Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/ /2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta ym pä ris tö lu pa ha kemuk ses ta, joka koskee kallion louhintaa ja murskausta Nousiaisten kun nan Vuorenpään kylässä kiinteistöllä Nurmela II RN:o 1:17. Kysees sä on uusi toiminta. Luvan hakija Destia Oy, Vantaa Y-tunnus Toiminta ja sen sijainti Kallion louhinta ja murskaus Destia Oy, Inkkiönkallion ottoalue sijaitsee Nousiaisten kunnan Vuoren pään kylä kiinteistöllä Nurmela II RN:o 1:17, kiinteistötunnus Hakijalla on maanomistajan lupa toiminnalleen. Luvan hakemisen peruste ja toimivaltainen viranomainen Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on asiassa toimivaltainen vi ran omai nen ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin koh dan 7 a ja b mukaan. Asian vireille tulo Hakemus on tullut vireille Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä alueen kaa voi tus tilan ne Nousiaisten kunnan ympäristölautakunta on myöntänyt maa-ai neslain mukaisen ottamisluvan Lupa on lainvoimainen.

2 Alueelle sijoitetaan myös asfalttiasema, jonka toiminta on re kis te röi ty Alue on merkitty maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alu eek si. Alueella ei ole yleis- tai asemakaavaa. Sijaintipaikka ja sen ympäristö Kiinteistön kokonaispinta-ala on 15,950 ha, josta ottamisalueen pinta-ala on noin 8,15 ha. Kiinteistö on metsätalouskäytössä. Alue sijaitsee noin 6,5 km Nousiaisten keskustaajamasta luo teeseen, valtatien 8 ja Mynämäentien välissä. Alueelle kuljetaan My nämäen tiel tä rakennettavan tieyhteyden kautta. Lähin asutus sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä louhittavalta alueel ta. Alueen lähimaasto on metsä-, maatalous- ja maa-ai nes ten otto käy tös sä. Alue on kalliota, jonka pinta on laajalti paljastunut. Pohjavettä alu eella suoritetussa kartoituksessa ei ole havaittu. Alue ei sijaitse ve denhan kin nan kannalta tärkeällä tai siihen soveltuvalla luokitellulla pohja ve si alu eel la. Lähin pohjavesialue sijaitsee noin 900 merin päässä My nä mäen kunnan alueella. Kallioalueelta ei ole laajoja tai vä lit tö miä hydrologisia yhteyksiä. Toiminnasta ei ole vaikutuksia ta lous ve si kaivo jen laatuun tai määrään tai lähimpien vesistöjen veden laa tuun. Ottamisalueen ja lähialueen luontoarvoista on laadittu selvitys. Alueen eteläpuolella on muinaisranta. Ottamisalue ei kuulu ar vok kaaseen maisemakokonaisuuteen tai kallioalueeseen. Inkkiönkallion laki alue on metsälain 10 tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö (kal lio alue), joka tulee jättää metsänkäsittelytoimenpiteiden ul ko puolel le. Kallavuoren arvokas kallioalue sijaitsee noin 1 km päässä. Kalla vuo ren Natura-alue sijaitsee noin 1,2 km ottoalueesta län si-lou naaseen. Inventoidulla alueella ei ole LSL 29 tai vesilain mukaisia suo jel ta via luontotyyppejä tai kohteita. Alueelta ei löytynyt uhanalaista put ki lokas vi la jis toa. Alueella ei esiinny liito-oravia eikä lepakoiden tal veh timis pai koik si sopivia louhikoita. Alueelta ja sen lähiympäristöstä havait tiin pesimäaikaan kolme lintudirektiivin liitteen I lajia (teeri, pyy ja pa lo kär ki). Hakemuksen mukainen toiminta Lupaa haetaan kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen. Alueel ta otetaan k-m 3 kiviainesta kymmenen vuoden aikana. Päi vä tuo tan to on noin t mursketta. Hankealueen pin-

3 ta-ala on noin 8,15 ha. Ottaminen ulottuu alimmillaan tasoon (N60). Keskimääräinen ottamissyvyys on seitsemän metriä. Alueella toimitaan ympäri vuoden. Toiminta voi olla jaksottaista tuottei den kysynnästä riippuen. Toiminta keskittyy keväästä syksyyn, mut ta alueella toimitaan myös talvisin. Alueella ei toimita kan sal li si na juhlapäivinä eikä arkipyhinä. Kiviainesta murskataan ja seulotaan arkisin maanantaista per jan taihin kello Louhintareikiä porataan arkisin maanantaista per jantai hin kello Alueella räjäytetään ja louhetta rikotetaan arkisin maa nan tais ta perjantaihin kello 8-18 muutamia kertoja vuodessa. Kivi ai nes ta kuormataan ja kuljetetaan arkisin maanantaista sun nun taihin kello Alueella louhitaan ja murskataan jaksoittain yhteensä 2-10 viikon ajan, yleensä kerran vuodessa. Toiminnan ajankohta ja kesto riip puu kiviaineksen ja päällysteen menekistä. Toiminnassa saattaa olla myös välivuosia. Louhittu kiviaines murskataan ottamisalueella. Alueelle voidaan sijoit taa varastokontteja ja työmaakoppeja sekä louhinta-, murskaus-, välp pä ys- ja seulontalaitteita. Louhintatyö koostuu porauksesta, panos tuk ses ta, räjäytyksestä ja ylisuurten lohkareitten rikotuksesta isku va sa ral la. Räjäytykset suunnitellaan siten, että räjäytyksiä tar vitaan louhintatyössä mahdollisimman vähän. Kolmivaiheisessa murskaa mos sa on esi-, väli- ja jälkimurskain, seulat ja kuljettimet. Murskaus lait teis tos sa on pölyntorjuntaan tarkoitettu kastelujärjestelmä. Alu eel la käytettävät työkoneet ovat siirrettäviä. Raaka- ja polttoaineet ja niiden varastointi Räjäytysaineina käytetään yleensä ammoniumnitraattipohjaisia emul sio rä jäh tei tä. Räjähteitä ei säilytetä alueella. Alueella säi ly te tään kevyttä polttoöljyä työkoneiden käyttöön yhdessä tai kahdessa kaksois vaip pa säi liös sä, jotka on varustettu lukituksella ja yli täytönes timel lä. Polttoaineita säilytetään alueella ainoastaan silloin, kun alueel la työskennellään. Öljyt sekä jäähdytys- ja jarrunesteet säi ly te tään lukitussa varastokontissa. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Murskausalalle ei toistaiseksi ole laadittu yleiseurooppalaisia BAT-ver tai lu asia kir jo ja. Yleisesti alan parhaana käyttökelpoisena tekniik ka na voidaan kuitenkin pitää kaikkia raaka-aineiden ku lu tuk sen ja ympäristövaikutusten minimointiin tähtääviä toimia ja laitteita, ku ten tuotantoprosessien optimointi, pöly-, melu- ja maa pe rä suo jauk set, säännölliset huollot, ympäristöjärjestelmät ja am mat ti tai toi sen

4 henkilökunnan käyttö. Suomen ympäristökeskus on vuonna 2010 laatinut julkaisun kiviainestuotannon parhaasta käyt tö kel poi ses ta tekniikasta. Toiminnassa noudatetaan em. julkaisussa esi tet ty jä toimintaperiaatteita. Paikalliset olosuhteet ja toiminnan laajuus huomi oon ottaen toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista tek niikkaa. Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen Kiviaineksen ottamisesta ja jalostamisesta muodostuu pölyä, melua ja päästöjä ilmaan. Valtioneuvoston asetuksen (800/2010) mukaiset vä him mäis etäi syy det toimintojen sijoittumiselle täyttyvät, joten ha kemuk ses sa ei katsota tarpeelliseksi toteuttaa erityisiä melun- ja pö lyntor jun ta kei no ja. Melu ja pöly Kivenmurskaamo sijoitetaan siten, että siitä aiheutuvat melu- ja pö lyhai tat jäävät mahdollisimman pieneksi. Laitoksen sijoittelussa otetaan huomioon maaston muoto ja korkeusasema sekä va ras to ka sojen sijoittelu. Varastokasoja ja kuormia kastellaan tarvittaessa alueelle tuotavalla ve del lä. Pölynsidontaan voidaan käyttää mietoa suolaliuosta. Tärinä ja liikenne Toiminta aiheuttaa tärinää. Murskauksen, porauksen ja rikotuksen ai heut ta ma tärinä jää työkoneen välittömään läheisyyteen. Lou hin tarä jäy tys ten aiheuttama tärinä on havaittavissa alueen ulkopuolella. Tä ri nän haitat ja riskit minimoidaan oikeilla toimintatavoilla. Kiviaineskuljetukset ohjautuvat hankealueelta yleisille maanteille. Toi min ta aiheuttaa raskasta liikennettä enintään käyntiä vuoro kau des sa silloin, kun kiviainesta toimitetaan alueelta. Päästöt maaperään, pintaveteen ja pohjaveteen Tavanomaisesta toiminnasta ei synny päästöjä vesiin tai maa pe rään. Alueelle tuleva ja sieltä lähtevä vesi on sade- ja sulamisvettä, jo hon mahdollisesti sekoittuu pieniä määriä hienojakoista ki vi ai nes ta. Välittömästi louhinnan jälkeen louhitulta kohdalta voi irrota pieniä mää riä räjähdysaineperäistä typpeä. Pääsääntöisesti rä jäh dys ai neiden typpi kuitenkin palaa räjähdyksessä kokonaan ja ympäristön kan nal ta merkittäviä jäämiä ei synny. Ottamisalueen pohja muotoillaan siten, että alueelle ei synny ve silam mi koi ta. Alueella ei ole havaittu pohjavettä eikä alueelta ole vä littö miä oja- tai puroyhteyksiä vesistöihin. Kallioalueelta ei ole laajoja tai välittömiä hydrologisia yhteyksiä. Toiminta-alueen pohjalta irtoava

5 ki vi pö ly on vähäistä ja sen kulkeutuminen veden mukana on pai kallis ta. Huleveden käsittelylle tai keräämiselle ei ole erityistä tarvetta. Jätteet Alueen tavanomaisesta toiminnasta syntyy pääasiassa ko ti ta lous jättei siin rinnastettavia jätteitä enintään 500 l vuodessa. Jäteastian tyhjen nys hoidetaan asianmukaisesti. Tukitoiminta-alueella tehtävissä kor jauk sis sa mahdollisesti syntyvät öljy- tai kemikaalijätteet toi mi tetaan säädösten mukaiseen keräykseen. Muut vaaralliset jätteet säi lyte tään omissa merkityissä astioissaan lukittavassa kontissa ja ne toimi te taan asianmukaiseen keräilyyn. Tukitoiminta-alueella saatetaan tehdä korjauksia, joissa syntyvät öl jyja kemikaalijätteet toimitetaan jätesäädösten mukaisesti ke räyk seen. Loisteputket, öljyiset rätit, jäteöljyt tms. säilytetään omissa mer ki tyissä astioissaan lukittavassa kontissa ja ne toimitetaan asian mu kaises ti vaarallisten jätteiden keräilyyn. Alueella ei synny kaivannaisjätteiksi luokiteltavia jätteitä. Poistettavat pin ta maat säilytetään ottoalueen rajoilla ja ne hyödynnetään suun nitel mal li ses ti alueen viimeistelyssä. Riskit ja niihin varautuminen Riskit liittyvät toiminnan vahinko- ja onnettomuustilanteisiin. Ko neiden rikkoutumis- ja maaperän pilaantumisriskin pienentämiseksi käyte tään hyväkuntoisia ja huollettuja koneita ja laitteita. Lisäksi ko neiden ja laitteiden toimintaa ja kuntoa valvotaan työn aikana. Alu eel la pyritään välttämään työkoneiden huoltoja ja korjauksia. Ai noas taan välttämättömät huolto- ja korjaustoimenpiteet tehdään. Ke mi kaa li vahin ko jen välttämiseksi noudatetaan erityistä varovaisuutta. Panostus- ja räjäytystyö tehdään hyväksytyn, asianomaisen pä tevyys kir jan saaneen henkilön toimesta. Louhinnasta laaditaan pa nostus- ja turvallisuussuunnitelma. Öljyvahinkoihin varaudutaan varaamalla imeytysturvetta tai muuta ke mi kaa li tor jun taan soveltuvaa imeytysainetta toiminta-alueelle. Hen ki lö kun ta ohjeistetaan mahdollisten ylitäyttöjen tai vuotojen va ralta toimimaan välittömästi vahingon laajenemisen estämiseksi. Asian käsittely Hakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Nousiaisten kunnan ilmoitustaululla Kuulutuksesta on ilmoitettu Vakka-Suomen Sa no-

6 mis sa Asianosaisille on tiedotettu asian vireilläolosta kirjeit se. Tarkastukset Ympäristölautakunta on tutustunut Inkkiönkallion alueella sijaitseviin maa-ai nes ten ot to aluei siin Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunto Uudenkaupungin ym pä ris tö tervey den huol lol ta sekä Mynämäen kunnalta ja tekniseltä lau ta kun nalta. Mynämäen teknisen lautakunnan lausunnossa esitetään mm. seuraa vaa: Tekninen lautakunta puoltaa luvan myöntämistä. Hakijan tulee sel vittää alle 500 metrin etäisyydellä mahdollisesti sijaitsevat ta lous ve sikai vot. Toiminnanharjoittajan tulee selvittää mahdolliset vai ku tuk set Tursunperän 1-luokan pohjavesialueelle. Murskauksesta, po raa mises ta, rikotuksesta, räjäytyksistä, varastoinnista, kasojen siir tä mi sestä sekä kuljetuksista ei saa aiheutua ympäristöön haittaavaa pö lyämis tä. Toiminta-alueen jätehuolto on järjestettävä jätelain (646/2011) ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta on jätetty yksi mielipide. Nousiaisten ja Maskun luonnonsuojeluyhdistys ry ja My nä mä en-mietois ten luonnonsuojeluyhdistys ry ovat jättäneet yhteisen mielipiteen, jos sa esitetään mm. seuraavaa: Muistutuksessa kerrotaan Inkkiönkallion luonto- ja mai se ma-ar vois ta, kuten Litorinanmeren aikaisesta rantavyöhykkeestä, pirunpellosta ja jalopuumetsiköstä. Jalopuuvyöhyke muodostaa LSL 29 :n mu kaisen jalopuumetsikön. Muistutuksen mukaan alue on pohjaveden käyt töön soveltuvaa aluetta. Alueen pohjavesivaroista tulee tehdä pe rus teel li nen tutkimus ennen kuin pohjavettä vaarantavia ja YSL 8 :n vastaisia toimia alueella sallitaan. Mynämäen osayleiskaavassa ottoalueeseen rajautuva alue on merkit ty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ym pä ris tö ar voja ja ulkoilun ohjaamistarvetta (M-1). Kaavassa on merkitty ul koi lureit ti, joka tuhoutuisi louhoksen osuudelta. Toiminta estäisi ja hait tai si yleiskaavan mukaisia toimintoja.

7 Hakijan vastine Hakija toteaa mm. seuraavaa vastineenaan mielipiteeseen: Hakija katsoo asian alueen luontoarvojen ja maisemakuvan osalta rat kais tuk si jo maa-aineslupakäsittelyn yhteydessä. Ympäristölupahakemuksen mukainen toiminta tapahtuu 8,15 ha alueel la, joka vastaa maa-ainesluvan mukaista aluetta. Louhintaa tehdään tätä pienemmällä alalla ko. alueen eteläosassa. Hankealueella ei hakijan eikä muistuttajien tekemän luontoselvityksen perusteella kas va tammia. Mahdolliset hankealueen reunoilla kasvavat tammet säi ly te tään. Toiminta on jaksottaista, ei ympärivuotista. Muutaman viikon vuo dessa kestävä mahdollinen pölyäminen ei heikennä tammien kas vu olosuh tei ta. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä alueella tai sen lähei syy des sä ole vedenottoa. Hakijan tiedossa ei myöskään ole alle 500 metrin etäisyydellä sijaitsevia talousvesikaivoja. Suunnitellulla toi min nal la ei näin ollen voi olla vaikutusta talousveden laatuun tai an toi suu teen. Hakemuksen mukaisessa toiminnassa ei synny päästöjä vesiin. Louhin ta tapahtuu kokonaisuudessaan tason +50 (N60) yläpuolella. Kart ta tar kas te lun perusteella tammien kasvupaikat sijaitsevat tämän ta son alapuolella. Lisäksi tulevan louhoksen pohja tehdään viet täväk si kaakon suuntaan. Alueelta ei suuntaudu valumavesiä tammien kas vu alu eel le eikä louhinnalla muutenkaan näin ollen ole vai ku tuk sia alueen vesitaseeseen tai tammien kasvuolosuhteisiin. Ehdotus Nousiaisten ympäristölautakunta myöntää ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan Destia Oy:lle kallion louhintaan ja murs kauk seen Nousiaisten Vuorenpään kylässä kiinteistölle Nur mela II RN:o 1:17. Toimintaa on harjoitettava lupahakemuksen mu kaises ti, ellei lupamääräyksissä muutoin määrätä. Lausunnossa ja mielipiteessä esitetyt vaatimukset on otettu huo mioon lupamääräyksistä ja perusteluista ilmenevällä tavalla. Lupamääräykset: Toimintaa koskevat määräykset 1. Alueella voi louhia ja murskata k-m 3 kiviainesta. 2. Toimintaa voi harjoittaa seuraavasti:

8 - murskausta arkipäivisin klo porausta arkipäivisin klo rikotusta arkipäivisin klo räjäytyksiä arkipäivisin klo kuormausta ja kuljetusta maanantaista lauantaihin klo Melu, pöly ja tärinä 3. Toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää päivällä klo 7-22 melun A-painotettua ekvivalenttimelutasoa 55 db lähimpien asuin ra ken nus ten piha-alueilla eikä yöaikaan klo 22-7 vä li senä aikana 50 db. 4. Louhinta, louheen murskaus ja käsittely on järjestettävä niin, että pöly ei aiheuta kohtuutonta haittaa ympäristössä. Pölyämistä on tarvittaessa estettävä kulkualueita, murskattavaa ainesta tai ajo neu vo jen kuormia kastelemalla tai muilla vastaavilla tavoilla. Jätteet ja maaperän suojelu 5. Polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaipallisia tai varustettu vä hin tään säiliön tilavuutta vastaavalla valuma-altaalla. Työ konei den tankkauspaikat tulee suojata siten, ettei niistä aiheudu ym pä ris tön pilaantumista. 6. Öljy- tai polttoainevalumien varalta on oltava käytettävissä riit täväs ti imeytysmateriaalia. 7. Toiminnassa syntyvät jätteet on varastoitava, käsiteltävä siten, ett ei niistä aiheudu vesistön, pohjaveden, maaperän, ilman tai muu ta ympäristön pilaantumisvaaraa tai viihtyisyyshaittaa. Vaaral li set jätteet on varastoitava suljetuissa ja merkityissä as tioissa katettuna ja tiiviillä alustalla. Jätteet on toimitettava kä si tel täväk si laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty ky seisen jätteen vastaanotto ja käsittely. 8. Toiminnassa tulee noudattaa kaivannaisjätteen jä te huol to suunni tel maa. Kaivannaisjätteenä syntyvä pintamaa voidaan läjittää alu eel le ja käyttää alueen jälkihoitoon ja maisemointiin. Paras käyttökelpoinen tekniikka 9. Toiminnanharjoittajan tulee seurata toimialansa parhaan käyttö kel poi sen tekniikan kehittymistä ja varautua sen käyt töön ottoon.

9 Häiriötilanteet, tarkkailu ja raportointi 10. Onnettomuus- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavan omai ses ta poikkeavia päästöjä ilmaan, vesistöön tai maape rään, on viivytyksettä ryhdyttävä asianmukaisiin toi men pi teisiin tällaisten päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien va hin ko jen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen es tä mi seksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava viivytyksettä kunnan ym pä ris tön val von taan 11. Laitoksen toiminnasta tulee pitää kirjaa. Kirjanpitoon tulee merki tä laitoksen toiminta-ajat, louhitun ja murskatun kiven määrä, toi min nas ta syntyvät jätteet ja niiden toimituspaikat sekä poikkeuk sel li set tilanteet. Kirjanpito tulee pyydettäessä esittää valvon ta vi ran omai sel le. Yhteenveto laitoksen tarkkailusta ja kirjan pi dos ta tulee toimittaa kunnan ympäristönvalvontaan vuo sittain helmikuun loppuun mennessä. Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen 12. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai lopettamisesta tai toi min nan har joit ta jan vaihtumisesta on ilmoitettava hyvissä ajoin etukäteen kunnan ympäristönvalvontaan. Ym pä ris tönsuo je lu vi ran omai nen voi tarvittaessa antaa määräyksiä toi minnan lopettamista koskien. Päätöksen perustelut Yleiset perustelut Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja nou da te taan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ym pä ris tön suoje lu lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaa ti mukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti laitoksen toiminnasta ei ai heu du terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luon non olo suh tei den huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kan nal ta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toi minnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otet tu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen to den nä köisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset.

10 Lupamääräysten perustelut Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat noin kilometrin etäisyydellä toi min ta-alu ees ta, joten erityisiä määräyksiä toiminnan aiheuttamien hait to jen rajoittamiseksi ei ole tarpeen antaa. Kuljetuksen ajan koh taa on muutettu, jotta asukkaille ei aiheutettaisi kohtuutonta haittaa. Toimin nan laajuudesta ja ajankohdista annetut määräykset on an net tu ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. (Lupamääräykset 1-2) Melua koskevat määräykset on annettu viihtyisyys- ja ter veys hait tojen ehkäisemiseksi ja ohjearvojen toteuttamiseksi. (Lupamääräys 3) Louhinnasta, murskauksesta ja liikenteestä voi syntyä pölyämistä, joka voi aiheuttaa viihtyvyys- ja terveyshaittaa. Tämän vuoksi on ol lut tarpeen antaa määräyksiä pölyn torjumiseksi. (Lupamääräys 4) Öljyä ja polttonesteitä koskevat määräykset on annettu maaperän ja ve sien pilaantumisen ehkäisemiseksi. (Lupamääräykset 5-6) Jätteiden käsittelyä, varastointia ja kuljetusta koskevat määräykset pe rus tu vat jätelakiin ja -asetukseen. Määräykset on annettu jä te huollos ta aiheutuvien viihtyisyys- ja ympäristöhaittojen eh käi se mi sek si. (Lupamääräykset 7-8) Parasta käyttökelpoista tekniikkaa koskevat määräykset on annettu ym pä ris tön suo je lu lain nojalla. Toiminnan tulee olla keskeisiltä osin par haan käyttökelpoisen tekniikan mukaista ja toiminnanharjoittajan tu lee olla selvillä toimialansa BAT-vaatimuksista. (Lupamääräys 9) Onnettomuus- ja muita poikkeustilanteita koskeva määräys on annet tu valvonnan toteuttamiseksi ja ympäristöhaittojen eh käi se mi seksi. (Lupamääräys 10) Tarkkailua, kirjanpitoa ja raportointia koskeva määräys on annettu val von nan toteuttamiseksi. (Lupamääräys 11) Toiminnan muuttamista ja lopettamista koskevat määräykset on annet tu ympäristönsuojelulain nojalla. (Lupamääräys 12) Vastaus lausunnossa ja mielipiteessä esitettyihin vaatimuksiin Toiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua haittaa luon non olo suh teil le eikä louhittavalla alueella ole luonnonsuojelulain 29 mukaisia kohteita. Toiminta-alueen lähettyvillä ei sijaitse luo kitel tua pohjavesialuetta. Toiminta-alueella ei ole yleis- tai ase ma kaavaa. Muulta osin vastataan lupamääräyksistä ja perusteluista il me neväl lä tavalla.

11 Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen Päätös on voimassa toistaiseksi. Lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä hakemus mennessä. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lu pa. Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla tämän lu papää tök sen määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poik keavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on ase tus ta luvan estämättä noudatettava. Päätöksen täytäntöönpano Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan päättymisen jälkeen, jos pää tök seen ei haeta muutosta valittamalla. Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-8, 28, 31, 36-38, 41-43, 45, 45a, 52-56, 81, 90, 96, 97, 100, 105 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 16-19, 37 Jätelaki (646/2011) 5, 6, 8, 12, 13, 15, 17, 29, 31, Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 VnA kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ym pä ris tön suo je lus ta (800/2010) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (1993/1992) Käsittelymaksu ja sen määräytyminen Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on 2050 euroa. Mak sun suuruus perustuu valtuuston hyväksymään taksaan. Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Julkipano on kunnan il moi tustau lul la. Lupapäätöksestä tiedottaminen Päätös Destia Oy, Kiviaines, Maarit Salonoja, PL 382, Tampere (laskutusosoite eri)

12 Jäljennös Ilmoitus päätöksestä Nousiaisten kunnanhallitus Varsinais-Suomen ELY-keskus Mynämäen tekninen lautakunta Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuolto Raision kaupungin ympäristönvalvontapalvelut asianosaiset mielipiteen jättäneet Muutoksenhaku Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti lisäyksellä: Mikäli katsotaan tarpeelliseksi suorittaa toimintaan liittyvä melumittaus, mittauksen kustannuksista vastaa toiminnanharjoittaja siinä tapauksessa, että mitatut meluarvot ylittävät sallitut rajat. Muussa tapauksessa mittausta vaatinut taho. Lisätietoja päätöksestä antaa: rakennustarkastaja Timo Lahti, p

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

JT-Recycling Valpperintie 586, 21270 Nousiainen. Ympäristönsuojelulaki 28 2 mom. kohta 4 Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 13 f

JT-Recycling Valpperintie 586, 21270 Nousiainen. Ympäristönsuojelulaki 28 2 mom. kohta 4 Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 13 f Ympäristölautakunta 4 23.01.2014 Ympäristölupa metalliromun käsittelyyn / JT-Recycling 392/11.01.00/2014 YMP 4 Valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

Kehotus ja toiminnanharjoittajan kuuleminen / Maskun Murske Oy

Kehotus ja toiminnanharjoittajan kuuleminen / Maskun Murske Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 20.04.2017 Kehotus ja toiminnanharjoittajan kuuleminen / Maskun Murske Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.04.2017 29 Ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäki 12.4.2017:

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/ /2017

Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/ /2017 Ympäristölautakunta 41 12.09.2017 Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/10.03.00/2017 Ympltk 41 Esa Riikilä hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiek ka pi toi sen mullan ottamista Eurajoen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä Ympäristölautakunta 31 07.03.2013 Ympäristölautakunta 41 11.04.2013 Ympäristölautakunta 62 06.06.2013 Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille Ympäristölautakunta 50 01.09.2015 Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille 601/11.01.00/2015 YMPLTK 50 1.9.2015 ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Lahden seudun ympäristölautakunta 29.04.2014 27 Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti D/1603/11.01.00.01/2012

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 Rakennus- ja Rakennus- ja Rakennus- ja 29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014 Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 2413/11.01.00.00.01/2013 Rakennus- ja 12.02.2014

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista ja lausunnosta; diaarinumero 01229/16/5107

Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista ja lausunnosta; diaarinumero 01229/16/5107 Ympäristölautakunta 100 12.08.2015 Ympäristölautakunta 131 07.10.2015 Ympäristölautakunta 91 07.09.2016 Ympäristölautakunta 46 03.05.2017 Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Tekninen lautakunta 24 29.08.2013 Ympäristöluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 24 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Hakija

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

72 29.08.2013 29 19.03.2015

72 29.08.2013 29 19.03.2015 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 72 29.08.2013 29 19.03.2015 Vastine Murskepojat Oy:lle kallion louhintaan ja murskaukseen myönnetystä ympäristöluvasta tehdyistä valituksista

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 542

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 542 PÄÄTÖS Helsinki 24.4.2007 Dnro UUS 2007 Y 153 115 Annettu julkipanon jälkeen No YS 542 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukaisen tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen:

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 146 16.12.2014 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ/LAMPINEN 851-411-25-35 663/11.01.05/2014

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 8 04.02.2015 69/551/2015 YMPL 04.02.2015 8

Ympäristölautakunta 8 04.02.2015 69/551/2015 YMPL 04.02.2015 8 Ympäristölautakunta 8 04.02.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Noormarkun Murske Oy:lle/ siirrettävälle kivenmurskaamolle Järilän kylän kiinteistöille 271-411-3-26, 271-411-3-33 ja 271-411-3-34 69/551/2015

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Maa-aineslupa / Pirttijärven Pölkin yhteismetsä, Pirttijärvi-Pölkin yhteismetsä 312-874-2-0, Kyyjärvi

Maa-aineslupa / Pirttijärven Pölkin yhteismetsä, Pirttijärvi-Pölkin yhteismetsä 312-874-2-0, Kyyjärvi Ympäristölautakunta 96 26.10.2015 Maa-aineslupa / Pirttijärven Pölkin yhteismetsä, Pirttijärvi-Pölkin yhteismetsä 312-874-2-0, Kyyjärvi 501/611/2015 Ympäristölautakunta 26.10.2015 96 ASIA Pirttijärven

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA Ympäristölautakunta 27 10.03.2015 Maa-ainesten ottaminen / Kaivuu ja Kuljetus Riikilä Oy 355/10.03.00/2014 Ympltk 27 Kaivuu & Kuljetus Riikilä Oy hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Ympäristölupa / Destia Oy

Ympäristölupa / Destia Oy 1 Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut 8 / 2015 Myn 18/2015 Annettu julkipanon jälkeen 13.8.2015 Ympäristölupa / Destia Oy Asia Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 50/ (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 50/ (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 50/2015 1 (5) 195 Suomen Vesityö Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava louhintatyö, Itäinen Pihlajasaari HEL 2015-010166 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kehotus ja toiminnanharjoittajan kuuleminen / Maskun Murske Oy

Kehotus ja toiminnanharjoittajan kuuleminen / Maskun Murske Oy Ympäristö- ja rakennuslautakunta 13 20.06.2017 Kehotus ja toiminnanharjoittajan kuuleminen / Maskun Murske Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.4.2017. 29 Ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäki 12.4.2017:

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot