PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYSHAITTAEPÄILYN SELVITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYSHAITTAEPÄILYN SELVITTÄMINEN"

Transkriptio

1 TERVEYDENSUOJELUN TOIMIALUE Askola, Lapinjärvi, Liljendal, Loviisa, Pernaja, Pornainen, Porvoo, Ruotsinpyhtää, Sipoo PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYSHAITTAEPÄILYN SELVITTÄMINEN

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus ja tausta Huoneiston haltijan ja käyttäjien sekä omistajan vastuut Terveydensuojeluviranomaisen toiminta asunnon tai oleskelutilan terveyshaittaepäilyssä... 4 A. Asian vireilletulo... 4 B. Terveyshaitan selvittäminen... 5 Ennen tarkastusta... 6 Tarkastuksen sisältö... 6 Maksut... 7 C. Tarkastuspöytäkirja... 7 D. Viranomaisen toimenpiteet... 8 E. Korjausten toteutumisen seuranta ja käsittelyn päättäminen Ohjeet lisäselvitysten teettäminen ulkopuolisella asiantuntijalla Asiakirjojen julkisuus Säädökset ja ohjeet Liite 1 Ohje ulkopuolisen asiantuntijan valintaan Liite 2 Terveydensuojelun yleiset kosteusvauriokorjausohjeet Liite 3 Porvoon terveydensuojelun pääsääntöisesti käyttämät laboratoriot Liite 4 Ohjeet asukkaille ja päiväkodin, koulun ym. henkilöstölle sisäilman mikrobinäytteenottoa varten

3 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus ja tausta Porvoon kaupungin terveydensuojelun tehtävä on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa (yksilön ja hänen elinympäristönsä terveysolojen valvonta ja suojelu). Sisätilat ovat ihmisen tärkein elinympäristö. Vietämme ajastamme jopa 90 % sisätiloissa, joten sisäilman merkitys terveydelle on olennainen. Terveydensuojelu on laatinut menettelytapaohjeen sisäilmaongelmien selvittämiseen. Ohje on osa terveydensuojelun toiminnan laadun varmistamis- ja kehittämistyötä. Ohjeella pyritään varmistamaan kuntalaisten tasapuolinen kohtelu ja asioiden laadukas käsittely. Avainasemassa ovat toiminnan avoimuus ja oikeudenmukaisuus. Ohjeeseen on kirjattu terveydensuojelun käyttämät sisäilmaongelmien selvittämis- ja toimintamallit. Ohjetta päivitetään säännöllisesti tiedon ja lainsäädännön muuttuessa. 2. Huoneiston haltijan ja käyttäjien sekä omistajan vastuut Huoneiston haltijan/käyttäjien velvollisuus on ilmoittaa asunnossa havaitsemistaan epäkohdista ensin kiinteistön kunnossapidosta vastaavalle taholle, kuten isännöitsijälle ja/tai omistajalle. 3

4 Vastuu rakennusten kunnossapidosta ja korjaamisesta sekä myös vaurioiden syiden selvittämisestä on viimekädessä kiinteistön omistajalla tai asunto-osakeyhtiöllä. Päiväkodissa, kouluissa sekä yleisissä oleskelu- ja majoitustiloissa havaituista vaurioista ja epäilyistä tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä kiinteistöstä vastuussa olevaan tahoon, yleensä isännöitsijään. Työntekijöiden tulee ottaa yhteyttä ensimmäisenä omaan esimieheensä. Ilmoituksen saatuaan isännöitsijän velvollisuus kiinteistön omistajan edustajana on tehdä tai teettää tarkastus epäilyn alaisessa tilassa. Isännöitsijän tulee tehdä tarpeelliset rakennustekniset tarkastukset ja mittaukset epäillyn epäkohdan selvittämiseksi ja/tai poissulkemiseksi. Jos kohteessa havaitaan selkeä rakennustekninen epäkohta, esim. kosteutta rakenteissa, kattovuoto, ilmanvaihto ei toimi jne., käynnistää isännöitsijä tarvittavat korjaus- ja suojaustoimenpiteet eikä terveydensuojeluviranomaisen toimenpiteitä yleensä tarvita. Jos asukkaiden/käyttäjien mielestä aiotut ja toteutuneet toimenpiteet eivät ole riittävät ja epäkohta esiintyy oleskelutilassa edelleen, voi terveydensuojeluviranomainen tarkastaa kohteen ja arvioida onko epäkohta terveydensuojelulain mukainen terveyshaitta. 3. Terveydensuojeluviranomaisen toiminta asunnon tai oleskelutilan terveyshaittaepäilyssä A. Asian vireilletulo Asunnon tai oleskelutilan terveyshaitan selvittäminen tulee terveydensuojelussa vireille asukkaan tai tilan käyttäjän kirjallisen yhteydenoton johdosta. Ilmoituksen vastaanottanut viranhaltija voi ottaa asian käsittelyyn myös pelkän suullisen ilmoituksen perusteella. Terveydensuojelun yhteystiedot: Osoite: Porvoon kaupunki, Terveydensuojelu, Peippolantie 3, PORVOO Sähköposti (toimisto): 4

5 Fax (toimisto): Puhelin (toimisto): Jotta terveyshaittaepäily voidaan ottaa käsittelyyn, tulee terveydensuojeluun toimittaa riittävän tarkat tiedot asiasta: ilmoittajan nimi ja yhteystiedot asunnon tai oleskelutilan tarkka osoite kiinteistön omistajan tai omistajan edustajan yhteystiedot terveyshaittaepäily, yhteydenoton syy tiedot mahdollisista tutkimuksista ja tarkastuksista, joita asunnossa tai oleskelutilassa on jo tehty. Jos asian käsittely ei kuulu terveydensuojeluviranomaisen toimivaltaan, pyritään asia siirtämään suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle käsiteltäväksi. Siirrosta ilmoitetaan sille, joka on toimittanut asiakirjan. Jos asian siirto ei kuitenkaan ole mahdollista, palautetaan vireilletuloasiakirjat lähettäjälle. B. Terveyshaitan selvittäminen Tarkastus on terveydensuojeluviranomaisen toimenpide, jolla selvitetään aiheutuuko asunnosta tai oleskelutilasta terveyshaittaa tiloissa oleskeleville. Tarkastus suoritetaan, kun on syytä epäillä, että asunnosta tai muussa oleskelutilassa esiintyy sellainen TsL:n mukainen epäkohta, josta voi aiheutua terveyshaittaa tiloissa oleskeleville (TsL 26 ). TsL:n 13 :n mukaiset yleiset oleskelutilat, koulut, päiväkodit ja vanhainkodit tai vastaavat tarkastetaan lisäksi säännöllisesti, vuosittain vahvistettavan valvontasuunnitelman mukaisella tiheydellä. Terveydensuojeluviranomainen ei tee tarkastuksia myynnissä olevan asunnon kunnon arvioimiseksi, asuntokaupan purku / riitatapauksissa, pelkästään asunnon rakennusteknisen kunnon arvioimiseksi eikä esimerkiksi pelkän asukkaan tai kiinteistön omistajan mielenkiinnon takia. Näissä tapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä esimerkiksi asuntojen kuntotarkastuksia tekevään yritykseen tai viralliseen tavarantarkastajaan. Asuntokauppaan liittyvissä ongelmatilanteissa yhteyttä kannattaa ottaa myös kunnalliseen kuluttajaneuvojaan. Työpaikkojen valvonta kuuluu pääasiallisesti työsuojeluviranomaisille. Poikkeuksia edellä mainitusta ovat asuntokauppalain mukaiset tapaukset, joissa asunnossa olevasta epäkohdasta aiheutuu tai voidaan perustellusti olettaa aiheutuvan 5

6 haittaa terveydelle. Terveydensuojelun tekemällä asunnontarkastuksella ei voida poissulkea sitä, että kohteessa ei olisi piileviä TsL:n mukaisia epäkohtia. Ennen tarkastusta Terveystarkastaja ilmoittaa tarkastuksesta etukäteen ja kaikille asianosaisille annetaan mahdollisuus olla tarkastuksella läsnä. Asianosasia voivat olla esim. asukas, tilan käyttäjä, isännöitsijä ja huoneiston omistaja. Tupakointia, voimakkaasti tuoksuvien aineiden käyttöä, ruoanlaittoa ja tuulettamista tulee välttää tarkastettavassa tilassa ennen tarkastusta. Suositeltavaa on myös välttää suihkun käyttöä noin vuorokauden ajan ennen tarkastusta. Tarvittaessa tarkastettavan tilan pohjapiirustukset ja LVIpiirustukset sekä mahdolliset selvitykset tehdyistä remonteista ja mittauksista tulee hankkia etukäteen, jotta terveystarkastaja voi tutustua niihin tarkastuksen yhteydessä. Yksityisasunto tarkastetaan asukkaan tahdon vastaisesti vain, jos epäillään naapureille tai asukkaalle itselleen aiheutuvan vakavaa terveyshaittaa. I kaupungineläinlääkärihygieenikko antaa tällöin terveystarkastajalle määräyksen tehdä asunnontarkastus valituskelpoisella päätöksellä. Asukkaalle ilmoitetaan tarkastusajankohta ja tarkastuksen syy. Terveydensuojeluviranomainen voi pyytää poliisilta virka-apua TsL:n säädösten ja määräysten noudattamisen valvontaan (TsL 48 ). Virka-apu pyyntö tehdään kirjallisena. Tarkastuksen sisältö Tarkastus kohdistetaan ilmoituksen tekijän antamien esitietojen perusteella niihin tiloihin, joissa terveyshaittaa erityisesti epäillään. 6

7 Ensimmäiseen tarkastuskäyntiin sisältyy normaalisti asukas- /käyttäjähaastattelu, tilojen aistinvarainen tarkastus (mm. poikkeava ulkonäkö, haju), sisäilman lämpötila-, kosteus- ja hiilidioksidimittauksia, ilmanvaihdon toimivuuden arviointi sekä suuntaa-antavia materiaalien pintakosteusmittauksia. Tarkastus suoritetaan pintaa rikkomattomin menetelmin, ellei erityistä syytä muuhun ilmene. Terveystarkastaja arvioi terveyshaitan selvittämiseksi välttämättömien lisämittausten ja näytteiden ottotarpeen tapauskohtaisesti ensimmäisen tarkastuksen havaintojen perusteella. Lisämittaukset ja tutkimukset tehdään Asumisterveysohjeen (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1) menettelyohjeiden mukaisesti. Porvoon kaupungin terveydensuojelun pääsääntöisesti käyttämät laboratoriot ovat liitteessä 3. Joissakin tilanteissa terveystarkastaja arvioi, että on tarpeen ottaa sisäilmanäytteitä. Ohjeet sisäilman mikrobinäytteiden ottamisesta asukkaille sekä päiväkotien ja koulujen ymv. henkilöstölle ovat liitteessä 4. Maksut Ensimmäinen asunnon tai oleskelutilan terveyshaittaepäilyn johdosta tehtävä tarkastus on asiakkaalle maksuton (pl. suunnitelmallinen tarkastus). Terveydensuojelu perii terveyshaittaepäilyn selvittämiseksi välttämättömistä lisätutkimuksista ja -selvityksistä kiinteistön omistajalta taksan mukaisen maksun. Vaihtoehtoisesti terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa kiinteistön omistajaa teettämään lisätutkimukset ja -selvitykset ulkopuolisella asiantuntijalla. Liitteessä 1 on tarkemmin kerrottu ulkopuoliselle asiantuntijalle asetetuista pätevyysvaatimuksista. C. Tarkastuspöytäkirja Jokaisesta tarkastuksesta tehdään tarkastuspöytäkirja. Tarkastuspöytäkirja lähetetään kaikille asianosaisille: asukkaalle/tilojen 7

8 käyttäjälle sekä isännöitsijälle/omistajalle. Jos haitan selvittäminen edellyttää useita tarkastuksia ja mittauksia, voidaan niistä laatia yksi yhteinen pöytäkirja. Tarkastuspöytäkirjan johtopäätökset ja suositukset perustuvat tarkastushetkellä tehtyihin havaintoihin sekä mittaustuloksiin. Pöytäkirjaan kirjataan vain asian kannalta ehdottoman välttämättömät asiat. Pöytäkirjassa rajataan tarkasti tarkastetut tilat. Siitä tulee käydä ilmi tarkastuksen syy, tehdyt havainnot ja mittaustulokset, joiden perusteella annetaan lausunto siitä, onko kohteessa todettavissa terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä. Tarkastuspöytäkirjassa todetaan myös mahdolliset jatkotoimenpiteet, kuten lisäselvitysja/tai korjauskehotus tai -määräys sekä taho, johon velvoitteet kohdistuvat. D. Viranomaisen toimenpiteet Kunnan terveydensuojeluviranomaisen toimivalta rajoittuu terveyshaitan arvioimiseen ja toteamiseen sekä tarpeellisten kehotusten ja määräysten antamiseen todetun terveyshaitan poistamiseksi. Tilanteissa, joissa terveydensuojelu ei ole tarkastusten ja mittausten perusteella pystynyt vahvistamaan terveydensuojelulain tarkoittaman terveyshaitan olemassaoloa, ei voida antaa korjauskehotuksia tai -määräyksiä. Terveydensuojeluviranomainen voi antaa ohjausta ja neuvontaa erilaisista sisäilmaan liittyvistä terveyshaitoista ja niiltä suojautumisesta. Terveydensuojelulain 27 mukaan sen, jonka menettely tai toimenpiteet ovat aiheuttaneet terveyshaittaa, tulee ryhtyä toimenpiteisiin haitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi. Korjaustoimenpiteiden valinta jää aina korjaustoimenpiteistä vastaavan tahon tehtäväksi, mutta terveydensuojeluviranomainen voi tarvittaessa puuttua korjaustoimien riittävyyteen. Korjausten suunnittelun ja toteutuksen tulee aina perustua hyvään rakennustekniseen asiantuntemukseen. Terveydensuojelun yleiset kosteusvaurion korjausohjeet ovat liitteessä 2. Korjausrakentamista koskevia teknisiä ohjeita on Rakennustietosäätiön julkaisemassa RATU-kortissa. Terveydensuojelu ottaa huomioon korjauskehotusta antaessaan asianosaisen tosiasialliset mahdollisuudet terveyshaitan poistamiseen. Koska terveyshaitan poistamisen vaatimista toimenpiteistä ja niiden rahoittamisesta on rakennuksen omistajan tai muun vastuutahon kesken vielä erikseen päätettävä, annetaan korjauskehotus pääsääntöisesti omistajalle, vuokranantajalle, taloyhtiölle tai muulle kiinteistön kunnossapidosta ja/tai toiminnasta vastaavalle taholle. Korjauskehotus annetaan tilojen käyttäjälle, suunnittelijalle tai rakentajalle/rakennuttajalle vain sellaisessa tapaukses- 8

9 sa, jossa vastuukysymys on selvä ja riidaton. Korjaustoimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen annettavat määräajat pyritään laatimaan yhteisymmärryksessä asianosaisten kanssa. Tapauskohtaisesti terveydensuojelu arvioi tilan käytön korjausten aikana. Mikäli korjauskehotusta ei noudateta, voi Porvoon terveydensuojelujaosto antaa korjausmääräyksen tai tarvittaessa määrätä tilat käyttökieltoon. Ennen määräyksen antamista eri osapuolia kuullaan määräyksen sisällöstä ja perusteista. Jos epäkohta on niin laaja ja vakava, että se vaatii välittömiä toimenpiteitä eikä epäkohtaa voida poistaa kohtuullisessa ajassa tai korjaustoimenpiteisiin ei ole määräyksestä huolimatta ryhdytty, voi terveydensuojelujaosto rajoittaa tilojen käyttöä oleskeluun. Terveystarkastajalla on oikeus antaa asumis- tai käyttökielto tai rajoitus tapauksissa, joissa haitta on niin vakava, ettei tilaa voi käyttää ennen korjauksia. Terveystarkastajan antama kielto tai määräys on viipymättä saatettava terveydensuojelujaoston ratkaistavaksi. E. Korjausten toteutumisen seuranta ja käsittelyn päättäminen Terveystarkastajat eivät aktiivisesti seuraa antamiensa korjauskehotusten toteutumista. Ilmoituksen tekijän tulee ottaa uudelleen yhteyttä tarkastajaan, mikäli korjaukset eivät toteudu kehotuksen mukaisesti. Kohteissa, joissa terveydensuojelujaosto on antanut korjausmääräyksen, varmistetaan korjaustoimenpiteiden riittävyys sekä toteutuminen pyytämällä kiinteistön omistajalta selvitys suoritetuista korjauksista sekä tarkastamalla tilat korjausten jälkeen. Käyttökiellon tai rajoituksen purkaminen on mahdollista vain terveydensuojeluviranomaisen päätöksellä. Ellei kehotuksia tai määräyksiä ole tarpeen antaa, asian käsittelyn päättää yleensä tarkastuspöytäkirja. Asiakkaan kirjallisesti vaatiessa terveydensuojeluviranomainen antaa asiasta valituskelpoisen päätöksen, jossa ratkaistaan tarve lisäselvitysten tekemiselle ja / tai korjausten tekemiselle tilanteessa, jossa tarkastaja ei ole havainnut asunnossa tai oleskelutilassa viitteitä terveydensuojelulain tarkoittamasta terveyshaitasta. 9

10 4. Ohjeet lisäselvitysten teettäminen ulkopuolisella asiantuntijalla Oleskelutilan tai asunnon käyttäjä, haltija tai kunnossapidosta vastaava voi myös omasta aloitteestaan tehdä tai teettää tarkastuksia tai selvityksiä terveyshaitan selvittämiseksi. Yleensä näiden selvitysten tekemiseen käytetään ulkopuolista asiantuntijaa. Terveyshaittaselvityksiä tekevän asiantuntijan tulee osoittaa pätevyytensä sekä käyttämiensä tutkimusmenetelmien asianmukaisuus terveydensuojeluviranomaiselle, mikäli viranomaisen toivotaan käyttävän selvityksiä ja tutkimuksia mahdollisten korjausmääräysten perusteena. Viranomaisvalvontaa varten tarkastuksia ja selvityksiä tekevän ulkopuolisen asiantuntijan tulee täyttää terveydensuojelulain 49 :n vaatimukset. Terveydensuojeluviranomainen ratkaisee pyynnöstä ulkopuolisen asiantuntijan pätevyyden ja asiantuntemuksen riittävyyden sekä tekee asiasta päätöksen. Tarkemmat ohjeet ulkopuolisen asiantuntijan käytöstä ja pätevyysvaatimuksista ovat liitteessä Asiakirjojen julkisuus Viranomaisen päätökset, tarkastuspöytäkirjat sekä niihin liitetyt tutkimusselostukset ja muut asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Tästä syystä asiakirjoihin kirjataan vain asian kannalta ehdottoman välttämättömät asiat. Mikäli tarkastuspöytäkirjaan on kirjattu yksityishenkilön henkilökohtaisiin oloihin tai terveydentilaan liittyviä tietoja, tai siitä käy ilmi liike- tai ammattisalaisuuksiksi luettavia tietoja, ovat asiakirjat näiden tietojen osalta salassa pidettäviä (Salassapitovelvollisuus TsL 59 ). (Kohde/Henkilötiedot.) 6. Säädökset ja ohjeet Terveydensuojelulaki 763/1994 Terveydensuojeluasetus 1280/1994 Terveydensuojelulain lisäksi terveydensuojelusta on voimassa mitä siitä säädetään: Ympäristönsuojelu-, Kemikaali-, Säteily-, Työturvallisuus-, Vesi-, Jäte-, Maankäyttö- ja rakennus- Elintarvike- ja Hallintolaissa sekä Laissa kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta, Laissa toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi sekä Laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta Sisäasiainministeriön asetus ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistamisesta 802/

11 Sosiaali- ja Terveysministeriön Asumisterveysohje 2003 Sosiaali- ja Terveysministeriön Asumisterveysopas 2009 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ratu-ohjeet, Rakennustieto Sisäilmayhdistyksen sisäilma- ja materiaaliluokitus [S- ja M- luokat], julkaisussa Sisäilmastoluokitus 2008 Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot, opas ongelmien selvittämiseen. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C 9/2007 Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet, HTP-arvot 2009, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:11 Sisäilmatarkastuslomake 11

12 Liite 1 Ohje ulkopuolisen asiantuntijan valintaan Asiantuntijan pätevyys Ulkopuolisen asiantuntijan pätevyysvaatimuksena on sisäilmatutkimuksien tekemiseen soveltuva korkeakoulu-, ammattikorkeakoulu- tai teknillinen opistotason tutkinto sekä asumisterveyden työkokemusta joko kunta- tai muulta alalta. Päteviä ovat toimialallaan myös rakennusterveysasiantuntijat, rakenteiden kosteusmittaajat ja lämpökuvaajat, jotka Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) on sertifioinut standardien EN tai EN mukaisesti. Lisäksi Vahinkoalan auktorisointiryhmän (VAR) hyväksymät pätevöityneet rakenteiden kosteusmittaajat täyttävät pätevyysvaatimukset. Ulkopuolisella asiantuntijalla tulee olla riittävä kokemus vastaavista tutkimuksista eri kohteista. Mikäli asiantuntija ei joiltain osin täytä näitä vaatimuksia, terveydensuojeluviranomainen ei voi käyttää siltä osin asiantuntijan tutkimuksia tai mittaustuloksia terveydensuojelulain mukaisessa päätöksenteossa. Tutkimusmenetelmien luotettavuus Tutkimus- ja mittausmenetelminä tulee käyttää Asumisterveysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) ja Asumisterveysoppaan (STM 2008) tai virallisten standardien mukaisia menetelmiä tai sellaisia menetelmiä, jotka on validoitu edellä mainittuihin menetelmiin nähden. Terveydensuojeluviranomaisille tarkoitetut laboratoriotutkimukset tulee tehdä Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymässä laboratoriossa ja hyväksymillä menetelmillä (TsL 49 ). Luettelo hyväksytyistä laboratorioista sekä menetelmistä löytyy Elintarviketurvallisuusviraston internet-sivuilta: palveluhakemisto asiakokonaisuudet Eviran hyväksymät laboratoriot Pätevyyden hakeminen Hyväksyntää hakiessaan ulkopuolisen asiantuntijan on hyvä esittää koulutustodistuksien lisäksi aikaisempia mittauspöytäkirjoja ja tutkimusraportteja, joista tulee käydä ilmi tehdyt toimenpiteet, menetelmät, työtavat, välineet ja tulokset siten, että tutkimus olisi tehtävissä raportin perusteella uudestaan vastaavanlaisesti. Ulkopuolisen asiantuntijan tulee lisäksi esittää luettelo käyttämistään laitteista ja muista välineistä käyttötarkoituksineen, kalibrointitodistuksineen ja kalibrointitiheyksineen. 12

13 Muutoksista ilmoittaminen Terveydensuojeluviranomaisen arvioinnin saaneen ulkopuolisen asiantuntijan tulisi ilmoittaa kunnan terveydensuojeluviranomaiselle asiantuntemuksessaan, pätevyysalueessaan tai tutkimusmenetelmissään tapahtuvista muutoksista sekä tutkimuksista ja selvityksistä vastaavien yrityksen asiantuntijoiden vaihtumisesta.. 13

14 Liite 2 Terveydensuojelun yleiset kosteusvauriokorjausohjeet Syy kosteuden pääsyyn rakenteisiin ja sen levinneisyys tulee selvittää ja korjata siten, että epäkohdan uusiutuminen estyy. Korjausten aikana tulee huolehtia kiinteistön käyttäjien ja työntekijöiden asianmukaisesta suojautumisesta terveydelle haitallisilta mikrobeilta, itiöiltä sekä niiden aineenvaihduntatuotteilta. Lisäksi tulee huolehtia, ettei pölyä pääse kulkeutumaan muualle oleskelutiloihin. Vioittunut materiaali tulee pääsääntöisesti poistaa ja vaihtaa uuteen. Rakenteet, joita ei voida poistaa, tulee puhdistaa mikrobikasvustosta ja kuivata perusteellisesti. Korjausten jälkeen tulee tilat ja kaikki sen pinnat puhdistaa perusteellisesti. Erityishuomiota tulee kiinnittää korjausten aikana pinnoille kertyneen pölyn poistoon. Tehostettu pintojen pyyhintä korjausten jälkeen on suositeltavaa vähintään kuukauden ajan noin 2 kertaa viikossa. Purku- ja korjaustöissä tulee noudattaa RATU-ohjetta; Kosteusja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku. Mikäli asianmukaista suojautumista ei voida toteuttaa, tulee tiloissa oleskelua korjausten aikana välttää. Korjaukset tulee toteuttaa niin, että tilat täyttävät korjausten jälkeen voimassa olevat Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimukset. Kosteiden tilojen korjauksessa tulee noudattaa Suomen rakentamismääräyskokoelman osan C2, Kosteus rakenteissa -määräyksiä ja ohjeita. Ilmanvaihdon osalta tulee noudattaa Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2, Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto -määräyksiä ja ohjeita. 14

15 Liite 3 Porvoon terveydensuojelun pääsääntöisesti käyttämät laboratoriot Porvoon elintarvikelaboratorio Peippolantie Porvoo Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki MetropoliLab PL 550, Viikinkaari Helsinki, Helsingin kaupunki 15

16 Liite 4 Ohjeet asukkaille ja päiväkodin, koulun ym. henkilöstölle sisäilman mikrobinäytteenottoa varten Sisäilman mikrobimittaukset voivat olla tarpeen silloin, kun tilojen silmämääräisen tarkastelun, pinta- tai materiaalinäytteenoton avulla ei ole pystytty toteamaan vauriota, mutta homevaurion esiintymistä pidetään kuitenkin mahdollisena esimerkiksi asukkaiden oireilun perusteella. Asunnon sisäilman mikrobipitoisuudet vaihtelevat yleensä voimakkaasti ja yksittäinen ilmanäyte kuvaa vain mittaushetken tilannetta. Näytteenotto tulisikin toistaa asunnossa vähintään 2-3 kertaa. Kansanterveyslaitoksen julkaisun 9/2007 Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot mukaan sisäilmanäytteitä tulisi koulurakennuksista ottaa vähintään kappaletta. Rakennuksessa voi kuitenkin olla home- tai lahovaurio, vaikka sisäilman mikrobipitoisuudet olisivat pieniä. Sisäilman mikrobimittausten avulla selvitetään, ovatko asunnon sieni-itiöpitoisuudet ja -suvusto tavanomaisia rakennuksen sijaintiin, ikään sekä vuodenaikaan ja asukkaiden toimintaan nähden. Sisäilman mikrobimittauksilla voidaan osoittaa myös mikrobien kulkeutuminen vaurioituneista rakenteista muualta, esimerkiksi porraskäytävästä tai kellaritilasta. (Asumisterveysohje 2003:1) Ilmanäytteen keräämiseen Porvoon kaupungin terveydensuojelu käyttää Andersenin 6-vaiheimpaktoria. Keräin jaottelee hiukkaset kokoluokkiin ihmisen hengityselimistön tapaan. Mittaukset tehdään talvella, maan ollessa jäässä ja/tai lumen peitossa, koska tällöin ulkoilman sieni-itiöiden ja aktinomykeettien (sädesienten) pitoisuudet ovat pienimmillään. Mikäli mikrobimittaukset tehdään sulan maan aikana, samanaikaisesti on otettava näyte myös ulkoilmasta. Ennen mittausta huomioitavaa ennen näytteenottoa ja näytteenoton aikana huoneiston ilmanvaihto pidetään normaalia käyttötilannetta vastaavalla käyntinopeudella asunnossa olevat korvausilmaventtiilit pidetään avoinna ikkunatuuletusta vältetään n. 2 tuntia ennen näytteenottoa ja näytteenoton aikana asunnossa ei tulisi käsitellä tekstiilejä, elintarvikkeita, polttopuita, siivota eikä pitää lemmikkieläimiä 1-2 tuntia ennen näytteenottoa Näytteet analysoidaan Porvoon kaupungin elintarvikelaboratoriossa. Tulokset valmistuvat n. 3-4 viikon kuluttua näytteenotosta. 16

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

Terveydensuojelulain muutos ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyys. Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö

Terveydensuojelulain muutos ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyys. Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Terveydensuojelulain muutos ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyys Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Terveydensuojelulainsäädäntöön muutoksia Ulkopuolisille asiantuntijoille valtakunnallinen

Lisätiedot

Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi

Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi Sisäilmapaja 5 Nurmes 12.11.2013 Ylitarkastaja Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö 1 Yleisperiaate rakennuksen

Lisätiedot

SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI

SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI Haapajärven kaupungin sisäilmaryhmä SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI SISÄILMARYHMÄN TOIMINTA ON KESKITTYNYT KUNNAN OMISTAMIEN JULKISTEN TILOJEN TERVEYSHAITTOJEN SELVITTÄMISEEN Julkisella tilalla tarkoitetaan

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Ulla Ahonen

Itä-Suomen aluehallintovirasto Ulla Ahonen Olen, työskentelen ympäristöterveydenhuollon ylitarkastajana Itä- Suomen aluehallintovirastossa. Virkatehtäviini kuuluvat mm. asumisterveysasiat osana lainsäädännössä aluehallintovirastolle annettuja terveydensuojelulain

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA

TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA 1 TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA Teemu Roine terveystarkastaja insinööri (amk) / RTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärvi ja Tuusula

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot

Asunnon terveyshaitan selvittäminen

Asunnon terveyshaitan selvittäminen 2.10.2015 Asunnon terveyshaitan selvittäminen TUTUSTUKAA TÄHÄN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÄMISTÄ! Mikäli epäillään, että asunnossa esiintyy terveyshaittaa, on ensin otettava yhteys kiinteistön omistajaan (isännöitsijä,

Lisätiedot

Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö terveydensuojelulain mukaisissa kohteissa

Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö terveydensuojelulain mukaisissa kohteissa Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö terveydensuojelulain mukaisissa kohteissa Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 17.-18.5.2016 1 Esityksen sisältö Mikä ulkopuolinen asiantuntija? Mitä

Lisätiedot

HAKEMUS. Ulkopuolisen asiantuntijan asiantuntemuksen ja pätevyyden selvittäminen ja käytettävien tutkimusmenetelmien luotettavuuden osoittaminen

HAKEMUS. Ulkopuolisen asiantuntijan asiantuntemuksen ja pätevyyden selvittäminen ja käytettävien tutkimusmenetelmien luotettavuuden osoittaminen HAKEMUS Hakemus_TsL49_ulkasiant/r3/20.11.2012 Sivu 1 (8) Ympäristökeskus terveydensuojelulain (763/1994) 49 :n mukaiseksi hyväksytyksi ulkopuoliseksi asiantuntijaksi Kotkassa Kotkan ympäristökeskus Kotkantie

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan mahdollisuudet kosteus- ja homevauriokorjauksissa Rakennusvalvonnan ja terveydensuojelun yhteistyö

Rakennusvalvonnan mahdollisuudet kosteus- ja homevauriokorjauksissa Rakennusvalvonnan ja terveydensuojelun yhteistyö Rakennusvalvonnan mahdollisuudet kosteus- ja homevauriokorjauksissa Rakennusvalvonnan ja terveydensuojelun yhteistyö Ympäristöpäällikkö Seppo Lappalainen Wiitaunioni Nykyisessä MRL:ssä ei ole täsmennetty

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö

Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö Osapuolia kosteus- ja homeongelmatapauksissa Asukas Rakennuk sen omistaja Työn tekijä Työn antaja

Lisätiedot

Asumisterveysasetus ja terveydensuojelulain muutos. AJANKOHTAISTA LABORATORIORINTAMALLA Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö

Asumisterveysasetus ja terveydensuojelulain muutos. AJANKOHTAISTA LABORATORIORINTAMALLA Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysasetus ja terveydensuojelulain muutos AJANKOHTAISTA LABORATORIORINTAMALLA Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Muutoksia terveydensuojelulakiin, asumisterveyttä koskeviin

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö 8.2.2016 Soterko tutkimusseminaari 5.2.2016 1 Elin- ja työympäristön altisteisiin

Lisätiedot

Irmeli Röning-Jokinen

Irmeli Röning-Jokinen Oma logo Irmeli Röning-Jokinen Ympäristöterveydenhuoltoyksikön päällikkö vs. Oulun seudun ympäristötoimi Tausta: FM, Kuopion korkeakoulu (nyk. yliopisto) 1981 - Pro Gradu: Asuinhuoneiston ilman home- ja

Lisätiedot

Terveystarkastajan rooli sisäilmaongelmissa. Antti Kreko, Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos

Terveystarkastajan rooli sisäilmaongelmissa. Antti Kreko, Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos Terveystarkastajan rooli sisäilmaongelmissa Antti Kreko, Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos Oulun seudun ympäristötoimen nykyinen toiminta-alue 60 km 35 km 25 km Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/3 10.12.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/3 10.12.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) 3 Asunto Oy Kotkankatu 1 kuuleminen määräyksestä poistaa asuntoon Tivolitie 4 B 17 terveyshaitta HEL 2013-013664 T 11 02 02 02 Päätösehdotus Taloyhtiö Taustaa

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

Rivitalon alapohjan puhdistus ja korjaustyö

Rivitalon alapohjan puhdistus ja korjaustyö Kuopion kaupunki Lausunto 1/7 Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto Heikki Kallunki 13.5.2015 Särkiranta 15 as 5 lausunto rakvalvonnalle 130515.doc Kuopion kaupunki Rakennusvalvonta Suokatu

Lisätiedot

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3 Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille Pykälä Voimassa oleva lautakunnan toimivaltaa siirtoa viranhaltijoille koskeva päätös (ympäristölautakunta

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ

RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ PÄIVI KAUPPINEN-KETOJA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ PORVOON RAKENNUSVALVONTA JA TERVEYDENSUOJELU Porvoon kaupunki, noin 50 000 asukasta Rakennusvalvonta

Lisätiedot

PARVEKETUPAKOINTI. Oulu 14.6.2007

PARVEKETUPAKOINTI. Oulu 14.6.2007 PARVEKETUPAKOINTI Oulu 14.6.2007 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja ja alan asiantuntijaorganisaatio.

Lisätiedot

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi LAUSUNTO 1 (5) RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi Tässä lausunnossa arvioidaan Röylän koulu- ja päiväkotirakennuksen nykyinen terveellisyys. Rakennuksissa on tehty sekä kuntoarvio

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

Taustaksi. Muistio 1 (5) 4.6.2014. Sosiaali- ja terveysvaliokunta stv@eduskunta.fi

Taustaksi. Muistio 1 (5) 4.6.2014. Sosiaali- ja terveysvaliokunta stv@eduskunta.fi Muistio 1 (5) Sosiaali- ja terveysvaliokunta stv@eduskunta.fi HE 76/2014 VP, HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISESTA Suomen Kiinteistöliitosta (Kiinteistöliitto) kiittää

Lisätiedot

Uusi Asumisterveysasetus

Uusi Asumisterveysasetus KOKO TOTUUS Uusi toimitusjohtaja, RI 1 Historiaa (763/94) Sisäilmaohje, STM 2/97, 1997 Asumisterveysohje (STM) Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Valtuutussäännös: (763/94) 32 Voimassa 1.5.2003

Lisätiedot

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen 30.9.2016 Pertti Metiäinen 1 Valviran soveltamisohje Soveltamisohje on julkaistu viidessä osassa ja

Lisätiedot

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE Asumisterveysasetus - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2016) Vesa Pekkola

Lisätiedot

Terveydensuojelulain asumisterveyttä koskevat muutokset. Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö

Terveydensuojelulain asumisterveyttä koskevat muutokset. Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Terveydensuojelulain asumisterveyttä koskevat muutokset Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Kaiken tämän touhun tarkoitus väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen

Lisätiedot

Terveydensuojelulain ja asumisterveysasetuksen keskeiset uudistukset. Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö

Terveydensuojelulain ja asumisterveysasetuksen keskeiset uudistukset. Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Terveydensuojelulain ja asumisterveysasetuksen keskeiset uudistukset Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Miksi lainsäädäntöä pitää uudistaa? Maailma muuttuu ympärillämme

Lisätiedot

Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi

Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi Sisäilmapaja 2 24.11.2010 Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Ympäristöterveysosasto 13.12.2010 Terveystarkastaja Seija Pulkkinen

Lisätiedot

KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA

KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 3 / 2010 KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisällys Ohjeen tarkoitus... 5 Säädösperusta... 5 Kosteus- ja homevaurioiden määrittely ja tunnusmerkit...

Lisätiedot

Terveydensuojelulain uudistus ja asumisterveysasetus mitä uutta kosteus- ja homeongelmien selättämiseen

Terveydensuojelulain uudistus ja asumisterveysasetus mitä uutta kosteus- ja homeongelmien selättämiseen Terveydensuojelulain uudistus ja asumisterveysasetus mitä uutta kosteus- ja homeongelmien selättämiseen Hometalkoot työmaakokous, Oulu 31.10-1.11.2013 Vesa Pekkola, STM Eduskunnan tarkastusvaliokunnan

Lisätiedot

Parveketupakoinnin kieltäminen

Parveketupakoinnin kieltäminen Päivitetty 09/2013 Isännöintiliiton yritysjäsenille ja paikallisyhdistysten henkilöjäsenille Parveketupakoinnin kieltäminen Tupakansavun kulkeutuminen parvekkeelta naapuriasuntoihin avoinna olevien ikkunoiden

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa

Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa Tiedossa olevat puutteet rakenteissa, pinnoilla tai LVI-tekniikassa Aistinvaraisesti havaittavat merkit Käyttäjien poikkeava oireilu Tiedossa olevat puutteet Sisäilmaston

Lisätiedot

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy SISÄILMA 04.10.2011 Rakennusfoorumi Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilman merkitys Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista

Lisätiedot

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto Jatkodelegointi 28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Terveydensuojelulaki 763/1994 6 5 mom. Laivatarkastukset

Lisätiedot

28.9.2015 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ TUPAKKALAIN UUDISTAMISEKSI

28.9.2015 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ TUPAKKALAIN UUDISTAMISEKSI Lausunto 1 (5) 28.9.2015 Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi Lausuntopyyntö 11.08.2015 STM046:00/2015 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ TUPAKKALAIN UUDISTAMISEKSI kiittää mahdollisuudesta saada

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/2 10.6.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/2 10.6.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 1 (5) Päätöshistoria 08.01.2013 16 HEL 2012-013989 T 11 02 02 02 Päätös Päätöksen kohde Vireilletulo päätti osoitteessa Fredrikinkatu 40 asunnossa todetun terveyshaitan

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (5) 47 Iltapäiväkerhotoiminnan aloittaminen Lauttasaaren musiikkiopiston tiloissa sekä Lauttasaaren ala-asteen väliaikaisen lisätilan käyttöönottaminen koulutoimintaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 1.10.016 180 Metsälän vastaanottokeskuksen Metsäläntien toimipisteen majoitushuoneiston toiminnan aloittaminen, Metsäläntie HEL 016-00505 T 11 0 0 01 Päätös Ilmoitus

Lisätiedot

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14.

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14. Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Gun Adamsson Mittauspöytäkirja Kohde: Toimeksianto: Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari Pintamittaus Tutkimus pvm: 14.8.15 Raportointi pvm: 14.815 Yhteyshenkilö: Gun Adamsson Tutkijat:

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Homekoulu haisee Eero Palomäki vanhempi asiantuntija, arkkitehti SAFA Miksi sisäilmasto-ongelmat ovat usein niin vaikeita ratkaista? Sisäilmasto-ongelmat ovat monimuotoisia ja yksinomaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto 03.02.2015 Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto 03.02.2015 Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (5) 6 LadyLine Hakaniemi kuntosalihuoneiston toiminnan aloittaminen, Kolmas linja 2 HEL 2014-014314 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä

Lisätiedot

Asumisterveysasetus Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö

Asumisterveysasetus Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysasetus 2015 26.3.2015 Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysohje muutetaan perustuslain mukaisesti asetukseksi 32 1 momentti; Asuntoja, yleisiä alueita ja

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Sisäilma - terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö POHTO / 1.3.2016 / tarkastaja Jorma Ukkola Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015. Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä. Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI

YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015. Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä. Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015 Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI 1 Työsuojeluviranomaisen tehtävät ja toimivalta 22 Lain

Lisätiedot

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua?

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? 1. AsOy vastaa siitä, että huoneistot soveltuvat käyttötarkoitukseensa. 2. Osakkaan, vuokralaisen tai muun huoneiston haltijan ilmoitus heikosta sisäilman

Lisätiedot

Terassi- ja ravintolamelu

Terassi- ja ravintolamelu Terassi- ja ravintolamelu Mikkeli Forum XXI 24.9.2015 Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Terassi- ja ravintolamelu, mitä se on? Meluhaitta sisältää musiikkimelua, puhetta,

Lisätiedot

Tupakointi taloyhtiössä

Tupakointi taloyhtiössä Tupakointi taloyhtiössä 1 (5) Tupakointi taloyhtiössä Yleistä Tupakointi ja sen rajoittaminen herättävät keskustelua taloyhtiöissä. Yhtäältä on kyse jokaisen oikeudesta savuttomaan asumiseen ja elämään.

Lisätiedot

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Sisäilma-asiantuntija Saija Korpi WWW.AINS.FI Syvennytään ensin hiukan mikrobiologiaan Lähtökohta: Tavanomaisia mikrobimääriä

Lisätiedot

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti Hallitun ilmanvaihdon merkitys Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti on ekologinen tapa ottaa ikkunan kautta poistuva hukkalämpö talteen ja hyödyntää auringon lämpövaikutus. Ominaisuudet: Tuloilmaikkuna

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.9.2015 12. Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7

Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.9.2015 12. Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7 Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA 1. TERVEYDENSUOJELULAKI (763/1994 muutoksineen)

Lisätiedot

Selvitys Lounais-Suomen aluehallintovirastolle koskien Ruuskasen ja Mäen tekemää

Selvitys Lounais-Suomen aluehallintovirastolle koskien Ruuskasen ja Mäen tekemää Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 178/11.02.02/2012 15 Selvitys Lounais-Suomen aluehallintovirastolle koskien Ruuskasen ja Mäen tekemää kantelua Terveystarkastaja Kirsi Puola 9.4.2013: Ruuskanen

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

TARKASTUS KÄPYLÄN PERUSKOULUSSA, VÄINÖLÄNKATU 7 JA KUULEMINEN

TARKASTUS KÄPYLÄN PERUSKOULUSSA, VÄINÖLÄNKATU 7 JA KUULEMINEN KUULEMINEN 1 (7) Jakelussa mainituille TARKASTUS KÄPYLÄN PERUSKOULUSSA, VÄINÖLÄNKATU 7 JA KUULEMINEN HEL 2014-014276, 14-03431 Tarkastuksen aihe ja taustaa Tarkastus Sovelletut ohjeet Ympäristökeskus on

Lisätiedot

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri KYLPPÄRIT KUNTOON 20.5.2015 Riihimäki Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri SISÄLTÖ Kuka vastaa kylpyhuoneiden kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Kolme erilaista kylpyhuoneremonttia: 1. Oma-aloitteiset

Lisätiedot

RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJAN (RTA) HENKILÖSERTIFIOINTIIN VALMENTAVAN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN VAATIMUKSET

RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJAN (RTA) HENKILÖSERTIFIOINTIIN VALMENTAVAN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN VAATIMUKSET 18.8.2015 RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJAN (RTA) HENKILÖSERTIFIOINTIIN VALMENTAVAN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN VAATIMUKSET VTT Expert Services Oy hyväksyy RTA henkilösertifioinnin toimikunnan valmistelevien ja

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA Nro 137 Sivu 1(3 )

KITTILÄN KUNTA Nro 137 Sivu 1(3 ) KITTILÄN KUNTA Nro 137 Sivu 1(3 ) Sosiaali ja terveyslautakunta ympäristöjaosto 04.04.2012 Kittilän kunnan koulut ja päiväkodit yhteiskortti Valtatie 15 99100 Kittilä T A R K A S T U S P Ö Y T Ä K I R

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

Hyvä, paha sisäilma. Merja Järvelä Thermopolis Oy

Hyvä, paha sisäilma. Merja Järvelä Thermopolis Oy Hyvä, paha sisäilma Merja Järvelä Thermopolis Oy Käsitteitä Sisäilma Rakenteiden rajaamalla alueella oleva ilma Sisäilmasto Sisäilman epäpuhtaudet Ilmastointijärjestelmä ja lämpöolosuhteet Sisäympäristö

Lisätiedot

Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013

Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013 Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013 Korjausneuvoja Rakennusterveysasiantuntija Tapio Rokkonen Hengitysliiton korjausneuvontapalvelut/itä-suomi 1 Hengitysliiton korjausneuvojat

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen (545/2015) soveltamisohje Pertti Metiäinen

Asumisterveysasetuksen (545/2015) soveltamisohje Pertti Metiäinen Asumisterveysasetuksen (545/2015) soveltamisohje Pertti Metiäinen 19.10.2015 Pertti Metiäinen 1 Asumisterveysohje asumisterveysasetukseksi STM:n asetus (545/2015) asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

TuTkimus- JA TArkAsTuspAlveluT TAhTirAnTA.fi 075 758 0801

TuTkimus- JA TArkAsTuspAlveluT TAhTirAnTA.fi 075 758 0801 Tutkimus- JA tarkastuspalvelut 075 758 0801 TähtiRanta Oy on kasvava ja kehittyvä monialainen insinööritoimisto. Asiantuntijamme tutkivat ja suunnittelevat asiakkaillemme aina parhaan lopputuloksen kiinteistöjen

Lisätiedot

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Ylitarkastaja Anne Fagerlund Evira/Elintarvikehygieniayksikkö Ohjeen päivitys Laitoksen valvontaohje (Eviran

Lisätiedot

Kun koulun sisäilma sairastuttaa

Kun koulun sisäilma sairastuttaa Kun koulun sisäilma sairastuttaa Sisäilmapaja 3 Forssassa 17.11.2011 Teija Meklin Homekoulu romahdutti opettajan terveyden Homekoulu kuohuttaa tunteita Ruotsinpyhtäällä julkaistu 16.8.2011 klo 09:14, http://yle.fi/alueet/teksti/

Lisätiedot

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet LUONNOS RAPORTTI K0624M ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kaivokselan koulusta otetuissa näytteissä

Lisätiedot

Outoja oireita ja mitä sitten tehdään?

Outoja oireita ja mitä sitten tehdään? Outoja oireita ja mitä sitten tehdään? Vaurioituneen rakennuksen tutkimisen ja korjaamisen periaatteet Heidi-Johanna Jokelainen, RI, rakennusterveysasiantuntija Rakennusterveystiimin päällikkö FCG Suunnittelu

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä):

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä): HUONEISTON MUUTOSTYÖ TAI PESUTILAKUNNOSTUS RAKENNUSSUUNNITELMA JA OSAKKEEN OMISTAJAN SITOUMUS Päiväys / 20 Taloyhtiö Osoite Huoneisto Osakkeenomistaja Puhelin Sähköposti KORJAUSHANKKEEN SISÄLTÖ: Pesutilakunnostus

Lisätiedot

FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet. Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen

FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet. Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen RAKENTAMISTA KOSKEVAN SÄÄNTELYN UUDISTAMINEN Normien perkaaminen Yleisesti sääntely vähenee Tavoitteena sääntelyn

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015 Poistoa Oy on erikoistunut homesiivouksiin Poistoa Oy on Suomen ensimmäinen homesiivouksiin erikoistunut siivousalan yritys

Lisätiedot

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, STM. Tausta: DI, RTA

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, STM. Tausta: DI, RTA Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, STM Tausta: DI, RTA Asumisterveysasetus ja ajankohtaista STM:stä Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, STM Terveydensuojelulain asumisterveyttä koskevien pykälien päivitys

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Hyvä sisäilmasto ja -ympäristö

Hyvinvointia työstä Hyvä sisäilmasto ja -ympäristö Hyvinvointia työstä Hyvä sisäilmasto ja -ympäristö Jari Latvala, ylilääkäri Sisäilmapalvelut, Työterveyslaitos 1 Aiheeseen liittyviä keskeisiä termejä ja määritelmiä Sisäilma: Rakenteiden rajaamalla alueella

Lisätiedot

Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen

Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dosentti Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 19.10.2016 Pikkuparlamentti

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmaongelmat. Ulla Lignell

Rakennusten sisäilmaongelmat. Ulla Lignell Rakennusten sisäilmaongelmat Ulla Lignell Kysymykset Millä perusteella ja kuinka usein sisäilmakartoituksia/sisäilmaselvityksiä Vantaan omistamissa kiinteistössä tehdään?- onko esimerkiksi tehty kartoitussuunnitelma

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 101 Studio Momento kampaamohuoneiston toiminnan aloittaminen, Liisankatu 3 HEL 2016-006603 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä Studio Momenton

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Rakennuksen talotekniset tarkastukset 2014 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖTEKNIIKKA 18.12.2014

TAMPEREEN KAUPUNKI Rakennuksen talotekniset tarkastukset 2014 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖTEKNIIKKA 18.12.2014 RAKENNUS TARKASTUS PÄIVÄMÄÄRÄ TARKASTUKSEN TEKIJÄT Rakennuksen tarkastus on kesken Käyttäjähavainnot Tarkasteltavat tilat ja epäkohdat TARKASTELTAVAT TILAT LÄHTÖTILANNE EPÄKOHTA 1/5 Tarkasteltavat tilat

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Info YLIOPISTON OPISKELIJOILLE 12.4.2016 ympäristöterveystarkastaja Seija Pulkkinen 6.4.2016 Suunnitelmalliset oppilaitostarkastukset ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemat uudet säännökset. Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemat uudet säännökset. Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemat uudet säännökset Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysohje asetukseksi Soveltamisalue asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 30.8.2011 113 1. Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA n seudun hyvinvointi ky. 1 (1) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

Lakiehdotus laajarunkoisten hallien rakenteellisesta turvallisuudesta

Lakiehdotus laajarunkoisten hallien rakenteellisesta turvallisuudesta Lakiehdotus laajarunkoisten hallien rakenteellisesta turvallisuudesta Toimintaryhmä 17.12.2014 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Vastuu rakennusten rakenteellisesta turvallisuudesta on omistajalla MRL

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 RAPORTTI 63-66.xlsx/2013 SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 JAKELU Veikko Viitakangas, Luksia Envimetria Oy, arkisto Envimetria Oy Main office: Phone: Internet: FI08142273 Kalkkipetteri

Lisätiedot

Mikrobimenetelmät ja homevaurion vakavuuden arviointi

Mikrobimenetelmät ja homevaurion vakavuuden arviointi Mikrobimenetelmät ja homevaurion vakavuuden arviointi Kaisa Jalkanen, tutkija Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.8.2015 Ympäristöterveyshuollon alueelliset koulutuspäivät 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

Koulu, oppilaitos, päivä-, lasten-, vanhainkoti tai vastaava huoneisto

Koulu, oppilaitos, päivä-, lasten-, vanhainkoti tai vastaava huoneisto TUNTURI LAPIN Ilmoitus (TsL13 ) 1 (5) Koulu, oppilaitos, päivä-, lasten-, vanhainkoti tai vastaava huoneisto 1. Ilmoituksen aihe 2. Toiminnanharjoittajan yhteystiedot Perustaminen tai käyttöönotto Toiminnan

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014. Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on tehty jo lähes kaksi vuosikymmentä.

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014. Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on tehty jo lähes kaksi vuosikymmentä. Kaupunki kasvaa rapautuuko infra? Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014 Mistä sisäilmaongelmat johtuvat? Professori Ralf Lindberg Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot