PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYSHAITTAEPÄILYN SELVITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYSHAITTAEPÄILYN SELVITTÄMINEN"

Transkriptio

1 TERVEYDENSUOJELUN TOIMIALUE Askola, Lapinjärvi, Liljendal, Loviisa, Pernaja, Pornainen, Porvoo, Ruotsinpyhtää, Sipoo PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYSHAITTAEPÄILYN SELVITTÄMINEN

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus ja tausta Huoneiston haltijan ja käyttäjien sekä omistajan vastuut Terveydensuojeluviranomaisen toiminta asunnon tai oleskelutilan terveyshaittaepäilyssä... 4 A. Asian vireilletulo... 4 B. Terveyshaitan selvittäminen... 5 Ennen tarkastusta... 6 Tarkastuksen sisältö... 6 Maksut... 7 C. Tarkastuspöytäkirja... 7 D. Viranomaisen toimenpiteet... 8 E. Korjausten toteutumisen seuranta ja käsittelyn päättäminen Ohjeet lisäselvitysten teettäminen ulkopuolisella asiantuntijalla Asiakirjojen julkisuus Säädökset ja ohjeet Liite 1 Ohje ulkopuolisen asiantuntijan valintaan Liite 2 Terveydensuojelun yleiset kosteusvauriokorjausohjeet Liite 3 Porvoon terveydensuojelun pääsääntöisesti käyttämät laboratoriot Liite 4 Ohjeet asukkaille ja päiväkodin, koulun ym. henkilöstölle sisäilman mikrobinäytteenottoa varten

3 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus ja tausta Porvoon kaupungin terveydensuojelun tehtävä on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa (yksilön ja hänen elinympäristönsä terveysolojen valvonta ja suojelu). Sisätilat ovat ihmisen tärkein elinympäristö. Vietämme ajastamme jopa 90 % sisätiloissa, joten sisäilman merkitys terveydelle on olennainen. Terveydensuojelu on laatinut menettelytapaohjeen sisäilmaongelmien selvittämiseen. Ohje on osa terveydensuojelun toiminnan laadun varmistamis- ja kehittämistyötä. Ohjeella pyritään varmistamaan kuntalaisten tasapuolinen kohtelu ja asioiden laadukas käsittely. Avainasemassa ovat toiminnan avoimuus ja oikeudenmukaisuus. Ohjeeseen on kirjattu terveydensuojelun käyttämät sisäilmaongelmien selvittämis- ja toimintamallit. Ohjetta päivitetään säännöllisesti tiedon ja lainsäädännön muuttuessa. 2. Huoneiston haltijan ja käyttäjien sekä omistajan vastuut Huoneiston haltijan/käyttäjien velvollisuus on ilmoittaa asunnossa havaitsemistaan epäkohdista ensin kiinteistön kunnossapidosta vastaavalle taholle, kuten isännöitsijälle ja/tai omistajalle. 3

4 Vastuu rakennusten kunnossapidosta ja korjaamisesta sekä myös vaurioiden syiden selvittämisestä on viimekädessä kiinteistön omistajalla tai asunto-osakeyhtiöllä. Päiväkodissa, kouluissa sekä yleisissä oleskelu- ja majoitustiloissa havaituista vaurioista ja epäilyistä tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä kiinteistöstä vastuussa olevaan tahoon, yleensä isännöitsijään. Työntekijöiden tulee ottaa yhteyttä ensimmäisenä omaan esimieheensä. Ilmoituksen saatuaan isännöitsijän velvollisuus kiinteistön omistajan edustajana on tehdä tai teettää tarkastus epäilyn alaisessa tilassa. Isännöitsijän tulee tehdä tarpeelliset rakennustekniset tarkastukset ja mittaukset epäillyn epäkohdan selvittämiseksi ja/tai poissulkemiseksi. Jos kohteessa havaitaan selkeä rakennustekninen epäkohta, esim. kosteutta rakenteissa, kattovuoto, ilmanvaihto ei toimi jne., käynnistää isännöitsijä tarvittavat korjaus- ja suojaustoimenpiteet eikä terveydensuojeluviranomaisen toimenpiteitä yleensä tarvita. Jos asukkaiden/käyttäjien mielestä aiotut ja toteutuneet toimenpiteet eivät ole riittävät ja epäkohta esiintyy oleskelutilassa edelleen, voi terveydensuojeluviranomainen tarkastaa kohteen ja arvioida onko epäkohta terveydensuojelulain mukainen terveyshaitta. 3. Terveydensuojeluviranomaisen toiminta asunnon tai oleskelutilan terveyshaittaepäilyssä A. Asian vireilletulo Asunnon tai oleskelutilan terveyshaitan selvittäminen tulee terveydensuojelussa vireille asukkaan tai tilan käyttäjän kirjallisen yhteydenoton johdosta. Ilmoituksen vastaanottanut viranhaltija voi ottaa asian käsittelyyn myös pelkän suullisen ilmoituksen perusteella. Terveydensuojelun yhteystiedot: Osoite: Porvoon kaupunki, Terveydensuojelu, Peippolantie 3, PORVOO Sähköposti (toimisto): 4

5 Fax (toimisto): Puhelin (toimisto): Jotta terveyshaittaepäily voidaan ottaa käsittelyyn, tulee terveydensuojeluun toimittaa riittävän tarkat tiedot asiasta: ilmoittajan nimi ja yhteystiedot asunnon tai oleskelutilan tarkka osoite kiinteistön omistajan tai omistajan edustajan yhteystiedot terveyshaittaepäily, yhteydenoton syy tiedot mahdollisista tutkimuksista ja tarkastuksista, joita asunnossa tai oleskelutilassa on jo tehty. Jos asian käsittely ei kuulu terveydensuojeluviranomaisen toimivaltaan, pyritään asia siirtämään suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle käsiteltäväksi. Siirrosta ilmoitetaan sille, joka on toimittanut asiakirjan. Jos asian siirto ei kuitenkaan ole mahdollista, palautetaan vireilletuloasiakirjat lähettäjälle. B. Terveyshaitan selvittäminen Tarkastus on terveydensuojeluviranomaisen toimenpide, jolla selvitetään aiheutuuko asunnosta tai oleskelutilasta terveyshaittaa tiloissa oleskeleville. Tarkastus suoritetaan, kun on syytä epäillä, että asunnosta tai muussa oleskelutilassa esiintyy sellainen TsL:n mukainen epäkohta, josta voi aiheutua terveyshaittaa tiloissa oleskeleville (TsL 26 ). TsL:n 13 :n mukaiset yleiset oleskelutilat, koulut, päiväkodit ja vanhainkodit tai vastaavat tarkastetaan lisäksi säännöllisesti, vuosittain vahvistettavan valvontasuunnitelman mukaisella tiheydellä. Terveydensuojeluviranomainen ei tee tarkastuksia myynnissä olevan asunnon kunnon arvioimiseksi, asuntokaupan purku / riitatapauksissa, pelkästään asunnon rakennusteknisen kunnon arvioimiseksi eikä esimerkiksi pelkän asukkaan tai kiinteistön omistajan mielenkiinnon takia. Näissä tapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä esimerkiksi asuntojen kuntotarkastuksia tekevään yritykseen tai viralliseen tavarantarkastajaan. Asuntokauppaan liittyvissä ongelmatilanteissa yhteyttä kannattaa ottaa myös kunnalliseen kuluttajaneuvojaan. Työpaikkojen valvonta kuuluu pääasiallisesti työsuojeluviranomaisille. Poikkeuksia edellä mainitusta ovat asuntokauppalain mukaiset tapaukset, joissa asunnossa olevasta epäkohdasta aiheutuu tai voidaan perustellusti olettaa aiheutuvan 5

6 haittaa terveydelle. Terveydensuojelun tekemällä asunnontarkastuksella ei voida poissulkea sitä, että kohteessa ei olisi piileviä TsL:n mukaisia epäkohtia. Ennen tarkastusta Terveystarkastaja ilmoittaa tarkastuksesta etukäteen ja kaikille asianosaisille annetaan mahdollisuus olla tarkastuksella läsnä. Asianosasia voivat olla esim. asukas, tilan käyttäjä, isännöitsijä ja huoneiston omistaja. Tupakointia, voimakkaasti tuoksuvien aineiden käyttöä, ruoanlaittoa ja tuulettamista tulee välttää tarkastettavassa tilassa ennen tarkastusta. Suositeltavaa on myös välttää suihkun käyttöä noin vuorokauden ajan ennen tarkastusta. Tarvittaessa tarkastettavan tilan pohjapiirustukset ja LVIpiirustukset sekä mahdolliset selvitykset tehdyistä remonteista ja mittauksista tulee hankkia etukäteen, jotta terveystarkastaja voi tutustua niihin tarkastuksen yhteydessä. Yksityisasunto tarkastetaan asukkaan tahdon vastaisesti vain, jos epäillään naapureille tai asukkaalle itselleen aiheutuvan vakavaa terveyshaittaa. I kaupungineläinlääkärihygieenikko antaa tällöin terveystarkastajalle määräyksen tehdä asunnontarkastus valituskelpoisella päätöksellä. Asukkaalle ilmoitetaan tarkastusajankohta ja tarkastuksen syy. Terveydensuojeluviranomainen voi pyytää poliisilta virka-apua TsL:n säädösten ja määräysten noudattamisen valvontaan (TsL 48 ). Virka-apu pyyntö tehdään kirjallisena. Tarkastuksen sisältö Tarkastus kohdistetaan ilmoituksen tekijän antamien esitietojen perusteella niihin tiloihin, joissa terveyshaittaa erityisesti epäillään. 6

7 Ensimmäiseen tarkastuskäyntiin sisältyy normaalisti asukas- /käyttäjähaastattelu, tilojen aistinvarainen tarkastus (mm. poikkeava ulkonäkö, haju), sisäilman lämpötila-, kosteus- ja hiilidioksidimittauksia, ilmanvaihdon toimivuuden arviointi sekä suuntaa-antavia materiaalien pintakosteusmittauksia. Tarkastus suoritetaan pintaa rikkomattomin menetelmin, ellei erityistä syytä muuhun ilmene. Terveystarkastaja arvioi terveyshaitan selvittämiseksi välttämättömien lisämittausten ja näytteiden ottotarpeen tapauskohtaisesti ensimmäisen tarkastuksen havaintojen perusteella. Lisämittaukset ja tutkimukset tehdään Asumisterveysohjeen (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1) menettelyohjeiden mukaisesti. Porvoon kaupungin terveydensuojelun pääsääntöisesti käyttämät laboratoriot ovat liitteessä 3. Joissakin tilanteissa terveystarkastaja arvioi, että on tarpeen ottaa sisäilmanäytteitä. Ohjeet sisäilman mikrobinäytteiden ottamisesta asukkaille sekä päiväkotien ja koulujen ymv. henkilöstölle ovat liitteessä 4. Maksut Ensimmäinen asunnon tai oleskelutilan terveyshaittaepäilyn johdosta tehtävä tarkastus on asiakkaalle maksuton (pl. suunnitelmallinen tarkastus). Terveydensuojelu perii terveyshaittaepäilyn selvittämiseksi välttämättömistä lisätutkimuksista ja -selvityksistä kiinteistön omistajalta taksan mukaisen maksun. Vaihtoehtoisesti terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa kiinteistön omistajaa teettämään lisätutkimukset ja -selvitykset ulkopuolisella asiantuntijalla. Liitteessä 1 on tarkemmin kerrottu ulkopuoliselle asiantuntijalle asetetuista pätevyysvaatimuksista. C. Tarkastuspöytäkirja Jokaisesta tarkastuksesta tehdään tarkastuspöytäkirja. Tarkastuspöytäkirja lähetetään kaikille asianosaisille: asukkaalle/tilojen 7

8 käyttäjälle sekä isännöitsijälle/omistajalle. Jos haitan selvittäminen edellyttää useita tarkastuksia ja mittauksia, voidaan niistä laatia yksi yhteinen pöytäkirja. Tarkastuspöytäkirjan johtopäätökset ja suositukset perustuvat tarkastushetkellä tehtyihin havaintoihin sekä mittaustuloksiin. Pöytäkirjaan kirjataan vain asian kannalta ehdottoman välttämättömät asiat. Pöytäkirjassa rajataan tarkasti tarkastetut tilat. Siitä tulee käydä ilmi tarkastuksen syy, tehdyt havainnot ja mittaustulokset, joiden perusteella annetaan lausunto siitä, onko kohteessa todettavissa terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä. Tarkastuspöytäkirjassa todetaan myös mahdolliset jatkotoimenpiteet, kuten lisäselvitysja/tai korjauskehotus tai -määräys sekä taho, johon velvoitteet kohdistuvat. D. Viranomaisen toimenpiteet Kunnan terveydensuojeluviranomaisen toimivalta rajoittuu terveyshaitan arvioimiseen ja toteamiseen sekä tarpeellisten kehotusten ja määräysten antamiseen todetun terveyshaitan poistamiseksi. Tilanteissa, joissa terveydensuojelu ei ole tarkastusten ja mittausten perusteella pystynyt vahvistamaan terveydensuojelulain tarkoittaman terveyshaitan olemassaoloa, ei voida antaa korjauskehotuksia tai -määräyksiä. Terveydensuojeluviranomainen voi antaa ohjausta ja neuvontaa erilaisista sisäilmaan liittyvistä terveyshaitoista ja niiltä suojautumisesta. Terveydensuojelulain 27 mukaan sen, jonka menettely tai toimenpiteet ovat aiheuttaneet terveyshaittaa, tulee ryhtyä toimenpiteisiin haitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi. Korjaustoimenpiteiden valinta jää aina korjaustoimenpiteistä vastaavan tahon tehtäväksi, mutta terveydensuojeluviranomainen voi tarvittaessa puuttua korjaustoimien riittävyyteen. Korjausten suunnittelun ja toteutuksen tulee aina perustua hyvään rakennustekniseen asiantuntemukseen. Terveydensuojelun yleiset kosteusvaurion korjausohjeet ovat liitteessä 2. Korjausrakentamista koskevia teknisiä ohjeita on Rakennustietosäätiön julkaisemassa RATU-kortissa. Terveydensuojelu ottaa huomioon korjauskehotusta antaessaan asianosaisen tosiasialliset mahdollisuudet terveyshaitan poistamiseen. Koska terveyshaitan poistamisen vaatimista toimenpiteistä ja niiden rahoittamisesta on rakennuksen omistajan tai muun vastuutahon kesken vielä erikseen päätettävä, annetaan korjauskehotus pääsääntöisesti omistajalle, vuokranantajalle, taloyhtiölle tai muulle kiinteistön kunnossapidosta ja/tai toiminnasta vastaavalle taholle. Korjauskehotus annetaan tilojen käyttäjälle, suunnittelijalle tai rakentajalle/rakennuttajalle vain sellaisessa tapaukses- 8

9 sa, jossa vastuukysymys on selvä ja riidaton. Korjaustoimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen annettavat määräajat pyritään laatimaan yhteisymmärryksessä asianosaisten kanssa. Tapauskohtaisesti terveydensuojelu arvioi tilan käytön korjausten aikana. Mikäli korjauskehotusta ei noudateta, voi Porvoon terveydensuojelujaosto antaa korjausmääräyksen tai tarvittaessa määrätä tilat käyttökieltoon. Ennen määräyksen antamista eri osapuolia kuullaan määräyksen sisällöstä ja perusteista. Jos epäkohta on niin laaja ja vakava, että se vaatii välittömiä toimenpiteitä eikä epäkohtaa voida poistaa kohtuullisessa ajassa tai korjaustoimenpiteisiin ei ole määräyksestä huolimatta ryhdytty, voi terveydensuojelujaosto rajoittaa tilojen käyttöä oleskeluun. Terveystarkastajalla on oikeus antaa asumis- tai käyttökielto tai rajoitus tapauksissa, joissa haitta on niin vakava, ettei tilaa voi käyttää ennen korjauksia. Terveystarkastajan antama kielto tai määräys on viipymättä saatettava terveydensuojelujaoston ratkaistavaksi. E. Korjausten toteutumisen seuranta ja käsittelyn päättäminen Terveystarkastajat eivät aktiivisesti seuraa antamiensa korjauskehotusten toteutumista. Ilmoituksen tekijän tulee ottaa uudelleen yhteyttä tarkastajaan, mikäli korjaukset eivät toteudu kehotuksen mukaisesti. Kohteissa, joissa terveydensuojelujaosto on antanut korjausmääräyksen, varmistetaan korjaustoimenpiteiden riittävyys sekä toteutuminen pyytämällä kiinteistön omistajalta selvitys suoritetuista korjauksista sekä tarkastamalla tilat korjausten jälkeen. Käyttökiellon tai rajoituksen purkaminen on mahdollista vain terveydensuojeluviranomaisen päätöksellä. Ellei kehotuksia tai määräyksiä ole tarpeen antaa, asian käsittelyn päättää yleensä tarkastuspöytäkirja. Asiakkaan kirjallisesti vaatiessa terveydensuojeluviranomainen antaa asiasta valituskelpoisen päätöksen, jossa ratkaistaan tarve lisäselvitysten tekemiselle ja / tai korjausten tekemiselle tilanteessa, jossa tarkastaja ei ole havainnut asunnossa tai oleskelutilassa viitteitä terveydensuojelulain tarkoittamasta terveyshaitasta. 9

10 4. Ohjeet lisäselvitysten teettäminen ulkopuolisella asiantuntijalla Oleskelutilan tai asunnon käyttäjä, haltija tai kunnossapidosta vastaava voi myös omasta aloitteestaan tehdä tai teettää tarkastuksia tai selvityksiä terveyshaitan selvittämiseksi. Yleensä näiden selvitysten tekemiseen käytetään ulkopuolista asiantuntijaa. Terveyshaittaselvityksiä tekevän asiantuntijan tulee osoittaa pätevyytensä sekä käyttämiensä tutkimusmenetelmien asianmukaisuus terveydensuojeluviranomaiselle, mikäli viranomaisen toivotaan käyttävän selvityksiä ja tutkimuksia mahdollisten korjausmääräysten perusteena. Viranomaisvalvontaa varten tarkastuksia ja selvityksiä tekevän ulkopuolisen asiantuntijan tulee täyttää terveydensuojelulain 49 :n vaatimukset. Terveydensuojeluviranomainen ratkaisee pyynnöstä ulkopuolisen asiantuntijan pätevyyden ja asiantuntemuksen riittävyyden sekä tekee asiasta päätöksen. Tarkemmat ohjeet ulkopuolisen asiantuntijan käytöstä ja pätevyysvaatimuksista ovat liitteessä Asiakirjojen julkisuus Viranomaisen päätökset, tarkastuspöytäkirjat sekä niihin liitetyt tutkimusselostukset ja muut asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Tästä syystä asiakirjoihin kirjataan vain asian kannalta ehdottoman välttämättömät asiat. Mikäli tarkastuspöytäkirjaan on kirjattu yksityishenkilön henkilökohtaisiin oloihin tai terveydentilaan liittyviä tietoja, tai siitä käy ilmi liike- tai ammattisalaisuuksiksi luettavia tietoja, ovat asiakirjat näiden tietojen osalta salassa pidettäviä (Salassapitovelvollisuus TsL 59 ). (Kohde/Henkilötiedot.) 6. Säädökset ja ohjeet Terveydensuojelulaki 763/1994 Terveydensuojeluasetus 1280/1994 Terveydensuojelulain lisäksi terveydensuojelusta on voimassa mitä siitä säädetään: Ympäristönsuojelu-, Kemikaali-, Säteily-, Työturvallisuus-, Vesi-, Jäte-, Maankäyttö- ja rakennus- Elintarvike- ja Hallintolaissa sekä Laissa kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta, Laissa toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi sekä Laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta Sisäasiainministeriön asetus ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistamisesta 802/

11 Sosiaali- ja Terveysministeriön Asumisterveysohje 2003 Sosiaali- ja Terveysministeriön Asumisterveysopas 2009 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ratu-ohjeet, Rakennustieto Sisäilmayhdistyksen sisäilma- ja materiaaliluokitus [S- ja M- luokat], julkaisussa Sisäilmastoluokitus 2008 Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot, opas ongelmien selvittämiseen. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C 9/2007 Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet, HTP-arvot 2009, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:11 Sisäilmatarkastuslomake 11

12 Liite 1 Ohje ulkopuolisen asiantuntijan valintaan Asiantuntijan pätevyys Ulkopuolisen asiantuntijan pätevyysvaatimuksena on sisäilmatutkimuksien tekemiseen soveltuva korkeakoulu-, ammattikorkeakoulu- tai teknillinen opistotason tutkinto sekä asumisterveyden työkokemusta joko kunta- tai muulta alalta. Päteviä ovat toimialallaan myös rakennusterveysasiantuntijat, rakenteiden kosteusmittaajat ja lämpökuvaajat, jotka Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) on sertifioinut standardien EN tai EN mukaisesti. Lisäksi Vahinkoalan auktorisointiryhmän (VAR) hyväksymät pätevöityneet rakenteiden kosteusmittaajat täyttävät pätevyysvaatimukset. Ulkopuolisella asiantuntijalla tulee olla riittävä kokemus vastaavista tutkimuksista eri kohteista. Mikäli asiantuntija ei joiltain osin täytä näitä vaatimuksia, terveydensuojeluviranomainen ei voi käyttää siltä osin asiantuntijan tutkimuksia tai mittaustuloksia terveydensuojelulain mukaisessa päätöksenteossa. Tutkimusmenetelmien luotettavuus Tutkimus- ja mittausmenetelminä tulee käyttää Asumisterveysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) ja Asumisterveysoppaan (STM 2008) tai virallisten standardien mukaisia menetelmiä tai sellaisia menetelmiä, jotka on validoitu edellä mainittuihin menetelmiin nähden. Terveydensuojeluviranomaisille tarkoitetut laboratoriotutkimukset tulee tehdä Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymässä laboratoriossa ja hyväksymillä menetelmillä (TsL 49 ). Luettelo hyväksytyistä laboratorioista sekä menetelmistä löytyy Elintarviketurvallisuusviraston internet-sivuilta: palveluhakemisto asiakokonaisuudet Eviran hyväksymät laboratoriot Pätevyyden hakeminen Hyväksyntää hakiessaan ulkopuolisen asiantuntijan on hyvä esittää koulutustodistuksien lisäksi aikaisempia mittauspöytäkirjoja ja tutkimusraportteja, joista tulee käydä ilmi tehdyt toimenpiteet, menetelmät, työtavat, välineet ja tulokset siten, että tutkimus olisi tehtävissä raportin perusteella uudestaan vastaavanlaisesti. Ulkopuolisen asiantuntijan tulee lisäksi esittää luettelo käyttämistään laitteista ja muista välineistä käyttötarkoituksineen, kalibrointitodistuksineen ja kalibrointitiheyksineen. 12

13 Muutoksista ilmoittaminen Terveydensuojeluviranomaisen arvioinnin saaneen ulkopuolisen asiantuntijan tulisi ilmoittaa kunnan terveydensuojeluviranomaiselle asiantuntemuksessaan, pätevyysalueessaan tai tutkimusmenetelmissään tapahtuvista muutoksista sekä tutkimuksista ja selvityksistä vastaavien yrityksen asiantuntijoiden vaihtumisesta.. 13

14 Liite 2 Terveydensuojelun yleiset kosteusvauriokorjausohjeet Syy kosteuden pääsyyn rakenteisiin ja sen levinneisyys tulee selvittää ja korjata siten, että epäkohdan uusiutuminen estyy. Korjausten aikana tulee huolehtia kiinteistön käyttäjien ja työntekijöiden asianmukaisesta suojautumisesta terveydelle haitallisilta mikrobeilta, itiöiltä sekä niiden aineenvaihduntatuotteilta. Lisäksi tulee huolehtia, ettei pölyä pääse kulkeutumaan muualle oleskelutiloihin. Vioittunut materiaali tulee pääsääntöisesti poistaa ja vaihtaa uuteen. Rakenteet, joita ei voida poistaa, tulee puhdistaa mikrobikasvustosta ja kuivata perusteellisesti. Korjausten jälkeen tulee tilat ja kaikki sen pinnat puhdistaa perusteellisesti. Erityishuomiota tulee kiinnittää korjausten aikana pinnoille kertyneen pölyn poistoon. Tehostettu pintojen pyyhintä korjausten jälkeen on suositeltavaa vähintään kuukauden ajan noin 2 kertaa viikossa. Purku- ja korjaustöissä tulee noudattaa RATU-ohjetta; Kosteusja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku. Mikäli asianmukaista suojautumista ei voida toteuttaa, tulee tiloissa oleskelua korjausten aikana välttää. Korjaukset tulee toteuttaa niin, että tilat täyttävät korjausten jälkeen voimassa olevat Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimukset. Kosteiden tilojen korjauksessa tulee noudattaa Suomen rakentamismääräyskokoelman osan C2, Kosteus rakenteissa -määräyksiä ja ohjeita. Ilmanvaihdon osalta tulee noudattaa Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2, Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto -määräyksiä ja ohjeita. 14

15 Liite 3 Porvoon terveydensuojelun pääsääntöisesti käyttämät laboratoriot Porvoon elintarvikelaboratorio Peippolantie Porvoo Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki MetropoliLab PL 550, Viikinkaari Helsinki, Helsingin kaupunki 15

16 Liite 4 Ohjeet asukkaille ja päiväkodin, koulun ym. henkilöstölle sisäilman mikrobinäytteenottoa varten Sisäilman mikrobimittaukset voivat olla tarpeen silloin, kun tilojen silmämääräisen tarkastelun, pinta- tai materiaalinäytteenoton avulla ei ole pystytty toteamaan vauriota, mutta homevaurion esiintymistä pidetään kuitenkin mahdollisena esimerkiksi asukkaiden oireilun perusteella. Asunnon sisäilman mikrobipitoisuudet vaihtelevat yleensä voimakkaasti ja yksittäinen ilmanäyte kuvaa vain mittaushetken tilannetta. Näytteenotto tulisikin toistaa asunnossa vähintään 2-3 kertaa. Kansanterveyslaitoksen julkaisun 9/2007 Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot mukaan sisäilmanäytteitä tulisi koulurakennuksista ottaa vähintään kappaletta. Rakennuksessa voi kuitenkin olla home- tai lahovaurio, vaikka sisäilman mikrobipitoisuudet olisivat pieniä. Sisäilman mikrobimittausten avulla selvitetään, ovatko asunnon sieni-itiöpitoisuudet ja -suvusto tavanomaisia rakennuksen sijaintiin, ikään sekä vuodenaikaan ja asukkaiden toimintaan nähden. Sisäilman mikrobimittauksilla voidaan osoittaa myös mikrobien kulkeutuminen vaurioituneista rakenteista muualta, esimerkiksi porraskäytävästä tai kellaritilasta. (Asumisterveysohje 2003:1) Ilmanäytteen keräämiseen Porvoon kaupungin terveydensuojelu käyttää Andersenin 6-vaiheimpaktoria. Keräin jaottelee hiukkaset kokoluokkiin ihmisen hengityselimistön tapaan. Mittaukset tehdään talvella, maan ollessa jäässä ja/tai lumen peitossa, koska tällöin ulkoilman sieni-itiöiden ja aktinomykeettien (sädesienten) pitoisuudet ovat pienimmillään. Mikäli mikrobimittaukset tehdään sulan maan aikana, samanaikaisesti on otettava näyte myös ulkoilmasta. Ennen mittausta huomioitavaa ennen näytteenottoa ja näytteenoton aikana huoneiston ilmanvaihto pidetään normaalia käyttötilannetta vastaavalla käyntinopeudella asunnossa olevat korvausilmaventtiilit pidetään avoinna ikkunatuuletusta vältetään n. 2 tuntia ennen näytteenottoa ja näytteenoton aikana asunnossa ei tulisi käsitellä tekstiilejä, elintarvikkeita, polttopuita, siivota eikä pitää lemmikkieläimiä 1-2 tuntia ennen näytteenottoa Näytteet analysoidaan Porvoon kaupungin elintarvikelaboratoriossa. Tulokset valmistuvat n. 3-4 viikon kuluttua näytteenotosta. 16

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Ulla Ahonen

Itä-Suomen aluehallintovirasto Ulla Ahonen Olen, työskentelen ympäristöterveydenhuollon ylitarkastajana Itä- Suomen aluehallintovirastossa. Virkatehtäviini kuuluvat mm. asumisterveysasiat osana lainsäädännössä aluehallintovirastolle annettuja terveydensuojelulain

Lisätiedot

Asunnon terveyshaitan selvittäminen

Asunnon terveyshaitan selvittäminen 2.10.2015 Asunnon terveyshaitan selvittäminen TUTUSTUKAA TÄHÄN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÄMISTÄ! Mikäli epäillään, että asunnossa esiintyy terveyshaittaa, on ensin otettava yhteys kiinteistön omistajaan (isännöitsijä,

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö terveydensuojelulain mukaisissa kohteissa

Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö terveydensuojelulain mukaisissa kohteissa Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö terveydensuojelulain mukaisissa kohteissa Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 17.-18.5.2016 1 Esityksen sisältö Mikä ulkopuolinen asiantuntija? Mitä

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö 8.2.2016 Soterko tutkimusseminaari 5.2.2016 1 Elin- ja työympäristön altisteisiin

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ

RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ PÄIVI KAUPPINEN-KETOJA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ PORVOON RAKENNUSVALVONTA JA TERVEYDENSUOJELU Porvoon kaupunki, noin 50 000 asukasta Rakennusvalvonta

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3 Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille Pykälä Voimassa oleva lautakunnan toimivaltaa siirtoa viranhaltijoille koskeva päätös (ympäristölautakunta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/3 10.12.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/3 10.12.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) 3 Asunto Oy Kotkankatu 1 kuuleminen määräyksestä poistaa asuntoon Tivolitie 4 B 17 terveyshaitta HEL 2013-013664 T 11 02 02 02 Päätösehdotus Taloyhtiö Taustaa

Lisätiedot

PARVEKETUPAKOINTI. Oulu 14.6.2007

PARVEKETUPAKOINTI. Oulu 14.6.2007 PARVEKETUPAKOINTI Oulu 14.6.2007 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja ja alan asiantuntijaorganisaatio.

Lisätiedot

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE Asumisterveysasetus - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2016) Vesa Pekkola

Lisätiedot

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen 30.9.2016 Pertti Metiäinen 1 Valviran soveltamisohje Soveltamisohje on julkaistu viidessä osassa ja

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

Terveydensuojelulain ja asumisterveysasetuksen keskeiset uudistukset. Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö

Terveydensuojelulain ja asumisterveysasetuksen keskeiset uudistukset. Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Terveydensuojelulain ja asumisterveysasetuksen keskeiset uudistukset Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Miksi lainsäädäntöä pitää uudistaa? Maailma muuttuu ympärillämme

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST Terveydensuojelujaosto 84 29.11.2016 TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST 29.11.2016 84 Valmistelu ja lisätiedot: I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen puh. 040 7234141, tiina.tiainen(at)porvoo.fi

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (5) 47 Iltapäiväkerhotoiminnan aloittaminen Lauttasaaren musiikkiopiston tiloissa sekä Lauttasaaren ala-asteen väliaikaisen lisätilan käyttöönottaminen koulutoimintaan

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Sisäilma - terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö POHTO / 1.3.2016 / tarkastaja Jorma Ukkola Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston

Lisätiedot

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Vesa Pekkola. Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Vesa Pekkola. Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä Vesa Pekkola Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö Ympäristötekniikan DI, RTA Merkittävimmän osan työurastani olen ollut terveydensuojeluun liittyvissä viranomaistehtävissä

Lisätiedot

RAKENNUKSEN JA TILOJEN

RAKENNUKSEN JA TILOJEN RAKENNUKSEN JA TILOJEN TUTKIMINEN SISÄILMAONGELMAN SYIDEN SELVITTÄMISEKSI - Mitä ja miten pitää tutkia? - Minkälaista osaamista ja pätevyyttä tutkijalta edellytetään? - Ketkä näitä tutkimuksia tekevät?,

Lisätiedot

Terveydensuojeluviranomainen ja hyvä hallinto. Mika Seppälä Korkein hallinto-oikeus

Terveydensuojeluviranomainen ja hyvä hallinto. Mika Seppälä Korkein hallinto-oikeus Terveydensuojeluviranomainen ja hyvä hallinto Mika Seppälä Korkein hallinto-oikeus Yleistä Viranomaistoiminta on järjestettävä ottaen huomioon mm. PL 21 ja muuta perusoikeudet: Tarkoittaa myös, että hallinto

Lisätiedot

Asumisterveysasetus Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö

Asumisterveysasetus Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysasetus 2015 26.3.2015 Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysohje muutetaan perustuslain mukaisesti asetukseksi 32 1 momentti; Asuntoja, yleisiä alueita ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 1.10.016 180 Metsälän vastaanottokeskuksen Metsäläntien toimipisteen majoitushuoneiston toiminnan aloittaminen, Metsäläntie HEL 016-00505 T 11 0 0 01 Päätös Ilmoitus

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 77 Päiväkoti Kotikallion ryhmä Hermannin toiminnan aloittaminen, Hämeentie 85-89 HEL 2016-000680 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä varhaiskasvatusviraston

Lisätiedot

Tupakointi taloyhtiössä

Tupakointi taloyhtiössä Tupakointi taloyhtiössä 1 (5) Tupakointi taloyhtiössä Yleistä Tupakointi ja sen rajoittaminen herättävät keskustelua taloyhtiöissä. Yhtäältä on kyse jokaisen oikeudesta savuttomaan asumiseen ja elämään.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö asuntojen terveyshaittojen selvittämisessä

Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö asuntojen terveyshaittojen selvittämisessä Milla Ikonen Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö asuntojen terveyshaittojen selvittämisessä Länsi-, Sisä- ja Etelä-Suomen aluehallintovirastojen alueilla vuonna 2009 Aducate Reports and Books 7/2011

Lisätiedot

TILOJEN HALLINNOLLINEN ESIMIES

TILOJEN HALLINNOLLINEN ESIMIES Sipoon kunnan sisäilmaprosessi 1 TERVEYDEN- HUOLTO, TERVEY- DENSUOJELU TILOJEN KÄYTTÄJÄT, KUNTALAISET TYÖSUOJELU, TYÖTERVEYS- HUOLTO TILOJEN HALLINNOLLINEN ESIMIES TUTKIMUSSUUNNITELMA KUNTOTUTKIMUKSET

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Hyvä, paha sisäilma. Merja Järvelä Thermopolis Oy

Hyvä, paha sisäilma. Merja Järvelä Thermopolis Oy Hyvä, paha sisäilma Merja Järvelä Thermopolis Oy Käsitteitä Sisäilma Rakenteiden rajaamalla alueella oleva ilma Sisäilmasto Sisäilman epäpuhtaudet Ilmastointijärjestelmä ja lämpöolosuhteet Sisäympäristö

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

Laivatarkastuksen uusi kansallinen soveltamisohje. Päivi Aalto

Laivatarkastuksen uusi kansallinen soveltamisohje. Päivi Aalto Laivatarkastuksen uusi kansallinen soveltamisohje Päivi Aalto 18.1.2016 Terveydensuojelulaki Kunnan terveydensuojeluviranomainen tarkastaa alukset ja antaa terveyssäännöstön liitteen 3 mukaisen todistuksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen

Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dosentti Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 19.10.2016 Pikkuparlamentti

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Info YLIOPISTON OPISKELIJOILLE 12.4.2016 ympäristöterveystarkastaja Seija Pulkkinen 6.4.2016 Suunnitelmalliset oppilaitostarkastukset ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Fimean tarkastukset. Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja

Fimean tarkastukset. Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Fimean tarkastukset Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Fimean rooli Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä (2001/101) 20 x (12.4.2013/277) Luovutussairaaloiden ja elinsiirtokeskuksen

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 101 Studio Momento kampaamohuoneiston toiminnan aloittaminen, Liisankatu 3 HEL 2016-006603 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä Studio Momenton

Lisätiedot

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennusvalvonnan ajankohtaispäivä 12.12.2016 Savoy-teatteri, Helsinki Yli-insinööri Katja Outinen Tausta Voimassa oleva

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Keskussairaalankatu 7 15850 Lahti puh. (03) 81 911

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Keskussairaalankatu 7 15850 Lahti puh. (03) 81 911 19.2.2009 Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE Ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmät 1 REKISTERIN PITÄJÄ Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Keskussairaalankatu

Lisätiedot

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti:

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti: EV 181/1996 vp- HE 140/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 140/1996 vp laiksi puutavaranmittauslain

Lisätiedot

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, STM. Tausta: DI, RTA

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, STM. Tausta: DI, RTA Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, STM Tausta: DI, RTA Asumisterveysasetus ja ajankohtaista STM:stä Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, STM Terveydensuojelulain asumisterveyttä koskevien pykälien päivitys

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 148 Camo Tattoo tatuointihuoneiston toiminnan aloittaminen, Toinen linja 23 HEL 2015-013112 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä Camo Tattoon

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015 Poistoa Oy on erikoistunut homesiivouksiin Poistoa Oy on Suomen ensimmäinen homesiivouksiin erikoistunut siivousalan yritys

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu... Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

- Jani Alen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy

- Jani Alen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: SAVILLA, talvi 2011 1/3 TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 21. 2.2011 Juuan kunta, tekniset palvelut Ari Jaaranen Poikolantie 1 Kohde: Tilaaja: Teollisuuskiinteistö, SAVILLA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 30.8.2011 113 1. Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Oikeutus tarkastusten tekemiseen Terveydenhuollon

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA2013-1 Thermopolis Oy Merja Järvelä Valtuustontie 2 62100 Lapua TULOSRAPORTTI KOHDE: Knuuttilan päiväkoti, Seinäjoki NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, 2.1.2013

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

FINASin tietoisku. Giselle Nick-Mäenpää, pääarvioija

FINASin tietoisku. Giselle Nick-Mäenpää, pääarvioija FINASin tietoisku Giselle Nick-Mäenpää, pääarvioija FINAS Tukesin viidenneksi yksiköksi 1.1.2015 alkaen Henkilökunta Johtajavaihdos Uusi aloittaa 1.1.2016 Vt. johtaja Risto Suominen Pääarvioijissa muutoksia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 25 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Medina Foods Oy:lle HEL 2015-008610 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki Turvallinen ja hyvinvoiva koulu Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki 10.9.2015 Opas oppilaitoksen tarkastuksista julkaistaan kouluterveyspäivillä 22-23.9.2015 Oppaan laatimiseen

Lisätiedot

Rakennuksen lämpökuvaus

Rakennuksen lämpökuvaus Rakennuksen lämpökuvaus 1. RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUKSEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. TUTKIMUSSUUNNITELMA 4. LAITTEISTO 4.1 Lämpökamera 4.2 Muut mittalaitteet 4.3 Mittalaitteiden kalibrointi 5. OLOSUHDEVAATIMUKSET

Lisätiedot

Esityksen aiheet Ympäristöterveydenhuolto tutuksi Uusi tupakkalaki 2016 Asuinyhteisön tupakointikiellot

Esityksen aiheet Ympäristöterveydenhuolto tutuksi Uusi tupakkalaki 2016 Asuinyhteisön tupakointikiellot Tupakkalaki terveydensuojelun kannalta Katri Kiviniemi, kaupungineläinlääkäri Hyvinkään kaupunki, ympäristöterveydenhuolto TUPAKKALAKI TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA - TUPAKOINNIN KIELTÄMINEN TALOYHTIÖSSÄ

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio Kohde: Pinta-ala: Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: Käyttötarkoitus: Koulu Länsitie 62 Tilavuus: 66400 Laihia Kerrosluku: 2 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

Lukuisat epidemiologiset tutkimukset

Lukuisat epidemiologiset tutkimukset FM, tutkija Kaisa Jalkanen FT, dosentti, johtava tutkija Anne Hyvärinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Asuinympäristö ja terveys -yksikkö, Kuopio Mikrobiologiset menetelmät homevaurion toteamisessa Homekasvua

Lisätiedot

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan - Helsingin malli - Mervi Abell Lupa-arkkitehti Vaikutus terveellisyyteen ja turvallisuuteen? haitallisten aineiden

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja

Lisätiedot

Sisäympäristönäytteen homeviljelyt

Sisäympäristönäytteen homeviljelyt Sisäympäristönäytteen homeviljelyt Kaisa Jalkanen, tutkija 6.2.2017 Labquality Days Kaisa Jalkanen THL 1 Mihin mikrobitutkimuksia voidaan käyttää? Havaitsemaan mahdollisesti terveyshaittaa aiheuttava olosuhde

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun 2015:58 vaikutukset kosteusvaurioituneen kiinteistön kaupan purkumahdollisuuksiin

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun 2015:58 vaikutukset kosteusvaurioituneen kiinteistön kaupan purkumahdollisuuksiin Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun 2015:58 vaikutukset kosteusvaurioituneen kiinteistön kaupan purkumahdollisuuksiin Tiina Koskinen-Tammi AA, OTT, VT Asianajotoimisto Alfa Oy Sisäilmastoseminaari 16.3.2016

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

KUULEMINEN STADIN AMMATTIOPISTON LATOKARTANONTIEN TOIMIPISTEEN TARKASTUKSELLA TODETUSTA TERVEYSHAITASTA

KUULEMINEN STADIN AMMATTIOPISTON LATOKARTANONTIEN TOIMIPISTEEN TARKASTUKSELLA TODETUSTA TERVEYSHAITASTA KUULEMINEN 1 (6) Jakelussa mainituille KUULEMINEN STADIN AMMATTIOPISTON LATOKARTANONTIEN TOIMIPISTEEN TARKASTUKSELLA TODETUSTA TERVEYSHAITASTA 1601534 Määräyksen antaminen Ympäristökeskus varaa jakelussa

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAT - MITEN PÄÄSEMME NÄISTÄ EROON KORJAUSRAKENTAMISELLA

SISÄILMAONGELMAT - MITEN PÄÄSEMME NÄISTÄ EROON KORJAUSRAKENTAMISELLA SISÄILMAONGELMAT - MITEN PÄÄSEMME NÄISTÄ EROON KORJAUSRAKENTAMISELLA, 040-5857534, e-mail, Hannu.Kaariainen@oamk.fi Yleisöosastokirjoituksia riittää, oheinen on 15.2.2016 Aamulehti 2 Mikä on hometalo Vaurioasteen

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelu Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YES 7 -koulutus 9.2.2015 Panu Artemjeff 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Lisätiedot

ASUMISTERVEYSLIITTO ASTE Ry

ASUMISTERVEYSLIITTO ASTE Ry ASUMISTERVEYSLIITTO ASTE Ry Kaivokatu 5-7 18100 Heinola Puh. (03) 877 540 Fax. ( 03) 877 5450 Hannele Rämö 044 551 8542 ASUNNON HOME- JA KOSTEUSVAURIOT JA NIISTÄ SELVIÄMINEN Asuntokauppa on tavalliselle

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3087/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3087/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 86 Asianro 3087/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 428-5-21 / luvaton laituri Rakennuslupainsinööri Antti Kankkunen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot