YDINPROSESSIT M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YDINPROSESSIT M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä"

Transkriptio

1 YDINPROSESSIT M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä Mikko Hildén Iikka Sirén Opinnäytetyö Syyskuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Service Management Tekijä(t) HILDÉN, Mikko SIRÉN, Iikka Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä Julkaisun kieli 92 Suomi Luottamuksellisuus Salainen saakka YDINPROSESSIT M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä Koulutusohjelma Palvelutuotannon ja -johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja MERTANEN, Enni Toimeksiantaja(t) Granvista Oy / Eero Hildén Tiivistelmä Työn tavoitteena oli tarkastella, millä tavalla prosessiajattelun periaatteita voidaan teoriassa hyödyntää M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijän toiminnan kehittämiseksi ja tätä kautta parantaa risteilijän tarjoamia palveluja. Prosessiajattelun lisäksi tavoitteena oli tutkia, käsitellä ja kehittää risteilijän ydinprosesseihin olennaisesti liittyviä tekijöitä. Tutkimuksessa käytettiin laadullista, tekijöiden omiin kokemuksiin ja erilaisiin tietolähteisiin pohjautuvaa tutkimusotetta, ja tutkimuksen näkökulmana oli lähinnä yrityksen näkökulma asiakkaita kuitenkaan unohtamatta. Työ toteutettiin siten, että työskentelimme itse kaudella 2003 M/S Nordic Princessilla, jolloin saatiin riittävä informaatiopohja risteilijän toiminnasta. Kesän aikana mietittiin, että risteilijälle voitaisiin ideoida ja toteuttaa kehityskelpoisia suunnitelmia. Ne haluttiin tehdä tavallisesta kehittämistoiminnasta poikkeavalla tavalla, jolloin prosessiajattelu oli kyseiseen tehtävään sopiva tarjoten samalla uudenlaisia haasteita. Tutkimustyö tapahtui kokonaisuudessaan kesän 2003 ja kesän 2004 välisenä aikana. Tulokset yllättävät sikäli, että yleensä teollisuuteen sovellettuja prosessiajattelun periaatteita voidaan soveltaa myös sisävesiristeilijän toimintojen kehittämiseen. Tärkein tuloksista on se, että prosessiajattelu tarjoaa erinomaiset työkalut sisävesiristeilijän ongelmankartoitustilanteisiin ja pienillä prosessien korjauksilla voidaan saada aikaan parempia palveluja. Avainsanat (asiasanat) prosessiajattelu, ydinprosessi, aliprosessi, elämys, sisävesiristeilijä Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Service Management Author(s) HILDÉN, Mikko Type of Publication Bachelor s thesis SIRÉN, Iikka Pages 92 Language Finnish Confidential Title CORE PROCESSES At the M/S Nordic Princess lake cruiser Degree Programme Degree Programme in Service Management Until Tutor(s) MERTANEN, Enni Assigned by Granvista Oy / Eero Hildén Abstract The purpose of this there was to investigate how the principles of process thinking could be utilized in theory to develop the operations of a lake cruiser and this way to improve the services of the cruiser. Another aim was to consider, analyse and improve the factors essentially connected with the cruiser s core processes. The method chosen was the qualitative research based on the writers own experiences and on different sources of information. The focus of the investigation was mainly on the aspect of the company without forgetting the customers. In order to realize the study, we worked on the M/S Nordic Princess lake cruiser during the season 2003 when the adequate information of the cruiser s operation was gained. During the summer it was considered that development plans for the cruiser could be created and realized in the future. Developing the plans was wished to be done in a different way from the usual, therefore process thinking was suitable for this case offering new type of challenges. The study was completed between summer 2003 and summer The results were somewhat surprising. The principles of process thinking usually used in mechanical industry can be adapted also when developing the lake cruiser s functions. The main result was that process thinking offers excellent tools for the problem solving situations on the cruiser and by minor improvements of the processes better services can be achieved. Keywords process thinking, core process, experience, lake cruiser Miscellaneous

4 Järviristeilyjen puitteissa korkeatasoista ruoka-, juoma- ja elämystoimintaa hyvällä maulla höystettynä.

5 SISÄLTÖ 1 1 JOHDANTO PROSESSIAJATTELU PROSESSIEN KUVAAMINEN Prosessikartta Vuokaavio PROSESSIAJATTELUN HYÖDYT JA VAATIMUKSET PALVELUKONSEPTIN KEHITTÄMISESSÄ M/S NORDIC PRINCESS SISÄVESIRISTEILIJÄ RISTEILYKONSEPTIEN JA ELÄMYSTEN LUOMISPROSESSI ELÄMYKSELLISYYS Elämys terminä Elämykset risteilijällä TUOTTEIDEN JA IDEOIDEN KEHITTÄMINEN ALIPROSESSINA Matkailuyrityksen tuotekehitystyö Tuotteiden ja ideoiden kehittäminen kaudella Tuote- ja ideakehitys -aliprosessin kehittäminen OHJELMISTON TUOTTAMINEN ALIPROSESSINA OHJELMISTON TUOTTAMISALIPROSESSIN KEHITTÄMINEN MARKKINOINTI - JA MYYNTIPROSESSI KENELLE, MITÄ, MITEN - M/S NORDIC PRINCESSIN MARKKINOINTI MARKKINOINTI JA SEGMENTOINTI ALIPROSESSINA Markkinointi ja asiakkaiden segmentointi kaudella Mainontakeinot ja -kohteet tulevaisuuden risteilytoiminnassa MYYNTITAPAHTUMA ALIPROSESSINA Myyntitapahtuma kaudella Myyntitapahtuma tulevaisuudessa SÄHKÖINEN ALUSTAVA RISTEILYVARAUS RISTEILYTAPAHTUMAPROSESSI (FHTH) RISTEILYTAPAHTUMA ASIAKASPALVELUN KANNALTA Risteilytapahtuma kannustematkailuna Kannustematkailun hyödyt asiakkaalle RISTEILYTAPAHTUMAN KULKU KÄYTÄNNÖSSÄ...51

6 2 6.3 RUOKA JA JUOMA ALIPROSESSINA Asiakkaiden mukaantulo prosessiin Ruoka- ja juoma-aliprosessin kehittäminen ASIAKASHALLINTAPROSESSI PALAUTEJÄRJESTELMÄ ALIPROSESSINA ASIAKKAIDEN LUETTELOINTI ALIPROSESSINA TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN REALISMI KUSTANNUKSET MUUTOSTYÖN KYSYMYKSET ENNEN TYÖTÄ, TYÖN AIKANA Aiheen määrittäminen Vuokaavioiden piirtäminen TYÖN JÄLKEEN...73 LÄHTEET...75 LIITE 1. M/S NORDIC PRINCESSIN POHJAPIIRUSTUKSET...77 LIITE 2. RISTEILYHINNASTO KAUDELLA LIITE 3. KAUDEN 2003 KESÄMENU...79 LIITE 4. KAUDEN 2003 SYYSMENU...80 LIITE 5. ALKUPALAPÖYDÄN ANTIA, SUOSITTELUMENU LIITE 6. KAUDELLE 2003 LAADITTU RISTEILYSOPIMUS...82 LIITE 7. KAUDELLE 2003 LAADITUT MATKAILUPALVELUIDEN VARAUSEHDOT...83 LIITE 8. KAUDELLE 2004 SUUNNITELTU RISTEILYVARAUSKAAVA KE...85 LIITE 9. KAUDELLE 2004 SUUNNITELTU PALAUTEKAAVAKE...89 LIITE 10. KAUDELLE 2003 SUUNNITELTU MARKKINOINTIESITE...92

7 3 KUVIOT KUVIO 1. Esimerkki prosessiajattelun periaatteesta (Hannus 2000, 49)...6 KUVIO 2. M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijän prosessikartta...7 KUVIO 3. Prosessien jatkuvan parantamisen kehä (Laamanen 2002, 50)...9 KUVIO 4. Hyvä kierre (Hannus 2000, 72)...10 KUVIO 5. M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijä...11 KUVIO 6. Työskentelyä laivan avokeittiössä...11 KUVIO 7. GranVista Oy:n organisaatiokartta...12 KUVIO 8. Elämysten raaka-aineympyrä risteilyillä...16 KUVIO 9. Tuotteiden ja ideoiden kehittäminen kaudella KUVIO 10. Uuden palvelun kehitysprosessi (Komppula & Boxberg 2002, 98)...26 KUVIO 11. Ohjelmiston tuottaminen kaudella KUVIO 12. Risteilijätoiminnan markkinointi kaudella KUVIO 13. M/S Nordic Princessille suunnitellut markkinointiviestintäkeinot ja - kohteet tulevaisuudessa...38 KUVIO 14. Risteilypakettien myyntiprosessi kaudella KUVIO 15. Myyntitapahtumaprosessi tulevaisuudessa...45 KUVIO 16. Alustavan risteilyvarauksen sähköinen varausprosessi...47 KUVIO 17. Risteilytapahtuman kulku käytännössä Kaudella KUVIO 18. Ruoka- ja juomaprosessi kaudella KUVIO 19. Ruoka- ja juoma-aliprosessi tulevaisuudessa...59 KUVIO 20. Palautejärjestelmän toiminta...63 KUVIO 21. RJE -konsepti...74

8 4 1 JOHDANTO Prosessien mielenkiintoisessa maailmassa on ongelmia ja epäkohtia. Tässä opinnäytetyössä käsittelemme M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijän ydinprosesseja ja niistä muodostuvia aliprosesseja. Emme ole prosessiajattelun asiantuntijoita, kuten esimerkiksi prosesseista teoksia kirjoittaneet Kai Laamanen (2002) ja Jouko Hannus (2000), mutta olemme pyrkineet soveltamaan heidän esittelemiään ideoita ja neuvoja siitä, miten prosessiajattelua voidaan hyödyntää erilaisissa tilanteissa. Nämä erilaiset tilanteet voisivat tapahtua sisävesiristeilijällä ja täten antaa uuden näkökulman prosessiajattelun hyödyntämiselle. Tämän opinnäytetyön tutkimusmenetelmät pohjautuvat omiin kokemuksiimme risteilykaudelta 2003, jolloin Mikko Hildén työskenteli kyseisellä sisävesiristeilijällä koko kesän ja Iikka Sirén työskenteli siellä syksyllä Tämä antoi erinomaisen pohjan käsitellä aihetta. Jotta pystyimme jalostamaan kokemuksiamme prosessiajattelun maailmaan sopivaksi, tarvitsimme työn perustaksi tietolähteitä, jotka olivat joko kirjallisia, suullisia tai sähköisiä. Tietolähteet käsittelivät niin prosessiajattelua, markkinointia, jonka osaalueelta erityisesti promootioviestintää, kuin myös elämysten tuottamista ja elämysten raaka-aineita. Kokemustemme ja tietolähteiden avulla saimme erinomaisia uusia ideoita siitä, miten risteilybisnestä voitaisiin kehittää prosessiajattelun avulla vielä paremmaksi, asiakasystävällisemmäksi ja saada risteilybisnes tuottamaan asiakkaille enemmän lisäarvoa. Työ rakentuu siten, että aluksi työssä käsitellään prosessiajattelua ja sen termejä sekä prosessiajatteluun kuuluvia graafisia kuvailumenetelmiä. Prosessiajattelun selventämisen jälkeen esitellään esimerkkisisävesiristeilijä M/S Nordic Princess kaikkine olennaisine tietoineen. Tämän jälkeen aihetta käsitellään ydinprosessien määräämässä järjestyksessä. Työn lopussa lukijalle selviävät työn tulokset ja tämän opinnäytetyön kulkuun vaikuttaneet merkittävät asiat. Olemme halunneet tuoda esiin myös ydinprosesseihin olennaisesti liittyviä aihealueita, jotta työ antaisi prosessien käsittelyyn

9 enemmän syvyyttä ja informaatiota siitä, miksi juuri tietty ydin- tai aliprosessi on juuri niin tärkeä kuin se on. 5 Tavoitteenamme oli tarkastella tämän työn avulla, miten prosessiajattelun periaatteita voidaan teoriassa hyödyntää M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijän toiminnan kehittämiseksi ja samalla parantaa risteilijän tarjoamia palveluja. Prosessiajattelun lisäksi tavoitteena oli tutkia, käsitellä ja kehittää risteilijän ydinprosesseihin olennaisesti liittyviä tekijöitä. 2 PROSESSIAJATTELU Ydinprosessi alkaa asiakkaan tarpeista ja loppuu asiakkaaseen (Kiiskinen, Linkoaho, & Santala 2002, 30). Ydinprosesseja parannettaessa on prosessiajattelu välttämätöntä. Prosessiajattelun periaatteiden mukaan liikkeelle lähdetään asiakkaasta ja hänen tarpeistaan; on kartoitettava, millaisilla tuotteilla ja palveluilla (output) tarpeet voidaan tyydyttää. Jotta tarpeet voidaan tyydyttää, on suunniteltava prosessi (toimenpiteet ja resurssit), joilla saadaan aikaan halutut tuotteet ja palvelut. Kun prosessi on suunniteltu, on selvitettävä, mitä syötteitä eli prosessin raaka-aineita (input, tietoja ja materiaalia) tarvitaan prosessin toteuttamiseen ja mistä ne hankitaan (toimittajat). (Laamanen 2002, 21.) Asiakaslähtöisyyttä korostavat myös Hannuksen ajatukset (2000, 15), että ydinprosessien uudistamisessa tavoitteena on eliminoida toiminnot, jotka eivät tuota konkreettista arvoa prosessin asiakkaalle. Hannuksen (2000, 362) mukaan liiketoimintatoimintaprosessi on: Toisiinsa liittyvien toimintojen ja tehtävien muodostama kokonaisuus, joka alkaa asiakkaan tarpeesta ja päättyy asiakkaan tarpeen tyydyttämiseen. Prosessiajatteluun kuuluvat myös seuraavat ilmiöt: - Prosessilla on aina asiakas, joka saa sille määritellyn lopputuloksen, asiakas voi olla yrityksen sisäinen tai ulkoinen. - Prosessit ylittävät organisatoriset rajat, ja ovat yleensä riippumattomia organisaatiorakenteista. - Prosessien suorituskykyä tulee arvioida aina asiakkaan (sisäinen tai ulkoinen) näkökulmasta. (Hannus, 2000, 41.)

10 6 Edellä mainitut periaatteet korostavat erittäin paljon asiakkuutta. Prosessiajattelussa on huomattava, että prosessien aliprosesseilla voi olla toimialasta riippuen paljonkin yrityksen sisäisiä asiakkaita, jotka toimittavat tuotostaan eteenpäin seuraaville sisäisille asiakkaille. Prosessin lopussa yrityksen ulkoinen asiakas saa koko prosessin tuotoksen eli outputin ja arvioi viimeisenä sen laadun. (Ks. kuvio 1.) Toimittaja Yrityksen perustoiminnot Asiakas Asiakkaan tarpeet RISTEILYTAPAHTUMAPROSESSI Tyytyväinen asiakas a a t a a t a a t a a a = asiakas t = toimittaja KUVIO 1. Esimerkki prosessiajattelun periaatteesta (Hannus 2000, 49) 2.1 Prosessien kuvaaminen Ongelmatilanteissa tee aina prosessin vuokaavio (Laamanen 2002, 213) Prosessikartta Yrityksen ydinprosessit voidaan kuvata prosessikartan avulla. Prosessikartta on viestinnän väline. Sen tulee auttaa ymmärtämään toimintaa, jolla tuotteet ja palvelut tuotetaan (Laamanen, 2002, 60). Prosessikartan avulla nähdään yrityksen ja sen sidosryhmien ydinfunktiot sekä niitä leikkaavat yrityksen ydinprosessit. Olemme luoneet M/S Nordic Princessin ydinprosesseista yksinkertaisen ja karkean prosessikartan siten, että ydinprosessien linkittymistä toisiinsa ei unohdettaisi, sillä prosessien toisiinsa kytkeytyminen saattaa joskus

11 jäädä kokonaan huomiotta. Jos näin käy, prosessiajattelun tarjoamat edut saattavat jäädä hyödyntämättä. (ISO laatujärjestelmäprojektien päivityskokemuksia 2003.) 7 Risteilijän ydinprosessien kytkeytyminen toisiinsa on prosessikartassa suunniteltu siten, että ydinprosessien ajallinen tapahtuminen voidaan päätellä niiden sijoittumisesta prosessikarttaan. Ylimmäinen ydinprosessi tapahtuu ydinprosesseista ensimmäiseksi ja alimmainen viimeiseksi. Prosessit voivat tapahtua kuitenkin myös samanaikaisesti. Prosessien samanaikaisuus tehostaa liiketoimintaa siten, että markkinointi - ja myyntiprosessi uusien asiakkaiden kanssa voi olla jo käynnissä sillä välin kun risteilytapahtumaprosessi on käynnissä toisten asiakkaiden kanssa. (Ks. Kuvio 2.) Toimittajat Risteilijä toimintoineen Asiakas Risteilykonseptien ja elämysten luomisprosessi Markkinointi- ja myyntiprosessi Risteilytapahtumaprosessi (FHTH) Asiakashallintaprosessi KUVIO 2. M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijän prosessikartta Vuokaavio Vuokaavioiden tehtävä on antaa yksilöllisempää informaatiota prosesseista kuin prosessikarttojen. Jotta kehittämisen kohteet voidaan kartoittaa paremmin, on ydinprosessit pilkottava pienemmiksi aliprosesseiksi ja tehtävä niistä vuokaaviot. Tällä tavalla prosessien kriittiset pisteet kehittämisen kannalta saadaan paremmin esiin.

12 8 Opinnäytetyön vuokaavioista selviää, ketkä ovat prosessin rooleissa, heidän tehtävä n- sä ja prosessin tapahtumien aikajärjestys. Pelkkä vuokaavio ei kuitenkaan pysty selittämään sisältämiään asioita lukijalleen, vaan vuokaavio myös niin sanotun käsikirjan, tekstin, joka selkeyttää aliprosessien kulkua lukijalle tarkemmin. Vuokaavioiden ja erilaisten havainnointikeinojen avulla olemme pystyneet kartoittamaan M/S Nordic Princessin kauden 2003 aliprosessien kulkua ja löytäneet kehittämisen kohteita, joita olemme pyrkineet parantamaan. Kauden 2003 perusteella olemme myös luoneet tiettyihin ydinprosesseihin lisää aliprosesseja, jotta risteilytoiminta saisi uusia ulottuvuuksia. M/S Nordic Princessin ydinprosessit koostuvat pienemmistä prosesseista, joita prosessiajattelun käytäntöjen mukaisesti kutsutaan aliprosesseiksi. Tässä risteilijän ydinprosessit muodostuvat aliprosesseista seuraavanlaisesti: 1) Risteilykonseptien ja elämysten luomisprosessi Tuotteiden ja ideoiden kehittäminen aliprosessina Ohjelmiston tuottaminen aliprosessina 2) Markkinointi- ja myyntiprosessi Markkinointi ja segmentointi aliprosessina Myyntitapahtuma aliprosessina Sähköinen alustava risteilyvaraus 3) Risteilytapahtumaprosessi (From Harbour To Harbour) Ruoka ja juoma aliprosessina 4) Asiakashallintaprosessi Palautejärjestelmä aliprosessina Asiakkaiden luettelointi aliprosessina 2.2 Prosessiajattelun hyödyt ja vaatimukset palvelukonseptin kehittämisessä Prosessien kehittäminen voi toimia parempaa palvelua tavoittelevan työkaluna varsin hyvin, sillä prosessien kehitystyö oikein tehtynä toimenpiteenä antaa avaimet toiminnan jatkuvaan parantamiseen. (Ks. kuvio 3.)

13 9 Prosessiajattelua käyttävän on toimeen ryhtyessään tunnustettava se, että prosessiajattelu on pitkäaikainen toimenpide. Jos haluaa toiminnassaan parempia tuloksia pitemmällä aikavälillä, on oltava valmis tunnistamaan yrityksen avainprosessit ja aliprosessit. Jatkuvaan parantamiseen prosessiajattelua käyttäen päästään seuraamalla ja mittaamalla prosessien kehittymistä ja toimintaa. Avainprosessit muodostuvat kuvaamaan prosesseja, organisoimaan toimintaa prosessien mukaisiksi ja arvioimaan neutraalisti prosessien kehittymistä ja toimintaa. Haasteena prosessien organisoinnissa on myös se, että muutostyö täytyy tehdä juuri oikeaan aikaan. 1. Avainprosessien ja aliprosessien tunnistaminen 2. Prosessien kuvaaminen 4. Prosessien jatkuva arviointi 3. Toiminnan organisointi prosessien mukaiseksi KUVIO 3. Prosessien jatkuvan parantamisen kehä (Laamanen 2002, 50) Laamanen (2002, 22) toteaa kirjassaan, että prosessien järjestämisen onnistuessa saadaan seuraavaa hyötyä: 1. Yhteistyö asiakkaan kanssa toimii hyvin, ja asiakas kokee saavansa hyvää palvelua. 2. Organisaatiossa toimivat ihmiset ymmärtävät kokonaisuutta, oman roolinsa ja sen, miten lisäarvo tuotetaan läpi organisaation. 3. Toiminnan kehittäminen perustuu organisaation kokonaistavoitteisiin ja asiakkaiden tarpeisiin. Ennen kehittämistyötä on tunnistettava ydinprosessit ja analysoitava, mistä aliprosesseista ydinprosessit koostuvat, sillä yleensä kehittämistyö tapahtuu juuri aliprosesseja parantamalla. Samalla voidaan kartoittaa myös niitä aliprosessin tapahtumia, joista ei ole arvoa koko prosessia ajatellen.

14 Nämä niin sanotut turhat tapahtumat eliminoimalla saadaan tehostettua prosesseja. Tarkoituksena on siis tehdä oikeita asioita oikealla tavalla. (Hannus 2000, ) 10 Voidaan todeta, että jatkuvan prosessien kehittämisen ja sitä kautta hyvän kokonaispalvelun tuloksena prosessiajattelua hyödyntävät yritykset voivat saavuttaa asiakkaiden tyytyväisyyden. Asiakastyytyväisyys johtaa hyvään kannattavuuteen ja yrityksillä on mahdollisuuksia panostaa yrityksen suorituskyvyn parantamiseen; seuraa hyvä kierre. (Ks. kuvio 4.) korkealaatuiset tuotteet ja palvelut panostukset osaamisen kehittämiseen sitoutunut henkilökunta tyytyväiset asiakkaat panostukset suorituskyvyn parantamiseen hyvä kannattavuus KUVIO 4. Hyvä kierre (Hannus 2000, 72)

15 11 3 M/S NORDIC PRINCESS SISÄVESIRISTEILIJÄ M/S Nordic Princess on Lahdessa vuonna 1999 rakennettu 21 -metrinen avomerikelpoinen sisävesiristeilijä. (Ks. kuvio 5.) Risteilijän kotisatama on Lahden Vesijärven satama. Alus on rekisteröity kolmellekymmenelle matkustajalle. KUVIO 5. M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijä Asiakastiloja laivalta löytyy aurinkokansi, salonki, saunatilat sekä keskikannella ohjaamo josta asiakkaat voivat seurata kapteenin ja kokin työskentelyä. Laivan keittiötyöskentelytilat Laivaa rakennettaessa ei keittiötyöskentelytiloja ole suunniteltu ammattikäyttöä varten. Aikaisemmin se on palvellut esivalmistettujen ruokien kuumennuspaikkana. Laivakeittiö on avomallinen ja työskentelylattiapinta-alaa siinä on n. 1 m². (Ks. kuvio 6 sekä liite 1.) KUVIO 6. Työskentelyä laivan avokeittiössä

16 12 Risteilytoimintaa varten laivan keittiöön asennettiin kaksipaikkainen kaasuliesi. Etuna kaasuliedessä on kuumennustehon nopea säätömahdollisuus, haittapuolena käytön aiheuttama säteilylämpö keittiötyöskentelytilaan. Tuotteiden kypsennys keittiössä tapahtui pannukypsennyksen lisäksi kiertoilmauunilla (mitat [cm]: 60 [l] x 50 [k] x 50 [s]). Säilytystilaa keittiöstä löytyi riittävästi lukuisista kaapeista. Kaikki kuivaraaka-aineet saatiin pidettyä keittiössä käden ulottuvilla. Kylmäsäilytystä varten laivan keittiössä on 24/220 voltilla toimiva 80 -litrainen jääkaappi. GranVista Oy Kaudella 2003 risteilytoiminnasta vastasi jyväskyläläinen GranVista Oy. Risteilytoimintaa koordinoitiin Jyväskylästä käsin, risteilyiden tapahtuessa Lahden alueella. Yrityksen organisaatiorakenne GranVista Oy on pieni yritys. Toimitusjohtajan lisäksi yrityksessä työskentelee yksi vakituinen työntekijä. Koimme tämänkaltaisen organisaation toimivana risteilytoimintaa toteutettaessa, koska toimintaympäristö tuolloin saatiin pidettyä riittävän tiiviinä. Organisaatiorakenne on oheisen kuvion mukaan jaettu kiinteistökokonaisuuksien ja risteilypalveluiden tuottamiseen. (Ks. kuvio 7.) Toiminnan johtaminen Toimitusjohtaja Yleispalvelut ja markkinointi Toimistosihteeri Kiinteistökokonaisuuksien tuottaminen Risteilypalveluiden tuottaminen Tilausristeilyt Kapteeni Risteilyemäntä Ruokatuotannosta vastaava (Baarimestari) KUVIO 7. GranVista Oy:n organisaatiokartta

17 13 Toimitusjohtaja toimi laivanvarustajana. Hänen kanssaan käytiin kauden alkuvaiheessa neuvotteluita mm. risteilypakettien hinnoittelusta ja markkinoinnista. Toiminnan alkuvaiheessa hän valtuutti sihteerin, risteilijän ruokatuotannosta vastanneen henkilön sekä kapteenin toimimaan itsenäisesti risteilyitä hoidettaessa. Henkilökunta koki itsenäisen työskentelyn positiiviseksi, koska vastuun jaon myötä myös itseluottamus va h- vistui risteilytoimintaa kohtaan, ja tämän avulla tahto pyrkiä hyviin tuloksiin voimistui. Toimistosihteerin kautta kulki risteilytoiminnan aikana kaikki risteilyitä koskeva tieto. Sihteeri lähetti henkilökunnalle sähköpostitse mm. alustavat risteilyvaraukset, jotka varmistettiin myös puhelinsoitoin. Tiedon saatuaan risteilyhenkilöstö sopi keskenään risteilyn kulusta ja käytännön asioista, kuten laivalla työskentelystä sekä toiminnasta ennen ja jälkeen risteilyä. Kapteeni itse asuu Lahdessa joten hänen oli mahdollista tehdä laivalla erinäisiä toimenpiteitä jo hyvissä ajoin ennen risteilyä. Risteilyemäntä sekä ruokatuotannosta vastaava ja tarvittaessa myös baarimestari kulkivat aina risteilyajankohtana Jyväskylästä Lahteen operoimaan. Risteilytoiminta bisnesalueena GranVista Oy:n risteilytoiminnan liikeideana on ollut tuottaa korkeatasoista sisävesiristeilytoimintaa sen pääkohderyhmänä ollen yritysasiakkaat. Optimaalinen asiakasryhmäkoko, johon pyrittiin, oli maksimissaan 15 asiakasta. Tuo l- loin toiminta risteilijän tarjoamien kapasiteettien rajoittaessa pystytään pitämään korkeatasoisena Viimekautinen risteilyjakso oli promootioluontoinen, tarkoituksena aloittaa liiketoiminta uudella bisnesalueella. Ensimmäisestä risteilykaudesta ei lähdetty missään va i- heessa tekemään tuloksellisesti kovatasoista, vaan tuotoilla pyrittiin kattamaan uuden bisnesalueen rakentamisesta aiheutuneet välittömät kustannukset, sekä tietyt muuttuvat ja kiinteät kustannukset. Välittömillä kustannuksilla tarkoitamme investointeja, joita tuli tehdä risteilyiden mahdollistamiseksi. Näitä olivat pääasiallisesti laivan keittiön varustamisesta sekä kylmälaitteiden ja äänentoistolaitteiden investoinneista aiheutuneet kustannukset.

18 4 RISTEILYKONSEPTIEN JA ELÄMYSTEN LUOMIS- PROSESSI 14 Risteilyt M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä koostuvat ruoan, juoman ja elämysten yhdistämisestä. Tässä luvussa tutkitaan, mitä termi elämys tarkoittaa ja miten elämyksiä voidaan luoda sekä mitkä voisivat olla elämysten raaka-aineita sisävesiristeilijällä. Työssämme risteilykonseptien ja elämysten luominen vaatii tekijöiden innovatiivisuutta ja ideointikykyä. Prosessia pystytään työstämään teoriatasolla, ja työskentelyä pystytään ylläpitämään jatkuvasti erilaisissa ympäristöissä. 4.1 Elämyksellisyys Järjestämällä elämyksiä voidaan parantaa saavutuksia, saavuttaa jopa parhain mahdollinen tulos. Elämykset vetoavat tunteeseen. Tunteilla, asenteilla ja suhteilla on ratkaiseva merkitys myös liike-elämässä. Elämys on yksilöllinen, voimakas ja todellinen asiakkaan tai työntekijän alitajunnassa tapahtuva kokemus, jonka vaikutukset voivat olla hyvinkin kauaskantoiset. Rahapalkinto kulutetaan nopeasti, tavarapalkinto häviää muiden tavaroiden joukkoon, mutta elämys voi olla ikimuistoinen, saajalleen ainutlaatuinen asia, joka motivoi työskentelemään kohti tavoitteita ja kantaa vielä elämyksen kokemisen jälkeenkin. (Lassila 2002, 17.) Elämys terminä Elämys on voimakkaasti vaikuttava kokemus, tapahtuma tai jotain muuta, joka tekee ihmisen mieleen voimakkaan vaikutuksen. Elämys on siis yksi kokemuksen tyyppi. On kuitenkin huomattava, että elämys on aina kokemus, mutta kokemus ei ole aina elämys. (Lüthje 2001, 14.) Mikä tekee kokemuksesta elämyksen? Sen ratkaisee tilanteen kokija subjektiivisesti käsitellessään tilanteita mielessään. Toisille sama risteilytilanne voi olla pelkkä kokemus, mutta toisille sama tilanne ylittää kokemuksen ja elämyksen häilyvän rajan. Elämyksen kokijan kannalta hyödykkeet, tavarat ja palvelut vaikuttavat ulkoisesti, kun taas elämykset ovat luonnostaan persoonallisia. Elämykset siis esiintyvät ainoastaan yksilön mielessä tunnetasolla, fyysisellä tasolla, älyllisellä tasolla ja jopa hengellisellä tasolla. (Lassila 2002, 17.)

19 15 Elämystä ja palvelua voidaan verrata keskenään. Elämystä ei voi tilata, varata eikä noutaa, kuten esimerkiksi konkreettisen tavaran tai palvelun. Elämyksen erottaa muista tuotteista se, että se on mieleenpainuva. Elämys on tilannesidonnainen ja ainutkertainen, kuten palvelukin. Elämys koostuu tapahtumista, jotka usein seuraavat toisiaan prosessina. Elämykset voivat olla yksittäisiä, silmänräpäyksellisiä tai ne voivat olla pitkään jatkuvia, kuten esimerkiksi matkaelämys. Elämys vaatii sekä fyysisen että mentaalisen läsnäolon toteutuakseen. Ostaessaan elämyksen asiakas maksaa siitä, että voi kuluttaa aikaa ja nauttia sarjasta mieleenpainuvia tapahtumia, jotka yritys asettaa näyttämölle. Koska elämys on subjektiivinen kokemus, ei matkailuelämystä voida yrityksissä tuottaa, mutta elämysten syntymiselle voidaan tarjota sopivat olosuhteet (Komppula 2002, 47). Elämyksissä aistit mukana Elämyskokemuksessa aistit ovat aina mukana. Joillekin riittää pelkkään yhteen aistiin perustuva kokemus, joku toinen tarvitsee elämyksen kokemiseen kaikki aistinsa. Jotta aistit voivat virittäytyä elämyksen kokemiseen, on sen kokijan oltava aktiivinen. Elämyskokemuksen aikana aistit aktivoituvat erilaisten virikkeiden ansiosta ja täydellinen kokemisen huippu tapahtuu kaikkien aistien ollessa aktiivisia. Elämys on rakennettava niin, että tuoteidea sisältää kaikkien viiden (haju, kuulo, maku, näkö ja tunto) aistin käyttämisen. Sekä visuaaliset että kokemukselliset elementit on yhdistettävä vaihtelevaksi kokonaisuudeksi, jossa kokemuksen voimakkuus vaihtelee tuotteen keston aikana. On rakennettava huippuhetkiä, mutta annettava asiakkaalle mahdollisuus myös kokemusten sulattamiseen. (Asunta, Brännare-Sorsa, Kairamo & Matero 2003, 240.) Ruoan merkitys elämystuotteessa korostuu voimakkaasti. Elämyksen raaka-aineet Elämykset voidaan eritellä niiden raaka-aineiden perusteella. Risteilyjen elämykset (E) yleensä koostuvatkin fyysisistä elementeistä (F), mentaalisista elementeistä (M) ja sosiaalisista elementeistä (S). Perusraaka-aineet risteilijällä elämysten toteuttamiseen ovat esimerkiksi: Fyysiset elementit, joihin sisältyvät: - rakennettu palveluvarustus - maisemat - esineet

20 16 Mentaaliset elementit, joihin sisältyvät: - merkit - merkitykset - kulttuuriyhteydet - henkilökohtaiset tunnot Sosiaaliset elementit, joihin sisältyvät: - sosiaaliset verkot - sosiaaliset kontaktit Raaka-aineita voidaan yhdistellä ja tuloksena voi olla seuraavanlaisia sekoituksia: - Fyysinen + Mentaalinen esimerkki: mielen harmonia järvimaiseman rauhoittavassa kauneudessa - Fyysinen + Sosiaalinen esimerkki: risteilyllä olo tai hauskanpitäminen ryhmän jäsenenä - Sosiaalinen + Mentaalinen esimerkki: matkaseuran mieleen jäävä vaikuttavuus - Fyysinen + Sosiaalinen + Mentaalinen esimerkki: ryhmässä tehdyn risteilymatkan kokonaisvaltaiset muistikuvat (Ks. Kuvio 8.) Sosiaalinen + Mentaalinen Sosiaalinen Fyysinen + Sosiaalinen ELÄMYS Mentaalinen FYYSINEN + SOSIAALINEN + MENTAALINEN Fyysinen + Mentaalinen Fyysinen KUVIO 8. Elämysten raaka-aineympyrä risteilyillä

21 4.1.2 Elämykset risteilijällä 17 Elämysmatkailu on elämyksiä tuottavien tuotteiden vetovoimaisuuteen perustuvaa matkailua, jossa majoitus- ja ravitsemisala sekä kuljetus ovat sivuroolissa. Matkatuote rakennetaan tuottamaan henkisiä tai fyysisiä kokemuksia, joista jäävät muistot ovat pysyviä. Elämysmatkatuote on hyödyke, joka kohottaa matkailijan kokemuksen korkealle arkipäivän yläpuolelle. Elämystuotteet ovat tuotteita ihmisille, joille tavanoma i- set tavarat ja palvelut eivät enää riitä. (Asunta ym. 2003, 251.) Nykyisin elämyksiä pyritään räätälöimään asiakaskunnan mukaisesti (Saarinen 2002, 18). Tuotteiden räätälöinnistä käytetään nykyään myös nimitystä kameleonttitoiminta, jolloin tuotteesta pyritään tekemään asiakkaan näköinen. M/S Nordic Princessillä tavoitteena on, että jokainen risteily olisi asiakkaille aina uusi elämys. Elämysten toteuttamisessa on käytettävä hyväksi luovuutta ja luotava sellaisiakin elämyksiä, joita ei välttämättä missään eikä koskaan ole vielä tehty. Risteilijätoimintaa käsiteltäessä voidaan toiminta sisällyttää toimintakentältänsä elämystalouteen kuuluvaksi, jolloin hyödykkeisiin rakennetaan lisäarvo lisäämällä niiden elämyksellisyyttä. Tämä vaatii myös palvelun tuottajilta ja markkinoijilta kokonaan uusia valmiuksia. Ei riitä, että osataan tehdä tavaroita tai asioita vaan on myös ymmärrettävä, miten asiakas kokee palvelun ja mitä elämyksellisyys pohjimmiltaan merkitsee. Asiakas aktiiviseksi elämystentuottamisessa Kuten monet matkailutuotteissa tuottajat, myös M/S Nordic Princessillä hyödynnetään risteilyasiakkaiden aktiivisuutta ja halua osallistua elämyksen luomiseen, jotta erilaisia elämyksiä saadaan toteutettua. Asiakkaan aktivoiminen alkaa siitä, kun asiakas on ensimmäistä kertaa kosketuksissa yritykseen. Asiakkaalla saattaa olla tavoitteena luoda risteilijällä itsensä näköinen elämys, jonka toteuttamisen risteilijä henkilökuntineen mahdollistaa. On tärkeää tietää etukäteen, minkälaisia asiakkaita risteilylle osallistuu, jotta elämyksien voimakkuus voidaan kohdistaa oikealla tavalla asiakkaille.

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

MAASEUDUN ELÄMYKSELLISET JA PERINTEIKKÄÄT VANHANAJAN HIRVIPEIJAISET SUUNNITELUKOHTEENA

MAASEUDUN ELÄMYKSELLISET JA PERINTEIKKÄÄT VANHANAJAN HIRVIPEIJAISET SUUNNITELUKOHTEENA MAASEUDUN ELÄMYKSELLISET JA PERINTEIKKÄÄT VANHANAJAN HIRVIPEIJAISET SUUNNITELUKOHTEENA Case: Kauppilan Matkailutila Jasmine Sepponen Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA

RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA Case Bratislavan pilotti Ari Tuhkala Opinnäytetyö Huhtikuu 2006 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa Jarmo Hatunen Diplomityö Konetekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatin

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Granström, Sini 2009 Laurea Lohja Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Lisätiedot

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ Jouni Forsström Opinnäytetyö Joulukuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

Elämyspalvelun tuotteistaminen

Elämyspalvelun tuotteistaminen Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Miika Saari Teemu Reini Opinnäytetyö Elämyspalvelun tuotteistaminen Case: Murhamysteeri-illalliset Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 11/2009 lehtori

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali Katariina Alppi Hilkka Lilja Opinnäytetyö Joulukuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

MYYNNIN JOHTAMINEN: CASE FRANSMANNI ROVANIEMI

MYYNNIN JOHTAMINEN: CASE FRANSMANNI ROVANIEMI OPINNÄYTETYÖ MIKKO PULJU 2012 MYYNNIN JOHTAMINEN: CASE FRANSMANNI ROVANIEMI MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Matkailun koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Heidi Ollikainen OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Opinnäytetyö Liiketalouden Koulutusohjelma Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Heidi Ollikainen Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE Suvi Laine Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7.5.2004

Lisätiedot

HYVINVOINTIMATKAILIJAT SUO- MEEN HOLLANNISTA?

HYVINVOINTIMATKAILIJAT SUO- MEEN HOLLANNISTA? HYVINVOINTIMATKAILIJAT SUO- MEEN HOLLANNISTA? Hanna Petäjäniemi Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemus- ja talousala

Lisätiedot

CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS

CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS Aku Korhonen CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS Opinnäytetyö Liiketalous Lokakuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.10.2007 Tekijä(t) Aku Korhonen Nimeke City-Hotelli JämsänUkon asiakastyytyväisyys

Lisätiedot

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Elina Karjalainen ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Restonomi Matkailun ko. Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Restonomi Koulutusohjelma

Lisätiedot

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS Marika Masalin Tuulia Tuominen Opinnäytetyö Syyskuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN Leena Tenhunen Opinnäytetyö Lokakuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

Melontamatkailun tuotteistaminen Case Tainionvirta. Kaisu Virtanen

Melontamatkailun tuotteistaminen Case Tainionvirta. Kaisu Virtanen Melontamatkailun tuotteistaminen Case Tainionvirta Kaisu Virtanen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Tekijä Kaisu Virtanen Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut

Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut Kivisalo, Elina Loman, Jenna 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut Elina Kivisalo,

Lisätiedot

Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen. Sari Fiessinger

Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen. Sari Fiessinger Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen Sari Fiessinger Laurea Leppävaara 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu-ja

Lisätiedot

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN Merja Konu Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemus- ja talousala 16.5.2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Matkailun koulutusohjelma Syksy 2005 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala

Lisätiedot

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland Veli-Matti Koivula Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu- Ravitsemis- ja Talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU 18.11.2005

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Sari Ahlqvist SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.5.2007 Tekijä(t)

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Savonlinnan Seurahuoneen VIP-klubin kehittäminen

Savonlinnan Seurahuoneen VIP-klubin kehittäminen Veera Hukkanen Matti Vaske Savonlinnan Seurahuoneen VIP-klubin kehittäminen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Helmikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Veera Linda Ilona Hukkanen,

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Katri Kantola & Laura Kauppinen SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Tammikuu 2010 KUVAILULEHTI

Lisätiedot