampaa. Yleinen taloudellinen tilanne * 2008* 2009** 2010** % -muutos Tuotanto (määrä) 4,9 4,2 1,0-6,0 0,3 Palkkasumma 4,9 5,9 6,8-2,8 0,9 Ansiotaso 3,0 3,4 5,6 4,2 3,0 Palkansaajien työpanos 1,8 2,0 1,2-6,0-2,0 Inflaatio 1,6 2,5 4,1 0,1 1,2 %-yksikköä Työttömyysaste 7,7 6,9 6,4 9,0 10,5 Verot/BKT 43,4 42,9 43,0 41,6 41,0 Julkiset menot/bkt 48,7 47,3 49,0 54,6 55,8 Rahoitusjäämä/BKT 3,9 5,2 4,4-2,7-4,5 Julkinen velka/bkt 39,2 35,2 34,2 41,4 48,2 Vaihtotase/BKT 4,9 4,0 2,6 1,5 2,0 Euribor 3kk, % 3,1 4,3 4,8 1,5 2,0 10 vuoden korko, % 3,8 4,3 4,3 3,8 4,1

9 Porvoon kaupungin tilanne Yleistä Porvoon väkiluku on kasvanut 2000-luvulla noin 400 hengellä vuosittain, prosentuaalisesti kasvu on ollut noin 0,4-1,2 %. Vuoden 2008 lopussa väestön määrä oli henkeä. Kuntien välinen tulomuutto ja lähtömuutto on ollut keskimäärin samansuuruinen. Väestön lisäys on seurausta syntyneiden enemmyydestä. Porvoon asukkaiden ikärakenne painottuu nuoriin ikäluokkiin verrattuna koko maan tai kaupunkimaisten kuntien ikärakenteeseen. Vuoden 2008 lopussa alle 15-vuotiaiden osuus oli 18,5 %, vuotiaiden osuus 67 % ja yli 65-vuotiaiden osuus 14,5 %. Väestöennusteen mukaan väkiluku kasvaa 10 vuodessa noin hengellä. Väestön kasvusta yli 65-vuotiaiden osuus on noin 40 %. Porvoon keskimääräinen tulotaso on korkea kuntakohtaisessa vertailussa. Verotettavat tulot tulonsaajaa kohti vuodelta 2008 olivat euroa. Vuoden 2008 verotulot asukasta kohti olivat euroa. Porvoo sijoittui kuntavertailussa sijaluvulle 8. Porvoon työpaikkarakenne on palveluvaltainen. Palvelujen osuus on 62,1 %. Jalostuksen osuus on 35,2%. Jalostuksen osuus on merkittävästi suurempi kuin maassa keskimäärin. Maa- ja metsätalouden osuus on 1,8 %. Porvoon työpaikkaomavaraisuus on 89,7 %. Porvoossa on siten noin 10 % vähemmän työpaikkoja kuin työllistä työvoimaa. Porvoosta muissa kunnissa työssä käyviä on henkilöä. Tästä runsaat 70 % käy työssä pääkaupunkiseudulla. Muista kunnista Porvoossa työssä käyviä on henkilöä. Porvoon työllisyystilanne on ollut kohtuullisen vakaa. Taloustaantuma on alkanut vaikuttaa sekä työllisyyteen että avoimien työpaikkojen tarjontaan. Työttömien määrä on lisääntynyt vuoden 2009 aikana. Porvoon työttömyysaste oli elokuun lopussa 7,9 %.

10 Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat Porvoossa 1/2008-9/ Työttömät työnhakijat Avoimet työpaikat Porvoon taloustilanne Porvoon taloudellinen tilanne on heikentynyt talouden taantuman myötä. Taloustilanteen heikkenemiseen vaikutti erityisesti verotulojen hidastunut kasvu vuonna 2008 ja vuonna 2009 verotulojen tosiasiallinen lasku edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosien 2008 ja 2009 menot oli budjetoitu aikaisempien vuosien vahvan verotulojen kasvun varaan. Vuoden 2008 tilinpäätökseen jouduttiin kirjaamaan 2 miljoonan euron alijäämä. Vuoden 2009 ennusteen mukaan tilinpäätös tulisi jäämään noin 12 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Vuosikate jäänee noin nollan tuntumaan edellyttäen, että elokuun tilanteen perusteella laadittu ennuste toteutuu ja että määrärahojen ylityksiä ei tule. Vuoden 2009 talousarviossa tulojen ja menojen välinen ero uhkasi kasvaa yli 30 miljoonan euron. Kaupunginvaltuusto hyväksyi huhtikuussa talouden tasapainottamisohjelman, jossa talousarviomenoja vähennettiin käyttötaloudessa 5,9 miljoonaa euroa ja investointeja siirrettiin myöhemmäksi 6,8 miljoonaa euroa. Lisäksi henkilöstö lomautettiin 7 14 päiväksi tai vaihtoehtoisesti henkilöstöllä on ollut mahdollisuus pitää vastaavan pituinen jakso palkatonta työlomaa. Lomautusten säästövaikutus on noin 3,3 miljoona euroa. Kaupunginhallitus päätti teettää selvityksen Porvoon kaupungin taloudellisesta tilanteesta ja pyytää kehittämisehdotuksia rakenteellisiksi uudistuksiksi. Selvitystyö valmistuu syyskuun lopussa. Vuodet 2010 ja 2011 tulevat olemaan taloudellisesti erittäin vaikeita. Yleisen talouden ennakoidaan lähtevän hitaaseen nousuun jo vuoden 2010 alussa. Kuntataloudessa laman vaikutukset näkyvät pitkään vielä nousun alkamisen jälkeen.

11 Talousarvion ja taloussuunnitelman perustelut Talousarvio ja taloussuunnitelma kuntalaissa Kuntalain 65 pykälässä säädetään talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto." Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne Yleisperusteluissa esitetään mm. katsaus kansantalouden ja kunnallistalouden kehitykseen, kaupungin taloudellisen tilanteen kehittymiseen sekä selvitetään talousarvion rahoitukseen vaikuttavia tekijöitä. Käyttötalousosa sisältää toimialakohtaiset talousarviot esitettynä tehtäväaluetasolla. Toimialojen suunnitelmat sisältävät myös toiminnalliset tavoitteet ja tunnuslukutaulukot sekä talousarviovuoden että taloussuunnitelmavuosien osalta. Tehtäväalueiden tuloslaskelmissa esitetään toimintatulot ja toimintamenot. Tuloslaskelmaosassa esitetään kaupungin kokonaistalouden keskeiset erät, jotka ovat varsinaisen toiminnan menot ja tulot, verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja -menot sekä suunnitelman mukaiset poistot käyttöomaisuudesta. Investointiosassa esitetään kaupungin investointimenot ja -tulot, jotka eritellään myös hankekohtaisesti. Rahoitusosassa esitetään meno- ja tuloarvioina pitkäaikaiseen rahoitukseen liittyvät menot ja tulot. Rahoitusosa sisältää rahoituslaskelman, jonka tiedot kerätään tuloslaskelmaosasta, investointiosasta ja rahoitusosasta. Kaupungin taloussuunnitelma laaditaan vuosittain kolmivuotisena. Kaupunginvaltuusto hyväksyy sen talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

12 Talousarvion laatimisen lähtökohdat Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisohjeet. Laatimisohjeisiin sisällytettiin talousarvioraami lautakunnille ja toimialoille otettavaksi huomioon talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen valmistelussa. Vuoden 2010 talousarvioehdotus perustuu lautakuntien tekemiin talousarvioehdotuksiin. Talousarviokehyksen lähtökohtana oli talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti korjattu vuoden 2009 talousarvioehdotus. Inflaatiotarkistuksena otettiin huomioon 2,5 %:n kokonaiskorotus. Korotus suunnattiin siten, että henkilöstömenoihin kohdistettiin 3,2 % ja loppuosa muihin menoihin. Vuoden 2009 sopimuskorotuksen nostavat palkkasummaa 2,9 %. Valtaosa kaupunkia koskevista virka- ja työehtosopimuksista päättyy tammikuussa Talousarviossa on toimialojen henkilöstömenovarauksen lisäksi varattu keskitetty, noin yhden prosentin suuruinen palkkavaraus vuoden 2010 palkantarkistuksia varten. Inflaation arvioidaan olevan vuonna ,1 % ja vuonna ,2 %. Talousarviokehyksessä ei ole varattu resursseja toiminnan laajennuksiin kaupungin verotulorahoituksen romahtamisen vuoksi. Etusijalla on lakisääteisten tehtävien hoitaminen Verotulot Talousarvion verotulokohta koostuu kunnan tuloverosta, kiinteistöverosta ja osuudesta yhteisöveron tuottoon. Koiraveroa ei kanneta. Kunnallisvero Kunnallisvero määräytyy luonnollisen henkilön ja kuolinpesän ansiotulon perusteella. Kaupunginvaltuusto päättää vuosittain sovellettavasta tuloveroprosentista. Vuoden 2009 kunnallisveron tuloveroprosentti on 19,25 %. Tuloveroprosenttia korotettiin vuoden 2009 alusta 0,5 %. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti tänä vuonna on 18,59 %. Ansio- ja pääomatuloista maksetut tuloverot ovat kuluvan vuoden tammi-elokuussa kokonaisuutena ottaen alentuneet viime vuoden tasosta nelisen prosenttia ilman tuloveroprosentin korotuksen vaikutusta. Työttömyyden lisääntyessä näiden tilitysten arvioidaan supistuvan loppuvuonna 6 7 % edellisestä vuodesta. Toteutuessaan tämänkaltainen kehitys merkitsee sitä, että kunnallisveron tilitykset jäänevät tänä vuonna suunnilleen viime vuoden tasolle. Ensi vuonna kansantalouden palkkasumman arvioidaan kasvavan yhden prosentin. Kuntien tulopohja kunnallisverotuksessa kasvanee parisen prosenttia. Tuloista tehtävät vähennykset kasvavat 10 %, mikä merkitsee sitä, että verotettava tulo vähenee noin 2 %. Kuntien tuloveroista tehtävät vähennykset kasvoivat jo tänä vuonna merkittävästi. Ensi vuodelle ehdotettavat tuloverotusta koskevat perustemuutokset vähentäisivät kuntien tuloveroa merkittävästi. Veroperustemuutokset kompensoidaan kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta. Talousarvion lähtökohta on pitää kunnallisveron tuloveroprosentti koko suunnitelmakauden nykyisellä tasolla. Tuloveroprosenttia korotettiin vuoden 2009 alusta 0,5 prosenttiyksikköä 19,25 %:iin. Vuonna 2010 kunnallisveron tuoton arvioidaan laskevan 3,1 % edellisestä vuodesta ja kasvavan sen jälkeen noin 3,5 % vuosina 2011 ja 2012.

13 Verotulot vuosille on arvioitu käyttäen perusteena kuntaliiton keskimääräisiä arvioita verotulojen kehityksestä. Laskelmissa on otettu huomioon valtion päättämät veroista tehtävät vähennykset. Tuloveroprosentit vuosina ,50 19,00 18,50 18,00 17,50 17,00 Porvoo Manner-Suomi 16,50 16,00 15,50 Veroprosentit, kunnallisveron tilitykset ja tuottoarviot vuosina Veroprosentti Porvoo Veroprosentti Manner-Suomi Tilitys Porvoo tuhatta euroa Muutos % ,75 18, ,2 % ,75 18, ,2 % ,75 18, ,1 % ,75 18, ,4 % ,75 18, ,4 % ,75 18, ,5 % 2009* 19,25 18, ,8 % 2010* 19, ,1 % 2011* 19, ,5 % 2012* 19, ,9 % * Ennuste Kiinteistövero Kiinteistövero on kiinteistön verotusarvon perusteella kunnalle vuosittain suoritettava vero. Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun ottamatta metsiä, maatalousmaita ja eräitä yleisiä alueita. Vero on kaupunginvaltuuston vahvistaman prosentin mukainen määrä kiinteistön edellisen vuoden verotusarvosta. Kiinteistöveroprosenteille on kiinteistöverolaissa säädetty ylä- ja alaraja. Kiinteistöverojen ylä- ja alarajoja tarkistettiin viimeksi vuoden 2010 alusta. Kiinteistöveroprosentit vuosina ovat kehittyneet Porvoossa ja muissa kunnissa keskimäärin seuraavasti:

14 13 Yleinen kiinteistövero Vakituinen asuinrakennus Muu rakennus Porvoo keskiarvo Porvoo keskiarvo Porvoo keskiarvo ,60 0,70 0,22 0,27 0,6 0, ,70 0,72 0,25 0,27 0,8 0, ,70 0,72 0,25 0,27 0,8 0, ,70 0,74 0,25 0,29 0,8 0, ,70 0,75 0,25 0,29 0,8 0, ,70 0,74 0,25 0,29 0,8 0, ,70 0,75 0,25 0,29 0,8 0,89 Kiinteistöveron ylä- ja alarajoja nostettiin vuoden 2010 alusta. Porvoossa kiinteistöverot tulee nostaa vähintään uusien alarajojen tasolle. Talousarvioehdotuksessa kiinteistöveroprosentteja on korotettu seuraavasti. Kiinteistöjen verotusarvot nyk. alaraja yläraja Ehdotus Tuotto % % % % euroa Vakituinen asuinrakennus ,25 0,32 0,75 0, Muu kuin vakituinen asuinrakennus ,80 0,60 1,35 0, Voimalaitosrakennus ,50 0,60 2,85 2, Ydinvoimalarakennus 0 Pienvoimalaitos 0 Yleishyöd.käytössä rakennus ,00 0,00 1,35 0,00 0,00 Yleishyöd.käytössä maapohja ,00 0,00 1,35 0,00 0,00 Rakentamaton rakennuspaikka 0 Yleinen rakennus ,70 0,60 1,35 1, Yleinen maapohja ,70 0,60 1,35 1, Verotusarvot yhteensä Kiinteistöverot yhteensä Kiinteistöveron tilitykset ja tuottoarviot vuosina Muutos ,3 % ,1 % ,5 % ,0 % ,4 % 2009* ,5 % 2010* ,01 % 2011* ,9 % 2012* ,89 % * Ennuste

15 14 Osuus yhteisöveron tuotosta Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta nousi 22,03 %:sta 32,03 %:iin vuosiksi Lyhyellä aikavälillä kunta ei voi vaikuttaa yhteisöveron tuottoon eikä kunta voi päättää verotuksen tasosta. Yhteisöveroprosentti on ollut 26 % vuodesta 2005 lähtien. Taloustaantuma on vähentänyt eniten yhteisöveron tuottoa. Yhteisöverotilitykset lähtivät laskuun jo vuoden 2008 loppupuolella. Kokonaisuutena yhteisövero supistuu vuonna 2009 arviolta lähes 30 %. Vuoden 2010 tilitykset saattavat kasvaa jonkin verran, mutta epävarmuus yhteisöjen tuloskehityksestä on suuri. Yhteisöveron tilitykset ja tuottoarviot vuosina Muutos ,6 % ,5 % ,4 % ,4 % ,6 % 2009* ,6 % 2010* ,4 % 2011* ,0 % 2012* ,2 % * Ennuste Käyttötalouden valtionosuudet Vuoden 2010 alusta toteutetaan valtionosuusuudistus (laki peruspalvelujen valtionosuudesta), jossa nykyiset sektorikohtaiset valtionosuudet pääosin keskitetään valtiovarainministeriöön. Valtionosuusjärjestelmän perusrakenne säilyy uudistuksessa lähtökohtaisesti nykyisellään. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus muodostuu nykyisestä yleisestä valtionosuudesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen, kirjaston ja eräistä kulttuuritoimen laskennallisista kustannuksista. Koska esi- ja perusopetuksen valtionosuus muuttuu ao. ikäluokan (6-15-vuotiaat) perusteella kunnalle maksettavaksi valtionosuudeksi, järjestelmä edellyttää kuntien välillä maksettavia kotikuntakorvauksia, jotka otetaan keskitetysti huomioon. Uudistuksen ulkopuolelle jäävä ylläpitäjäjärjestelmän mukainen valtionosuus koskee lukiota, ammatillista koulutusta ja ammattikorkeakoulua. Muita laskennallisia valtionosuuksia, jotka eivät kuulu uudistukseen eivätkä rahoitusosuuden laskennan piiriin, ovat liikunta, nuorisotyö, kansalaisopisto, taiteen tuntiperusteinen perusopetus, teatterit, orkesterit ja museot, aamu- ja iltapäivätoiminta. Vuonna 2010 kaupunki joutuu maksamaan valtionosuuksiin sisältyvää verotulotasausta alustavan laskelman mukaisesti noin 13 milj. euroa. Maksettava verotulotasaus pienenee noin 2 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä kasvattaa vastaavasti kaupungille tilitettäviä valtionosuuksia. Vuoden 2010 valtionosuuksien kokonaismäärä arvioidaan 44,3 miljoonaksi euroksi. Kuluvan vuoden valtionosuudet ovat noin 41,7 miljoonaa euroa.

16 milj Kaupungin rahoitustarpeet ja lainanotto Kaupungin rahoitustarve määrittyy pääsääntöisesti vuosikatteesta, nettoinvestointimenoista ja lainojen lyhennyksistä. Tasapainossa olevassa taloudessa vuosikatteella voidaan rahoittaa investoinnit ilman lisälainanottoa. Vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi kaupungin vuosikate painuu vuonna 2010 negatiiviseksi, ja siksi kaupunki joutuu rahoittamaan uudella lainanotolla vuosikatetta ja lisäksi nettoinvestoinnit ja nykyisten lainojen lyhennykset. Pitkäaikaista lainaa otetaan talousarviovuonna 53 miljoonaa euroa. Aikaisemmin nostettuja lainoja lyhennetään 27,7 miljoonaa euroa. Nettolainanotto on siten 25,3 miljoonaa euroa. Lainamäärä nousee 190 miljoonaan euroon, joka on noin euroa asukasta kohti. Konsernin lainakanta vuoden 2008 tilinpäätöksessä oli euroa/asukas. Lainanotto, lyhennykset sekä lainakanta TP 2008 ENN2009 TA2010 TS2011 TS2012 Lainanotto Lyhennykset Nettolainanotto Lainojen korkokulut Lainakanta Lainat euroa/asukas *Ennuste Asukasluku * * * * Pitkäaikaiset lainat vuosina (kaupunki) Lainanotto - Upplåning Lyhennykset - Amorteringar * 2010* 2011* 2012*

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 S i v u 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUSARVION VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KV 17.11.2014 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2018 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuuston vahvistama marraskuun 28. päivänä 2011 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA... Yleisperustelut...1 Talousarvion

Lisätiedot

Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67

Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleisperustelut... 3 Talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 laadinnan lähtökohdat... 3 Euroalueen ja suomen talouden kehitysnäkymät... 3 Peruspalvelubudjetti

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 Haapaveden kaupunginvaltuusto 17.12.2012 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 1 YLEISOSA... 4 2 KAUPUNGIN STRATEGIA... 12

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot