WWW-sivuston Google-optimointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WWW-sivuston Google-optimointi"

Transkriptio

1 Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Heigo Anto WWW-sivuston Google-optimointi Insinöörityö Ohjaaja: kirjapainojohtaja Mika Saloranta Ohjaava opettaja: yliopettaja Erkki Rämö

2 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinöörityön tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Koulutusohjelma Tutkinto Ohjaaja Ohjaava opettaja Heigo Anto WWW-sivuston Google-optimointi 32 sivua mediatekniikka insinööri (AMK) kirjapainojohtaja Mika Saloranta yliopettaja Erkki Rämö Insinöörityössä oli tavoitteena luoda kaupalliselle www-sivustolle näkyvyyttä hakukoneoptimoinnin ja -markkinoinnin avulla. Työssä keskityttiin sekä sivuston rakenteisiin liittyviin keinoihin eli on-site-optimointiin että sivuston ulkopuolisiin ominaisuuksiin keskittyviin asioihin eli off-site-optimointiin. Työn toteuttamiseksi tutkittiin Google-hakukoneen käyttäytymistä ja sen toimintaa erilaisten hakujen yhteydessä. Pyrittiin tutkimaan, mitkä sivuston ominaisuudet vaikuttavat eniten hakukoneen listauksiin. Tämän jälkeen pyrittiin parantamaan optimoinnin kohteena olevan sivuston ominaisuuksia. Helpoimmin sivun näkyvyyttä voi parantaa Googlen tarjoamien mainoskampanjoiden avulla. Sivuston on-site-ominaisuuksien parantaminen ei välttämättä kuitenkaan johda haluttuun lopputulokseen. Työn kohteena oleva sivusto rakennettiin mahdollisimman hakukoneystävälliseksi käyttämällä hakukoneille näkyviä komponentteja ja sisältöä. Sivusto pyrittiin kuitenkin pitämään käyttäjäystävällisenä. Sivuston sisällön hallitsemiseen käytettiin Pyramid CMS - sisällönhallintajärjestelmää. Sivuston ulkoiseen optimointiin käytettiin Googlen tarjoamia työkaluja, esimerkiksi AdWords-mainoskampanjoita ja Google Analytics -käyttäjäseurantaa. Tavoitteena oli maksimoida tuotteen myyntiin johtavien käyntien määrä suhteessa internetissä näkyviin mainoksiin. Sivustoa pyrittiin myös linkittämään muihin alaan liittyviin sivustoihin, ja sivusto lisättiin useisiin internetin suuriin hakemistoihin. Työn lopputuloksena syntyi hakukoneystävällinen sivusto, jonka käyttäjämäärää saatiin Google-optimoinnin avulla kasvatettua ja käyttäjien laatua parannettua. Ostotapaukseen johtavien käyntien määrä suhteessa kaikkiin käynteihin onnistuttiin kaksinkertaistamaan, mikä alentaa huomattavasti hakukonemarkkinoinnin kustannuksia. Hakusanat Google, hakukoneoptimointi, hakukonemarkkinointi, wwwsivusto

3 3 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Abstract Author Title Number of Pages Date Degree Programme Degree Instructor Supervisor Heigo Anto Google optimization for a web site 32 4 may 2009 Media Technology Bachelor of Engineering Mika Saloranta, Printing House Executive Erkki Rämö, Principal Lecturer The goal for this Bachelor's study was to get some visibility for a commercial web site by means of search engine optimization and search engine marketing. The work was focused on both On-site and Off-site optimization. In order to achieve the goals set for this study, some research was done on Google s procedures in various search actions. The research focused on those properties of a websites that most affect on the outcome of the listings of a Google search. Afterwards those properties were modified on this study web site. The site built for this study was constructed of components and content that are visible to search engines. Nevertheless it was essential to keep the site as user friendly as possible. The content of the site was managed by Pyramid CMS. The Off site optimization of the site was performed by using the tools provided by Google. These tools included AdWords on-line marketing tool and Google Analytics statistic tool. The aim was on maximizing the amount of visits leading to sales action. The site was also linked to several other sites that operate on the same field of industry. The outcome of this study was a search engine friendly web site that due to Google optimization gets more visitors and a better sale/visitor ratio than before. In fact the sale/visitor ratio was doubled during the optimization process. Keywords Google, search engine, optimization

4 4 Sisällys Tiivistelmä Abstract 1 Johdanto Googlen toiminnan periaatteet On-site-optimointi On-site-optimoinnin menetelmät Avainsanat Sivuston suunnittelu Sivuston rakenne Käytetty tekniikka Off-site-optimointi Off-site-optimoinnin menetelmät Linkittäminen Sivuston ilmoittaminen hakemistoihin Lehdistötiedotteet PageRank-arvo Hakukonemarkkinointi AdWords -mainoskampanjat Kampanjan suunnittelu Google Analytics Optimoinnin tulokset Yhteenveto...29 Lähteet...31

5 5 1 Johdanto Insinöörityössä perehdytään graafisen alan yrityksen sivustojen hakukoneoptimointiin Google-hakukonetta varten. Tarkoituksena on parantaa sivuston näkyvyyttä internetissä ja lisätä sivuston kävijämäärää ja sitä kautta kasvattaa yrityksen asiakaskuntaa. Työssä perehdytään Google-optimoinnin eri osa-alueisiin, kuten on-site-optimointiin, off-siteoptimointiin, Google AdWords -mainontaan ja Google Analytics -kävijäseurantajärjestelmiin. Yritysten toiminta siirtyy yhä enemmän internetiin, joka onkin merkittävä markkinointikanava eri alojen yrityksille. Internetin sisällön lisääntyessä nopeasti on erilaisten hakukoneiden merkitys kasvanut suuresti. Hakukoneet mahdollistavat haetun tiedon löytämisen ilman suoraa osoitetta tai linkkiä suhteellisen lyhyessä ajassa, mikä olisi mahdotonta ilman hakukoneita. Suosituin hakukone on Google, jota käyttää noin 65 prosenttia hakukoneiden käyttäjistä. Hakukoneiden laajan käytön vuoksi on yritysten rakennettava sivustonsa hakukoneystävällisiksi varmistaakseen laajan näkyvyyden internetissä. Hakukoneystävällisen sivuston luominen ei kuitenkaan nykyään ole mikään helppo tehtävä. Kuvassa 1 näkyvät hakukoneiden markkinaosuudet. Kuva 1: Hakukoneiden markkinaosuudet [13].

6 6 Hakukoneet ovat kehittyneet nopeasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja kun ne ovat tulleet kaupallisiksi, on niiden toiminnan periaatteista tullut salaista tietoa. Hakukoneet myös uudistavat ja muuttavat listausalgoritmejansa ja sääntöjänsä jatkuvasti voidakseen hallita internetin sisältöä paremmin ja torjua väärinkäytöksiä, joita hakukoneiden alkutaipaleella esiintyi paljon. 2 Googlen toiminnan periaatteet Googlen toiminta perustuu valtaviin indeksitietokantoihin, joita Google pitää yllä. Google kerää tietoa indekseihinsä Googlebotien avulla. Googlebot eli Googlehakurobotti on selaimen tapaan toimiva, mutta paljon tehokkaampi ohjelma, joka tekee kyselyitä Google-hakukoneen tuntemille sivustoille ja lataa niiden sisältöä indeksointia varten. Vaikka Googlebotit ovat tehokkaita ja niitä on suuri määrä, kestää sivuston saaminen Google-hakukoneen indekseihin pahimmillaan useita kuukausia, mikä johtuu yksinkertaisesti internetin laajuudesta. Koska sivustojen määrä on nykyään useita miljardeja, on tosiasia, etteivät Google-hakurobotit yksinkertaisesti pysty käymään kaikkea tietoa läpi hetkessä. Hakurobotit siis keräävät tietoa vain tunnetuilta sivuilta, mutta tietojen joukossa ne hakevat sivuilta myös linkkejä, mikä on yksi tapa, jolla Google löytää uusia sivustoja. [2, s ] Googlebotin haettua sivuston tiedot se luovuttaa ne kokonaisuudessaan tekstimuotoisena Googlen tietokannalle. Näissä tietokannoissa tieto lajitellaan erilaisin lajittelumenetelmin, kuten esimerkiksi aakkosjärjestykseen hakusanojen mukaan, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että jokainen hakusanan indeksi sisältää luettelon dokumenteista, joissa hakusana esiintyy ja tiedon siitä, missä kohtaa dokumenttia sana esiintyy. Tämä mahdollistaa erittäin nopean pääsyn tarvittuun tietoon. Kyselyprosessori on se osa Google-hakukonetta, joka on kaikille näkyvissä. Se toimii käyttöliittymänä Googlen tietokantojen ja tietoa etsivän käyttäjän välillä. Käyttäjän tehdessä kyselyn kyselyprosessori lähettää sen ensin niin sanotuille indeksipalvelimille, jotka sisältävät luettelon kaikista sanoista, jotka löytyvät Googlen tuntemilta sivuilta. Tässä vaiheessa Google myös määrittelee, mitkä noista sivuista vastaavat parhaiten

7 7 käyttäjän kyselyä. Tämän jälkeen Google lähettää tiedon doc-palvelimelle eli dokumenttipalvelimelle, jossa itse data on. Dokumenttipalvelin palauttaa luettelon Googlen mielestä parhaiten kyselyä vastaavista sivuista pienine kuvauksineen käyttäjän selaimelle. [2, s ] Kuva 2 esittelee Googlen kyselyprosessin. Kuva 2: Googlen kyselyprosessin toiminta [2, s ]. 3 On-site-optimointi 3.1 On-site-optimoinnin menetelmät On-site-optimoinnilla tarkoitetaan niitä toimia, joita sivuston ylläpitäjä voi hallita, kuten esimerkiksi sivuston tekstisisältö, sivustolla olevat linkit tai avainsanat. On-siteoptimoinnin merkitys on vähentynyt vuosien varrella huomattavasti. Sivusto kannattaa kuitenkin aina rakentaa sillä tavalla, että hakurobotit pystyvät mahdollisimman helposti käymään sen läpi, sillä tämä helpottaa sivun päivittymistä Googlen tietokantoihin. Onsite-optimointi ei kuitenkaan merkittävästi vaikuta sijoittumiseen Google-hauissa. On siis hyvä optimoida sivustoa Googlea varten, vaikka sillä ei suuria parannuksia

8 8 näkyvyyteen saada, sillä optimointi on yleensä melko helppoa tehdä ja sillä voidaan varmistaa, että Googlen hakurobotit tulkitsevat sivun rakenteen oikein. Seuraavaksi perehdytään joihinkin yksinkertaisiin on-site-optimoinnin keinoihin. Osiossa myös kerrotaan, mitkä näistä toimenpiteistä tehtiin kohdesivustolle, joka oli tavallista htmlsivustoa vaikeampi optimoitava, sillä sivusto pohjautuu sisällönhallintaohjelmistoon. [5, s ] Googlen hakurobotteja varten sivustolle ja myös palvelimelle, jolla sivusto sijaitsee, on tehtävä toimenpiteitä, joilla varmistetaan sivuston oikeanlainen toiminta tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi palvelimen ollessa pois käytöstä huoltotoimenpiteiden takia se on määriteltävä palauttamaan selaimelle statuksen 503, mikä kertoo Googlebotille, että sivua ei ole saatavilla, jonka saatuaan Googlebot jättää sivun sisällön huomioimatta ja palaa sivustolle myöhemmin hakemaan sivuston sisällön. Mikäli tätä toimintoa ei tehdä, saattaa Googlebot lähettää indeksoijalle sivun sisällön, jossa huoltokatkon aikana on vain ilmoitus huoltokatkosta. Koska Googlebotin seuraavaan käyntiin sivustolla saattaa mennä jonkin aikaa, tämä voi olla erittäin haitallista sivustolle. Mikäli sivustolla on sivuja, joita ei haluta indeksoitavan Googlen indekseihin, voidaan sivun alkuun lisätä robots.txt-tiedosto tai meta robots -tagi. Kummassakin menetelmässä voidaan Googleboteja ja muidenkin hakukoneiden hakurobotteja opastaa jättämään sivu indeksoimatta. [1, s ; 4; 8.] Google käyttää sivujen listaamisessa apuna useita algoritmeja, joilla se pyrkii määrittelemään sivun relevanssin kysyttyyn lauseeseen tai sanaan yli sadan muuttujan avulla. Yksi tärkeä näistä algoritmeista on PageRank-algoritmi, joka antaa sivustoille tietynlaisen arvosanan. Tämä arvosana vaikuttaa sivun sijoittumiseen Google-hauissa. Mitä korkeampi PageRank-arvo sivulla on, sitä paremmin sivu yleensä sijoittuu käyttäjien tekemissä hauissa. PageRank-arvoon vaikuttavia tekijöitä ei tarkkaan tiedetä, mutta esimerkiksi kävijöiden määrän ja sivuun viittaavien ulkoisten linkkien määrän uskotaan vaikuttavan PageRank-arvoon, etenkin jos sivustolla, jolla linkki on, on korkea PageRank-arvo. [6.]

9 9 3.2 Avainsanat Avainsanoilla tarkoitetaan sivustolla olevia sanoja, joita mahdollisesti käytetään Google-hauissa ja joiden avulla käyttäjät löytävät sivuston. Avainsanat ovat myös yksi Google-hakukoneen listausperusteista, ja niiden käyttäminen sivustolla onkin tärkeä osa on-site-optimointia. Google pitää sellaisia avainsanoja muita tärkeämpinä, jotka ovat tiettyjen tagien sisällä. Yksi tärkeimmistä tageista, johon avainsanoja voi sijoittaa, on meta-tagi. Meta-tagin avainsanojen valinta tämän työn optimoinnin kohteena olleelle sivustolle suoritettiin tarkan analysoinnin jälkeen. Sanojen valinnassa pyrittiin paneutumaan tiettyihin asioihin ja sääntöihin. Sanojen valinta aloitettiin keräämällä pitkä lista sanoja, jotka liittyvät sivuston sisältöön tai jotka kuvaavat sivustoa jollakin tavalla. Tämän jälkeen käytiin katsomassa muiden saman alaan liittyvien sivustojen meta-tageja. Aluksi katsottiin suosituimpien sivustojen meta-sanoja ja vertailtiin niitä omiin. Sanojen kopioiminen suoraan joltain Googlen hakutuloksissa yläpäähän sijoittuvalta sivustolta ei kuitenkaan välttämättä ole paras mahdollinen ratkaisu. Tämäkin saattaa auttaa sivun sijoittumista Google-hauissa, mutta tehokkaampaa on etsiä sanoja, joita käytetään paljon ja joita ei korkeimmille sijoille sijoittuvilla sivustoilla ole käytössä. Kun näitä sanoja käytetään Google-hauissa, saa oma sivusto etulyöntiaseman. [1, s ; 5, s ] Avainsanoja kannattaa sisällyttää myös muihin tärkeisiin sivun alkupään tageihin. Esimerkiksi nimi-tagin sisällä olevat avainsanat ovat Googlen hakurobottien silmissä tärkeämpiä kuin body-tagin sisällä olevat avainsanat, sillä sivun nimi-tagi on ensimmäinen tieto, johon hakurobotti törmää hakiessaan sivuston tietoja. Body-tagin ensimmäisten sanojen kannattaa kuitenkin olla aihetta hyvin kuvaavia. Otsikko1- ja Otsikko2-teksteihin kannattaa upottaa avainsanoja, koska hakurobotit pitävät näitä tekstejä tärkeinä, sillä ne kuvaavat sivun pääaiheita. Myös linkkitekstien sisällä ja listoissa esiintyvät avainsanat ovat hyödyllisiä Google-optimointia ajatellen. Avainsanoja voi painottaa myös avainsanojen määrällä suhteessa koko sivun sanamäärään. Toisin sanoen, mitä suurempi prosentti sivulla esiintyvistä sanoista on jotakin tiettyä sanaa, sitä enemmän Google painottaa tätä sanaa hauissa. [9.]

10 10 Koska optimoinnin kohteena oleva sivusto on monikielinen, oli tämä prosessi käytävä läpi moneen kertaan. Sanat on myös valittava oikein siinä mielessä, että Google painottaa sanoja sitä enemmän, mitä vähemmän niitä on käytössä. Mikäli kirjoittaa satoja sanoja meta-tageihin, voi Google haun osuessa kohdalle painottaa sanaa huonommin, kuin se painottaisi sanaa, mikäli se olisi vaikka yksi kolmesta. 3.3 Sivuston suunnittelu Sivuston suunnittelussa nousi esiin useita haasteita liittyen siihen, miltä sivu näyttää käyttäjän silmissä ja miltä se näyttää Googlen hakurobotin silmissä. Ihmisen silmälle miellyttävät visuaaliset ilmeet ja rakenteet voivat olla vaikeasti toteutettavissa tekniikoilla, jotka ovat hakukoneystävällisiä. Esimerkiksi liiallinen grafiikan käyttö ja erilaiset nykyaikaiset suositut visuaalisen ilmeen korostustekniikat, kuten esimerkiksi Flash tai erilaiset 3D-ohjelmistot, eivät ole hakukoneystävällisiä, sillä hakurobotit eivät osaa tulkita niiden sisältöä. Tämän vuoksi sivuston sisällön onkin oltava suurimmaksi osaksi tekstipohjaista. Sivulla esiintyvät kuvat tulisi nimetä järkevällä tavalla siten, että Googlen indeksoija osaa liittää kuvaan oikeanlaisen tiedon indeksoidessaan sisältöä. Tämä voi auttaa esimerkiksi kuvahauissa sivuston näkyvyyttä. Optimoinnin kohteena olevan sivuston monikielisyyden vuoksi tämä nimeämistapa ei kuitenkaan ollut mahdollinen. Kuvat voisi kyllä nimetä tietyllä kielellä, mutta koska kaikki sivuston eri kieliversiot käyttävät samoja kuvia, on kuvien nimeäminen hakukoneystävällisesti kaikilla kielillä käytännössä mahdotonta. Olisi tietysti ollut mahdollista käyttää kaikille kieliversioille omia kuvia, mutta siinä tapauksessa olisi sisällönhallintaohjelmisto, jonka tarkoituksena on esittää erikieliset sisällöt samassa sivurungossa, tullut tarpeettomaksi. Sivuston sisältö on myös nopeasti vaihtuvaa, mikä myös osaltaan vaikeutti sivuston on-site-optimointia. [1, s ] Sivustoa suunniteltaessa paneuduttiin myös käyttäjäystävällisyyteen, sillä Googleoptimoinnin hyödyt jäävät olemattomaksi, mikäli käyttäjä ei viihdy sivustolla ja tästä johtuen lähtee sivustolta saman tien. Tähän pyrittiin selkeillä valikoilla, mikä on oleellista myös hakukoneiden kannalta. Linkit pyrittiin myös nimeämään selkeästi, jotta

11 11 käyttäjä löytäisi heti hakemansa. Sisällön määrä pyrittiin pitämään sellaisena, että tärkeät tiedot löytyisivät helposti, mutta tietoa olisi kuitenkin tarpeeksi suurimman osan käyttäjistä tarpeisiin. Sisältöä pyritään myös päivittämään säännöllisin aikavälein, sillä hakukoneet arvostavat tuoretta sisältöä. [1, s. 20.] Sivuston käyttöliittymästä yritettiin tehdä mahdollisimman selvä, koska yrityksen asiakkaisiin kuuluu suuri joukko vanhemman ikäpolven edustajia. Tämän vuoksi sivut on myös suunniteltu skaalautuviksi tekstin osalta, jolloin myös esimerkiksi huononäköiset käyttäjät näkevät sivun sisällön. Myös tiedon löytämiseksi on pyritty tarjoamaan useita vaihtoehtoja kuten esimerkiksi linkit tai hakukentät. Yritys, jolle sivustot on suunniteltu, toimii sekä on-line-kirjakauppana että kirjapainona omakustantajille. Nämä kaksi seikkaa on pyritty ottamaan huomioon sivuja suunniteltaessa. Etusivulla molemmat osa-alueet on pyritty saamaan esille yhtä voimakkaasti, mutta toisiaan tukien muun muassa mainostamalla kirjakauppaosiossa painon painamia omakustanteita. Sivuston tekovaiheessa edistystä seurattiin sanapohjaisella selaimella, jonka käytöllä pyrittiin simuloimaan, miltä sivusto näyttää hakurobotin silmissä. Kuvassa 3 on esitetty etusivun käyttöliittymä.

12 12 Kuva 3: opusliberum.comin etusivun käyttöliittymä. [15]. 3.4 Sivuston rakenne Sivuston rakenne on erittäin tärkeä seikka on-site-optimoinnissa. Vaikka hakurobotit nykyään tunnistavat monia eri tiedostomuotoja, on sivuston perusrakenne hyvä pitää yksinkertaisena ja html-pohjaisena. Esimerkiksi Flash-pohjaisten suljettujen sivustojen tapauksessa hakurobotit eivät pääse käsiksi muihin tietoihin kuin sivuston runkoon, johon Flash-sivusto on upotettu. Tämä estää sivuston sisällön indeksoinnin. Nykyään sivustot pohjautuvat yhä useammin johonkin sisällönhallintaohjelmistoon, jolloin on tärkeää seurata, minkälaista html-koodia järjestelmä palauttaa selaimelle, sillä tämä koodi on sitä sisältöä, mitä hakurobotti näkee.

13 13 Tässä työssä optimoinnin kohteena ollut sivusto pohjautuu Pyramidsisällönhallintaohjelmistoon, jonka lähdekoodi on salaista, mikä jonkin verran rajoitti pääsyä joihinkin ohjelmiston ominaisuuksiin. Ylläpitäjällä on Pyramid-sisällönhallinnan tapauksessa kuitenkin riittävät oikeudet hakukoneoptimoinnin toteuttamiseksi, vaikka itse järjestelmän lähdekoodia ei pääsekään muokkaamaan, sillä järjestelmän esittämä sisältö on kuitenkin ylläpitäjän hallittavissa. Koska hakurobotti osaa lukea vain tekstiä, tulisi sivusto rakentaa siten, että tärkeimmät asiat ovat sivuston alussa, jolloin robotti pystyy ne sieltä helposti löytämään. On siis tärkeää nimetä sivu oikein. Sivuston sivujen osoitteiden on oltava staattisia eli pysyviä. Mikäli sivun osoite tuotetaan esimerkiksi jonkin skriptin avulla, ei Googlebot pysty seuraamaan sivuston rakennetta kunnolla. Sivuston linkkien toimivuus taas on erittäin tärkeää hakurobotin kannalta, sillä toimivien linkkien kautta robotti pystyy indeksoimaan koko sivuston kunnolla. Sivuston tulisi myös sisältää mahdollisimman paljon sisäisiä linkkejä, sillä tehokas sisäinen linkitys pidentää lukijoiden sivustoon käyttämää aikaa. [2, s ] 3.5 Käytetty tekniikka Koska optimoinnin kohteena oleva sivusto on monikielinen, piti sivusto rakentaa johonkin sisällönhallintajärjestelmään pohjautuvaksi. Tällä tavalla voidaan erikielistä sisältöä hallita dynaamisesti, eikä sivustoa tarvitse rakentaa useaan kertaan joka kielelle erikseen. Sivusto perustuu Pyramid-sisällönhallintajärjestelmään, koska yrityksen muitakin sivustoja oli rakennettu tälle järjestelmälle. Työntekijät osasivat valmiiksi käyttää järjestelmää, mikä oli tärkeää yrityksen johdolle. Pyramidsisällönhallintajärjestelmä tukee myös erittäin hyvin monikielisyyttä. Myös järjestelmän selaimelle palauttama html-koodi osoittautui selkeäksi ja näin ollen myös hakukoneystävälliseksi. Järjestelmä osoittautui myös melko joustavaksi sivun rakenteen suhteen, eli kaikki elementit saatiin juuri sellaiseen järjestykseen kuin haluttiin ja ne voitiin nimetä, miten haluttiin. Tietenkään nykyajan dynaamisilla sivustoilla ei voida välttyä käyttämästä jotakin skriptauskieltä ja tässä tapauksessa onkin käytetty Java-skriptiä esimerkiksi hakutoiminnon sekä avautuvien valikkojen luomiseen. Minkäänlaista multimediaa ei

14 14 sivuilla käytetä, sillä ne eivät suljettujen tiedostomuotojensa takia sovellu Googlea varten optimoidun sivuston ideaan, vaikkakin Pyramid-sisällönhallintajärjestelmä olisi mahdollistanut erittäin näyttävien multimediasovellusten käytön. [1, s ] Huomattavasti helpompaa olisi varmasti ollut käyttää jotakin avoimen lähdekoodin sisällönhallintaohjelmaa, kuten esimerkiksi Joomlaa tai Typo 3:a, jolloin olisi paremmin päässyt itse muokkaamaan sivuston toiminnan periaatteita, mutta tässä tapauksessa siihen ei ollut mahdollisuutta eikä oikeastaan tarvettakaan, sillä sivusto pyrittiin pitämään melko yksinkertaisena ja helppokäyttöisenä. Sivuston rakennusvaiheessa rakennetta tarkkailtiin tekstipohjaisen selaimen avulla, jolloin voitiin nähdä sivusto sellaisena, kuin hakurobotit sen näkevät. Selaimena tähän tarkoitukseen käytettiin Mozilla Firefoxia, johon oli asennettu www-kehityslisäke, jolla saatiin kytkettyä csstyylit ja kuvat pois päältä, ja näin nähtiin pelkästään sivuston tekstiosa. 4 Off-site-optimointi 4.1 Off-site-optimoinnin menetelmät Off-site- eli ulkoisella optimoinnilla tarkoitetaan toimia, joita ei tehdä sivuston lähdekoodiin eikä palvelimelle, jolla sivu sijaitsee. Sen sijaan sivuston näkyvyyttä pyritään parantamaan sivuston ulkopuolisilla tekijöillä. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi sivun ulkopuolelta tulevat linkit ja PageRank-arvo, johon sivuston ylläpitäjä jollakin tapaa pystyy vaikuttamaan mutta jota kuitenkin lopulta hallitsee Google. Nykyään ulkoiseen optimointiin lasketaan myös hakukonemarkkinointi, joka on erittäin suuri osa sivuston optimointia. Sen rooli luultavasti kasvaa lähitulevaisuudessa suuresti, sillä hakukonemarkkinointi on maksullinen tapa optimoida sivustoa. Hakukoneita hallitsevat yritykset pyrkivät kehittämään hakukoneitaan sellaisiksi, että markkinoinnista olisi mahdollisimman paljon hyötyä ilmaisiin menetelmiin nähden. [10.] Hakukonemarkkinointi on kuitenkin aiheena sen verran laaja, että siihen perehdytään omassa osassa luvussa 5.

15 Linkittäminen Yksinkertaisin tapa saada sivustonsa näkyvämmäksi Google-hakukoneelle on linkittää sivustoa muille sivustoille. Mikäli esimerkiksi sivusto ei ole vielä listattuna Googleindeksitietokantaan, saattaa Google-hakukone löytää sivun jonkin muun jo sen rekisterissä olevan sivun kautta, mikäli sivustolla on linkki listaamattomalle sivustolle. Linkkejä on helppo kerätä vaihtamisperiaatteella: laittamalla sivustolle jonkin muun sivun linkin, saa kyseiselle sivulle oman linkkinsä. Linkkejä voi myös kerätä tutkimalla, onko halutulla sivustolla vieraskirjaa. Mikäli sellainen on sivustolla käytössä, voi siihen jättää kommentin ja oman url-osoitteen. Linkkien keräämisessä kannattaa kuitenkin ottaa huomioon se, että nykyään linkkien määrä ei ole oleellinen seikka, vaan linkkien laatu ratkaisee. Google arvostaa korkeammalle sellaisia sisään tulevia linkkejä, jotka tulevat relevanteilta, saman aihepiirin sivustoilta. Lisäksi sivuston suosio vaikuttaa linkin tärkeyteen. Mitä suositummalta sivustolta sisään tuleva linkki löytyy, sen korkeammalle Google arvostaa sivustoa. Tämä on tehokas tapa parantaa esimerkiksi sivuston PageRank-arvoa, sillä Googlen silmissä ylläpitäjän laittaessa sivustolleen jonkin toisen sivustoon viittaavan linkin, suosittelee kyseinen henkilö linkillä osoittamaansa sivustoa. [5, s ; 4, s ] 4.3 Sivuston ilmoittaminen hakemistoihin Helppo tapa saada sivusto Googlen indeksitietokantaan oikein luokiteltuna, on ilmoittaa se kahteen internetin tärkeimpään luokiteltuun hakemistoon: Open Directory Project ja Yahoo! Directory. Siinä missä Googlen indeksitietokanta on kuin tietokirjan hakemisto, muistuttaa Open Directory Projektin tai Yahoo! Directoryn hakemisto enemmän kirjan sisällysluetteloa. Hakemistoissa voi haun tehdä kategorioiden mukaan. Mikäli haluaa tietoa vaikkapa hakukoneoptimoinnista, voidaan haussa seurata tiettyä polkua, kuten esimerkiksi internet, internettekniikat, internetmarkkinointi, hakukoneoptimointi. Google-haussa tietoa voidaan taas hakea pelkästään tietyn sanan avulla, eikä tällaisia polkuja voida hyödyntää.

16 16 Näihin tietokantoihin ilmoittautuminen on hyvä tapa saada sivustonsa Googlen tietokantaan asianmukaisesti luokiteltuna. Google löytää sivustoja myös keräämällä linkkejä webissä, mutta nämä kaksi hakemistoa ovat Googlen indeksoijan peruslähteitä. Näiden hakemistojen kautta sivuston saaminen Googlen tietokantoihin voi olla huomattavasti nopeampaa kuin linkin saaminen jollekin Googlen tietämälle sivulle ja sen odottaminen, että Googlen hakurobottirobotti vierailee sivustolla uudelleen. [1, s ] Open Directory Project on ihmisten ylläpitämä hakemisto, joten sen listoille pääsy voi kestää jopa puoli vuotta, sillä hakemiston ylläpitäjät tarkistavat jokaisen hakemistoon ilmoitettavan sivuston. Tämän vuoksi hakemiston listoille pääsy on tae siitä, että sivusto päätyy kaikkien suurimpien ja myös useiden pienempien hakukoneiden tietokantoihin oikein luokiteltuna. Yahoo! Directory oli ihmisten ylläpitämä vuoteen 2002 saakka, jolloin se siirtyi käyttämään hakurobotteja uusien sivustojen löytämiseen. Yahoo! Directory on ilmainen yksityisille käyttäjille, kun taas yrityksen sivuston saaminen Yahoo Directoryn hakemistoon on maksullista. [1, s ; 12.] 4.4 Lehdistötiedotteet Nykyään internetissä toimii runsaasti eri alojen lehtiä. Näiden lehtien sivustoilla käy usein suuria määriä käyttäjiä. Oma sivusto kannattaa linkittää oman alan lehdistön sivustoille julkaisemalla lehdistötiedotteita. Lehdistötiedotteita on sekä maksullisia että maksuttomia, eli tämäkään hyvä tapa saada linkki suositulle, omaan alaan liittyvälle sivustolle ei välttämättä tule kalliiksi. Eri lehdillä on internetsivustoillaan lomakkeita, joilla tiedotteen tekeminen on tehty erittäin helpoksi. On olemassa myös sivustoja, joilla pystyy tiedottamaan samalla lomakkeella jopa useassa eri maassa toimivien julkaisujen sivustoilla. Suuren käyttäjämäärän vuoksi lehtien sivustoilla on myös usein korkea PageRank-arvo, joten linkittäminen näille sivustoille voi olla suureksi hyödyksi oman sivuston Google-optimointia ajatellen. [1, s ] PageRank-arvoon perehdytään tarkemmin luvussa 4.5.

17 sivustoilla. Suuren käyttäjämäärän vuoksi lehtien sivustoilla on myös usein korkea PageRank-arvo, joten linkittäminen näille sivustoille voi olla suureksi hyödyksi oman sivuston Google-optimointia ajatellen. [1, s ] PageRank-arvoon perehdytään 17 tarkemmin luvussa PageRank-arvoa 4.5 voi nostaa sisääntulevilla linkeillä, erityisesti mikäli sivusto, jolla oma linkki esiintyy omaa korkean PageRank-arvon. Tätä ominaisuutta on kuitenkin ajan PageRank-arvoa voi nostaa sisääntulevilla linkeillä, erityisesti mikäli sivusto, jolla oma saatossa yritetty käyttää väärin perustamalla sivustoja, jotka keskittyvät vain linkki esiintyy omaa korkean PageRank-arvon. Tätä ominaisuutta on kuitenkin ajan linkittämään itseään muihin sivustoihin ja näin kasvattamaan PageRank-arvoaan. Kun saatossa yritetty käyttää väärin perustamalla sivustoja, jotka keskittyvät vain arvo on saatu nostettua korkeaksi, ovat sivustot ruvenneet myymään linkkejä korkean linkittämään itseään muihin sivustoihin ja näin kasvattamaan PageRank-arvoaan. Kun PageRank-arvon omaavalle sivustolleen. Nykyään sivuston ylläpitäjät joutuvat arvo on saatu nostettua korkeaksi, ovat sivustot ruvenneet myymään linkkejä korkean kuitenkin olemaan varuillaan sen suhteen, mihin sivujansa linkittävät. Googlen PageRank-arvon omaavalle sivustolleen. Nykyään sivuston ylläpitäjät joutuvat algoritmit ovat kehittyneet ja oppineet tunnistamaan niin sanottuja linkkifarmeja ja kuitenkin olemaan varuillaan sen suhteen, mihin sivujansa linkittävät. Googlen asettamaan niitä pannaan. algoritmit ovat kehittyneet ja oppineet tunnistamaan niin sanottuja linkkifarmeja ja asettamaan niitä pannaan. Mikäli sivuston linkki löytyy linkkifarmiksi luokitellulta sivustolta, saattaa Google jättää sivuston listaamatta. Tällä tavalla on pyritty estämään väärinkäytökset ja tietysti Mikäli sivuston linkki löytyy linkkifarmiksi luokitellulta sivustolta, saattaa Google maksimoimaan Googlen omien, maksullisten markkinointikanavien suosiota. jättää sivuston listaamatta. Tällä tavalla on pyritty estämään väärinkäytökset ja tietysti PageRank-arvoon vaikuttavat kuitenkin muutkin tekijät, kuten esimerkiksi sivuston maksimoimaan Googlen omien, maksullisten markkinointikanavien suosiota. kävijämäärä tai Google-hakujen määrä, mikä käytännössä tarkoittaa avainsanojen PageRank-arvoon vaikuttavat kuitenkin muutkin tekijät, kuten esimerkiksi sivuston laatua. [6.] Kuvassa 4 esitetään PageRank-arvon muodostuminen. Kuva selittää, miten kävijämäärä tai Google-hakujen määrä, mikä käytännössä tarkoittaa avainsanojen linkittäminen korkeamman PageRankin omaavalle sivustolle merkitsee Googlehakukoneelle enemmän kuin alhaisen rankin omaavalle sivustolle linkittäminen. laatua. [6.] Kuvassa 4 esitetään PageRank-arvon muodostuminen. Kuva selittää, miten linkittäminen korkeamman PageRankin omaavalle sivustolle merkitsee Googlehakukoneelle enemmän kuin alhaisen rankin omaavalle sivustolle linkittäminen.

18 18 Kuva 4: PageRank-arvon muodostuminen pienessä ympäristössä [6]. PageRank-arvon yksinkertaistettu algoritmi ympäristössä, jossa on neljä sivua, toimii seuraavalla tavalla: Sivuilla A, B, C ja D on alun perin PageRank-arvo, joka on 1/sivujen määrä, tässä tapuksessa 1/4. Mikäli sivustot B, C ja D linkittäisivät sivulle A, nousisi sivun A PageRank 0,75 yksiköllä. Tässä tapuksessa pagerank noudattaisi kaavaa Mikäli sivu B linkittäisi myös sivulle C ja sivu D linkittäisi kaikille kolmelle muulle sivulle, jakautuisi sivujen B PageRank sivun A ja C kesken. Sivun D PageRank jaettaisiin kaikkien muiden sivujen välillä. Tässä tapauksessa noudattaisi sivun A PageRank seuraavanlaista kaavaa:

19 19 Näin ollen ulkoisen linkin tuoma PageRank-arvo on linkittävän sivuston PageRank-arvo jaettuna linkittävän sivuston linkkien määrällä. [6.] 5 Hakukonemarkkinointi 5.1 AdWords-mainoskampanjat Hakukoneoptimointi ei nykyaikana käsitä vain itse sivuston muokkaamista hakukoneystävälliseksi, vaan siihen liittyy myös hakukonemarkkinointi. Googlen tapauksessa tämä markkinointi on mahdollista hoitaa Googlen tarjoamilla AdWord- ja AdSense-kampanjoilla. AdWord-kampanja käsittää mainosten ostamisen Googlen omalle hakukonesivustolle. Käyttäjä voi ostaa tietyille sanoille mainoksen, joka haun osuessa kohdalleen nostaa sivuston suoraan hakutulosten kärkeen. Tämä luonnollisesti auttaa melkoisesti sivuston löytämistä, mikäli sivusto ei muutoin pääse hauissa ensimmäisten joukkoon. Nämä AdWords-kampanjat toimivat Pay Per Click - menetelmällä: mainostaja maksaa palvelun tarjoajalle tietyn summan rahaa jokaisesta napsautuksesta, jonka käyttäjä kohdistaa mainokseen. Näin ollen kampanjat on suunniteltava kunnolla, jotta niistä saatu hyöty olisi suurempi kuin kampanjoihin käytetty rahasumma. [11, s ] AdWords-kampanjat ovat tärkeitä myös oikeiden avainsanojen valitsemisprosessia ajatellen, sillä niiden seurantajärjestelmät tarjoavat tarkkaa tietoa siitä, mitkä sanat tuovat sivuille eniten käyttäjiä, ja mikä tärkeintä myös siitä, miten nämä käyttäjät käyttäytyvät sivustolla. Kampanjat siis auttavat testaamaan avainsanoja antamalla erittäin nopeaa palautetta sanojen toimivuudesta. AdWords-kapanjoissa sivuston ylläpitäjä voi määritellä myös ylärajan näytettävien mainosten kokonaiskustannuksille, jolloin pystytään hallitsemaan kampanjoihin kuluvaa rahamäärää. Google antaa myös kohdistaa mainoskampanjoita maakohtaisesti, mikä on erittäin tärkeää juuri optimoinnin kohteena olevan monikielisen sivuston tapauksessa. [11, s ] AdWords-mainokampanjoissa mainosten hinta noudattaa niin sanottua PPC- eli Pay Per Click -hinnoittelua. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sivuston ylläpitäjä maksaa mainoksen näkymisestä vain silloin, kun joku napsauttaa mainoksessa olevaa linkkiä ja

20 20 tulee mainokseen linkitetylle sivulle. Tämä varmistaa sen, että ylläpitäjä ei joudu maksamaan turhaan, vaan hän maksaa vain mainoksista, joista hän hyötyy oikeasti. Se, jääkö mainoksen avulla sivuille löytänyt käyttäjä sivustolle ja päätyykö hän sivustoa ylläpitävän yrityksen asiakkaaksi, riippuu tietenkin muun muassa sivuston sisällön laadusta. Mikäli mainoskampanja on suunniteltu oikein ja toteutettu oikeilla avainsanoilla, pitäisi sivuille päätyvän potentiaalisen asiakkaan löytää sivustolta juuri se tuote tai palvelu, jota oli etsimässä. [4, s. 6 8.] 5.2 Kampanjan suunnittelu AdWords-kampanjoiden suunnitteluun kannattaa panostaa myös siitä syystä, että Google palkitsee hyvin toimivia kampanjoita muun muassa paremmalla mainosten sijoittelulla ja alennetuilla hinnoilla. Mainoksen tehokkuuden määrittelemiseen Google käyttää muuttujaa nimeltä Click-Trough-Rate (CTR). Tämä arvo on käytännössä mainokseen kohdistuvien napsautuksien määrä suhteutettuna mainoksen näyttökertoihin. Mitä korkeampi CTR mainoksella on, sitä paremmille paikoille Google sijoittaa mainoksen ja sitä alhaisempi on myös napsautuksen hinta. Tämä perustuu siihen, että Google haluaa tarjota käyttäjilleen laadukasta, hakusanoja vastaavaa sisältöä ja palkitsee sellaista tarjoavat ylläpitäjät. [4, s ] Taulukossa 1 on esitetty opusliberum.com-sivuston AdWords-kampanjan hakusanoja. Taulukko 1: Opusliberum.com-sivuston AdWords-kampanjan avainsanoja. Suomenkieliset Ruotsinkieliset kirjan painaminen din egen bok oma kirja skriva bok omakustannekirja bli författare julkaise egen bok omakustanne ge ut en bok nettikirjakauppa ge ut bok kustantaja starta förlag kustantamo publicera kirjakauppa gör din egen bok kirja bok julkaista författare

Jari Ingerttilä VERKKOKAUPAN HAKUKONENÄKYVYYDEN PARANTAMINEN HAKU- KONEMARKKINOINNIN AVULLA

Jari Ingerttilä VERKKOKAUPAN HAKUKONENÄKYVYYDEN PARANTAMINEN HAKU- KONEMARKKINOINNIN AVULLA Jari Ingerttilä VERKKOKAUPAN HAKUKONENÄKYVYYDEN PARANTAMINEN HAKU- KONEMARKKINOINNIN AVULLA VERKKOKAUPAN HAKUKONENÄKYVYYDEN PARANTAMINEN HAKU- KONEMARKKINOINNIN AVULLA Jari Ingerttilä Opinnäytetyö Kevät

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu HAKUKONEMARKKINOINNIN TEHOKKUUS B2B JA B2C ASIAKKAILLE AUTONVUOKRAUSALALLA SUOMESSA Markkinointi Pro gradu tutkielma Syyskuu 2011 Laatija: Sasu Raikamo

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN

HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN Miten yritykset voivat parantaa näkyvyyttään verkossa? Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy Sirkku Laine Hakukoneoptimoinnin opas Levin ja Kittilän

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

Renne Brandt. Hakukoneoptimointi (SEO)

Renne Brandt. Hakukoneoptimointi (SEO) Renne Brandt Hakukoneoptimointi (SEO) TV09S1 Mediatekniikan seminaari Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä Tutkielma 2.5.2012 1 Sisältö 1 Johdanto Error! Bookmark not defined. 2 Hakukoneet 2 3 Hakukoneiden

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi Opinnäytetyö Syksy 2012 Tietojenkäsittelyn Koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Arto Turunen YRITTÄJÄN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Arto Turunen YRITTÄJÄN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Arto Turunen YRITTÄJÄN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Toukokuu 2011 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2011 Tietotekniikan koulutusohjelma Karjalankatu

Lisätiedot

-opas Näin markkinoit yritystäsi internetissä.

-opas Näin markkinoit yritystäsi internetissä. -opas Näin markkinoit yritystäsi internetissä. Hakusanamainonta internetissä onnistuneen mainoksen luominen vaihe vaiheelta. Lue, miten muut yritykset ovat onnistuneet mainonnassaan Google AdWordsin avulla.

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN TYÖKALUPAKKI ADWORDS-MAINONTAAN

PK-YRITYKSEN TYÖKALUPAKKI ADWORDS-MAINONTAAN PK-YRITYKSEN TYÖKALUPAKKI ADWORDS-MAINONTAAN Helsinki Amsterdam Basel Riga Tallinn Yhteenveto Sisältö Näkyvyys Googlessa on monien yritysten Internet-toiminnan elinehto. Hakukonelöydettävyyteen voidaan

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ

JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ Turo Virkki JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 24.5.2007 Tekijä(t) Turo Virkki Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Hyvän verkkokaupan ominaisuudet

Hyvän verkkokaupan ominaisuudet Hyvän verkkokaupan ominaisuudet Puronen, Helena 2011 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Hyvän verkkokaupan ominaisuudet Helena Puronen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Opinnäytetyö Joulukuu,

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Miten voit itse parantaa sivujesi näkyvyyttä verkossa

Miten voit itse parantaa sivujesi näkyvyyttä verkossa Miten voit itse parantaa sivujesi näkyvyyttä verkossa Mikko Manninen 7.11.2013 Kirsi Mikkola 12.11.2013 12.11.2013 Materiaalit www.liiketoiminta.info/yrityskaari Illan teema Pienillä, mutta oikeilla toimenpiteillä

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle

Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle Sini Hakkarainen & Henna Koljonen 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle

Lisätiedot

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Tiina Kettunen MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 5.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Katri Kantola & Laura Kauppinen SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Tammikuu 2010 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus?

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson, Tia 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson Tia Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS -verkkokaupankäynnin käsikirja www.vilkas.fi 0101010101010111010101010101010101010101000001110 0101010101010111010101010101010101010101 2 - Vilkas Group 10101010 00000111 Tunne

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot