Päijät-Hämeen laboratorio- ja kuvantamistoiminnan kustannuslaskenta - Loppuraportti, versio 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päijät-Hämeen laboratorio- ja kuvantamistoiminnan kustannuslaskenta - Loppuraportti, versio 6"

Transkriptio

1 Päijät-Hämeen laboratorio- ja kuvantamistoiminnan kustannuslaskenta - Loppuraportti, versio 6 Sini Heino Tom Roos Anna-Kaisa Ruonala Esa-Matti Tolppanen Datawell Oy

2 Sisällysluettelo 2 1 Johdon yhteenveto 2 Toimeksianto ja työn toteutus 3 Käytetty laskentamalli ja laskennan toteutus 4 Yhteenveto kustannuslaskelmista 5 Analyysi kustannuksista ja tuottavuudesta 6 Ehdotukset jatko- ja kehittämistoimenpiteiksi LIITTEET Liite 1. Laboratorion laskentamalli. Yleinen osa. Liite 2. Kuvantamisen laskentamalli. Yleinen osa. Liite 3. Tuottajakohtaiset laskentamallien yksityiskohdat. Liite 4. Esimerkki lähtötietojen keruussa käytetystä taulukosta Liite 5. Isotoopilääketieteen tutkimusten omakustannusarvot

3 1 Johdon yhteenveto 1/4 1 Johdon yhteenveto 3 TAUSTAA HANKKEEN KOHTEENA OLEVASTA TOIMINNASTA Päijät-Hämeessä on pohdittu pisimpään Suomessa sairaanhoidollisten palvelujen alueellista järjestelyjä. Tilanne vuoden 2013 alusta: Laboratoriotoiminnan osalta: Lahden seutu on ainoa, joka ei ole yhdistänyt palvelutuotantoaan (tai liittänyt sitä johonkin suurempaan laboratorioon). Kuvantamistoiminnan osalta: 10/20 sairaanhoitopiiriä on yhdistänyt toimintansa vähintään sijaintikaupungin kanssa, keskisuurista talousalueista 3/8. Kliininen laboratoriotoiminta ja kuvantamistoiminnan toimintaprosessit ja resurssien käyttö ovat erilaisia: Laboratoriotoiminta: pääasiassa näytetutkimuksia, joiden tuloksia tulkitsee potilasta hoitava lääkäri. Prosessin päävaiheet ovat näytteenotto ja analyysitoiminta. Analyysitoiminta tapahtuu joko hajautetusti potilaan vieressä (kiireelliset tutkimukset) tai keskuslaboratoriossa. Keskuslaboratoriotoiminnassa on saavutettavissa keskittämisen etuja. Kustannukset ovat pääasiassa henkilö- ja tarvikekustannuksia (reagenssit yms.). Kuvantamistoiminta: potilas on läsnä tutkimustapahtumassa, ao. erikoisalan lääkäri vastaa pääosin tulkinnasta (lausunnoista), prosessi muistuttaa poliklinikkakäyntiä, päävaiheet ovat kuvaustapahtuma ja lausuminen. Kustannukset ovat pääasiassa henkilö- ja laitekustannuksia. Keskittämisen edut vähäisempiä kunhan tutkimuksia tehdään tarpeeksi paljon (jotta osaamista ja laiteinvestointikulut kurissa). Toiminnan taloudellisuudessa ja laadussa korostuu myös radiologityön saatavuus, jotta voidaan vältetään turhia ostopalveluja. Kummassakin toiminnassa on myös samaa toiminta- ja talouslogiikkaa Tutkimustoiminnan vaikutus potilaan hoidon laatuun ja tuottavuuteen on usein tärkeämpi kuin sisäisen tuottavuuden optimointi Taloudellisuuden saavuttamiseksi resurssit pitää saada joka työpisteessä mahdollisimman tasaiseen kuormaan (käyttöaste toiminta-aikana tasainen)

4 1 Johdon yhteenveto 2/4 1 Johdon yhteenveto 4 Toimintolaskennalla lasketut kustannukset kertovat mm. että Tällä hetkellä keskuslaboratoriotoiminnassa ja kuvantamisessa kustannustaso ovat varsin samanlaiset PHSOTEY:ssa ja Lahdessa Laboratorion ja kuvantamisen yhteisellä palvelutuotannolla maakunnan kustannusetu olisi huomattava. Hyöty on osoitettavissa laskentatavasta riippuen karkeasti suuruusluokkaan 1-1,5 milj /v *. Nykymallilla toimittaessa PSHSOTEY tuottaa palvelut hieman edullisemmin kuin peruskunnat Nykyisen toiminnan tuottavuusvaje aiheutuu laboratoriotoiminnan osalta siitä, että alueella ei ole toteutettu yhteistä keskuslaboratoriotoimintaa Esim. kliinisen kemian tutkimuksissa samat laitteet hoitaisivat koko maakunnan tuotannon, myös mikrobiologiassa PHSOTEY kapasiteetti saataisiin nykyistä tehokkaampaan käyttöön. Kuvantamistoimintojen osalta hajanainen tuotantomalli on osaltaan johtanut ulkopuolisten korkeakatteisten palvelujen ostamiseen Lahden ostopalveluissa vuonna 2011 on nähtävissä vähintään 50% korkeammat kustannukset verrattuna vaihtohtoiseen yhteistuotantoon (vuosivaikutus yli e/v) Yhteenvetona on todettava, että tehdyt laskelmat eivät tue peruskunnissa esillä ollutta väitettä, että nykyinen palvelujen tuottamistapa olisi kunnille taloudellisesti edullisin Käsitys perustunee PHSOTEY nykyiseen hinnoitteluun, joka johtaa todellisia kustannuksia korkeampiin hinnastohintoihin koskapa tutkimushintoja rasitetaan keskussairaalan toimintaprofiilista lähtevillä lisäkustannuksilla (erityisesti päivystystoiminnalla) = ovat laskennallisia kustannusleikkauksia sen takia, että toteuttaminen ei ole automatiikkaa, vaan vaatii johtamistoimenpiteitä ja aikaa

5 1 Johdon yhteenveto 3/4 1 Johdon yhteenveto 5 Työn kuluessa tehdyt muut havainnot Kaikki yksiköt: kirjanpidon tiliasetelmat kaipaavat uudistamista johdon laskentatoimen näkökulmasta. Nyt samoille tileille kirjautuu täysin erityyppisiä kustannuseriä, mikä haittaa resurssien käytön seurantaa ja johtamisessa relevanttien tietojen käyttöä. Lahden kaupunki: tietojärjestelmät osoittautuvat puutteellisiksi suoritetuotannon seurannan osalta. Esim. ostotutkimuksista ja päivystystoiminnasta ei saatu projektin aikana tietoa (kts. myös alla). Lahden kaupunki: kuvantamistutkimusten tilausprosessi tulisi muuttaa siten, että radiologian yksikkö vastaa kaikista tutkimuksista ja mahdollisesti tarvittavasta alihankinnasta. Nyt osastot tilaavat ohi radiologian yksikön tutkimuksia ulkopuolisilta palvelun tuottajilta (perustuen toki kilpailutettuihin palveluihin). Heinolan laboratoriotoiminta: tuottavuusluvuissa näkyy omaksuttu toimintamalli: a) omana toimintana on pidetty vain näytteenottoa ja pikatutkimuksia (POC-tutkimukset), b) keskuslaboratoriopalvelut ostetaan muualta (PHSOTEY:sta). Koska PHSOTEY keskuslaboratoriotoiminnan hintoja rasittavat päivystystoiminnan kustannukset, niin Heinolan tuottavuus näyttää huonolta. Yhteenvetona voi todeta, että laskennan kohteena olevissa yksiköissä johtamisen painopiste on ollut ymmärrettävästi muualla kuin kustannusten hallinnassa tai tuottavuuden parantamisessa. Tosin myönteisiä poikkeuksiakin löytyi.

6 1 Johdon yhteenveto 4/4 1 Johdon yhteenveto 6 Toimeksiannosta lähteviä suosituksia siltä varalta, että Päijät-Hämeessä päädytään laboratorio- ja/tai kuvantamistoimintojen yhdistämiseen. (Ei kattava luettelo): Laboratoriotoiminta: keskuslaboratorion perustaminen (alueen laboratoriotoimintojen yhdistäminen), näytteenottotoiminnan siirtäminen soveltuvin osin kliinisten yksiköiden hoidettavaksi. Hinnoittelun muuttaminen paremmin vastaamaan todellisia kustannuksia. Ostotoiminnan kotiuttaminen niiden tutkimusten osalta, joiden määrät ovat riittävän suuria. Kuvantamistoiminta: kilpailukyvyn kehittäminen ainakin johtamisen, tulospalkkauksen ja ehkä työaikajärjestelyjen keinoin. Ostotoiminnan kotiuttaminen niiden tutkimusten osalta, joiden määrät ovat riittävän suuria. Hinnoittelun muuttaminen vastaamaan paremmin todellisia kustannuksia. Johdon ja keskijohdon rekrytointi siten, että varmistetaan tahto ja osaaminen realisoida tuottavuuden ja laadun parantaminen Johtamisjärjestelmää kehitetään (mahdollisesti ulkopuolisella avulla) ja sen osana tulospalkkiojärjestelmä otetaan käyttöön ainakin kuvantamistoiminnassa Tietojärjestelmiä kehitetään siten, että käytettävissä on riittävät ominaisuudet jatkuvaan henkilötyön tuottavuuden seurantaan ja sitä kautta tuki tulospalkkiojärjestelmään. Panostetaan taloushallintoon ja siten varmistetaan riittävän tarkka kustannuslaskenta hinnoittelun pohjaksi sekä raportointi johtamisen tueksi.

7 2 Toimeksianto ja työn toteutus 2 Toimeksianto ja työn toteutus

8 Toimeksianto ja työn toteutus 2 Toimeksianto ja työn toteutus 8 Työn laatimistapa Laskentamallina käytettiin Datawell Oy:n vastaavissa hankkeissa käyttämää toimintolaskentamallia Laskentamalli jouduttiin sovittamaan käytössä oleviin lähtötietoihin Lähtötiedot olivat talous- ja suoritekirjanpidon toteutumatiedot vuodelta Lisäksi osallistuvien yksiköiden asiantuntijat tuottivat toimintokohtaisia tarkennuksia varten tarvittavat lähtötiedot ml. resurssien ja toimintojen kustannusten ajuritiedot. Datawell laskentatiimi suoritti kaikki kustannuslaskennat Osallistuvien yksiköiden ja Datawell asiantuntijat pitivät yhteensä 6 puolen päivän tilaisuutta ja kymmeniä puhelin- tai etäneuvotteluja. Tärkeimmät poikkeamat alkuperäisistä suunnitelmista Lähtötietojen käyttökelpoisuus ei vastannut lähtöolettamuksia, tämän takia tutkimusten omakustannusarvojen laskentaa ei voitu toteuttaa lukuun ottamatta yhtä mallilaskentaa (PHSOTEY isotooppitutkimukset). Laskennan tarkkuutta ja vertailukelpoisuutta haittasi Lahden osalta se, että laboratorion ja kuvantamisen osalta ei-virka-aikaista päivystystoimintaa ei saatu tietojärjestelmistä tilastoitua. Lisäksi Lahdessa ei tietojärjestelmien takia saatu laboratorion lähipistetoimintaa tarkasti erilleen. Aikataulujen ja työmäärien toteutumat Valmistumisaikataulu muuttui työn kuluessa lähtötietojen tarkistusten, laskentamallin vaihtamisen ja kevät- ja kesälomakausien takia alkuperäisestä toukokuu 2012 syyskuuhun Työmäärät ylittyivät noin viisinkertaisesti alkuperäisestä arviosta Laskutuksessa sovittiin ylimääräisestä 10 htpv laskutettavasta työmäärästä, yhteensä laskutettu työmäärä oli 36 htpv.

9 Toimeksianto 2 Toimeksianto ja työn toteutus 9 Toimeksiannon lähtökohtana oli LKL-ohjausryhmän kokouksessa esitelty selvitysmiesten raportti (tekijät: Tuomola, Punnonen) Ote em. raportista (sivu 15): Samoin esille on nostettu näkemyksiä siitä, että nykyinen palvelujen tuottamistapa on taloudellisesti edullisin kunnille. Selvityshenkilöt katsovat, ettei tätä kyetä analyyttisesti käytettävissä olevien tietojen perusteella osoittamaan, eikä sen selvittäminen ole mahdollista ilman perusteellista toimintolaskentapohjaista ja aikaa vievää tutkimusta. Toimintolaskentaa ei ole suoritettu minkään LKL palvelun osalta eikä kustannusten yhdenmukaista kohdentamista eri organisaatioissa ole varmistettu. Toimeksiantona oli tuottaa edellä mainittu toimintolaskenta Lisäksi tavoitteena oli kerätä jatkosuunnittelua varten tarvittava tietokanta alueen kyseisten palvelujen tuotannosta ja käytetyistä resursseista.

10 Yhteenveto toimeksiannosta 2 Toimeksianto ja työn toteutus 10 PHSOTEY tarjouspyynnön mukaisesti kustannuslaskentaprojektin tavoitteiksi sovittiin: vertailukelpoisten kustannustietojen tuottaminen vuodelta 2011 PHSOTEY:n alueen kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän sekä Lahden ja Heinolan kaupunkien) laboratoriotoiminnan ja kuvantamistoiminnan (1) toimintokohtaisista kokonaiskustannuksista sekä (2) tuotteiden omakustannusarvoista tuottaa tarkoitettuun käyttöön soveltuvat laskennalliset tuloslaskelmat tuotantopaikoittain käyttäen kustannuksina todellisia kokonaiskustannuksia ja tuottoina standardihintoja kuvata tuotteiden kustannuspainot liikelaitoksen tuotteiden tulevaa hinnoittelua varten Suunnitellut aikataulut ja työmäärät Aikataulutavoite oli saada laskelmat valmiiksi huhtikuussa 2012 Työmääräksi arvioitiin Datawell osalta 26 htpv ja PHSOTEY, Lahti ja Heinolan osalta 4-5 htpv per laboratorion tai kuvantamisen toimintokokonaisuus ja 4-5 htpv taloussuunnittelijalta

11 Toimeksiannon rajaukset 2 Toimeksianto ja työn toteutus 11 Tärkein rajaus oli se, että toiminnallisten järjestelyjen kustannusvaikutukset rajattiin työn ulkopuolelle Tämä työ keskittyi nykytilan perustietojen keruuseen ja analysointiin Toinen käytännön rajaus oli käytettävissä oleva työmäärä (26 htpv) Työmäärän takia tehtiin rajauksia, joilla pyrittiin maksimoimaan tulosten käyttö päätöksenteossa Laskennan ensisijaiseksi kohteeksi valittiin etenkin PHSOTEY ja Lahden kaupungin samanlaiset toiminnot ml. ostopalvelutoiminta. Mukana myös Heinola. Laskennan pääkohteeksi valittiin virka-aikainen toiminta. Verrattuna aikaisempiin laskelmiin tässä hankkeessa pyrittiin nimenomaan eliminoimaan tutkimusvalikoiman erojen ja toiminnalliset erojen vaikutukset kustannuksiin Erityisesti päivystystoiminnan vaikutukset erotettiin kunkin yksikön toiminta- ja kustannusluvuista Kaikista toiminnoista kerättiin kuitenkin perustiedot ( tietokanta ) Eri yksiköiden toiminnan vertailu perustui yksikkö-/erikoisala/tuotantolinjakohtaisiin katetuottolaskelmiin (toimeksiannossa: laskennallinen tuloslaskelma ) Työn kuluessa luovuttiin alkuperäisestä tavoitteesta laskea tuotteiden omakustannusarvot Lähtötiedot kerättiin, mutta tarkastus osoitti, että käytettävissä olevilla lähtötiedoilla omakustannusarvojen esittäminen ei lisäisi tulosten käyttökelpoisuutta Mallilaskelma OKA-arvoista laadittiin kuitenkin isotooppilääketieteen erikoisalalta. Muiltakin erikoisaloilta vastaavat omakustannusarvot ovat suoraviivaisesti tuotettavissa lisätyöllä ja sopimalla eri organisaatioiden yhteisistä laskentasäännöistä.

12 Yhteenveto työn toteutuksesta 2 Toimeksianto ja työn toteutus 12 Organisointi Työn johtoryhmänä toimi PHSOTEY:n, Lahden kaupungin ja Heinolan kaupungin lääketieteellisten palvelujen ohjausryhmä (LKL-ohjausryhmä) Sairaanhoitopiirin johtaja Jouni Mutanen PHSOTEY:sta on toiminut yhteyshenkilönä Datawell Oy:lle Projektipäällikkönä on toiminut DI Saija Halme ja vastuukonsulttina LL Esa-Matti Tolppanen Datawell Oy:sta Työryhmät Projektissa on ollut kaksi työryhmää, yksi kuvantamisesta ja yksi laboratoriosta. Työryhmien toimintaan on osallistunut toiminnan asiantuntijoita ja talousasiantuntijoita kaikista yksiköistä. Datawellin projektiryhmä: Tiedonkeruu, laskenta: KTM Sini Heino ja DI, farmaseutti Anna-Kaisa Ruonala. Laskentamalli ja analyysit: LL Esa-Matti Tolppanen ja SHJ, MBA Tom Roos Yhteenveto työskentelytavasta Laskennan lähtötiedot tuottivat PHSOTEY, Lahden ja Heinolan asiantuntijat. Tiedot koottiin lähtötieto-excelien ja tarkentavien puhelinkeskustelujen avulla. Kustakin asiakasorganisaatiosta kuvantaminen ja laboratoriot erikseen Kuvantamistoiminnan lähtötiedoissa hyödynnettiin v Datawell toimittaman Ecomed ICS työkalulla tehtyä laskentaa Lähtötietojen käytiin asiakkaiden kanssa läpi työkokouksissa, ja tarvittavia ja saatuja lähtötietoja tarkennettiin asiakkaiden kanssa laskennan edetessä

13 Projektin toteutuksesta: suunnitelmat - toteutuma 2 Toimeksianto ja työn toteutus 13 Työ osoittautui alkuperäistä arviota huomattavasti työläämmäksi ja aikataulut siirtyivät Työmäärät ylittyivät moninkertaisesti, aikataulu siirtyi 5/2012 9/2012 Työmäärän ylityksistä sovittiin alkuperäisen 26 htpv lisäksi 10 htpv lisäosasta. Perusteluna ylitykselle oli kummallekin osapuolelle yllätyksenä tulleet, Datawell:sta johtumattomat lähtötietojen laatuongelmat. Pääasialliset syyt aikataulujen siirtymiseen ja työmäärien ylitykseen: Työn aloituksen siirtyi, mistä aiheutui työn siirtyminen kevään ja kesän lomakaudelle. Viivästymisen vaikutti siihen, että suunniteltuja kokeneita laskentahenkilöitä ei ollut käytettävissä hankkeeseen. PHSOTEY:ssa toteutettu kustannuslaskentamalli ei soveltunut vertailulaskelmiin erityisesti sen takia, että päivystyksen ja lähitoimipisteiden kustannuksia ei oltu huomioitu tämän hankkeen tarpeiden mukaisesti Yksiköiden käyttämät tuoteluettelot eivät olleetkaan kansallisten suositusten mukaisia (riittävän paljon poikkeuksia) Kirjanpidon tiliasetelmat olivat laskentaa varten osoittautuivat liian karkeiksi ja tilit sisälsivät laskennan kannalta täysin erilaisia menoeriä. Suoritetietoja ei saatu tietojärjestelmistä suoraan laskentamallissa tarvittavalla tavalla. Ei-virkaaikainen toiminnan suoritteet ja resurssit sekä ostopalvelujen tietojen tuottaminen osoittautui työlääksi tai mahdottomaksi joissakin yksiköissä. Koulutukseen / tiedon tasaukseen varattiin liian vähän aikaa. Poikkeamien syyt käsiteltiin tarkemmin elokuun LKL-ohry kokouksessa ja selostuksen perusteella hyväksyttiin lisätyö

14 3 Laskenta 3 Käytetty laskentamalli ja laskennan suorittaminen

15 Laskentamalli 3 Laskenta 15 Työssä sovellettiin toimintolaskentamallia, jossa kustannukset kohdistettiin ensin toiminnoille ja sen jälkeen toimintojen kautta tuotteille (tosin tuotelaskenta rajattiin pois, kts. Luku 2) Toiminnot määriteltiin varsin yksityiskohtaisiksi. Päätoimintoja ovat esimerkiksi yksittäinen laite tai laitekokonaisuus tai tuotantolinja. Tukitoiminnot Itse tehdyt ja muualta (oma kunta/kuntayhtymä tai ostot) hankitut tukipalvelut yhteismitallistettiin Tukitoimintojen järjestämistapaerot eivät vaikuta laskelmiin Tukitoiminnot kohdistettiin päätoiminnoille aiheuttamisperiaatteella (varsin tarkalle tasolle) käyttäen asiantuntijoiden arviota ( rvu-kertoimia relative value units / käyttöä kuvaavat suhdeluvut) Resurssilajikohtaiset kirjanpidon (puhdistetut) kokonaiskustannukset kohdistettiin toiminnoille käyttäen rvu-kertoimia Päätoiminnot ja tuotteet Määrällisesti ja resurssien käytön kannalta tärkeimmät tuotteet ovat yksittäisiä tutkimusnimikkeitä, joten tutkimusten vaatimusprofiilit ja niiden muutokset näkyvät luvuissa Tuotteistuksessa on mukana myös sellaisia tuotteita, joilla tällä hetkellä ei ole tuotteistusta eivätkä ole mukana edes sisäisessä laskutuksessa: päivystys-, näytteenotto-, lähipistetoiminta, asiakkaille tuotettu meeting-toiminta, tukilaboratoriotoiminta, ulkopuolisille tuotettu koulutus jne nämä toiminnot eivät rasita virka-aikaista normaalin palvelutuotannon kustannuksia Tuotteiden omakustannukset ovat täyskatteisia Tuotteille on kohdistettu kaikki niiden tuottamisesta aiheutuva resurssien käyttö ja siis kustannukset. Pois on jätetty vain joitakin yhtymän tai kaupungin hallinnosta aiheutuvia kuluja.

16 Laskennan eteneminen, tuotteiden omakustannusarvot 3 Laskenta 16 1 Yksikkökohtaiset kokonaiskustannukset - Kirjanpidosta lähtöeurot (taloushallinnon ja yksikön asiantuntijat). Jako resurssilajeihin. Taloussuunnittelijat ja Datawell asiantuntijat. 2 Toiminnot - Pää- ja tukitoiminnot: Toimintojen ryhmittely ja keskinäiset riippuvuudet. Lab ja kuv- toiminnan asiantuntijat. Datawell dokumentoi. 3 Kustannukset tukitoiminnot päätoiminnot - Toiminnoittain resurssilajien suhteellinen käyttö (asiantuntijat) - Tukipalvelujen (omat, muilta hankitut) kohdistus päätoiminnoille aiheuttamisperiaatteella - Datawell teki laskelmat asiantuntijoiden antamien käyttötietojen perusteella 4 Suoritteet/tuotteet päätoiminnoittain - Toimintokohtaisesti suoritenimikkeittäin lukumäärät lab-, kuv -tilastoista. Asiantuntija-arviot resurssien kohdistumisesta tuotteille. 5.1 Toimintokokonaisuuksien katetuotto 5.2 Tuotteiden OKA- /omakustannusarvot - Toimintokohtainen katetuotto: standardihinnoilla tuotot, omat todelliset kustannukset - (Tuotteiden OKA: Kokonaiskustannukset jaetaan toiminnoittain suoritteille asiantuntijoiden antamien tietojen mukaisesti (Datawell). Rajattiin työn ulkopuolelle.)

17 Esimerkki Patologian tiedonkeruulomakkeesta 17 Kapasiteetti käytössä (%) Osastonhoitaja (FTE) Bioanalyytikot (FTE) Lääkäri (FTE) Sairaalasolubiologi, ylikemisti Muu oma hlöstö (obduktioapulain en) (FTE) Ostettu työ (as.tuntijat yms.) (EUR) Reagenssit ja tarvikkeet; osuus tilikauden ostoista Laitteet; osuus kustannuksi sta Laitteen/ laitteiston hankintatapa (osto, leasing, huoltoleasing, käyttökorvaus) Ostolaitteet: hankintavuosi ja taloudellinen käyttöikä Ostolaitteet: laitteen hankintahinta ja/tai uushankintaarvo (EUR) TOIM INNOT Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Osto/leasing/ huoltoleasing/ käyttökorvaus (jos useita laitteita, niin kaikista tiedot) Toteuma YHTEENSÄ ANALYYSITOIMINNOT PATOLOGIA Sytologia -- alla resurssilajit -- henkilökunta 2,30 0,50 0, ; ostot tilikauden aikana 0,09 -- Mikroskooppi Eclipse nro L ,10 osto 2007, 5 vuotta Mikroskooppi Eclipse nro L ,10 osto 2007, 5 vuotta Tutki.mikroskooppi nro L ,10 osto 2009, 5 vuotta Konsult.mikroskooppi nro L ,10 osto 2010, 5 vuotta Immunohistokemia -- alla resurssilajit -- henkilökunta 1,00 0,70 0, ; ostot tilikauden aikana 0,46 -- Rotaatiomikrotomi nro L ,00 osto 2007, 5 vuotta 13748,61 -- Värjäysautomaatti nro L ,00 osto 2008, 5 vuotta Mikroskooppi Eclipse nro L ,16 osto 2007, 5 vuotta Mikroskooppi Eclipse nro L ,16 osto 2007, 5 vuotta Tutki.mikroskooppi nro L ,16 osto 2009, 5 vuotta Konsult.mikroskooppi nro L ,16 osto 2010, 5 vuotta Tiedonkeruulomakkeella tiedot a) toimintojaosta, b) kunkin toiminnon resurssien käytöstä resurssilajeittan (suhdelukuina, henkilötyövuosina, pinta-aloina, jne.) 2) Taloussuunnittelijoilta kerättiin tiedot resurssilajeittain kokonaiskustannuksista 3) Datawell jakoi resurssilajeittain kokonaiskustannukset pää- ja tukitoiminnoille 4) Datawell kohdisti tukitoiminnot asiantuntijoiden ohjeiden mukaisesti päätoiminnoille

18 Kustannuslaskennan eteneminen - Esimerkki patologian päätoimintojen kokonaiskustannuksista 18 Patologian päätoiminnot (osittainen lista): Tarkempi zoomaus yhteen toimintoon: Immunohistokemia Henkilöstö Laite Muut kustannukset Tarvike Tila Tukitoiminnot Isot_preparaatit Henkilöstö Laite Muut kustannukset Tarvike Tila Tukitoiminnot Lääketieteellinen_obduktio Henkilöstö Laite 3732 Muut kustannukset 6660 Tarvike 7121 Tila Tukitoiminnot Lääketieteelliset obduktiot Tarvike Apteekki ja verivalmisteet Henkilöstö Bioanalyytikot Henkilöstö Henkilökunnan muut kust. 589 Henkilöstö Kemistit, fyysikot ja vastaavat 253 Laite Laitepoistot Laite Laitteen huoltokustannukset Henkilöstö Lääkärit Henkilöstö Muut palkat Tarvike Muut tarvikekustannukset 196 Tila Muut tilakustannukset Muut kustannukset Yleiskustannus Tukitoiminnot Omat tukitoiminnot Tukitoiminnot IT 301 OKA-arvot olisi laskettu siten, että suoritemäärällä katetaan päätoiminnon kokonaiskustannukset -Esim. kun lääk. Obduktioita oli 122 kpl/v -Niin yhden obduktion OKA on / 122 =768 e (Yksinkertaisuuden vuoksi 1 tuote, todellisuudessa tuotteita 2)

19 Yhteismitallistamisen pääkohta on keskittyä valittujen toimintokokonaisuuksien virka-aikaiseen toimintaan 3 Laskenta 19 PHSOTEY Lahti Heinola Näytteenotto 1 Näytteenotto 2 Näytteenotto 3 Näytteenotto 4 Näytteenottotoiminta Tuotelinja 1 Tuotelinja 2 Tuotelinja 3 Tuotelinja 4 Näytteenottotoiminta Analyysitoiminta Virka-aikainen Näytteenotto 1 Näytteenotto 2 Näytteenotto 3 Näytteenotto 4 Näytteenottotoiminta Tuotelinja 1 Tuotelinja 2 Tuotelinja 3 Tuotelinja 4 Näytteenottotoiminta Analyysitoiminta Virka-aikainen Lähinnä kliininen kem&hemat ja mikrobiologia Näytteenotto 1 Näytteenotto 2 Näytteenotto 3 Näytteenotto 4 Näytteenottotoiminta Tuotelinja 1 Tuotelinja 2 Tuotelinja 3 Tuotelinja 4 Näytteenottotoiminta Analyysitoiminta Ostetut palvelut Ostetut palvelut Ostetut palvelut Ei-virka-aikainen toiminta ( päivystys ) Ei-virka-aikainen toiminta ( päivystys ) Ei-virka-aikainen toiminta ( päivystys ) Lähipistepalvelut Muu palvelut asiakkaille (esim. tukilab.toiminta) Lähipistepalvelut Muut palvelut asiakkaille HUOM. Osassa laskelmissa ostetut palvelut tai ei-virkaaikainen päivystystoiminta mukana

20 Laskentamallin yksityiskohtia - Toimintokohtaisten kokonaiskustannusten laskenta 3 Laskenta 20 Laskennan ensi sijaisena kohteena olevat toiminnot: Laboratorio Ne keskitetyt toiminnot ( keskuslaboratoriotoiminnot ), joita on kaikissa kolmessa organisaatiossa Kliininen kemia ja hematologia, mikrobiologia sekä keskuslaboratorion hoitama näytteenotto Virka-aikainen toiminta Kuvantaminen Kaikki keskitetyt toiminnot Virka-aikainen toiminta Tärkein erikseen laskettava toimintakokonaisuus on ei-virka-aikainen päivystystoiminta (joka esimerkiksi noin 30% PHSOTEY laboratorio- ja kuvantamistoiminnasta) Kaikista toiminnoista kerättiin perustiedot, jotta kaikki resurssien käyttö voitiin kohdistaa aiheuttajalleen. Lisäksi näin luotiin toimeksiannon mukainen tietokanta.

21 3 Laskenta Laskentamallin yksityiskohtia - SUUNITELMA tuotteiden omakustannusarvojen laskennasta 21 Päätoimintojen ja yksityiskohtaisella tasolla tuotantolinjojen resurssikohtaiset kustannuserät kohdistettiin tutkimuksille asiantuntija-arvion perusteella Esimerkkinä rtg-hoitajatyön suhteellinen tarve per tutkimusnimike tai Reagenssikustannus per tutkimusnimike Laskentamalli huolehtii siitä, että resurssilajeittain jaettava kokonaiskustannus on vain ao. toiminnon käyttämä kokonaissumma Laskentamalli ei ole herkkä asiantuntija-arvioiden eroille Niiden kustannuserien osalta, joiden kohdalla ei ole ilmoitettu tutkimuskohtaista resurssin kulutusta, kustannuserät on jaettu tasaisesti tuotteille pääosin tutkimusmäärien mukaan Toteutettu vain malliksi isotooppilääketieteen tutkimuksille. KTS. LIITE 5.

22 Laskennallinen katetuotto 3 Laskenta 22 Tärkein kustannuslaskelmat ovat toiminto- ja yksikkökohtaiset laskennalliset katetuottoprosesentit. Laskennan kuvaus alla: Yksikön tai tuotantolinjan myyntituotot Tuote 1 lkm x Nimikkeen standardihinta Tuote 1 tuotot 1 Tuote 2 lkm x Nimikkeen standardihinta Tuote 2 tuotot 2 Tuote 3 lkm x Nimikkeen standardihinta Tuote 3 tuotot 3... jne. Laskennalliset Myyntituotot yhteensä Kustannukset Todelliset kustannukset yhteensä KATETUOTTO Myyntituotot YHTEENSÄ Kustannukset YHTEENSÄ Katetuotto % Katetuotto% = Katetuotto / Myyntituotot YHTEENSÄ * 100 Katetuotto% kertoo siis palvelutuotannon tehokkuudesta verrattuna referenssilaboratorioon Mitä olisi maksanut jos olisi ostettu listahinnoilla (olisi hankittu muualta) Laskelmissa käytetty Datawell standardihintaa (= kahden asiakkaan hinnaston hintoja, joista tiedetään että ne perustuvat kustannuslaskentaan). Pyritty korjaamaan ääripoikkemat / mahdolliset virheet. Näin ollen tuotot mittaavat myös sitä, että millainen kustannus olisi pitänyt syntyä kyseisellä tuotannolla.

23 4 Yhteenveto kustannuslaskelmista 4 Yhteenveto kustannuslaskelmista

24 4 Yhteenveto kustannuslaskelmista 4 Tietojen laadusta ja kustannuslaskelmien käyttökelpoisuudesta 24 Laskentamalli ottaa huomioon mm. seuraavat seikat: Päivystystoiminta ja lähipistetoiminta ovat omia toimintojaan (eivätkä rasita keskuslaboratoriotoiminnon kustannuksia) Tukipalvelujen järjestämistavan erot on eliminoitu siten, että järjestämistavasta riippumatta tukipalvelut rasittavat samalla tavalla päätoimintoja (ja siten tuotteita) Toimintaprofiilin erot tulevat otetuksi huomioon tutkimusprofiilin lisäksi mm. tukilaboratoriotoiminta, erikoissairaanhoidon kuvantamisen laaja meeting-toiminta (osa kliinistä laadunvarmistusta) jne. Yhtymän tai kunnan johtamisesta ja yleishallinnosta aiheutuvat kulujen vaikutus on poistettu Laskennan laatuun, käyttökelpoisuuteen ja tulkintaan vaikuttavia seikkoja Lahden laboratorion ja kuvantamisen päivystystoiminnan suorite- ja kustannusluvut perustuvat Datawell asiantuntijoiden arvioon (5% laboratoriossa ja 10% kuvantamisessa kaikesta toiminnasta mikä todennäköisesti muuttaa Lahden lukuja todellisuutta hieman paremmiksi päivystyshintoja käytetty myös osalle ei-päivystystutkimuksia). Laboratorion tutkimuslukumääriin vaikuttaa keinotekoisesti se onko suoritteina paketti- vai osatutkimukset (mutta ne on standardihinnoiteltu oikein laskelmissa) Kuvantamistoiminnan lähtötiedon puutteiden vuoksi tutkimusnimikkeiden jako tuotantolinjoihin/ tutkimusryhmiin ei ollut mahdollista käytettävissä olevalla työmäärällä. Kaikki tutkimukset ovat kuitenkin mukana päälaskelmassa (katetuottolaskelma) Eräät ostopalveluerät saattavat sisältää vielä omaan tuotantoon liittyvää palvelusten tai tarvikkeiden ostoja mikä voi mm. vääristää ostopalvelujen / oman tuotannon kustannuksia. Edellä selostetun perusteella laskelmien arvioidaan olevan käyttökelpoisia Kaikki toiminnot: toimintokohtaiset kokonaiskustannukset ja koko yksikön katetuottolaskelmat Laboratoriotoiminta: erikoisalakohtaiset katetuottolaskelmat Kuvantamistoiminta: yksikkökohtaiset katetuottolaskelmat

25 Yksiköiden toimintaprofiileja ja kokonaisresursseja kuvaavat luvut 4 Yhteenveto kustannuslaskelmista 25 Vertailukelpoinen keskuslaboratoriotoiminta (mukana ostetut palvelut) Laboratoriotoiminnan tutkimusten lkm Laboratoriotoiminnan kustannukset PHSOTEY Lahti PHSOTEY Lahti Heinola Heinola Kliininen kemia Kliininen mikrobiologia Näytteenotto 0 Kliininen kemia Kliininen mikrobiologia Näytteenotto Oman keskuslaboratorion tutkimusvalikoima PSHOTEY: 941 kpl, Lahti: 513 kpl ja Heinola: 398 kpl Kliinisen kemian & hemat tutk keskihinta standardihinnoin PSHOTEY: 4,40, Lahti: 3,10 ja Heinola: 3,10 Mikrobiologian tutkimusten keskihinta standardihinnoin PHSOTEY: 17,10 e, Lahti: 10,60 e, Heinola: 14,00 e (- Keskihinta kuvaa tässä sitä kuinka resursseja kuluttavia tutkimuksia tehdään omassa yksikössä)

26 Yksiköiden toimintaprofiileja ja kokonaisresursseja kuvaavat luvut 4 Yhteenveto kustannuslaskelmista 26 Näytteenotto on merkittävä osa laboratoriotoimintaa PHSOTEY Lahti Heinola % % % Kliinisen kemian ja mikrobiologian kustannukset % % % Näytteenoton kustannukset % % % Yhteensä % % % Näytteenotto on kallein yksittäinen tuote kaikissa yksiköissä, keskikustannukset PHSOTEY: 6,70 e/näytteenotto Lahti: 11,0 e (huom. toimintaprofiiliero) Heinola: 8,30 e (Kun esimerkiksi tavallisten tutkimusten omakustannukset ovat alle 1 euron)

27 Toimintokohtaiset katetuottolaskelmat - Laboratoriotoiminnot 4 Yhteenveto kustannuslaskelmista 27 Eri tutk.nim. lkm Lkm Kust "Tuotot" "Käyttökate" "Käyttökate%" KLIININEN KEMIA (OMAT + OSTOPALVELUT) PHSOTEY % Lahti % Heinola % KLIININEN KEMIA (VAIN OMA TOIMINTA) PHSOTEY % Lahti % Heinola % KLIININEN MIKROBIOLOGIA (OMAT + OSTOPALVELUT) PHSOTEY % Lahti % Heinola % KLIININEN MIKROBIOLOGIA (VAIN OMA TOIMINTA) PHSOTEY % Lahti % Heinola Tarkemmin kts. liitetiedosto Tulkinta: mitä korkeampi laskennallinen katetuotto %, sitä parempi tuottavuus

Kustannukset per potilas laskenta ohjaamaan asiakaskeskeistä johtamista

Kustannukset per potilas laskenta ohjaamaan asiakaskeskeistä johtamista Kustannukset per potilas laskenta ohjaamaan asiakaskeskeistä johtamista Petra Kokko, toimialajohtaja 16.2.2017 16.2.2017 Page 1 Petra Kokko Kokonaiskustannuslaskenta Sisältö Välisuoritelaskenta ja potilaskohtainen

Lisätiedot

Tuotteistaminen yhteistoiminta-alueella

Tuotteistaminen yhteistoiminta-alueella Tuotteistaminen yhteistoiminta-alueella Alustus kuntatalossa KUNTALIITOSVERKOSTON JA YHTEISTOIMINTA- ALUEVERKOSTON TAPAAMINEN Tero Tyni, tero.tyni@kuntaliitto.fi Erityisasiantuntija, Kuntatalous Puhelin

Lisätiedot

KUSTANNUSLASKENTA PATOLOGIAN LBORATORION TOIMINNAN KUVAAJANA

KUSTANNUSLASKENTA PATOLOGIAN LBORATORION TOIMINNAN KUVAAJANA KUSTANNUSLASKENTA PATOLOGIAN LBORATORION TOIMINNAN KUVAAJANA Labquality days 7.2.2014 Olayinka Raheem HUSLAB Patologian ja genetiikan vastuualue Kustannuslaskenta 2 Kustannuslaskenta 3 Kustannuslaskenta

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kustannukset vertailukelpoisiksi. 14.11.2012 Sami Rantanen

Perusterveydenhuollon kustannukset vertailukelpoisiksi. 14.11.2012 Sami Rantanen Perusterveydenhuollon vertailukelpoisiksi 14.11.2012 Sami Rantanen Kustannuskohdistuksen malli Kaikki Käynnin suorat Käynnin suora työaika Vyörytetyt henkilöstökulut Muut kulut Käyntikohtaiset Sami Rantanen

Lisätiedot

Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet. Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri

Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet. Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri KHSHP Fimlab laboratorioiden yhteistyöhanke Markku Järvinen, johtajaylilääkäri, KHSHP

Lisätiedot

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus.

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus. HALLITUS 178 16.12.2015 ESITYS VUODEN 2016 PALVELUHINNASTOKSI 613/02/05/00/02/2014 HALL 178 Palveluiden tuotteistus vuonna 2016 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa DRG-päivät 3.-4.12.2015, Lahti Sisältö PHSOTEY:n tuottamat palvelut Nykyinen suunnitteluprosessi Alueellisen suunnittelun seuraava askel

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

KIEKUN TUKI KUSTANNUSLASKENNALLE. Juho Ajo, ratkaisupäällikkö Valtiokonttori, Kieku

KIEKUN TUKI KUSTANNUSLASKENNALLE. Juho Ajo, ratkaisupäällikkö Valtiokonttori, Kieku KIEKUN TUKI KUSTANNUSLASKENNALLE Juho Ajo, ratkaisupäällikkö Valtiokonttori, Kieku Esityksen sisältö Palkkakustannusten jako nykytilanne ja kehittämissuunnitelmat Kustannusten kohdentamismalli tilanne

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaalan toiminnan kuvaus. Ohjeet työryhmille Kevät 2016 Tuula Pahkala, Miia Palo

Tulevaisuuden sairaalan toiminnan kuvaus. Ohjeet työryhmille Kevät 2016 Tuula Pahkala, Miia Palo Tulevaisuuden sairaalan toiminnan kuvaus Ohjeet työryhmille Kevät 2016 Tuula Pahkala, Miia Palo Toiminnan muutoksen suunnittelu / hankesuunnitelmavaihe Vanhaa toimintaa ei uusiin tiloihin Tilatarpeiden

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa

Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa Kaarina Tanttu, VSSHP, T- Pro hanke VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI kaarina.tanttu@tyks.fi HOSPITAL DISTRICT OF VARSINAIS-SUOMI Hoitolinjojen sairaalan

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa. Hilkka-Helena Vesala

Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa. Hilkka-Helena Vesala Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa Digitaalinen kuvantaminen -hanke Digitaalisella kuvantamisella tarkoitetaan tuotantoprosessia, jossa kuvaus, diagnostinen tarkastelu,

Lisätiedot

Kuntien taloudellisuus- ja tuottavuusvertailun kehittäminen. Kuntien tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Tommi Oikarinen

Kuntien taloudellisuus- ja tuottavuusvertailun kehittäminen. Kuntien tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Tommi Oikarinen Kuntien taloudellisuus- ja tuottavuusvertailun kehittäminen Kuntien tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 12.6.2014 Tommi Oikarinen Kuntatalouden ohjaustietojen ja laskentamallien kehittäminen Kuntatalouden

Lisätiedot

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf 1 (1) SAATE Kuntalain mukaan kunnan tilintarkastajan on osana tilintarkastusta tarkastettava,

Lisätiedot

IV. Potilasryhmittely-, kustannuslaskenta ja

IV. Potilasryhmittely-, kustannuslaskenta ja Terveydenhuollon XVIII Atk-päivät 18-19.5.1992 Demonstraatiot Demonstraatio 7. (II) 14.00-14.50 IV. Potilasryhmittely-, kustannuslaskenta ja johdon tietojärjestelmät LABORATORION KUSTANNUSLASKENTA Kauko

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Viite: TH01/PeRo Lapin ammattikorkeakoulu Oy Kysymykset ja vastaukset TYÖTERVEYSPALVELUIDEN HANKINTA Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Kysymykset ja vastaukset... 3

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS Kustannuslaskenta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander Kustannusyhteyshenkilöiden työkokous 5.5.2010 HUS:n organisaatio Konsernihallinnon tulosalue

Lisätiedot

Pelastustoimen tilinpäätös 2008 ja 2009 -hanke, tilinpäätös- ja kustannusanalyysin tuloksia Jaana Määttälä, KTM, tutkija 28.8.2012

Pelastustoimen tilinpäätös 2008 ja 2009 -hanke, tilinpäätös- ja kustannusanalyysin tuloksia Jaana Määttälä, KTM, tutkija 28.8.2012 Pelastustoimen tilinpäätös 2008 ja 2009 -hanke, tilinpäätös- ja kustannusanalyysin tuloksia Jaana Määttälä, KTM, tutkija 28.8.2012 Pelastustoimen kokonaiskustannusanalyysi vuosilta 2007 2010: pelastuslaitokset,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta Terveydenhuollon röntgentoiminnan asiantuntijoiden neuvottelupäivät 13.-14.4.2015, Siikaranta,

Lisätiedot

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen ATK-päivä Joensuu 27.5.2002 Pentti Itkonen Miksi strategia? Tulevaisuuteen ajautuminen Passiivinen kohtalonusko Strateginen liikkumavara koetaan vähäisenä Tulevaisuuteen sopeutuminen Menneisyyden trendit

Lisätiedot

Toiminta alueellisena palvelujen tuottajana ja Länsirannikon sairaanhoidollisten palveluiden esiselvitys. Liikelaitoksen johtaja Joni Palmgrén

Toiminta alueellisena palvelujen tuottajana ja Länsirannikon sairaanhoidollisten palveluiden esiselvitys. Liikelaitoksen johtaja Joni Palmgrén Toiminta alueellisena palvelujen tuottajana ja Länsirannikon sairaanhoidollisten palveluiden esiselvitys Liikelaitoksen johtaja Joni Palmgrén Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten palveluiden

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi Kati Korpi 23.9.2011 23.9.2011 Sisäasiainministeriön hallinnonala Virastoja Sisäasiainministeriö Ministeriön tulosohjaamia virastoja

Lisätiedot

Työterveyshuollon rooli ja tulevaisuus

Työterveyshuollon rooli ja tulevaisuus Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon rooli ja tulevaisuus Työterveyslaitos, Jorma Mäkitalo Lähi-Tapiolan ja Elon työyhteisöjen työhyvinvointi seminaari 12.5.2016 12.5.2016 2 Sisältö Työterveyshuollon

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Tuula Pehkonen-Elmi KTM, TtM (Terveystaloustiede) Aija Kettunen VTT Marjo Pulliainen TtM (Terveystaloustiede) 19.3.2014 1 Selvityksen toimijat Tilaaja ARA Toteuttaja

Lisätiedot

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (7) 20.11.2014 Dnro VK/1077/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

OYS-ERVA LABORATORIOSELVITYS. - tilannekatsaus 12.5.2010 Oulussa

OYS-ERVA LABORATORIOSELVITYS. - tilannekatsaus 12.5.2010 Oulussa OYS-ERVA LABORATORIOSELVITYS - tilannekatsaus 12.5.2010 Oulussa Esa Ahonen hallintoylilääkäri Kainuu Esa Ahonen 120510 1 Laboratorioselvityksen taustaa laboratoriopalveluissa keskittymistä suuriin kilpailukykyisiin

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo 28.10.2014 Master Plan Johdanto Sisältö Toteutustapa ja aikataulu Vaihtoehtojen vertailu

Lisätiedot

Liite 2.1. VER hallitus , Liite 7 VALTION ELÄKERAHASTON (VER) SISÄINEN BUDJETTI VUODELLE 2017 ESITYS: INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Liite 2.1. VER hallitus , Liite 7 VALTION ELÄKERAHASTON (VER) SISÄINEN BUDJETTI VUODELLE 2017 ESITYS: INVESTOINNIT YHTEENSÄ Liite 2.1 VER hallitus 27.10.2016, Liite 7 VALTION ELÄKERAHASTON (VER) SISÄINEN BUDJETTI VUODELLE 2017 ESITYS: TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ INVESTOINNIT YHTEENSÄ BUDJETTI YHTEENSÄ 7 464 000 euroa 0 euroa 7

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Rahoituksen seuranta - ohje. Ulkopuolisen rahoituksen tutkimukset

Rahoituksen seuranta - ohje. Ulkopuolisen rahoituksen tutkimukset Rahoituksen seuranta - ohje Ulkopuolisen rahoituksen tutkimukset 1.12.2016 1 Sisällys 1. Katelaskelma... 1 2. Rahoituksen toteumalaskelma... 3 3. Tutkimusten muu talouden raportointi... 4 2 1. Katelaskelma

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Julkaistu 20.5.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla.

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) 42 153/02.02.00/2016 Taloussuunnitelman 2017-2019 valmistelu Kuntayhtymän hallitus 18.4.2016 42 Valmistelun lähtökohtia Kuntayhtymän hallituksen

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Oikeutusoppaan esittelyä

Oikeutusoppaan esittelyä Oikeutusoppaan esittelyä Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Tarkastaja, STUK 11.2.2015 Oikeutus säteilylle altistavissa tutkimuksissa opas hoitaville lääkäreille (STUK opastaa / maaliskuu

Lisätiedot

Huippuyksiköiden kustannusraportointi

Huippuyksiköiden kustannusraportointi Huippuyksiköiden kustannusraportointi 12.11.2013 Sirpa Nummila 1 Suomen Akatemia soveltaa kokonaiskustannusmallia hakemusten laatimisessa, rahoituspäätösten valmistelussa, rahoituspäätöksissä ja niiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 206/53/04 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto 21.4.2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Jyväskylän yliopiston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio Pelastustoimen kehittäminen Pelastusylitarkastaja Taito Vainio 2.12.2015 2 Hallitusohjelman kirjaukset pelastustoimesta Pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta,

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

FlowIT virtaa IT-hankintoihin

FlowIT virtaa IT-hankintoihin FlowIT virtaa IT-hankintoihin Virpi Kalakoski, Matti Gröhn, Kirsi Jääskeläinen, Tiina Kalliomäki-Levanto, Jani Lukander, Kristian Lukander, Jarno Turunen, Teppo Valtonen, Tiina Vihtonen, Tuija Virtanen

Lisätiedot

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 24.9.2015 SAIRAANHOITO- JA PÄIVYSTYSPALVELUT Aika 24.9.2015 klo 9:00 11:15 Paikka Läsnä Keskussairaala, ruokasalin kabinetti Sakari Telimaa, pj, Kiuru

Lisätiedot

Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet. Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto

Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet. Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto Vero ja työaikojen seuranta ennen Kiekua Työaikoja kohdennettu vuodesta 1991 koko hallinnon tasolla (kaikki

Lisätiedot

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Juha Urpilainen

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Juha Urpilainen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2013 1 Kokousaika Ti 9.4.2013 klo 16.00-17.44. Kokouspaikka Kinnulan kunnantalon valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO

JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS PALVELUIDEN LAATU JA SAATAVUUS kuvausten järjestäminen poikkeustilanteissa; käytäntö, sijaisen hankkiminen lähipalvelu tutkimuksiin ajanvarauksella

Lisätiedot

Preanalytiikka tärkeä osa analytiikan laatua

Preanalytiikka tärkeä osa analytiikan laatua Preanalytiikka tärkeä osa analytiikan laatua Preanalytiikka Preanalyyttinen vaihe SFS-EN ISO 15189: 3.10 Tutkimusta edeltävät toimenpiteet Preanalyyttinen vaihe Kliinikon pyynnöstä käynnistetyt toimenpiteet/vaiheet

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013

Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013 Perusturvalautakunta 89 03.12.2013 Perusturvalautakunta 4 21.01.2014 Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013 Petula 03.12.2013 89 Eduskunnan oikeusasiamie antoi 7.3.2013 ratkaisun

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

JOHTOK Toiminta:

JOHTOK Toiminta: Johtokunta 40 30.08.2013 Johtokunta 62 15.11.2013 Yhteistyötoimikunta 33 11.12.2013 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2014-2016 36/00.02.00/2013 JOHTOK 30.08.2013 40 Toiminta: NordLabin toiminta

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Läntinen perusturvapiiri. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Läntinen perusturvapiiri. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Läntinen perusturvapiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Läntisen perusturvapiirin perusturvalautakunnassa / 201, Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali-

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Yhteistoimintamallit tilastoissa Mehtonen 2011 Tilastointi yhteistoiminnan osalta Yleistä Yhteistoiminta käytössä laajimmin sos.- ja terveystoimessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/4 27.05.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/4 27.05.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) 43 Suomenkielisen työväenopiston talousarvioehdotus 2015 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017 HEL 2014-002682 T 02 02 00 Päätös Suomenkielisen työväenopiston

Lisätiedot

Toimintokohtaisen tuloslaskelman tietojen tuottaminen, case Lapin ammattikorkeakoulu

Toimintokohtaisen tuloslaskelman tietojen tuottaminen, case Lapin ammattikorkeakoulu Toimintokohtaisen tuloslaskelman tietojen tuottaminen, case Lapin ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari 25.11.2016 Sinikka Jänkälä, Lapin ammattikorkeakoulu Toimintokohtainen

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi SOPIMUS OSAKASKUNTIEN MAHDOLLISESTI JÄRJESTÄMIEN TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA MAANINGAN KUNNAN, NILSIÄN KAUPUNGIN JA SIILINJÄRVEN KUNNAN YHTEISTOIMINNASSA JÄRJESTÄMISSÄ SOSIAALI-

Lisätiedot

Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö. Lapin sairaanhoitopiirin ky

Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö. Lapin sairaanhoitopiirin ky Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö Projekti aloitettiin 9/2011 sairaanhoitopiirien hallitusten päätöksellä Erva sairaanhoitopiireille rakennetaan yhtenäinen tietovarasto KulasDW ja osaprojektina

Lisätiedot

Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta

Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta Tilanne 30.9.2015 Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yhteiset periaatteet valtionhallinnon merkittävien ICT:n kehittämistä sisältävien

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS

LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS 1 (5) LIITE 1 HELSINGIN KAUPUNKI LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS HUS-Apteekin toimittaa lääkkeitä ja lääkkeisiin rinnastettavia

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta. Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö

Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta. Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö 4.2.2009 Mitä on näytteenoton n laadunhallinta? Osa laboratoriotutkimusprosessin laadunhallintaa Näytteenottoprosessille

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Ajankohtaista Lahden kaupungista

Ajankohtaista Lahden kaupungista Ajankohtaista Lahden kaupungista Vanhusneuvostojen seminaari 23.5.2016 Mikko Komulainen Taustaa Hyvinvointikuntayhtymän tarkoituksena on koota maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen yhdeksi

Lisätiedot

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010 Juha Palmunen, johtava konsultti RAPORTIN SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 TYÖN ETENEMINEN 3 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN VALMISTELURYHMÄN PERUSTELUMUISTIO LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN 1. Tausta Tukipalvelutoiminnassa tehtävä yhteistyö ja yhteisen tukipalvelukeskuksen perustaminen ovat keskeinen

Lisätiedot

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon.

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. 1 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNILLE KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 JA TALOUSARVION VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUPERUSTEISTA Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän

Lisätiedot

Taloushallinnon kevätseminaari

Taloushallinnon kevätseminaari Taloushallinnon kevätseminaari Minna Korpela Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Sisältö Tilinpäätöksen sujuvuus Ajankohtaista Palkeista Sisäinen valvonta Kirjanpidossa

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Hyvä tasalaatuisuus laboratoriossa. ISLAB, Joensuun aluelaboratorio Marja Liehu 11.2.2016

Hyvä tasalaatuisuus laboratoriossa. ISLAB, Joensuun aluelaboratorio Marja Liehu 11.2.2016 Hyvä tasalaatuisuus laboratoriossa ISLAB, Joensuun aluelaboratorio Marja Liehu 11.2.2016 KUOPIO KYS Iisalmen aluesairaala Pieksämäen aluesairaala Varkauden aluesairaala Harjulan sairaala JOENSUU Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) 33 Kohdunkaulan syövän seulontatutkimusten hankinta HUSLABliikelaitokselta Pöydälle 14.05.2013 HEL 2013-006323 T 02 08 02 01 Päätösehdotus Esittelijä Taustaa

Lisätiedot

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016 Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa

Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa Juho Rantala 18.11.2011 Kajaani Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja 2011 Metsätalouden erikoispiirteitä Perinteinen toimintakulttuuri lyhytjänteinen

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU ( )

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU ( ) LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU (1.10-31.12.2015) PÄIVI SOVA, LKS APTEEKKI, PROVIISORI ESIMIESINFO 5.9.2016 PROSESSI 1 TEHTY TYÖ Arviointeja tehtiin noin 100. Näistä 75 tehtiin

Lisätiedot

Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467

Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467 Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467 Seutukunnan kunnille sekä kuntayhtymille on tullut

Lisätiedot

KARSTULA. Paljon erikoissairaanhoidon palveluita käyttävät potilaat. Toteuttajat: Medfiles Oy Proper Oy

KARSTULA. Paljon erikoissairaanhoidon palveluita käyttävät potilaat. Toteuttajat: Medfiles Oy  Proper Oy KARSTULA Paljon erikoissairaanhoidon palveluita käyttävät potilaat Toteuttajat: Medfiles Oy www.medfiles.eu Proper Oy www.proper.fi Tausta Tässä raportissa tarkastellaan paljon erikoissairaanhoidon palveluita

Lisätiedot

Sosiaalihuollon yksikkökustannusten määrittämisen haasteet ja tietojen hyödynnettävyys. Kustannusvaikuttavuusseminaari

Sosiaalihuollon yksikkökustannusten määrittämisen haasteet ja tietojen hyödynnettävyys. Kustannusvaikuttavuusseminaari Sosiaalihuollon yksikkökustannusten määrittämisen haasteet ja tietojen hyödynnettävyys Kustannusvaikuttavuusseminaari Pieksämäki, 13.10.2010 Esityksen sisältö Mihin yksikkökustannuksia tarvitaan? Mikä

Lisätiedot

JHS Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma

JHS Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma JHS Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma JUHTA 26.10.2016 Markku Mölläri, työryhmän vetäjä Kunta- ja aluehallinto-osasto Hankkeen tausta Kuntalain uudistaminen Kunnan ja kuntayhtymän talousarvion

Lisätiedot

Kieku jakopalkat versio

Kieku jakopalkat versio Kieku jakopalkat Kieku jakopalkat ratkaisu ja prosessi Kiekun palkkakustannusten jaon kehittäminen 2013-2015 - > 31.12.2013 2014 2015 - > Jakopalkkalaskennan tulosten siirto kirjanpitoon Laskenta tapahtui

Lisätiedot

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä Liite 8 Sopimusohjauksen aluetilaisuus 24.09.2014 Jyväskylä Päivystystoiminnan järjestäminen KSSHP:ssa TAUSTAA (1) Asetus perustuu Terveydenhuoltolakiin (2010) sekä hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Case Keminmaa Yksityiset palvelut julkisessa palveluntuotannossa Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Puhujat Keminmaan kunnan esittely ja taustaa

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta / Kaavin kunta. Valituksen johdosta on todettava seuraavaa:

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta / Kaavin kunta. Valituksen johdosta on todettava seuraavaa: Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2015 1 (1) 89 336/00.02.07/2015 Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta / Kaavin kunta Kysterin johtokunta 89 Kysterin johtokunta

Lisätiedot

VERTIKAALINEN INTEGRAATIO TERVEYDENHUOLLOSSA

VERTIKAALINEN INTEGRAATIO TERVEYDENHUOLLOSSA VERTIKAALINEN INTEGRAATIO TERVEYDENHUOLLOSSA MITÄ ON VERTIKAALINEN INTEGRAATIO? Kun yritys on vastuussa kahdesta toiseensa liittyvästä peräkkäisestä arvoketjuprosessin tuotantovaiheesta Integrointi taaksepäin

Lisätiedot

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma Nykytilan analyysin tiivistelmä 25.6.2014 Versio: 1.0 Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma nykytila tiivistelmä 25.6.2014 2 (7) Sisällys 1. Dokumentin tarkoitus... 3 2. Kuntien ulkoisen

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari

Ajankohtaiskatsaus. Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Ajankohtaiskatsaus Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari 26.11.2013 Organisaatio 1.1.2013 15 jäsenkuntaa Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta Johtoryhmä Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Kiekun palkkakustannusten kohdistamisessa tehtävät muutokset

Kiekun palkkakustannusten kohdistamisessa tehtävät muutokset Kiekun palkkakustannusten kohdistamisessa tehtävät muutokset 12.6.2015 12.6.2015 Kiekun palkkakustannusten jaon kehittäminen 2013-2016 - > 31.12.2013 2014 2015 - > 2016-> Jakopalkkalaskennan tulosten siirto

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015. py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen

HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015. py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015 py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen TOIMINNAN TAVOITTEET linjassa PA10n yhteisten tavoitteiden kanssa 1. henkilötyön tuottavuuden

Lisätiedot