Kansanopistojen internet-sivut kansalaisvaikuttamisen näkökulmasta kooste Anna Kirstinä tammikuu 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansanopistojen internet-sivut kansalaisvaikuttamisen näkökulmasta kooste Anna Kirstinä tammikuu 2006"

Transkriptio

1 1 Kansanopistojen internet-sivut kansalaisvaikuttamisen näkökulmasta kooste Anna Kirstinä tammikuu Johdanto Kävin kansanopistojen internet-sivut läpi lähinnä siitä näkökulmasta, kuinka kansanopistot määrittelevät tehtäväänsä, ilmaisevat arvonsa ja millaista yhteistyötä ne tekevät järjestökentän tai paikallisen väestön / yhdistysten kanssa. Kiinnostavaa internet-sivujen tarkastelussa oli myös kaikki kansalaisaktiivisuuteen opettava ja kasvattava toiminta. Kooste on tehty Kansalaisaktiivisuus-hankkeen suuntaa antavaksi työkaluksi. Sitä ei tule nähdä pyrkimyksenä kattavaan tutkimukseen, tai internet-sivujen arviointina. Internet-sivuja tarkasteltaessa on otettava huomioon niiden luonne mm. markkinointivälineenä. Niitä ei ole luotu kertomaan siitä näkökulmasta, jota tässä koosteessa on tarkasteltu. Internet-sivuilta tehtyjä löydöksiä onkin ajateltava heijastuksina todellisesta kansalaisaktiivisuustoiminnasta, joka on paljon laajempaa. Kansanopistokenttä on laaja ja opistot ovat niin erilaisia, etteivät kaikki todetut asiat sovellu jokaiseen. Kartoituksen tulosten esiintuominen ei tarkoita, että kaikki tekevät kaikkea, tai että niiden pitäisikään tehdä kaikkea. Se tuo todennäköisesti pintapuolisesti esiin sen, mitä eri puolilla Suomea kansanopistoissa tehdään ja heijastelee nykytilaa. Ja ehkäpä toisten tekemisistä voi saada myös ideoita. Katsaus onkin yleisluontoinen ja yleistävä, eikä sovellettavissa jokaiseen opistoon sellaisenaan. Kansanpistojen yhteiskunnallinen aktiivisuus ja panostaminen aktiivisten kansalaisten kasvattamiseen vaihtelivat suuresti opistoittain. Internet-sivuilta kävi selkeästi ilmi se, että opistot ovat hyvin tietoisia aikamme haasteista ja miettivät paikkaansa tämän päivän yhteiskunnassa. Tämä on arkipäivää jokaiselle opistolle. Opistoilla on kova paine olla muuta kuin yleissivistävä kansalaisaktiivisuuden kehittäjä yhteiskunnassa. Historiikki-sivuilla moni opisto pyrkii peilaamaan kansanopistonsa roolia seudulla menneinä aikoina ja vertaamaan sitä tämän päivän asemaan. Jotkut toteavat, että menneiden aikojen yleissivistävä ja yhteiskunnallisia taitoja korostanut opetus on väistynyt jatko-opiskelutavoitteita palvelevien opintojen tieltä. Toisaalta pohditaan sitä, kuinka juuri arvo- ja aatetaustan esille tuominen on kansanopistojen etu ja valtti tässä ajassa, se voidaan nähdä myös markkinointietuna, jonka avulla erottaudutaan. Yhteisöllisyyden vaikutelmaa halutaan korostaa eri tavoin, muun muassa erään opiston lausahduksessa: Kansanopisto on yhtä aikaa Koti, Koulu ja Kylä. Tule sinäkin mukaan!.

2 2 2. Kansanopistojen arvopohja taustayhteisön merkitys Internet-sivuilla yli puolet opistoista pyrki määrittelemään taustayhteisönsä ja arvonsa sekä tehtävänsä yhteiskunnassa jollakin tavalla. Oli myös opistoja, jotka määrittelivät paikkansa selkeästi koulutuksen tarjoajina. Joidenkin opistojen kertomus taustaryhmästä sisälsi selkeästi viestin, että koulutusta tarjotaan lähinnä omalle jäsenistölle, mikä saattaa säikäyttää muut kiinnostuneet ja halukkaat opiskelijat toisiin oppilaitoksiin. Opiskelijoiden houkuttimena käytettiin useimmiten kauniin luonnon ja ympäristön kuvausta, opintojen sisällöt kerrottiin vasta luontokuvausten jälkeen. Kansanopistojen nettisivuilta löytyi paljon ajatuksia kansalaisaktiivisuudesta periaatteena tai tavoitteena. Sellaisia mainintoja / ilmaisuja olivat muun muassa: opiston tavoite on yhteiskunnallista tietämystä lisäävä edistetään opiskelijan selviytymistä yhteiskunnan jäsenenä / valmentaudutaan yhteiskuntaan kristillisen kansanopiston merkitys tänä päivänä on kasvatuksen ja oppimisen yhteisöllisyydessä (yksi monesta teesistä) sosiaalisuuden ja yhteistyötaitojen oppiminen kaikkien osallistuminen opistossa kasvatetaan vastuuntuntoisia kanssaihmisiä Opisto korostaa toiminnallaan sivistyksen, kulttuurin ja aktiivisen kansalaisuuden sekä elinikäisen oppimisen merkitystä hyvinvoinnille. opetetaan kriittisyyteen ja ennakkoluulottomuuteen opetetaan valinnan mahdollisuuksia ja omatoimisuutta Kaikki edellä mainitun tyyppiset maininnat osoittavat, että kansalaisvaikuttamisen opettaminen opiskelijoille on pitkän historian kulussa sisäistetty tärkeä osa kansanopistojen arvomaailmaa. Se on tunnustettu arvo, joka ilmenee eri opistojen teksteissä eri termein. 3. Opinnollinen kuntoutus KANSA-projektissa yksi lähtökohtainen ajatus on yhteiskunnasta syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten opinnollinen kuntouttaminen ja saattaminen (takaisin) yhteiskuntaan kansalaiseksi. Internet-sivuilta kävi ilmi, että hyvin monet opistot tekevät työtä vammaisten, maahanmuuttajien, päihde- ym. kuntoutujien kanssa, sekä ehkäisevät nuorten putoamista yhteiskunnan kelkasta muun muassa kymppiluokan ja valmentavien opintojen avulla. Monissa järjestöopistoissa aktivoidaan työelämässä olevia ihmisiä pitämään puoliaan työsuhdeasioissa ja aktivoitumaan aktiivisiksi ja osallistuviksi työntekijöiksi. Etenkin vähän koulutettujen työntekijöiden aktivoiminen on myös yhteiskunnan kannalta erityisen arvokasta, sillä juuri vähän koulutettujen ihmisten on todettu passivoituvan ja jättäytyvän helposti yhteiskuntaan vaikuttamisesta sivuun. Järjestöopistoissa on järjestetty mm. Ammattiyhdistysaktiivi aktiivisena kuntalaisena ja kansalaisena ja Elinikäisen oppimisen edistäminen työpaikkalähtöisesti projekteja, joilla on innostettu

3 3 työntekijöitä. Myös muilla opistoilla oli aktivoivia projekteja, mm. Aktiivinen Euroopan kansalainen. 4. Projektityö kansanopiston profiloitumisen tukena Eräät opistot osallistuvat erilaisiin projekteihin hyvin aktiivisesti, ja niillä olikin useita projekteja meneillään. Projektiaktiivisuus oli selvästi kasautunut muutamille tietyille opistoille. Projektien kautta jotkut hakivat myös uutta profiloitumisen tietä opistolleen. Projektit liittyvät niin alueelliseen yhteistyöhön (lähellä opistoa) kuin kansainväliseen toimintaankin. Projektien kautta luodaan myös yhteistyökontakteja samoista asioista kiinnostuneisiin tahoihin, alueellisiin toimijoihin ja järjestöihin. 5. Globaali kansalaisuus Joillakin opistoilla on selkeästi ilmaistu kansainvälisyyspainotus. Aktiivinen kansalaisuus ilmenee näissä opistoissa maailmankansalaisuuteen opettamisena. Se saa eri muotoja eri opistoissa, esimerkiksi: kehitysyhteistyö, lähetystyö, monikulttuurisuuden oppiminen, suvaitsevaisuuden lisääminen, rasismin ja syrjäytymisen ehkäiseminen, monipuoliset kielilinjat, rauha tai kestävä kehitys. 6. Opetusmenetelmät ja kurssit Jotkut opistot kertoivat käyttävänsä opetuksessa yhteistoiminnallisia menetelmiä, jotka vahvistavat oppilaan yhteisöllisiä toimintaedellytyksiä. Opetusohjelmissa oli myös vapaaehtoistyöhön valmentavien ja yhteiskunnallisten kurssien lisäksi muita kansalaisosallistumista tukevia kursseja, kun kansalaisaktiivisuus määritellään laajemmin toimintavalmiuksien antamiseksi aktiiviseen osallistumiseen. Kansalaisaktiivisuus vaatii kykyä kriittiseen ajatteluun, itsenäiseen mielipiteiden muodostamiseen ja taitoja toimia muiden kanssa. Näitä taitoja voidaan edistää monella tapaa (ei ainoastaan niille nimettyjen kurssien muodossa). Kriittisen ja omatoimisen ajattelun edistäminen on tärkeää, sillä omista havainnoista ja ajatuksista syntyy tarve toimia itselle tärkeiden asioiden eteen. Toiminnan sisältö ja mielekkyys ovat kansalaisaktiivisuudessa tärkeämpiä kuin toiminta itseisarvona. Tällä tavoin määritellen kaikki itsetuntemusta lisäävät kurssit aktivoivat lopulta myös aktiivisuuteen ulospäin, olemaan osallisena yhteiskunnan toiminnassa. 7. Omaan ympäristöön vaikuttaminen Jotkut opistot ovat ottaneet jokaisen linjan (ja jopa kurssin) yhteyteen sivutuotteena tutustumisen opiston toimintaympäristöön, kunnallispolitiikkaan, yritysmaailmaan tai oman koulutusalan edunvalvontaan. Edunvalvonta voi tarkoittaa työolojen edunvalvonnan lisäksi muutakin, esimerkiksi erityisopistojen kohdalla tutustumista tiettyihin invalidien ja vammaisten järjestöihin, oikeuksiin ja saatavilla oleviin palveluihin.

4 4 8. Oppilaskunta- ja yhdistystoiminta Myös varsinaisen opetuksen ulkopuolella kansanopistoissa kasvatetaan aktiivisia kansalaisia. Oppilaskuntatoimintaa on useissa kansanopistoissa. Hallitukset valitaan vaaleilla, jolloin oppilaat oppivat järjestämään vaaleja ja äänestämään. Joissakin opistoissa opiskelijat valitaan opistoneuvostoon, johon kuuluu myös opettajia ja muuta henkilökuntaa. Eräs opisto esitteli internet-sivuillaan laajasti lautakuntatoimintaa, jota oli kehitetty oppilaskunnan alaisuuteen. Jokainen opiskelija kuului johonkin lautakuntaan (muun muassa varainhankinta-, retkeily-, kioski-, liikunta- ja ympäristölautakunta). Luottamustoimien hoitamisesta ja muusta sopeutumisesta sosiaaliseen yhteisöön annetaan joissakin paikoissa yhteisarvosana todistukseen sosiaalisuudesta. Myös tutor-toiminta on oppilaiden omatoimista vaikuttamista omaan opiskelijayhteisöönsä ja sen hyvinvointiin. Ainakin yhdellä opistolla on oma Retkeily-yhdistys, jonka puitteissa opiskelijat voivat samalla kun harrastavat retkeilyä, harjoitella myös yhdistystoimintaa. 9. Internaattiopiskelun yhteisöllisyys Internaattiopiskelua korostettiin toisinaan hyvänä ja kasvattavana kokemuksena (saa ystäviä, oppii sosiaalisia taitoja jne.), mutta myös päinvastaisia viestejä oli luettavissa opistojen internet-sivuilta. Toisinaan korostettiin sitä, että (lähi)kaupungista käsin voi käydä opiskelemassa ja jos ei muuta mahdollisuutta ole, voi asua myös oppilaitoksen asuntolassa. Internaattiasumiseen kannustaminen ei ollut täysin yksiselitteistä internet-sivujen markkinointipuheissa. Internaattiopiskelua pyritään kuitenkin edelleen kehittämään, eräässäkin opistossa on palkattu asuntolaan yhteisökasvattaja. Oppilaitoksen asuntolassa asumista pidettiin kuitenkin yleisesti ottaen yhteisöllisyyteen positiivisella tavalla kasvattavana kokemuksena ja sellaisena siitä kerrottiin. 10. Tapahtumat Monissa opistoissa järjestetään lukuisia tapahtumia, joista toiset ovat oppilaitoksen sisäisiä selkeästi, toiset taas järjestetään yhteistyössä muiden tahojen kanssa tai niihin kutsutaan osallistumaan muitakin kuin oman opiston väkeä. Sisäisiä tapahtumia ovat esimerkiksi vaalit, jotka eräässä opistossa oli järjestetty Natojäsenyydestä. Näiden avulla harjoitellaan vaikuttamista äänestämällä sekä vaalitoimintaa. Samalla opiskelijat joutuvat muodostamaan mielipiteitä ja keskustelemaan eri näkökulmista. Kansanopistoissa järjestetään lukuisia tapahtumia, jotka olisi helppo järjestää yhdessä muiden kanssa ja osin näin tehdäänkin. Toiset tapahtumat ovat puolestaan luonteeltaan vain tietylle joukolle suunnattuja. Kansanopiston roolia ympäristönsä ja opiskelijoiden aktivoijana voisi yhä lisätä helposti avaamalla tilaisuudet useammin koko kylälle tai kaupungille. Myös järjestöjen kutsuminen sopiviin tapahtumiin toisi järjestöt lähelle opiskelijoita ja innostaisi kenties toiminnan kautta osallistumaan tulevaisuudessa myös järjestötoimintaan. Kansanopistoilla voisi tällaisena kokoontumispaikkana olla edelleen ympäristöään aktivoiva ja kansalaisaktiivisuutta lisäävä rooli.

5 5 Kansanopistoissa järjestettiin muun muassa avoimia luentoja yhteiskunnallisista teemoista (ympäristökasvatusta, poliittista keskustelua), lähihistoriaan tutustumista, teemapäiviä, festivaaleja, seuroja, taidelinjojen esityksiä opistolla ja lähiympäristössä sekä urheilutapahtumia. Tällaiset tapahtumat ja niiden järjestäminen porukassa lisäävät yhteistyötaitoja ja yhteisöllisyyttä. Moniin tämän tyyppisiin tapahtumiin on helppo kutsua myös muita mukaan ja monet tapahtumista olisivat omiaan järjestettäviksi järjestöjen kanssa. Järjestöyhteistyö voisi olla järkevää myös tiettyjen kurssien kohdalla kun halutaan löytää sopivia opiskelijoita ja tarjota tiettyjä kohderyhmiä kiinnostavia opintoja. Järjestöistä voi löytyä sekä osallistujia että asiantuntemusta sisältöihin. Kansanopistot toimivat jo tällä hetkellä yhteistyössä monien järjestöjen ja muiden tahojen kanssa. 11. Kansanopisto alueensa maanmerkkinä Lähes kaikki opistot mainostivat majoitus- juhla- ja keittiöpalvelujaan ulkopuolisille tilaisuuksien järjestäjille ja pyrkivät siten toimimaan alueidensa tärkeinä kohtaamispaikkoina ihmisille. Aktiiviset kansanopistot, jotka tunnetaan alueellaan, voivat toimia yhtenä alueen maanmerkeistä ja tehdä kaupunkia / kylää tunnetuksi osaltaan. Se, että kansanopiston olemassaolo tiedetään ja opisto on mukana lähialueensa tapahtumissa, tekee sen tunnetuksi ja antaa kuvan vireästä opistosta mahdollisesti lähialueensa ulkopuolellakin.

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Niina Rahikka-Räsänen ja Sanna Ryynänen Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Suomen Setlementtiliitto ry:n Uusi paikallisuus -hankkeen kehitysprojekti osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksien

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma YRITTÄJYYSKASVATUS Tieto, innovatiivisuus, luovuus ja osaaminen ovat alkaneen vuosituhannen talouden ja koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Jutta Kapp. Silta yli digitaalis en kuilun. S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a

Jutta Kapp. Silta yli digitaalis en kuilun. S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a Jutta Kapp Silta yli digitaalis en kuilun S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a M e t ro p o l i a A m m at t i ko r ke a ko u l u n julk a isus a r j a Jutta Kapp Silta yli digitaalis

Lisätiedot

Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen. - maahanmuuttajien. yhdistystoiminnan problematiikka. p luilla

Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen. - maahanmuuttajien. yhdistystoiminnan problematiikka. p luilla Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen - maahanmuuttajien yhdistystoiminnan problematiikka p luilla ISBN 978-952-99468-8-4 Julkaisija: Suomen Pakolaisapu ry/järjestöhautomo-projekti Toimitus:

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

kiitos asiantuntijaryhmän jäsenille viisaista näkemyksistä, jotka auttoivat suuresti allekirjoittanutta selvityksen ehdotusosioiden laatimisessa.

kiitos asiantuntijaryhmän jäsenille viisaista näkemyksistä, jotka auttoivat suuresti allekirjoittanutta selvityksen ehdotusosioiden laatimisessa. 9 Saatesanat Matti Vanhasen hallituksen ohjelmassa on neljä poikkihallinnollista politiikkaohjelmaa. Yksi ohjelmista koskee kansalaisvaikuttamista. Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman tarkoituksena

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Suositus vapaan sivistystyön kansalaisopinnoista

Suositus vapaan sivistystyön kansalaisopinnoista Suositus vapaan sivistystyön kansalaisopinnoista Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö 1 SUOSITUS VAPAAN SIVISTYSTYÖN KANSALAISOPINNOISTA Julkaisemista tuettu opetusministeriön myöntämillä VSOP-ohjelman varoilla.

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana KERHOKESKUS Vaikuttavasti mukana O P P I L A S K U N TA K O U L U N A R J E S S A Vaikuttavasti mukana oppilaskunta koulun arjessa Kirjoittajat: rehtori Jari Andersson, Sastamala lapsiasiavaltuutettu

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Paikallisyhteisöt internetissä

Paikallisyhteisöt internetissä Paikallisyhteisöt internetissä Julkaisujärjestelmät ja kolmas sektori Heli Rantanen SITRAN RAPORTTEJA 44 Paikallisyhteisöt internetissä JULKAISUJÄRJESTELMÄT JA KOLMAS SEKTORI HELI RANTANEN S I T R A H

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Kepan Raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 91 ISSN 1236-4797 ISBN (nid.) 978-952-200-076-7 ISBN (pdf) 978-952-200-077-4

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MEHTÄLÄ, ULLA ESIOPETUKSEN TIEDONSIIRTOMALLI ERI TOIMIJOIDEN KOKEMANA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

ALUKSI 2 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 3. THINK TANK -KOKEILUN ALAHANKKEET 12 4. VAIKUTTAVATKO THINK TANKIT?

ALUKSI 2 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 3. THINK TANK -KOKEILUN ALAHANKKEET 12 4. VAIKUTTAVATKO THINK TANKIT? Sisällys ALUKSI 2 1. THINK TANKIEN LYHYT HISTORIA 4 1.1 KEHITYS YHDYSVALLOISSA 4 1.2 KEHITYS EUROOPASSA 6 1.3 KEHITYS SUOMESSA 7 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 2.1 LÄHTÖASETELMA

Lisätiedot

Moodle ja Facebook kansalaisopistossa

Moodle ja Facebook kansalaisopistossa Moodle ja Facebook kansalaisopistossa Olli Ruohomäki 16.4.2012 Sisällys ALKUSANAT... 4 EI AIVAN LYHYT JOHDANTO... 5 PERUSIDEOITA... 6 TIETTYÄ AVOIMUUTTA... 6 ERILAISIA OPETUSMUOTOJA... 8 AVOIMET OPPIMATERIAALIT...

Lisätiedot