Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus AIKA Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus 5 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6 3 Yhtymävaltuuston päätösten täytäntöönpano 7 4 Talouden seurantaraportti ajalta Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeet 9 6 Kainuun maakunta -kuntayhtymän lahjoitusrahastojen siirto Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle 7 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palveluhinnasto vuodelle 2014 sekä leikkaus- ja anestesiayksikön sisäiset hinnat vuodelle Talvivaaran kaivokseen liittyvät asiat/tiedotteet 22 9 Eläinlääkäreiden eläinlääkintähuoltolain 14 :n 1 momentin mukaisten palkkioiden vahvistaminen vuodelle Terveydenhuollon asiakasmaksut Valtuustoaloite: Kokouspöytäkirjat 2 viikkoa aikaisemmin Valtuustoaloite: Kuhmon terveyskeskuksen lääkäreiden rekrytointi 13 Katsaus Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Päätösvallan delegointi viranhaltijoille perhepalveluissa Eron myöntäminen henkilöstöjohtaja Markku Hämäläiselle 18 Henkilöstöjohtajan viran haettavaksi julistaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/kotipalvelu Auringolla Oy 20 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon

2 PÖYTÄKIRJA 1/ järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 21 Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös Puolangan ensihoidon laskutus Kainuun soten kuntayhtymän johtajan palkan määrittäminen 24 Puolangan kunnan pyyntö saada sairaanhoitopiirin päätös virka-ajan ulkopuolisesta perusterveydenhuollon päivystyksen järjestämisestä maakunnallisesti 25 Sopimus opiskeluterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä ja niiden osittaisesta rahoittamisesta toiminta-avustuksin (YTHS) 26 Suomussalmen terveyskeskussairaalan sairaansijat Toimivallan delegointi osastonhoitajalle Kajaanin terveyskeskussairaalassa 28 Kajaanin virka-ajan kiireellinen päivystys Kainuun keskussairaalan päivystyspoliklinikalle 29 Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset sekä PRIDE-valmennuksesta maksettava korvaus PRIDE-valmentajaksi koulutetulle perhehoitajalle alkaen 30 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alkaen voimaan tulleen Perhehoidon toimintaohjeen korjaus 31 Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja

3 PÖYTÄKIRJA 1/ KOKOUSAIKA klo 10:00-17:50 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Myllylä Raili 10:00-17:50 puheenjohtaja Kemppainen Tapani 10:00-17:50 I vpj Hyry Jussi Y. 10:00-17:50 II vpj Alasalmi Aila 10:00-17:50 jäsen Heikkinen Pekka 10:00-14:55 jäsen Poistui 21 aikana Heikkinen Pirjo 10:00-17:50 jäsen Horto Ilkka 10:00-17:50 jäsen Kurikka Elina 10:00-17:50 jäsen Oikarinen Paavo 10:00-17:25 jäsen Poistui 22 jälkeen Piirainen Mauri 10:00-14:55 jäsen Poistui 21 aikana Ritakallio-Knuutinen 10:00-17:50 jäsen Pirjo Seppänen Juhani 10:00-17:50 jäsen Sirkeinen Unto 10:00-17:25 Puolangan kunnan edustaja Poistui 22 jälkeen Törmänen Anni-Inkeri 10:00-17:50 jäsen Muut osallistujat Moilanen Erkki 10:00-17:50 valtuuston pj Polvinen Osmo 10:00-17:32 valtuuston II vpj Poistui 24 aikana Varimo Pertti Ahopelto Maire Yliniemi Kalevi Manninen Pirjo Tolonen-Manninen Eija 10:00-17:50 valtuuston I vpj 10:00-17:50 kuntayhtymän johtaja 10:00-17:50 pöytäkirjanpitäjä vt. henkilöstöjohtaja Poistui 22 jälkeen, saapui 23 jälkeen Saapui 22 aikana, poistui 23 aikana talousjohtaja Saapui 3 jälkeen, poistui 7 jälkeen Tolonen Eija vanhuspalvelujoht Paikalla 13 aja aikana Nykänen Päivi ympäristöterveysj ohtaja Paikalla 8 aikana Angerman Jukka ensihoitopäällikkö Paikalla 21 aikana

4 PÖYTÄKIRJA 1/ ALLEKIRJOITUKSET../2014../2014 Raili Myllylä Puheenjohtaja Kalevi Yliniemi Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-31 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS../2014../2014 Juhani Seppänen Anni-Inkeri Törmänen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Kainuun sote kuntayhtymän kansliassa, Urho Kekkosen katu krs, Kajaani pe

5 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus H 1 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 5 :n mukaan toimielin päättää kokousajastaan ja -paikastaan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeel li sek si. Hallintosäännön 6 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen ai ka ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään sähköi ses ti tai kirjallisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -vel vol li suus kokouksessa, vähintään neljä päivää ennen kokousta. Tämä kokouskutsu on postitettu Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja pää tös val taisek si. Hallitus myöntää läsnäoleville muille osallistujille läsnäolo- ja pu he oikeu den. Puolangan kunnan edustajalla on puhe- ja äänioikeus asioissa, joiden osalta Puolanka on osajäsen. Muiden asioiden osalta Puo langan kunnan edustajalla ei ole puhe-, ääni- eikä läsnäolo-oikeutta. Hallitus: Hyväksyi. Hallitus päätti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä siten, että asia nro 29 käsitellään asian nro 10 jälkeen. Kuntayhtymän johtaja ilmoitti, että asia nro 25 poistetaan esityslistalta.

6 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta H 2 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: Hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa pu heen johta ja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toi mi elimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjantarkastajat valitaan aak kos järjes tyk ses sä. Tällä kertaa ovat vuorossa Juhani Seppänen ja An ni-inke ri Törmänen. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toi mi eli men päät tä mä nä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yh tä päivää aiemmin on ilmoitettu. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Juhani Seppäsen ja Anni-Inkeri Törmäsen. Pöytäkirja pidetään näh tä vä nä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kans lias sa perjantaina klo Hyväksyi.

7 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Yhtymävaltuuston päätösten täytäntöönpano H 3 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto on kokouksessaan käsitellyt :t Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto puh tai sähköpostitse Hallitus toteaa, että yhtymävaltuuston tekemät päätökset :t ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene yhtymävaltuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lain tahi asetuksen vastaisia. Päätökset päätetään panna täytäntöön. Hyväksyi.

8 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Talouden seurantaraportti ajalta H 4 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talouspalveluissa on valmisteltu liitteenä oleva talouden seurantaraportti ajalta Liite nro: 1 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Lisätietoja asiasta antavat talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen, puh ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Hallitus: Hallitus keskustelee asiasta ja merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta sekä lähettää seurantaraportin tiedoksi yhtymävaltuuston jäsenille. Hyväksyi. Asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Eija Tolonen-Mannista tämän asian ja esityslistan asioiden 5-7 osalta. Liitteet Liite 1 Liite 1 (H ) Talouden seurantaraportti ajalta

9 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeet H 5 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) 1. YLEISTÄ Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuusto on hyväk sy nyt vuoden 2014 talousarvion. Talousarvion laadin nan lähtökohtatietoina on käytetty Kainuun maakunta -kun ta yh tymän sosiaali- ja terveystoimialan vuosien ti lin pää tös tieto ja ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2013 arvioitua toteutumaa. Taustatietojen laskenta perustuu Kun talii ton ennusteisiin ja valtion peruspalveluohjelmaan Vuoden 2014 hyväksytty talousarvio perustuu 3,7 prosentin kasvuun vuo den 2013 syyskuun toteuman pohjalta teh tyyn vuo si en nus teeseen verrattuna. Käytännössä tämä tarkoittaa si tä, että toi min to jen laajentamiseen ja palvelutarpeen kasvu tulee tyy dyt tää li sää mäl lä palvelujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Esi te tyl lä kasvulla pys tytään turvaamaan vain kustannustason noususta joh tu va menojen kasvu. TULOSENNUSTE 2013 Edellisen vuoden tilikauden tulos, ilman liikelaitosta, tulee olemaan mar ras kuun ennusteen mukaan alijäämäinen n. -6,3 milj. euroa. Alijää mää aiheuttavat henkilöstökulut ja asiakaspalvelujen ostot. Vuoden 2013 alkuperäisen talousarvion mukaan tilikauden tulos oli 6,3 milj. euroa alijäämäinen. Maaliskuussa hyväksytyn käyt tö suun ni telman mukaan tilikauden tulos oli -6,2 milj. euroa. Käyt tö suun ni telmaan verrattuna alijäämä kasvaa 0,1 milj. euroa. Ylitys johtuu pääasias sa henkilöstökulujen ja asiakaspalveluiden kasvusta. 2. TALOUSARVION SITOVUUS JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT Talousarvio 2014 on yhtymävaltuustoon nähden sitova. Investointien osal ta sitovuustaso on kuntayhtymätaso. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion ja taloussuunnitelman tu losalueil le määrärahojen ja tuloarvioiden osalta bruttona. Kun ta yh tymän tasolla sitovuustaso on toimintakate. Valtuuston hyväksymään ta lous ar vi oon perustuvat käyttösuunnitelmat hyväksyy alaisensa toimin nan osalta hallitus tai liikelaitoksen johtokunta. Tulosalueiden ja lii ke lai tos ten talousarvion pitävyyttä seuraavat tulosaluejohtajat. Pi tävyy des tä vastaavat tulosalueiden ja liikelaitoksen johtaja, jotka ovat oman tulosalueensa kuntalain mukaisia tilivelvollisia. Tarvittavat

10 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus mää rä ra ha siir rot tulee tehdä vastuualueiden ja tulosyksikköjen kesken siten, että tulosalueen talousarvio ei ylity. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kuntayhtymän val tuusto, jos määrärahat ylittyvät tai toiminnalliset tavoitteet alittuvat. Muutoin käyttösuunnitelmien muutoksista päätetään seuraavasti: Kuntayhtymän johtaja päättää määrärahojen siirroista tulosalueiden kes ken budjettimäärärahan puitteissa. Tulosalueiden ja liikelaitoksen johtaja päättävät tulosalueen ja lii kelai tok sen käyttösuunnitelman jakamisesta vastuualueille ja vas tuualu een johtajat päättävät oman vastuualueensa käyttösuunnitelman ja ka mi ses ta tulosyksiköille. Investointimäärärahojen jakamisesta eri hankkeille ja projekteille päät tää kuntayhtymän johtaja tai liikelaitoksen johtaja. Talousarvioon sisältyviä määrärahoja voidaan käyttää vain käyt tösuun ni tel mas sa määriteltyyn tarkoitukseen ja siinä ilmaistujen ta voittei den mukaisesti. 3. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Talousarvion laadinnassa on perusperiaatteena ollut se, että hen kilö työ vuo det lisääntyvät vain toiminnan muutoksista johtuen. Myös uu det lakisääteiset velvoitteet lisäävät henkilötyövuosia esim. päivys tys ase tus. Henkilötyövuositavoite vuodelle 2013 oli Tavoitteena on, että hen ki lö työ vuo det lisääntyvät vuoden 2013 tavoitteesta ainoastaan uu sien virkojen/toimien määrällä, joka on 71 HTV2:ta. Huomattava HTV2 lisäys johtuu ostopalvelujen muuttamisesta omaksi toi minnak si sairaanhoidon palvelujen, terveyden- ja sai raan hoi don pal ve lujen, vanhuspalvelujen ja perhepalvelujen tulosalueilla. Hen ki lö työvuo si ta voi te vuodelle 2014 on HTV2:ta. Tulosalueiden tulee huo mioi da uusien virkojen/toimien täyttämisessä niihin varatut määrä ra hat. Uusia virkoja ja toimia ei täytetä heti alkuvuodesta, jos niihin on varattu määräraha vain osaksi vuotta. Myös uusien virkojen ja toimien osalta on noudatettava jäljempänä esitettyä täyt tö lu pa me net telyä. Täyttölupamenettely ei koske lääkäreitä, psykologeja eikä sosiaalityöntekijöitä. Tulos- ja vastuualueiden tulee huolehtia siitä, että henkilöstökulujen li säys, jolla muutetaan ostopalveluja omaksi toiminnaksi, toteutuu vas taa vas ti ostopalvelujen vähentymisenä talousarviossa suun ni tellun mukaisesti.

11 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT OHJEET 4.1. Täyttölupamenettely Täyttölupamenettely ei koske lääkäreitä, psykologeja eikä so si aa lityön te ki jöi tä. Täyttölupamenettely koskee kaikkia muita ammattiryhmiä sekä toistaiseksi voi mas sa oleviin palvelussuhteisiin että määräaikaisiin pal ve lus suh tei siin palkattavia seuraavasti: Toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde Ennen avoimeksi tulleen viran tai toimen täyttölupamenettelyn aloitta mis ta on ensin selvitettävä, voidaanko toimintaprosesseja muut tamal la löytää muita vaihtoehtoja tai siirtää henkilöstöä jostain muusta yk si kös tä tai voiko joku muu yksikkö suorittaa työn omana pal ve lunaan. Jos viran tai toimen täyttäminen on välttämätöntä, on sel vi tettä vä mahdollisuudet ottaa tehtävään maakunnan vakinaisessa palve lus suh tees sa oleva henkilö. Silloin kun palvelutarve ehdottomasti edellyttää uuteen pal ve lu suhtee seen ottamista, täyttölupa anotaan sähköisessä Lau ra-rek ry toin tijär jes tel mäs sä. Täyttölupatyöryhmän jäseniä ovat kuntayhtymän johta ja, henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja sekä ne tulosalueen johtajat, joi den täyttölupaesityksiä on käsiteltävänä kokouksessa. Täyt tö lu paesi tys käsitellään täyttölupatyöryhmässä, jonka jälkeen päätöksen tu los alu een sa henkilöstön osalta tekee tulosalueen johtaja. Asiantun ti ja na työryhmässä kuullaan Rekrytointi ja tukipalvelut -yksikön pääl lik köä. Täyttölupatyöryhmä kokoontuu erikseen määriteltyinä kokous päi vi nä. Uusien työsuhteisten toimien osalta myönnetty täyttölupa on samalla toi men perustamispäätös, joten erillistä kuntayhtymän hallituksen toi men perustamiseen liittyvää päätöstä ei tarvita. Virkasuhteisten osal ta uudet virat on perustettava kuntayhtymän hallintosäännön mu kai ses ti. Täyttöluvan saaminen edellyttää aina, että talousarviossa on palk kamää rä ra hat varattu viran/toimen täyttämiseksi Määräaikainen palvelussuhde Määräaikaisen henkilökunnan täyttölupaesitykset on oltava Rek rytoin ti- ja tukipalvelut yksikössä neljä (4) työpäivää ennen täyt tö lu patyö ryh män kokousta. Täyttölupa määräaikaisen henkilökunnan osalta tarvitaan:

12 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus kaikista yli 14 vrk kestävistä sijaisuuksista - kaikista niistä työajan muutoksista, jotka nostavat HTV2:tä (esim. - - osa-aikaisen työajan muutoksista, myös vakituisten). Kaikkien määräaikaisten työntekijöiden työsopimukset laaditaan Rek ry toin ti ja tukipalvelut -yksikössä. Määräaikaisten täyttöluvat ratkaisee tulosaluejohtaja ilman täyt tö lupa työ ryh män käsittelyä Määräaikaiseen työsuhteeseen ottaminen - hoitohenkilökunta Hoitohenkilökunnan sijaisuuksien käyttöä koordinoidaan Rekrytointi ja tukipalvelut -yksiköstä. Lyhytaikaiset sijaisuudet on ensisijaisesti hoi det ta va erilaisilla töiden järjestelyillä, kuten tehtäviä priorisoimalla, työ ai ka lain 35 :n mukaisesti työntekijän suostumuksella tai töiden jär jes te lyi hin liittyvästä painavasta syystä työvuoroluetteloja muut tamal la tai yhteistyössä toisen yksikön kanssa henkilöstöä vä li ai kaises ti siirtämällä. Työnantajalla on oikeus muuttaa työvuoroluetteloita. Työnantaja voi ve do ta työaikalain 35.2 :n momentissa todettuun painavaan syyhyn työ vuo ro luet te lon muuttamistilanteissa. Painavana syynä työ vuo roluet te lon muuttamiseen voidaan pitää mm. toiminnallisia syitä esim. en nal ta arvaamattomia poissaoloja. Lyhytaikaisiin ennalta ar vaa matto miin alle kolme (1-3) päivää kestäviin poissaoloihin saadaan käyttää sijaista vain, mikäli palvelutarve tätä ehdottomasti edellyttää. Palvelutarpeen edellyttämän äkillisen poissaolon sijaisuuteen esimies varaa varahenkilön sähköisen varausjärjestelmän kautta, joka on käytettävissä 24h/vrk/vko. Jos varahenkilöä ei ole järjestelmästä käy tet tä vis sä, tulee poissaolon aiheuttama henkilöstötarve hoitaa en si si jai ses ti työvuoroja vaihtamalla ja/tai yhteistyössä toisen yk sikön kanssa. Esimiehellä ei ole toimivaltaa luvata ulkopuolisille sijaisille työtä suulli ses ti eikä työvuorotaulukkoon työvuoroja suunnittelemalla Vuosilomien pitäminen 2014 Pääsääntö on, että vuosilomaoikeudesta enintään 8 lomapäivää pidetään seuraavan vuoden 2015 puolella. Tällä edesautetaan henkilöstön jaksamista ja estetään vuosilomavarauksen ylitys tämän vuoden talousarviosta. Henkilöstöhallinto antaa tarkemman ohjeen vuosilomien pitämisestä Kokonaisvaltainen suunnitelma vuosilomista - hoitohenkilökunta Lomanmääräytymisvuoden 2014 vuosilomaoikeuden, joka on ker ty-

13 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus nyt alkaen ja kertyy saakka, mukaisten vuo si loma päi vien pitäminen on mahdollista aloittaa alkaen. Vuo silo ma suun ni tel mien tekemisessä periaatteena on, että loma-ajalle myönnettävistä vuosilomista on oltava suunnitelma men nes sä ja loma-ajalle aikana pidettävistä vuo si lo mista mennessä. Yksiköt, joissa työskentelee hoitohenkilökuntaa ja vuosilomien ajaksi tarvitaan sijaisia, toimittavat vuo si lo ma suun nitel man Rekrytointi ja tukipalvelut -yksikköön kyseiseen määräaikaan men nes sä. Vuosilomat suunnitellaan yhtäjaksoiseen ketjuun. Ne yksi köt, joihin on perustettu sisäisen sijaisen vakansseja, vuosilomien si jai suu det hoidetaan ensisijaisesti sisäisillä sijaisilla eli sisseillä. Vuosilomat vahvistetaan sen jälkeen, kun Rekrytointi ja tukipalvelut -yk si kön kanssa on sovittu sijaisista. Rekrytointi ja tukipalvelut -yksik kö järjestää vuosilomien sijaisuudet, tällöin täyttölupaesitystä ei tar vi ta. Tarkennetut vuosilomamääräykset löytyvät hen ki lös tö pal velui den säännöistä ja ohjeista (Kaima/Henkilöstöpalvelut/Esimiestyö ja johtaminen/vuosilomien pitäminen sote-kuntayhtymässä). Eläköityvien osalta vuosilomien keskittämistä palvelussuhteen päätty mi sen yhteyteen on vältettävä, joten vuosilomat tulee suunnitella nor maa lin vuosilomasuunnittelun mukaisesti ketjuihin. Vuosilomien suunnittelussa on huomioitava sijaisten rajoitettu saa tavuus. Tavoitteena on, että vuosilomat ovat tasaisesti ketjussa ym päri vuoden. Ns. arkipyhälistat aiheuttavat lisähenkilöstön tarvetta, tällöin ei suositella vuosilomien myöntämistä ko. ajalle Ulkomaille tehtävät virka-, virantoimitus- ja koulutusmatkat Ulkomaille tehtävät virka-, virantoimitus- ja koulutusmatkat hyväksyy esi mie hen esimies. 5. LASKUJEN HYVÄKSYMINEN Laskujen hyväksyjiksi nimetyt viranhaltijat/toimihenkilöt ovat vastuus sa talousarvion sitovuuden noudattamisesta sekä toiminnan sopeut ta mi ses ta varattuihin määrärahoihin ja talousarvion to teu tu misen seurannasta. Laskujen yleinen hyväksymisoikeus on kuntayhtymän johtajalla, hallin to joh ta jal la, talousjohtajalla ja talouspäälliköllä. Tulosalueilla kunkin tulosyksikön päällikkö hyväksyy määrärahojen puit teis sa toimintaansa koskevat laskut ja maksumääräykset an nettu jen ohjeiden mukaisesti. Talouspalvelut ylläpitää luetteloa laskujen hy väk sy jis tä ja asiatarkastajista. Luettelo julkaistaan intranetissä

14 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus osoit tees sa: /(talouspalvelut/tiedotteet). 6. HANKINNAT JA HANKINTARAJAT Julkisia hankintoja koskevan lain mukaan kuntien viranomaisten sekä muiden hankintayksiköiden on kilpailutettava materiaali- ja pal velu han kin tan sa siten kuin hankintalaissa säädetään. Kuntayhtymän jokainen toimielin ja viranhaltija/työntekijä ovat vastuus sa siitä, että sen/hänen vastuulleen kuuluvat hankinnat on kilpai lu tet tu hankintalain mukaisesti. Hankinnat tehdään pääsääntöisesti keskitetysti Materiaalipalvelujen (= hankintatoimisto) kautta. Atk-laitteiden ja ohjelmistojen hankinta ta pah tuu keskitetysti Tietohallintopalvelujen kautta. (http://kaima.kainuu.fi/hallitus (tietohallintopalvelut/atk-hankinnat). Hankintojen kilpailutus valmistellaan tarpeen mukaan yhteistyössä han kin nan tilaajan ja Materiaalipalvelujen(hankintatoimisto) kesken sen jälkeen, kun tilaaja on ilmoittanut hankintatoimistolle tar jous kilpai lun tarpeellisuudesta. Hankintatoimiston tehtävä on valmistelun jäl keen suorittaa tarjouskilpailu loppuun saakka, ja se myös itse valvoo kuntayhtymän hankintojen kilpailutusten tarpeellisuutta sekä kehot taa tilaajaa käynnistämään tarjouskilpailun. Tulosyksiköt tekevät kaikki materiaalitilauksensa keskusvarastosta. Va pau tu va kalusto kierrätetään materiaalipalvelujen kautta muiden yk si köi den käyttöön. Materiaalipalvelulla on valtuus ja velvollisuus yh te näis tää maakunnan puhelin- ym. kalusto-, laite- ja työ vaa te hankin nat kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla. Hankintarajat Jokainen kuntayhtymän toimielin ja viranhaltija/työntekijä vastaavat sii tä, ettei se/hän ylitä toimivaltaansa päättäessään kuntayhtymän puo les ta hankinnasta tai hankintakriteereistä. Alle euron hankinnoista päättää kukin tulosyksikkö bud jet timää rä ra ho jen puitteissa. Hankintakriteereiden hyväksymisrajat on määritelty han kin ta säännös sä, jonka on hallitus hyväksynyt Yli euron hankinnoissa ja sopimuksissa on ennen tar jouspyyn nön julkaisemista päätettävä tarjouspyynnön sisällöstä ja hankin ta kri tee reis tä. Materiaalipalveluja koskevat tarkemmat ohjeet ja tiedotteet löytyvät

15 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Kai mas ta: / (materiaalipalvelut). 7. TALOUSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain hallitukselle ja val tuu te tuil le tehtävän tulosaluekohtaisen kuukausiraportin avulla. Seu ran nas sa painotetaan erityisesti henkilöstömenojen ja hen ki lötyö vuo sien seurantaa. Jokaista vastuualuetta seurataan erikseen kuu kau sit tain toteutuneiden ja suunniteltujen menojen ja hen ki lö työvuo sien osalta. Poikkeamista tulee raportoida erikseen. Tätä varten laaditaan erilliset henkilöstömenojen seurantataulukot (ex cel), jotka tallennetaan sähköisenä asemalle Y:\Hen ki lös tö me nojen seuranta\2014\. Lisäksi toimialat laativat kuntayhtymän hallitukselle ja valtuustolle kak si osavuosiraporttia ja toteutumatilanteiden pe rus teel la. Raporttien tulee sisältää tulosaluekohtaisen mää rä ra hojen toteutumisvertailun lisäksi sanallinen yhteenveto toiminnan tavoit tei den toteutumisesta. Raporttien tulee sisältää arvion jäljellä olevien määrärahojen riittävyydestä sekä tulojen kertymisestä ta lous arvio vuo den aikana sekä selvityksen toimenpiteistä, joihin poik keamien johdosta on ryhdytty. Raportit toimitetaan hallitukselle ja valtuu te tuil le raportointikautta seuraavan kuukauden loppuun men nessä. 8. TALOUSARVION MUUTOKSET Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kuntayhtymän val tuusto kuntalain 65 :n mukaan, jos määrärahat ylittyvät tai toiminnalliset ta voit teet alittuvat. Muista käyttösuunnitelmien muutoksista päättää kun ta yh ty män johtaja tulosalueiden välillä. Talousarvion muutokset tulee esittää valtuuston hyväksyttäviksi viipy mät tä ennen määrärahan ylittymistä tai käyttötarkoituksen muut tamis ta talousarviovuoden aikana. 9. MUUT OHJEET JA TIEDOTTAMINEN Muita lisätietoja ja ohjeita annetaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän intranet-sivuilla: Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen, puh tai sähköpostitse

16 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Kuntayhtymän johtaja ehdotus: Hallitus: Hallitus hyväksyy edellä olevan talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeen. Hyväksyi.

17 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Kainuun maakunta -kuntayhtymän lahjoitusrahastojen siirto Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle H 6 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: Purkusopimuksen mukaan Kainuun maakunta -kuntayhtymän ni missä olleet lahjoitusrahastot ja toimeksiantojen pääomat siirtyvät Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle. Purkusopimuksen mukaan kohdan 4. Tase, kappaleessa 7: Kainuun maakunta -kuntayhtymän taseen mukaisista py sy vis tä ja vaihtuvista vastaavista, pitkäaikaisista ja lyhytaikaisista vie raas ta pääomasta, rahastoista sekä toimeksiantojen pääomista ja pa kol li sis ta varauksista siirtyy vastaavat erät uusien toimijoiden eli uu sien kuntayhtymien ja jäsenkuntien taseisiin. Kainuun maakunta - kun ta yh ty män vuoden 2012 tase-erittelyt on tämän vuoksi tarkoin yk si löi tä vä. Seuraavat erityiskatteiset lahjoitusrahasovat siirtyneet Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle valtuuston hyväksymän purkusopimuksen nojalla: - F ja H Mikkosen ja E ja K Moilasen lahjoitusrahasto ( sis. si joi tussal kun) - Lastenosaston testamentti (oma rahatili) - Hopeahyry virkistysrahasto ( oma rahatili) - Tyynelä virkistysrahasto ( oma rahatili) Lisäksi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle on siirtynyt mui na toimeksiantojen varoina Kaks:n sairaanhoitajien rahasto, joka si säl tää sijoitussalkun, asunto-osakkeen ja metsäkiinteistön. Kaks:n sai raan hoi ta jien rahastolla on oma kirjanpito. Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen, puh tai sähköpostitse Hallitus toteaa, että edellä luetellut Kainuun maakunta -kun ta yh tymän nimissä olleet erityiskatteiset lahjoitusrahastot ja Kaks:n sairaan hoi ta jien rahasto ovat siirtyneet Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle. Hyväksyi.

18 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallitus Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palveluhinnasto vuodelle 2014 sekä leikkaus- ja anestesiayksikön sisäiset hinnat vuodelle 2014 H 121 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) Tätä palveluhinnastoa noudatetaan sekä kuntayhtymään kuuluvien kun tien, että kuntayhtymään kuulumattomien kuntien laskutuksessa. Osajäsenet ja ulkokunnat maksavat asukkaidensa saamista pal veluis ta suoritehinnan. Suoritehinnoittelun perusteena on todelliset kus tan nuk set, jotka sisältävät toiminnan välittömät ja välilliset kustan nuk set, poistot sekä pääomalle mahdollisesti suoritettavan koron. Kuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei osajäsenkunnan ja kuntayhtymän kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet. Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto ta lousar vion hyväksymisen yhteydessä. Suoritteiden yksikköhinnat vah vistaa yhtymähallitus etukäteen joulukuun loppuun mennessä. Yk sik köhin to ja määrättäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja asiakkailta pe rit tä vien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan mui den tulojen mää rä. Yksikköjä voidaan muuttaa toimintavuoden aikana talousarvioon hyväksyttyyn muutokseen perustuen ja niin, että yksikköhintojen muu tos voi tulla voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavan toisen ka len te ri kuu kau den alusta lukien. 1. SUORITEPERUSTEINEN LASKUTUS Täydenkorvauksen potilaiden hoidosta peritään hinnaston mukainen hin ta ja asiakasmaksu. Avohoito: Avohoidon palveluista peritään hoidon vaativuuden ja tutkimusten kus tan nus ten perusteella erikoisalakohtaisesti ryhmitelty käyntiin perus tu va hinta. Lisäksi laskutusperusteena on tietyistä tutkimus- ja hoi to ko ko nai suuk sis ta koostuvia hoitopaketteja. Vuodeosastohoito: Vuodeosastohoidosta peritään kustannusten perusteella eri kois ala-

19 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallitus koh tai ses ti määritelty hoitopäivän hinta. Lisäksi laskutusperusteena on hoitopaketteja, jotka sisältävät esim. hoitoon kuuluvan leik kauksen, muut toimenpiteet ja tutkimukset sekä tar peen mukaiset hoi topäi vät, enintään kuitenkin hoitopakettikohtaisesti määritellyn määrän hoi to päi viä. Shp:ssa on toteutettu kustannuslaskentaa vuodeosastohoidon sekä toi men pi de hoi to pa ket tien osalta. Palveluhinnastoon on merkitty A -sa rak kee seen kirjaimet KL ilmoittamaan, mitkä tuotteet on kus tannus las ken nal li ses ti avattavissa. 2. MUU LASKUTUS (osajäsenet, ulkokunnat, vakuutusyhti-öt ja muut) Ensihoito Puolangan kunnalle järjestettävä ensihoidon palvelutason ylläpito. Jär jes tet tä vän toiminnan kustannukset kirjataan omalle tu los yk si kölle. Suoriteperusteena käytetään tulosyksikön talousarvioon arvioituja net to kus tan nuk sia. Sähköinen konsultaatio Sairaanhoitopiirissä on käytössä sähköinen konsultaatiokäytäntö. Säh köi nen konsultaatio laskutetaan kunnalta ja sähköiselle kon sultaa tiol le on määritelty kaksi hintaryhmää: 1. Alle 30 minuutin työpanoksen vaativa sähköinen konsultaatio 60 eu roa 2. Yli 30 minuutin työpanoksen vaativa sähköinen konsultaatio, joka edel lyt tää lisätiedusteluja 120 euroa. Tulkkaus Tulkkaus laskutetaan läpilaskutuksena. Siirtoviivemaksu Hinnoittelun perusteena on todelliset kustannukset huomioiden siirto vii veen aiheuttama lisäresurssitarve. Korotettua siir to vii ve mak sua pe ri tään kolmannen päivän hoidosta lukien, kun eri kois sai raan hoidon tarve on todettu päättyneen. Läpilaskutus Potilaille ostopalveluina hankitut vaativan erityistason, erityistason ja muut erikoissairaanhoidon palvelut laskutetaan kunnilta lä pi las ku tuspe ri aat teel la kuukausittain.

20 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallitus Erityisvelvoitemaksu Perussopimuksen 17 mukaan laskutusperusteena on oma kus tannus hin ta johon on lisätty ne kustannukset jotka eivät sisälly pal ve lumak sui hin. Erityisvelvoitemaksulla katetaan potilasvahinkovakuutus, po ti las siir to kul je tuk set, osittainen erikoissairaanhoidon lääkinnällinen kun tou tus oh jaus, ruumiinavaukset, tartuntatautien seuranta ja eh käisy, perusterveydenhuollon yksikön kulut ja yleislääketieteen pro fessuu ri. 3. HINTOJEN TARKISTAMINEN Talousjohtaja on valtuutettu tekemään tarvittaessa yksittäisiä tek nisluon tei sia tai uusiin suoritteisiin perustuvia hintatarkistuksia. 4. YHTEYSHENKILÖT Sairaanhoitopiirin tasolla talouspäällikkö ja taloussuunnittelija (08) Erikoisalakohtaisista palveluista ja niiden hinnoista lisätietoja an ta vat tulosyksiköiden vastuuhenkilöt, joiden yhteystiedot saa puhe lin vaih tees ta (08) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään kuu lu mat tomien ns. ulkokuntien laskutuksessa noudatetaan liitteenä olevaa hin nas toa ja hinnat ovat ulkokunnille lopulliset. Lomapäivien kun talas ku tus noudattaa potilaalta perittävien asiakasmaksujen las ku tuspe rus tei ta. Potilaille ostopalveluina hankittavat palvelut, vaativan erityis ta son, erityistason ja muut erikoissairaanhoidon palvelut las ku tetaan kunnilta läpilaskutusperiaatteella kuukausittain. Täyden korvauksen potilaiden hoidosta peritään hinnaston mu kainen hinta ja asiakasmaksu. Kainuun erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palveluhinnasto on omana erikseen nidottuna liit tee nä. Liite nro: 12 Leikkaus- ja anestesiayksikön sisäiset hinnat vuodelle 2014 ovat omana erikseen nidottuna liit tee nä. Liite nro: 13 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet H 5 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) 1. YLEISTÄ Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto on hyväksynyt 17.12.2014 vuoden

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot