YDINPROSESSIT M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YDINPROSESSIT M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä"

Transkriptio

1 YDINPROSESSIT M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä Mikko Hildén Iikka Sirén Opinnäytetyö Syyskuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Service Management Tekijä(t) HILDÉN, Mikko SIRÉN, Iikka Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä Julkaisun kieli 92 Suomi Luottamuksellisuus Salainen saakka YDINPROSESSIT M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä Koulutusohjelma Palvelutuotannon ja -johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja MERTANEN, Enni Toimeksiantaja(t) Granvista Oy / Eero Hildén Tiivistelmä Työn tavoitteena oli tarkastella, millä tavalla prosessiajattelun periaatteita voidaan teoriassa hyödyntää M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijän toiminnan kehittämiseksi ja tätä kautta parantaa risteilijän tarjoamia palveluja. Prosessiajattelun lisäksi tavoitteena oli tutkia, käsitellä ja kehittää risteilijän ydinprosesseihin olennaisesti liittyviä tekijöitä. Tutkimuksessa käytettiin laadullista, tekijöiden omiin kokemuksiin ja erilaisiin tietolähteisiin pohjautuvaa tutkimusotetta, ja tutkimuksen näkökulmana oli lähinnä yrityksen näkökulma asiakkaita kuitenkaan unohtamatta. Työ toteutettiin siten, että työskentelimme itse kaudella 2003 M/S Nordic Princessilla, jolloin saatiin riittävä informaatiopohja risteilijän toiminnasta. Kesän aikana mietittiin, että risteilijälle voitaisiin ideoida ja toteuttaa kehityskelpoisia suunnitelmia. Ne haluttiin tehdä tavallisesta kehittämistoiminnasta poikkeavalla tavalla, jolloin prosessiajattelu oli kyseiseen tehtävään sopiva tarjoten samalla uudenlaisia haasteita. Tutkimustyö tapahtui kokonaisuudessaan kesän 2003 ja kesän 2004 välisenä aikana. Tulokset yllättävät sikäli, että yleensä teollisuuteen sovellettuja prosessiajattelun periaatteita voidaan soveltaa myös sisävesiristeilijän toimintojen kehittämiseen. Tärkein tuloksista on se, että prosessiajattelu tarjoaa erinomaiset työkalut sisävesiristeilijän ongelmankartoitustilanteisiin ja pienillä prosessien korjauksilla voidaan saada aikaan parempia palveluja. Avainsanat (asiasanat) prosessiajattelu, ydinprosessi, aliprosessi, elämys, sisävesiristeilijä Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Service Management Author(s) HILDÉN, Mikko Type of Publication Bachelor s thesis SIRÉN, Iikka Pages 92 Language Finnish Confidential Title CORE PROCESSES At the M/S Nordic Princess lake cruiser Degree Programme Degree Programme in Service Management Until Tutor(s) MERTANEN, Enni Assigned by Granvista Oy / Eero Hildén Abstract The purpose of this there was to investigate how the principles of process thinking could be utilized in theory to develop the operations of a lake cruiser and this way to improve the services of the cruiser. Another aim was to consider, analyse and improve the factors essentially connected with the cruiser s core processes. The method chosen was the qualitative research based on the writers own experiences and on different sources of information. The focus of the investigation was mainly on the aspect of the company without forgetting the customers. In order to realize the study, we worked on the M/S Nordic Princess lake cruiser during the season 2003 when the adequate information of the cruiser s operation was gained. During the summer it was considered that development plans for the cruiser could be created and realized in the future. Developing the plans was wished to be done in a different way from the usual, therefore process thinking was suitable for this case offering new type of challenges. The study was completed between summer 2003 and summer The results were somewhat surprising. The principles of process thinking usually used in mechanical industry can be adapted also when developing the lake cruiser s functions. The main result was that process thinking offers excellent tools for the problem solving situations on the cruiser and by minor improvements of the processes better services can be achieved. Keywords process thinking, core process, experience, lake cruiser Miscellaneous

4 Järviristeilyjen puitteissa korkeatasoista ruoka-, juoma- ja elämystoimintaa hyvällä maulla höystettynä.

5 SISÄLTÖ 1 1 JOHDANTO PROSESSIAJATTELU PROSESSIEN KUVAAMINEN Prosessikartta Vuokaavio PROSESSIAJATTELUN HYÖDYT JA VAATIMUKSET PALVELUKONSEPTIN KEHITTÄMISESSÄ M/S NORDIC PRINCESS SISÄVESIRISTEILIJÄ RISTEILYKONSEPTIEN JA ELÄMYSTEN LUOMISPROSESSI ELÄMYKSELLISYYS Elämys terminä Elämykset risteilijällä TUOTTEIDEN JA IDEOIDEN KEHITTÄMINEN ALIPROSESSINA Matkailuyrityksen tuotekehitystyö Tuotteiden ja ideoiden kehittäminen kaudella Tuote- ja ideakehitys -aliprosessin kehittäminen OHJELMISTON TUOTTAMINEN ALIPROSESSINA OHJELMISTON TUOTTAMISALIPROSESSIN KEHITTÄMINEN MARKKINOINTI - JA MYYNTIPROSESSI KENELLE, MITÄ, MITEN - M/S NORDIC PRINCESSIN MARKKINOINTI MARKKINOINTI JA SEGMENTOINTI ALIPROSESSINA Markkinointi ja asiakkaiden segmentointi kaudella Mainontakeinot ja -kohteet tulevaisuuden risteilytoiminnassa MYYNTITAPAHTUMA ALIPROSESSINA Myyntitapahtuma kaudella Myyntitapahtuma tulevaisuudessa SÄHKÖINEN ALUSTAVA RISTEILYVARAUS RISTEILYTAPAHTUMAPROSESSI (FHTH) RISTEILYTAPAHTUMA ASIAKASPALVELUN KANNALTA Risteilytapahtuma kannustematkailuna Kannustematkailun hyödyt asiakkaalle RISTEILYTAPAHTUMAN KULKU KÄYTÄNNÖSSÄ...51

6 2 6.3 RUOKA JA JUOMA ALIPROSESSINA Asiakkaiden mukaantulo prosessiin Ruoka- ja juoma-aliprosessin kehittäminen ASIAKASHALLINTAPROSESSI PALAUTEJÄRJESTELMÄ ALIPROSESSINA ASIAKKAIDEN LUETTELOINTI ALIPROSESSINA TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN REALISMI KUSTANNUKSET MUUTOSTYÖN KYSYMYKSET ENNEN TYÖTÄ, TYÖN AIKANA Aiheen määrittäminen Vuokaavioiden piirtäminen TYÖN JÄLKEEN...73 LÄHTEET...75 LIITE 1. M/S NORDIC PRINCESSIN POHJAPIIRUSTUKSET...77 LIITE 2. RISTEILYHINNASTO KAUDELLA LIITE 3. KAUDEN 2003 KESÄMENU...79 LIITE 4. KAUDEN 2003 SYYSMENU...80 LIITE 5. ALKUPALAPÖYDÄN ANTIA, SUOSITTELUMENU LIITE 6. KAUDELLE 2003 LAADITTU RISTEILYSOPIMUS...82 LIITE 7. KAUDELLE 2003 LAADITUT MATKAILUPALVELUIDEN VARAUSEHDOT...83 LIITE 8. KAUDELLE 2004 SUUNNITELTU RISTEILYVARAUSKAAVA KE...85 LIITE 9. KAUDELLE 2004 SUUNNITELTU PALAUTEKAAVAKE...89 LIITE 10. KAUDELLE 2003 SUUNNITELTU MARKKINOINTIESITE...92

7 3 KUVIOT KUVIO 1. Esimerkki prosessiajattelun periaatteesta (Hannus 2000, 49)...6 KUVIO 2. M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijän prosessikartta...7 KUVIO 3. Prosessien jatkuvan parantamisen kehä (Laamanen 2002, 50)...9 KUVIO 4. Hyvä kierre (Hannus 2000, 72)...10 KUVIO 5. M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijä...11 KUVIO 6. Työskentelyä laivan avokeittiössä...11 KUVIO 7. GranVista Oy:n organisaatiokartta...12 KUVIO 8. Elämysten raaka-aineympyrä risteilyillä...16 KUVIO 9. Tuotteiden ja ideoiden kehittäminen kaudella KUVIO 10. Uuden palvelun kehitysprosessi (Komppula & Boxberg 2002, 98)...26 KUVIO 11. Ohjelmiston tuottaminen kaudella KUVIO 12. Risteilijätoiminnan markkinointi kaudella KUVIO 13. M/S Nordic Princessille suunnitellut markkinointiviestintäkeinot ja - kohteet tulevaisuudessa...38 KUVIO 14. Risteilypakettien myyntiprosessi kaudella KUVIO 15. Myyntitapahtumaprosessi tulevaisuudessa...45 KUVIO 16. Alustavan risteilyvarauksen sähköinen varausprosessi...47 KUVIO 17. Risteilytapahtuman kulku käytännössä Kaudella KUVIO 18. Ruoka- ja juomaprosessi kaudella KUVIO 19. Ruoka- ja juoma-aliprosessi tulevaisuudessa...59 KUVIO 20. Palautejärjestelmän toiminta...63 KUVIO 21. RJE -konsepti...74

8 4 1 JOHDANTO Prosessien mielenkiintoisessa maailmassa on ongelmia ja epäkohtia. Tässä opinnäytetyössä käsittelemme M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijän ydinprosesseja ja niistä muodostuvia aliprosesseja. Emme ole prosessiajattelun asiantuntijoita, kuten esimerkiksi prosesseista teoksia kirjoittaneet Kai Laamanen (2002) ja Jouko Hannus (2000), mutta olemme pyrkineet soveltamaan heidän esittelemiään ideoita ja neuvoja siitä, miten prosessiajattelua voidaan hyödyntää erilaisissa tilanteissa. Nämä erilaiset tilanteet voisivat tapahtua sisävesiristeilijällä ja täten antaa uuden näkökulman prosessiajattelun hyödyntämiselle. Tämän opinnäytetyön tutkimusmenetelmät pohjautuvat omiin kokemuksiimme risteilykaudelta 2003, jolloin Mikko Hildén työskenteli kyseisellä sisävesiristeilijällä koko kesän ja Iikka Sirén työskenteli siellä syksyllä Tämä antoi erinomaisen pohjan käsitellä aihetta. Jotta pystyimme jalostamaan kokemuksiamme prosessiajattelun maailmaan sopivaksi, tarvitsimme työn perustaksi tietolähteitä, jotka olivat joko kirjallisia, suullisia tai sähköisiä. Tietolähteet käsittelivät niin prosessiajattelua, markkinointia, jonka osaalueelta erityisesti promootioviestintää, kuin myös elämysten tuottamista ja elämysten raaka-aineita. Kokemustemme ja tietolähteiden avulla saimme erinomaisia uusia ideoita siitä, miten risteilybisnestä voitaisiin kehittää prosessiajattelun avulla vielä paremmaksi, asiakasystävällisemmäksi ja saada risteilybisnes tuottamaan asiakkaille enemmän lisäarvoa. Työ rakentuu siten, että aluksi työssä käsitellään prosessiajattelua ja sen termejä sekä prosessiajatteluun kuuluvia graafisia kuvailumenetelmiä. Prosessiajattelun selventämisen jälkeen esitellään esimerkkisisävesiristeilijä M/S Nordic Princess kaikkine olennaisine tietoineen. Tämän jälkeen aihetta käsitellään ydinprosessien määräämässä järjestyksessä. Työn lopussa lukijalle selviävät työn tulokset ja tämän opinnäytetyön kulkuun vaikuttaneet merkittävät asiat. Olemme halunneet tuoda esiin myös ydinprosesseihin olennaisesti liittyviä aihealueita, jotta työ antaisi prosessien käsittelyyn

9 enemmän syvyyttä ja informaatiota siitä, miksi juuri tietty ydin- tai aliprosessi on juuri niin tärkeä kuin se on. 5 Tavoitteenamme oli tarkastella tämän työn avulla, miten prosessiajattelun periaatteita voidaan teoriassa hyödyntää M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijän toiminnan kehittämiseksi ja samalla parantaa risteilijän tarjoamia palveluja. Prosessiajattelun lisäksi tavoitteena oli tutkia, käsitellä ja kehittää risteilijän ydinprosesseihin olennaisesti liittyviä tekijöitä. 2 PROSESSIAJATTELU Ydinprosessi alkaa asiakkaan tarpeista ja loppuu asiakkaaseen (Kiiskinen, Linkoaho, & Santala 2002, 30). Ydinprosesseja parannettaessa on prosessiajattelu välttämätöntä. Prosessiajattelun periaatteiden mukaan liikkeelle lähdetään asiakkaasta ja hänen tarpeistaan; on kartoitettava, millaisilla tuotteilla ja palveluilla (output) tarpeet voidaan tyydyttää. Jotta tarpeet voidaan tyydyttää, on suunniteltava prosessi (toimenpiteet ja resurssit), joilla saadaan aikaan halutut tuotteet ja palvelut. Kun prosessi on suunniteltu, on selvitettävä, mitä syötteitä eli prosessin raaka-aineita (input, tietoja ja materiaalia) tarvitaan prosessin toteuttamiseen ja mistä ne hankitaan (toimittajat). (Laamanen 2002, 21.) Asiakaslähtöisyyttä korostavat myös Hannuksen ajatukset (2000, 15), että ydinprosessien uudistamisessa tavoitteena on eliminoida toiminnot, jotka eivät tuota konkreettista arvoa prosessin asiakkaalle. Hannuksen (2000, 362) mukaan liiketoimintatoimintaprosessi on: Toisiinsa liittyvien toimintojen ja tehtävien muodostama kokonaisuus, joka alkaa asiakkaan tarpeesta ja päättyy asiakkaan tarpeen tyydyttämiseen. Prosessiajatteluun kuuluvat myös seuraavat ilmiöt: - Prosessilla on aina asiakas, joka saa sille määritellyn lopputuloksen, asiakas voi olla yrityksen sisäinen tai ulkoinen. - Prosessit ylittävät organisatoriset rajat, ja ovat yleensä riippumattomia organisaatiorakenteista. - Prosessien suorituskykyä tulee arvioida aina asiakkaan (sisäinen tai ulkoinen) näkökulmasta. (Hannus, 2000, 41.)

10 6 Edellä mainitut periaatteet korostavat erittäin paljon asiakkuutta. Prosessiajattelussa on huomattava, että prosessien aliprosesseilla voi olla toimialasta riippuen paljonkin yrityksen sisäisiä asiakkaita, jotka toimittavat tuotostaan eteenpäin seuraaville sisäisille asiakkaille. Prosessin lopussa yrityksen ulkoinen asiakas saa koko prosessin tuotoksen eli outputin ja arvioi viimeisenä sen laadun. (Ks. kuvio 1.) Toimittaja Yrityksen perustoiminnot Asiakas Asiakkaan tarpeet RISTEILYTAPAHTUMAPROSESSI Tyytyväinen asiakas a a t a a t a a t a a a = asiakas t = toimittaja KUVIO 1. Esimerkki prosessiajattelun periaatteesta (Hannus 2000, 49) 2.1 Prosessien kuvaaminen Ongelmatilanteissa tee aina prosessin vuokaavio (Laamanen 2002, 213) Prosessikartta Yrityksen ydinprosessit voidaan kuvata prosessikartan avulla. Prosessikartta on viestinnän väline. Sen tulee auttaa ymmärtämään toimintaa, jolla tuotteet ja palvelut tuotetaan (Laamanen, 2002, 60). Prosessikartan avulla nähdään yrityksen ja sen sidosryhmien ydinfunktiot sekä niitä leikkaavat yrityksen ydinprosessit. Olemme luoneet M/S Nordic Princessin ydinprosesseista yksinkertaisen ja karkean prosessikartan siten, että ydinprosessien linkittymistä toisiinsa ei unohdettaisi, sillä prosessien toisiinsa kytkeytyminen saattaa joskus

11 jäädä kokonaan huomiotta. Jos näin käy, prosessiajattelun tarjoamat edut saattavat jäädä hyödyntämättä. (ISO laatujärjestelmäprojektien päivityskokemuksia 2003.) 7 Risteilijän ydinprosessien kytkeytyminen toisiinsa on prosessikartassa suunniteltu siten, että ydinprosessien ajallinen tapahtuminen voidaan päätellä niiden sijoittumisesta prosessikarttaan. Ylimmäinen ydinprosessi tapahtuu ydinprosesseista ensimmäiseksi ja alimmainen viimeiseksi. Prosessit voivat tapahtua kuitenkin myös samanaikaisesti. Prosessien samanaikaisuus tehostaa liiketoimintaa siten, että markkinointi - ja myyntiprosessi uusien asiakkaiden kanssa voi olla jo käynnissä sillä välin kun risteilytapahtumaprosessi on käynnissä toisten asiakkaiden kanssa. (Ks. Kuvio 2.) Toimittajat Risteilijä toimintoineen Asiakas Risteilykonseptien ja elämysten luomisprosessi Markkinointi- ja myyntiprosessi Risteilytapahtumaprosessi (FHTH) Asiakashallintaprosessi KUVIO 2. M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijän prosessikartta Vuokaavio Vuokaavioiden tehtävä on antaa yksilöllisempää informaatiota prosesseista kuin prosessikarttojen. Jotta kehittämisen kohteet voidaan kartoittaa paremmin, on ydinprosessit pilkottava pienemmiksi aliprosesseiksi ja tehtävä niistä vuokaaviot. Tällä tavalla prosessien kriittiset pisteet kehittämisen kannalta saadaan paremmin esiin.

12 8 Opinnäytetyön vuokaavioista selviää, ketkä ovat prosessin rooleissa, heidän tehtävä n- sä ja prosessin tapahtumien aikajärjestys. Pelkkä vuokaavio ei kuitenkaan pysty selittämään sisältämiään asioita lukijalleen, vaan vuokaavio myös niin sanotun käsikirjan, tekstin, joka selkeyttää aliprosessien kulkua lukijalle tarkemmin. Vuokaavioiden ja erilaisten havainnointikeinojen avulla olemme pystyneet kartoittamaan M/S Nordic Princessin kauden 2003 aliprosessien kulkua ja löytäneet kehittämisen kohteita, joita olemme pyrkineet parantamaan. Kauden 2003 perusteella olemme myös luoneet tiettyihin ydinprosesseihin lisää aliprosesseja, jotta risteilytoiminta saisi uusia ulottuvuuksia. M/S Nordic Princessin ydinprosessit koostuvat pienemmistä prosesseista, joita prosessiajattelun käytäntöjen mukaisesti kutsutaan aliprosesseiksi. Tässä risteilijän ydinprosessit muodostuvat aliprosesseista seuraavanlaisesti: 1) Risteilykonseptien ja elämysten luomisprosessi Tuotteiden ja ideoiden kehittäminen aliprosessina Ohjelmiston tuottaminen aliprosessina 2) Markkinointi- ja myyntiprosessi Markkinointi ja segmentointi aliprosessina Myyntitapahtuma aliprosessina Sähköinen alustava risteilyvaraus 3) Risteilytapahtumaprosessi (From Harbour To Harbour) Ruoka ja juoma aliprosessina 4) Asiakashallintaprosessi Palautejärjestelmä aliprosessina Asiakkaiden luettelointi aliprosessina 2.2 Prosessiajattelun hyödyt ja vaatimukset palvelukonseptin kehittämisessä Prosessien kehittäminen voi toimia parempaa palvelua tavoittelevan työkaluna varsin hyvin, sillä prosessien kehitystyö oikein tehtynä toimenpiteenä antaa avaimet toiminnan jatkuvaan parantamiseen. (Ks. kuvio 3.)

13 9 Prosessiajattelua käyttävän on toimeen ryhtyessään tunnustettava se, että prosessiajattelu on pitkäaikainen toimenpide. Jos haluaa toiminnassaan parempia tuloksia pitemmällä aikavälillä, on oltava valmis tunnistamaan yrityksen avainprosessit ja aliprosessit. Jatkuvaan parantamiseen prosessiajattelua käyttäen päästään seuraamalla ja mittaamalla prosessien kehittymistä ja toimintaa. Avainprosessit muodostuvat kuvaamaan prosesseja, organisoimaan toimintaa prosessien mukaisiksi ja arvioimaan neutraalisti prosessien kehittymistä ja toimintaa. Haasteena prosessien organisoinnissa on myös se, että muutostyö täytyy tehdä juuri oikeaan aikaan. 1. Avainprosessien ja aliprosessien tunnistaminen 2. Prosessien kuvaaminen 4. Prosessien jatkuva arviointi 3. Toiminnan organisointi prosessien mukaiseksi KUVIO 3. Prosessien jatkuvan parantamisen kehä (Laamanen 2002, 50) Laamanen (2002, 22) toteaa kirjassaan, että prosessien järjestämisen onnistuessa saadaan seuraavaa hyötyä: 1. Yhteistyö asiakkaan kanssa toimii hyvin, ja asiakas kokee saavansa hyvää palvelua. 2. Organisaatiossa toimivat ihmiset ymmärtävät kokonaisuutta, oman roolinsa ja sen, miten lisäarvo tuotetaan läpi organisaation. 3. Toiminnan kehittäminen perustuu organisaation kokonaistavoitteisiin ja asiakkaiden tarpeisiin. Ennen kehittämistyötä on tunnistettava ydinprosessit ja analysoitava, mistä aliprosesseista ydinprosessit koostuvat, sillä yleensä kehittämistyö tapahtuu juuri aliprosesseja parantamalla. Samalla voidaan kartoittaa myös niitä aliprosessin tapahtumia, joista ei ole arvoa koko prosessia ajatellen.

14 Nämä niin sanotut turhat tapahtumat eliminoimalla saadaan tehostettua prosesseja. Tarkoituksena on siis tehdä oikeita asioita oikealla tavalla. (Hannus 2000, ) 10 Voidaan todeta, että jatkuvan prosessien kehittämisen ja sitä kautta hyvän kokonaispalvelun tuloksena prosessiajattelua hyödyntävät yritykset voivat saavuttaa asiakkaiden tyytyväisyyden. Asiakastyytyväisyys johtaa hyvään kannattavuuteen ja yrityksillä on mahdollisuuksia panostaa yrityksen suorituskyvyn parantamiseen; seuraa hyvä kierre. (Ks. kuvio 4.) korkealaatuiset tuotteet ja palvelut panostukset osaamisen kehittämiseen sitoutunut henkilökunta tyytyväiset asiakkaat panostukset suorituskyvyn parantamiseen hyvä kannattavuus KUVIO 4. Hyvä kierre (Hannus 2000, 72)

15 11 3 M/S NORDIC PRINCESS SISÄVESIRISTEILIJÄ M/S Nordic Princess on Lahdessa vuonna 1999 rakennettu 21 -metrinen avomerikelpoinen sisävesiristeilijä. (Ks. kuvio 5.) Risteilijän kotisatama on Lahden Vesijärven satama. Alus on rekisteröity kolmellekymmenelle matkustajalle. KUVIO 5. M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijä Asiakastiloja laivalta löytyy aurinkokansi, salonki, saunatilat sekä keskikannella ohjaamo josta asiakkaat voivat seurata kapteenin ja kokin työskentelyä. Laivan keittiötyöskentelytilat Laivaa rakennettaessa ei keittiötyöskentelytiloja ole suunniteltu ammattikäyttöä varten. Aikaisemmin se on palvellut esivalmistettujen ruokien kuumennuspaikkana. Laivakeittiö on avomallinen ja työskentelylattiapinta-alaa siinä on n. 1 m². (Ks. kuvio 6 sekä liite 1.) KUVIO 6. Työskentelyä laivan avokeittiössä

16 12 Risteilytoimintaa varten laivan keittiöön asennettiin kaksipaikkainen kaasuliesi. Etuna kaasuliedessä on kuumennustehon nopea säätömahdollisuus, haittapuolena käytön aiheuttama säteilylämpö keittiötyöskentelytilaan. Tuotteiden kypsennys keittiössä tapahtui pannukypsennyksen lisäksi kiertoilmauunilla (mitat [cm]: 60 [l] x 50 [k] x 50 [s]). Säilytystilaa keittiöstä löytyi riittävästi lukuisista kaapeista. Kaikki kuivaraaka-aineet saatiin pidettyä keittiössä käden ulottuvilla. Kylmäsäilytystä varten laivan keittiössä on 24/220 voltilla toimiva 80 -litrainen jääkaappi. GranVista Oy Kaudella 2003 risteilytoiminnasta vastasi jyväskyläläinen GranVista Oy. Risteilytoimintaa koordinoitiin Jyväskylästä käsin, risteilyiden tapahtuessa Lahden alueella. Yrityksen organisaatiorakenne GranVista Oy on pieni yritys. Toimitusjohtajan lisäksi yrityksessä työskentelee yksi vakituinen työntekijä. Koimme tämänkaltaisen organisaation toimivana risteilytoimintaa toteutettaessa, koska toimintaympäristö tuolloin saatiin pidettyä riittävän tiiviinä. Organisaatiorakenne on oheisen kuvion mukaan jaettu kiinteistökokonaisuuksien ja risteilypalveluiden tuottamiseen. (Ks. kuvio 7.) Toiminnan johtaminen Toimitusjohtaja Yleispalvelut ja markkinointi Toimistosihteeri Kiinteistökokonaisuuksien tuottaminen Risteilypalveluiden tuottaminen Tilausristeilyt Kapteeni Risteilyemäntä Ruokatuotannosta vastaava (Baarimestari) KUVIO 7. GranVista Oy:n organisaatiokartta

17 13 Toimitusjohtaja toimi laivanvarustajana. Hänen kanssaan käytiin kauden alkuvaiheessa neuvotteluita mm. risteilypakettien hinnoittelusta ja markkinoinnista. Toiminnan alkuvaiheessa hän valtuutti sihteerin, risteilijän ruokatuotannosta vastanneen henkilön sekä kapteenin toimimaan itsenäisesti risteilyitä hoidettaessa. Henkilökunta koki itsenäisen työskentelyn positiiviseksi, koska vastuun jaon myötä myös itseluottamus va h- vistui risteilytoimintaa kohtaan, ja tämän avulla tahto pyrkiä hyviin tuloksiin voimistui. Toimistosihteerin kautta kulki risteilytoiminnan aikana kaikki risteilyitä koskeva tieto. Sihteeri lähetti henkilökunnalle sähköpostitse mm. alustavat risteilyvaraukset, jotka varmistettiin myös puhelinsoitoin. Tiedon saatuaan risteilyhenkilöstö sopi keskenään risteilyn kulusta ja käytännön asioista, kuten laivalla työskentelystä sekä toiminnasta ennen ja jälkeen risteilyä. Kapteeni itse asuu Lahdessa joten hänen oli mahdollista tehdä laivalla erinäisiä toimenpiteitä jo hyvissä ajoin ennen risteilyä. Risteilyemäntä sekä ruokatuotannosta vastaava ja tarvittaessa myös baarimestari kulkivat aina risteilyajankohtana Jyväskylästä Lahteen operoimaan. Risteilytoiminta bisnesalueena GranVista Oy:n risteilytoiminnan liikeideana on ollut tuottaa korkeatasoista sisävesiristeilytoimintaa sen pääkohderyhmänä ollen yritysasiakkaat. Optimaalinen asiakasryhmäkoko, johon pyrittiin, oli maksimissaan 15 asiakasta. Tuo l- loin toiminta risteilijän tarjoamien kapasiteettien rajoittaessa pystytään pitämään korkeatasoisena Viimekautinen risteilyjakso oli promootioluontoinen, tarkoituksena aloittaa liiketoiminta uudella bisnesalueella. Ensimmäisestä risteilykaudesta ei lähdetty missään va i- heessa tekemään tuloksellisesti kovatasoista, vaan tuotoilla pyrittiin kattamaan uuden bisnesalueen rakentamisesta aiheutuneet välittömät kustannukset, sekä tietyt muuttuvat ja kiinteät kustannukset. Välittömillä kustannuksilla tarkoitamme investointeja, joita tuli tehdä risteilyiden mahdollistamiseksi. Näitä olivat pääasiallisesti laivan keittiön varustamisesta sekä kylmälaitteiden ja äänentoistolaitteiden investoinneista aiheutuneet kustannukset.

18 4 RISTEILYKONSEPTIEN JA ELÄMYSTEN LUOMIS- PROSESSI 14 Risteilyt M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä koostuvat ruoan, juoman ja elämysten yhdistämisestä. Tässä luvussa tutkitaan, mitä termi elämys tarkoittaa ja miten elämyksiä voidaan luoda sekä mitkä voisivat olla elämysten raaka-aineita sisävesiristeilijällä. Työssämme risteilykonseptien ja elämysten luominen vaatii tekijöiden innovatiivisuutta ja ideointikykyä. Prosessia pystytään työstämään teoriatasolla, ja työskentelyä pystytään ylläpitämään jatkuvasti erilaisissa ympäristöissä. 4.1 Elämyksellisyys Järjestämällä elämyksiä voidaan parantaa saavutuksia, saavuttaa jopa parhain mahdollinen tulos. Elämykset vetoavat tunteeseen. Tunteilla, asenteilla ja suhteilla on ratkaiseva merkitys myös liike-elämässä. Elämys on yksilöllinen, voimakas ja todellinen asiakkaan tai työntekijän alitajunnassa tapahtuva kokemus, jonka vaikutukset voivat olla hyvinkin kauaskantoiset. Rahapalkinto kulutetaan nopeasti, tavarapalkinto häviää muiden tavaroiden joukkoon, mutta elämys voi olla ikimuistoinen, saajalleen ainutlaatuinen asia, joka motivoi työskentelemään kohti tavoitteita ja kantaa vielä elämyksen kokemisen jälkeenkin. (Lassila 2002, 17.) Elämys terminä Elämys on voimakkaasti vaikuttava kokemus, tapahtuma tai jotain muuta, joka tekee ihmisen mieleen voimakkaan vaikutuksen. Elämys on siis yksi kokemuksen tyyppi. On kuitenkin huomattava, että elämys on aina kokemus, mutta kokemus ei ole aina elämys. (Lüthje 2001, 14.) Mikä tekee kokemuksesta elämyksen? Sen ratkaisee tilanteen kokija subjektiivisesti käsitellessään tilanteita mielessään. Toisille sama risteilytilanne voi olla pelkkä kokemus, mutta toisille sama tilanne ylittää kokemuksen ja elämyksen häilyvän rajan. Elämyksen kokijan kannalta hyödykkeet, tavarat ja palvelut vaikuttavat ulkoisesti, kun taas elämykset ovat luonnostaan persoonallisia. Elämykset siis esiintyvät ainoastaan yksilön mielessä tunnetasolla, fyysisellä tasolla, älyllisellä tasolla ja jopa hengellisellä tasolla. (Lassila 2002, 17.)

19 15 Elämystä ja palvelua voidaan verrata keskenään. Elämystä ei voi tilata, varata eikä noutaa, kuten esimerkiksi konkreettisen tavaran tai palvelun. Elämyksen erottaa muista tuotteista se, että se on mieleenpainuva. Elämys on tilannesidonnainen ja ainutkertainen, kuten palvelukin. Elämys koostuu tapahtumista, jotka usein seuraavat toisiaan prosessina. Elämykset voivat olla yksittäisiä, silmänräpäyksellisiä tai ne voivat olla pitkään jatkuvia, kuten esimerkiksi matkaelämys. Elämys vaatii sekä fyysisen että mentaalisen läsnäolon toteutuakseen. Ostaessaan elämyksen asiakas maksaa siitä, että voi kuluttaa aikaa ja nauttia sarjasta mieleenpainuvia tapahtumia, jotka yritys asettaa näyttämölle. Koska elämys on subjektiivinen kokemus, ei matkailuelämystä voida yrityksissä tuottaa, mutta elämysten syntymiselle voidaan tarjota sopivat olosuhteet (Komppula 2002, 47). Elämyksissä aistit mukana Elämyskokemuksessa aistit ovat aina mukana. Joillekin riittää pelkkään yhteen aistiin perustuva kokemus, joku toinen tarvitsee elämyksen kokemiseen kaikki aistinsa. Jotta aistit voivat virittäytyä elämyksen kokemiseen, on sen kokijan oltava aktiivinen. Elämyskokemuksen aikana aistit aktivoituvat erilaisten virikkeiden ansiosta ja täydellinen kokemisen huippu tapahtuu kaikkien aistien ollessa aktiivisia. Elämys on rakennettava niin, että tuoteidea sisältää kaikkien viiden (haju, kuulo, maku, näkö ja tunto) aistin käyttämisen. Sekä visuaaliset että kokemukselliset elementit on yhdistettävä vaihtelevaksi kokonaisuudeksi, jossa kokemuksen voimakkuus vaihtelee tuotteen keston aikana. On rakennettava huippuhetkiä, mutta annettava asiakkaalle mahdollisuus myös kokemusten sulattamiseen. (Asunta, Brännare-Sorsa, Kairamo & Matero 2003, 240.) Ruoan merkitys elämystuotteessa korostuu voimakkaasti. Elämyksen raaka-aineet Elämykset voidaan eritellä niiden raaka-aineiden perusteella. Risteilyjen elämykset (E) yleensä koostuvatkin fyysisistä elementeistä (F), mentaalisista elementeistä (M) ja sosiaalisista elementeistä (S). Perusraaka-aineet risteilijällä elämysten toteuttamiseen ovat esimerkiksi: Fyysiset elementit, joihin sisältyvät: - rakennettu palveluvarustus - maisemat - esineet

20 16 Mentaaliset elementit, joihin sisältyvät: - merkit - merkitykset - kulttuuriyhteydet - henkilökohtaiset tunnot Sosiaaliset elementit, joihin sisältyvät: - sosiaaliset verkot - sosiaaliset kontaktit Raaka-aineita voidaan yhdistellä ja tuloksena voi olla seuraavanlaisia sekoituksia: - Fyysinen + Mentaalinen esimerkki: mielen harmonia järvimaiseman rauhoittavassa kauneudessa - Fyysinen + Sosiaalinen esimerkki: risteilyllä olo tai hauskanpitäminen ryhmän jäsenenä - Sosiaalinen + Mentaalinen esimerkki: matkaseuran mieleen jäävä vaikuttavuus - Fyysinen + Sosiaalinen + Mentaalinen esimerkki: ryhmässä tehdyn risteilymatkan kokonaisvaltaiset muistikuvat (Ks. Kuvio 8.) Sosiaalinen + Mentaalinen Sosiaalinen Fyysinen + Sosiaalinen ELÄMYS Mentaalinen FYYSINEN + SOSIAALINEN + MENTAALINEN Fyysinen + Mentaalinen Fyysinen KUVIO 8. Elämysten raaka-aineympyrä risteilyillä

21 4.1.2 Elämykset risteilijällä 17 Elämysmatkailu on elämyksiä tuottavien tuotteiden vetovoimaisuuteen perustuvaa matkailua, jossa majoitus- ja ravitsemisala sekä kuljetus ovat sivuroolissa. Matkatuote rakennetaan tuottamaan henkisiä tai fyysisiä kokemuksia, joista jäävät muistot ovat pysyviä. Elämysmatkatuote on hyödyke, joka kohottaa matkailijan kokemuksen korkealle arkipäivän yläpuolelle. Elämystuotteet ovat tuotteita ihmisille, joille tavanoma i- set tavarat ja palvelut eivät enää riitä. (Asunta ym. 2003, 251.) Nykyisin elämyksiä pyritään räätälöimään asiakaskunnan mukaisesti (Saarinen 2002, 18). Tuotteiden räätälöinnistä käytetään nykyään myös nimitystä kameleonttitoiminta, jolloin tuotteesta pyritään tekemään asiakkaan näköinen. M/S Nordic Princessillä tavoitteena on, että jokainen risteily olisi asiakkaille aina uusi elämys. Elämysten toteuttamisessa on käytettävä hyväksi luovuutta ja luotava sellaisiakin elämyksiä, joita ei välttämättä missään eikä koskaan ole vielä tehty. Risteilijätoimintaa käsiteltäessä voidaan toiminta sisällyttää toimintakentältänsä elämystalouteen kuuluvaksi, jolloin hyödykkeisiin rakennetaan lisäarvo lisäämällä niiden elämyksellisyyttä. Tämä vaatii myös palvelun tuottajilta ja markkinoijilta kokonaan uusia valmiuksia. Ei riitä, että osataan tehdä tavaroita tai asioita vaan on myös ymmärrettävä, miten asiakas kokee palvelun ja mitä elämyksellisyys pohjimmiltaan merkitsee. Asiakas aktiiviseksi elämystentuottamisessa Kuten monet matkailutuotteissa tuottajat, myös M/S Nordic Princessillä hyödynnetään risteilyasiakkaiden aktiivisuutta ja halua osallistua elämyksen luomiseen, jotta erilaisia elämyksiä saadaan toteutettua. Asiakkaan aktivoiminen alkaa siitä, kun asiakas on ensimmäistä kertaa kosketuksissa yritykseen. Asiakkaalla saattaa olla tavoitteena luoda risteilijällä itsensä näköinen elämys, jonka toteuttamisen risteilijä henkilökuntineen mahdollistaa. On tärkeää tietää etukäteen, minkälaisia asiakkaita risteilylle osallistuu, jotta elämyksien voimakkuus voidaan kohdistaa oikealla tavalla asiakkaille.

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö 1 PROSESSIJOHTAMINEN Prosessijohtamisen tavoitteet eivät sinänsä eroa yleisistä johtamisen tavoitteista, joita ovat mm: hyvä taloudellinen tulos asiakkaiden tyytyväisyys korkea tuottavuus oman henkilöstön

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista

Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista Katriina Valminen ja Jesse Valtanen Asiakaslähtöisyys palveluinnovaa3oissa suuret puheet, pienet teot? 4.10.2012 Esityksen sisältö PALVELUJEN

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON YHTEYS MATKAILUUN

KULTTUURITUOTANNON YHTEYS MATKAILUUN KULTTUURITUOTANNON YHTEYS MATKAILUUN Pekka Uotila Kulttuuri kyydittää -raportti http://tuottaja2020.metropolia.fi/ KULTTUURITUOTTAJA Välittäjäammatti Kulttuurikokemus, -taito, -asenne ja -tieto Tuotantokokemus,

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012 PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT Hankemaailman paradokseja Jos ei ole tuotetta, ei ole mitään tuotteistettavaa Mutta jos tuote on Tuotteistaminen tarkoittaa sitä työtä, jonka tuloksena

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Hanna-Riina Vuontisjärvi Projektipäällikkö/ Palvelumuotoilija Lapin yliopisto, Taiteiden Tiedekunta hanna-riina.vuontisjarvi@ulapland.fi Mitä palvelumuotoilija

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013

VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013 VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013 PÄIVÄN TAVOITE ON RAKENTAA VENÄLÄISILLE MATKAILIJOILLE SUUNNATTU TUOTTEISTETTU PALVELU. TUOTTEISTAMISEN LÄHTÖKOHTA UUDENMAAN MATKAILUUN Suomi on

Lisätiedot

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS sivu 1 hankevastaava Pirjo Korjonen p. +358 40 301 2417 pirjo.korjonen@proagria.fi ProAgria Pohjois-Karjala PL 5, Koskikatu 11 C 80101 JOENSUU www.proagriapohjois-karjala.fi www.kareliaalacarete.fi MARKKINOINTIKANAVAT

Lisätiedot

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Hyvinvointimatkailun kehittämisstrategia 2014-2018 Otteita tutkimuksesta Suomi hyvinvointimatkailun kohdemaana (Itä-Suomen yliopisto) Liisa Renfors 04.12.2014 Haikon

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT

MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT MATKAILUSSA 4 TÄRKEINTÄ? YHTÄ PITÄÄ LISÄTÄ YHTÄ PITÄÄ VÄHENTÄÄ YHDEN PITÄÄ OLLA KUNNOSSA TÄRKEINTÄ

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä

Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä Visio- ja uutispäivä Toimitusjohtaja Elintarviketeollisuusliitto ry Tämä ei ole uutinen: Innovatiivisuus on ja on aina ollut kehittyvän yrityksen

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Ryhmäraportti Jenni Kämäri, Anne Laitinen, Anssi Louet, Päivi Mäkimartti, Katri Åström Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Tradenomi (AMK) KEMI/TORNIO 2012

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi?

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? POROA VAI BURGERIA Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? Suomalainen ruokaperinne Kropsua, hapanleipää, karjalanpaistia

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu klo 15.45-16.15 EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu Tekn.lis. Jarmo Hallikas, Falcon Leader Oy 2 Innovaatiojohtamisen standardi CEN/TS 16555 Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä

Lisätiedot

PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE

PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE 29.10.2015 KTT Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu Uudenlaisen palvelun kokeilu on haastavaa Kenelle tämä sopii? Mitä tähän kuuluu? Onko tämä hyvä

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI Juha Sarviaho Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa Yritysilmeen luominen ja tuotemerkin kehittäminen Muutokset toimintaympäristössä

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

1. KYSYMYS. Mallivastaus (1. kysymys, s. 312)

1. KYSYMYS. Mallivastaus (1. kysymys, s. 312) Liiketaloustieteen valintakoekysymykset 2015, HY/maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (teoksesta Viitala Riitta ja Jylhä Eila: Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän liiketoiminnan perusta, 2013). 1. KYSYMYS

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Pekka Kantola, OBN, 2015 Tervetuloa kehittämään liiketoimintaa kanssamme LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN ASIANTUNTIJA Perinteiset ja teknologiatoimialat PROFESSIONAL Oulu

Lisätiedot

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA MIEHETTAVARATALONASIAKKAINA AnttilaOy:nvalikoimankehittäminen HeliHeikkinen Opinnäytetyö Huhtikuu2011 Vaatetusalankoulutusohjelma Kulttuuriala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Julkaisunlaji Opinnäytetyö Päivämäärä

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy 1 . KAIKKI MUUTTUU Ansaintalogiikka on muuttumassa tavaroiden saatavuuden

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

Jalostaminen ja kehittäminen Yhdisteleminen (osaamisten, näkökulmien ja ideoiden)

Jalostaminen ja kehittäminen Yhdisteleminen (osaamisten, näkökulmien ja ideoiden) TAVOITE TÄNÄÄN Jalostaminen ja kehittäminen Yhdisteleminen (osaamisten, näkökulmien ja ideoiden) Jalostamista tukevan tutkimuksen suunnittelua Pohdimme esillä olevien terveysliikuntakonseptien kautta tutkimuskentältä

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Esityksen sisältö 1. Aineeton pääoma 2. Miksi vapaaehtoiskysely?

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 AKL 4.4.2014 Tiedolla johtaminen Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 Hieman taustaa Itsestäni : Kenneth Ekström 050-5700605 Usean vuodan kokemus autoalasta Eri tehtäviä vähittäiskaupassa Eri organisaatioissa

Lisätiedot

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5.

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5. Toimitusjohtaja SUUNNITELMA 08.03.2012 HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tavoitteet 3. Kehittämiskohteet 4. Organisaatio 5. Toteutus 6. Aikataulu 7. Rahoitus

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Digimyrsky ja palvelumuotoilun osallistavia menetelmiä Reetta Kerola, Hanna Yli-Korpela Maarit Heikkinen.

Digimyrsky ja palvelumuotoilun osallistavia menetelmiä Reetta Kerola, Hanna Yli-Korpela Maarit Heikkinen. Digimyrsky ja palvelumuotoilun osallistavia menetelmiä 6.6.2017 Reetta Kerola, Hanna Yli-Korpela Maarit Heikkinen http://contentunion.net/ Päivän pähkinät 9.00-9.30 Opetellaan palvelumuotoilun yhteisöllisten

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ.

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. Toimintaperiaatteemme Maailma kehittyy koko ajan. Yksi menestyksekkään liiketoiminnan kulmakivistä on tämän kehityksen mukana

Lisätiedot

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin Oskari Lammi 1 Asiakastyytyväisyys mitä ja miksi Asiakas määrittelee hyvän ja huonon palvelun laadun. Jos palvelun laatu ei tyydytä asiakasta, on hänen

Lisätiedot

On siinä omanlaistansa tunnelmaa, kun ympärillä on 100-vuotista historiaa.

On siinä omanlaistansa tunnelmaa, kun ympärillä on 100-vuotista historiaa. On siinä omanlaistansa tunnelmaa, kun ympärillä on 100-vuotista historiaa. www.acravintolat.fi ARTS & CRAFTS RESTAURANTS OY:N ASIAKKAAT VOIVAT NAUTTIA NYKYAJAN MUKAVUUKSISTA MENNEEN AJAN HENGESSÄ. www.acravintolat.fi

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE Tällä lomakkeella yrittäjä voi Pohjanlahden Rantatien tavaramerkin käyttöoikeutta. Hakemuslomake sisältää kysymyksiä tuotteen, palvelun tai kohteen laadusta,

Lisätiedot

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio Asta Bäck Sosiaalisen median mahdollisuuksia Palvelu voi rakentua kokonaan käyttäjien tuottaman aineiston ja käyttäjien aktiviteetin ympärille Flickr

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012 Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa 1 -tutkimushanke: Hyviä käytäntöjä innovaatiojohtamiseen julkisella palvelusektorilla Miten palveluja voidaan kehittää

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

PALVELUTRENDEJÄ VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN SONJA PAJU 26.4.2013

PALVELUTRENDEJÄ VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN SONJA PAJU 26.4.2013 VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN SONJA PAJU 26.4.2013 PALVELUTRENDEJÄ Kaivataan erityisesti hyvinvointiin, terveyteen ja hemmotteluun liittyviä uusia tuotteita. Kylpylät, risteilyt ja kaupunkilomapaketit

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

SataSPIN. Prosessien parantaminen verkostoitumalla. Porin korkeakouluyksikkö, TTKK

SataSPIN. Prosessien parantaminen verkostoitumalla. Porin korkeakouluyksikkö, TTKK SataSPIN Prosessien parantaminen verkostoitumalla Porin korkeakouluyksikkö, TTKK Ohjelmistoasiantuntemuksen keskus Centre of Software Expertise - CoSE Timo.Varkoi@pori.tut.fi http://www.pori.tut.fi SPI

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Muuttuva markkinointi muuttuvat tiedontarpeet. Päivi Voima Senior Researcher Hanken

Muuttuva markkinointi muuttuvat tiedontarpeet. Päivi Voima Senior Researcher Hanken Muuttuva markkinointi muuttuvat tiedontarpeet Päivi Voima Senior Researcher Hanken Missä olemme tänään? Riippuu keneltä kysyy Myynti 4P Customer experience Segmentointi B2C CRM Asiakkuudet Palvelut Sosiaalinen

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

Certified Foresight Professional

Certified Foresight Professional Certified Foresight Professional Kenelle? Strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa vastaavissa edelläkävijä- ja kehittämistehtävissä työskentelevät. Sopii myös johdolle, päälliköille

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 1 TAVOITTEET HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Kun suoritat hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon, sinä: - osaat palvella suomalaisia ja ulkomaisia asiakkaita - osaat tehdä

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

Tuotteistaminen, kannattavuus ja tuottavuus museoissa. Kimmo Levä, FM, MBA Museonjohtaja Mobilia

Tuotteistaminen, kannattavuus ja tuottavuus museoissa. Kimmo Levä, FM, MBA Museonjohtaja Mobilia Tuotteistaminen, kannattavuus ja tuottavuus museoissa Kimmo Levä, FM, MBA Museonjohtaja Mobilia Kenelle ja mitä osaamista museot voivat tuotteistaa ja tarjota? MUUTOKSEN PROSESSI 1. ERILAISET TULOKSET

Lisätiedot

1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26

1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26 SISÄLTÖ 1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26 2. WELLNESS TAPA AJATELLA, ELÄÄ JA MATKUSTAA 39 Wellness terveysmatkailun

Lisätiedot

Etnografia palvelumuotoilun lähtökohtana

Etnografia palvelumuotoilun lähtökohtana People-centric problem solving Etnografia palvelumuotoilun lähtökohtana Gemic on strategiseen tutkimukseen, ihmislähtöisiin innovaatioihin ja liiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut konsulttitoimisto.

Lisätiedot

Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010)

Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010) METSÄ HYVINVOINTI- MATKAILUN KOHTEENA Arja Kinnunen Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010) Luonto voi

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

SIPOC ja Arvovirtakartta työskentely - Ohje

SIPOC ja Arvovirtakartta työskentely - Ohje SIPOC ja Arvovirtakartta työskentely - Ohje 1. Riittävän aihealueen osaamistason varmistaminen. Käsitteiden ja työkalujen esittely Asiakasarvo ja prosessitehokkuus SIPOC Arvovirtakartta. Työkalujen käyttöohjeet

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot