Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun"

Transkriptio

1 Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Veijo Vainionpää HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 5

2 Veijo Vainionpää Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian julkaisuja Sarja C: Opinnäytetyöt

3 Julkaisija Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia ISBN ISSN

4 Sisällys 1 Johdanto Internet ja verkkopalvelut Staattiset sivut Dynaamiset sivut Käytettävyys WWW-palvelut Verkkopalvelujen tulevaisuus WWW-sovellusten arkkitehtuurit Web-sovellusten vaatimukset CGI-arkkitehtuuri FastCGI-arkkitehtuuri mod_perl Apache-laajennus Palvelinlaajennusrajapinnat ASP-arkkitehtuuri ASP.NET-arkkitehtuuri PHP-teknologia Java Servlets -arkkitehtuuri JavaServer Pages -teknologia Toteutusarkkitehtuurien yhteenveto J2EE-arkkitehtuuri Hajautetut monitasoiset sovellukset Sovelluskomponentit Web-asiakastaso Java-papu -komponenttiarkkitehtuuri Web-sovelluskomponentit Enterprise Java-pavut Istuntopavut Tietopavut EJB:n suorituskyky... 42

5 4 5 Java Servlet -arkkitehtuuri Servlettien elinkaari Servlettien konfigurointi Tapahtumakuuntelijat Virheiden hallinta Tietojen jakaminen Näkyvyysalueet Samanaikaisuuden hallinta HTTP-servletit Palvelupyyntö Palvelupyynnön parametrien käsittely Palvelupyynnön attribuuttien käsittely Palvelupyyntöön sisältyvän tiedon käsittely Vastaus Tulostusvirta MIME-tyyppi HTTP-vastausten otsikkotiedot Suodattimet Suodattimien luonti Servletin palvelupyynnön tai vastauksen muokkaus Web-sovellusten ja -resurssien väliset kutsut RequestDispatcher-olion luonti Sisällyttäminen Siirtäminen Servlettisäiliön käsittely Servlettisäiliön alustusparametrit Servlettisäiliön attribuuttien käsittely Lokitiedostoon kirjoittaminen Servlettisäiliönkuuntelija Tiedostojen lukeminen Asiakkaan tilan ylläpitäminen URL-uudelleenkirjoitus... 61

6 Lomakkeiden piilokentät Evästeet Istunto Istunnon attribuuttien käsittely Tietokannan käyttö JDBC-ajurit Ajurin lataaminen Tietokantayhteyden luonti DataSource-rajapinta Lause Valmisteltu lause Tulosjoukko Samanaikaisuuden hallinta tietokantojen kanssa Tietokantaresurssien sulkeminen Käyttäjätunnistus Käyttäjätunnusten ja roolien luonti (Tomcat) Käyttäjätunnistuksen määrittely servletteihin HTTP basic käyttäjätunnistus HTTP digest käyttäjätunnistus Lomakepohjainen käyttäjätunnistus Java servlettien parhaat ratkaisut Merkkijonon ja StringBuffer-luokan vertailua init-metodi välimuistina Istuntojen hallinta Asetustiedostojen käyttö Vakiomuuttujien määrittely omaan luokkaan Virheenjäljitysvihjeitä Tietokantaresurssien optimointi Lauseen ja valmistellun lauseen vertailua SQL-kyselyiden optimointi ResultSet-rajapinnan optimaalinen käyttö DatabaseMetaDatan raskaat metodit... 84

7 Yhteysallas JDBC-ODBC-sillan ja tietokantakohtaisen JDBC-ajurin vertailua Tietokantaresurssien kierrättäminen Yhteenveto Lähteet Liite: web.xml-tiedosto

8 7 1 Johdanto Web-sovellusten tarve verkkopalvelujen perustana kasvaa, sillä Internetin käytön ja laajakaistayhteyksien yleistyminen ovat parantaneet verkko-palvelujen saatavuutta ja niiden mahdollisuuksia. Vaikka Internet tuli suurin yleisön tietouteen 1990-luvun puolivälissä, vasta 2000-luvulla verkkopalvelujen mahdollisuuksia on opittu hyödyntämään oikein. Toisaalta verkkopalvelujen käytettävyyteen on vaikuttanut oleellisesti myös yhteysnopeuksien kasvaminen, kun modeemiyhteyksistä on siirrytty laajakaistayhteyksiin. Yritykset ja yhteisöt ovat kehittäneet verkkopalvelujaan vastaamaan markkinoinnista, asiakaspalvelusta sekä viestinnästä. Yhteistä verkkopalvelujen kehitykselle on vuoro-vaikutteisuuden lisääntyminen, jota staattisten sivujen avulla ei voida toteuttaa. Tästä syystä suurin osa uusista verkkopalveluprojekteista toteutetaan web-sovellusten avulla. [6; 18.] Internet ja World Wide Web ovat tuoneet perinteiseen sovellussuunnitteluun uusia ominaispiirteitä ja vaatimuksia, jotka on otettava huomioon web-sovelluksia suunniteltaessa. Nämä ominaispiirteet ja vaatimukset ovat syntyneet tarpeista kuten olemassa olleista ja olevista puutteista ja ongelmista. [1, s.9; 2, s ] Tässä insinööri-työssä selvitetään taustat web-sovellussuunnittelun ominaispiirteisiin ja vaatimuksiin vaikuttaneista ja vaikuttavista tekijöistä sekä esitellään web-sovellussuunnittelun vaatimukset. Web-sovellussuunnitteluun liittyy oleellisesti myös toteutus-arkkitehtuurin valinta. Web-sovellusten tekemiseen tarkoitettuja arkkiteh-tuureja on tarjolla useita ja ohjelmoija joutuu usein tekemään päätöksen käytettävästä arkkitehtuurista itse. Tässä työssä etsitään parasta web-sovellusten toteutusarkkitehtuuria. Tutkimus tehdään kirjallisuuden, teknisten tietojen sekä tehtyjen suorituskyky- ja skaalautuvuusvertailujen avulla siten, että kaikkien toteutusarkkitehtuurien soveltuvuutta vaatimuksiin arvioidaan lähteiden avulla kriittisesti. Toteutus-arkkitehtuurit pyritään myös kuvaamaan pintapuolisesti. Laajakaistayhteyksien yleistyminen on poistamassa sivun-latautumisesta johtuvan viiveen, joten tulevaisuudessa www-sivun vasteaika syntyy yksinomaan web-sovellusten vasteajasta eli sivun prosessointiin kuluvasta ajasta. Koska toteutusarkkitehtuurilla on suuri merkitys suorituskykyyn, valitaan suorituskyky tärkeimmäksi kriteeriksi parhainta toteutusarkkitehtuuria valittaessa. [6; 2, s , ] Lisäksi työssä selitetään valittu ratkaisuarkkitehtuuri perinpohjaisesti sekä esitellään valitun ratkaisuarkkitehtuurin suorituskykynäkökohtia parhaiden ratkaisujen muodossa. Parhaiden ratkaisujen vaikutuksia suorituskykyyn tutkitaan empiirisesti työssä toteuttavan web-sovelluksen avulla.

9 8 2 Internet ja verkkopalvelut Ajatus tietoverkosta syntyi 1950-luvun lopulla, kun Yhdysvalloissa viranomaiset alkoivat suunnitella kommunikointijärjestelmää, jonka toiminta ei lamaantuisi edes ydiniskun jälkeen. Tästä tavoitteesta syntyi ARPANET. Vuonna 1983 sotilaalliset palvelimet ja verkot erotettiin ARPANETista erilliseksi MILNET-verkoksi. Jäljelle jäi vain tiedeyhteisön muodostama ARPANET luvun lopulla verkkoon liittyi suuri joukko yliopistoja ja korkeakouluja. Näin syntyi NSFNET, joka on nykyisen Internetin runko. [7; 8.] Vuonna 1990 Tim Berners-Lee kehitti World Wide Web -standardin työskennellessään CERNissä (European Organization for Nuclear Research). World Wide Web eli Web on Internetissä toimiva hypertekstijärjestelmä. Hypertekstiä selataan selaimella, joka hakee web-sivuiksi kutsuttuja dokumentteja web-palvelimilta ja näyttää ne näytöllä. Hyperteksti sisältää linkkejä toisiin dokumentteihin. [9.] Vuotta aiemmin hän hahmotteli yhdessä Robert Caillaun kanssa vastinetta CERNin useille erilaisille dokumenteille, jolloin syntyi HTML eli Hyper Text Markup Language. Se on hypertekstin merkintäkieli, ja sillä kuvataan tekstin rakennetta, esimerkiksi mikä osa tekstistä on otsikkoa ja mikä leipätekstiä. Merkintä tehdään tekstin joukkoon kirjoitettavilla elementeillä eli tageilla. [10.] HTML:n rinnalle suunniteltiin yksinkertainen verkkoprotokolla HTTP eli Hyper Text Transfer Protocol. Se on kieli, jota selaimet ja webpalvelimet käyttävät tiedonsiirtoon. Protokolla perustuu siihen, että asiakasohjelma, joka yleensä on selain, ottaa yhteyden palvelimelle ja lähettää palvelupyynnön. Palvelin vastaa lähettämällä sopivan vastauksen, tavallisimmin HTML-sivun. [11.] 2.1 Staattiset sivut Staattiset eli muuttumattomat sivut perustuvat yksittäisiin ja sisällöltään valmiiksi muokattuihin sivuihin. Yleensä tiedostot ovat HTML-muotoisia. Staattiset sivut ovat nopein vaihtoehto Internetissä, sillä ne ovat jo olemassa, kun palvelupyyntö web-palvelimelle saapuu, ja näin ne voidaan lähettää vastauksena heti, kuten kuvassa 1 havaitaan. [12, s. 47.]

10 9 Kuva 1. Staattisen sivun palvelupyyntö- ja vastausprosessi HTML ei kuitenkaan ole ohjelmointikieli, vaan sen tarkoitus on kuvailla dokumentin sisällön rakennetta. Tästä syystä HTML:llä ei voida toteuttaa interaktiivisuutta eikä muunlaista toiminnallisuutta. Staattiset sivut näkyvätkin käyttäjälle aina sellaisina, kuin suunnittelija on ne tehnyt. [10; 13.] Aluksi, kun Internet ja web-sivut eli HTML-esitysmuoto tuli suuren yleisön tietouteen 1990-luvun puolivälissä, tehtiin web-sivut staattisina. Alussa sivujen tekijöinä kunnostautuivat opiskelijat, oppilaitokset, innokkaat yksityishenkilöt ja ensimmäisiä kokemuksiaan hakeneet yritykset. Aluksi web-sivut eivät olleet esitysvoimaisia. Vika ei kuitenkaan ollut HTML-kielessä, vaan käyttäjissä, sivujen tekijöissä ja infrastruktuurissa, joka ei ollut vielä valmis. Toisaalta kenelläkään ei ollut tietoa siitä, millaisia web-sivuja ihmiset haluaisivat nähdä. Kun käyttäjätkään eivät tienneet, mihin web-sivuja voitaisiin käyttää, he eivät osanneet vaatia palvelua, saati sitten käytettävyyttä. [1, s. 2; 15.] WWW-sivujen tekeminen ei ollut vaikeaa, sillä HTML-kielen pystyi oppimaan päivässä. WWW-sivut alkoivatkin yleistyä nopeasti, ja graafinen ulkoasu ja esitysmuoto kehittyivät, kun käyttäjiltä alettiin kerätä kokemuksia. Kun ensimmäiset web-sivut alkoivat kaivata tiedon päivittämistä, kohdattiin päivittämisen mukanaan tuomiin ongelmiin. WWW-palvelimella saattoi olla satoja tai tuhansia HTML-sivuja. Jos esimerkiksi jokin kaikkia sivuja yhdistävä tieto, kuten osoite tai yrityksen nimi vaihtui, uusi tieto täytyi muuttaa jokaiseen HTML-sivuun erikseen. Toisaalta myös yksittäisten sivujen sisällön päivittäminen oli työlästä, sillä kaikki tieto oli kirjoitettu HTML-tagien väliin. Uutuuden viehätyksessä tehtyjä web-sivuja ei oltu valmiita päivittämään. Tämä johtikin siihen, että Internet alkoi olla täynnä enemmän tai vähemmän vanhaa tietoa. Tämä vaivaa Webiä vieläkin, mutta huomattavasti vähemmässä määrin. Useissa tapauksissa uutta tietoa oli saatavilla, mutta

11 10 tieto sijaitsi taustajärjestelmissä, kuten tietokannassa, tekstitiedostossa tai jonkin spesifisen ohjelmiston tietojärjestelmässä. Tiedon saaminen verkkoon edellytti eräajoa taustajärjestelmästä, josta tieto kerättiin ja siirrettiin käsin web-sivuille. Tämä tapa ei ollut kovinkaan helppotöinen, sillä se edellytti WWW-julkaisemisen ja taustajärjestelmän tuntemusta. [1, s. 2; 12, s. 48; 13.] Interaktiivinen kommunikointi käyttäjän ja web-sivun tarjoajan välillä toteutettiin aluksi sähköpostin välityksellä. Käyttäjältä saadut tiedot käsiteltiin myös käsin. Tosin näihin sähköpostiosoitteisiin ei kovinkaan usein saapunut vastauksia, sillä yleisesti uskottiin, ettei yleisiä sähköpostilaatikoita lueta. [1, s. 2.] Verkkopalveluiden ongelmat staattisilla sivuilla esiintyvät rajapinnassa käyttäjän kanssa sekä rajapinnassa yrityksen liiketoimintaympäristöön. Loppukäyttäjät eivät saa kaikkea hyötyä irti, eikä todellista vuorovaikutusta käyttäjän ja palveluntarjoajan välillä pääse syntymään. Toisaalta resursseja tuhlaantuu, kun web-sivuja joudutaan päivittämään käsin taustajärjestelmistä. [1, s. 2.] Toisaalta staattiset sivut ovat riittävä vaihtoehto, kun sivujen sisältöä ei tarvitse päivittää usein eikä vuorovaikutusta tai interaktiivisuutta käyttäjän välillä tarvita. Staattiset sivut ovat nopein vaihtoehto, kuten alussa todettiin. Jos staattisia sivuja tarkastellaan yrityksen näkökulmasta, ne ovat aloituskustannuksiltaan halvin vaihtoehto. [12, s. 43; 15.] 2.2 Dynaamiset sivut Dynaamiset eli muuttuvat sivut eivät ole sellaisenaan palvelimella, vaan palvelinohjelmisto ottaa vastaan palvelupyynnön, prosessoi palvelunpyynnössä saapuvien parametrien, olemassa olevien attribuuttien ja/tai sovelluslogiikan mukaisesti ja palauttaa tämän prosessin tuloksen mukaisen vastauksen, kuten kuvassa 2 havaitaan. Tavallisesti vastauksena lähetetään prosessissa generoitu HTML-sivu, joiden sisällöstä osa on tietoa, joka on luettu taustajärjestelmästä. Esimerkiksi käyttäjän tekemät valinnat vaikuttavat vastauksena saapuvan sivun sisältöön. [12, s ; 16, s. 11.]

12 11 Kuva 2. Dynaamisen sivun palvelupyyntö- ja vastausprosessi Dynaamisia sivuja tai oikeastaan palvelinsovelluksia käytettäessä web-sivuille saadaan aikaan toiminnallisuutta ja pystytään luomaan vuorovaikutus käyttäjän ja verkkopalvelun välille. web-selaimen välityksellä on nykyään mahdollista lähettää ja lukea sähköpostia, maksaa pankkilaskuja, tehdä tilisiirtoja, ostaa viikonlopun ruoat ja juomat, tilata elokuvaliput mieleisille paikoille elokuvateatteriin ja tehdä lukuisia muita asioita. Yksikään näistä toiminnallisuuksista ei ole toteuttavissa ilman palvelinsovelluksia. [1, s. 17.] Dynaamiset sivut rakennetaan yleensä siten, että aluksi luodaan sapluuna, jonka ympärille palvelinsovellus rakentaa vastauksena lähetettävän sivun. Koska sivun ulkoasu on yhdessä tai korkeitaan muutamassa sapluunassa, sivun rakennetta tai siinä olevia vakio-osioita voidaan muokata helposti. Toisaalta sapluunat mahdollistavat verkkopalvelun ulkoasun uudelleensuunnittelun ilman, että palvelinsovellukseen tai tietoon tarvitsee koskea. Vertaamalla aiemmin esitettyyn ongelmaan, jossa yrityksen nimi muuttuu, voidaan yrityksen nimen muutos tehdä yhteen tai muutamaan sapluunaan. Tämä on huomattavasti tehokkaampaa kuin muutoksen tekeminen sataan tai tuhanteen dokumenttiin. [12, s. 49; 16, s ] Varsinaisen sisällön ylläpito ja muokkaaminen tapahtuu suoraan yrityksen liiketoimintaympäristössä eli taustajärjestelmissä. Jos taustajärjestelmää ei ole tai sitä ei voida käyttää, verkkosovelluksiin voidaan lisätä helppokäyttöinen ja yksinkertainen ylläpitoliittymä, jonka avulla asiakas päivittää sisällön itse. Asiakas voi halutessaan päivittää sivuja minkä tahansa WWW-yhteyden kautta. Toisaalta se mahdollistaa myös päivityksen siirtämisen yrityksen eri osastoille kuten myynnille, markkinoinnille ja niin edelleen. Oikein toteutettuna tietojen päivitys tehdään yhteen paikkaan, taustajärjestelmään tai ylläpitoliittymän avulla, ja tieto on päivittynyt kaikkialle sivustoilla. Tämä puolestaan karsii ylimääräisen päivitystyön ja minimoi resurssien käytön web-sivujen päivityksille. [16, s ; 17.]

13 12 Dynaamiset sivut häviävät staattisille sivuille nopeuden ja yrityksen näkökulmasta aloituskustannuksen osalta. Nopeudessa puhutaan optimaalisten palvelinsovellusten kohdalla millisekunneista. Dynaamiset sivut tulevat myös pidemmällä aikavälillä staattisia edullisemmaksi vaihtoehdoksi, kun säästöjä kertyy päivittämiseen kuluvissa kustannuksissa. Se tarjoaa myös staattisia sivuja enemmän lisäarvoa sekä yritykselle että yrityksen asiakkaille. Dynaamiset sivut ovatkin parhaimmillaan, kun halutaan vuorovaikutteisuutta ja toiminnallisuutta, materiaalin toimittajia on useita ja käsitellään päivittäin muuttuvaa aineistoa. Hyvät palvelinsovellukset keräävät tietoa jakamisen ohella. Tietoa voidaan kerätä esimerkiksi siitä, mistä verkkopalvelun käyttäjät ovat olleet kiinnostuneita, kuinka monta kävijää verkkopalvelussa on ollut ja niin edelleen. Näiden tietojen avulla yritys saa arvokasta tietoa asiakaskunnastaan, palvelua pystytään suuntaamaan yksilöllisemmin ja tarjoamaan nykyisille asiakkaille lisäarvoa, kanta-asiakkuutta sekä kohdennettua palvelua. Verkkosovellukset mahdollistavat hyvinkin innovatiivisia ratkaisuja sisältäviä verkkopalveluja. [12, s. 48; 15; 18, s. 16, ] 2.3 Käytettävyys Tutkimukset verkkopalvelujen käytettävyydestä ovat osoittaneet, että käyttäjät ovat kiinnostuneita sisällöstä. Kun käyttäjä saapuu uudelle sivulle, hän tarkastelee ensimmäiseksi sivun suurinta sisältöaluetta ja yrittää otsikoita ja muita viitteitä silmäilemällä tehdä johtopäätöksiä sivun sisällöstä. Jos käyttäjä päätyy johtopäätöksen, ettei sisältö kiinnosta tai kosketa häntä, hän poistuu verkkopalvelusta etsimään sivuja, jotka vastaavat hänen tarpeitaan. Koska käyttäjä on verkossa sisällön vuoksi, hän pyrkii löytämään etsimänsä sisällön vaivattomasti. Palvelun käytettävyyteen vaikuttavatkin eniten sisällön laatu ja se, kuinka helposti käyttäjä löytää etsimänsä. Verkkopalvelu voi pitää sisällään kaiken tiedon, mitä maailmassa on, mutta käyttäjä, joka ei löydä etsimäänsä, poistuu palvelusta. [2, s ; 4, s , ] Tuotantoprosessin laatu ei ole yhtä tärkeässä asemassa Webissä kuin perinteisissä medioissa kuten aikakauslehdissä. Käyttäjät arvostavat hyvin tehtyä tekstiä ja kauniita kuvia, mutta ne eivät ole laadun tae. Sisältöä punnitseva käyttäjä yleensä miettiikin sitä, mitä hyötyä sisällöstä on hänelle ja saako hän sivulta vastauksia kysymyksiinsä. Nykyään, toisin kuin 1990-luvun puolivälissä, käyttäjät ovat erittäin tavoitehakuisia, kärsimättömiä ja palvelua vaativia, joten verkkopalvelun suunnittelussa tulee korostaa sitä, että käyttäjä saa etsimänsä vastaukset nopeasti ja vaivattomasti. Toisaalta sisällön on oltava käyttäjälle hyödyllistä. [2, s ; 4, s , ]

14 13 Vasteaika Käytettävyyden pioneeri Jacob Nielsen on tutkinut käytettävyyttä vuodesta 1994 lähtien, ja jokaisessa hänen tekemässään tutkimuksessa esiin on noussut sama asia: käyttäjät haluavat sivujen latautuvan nopeammin. Aluksi, Nielsen ajatteli, että käyttäjät odottavat mielellään, jos sivujen ulkoasu on odotusten arvoinen. Myöhemmin hän on muuttanut käsityksiään tekemiensä tutkimusten perusteella ja hänen mielestään web-sivujen suunnittelussa tärkein kriteeri on nopea vasteaika. [2, s. 42.] Tätä väitettä tukevat myös monet muut käytettävyyttä ja hypertekstiä koskevat tutkimukset. On osoittautunut, että sivulta toiselle siirryttäessä on vasteajan oltava alle sekunti, jotta käyttäjä tuntisi liikkuvansa vapaasti. Jacob Nielsen esittää kirjassaan esimerkkinä IBM:n (International Business Machines) 70- ja 80-luvulla tekemiä tutkimuksia, joissa ilmeni, että keskuskoneiden käyttäjät toimivat tuottavammin, kun aika näppäimen painamisesta halutun ruudun esiin saamiseen oli alle yksi sekunti. [2, s. 42; 19.] Vasteaikaa koskeva ohje vuodelta 1968 ei ole muuttunut vielä tänäkään päivänä. Kolmekohtaisen ohjeen on luonut Robert B. Miller, joka piti aiheesta esityksen Fall Joint Computer Conferencessa [5]: 1. Toiminnon tulee tapahtua sekunnin kymmenyksessä (0,1 s), mikäli käyttäjän on tarkoitus tuntea, että järjestelmä reagoi välittömästi eikä tulosten näyttämisen lisäksi tarvita muuta palautetta. Tätä aikarajaa tulisi tavoitella. 2. Käyttäjän ajatus ei katkea, jos tauon pituus on alle yksi sekunti (1 s), vaikka käyttäjä viiveen huomaakin. Erillistä palautetta suorituksen etenemisestä (tiimalasiefekti) ei tarvita, jos viiveen pituus on 0,1 1 sekuntia; tosin käyttäjästä ei enää tunnu siltä, että hän käsittelisi dataa suoraan. Jos uusi sivu lataantuu sekunnissa, viive ei häiritse käyttötuntumaa. 3. Käyttäjän huomio säilyy vuorovaikutustilanteessa, jos yhden toiminnon kesto on alle 10 sekuntia (10 s). Mikäli viive on tätä pidempi, käyttäjä kiinnittää huomionsa johonkin muuhun toimeen, kunnes tietokone on suorittanut toimintonsa. Verkkopalveluissa uuden sivun latautuminen noin kymmenessä sekunnissa on käyttäjien mielestä ärsyttävän hidasta, mutta siedettävissä. Dynaamisten sivujen suosion kasvu, sähköinen kaupankäynti ja käyttäjän mahdollisuus muokata sivun esitystapaa ja sisältöä haluamakseen aiheuttaa sen, että sivun luonti palvelupyynnön saapuessa edellyttää palvelimelta usein laskutoimituksia. Tämä puolestaan johtaa

15 14 siihen, että viive sivua ladattaessa koostuu latausajan lisäksi myös sivun prosessointiajasta. Sivun prosessointiaikaan puolestaan vaikuttavat palvelimen nopeus sekä web-sovelluksen suorituskykyisyys. Yleensä sivun esittämiseksi täytyy web-sovelluksen muodostaa yhteys tietokantaan, joka puolestaan on web-sovellusten hitain toiminto ja näin ollen sovelluksen nopeuden kannalta pullonkaula. Tämä hidastaa latausaikaa entisestään. Käyttäjää selitykset latausajan hitaudesta eivät kiinnosta, vaan sivu on yksinkertaisesti liian hidas. Hitaan vasteajan johdosta käyttäjien määrä vähenee, kun sivu osoittautuu epäluotettavaksi, ja lopulta he siirtyvät kilpailijoiden verkkopalveluihin. Käyttäjäkato on kuitenkin mahdollista välttää investoimalla nopeisiin palvelimiin sekä hyvin suunniteltuihin ja suorituskykyisiin web-sovelluksiin. [2, s ] 2.4 WWW-palvelut WWW-sivujen mahdollisuudet ovat moninaiset. Verkkopalvelua voidaan esimerkiksi yrityksissä käyttää tuotetiedon välittämiseen, ostopäätösten ohjaamiseen, tuote- ja yritysmielikuvan luomiseen, asiakaspalveluun, asiakkaiden vuorovaikutuksen mahdollistamiseen, yksilöllisen asiakas-suhteen luomiseen ja/tai ryhmäviestintään. Yhteisöt ja yksityiset henkilöt voivat käyttää web-sivujaan tiedon jakamiseen. Verkkopalvelut ovat usein helpommin ja nopeimmin käyttäjän saatavilla kuin painettu materiaali, henkilökunta tai myymälä/konttori. Verkkopalvelua voidaan käyttää vuorokaudenajasta ja paikasta riippumatta. [18, s. 5 7.] Verkkopalvelu voidaan tuottaa myös jollekin potentiaaliselle asiakaskunnalle tai yhteisölle. Asiakaskohtaisessa palvelussa voidaan näkymät ja sisältö räätälöidä asiakkaan tarpeiden ja/tai asiakassuhteen mukaan. Tämä voi käytännössä tarkoittaa omia tuotevalikoimia, asiakaspalvelutoimintoja tai hinnoittelua. Yritysten välisessä kaupassa suurille asiakkaille voidaan rakentaa täysin oma WWW-palvelukonsepti, jota koko asiakasyrityksen henkilökunta käyttää. Ideana on tarjota henkilökohtaisempaa ja asiakassuhdetta syventävämpää palvelua. [18, s. 5 7.] Internetin hyödyt voidaan Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen tekemän Sähköisen kaupankäynnin aapisen mukaan jakaa kolmeen ryhmään [18, s. 6]: Kustannusten alentaminen Kustannuksia voidaan usein säästää sillä, että esitteitä ja käyttöohjeita toimitetaan verkon kautta painatuksen ja postituksen asemasta. Tilausten ja käsittelyn vaatimaa työtä voi vähentää, jos asiakas voi tehdä tilauksen verkon kautta.

16 15 Asiakaspalvelun parantaminen Verkossa sijaitseva palvelu on asiakkaan käytettävissä silloin, kun hän haluaa. Lisäksi yrityksen on helpompaa pitää yllä esimerkiksi tuotetietoja tai tuotteen saatavuustietoja yhdessä sähköisessä paikassa. Tietokantoja hyödyntämällä voidaan lisätä asiakastuntemusta ja palvella asiakasta yksilöllisemmin. Asiakkaalle voidaan tarjota myös mahdollisuus lähettää palautetta helposti verkon kautta. Markkinoiden laajentaminen Verkon kautta voi edullisesti saavuttaa uusia asiakasryhmiä ja maan-tieteellisiä alueita sekä laajentaa tuotevalikoimaa. Verkossa olevan tiedon perusteella asiakkaat voivat valmistella ostopäätöksiään. 2.5 Verkkopalvelujen tulevaisuus Laajakaistaiset Internet-liittymät yleistyvät nopealla vauhdilla. Liikenne- ja viestintäministeriö selvitytti laajakaistaliittymien lukumäärän Tilasto-keskuksen kuluttajabarometrin yhteydessä [6]. Selvityksessä ilmenee, että elokuussa 2004 laajakaistayhteys oli kotitaloudessa. Liikenne- ja viestintäministeriö arvioi, että kaikkiaan laajakaistaliittymiä on nyt yritykset mukaan lukien ainakin Selvityksessä ilmenee myös, että yli kotitaloutta suunnittelee hankkivansa laajakaistayhteyden vuoden 2004 loppuun mennessä. Sähköisen kaupankäynnin mahdollisuudet yritysten toiminnan tehostamiseen tulevat edelleen paranemaan. Tätä väitettä tukee Tilastokeskuksen tammi-huhtikuussa 2004 tekemä selvitys [20]. Siinä ilmenee, että verkkokauppa kasvaa vauhdilla: kerättyjen tietojen mukaan noin 70 prosenttia vuotiaista suomalaisista oli käyttänyt Internetiä viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana. Noin 15 prosenttia eli yli henkeä oli tilannut jotakin verkon kautta yksityiskäyttöön. Tuotetiedon etsijöiden määrä oli syksystä 2003 kasvanut nopeammin kuin Internetin käyttäjien määrä, sillä lähes 2,3 miljoona henkeä eli noin 59 prosenttia kaikista vuotiaista suomalaisista ja lähes 84 prosenttia Internetiä käyttäneistä oli hakenut tuote- ja palvelutietoja. Mikäli verkkokaupassa myynti pysyisi kevään 2004 tasolla, olisi vuoden 2004 lopulla kaupan arvo noin 2,1 miljardia euroa. Tämä suhdanne on näkynyt myös ulkomaisissa verkkokaupoissa kuten Amazonissa [21] ja Ebayssa [22] hyvänä tuloskehityksenä.

17 16 3 WWW-sovellusten arkkitehtuurit 3.1 Web-sovellusten vaatimukset Internet ja web-sivut ovat tuoneet sovellussuunnitteluun uusia ominaispiirteitä ja vaatimuksia, jotka on otettava huomioon verkkosovellusta suunniteltaessa. [1, s. 9.] Käyttäjämäärät verkkopalveluissa saattavat olla aluksi pieniä, mutta pian ne saattavat muuttua myös suuriksi. Käyttäjämäärän vaihtelut kuuluvat verkkosovellusten luonteeseen ja siksi web-sovellusten pitää pystyä sopeutumaan niihin ilman sovelluksen uudelleen suunnittelua. Myös vasteaika on syytä pitää mielessä, kun web-sovellusta suunnitellaan, sillä suorituskyky on web-sovellusten tärkein vaatimus. Tietoturvan merkitys on kasvanut, koska liiketoimintaympäristöt ovat yhä tiukemmin kiinni verkossa ja yleensä verkkopalvelussa. Sähköisten kauppojen ja yritysten tietojärjestelmien on oltava saatavilla kellon ympäri, sillä suuret katkokset vaikuttavat liiketoimintaan monella eri tavalla. Järjestelmän on oltava luotettava, sillä epästabiili ympäristö vaikuttaa palvelun saatavuuteen sekä ylläpidon kustannuksiin. Järjestelmän on oltava myös helposti hallittavissa eikä muutosten tekeminen saa olla vaikeaa. [1, s. 9 11; 2, s ; 3, s.1 2.] Yhteenvetona voidaan listata edellä esitellyt vaatimukset websovelluksille: Skaalautuvuus (vaihteleviin käyttäjämääriin sopeutuminen) Suorituskyky Tietoturva Saatavuus Luotettavuus Hallittavuus. 3.2 CGI-arkkitehtuuri Alun perin CGI (Common Gateway Interface) keksittiin NCSA:n (National Center for Supercomputing Applications) web-palvelimeen (NCSA HTTPdaemon) vuonna CGI on alustasta riippumaton rajapinta tai standardi, joka määrittelee tavan, jolla web-palvelin ohjaa tulevan palvelupyynnön ulkopuoliselle sovellukselle, vastaanottaa ohjelman tuloksen ja lähettää sen vastauksena palvelupyyntöön. [23; 24.]

18 17 CGI oli ensimmäisiä käyttökelpoisia ja yleisesti hyödynnettyjä tekniikoita luoda dynaamisia web-sivuja. CGI avasi uuden maailman web-sivujen ja -sovellusten alueella, ja hyvin nopeasti CGI:n käyttö yleistyi ja useat WWW-palvelinsovellukset alkoivat tehdä CGI:stä itse asiassa standardia palvelimiin. [1, s.2 3.] CGI-sovelluksia voidaan kirjoittaa miltei jokaisella ohjelmointikielellä kuten C:llä, C++:lla, Pythonilla, Tcl/Tk:lla tai vaikkapa AppleScriptillä. Perlistä on kuitenkin tullut merkittävin ja yleisin vaihtoehto ja sen vahvuuksia ovat tekstijonojen ja tiedostojen käsittely. Kirjoitettaessa CGI-sovelluksia antaa Perl myös jonkinlaisen alustasta riippumattomuuden. [24; 25.] Kaikesta joustavuudestaan huolimatta CGI:ssä on ollut ja on edelleenkin omat murheensa. On mielenkiintoista huomata, että CGI-sovellusten kyvykkyys luoda dynaamisia sivuja onkin sivutuote tarkoitetusta päämäärästä. CGI:n tarkoitus oli vain määritellä metodit, joiden avulla tietopalvelin voisi keskustella ulkoisten sovellusten kanssa. Tämä osaltaan selittääkin CGI:n suurinta ongelma: sillä on luultavasti huonoin elinkaari mitä kuvitella saattaa. Kun palvelin saa palvelupyynnön, joka on matkalla CGI-sovellukselle, täytyy palvelimen ensin luoda uusi prosessi ulkoisesta sovelluksesta välittääkseen palvelupyynnön, ympäristömuuttujat, syötteet sekä kaiken muun mitä se tarvitsee vastauksen muodostamiseen. Kuvassa 3 havainnollistetaan CGI-sovellusten elinkaarta. Prosessin luonti jokaista palvelupyyntöä kohden vaatii aikaa ja merkittävästi resursseja. Tämä puolestaan kasvattaa vasteaikaa ja rajoittaa palvelupyyntöjen lukumäärä, jota palvelin pystyy kerrallaan palvelemaan. Toinen CGI:n ongelma, joka usein jätetään huomioimatta, on se, että CGI-sovellus ei pysty olemaan vuorovaikutuksessa palvelimeen eikä käyttämään palvelinta hyödykseen sen jälkeen, kun suoritus alkaa. Tämä johtuu siitä, että sovellus suoritetaan erillisessä prosessissa. Esimerkiksi CGI-sovellus ei voi kirjoittaa palvelimen lokitiedostoon. Myös suositulla Perlillä on suorituskykyongelmia. Perl on tulkattava ohjelmointikieli, jolloin jokaisella suorituskerralla ohjelma käännetään uudelleen. Tämä edellyttää jokaista palvelupyyntöä kohden käynnistämään erillisen Perl-tulkin, jolloin se vaatii vielä enemmän aikaa ja merkittävästi enemmän resursseja. [24, 25.] Kuva 3. CGI-sovellusten elinkaari [25]

19 18 CGI: n kolmas ongelma on turvallisuus, joka on miltei olematon ja jää aina ohjelmoijan vastuulle. Sovellukset suoritetaan web-palvelimessa ylläpitäjän asettamilla oikeuksilla. Minimaalisillakin oikeuksilla CGIsovellukset pääsevät käsiksi kaikkiin web-palvelimen tiedostoihin, joita ei ole erikseen suojattu. Huonosti suunniteltu CGI-sovellus puolestaan välittää käyttäjänsyötteen suoraan komentoriville, jolloin parametrissa voidaan välittää rivierottimen avulla käskyjä kuten rm / -f -d. Käsky poistaa Unix-web-palvelimessa juuresta (/) alkaen kaiken. Toisaalta CGI-rajapinnan lähdekoodista puolestaan löytyy puskuriylivuoto-haavoittuvuus, joka niin ikään mahdollistaa myös käskyjen välittämisen komentoriville. CGI-sovelluksia suunniteltaessa onkin huomioitava tarkasti, ettei puskuriylivuotoja pääse tapahtumaan ja ettei käyttäjän lähettämää syötettä käytetä ilman suodattamista tai tarkistuksia. CGIsovelluksia voidaan joissain web-palvelimissa kuten Apachessa rajata suoritettavaksi vain, jos palvelupyyntö tulee tietystä IP-osoitteesta tai -avaruudesta. [66; 67] CGI-sovellusten saatavuus ja luotettavuus ovat riippuvaisia valitusta web-palvelimesta, käyttöjärjestelmästä sekä ohjelmointikielestä. Nykyään kaikki web-palvelimet tukevat CGI-rajapintaa ja useita käyttöjärjestelmiä. Luotettavimpana ja saatavuudeltaan parhaimpana pidetään Unix-käyttöjärjestelmää ja Apache-palvelinta. Tätä väitettä tukee myös Netcraftin pisimpään toimineiden web-palvelimien tilasto [68], jossa viidestäkymmenestä (50) lukuun ottamatta kolmea toimivat Unixilla ja Apachella. Toisaalta saatavuuteen ja luotettavuuteen vaikuttaa myös ohjelmointikieli. Tulkattavat CGI-sovellukset rasittavat palvelinta enemmän kuin valmiiksi käännetyt sovellukset ja siksi niillä on taipumuksia käyttäjämäärän kasvaessa tukkia tai kaataa web-palvelin. Ohjelmointikielen valinta vaikuttaa myös hallittavuuteen. C-kieltä pidetään syntaksiltaan helppona ja loogisena, mutta se pitää kääntää ennen käyttöönottoa. C-kielen vastakohtaa Perliä puolestaan pidetään monimutkaisena ja sekavana, mutta sitä ei tarvitse kääntää. Kaikkien CGI-sovellusten yhteinen piirre on HTML:n tai tulosten kirjoittaminen ohjelmakoodin tulostuksissa, jolloin sovelluksen hallittavuus edellyttää valitun ohjelmointikielen jonkinlaista hallintaa, joka puolestaan rajoittaa hallittavuutta. Yhteenvetona taulukossa 1 esitetään CGI-arkkitehtuurin soveltuvuus web-sovellussuunnittelun vaatimuksiin.

20 19 Taulukko 1. CGI-arkkitehtuurin soveltuvuus vaatimuksiin Vaatimukset Skaalautuvuus Suorituskyky Tietoturva Saatavuus Luotettavuus Hallittavuus CGI Heikko Heikko Heikko Tyydyttävä Tyydyttävä Tyydyttävä 3.3 FastCGI-arkkitehtuuri Yritys nimeltä Open Market on kehittänyt vaihtoehdon CGI standardille nimeltään FastCGI. Suurimmaksi osaksi se toimii kuin tavallinen CGI, mutta merkittävä ero syntyy siitä, että FastCGI luo yhden pysyvän prosessin jokaista FastCGI-sovellusta kohden, kuten kuvassa 4 havaitaan. Tämä vähentää tarvetta luoda prosesseja ja näin ollen parantaa palvelimen tehokkuutta. Tämä puolestaan laskee vasteaikaa. FastCGI onkin askel oikeaan suuntaan, mutta sillä on ongelmia palvelukyvyssä kuten perinteisellä CGI:kin. FastCGI-sovellus voi palvella vain yhtä palvelupyyntöä kerrallaan. Kun FastCGI-sovellus suorittaa palvelupyyntöä, täytyy sen varastoida tulevat palvelupyynnöt jokaista prosessia (FastCGI-sovellusta) kohden. Perliä käytettäessä tämä saattaa tarkoittaa sitä, että jokaisella prosessilla on oma Perl-tulkkinsa, jolloin prosessien määrä taas kasvaa. Muuten FastCGI:n tietoturvaan, saatavuuteen, luotettavuuteen ja hallittavuuteen vaikuttavat samat tekijät kuin CGI:tä käytettäessä. [25; 26; 67.] Kuva 4. FastCGI-sovellusten elinkaari [25]

Open source -sisällönhallintajärjestelmät

Open source -sisällönhallintajärjestelmät TEKNILLINEN KORKEAKOULU Viestintätekniikan harjoitustyöt AS-75.3206 Open source -sisällönhallintajärjestelmät Loppuraportti 16.10.2006 Tuomas Piispanen tuomas.piispanen [at] gmail.com Johdanto Tämä harjoitustyö

Lisätiedot

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Department of Computer Science and Engineering Laboratory of Information Processing Science Oskar Ojala ja Antti Saarinen T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

VERKKOKAUPPASOVELLUSALUSTAN TOTEUTUS

VERKKOKAUPPASOVELLUSALUSTAN TOTEUTUS SÄHKÖ- JA TIETOTEKNIIKAN OSASTO TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA VERKKOKAUPPASOVELLUSALUSTAN TOTEUTUS Työn tekijä Työn valvoja Lassi Heikkinen Mika Ylianttila Hyväksytty / 2010 Arvosana Heikkinen L. (2010)

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä Tekijä Mikko Heikkinen Valvoja Juha Röning Toinen tarkastaja Jari Hannuksela Työn tekninen ohjaaja Juuso Ohtonen

Lisätiedot

Verkkosovellusten uudistaminen

Verkkosovellusten uudistaminen Minna Hillebrand Verkkosovellusten uudistaminen Tietotekniikan pro gradu -tutkielma 11. joulukuuta 2003 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Minna Hillebrand Yhteystiedot: mmhilleb@mit.jyu.fi

Lisätiedot

Aava Platform -konseptin arviointi

Aava Platform -konseptin arviointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-05250-10 Aava Platform -konseptin arviointi Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juho Eskeli, Päivi Parviainen luottamuksellinen 2 (26) Raportin nimi Aava Platform konseptin arviointi

Lisätiedot

Web CRM -järjestelmän toteuttaminen Lemonsoft-rajapintaan

Web CRM -järjestelmän toteuttaminen Lemonsoft-rajapintaan Web CRM -järjestelmän toteuttaminen Lemonsoft-rajapintaan Laatu, Ville 2013 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Web CRM -järjestelmän toteuttaminen Lemonsoftrajapintaan Ville Laatu Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö Taina Lempiäinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Saila Ovaska ja Poika Isokoski Joulukuu

Lisätiedot

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Jukka Koskinen II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Signaalinkäsittelyn

Lisätiedot

SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN

SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN Marja Pennanen 23.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suuria olioita, joista puhutaan myös pitkinä bittijonoina tai

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

RIA-verkkosovellusten käytettävyyden asiantuntija-arviointi

RIA-verkkosovellusten käytettävyyden asiantuntija-arviointi Janne Heinonen RIA-verkkosovellusten käytettävyyden asiantuntija-arviointi Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma 30.12.2007 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ERP järjestelmät pilvipalveluna

ERP järjestelmät pilvipalveluna TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen ERP järjestelmät pilvipalveluna Cloud ERP systems Kandidaatintyö Jyrki Paju Antti Kiema TIIVISTELMÄ Tekijät: Antti Kiema, Jyrki Paju Työn nimi: ERP-järjestelmät

Lisätiedot

JavaScript V8 ja Google Chrome

JavaScript V8 ja Google Chrome JavaScript V8 ja Google Chrome TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos Tietojenkäsittelytiede LuK-tutkielma Joulukuu 2008 Jyri Lehtonen (72039) jyri.lehtonen@utu.fi TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian

Lisätiedot

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Tiina Kettunen MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 5.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE

MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE Diplomityö Tarkastaja: professori Seppo Kuikka Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 13.8.2014

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän hankintaan HELI RANTANEN Sisällys ESIPUHE 3 1 ORGANISOINNISTA 5 2 JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA IT-PROJEKTINA 8 Yleistä 8 3 SIVUJEN SUUNNITTELU 15 Yleistä 15 Perussivu

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa

Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa Juha Kuittinen 3.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Internetsovelluksista suosituimpia ovat erilaiset hakukoneet. Tyypillisesti

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ Elisa Koivikko ja Nina Willman Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Marraskuu 2006 2 Tiedekunta HUMANISTINEN

Lisätiedot

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE Taru Kinnari Heta Martinmäki Opinnäytetyö Tammikuu 2009 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1.9.2008 31.3.2009 ICT-Himos-projekti - ÄlyHimos Living

Lisätiedot

Paikallisyhteisöt internetissä

Paikallisyhteisöt internetissä Paikallisyhteisöt internetissä Julkaisujärjestelmät ja kolmas sektori Heli Rantanen SITRAN RAPORTTEJA 44 Paikallisyhteisöt internetissä JULKAISUJÄRJESTELMÄT JA KOLMAS SEKTORI HELI RANTANEN S I T R A H

Lisätiedot

TIETOKANTA-ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU JA OPTIMOINTI JOUKKOISTAMISTA HYÖDYNTÄVÄÄN PALVELUUN

TIETOKANTA-ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU JA OPTIMOINTI JOUKKOISTAMISTA HYÖDYNTÄVÄÄN PALVELUUN TIETOTEKNIIKAN OSASTO Arto Huhtala TIETOKANTA-ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU JA OPTIMOINTI JOUKKOISTAMISTA HYÖDYNTÄVÄÄN PALVELUUN Diplomityö Informaatioverkostojen koulutusohjelma Huhtikuu 2014 Huhtala A.

Lisätiedot

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Matti Riikonen 24.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tämän tutkielman aiheena on kansainvälisen ohjelmiston

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot