YDINPROSESSIT M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YDINPROSESSIT M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä"

Transkriptio

1 YDINPROSESSIT M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä Mikko Hildén Iikka Sirén Opinnäytetyö Syyskuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Service Management Tekijä(t) HILDÉN, Mikko SIRÉN, Iikka Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä Julkaisun kieli 92 Suomi Luottamuksellisuus Salainen saakka YDINPROSESSIT M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä Koulutusohjelma Palvelutuotannon ja -johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja MERTANEN, Enni Toimeksiantaja(t) Granvista Oy / Eero Hildén Tiivistelmä Työn tavoitteena oli tarkastella, millä tavalla prosessiajattelun periaatteita voidaan teoriassa hyödyntää M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijän toiminnan kehittämiseksi ja tätä kautta parantaa risteilijän tarjoamia palveluja. Prosessiajattelun lisäksi tavoitteena oli tutkia, käsitellä ja kehittää risteilijän ydinprosesseihin olennaisesti liittyviä tekijöitä. Tutkimuksessa käytettiin laadullista, tekijöiden omiin kokemuksiin ja erilaisiin tietolähteisiin pohjautuvaa tutkimusotetta, ja tutkimuksen näkökulmana oli lähinnä yrityksen näkökulma asiakkaita kuitenkaan unohtamatta. Työ toteutettiin siten, että työskentelimme itse kaudella 2003 M/S Nordic Princessilla, jolloin saatiin riittävä informaatiopohja risteilijän toiminnasta. Kesän aikana mietittiin, että risteilijälle voitaisiin ideoida ja toteuttaa kehityskelpoisia suunnitelmia. Ne haluttiin tehdä tavallisesta kehittämistoiminnasta poikkeavalla tavalla, jolloin prosessiajattelu oli kyseiseen tehtävään sopiva tarjoten samalla uudenlaisia haasteita. Tutkimustyö tapahtui kokonaisuudessaan kesän 2003 ja kesän 2004 välisenä aikana. Tulokset yllättävät sikäli, että yleensä teollisuuteen sovellettuja prosessiajattelun periaatteita voidaan soveltaa myös sisävesiristeilijän toimintojen kehittämiseen. Tärkein tuloksista on se, että prosessiajattelu tarjoaa erinomaiset työkalut sisävesiristeilijän ongelmankartoitustilanteisiin ja pienillä prosessien korjauksilla voidaan saada aikaan parempia palveluja. Avainsanat (asiasanat) prosessiajattelu, ydinprosessi, aliprosessi, elämys, sisävesiristeilijä Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Service Management Author(s) HILDÉN, Mikko Type of Publication Bachelor s thesis SIRÉN, Iikka Pages 92 Language Finnish Confidential Title CORE PROCESSES At the M/S Nordic Princess lake cruiser Degree Programme Degree Programme in Service Management Until Tutor(s) MERTANEN, Enni Assigned by Granvista Oy / Eero Hildén Abstract The purpose of this there was to investigate how the principles of process thinking could be utilized in theory to develop the operations of a lake cruiser and this way to improve the services of the cruiser. Another aim was to consider, analyse and improve the factors essentially connected with the cruiser s core processes. The method chosen was the qualitative research based on the writers own experiences and on different sources of information. The focus of the investigation was mainly on the aspect of the company without forgetting the customers. In order to realize the study, we worked on the M/S Nordic Princess lake cruiser during the season 2003 when the adequate information of the cruiser s operation was gained. During the summer it was considered that development plans for the cruiser could be created and realized in the future. Developing the plans was wished to be done in a different way from the usual, therefore process thinking was suitable for this case offering new type of challenges. The study was completed between summer 2003 and summer The results were somewhat surprising. The principles of process thinking usually used in mechanical industry can be adapted also when developing the lake cruiser s functions. The main result was that process thinking offers excellent tools for the problem solving situations on the cruiser and by minor improvements of the processes better services can be achieved. Keywords process thinking, core process, experience, lake cruiser Miscellaneous

4 Järviristeilyjen puitteissa korkeatasoista ruoka-, juoma- ja elämystoimintaa hyvällä maulla höystettynä.

5 SISÄLTÖ 1 1 JOHDANTO PROSESSIAJATTELU PROSESSIEN KUVAAMINEN Prosessikartta Vuokaavio PROSESSIAJATTELUN HYÖDYT JA VAATIMUKSET PALVELUKONSEPTIN KEHITTÄMISESSÄ M/S NORDIC PRINCESS SISÄVESIRISTEILIJÄ RISTEILYKONSEPTIEN JA ELÄMYSTEN LUOMISPROSESSI ELÄMYKSELLISYYS Elämys terminä Elämykset risteilijällä TUOTTEIDEN JA IDEOIDEN KEHITTÄMINEN ALIPROSESSINA Matkailuyrityksen tuotekehitystyö Tuotteiden ja ideoiden kehittäminen kaudella Tuote- ja ideakehitys -aliprosessin kehittäminen OHJELMISTON TUOTTAMINEN ALIPROSESSINA OHJELMISTON TUOTTAMISALIPROSESSIN KEHITTÄMINEN MARKKINOINTI - JA MYYNTIPROSESSI KENELLE, MITÄ, MITEN - M/S NORDIC PRINCESSIN MARKKINOINTI MARKKINOINTI JA SEGMENTOINTI ALIPROSESSINA Markkinointi ja asiakkaiden segmentointi kaudella Mainontakeinot ja -kohteet tulevaisuuden risteilytoiminnassa MYYNTITAPAHTUMA ALIPROSESSINA Myyntitapahtuma kaudella Myyntitapahtuma tulevaisuudessa SÄHKÖINEN ALUSTAVA RISTEILYVARAUS RISTEILYTAPAHTUMAPROSESSI (FHTH) RISTEILYTAPAHTUMA ASIAKASPALVELUN KANNALTA Risteilytapahtuma kannustematkailuna Kannustematkailun hyödyt asiakkaalle RISTEILYTAPAHTUMAN KULKU KÄYTÄNNÖSSÄ...51

6 2 6.3 RUOKA JA JUOMA ALIPROSESSINA Asiakkaiden mukaantulo prosessiin Ruoka- ja juoma-aliprosessin kehittäminen ASIAKASHALLINTAPROSESSI PALAUTEJÄRJESTELMÄ ALIPROSESSINA ASIAKKAIDEN LUETTELOINTI ALIPROSESSINA TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN REALISMI KUSTANNUKSET MUUTOSTYÖN KYSYMYKSET ENNEN TYÖTÄ, TYÖN AIKANA Aiheen määrittäminen Vuokaavioiden piirtäminen TYÖN JÄLKEEN...73 LÄHTEET...75 LIITE 1. M/S NORDIC PRINCESSIN POHJAPIIRUSTUKSET...77 LIITE 2. RISTEILYHINNASTO KAUDELLA LIITE 3. KAUDEN 2003 KESÄMENU...79 LIITE 4. KAUDEN 2003 SYYSMENU...80 LIITE 5. ALKUPALAPÖYDÄN ANTIA, SUOSITTELUMENU LIITE 6. KAUDELLE 2003 LAADITTU RISTEILYSOPIMUS...82 LIITE 7. KAUDELLE 2003 LAADITUT MATKAILUPALVELUIDEN VARAUSEHDOT...83 LIITE 8. KAUDELLE 2004 SUUNNITELTU RISTEILYVARAUSKAAVA KE...85 LIITE 9. KAUDELLE 2004 SUUNNITELTU PALAUTEKAAVAKE...89 LIITE 10. KAUDELLE 2003 SUUNNITELTU MARKKINOINTIESITE...92

7 3 KUVIOT KUVIO 1. Esimerkki prosessiajattelun periaatteesta (Hannus 2000, 49)...6 KUVIO 2. M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijän prosessikartta...7 KUVIO 3. Prosessien jatkuvan parantamisen kehä (Laamanen 2002, 50)...9 KUVIO 4. Hyvä kierre (Hannus 2000, 72)...10 KUVIO 5. M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijä...11 KUVIO 6. Työskentelyä laivan avokeittiössä...11 KUVIO 7. GranVista Oy:n organisaatiokartta...12 KUVIO 8. Elämysten raaka-aineympyrä risteilyillä...16 KUVIO 9. Tuotteiden ja ideoiden kehittäminen kaudella KUVIO 10. Uuden palvelun kehitysprosessi (Komppula & Boxberg 2002, 98)...26 KUVIO 11. Ohjelmiston tuottaminen kaudella KUVIO 12. Risteilijätoiminnan markkinointi kaudella KUVIO 13. M/S Nordic Princessille suunnitellut markkinointiviestintäkeinot ja - kohteet tulevaisuudessa...38 KUVIO 14. Risteilypakettien myyntiprosessi kaudella KUVIO 15. Myyntitapahtumaprosessi tulevaisuudessa...45 KUVIO 16. Alustavan risteilyvarauksen sähköinen varausprosessi...47 KUVIO 17. Risteilytapahtuman kulku käytännössä Kaudella KUVIO 18. Ruoka- ja juomaprosessi kaudella KUVIO 19. Ruoka- ja juoma-aliprosessi tulevaisuudessa...59 KUVIO 20. Palautejärjestelmän toiminta...63 KUVIO 21. RJE -konsepti...74

8 4 1 JOHDANTO Prosessien mielenkiintoisessa maailmassa on ongelmia ja epäkohtia. Tässä opinnäytetyössä käsittelemme M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijän ydinprosesseja ja niistä muodostuvia aliprosesseja. Emme ole prosessiajattelun asiantuntijoita, kuten esimerkiksi prosesseista teoksia kirjoittaneet Kai Laamanen (2002) ja Jouko Hannus (2000), mutta olemme pyrkineet soveltamaan heidän esittelemiään ideoita ja neuvoja siitä, miten prosessiajattelua voidaan hyödyntää erilaisissa tilanteissa. Nämä erilaiset tilanteet voisivat tapahtua sisävesiristeilijällä ja täten antaa uuden näkökulman prosessiajattelun hyödyntämiselle. Tämän opinnäytetyön tutkimusmenetelmät pohjautuvat omiin kokemuksiimme risteilykaudelta 2003, jolloin Mikko Hildén työskenteli kyseisellä sisävesiristeilijällä koko kesän ja Iikka Sirén työskenteli siellä syksyllä Tämä antoi erinomaisen pohjan käsitellä aihetta. Jotta pystyimme jalostamaan kokemuksiamme prosessiajattelun maailmaan sopivaksi, tarvitsimme työn perustaksi tietolähteitä, jotka olivat joko kirjallisia, suullisia tai sähköisiä. Tietolähteet käsittelivät niin prosessiajattelua, markkinointia, jonka osaalueelta erityisesti promootioviestintää, kuin myös elämysten tuottamista ja elämysten raaka-aineita. Kokemustemme ja tietolähteiden avulla saimme erinomaisia uusia ideoita siitä, miten risteilybisnestä voitaisiin kehittää prosessiajattelun avulla vielä paremmaksi, asiakasystävällisemmäksi ja saada risteilybisnes tuottamaan asiakkaille enemmän lisäarvoa. Työ rakentuu siten, että aluksi työssä käsitellään prosessiajattelua ja sen termejä sekä prosessiajatteluun kuuluvia graafisia kuvailumenetelmiä. Prosessiajattelun selventämisen jälkeen esitellään esimerkkisisävesiristeilijä M/S Nordic Princess kaikkine olennaisine tietoineen. Tämän jälkeen aihetta käsitellään ydinprosessien määräämässä järjestyksessä. Työn lopussa lukijalle selviävät työn tulokset ja tämän opinnäytetyön kulkuun vaikuttaneet merkittävät asiat. Olemme halunneet tuoda esiin myös ydinprosesseihin olennaisesti liittyviä aihealueita, jotta työ antaisi prosessien käsittelyyn

9 enemmän syvyyttä ja informaatiota siitä, miksi juuri tietty ydin- tai aliprosessi on juuri niin tärkeä kuin se on. 5 Tavoitteenamme oli tarkastella tämän työn avulla, miten prosessiajattelun periaatteita voidaan teoriassa hyödyntää M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijän toiminnan kehittämiseksi ja samalla parantaa risteilijän tarjoamia palveluja. Prosessiajattelun lisäksi tavoitteena oli tutkia, käsitellä ja kehittää risteilijän ydinprosesseihin olennaisesti liittyviä tekijöitä. 2 PROSESSIAJATTELU Ydinprosessi alkaa asiakkaan tarpeista ja loppuu asiakkaaseen (Kiiskinen, Linkoaho, & Santala 2002, 30). Ydinprosesseja parannettaessa on prosessiajattelu välttämätöntä. Prosessiajattelun periaatteiden mukaan liikkeelle lähdetään asiakkaasta ja hänen tarpeistaan; on kartoitettava, millaisilla tuotteilla ja palveluilla (output) tarpeet voidaan tyydyttää. Jotta tarpeet voidaan tyydyttää, on suunniteltava prosessi (toimenpiteet ja resurssit), joilla saadaan aikaan halutut tuotteet ja palvelut. Kun prosessi on suunniteltu, on selvitettävä, mitä syötteitä eli prosessin raaka-aineita (input, tietoja ja materiaalia) tarvitaan prosessin toteuttamiseen ja mistä ne hankitaan (toimittajat). (Laamanen 2002, 21.) Asiakaslähtöisyyttä korostavat myös Hannuksen ajatukset (2000, 15), että ydinprosessien uudistamisessa tavoitteena on eliminoida toiminnot, jotka eivät tuota konkreettista arvoa prosessin asiakkaalle. Hannuksen (2000, 362) mukaan liiketoimintatoimintaprosessi on: Toisiinsa liittyvien toimintojen ja tehtävien muodostama kokonaisuus, joka alkaa asiakkaan tarpeesta ja päättyy asiakkaan tarpeen tyydyttämiseen. Prosessiajatteluun kuuluvat myös seuraavat ilmiöt: - Prosessilla on aina asiakas, joka saa sille määritellyn lopputuloksen, asiakas voi olla yrityksen sisäinen tai ulkoinen. - Prosessit ylittävät organisatoriset rajat, ja ovat yleensä riippumattomia organisaatiorakenteista. - Prosessien suorituskykyä tulee arvioida aina asiakkaan (sisäinen tai ulkoinen) näkökulmasta. (Hannus, 2000, 41.)

10 6 Edellä mainitut periaatteet korostavat erittäin paljon asiakkuutta. Prosessiajattelussa on huomattava, että prosessien aliprosesseilla voi olla toimialasta riippuen paljonkin yrityksen sisäisiä asiakkaita, jotka toimittavat tuotostaan eteenpäin seuraaville sisäisille asiakkaille. Prosessin lopussa yrityksen ulkoinen asiakas saa koko prosessin tuotoksen eli outputin ja arvioi viimeisenä sen laadun. (Ks. kuvio 1.) Toimittaja Yrityksen perustoiminnot Asiakas Asiakkaan tarpeet RISTEILYTAPAHTUMAPROSESSI Tyytyväinen asiakas a a t a a t a a t a a a = asiakas t = toimittaja KUVIO 1. Esimerkki prosessiajattelun periaatteesta (Hannus 2000, 49) 2.1 Prosessien kuvaaminen Ongelmatilanteissa tee aina prosessin vuokaavio (Laamanen 2002, 213) Prosessikartta Yrityksen ydinprosessit voidaan kuvata prosessikartan avulla. Prosessikartta on viestinnän väline. Sen tulee auttaa ymmärtämään toimintaa, jolla tuotteet ja palvelut tuotetaan (Laamanen, 2002, 60). Prosessikartan avulla nähdään yrityksen ja sen sidosryhmien ydinfunktiot sekä niitä leikkaavat yrityksen ydinprosessit. Olemme luoneet M/S Nordic Princessin ydinprosesseista yksinkertaisen ja karkean prosessikartan siten, että ydinprosessien linkittymistä toisiinsa ei unohdettaisi, sillä prosessien toisiinsa kytkeytyminen saattaa joskus

11 jäädä kokonaan huomiotta. Jos näin käy, prosessiajattelun tarjoamat edut saattavat jäädä hyödyntämättä. (ISO laatujärjestelmäprojektien päivityskokemuksia 2003.) 7 Risteilijän ydinprosessien kytkeytyminen toisiinsa on prosessikartassa suunniteltu siten, että ydinprosessien ajallinen tapahtuminen voidaan päätellä niiden sijoittumisesta prosessikarttaan. Ylimmäinen ydinprosessi tapahtuu ydinprosesseista ensimmäiseksi ja alimmainen viimeiseksi. Prosessit voivat tapahtua kuitenkin myös samanaikaisesti. Prosessien samanaikaisuus tehostaa liiketoimintaa siten, että markkinointi - ja myyntiprosessi uusien asiakkaiden kanssa voi olla jo käynnissä sillä välin kun risteilytapahtumaprosessi on käynnissä toisten asiakkaiden kanssa. (Ks. Kuvio 2.) Toimittajat Risteilijä toimintoineen Asiakas Risteilykonseptien ja elämysten luomisprosessi Markkinointi- ja myyntiprosessi Risteilytapahtumaprosessi (FHTH) Asiakashallintaprosessi KUVIO 2. M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijän prosessikartta Vuokaavio Vuokaavioiden tehtävä on antaa yksilöllisempää informaatiota prosesseista kuin prosessikarttojen. Jotta kehittämisen kohteet voidaan kartoittaa paremmin, on ydinprosessit pilkottava pienemmiksi aliprosesseiksi ja tehtävä niistä vuokaaviot. Tällä tavalla prosessien kriittiset pisteet kehittämisen kannalta saadaan paremmin esiin.

12 8 Opinnäytetyön vuokaavioista selviää, ketkä ovat prosessin rooleissa, heidän tehtävä n- sä ja prosessin tapahtumien aikajärjestys. Pelkkä vuokaavio ei kuitenkaan pysty selittämään sisältämiään asioita lukijalleen, vaan vuokaavio myös niin sanotun käsikirjan, tekstin, joka selkeyttää aliprosessien kulkua lukijalle tarkemmin. Vuokaavioiden ja erilaisten havainnointikeinojen avulla olemme pystyneet kartoittamaan M/S Nordic Princessin kauden 2003 aliprosessien kulkua ja löytäneet kehittämisen kohteita, joita olemme pyrkineet parantamaan. Kauden 2003 perusteella olemme myös luoneet tiettyihin ydinprosesseihin lisää aliprosesseja, jotta risteilytoiminta saisi uusia ulottuvuuksia. M/S Nordic Princessin ydinprosessit koostuvat pienemmistä prosesseista, joita prosessiajattelun käytäntöjen mukaisesti kutsutaan aliprosesseiksi. Tässä risteilijän ydinprosessit muodostuvat aliprosesseista seuraavanlaisesti: 1) Risteilykonseptien ja elämysten luomisprosessi Tuotteiden ja ideoiden kehittäminen aliprosessina Ohjelmiston tuottaminen aliprosessina 2) Markkinointi- ja myyntiprosessi Markkinointi ja segmentointi aliprosessina Myyntitapahtuma aliprosessina Sähköinen alustava risteilyvaraus 3) Risteilytapahtumaprosessi (From Harbour To Harbour) Ruoka ja juoma aliprosessina 4) Asiakashallintaprosessi Palautejärjestelmä aliprosessina Asiakkaiden luettelointi aliprosessina 2.2 Prosessiajattelun hyödyt ja vaatimukset palvelukonseptin kehittämisessä Prosessien kehittäminen voi toimia parempaa palvelua tavoittelevan työkaluna varsin hyvin, sillä prosessien kehitystyö oikein tehtynä toimenpiteenä antaa avaimet toiminnan jatkuvaan parantamiseen. (Ks. kuvio 3.)

13 9 Prosessiajattelua käyttävän on toimeen ryhtyessään tunnustettava se, että prosessiajattelu on pitkäaikainen toimenpide. Jos haluaa toiminnassaan parempia tuloksia pitemmällä aikavälillä, on oltava valmis tunnistamaan yrityksen avainprosessit ja aliprosessit. Jatkuvaan parantamiseen prosessiajattelua käyttäen päästään seuraamalla ja mittaamalla prosessien kehittymistä ja toimintaa. Avainprosessit muodostuvat kuvaamaan prosesseja, organisoimaan toimintaa prosessien mukaisiksi ja arvioimaan neutraalisti prosessien kehittymistä ja toimintaa. Haasteena prosessien organisoinnissa on myös se, että muutostyö täytyy tehdä juuri oikeaan aikaan. 1. Avainprosessien ja aliprosessien tunnistaminen 2. Prosessien kuvaaminen 4. Prosessien jatkuva arviointi 3. Toiminnan organisointi prosessien mukaiseksi KUVIO 3. Prosessien jatkuvan parantamisen kehä (Laamanen 2002, 50) Laamanen (2002, 22) toteaa kirjassaan, että prosessien järjestämisen onnistuessa saadaan seuraavaa hyötyä: 1. Yhteistyö asiakkaan kanssa toimii hyvin, ja asiakas kokee saavansa hyvää palvelua. 2. Organisaatiossa toimivat ihmiset ymmärtävät kokonaisuutta, oman roolinsa ja sen, miten lisäarvo tuotetaan läpi organisaation. 3. Toiminnan kehittäminen perustuu organisaation kokonaistavoitteisiin ja asiakkaiden tarpeisiin. Ennen kehittämistyötä on tunnistettava ydinprosessit ja analysoitava, mistä aliprosesseista ydinprosessit koostuvat, sillä yleensä kehittämistyö tapahtuu juuri aliprosesseja parantamalla. Samalla voidaan kartoittaa myös niitä aliprosessin tapahtumia, joista ei ole arvoa koko prosessia ajatellen.

14 Nämä niin sanotut turhat tapahtumat eliminoimalla saadaan tehostettua prosesseja. Tarkoituksena on siis tehdä oikeita asioita oikealla tavalla. (Hannus 2000, ) 10 Voidaan todeta, että jatkuvan prosessien kehittämisen ja sitä kautta hyvän kokonaispalvelun tuloksena prosessiajattelua hyödyntävät yritykset voivat saavuttaa asiakkaiden tyytyväisyyden. Asiakastyytyväisyys johtaa hyvään kannattavuuteen ja yrityksillä on mahdollisuuksia panostaa yrityksen suorituskyvyn parantamiseen; seuraa hyvä kierre. (Ks. kuvio 4.) korkealaatuiset tuotteet ja palvelut panostukset osaamisen kehittämiseen sitoutunut henkilökunta tyytyväiset asiakkaat panostukset suorituskyvyn parantamiseen hyvä kannattavuus KUVIO 4. Hyvä kierre (Hannus 2000, 72)

15 11 3 M/S NORDIC PRINCESS SISÄVESIRISTEILIJÄ M/S Nordic Princess on Lahdessa vuonna 1999 rakennettu 21 -metrinen avomerikelpoinen sisävesiristeilijä. (Ks. kuvio 5.) Risteilijän kotisatama on Lahden Vesijärven satama. Alus on rekisteröity kolmellekymmenelle matkustajalle. KUVIO 5. M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijä Asiakastiloja laivalta löytyy aurinkokansi, salonki, saunatilat sekä keskikannella ohjaamo josta asiakkaat voivat seurata kapteenin ja kokin työskentelyä. Laivan keittiötyöskentelytilat Laivaa rakennettaessa ei keittiötyöskentelytiloja ole suunniteltu ammattikäyttöä varten. Aikaisemmin se on palvellut esivalmistettujen ruokien kuumennuspaikkana. Laivakeittiö on avomallinen ja työskentelylattiapinta-alaa siinä on n. 1 m². (Ks. kuvio 6 sekä liite 1.) KUVIO 6. Työskentelyä laivan avokeittiössä

16 12 Risteilytoimintaa varten laivan keittiöön asennettiin kaksipaikkainen kaasuliesi. Etuna kaasuliedessä on kuumennustehon nopea säätömahdollisuus, haittapuolena käytön aiheuttama säteilylämpö keittiötyöskentelytilaan. Tuotteiden kypsennys keittiössä tapahtui pannukypsennyksen lisäksi kiertoilmauunilla (mitat [cm]: 60 [l] x 50 [k] x 50 [s]). Säilytystilaa keittiöstä löytyi riittävästi lukuisista kaapeista. Kaikki kuivaraaka-aineet saatiin pidettyä keittiössä käden ulottuvilla. Kylmäsäilytystä varten laivan keittiössä on 24/220 voltilla toimiva 80 -litrainen jääkaappi. GranVista Oy Kaudella 2003 risteilytoiminnasta vastasi jyväskyläläinen GranVista Oy. Risteilytoimintaa koordinoitiin Jyväskylästä käsin, risteilyiden tapahtuessa Lahden alueella. Yrityksen organisaatiorakenne GranVista Oy on pieni yritys. Toimitusjohtajan lisäksi yrityksessä työskentelee yksi vakituinen työntekijä. Koimme tämänkaltaisen organisaation toimivana risteilytoimintaa toteutettaessa, koska toimintaympäristö tuolloin saatiin pidettyä riittävän tiiviinä. Organisaatiorakenne on oheisen kuvion mukaan jaettu kiinteistökokonaisuuksien ja risteilypalveluiden tuottamiseen. (Ks. kuvio 7.) Toiminnan johtaminen Toimitusjohtaja Yleispalvelut ja markkinointi Toimistosihteeri Kiinteistökokonaisuuksien tuottaminen Risteilypalveluiden tuottaminen Tilausristeilyt Kapteeni Risteilyemäntä Ruokatuotannosta vastaava (Baarimestari) KUVIO 7. GranVista Oy:n organisaatiokartta

17 13 Toimitusjohtaja toimi laivanvarustajana. Hänen kanssaan käytiin kauden alkuvaiheessa neuvotteluita mm. risteilypakettien hinnoittelusta ja markkinoinnista. Toiminnan alkuvaiheessa hän valtuutti sihteerin, risteilijän ruokatuotannosta vastanneen henkilön sekä kapteenin toimimaan itsenäisesti risteilyitä hoidettaessa. Henkilökunta koki itsenäisen työskentelyn positiiviseksi, koska vastuun jaon myötä myös itseluottamus va h- vistui risteilytoimintaa kohtaan, ja tämän avulla tahto pyrkiä hyviin tuloksiin voimistui. Toimistosihteerin kautta kulki risteilytoiminnan aikana kaikki risteilyitä koskeva tieto. Sihteeri lähetti henkilökunnalle sähköpostitse mm. alustavat risteilyvaraukset, jotka varmistettiin myös puhelinsoitoin. Tiedon saatuaan risteilyhenkilöstö sopi keskenään risteilyn kulusta ja käytännön asioista, kuten laivalla työskentelystä sekä toiminnasta ennen ja jälkeen risteilyä. Kapteeni itse asuu Lahdessa joten hänen oli mahdollista tehdä laivalla erinäisiä toimenpiteitä jo hyvissä ajoin ennen risteilyä. Risteilyemäntä sekä ruokatuotannosta vastaava ja tarvittaessa myös baarimestari kulkivat aina risteilyajankohtana Jyväskylästä Lahteen operoimaan. Risteilytoiminta bisnesalueena GranVista Oy:n risteilytoiminnan liikeideana on ollut tuottaa korkeatasoista sisävesiristeilytoimintaa sen pääkohderyhmänä ollen yritysasiakkaat. Optimaalinen asiakasryhmäkoko, johon pyrittiin, oli maksimissaan 15 asiakasta. Tuo l- loin toiminta risteilijän tarjoamien kapasiteettien rajoittaessa pystytään pitämään korkeatasoisena Viimekautinen risteilyjakso oli promootioluontoinen, tarkoituksena aloittaa liiketoiminta uudella bisnesalueella. Ensimmäisestä risteilykaudesta ei lähdetty missään va i- heessa tekemään tuloksellisesti kovatasoista, vaan tuotoilla pyrittiin kattamaan uuden bisnesalueen rakentamisesta aiheutuneet välittömät kustannukset, sekä tietyt muuttuvat ja kiinteät kustannukset. Välittömillä kustannuksilla tarkoitamme investointeja, joita tuli tehdä risteilyiden mahdollistamiseksi. Näitä olivat pääasiallisesti laivan keittiön varustamisesta sekä kylmälaitteiden ja äänentoistolaitteiden investoinneista aiheutuneet kustannukset.

18 4 RISTEILYKONSEPTIEN JA ELÄMYSTEN LUOMIS- PROSESSI 14 Risteilyt M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä koostuvat ruoan, juoman ja elämysten yhdistämisestä. Tässä luvussa tutkitaan, mitä termi elämys tarkoittaa ja miten elämyksiä voidaan luoda sekä mitkä voisivat olla elämysten raaka-aineita sisävesiristeilijällä. Työssämme risteilykonseptien ja elämysten luominen vaatii tekijöiden innovatiivisuutta ja ideointikykyä. Prosessia pystytään työstämään teoriatasolla, ja työskentelyä pystytään ylläpitämään jatkuvasti erilaisissa ympäristöissä. 4.1 Elämyksellisyys Järjestämällä elämyksiä voidaan parantaa saavutuksia, saavuttaa jopa parhain mahdollinen tulos. Elämykset vetoavat tunteeseen. Tunteilla, asenteilla ja suhteilla on ratkaiseva merkitys myös liike-elämässä. Elämys on yksilöllinen, voimakas ja todellinen asiakkaan tai työntekijän alitajunnassa tapahtuva kokemus, jonka vaikutukset voivat olla hyvinkin kauaskantoiset. Rahapalkinto kulutetaan nopeasti, tavarapalkinto häviää muiden tavaroiden joukkoon, mutta elämys voi olla ikimuistoinen, saajalleen ainutlaatuinen asia, joka motivoi työskentelemään kohti tavoitteita ja kantaa vielä elämyksen kokemisen jälkeenkin. (Lassila 2002, 17.) Elämys terminä Elämys on voimakkaasti vaikuttava kokemus, tapahtuma tai jotain muuta, joka tekee ihmisen mieleen voimakkaan vaikutuksen. Elämys on siis yksi kokemuksen tyyppi. On kuitenkin huomattava, että elämys on aina kokemus, mutta kokemus ei ole aina elämys. (Lüthje 2001, 14.) Mikä tekee kokemuksesta elämyksen? Sen ratkaisee tilanteen kokija subjektiivisesti käsitellessään tilanteita mielessään. Toisille sama risteilytilanne voi olla pelkkä kokemus, mutta toisille sama tilanne ylittää kokemuksen ja elämyksen häilyvän rajan. Elämyksen kokijan kannalta hyödykkeet, tavarat ja palvelut vaikuttavat ulkoisesti, kun taas elämykset ovat luonnostaan persoonallisia. Elämykset siis esiintyvät ainoastaan yksilön mielessä tunnetasolla, fyysisellä tasolla, älyllisellä tasolla ja jopa hengellisellä tasolla. (Lassila 2002, 17.)

19 15 Elämystä ja palvelua voidaan verrata keskenään. Elämystä ei voi tilata, varata eikä noutaa, kuten esimerkiksi konkreettisen tavaran tai palvelun. Elämyksen erottaa muista tuotteista se, että se on mieleenpainuva. Elämys on tilannesidonnainen ja ainutkertainen, kuten palvelukin. Elämys koostuu tapahtumista, jotka usein seuraavat toisiaan prosessina. Elämykset voivat olla yksittäisiä, silmänräpäyksellisiä tai ne voivat olla pitkään jatkuvia, kuten esimerkiksi matkaelämys. Elämys vaatii sekä fyysisen että mentaalisen läsnäolon toteutuakseen. Ostaessaan elämyksen asiakas maksaa siitä, että voi kuluttaa aikaa ja nauttia sarjasta mieleenpainuvia tapahtumia, jotka yritys asettaa näyttämölle. Koska elämys on subjektiivinen kokemus, ei matkailuelämystä voida yrityksissä tuottaa, mutta elämysten syntymiselle voidaan tarjota sopivat olosuhteet (Komppula 2002, 47). Elämyksissä aistit mukana Elämyskokemuksessa aistit ovat aina mukana. Joillekin riittää pelkkään yhteen aistiin perustuva kokemus, joku toinen tarvitsee elämyksen kokemiseen kaikki aistinsa. Jotta aistit voivat virittäytyä elämyksen kokemiseen, on sen kokijan oltava aktiivinen. Elämyskokemuksen aikana aistit aktivoituvat erilaisten virikkeiden ansiosta ja täydellinen kokemisen huippu tapahtuu kaikkien aistien ollessa aktiivisia. Elämys on rakennettava niin, että tuoteidea sisältää kaikkien viiden (haju, kuulo, maku, näkö ja tunto) aistin käyttämisen. Sekä visuaaliset että kokemukselliset elementit on yhdistettävä vaihtelevaksi kokonaisuudeksi, jossa kokemuksen voimakkuus vaihtelee tuotteen keston aikana. On rakennettava huippuhetkiä, mutta annettava asiakkaalle mahdollisuus myös kokemusten sulattamiseen. (Asunta, Brännare-Sorsa, Kairamo & Matero 2003, 240.) Ruoan merkitys elämystuotteessa korostuu voimakkaasti. Elämyksen raaka-aineet Elämykset voidaan eritellä niiden raaka-aineiden perusteella. Risteilyjen elämykset (E) yleensä koostuvatkin fyysisistä elementeistä (F), mentaalisista elementeistä (M) ja sosiaalisista elementeistä (S). Perusraaka-aineet risteilijällä elämysten toteuttamiseen ovat esimerkiksi: Fyysiset elementit, joihin sisältyvät: - rakennettu palveluvarustus - maisemat - esineet

20 16 Mentaaliset elementit, joihin sisältyvät: - merkit - merkitykset - kulttuuriyhteydet - henkilökohtaiset tunnot Sosiaaliset elementit, joihin sisältyvät: - sosiaaliset verkot - sosiaaliset kontaktit Raaka-aineita voidaan yhdistellä ja tuloksena voi olla seuraavanlaisia sekoituksia: - Fyysinen + Mentaalinen esimerkki: mielen harmonia järvimaiseman rauhoittavassa kauneudessa - Fyysinen + Sosiaalinen esimerkki: risteilyllä olo tai hauskanpitäminen ryhmän jäsenenä - Sosiaalinen + Mentaalinen esimerkki: matkaseuran mieleen jäävä vaikuttavuus - Fyysinen + Sosiaalinen + Mentaalinen esimerkki: ryhmässä tehdyn risteilymatkan kokonaisvaltaiset muistikuvat (Ks. Kuvio 8.) Sosiaalinen + Mentaalinen Sosiaalinen Fyysinen + Sosiaalinen ELÄMYS Mentaalinen FYYSINEN + SOSIAALINEN + MENTAALINEN Fyysinen + Mentaalinen Fyysinen KUVIO 8. Elämysten raaka-aineympyrä risteilyillä

21 4.1.2 Elämykset risteilijällä 17 Elämysmatkailu on elämyksiä tuottavien tuotteiden vetovoimaisuuteen perustuvaa matkailua, jossa majoitus- ja ravitsemisala sekä kuljetus ovat sivuroolissa. Matkatuote rakennetaan tuottamaan henkisiä tai fyysisiä kokemuksia, joista jäävät muistot ovat pysyviä. Elämysmatkatuote on hyödyke, joka kohottaa matkailijan kokemuksen korkealle arkipäivän yläpuolelle. Elämystuotteet ovat tuotteita ihmisille, joille tavanoma i- set tavarat ja palvelut eivät enää riitä. (Asunta ym. 2003, 251.) Nykyisin elämyksiä pyritään räätälöimään asiakaskunnan mukaisesti (Saarinen 2002, 18). Tuotteiden räätälöinnistä käytetään nykyään myös nimitystä kameleonttitoiminta, jolloin tuotteesta pyritään tekemään asiakkaan näköinen. M/S Nordic Princessillä tavoitteena on, että jokainen risteily olisi asiakkaille aina uusi elämys. Elämysten toteuttamisessa on käytettävä hyväksi luovuutta ja luotava sellaisiakin elämyksiä, joita ei välttämättä missään eikä koskaan ole vielä tehty. Risteilijätoimintaa käsiteltäessä voidaan toiminta sisällyttää toimintakentältänsä elämystalouteen kuuluvaksi, jolloin hyödykkeisiin rakennetaan lisäarvo lisäämällä niiden elämyksellisyyttä. Tämä vaatii myös palvelun tuottajilta ja markkinoijilta kokonaan uusia valmiuksia. Ei riitä, että osataan tehdä tavaroita tai asioita vaan on myös ymmärrettävä, miten asiakas kokee palvelun ja mitä elämyksellisyys pohjimmiltaan merkitsee. Asiakas aktiiviseksi elämystentuottamisessa Kuten monet matkailutuotteissa tuottajat, myös M/S Nordic Princessillä hyödynnetään risteilyasiakkaiden aktiivisuutta ja halua osallistua elämyksen luomiseen, jotta erilaisia elämyksiä saadaan toteutettua. Asiakkaan aktivoiminen alkaa siitä, kun asiakas on ensimmäistä kertaa kosketuksissa yritykseen. Asiakkaalla saattaa olla tavoitteena luoda risteilijällä itsensä näköinen elämys, jonka toteuttamisen risteilijä henkilökuntineen mahdollistaa. On tärkeää tietää etukäteen, minkälaisia asiakkaita risteilylle osallistuu, jotta elämyksien voimakkuus voidaan kohdistaa oikealla tavalla asiakkaille.

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi?

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? POROA VAI BURGERIA Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? Suomalainen ruokaperinne Kropsua, hapanleipää, karjalanpaistia

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Ryhmäraportti Jenni Kämäri, Anne Laitinen, Anssi Louet, Päivi Mäkimartti, Katri Åström Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Tradenomi (AMK) KEMI/TORNIO 2012

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Asiakaskokemuksen kehittäminen ja johtaminen

Asiakaskokemuksen kehittäminen ja johtaminen Asiakaskokemuksen kehittäminen ja johtaminen OKF:n teemailtapäivä ke 20.1.2016 Marketta Rusi-Karlsson Netgain Oy marketta.rusi-karlsson@netgain.fi p. 0400 404885 ASIAKASLUPAUS Arvo, jota asiakas voi odottaa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

MINNO Metropolis Loppukatselmus. GeroInno Multisensorinen vuodenaikahuone opas toteutukseen

MINNO Metropolis Loppukatselmus. GeroInno Multisensorinen vuodenaikahuone opas toteutukseen MINNO Metropolis 2014 - Loppukatselmus GeroInno Multisensorinen vuodenaikahuone opas toteutukseen 3.11.2014 GeroInno Kirsi Anthoni, kirsi.anthoni@metropolia.fi Krista Kitti, krista.kitti@metropolia.fi

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Persoonatyökalu. Asiakaslähtöinen lähestymistapa

Persoonatyökalu. Asiakaslähtöinen lähestymistapa yökalu Asiakaslähtöinen lähestymistapa Palveluyrityksen liiketoiminnassa on tarkoituksena tyydyttää asiakkaan toiveita ja vastata asiakkaiden odotuksiin, näin muodostuu palvelun asiakaskeskeisyys entistä

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

Rokua Geopark. Ohje yrityksille Rokua Geopark logon käyttämisestä

Rokua Geopark. Ohje yrityksille Rokua Geopark logon käyttämisestä Rokua Geopark Ohje yrityksille Rokua Geopark logon käyttämisestä Rokua Geopark ohjausryhmä 24.3.2011 Taustaa Rokua Geopark on perustettu edistämään Oulujokilaakson, Rokuan ja Oulujärven alueiden elinkeinotoimintaa,

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Ajankohtaista Erasmusintensiivikursseista. Erasmus-neuvottelupäivä Ulla Tissari

Ajankohtaista Erasmusintensiivikursseista. Erasmus-neuvottelupäivä Ulla Tissari Ajankohtaista Erasmusintensiivikursseista Erasmus-neuvottelupäivä 29.3.2012 Ulla Tissari Katsaus hakukierrokseen 2012 Hakemuksia yhteensä 41 kpl (29 kpl 2011), joista 14 jatkohakemusta 27 uutta hakemusta

Lisätiedot

Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen

Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen Melontar eitti Vaellusreitti Maastopyöräilyr eitti Retkipyöräilyr eitti Sauvakävelyreitti Muut reitit ja polut 2. vaihe: Primääri tavoite

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä

Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä Antero Alku, Alkutieto Oy ProRautatie 15.3.2012 Junan merkitys kuluttajalle Juna on yksi tapa matkustaa o Juna tai: auto, bussi, lentokone Junalla on sille ominaisia

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Rahoituksen näkökulmaa

Rahoituksen näkökulmaa Rahoituksen näkökulmaa Sukupolvenvaihdos investointi tulevaisuuteen Kuopio, Puijon Maja Arto Piipponen, 13.10.2016 Mihin pankki kiinnittää huomiota investointeja rahoitettaessa? Kannattavuus Vakavaraisuus

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Jarno Limnéll Professori, kyberturvallisuus, Aalto-yliopisto Kyberturvallisuusjohtaja, Insta Group Oy. Dosentti, Tampereen Teknillinen

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Palveluprosessien ja -innovaatioiden kehittäminen Kärkihankkeet 4 ja 11 Tuottavuusohjelman kärkihankkeiden tulokset miten tästä eteenpäin? 17.11.2010 Tapio Soini,

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI Näillä työpohjilla pystyt systemaattisesti rakentamaan alustaviestinnässä tarvittavat elementit. Kun viestin elementit ovat selkeät, on helppo muodostaa niiden

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 21.5.2015 Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 2014-2020 Maa- ja metsätalousministeriö on 4.3.2015 vahvistanut Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 toteutuksessa käytettävät

Lisätiedot

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA RUOKASI VALMISTETAAN Enni Mertanen 31.3.2011 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Ruoanvalmistajilla pitäisi olla toisen asteen tutkinto Ruokapalvelujen esimiestehtävissä toimivilla

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Opettajat arvioinnin ja koulu-koti-yhteistyön toteuttajina Heidi Krzywacki, Tiina Korhonen, Laura Koistinen, Jari Lavonen 19.8.2011 1 Tutkimus- ja kehittämishankkeessa

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Haluamme palvella asiakkaitamme Espoo Catering -liikelaitos järjestää Espoon kaupungin ateriapalvelut. Palveluhenkiset alan ammattilaiset tuottavat

Lisätiedot

Matkailutuotteet tehdään yhdessä. tuloksia MIT-hankkeesta

Matkailutuotteet tehdään yhdessä. tuloksia MIT-hankkeesta Matkailutuotteet tehdään yhdessä tuloksia MIT-hankkeesta MIT "Terve, minä olen Pirkko ja mulla on luksusmökkitoimintaa. Jatkuva tuotekehitys on kyllä tärkiää mutta siihen ei taho löytyä aikaa, ja kun ois

Lisätiedot

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Valintaperusteet muodostuvat alueella valittavissa toimenpiteissä neljästä aihealueesta, joiden alla esitetään tätä avaavia alakohtia, jotka konkretisoivat

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Aalto-yliopisto, HEMA-instituutti ama.auvinen@aalto.fi http://www.hema.aalto.fi Mistä arvontuotannossa on kysymys? arvontuotannon tutkimus

Lisätiedot

ASIAKASPALVELU ILKKA KOPPELOMÄKI. kouluttaja, itsensä johtamisen valmentaja, yrittäjä

ASIAKASPALVELU ILKKA KOPPELOMÄKI. kouluttaja, itsensä johtamisen valmentaja, yrittäjä Tärkeimpiä asioita luennon osallistujalle. M IELEENPAINUVA ASIAKASPALVELU ILKKA KOPPELOMÄKI kouluttaja, itsensä johtamisen valmentaja, yrittäjä M ITÄ ON MIELEENPAINUVA ASIAKASPALVELU? Mieleenpainuvan asiakaspalvelun

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

RIVER projekti. Idea projektin takana

RIVER projekti. Idea projektin takana RIVER projekti Idea projektin takana This project has been funded with support from the European Commission (Reference: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) This publication reflects the views only of

Lisätiedot

PETRA -hanke. Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja hyvinvointia hanke Loppuseminaari

PETRA -hanke. Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja hyvinvointia hanke Loppuseminaari PETRA -hanke Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja hyvinvointia hanke Loppuseminaari 29.11.2016 Merja Ylönen Hanke Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja hyvinvointia

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen käyttäjälähtöinen suunnittelu Henri Andell Käytettävyyden perusteet 25.4.2007

Käyttäjälähtöinen käyttäjälähtöinen suunnittelu Henri Andell Käytettävyyden perusteet 25.4.2007 Käyttäjälähtöinen käyttäjälähtöinen suunnittelu Henri Andell Käytettävyyden perusteet 25.4.2007 Tänään Aiheita Tausta Oma näkemys käyttäjälähtöisestä suunnittelusta Käyttäjälähtöinen suunnittelu käytännössä

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8. ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.2016 10.6.2016 Kanta-liittymisen tukiprojekti Miksi? Auttaa liittymisen

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Jouni Kärkkäinen & Niila Tamminen

Jouni Kärkkäinen & Niila Tamminen Jouni Kärkkäinen & Niila Tamminen Sponsorointi on Suomessa lapsenkengissä Timo Heinonen, Valtion liikuntaneuvoston jäsen Suomalaisyritysten sponsorointitoiminnassa on vielä paljon kehitettävää, sekä investoinnin

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12. Scrum is Not Enough Scrum ei riitä Ari Tanninen & Marko Taipale Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.2009 Ari Tanninen Vanhempi ohjelmistoinsinööri Marko Taipale Teknologiajohtaja,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00.

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00. Tuotantotalouden laitos HARJOITUSTYÖ Tuotantotalous 1 kurssin harjoitustyön tarkoituksena on tutustua yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviin peruskäsitteisiin. Harjoitustyön suoritettuaan opiskelijalla

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

Heini Honkalatva & Elina Torro SRE9. Lokakuu Opinnäytetyö Kuntoutusohjaus ja suunnittelu Sosiaali, terveys ja liikunta ala

Heini Honkalatva & Elina Torro SRE9. Lokakuu Opinnäytetyö Kuntoutusohjaus ja suunnittelu Sosiaali, terveys ja liikunta ala Kaikkienpitäälähteäsieltäkolostaantoisten joukkoonkuuntelemaan... OmaishoitajienkuntoutuskurssilleosallistuneidenkokemuksiaOmakunto kurssista HeiniHonkalatva&ElinaTorro SRE9 Lokakuu2011 Opinnäytetyö Kuntoutusohjausja

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI BDO 13.5.2016 Johdanto Kiitämme mahdollisuudesta tarjota BDO:n asiantuntijuutta sekä projektikokemusta Kankaanpään kaupungille. Tässä

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 TERRA FI1179(2) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot