INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA"

Transkriptio

1 INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA Mika Aleksi Vauhkala Toukokuu Opinnäytetyö 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) VAUHKALA, Mika Aleksi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 36 Luottamuksellisuus Julkaisun kieli suomi Salainen saakka Työn nimi INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA Koulutusohjelma Matkailualan koulutusohjelma Työn ohjaaja KUHA, Maisa Toimeksiantaja(t) Matkailun osaamiskeskus, MOSKE Tiivistelmä Tutkimuksessa kartoitettiin matkailun pk-yritysten markkinoinnin ja myynnin ongelmia suhteessa Internetiin ja eri kehitysvaihtoehtoja. Toimeksiantajana toimi Matkailun osaamiskeskus, jonka Jyväskylän solmukohdan Enlite- projektin osa tutkimus oli. Tutkimus oli tyypiltään kvalitatiivinen, ja siinä haastateltiin kymmentä keskisuomalaista pkmatkailuyrityksen johtajaa kahdessa eri vaiheessa. Loppusyksystä 2003 ensimmäisissä tarvekartoitushaastatteluissa kerättiin perustietoa yrityksistä, ATK:n käytöstä sekä verkkopalvelujen hyödyntämisestä tällä hetkellä. Toisen vaiheen haastattelut tehtiin alkuvuodesta 2004 viiden Enliteprojektin informaatioteknologian opiskelijan tutkimuksen sekä tarvekartoitushaastattelujen tulosten pohjalta. Haastatteluissa selvitettiin yrittäjien edellytyksiä ja toiveita Internetissä toimivasta sähköisestä matkatoimistosta esimerkkejä hyödyntäen. Kokonaiskuvan saamiseksi tietoperustaa analysoitiin ja vertailtiin eri tutkimuksissa saatuihin tuloksiin. Tutkimus osoitti, että kaikki haastatteluihin osallistuneet yrittäjät ovat halukkaita olemaan mukana sähköisessä matkatoimistossa. Ongelmaksi yrittäjät kokivat verkkopalvelujen tarjonnan runsauden ja kalleuden ilman selvää näyttöä niiden hyödyllisyydestä. Yrittäjät toivoivat voivansa luottaa mahdollisen sähköisen matkatoimiston rakentajan ja ylläpitäjän luotettavuuteen sekä järjestelmän kannattavuuteen tulevaisuudessa. Tutkimuksen tulokset toimivat kriteeristönä yrittäjille Internetissä toimivien järjestelmien suhteen, ja järjestelmän rakentaja voi hyödyntää tuloksia verkossa toimivan järjestelmän rakentamisessa. Avainsanat (asiasanat) Internet, pk-sektorin matkailuyritysten markkinointi, elektroninen matkatoimisto

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) VAUHKALA, Mika Aleksi Type of Publication Bachelor s thesis Pages 36 Confidential Language Finnish Until Title POSSIBILITIES OF INTERNET IN MARKETING THE SMALL AND MEDIUM SIZED TRAVEL COMPANIES Degree Programme Degree Programme in Tourism Tutor KUHA, Maisa Assigned by The Centre of Expertise in Travel Abstract The aim of the work was to study the problems of the small and medium sized tourism companies in marketing and sales related to Internet. The purpose was to explore various development alternatives. The study was assigned by the Centre of Expertise in Travel, and was conducted as Enlite project in Jyväskylä. The research method was qualitative. Ten managers in small and medium sized tourism companies were interviewed twice in the area of Central Finland. In the first part of the interviews late 2003 basic information about the companies, their use of computers and Internet was collected. In the beginning of 2004 the second part of interviews was conducted on the bases of the information from the first interviews and from another research carried out by a group of Information and Technology students, who scanned information on different travel systems on the web. By showing examples, companies were asked about their opinions and hopes for an electronic travel agency, which would be marketed internationally. To understand the whole picture of the survey, the basic information was analysed with the results of the interviews. The research showed that all the companies would like to be part of the travel agency on the web. The travel companies found it some times too expensive and difficult to choose from different companies offering web solutions without knowing whether they are good or not. The entrepreneurs would like to trust the creator and the maintainer of the electronic travel system and to be sure that it would be profitable in the future. The results of the research could be used as criteria for the travel companies in choosing cooperation companies, which create web systems. The creator of the system can get many profitable ideas from this research. Keywords Internet, marketing of the small and medium sized travel company, electronic travel agency

4 1 SISÄLTÖ 1 INTERNET SUOMEN MATKAILUN PK-YRITYSTEN MARKKINOINNISSA MATKAILUN PK-YRITYSTEN MARKKINOINNIN ONGELMAT Kotler - segmentointi markkinoinnin lähtökohtana Kotlerin markkinointimix -4P INTERNETIN TARJOAMAT YLEISET MAHDOLLISUUDET YRITYKSILLE Matkailutuote ja Internet Matkailutuotteen saatavuus ja Internet Matkailutuotteen hinnoittelu ja Internet Matkailutuotteen markkinointiviestintä ja Internet INTERNETISSÄ OLEVAT MATKAILUPORTAALIT Matkailusivustojen löydettävyys ulkomaisten asiakkaiden näkökulmasta MATKAILUN PK-YRITTÄJIEN HAASTATTELUT JA TULOKSET Ensimmäisten haastattelujen tulokset Toisten haastattelujen tulokset POHDINTA JA KEHITYSNÄKYMÄT...23 LÄHTEET...27 LIITTEET...28 Liite 1. Ensimmäisten haastattelujen kysymykset...28 Liite 2. Toisten haastattelujen kysymykset...31

5 2 1 INTERNET SUOMEN MATKAILUN PK-YRITYSTEN MARKKINOINNISSA Tämän työn tavoitteena on vastata kysymykseen; löytyykö Internetistä ratkaisu matkailun pk-yritysten matkailuyrittäjien markkinoinnin ja myynnin ongelmiin. Tutkimuksessa selvitetään pk-sektorin matkailuyrityksen myynnin ja markkinoinnin edellytyksiä, ongelmia ja toiveita suhteessa Internetin tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tämän työn toimeksiantaja on Matkailun verkosto-osaamiskeskuksen, MOSKE:n Jyväskylän solmukohta. Projekti, josta opinnäytetyö on yksi osa, on nimeltään Enlite. Enlite- projektissa jäseniä oli itseni lisäksi yhdeksän henkilöä. Projektiryhmän viisi informaatioteknologian opiskelijaa kartoittivat ja vertailivat verkossa olevia matkailupalvelujen eri markkinointi- ja myyntijärjestelmiä, portaaleja. Neljä Facility Management and Consumer Communication -koulutusohjelman opiskelijaa tutki ulkomaalaisten matkailijoiden näkökulmasta Suomen matkailuyritysten ja matkailupalvelujen löydettävyyttä ja näkyvyyttä Internetissä. Aluksi tämän työn tietoperustassa analysoidaan matkailun pk-yritysten markkinoinnin ongelmia Suomessa. Työssä hyödynnetään Philip Kotlerin näkemyksiä segmentoinnista sekä hänen kehittämäänsä 4P:n markkinointimix - mallia, jonka eri osa-alueita käsitellään aluksi yleisesti. Tietoperustassa luk i- jalle selvitetään, mitä mahdollisuuksia Internet- tarjoaa yritysten liiketoimintaan ja markkinointiin. Matkailun osa-alueita käsitellään tarkennetusti markkinointimixiä hyödyntäen suhteessa Internetiin. Tietoperustan loppuosassa analysoidaan Enlite -projektin informaatioteknologian opiskelijoiden ja Facility Management & Consumer Communication -linjan opiskelijoiden tutkimustuloksia. Työn toisessa osassa käsitellään tutkimushaastatteluja ja tuloksia. Haastattelin informaatioteknologian opiskelijan kanssa kymmentä keskisuomalaista matkailuyrittäjää kaksi kertaa. Ensimmäisissä tarvekartoitushaastatteluissa kerättiin perustietoa yrityksistä, ATK:n käytöstä sekä verkkopalvelujen hyödyntämisestä tällä hetkellä. Toisen vaiheen haastattelut tehtiin viiden Enlite- projek-

6 3 tin informaatioteknologian opiskelijan tutkimuksen sekä tarvekartoitushaastattelujen tulosten pohjalta. Haastatteluissa selvitettiin yrittäjien edellytyksiä ja toiveita Internetissä toimivasta sähköisestä matkatoimistosta. Tutkimuksen kolmannessa osassa pohditaan tietoperustan ja tutkimustulosten suhdetta ja sovellettavuutta toisiinsa. 2 MATKAILUN PK -YRITYSTEN MARKKINOINNIN ONGELMAT Pk-sektorin matkailuyritykset kasvavat ja kehittyvät hitaasti Suomessa. Matkailun Pk-yritysten ongelmana ja kasvun esteenä ovat useiden tehtyjen kartoitusten mukaan yrittäjiltä puuttuvat markkinoinnin ja myynnin eri osa-alueiden hallinta ja osaaminen. Kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) teettämän tutkimuksen mukaan matkailuyritysten ongelmia ovat selkeän tuotteistuksen, markkinoinnin ja myynnin välisen kikattoman toimivuuden sekä asiakaslähtöisen tuotekehityksen puuttuminen, matkailun asiantuntemuksen kapea näkökenttä osalla päättäjistä ja tiedotuksen molemmansuuntainen vähäisyys sekä yhteistyön niukkuus eri toimijoiden välillä. Yrittäjät eivät ole riittävästi mukana alueellisten matkailuasioiden suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tutkimushaastatteluihin vastasi lähes 700 matkailuyritystä eri puolelta Suomea. (Santala, Vesterinen, Moilanen 2004, 0.) Yritykset tekevät mieluiten yhteistyötä oman kunnan muiden matkailuyritysten kanssa, mutta vain 57 -prosenttia kyselyyn osallistuneista ilmoitti, että yhteistyötä tehdään erittäin paljon tai paljon. Toisin sanoen noin puolet yrityksistä ei ole aktiivisesti yhteistyössä muiden matkailuyritysten kanssa. (Emt. 20.) Toisaalta silloin, kun on markkinoitu ulkomaille, yhteistyö on ollut kannattavaa sekä matkanjärjestäjäkontaktien että laajemman alueen yhteistyön kautta. Kaikki yritykset eivät silti ymmärrä, että yhteisiin markkinointisatsauksiin tarvittavan palkattua koordinaattoria hoitamaan asioita ja suhteita. Monilla

7 4 alueilla oli unohdettu oman alueen sisäisen markkinoinnin merkitys verrattuna siihen, miten hyvin suhteet olivat ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. (Emt. 43.) Mielenkiintoista on se, että liikevaihdon kasvulla mitattuna yhteistyötä tekevät yritykset menestyvät muita paremmin. Yhteistyön tuomaan taloudelliseen etuun on kaksi toisiaan ruokkivaa syytä; liikevaihto kasvaa selkeästi yhteistyön tähden ja/tai liikevaihdon kasvaessa jostain muusta syystä, yhteistyön tarve on suurempi. (Emt. 29.) Matkailun Edistämiskeskuksen tekemään tutkimukseen matkailuelinkeinon rakenteesta Suomessa osallistui noin 600 yritystä (Hentinen, Kokkila & Ylkänen 2002, 0). Tutkimustulokset ovat yhdensuuntaisia KTM: n tutkimuksen kanssa vahvistaen käsitystä siitä, että matkailun markkinoinnin ongelma Suomessa on suurimmalta osaltaan rakenteellinen. Merkittävimpiä parannuskohteita ovat Suomen tunnettavuus ylipäätään ulkomaan markkinoilla, kotimaisten matkailuyritysten yhteistyö ulkomaan markkinoilla ja ulkomaisten yhteistyökumppanien löytyminen. ( Nummela & Pajunen 2002, 4.) Kotimaiset asiakkaat tuovat merkittävimmän osan eli noin kaksi kolmasosaa majoitustoiminnan liikevaihdosta Suomessa. Ulkomaisten asiakkaiden osuus jää yhteen kolmasosaan ja sitä pitäisi pystyä kasvattamaan, mikäli Suomen matkailun pk-yritykset mielivät kasvaa suuremmiksi. (Lindgren 2004, s. 245.) Enemmistö matkailun pk-yrityksistä ilmoittaa tyytyväisyytensä ulkomaisten asiakkaiden määrään suhteessa työpanokseen, mutta yritysten mielestä niitä ei ole riittävästi (Hentinen yms. 2002, 1-2). Ristiriitaista on se, että omaa markkinointisatsausta ei olla voimakkaasti kasvattamassa. Vain noin viidesosa tutkimukseen osallistuneista yrityksistä pitää asiaa erittäin tärkeänä. Eräs perusongelma on se, että pk-sektorin matkailuyrityksillä on ollut vaikeuksia määrittää oikeaa kohderyhmää l. markkinasegmenttiä tarjonnan ollessa pitkälti samanlaista kaikille - toisin kuin suuremmilla matkailuyrityksillä. Esim. yrittäjät ovat kokeneet tärkeänä panostuksen ohjelmapalvelupakettien kehittämiseen, mutta myyntitulokset eivät ole välttämättä vastanneet odotuksia, mikä kertoo siitä, että tarjontaa ei ole suunnattu oikealle asiakasryhmälle.vaikeuksia on ollut sopivan myynti- ja markkinointikanavan valinnassa. On

8 5 myös havaittavissa, että matkailuelinkeinon markkinointipanostukset ovat maantieteellisesti pitkälti hajautettuja. Koska yrityksillä ei ole määritelty tarkasti segmenttejä ovat olemassa olevien asiakkaiden taustakulttuuri ja kielet joskus vieraita, mikä on tuottanut kommunikointiongelmia asiakaspalvelussa. Yrityksiltä tiedusteltaessa, että minkälaisia tietoja tarvitaan ulkomaalaisista matkailijoista. Seuraavat asiat tuotiin useimmin esille: potentiaaliset yhteistyökumppanit, eri markkinointikanavat, Internetin hyödyntäminen, asiakkaiden tarpeet/toiveet/kiinnostuksen kohteet/odotukset, kulttuuri/ruokakulttuuri, eri maiden matkailijaprofiilit ja markkinoiden kehitysnäkymät. Tarpeen tiedostaen kuitenkin vain viidennes yrittäjistä piti erittäin tärkeänä kehittää tietämystään halutun markkina-alueen asiakkaista ja heidän tarpeistaan. (Emt. 2, 5.) Alle puolet yrityksistä oli kokenut ongelmia pätevän henkilöstön saamisessa, minkä uskotaan johtuvan yliopistojen ja korkeakoulujen teoriapainotteisuudesta. Vai onko mahdollisesti niin, että yritykset eivät itse osaa kouluttaa he n- kilökuntaa eri tehtäviin? Ihmeellistä on ollut myös se, että ongelmia joillakin yrityksillä on ollut kuntien negatiivisten asenteiden kanssa suhteessa matkailuun. Luulisi, että jokainen kunta suhtautuu myönteisesti paikkakunnalla tapahtumaan matkailuyrittäjyyteen. Liekö kunnan virkamiehissä henkilökohtaista kateutta suhteessa yksityisiin matkailutoimijoihin. (Emt. 3.) Yrittäjien mielestä parhaimmat tahot kokoamaan yrityksiä yhteen markkinointiin ja tuotekehitykseen ovat Matkailun alueorganisaatiot ja Matkailun Edistämiskeskus. Myös Matkailuyritys, joka kokoaa muut matkanjärjestäjät ymp ä- rilleen ja ulkomainen matkanjärjestäjä saivat kannatusta. (Nummela yms. 2002, 4.) 2.1 Kotler - segmentointi markkinoinnin lähtökohtana Ennen tarkempaa Internetin ja matkailunyrityksen suhteen tarkastelua seuraavassa on yleisesti segmentoinnista markkinoinnin perustana sekä esitellään nk. 4P: n markkinointimix- malli, jonka on kehittänyt ja luonut kansainvälisesti arvostettu markkinointiguru Philip Kotler.

9 6 Yritykset useimmiten menestyvät keskittymällä kohdennetusti tiettyyn asiakasryhmään, jota he voivat palvella paremmin kuin kukaan muu. Markkinointiprosessin ydinstrategia on segmentointi. Yritysten ei silti tule ainoastaan keskittyä asiakkaisiin vaan myös siihen mitä kilpailijat tekevät. On kuitenkin huomattu, että kilpailijoiden suora haastaminen jollakin osa-alueella ei ole aina välttämätöntä menestykselle. Monesti yrityksen on tehokkaampaa keskittyä omia vahvuuksia hyväksi käyttäen palvelemaan asiakasryhmiään uusilla tavoilla.yritykset, jotka segmentoivat markkinoita huomaavat pian, että asiakkailla on erilaisia tarpeita, käsityksiä ja ostokäyttäytymistapoja. (Kotler, Amstrong, Saunders & Wong 1999, 375, 380.) Kuluttajamarkkinoita voidaan jakaa esim. viiteen eri lohkoon käyttäen eri lohkomisperusteita. Geografisen segmentoinnin mukaisesti markkinat voidaan pilkkoa mantereen, maan, alueen, maakunnan tai kaupungin mukaisesti. Demografisen määritelmän mukaan markkinat voidaan jakaa, iän, sukupuolen, siviilisäädyn, perheen koon, tulojen, koulutuksen, uskonnon, rodun tai kansallisuuden mukaisesti. Psykograafinen määritelmä jakaa ostajat sosiaalisen luokan, elämäntyylin tai esim. persoonallisten mieltymysten mukaisesti. Markkinat voidaan luokitella myös puhtaasti business-markkinoiksi asiakasyritysten koon, liikevaihdon ja tarpeiden mukaisesti. Uutena segmenttinä on Internetistä ostoksensa tekevät asiakkaat, jotka ovat sekoitus kaikista muista segmenteistä. (Emt ) Segmentoinnin tehokuutta voidaan tutkia seuraavilla mittareilla: mitattavuus, saavutettavuus, kestävyys ja toimivuus. Mitattavuudella voidaan mitata kuinka paljon voittoa markkinan koko, ja sen ostovoima voivat tuoda. Saavutettavuutta mittarina käyttäen vo i- daan käsittää kuinka valittu kohdemarkkina voidaan parhaiten saavuttaa ja sitä palvella. Kestävyys kertoo kuinka iso ja tuottava markkinasegmentti on pitkällä tähtäimellä Toimivuudella pystytään mittaamaan kuinka tehokkaan markkinointipanos - tuksen kautta voidaan suunnitella tuotteita, jotka vetoavat valittuun kohderyhmään. (Emt. 409.) Internet on luonut tilanteen, jossa yritykset joutuvat määrittämään tarkemmin segmenttien ja markkinointimixin suhteen Internetiin. On syntynyt kokonaan

10 7 uusi segmentti - Internetistä matkailupalvelunsa ostavat matkailijat. Internetistä matkansa ostavat ovat kriittisiä ja osaavat vertailla eri palveluntarjoajien tuotteita ja hintoja toisiinsa. Matkailuyritysten on haastavaa vastata heidän tarpeisiinsa ja saada heistä uskollisia asiakkaita. 2.2 Kotlerin markkinointimix -4P Kotlerin kehittämässä markkinointimix koostuu 4P: stä (product, place, price ja promotion), jotka ovat tuote, saatavuus, hinnoittelu ja markkinointiviestintä. Kun yritys tuo uuden tuotteen markkinoille, sen tulisi miettiä muutamia asioita tarkasti. Kenelle tuote on suunnattu? Miten yritys haluaa tuotteen menestyvän? Kuinka yritys aikoo sijoittaa tuotteen markkinoille? Mitä erilaisia etuja yrityksen oma tuote tarjoaa verrattuna kilpailijoiden vastaaviin tuotteisiin? Markkinointi on puhtaimmillaan sitä, että tuotetaan tietty määrä palveluja/tuotteita loppukäyttäjälle. Kotlerin mukaan tuote pitää määritellä kolmella eri tasolla. Ensinnäkin tulee olla ydintuote. Esim. ostaessaan digikameran ihmiset ostavat muistoja. Digikamera on itse tuote ja päämääränä on myydä juuri oma tuote potentiaalisille asiakkaille. Strategia tällä tasolla sisältää brandin, lisäedut ja hyödyt varmistamaan, että heidän tuote tarjoaa eri edut kuin kilpailijat. Kolmantena asiana tulee olla määriteltynä lisäarvo, mitä asiakkaasi saavat ostaessaan juuri sinulta. Esim. yritys voi tarjota vuoden ylimääräistä takuuaikaa digikameralle verrattuna kilpailijoihin. Eräs haasteellisimpia kysymyksiä mitä markkinointia suunniteltaessa tulee pohtia, että olisiko mahdollista tuotteista tehdä oma brandi. Brandien arvo tämän päivän yhteiskunnassa on ilmiömäinen. Brandit tuovat voimaa myyntiin. Ja mikä tärkeintä, brandi synnyttää luottamuksen laadusta ja uskottavuudesta kohdemarkkinalle.brandien tulee olla hyvin johdettuja - jotkut brandit voivat olla todellisia kultakaivoksia yrityksille. Brandi on työkalu, joka on organisaation käytettävissä, jotta yritys eroaisi kilpailijoista. Esim. mikä on Nikien kenkien arvo ilman kuuluisaa logoa? Mitä ihmiset ajattelisivat Nikien näköisistä kengistä, joissa ei olisi logoa ollenkaan? Internetosoitteiden brandistämisestä on tulossa olennainen osa brandin luomisstrategiaa. Valitettavan usein vain jo menesty-

11 8 neillä ja varakkailla yrityksillä on varaa panostaa brandien luomiseen verrattuna pksektorin yrityksiin. Hinnoittelu on yksi tärkeimmistä elementeistä markkinointimixissä, se on ainoa mixin osa, mikä luo liikevaihdon yritykselle. Kaikki muut 3P: tä ovat muuttuvia kustannuksia yrityksille. Tuotteiden suunnittelu ja tuottaminen maksavat, jakelutien hyödyntäminen ja markkinointiviestintä maksavat. Hinnoittelun tulisi tukea muita mixin osa-alueita. Hinnoittelu ei ole helppoa ja sen tulee heijastaa kysynnän ja tarjonnan suhdetta. Hinnoittelemalla tuote liian korkealle tai alas voi tarkoittaa suuriakin myyntitappioita. Hinnoittelussa tulee ottaa huomioon vakio- ja muuttuvat kulut kuten kilpailu, yrityksen tavoitteet, tuotteiden sijoittaminen markkinoille, kohderyhmä ja sen maksukyky. Yritys voi käyttää eri hinnoittelustrategioita. Tuotteet voidaan hinnoitella edullisiksi, jotta saataisiin lisää volyymia ja uusia markkinoita vallattua nopeasti. Porrashinnoittelussa yritys asettaa aluksi korkean hinnan ja sen jälkeen laskee hintaa vähitellen. Näin ollen pyritään ottamaan suurin mahdollinen hyöty jokaisessa myynninvaiheessa irti. Kilpailuperusteisessa hinnoittelussa yritys pyrkii hinnoittelemaan omat tuotteensa suhteessa kilpailijoiden tuotteisiin. Tuotteen saatavuus kertoo mitä väyliä pitkin yritys aikoo jakaa tuotteen tai palvelun loppukäyttäjälle. Tuote tulee myydä oikeita kanavia pitkin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tehokas jakelu on välttämätön, mikäli yritys haluaa saavuttaa kaikki markkinointikohteet. Yritys voi ennakoida tuotteiden kysynnän vähäiseksi, jolloin asiakkaat eivät voi ostaa tuotteita ja yritys kärsii tappiota. On olemassa kahdenlaisia jakelukanavavaihtoehtoja. Epäsuoraa jakelukanavaa käyttävä myy tuotteensa välittäjän kautta. Suoran jakelun käyttö tarkoittaa sitä, että yritys myy tuotteensa suoraan omalta tehtaalta käyttäjälle. Esim. Dell myy tietokoneensa suoraan asiakkaille. Suoran jakelutien hyöty on se, että tuottajalla on täysi hallinta tuotteesta. Loistava tuote tai palvelu ei hyödytä ketään ellei tietoa tuotteesta viestitetä selkeästi kohdemarkkinoille. Yritykset perinteisesti hoitavat markkinointiviestintää mainoksilla, joita voi olla missä tahansa massamediassa. Julkisten suhteiden hyvä hoito mediassa on erinomainen keino saada näkyvyyttä. Tärkeää on myös käsitellä negatiivista

12 9 julkisuutta taitavasti. Suoranainen myyntiviestintä on tarkoitettu edistämään myyntiä nopeasti. Myyntiviestintää voi vauhdittaa mm. alennus kupongeilla ja erikoistarjouksilla. Vanha, mutta erittäin tehokas palvelu on henkilökohtainen myyntityö, jossa asiakas kohdataan kasvotusten. Perusperiaatteina normaalissa sekä Internetissä tapahtumassa markkinointiviestinnässä on neljä tavoitetta: herätä huomio, pidä asiakkaan kiinnostusta yllä, tee tuotteesta haluttava ja saa asiakas ostamaan tuote. (For Marketing Learners Globally 2005.) 3 INTERNETIN TARJOAMAT YLEISET MAHDOLLISUUDET YRITYKSILLE Sähköinen liiketoiminta merkitsee viestinnän vallankumoukselle samaa kuin rautatie teolliselle vallankumoukselle: täysin uutta, ennennäkemätöntä ja odottamatonta kehitysvaihetta. Ja samoin kuin rautatie 170 vuotta sitten, sähköinen liiketoiminta on luomassa aivan uutta ja omanlaistaan noususuuntaa, joka tulee lyhyessä ajassa muuttamaan niin taloutta, yhteiskuntaa kuin politiikkaakin. Kymmenen viime vuoden aikana Internet on lyönyt itsensä maailmanlaajuisesti läpi uutena, maantieteelliset rajat ylittävänä mediana, jonka parissa ihmiset eri kansoista, kulttuureista, ihonväristä ja uskonnosta riippumatta vietettävät päivittäin yhä enemmän aikaa. Yksi asia on verkon käyttäjille yhteinen - englannin kieli. Internet kasvaa nopeammin kuin mikään aiemmin kehitetty teknologia. Radio oli olemassa 38 vuotta, ennen kuin se saavutti 80 miljoonan kuuntelijan rajan. Televisiolta kului tähän vain 13 vuotta. Internet puolestaan ylitti saman rajan vain neljässä vuodessa. (Tschohl 2001, 1.) Yrityksillä ei ole juurikaan varaa olla välinpitämättömiä verkkokaupan suhteen. Tarkemmin tarkasteltuna verkon tuomissa mahdollisuuksissa ei ole niin paljoa kysymys verkkokaupasta kuin verkkopalvelusta, joka on palvelun perustalle rakennettua tekniikkaa, nopeutta ja lisäarvoa. (Emt. 2.) Tschohl väittää jopa, että monille organisaatioille verkkokauppa on eloonjäännin ehto (emt. 5). Verkkokaupan voi kuvata kolmijalkaisena jakkarana. Jos jalkoja on kaksi - nopeus ja hinta - mutta kolmas eli erinomainen verkkopalvelu puuttuu, jakkara ei millään pysy pystyssä. (Emt. 15.)

13 10 Internet mediana on tasoittanut eri alojen kilpailuetua, näkyvyys ja palvelujen taso ratkaisee menestyksen. Se mahdollistaa sen, että pk-yrityksillä on tilaisuus haastaa markkinajätit uudella tavalla - tarjottavan verkkopalvelun laadulla. Verkon avulla yritykset voivat aiempaa huomattavasti vaivattomammin harrastaa nk. bench-markkinointia eli tutustua kilpailijoiden verkkopalveluun ja sen laatuun. Lisäksi Internet mahdollistaa ennennäkemättömän verkottumisen eri tahojen kesken. Internet- selaimien yhdistäminen muihin elektronisiin laitteisiin, kuten televisioon, puhelimeen ja pelikonsoleihin sekä Internet-yhteyksien liittämien osaksi jo olemassa olevia tietoliikenneratkaisuja, kuten kaapelitelevisioverkkoa on laajentanut vaikutus pinta-alaa entisestään. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotetietoisuus ja varaus- sekä ostomahdollisuus tulevat vielä helpommaksi potentiaalisille asiakkaille. Tosin vielä tällä hetkellä Internetiin ollaan yhteydessä pääosin normaalin tietokonepäätteen välityksellä. Internetin tuomista mahdollisuuksista huolimatta esim. matkailun pk- yritysten kauppa päätetään kuitenkin usein henkilökohtaisella kontaktilla ja maksetaan perinteiseen tapaan palvelutuotteen käytön jälkeen. Sähköinen kaupankäynti ei vielä pitkään aikaan tee tarpeettomaksi painettuja esitteitä, ilmoittelua, puhelinmyyntiä tai yrittäjän henkilökohtaista palvelua myyntitilanteessa. Nykyisistä tai tulevista sähköisen liiketoiminnan tarjoajista kukaan ei luultavasti kykene koskaan ratkaisemaan kaikkia yrityksen jakelutieongelmia kaiken kattavasti. Houkutus laittaa kaikki luottamus uuteen teknologiaan saattaa olla iso, mutta tulee muistaa, että vain perinteisen liiketoiminnan osaajille uudet toimintamallit voivat tuoda parhaita tuloksia. Harvemmin uusilla liiketoimintamalleilla saavutetaan kokonaan uusia markkinoita. Oleellista on kehityksen seuraaminen ja oman liiketoiminnan sopeuttaminen siihen. (Boxberg, Komppula, Korhonen & Mutka 2001, 193.) 3.1 Matkailutuote ja Internet Huolimatta siitä, että Internet on muuttanut matkailun kaupankäyntiä, matkailutuote kulutetaan samanaikaisesti - se on elämys. Kesähuvila ei ole matkailu-

14 11 tuote vaan se toimii "näyttämönä". Puolestaan yö kesähuvilassa on matkailutuote. Asiakas kokee tuotteen subjektiivisesti, joten matkailuyritys ei tavallaan tuota matkailutuotteita, vaan mahdollistaa tuotteen syntymiseen vaadittavat välttämättömät edellytykset. Matkailutuotteeseen ei voi koskea eikä sitä voi kokeilla ostipa sen Internetistä tai suoraan matkatoimistosta. Onko matkailutuotteen myyminen Internetissä jotenkin ylivertaista verrattuna siihen, että myy tuotteitaan matkatoimistoja tai muita perinteisiä jakelukanavia hyödyntäen? Ensinnäkin, webiin yritykset voivat laittaa selkeät tiedot ja ominaisuudet tuotteista, joita se haluaa myydä. Internetissä matkailutuotetta esittelemässä ei tarvitse olla online-tilassa olevaa myyjää, ja se voisi olla hankalaa, koska sivustoilla voi samanaikaisesti käydä paljon asiakkaita. Internetiä oikein hyödyntämällä on mahdollista päätuotteen lisäksi tarjota esim. lippua paikalliseen jalkapallo-otteluun. Vaikka asiakkaat voivat saada tietoa matkailutuotteista ja ostaa niitä Internetin välityksellä on tärkeää, että yritykset keksivät joukosta erottuvia tuotteita ja tuotepaketteja, jotka herättävät mielenkiinnon myös Internetissä. Tuotteiden oltava laadukkaita, jotta asiakkaat myös myöhemmin palaisivat kauppaan. Markkinoiden kansainvälistymisen ja kilpailun kasvun myötä tuotekehityksen merkitys matkailussa kasvaa ja siihen tarvitaan tuoretta tietoa sekä uusia työkaluja. (Boxberg & Komppula 2002, 6.) 3.2 Matkailutuotteen saatavuus ja Internet Internet on suuri tasapuolistaja, jonka ansiosta pienet yritykset - Daavidit - pystyvät kilpailemaan jättiyritysten - Goljatien - kanssa. Sen ansiosta myös kuluttajat - niin yksityiset ihmiset kuin yrityksetkin - voivat ostaa mitä haluavat, keneltä haluavat ja milloin haluavat, vain hiirtä klikkaamalla. Täytyykö lomamatkaa suunnittelevan varata tai ostaa lomamatkan eri asiat kuten autonvuokraus, majoitus, konserttilippu eri sivustoilta vai voiko hän ostaa kaiken samalta sivustolta mitä lomamatkaltaan haluaa? Mikäli matkailuyrityksen tuotteita ei ollenkaan mainosteta internetissä, se on varma kaupanmenetys niistä asiakkaista, jotka ostavat tuotteensa internetistä. Matkailutuotteiden ja palvelujen hyvä löydettävyys on sekä yrit-

15 12 täjän että alueelle haluavan turistin etu. Huono löydettävyys saa etsijän siirtymään toisille matkailusivustoille ja jopa naapurimaan sivustoille muutamassa sekunnissa - matkailuyrittäjät menettävät tietämättään asiakkaat. Yrittäjä ei saa suoraan verkon kautta ostavia asiakkaakseen vaikka "näyttämö" mökkeineen olisi huippukunnossa, jos tuotteita ei ole varattavissa tai ostettavissa internetistä. Suurempi haaste kuin pelkän tiedon tai varausmahdollisuuden tarjoaminen asiakkaille on se, että onko sen tuotteet ostettavissa suoraan verkkopäätteeltä. Kuluttajat voivat parhaimmissa tapauksissa ostaa nyt matkansa suoraan Internetistä ohittaen perinteiset jälleenmyyjät, esim. Internetissä myyvän haasteena on ennen kaikkea varmistaa, että asiakas saa ostamansa tuotteen sovitun aikataulun mukaisesti. Tuotteen saatavuuden kannalta tärkeää on sijainti Internetissä. Sijainti verkossa tarkoittaa esim. sitä, että eri sivustoilta on linkit yrityksen omalle sivustolle. Jos yritys laittaa linkin esimerkiksi Googlen sivustolle, niin potentiaalisia asiakkaita voi olla pian aika paljon, jotka käyvät tutustumassa tarjontaan. Tuntemalla asiakkaat ja tietämällä missä he liikkuvat Internetissä helpottaa linkkien ja ilmoitusten sijoittamisessa web: iin. 3.3 Matkailutuotteen hinnoittelu ja Internet Hinta on eräs ve rkkokaupan avaintekijä. Yritys ei voi siirtää lisääntyneitä kustannuksiaan asiakkaille - eikä varsinkaan odottaa silloin heidän pysyvän uskollisina. Esimerkiksi kotimainen -sivustolla asiakas voi vertailla eri matkailupalvelujentarjoajien hintoja keskenään - nopeasti. Matkailutuotteen hinnoittelu tulee aina olemaan enemmänkin psykologiaa kuin faktojen esittämistä. (Tschohl 2001, 36.) Perinteisesti hinnoittelu neuvotaan tekemään niin, että yritys laskee ensin omat kulut, ottaa sen jälkeen selvää kuinka paljon asiakkaat ovat valmiita maksamaan sekä ottaa selvää millä hinnalla kilpailijat myyvät samoja tuotteita. Internet on tehnyt hinnoittelusta erittäin kilpaillun alueen. Työvoimakustannukset ovat vähentyneet mm. henkilöstön vähentämisen muodossa - näin ollen paineet ovat kasautumassa perinteisille jakeluteille, koska verkossa myyvien yritysten on mahdollista myydä edullisemmin. Nykyteknologian avulla usein käyvien asiakkaiden "jäljet" voidaan löytää helposti. Tämä mahdollistaa

16 13 sen, että näille asiakkaille voidaan helposti viestittää verkossa alennusmatkoista ja huipputarjouksista, tietäen, että ostopotentiaali on valmiiksi olemassa. Maksamisen verkkokaupassa voi hoitaa luottokortilla. Matkailun pk-yrityksen tuotteen ominaisuustekijät vaikuttavat muiden markkinoinnin kilpailukeinojen -hinta, jakelu, markkinointiviestintä- luonteeseen. Kun yritys suunnitellee ja valmistaa tuotetta, päättää se tuotteen kohderyhmän markkinoilla ja hinnan. Edellä mainitut tekijät ratkaisevat, miten tuotteesta kannattaisi viestittää asiakkaille ja millaisen tuotteen jakelun tulisi olla Internetissä. On väärin ajatella, että tehokas ja oikeaan osuva hinnan käyttö olisi kilpailukeinona ainoastaan alennusten antamista. Hinnan merkitys korostuu myös siinä, miten herkästi asiakkaat reagoivat hinnan muutoksiin. Kuitenkin, mitä omaleimaisempi matkailutuote, sitä helpompaa on sen hinnoittelu. Todellinen haaste yrittäjille on se, että enää asiakkaiden ei ole välttämätöntä vertailla eri yritysten hintoja mainoslapuista vaan Internetissä voi vertailla esim. lentolippujen ja hotellien hintoja. Tulevaisuudessa matkailutuotteiden hintojen vertailusivustot tulevat Internetissä lisääntymään, joten ajantasainen hinnoittelu tulee yhä tärkeämmäksi. 3.4 Matkailutuotteen markkinointiviestintä ja Internet Markkinointiviestinnän hallinta on matkailuyrittäjälle erityisen tärkeä, koska yrityksen ja tuotteiden tulee olla kohderyhmän tietoisuudessa. Haasteena on hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti nykyajan tekniikka, Internet ja sen tarjoamat mahdollisuudet. Matkailuyrityksen menestys Internetissä edellyttää tuotteen laadusta välittyvän mielikuvan vastaavuutta todellisuuden kanssa. Jos verkkosivut antavat laadusta huonomman vaikutelman kuin mitä todellisuus on, niin se karsii pois ihmisiä jo ostopäätösprosessin alkuvaiheessa. Mikäli matkailutuotteen laadusta asiakas saa todellisuutta paremman kuvan, hän ehkä ostaa kerran samalta sivustolta, mutta ei enää koskaan sen jälkeen - pettymystä voi olla vaikeaa paikata. Tällä hetkellä matkailutuote pyritään pääsääntöisesti kuvaamaan kirjaimin ja värikkäin kuvin Internetissä. On tärkeää, että kuvat ja tekstit matkailutuotteesta vastaavat todellisuutta. Jos tuotteen kuvaus on yliampuva, asiakas

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT

MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT MATKAILUSSA 4 TÄRKEINTÄ? YHTÄ PITÄÄ LISÄTÄ YHTÄ PITÄÄ VÄHENTÄÄ YHDEN PITÄÄ OLLA KUNNOSSA TÄRKEINTÄ

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS sivu 1 hankevastaava Pirjo Korjonen p. +358 40 301 2417 pirjo.korjonen@proagria.fi ProAgria Pohjois-Karjala PL 5, Koskikatu 11 C 80101 JOENSUU www.proagriapohjois-karjala.fi www.kareliaalacarete.fi MARKKINOINTIKANAVAT

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Sivusto avattiin 11.4. Monipuolinen ja laaja yritysnäkyvyys Sivusto avattiin 11.4. Varaamo eri tuoteryhmille; esim.

Lisätiedot

PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ!

PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ! PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ! HENRI PIKKARAINEN p. 044 520 7709 & KIRSI HUOTARI p. 050 547 6566 Miksi Lähiruokadiili? Lähiruokadiili tarjoaa mahdollisuuden ostaa lähiruokaa suoraan tuottajalta.

Lisätiedot

Sähköiset myynti- ja näkyvyyskanavat www.liiketoiminta.info/lumo

Sähköiset myynti- ja näkyvyyskanavat www.liiketoiminta.info/lumo SIVU 1 Sähköiset myynti- ja näkyvyyskanavat www.liiketoiminta.info/lumo Sähköiset myynti- ja näkyvyyskanavat 5. Päivä / Kirsi Mikkola Koulutuspäivän tavoite SIVU 2 Koulutuspäivän jälkeen osallistujalla

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014. Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014. Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014 Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 3.11.2014 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät

Lisätiedot

Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja

Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja Sami Köykkä Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja 26.2.2014 Agenda 10:00 Aloitus 10:20 Kertaus 10:45 Vieraileva puhuja 11:30 Lounas 12:15 Ratkaisun suunnittelu 13:20 Toteutussuunnitelma 13:50

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI Pia Behm, CEO/Owner Kuka puhuu? - erusway Oy 10/13: Auttaa yrityksiä saamaan lisää asiakkaita Venäjältä - Google Partner - Tärkeimmät asiakkaat matkailun

Lisätiedot

Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4

Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4 Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4 Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusterin tarjoamat palvelut ideoiden jatkotyöstöön Lisää liikevaihtoa ja uusia asiakkaita venäläisistä

Lisätiedot

LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET

LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Lähiruoka- ja ruokaketjuhankkeiden ajankohtaisseminaari 11.6.2014 LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Tutkimusjohtaja Markku Virtanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Ventspils University

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen Internetpalvelut matkalla 03.05.2012 Mikko Sairanen Täyden palvelun mobiilitoimisto Suunnittelu Toteutus Tuki & ylläpito Jatkokehitys 2 Palvelut Mobiilisivustot ja sovellukset Tabletsovellukset Smart-TV

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta. Mikä Eräverkko? Eräverkko on eräihmisten ja -palveluiden kohtauspaikka, josta löydät helposti ja nopeasti metsästysmahdollisuudet sekä metsästyksen oheispalvelut. Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta PUSKARADIO toimii verkossa - tutkittua tietoa suosittelusta Näin pääset alkuun: 1 2 3 +1 PALVELE ASIAKKAITASI suosittelemisen arvoisesti PYYDÄ ASIAKKAITASI KERTOMAAN saamastaan palvelusta hyväksi havaittuun

Lisätiedot

ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI. Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt

ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI. Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt 1 ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt 2 0. LÄHTÖKOHDAT Ei ole merkitystä, mikä on toimiala: liiketoiminnan lainalaisuudet ovat aina samat. Ei ole merkitystä, mikä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 Matkailuparlamentti 18.11.2009 Kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Matkailuparlamentti 2004: Keski-Suomi hyväksyy peruslähtökohdat: 1. Matkailuyrityksillä

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

ordica on Suomeen erikoistunut matkailun myynti ja arkkinointiagentuuri. Tänään neljä vakituista työntekijää ja kv. artneriverkosto.

ordica on Suomeen erikoistunut matkailun myynti ja arkkinointiagentuuri. Tänään neljä vakituista työntekijää ja kv. artneriverkosto. Jyrki Oksanen 9 vuotta maailmalla ja 16 v Suomessa. semat: Helsinki, Lontoo, Turku, Salo, Tukholma, Helsinki, ampuri, Frankfurt, Heidelberg, Amsterdam, Mainz, Berliini. atkailualalla vuodesta 1988 jatkuvasti

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

Pienyrittäjiltä odotetaan loistavaa palvelua, onko omasi kunnossa?

Pienyrittäjiltä odotetaan loistavaa palvelua, onko omasi kunnossa? Pienyrittäjiltä odotetaan loistavaa palvelua, onko omasi kunnossa? Toteutimme syksyllä 2013 yhdessä Taloustutkimuksen kanssa laajan selvityksen, jossa kartoitimme palveluun liittyviä odotuksia ja mieli

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä. Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy

Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä. Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy + Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy + Venäläinen kuluttajana on matkailija Vuoden 2011 ulkomaisista kesämatkailijoista yli 1,7 miljoonaa eli yli 40 %

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Tervetuloa Iggloilemaan

Tervetuloa Iggloilemaan Tervetuloa Iggloilemaan Tervetuloa Igglon tarina - Mikko Ranin, toimitusjohtaja Kiinteistönvälitysmarkkinat Turussa - Matti Kasso, varatoimitusjohtaja, Igglo Oy Igglo-palvelun esittely - Tuire Iso-Kouvola,

Lisätiedot

Onnistu myynnissä. Sisällysluettelo. Alkusanat. 1. Myynnin sisältö

Onnistu myynnissä. Sisällysluettelo. Alkusanat. 1. Myynnin sisältö Onnistu myynnissä Sisällysluettelo Alkusanat 1. Myynnin sisältö Myyntiä myyntiviestinnällä Myynnin perusmuodot Yrityksiin suuntautuva edustajamyynti Ovelta ovelle myynti Kotiesittelymyynti Verkostomarkkinointi

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Verkkokauppa ja sähköinen markkinointi Nethit Oy Jani Lehtimäki 28.10.2013 SKJ Business Tämä materiaali ja kaikki siihen liittyvät oikeudet kuuluvat Nethit Oy:lle. Miksi verkkokauppa

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

Stopover Finland HELI MENDE

Stopover Finland HELI MENDE Stopover Finland Matkailun tiekartta 2015-2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun - strategiset projektit eli ns. kärkihankkeet käyntiin Matkailun strategisen ohjelman valmistelu

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy MATKAILUN RAKENTEELLISET ONGELMAT MEK, Matkailun edistämiskeskus

toy taloustutkimus oy MATKAILUN RAKENTEELLISET ONGELMAT MEK, Matkailun edistämiskeskus toy taloustutkimus oy MATKAILUN RAKENTEELLISET ONGELMAT MEK, Matkailun edistämiskeskus Puhelinhaastattelu 27.9. - 18.10.2002 Christel Nummela ja Jari Pajunen 15.11.2002 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI. [Aidosti Kainuulainen Web-portaali]

KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI. [Aidosti Kainuulainen Web-portaali] KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI [Aidosti Kainuulainen Web-portaali] TAUSTA Kainuu harvaanasuttuna maakuntana on suurten haasteiden edessä: palvelujen järjestämisessä yritysten toimintaedellytysten parantamisessa

Lisätiedot

KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA

KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA Venäjän-kaupan huippuseminaari Lahdessa 3.10.2013 Markinvest Oy, Karjalankatu 35A 15150 LAHTI 03 752 1810 www.markinvest.fi Tehdään oikeita asioita oikein. Asiakkaistamme

Lisätiedot

Saga of Finland. Product, Place, Price, Promotion. Markkinointimix-työpaja" 19.-20.11.2012

Saga of Finland. Product, Place, Price, Promotion. Markkinointimix-työpaja 19.-20.11.2012 Saga of Finland Product, Place, Price, Promotion Markkinointimix-työpaja 19.-20.11.2012 Työpajan esittely Suomessa järjestettävä kaksipäiväinen teemoitettu työpaja keskittyy markkinointimixiin 4P-mallin

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

14.5.2010 Rian Oy, Annika Fock ja Riitta Siikaranta

14.5.2010 Rian Oy, Annika Fock ja Riitta Siikaranta 14.5.2010 Rian Oy, Annika Fock ja Riitta Siikaranta Tavoitteena oli selvittää: Asiakaslehtien liikevaihto Suomessa, BtoC ja BtoB Nimikkeiden määrä ja volyymi Asiakaslehtien mainostulot sekä toimialat,

Lisätiedot

ProOffice -kasvukonsepti. Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon

ProOffice -kasvukonsepti. Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon ProOffice -kasvukonsepti Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon Sisällysluettelo ProOffice-kasvukonseptilla menestyt 3 Pysy mukana tilitoimistoalan muutoksessa 4 ProOffice-kasvukonsepti 5 Markkinoinnin

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

Intro sähköiseen liiketoimintaan www.liiketoiminta.info/lumo

Intro sähköiseen liiketoimintaan www.liiketoiminta.info/lumo SIVU 1 Intro sähköiseen liiketoimintaan www.liiketoiminta.info/lumo Sähköisen liiketoiminnan koulutuskokonaisuus 1. Päivä / Kirsi Mikkola SIVU 2 Koulutuspäivän tavoite Koulutuspäivän tavoitteena on luoda

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot 1 Yrittäjäkoulutus Markkinoinnin kilpailukeinot Mitä markkinointi on? 2 Laajasti ottaen markkinointi kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Väljästi tulkittuna se tarkoittaa sitä, että kaikki yrittäjän

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 1 E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 2 Esityksen sisältö Miksi tutkimus tehtiin? Mitä haluttiin selvittää? Tutkimuksen suoritus Tulokset Koetut hyödyt ja haitat Miksi pk-yritys siirtyi käyttämään e-laskua

Lisätiedot

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Keski-Suomen matkailustrategia 2020 Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Vanhan (2005) matkailustrategian tavoitteet peruslähtökohtana yrityslähtöisyys, julkinen sektori toimii edellytysten luojana

Lisätiedot

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi?

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mitä teet ensimmäiseksi, kun etsit tietoa jostain asiasta? Luultavimmin Google- haun, etkä ole ainut: ihmiset ovat siirtyneet yhä enemmän nettiin käyttämään sähköisiä

Lisätiedot

Valtakunnallinen kylämatkailuhanke - esimerkkejä ja onnistumisia pilottikylistä.

Valtakunnallinen kylämatkailuhanke - esimerkkejä ja onnistumisia pilottikylistä. Valtakunnallinen kylämatkailuhanke - esimerkkejä ja onnistumisia pilottikylistä. Tiina Perämäki Projektipäällikkö Kylämatkailu Kylämatkailulla tarkoitetaan kylän, kylän matkailuyritysten ja kylän matkailua

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN

STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN VENÄJÄÄ EDELLÄKÄVIJÖILLE: RUCOLA+ Miikka Raulo Matkailun ja elämystuotannon OSKE Miksi? Matkailu Venäjältä kasvoi 27% vuonna 2011, markkina, jonka saavutettavuus paranee edelleen.

Lisätiedot

15.11.2011. Kalevalasta kansainvälisyyteen

15.11.2011. Kalevalasta kansainvälisyyteen 15.11.2011 Kalevalasta kansainvälisyyteen Perusasiat 44 kpl kahden hengen huoneita, 3 suitea kaksi suomalaista, infrapuna- ja turvesaunat, wellness -osasto kaksi kokoustilaa: 100 henkilöä ja 30 henkilöä

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa?

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa? Mitä on MLM! Monitasomarkkinoinnin perusasioita: -Historia -Mistä raha tulee? -mitä on 'vivuttaminen'? -miksi siitä puhutaan?(6 kk esimerkki) -organisaatimalli *binäärinen organisaatiomalli *ylivuoto -palkkiojärjestelmä

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Alueellisen organisoitumisen mahdollisuudet Asiat Länsi-Uudenmaan matkailun ongelmat Alueelliset organisointimallit muualla Suomessa Haastattelut kesä-elokuu 2009

Lisätiedot

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi VT Ari-Pekka Launne Kolster OY AB Helsinki 31.5.2012 IPR ja Internet mistä on kysymys? Internet on muuttunut muutamien toimijoiden yhteydenpitovälineestä globaaliksi

Lisätiedot

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Toimialapäällikön rahoitusnäkemykset Helsinki 21.03.2012 Toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti Majoitusvuorokausien kehitys 1000 vrk 16000

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

Kaupan odotukset yhteistyölle elintarvikealan pk-yritysten kanssa

Kaupan odotukset yhteistyölle elintarvikealan pk-yritysten kanssa Kaupan odotukset yhteistyölle elintarvikealan pk-yritysten kanssa Antti Sippola Market-kaupan johtaja SOK Lahti 27.10.2004 Antti Sippola / SOK / 27.10.2004 / dia 0 Asiakkaiden keskeisimpiä odotuksia teollisuudelta

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma Nina Mesiranta, KTT ERIKA 2020 -tutkimushanke Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu Retail Research Brunch 2012 Ylikanavainen

Lisätiedot

Visit Finland -markkinointi matkailuyritysten tukena

Visit Finland -markkinointi matkailuyritysten tukena Visit Finland -markkinointi matkailuyritysten tukena Mervi Holmén Johtaja, maakuva ja markkinointi 15.9.2014 2 Visit Finland -markkinointi Visit Finland -kohderyhmät kokonaisuudessaan Visit Finland -markkinointi,

Lisätiedot

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulussa Taloustieteellisten aineistojen sisällönkuvailupäivä Toukokuu 2012 Juha Holopainen email: juha.holopainen@aalto.fi FinELib toteutti syys-lokakuussa

Lisätiedot

Hyvinvointimatkailun työpaja. Hyvinvointia meille ja muille-seminaari, 26.10.2009, Jyväskylä Liisa Renfors, MEK

Hyvinvointimatkailun työpaja. Hyvinvointia meille ja muille-seminaari, 26.10.2009, Jyväskylä Liisa Renfors, MEK Hyvinvointimatkailun työpaja Hyvinvointia meille ja muille-seminaari, 26.10.2009, Jyväskylä, MEK Suomalainen hyvinvointi: Teemat Wellness 4-5 tähteä Finnrelax Terveysja kuntoliikunta Hemmottelu PERUSTARJONTA

Lisätiedot

VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013

VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013 VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013 PÄIVÄN TAVOITE ON RAKENTAA VENÄLÄISILLE MATKAILIJOILLE SUUNNATTU TUOTTEISTETTU PALVELU. TUOTTEISTAMISEN LÄHTÖKOHTA UUDENMAAN MATKAILUUN Suomi on

Lisätiedot

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista?

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Miten kuluttajat näkevät verkkokaupan turvallisuuden? Ja mihin kuluttajat perustavat käsityksensä koetusta turvallisuudesta? Suomalaisen tietoturvayhtiö Silverskin

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tavoite selvittää Elintarvikealan pk-yritysten nykytila ja tulevaisuuden näkymät Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA Matkailu Hämeen aluekehittämisohjelmassa 2000-luvun alusta lähtien strategisesti tärkeä elinkeino - Matkailu yksi voimakkaimmin kasvavista elinkeinoista

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004 ja 2008 Sähköinen kysely Tukena Ruoka-Suomi teemaryhmä ja Aitojamakuja.fi Kohderyhmänä

Lisätiedot

ProCoach -kehitysohjelmat

ProCoach -kehitysohjelmat ProCoach -kehitysohjelmat Työkalu kilpailukykyisen liiketoiminnan rakentamiseen Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja se näkyy yritysten asiakkailleen tarjoamien palvelujen määrän ja saatavuuden paranemisena,

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Opastetilaisuus 8.10.2014. Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto

Opastetilaisuus 8.10.2014. Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto Opastetilaisuus 8.10.2014 Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto Teijon kansallispuistosta kasvun eväät hanke 2014-2015 Opastetilaisuuden yhteenveto 8.10.2014 Tilaisuudessa keskusteltiin saavutettavuudesta

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MATKAILUELINKEINON STRATEGIA 2010

KESKI-SUOMEN MATKAILUELINKEINON STRATEGIA 2010 KESKI-SUOMEN MATKAILUELINKEINON STRATEGIA 2010 Suomalaisin Suomi viihdy ja voi hyvin! MATKAILUPARLAMENTTI 29.11.2006 Uljas Valkeinen KESKI-SUOMEN MATKAILUN KEHITTÄMISPERIAATTEITA peruslähtökohtana yrityslähtöisyys,

Lisätiedot