Päijät-Hämeen laboratorio- ja kuvantamistoiminnan kustannuslaskenta - Loppuraportti, versio 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päijät-Hämeen laboratorio- ja kuvantamistoiminnan kustannuslaskenta - Loppuraportti, versio 6"

Transkriptio

1 Päijät-Hämeen laboratorio- ja kuvantamistoiminnan kustannuslaskenta - Loppuraportti, versio 6 Sini Heino Tom Roos Anna-Kaisa Ruonala Esa-Matti Tolppanen Datawell Oy

2 Sisällysluettelo 2 1 Johdon yhteenveto 2 Toimeksianto ja työn toteutus 3 Käytetty laskentamalli ja laskennan toteutus 4 Yhteenveto kustannuslaskelmista 5 Analyysi kustannuksista ja tuottavuudesta 6 Ehdotukset jatko- ja kehittämistoimenpiteiksi LIITTEET Liite 1. Laboratorion laskentamalli. Yleinen osa. Liite 2. Kuvantamisen laskentamalli. Yleinen osa. Liite 3. Tuottajakohtaiset laskentamallien yksityiskohdat. Liite 4. Esimerkki lähtötietojen keruussa käytetystä taulukosta Liite 5. Isotoopilääketieteen tutkimusten omakustannusarvot

3 1 Johdon yhteenveto 1/4 1 Johdon yhteenveto 3 TAUSTAA HANKKEEN KOHTEENA OLEVASTA TOIMINNASTA Päijät-Hämeessä on pohdittu pisimpään Suomessa sairaanhoidollisten palvelujen alueellista järjestelyjä. Tilanne vuoden 2013 alusta: Laboratoriotoiminnan osalta: Lahden seutu on ainoa, joka ei ole yhdistänyt palvelutuotantoaan (tai liittänyt sitä johonkin suurempaan laboratorioon). Kuvantamistoiminnan osalta: 10/20 sairaanhoitopiiriä on yhdistänyt toimintansa vähintään sijaintikaupungin kanssa, keskisuurista talousalueista 3/8. Kliininen laboratoriotoiminta ja kuvantamistoiminnan toimintaprosessit ja resurssien käyttö ovat erilaisia: Laboratoriotoiminta: pääasiassa näytetutkimuksia, joiden tuloksia tulkitsee potilasta hoitava lääkäri. Prosessin päävaiheet ovat näytteenotto ja analyysitoiminta. Analyysitoiminta tapahtuu joko hajautetusti potilaan vieressä (kiireelliset tutkimukset) tai keskuslaboratoriossa. Keskuslaboratoriotoiminnassa on saavutettavissa keskittämisen etuja. Kustannukset ovat pääasiassa henkilö- ja tarvikekustannuksia (reagenssit yms.). Kuvantamistoiminta: potilas on läsnä tutkimustapahtumassa, ao. erikoisalan lääkäri vastaa pääosin tulkinnasta (lausunnoista), prosessi muistuttaa poliklinikkakäyntiä, päävaiheet ovat kuvaustapahtuma ja lausuminen. Kustannukset ovat pääasiassa henkilö- ja laitekustannuksia. Keskittämisen edut vähäisempiä kunhan tutkimuksia tehdään tarpeeksi paljon (jotta osaamista ja laiteinvestointikulut kurissa). Toiminnan taloudellisuudessa ja laadussa korostuu myös radiologityön saatavuus, jotta voidaan vältetään turhia ostopalveluja. Kummassakin toiminnassa on myös samaa toiminta- ja talouslogiikkaa Tutkimustoiminnan vaikutus potilaan hoidon laatuun ja tuottavuuteen on usein tärkeämpi kuin sisäisen tuottavuuden optimointi Taloudellisuuden saavuttamiseksi resurssit pitää saada joka työpisteessä mahdollisimman tasaiseen kuormaan (käyttöaste toiminta-aikana tasainen)

4 1 Johdon yhteenveto 2/4 1 Johdon yhteenveto 4 Toimintolaskennalla lasketut kustannukset kertovat mm. että Tällä hetkellä keskuslaboratoriotoiminnassa ja kuvantamisessa kustannustaso ovat varsin samanlaiset PHSOTEY:ssa ja Lahdessa Laboratorion ja kuvantamisen yhteisellä palvelutuotannolla maakunnan kustannusetu olisi huomattava. Hyöty on osoitettavissa laskentatavasta riippuen karkeasti suuruusluokkaan 1-1,5 milj /v *. Nykymallilla toimittaessa PSHSOTEY tuottaa palvelut hieman edullisemmin kuin peruskunnat Nykyisen toiminnan tuottavuusvaje aiheutuu laboratoriotoiminnan osalta siitä, että alueella ei ole toteutettu yhteistä keskuslaboratoriotoimintaa Esim. kliinisen kemian tutkimuksissa samat laitteet hoitaisivat koko maakunnan tuotannon, myös mikrobiologiassa PHSOTEY kapasiteetti saataisiin nykyistä tehokkaampaan käyttöön. Kuvantamistoimintojen osalta hajanainen tuotantomalli on osaltaan johtanut ulkopuolisten korkeakatteisten palvelujen ostamiseen Lahden ostopalveluissa vuonna 2011 on nähtävissä vähintään 50% korkeammat kustannukset verrattuna vaihtohtoiseen yhteistuotantoon (vuosivaikutus yli e/v) Yhteenvetona on todettava, että tehdyt laskelmat eivät tue peruskunnissa esillä ollutta väitettä, että nykyinen palvelujen tuottamistapa olisi kunnille taloudellisesti edullisin Käsitys perustunee PHSOTEY nykyiseen hinnoitteluun, joka johtaa todellisia kustannuksia korkeampiin hinnastohintoihin koskapa tutkimushintoja rasitetaan keskussairaalan toimintaprofiilista lähtevillä lisäkustannuksilla (erityisesti päivystystoiminnalla) = ovat laskennallisia kustannusleikkauksia sen takia, että toteuttaminen ei ole automatiikkaa, vaan vaatii johtamistoimenpiteitä ja aikaa

5 1 Johdon yhteenveto 3/4 1 Johdon yhteenveto 5 Työn kuluessa tehdyt muut havainnot Kaikki yksiköt: kirjanpidon tiliasetelmat kaipaavat uudistamista johdon laskentatoimen näkökulmasta. Nyt samoille tileille kirjautuu täysin erityyppisiä kustannuseriä, mikä haittaa resurssien käytön seurantaa ja johtamisessa relevanttien tietojen käyttöä. Lahden kaupunki: tietojärjestelmät osoittautuvat puutteellisiksi suoritetuotannon seurannan osalta. Esim. ostotutkimuksista ja päivystystoiminnasta ei saatu projektin aikana tietoa (kts. myös alla). Lahden kaupunki: kuvantamistutkimusten tilausprosessi tulisi muuttaa siten, että radiologian yksikkö vastaa kaikista tutkimuksista ja mahdollisesti tarvittavasta alihankinnasta. Nyt osastot tilaavat ohi radiologian yksikön tutkimuksia ulkopuolisilta palvelun tuottajilta (perustuen toki kilpailutettuihin palveluihin). Heinolan laboratoriotoiminta: tuottavuusluvuissa näkyy omaksuttu toimintamalli: a) omana toimintana on pidetty vain näytteenottoa ja pikatutkimuksia (POC-tutkimukset), b) keskuslaboratoriopalvelut ostetaan muualta (PHSOTEY:sta). Koska PHSOTEY keskuslaboratoriotoiminnan hintoja rasittavat päivystystoiminnan kustannukset, niin Heinolan tuottavuus näyttää huonolta. Yhteenvetona voi todeta, että laskennan kohteena olevissa yksiköissä johtamisen painopiste on ollut ymmärrettävästi muualla kuin kustannusten hallinnassa tai tuottavuuden parantamisessa. Tosin myönteisiä poikkeuksiakin löytyi.

6 1 Johdon yhteenveto 4/4 1 Johdon yhteenveto 6 Toimeksiannosta lähteviä suosituksia siltä varalta, että Päijät-Hämeessä päädytään laboratorio- ja/tai kuvantamistoimintojen yhdistämiseen. (Ei kattava luettelo): Laboratoriotoiminta: keskuslaboratorion perustaminen (alueen laboratoriotoimintojen yhdistäminen), näytteenottotoiminnan siirtäminen soveltuvin osin kliinisten yksiköiden hoidettavaksi. Hinnoittelun muuttaminen paremmin vastaamaan todellisia kustannuksia. Ostotoiminnan kotiuttaminen niiden tutkimusten osalta, joiden määrät ovat riittävän suuria. Kuvantamistoiminta: kilpailukyvyn kehittäminen ainakin johtamisen, tulospalkkauksen ja ehkä työaikajärjestelyjen keinoin. Ostotoiminnan kotiuttaminen niiden tutkimusten osalta, joiden määrät ovat riittävän suuria. Hinnoittelun muuttaminen vastaamaan paremmin todellisia kustannuksia. Johdon ja keskijohdon rekrytointi siten, että varmistetaan tahto ja osaaminen realisoida tuottavuuden ja laadun parantaminen Johtamisjärjestelmää kehitetään (mahdollisesti ulkopuolisella avulla) ja sen osana tulospalkkiojärjestelmä otetaan käyttöön ainakin kuvantamistoiminnassa Tietojärjestelmiä kehitetään siten, että käytettävissä on riittävät ominaisuudet jatkuvaan henkilötyön tuottavuuden seurantaan ja sitä kautta tuki tulospalkkiojärjestelmään. Panostetaan taloushallintoon ja siten varmistetaan riittävän tarkka kustannuslaskenta hinnoittelun pohjaksi sekä raportointi johtamisen tueksi.

7 2 Toimeksianto ja työn toteutus 2 Toimeksianto ja työn toteutus

8 Toimeksianto ja työn toteutus 2 Toimeksianto ja työn toteutus 8 Työn laatimistapa Laskentamallina käytettiin Datawell Oy:n vastaavissa hankkeissa käyttämää toimintolaskentamallia Laskentamalli jouduttiin sovittamaan käytössä oleviin lähtötietoihin Lähtötiedot olivat talous- ja suoritekirjanpidon toteutumatiedot vuodelta Lisäksi osallistuvien yksiköiden asiantuntijat tuottivat toimintokohtaisia tarkennuksia varten tarvittavat lähtötiedot ml. resurssien ja toimintojen kustannusten ajuritiedot. Datawell laskentatiimi suoritti kaikki kustannuslaskennat Osallistuvien yksiköiden ja Datawell asiantuntijat pitivät yhteensä 6 puolen päivän tilaisuutta ja kymmeniä puhelin- tai etäneuvotteluja. Tärkeimmät poikkeamat alkuperäisistä suunnitelmista Lähtötietojen käyttökelpoisuus ei vastannut lähtöolettamuksia, tämän takia tutkimusten omakustannusarvojen laskentaa ei voitu toteuttaa lukuun ottamatta yhtä mallilaskentaa (PHSOTEY isotooppitutkimukset). Laskennan tarkkuutta ja vertailukelpoisuutta haittasi Lahden osalta se, että laboratorion ja kuvantamisen osalta ei-virka-aikaista päivystystoimintaa ei saatu tietojärjestelmistä tilastoitua. Lisäksi Lahdessa ei tietojärjestelmien takia saatu laboratorion lähipistetoimintaa tarkasti erilleen. Aikataulujen ja työmäärien toteutumat Valmistumisaikataulu muuttui työn kuluessa lähtötietojen tarkistusten, laskentamallin vaihtamisen ja kevät- ja kesälomakausien takia alkuperäisestä toukokuu 2012 syyskuuhun Työmäärät ylittyivät noin viisinkertaisesti alkuperäisestä arviosta Laskutuksessa sovittiin ylimääräisestä 10 htpv laskutettavasta työmäärästä, yhteensä laskutettu työmäärä oli 36 htpv.

9 Toimeksianto 2 Toimeksianto ja työn toteutus 9 Toimeksiannon lähtökohtana oli LKL-ohjausryhmän kokouksessa esitelty selvitysmiesten raportti (tekijät: Tuomola, Punnonen) Ote em. raportista (sivu 15): Samoin esille on nostettu näkemyksiä siitä, että nykyinen palvelujen tuottamistapa on taloudellisesti edullisin kunnille. Selvityshenkilöt katsovat, ettei tätä kyetä analyyttisesti käytettävissä olevien tietojen perusteella osoittamaan, eikä sen selvittäminen ole mahdollista ilman perusteellista toimintolaskentapohjaista ja aikaa vievää tutkimusta. Toimintolaskentaa ei ole suoritettu minkään LKL palvelun osalta eikä kustannusten yhdenmukaista kohdentamista eri organisaatioissa ole varmistettu. Toimeksiantona oli tuottaa edellä mainittu toimintolaskenta Lisäksi tavoitteena oli kerätä jatkosuunnittelua varten tarvittava tietokanta alueen kyseisten palvelujen tuotannosta ja käytetyistä resursseista.

10 Yhteenveto toimeksiannosta 2 Toimeksianto ja työn toteutus 10 PHSOTEY tarjouspyynnön mukaisesti kustannuslaskentaprojektin tavoitteiksi sovittiin: vertailukelpoisten kustannustietojen tuottaminen vuodelta 2011 PHSOTEY:n alueen kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän sekä Lahden ja Heinolan kaupunkien) laboratoriotoiminnan ja kuvantamistoiminnan (1) toimintokohtaisista kokonaiskustannuksista sekä (2) tuotteiden omakustannusarvoista tuottaa tarkoitettuun käyttöön soveltuvat laskennalliset tuloslaskelmat tuotantopaikoittain käyttäen kustannuksina todellisia kokonaiskustannuksia ja tuottoina standardihintoja kuvata tuotteiden kustannuspainot liikelaitoksen tuotteiden tulevaa hinnoittelua varten Suunnitellut aikataulut ja työmäärät Aikataulutavoite oli saada laskelmat valmiiksi huhtikuussa 2012 Työmääräksi arvioitiin Datawell osalta 26 htpv ja PHSOTEY, Lahti ja Heinolan osalta 4-5 htpv per laboratorion tai kuvantamisen toimintokokonaisuus ja 4-5 htpv taloussuunnittelijalta

11 Toimeksiannon rajaukset 2 Toimeksianto ja työn toteutus 11 Tärkein rajaus oli se, että toiminnallisten järjestelyjen kustannusvaikutukset rajattiin työn ulkopuolelle Tämä työ keskittyi nykytilan perustietojen keruuseen ja analysointiin Toinen käytännön rajaus oli käytettävissä oleva työmäärä (26 htpv) Työmäärän takia tehtiin rajauksia, joilla pyrittiin maksimoimaan tulosten käyttö päätöksenteossa Laskennan ensisijaiseksi kohteeksi valittiin etenkin PHSOTEY ja Lahden kaupungin samanlaiset toiminnot ml. ostopalvelutoiminta. Mukana myös Heinola. Laskennan pääkohteeksi valittiin virka-aikainen toiminta. Verrattuna aikaisempiin laskelmiin tässä hankkeessa pyrittiin nimenomaan eliminoimaan tutkimusvalikoiman erojen ja toiminnalliset erojen vaikutukset kustannuksiin Erityisesti päivystystoiminnan vaikutukset erotettiin kunkin yksikön toiminta- ja kustannusluvuista Kaikista toiminnoista kerättiin kuitenkin perustiedot ( tietokanta ) Eri yksiköiden toiminnan vertailu perustui yksikkö-/erikoisala/tuotantolinjakohtaisiin katetuottolaskelmiin (toimeksiannossa: laskennallinen tuloslaskelma ) Työn kuluessa luovuttiin alkuperäisestä tavoitteesta laskea tuotteiden omakustannusarvot Lähtötiedot kerättiin, mutta tarkastus osoitti, että käytettävissä olevilla lähtötiedoilla omakustannusarvojen esittäminen ei lisäisi tulosten käyttökelpoisuutta Mallilaskelma OKA-arvoista laadittiin kuitenkin isotooppilääketieteen erikoisalalta. Muiltakin erikoisaloilta vastaavat omakustannusarvot ovat suoraviivaisesti tuotettavissa lisätyöllä ja sopimalla eri organisaatioiden yhteisistä laskentasäännöistä.

12 Yhteenveto työn toteutuksesta 2 Toimeksianto ja työn toteutus 12 Organisointi Työn johtoryhmänä toimi PHSOTEY:n, Lahden kaupungin ja Heinolan kaupungin lääketieteellisten palvelujen ohjausryhmä (LKL-ohjausryhmä) Sairaanhoitopiirin johtaja Jouni Mutanen PHSOTEY:sta on toiminut yhteyshenkilönä Datawell Oy:lle Projektipäällikkönä on toiminut DI Saija Halme ja vastuukonsulttina LL Esa-Matti Tolppanen Datawell Oy:sta Työryhmät Projektissa on ollut kaksi työryhmää, yksi kuvantamisesta ja yksi laboratoriosta. Työryhmien toimintaan on osallistunut toiminnan asiantuntijoita ja talousasiantuntijoita kaikista yksiköistä. Datawellin projektiryhmä: Tiedonkeruu, laskenta: KTM Sini Heino ja DI, farmaseutti Anna-Kaisa Ruonala. Laskentamalli ja analyysit: LL Esa-Matti Tolppanen ja SHJ, MBA Tom Roos Yhteenveto työskentelytavasta Laskennan lähtötiedot tuottivat PHSOTEY, Lahden ja Heinolan asiantuntijat. Tiedot koottiin lähtötieto-excelien ja tarkentavien puhelinkeskustelujen avulla. Kustakin asiakasorganisaatiosta kuvantaminen ja laboratoriot erikseen Kuvantamistoiminnan lähtötiedoissa hyödynnettiin v Datawell toimittaman Ecomed ICS työkalulla tehtyä laskentaa Lähtötietojen käytiin asiakkaiden kanssa läpi työkokouksissa, ja tarvittavia ja saatuja lähtötietoja tarkennettiin asiakkaiden kanssa laskennan edetessä

13 Projektin toteutuksesta: suunnitelmat - toteutuma 2 Toimeksianto ja työn toteutus 13 Työ osoittautui alkuperäistä arviota huomattavasti työläämmäksi ja aikataulut siirtyivät Työmäärät ylittyivät moninkertaisesti, aikataulu siirtyi 5/2012 9/2012 Työmäärän ylityksistä sovittiin alkuperäisen 26 htpv lisäksi 10 htpv lisäosasta. Perusteluna ylitykselle oli kummallekin osapuolelle yllätyksenä tulleet, Datawell:sta johtumattomat lähtötietojen laatuongelmat. Pääasialliset syyt aikataulujen siirtymiseen ja työmäärien ylitykseen: Työn aloituksen siirtyi, mistä aiheutui työn siirtyminen kevään ja kesän lomakaudelle. Viivästymisen vaikutti siihen, että suunniteltuja kokeneita laskentahenkilöitä ei ollut käytettävissä hankkeeseen. PHSOTEY:ssa toteutettu kustannuslaskentamalli ei soveltunut vertailulaskelmiin erityisesti sen takia, että päivystyksen ja lähitoimipisteiden kustannuksia ei oltu huomioitu tämän hankkeen tarpeiden mukaisesti Yksiköiden käyttämät tuoteluettelot eivät olleetkaan kansallisten suositusten mukaisia (riittävän paljon poikkeuksia) Kirjanpidon tiliasetelmat olivat laskentaa varten osoittautuivat liian karkeiksi ja tilit sisälsivät laskennan kannalta täysin erilaisia menoeriä. Suoritetietoja ei saatu tietojärjestelmistä suoraan laskentamallissa tarvittavalla tavalla. Ei-virkaaikainen toiminnan suoritteet ja resurssit sekä ostopalvelujen tietojen tuottaminen osoittautui työlääksi tai mahdottomaksi joissakin yksiköissä. Koulutukseen / tiedon tasaukseen varattiin liian vähän aikaa. Poikkeamien syyt käsiteltiin tarkemmin elokuun LKL-ohry kokouksessa ja selostuksen perusteella hyväksyttiin lisätyö

14 3 Laskenta 3 Käytetty laskentamalli ja laskennan suorittaminen

15 Laskentamalli 3 Laskenta 15 Työssä sovellettiin toimintolaskentamallia, jossa kustannukset kohdistettiin ensin toiminnoille ja sen jälkeen toimintojen kautta tuotteille (tosin tuotelaskenta rajattiin pois, kts. Luku 2) Toiminnot määriteltiin varsin yksityiskohtaisiksi. Päätoimintoja ovat esimerkiksi yksittäinen laite tai laitekokonaisuus tai tuotantolinja. Tukitoiminnot Itse tehdyt ja muualta (oma kunta/kuntayhtymä tai ostot) hankitut tukipalvelut yhteismitallistettiin Tukitoimintojen järjestämistapaerot eivät vaikuta laskelmiin Tukitoiminnot kohdistettiin päätoiminnoille aiheuttamisperiaatteella (varsin tarkalle tasolle) käyttäen asiantuntijoiden arviota ( rvu-kertoimia relative value units / käyttöä kuvaavat suhdeluvut) Resurssilajikohtaiset kirjanpidon (puhdistetut) kokonaiskustannukset kohdistettiin toiminnoille käyttäen rvu-kertoimia Päätoiminnot ja tuotteet Määrällisesti ja resurssien käytön kannalta tärkeimmät tuotteet ovat yksittäisiä tutkimusnimikkeitä, joten tutkimusten vaatimusprofiilit ja niiden muutokset näkyvät luvuissa Tuotteistuksessa on mukana myös sellaisia tuotteita, joilla tällä hetkellä ei ole tuotteistusta eivätkä ole mukana edes sisäisessä laskutuksessa: päivystys-, näytteenotto-, lähipistetoiminta, asiakkaille tuotettu meeting-toiminta, tukilaboratoriotoiminta, ulkopuolisille tuotettu koulutus jne nämä toiminnot eivät rasita virka-aikaista normaalin palvelutuotannon kustannuksia Tuotteiden omakustannukset ovat täyskatteisia Tuotteille on kohdistettu kaikki niiden tuottamisesta aiheutuva resurssien käyttö ja siis kustannukset. Pois on jätetty vain joitakin yhtymän tai kaupungin hallinnosta aiheutuvia kuluja.

16 Laskennan eteneminen, tuotteiden omakustannusarvot 3 Laskenta 16 1 Yksikkökohtaiset kokonaiskustannukset - Kirjanpidosta lähtöeurot (taloushallinnon ja yksikön asiantuntijat). Jako resurssilajeihin. Taloussuunnittelijat ja Datawell asiantuntijat. 2 Toiminnot - Pää- ja tukitoiminnot: Toimintojen ryhmittely ja keskinäiset riippuvuudet. Lab ja kuv- toiminnan asiantuntijat. Datawell dokumentoi. 3 Kustannukset tukitoiminnot päätoiminnot - Toiminnoittain resurssilajien suhteellinen käyttö (asiantuntijat) - Tukipalvelujen (omat, muilta hankitut) kohdistus päätoiminnoille aiheuttamisperiaatteella - Datawell teki laskelmat asiantuntijoiden antamien käyttötietojen perusteella 4 Suoritteet/tuotteet päätoiminnoittain - Toimintokohtaisesti suoritenimikkeittäin lukumäärät lab-, kuv -tilastoista. Asiantuntija-arviot resurssien kohdistumisesta tuotteille. 5.1 Toimintokokonaisuuksien katetuotto 5.2 Tuotteiden OKA- /omakustannusarvot - Toimintokohtainen katetuotto: standardihinnoilla tuotot, omat todelliset kustannukset - (Tuotteiden OKA: Kokonaiskustannukset jaetaan toiminnoittain suoritteille asiantuntijoiden antamien tietojen mukaisesti (Datawell). Rajattiin työn ulkopuolelle.)

17 Esimerkki Patologian tiedonkeruulomakkeesta 17 Kapasiteetti käytössä (%) Osastonhoitaja (FTE) Bioanalyytikot (FTE) Lääkäri (FTE) Sairaalasolubiologi, ylikemisti Muu oma hlöstö (obduktioapulain en) (FTE) Ostettu työ (as.tuntijat yms.) (EUR) Reagenssit ja tarvikkeet; osuus tilikauden ostoista Laitteet; osuus kustannuksi sta Laitteen/ laitteiston hankintatapa (osto, leasing, huoltoleasing, käyttökorvaus) Ostolaitteet: hankintavuosi ja taloudellinen käyttöikä Ostolaitteet: laitteen hankintahinta ja/tai uushankintaarvo (EUR) TOIM INNOT Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Osto/leasing/ huoltoleasing/ käyttökorvaus (jos useita laitteita, niin kaikista tiedot) Toteuma YHTEENSÄ ANALYYSITOIMINNOT PATOLOGIA Sytologia -- alla resurssilajit -- henkilökunta 2,30 0,50 0, ; ostot tilikauden aikana 0,09 -- Mikroskooppi Eclipse nro L ,10 osto 2007, 5 vuotta Mikroskooppi Eclipse nro L ,10 osto 2007, 5 vuotta Tutki.mikroskooppi nro L ,10 osto 2009, 5 vuotta Konsult.mikroskooppi nro L ,10 osto 2010, 5 vuotta Immunohistokemia -- alla resurssilajit -- henkilökunta 1,00 0,70 0, ; ostot tilikauden aikana 0,46 -- Rotaatiomikrotomi nro L ,00 osto 2007, 5 vuotta 13748,61 -- Värjäysautomaatti nro L ,00 osto 2008, 5 vuotta Mikroskooppi Eclipse nro L ,16 osto 2007, 5 vuotta Mikroskooppi Eclipse nro L ,16 osto 2007, 5 vuotta Tutki.mikroskooppi nro L ,16 osto 2009, 5 vuotta Konsult.mikroskooppi nro L ,16 osto 2010, 5 vuotta Tiedonkeruulomakkeella tiedot a) toimintojaosta, b) kunkin toiminnon resurssien käytöstä resurssilajeittan (suhdelukuina, henkilötyövuosina, pinta-aloina, jne.) 2) Taloussuunnittelijoilta kerättiin tiedot resurssilajeittain kokonaiskustannuksista 3) Datawell jakoi resurssilajeittain kokonaiskustannukset pää- ja tukitoiminnoille 4) Datawell kohdisti tukitoiminnot asiantuntijoiden ohjeiden mukaisesti päätoiminnoille

18 Kustannuslaskennan eteneminen - Esimerkki patologian päätoimintojen kokonaiskustannuksista 18 Patologian päätoiminnot (osittainen lista): Tarkempi zoomaus yhteen toimintoon: Immunohistokemia Henkilöstö Laite Muut kustannukset Tarvike Tila Tukitoiminnot Isot_preparaatit Henkilöstö Laite Muut kustannukset Tarvike Tila Tukitoiminnot Lääketieteellinen_obduktio Henkilöstö Laite 3732 Muut kustannukset 6660 Tarvike 7121 Tila Tukitoiminnot Lääketieteelliset obduktiot Tarvike Apteekki ja verivalmisteet Henkilöstö Bioanalyytikot Henkilöstö Henkilökunnan muut kust. 589 Henkilöstö Kemistit, fyysikot ja vastaavat 253 Laite Laitepoistot Laite Laitteen huoltokustannukset Henkilöstö Lääkärit Henkilöstö Muut palkat Tarvike Muut tarvikekustannukset 196 Tila Muut tilakustannukset Muut kustannukset Yleiskustannus Tukitoiminnot Omat tukitoiminnot Tukitoiminnot IT 301 OKA-arvot olisi laskettu siten, että suoritemäärällä katetaan päätoiminnon kokonaiskustannukset -Esim. kun lääk. Obduktioita oli 122 kpl/v -Niin yhden obduktion OKA on / 122 =768 e (Yksinkertaisuuden vuoksi 1 tuote, todellisuudessa tuotteita 2)

19 Yhteismitallistamisen pääkohta on keskittyä valittujen toimintokokonaisuuksien virka-aikaiseen toimintaan 3 Laskenta 19 PHSOTEY Lahti Heinola Näytteenotto 1 Näytteenotto 2 Näytteenotto 3 Näytteenotto 4 Näytteenottotoiminta Tuotelinja 1 Tuotelinja 2 Tuotelinja 3 Tuotelinja 4 Näytteenottotoiminta Analyysitoiminta Virka-aikainen Näytteenotto 1 Näytteenotto 2 Näytteenotto 3 Näytteenotto 4 Näytteenottotoiminta Tuotelinja 1 Tuotelinja 2 Tuotelinja 3 Tuotelinja 4 Näytteenottotoiminta Analyysitoiminta Virka-aikainen Lähinnä kliininen kem&hemat ja mikrobiologia Näytteenotto 1 Näytteenotto 2 Näytteenotto 3 Näytteenotto 4 Näytteenottotoiminta Tuotelinja 1 Tuotelinja 2 Tuotelinja 3 Tuotelinja 4 Näytteenottotoiminta Analyysitoiminta Ostetut palvelut Ostetut palvelut Ostetut palvelut Ei-virka-aikainen toiminta ( päivystys ) Ei-virka-aikainen toiminta ( päivystys ) Ei-virka-aikainen toiminta ( päivystys ) Lähipistepalvelut Muu palvelut asiakkaille (esim. tukilab.toiminta) Lähipistepalvelut Muut palvelut asiakkaille HUOM. Osassa laskelmissa ostetut palvelut tai ei-virkaaikainen päivystystoiminta mukana

20 Laskentamallin yksityiskohtia - Toimintokohtaisten kokonaiskustannusten laskenta 3 Laskenta 20 Laskennan ensi sijaisena kohteena olevat toiminnot: Laboratorio Ne keskitetyt toiminnot ( keskuslaboratoriotoiminnot ), joita on kaikissa kolmessa organisaatiossa Kliininen kemia ja hematologia, mikrobiologia sekä keskuslaboratorion hoitama näytteenotto Virka-aikainen toiminta Kuvantaminen Kaikki keskitetyt toiminnot Virka-aikainen toiminta Tärkein erikseen laskettava toimintakokonaisuus on ei-virka-aikainen päivystystoiminta (joka esimerkiksi noin 30% PHSOTEY laboratorio- ja kuvantamistoiminnasta) Kaikista toiminnoista kerättiin perustiedot, jotta kaikki resurssien käyttö voitiin kohdistaa aiheuttajalleen. Lisäksi näin luotiin toimeksiannon mukainen tietokanta.

21 3 Laskenta Laskentamallin yksityiskohtia - SUUNITELMA tuotteiden omakustannusarvojen laskennasta 21 Päätoimintojen ja yksityiskohtaisella tasolla tuotantolinjojen resurssikohtaiset kustannuserät kohdistettiin tutkimuksille asiantuntija-arvion perusteella Esimerkkinä rtg-hoitajatyön suhteellinen tarve per tutkimusnimike tai Reagenssikustannus per tutkimusnimike Laskentamalli huolehtii siitä, että resurssilajeittain jaettava kokonaiskustannus on vain ao. toiminnon käyttämä kokonaissumma Laskentamalli ei ole herkkä asiantuntija-arvioiden eroille Niiden kustannuserien osalta, joiden kohdalla ei ole ilmoitettu tutkimuskohtaista resurssin kulutusta, kustannuserät on jaettu tasaisesti tuotteille pääosin tutkimusmäärien mukaan Toteutettu vain malliksi isotooppilääketieteen tutkimuksille. KTS. LIITE 5.

22 Laskennallinen katetuotto 3 Laskenta 22 Tärkein kustannuslaskelmat ovat toiminto- ja yksikkökohtaiset laskennalliset katetuottoprosesentit. Laskennan kuvaus alla: Yksikön tai tuotantolinjan myyntituotot Tuote 1 lkm x Nimikkeen standardihinta Tuote 1 tuotot 1 Tuote 2 lkm x Nimikkeen standardihinta Tuote 2 tuotot 2 Tuote 3 lkm x Nimikkeen standardihinta Tuote 3 tuotot 3... jne. Laskennalliset Myyntituotot yhteensä Kustannukset Todelliset kustannukset yhteensä KATETUOTTO Myyntituotot YHTEENSÄ Kustannukset YHTEENSÄ Katetuotto % Katetuotto% = Katetuotto / Myyntituotot YHTEENSÄ * 100 Katetuotto% kertoo siis palvelutuotannon tehokkuudesta verrattuna referenssilaboratorioon Mitä olisi maksanut jos olisi ostettu listahinnoilla (olisi hankittu muualta) Laskelmissa käytetty Datawell standardihintaa (= kahden asiakkaan hinnaston hintoja, joista tiedetään että ne perustuvat kustannuslaskentaan). Pyritty korjaamaan ääripoikkemat / mahdolliset virheet. Näin ollen tuotot mittaavat myös sitä, että millainen kustannus olisi pitänyt syntyä kyseisellä tuotannolla.

23 4 Yhteenveto kustannuslaskelmista 4 Yhteenveto kustannuslaskelmista

24 4 Yhteenveto kustannuslaskelmista 4 Tietojen laadusta ja kustannuslaskelmien käyttökelpoisuudesta 24 Laskentamalli ottaa huomioon mm. seuraavat seikat: Päivystystoiminta ja lähipistetoiminta ovat omia toimintojaan (eivätkä rasita keskuslaboratoriotoiminnon kustannuksia) Tukipalvelujen järjestämistavan erot on eliminoitu siten, että järjestämistavasta riippumatta tukipalvelut rasittavat samalla tavalla päätoimintoja (ja siten tuotteita) Toimintaprofiilin erot tulevat otetuksi huomioon tutkimusprofiilin lisäksi mm. tukilaboratoriotoiminta, erikoissairaanhoidon kuvantamisen laaja meeting-toiminta (osa kliinistä laadunvarmistusta) jne. Yhtymän tai kunnan johtamisesta ja yleishallinnosta aiheutuvat kulujen vaikutus on poistettu Laskennan laatuun, käyttökelpoisuuteen ja tulkintaan vaikuttavia seikkoja Lahden laboratorion ja kuvantamisen päivystystoiminnan suorite- ja kustannusluvut perustuvat Datawell asiantuntijoiden arvioon (5% laboratoriossa ja 10% kuvantamisessa kaikesta toiminnasta mikä todennäköisesti muuttaa Lahden lukuja todellisuutta hieman paremmiksi päivystyshintoja käytetty myös osalle ei-päivystystutkimuksia). Laboratorion tutkimuslukumääriin vaikuttaa keinotekoisesti se onko suoritteina paketti- vai osatutkimukset (mutta ne on standardihinnoiteltu oikein laskelmissa) Kuvantamistoiminnan lähtötiedon puutteiden vuoksi tutkimusnimikkeiden jako tuotantolinjoihin/ tutkimusryhmiin ei ollut mahdollista käytettävissä olevalla työmäärällä. Kaikki tutkimukset ovat kuitenkin mukana päälaskelmassa (katetuottolaskelma) Eräät ostopalveluerät saattavat sisältää vielä omaan tuotantoon liittyvää palvelusten tai tarvikkeiden ostoja mikä voi mm. vääristää ostopalvelujen / oman tuotannon kustannuksia. Edellä selostetun perusteella laskelmien arvioidaan olevan käyttökelpoisia Kaikki toiminnot: toimintokohtaiset kokonaiskustannukset ja koko yksikön katetuottolaskelmat Laboratoriotoiminta: erikoisalakohtaiset katetuottolaskelmat Kuvantamistoiminta: yksikkökohtaiset katetuottolaskelmat

25 Yksiköiden toimintaprofiileja ja kokonaisresursseja kuvaavat luvut 4 Yhteenveto kustannuslaskelmista 25 Vertailukelpoinen keskuslaboratoriotoiminta (mukana ostetut palvelut) Laboratoriotoiminnan tutkimusten lkm Laboratoriotoiminnan kustannukset PHSOTEY Lahti PHSOTEY Lahti Heinola Heinola Kliininen kemia Kliininen mikrobiologia Näytteenotto 0 Kliininen kemia Kliininen mikrobiologia Näytteenotto Oman keskuslaboratorion tutkimusvalikoima PSHOTEY: 941 kpl, Lahti: 513 kpl ja Heinola: 398 kpl Kliinisen kemian & hemat tutk keskihinta standardihinnoin PSHOTEY: 4,40, Lahti: 3,10 ja Heinola: 3,10 Mikrobiologian tutkimusten keskihinta standardihinnoin PHSOTEY: 17,10 e, Lahti: 10,60 e, Heinola: 14,00 e (- Keskihinta kuvaa tässä sitä kuinka resursseja kuluttavia tutkimuksia tehdään omassa yksikössä)

26 Yksiköiden toimintaprofiileja ja kokonaisresursseja kuvaavat luvut 4 Yhteenveto kustannuslaskelmista 26 Näytteenotto on merkittävä osa laboratoriotoimintaa PHSOTEY Lahti Heinola % % % Kliinisen kemian ja mikrobiologian kustannukset % % % Näytteenoton kustannukset % % % Yhteensä % % % Näytteenotto on kallein yksittäinen tuote kaikissa yksiköissä, keskikustannukset PHSOTEY: 6,70 e/näytteenotto Lahti: 11,0 e (huom. toimintaprofiiliero) Heinola: 8,30 e (Kun esimerkiksi tavallisten tutkimusten omakustannukset ovat alle 1 euron)

27 Toimintokohtaiset katetuottolaskelmat - Laboratoriotoiminnot 4 Yhteenveto kustannuslaskelmista 27 Eri tutk.nim. lkm Lkm Kust "Tuotot" "Käyttökate" "Käyttökate%" KLIININEN KEMIA (OMAT + OSTOPALVELUT) PHSOTEY % Lahti % Heinola % KLIININEN KEMIA (VAIN OMA TOIMINTA) PHSOTEY % Lahti % Heinola % KLIININEN MIKROBIOLOGIA (OMAT + OSTOPALVELUT) PHSOTEY % Lahti % Heinola % KLIININEN MIKROBIOLOGIA (VAIN OMA TOIMINTA) PHSOTEY % Lahti % Heinola Tarkemmin kts. liitetiedosto Tulkinta: mitä korkeampi laskennallinen katetuotto %, sitä parempi tuottavuus

Kustannukset per potilas laskenta ohjaamaan asiakaskeskeistä johtamista

Kustannukset per potilas laskenta ohjaamaan asiakaskeskeistä johtamista Kustannukset per potilas laskenta ohjaamaan asiakaskeskeistä johtamista Petra Kokko, toimialajohtaja 16.2.2017 16.2.2017 Page 1 Petra Kokko Kokonaiskustannuslaskenta Sisältö Välisuoritelaskenta ja potilaskohtainen

Lisätiedot

KUSTANNUSLASKENTA PATOLOGIAN LBORATORION TOIMINNAN KUVAAJANA

KUSTANNUSLASKENTA PATOLOGIAN LBORATORION TOIMINNAN KUVAAJANA KUSTANNUSLASKENTA PATOLOGIAN LBORATORION TOIMINNAN KUVAAJANA Labquality days 7.2.2014 Olayinka Raheem HUSLAB Patologian ja genetiikan vastuualue Kustannuslaskenta 2 Kustannuslaskenta 3 Kustannuslaskenta

Lisätiedot

Tuotteistaminen yhteistoiminta-alueella

Tuotteistaminen yhteistoiminta-alueella Tuotteistaminen yhteistoiminta-alueella Alustus kuntatalossa KUNTALIITOSVERKOSTON JA YHTEISTOIMINTA- ALUEVERKOSTON TAPAAMINEN Tero Tyni, tero.tyni@kuntaliitto.fi Erityisasiantuntija, Kuntatalous Puhelin

Lisätiedot

Kuntaneuvottelukierros 15.-18.9.2015. Harri Hagman

Kuntaneuvottelukierros 15.-18.9.2015. Harri Hagman Kuntaneuvottelukierros 15.-18.9.2015 Harri Hagman H. Hagman Laboratorionäytteidenoton, kuvantamisen (K) ja lääkehuollon (L) toimipisteitä on yhteensä 24 sivu 2 Eurajoen terveysasema + K Harjavallan sairaala

Lisätiedot

POTILASKOHTAINEN KUSTANNUSLASKENTA PSHP:SSÄ

POTILASKOHTAINEN KUSTANNUSLASKENTA PSHP:SSÄ POTILASKOHTAINEN KUSTANNUSLASKENTA PSHP:SSÄ DRG -käyttäjäpäivät 18.11.2010 Controller Petra Kokko Organisoituminen Kustannuslaskentaa tuotteistusta on toteutettu Jaakko Herralan johdolla vuosien 2004-2006

Lisätiedot

PPSHP:N ALUEEN LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN ALUEELLINEN 2005

PPSHP:N ALUEEN LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN ALUEELLINEN 2005 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PPSHP:N ALUEEN LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN ALUEELLINEN LAKU-PROJEKTI 2003-2005 2005 Hallinnollinen apulaisylilääkäri Timo Kouri OYS, Laboratorio Terveydenhuollon

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kustannukset vertailukelpoisiksi. 14.11.2012 Sami Rantanen

Perusterveydenhuollon kustannukset vertailukelpoisiksi. 14.11.2012 Sami Rantanen Perusterveydenhuollon vertailukelpoisiksi 14.11.2012 Sami Rantanen Kustannuskohdistuksen malli Kaikki Käynnin suorat Käynnin suora työaika Vyörytetyt henkilöstökulut Muut kulut Käyntikohtaiset Sami Rantanen

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

O U L U N K AUPUNKI OIK O M I S H O I D O N P R O S E S S I - J A T U O T T A V U U S S E L V I T Y S

O U L U N K AUPUNKI OIK O M I S H O I D O N P R O S E S S I - J A T U O T T A V U U S S E L V I T Y S O U L U N K AUPUNKI OIK O M I S H O I D O N P R O S E S S I - J A T U O T T A V U U S S E L V I T Y S I S B N 9 7 8-9 5 1-5 6 3-7 0 8-6 ( U R L : H T T P : / / W W W. S I T R A. F I ) O U L U N K AUPUNKI

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet. Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri

Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet. Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri KHSHP Fimlab laboratorioiden yhteistyöhanke Markku Järvinen, johtajaylilääkäri, KHSHP

Lisätiedot

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO SKKY ry:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäiv ivät t 31.10.2013 Toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, HUSLAB 31.10.2013 1 SUOMEN JOHTAVA KLIINISTEN LABORTORIOPALVELUIDEN

Lisätiedot

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus.

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus. HALLITUS 178 16.12.2015 ESITYS VUODEN 2016 PALVELUHINNASTOKSI 613/02/05/00/02/2014 HALL 178 Palveluiden tuotteistus vuonna 2016 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA

ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA 28.4.2014 ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA Etelä-Karjalan hankintapalvelut on tutustunut

Lisätiedot

<> Palvelukuvaus versio x.x

<<PALVELUN NIMI>> Palvelukuvaus versio x.x JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 5 Palvelukuvaus pohja Palvelukuvaus versio x.x 1/5 Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Termit ja lyhenteet...3

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

Potilaskohtainen kustannuserittely laskennan käytännön toteutus

Potilaskohtainen kustannuserittely laskennan käytännön toteutus Potilaskohtainen kustannuserittely laskennan käytännön toteutus DRG Käyttäjäpäivät Rovaniemi 5.- Laskennan lähtökohdat Täydellisyys; kaikki potilaiden hoidosta aiheutuneet kustannukset mukana ja vain ne?

Lisätiedot

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa DRG-päivät 3.-4.12.2015, Lahti Sisältö PHSOTEY:n tuottamat palvelut Nykyinen suunnitteluprosessi Alueellisen suunnittelun seuraava askel

Lisätiedot

Kustannuslaskenta johtamisen välineenä?

Kustannuslaskenta johtamisen välineenä? Kustannuslaskenta johtamisen välineenä? Maksuton ei ole ilmaista - yliopistokirjastojen talous kunnossa? Talousseminaari torstaina 25.11.2010 Timo Hyvönen, KTT, laskentatoimen lehtori Laskentatoimen perusongelmat

Lisätiedot

Laadukkaasta kirjaamisesta tehokkaaseen talouden johtamiseen. DRG käyttäjäpäivät 12.-13.12.2013 Petra Kokko

Laadukkaasta kirjaamisesta tehokkaaseen talouden johtamiseen. DRG käyttäjäpäivät 12.-13.12.2013 Petra Kokko Laadukkaasta kirjaamisesta tehokkaaseen talouden johtamiseen DRG käyttäjäpäivät 12.-13.12.2013 Petra Kokko Kustannuslaskentaohjeet NordDRG opas, julkaisu 2014 Kuntaliiton Kustannuslaskentaopas kunnille

Lisätiedot

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Prosessien hallinta Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Tommi Jokiniemi Kehittämispäällikkö Viitekehykset Luennoitsija: Biofysiikan ja lääketieteellisen tekniikan DI 15v

Lisätiedot

HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS. Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus.

HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS. Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus. HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus.fi TUOTTAVUUDEN MITTAUS DRG-pisteet / htv (tuotos / panos mittari) Tuottavuus

Lisätiedot

Vertailutietoa kustannuksista, toimintatiedoista ja laadusta RAI-seminaari 24.3.2011

Vertailutietoa kustannuksista, toimintatiedoista ja laadusta RAI-seminaari 24.3.2011 Vertailutietoa kustannuksista, toimintatiedoista ja laadusta RAI-seminaari 24.3.2011 Jutta Nieminen Vertailutietoa kustannuksista, toimintatiedoista ja laadusta Ohjausryhmän terveiset Tiedonkeruut Henkilöstömitoitus

Lisätiedot

Toiminta alueellisena palvelujen Tuottajana. Joni Palmgrén (FaT, emba)

Toiminta alueellisena palvelujen Tuottajana. Joni Palmgrén (FaT, emba) Toiminta alueellisena palvelujen Tuottajana Joni Palmgrén (FaT, emba) Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos, SataDiag SataDiag on liikelaitos, joka tuottaa diagnostisia-

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Puheenvuoro kuntapäättäjien seminaarissa Jouni Mutanen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Toiminta alkoi 1.1.2007. Kolmen toimialan organisaatio, jossa on

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys Sopimusohjauksen kehysseminaari 25.4.2017 KATSAUS TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYKSEEN Toiminnan kehitys Volyymin kasvu jatkunut pidemmän aikaa

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

Oulun seudun lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma (LNPO)

Oulun seudun lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma (LNPO) Oulun seudun lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma (LNPO) Taloustiedon keräämisen toimintamalli Vaihe 3 Kustannusten keräystaulukon täyttöohjeet vuodelta 2012 Ohjelman tavoitteet Tavoitteena on rakentaa

Lisätiedot

KIEKUN TUKI KUSTANNUSLASKENNALLE. Juho Ajo, ratkaisupäällikkö Valtiokonttori, Kieku

KIEKUN TUKI KUSTANNUSLASKENNALLE. Juho Ajo, ratkaisupäällikkö Valtiokonttori, Kieku KIEKUN TUKI KUSTANNUSLASKENNALLE Juho Ajo, ratkaisupäällikkö Valtiokonttori, Kieku Esityksen sisältö Palkkakustannusten jako nykytilanne ja kehittämissuunnitelmat Kustannusten kohdentamismalli tilanne

Lisätiedot

Yhteisten kirjastopalvelujen kustannuslaskenta

Yhteisten kirjastopalvelujen kustannuslaskenta Yhteisten kirjastopalvelujen kustannuslaskenta Teoriaa ja käytännön esimerkkejä Seutukirjastokokous 27. lokakuuta 2005 Taustaksi Verkostomainen yhteistyö vaatii taustaksi tietoa prosesseista ja kustannuksista

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalveluiden analysointi ja kehittäminen talouden ja toiminnan tunnuslukujen avulla

Varhaiskasvatuspalveluiden analysointi ja kehittäminen talouden ja toiminnan tunnuslukujen avulla Varhaiskasvatuspalveluiden analysointi ja kehittäminen talouden ja toiminnan tunnuslukujen avulla Simo Pokki Vertikal Oy VERTIKAL OY 1 Varhaiskasvatuspalveluiden analysointi ja kehittäminen talouden ja

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä - sovellusten taustaa Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju (Supply

Lisätiedot

IV. Potilasryhmittely-, kustannuslaskenta ja

IV. Potilasryhmittely-, kustannuslaskenta ja Terveydenhuollon XVIII Atk-päivät 18-19.5.1992 Demonstraatiot Demonstraatio 7. (II) 14.00-14.50 IV. Potilasryhmittely-, kustannuslaskenta ja johdon tietojärjestelmät LABORATORION KUSTANNUSLASKENTA Kauko

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaalan toiminnan kuvaus. Ohjeet työryhmille Kevät 2016 Tuula Pahkala, Miia Palo

Tulevaisuuden sairaalan toiminnan kuvaus. Ohjeet työryhmille Kevät 2016 Tuula Pahkala, Miia Palo Tulevaisuuden sairaalan toiminnan kuvaus Ohjeet työryhmille Kevät 2016 Tuula Pahkala, Miia Palo Toiminnan muutoksen suunnittelu / hankesuunnitelmavaihe Vanhaa toimintaa ei uusiin tiloihin Tilatarpeiden

Lisätiedot

OYS-ERVA LABORATORIOSELVITYS. - tilannekatsaus 12.5.2010 Oulussa

OYS-ERVA LABORATORIOSELVITYS. - tilannekatsaus 12.5.2010 Oulussa OYS-ERVA LABORATORIOSELVITYS - tilannekatsaus 12.5.2010 Oulussa Esa Ahonen hallintoylilääkäri Kainuu Esa Ahonen 120510 1 Laboratorioselvityksen taustaa laboratoriopalveluissa keskittymistä suuriin kilpailukykyisiin

Lisätiedot

Kuntien taloudellisuus- ja tuottavuusvertailun kehittäminen. Kuntien tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Tommi Oikarinen

Kuntien taloudellisuus- ja tuottavuusvertailun kehittäminen. Kuntien tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Tommi Oikarinen Kuntien taloudellisuus- ja tuottavuusvertailun kehittäminen Kuntien tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 12.6.2014 Tommi Oikarinen Kuntatalouden ohjaustietojen ja laskentamallien kehittäminen Kuntatalouden

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Erikoislääkäriennuste vuoteen 2030. Diagnostiset alat

Erikoislääkäriennuste vuoteen 2030. Diagnostiset alat Erikoislääkäriennuste vuoteen 2030 Diagnostiset alat Erikoislääkärien määrän ennuste vuoteen 2030 Diagnostiset erikoisalat Vuoden lopussa 2014 Vuoden lopussa 2030 Perusura: Muutos, lkm Perusura: Muutos,

Lisätiedot

Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa

Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa Kaarina Tanttu, VSSHP, T- Pro hanke VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI kaarina.tanttu@tyks.fi HOSPITAL DISTRICT OF VARSINAIS-SUOMI Hoitolinjojen sairaalan

Lisätiedot

Rahoitusperiaate erityisasiantuntija Hanna Talka Etunimi Sukunimi

Rahoitusperiaate erityisasiantuntija Hanna Talka Etunimi Sukunimi Rahoitusperiaate 16.11.2017 erityisasiantuntija Hanna Talka 1 Etunimi Sukunimi Sisältö Taloustieto siirtymisen yhteydessä Maakuntien taloustietojen ryhmittely Talous rahoitusperiaatteen toteutumisen osana

Lisätiedot

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5.

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5. Toimitusjohtaja SUUNNITELMA 08.03.2012 HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tavoitteet 3. Kehittämiskohteet 4. Organisaatio 5. Toteutus 6. Aikataulu 7. Rahoitus

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS Kustannuslaskenta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander Kustannusyhteyshenkilöiden työkokous 5.5.2010 HUS:n organisaatio Konsernihallinnon tulosalue

Lisätiedot

Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa. Hilkka-Helena Vesala

Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa. Hilkka-Helena Vesala Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa Digitaalinen kuvantaminen -hanke Digitaalisella kuvantamisella tarkoitetaan tuotantoprosessia, jossa kuvaus, diagnostinen tarkastelu,

Lisätiedot

Hinnoittelu ja kustannuslaskenta; tuloksia sosiaali- ja terveydenhuollon yrittäjäfoorumin työskentelystä

Hinnoittelu ja kustannuslaskenta; tuloksia sosiaali- ja terveydenhuollon yrittäjäfoorumin työskentelystä TEHOKKUUTTA PALVELUTUOTANTOON Huippuseminaari 26.11.2009 Hinnoittelu ja kustannuslaskenta; tuloksia sosiaali- ja terveydenhuollon yrittäjäfoorumin työskentelystä Vesa Ekroos KTM 4.12.2009 Vesa Ekroos 1

Lisätiedot

Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset Valtakunnallinen terveydenhuollon kuva-aineistojen arkisto Kvarkki

Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset Valtakunnallinen terveydenhuollon kuva-aineistojen arkisto Kvarkki Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset Valtakunnallinen terveydenhuollon kuva-aineistojen arkisto Kvarkki Terveydenhuollon ATK-päivät, Tampere 13.5.2015 Sinikka Rantala THL OPER Toiminnallinen

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Toiminta alueellisena palvelujen tuottajana ja Länsirannikon sairaanhoidollisten palveluiden esiselvitys. Liikelaitoksen johtaja Joni Palmgrén

Toiminta alueellisena palvelujen tuottajana ja Länsirannikon sairaanhoidollisten palveluiden esiselvitys. Liikelaitoksen johtaja Joni Palmgrén Toiminta alueellisena palvelujen tuottajana ja Länsirannikon sairaanhoidollisten palveluiden esiselvitys Liikelaitoksen johtaja Joni Palmgrén Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten palveluiden

Lisätiedot

Pelastustoimen tilinpäätös 2008 ja 2009 -hanke, tilinpäätös- ja kustannusanalyysin tuloksia Jaana Määttälä, KTM, tutkija 28.8.2012

Pelastustoimen tilinpäätös 2008 ja 2009 -hanke, tilinpäätös- ja kustannusanalyysin tuloksia Jaana Määttälä, KTM, tutkija 28.8.2012 Pelastustoimen tilinpäätös 2008 ja 2009 -hanke, tilinpäätös- ja kustannusanalyysin tuloksia Jaana Määttälä, KTM, tutkija 28.8.2012 Pelastustoimen kokonaiskustannusanalyysi vuosilta 2007 2010: pelastuslaitokset,

Lisätiedot

Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi. Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850

Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi. Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850 Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850 Matti Liukko WONCA luokituskomitea ICPC, Kuntaliitto: DRG, RAVA, FIM Laatujohtaminen Kuntaliitto

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf 1 (1) SAATE Kuntalain mukaan kunnan tilintarkastajan on osana tilintarkastusta tarkastettava,

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Yhtenäisen laatujärjestelmän rakentaminen muutostilanteessa. Sari Väisänen Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB)

Yhtenäisen laatujärjestelmän rakentaminen muutostilanteessa. Sari Väisänen Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB) Yhtenäisen laatujärjestelmän rakentaminen muutostilanteessa Sari Väisänen Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB) Mikä on ISLAB? Kunnallinen organisaatio: liikelaitoskuntayhtymä

Lisätiedot

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki Palvelusopimus Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Kemin kaupunki 1.8.2014 ATERIAPALVELUSOPIMUS 2 (8) Sisällysluettelo: 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 3 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

HUS-KUVANTAMISEN LAITE- JA PALVELUHANKINNAT 2016. Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, 8.12.2015

HUS-KUVANTAMISEN LAITE- JA PALVELUHANKINNAT 2016. Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, 8.12.2015 HUS-KUVANTAMISEN LAITE- JA PALVELUHANKINNAT 2016 Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, 8.12.2015 SISÄLTÖ HUS-Kuvantaminen lyhyesti Laitehankinnat Palveluhankinnat Hankinnat toiminnan kehittämisen tukena Esitys

Lisätiedot

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä:

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä: PÄÄTÖS 4.6.2004 dnro 4/011/2003 OM TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUSTA VALMISTELEVAN SUUNNITTELUHANKKEEN ASETTAMINEN Tausta ja tavoitteet Oikeusministeriö päätti asettaa hankkeen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sote-järjestäminen. - Asiakaspäivät. Antti Larsio / Sitra Tampere-talo. Kuvakaappaukset esimerkkeihin: D365. Antti Larsio 1/2018

Sote-järjestäminen. - Asiakaspäivät. Antti Larsio / Sitra Tampere-talo. Kuvakaappaukset esimerkkeihin: D365. Antti Larsio 1/2018 Sote-järjestäminen - Asiakaspäivät Antti Larsio / Sitra 17.1.2018 Tampere-talo Kuvakaappaukset esimerkkeihin: D365 Keskeiset asiat esityksen sisältö 1) Järjestämisen ja tuottamisen erottaminen toisistaan

Lisätiedot

SPB - Suoriteperusteinen budjetointi perusterveydenhuollossa

SPB - Suoriteperusteinen budjetointi perusterveydenhuollossa TARJOUS 26.5.2011 SPB - Suoriteperusteinen budjetointi perusterveydenhuollossa Tarjouksen vastaanottaja Tarjoaja Perusterveydenhuollosta vastaavat toimiala- ja tulosaluejohtajat kunnissa, kuntayhtymissä

Lisätiedot

"-. ~ Yhteensopiva lnfrastuktuuri ~ Käsitteistö ~Tietojen välitys (lab, lähetelpaiaute)

-. ~ Yhteensopiva lnfrastuktuuri ~ Käsitteistö ~Tietojen välitys (lab, lähetelpaiaute) STRATEGIOSTA TOIMENPITEISIIN "-. Päällekkälsten toimintojen vähentäminen ja toimintojen uudeueen järjestäminen Saumatonta hoitoa tukevat toimintajärjestelyt Väestövastuutoiminta Laatujärjestelmä!YHTEISTYÖN

Lisätiedot

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (7) 20.11.2014 Dnro VK/1077/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Mitä PHSOTEY odottaa Hoitologistikko toiminnalta?

Mitä PHSOTEY odottaa Hoitologistikko toiminnalta? Mitä PHSOTEY odottaa Hoitologistikko toiminnalta? Sisäisen tilaajan näkökulma, PHSOTEY Martti Talja, professori n johtaja Sisäisen tilaajan näkökulma, PHSOTEY Pilot-kohteena: Päijät-Hämeen sosiaali- ja

Lisätiedot

Laboratorion näkökulma muuttuvaan standardiin 15189: 2012 mikä muuttuu?

Laboratorion näkökulma muuttuvaan standardiin 15189: 2012 mikä muuttuu? Laboratorion näkökulma muuttuvaan standardiin 15189: 2012 mikä muuttuu? Laatupäällikkö Anna-Maija Haapala osastonylilääkäri, dosentti Fimlab Laboratoriot Oy STANDARDI 15189 (2012) Suomennos standardista

Lisätiedot

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä Projektin tarve: Mihin tarpeeseen, haasteeseen tai ongelmaan projektilla haetaan

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Viite: TH01/PeRo Lapin ammattikorkeakoulu Oy Kysymykset ja vastaukset TYÖTERVEYSPALVELUIDEN HANKINTA Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Kysymykset ja vastaukset... 3

Lisätiedot

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen ATK-päivä Joensuu 27.5.2002 Pentti Itkonen Miksi strategia? Tulevaisuuteen ajautuminen Passiivinen kohtalonusko Strateginen liikkumavara koetaan vähäisenä Tulevaisuuteen sopeutuminen Menneisyyden trendit

Lisätiedot

SPB-mallin käyttäjiä. Opetustoimi Jyväskylä Tampere Kauniainen Porvoo Seinäjoki Raahe Nurmijärvi Salo Mäntsälä Akaa Tuusula Laukaa Kirkkonummi Lohja

SPB-mallin käyttäjiä. Opetustoimi Jyväskylä Tampere Kauniainen Porvoo Seinäjoki Raahe Nurmijärvi Salo Mäntsälä Akaa Tuusula Laukaa Kirkkonummi Lohja 1 SPB-mallin käyttäjiä Varhaiskasvatus Jyväskylä Kouvola Porvoo Vihti Lohja Sipoo Savonlinna Ylöjärvi Raahe Pori Nurmijärvi Kotka Kangasala Asikkala Kuopio Seinäjoki Salo Hämeenkyrö Opetustoimi Jyväskylä

Lisätiedot

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Johtavien viranhaltijoiden kokous 16.5.2017 KUNTIEN TIETOHALLINTO- JA ICT-PALVELUT MAAKUNNAN TIETOHALLINTO JA ICT- PALVELUT Hankkeen päävaiheet

Lisätiedot

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta Terveydenhuollon röntgentoiminnan asiantuntijoiden neuvottelupäivät 13.-14.4.2015, Siikaranta,

Lisätiedot

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Tuula Pehkonen-Elmi KTM, TtM (Terveystaloustiede) Aija Kettunen VTT Marjo Pulliainen TtM (Terveystaloustiede) 19.3.2014 1 Selvityksen toimijat Tilaaja ARA Toteuttaja

Lisätiedot

Palvelupaketit osana tiedolla johtamista

Palvelupaketit osana tiedolla johtamista Palvelupaketit osana tiedolla johtamista Tiedolla johtamisen teemaryhmä 18.4.2017 Sinikka Pennanen 18.5.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Talous Toiminnan, talouden ja ict:n muodostama kokonaisuus tulee rakentaa

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi Kati Korpi 23.9.2011 23.9.2011 Sisäasiainministeriön hallinnonala Virastoja Sisäasiainministeriö Ministeriön tulosohjaamia virastoja

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Sairaalapäivät 20. 21.11.2012 Sibeliustalo, Lahti Rauno Ihalainen FT, sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoidon erityisvastuualueet

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset. DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö

Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset. DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö YM:n, STM:n ja Suomen Kuntaliiton rahoittama projekti Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveysja

Lisätiedot

Potilaiden lääkitys ja NordDRG-tuotteistuksen kehittäminen 2012 25.11.2011. Mikko Rotonen, HUS Tietotekniikka

Potilaiden lääkitys ja NordDRG-tuotteistuksen kehittäminen 2012 25.11.2011. Mikko Rotonen, HUS Tietotekniikka Potilaiden lääkitys ja NordDRG-tuotteistuksen kehittäminen 2012 Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä. 25.11.2011 Mikko Rotonen, HUS Tietotekniikka Esityksen sisältö 1. Lääkityksen merkitys hoitokustannuksista

Lisätiedot

Kokonaiskustannusmalli. Kokonaiskustannusmallin soveltaminen tutkimusrahoituksessa - vaatimukset kustannuslaskennalle

Kokonaiskustannusmalli. Kokonaiskustannusmallin soveltaminen tutkimusrahoituksessa - vaatimukset kustannuslaskennalle Kokonaiskustannusmallin soveltaminen tutkimusrahoituksessa - vaatimukset kustannuslaskennalle OKM / AMK -taloushallinnon seminaari 8.5.2015 Marita Virtanen, Tekes Kokonaiskustannusmalli Miksi kokonaiskustannukset?

Lisätiedot

Kokonaiskustannusmalli Päivi Mäntysaari, 4.5.2010. Kokonaiskustannusmallin toteutus Tampereen yliopistossa

Kokonaiskustannusmalli Päivi Mäntysaari, 4.5.2010. Kokonaiskustannusmallin toteutus Tampereen yliopistossa 1 Kokonaiskustannusmallin toteutus Tampereen yliopistossa 2 Tavoitteet Kustannuslaskennan johdonmukainen liittäminen osaksi talousohjausta Kokonaiskustannusmallia ei toteuteta pelkästään yhteisrahoitteisessa

Lisätiedot

STM:n asiantuntijaryhmän. suositukset. Alueellinen kuvantamiskeskus, TAYS. Tampereen yliopisto, Seppo Soimakallio. Professori

STM:n asiantuntijaryhmän. suositukset. Alueellinen kuvantamiskeskus, TAYS. Tampereen yliopisto, Seppo Soimakallio. Professori STM:n asiantuntijaryhmän suositukset Seppo Soimakallio Professori Tampereen yliopisto, Alueellinen kuvantamiskeskus, TAYS STM:n asiantuntijaryhmä Asiantuntijaryhmän jäsenet Professori Seppo Soimakallio

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen. tilastollinen vuosikirja VERTIKAL OY TARJOUS

Varhaiskasvatuksen. tilastollinen vuosikirja VERTIKAL OY TARJOUS Varhaiskasvatuksen tilastollinen vuosikirja 2015-2016 VERTIKAL OY TARJOUS 1.11.2017 31.10.2017 VARHASIKASVATUKSEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA, VERTIKAL OY 1 Varhaiskasvatuksen tilastollinen vuosikirja 2015-2016

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 2/2016 TA 2/2016 TOT 2/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

Kuukausiraportti 1-10/ (7) HUS-Servis Tunnusluvut

Kuukausiraportti 1-10/ (7) HUS-Servis Tunnusluvut Kuukausiraportti 1-10/2016 1 (7) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta KUSTANNUSLASKENTAKOULUTUS YRITTÄJILLE. Järvenpää-talo 10.11.2009

Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta KUSTANNUSLASKENTAKOULUTUS YRITTÄJILLE. Järvenpää-talo 10.11.2009 Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta KUSTANNUSLASKENTAKOULUTUS YRITTÄJILLE Järvenpää-talo 10.11.2009 Tero Tyni, erityisasiantuntija, kuntatalous Puh 09 771 2246 Kunnan talouden ohjaus Kirjanpitopainotteisuus

Lisätiedot

Pohjoinen Sote ja tuottamisen rakenteet hanke

Pohjoinen Sote ja tuottamisen rakenteet hanke Pohjoinen Sote ja tuottamisen rakenteet hanke Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus Hallinnon tukipalveluiden tuotteistaminen Loppuraportti Syyskuu 2015 Laatija: Taneli Pikkarainen Kainuun sosiaali- ja

Lisätiedot

Rahoituksen seuranta - ohje. Ulkopuolisen rahoituksen tutkimukset

Rahoituksen seuranta - ohje. Ulkopuolisen rahoituksen tutkimukset Rahoituksen seuranta - ohje Ulkopuolisen rahoituksen tutkimukset 1.12.2016 1 Sisällys 1. Katelaskelma... 1 2. Rahoituksen toteumalaskelma... 3 3. Tutkimusten muu talouden raportointi... 4 2 1. Katelaskelma

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Juankosken, Kuopion ja Nilsiän kaupungit sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat.

Juankosken, Kuopion ja Nilsiän kaupungit sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat. SOPIMUS TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA JA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SOPIMUKSEN MUKAISESTI KUOPIOSSA 1. SOPIMUSOSAPUOLET Juankosken,

Lisätiedot

Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa

Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa Kati Myllymäki, Kouvolan terveyskeskus Miika Linna,

Lisätiedot

Ikäihmisten pitkäaikaishoidon kustannusten vertailu palveluntuottajalähtöisesti vai asiakastasolla yli palvelurakenteen?

Ikäihmisten pitkäaikaishoidon kustannusten vertailu palveluntuottajalähtöisesti vai asiakastasolla yli palvelurakenteen? Ikäihmisten pitkäaikaishoidon kustannusten vertailu palveluntuottajalähtöisesti vai asiakastasolla yli palvelurakenteen? Joonas Sakki, tutkija RAI-seminaari 4.4.2013 4.4.2013 Joonas Sakki, Ikäihmisten

Lisätiedot

Palvelupakettien käyttöönoton opit, oivallukset ja avoimet kysymykset Jutta Nieminen controller, projektipäällikkö

Palvelupakettien käyttöönoton opit, oivallukset ja avoimet kysymykset Jutta Nieminen controller, projektipäällikkö Palvelupakettien käyttöönoton opit, oivallukset ja avoimet kysymykset Jutta Nieminen controller, projektipäällikkö Varsinais-Suomen nykytilan kuvaus 27 kuntaa, väestöpohja 470 000 asukasta Sosiaali- ja

Lisätiedot

Puheenjohtajistotoimikunta 10.10.2011 / 43

Puheenjohtajistotoimikunta 10.10.2011 / 43 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Suoriteperusteinen laskutus peruspalvelukeskus Aavassa 168/02.00.00/2013 Kunnanhallitus 121 Kunnanhallitus 7.5.2012: Peruspalvelukeskus Aava on valmistellut suoriteperusteisen

Lisätiedot

Preanalytiikka tärkeä osa analytiikan laatua

Preanalytiikka tärkeä osa analytiikan laatua Preanalytiikka tärkeä osa analytiikan laatua Preanalytiikka Preanalyyttinen vaihe SFS-EN ISO 15189: 3.10 Tutkimusta edeltävät toimenpiteet Preanalyyttinen vaihe Kliinikon pyynnöstä käynnistetyt toimenpiteet/vaiheet

Lisätiedot