Työuran uurtaja Perhevapaalta työelämään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työuran uurtaja Perhevapaalta työelämään"

Transkriptio

1 Työuran uurtaja Perhevapaalta työelämään Ohjaajan käsikirjan lisäosa Salla Toppinen-Tanner, Pia Pulkkinen, Paula Pajunen, Tommy Larvi, Mikko Nykänen, Heli Kuitunen, Jukka Vuori

2 Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki puh faksi (09) Työterveyslaitos ja kirjoittajat 2014 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista lupaa. Toimitus: Mari Hyypiä Ulkoasu, taitto ja kansi: Tuula Solasaari Piirros: Arja Tarvainen ISBN Ohjaajan oppaan lisäsivut

3 Hyvä ohjaaja, Kiitos, että olet lähtenyt mukaan Perhevapaalta työelämään -toimintaan. Toivomme, että kokemus on kaikille osapuolille antoisa ja että kokemuksesi ohjaajana kannustaa sinua jatkamaan toimintaa tulevaisuudessa. Menetelmä perustuu Työuran uurtaja -menetelmään, joka on alun perin kehitetty käytettäväksi työelämässä. Tämä sovellus sisältää muutamia ehdotuksia, joiden tarkoituksena on tuoda menetelmä lähemmäksi perhevapaalla olevien tai juuri perhevapaalta työelämään siirtyneiden osallistujien kokemusmaailmaa. Kohderyhmä voi olla perhemuotojen ja monien muiden tekijöiden suhteen hyvin moninainen. Osallistujien keskuudessa voi olla henkilöitä, jotka palaavat tai ovat jo palanneet entiselle työpaikalleen, vailla työpaikkaa olevia sekä niitä, jotka harkitsevat alan vaihtoa, yritystoiminnan aloittamista tai opintoja. Yhteistä heille on suuntautuminen työmarkkinoille pitkän kotona olon jälkeen sekä työn ja perheen yhteensovittaminen. Perhevapaalta työelämään -sovellusta voidaan tarjota käytettäväksi työpaikoilla tai työpaikkojen työterveyshuollossa, mutta sitä voidaan yhtä hyvin tarjota kunnallisten perhekerhojen, järjestöjen, seurakuntien, TE-toimistojen tai neuvoloiden kautta. Ohjelman tavoitteena on tukea menetelmän ohjaustyötä ja yhdenmukaistaa sen toteuttamista kuitenkin niin, että huomioidaan jokaisen ryhmän yksilölliset tarpeet. Tämä ohjaajan oppaan lisäosa on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Työuran uurtaja -ryhmämenetelmän ohjaajan käsikirjan kanssa. Perhevapaalta työelämään -lisäosassa on vain muutamia sivuja, jotka korvaavat Työuran uurtaja -julkaisun vastaavan sivun. Alkuperäisen ohjaajan käsikirjan sivunumero löytyy kunkin sivun otsikosta. Näin ohjaajan on helppo seurata menetelmän etenemistä, kuten alkuperäisessä Työuran uurtaja -menetelmässä. Menetelmän perusajatukset ja tavoitteet ovat säilyneet samoina kuin Työuran uurtaja -menetelmässä: osallistujien aktivoiminen, omien ratkaisujen tuottaminen, vertaisilta oppiminen ja omien taitojen tunnistaminen eri elinpiireistä sekä näiden taitojen hyödyntäminen työnhaussa tai työelämässä. Tarkoituksena ei ole antaa valmiita vastauksia vaan ohjata osallistujia tiedon lähteille ja saada tähän tukea vertaisryhmältä. Ryhmäläisille voidaan kuitenkin välittää tietoa työvoimapalvelujen tarjonnasta, päivähoitomahdollisuuksista, Kelan myöntämistä tuista tai työnantajan mahdollisuuksista helpottaa pienten lasten, koulunsa aloittavien lasten tai erityishoitoa vaativien lasten vanhempien työn ja perheen yhteensovittamista. Ohjaajana sinun on hyvä pitää mielessäsi kohderyhmällesi olennaiset tekijät, vaikka oppaan sivuilla asiaa ei olisi erityisesti huomioitu. Esimerkiksi informaatiohaastateltavalla on hyvä olla kokemusta työn ja perheen yhteensovittamisesta, päivähoidon aloittamisesta ja perheen tilanteeseen liittyvien toimintatapojen neuvottelemisesta työssä ja kotona. Rooleja, sosiaalisia suhteita, ristiriitatilanteita ja jaksamista käsiteltäessä voidaan ottaa huomioon työn ulkopuolelta tulevat vaikutukset, kuten puolison ja läheisten tuki tai sen puute, kodin ja työn vaatimusten toisilleen aiheuttamat ristiriidat sekä omien tavoitteiden suhteuttaminen elämäntilanteeseen sopivaksi. 3

4 Perhevapaalta työelämään -menetelmäsovellus on kehitetty Sosiaali- ja terveysministeriön Manner-Suomen tasa-arvon kehitysrahastosta myöntämällä Euroopan sosiaalirahaston tuella vuosina Hankkeeseen osallistui kuuden kunnan työntekijöitä. Hankkeen tuotoksena on kehitetty osallistujan työkirja sekä tämä ohjaajan oppaan lisäosa Työuran uurtaja -menetelmän soveltamiseksi perhevapaalta työelämään palaaville. Molemmat osat on julkaistu internetissä, ja osallistujan työkirjaa on saatavana painettuna omakustannehintaan Työterveyslaitoksen verkkokaupasta. Verkkokauppa: Hankesivut: Kiitämme kaikkia hankkeessa mukana olleita osallistujia ja ohjaajia sekä kaikkia hankkeelle tukensa antaneita. Perhevapaalta työelämään paluun tukeminen -hankkeen tutkimus- ja kehittämisryhmä Työterveyslaitoksessa 4 Ohjaajan oppaan lisäsivut

5 Korvaa ohjaajan käsikirjan sivun 10 Ohjelman kulku 1. päivä 2. päivä 3. päivä 4. päivä Ohjelman esittely ja aiheeseen orientoituminen Työelämätavoitteet-haastattelu Omien taitojen, mielenkiinnonkohteiden ja siirrettävien taitojen tunnistaminen Omien taitojen esiintuominen Elinikäinen oppiminen Omassa työssä kehittyminen Muutoksenhallinta työssä ja työuralla Omat muutostilanteet Työyhteisön rakenne ja oma tehtävänkuva, ristiriitatilanteiden ratkaiseminen Henkilökohtaiset verkostot ja sosiaalinen tuki Työmäärän hallinta Stressinhallinta ja henkinen hyvinvointi Työelämätavoitesuunnitelmaan orientoituminen Suunnitelman laatiminen Suunnitelmaan sitoutuminen Työuraan liittyvät odotukset Informaatiohaastattelu Ohjelman päättäminen Aiheeseen orientoituminen ja ohjelman lopetus Tavoitesuunnitelma Omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen, elinikäinen oppiminen Työn ja työuran hallinta 5

6 Korvaa ohjaajan käsikirjan sivun 40 Omien kykyjen esiintuominen Kesto: noin 30 min Tavoite Osallistujat oppivat esittelemään omia taitojaan ja vahvuuksiaan käytännönläheisten esimerkkien avulla. He alkavat nähdä aikaisemmat työ- ja harjoittelukokemuksensa sekä muissa elämänpiireissä hankitut taidot arvokkaina ja rohkaistuvat kertomaan niistä tulevissa työnhaku- tai työtilanteissa. HARJOITUKSEN KULKU» Ohjaajat esittelevät esimerkkitilanteen.» Keskustellaan siitä, miten työnhakija voisi esitellä jotain toista taitoaan.» Ohjaaja tekee keskustelusta yhteenvedon ja korostaa käytännönläheisten esimerkkien tärkeyttä vahvuuksien ja taitojen esittelyssä.» Osallistujat kirjoittavat työkirjoihinsa konkreettisia esimerkkejä, joilla esitellä taitojaan. 6 Ohjaajan oppaan lisäsivut

7 Korvaa ohjaajan käsikirjan sivun 41 Ohje Kerro ryhmälle, että työnhakutilanteessa on tärkeää osata esitellä työnantajalle kiinnostavat taitonsa ja vahvuutensa mahdollisimman vakuuttavasti. Vastaavasta taidosta kertoa omasta osaamisestaan voi olla etua myös nykyisessä työssä. Toinen ohjaajista on työnantaja ja toinen työnhakija. Näytelkää lyhyt esimerkkitilanne. ESIMERKKITILANNE Paikka: työnantajan huone Työnantaja (T) = Työnantaja esiintyy myönteisesti. Työnhakija (H) = Työnhakija istuu ryhdikkäästi, katsoo työnantajaan ja puhuu reippaasti. T : Voisitko kertoa minulle jotakin itsestäsi työntekijänä? H : Olen kärsivällinen. Pyydä osallistujilta kommentteja työnhakijan toiminnasta. Kysy, käyttikö hakija kaikki mahdollisuutensa tehdä vaikutus haastattelijaan. Kirjoita fläppitaululle käytännönläheinen taito tai vahvuus (kärsivällisyys). Kokoa fläppitaululle osallistujien näkemyksiä: milloin, missä ja miten he ovat käyttäneet taitoa. Mitä hyödyllisiä tuloksia taidon käyttämisestä on seurannut? Miten työnantaja tästä hyötyy? 7

8 Tehtävä Jaa osallistujat kolmen hengen ryhmiin ja pyydä heitä kuvaamaan käytännönläheisten esimerkkien avulla taitojaan ja vahvuuksiaan työkirjaan sivulle 12. Osallistujat kirjoittavat valitsemansa taidon tai vahvuuden esimerkiksi: olen luotettava. He kuvailevat milloin, missä ja miten käyttivät taitoa. He myös pohtivat, mitä tuloksia taidon tai vahvuuden käyttämisestä seurasi ja mitä hyötyä taidosta tai vahvuudesta voisi olla uudessa tai nykyisessä työssä. Lopetus Voit kysyä, tuliko osallistujille harjoituksesta ajatuksia omista taidoistaan ja niiden tuomisesta esiin eri tilanteissa. 8 Ohjaajan oppaan lisäsivut

9 Korvaa ohjaajan käsikirjan sivun 60 Työyhteisön rakenne ja oma tehtävänkuva Kesto: 20 min Tavoite Harjoituksen tavoitteena on tunnistaa omia rooleja työyhteisössä ja sen ulkopuolella sekä arvioida, ovatko ne keskenään ristiriidassa. Ensimmäinen harjoitus johdattaa seuraaviin tehtäviin, joista toisessa pohditaan sosiaalisia ristiriitatilanteita työpaikalla työyhteisössä (s. 62). Työ- ja perhe-elämän rooleille voi tulla paineita ajankäytöstä, perheen rutiinien muutoksesta, vapaa-ajan vähenemisestä, kotitöiden jaosta sekä lasten hoitoon viemisestä ja hoidosta. Kolmannessa harjoituksessa (s. 64) käsitellään sosiaalisten verkostojen merkitystä työelämässä ja sen ulkopuolella. Lapsiperheen ja erityislapsiperheen arjessa avun ja tiedon saamisen tärkeä kanava ovat sosiaaliset verkostot. HARJOITUKSEN KULKU» Keskustellaan ryhmässä erilaisista työrooleista ja tehtävistä sekä niihin liittyvistä epäselvyyksistä. 9

10 Korvaa ohjaajan käsikirjan sivun 76 Tehtävä Pyydä osallistujia miettimään, ovatko he huomanneet itsessään tyypillisiä hälytysmerkkejä. Pyydä heitä myös miettimään, millainen toiminta edesauttaa tilanteesta selviämistä. Anna tähän aikaa noin 8 10 minuuttia. Kysele lopuksi osallistujilta, millaisia keinoja he käyttävät stressaavien tilanteiden purkamiseksi. Voit myös muistuttaa, että työkirjan sivulle on hyvä palata aina silloin tällöin. Huomioi Työnantajalla on velvoite huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan tarkkailuvelvoite ulottuu työntekijän fyysisen ja psyykkisen turvallisuuden ohella myös työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen, ja se on otettava huomioon jo työn ja työympäristön suunnittelussa. On hyvä kuitenkin muistaa, että asioiden eteenpäin viemiseksi kannattaa myös itse osallistua aktiivisesti ja rakentavasti muutostarpeiden esittämiseen sekä toiminnan kehittämiseen. 10 Ohjaajan oppaan lisäsivut

11 Korvaa ohjaajan käsikirjan sivun 78 Ohje Lue itse tai pyydä jotakuta osallistujista lukemaan ääneen seuraava esimerkkitarina (työkirja s. 41): Henkilö L oli perhevapaalla, kun hänen entisessä työyksikössään sairaalassa avautui yllättäen osastonhoitajan paikka. L:ää pyydettiin toimeen, josta hän oli haaveillutkin. L kuitenkin epäröi, koska se merkitsisi palaamista työelämään suunniteltua aikaisemmin. Keskustelkaa ryhmässä L:n tilanteesta. Miten L:n tulisi toimia? Mitä haasteita tilanteeseen voi liittyä? Kirjaa vastaukset fläppitaululle. Kysy seuraavaksi ratkaisukeinoja tilanteeseen. Ratkaisukeinot työhön palaamiseen voivat liittyä esimerkiksi lastenhoidon järjestelyihin, puolison ja läheisten osallistumiseen tai järjestelyihin työpaikalla. Jatka keskustelua kertomalla, että joskus työajan väliaikainen kevennys tai muu järjestely on tarpeen esimerkiksi pitkien työmatkojen tai kokonaiselämäntilanteen helpottamiseksi. Kysy ryhmäläisiltä, millaisia käytössä olevia työaikaan vaikuttamisen mahdollisuuksia he tietävät. 11

12 Korvaa ohjaajan käsikirjan sivun 79 Seuraavalla sivulla on mainittu työaikajärjestelyjen muotoja. Korosta, että työaikajärjestelyihin liittyvistä monista mahdollisuuksista voi neuvotella työnantajan kanssa. Työnantajalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta esimerkiksi järjestää osa-aikatyötä. Harjoitukseen kannattaa hankkia päivitetyt tiedot mahdollisista työaikajärjestelyistä, erilaisista vapaiden muodoista ja lapsiperheiden tuista sähköisesti tai jaettavana materiaalina. Tietoa löydät muun muassa Työministeriön, Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Kelan internet-sivuilta. Huomioi Tämän harjoituksen yhteydessä on tärkeää keskustella toimintatavoista nimenomaan sen kaltaisessa organisaatiossa, jonne osallistuja olettaa palaavansa tai missä hän olettaa aloittavansa työt. Jos tietoa ei vielä ole, voi keskustella siitä, millaisessa organisaatiossa osallistuja on toiminut aikaisemmin. On hyvä, jos voit antaa osallistujille materiaalia työnantajan tarjoamista mahdollisuuksista, jotka liittyvät työajan joustoihin ja muihin työjärjestelyihin, tai esimerkiksi materiaalia siitä, millaisesta toiminnasta kertyy eläkettä. 12 Ohjaajan oppaan lisäsivut

13 Korvaa ohjaajan käsikirjan sivun 80 Erilaisia mahdollisuuksia työn tilapäisille tai pysyville joustoille ja järjestelyille Työelämän joustot ja työaikamallit tarjoavat mahdollisuuksia sovittaa työnteko kulloiseenkin elämäntilanteeseen. Joustavat työajat helpottavat työn ja muun elämän yhteensovittamista sekä parantavat motivaatiota ja työilmapiiriä. Niillä voidaan edesauttaa myös jaksamista työssä. Lainsäädännön turvaamien joustojen lisäksi työelämässä on mahdollisuus neuvotella työajoista ja erilaisista joustomahdollisuuksista työ- ja perhe-elämän helpottamiseksi. Joustomahdollisuudet koskevat molempia vanhempia. 13

14 Tarkempia tietoja esimerkiksi Perhevapaat ja työajat: Tuet ja päivärahat lapsiperheille sekä mm. päivärahalaskuri: Tutkimustietoa ja käytössä olevia työajan joustoja sekä työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvää tietoa: 14 Ohjaajan oppaan lisäsivut

15 Korvaa ohjaajan käsikirjan sivun 89 LIITE 4 Esimiehen kanssa käytävää kehityskeskustelua varten Ohessa on lista aiheista, joita voit ottaa esille esimiehesi kanssa esim. kehityskeskustelun yhteydessä, kun olet aloittanut työelämässä. Millaisia työhön ja työuraan liittyviä tavoitteita sinulla on? Jos olet palannut aiempaan työtehtävääsi, mitä muutoksia työtehtävän vaatimuksissa tai mahdollisuuksissa on ehkä tapahtunut? Ovatko omat tavoitteesi muuttuneet? Haluaisitko kokeilla jotain uutta tai hankkia lisäosaamista? Miten hyvin pystyt mielestäsi sovittamaan yhteen työn ja perhe-elämän? Jos sinulla on tarpeita esimerkiksi työaikojen joustoon, voit kysyä työpaikan mahdollisuuksista järjestää joustoja. Millaisia tarpeita sinulla on kehittää työkykyäsi ja työhyvinvointiasi? 15

16 Työuran uurtaja -ryhmämenetelmän Perhevapaalta työelämään -sovellus on suunniteltu kaikille perhevapaalta työelämään siirtymistä suunnitteleville vanhemmille tukemaan työhön paluuta, henkistä hyvinvointia ja työn ja perheen yhteensovittamista. Perhevapaalta työelämään on ryhmämenetelmä, jonka ohjelman aikana tunnistetaan omia vahvuuksia ja kehitystarpeita sekä asetetaan henkilökohtaisia tavoitteita tulevalle työuralle. Ryhmässä mietitään ratkaisuja siihen, miten voi löytää tasapainoa työn, perhe-elämän, levon ja muun elämän välille. Työuran uurtaja -menetelmän ohjaajan käsikirja ja Perhevapaalta työelämään -lisäsivut internetissä tukevat ohjaajaa ohjelman ajan. Osallistujan työkirja on ryhmäosallistujan henkilökohtainen opas, joka auttaa osallistujaa työstämään omaa tavoitesuunnitelmaansa. Menetelmä sopii esimerkiksi neuvoloiden ja päiväkotien yhteistyökaluksi kuntiin, ja se voidaan kohdistaa erilaisille ryhmille esimerkiksi työpaikan henkilöstölle tai perhetilanteen mukaan. ISBN Ohjaajan oppaan lisäsivut

Perhevapaalta työelämään

Perhevapaalta työelämään Tietoa työstä Perhevapaalta työelämään voimavaroja vertaisryhmätoiminnalla Pia Pulkkinen Salla Toppinen-Tanner Perhevapaalta työelämään voimavaroja vertaisryhmätoiminnalla Pia Pulkkinen, Salla Toppinen-Tanner

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Koulutuksesta työhön. Selkoistetut tehtävät. Nimi: Ryhmä:

Koulutuksesta työhön. Selkoistetut tehtävät. Nimi: Ryhmä: Koulutuksesta työhön Selkoistetut tehtävät Nimi: Ryhmä: Tämä harjoitusvihko on selkoistettu, erityisopiskelijoille suunnattu versio Työterveyslaitoksen Koulutuksesta työhön -työkirjasta. Menetelmän ohjaamisen

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. työntekijän näkökulmasta

Organisaatio- muutos. työntekijän näkökulmasta Organisaatio- muutos työntekijän näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN OVIA OMAISHOITAJUUTEEN Käsikirja Ovet-omaishoitajavalmennuksen järjestäjille Sandra Gehring Malla Heino Merja Kaivolainen Maria Malmi Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 2012 1 OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

"Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta

Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Pirkola, Mervi "Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Perhevapaalta takaisin työelämään

Perhevapaalta takaisin työelämään Riitta Luoto, Kaisa Kauppinen, Aino Luotonen (toim.) Perhevapaalta takaisin työelämään Työ ja ihminen Tutkimusraportti 42 Työ ja ihminen Päätoimittaja Tieteelliset toimittajat Toimittaja Toimituksen osoite

Lisätiedot

Työelämän taitekohdissa

Työelämän taitekohdissa opas hyvään arkeen Työelämän taitekohdissa opas MS-tautia tai harvinaista etenevää neurologista sairautta sairastavalle suomen ms-liiton julkaisuja työelämän taitekohdissa Suomen MS-liiton julkaisusarja

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot