HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta AIKA klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN TEHTÄVÄ SEUDULLINEN PERUSOPETUKSEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ESIOPPILAIDEN 103 VANHEMMILLE 55 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMAN 104 RAPORTOINTI LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA / INVESTOINNIT 58 SANNA TOIVASEN IRTISANOUTUMINEN LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN PROJEKTIT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT 112

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ KOKOUSAIKA klo 18:00-18:55 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eteläinen Olavi 18:00-18:55 jäsen Ihalainen Raija 18:00-18:55 jäsen Keinonen Mikko 18:00-18:55 jäsen Kinnunen Esa 18:00-18:55 jäsen Ruuskanen Laura 18:00-18:55 jäsen Räisänen Jonna 18:00-18:55 varapuheenjohtaja Kasonen Maarika 18:00-18:55 Toimialapäällikkö / sihteeri Koponen Pertti 18:00-18:55 khall. jäsen Tilus Riitta A. 18:00-18:55 kunnanjohtaja POISSA Kauhanen Elli puheenjohtaja Karvonen Eveliina jäsen Laukkanen Perttu jäsen Kukkonen Timo kh:n puheenjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Mikko Keinonen ja Olavi Eteläinen Valittiin Mikko Keinonen ja Olavi Eteläinen PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Jonna Räisänen Pöytäkirjanpitäjä Maarika Kasonen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika.2012 Allekirjoitukset Mikko Keinonen Olavi Eteläinen PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Aika ja paikka: Koulutoimisto

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 49/ /2012 SIVLTK 51 Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , maa ri päivähoidon ohjaaja Paula Ukkonen, Ker man ran nan tie 7, Heinävesi, gsm , Otto Kotilaisen koulun rehtori Aki Tölli, Kes kuksen ku ja 2, Heinävesi, gsm , Lähihoitajan tehtävä oli haettavana hakuajalla työ voi mahal lin non ja kunnan nettisivuilla sekä kunnan ilmoitustaululla. Lähihoitaja työskentelee koulunkäyntiavustajan tehtävissä ja koululaisten aa mu- ja iltapäivätoiminnassa sekä mahdollisesti varhaiskasvatuksen erilai sis sa tehtävissä alle kouluikäisten lasten parissa. Lähihoitaja työs ken telee työsuhteen alkaessa Otto Kotilaisen koululla. Työaika on 38,25 h / vko. Palk kaus määräytyy KVTES:n mukaan ja koeaika on neljä kuukautta. Määräaikaan men nes sä tehtävään saapui 9 hakemusta, joista on yh teenve to liitteenä nro 1. Tehtävään haastateltiin pe neljä (4) hakijaa Anu Heino, Eija Koponen (perui hakemuksensa 12.6.), Hannamari Korhonen ja Merja Päi vä nie mi. Haastattelut suorittavat sivistysjohtaja Maarika Kasonen, Otto Ko ti lai sen koulun rehtori Aki Tölli ja päivähoidon ohjaaja Paula Ukkonen. Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tehtävään on sosiaalihuollon am ma til li sen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/ :n mu kai nen kelpoisuus. Hallintosäännön 8 :n mukaan lautakunta valitsee henkilökunnan tois taisek si ja 9 :n mukaan päättää alkupalkasta. 1) valitsee Anu Heinon lähihoitajan tehtävään 38,25 h/vk alkaen toistaiseksi neljän (4) kuukauden koeajalla 2) vahvistaa peruspalkaksi KVTES:n hinnoittelukohdan 05PKO030 mukaan 1 938,10 euroa 3) suorittaa vaalin ehdollisena siten, että valitun on ennen valin ta pää tök sen vahvistamista esitettävä hyväksyttävä todistus ter vey den ti las taan ja rikosrekisterilain 6 :n 2 momentissa tar koi tet tu rikosrekisteriote. Ote: Anu Heino, Hakijat, alkat, Otto Kotilaisen koulu, Varhaiskasvatus, Paula Ukkonen

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN TEHTÄVÄ SIVLTK Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , maa ri Sivistyslautakunta julisti haettavaksi koulunkäyntiavustajan tehtävän 30h/vko tois tai seksi al kaen. Tehtävän alkusijoituspaikka on ylä kou lu. Hakuilmoitus jul kais tiin työ voi ma hal lin non ja kun nan netti si vuilla se kä kun nan il moi tus taululla ha ku ajalla Hakemuksia tuli yhteensä 5. Yhteenveto hakijoista liitteenä 3. Hallintosäännön 8 mukaisesti lautakunta valitsee henkilökunnan toistaiseksi ja tulosyksikön esimies määräaikaisen henkilökunnan kunnanhallituksen antamien yleisohjeiden mukaisesti. Sivistyslautakunta 1) merkitsee hakijat tietoonsaatetuksi. 2) päättää valita haastatteluun kutsuttavat henkilöt. 3) päättää haastatteluajankohdan ja valitsee keskuudestaan haas tat te li jat. Sivistyslautakunta 1) merkitsee hakijat tietoonsaatetuksi. 2) valitsee haastatteluun Anu Heinon, Mervi Pesosen ja Maa rit Tolvasen 3) haastattelussa ovat mukana sivistysjohtaja Maarika Ka sonen, lautakunnan pj. Elli Kauhanen, lautakunnan vpj. Jonna Räi sä nen, yläkoulun rehtori Seppo Kotilainen ja vararehtori Kaa ri na Heinonen. Haastatteluaika sovitaan haastattelijoiden kes ken Ote: hakijat, yläkoulun rehtori SIVLTK 52 Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , maa ri Koulunkäyntiavustajat haastateltiin ke Haastatteluissa olivat muka na sivistysjohtaja Maarika Kasonen, yläkoulun ja lukion rehtori Seppo Ko ti lai nen, vararehtori Kaarina Heinonen, sivistyslautakunnan pu heen johta ja Elli Kauhanen ja varapuheenjohtaja Jonna Räisänen. Hallintosäännön 8 :n mukaan lautakunta valitsee henkilökunnan tois taisek si ja 9 :n mukaan päättää alkupalkasta.

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta ) valitsee Maarit Tolvasen koulunkäyntiavustajan tehtävään 30 h/vk alkaen toistaiseksi neljän (4) kuukauden koeajalla 2) vahvistaa peruspalkaksi KVTES:n hinnoittelukohdan 05KOU010 mukaan 1 910,83 (78,43%) euroa 3) suorittaa vaalin ehdollisena siten, että valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 :n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote Ote: Maarit Tolvanen Hakijat Palkat Yläkoulu

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta SEUDULLINEN PERUSOPETUKSEN ARVIOINTI / /2012 SIVLTK 53 Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , maa ri Perusopetuslain ja opetussuunnitelman mukaan opetuksen järjestäjän tulee huolehtia opetuksen säännöllisestä arvioinnista ja kehittämisestä. Arvioin tia tapahtuu sekä koulu- että kuntakohtaisesti. Savonlinnan seudulla suoritettiin huhtikuun 2012 aikana laaja seudullinen ope tuk sen arviointi, johon verkkokyselynä vastasi 2284 perusopetuksen op pi las ta, 821 huoltajaa ja 358 opetushenkilöstöön kuuluvaa Sa von lin nasta, Kerimäeltä, Punkaharjulta, Sulkavalta, Heinävedeltä ja Enonkoskelta. Ky se lyyn vastanneet oppilaat olivat luokan oppilaita. Ope tus hen ki löstöön kuuluvat vastaajat opettajia, rehtoreita ja avustajia. Edellisen kerran laa ja seudullinen arviointi on tehty keväällä 2008, jolloin suurin osa ky symyk sis tä oli samoja. Heinävesi ei tuolloin ollut mukana arvioinnissa. Kysymykset liittyivät opetukseen, oppimisympäristöön, opiskelun tukeen, tie to- ja viestintätekniikkaan sekä kodin ja koulun yhteistyöhön. Huoltajilta ky syt tiin lisäksi tiedottamisesta sekä henkilökunnalta työyhteisöstä ja johta mi ses ta. Opetuksen järjestäjille on toimitettu kuntakohtaiset ja koulukohtaiset tulokset. Heinävedellä opetuksen arviointiin osallistui 195 oppilasta, 64 huoltajaa ja 45 opetushenkilöstöön kuuluvaa. Koulut käyvät läpi koulukohtaisia tuloksia opetushenkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kanssa. Arvioinnin tulosten perusteella kukin koulu voi kehittää omaa toimintaansa. Liitteenä 2 on seudulliset arviointitulokset Liitteenä 3 on Heinäveden arviointitulokset Sivistyslautakunta 1) merkitsee arvioinnin tulokset tiedoksi 2) keskustelee seudullisen perusopetuksen arvioinnin tuloksista ja niiden aiheuttamista mahdollisista jatkotoimenpiteistä

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ESIOPPILAIDEN VANHEMMILLE 50/ /2012 SIVLTK 54 Valmistelija päivähoidon ohjaaja Paula Ukkonen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , Esiopetukseen osallistuneiden lasten vanhemmille tehtiin asia kas tyy ty väisyys ky se ly. Kysely toteutettiin kuluvan vuoden toukokuussa siten, että kyse ly lo ma ke lähetettiin lasten vanhemmille postitse ( N= 38). Kyselyyn voitiin vastata joko paperilla tai Webropolin kautta. Kysely to teu tet tiin sa mansi säl töi sin kysymyksin edellisinä vuosina. Vanhempia pyydettiin arvioimaan asteikolla 5-1 ( 5=erinomainen, 4=erittäin hy vä, 3=hyvä, 2=kohtalainen ja 1=huono ) mm. yhteistyötä, tiedonkulkua, hen ki lös tön ammatillisuutta, turvallisuutta, esiopetuksen sisältöä ja toi mintaa sekä vaikutusta lapsen kehitykseen ( kouluvalmiuteen ), yhteensä kym men tä eri asiaa esiopetukseen liittyen. Kyselyyn vastasi yhteensä 17 perhettä ja vastausprosentti oli 44,74. Vastaus ten keskiarvo oli 3,81. Tyytyväisimpiä vanhemmat olivat esiopettajien am ma til li suu teen (4,00), tiedonkulkuun ja asioista tiedottamiseen ( 4,00 ) ja esi ope tuk sen vaikutukseen lapsen kehitykseen ( 4,00 ). Tämän vuoden kyselyn perusteella kehittämiskohteiksi nousivat vai kut tamis mah dol li suu det toimintaan ( 3,29 ), psyykkinen turvallisuus ( 3,71 ) ja avus ta jien ammatillisuus ( 3,75 ). Yhteenveto kyselystä esityslistan liit teenä no 4. Toimialapäällikkö Sivistyslautakunta merkitsee esiopetuksen asia kas tyy ty väisyys ky se lyn tietoonsa saatetuksi

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMAN RAPORTOINTI SIVLTK 55 Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , maa ri Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti lautakunnan on ra por toita va käyttötalouden ja investointien toteutuminen tuloslaskelman muo dossa. Tulostavoitteiden (sanalliset ja tunnusluvut) sekä talouden kehittyminen ra por toi daan valtuustolle kolme kertaa vuodessa eli tilanteiden ja sekä mukaan. Raportissa on esitettävä myös tilinpäätösarvio. Ra por toin ti valtuustolle tehdään osastotasolla 03 tiliryhmittäin. Toimialapäällikkö vastaa siitä, että toimielin saa tiedot ja samalla esitykset kor jaa vis ta toimenpiteistä mikäli toteutuminen poikkeaa käyt tö suun ni telmas ta. Esityslistan liitteenä 5 on sivistyslautakunnan talousarvion to teu tuman raportit (sanalliset ja tunnusluvut). Sivistyslautakunta 1) hyväksyy sivistyslautakunnan talousarvion toteutuman ajal ta liitteen 5 mukaisesti 2) antaa raportit edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hy väk syt tä väk si Ote: kh, valtuusto, kirjanpito

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ SIVLTK Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , päivähoidon ohjaaja Paula Ukkonen, gsm Valtuutettu Sir pa Mikkosen ja kristillisdemokraat tien val tuus to ryh män tekemän valtuustoaloitteen pohjalta kotihoidon tuen kuntalisä on ol lut käytössä Heinävedellä lukien. Kotihoidon tu kea mak settiin vuonna 2011 kes ki määrin 43 perheelle. Kun tali sää sai kes ki määrin 70 las ta. Vuon na 2011 kuntalisää maksettiin 180 /alle 3-vuo ti aasta ja 60 /al le kouluikäi nen sisa rus. Kotihoi dontuen kuntalisän kustan nukset olivat /12 kk. Kunta maksaa kotona hoidettavasta lapsesta kotihoidontukea (hoitora ha ja hoitolisä). Etuisuus maksetaan Kelan kautta. Hoitoraha on yhdestä alle 3-vuotiaasta 327,46 /kk. Muista alle 3-vuotiaista sisaruksista maksetaan kustakin 98,04 /kk ja yli 3-vuotiaista alle kouluikäisistä sisaruksista 63 /kk. Kotihoidontuen lisäksi kunta on mak sa nut kuntalisää. Kuntalisä on harkinnanvarainen etuisuus lapsiperheille. Kotihoidontuen kustannukset olivat ,86 /12kk. Valtuusto päätti , että lasten kotihoidon kun talisää maksetaan vuon na 2012 kuu den (6) kuukauden ajan lu kien siten, että käy tän nön mak sutoi menpi teet Ke lan toi mesta aloitetaan lu kien men nessä tu lee vas tuu hallin to kunnan selvittää, löytyykö ta lousarviosta ra ken teellisten muutos ten kaut ta määrära haa, jotta kuntalisän maksamista voi daan jatkaa em. 6 kk:n mak suajan jälkeen. Heinäveden kuntaan on toimitettu adressi kuntalisän jatkamisen puo les ta. Adressin on allekirjoittanut 120 henkeä. Adressi liit teenä 2. Kuntalisän käyttöönotolla on ollut vuonna 2011 vähäinen vaikutus päivähoi to pal ve lu jen ky synnän vähenemiseen ja tätä kautta päivähoitomenojen las kuun. Kuntalisän käyttöönottovaiheessa tarkoituksena on ollut, että kunta lisän ai heut ta mat kus tan nuk set pys ty tään kat ta maan päi vä hoi dosta saata villa säästöillä. Talousarvion toteutuma vuodelle 2011 osoittaa kuiten kin, että vaikka lasten koti hoidontuen kuntalisää on maksettu perhepäivä hoidon kus tan nuk set ei vät ole pienentyneet, vaan kasvaneet alkuperäi seen talousarvioon nähden ja lastenhoidontuen kus tan nuk set ovat ylitty neet bud je toi dus ta Kun talisää maksamalla ei ole saavu tettu talousarvi oon 2011 näh den säästöjä. TP10 TA11 TP11 +/- Lastenhoidontuki Perhepäivähoito Sivistystoimen talousarvioon vuodelle 2012 tehtiin kahteen kertaan leikkaukset yhteensä ennen kuin se hyväksyttiin valtuustossa Tehdyillä leikkauksilla on vaikutusta vuoden 2012 aikana mm. kou lu jen tun ti ke hyk seen, opetusryhmien kokoon ja opettajien opetustunteihin ja si jaisten palk kausmäärärahoihin. Koulukuljetusperiaatteisiin on tehty

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta muu toksia ja va paa-aikatoimen toimintoja on jouduttu supistamaan. Sivistyslautakunnan tammi-maaliskuun toteutuma näyttää, että lautakunnan käyttötalous toteutuu tasaisen kulutuksen mukaisesti toteutuma% 23,6%. Varhaiskasvatuksen osalta on käyty läpi valtuuston linjaamaa ra ken teel lisen muu tok sen kaut ta saatavaa säästöä. Heinävedellä on alle kouluikäisiä lapsia 203 (tilanne 11/2011). 0-6 vuo ti aiden lasten hoito on jär jestetty perhepäivähoidossa, ryh mä per he päivä hoidossa ja päiväkotihoidossa. Per hepäi vä hoitajia on kirkon kylän alu eella 5 ja Karviossa 2. Ryhmäperhe päi vähoi dossa ryhmäkoot ovat Kar vi ossa 8+2 lasta, Kirkonkylällä 12 lasta. Päivä kodissa hoidetaan 3-5 -vuoti ai ta ja heitä on siellä n. 22. Lasten hoito on järjestet ty tä mänhetkisen kysynnän mukaisesti ja päi vähoidon kysyn tä on ollut arvioitua laajempaa (ilta-, yö- ja vii konloppu hoi toa) ja ryh mä per hepäivähoidon ryhmäkokoa ei ole pystytty pie nen tä mään tai ko ko naan yh dis tä mään yksiköitä ja sitä kautta muutta maan yksiköiden määrää. Varhaiskasvatuksen rakennetta on muu tet tu 2011/12 Ot to Ko tilaisen koulun valmistumisen myötä ja tuolloin erillinen varahoitopaikka lopetettiin ja koululaisten iltapäiväkerho siirtyi Otto Kotilaisen koulun tiloihin. Ku vaus liit teessä 3. Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palkkausta on tarkistettu perhepäivä hoitopaikkojen turvaamiseksi 50 /varattu hoito paikka /kk alkaen, mutta sillä ei ole ollut merkittävää vaikutusta perhepäivähoitajien määrään. Perhepäivähoitajien työaikalain muutos lyhensi perhepäivähoita jien säännöllisen viikkotyöajan 40h/vk ja toi mukanaan lasten varahoidon järjestämisen. Varhaiskasvatuksen osastossa on lisäksi koululaisten aamu- ja iltapäivätoi minta. Kunta voi harkintansa mukaan järjestää ko. toimintaa. Aamu- ja ilta päivä toiminta edistää las ten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yh teis kunnas sa, se kä en nalta eh käistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta. Aamu- ja ilta päivä toi minnalle on edel leen tar vet ta ja se on tär keä osa per hei den tukea. Kus tannukset /12kk Sivistystoimen sisällä tulosyksiköiden esimiesten kanssa sekä sivistyslauta kun nas sa on käyty kes kus te lua toi mialan palveluista ja niiden järjestämisestä. Var hais kasva tuk sen, pe rus opetuk sen, toi sen as teen ope tuk sen ja vapaan si vistys työn pal veluita ei voida lait taa ar vojär jes tyk seen niin, että joku toi min to lak kaut ta malla tai su pistamal la mahdollistettaisiin kuntali sän jatko. Muu toksen tuli si olla myös sellainen, että kuntalisän mak saminen mahdol listet taisiin myös tulevina vuosina. Sivistyslautakunnan mielestä lasten kotihoidontuen kuntalisä on ta lou del linen tu ki lap si aan ko to na hoi ta ville per heil le ja kun ta li sällä on mer ki tystä lapsi per heille talou del li ses sa mieles sä ja se an taa lap si per heille ny kyistä pa rem man va linta mahdol lisuu den ko tihoi don ja kun nal lisen päivä hoidon välil lä. Si vis tys lau ta kun nan vuo den 2012 ta lous ar vio on kui ten kin tiuk ka ja sel laisia ra ken teelli sia muu tok sia ei ole to teu tetta vis sa, että niiden vaiku tus budjet tiin mahdol lis taisi jäl keen kuntali sän maksa misen. Kotihoidontukeen ja kuntalisään oikeutettuja perheitä ja lapsia on ollut ar-

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta vioitua vähemmän ja tämänhetkisen las ten hoi don tu kien to teu tu man mukaan ta sai sel la ku lu tuk sella va ra tut mää rä ra hat mah dollis tai sivat sen, että koti hoi don tuen kuntali sää voitaisiin jatkaa 2kk saak ka. Määrärahojen ti lan ne tar kistet taisiin kesä kuun lopussa, jolloin arvioitaisiin jatkotoimenpiteet. Sivistyslautakunta toteaa, että 1) rakenteellisia muutoksia ei ole mahdollista tehdä 2) lastenhoidon tukien määrärahatilanne mahdollistaa, sen et tä kun ta li sän mak sa mis ta jat ke taan kaksi (2) kuu kaut ta saakka 3) lastenhoidon tukien määrätilanne tarkistetaan ke sä kuun lo pus sa ja pää tetään jatkosta. 4) annetaan päätös tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle Hyväksyttiin esityksen mukaisesti Ote: kh, valtuusto SIVLTK 56 Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , päivähoidon ohjaaja Paula Ukkonen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , Kotihoidontukeen ja kuntalisään oikeutettuja perheitä ja lapsia on ollut arvioitua vähemmän ja tämänhetkisen lastenhoidon tukien toteutuman mukaan tasaisella kulutuksella varatut määrärahat mahdollistaisivat sen, että kotihoidon tuen kuntalisää voitaisiin jatkaa saakka. Talousarvion 2013 valmistelun yhteydessä tulee lautakunnan tehdä kotihoidon tuen kuntalisän maksamisesta toistaiseksi voimassa oleva päätös ja varata sen maksamiseen määräraha. 1) lastenhoidon tukien määrärahatilanne mahdollistaa, sen että kuntalisän maksamista jatketaan saakka 2) annetaan päätös tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle Ote: varhaiskasvatus, kh, valtuusto

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA / INVESTOINNIT SIVLTK 57 Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti lautakunnan on raportoitava investointien toteutuminen tuloslaskelman muodossa. Talouden kehittyminen raportoidaan valtuustolle kolme kertaa vuodessa eli tilanteiden ja sekä mukaan. Raportissa on esitettävä myös tilinpäätösarvio. Toimialapäällikkö vastaa siitä, että toimielin saa tiedot ja samalla esitykset korjaavista toimenpiteistä mikäli toteutuminen poikkeaa käyttösuunnitelmasta. Liitteenä 7 on sivistyslautakunnan tilanne / investointien toteutuminen. Sivistyslautakunta 1) hyväksyy sivistyslautakunnan investointien talousarvion toteutuman ajalta liitteen 7 mukaisesti 2) antaa raportit edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi Ote: kh, valtuusto, kirjanpito

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta SANNA TOIVASEN IRTISANOUTUMINEN SIVLTK 58 Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , maa ri Matemaattisten aineiden lehtori Sanna Toivanen irtisanoo kirjeessään työsuhteensa Heinäveden kunnan opetustoimen virassa päät tymään siirtyäkseen toiseen virkaan alkaen. Heinäveden kunnan hallintosäännön 13 :n mukaan eron myöntämisestä päät tää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän. Hallintosäännön 8 mukaisesti lautakunta valitsee henkilökunnan toistaiseksi ja tulosyksikön esimies määräaikaisen henkilökunnan kunnanhallituksen antamien yleisohjeiden mukaisesti. Sivistyslautakunta 1) myöntää Sanna Toivaselle eron Heinäveden kunnan ma temaat tis ten aineiden lehtorin virasta siten, että viimeinen palve lus suh de päi vä on ) julistaa matemaattisten aineiden lehtorin viran haettavaksi alkaen toistaiseksi Ote: Sanna Toivanen Palkat Yläkoulu

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN PROJEKTIT SIVLTK 59 Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , maa ri valmistelija: vapaa-aikaohjaaja Markus Lindroos, Kenttätie 2, Heinävesi, gsm mar Liikuntatoimen projekti, luostarivaelluksen kunnostushanke Heinäveden Luostarivaellusreitin kunnostushankkeen to teut ta mis suun ni telmien mukainen osuus toteutettiin Suunnitelmaa täydennettiin Va rissuon pitkospuiden osalta. Osa pitkospuista saatiin uusittua syksyn 2011 aika na mutta töitä jatketaan ja saatetaan loppuun kesällä Heinäveden kun ta vastaa töiden toteutuksesta sekä päivittäisestä työnjohdosta. Ely-kes kus asettaa edustajansa seuraamaan hankkeen toteuttamista ja neu vot te le maan hankkeeseen liittyvistä asioista. Kunnostuksen kokonaiskustannusarvio on (alv 23%). Heinäveden kun nan rahoitusosuus 50 %, 5000 ja ELY-keskus sitoutuu 50 % ra hoitus osuu teen max hyväksytyistä kustannuksista. Ely-kes kuk sen osuus maksetaan ympäristötöiden rahasta. Nuorisotoimen projekti, nuorisotilan varustaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt (Opm 2011/0628/00165) päätök sel lä Heinäveden kunnalle 1300 euroa nuorisotilan varustamiseen ja mo der ni soin tiin. Sivistyslautakunta 1) merkitsee Heinäveden kunnan saaman nuorisotilan varustamisen euron a vus tuk sen tietoonsa saatetuksi 2) merkitsee Ely-keskuksen kanssa toteutettavan luostarivaelluksen pitkospuiden kunnostushankkeen tietoonsa saatetuksi 3) nimeää molempien hankkeiden vastuuhenkilöksi va paa-aika oh jaa ja Markus Lindroosin ja laskujen hyväksyjäksi si vistys joh ta ja Maarika Kasosen 4) saattaa päätöksen tiedoksi kirjanpitoon Ote: liikunta- ja nuorisotoimi kirjanpito

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET SIVLTK 60 Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, joiden asialistat/pää tösluettelot ovat pykälän liitteenä nro 8 : sivistysjohtaja ja Yläkou lun ja lukion rehtori Pöytäkirjat ovat nähtävissä sivistyslautakunnan asiakirjoissa Sivistyslautakunta ei ota viran haltijapäätöksiä käsiteltäväkseen

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta ILMOITUSASIAT SIVLTK 61 Valmistelija: Toimistosihteeri Tiina Hämäläinen, , - Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö OKM/77/040/2011: Toiminnallista ruotsia - lähtökohtia ruotsin opetuksen kehittämiseksi toisena kotimaisena kielenä Toimialapäällikkö Sivistyslautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 53, 54, 55, 57, 60, 61 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raaviin pää töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 51, 52, 56, 58, 59 HLL 5 ;n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit ta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 51, 52, 56, 58, 59 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: HEINÄVEDEN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Fax. (017) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 :N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayk sikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayk siköl le han kintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 :ssä tarkoi tetun oikaisu vaatimuk sen. Oikai sua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tar joaja tai osallistumishake muksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun pää tös välittömästi vai kuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikai suvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle: Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon han kintayksi kön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katso taan saaneen han kintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksi antoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käy tettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pi detään viestin lähettä mispäivää, jollei asiassa esitetä luo tettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toi mimattomuudesta tai vastaavas ta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vas taanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vas taanottajalle, vastaanotta jan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellis ta tiedoksiantotapaa, tiedoksianto kat so taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie doksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytä kirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikai sua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakir jat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankinta yksikön hallussa. Pykälät: Toimitusosoite: HEINÄVEDEN KUNTA, SIVISTYSLAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kir jallisella vali tuksella. Oikaisuvaatimuksen joh dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kun nallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KUOPION HALLINTO-OIKEUS POSTIOSOITE PL 1744, KUOPIO Fax (017) Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO MAAHERRANKATU 16 PL 50, MIKKELI Fax Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KTM/Markkinaoikeus EROTTAJANKATU 1-3, 5 krs. PL 118, HELSINKI Fax (09) Pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to distet tuna jäljen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimi tettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lä hettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehti vät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolo ajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toi mittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

Otsikko Sivu 81 KULTTUURIPALKINTO 2014 132 82 TALOUSARVION TOTEUMA 31.10.2014 OSASTOTASOLLA

Otsikko Sivu 81 KULTTUURIPALKINTO 2014 132 82 TALOUSARVION TOTEUMA 31.10.2014 OSASTOTASOLLA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 130 Sivistyslautakunta 27.11.2014 AIKA 27.11.2014 klo 18:10-19:25 PAIKKA Monitoimitalo, Kenttätie 6 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KULTTUURIPALKINTO 2014 132 82 TALOUSARVION

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 76 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-HEINÄKUU 143 2013/PERUSTURVAN TOIMIALA 77 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET

Otsikko Sivu 76 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-HEINÄKUU 143 2013/PERUSTURVAN TOIMIALA 77 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 141 Perusturvalautakunta 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 17:34-18:31 PAIKKA Valamon luostari, Ravintola Trapesan kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76 TALOUSARVION

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Tiera Pöytäkirja 6/ (10) vp testauslautakunta Aika , klo 13:45-13:59. Käsitellyt asiat. 27 Legal validity of the meeting

Tiera Pöytäkirja 6/ (10) vp testauslautakunta Aika , klo 13:45-13:59. Käsitellyt asiat. 27 Legal validity of the meeting Tiera Pöytäkirja 6/2016 1 (10) Aika 20.01.2016, klo 13:45-13:59 Paikka Burj Dubai Käsitellyt asiat 27 Legal validity of the meeting 28 Inspection of meeting minutes 29 Ei julkinen 30 Test team dp 2 31

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tammelan kunnanhallitus. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tammelan kunnanhallitus. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Kunnanhallituksen päätöksiin 118-122, 124-125, 127, 132, 133 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaati muksen. Pää tök seen ei saa ha kea

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 ESITYS VARHAISKASVATUKSEN TALOUSARVIOKSI 2014 126 JA TALOUSSUUNNITELMAKSI 2015-2016 76 ESITYS PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN

Otsikko Sivu 75 ESITYS VARHAISKASVATUKSEN TALOUSARVIOKSI 2014 126 JA TALOUSSUUNNITELMAKSI 2015-2016 76 ESITYS PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 124 Sivistyslautakunta 24.10.2013 AIKA 24.10.2013 klo 18:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 ESITYS VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 37

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 37 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 37 Sivistyslautakunta 15.03.2012 AIKA 15.03.2012 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanhallituksen huone, Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 LUKUVUODEN 2013-14 TUNTIKEHYS

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 6.9. 2017 klo 18.15 Kokouspaikka Kosken Päiväkoti Naavatassu Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Muut saapuvilla Jalli Marja pj. :t 62- Hägg Anna Mikkola Laura vpj. :t 62- Mikkola

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 84 PERUSOPETUKSEN (1-9 LK) JA LUKION YHTEINEN

Otsikko Sivu 84 PERUSOPETUKSEN (1-9 LK) JA LUKION YHTEINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 141 Sivistyslautakunta 12.10.2010 AIKA 12.10.2010 klo 18:00-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 PERUSOPETUKSEN (1-9 LK) JA

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja valitusperusteet Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voidaan hakea muutosta tekemällä kun nallisvalitus. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 30.9.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 11.4.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65 Sivistyslautakunta Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Yhteiskoulun teknisen työn lehtori 67 47 Vuorotteluvapaa

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot