Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/ /2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta ym pä ris tö lu pa ha kemuk ses ta, joka koskee kallion louhintaa ja murskausta Nousiaisten kun nan Vuorenpään kylässä kiinteistöllä Nurmela II RN:o 1:17. Kysees sä on uusi toiminta. Luvan hakija Destia Oy, Vantaa Y-tunnus Toiminta ja sen sijainti Kallion louhinta ja murskaus Destia Oy, Inkkiönkallion ottoalue sijaitsee Nousiaisten kunnan Vuoren pään kylä kiinteistöllä Nurmela II RN:o 1:17, kiinteistötunnus Hakijalla on maanomistajan lupa toiminnalleen. Luvan hakemisen peruste ja toimivaltainen viranomainen Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on asiassa toimivaltainen vi ran omai nen ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin koh dan 7 a ja b mukaan. Asian vireille tulo Hakemus on tullut vireille Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä alueen kaa voi tus tilan ne Nousiaisten kunnan ympäristölautakunta on myöntänyt maa-ai neslain mukaisen ottamisluvan Lupa on lainvoimainen.

2 Alueelle sijoitetaan myös asfalttiasema, jonka toiminta on re kis te röi ty Alue on merkitty maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alu eek si. Alueella ei ole yleis- tai asemakaavaa. Sijaintipaikka ja sen ympäristö Kiinteistön kokonaispinta-ala on 15,950 ha, josta ottamisalueen pinta-ala on noin 8,15 ha. Kiinteistö on metsätalouskäytössä. Alue sijaitsee noin 6,5 km Nousiaisten keskustaajamasta luo teeseen, valtatien 8 ja Mynämäentien välissä. Alueelle kuljetaan My nämäen tiel tä rakennettavan tieyhteyden kautta. Lähin asutus sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä louhittavalta alueel ta. Alueen lähimaasto on metsä-, maatalous- ja maa-ai nes ten otto käy tös sä. Alue on kalliota, jonka pinta on laajalti paljastunut. Pohjavettä alu eella suoritetussa kartoituksessa ei ole havaittu. Alue ei sijaitse ve denhan kin nan kannalta tärkeällä tai siihen soveltuvalla luokitellulla pohja ve si alu eel la. Lähin pohjavesialue sijaitsee noin 900 merin päässä My nä mäen kunnan alueella. Kallioalueelta ei ole laajoja tai vä lit tö miä hydrologisia yhteyksiä. Toiminnasta ei ole vaikutuksia ta lous ve si kaivo jen laatuun tai määrään tai lähimpien vesistöjen veden laa tuun. Ottamisalueen ja lähialueen luontoarvoista on laadittu selvitys. Alueen eteläpuolella on muinaisranta. Ottamisalue ei kuulu ar vok kaaseen maisemakokonaisuuteen tai kallioalueeseen. Inkkiönkallion laki alue on metsälain 10 tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö (kal lio alue), joka tulee jättää metsänkäsittelytoimenpiteiden ul ko puolel le. Kallavuoren arvokas kallioalue sijaitsee noin 1 km päässä. Kalla vuo ren Natura-alue sijaitsee noin 1,2 km ottoalueesta län si-lou naaseen. Inventoidulla alueella ei ole LSL 29 tai vesilain mukaisia suo jel ta via luontotyyppejä tai kohteita. Alueelta ei löytynyt uhanalaista put ki lokas vi la jis toa. Alueella ei esiinny liito-oravia eikä lepakoiden tal veh timis pai koik si sopivia louhikoita. Alueelta ja sen lähiympäristöstä havait tiin pesimäaikaan kolme lintudirektiivin liitteen I lajia (teeri, pyy ja pa lo kär ki). Hakemuksen mukainen toiminta Lupaa haetaan kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen. Alueel ta otetaan k-m 3 kiviainesta kymmenen vuoden aikana. Päi vä tuo tan to on noin t mursketta. Hankealueen pin-

3 ta-ala on noin 8,15 ha. Ottaminen ulottuu alimmillaan tasoon (N60). Keskimääräinen ottamissyvyys on seitsemän metriä. Alueella toimitaan ympäri vuoden. Toiminta voi olla jaksottaista tuottei den kysynnästä riippuen. Toiminta keskittyy keväästä syksyyn, mut ta alueella toimitaan myös talvisin. Alueella ei toimita kan sal li si na juhlapäivinä eikä arkipyhinä. Kiviainesta murskataan ja seulotaan arkisin maanantaista per jan taihin kello Louhintareikiä porataan arkisin maanantaista per jantai hin kello Alueella räjäytetään ja louhetta rikotetaan arkisin maa nan tais ta perjantaihin kello 8-18 muutamia kertoja vuodessa. Kivi ai nes ta kuormataan ja kuljetetaan arkisin maanantaista sun nun taihin kello Alueella louhitaan ja murskataan jaksoittain yhteensä 2-10 viikon ajan, yleensä kerran vuodessa. Toiminnan ajankohta ja kesto riip puu kiviaineksen ja päällysteen menekistä. Toiminnassa saattaa olla myös välivuosia. Louhittu kiviaines murskataan ottamisalueella. Alueelle voidaan sijoit taa varastokontteja ja työmaakoppeja sekä louhinta-, murskaus-, välp pä ys- ja seulontalaitteita. Louhintatyö koostuu porauksesta, panos tuk ses ta, räjäytyksestä ja ylisuurten lohkareitten rikotuksesta isku va sa ral la. Räjäytykset suunnitellaan siten, että räjäytyksiä tar vitaan louhintatyössä mahdollisimman vähän. Kolmivaiheisessa murskaa mos sa on esi-, väli- ja jälkimurskain, seulat ja kuljettimet. Murskaus lait teis tos sa on pölyntorjuntaan tarkoitettu kastelujärjestelmä. Alu eel la käytettävät työkoneet ovat siirrettäviä. Raaka- ja polttoaineet ja niiden varastointi Räjäytysaineina käytetään yleensä ammoniumnitraattipohjaisia emul sio rä jäh tei tä. Räjähteitä ei säilytetä alueella. Alueella säi ly te tään kevyttä polttoöljyä työkoneiden käyttöön yhdessä tai kahdessa kaksois vaip pa säi liös sä, jotka on varustettu lukituksella ja yli täytönes timel lä. Polttoaineita säilytetään alueella ainoastaan silloin, kun alueel la työskennellään. Öljyt sekä jäähdytys- ja jarrunesteet säi ly te tään lukitussa varastokontissa. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Murskausalalle ei toistaiseksi ole laadittu yleiseurooppalaisia BAT-ver tai lu asia kir jo ja. Yleisesti alan parhaana käyttökelpoisena tekniik ka na voidaan kuitenkin pitää kaikkia raaka-aineiden ku lu tuk sen ja ympäristövaikutusten minimointiin tähtääviä toimia ja laitteita, ku ten tuotantoprosessien optimointi, pöly-, melu- ja maa pe rä suo jauk set, säännölliset huollot, ympäristöjärjestelmät ja am mat ti tai toi sen

4 henkilökunnan käyttö. Suomen ympäristökeskus on vuonna 2010 laatinut julkaisun kiviainestuotannon parhaasta käyt tö kel poi ses ta tekniikasta. Toiminnassa noudatetaan em. julkaisussa esi tet ty jä toimintaperiaatteita. Paikalliset olosuhteet ja toiminnan laajuus huomi oon ottaen toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista tek niikkaa. Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen Kiviaineksen ottamisesta ja jalostamisesta muodostuu pölyä, melua ja päästöjä ilmaan. Valtioneuvoston asetuksen (800/2010) mukaiset vä him mäis etäi syy det toimintojen sijoittumiselle täyttyvät, joten ha kemuk ses sa ei katsota tarpeelliseksi toteuttaa erityisiä melun- ja pö lyntor jun ta kei no ja. Melu ja pöly Kivenmurskaamo sijoitetaan siten, että siitä aiheutuvat melu- ja pö lyhai tat jäävät mahdollisimman pieneksi. Laitoksen sijoittelussa otetaan huomioon maaston muoto ja korkeusasema sekä va ras to ka sojen sijoittelu. Varastokasoja ja kuormia kastellaan tarvittaessa alueelle tuotavalla ve del lä. Pölynsidontaan voidaan käyttää mietoa suolaliuosta. Tärinä ja liikenne Toiminta aiheuttaa tärinää. Murskauksen, porauksen ja rikotuksen ai heut ta ma tärinä jää työkoneen välittömään läheisyyteen. Lou hin tarä jäy tys ten aiheuttama tärinä on havaittavissa alueen ulkopuolella. Tä ri nän haitat ja riskit minimoidaan oikeilla toimintatavoilla. Kiviaineskuljetukset ohjautuvat hankealueelta yleisille maanteille. Toi min ta aiheuttaa raskasta liikennettä enintään käyntiä vuoro kau des sa silloin, kun kiviainesta toimitetaan alueelta. Päästöt maaperään, pintaveteen ja pohjaveteen Tavanomaisesta toiminnasta ei synny päästöjä vesiin tai maa pe rään. Alueelle tuleva ja sieltä lähtevä vesi on sade- ja sulamisvettä, jo hon mahdollisesti sekoittuu pieniä määriä hienojakoista ki vi ai nes ta. Välittömästi louhinnan jälkeen louhitulta kohdalta voi irrota pieniä mää riä räjähdysaineperäistä typpeä. Pääsääntöisesti rä jäh dys ai neiden typpi kuitenkin palaa räjähdyksessä kokonaan ja ympäristön kan nal ta merkittäviä jäämiä ei synny. Ottamisalueen pohja muotoillaan siten, että alueelle ei synny ve silam mi koi ta. Alueella ei ole havaittu pohjavettä eikä alueelta ole vä littö miä oja- tai puroyhteyksiä vesistöihin. Kallioalueelta ei ole laajoja tai välittömiä hydrologisia yhteyksiä. Toiminta-alueen pohjalta irtoava

5 ki vi pö ly on vähäistä ja sen kulkeutuminen veden mukana on pai kallis ta. Huleveden käsittelylle tai keräämiselle ei ole erityistä tarvetta. Jätteet Alueen tavanomaisesta toiminnasta syntyy pääasiassa ko ti ta lous jättei siin rinnastettavia jätteitä enintään 500 l vuodessa. Jäteastian tyhjen nys hoidetaan asianmukaisesti. Tukitoiminta-alueella tehtävissä kor jauk sis sa mahdollisesti syntyvät öljy- tai kemikaalijätteet toi mi tetaan säädösten mukaiseen keräykseen. Muut vaaralliset jätteet säi lyte tään omissa merkityissä astioissaan lukittavassa kontissa ja ne toimi te taan asianmukaiseen keräilyyn. Tukitoiminta-alueella saatetaan tehdä korjauksia, joissa syntyvät öl jyja kemikaalijätteet toimitetaan jätesäädösten mukaisesti ke räyk seen. Loisteputket, öljyiset rätit, jäteöljyt tms. säilytetään omissa mer ki tyissä astioissaan lukittavassa kontissa ja ne toimitetaan asian mu kaises ti vaarallisten jätteiden keräilyyn. Alueella ei synny kaivannaisjätteiksi luokiteltavia jätteitä. Poistettavat pin ta maat säilytetään ottoalueen rajoilla ja ne hyödynnetään suun nitel mal li ses ti alueen viimeistelyssä. Riskit ja niihin varautuminen Riskit liittyvät toiminnan vahinko- ja onnettomuustilanteisiin. Ko neiden rikkoutumis- ja maaperän pilaantumisriskin pienentämiseksi käyte tään hyväkuntoisia ja huollettuja koneita ja laitteita. Lisäksi ko neiden ja laitteiden toimintaa ja kuntoa valvotaan työn aikana. Alu eel la pyritään välttämään työkoneiden huoltoja ja korjauksia. Ai noas taan välttämättömät huolto- ja korjaustoimenpiteet tehdään. Ke mi kaa li vahin ko jen välttämiseksi noudatetaan erityistä varovaisuutta. Panostus- ja räjäytystyö tehdään hyväksytyn, asianomaisen pä tevyys kir jan saaneen henkilön toimesta. Louhinnasta laaditaan pa nostus- ja turvallisuussuunnitelma. Öljyvahinkoihin varaudutaan varaamalla imeytysturvetta tai muuta ke mi kaa li tor jun taan soveltuvaa imeytysainetta toiminta-alueelle. Hen ki lö kun ta ohjeistetaan mahdollisten ylitäyttöjen tai vuotojen va ralta toimimaan välittömästi vahingon laajenemisen estämiseksi. Asian käsittely Hakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Nousiaisten kunnan ilmoitustaululla Kuulutuksesta on ilmoitettu Vakka-Suomen Sa no-

6 mis sa Asianosaisille on tiedotettu asian vireilläolosta kirjeit se. Tarkastukset Ympäristölautakunta on tutustunut Inkkiönkallion alueella sijaitseviin maa-ai nes ten ot to aluei siin Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunto Uudenkaupungin ym pä ris tö tervey den huol lol ta sekä Mynämäen kunnalta ja tekniseltä lau ta kun nalta. Mynämäen teknisen lautakunnan lausunnossa esitetään mm. seuraa vaa: Tekninen lautakunta puoltaa luvan myöntämistä. Hakijan tulee sel vittää alle 500 metrin etäisyydellä mahdollisesti sijaitsevat ta lous ve sikai vot. Toiminnanharjoittajan tulee selvittää mahdolliset vai ku tuk set Tursunperän 1-luokan pohjavesialueelle. Murskauksesta, po raa mises ta, rikotuksesta, räjäytyksistä, varastoinnista, kasojen siir tä mi sestä sekä kuljetuksista ei saa aiheutua ympäristöön haittaavaa pö lyämis tä. Toiminta-alueen jätehuolto on järjestettävä jätelain (646/2011) ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta on jätetty yksi mielipide. Nousiaisten ja Maskun luonnonsuojeluyhdistys ry ja My nä mä en-mietois ten luonnonsuojeluyhdistys ry ovat jättäneet yhteisen mielipiteen, jos sa esitetään mm. seuraavaa: Muistutuksessa kerrotaan Inkkiönkallion luonto- ja mai se ma-ar vois ta, kuten Litorinanmeren aikaisesta rantavyöhykkeestä, pirunpellosta ja jalopuumetsiköstä. Jalopuuvyöhyke muodostaa LSL 29 :n mu kaisen jalopuumetsikön. Muistutuksen mukaan alue on pohjaveden käyt töön soveltuvaa aluetta. Alueen pohjavesivaroista tulee tehdä pe rus teel li nen tutkimus ennen kuin pohjavettä vaarantavia ja YSL 8 :n vastaisia toimia alueella sallitaan. Mynämäen osayleiskaavassa ottoalueeseen rajautuva alue on merkit ty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ym pä ris tö ar voja ja ulkoilun ohjaamistarvetta (M-1). Kaavassa on merkitty ul koi lureit ti, joka tuhoutuisi louhoksen osuudelta. Toiminta estäisi ja hait tai si yleiskaavan mukaisia toimintoja.

7 Hakijan vastine Hakija toteaa mm. seuraavaa vastineenaan mielipiteeseen: Hakija katsoo asian alueen luontoarvojen ja maisemakuvan osalta rat kais tuk si jo maa-aineslupakäsittelyn yhteydessä. Ympäristölupahakemuksen mukainen toiminta tapahtuu 8,15 ha alueel la, joka vastaa maa-ainesluvan mukaista aluetta. Louhintaa tehdään tätä pienemmällä alalla ko. alueen eteläosassa. Hankealueella ei hakijan eikä muistuttajien tekemän luontoselvityksen perusteella kas va tammia. Mahdolliset hankealueen reunoilla kasvavat tammet säi ly te tään. Toiminta on jaksottaista, ei ympärivuotista. Muutaman viikon vuo dessa kestävä mahdollinen pölyäminen ei heikennä tammien kas vu olosuh tei ta. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä alueella tai sen lähei syy des sä ole vedenottoa. Hakijan tiedossa ei myöskään ole alle 500 metrin etäisyydellä sijaitsevia talousvesikaivoja. Suunnitellulla toi min nal la ei näin ollen voi olla vaikutusta talousveden laatuun tai an toi suu teen. Hakemuksen mukaisessa toiminnassa ei synny päästöjä vesiin. Louhin ta tapahtuu kokonaisuudessaan tason +50 (N60) yläpuolella. Kart ta tar kas te lun perusteella tammien kasvupaikat sijaitsevat tämän ta son alapuolella. Lisäksi tulevan louhoksen pohja tehdään viet täväk si kaakon suuntaan. Alueelta ei suuntaudu valumavesiä tammien kas vu alu eel le eikä louhinnalla muutenkaan näin ollen ole vai ku tuk sia alueen vesitaseeseen tai tammien kasvuolosuhteisiin. Ehdotus Nousiaisten ympäristölautakunta myöntää ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan Destia Oy:lle kallion louhintaan ja murs kauk seen Nousiaisten Vuorenpään kylässä kiinteistölle Nur mela II RN:o 1:17. Toimintaa on harjoitettava lupahakemuksen mu kaises ti, ellei lupamääräyksissä muutoin määrätä. Lausunnossa ja mielipiteessä esitetyt vaatimukset on otettu huo mioon lupamääräyksistä ja perusteluista ilmenevällä tavalla. Lupamääräykset: Toimintaa koskevat määräykset 1. Alueella voi louhia ja murskata k-m 3 kiviainesta. 2. Toimintaa voi harjoittaa seuraavasti:

8 - murskausta arkipäivisin klo porausta arkipäivisin klo rikotusta arkipäivisin klo räjäytyksiä arkipäivisin klo kuormausta ja kuljetusta maanantaista lauantaihin klo Melu, pöly ja tärinä 3. Toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää päivällä klo 7-22 melun A-painotettua ekvivalenttimelutasoa 55 db lähimpien asuin ra ken nus ten piha-alueilla eikä yöaikaan klo 22-7 vä li senä aikana 50 db. 4. Louhinta, louheen murskaus ja käsittely on järjestettävä niin, että pöly ei aiheuta kohtuutonta haittaa ympäristössä. Pölyämistä on tarvittaessa estettävä kulkualueita, murskattavaa ainesta tai ajo neu vo jen kuormia kastelemalla tai muilla vastaavilla tavoilla. Jätteet ja maaperän suojelu 5. Polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaipallisia tai varustettu vä hin tään säiliön tilavuutta vastaavalla valuma-altaalla. Työ konei den tankkauspaikat tulee suojata siten, ettei niistä aiheudu ym pä ris tön pilaantumista. 6. Öljy- tai polttoainevalumien varalta on oltava käytettävissä riit täväs ti imeytysmateriaalia. 7. Toiminnassa syntyvät jätteet on varastoitava, käsiteltävä siten, ett ei niistä aiheudu vesistön, pohjaveden, maaperän, ilman tai muu ta ympäristön pilaantumisvaaraa tai viihtyisyyshaittaa. Vaaral li set jätteet on varastoitava suljetuissa ja merkityissä as tioissa katettuna ja tiiviillä alustalla. Jätteet on toimitettava kä si tel täväk si laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty ky seisen jätteen vastaanotto ja käsittely. 8. Toiminnassa tulee noudattaa kaivannaisjätteen jä te huol to suunni tel maa. Kaivannaisjätteenä syntyvä pintamaa voidaan läjittää alu eel le ja käyttää alueen jälkihoitoon ja maisemointiin. Paras käyttökelpoinen tekniikka 9. Toiminnanharjoittajan tulee seurata toimialansa parhaan käyttö kel poi sen tekniikan kehittymistä ja varautua sen käyt töön ottoon.

9 Häiriötilanteet, tarkkailu ja raportointi 10. Onnettomuus- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavan omai ses ta poikkeavia päästöjä ilmaan, vesistöön tai maape rään, on viivytyksettä ryhdyttävä asianmukaisiin toi men pi teisiin tällaisten päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien va hin ko jen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen es tä mi seksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava viivytyksettä kunnan ym pä ris tön val von taan 11. Laitoksen toiminnasta tulee pitää kirjaa. Kirjanpitoon tulee merki tä laitoksen toiminta-ajat, louhitun ja murskatun kiven määrä, toi min nas ta syntyvät jätteet ja niiden toimituspaikat sekä poikkeuk sel li set tilanteet. Kirjanpito tulee pyydettäessä esittää valvon ta vi ran omai sel le. Yhteenveto laitoksen tarkkailusta ja kirjan pi dos ta tulee toimittaa kunnan ympäristönvalvontaan vuo sittain helmikuun loppuun mennessä. Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen 12. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai lopettamisesta tai toi min nan har joit ta jan vaihtumisesta on ilmoitettava hyvissä ajoin etukäteen kunnan ympäristönvalvontaan. Ym pä ris tönsuo je lu vi ran omai nen voi tarvittaessa antaa määräyksiä toi minnan lopettamista koskien. Päätöksen perustelut Yleiset perustelut Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja nou da te taan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ym pä ris tön suoje lu lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaa ti mukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti laitoksen toiminnasta ei ai heu du terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luon non olo suh tei den huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kan nal ta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toi minnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otet tu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen to den nä köisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset.

10 Lupamääräysten perustelut Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat noin kilometrin etäisyydellä toi min ta-alu ees ta, joten erityisiä määräyksiä toiminnan aiheuttamien hait to jen rajoittamiseksi ei ole tarpeen antaa. Kuljetuksen ajan koh taa on muutettu, jotta asukkaille ei aiheutettaisi kohtuutonta haittaa. Toimin nan laajuudesta ja ajankohdista annetut määräykset on an net tu ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. (Lupamääräykset 1-2) Melua koskevat määräykset on annettu viihtyisyys- ja ter veys hait tojen ehkäisemiseksi ja ohjearvojen toteuttamiseksi. (Lupamääräys 3) Louhinnasta, murskauksesta ja liikenteestä voi syntyä pölyämistä, joka voi aiheuttaa viihtyvyys- ja terveyshaittaa. Tämän vuoksi on ol lut tarpeen antaa määräyksiä pölyn torjumiseksi. (Lupamääräys 4) Öljyä ja polttonesteitä koskevat määräykset on annettu maaperän ja ve sien pilaantumisen ehkäisemiseksi. (Lupamääräykset 5-6) Jätteiden käsittelyä, varastointia ja kuljetusta koskevat määräykset pe rus tu vat jätelakiin ja -asetukseen. Määräykset on annettu jä te huollos ta aiheutuvien viihtyisyys- ja ympäristöhaittojen eh käi se mi sek si. (Lupamääräykset 7-8) Parasta käyttökelpoista tekniikkaa koskevat määräykset on annettu ym pä ris tön suo je lu lain nojalla. Toiminnan tulee olla keskeisiltä osin par haan käyttökelpoisen tekniikan mukaista ja toiminnanharjoittajan tu lee olla selvillä toimialansa BAT-vaatimuksista. (Lupamääräys 9) Onnettomuus- ja muita poikkeustilanteita koskeva määräys on annet tu valvonnan toteuttamiseksi ja ympäristöhaittojen eh käi se mi seksi. (Lupamääräys 10) Tarkkailua, kirjanpitoa ja raportointia koskeva määräys on annettu val von nan toteuttamiseksi. (Lupamääräys 11) Toiminnan muuttamista ja lopettamista koskevat määräykset on annet tu ympäristönsuojelulain nojalla. (Lupamääräys 12) Vastaus lausunnossa ja mielipiteessä esitettyihin vaatimuksiin Toiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua haittaa luon non olo suh teil le eikä louhittavalla alueella ole luonnonsuojelulain 29 mukaisia kohteita. Toiminta-alueen lähettyvillä ei sijaitse luo kitel tua pohjavesialuetta. Toiminta-alueella ei ole yleis- tai ase ma kaavaa. Muulta osin vastataan lupamääräyksistä ja perusteluista il me neväl lä tavalla.

11 Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen Päätös on voimassa toistaiseksi. Lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä hakemus mennessä. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lu pa. Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla tämän lu papää tök sen määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poik keavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on ase tus ta luvan estämättä noudatettava. Päätöksen täytäntöönpano Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan päättymisen jälkeen, jos pää tök seen ei haeta muutosta valittamalla. Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-8, 28, 31, 36-38, 41-43, 45, 45a, 52-56, 81, 90, 96, 97, 100, 105 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 16-19, 37 Jätelaki (646/2011) 5, 6, 8, 12, 13, 15, 17, 29, 31, Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 VnA kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ym pä ris tön suo je lus ta (800/2010) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (1993/1992) Käsittelymaksu ja sen määräytyminen Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on 2050 euroa. Mak sun suuruus perustuu valtuuston hyväksymään taksaan. Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Julkipano on kunnan il moi tustau lul la. Lupapäätöksestä tiedottaminen Päätös Destia Oy, Kiviaines, Maarit Salonoja, PL 382, Tampere (laskutusosoite eri)

12 Jäljennös Ilmoitus päätöksestä Nousiaisten kunnanhallitus Varsinais-Suomen ELY-keskus Mynämäen tekninen lautakunta Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuolto Raision kaupungin ympäristönvalvontapalvelut asianosaiset mielipiteen jättäneet Muutoksenhaku Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti lisäyksellä: Mikäli katsotaan tarpeelliseksi suorittaa toimintaan liittyvä melumittaus, mittauksen kustannuksista vastaa toiminnanharjoittaja siinä tapauksessa, että mitatut meluarvot ylittävät sallitut rajat. Muussa tapauksessa mittausta vaatinut taho. Lisätietoja päätöksestä antaa: rakennustarkastaja Timo Lahti, p

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Dno KYK:658 /2012 56 SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/14.5.2013

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 Päätös / ympäristölupa / Biokaasulaitoksen lietteiden jatkokäsittely ja tuotteistaminen sekä piha- ja puutarhajätteiden vastaanotto ja kompostointi, Kokkolan

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot