Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus AIKA Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus 5 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6 3 Yhtymävaltuuston päätösten täytäntöönpano 7 4 Talouden seurantaraportti ajalta Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeet 9 6 Kainuun maakunta -kuntayhtymän lahjoitusrahastojen siirto Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle 7 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palveluhinnasto vuodelle 2014 sekä leikkaus- ja anestesiayksikön sisäiset hinnat vuodelle Talvivaaran kaivokseen liittyvät asiat/tiedotteet 22 9 Eläinlääkäreiden eläinlääkintähuoltolain 14 :n 1 momentin mukaisten palkkioiden vahvistaminen vuodelle Terveydenhuollon asiakasmaksut Valtuustoaloite: Kokouspöytäkirjat 2 viikkoa aikaisemmin Valtuustoaloite: Kuhmon terveyskeskuksen lääkäreiden rekrytointi 13 Katsaus Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Päätösvallan delegointi viranhaltijoille perhepalveluissa Eron myöntäminen henkilöstöjohtaja Markku Hämäläiselle 18 Henkilöstöjohtajan viran haettavaksi julistaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/kotipalvelu Auringolla Oy 20 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon

2 PÖYTÄKIRJA 1/ järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 21 Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös Puolangan ensihoidon laskutus Kainuun soten kuntayhtymän johtajan palkan määrittäminen 24 Puolangan kunnan pyyntö saada sairaanhoitopiirin päätös virka-ajan ulkopuolisesta perusterveydenhuollon päivystyksen järjestämisestä maakunnallisesti 25 Sopimus opiskeluterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä ja niiden osittaisesta rahoittamisesta toiminta-avustuksin (YTHS) 26 Suomussalmen terveyskeskussairaalan sairaansijat Toimivallan delegointi osastonhoitajalle Kajaanin terveyskeskussairaalassa 28 Kajaanin virka-ajan kiireellinen päivystys Kainuun keskussairaalan päivystyspoliklinikalle 29 Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset sekä PRIDE-valmennuksesta maksettava korvaus PRIDE-valmentajaksi koulutetulle perhehoitajalle alkaen 30 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alkaen voimaan tulleen Perhehoidon toimintaohjeen korjaus 31 Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja

3 PÖYTÄKIRJA 1/ KOKOUSAIKA klo 10:00-17:50 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Myllylä Raili 10:00-17:50 puheenjohtaja Kemppainen Tapani 10:00-17:50 I vpj Hyry Jussi Y. 10:00-17:50 II vpj Alasalmi Aila 10:00-17:50 jäsen Heikkinen Pekka 10:00-14:55 jäsen Poistui 21 aikana Heikkinen Pirjo 10:00-17:50 jäsen Horto Ilkka 10:00-17:50 jäsen Kurikka Elina 10:00-17:50 jäsen Oikarinen Paavo 10:00-17:25 jäsen Poistui 22 jälkeen Piirainen Mauri 10:00-14:55 jäsen Poistui 21 aikana Ritakallio-Knuutinen 10:00-17:50 jäsen Pirjo Seppänen Juhani 10:00-17:50 jäsen Sirkeinen Unto 10:00-17:25 Puolangan kunnan edustaja Poistui 22 jälkeen Törmänen Anni-Inkeri 10:00-17:50 jäsen Muut osallistujat Moilanen Erkki 10:00-17:50 valtuuston pj Polvinen Osmo 10:00-17:32 valtuuston II vpj Poistui 24 aikana Varimo Pertti Ahopelto Maire Yliniemi Kalevi Manninen Pirjo Tolonen-Manninen Eija 10:00-17:50 valtuuston I vpj 10:00-17:50 kuntayhtymän johtaja 10:00-17:50 pöytäkirjanpitäjä vt. henkilöstöjohtaja Poistui 22 jälkeen, saapui 23 jälkeen Saapui 22 aikana, poistui 23 aikana talousjohtaja Saapui 3 jälkeen, poistui 7 jälkeen Tolonen Eija vanhuspalvelujoht Paikalla 13 aja aikana Nykänen Päivi ympäristöterveysj ohtaja Paikalla 8 aikana Angerman Jukka ensihoitopäällikkö Paikalla 21 aikana

4 PÖYTÄKIRJA 1/ ALLEKIRJOITUKSET../2014../2014 Raili Myllylä Puheenjohtaja Kalevi Yliniemi Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-31 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS../2014../2014 Juhani Seppänen Anni-Inkeri Törmänen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Kainuun sote kuntayhtymän kansliassa, Urho Kekkosen katu krs, Kajaani pe

5 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus H 1 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 5 :n mukaan toimielin päättää kokousajastaan ja -paikastaan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeel li sek si. Hallintosäännön 6 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen ai ka ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään sähköi ses ti tai kirjallisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -vel vol li suus kokouksessa, vähintään neljä päivää ennen kokousta. Tämä kokouskutsu on postitettu Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja pää tös val taisek si. Hallitus myöntää läsnäoleville muille osallistujille läsnäolo- ja pu he oikeu den. Puolangan kunnan edustajalla on puhe- ja äänioikeus asioissa, joiden osalta Puolanka on osajäsen. Muiden asioiden osalta Puo langan kunnan edustajalla ei ole puhe-, ääni- eikä läsnäolo-oikeutta. Hallitus: Hyväksyi. Hallitus päätti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä siten, että asia nro 29 käsitellään asian nro 10 jälkeen. Kuntayhtymän johtaja ilmoitti, että asia nro 25 poistetaan esityslistalta.

6 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta H 2 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: Hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa pu heen johta ja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toi mi elimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjantarkastajat valitaan aak kos järjes tyk ses sä. Tällä kertaa ovat vuorossa Juhani Seppänen ja An ni-inke ri Törmänen. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toi mi eli men päät tä mä nä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yh tä päivää aiemmin on ilmoitettu. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Juhani Seppäsen ja Anni-Inkeri Törmäsen. Pöytäkirja pidetään näh tä vä nä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kans lias sa perjantaina klo Hyväksyi.

7 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Yhtymävaltuuston päätösten täytäntöönpano H 3 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto on kokouksessaan käsitellyt :t Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto puh tai sähköpostitse Hallitus toteaa, että yhtymävaltuuston tekemät päätökset :t ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene yhtymävaltuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lain tahi asetuksen vastaisia. Päätökset päätetään panna täytäntöön. Hyväksyi.

8 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Talouden seurantaraportti ajalta H 4 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talouspalveluissa on valmisteltu liitteenä oleva talouden seurantaraportti ajalta Liite nro: 1 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Lisätietoja asiasta antavat talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen, puh ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Hallitus: Hallitus keskustelee asiasta ja merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta sekä lähettää seurantaraportin tiedoksi yhtymävaltuuston jäsenille. Hyväksyi. Asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Eija Tolonen-Mannista tämän asian ja esityslistan asioiden 5-7 osalta. Liitteet Liite 1 Liite 1 (H ) Talouden seurantaraportti ajalta

9 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeet H 5 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) 1. YLEISTÄ Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuusto on hyväk sy nyt vuoden 2014 talousarvion. Talousarvion laadin nan lähtökohtatietoina on käytetty Kainuun maakunta -kun ta yh tymän sosiaali- ja terveystoimialan vuosien ti lin pää tös tieto ja ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2013 arvioitua toteutumaa. Taustatietojen laskenta perustuu Kun talii ton ennusteisiin ja valtion peruspalveluohjelmaan Vuoden 2014 hyväksytty talousarvio perustuu 3,7 prosentin kasvuun vuo den 2013 syyskuun toteuman pohjalta teh tyyn vuo si en nus teeseen verrattuna. Käytännössä tämä tarkoittaa si tä, että toi min to jen laajentamiseen ja palvelutarpeen kasvu tulee tyy dyt tää li sää mäl lä palvelujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Esi te tyl lä kasvulla pys tytään turvaamaan vain kustannustason noususta joh tu va menojen kasvu. TULOSENNUSTE 2013 Edellisen vuoden tilikauden tulos, ilman liikelaitosta, tulee olemaan mar ras kuun ennusteen mukaan alijäämäinen n. -6,3 milj. euroa. Alijää mää aiheuttavat henkilöstökulut ja asiakaspalvelujen ostot. Vuoden 2013 alkuperäisen talousarvion mukaan tilikauden tulos oli 6,3 milj. euroa alijäämäinen. Maaliskuussa hyväksytyn käyt tö suun ni telman mukaan tilikauden tulos oli -6,2 milj. euroa. Käyt tö suun ni telmaan verrattuna alijäämä kasvaa 0,1 milj. euroa. Ylitys johtuu pääasias sa henkilöstökulujen ja asiakaspalveluiden kasvusta. 2. TALOUSARVION SITOVUUS JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT Talousarvio 2014 on yhtymävaltuustoon nähden sitova. Investointien osal ta sitovuustaso on kuntayhtymätaso. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion ja taloussuunnitelman tu losalueil le määrärahojen ja tuloarvioiden osalta bruttona. Kun ta yh tymän tasolla sitovuustaso on toimintakate. Valtuuston hyväksymään ta lous ar vi oon perustuvat käyttösuunnitelmat hyväksyy alaisensa toimin nan osalta hallitus tai liikelaitoksen johtokunta. Tulosalueiden ja lii ke lai tos ten talousarvion pitävyyttä seuraavat tulosaluejohtajat. Pi tävyy des tä vastaavat tulosalueiden ja liikelaitoksen johtaja, jotka ovat oman tulosalueensa kuntalain mukaisia tilivelvollisia. Tarvittavat

10 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus mää rä ra ha siir rot tulee tehdä vastuualueiden ja tulosyksikköjen kesken siten, että tulosalueen talousarvio ei ylity. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kuntayhtymän val tuusto, jos määrärahat ylittyvät tai toiminnalliset tavoitteet alittuvat. Muutoin käyttösuunnitelmien muutoksista päätetään seuraavasti: Kuntayhtymän johtaja päättää määrärahojen siirroista tulosalueiden kes ken budjettimäärärahan puitteissa. Tulosalueiden ja liikelaitoksen johtaja päättävät tulosalueen ja lii kelai tok sen käyttösuunnitelman jakamisesta vastuualueille ja vas tuualu een johtajat päättävät oman vastuualueensa käyttösuunnitelman ja ka mi ses ta tulosyksiköille. Investointimäärärahojen jakamisesta eri hankkeille ja projekteille päät tää kuntayhtymän johtaja tai liikelaitoksen johtaja. Talousarvioon sisältyviä määrärahoja voidaan käyttää vain käyt tösuun ni tel mas sa määriteltyyn tarkoitukseen ja siinä ilmaistujen ta voittei den mukaisesti. 3. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Talousarvion laadinnassa on perusperiaatteena ollut se, että hen kilö työ vuo det lisääntyvät vain toiminnan muutoksista johtuen. Myös uu det lakisääteiset velvoitteet lisäävät henkilötyövuosia esim. päivys tys ase tus. Henkilötyövuositavoite vuodelle 2013 oli Tavoitteena on, että hen ki lö työ vuo det lisääntyvät vuoden 2013 tavoitteesta ainoastaan uu sien virkojen/toimien määrällä, joka on 71 HTV2:ta. Huomattava HTV2 lisäys johtuu ostopalvelujen muuttamisesta omaksi toi minnak si sairaanhoidon palvelujen, terveyden- ja sai raan hoi don pal ve lujen, vanhuspalvelujen ja perhepalvelujen tulosalueilla. Hen ki lö työvuo si ta voi te vuodelle 2014 on HTV2:ta. Tulosalueiden tulee huo mioi da uusien virkojen/toimien täyttämisessä niihin varatut määrä ra hat. Uusia virkoja ja toimia ei täytetä heti alkuvuodesta, jos niihin on varattu määräraha vain osaksi vuotta. Myös uusien virkojen ja toimien osalta on noudatettava jäljempänä esitettyä täyt tö lu pa me net telyä. Täyttölupamenettely ei koske lääkäreitä, psykologeja eikä sosiaalityöntekijöitä. Tulos- ja vastuualueiden tulee huolehtia siitä, että henkilöstökulujen li säys, jolla muutetaan ostopalveluja omaksi toiminnaksi, toteutuu vas taa vas ti ostopalvelujen vähentymisenä talousarviossa suun ni tellun mukaisesti.

11 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT OHJEET 4.1. Täyttölupamenettely Täyttölupamenettely ei koske lääkäreitä, psykologeja eikä so si aa lityön te ki jöi tä. Täyttölupamenettely koskee kaikkia muita ammattiryhmiä sekä toistaiseksi voi mas sa oleviin palvelussuhteisiin että määräaikaisiin pal ve lus suh tei siin palkattavia seuraavasti: Toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde Ennen avoimeksi tulleen viran tai toimen täyttölupamenettelyn aloitta mis ta on ensin selvitettävä, voidaanko toimintaprosesseja muut tamal la löytää muita vaihtoehtoja tai siirtää henkilöstöä jostain muusta yk si kös tä tai voiko joku muu yksikkö suorittaa työn omana pal ve lunaan. Jos viran tai toimen täyttäminen on välttämätöntä, on sel vi tettä vä mahdollisuudet ottaa tehtävään maakunnan vakinaisessa palve lus suh tees sa oleva henkilö. Silloin kun palvelutarve ehdottomasti edellyttää uuteen pal ve lu suhtee seen ottamista, täyttölupa anotaan sähköisessä Lau ra-rek ry toin tijär jes tel mäs sä. Täyttölupatyöryhmän jäseniä ovat kuntayhtymän johta ja, henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja sekä ne tulosalueen johtajat, joi den täyttölupaesityksiä on käsiteltävänä kokouksessa. Täyt tö lu paesi tys käsitellään täyttölupatyöryhmässä, jonka jälkeen päätöksen tu los alu een sa henkilöstön osalta tekee tulosalueen johtaja. Asiantun ti ja na työryhmässä kuullaan Rekrytointi ja tukipalvelut -yksikön pääl lik köä. Täyttölupatyöryhmä kokoontuu erikseen määriteltyinä kokous päi vi nä. Uusien työsuhteisten toimien osalta myönnetty täyttölupa on samalla toi men perustamispäätös, joten erillistä kuntayhtymän hallituksen toi men perustamiseen liittyvää päätöstä ei tarvita. Virkasuhteisten osal ta uudet virat on perustettava kuntayhtymän hallintosäännön mu kai ses ti. Täyttöluvan saaminen edellyttää aina, että talousarviossa on palk kamää rä ra hat varattu viran/toimen täyttämiseksi Määräaikainen palvelussuhde Määräaikaisen henkilökunnan täyttölupaesitykset on oltava Rek rytoin ti- ja tukipalvelut yksikössä neljä (4) työpäivää ennen täyt tö lu patyö ryh män kokousta. Täyttölupa määräaikaisen henkilökunnan osalta tarvitaan:

12 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus kaikista yli 14 vrk kestävistä sijaisuuksista - kaikista niistä työajan muutoksista, jotka nostavat HTV2:tä (esim. - - osa-aikaisen työajan muutoksista, myös vakituisten). Kaikkien määräaikaisten työntekijöiden työsopimukset laaditaan Rek ry toin ti ja tukipalvelut -yksikössä. Määräaikaisten täyttöluvat ratkaisee tulosaluejohtaja ilman täyt tö lupa työ ryh män käsittelyä Määräaikaiseen työsuhteeseen ottaminen - hoitohenkilökunta Hoitohenkilökunnan sijaisuuksien käyttöä koordinoidaan Rekrytointi ja tukipalvelut -yksiköstä. Lyhytaikaiset sijaisuudet on ensisijaisesti hoi det ta va erilaisilla töiden järjestelyillä, kuten tehtäviä priorisoimalla, työ ai ka lain 35 :n mukaisesti työntekijän suostumuksella tai töiden jär jes te lyi hin liittyvästä painavasta syystä työvuoroluetteloja muut tamal la tai yhteistyössä toisen yksikön kanssa henkilöstöä vä li ai kaises ti siirtämällä. Työnantajalla on oikeus muuttaa työvuoroluetteloita. Työnantaja voi ve do ta työaikalain 35.2 :n momentissa todettuun painavaan syyhyn työ vuo ro luet te lon muuttamistilanteissa. Painavana syynä työ vuo roluet te lon muuttamiseen voidaan pitää mm. toiminnallisia syitä esim. en nal ta arvaamattomia poissaoloja. Lyhytaikaisiin ennalta ar vaa matto miin alle kolme (1-3) päivää kestäviin poissaoloihin saadaan käyttää sijaista vain, mikäli palvelutarve tätä ehdottomasti edellyttää. Palvelutarpeen edellyttämän äkillisen poissaolon sijaisuuteen esimies varaa varahenkilön sähköisen varausjärjestelmän kautta, joka on käytettävissä 24h/vrk/vko. Jos varahenkilöä ei ole järjestelmästä käy tet tä vis sä, tulee poissaolon aiheuttama henkilöstötarve hoitaa en si si jai ses ti työvuoroja vaihtamalla ja/tai yhteistyössä toisen yk sikön kanssa. Esimiehellä ei ole toimivaltaa luvata ulkopuolisille sijaisille työtä suulli ses ti eikä työvuorotaulukkoon työvuoroja suunnittelemalla Vuosilomien pitäminen 2014 Pääsääntö on, että vuosilomaoikeudesta enintään 8 lomapäivää pidetään seuraavan vuoden 2015 puolella. Tällä edesautetaan henkilöstön jaksamista ja estetään vuosilomavarauksen ylitys tämän vuoden talousarviosta. Henkilöstöhallinto antaa tarkemman ohjeen vuosilomien pitämisestä Kokonaisvaltainen suunnitelma vuosilomista - hoitohenkilökunta Lomanmääräytymisvuoden 2014 vuosilomaoikeuden, joka on ker ty-

13 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus nyt alkaen ja kertyy saakka, mukaisten vuo si loma päi vien pitäminen on mahdollista aloittaa alkaen. Vuo silo ma suun ni tel mien tekemisessä periaatteena on, että loma-ajalle myönnettävistä vuosilomista on oltava suunnitelma men nes sä ja loma-ajalle aikana pidettävistä vuo si lo mista mennessä. Yksiköt, joissa työskentelee hoitohenkilökuntaa ja vuosilomien ajaksi tarvitaan sijaisia, toimittavat vuo si lo ma suun nitel man Rekrytointi ja tukipalvelut -yksikköön kyseiseen määräaikaan men nes sä. Vuosilomat suunnitellaan yhtäjaksoiseen ketjuun. Ne yksi köt, joihin on perustettu sisäisen sijaisen vakansseja, vuosilomien si jai suu det hoidetaan ensisijaisesti sisäisillä sijaisilla eli sisseillä. Vuosilomat vahvistetaan sen jälkeen, kun Rekrytointi ja tukipalvelut -yk si kön kanssa on sovittu sijaisista. Rekrytointi ja tukipalvelut -yksik kö järjestää vuosilomien sijaisuudet, tällöin täyttölupaesitystä ei tar vi ta. Tarkennetut vuosilomamääräykset löytyvät hen ki lös tö pal velui den säännöistä ja ohjeista (Kaima/Henkilöstöpalvelut/Esimiestyö ja johtaminen/vuosilomien pitäminen sote-kuntayhtymässä). Eläköityvien osalta vuosilomien keskittämistä palvelussuhteen päätty mi sen yhteyteen on vältettävä, joten vuosilomat tulee suunnitella nor maa lin vuosilomasuunnittelun mukaisesti ketjuihin. Vuosilomien suunnittelussa on huomioitava sijaisten rajoitettu saa tavuus. Tavoitteena on, että vuosilomat ovat tasaisesti ketjussa ym päri vuoden. Ns. arkipyhälistat aiheuttavat lisähenkilöstön tarvetta, tällöin ei suositella vuosilomien myöntämistä ko. ajalle Ulkomaille tehtävät virka-, virantoimitus- ja koulutusmatkat Ulkomaille tehtävät virka-, virantoimitus- ja koulutusmatkat hyväksyy esi mie hen esimies. 5. LASKUJEN HYVÄKSYMINEN Laskujen hyväksyjiksi nimetyt viranhaltijat/toimihenkilöt ovat vastuus sa talousarvion sitovuuden noudattamisesta sekä toiminnan sopeut ta mi ses ta varattuihin määrärahoihin ja talousarvion to teu tu misen seurannasta. Laskujen yleinen hyväksymisoikeus on kuntayhtymän johtajalla, hallin to joh ta jal la, talousjohtajalla ja talouspäälliköllä. Tulosalueilla kunkin tulosyksikön päällikkö hyväksyy määrärahojen puit teis sa toimintaansa koskevat laskut ja maksumääräykset an nettu jen ohjeiden mukaisesti. Talouspalvelut ylläpitää luetteloa laskujen hy väk sy jis tä ja asiatarkastajista. Luettelo julkaistaan intranetissä

14 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus osoit tees sa: /(talouspalvelut/tiedotteet). 6. HANKINNAT JA HANKINTARAJAT Julkisia hankintoja koskevan lain mukaan kuntien viranomaisten sekä muiden hankintayksiköiden on kilpailutettava materiaali- ja pal velu han kin tan sa siten kuin hankintalaissa säädetään. Kuntayhtymän jokainen toimielin ja viranhaltija/työntekijä ovat vastuus sa siitä, että sen/hänen vastuulleen kuuluvat hankinnat on kilpai lu tet tu hankintalain mukaisesti. Hankinnat tehdään pääsääntöisesti keskitetysti Materiaalipalvelujen (= hankintatoimisto) kautta. Atk-laitteiden ja ohjelmistojen hankinta ta pah tuu keskitetysti Tietohallintopalvelujen kautta. (http://kaima.kainuu.fi/hallitus (tietohallintopalvelut/atk-hankinnat). Hankintojen kilpailutus valmistellaan tarpeen mukaan yhteistyössä han kin nan tilaajan ja Materiaalipalvelujen(hankintatoimisto) kesken sen jälkeen, kun tilaaja on ilmoittanut hankintatoimistolle tar jous kilpai lun tarpeellisuudesta. Hankintatoimiston tehtävä on valmistelun jäl keen suorittaa tarjouskilpailu loppuun saakka, ja se myös itse valvoo kuntayhtymän hankintojen kilpailutusten tarpeellisuutta sekä kehot taa tilaajaa käynnistämään tarjouskilpailun. Tulosyksiköt tekevät kaikki materiaalitilauksensa keskusvarastosta. Va pau tu va kalusto kierrätetään materiaalipalvelujen kautta muiden yk si köi den käyttöön. Materiaalipalvelulla on valtuus ja velvollisuus yh te näis tää maakunnan puhelin- ym. kalusto-, laite- ja työ vaa te hankin nat kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla. Hankintarajat Jokainen kuntayhtymän toimielin ja viranhaltija/työntekijä vastaavat sii tä, ettei se/hän ylitä toimivaltaansa päättäessään kuntayhtymän puo les ta hankinnasta tai hankintakriteereistä. Alle euron hankinnoista päättää kukin tulosyksikkö bud jet timää rä ra ho jen puitteissa. Hankintakriteereiden hyväksymisrajat on määritelty han kin ta säännös sä, jonka on hallitus hyväksynyt Yli euron hankinnoissa ja sopimuksissa on ennen tar jouspyyn nön julkaisemista päätettävä tarjouspyynnön sisällöstä ja hankin ta kri tee reis tä. Materiaalipalveluja koskevat tarkemmat ohjeet ja tiedotteet löytyvät

15 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Kai mas ta: / (materiaalipalvelut). 7. TALOUSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain hallitukselle ja val tuu te tuil le tehtävän tulosaluekohtaisen kuukausiraportin avulla. Seu ran nas sa painotetaan erityisesti henkilöstömenojen ja hen ki lötyö vuo sien seurantaa. Jokaista vastuualuetta seurataan erikseen kuu kau sit tain toteutuneiden ja suunniteltujen menojen ja hen ki lö työvuo sien osalta. Poikkeamista tulee raportoida erikseen. Tätä varten laaditaan erilliset henkilöstömenojen seurantataulukot (ex cel), jotka tallennetaan sähköisenä asemalle Y:\Hen ki lös tö me nojen seuranta\2014\. Lisäksi toimialat laativat kuntayhtymän hallitukselle ja valtuustolle kak si osavuosiraporttia ja toteutumatilanteiden pe rus teel la. Raporttien tulee sisältää tulosaluekohtaisen mää rä ra hojen toteutumisvertailun lisäksi sanallinen yhteenveto toiminnan tavoit tei den toteutumisesta. Raporttien tulee sisältää arvion jäljellä olevien määrärahojen riittävyydestä sekä tulojen kertymisestä ta lous arvio vuo den aikana sekä selvityksen toimenpiteistä, joihin poik keamien johdosta on ryhdytty. Raportit toimitetaan hallitukselle ja valtuu te tuil le raportointikautta seuraavan kuukauden loppuun men nessä. 8. TALOUSARVION MUUTOKSET Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kuntayhtymän val tuusto kuntalain 65 :n mukaan, jos määrärahat ylittyvät tai toiminnalliset ta voit teet alittuvat. Muista käyttösuunnitelmien muutoksista päättää kun ta yh ty män johtaja tulosalueiden välillä. Talousarvion muutokset tulee esittää valtuuston hyväksyttäviksi viipy mät tä ennen määrärahan ylittymistä tai käyttötarkoituksen muut tamis ta talousarviovuoden aikana. 9. MUUT OHJEET JA TIEDOTTAMINEN Muita lisätietoja ja ohjeita annetaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän intranet-sivuilla: Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen, puh tai sähköpostitse

16 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Kuntayhtymän johtaja ehdotus: Hallitus: Hallitus hyväksyy edellä olevan talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeen. Hyväksyi.

17 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Kainuun maakunta -kuntayhtymän lahjoitusrahastojen siirto Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle H 6 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: Purkusopimuksen mukaan Kainuun maakunta -kuntayhtymän ni missä olleet lahjoitusrahastot ja toimeksiantojen pääomat siirtyvät Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle. Purkusopimuksen mukaan kohdan 4. Tase, kappaleessa 7: Kainuun maakunta -kuntayhtymän taseen mukaisista py sy vis tä ja vaihtuvista vastaavista, pitkäaikaisista ja lyhytaikaisista vie raas ta pääomasta, rahastoista sekä toimeksiantojen pääomista ja pa kol li sis ta varauksista siirtyy vastaavat erät uusien toimijoiden eli uu sien kuntayhtymien ja jäsenkuntien taseisiin. Kainuun maakunta - kun ta yh ty män vuoden 2012 tase-erittelyt on tämän vuoksi tarkoin yk si löi tä vä. Seuraavat erityiskatteiset lahjoitusrahasovat siirtyneet Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle valtuuston hyväksymän purkusopimuksen nojalla: - F ja H Mikkosen ja E ja K Moilasen lahjoitusrahasto ( sis. si joi tussal kun) - Lastenosaston testamentti (oma rahatili) - Hopeahyry virkistysrahasto ( oma rahatili) - Tyynelä virkistysrahasto ( oma rahatili) Lisäksi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle on siirtynyt mui na toimeksiantojen varoina Kaks:n sairaanhoitajien rahasto, joka si säl tää sijoitussalkun, asunto-osakkeen ja metsäkiinteistön. Kaks:n sai raan hoi ta jien rahastolla on oma kirjanpito. Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen, puh tai sähköpostitse Hallitus toteaa, että edellä luetellut Kainuun maakunta -kun ta yh tymän nimissä olleet erityiskatteiset lahjoitusrahastot ja Kaks:n sairaan hoi ta jien rahasto ovat siirtyneet Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle. Hyväksyi.

18 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallitus Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palveluhinnasto vuodelle 2014 sekä leikkaus- ja anestesiayksikön sisäiset hinnat vuodelle 2014 H 121 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) Tätä palveluhinnastoa noudatetaan sekä kuntayhtymään kuuluvien kun tien, että kuntayhtymään kuulumattomien kuntien laskutuksessa. Osajäsenet ja ulkokunnat maksavat asukkaidensa saamista pal veluis ta suoritehinnan. Suoritehinnoittelun perusteena on todelliset kus tan nuk set, jotka sisältävät toiminnan välittömät ja välilliset kustan nuk set, poistot sekä pääomalle mahdollisesti suoritettavan koron. Kuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei osajäsenkunnan ja kuntayhtymän kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet. Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto ta lousar vion hyväksymisen yhteydessä. Suoritteiden yksikköhinnat vah vistaa yhtymähallitus etukäteen joulukuun loppuun mennessä. Yk sik köhin to ja määrättäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja asiakkailta pe rit tä vien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan mui den tulojen mää rä. Yksikköjä voidaan muuttaa toimintavuoden aikana talousarvioon hyväksyttyyn muutokseen perustuen ja niin, että yksikköhintojen muu tos voi tulla voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavan toisen ka len te ri kuu kau den alusta lukien. 1. SUORITEPERUSTEINEN LASKUTUS Täydenkorvauksen potilaiden hoidosta peritään hinnaston mukainen hin ta ja asiakasmaksu. Avohoito: Avohoidon palveluista peritään hoidon vaativuuden ja tutkimusten kus tan nus ten perusteella erikoisalakohtaisesti ryhmitelty käyntiin perus tu va hinta. Lisäksi laskutusperusteena on tietyistä tutkimus- ja hoi to ko ko nai suuk sis ta koostuvia hoitopaketteja. Vuodeosastohoito: Vuodeosastohoidosta peritään kustannusten perusteella eri kois ala-

19 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallitus koh tai ses ti määritelty hoitopäivän hinta. Lisäksi laskutusperusteena on hoitopaketteja, jotka sisältävät esim. hoitoon kuuluvan leik kauksen, muut toimenpiteet ja tutkimukset sekä tar peen mukaiset hoi topäi vät, enintään kuitenkin hoitopakettikohtaisesti määritellyn määrän hoi to päi viä. Shp:ssa on toteutettu kustannuslaskentaa vuodeosastohoidon sekä toi men pi de hoi to pa ket tien osalta. Palveluhinnastoon on merkitty A -sa rak kee seen kirjaimet KL ilmoittamaan, mitkä tuotteet on kus tannus las ken nal li ses ti avattavissa. 2. MUU LASKUTUS (osajäsenet, ulkokunnat, vakuutusyhti-öt ja muut) Ensihoito Puolangan kunnalle järjestettävä ensihoidon palvelutason ylläpito. Jär jes tet tä vän toiminnan kustannukset kirjataan omalle tu los yk si kölle. Suoriteperusteena käytetään tulosyksikön talousarvioon arvioituja net to kus tan nuk sia. Sähköinen konsultaatio Sairaanhoitopiirissä on käytössä sähköinen konsultaatiokäytäntö. Säh köi nen konsultaatio laskutetaan kunnalta ja sähköiselle kon sultaa tiol le on määritelty kaksi hintaryhmää: 1. Alle 30 minuutin työpanoksen vaativa sähköinen konsultaatio 60 eu roa 2. Yli 30 minuutin työpanoksen vaativa sähköinen konsultaatio, joka edel lyt tää lisätiedusteluja 120 euroa. Tulkkaus Tulkkaus laskutetaan läpilaskutuksena. Siirtoviivemaksu Hinnoittelun perusteena on todelliset kustannukset huomioiden siirto vii veen aiheuttama lisäresurssitarve. Korotettua siir to vii ve mak sua pe ri tään kolmannen päivän hoidosta lukien, kun eri kois sai raan hoidon tarve on todettu päättyneen. Läpilaskutus Potilaille ostopalveluina hankitut vaativan erityistason, erityistason ja muut erikoissairaanhoidon palvelut laskutetaan kunnilta lä pi las ku tuspe ri aat teel la kuukausittain.

20 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallitus Erityisvelvoitemaksu Perussopimuksen 17 mukaan laskutusperusteena on oma kus tannus hin ta johon on lisätty ne kustannukset jotka eivät sisälly pal ve lumak sui hin. Erityisvelvoitemaksulla katetaan potilasvahinkovakuutus, po ti las siir to kul je tuk set, osittainen erikoissairaanhoidon lääkinnällinen kun tou tus oh jaus, ruumiinavaukset, tartuntatautien seuranta ja eh käisy, perusterveydenhuollon yksikön kulut ja yleislääketieteen pro fessuu ri. 3. HINTOJEN TARKISTAMINEN Talousjohtaja on valtuutettu tekemään tarvittaessa yksittäisiä tek nisluon tei sia tai uusiin suoritteisiin perustuvia hintatarkistuksia. 4. YHTEYSHENKILÖT Sairaanhoitopiirin tasolla talouspäällikkö ja taloussuunnittelija (08) Erikoisalakohtaisista palveluista ja niiden hinnoista lisätietoja an ta vat tulosyksiköiden vastuuhenkilöt, joiden yhteystiedot saa puhe lin vaih tees ta (08) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään kuu lu mat tomien ns. ulkokuntien laskutuksessa noudatetaan liitteenä olevaa hin nas toa ja hinnat ovat ulkokunnille lopulliset. Lomapäivien kun talas ku tus noudattaa potilaalta perittävien asiakasmaksujen las ku tuspe rus tei ta. Potilaille ostopalveluina hankittavat palvelut, vaativan erityis ta son, erityistason ja muut erikoissairaanhoidon palvelut las ku tetaan kunnilta läpilaskutusperiaatteella kuukausittain. Täyden korvauksen potilaiden hoidosta peritään hinnaston mu kainen hinta ja asiakasmaksu. Kainuun erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palveluhinnasto on omana erikseen nidottuna liit tee nä. Liite nro: 12 Leikkaus- ja anestesiayksikön sisäiset hinnat vuodelle 2014 ovat omana erikseen nidottuna liit tee nä. Liite nro: 13 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse

Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2014

Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2014 Hallitus 119 18.12.2013 Hallitus 10 22.01.2014 Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2014 H 119 (Valmistelija: vastuualuepäällikkö Arja Horto) Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on tarkistettu 21.11.2013

Lisätiedot

Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeet

Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeet Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeet 155/02.02 02 00/2014 H 5 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) 1. YLEISTÄ Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet H 5 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) 1. YLEISTÄ Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto on hyväksynyt 17.12.2014 vuoden

Lisätiedot

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10.

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10. Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009 1 (5) Perusturva Terveydenhuollon asiakast 1.1.2009 alkaen Avoterveydenhuolto nimi Terveyskeskuksen lääkäripalvelun Terveyskeskuksen päivystyksen 12,80 1*)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

Terveydenhuollon asiakasmaksut

Terveydenhuollon asiakasmaksut Hallitus 254 16.12.2015 Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2016 H 254 (Valmistelija: terveysjohtaja Mikko Timonen ja vastuualuepäällikkö Arja Horto) Valtioneuvosto on 19.11.2015 muuttanut sosiaali- ja

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

1/2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus

1/2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus ! T 1 4! T 2 Talousarvion täytäntöönpano-ohje (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) 1. YLEISTÄ n yhtymävaltuusto on hyväksynyt 21.12.2015 vuoden 2016 talousarvion. Talousarvion laadinnan

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013

KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013 Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaaville toimielimille, sairaanhoitopiireille sekä erityishuoltopiireille

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan

Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan Kehotus Dnro KAIELY/1/07.00/2013 3.1.2014 Julkinen Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan Talvivaara on ilmoittanut

Lisätiedot

Talousarvion 2010 täytäntöönpano-ohjeet

Talousarvion 2010 täytäntöönpano-ohjeet Maakuntahallitus I 33 01.02.2010 Talousarvion 2010 täytäntöönpano-ohjeet MH 33 1. YLEISTÄ Maakuntavaltuusto hyväksyi vuoden 2010 talousarvion 14.12.2009. Talousarvion laadinnan lähtökohtatietoina on käytetty

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 344 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2016 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Terveydenhuollon asiakasmaksut tarkistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 23.10.2014 annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA 1.1.2015 lukien 1.1.2014 1.1.2015 Jatkuva ja säännöllinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito * vähintään yhtenä päivänä viikossa Jäljempänä mainitun maksuprosentin

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/ 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 LUKIEN (AMA = asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT 1.1.2015 AMA 7 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut Perusturvalautakunta 65 19.12.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut 1.1.2014 Ptltk 65 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 107 16.12.2014 TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 395/00.04.041/2014 Tekla 107 Hallintosihteeri Katja Dahlman: Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 15.12.2014 Harjavallan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Maksukatto (L 6 a ) 679,00 691,00 1 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b)

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Soteltk 26.1.2016 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut tulevat voimaan 1.2.2016. Tulojen mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan 1.2.2016. Avopalvelujen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Hallitus 178 27.03.2013 Tarkastuslautakunta 28 29.05.2013 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen H 178 Kuntalain 68 :n 2 momentin mukaan tilinpäätökseen

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 20.04.2015 AIKA 20.04.2015 Klo 10:15-11:19 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 256 06.10.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy 761/61/616/2010 STLTK 256 Fanin Oy Kuopiosta on pyytänyt lupaa Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen

155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen 155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen Dnro D/17/02.09.00/2012 Aikaisemmat käsittelyt: johtokunta 23.12.2013 205 johtokunta 25.8.2014

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 2.12.2014 81 13. TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT 13.1. Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelumaksu - maksuja ei saa

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, Kajaani

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, Kajaani PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 23.05.2013 AIKA 23.05.2013 Klo 10:10-13:00 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Hallitus 54 13.12.2012 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille H 54 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2013. Alla olevaan delegointitaulukkoon

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain.

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 84 28.08.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 11.02.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 01.04.2015 Lapin aluehallintoviraston

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot