HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta AIKA klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN TEHTÄVÄ SEUDULLINEN PERUSOPETUKSEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ESIOPPILAIDEN 103 VANHEMMILLE 55 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMAN 104 RAPORTOINTI LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA / INVESTOINNIT 58 SANNA TOIVASEN IRTISANOUTUMINEN LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN PROJEKTIT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT 112

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ KOKOUSAIKA klo 18:00-18:55 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eteläinen Olavi 18:00-18:55 jäsen Ihalainen Raija 18:00-18:55 jäsen Keinonen Mikko 18:00-18:55 jäsen Kinnunen Esa 18:00-18:55 jäsen Ruuskanen Laura 18:00-18:55 jäsen Räisänen Jonna 18:00-18:55 varapuheenjohtaja Kasonen Maarika 18:00-18:55 Toimialapäällikkö / sihteeri Koponen Pertti 18:00-18:55 khall. jäsen Tilus Riitta A. 18:00-18:55 kunnanjohtaja POISSA Kauhanen Elli puheenjohtaja Karvonen Eveliina jäsen Laukkanen Perttu jäsen Kukkonen Timo kh:n puheenjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Mikko Keinonen ja Olavi Eteläinen Valittiin Mikko Keinonen ja Olavi Eteläinen PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Jonna Räisänen Pöytäkirjanpitäjä Maarika Kasonen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika.2012 Allekirjoitukset Mikko Keinonen Olavi Eteläinen PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Aika ja paikka: Koulutoimisto

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 49/ /2012 SIVLTK 51 Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , maa ri päivähoidon ohjaaja Paula Ukkonen, Ker man ran nan tie 7, Heinävesi, gsm , Otto Kotilaisen koulun rehtori Aki Tölli, Kes kuksen ku ja 2, Heinävesi, gsm , Lähihoitajan tehtävä oli haettavana hakuajalla työ voi mahal lin non ja kunnan nettisivuilla sekä kunnan ilmoitustaululla. Lähihoitaja työskentelee koulunkäyntiavustajan tehtävissä ja koululaisten aa mu- ja iltapäivätoiminnassa sekä mahdollisesti varhaiskasvatuksen erilai sis sa tehtävissä alle kouluikäisten lasten parissa. Lähihoitaja työs ken telee työsuhteen alkaessa Otto Kotilaisen koululla. Työaika on 38,25 h / vko. Palk kaus määräytyy KVTES:n mukaan ja koeaika on neljä kuukautta. Määräaikaan men nes sä tehtävään saapui 9 hakemusta, joista on yh teenve to liitteenä nro 1. Tehtävään haastateltiin pe neljä (4) hakijaa Anu Heino, Eija Koponen (perui hakemuksensa 12.6.), Hannamari Korhonen ja Merja Päi vä nie mi. Haastattelut suorittavat sivistysjohtaja Maarika Kasonen, Otto Ko ti lai sen koulun rehtori Aki Tölli ja päivähoidon ohjaaja Paula Ukkonen. Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tehtävään on sosiaalihuollon am ma til li sen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/ :n mu kai nen kelpoisuus. Hallintosäännön 8 :n mukaan lautakunta valitsee henkilökunnan tois taisek si ja 9 :n mukaan päättää alkupalkasta. 1) valitsee Anu Heinon lähihoitajan tehtävään 38,25 h/vk alkaen toistaiseksi neljän (4) kuukauden koeajalla 2) vahvistaa peruspalkaksi KVTES:n hinnoittelukohdan 05PKO030 mukaan 1 938,10 euroa 3) suorittaa vaalin ehdollisena siten, että valitun on ennen valin ta pää tök sen vahvistamista esitettävä hyväksyttävä todistus ter vey den ti las taan ja rikosrekisterilain 6 :n 2 momentissa tar koi tet tu rikosrekisteriote. Ote: Anu Heino, Hakijat, alkat, Otto Kotilaisen koulu, Varhaiskasvatus, Paula Ukkonen

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN TEHTÄVÄ SIVLTK Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , maa ri Sivistyslautakunta julisti haettavaksi koulunkäyntiavustajan tehtävän 30h/vko tois tai seksi al kaen. Tehtävän alkusijoituspaikka on ylä kou lu. Hakuilmoitus jul kais tiin työ voi ma hal lin non ja kun nan netti si vuilla se kä kun nan il moi tus taululla ha ku ajalla Hakemuksia tuli yhteensä 5. Yhteenveto hakijoista liitteenä 3. Hallintosäännön 8 mukaisesti lautakunta valitsee henkilökunnan toistaiseksi ja tulosyksikön esimies määräaikaisen henkilökunnan kunnanhallituksen antamien yleisohjeiden mukaisesti. Sivistyslautakunta 1) merkitsee hakijat tietoonsaatetuksi. 2) päättää valita haastatteluun kutsuttavat henkilöt. 3) päättää haastatteluajankohdan ja valitsee keskuudestaan haas tat te li jat. Sivistyslautakunta 1) merkitsee hakijat tietoonsaatetuksi. 2) valitsee haastatteluun Anu Heinon, Mervi Pesosen ja Maa rit Tolvasen 3) haastattelussa ovat mukana sivistysjohtaja Maarika Ka sonen, lautakunnan pj. Elli Kauhanen, lautakunnan vpj. Jonna Räi sä nen, yläkoulun rehtori Seppo Kotilainen ja vararehtori Kaa ri na Heinonen. Haastatteluaika sovitaan haastattelijoiden kes ken Ote: hakijat, yläkoulun rehtori SIVLTK 52 Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , maa ri Koulunkäyntiavustajat haastateltiin ke Haastatteluissa olivat muka na sivistysjohtaja Maarika Kasonen, yläkoulun ja lukion rehtori Seppo Ko ti lai nen, vararehtori Kaarina Heinonen, sivistyslautakunnan pu heen johta ja Elli Kauhanen ja varapuheenjohtaja Jonna Räisänen. Hallintosäännön 8 :n mukaan lautakunta valitsee henkilökunnan tois taisek si ja 9 :n mukaan päättää alkupalkasta.

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta ) valitsee Maarit Tolvasen koulunkäyntiavustajan tehtävään 30 h/vk alkaen toistaiseksi neljän (4) kuukauden koeajalla 2) vahvistaa peruspalkaksi KVTES:n hinnoittelukohdan 05KOU010 mukaan 1 910,83 (78,43%) euroa 3) suorittaa vaalin ehdollisena siten, että valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 :n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote Ote: Maarit Tolvanen Hakijat Palkat Yläkoulu

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta SEUDULLINEN PERUSOPETUKSEN ARVIOINTI / /2012 SIVLTK 53 Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , maa ri Perusopetuslain ja opetussuunnitelman mukaan opetuksen järjestäjän tulee huolehtia opetuksen säännöllisestä arvioinnista ja kehittämisestä. Arvioin tia tapahtuu sekä koulu- että kuntakohtaisesti. Savonlinnan seudulla suoritettiin huhtikuun 2012 aikana laaja seudullinen ope tuk sen arviointi, johon verkkokyselynä vastasi 2284 perusopetuksen op pi las ta, 821 huoltajaa ja 358 opetushenkilöstöön kuuluvaa Sa von lin nasta, Kerimäeltä, Punkaharjulta, Sulkavalta, Heinävedeltä ja Enonkoskelta. Ky se lyyn vastanneet oppilaat olivat luokan oppilaita. Ope tus hen ki löstöön kuuluvat vastaajat opettajia, rehtoreita ja avustajia. Edellisen kerran laa ja seudullinen arviointi on tehty keväällä 2008, jolloin suurin osa ky symyk sis tä oli samoja. Heinävesi ei tuolloin ollut mukana arvioinnissa. Kysymykset liittyivät opetukseen, oppimisympäristöön, opiskelun tukeen, tie to- ja viestintätekniikkaan sekä kodin ja koulun yhteistyöhön. Huoltajilta ky syt tiin lisäksi tiedottamisesta sekä henkilökunnalta työyhteisöstä ja johta mi ses ta. Opetuksen järjestäjille on toimitettu kuntakohtaiset ja koulukohtaiset tulokset. Heinävedellä opetuksen arviointiin osallistui 195 oppilasta, 64 huoltajaa ja 45 opetushenkilöstöön kuuluvaa. Koulut käyvät läpi koulukohtaisia tuloksia opetushenkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kanssa. Arvioinnin tulosten perusteella kukin koulu voi kehittää omaa toimintaansa. Liitteenä 2 on seudulliset arviointitulokset Liitteenä 3 on Heinäveden arviointitulokset Sivistyslautakunta 1) merkitsee arvioinnin tulokset tiedoksi 2) keskustelee seudullisen perusopetuksen arvioinnin tuloksista ja niiden aiheuttamista mahdollisista jatkotoimenpiteistä

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ESIOPPILAIDEN VANHEMMILLE 50/ /2012 SIVLTK 54 Valmistelija päivähoidon ohjaaja Paula Ukkonen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , Esiopetukseen osallistuneiden lasten vanhemmille tehtiin asia kas tyy ty väisyys ky se ly. Kysely toteutettiin kuluvan vuoden toukokuussa siten, että kyse ly lo ma ke lähetettiin lasten vanhemmille postitse ( N= 38). Kyselyyn voitiin vastata joko paperilla tai Webropolin kautta. Kysely to teu tet tiin sa mansi säl töi sin kysymyksin edellisinä vuosina. Vanhempia pyydettiin arvioimaan asteikolla 5-1 ( 5=erinomainen, 4=erittäin hy vä, 3=hyvä, 2=kohtalainen ja 1=huono ) mm. yhteistyötä, tiedonkulkua, hen ki lös tön ammatillisuutta, turvallisuutta, esiopetuksen sisältöä ja toi mintaa sekä vaikutusta lapsen kehitykseen ( kouluvalmiuteen ), yhteensä kym men tä eri asiaa esiopetukseen liittyen. Kyselyyn vastasi yhteensä 17 perhettä ja vastausprosentti oli 44,74. Vastaus ten keskiarvo oli 3,81. Tyytyväisimpiä vanhemmat olivat esiopettajien am ma til li suu teen (4,00), tiedonkulkuun ja asioista tiedottamiseen ( 4,00 ) ja esi ope tuk sen vaikutukseen lapsen kehitykseen ( 4,00 ). Tämän vuoden kyselyn perusteella kehittämiskohteiksi nousivat vai kut tamis mah dol li suu det toimintaan ( 3,29 ), psyykkinen turvallisuus ( 3,71 ) ja avus ta jien ammatillisuus ( 3,75 ). Yhteenveto kyselystä esityslistan liit teenä no 4. Toimialapäällikkö Sivistyslautakunta merkitsee esiopetuksen asia kas tyy ty väisyys ky se lyn tietoonsa saatetuksi

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMAN RAPORTOINTI SIVLTK 55 Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , maa ri Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti lautakunnan on ra por toita va käyttötalouden ja investointien toteutuminen tuloslaskelman muo dossa. Tulostavoitteiden (sanalliset ja tunnusluvut) sekä talouden kehittyminen ra por toi daan valtuustolle kolme kertaa vuodessa eli tilanteiden ja sekä mukaan. Raportissa on esitettävä myös tilinpäätösarvio. Ra por toin ti valtuustolle tehdään osastotasolla 03 tiliryhmittäin. Toimialapäällikkö vastaa siitä, että toimielin saa tiedot ja samalla esitykset kor jaa vis ta toimenpiteistä mikäli toteutuminen poikkeaa käyt tö suun ni telmas ta. Esityslistan liitteenä 5 on sivistyslautakunnan talousarvion to teu tuman raportit (sanalliset ja tunnusluvut). Sivistyslautakunta 1) hyväksyy sivistyslautakunnan talousarvion toteutuman ajal ta liitteen 5 mukaisesti 2) antaa raportit edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hy väk syt tä väk si Ote: kh, valtuusto, kirjanpito

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ SIVLTK Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , päivähoidon ohjaaja Paula Ukkonen, gsm Valtuutettu Sir pa Mikkosen ja kristillisdemokraat tien val tuus to ryh män tekemän valtuustoaloitteen pohjalta kotihoidon tuen kuntalisä on ol lut käytössä Heinävedellä lukien. Kotihoidon tu kea mak settiin vuonna 2011 kes ki määrin 43 perheelle. Kun tali sää sai kes ki määrin 70 las ta. Vuon na 2011 kuntalisää maksettiin 180 /alle 3-vuo ti aasta ja 60 /al le kouluikäi nen sisa rus. Kotihoi dontuen kuntalisän kustan nukset olivat /12 kk. Kunta maksaa kotona hoidettavasta lapsesta kotihoidontukea (hoitora ha ja hoitolisä). Etuisuus maksetaan Kelan kautta. Hoitoraha on yhdestä alle 3-vuotiaasta 327,46 /kk. Muista alle 3-vuotiaista sisaruksista maksetaan kustakin 98,04 /kk ja yli 3-vuotiaista alle kouluikäisistä sisaruksista 63 /kk. Kotihoidontuen lisäksi kunta on mak sa nut kuntalisää. Kuntalisä on harkinnanvarainen etuisuus lapsiperheille. Kotihoidontuen kustannukset olivat ,86 /12kk. Valtuusto päätti , että lasten kotihoidon kun talisää maksetaan vuon na 2012 kuu den (6) kuukauden ajan lu kien siten, että käy tän nön mak sutoi menpi teet Ke lan toi mesta aloitetaan lu kien men nessä tu lee vas tuu hallin to kunnan selvittää, löytyykö ta lousarviosta ra ken teellisten muutos ten kaut ta määrära haa, jotta kuntalisän maksamista voi daan jatkaa em. 6 kk:n mak suajan jälkeen. Heinäveden kuntaan on toimitettu adressi kuntalisän jatkamisen puo les ta. Adressin on allekirjoittanut 120 henkeä. Adressi liit teenä 2. Kuntalisän käyttöönotolla on ollut vuonna 2011 vähäinen vaikutus päivähoi to pal ve lu jen ky synnän vähenemiseen ja tätä kautta päivähoitomenojen las kuun. Kuntalisän käyttöönottovaiheessa tarkoituksena on ollut, että kunta lisän ai heut ta mat kus tan nuk set pys ty tään kat ta maan päi vä hoi dosta saata villa säästöillä. Talousarvion toteutuma vuodelle 2011 osoittaa kuiten kin, että vaikka lasten koti hoidontuen kuntalisää on maksettu perhepäivä hoidon kus tan nuk set ei vät ole pienentyneet, vaan kasvaneet alkuperäi seen talousarvioon nähden ja lastenhoidontuen kus tan nuk set ovat ylitty neet bud je toi dus ta Kun talisää maksamalla ei ole saavu tettu talousarvi oon 2011 näh den säästöjä. TP10 TA11 TP11 +/- Lastenhoidontuki Perhepäivähoito Sivistystoimen talousarvioon vuodelle 2012 tehtiin kahteen kertaan leikkaukset yhteensä ennen kuin se hyväksyttiin valtuustossa Tehdyillä leikkauksilla on vaikutusta vuoden 2012 aikana mm. kou lu jen tun ti ke hyk seen, opetusryhmien kokoon ja opettajien opetustunteihin ja si jaisten palk kausmäärärahoihin. Koulukuljetusperiaatteisiin on tehty

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta muu toksia ja va paa-aikatoimen toimintoja on jouduttu supistamaan. Sivistyslautakunnan tammi-maaliskuun toteutuma näyttää, että lautakunnan käyttötalous toteutuu tasaisen kulutuksen mukaisesti toteutuma% 23,6%. Varhaiskasvatuksen osalta on käyty läpi valtuuston linjaamaa ra ken teel lisen muu tok sen kaut ta saatavaa säästöä. Heinävedellä on alle kouluikäisiä lapsia 203 (tilanne 11/2011). 0-6 vuo ti aiden lasten hoito on jär jestetty perhepäivähoidossa, ryh mä per he päivä hoidossa ja päiväkotihoidossa. Per hepäi vä hoitajia on kirkon kylän alu eella 5 ja Karviossa 2. Ryhmäperhe päi vähoi dossa ryhmäkoot ovat Kar vi ossa 8+2 lasta, Kirkonkylällä 12 lasta. Päivä kodissa hoidetaan 3-5 -vuoti ai ta ja heitä on siellä n. 22. Lasten hoito on järjestet ty tä mänhetkisen kysynnän mukaisesti ja päi vähoidon kysyn tä on ollut arvioitua laajempaa (ilta-, yö- ja vii konloppu hoi toa) ja ryh mä per hepäivähoidon ryhmäkokoa ei ole pystytty pie nen tä mään tai ko ko naan yh dis tä mään yksiköitä ja sitä kautta muutta maan yksiköiden määrää. Varhaiskasvatuksen rakennetta on muu tet tu 2011/12 Ot to Ko tilaisen koulun valmistumisen myötä ja tuolloin erillinen varahoitopaikka lopetettiin ja koululaisten iltapäiväkerho siirtyi Otto Kotilaisen koulun tiloihin. Ku vaus liit teessä 3. Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palkkausta on tarkistettu perhepäivä hoitopaikkojen turvaamiseksi 50 /varattu hoito paikka /kk alkaen, mutta sillä ei ole ollut merkittävää vaikutusta perhepäivähoitajien määrään. Perhepäivähoitajien työaikalain muutos lyhensi perhepäivähoita jien säännöllisen viikkotyöajan 40h/vk ja toi mukanaan lasten varahoidon järjestämisen. Varhaiskasvatuksen osastossa on lisäksi koululaisten aamu- ja iltapäivätoi minta. Kunta voi harkintansa mukaan järjestää ko. toimintaa. Aamu- ja ilta päivä toiminta edistää las ten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yh teis kunnas sa, se kä en nalta eh käistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta. Aamu- ja ilta päivä toi minnalle on edel leen tar vet ta ja se on tär keä osa per hei den tukea. Kus tannukset /12kk Sivistystoimen sisällä tulosyksiköiden esimiesten kanssa sekä sivistyslauta kun nas sa on käyty kes kus te lua toi mialan palveluista ja niiden järjestämisestä. Var hais kasva tuk sen, pe rus opetuk sen, toi sen as teen ope tuk sen ja vapaan si vistys työn pal veluita ei voida lait taa ar vojär jes tyk seen niin, että joku toi min to lak kaut ta malla tai su pistamal la mahdollistettaisiin kuntali sän jatko. Muu toksen tuli si olla myös sellainen, että kuntalisän mak saminen mahdol listet taisiin myös tulevina vuosina. Sivistyslautakunnan mielestä lasten kotihoidontuen kuntalisä on ta lou del linen tu ki lap si aan ko to na hoi ta ville per heil le ja kun ta li sällä on mer ki tystä lapsi per heille talou del li ses sa mieles sä ja se an taa lap si per heille ny kyistä pa rem man va linta mahdol lisuu den ko tihoi don ja kun nal lisen päivä hoidon välil lä. Si vis tys lau ta kun nan vuo den 2012 ta lous ar vio on kui ten kin tiuk ka ja sel laisia ra ken teelli sia muu tok sia ei ole to teu tetta vis sa, että niiden vaiku tus budjet tiin mahdol lis taisi jäl keen kuntali sän maksa misen. Kotihoidontukeen ja kuntalisään oikeutettuja perheitä ja lapsia on ollut ar-

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta vioitua vähemmän ja tämänhetkisen las ten hoi don tu kien to teu tu man mukaan ta sai sel la ku lu tuk sella va ra tut mää rä ra hat mah dollis tai sivat sen, että koti hoi don tuen kuntali sää voitaisiin jatkaa 2kk saak ka. Määrärahojen ti lan ne tar kistet taisiin kesä kuun lopussa, jolloin arvioitaisiin jatkotoimenpiteet. Sivistyslautakunta toteaa, että 1) rakenteellisia muutoksia ei ole mahdollista tehdä 2) lastenhoidon tukien määrärahatilanne mahdollistaa, sen et tä kun ta li sän mak sa mis ta jat ke taan kaksi (2) kuu kaut ta saakka 3) lastenhoidon tukien määrätilanne tarkistetaan ke sä kuun lo pus sa ja pää tetään jatkosta. 4) annetaan päätös tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle Hyväksyttiin esityksen mukaisesti Ote: kh, valtuusto SIVLTK 56 Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , päivähoidon ohjaaja Paula Ukkonen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , Kotihoidontukeen ja kuntalisään oikeutettuja perheitä ja lapsia on ollut arvioitua vähemmän ja tämänhetkisen lastenhoidon tukien toteutuman mukaan tasaisella kulutuksella varatut määrärahat mahdollistaisivat sen, että kotihoidon tuen kuntalisää voitaisiin jatkaa saakka. Talousarvion 2013 valmistelun yhteydessä tulee lautakunnan tehdä kotihoidon tuen kuntalisän maksamisesta toistaiseksi voimassa oleva päätös ja varata sen maksamiseen määräraha. 1) lastenhoidon tukien määrärahatilanne mahdollistaa, sen että kuntalisän maksamista jatketaan saakka 2) annetaan päätös tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle Ote: varhaiskasvatus, kh, valtuusto

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA / INVESTOINNIT SIVLTK 57 Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti lautakunnan on raportoitava investointien toteutuminen tuloslaskelman muodossa. Talouden kehittyminen raportoidaan valtuustolle kolme kertaa vuodessa eli tilanteiden ja sekä mukaan. Raportissa on esitettävä myös tilinpäätösarvio. Toimialapäällikkö vastaa siitä, että toimielin saa tiedot ja samalla esitykset korjaavista toimenpiteistä mikäli toteutuminen poikkeaa käyttösuunnitelmasta. Liitteenä 7 on sivistyslautakunnan tilanne / investointien toteutuminen. Sivistyslautakunta 1) hyväksyy sivistyslautakunnan investointien talousarvion toteutuman ajalta liitteen 7 mukaisesti 2) antaa raportit edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi Ote: kh, valtuusto, kirjanpito

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta SANNA TOIVASEN IRTISANOUTUMINEN SIVLTK 58 Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , maa ri Matemaattisten aineiden lehtori Sanna Toivanen irtisanoo kirjeessään työsuhteensa Heinäveden kunnan opetustoimen virassa päät tymään siirtyäkseen toiseen virkaan alkaen. Heinäveden kunnan hallintosäännön 13 :n mukaan eron myöntämisestä päät tää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän. Hallintosäännön 8 mukaisesti lautakunta valitsee henkilökunnan toistaiseksi ja tulosyksikön esimies määräaikaisen henkilökunnan kunnanhallituksen antamien yleisohjeiden mukaisesti. Sivistyslautakunta 1) myöntää Sanna Toivaselle eron Heinäveden kunnan ma temaat tis ten aineiden lehtorin virasta siten, että viimeinen palve lus suh de päi vä on ) julistaa matemaattisten aineiden lehtorin viran haettavaksi alkaen toistaiseksi Ote: Sanna Toivanen Palkat Yläkoulu

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN PROJEKTIT SIVLTK 59 Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , maa ri valmistelija: vapaa-aikaohjaaja Markus Lindroos, Kenttätie 2, Heinävesi, gsm mar Liikuntatoimen projekti, luostarivaelluksen kunnostushanke Heinäveden Luostarivaellusreitin kunnostushankkeen to teut ta mis suun ni telmien mukainen osuus toteutettiin Suunnitelmaa täydennettiin Va rissuon pitkospuiden osalta. Osa pitkospuista saatiin uusittua syksyn 2011 aika na mutta töitä jatketaan ja saatetaan loppuun kesällä Heinäveden kun ta vastaa töiden toteutuksesta sekä päivittäisestä työnjohdosta. Ely-kes kus asettaa edustajansa seuraamaan hankkeen toteuttamista ja neu vot te le maan hankkeeseen liittyvistä asioista. Kunnostuksen kokonaiskustannusarvio on (alv 23%). Heinäveden kun nan rahoitusosuus 50 %, 5000 ja ELY-keskus sitoutuu 50 % ra hoitus osuu teen max hyväksytyistä kustannuksista. Ely-kes kuk sen osuus maksetaan ympäristötöiden rahasta. Nuorisotoimen projekti, nuorisotilan varustaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt (Opm 2011/0628/00165) päätök sel lä Heinäveden kunnalle 1300 euroa nuorisotilan varustamiseen ja mo der ni soin tiin. Sivistyslautakunta 1) merkitsee Heinäveden kunnan saaman nuorisotilan varustamisen euron a vus tuk sen tietoonsa saatetuksi 2) merkitsee Ely-keskuksen kanssa toteutettavan luostarivaelluksen pitkospuiden kunnostushankkeen tietoonsa saatetuksi 3) nimeää molempien hankkeiden vastuuhenkilöksi va paa-aika oh jaa ja Markus Lindroosin ja laskujen hyväksyjäksi si vistys joh ta ja Maarika Kasosen 4) saattaa päätöksen tiedoksi kirjanpitoon Ote: liikunta- ja nuorisotoimi kirjanpito

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET SIVLTK 60 Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, joiden asialistat/pää tösluettelot ovat pykälän liitteenä nro 8 : sivistysjohtaja ja Yläkou lun ja lukion rehtori Pöytäkirjat ovat nähtävissä sivistyslautakunnan asiakirjoissa Sivistyslautakunta ei ota viran haltijapäätöksiä käsiteltäväkseen

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta ILMOITUSASIAT SIVLTK 61 Valmistelija: Toimistosihteeri Tiina Hämäläinen, , - Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö OKM/77/040/2011: Toiminnallista ruotsia - lähtökohtia ruotsin opetuksen kehittämiseksi toisena kotimaisena kielenä Toimialapäällikkö Sivistyslautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 53, 54, 55, 57, 60, 61 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raaviin pää töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 51, 52, 56, 58, 59 HLL 5 ;n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit ta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 51, 52, 56, 58, 59 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: HEINÄVEDEN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Fax. (017) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 :N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayk sikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayk siköl le han kintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 :ssä tarkoi tetun oikaisu vaatimuk sen. Oikai sua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tar joaja tai osallistumishake muksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun pää tös välittömästi vai kuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikai suvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle: Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon han kintayksi kön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katso taan saaneen han kintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksi antoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käy tettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pi detään viestin lähettä mispäivää, jollei asiassa esitetä luo tettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toi mimattomuudesta tai vastaavas ta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vas taanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vas taanottajalle, vastaanotta jan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellis ta tiedoksiantotapaa, tiedoksianto kat so taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie doksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytä kirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikai sua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakir jat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankinta yksikön hallussa. Pykälät: Toimitusosoite: HEINÄVEDEN KUNTA, SIVISTYSLAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kir jallisella vali tuksella. Oikaisuvaatimuksen joh dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kun nallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KUOPION HALLINTO-OIKEUS POSTIOSOITE PL 1744, KUOPIO Fax (017) Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO MAAHERRANKATU 16 PL 50, MIKKELI Fax Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KTM/Markkinaoikeus EROTTAJANKATU 1-3, 5 krs. PL 118, HELSINKI Fax (09) Pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to distet tuna jäljen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimi tettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lä hettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehti vät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolo ajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toi mittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) Sivistyslautakunta 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot