WWW-sivuston Google-optimointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WWW-sivuston Google-optimointi"

Transkriptio

1 Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Heigo Anto WWW-sivuston Google-optimointi Insinöörityö Ohjaaja: kirjapainojohtaja Mika Saloranta Ohjaava opettaja: yliopettaja Erkki Rämö

2 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinöörityön tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Koulutusohjelma Tutkinto Ohjaaja Ohjaava opettaja Heigo Anto WWW-sivuston Google-optimointi 32 sivua mediatekniikka insinööri (AMK) kirjapainojohtaja Mika Saloranta yliopettaja Erkki Rämö Insinöörityössä oli tavoitteena luoda kaupalliselle www-sivustolle näkyvyyttä hakukoneoptimoinnin ja -markkinoinnin avulla. Työssä keskityttiin sekä sivuston rakenteisiin liittyviin keinoihin eli on-site-optimointiin että sivuston ulkopuolisiin ominaisuuksiin keskittyviin asioihin eli off-site-optimointiin. Työn toteuttamiseksi tutkittiin Google-hakukoneen käyttäytymistä ja sen toimintaa erilaisten hakujen yhteydessä. Pyrittiin tutkimaan, mitkä sivuston ominaisuudet vaikuttavat eniten hakukoneen listauksiin. Tämän jälkeen pyrittiin parantamaan optimoinnin kohteena olevan sivuston ominaisuuksia. Helpoimmin sivun näkyvyyttä voi parantaa Googlen tarjoamien mainoskampanjoiden avulla. Sivuston on-site-ominaisuuksien parantaminen ei välttämättä kuitenkaan johda haluttuun lopputulokseen. Työn kohteena oleva sivusto rakennettiin mahdollisimman hakukoneystävälliseksi käyttämällä hakukoneille näkyviä komponentteja ja sisältöä. Sivusto pyrittiin kuitenkin pitämään käyttäjäystävällisenä. Sivuston sisällön hallitsemiseen käytettiin Pyramid CMS - sisällönhallintajärjestelmää. Sivuston ulkoiseen optimointiin käytettiin Googlen tarjoamia työkaluja, esimerkiksi AdWords-mainoskampanjoita ja Google Analytics -käyttäjäseurantaa. Tavoitteena oli maksimoida tuotteen myyntiin johtavien käyntien määrä suhteessa internetissä näkyviin mainoksiin. Sivustoa pyrittiin myös linkittämään muihin alaan liittyviin sivustoihin, ja sivusto lisättiin useisiin internetin suuriin hakemistoihin. Työn lopputuloksena syntyi hakukoneystävällinen sivusto, jonka käyttäjämäärää saatiin Google-optimoinnin avulla kasvatettua ja käyttäjien laatua parannettua. Ostotapaukseen johtavien käyntien määrä suhteessa kaikkiin käynteihin onnistuttiin kaksinkertaistamaan, mikä alentaa huomattavasti hakukonemarkkinoinnin kustannuksia. Hakusanat Google, hakukoneoptimointi, hakukonemarkkinointi, wwwsivusto

3 3 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Abstract Author Title Number of Pages Date Degree Programme Degree Instructor Supervisor Heigo Anto Google optimization for a web site 32 4 may 2009 Media Technology Bachelor of Engineering Mika Saloranta, Printing House Executive Erkki Rämö, Principal Lecturer The goal for this Bachelor's study was to get some visibility for a commercial web site by means of search engine optimization and search engine marketing. The work was focused on both On-site and Off-site optimization. In order to achieve the goals set for this study, some research was done on Google s procedures in various search actions. The research focused on those properties of a websites that most affect on the outcome of the listings of a Google search. Afterwards those properties were modified on this study web site. The site built for this study was constructed of components and content that are visible to search engines. Nevertheless it was essential to keep the site as user friendly as possible. The content of the site was managed by Pyramid CMS. The Off site optimization of the site was performed by using the tools provided by Google. These tools included AdWords on-line marketing tool and Google Analytics statistic tool. The aim was on maximizing the amount of visits leading to sales action. The site was also linked to several other sites that operate on the same field of industry. The outcome of this study was a search engine friendly web site that due to Google optimization gets more visitors and a better sale/visitor ratio than before. In fact the sale/visitor ratio was doubled during the optimization process. Keywords Google, search engine, optimization

4 4 Sisällys Tiivistelmä Abstract 1 Johdanto Googlen toiminnan periaatteet On-site-optimointi On-site-optimoinnin menetelmät Avainsanat Sivuston suunnittelu Sivuston rakenne Käytetty tekniikka Off-site-optimointi Off-site-optimoinnin menetelmät Linkittäminen Sivuston ilmoittaminen hakemistoihin Lehdistötiedotteet PageRank-arvo Hakukonemarkkinointi AdWords -mainoskampanjat Kampanjan suunnittelu Google Analytics Optimoinnin tulokset Yhteenveto...29 Lähteet...31

5 5 1 Johdanto Insinöörityössä perehdytään graafisen alan yrityksen sivustojen hakukoneoptimointiin Google-hakukonetta varten. Tarkoituksena on parantaa sivuston näkyvyyttä internetissä ja lisätä sivuston kävijämäärää ja sitä kautta kasvattaa yrityksen asiakaskuntaa. Työssä perehdytään Google-optimoinnin eri osa-alueisiin, kuten on-site-optimointiin, off-siteoptimointiin, Google AdWords -mainontaan ja Google Analytics -kävijäseurantajärjestelmiin. Yritysten toiminta siirtyy yhä enemmän internetiin, joka onkin merkittävä markkinointikanava eri alojen yrityksille. Internetin sisällön lisääntyessä nopeasti on erilaisten hakukoneiden merkitys kasvanut suuresti. Hakukoneet mahdollistavat haetun tiedon löytämisen ilman suoraa osoitetta tai linkkiä suhteellisen lyhyessä ajassa, mikä olisi mahdotonta ilman hakukoneita. Suosituin hakukone on Google, jota käyttää noin 65 prosenttia hakukoneiden käyttäjistä. Hakukoneiden laajan käytön vuoksi on yritysten rakennettava sivustonsa hakukoneystävällisiksi varmistaakseen laajan näkyvyyden internetissä. Hakukoneystävällisen sivuston luominen ei kuitenkaan nykyään ole mikään helppo tehtävä. Kuvassa 1 näkyvät hakukoneiden markkinaosuudet. Kuva 1: Hakukoneiden markkinaosuudet [13].

6 6 Hakukoneet ovat kehittyneet nopeasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja kun ne ovat tulleet kaupallisiksi, on niiden toiminnan periaatteista tullut salaista tietoa. Hakukoneet myös uudistavat ja muuttavat listausalgoritmejansa ja sääntöjänsä jatkuvasti voidakseen hallita internetin sisältöä paremmin ja torjua väärinkäytöksiä, joita hakukoneiden alkutaipaleella esiintyi paljon. 2 Googlen toiminnan periaatteet Googlen toiminta perustuu valtaviin indeksitietokantoihin, joita Google pitää yllä. Google kerää tietoa indekseihinsä Googlebotien avulla. Googlebot eli Googlehakurobotti on selaimen tapaan toimiva, mutta paljon tehokkaampi ohjelma, joka tekee kyselyitä Google-hakukoneen tuntemille sivustoille ja lataa niiden sisältöä indeksointia varten. Vaikka Googlebotit ovat tehokkaita ja niitä on suuri määrä, kestää sivuston saaminen Google-hakukoneen indekseihin pahimmillaan useita kuukausia, mikä johtuu yksinkertaisesti internetin laajuudesta. Koska sivustojen määrä on nykyään useita miljardeja, on tosiasia, etteivät Google-hakurobotit yksinkertaisesti pysty käymään kaikkea tietoa läpi hetkessä. Hakurobotit siis keräävät tietoa vain tunnetuilta sivuilta, mutta tietojen joukossa ne hakevat sivuilta myös linkkejä, mikä on yksi tapa, jolla Google löytää uusia sivustoja. [2, s ] Googlebotin haettua sivuston tiedot se luovuttaa ne kokonaisuudessaan tekstimuotoisena Googlen tietokannalle. Näissä tietokannoissa tieto lajitellaan erilaisin lajittelumenetelmin, kuten esimerkiksi aakkosjärjestykseen hakusanojen mukaan, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että jokainen hakusanan indeksi sisältää luettelon dokumenteista, joissa hakusana esiintyy ja tiedon siitä, missä kohtaa dokumenttia sana esiintyy. Tämä mahdollistaa erittäin nopean pääsyn tarvittuun tietoon. Kyselyprosessori on se osa Google-hakukonetta, joka on kaikille näkyvissä. Se toimii käyttöliittymänä Googlen tietokantojen ja tietoa etsivän käyttäjän välillä. Käyttäjän tehdessä kyselyn kyselyprosessori lähettää sen ensin niin sanotuille indeksipalvelimille, jotka sisältävät luettelon kaikista sanoista, jotka löytyvät Googlen tuntemilta sivuilta. Tässä vaiheessa Google myös määrittelee, mitkä noista sivuista vastaavat parhaiten

7 7 käyttäjän kyselyä. Tämän jälkeen Google lähettää tiedon doc-palvelimelle eli dokumenttipalvelimelle, jossa itse data on. Dokumenttipalvelin palauttaa luettelon Googlen mielestä parhaiten kyselyä vastaavista sivuista pienine kuvauksineen käyttäjän selaimelle. [2, s ] Kuva 2 esittelee Googlen kyselyprosessin. Kuva 2: Googlen kyselyprosessin toiminta [2, s ]. 3 On-site-optimointi 3.1 On-site-optimoinnin menetelmät On-site-optimoinnilla tarkoitetaan niitä toimia, joita sivuston ylläpitäjä voi hallita, kuten esimerkiksi sivuston tekstisisältö, sivustolla olevat linkit tai avainsanat. On-siteoptimoinnin merkitys on vähentynyt vuosien varrella huomattavasti. Sivusto kannattaa kuitenkin aina rakentaa sillä tavalla, että hakurobotit pystyvät mahdollisimman helposti käymään sen läpi, sillä tämä helpottaa sivun päivittymistä Googlen tietokantoihin. Onsite-optimointi ei kuitenkaan merkittävästi vaikuta sijoittumiseen Google-hauissa. On siis hyvä optimoida sivustoa Googlea varten, vaikka sillä ei suuria parannuksia

8 8 näkyvyyteen saada, sillä optimointi on yleensä melko helppoa tehdä ja sillä voidaan varmistaa, että Googlen hakurobotit tulkitsevat sivun rakenteen oikein. Seuraavaksi perehdytään joihinkin yksinkertaisiin on-site-optimoinnin keinoihin. Osiossa myös kerrotaan, mitkä näistä toimenpiteistä tehtiin kohdesivustolle, joka oli tavallista htmlsivustoa vaikeampi optimoitava, sillä sivusto pohjautuu sisällönhallintaohjelmistoon. [5, s ] Googlen hakurobotteja varten sivustolle ja myös palvelimelle, jolla sivusto sijaitsee, on tehtävä toimenpiteitä, joilla varmistetaan sivuston oikeanlainen toiminta tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi palvelimen ollessa pois käytöstä huoltotoimenpiteiden takia se on määriteltävä palauttamaan selaimelle statuksen 503, mikä kertoo Googlebotille, että sivua ei ole saatavilla, jonka saatuaan Googlebot jättää sivun sisällön huomioimatta ja palaa sivustolle myöhemmin hakemaan sivuston sisällön. Mikäli tätä toimintoa ei tehdä, saattaa Googlebot lähettää indeksoijalle sivun sisällön, jossa huoltokatkon aikana on vain ilmoitus huoltokatkosta. Koska Googlebotin seuraavaan käyntiin sivustolla saattaa mennä jonkin aikaa, tämä voi olla erittäin haitallista sivustolle. Mikäli sivustolla on sivuja, joita ei haluta indeksoitavan Googlen indekseihin, voidaan sivun alkuun lisätä robots.txt-tiedosto tai meta robots -tagi. Kummassakin menetelmässä voidaan Googleboteja ja muidenkin hakukoneiden hakurobotteja opastaa jättämään sivu indeksoimatta. [1, s ; 4; 8.] Google käyttää sivujen listaamisessa apuna useita algoritmeja, joilla se pyrkii määrittelemään sivun relevanssin kysyttyyn lauseeseen tai sanaan yli sadan muuttujan avulla. Yksi tärkeä näistä algoritmeista on PageRank-algoritmi, joka antaa sivustoille tietynlaisen arvosanan. Tämä arvosana vaikuttaa sivun sijoittumiseen Google-hauissa. Mitä korkeampi PageRank-arvo sivulla on, sitä paremmin sivu yleensä sijoittuu käyttäjien tekemissä hauissa. PageRank-arvoon vaikuttavia tekijöitä ei tarkkaan tiedetä, mutta esimerkiksi kävijöiden määrän ja sivuun viittaavien ulkoisten linkkien määrän uskotaan vaikuttavan PageRank-arvoon, etenkin jos sivustolla, jolla linkki on, on korkea PageRank-arvo. [6.]

9 9 3.2 Avainsanat Avainsanoilla tarkoitetaan sivustolla olevia sanoja, joita mahdollisesti käytetään Google-hauissa ja joiden avulla käyttäjät löytävät sivuston. Avainsanat ovat myös yksi Google-hakukoneen listausperusteista, ja niiden käyttäminen sivustolla onkin tärkeä osa on-site-optimointia. Google pitää sellaisia avainsanoja muita tärkeämpinä, jotka ovat tiettyjen tagien sisällä. Yksi tärkeimmistä tageista, johon avainsanoja voi sijoittaa, on meta-tagi. Meta-tagin avainsanojen valinta tämän työn optimoinnin kohteena olleelle sivustolle suoritettiin tarkan analysoinnin jälkeen. Sanojen valinnassa pyrittiin paneutumaan tiettyihin asioihin ja sääntöihin. Sanojen valinta aloitettiin keräämällä pitkä lista sanoja, jotka liittyvät sivuston sisältöön tai jotka kuvaavat sivustoa jollakin tavalla. Tämän jälkeen käytiin katsomassa muiden saman alaan liittyvien sivustojen meta-tageja. Aluksi katsottiin suosituimpien sivustojen meta-sanoja ja vertailtiin niitä omiin. Sanojen kopioiminen suoraan joltain Googlen hakutuloksissa yläpäähän sijoittuvalta sivustolta ei kuitenkaan välttämättä ole paras mahdollinen ratkaisu. Tämäkin saattaa auttaa sivun sijoittumista Google-hauissa, mutta tehokkaampaa on etsiä sanoja, joita käytetään paljon ja joita ei korkeimmille sijoille sijoittuvilla sivustoilla ole käytössä. Kun näitä sanoja käytetään Google-hauissa, saa oma sivusto etulyöntiaseman. [1, s ; 5, s ] Avainsanoja kannattaa sisällyttää myös muihin tärkeisiin sivun alkupään tageihin. Esimerkiksi nimi-tagin sisällä olevat avainsanat ovat Googlen hakurobottien silmissä tärkeämpiä kuin body-tagin sisällä olevat avainsanat, sillä sivun nimi-tagi on ensimmäinen tieto, johon hakurobotti törmää hakiessaan sivuston tietoja. Body-tagin ensimmäisten sanojen kannattaa kuitenkin olla aihetta hyvin kuvaavia. Otsikko1- ja Otsikko2-teksteihin kannattaa upottaa avainsanoja, koska hakurobotit pitävät näitä tekstejä tärkeinä, sillä ne kuvaavat sivun pääaiheita. Myös linkkitekstien sisällä ja listoissa esiintyvät avainsanat ovat hyödyllisiä Google-optimointia ajatellen. Avainsanoja voi painottaa myös avainsanojen määrällä suhteessa koko sivun sanamäärään. Toisin sanoen, mitä suurempi prosentti sivulla esiintyvistä sanoista on jotakin tiettyä sanaa, sitä enemmän Google painottaa tätä sanaa hauissa. [9.]

10 10 Koska optimoinnin kohteena oleva sivusto on monikielinen, oli tämä prosessi käytävä läpi moneen kertaan. Sanat on myös valittava oikein siinä mielessä, että Google painottaa sanoja sitä enemmän, mitä vähemmän niitä on käytössä. Mikäli kirjoittaa satoja sanoja meta-tageihin, voi Google haun osuessa kohdalle painottaa sanaa huonommin, kuin se painottaisi sanaa, mikäli se olisi vaikka yksi kolmesta. 3.3 Sivuston suunnittelu Sivuston suunnittelussa nousi esiin useita haasteita liittyen siihen, miltä sivu näyttää käyttäjän silmissä ja miltä se näyttää Googlen hakurobotin silmissä. Ihmisen silmälle miellyttävät visuaaliset ilmeet ja rakenteet voivat olla vaikeasti toteutettavissa tekniikoilla, jotka ovat hakukoneystävällisiä. Esimerkiksi liiallinen grafiikan käyttö ja erilaiset nykyaikaiset suositut visuaalisen ilmeen korostustekniikat, kuten esimerkiksi Flash tai erilaiset 3D-ohjelmistot, eivät ole hakukoneystävällisiä, sillä hakurobotit eivät osaa tulkita niiden sisältöä. Tämän vuoksi sivuston sisällön onkin oltava suurimmaksi osaksi tekstipohjaista. Sivulla esiintyvät kuvat tulisi nimetä järkevällä tavalla siten, että Googlen indeksoija osaa liittää kuvaan oikeanlaisen tiedon indeksoidessaan sisältöä. Tämä voi auttaa esimerkiksi kuvahauissa sivuston näkyvyyttä. Optimoinnin kohteena olevan sivuston monikielisyyden vuoksi tämä nimeämistapa ei kuitenkaan ollut mahdollinen. Kuvat voisi kyllä nimetä tietyllä kielellä, mutta koska kaikki sivuston eri kieliversiot käyttävät samoja kuvia, on kuvien nimeäminen hakukoneystävällisesti kaikilla kielillä käytännössä mahdotonta. Olisi tietysti ollut mahdollista käyttää kaikille kieliversioille omia kuvia, mutta siinä tapauksessa olisi sisällönhallintaohjelmisto, jonka tarkoituksena on esittää erikieliset sisällöt samassa sivurungossa, tullut tarpeettomaksi. Sivuston sisältö on myös nopeasti vaihtuvaa, mikä myös osaltaan vaikeutti sivuston on-site-optimointia. [1, s ] Sivustoa suunniteltaessa paneuduttiin myös käyttäjäystävällisyyteen, sillä Googleoptimoinnin hyödyt jäävät olemattomaksi, mikäli käyttäjä ei viihdy sivustolla ja tästä johtuen lähtee sivustolta saman tien. Tähän pyrittiin selkeillä valikoilla, mikä on oleellista myös hakukoneiden kannalta. Linkit pyrittiin myös nimeämään selkeästi, jotta

11 11 käyttäjä löytäisi heti hakemansa. Sisällön määrä pyrittiin pitämään sellaisena, että tärkeät tiedot löytyisivät helposti, mutta tietoa olisi kuitenkin tarpeeksi suurimman osan käyttäjistä tarpeisiin. Sisältöä pyritään myös päivittämään säännöllisin aikavälein, sillä hakukoneet arvostavat tuoretta sisältöä. [1, s. 20.] Sivuston käyttöliittymästä yritettiin tehdä mahdollisimman selvä, koska yrityksen asiakkaisiin kuuluu suuri joukko vanhemman ikäpolven edustajia. Tämän vuoksi sivut on myös suunniteltu skaalautuviksi tekstin osalta, jolloin myös esimerkiksi huononäköiset käyttäjät näkevät sivun sisällön. Myös tiedon löytämiseksi on pyritty tarjoamaan useita vaihtoehtoja kuten esimerkiksi linkit tai hakukentät. Yritys, jolle sivustot on suunniteltu, toimii sekä on-line-kirjakauppana että kirjapainona omakustantajille. Nämä kaksi seikkaa on pyritty ottamaan huomioon sivuja suunniteltaessa. Etusivulla molemmat osa-alueet on pyritty saamaan esille yhtä voimakkaasti, mutta toisiaan tukien muun muassa mainostamalla kirjakauppaosiossa painon painamia omakustanteita. Sivuston tekovaiheessa edistystä seurattiin sanapohjaisella selaimella, jonka käytöllä pyrittiin simuloimaan, miltä sivusto näyttää hakurobotin silmissä. Kuvassa 3 on esitetty etusivun käyttöliittymä.

12 12 Kuva 3: opusliberum.comin etusivun käyttöliittymä. [15]. 3.4 Sivuston rakenne Sivuston rakenne on erittäin tärkeä seikka on-site-optimoinnissa. Vaikka hakurobotit nykyään tunnistavat monia eri tiedostomuotoja, on sivuston perusrakenne hyvä pitää yksinkertaisena ja html-pohjaisena. Esimerkiksi Flash-pohjaisten suljettujen sivustojen tapauksessa hakurobotit eivät pääse käsiksi muihin tietoihin kuin sivuston runkoon, johon Flash-sivusto on upotettu. Tämä estää sivuston sisällön indeksoinnin. Nykyään sivustot pohjautuvat yhä useammin johonkin sisällönhallintaohjelmistoon, jolloin on tärkeää seurata, minkälaista html-koodia järjestelmä palauttaa selaimelle, sillä tämä koodi on sitä sisältöä, mitä hakurobotti näkee.

13 13 Tässä työssä optimoinnin kohteena ollut sivusto pohjautuu Pyramidsisällönhallintaohjelmistoon, jonka lähdekoodi on salaista, mikä jonkin verran rajoitti pääsyä joihinkin ohjelmiston ominaisuuksiin. Ylläpitäjällä on Pyramid-sisällönhallinnan tapauksessa kuitenkin riittävät oikeudet hakukoneoptimoinnin toteuttamiseksi, vaikka itse järjestelmän lähdekoodia ei pääsekään muokkaamaan, sillä järjestelmän esittämä sisältö on kuitenkin ylläpitäjän hallittavissa. Koska hakurobotti osaa lukea vain tekstiä, tulisi sivusto rakentaa siten, että tärkeimmät asiat ovat sivuston alussa, jolloin robotti pystyy ne sieltä helposti löytämään. On siis tärkeää nimetä sivu oikein. Sivuston sivujen osoitteiden on oltava staattisia eli pysyviä. Mikäli sivun osoite tuotetaan esimerkiksi jonkin skriptin avulla, ei Googlebot pysty seuraamaan sivuston rakennetta kunnolla. Sivuston linkkien toimivuus taas on erittäin tärkeää hakurobotin kannalta, sillä toimivien linkkien kautta robotti pystyy indeksoimaan koko sivuston kunnolla. Sivuston tulisi myös sisältää mahdollisimman paljon sisäisiä linkkejä, sillä tehokas sisäinen linkitys pidentää lukijoiden sivustoon käyttämää aikaa. [2, s ] 3.5 Käytetty tekniikka Koska optimoinnin kohteena oleva sivusto on monikielinen, piti sivusto rakentaa johonkin sisällönhallintajärjestelmään pohjautuvaksi. Tällä tavalla voidaan erikielistä sisältöä hallita dynaamisesti, eikä sivustoa tarvitse rakentaa useaan kertaan joka kielelle erikseen. Sivusto perustuu Pyramid-sisällönhallintajärjestelmään, koska yrityksen muitakin sivustoja oli rakennettu tälle järjestelmälle. Työntekijät osasivat valmiiksi käyttää järjestelmää, mikä oli tärkeää yrityksen johdolle. Pyramidsisällönhallintajärjestelmä tukee myös erittäin hyvin monikielisyyttä. Myös järjestelmän selaimelle palauttama html-koodi osoittautui selkeäksi ja näin ollen myös hakukoneystävälliseksi. Järjestelmä osoittautui myös melko joustavaksi sivun rakenteen suhteen, eli kaikki elementit saatiin juuri sellaiseen järjestykseen kuin haluttiin ja ne voitiin nimetä, miten haluttiin. Tietenkään nykyajan dynaamisilla sivustoilla ei voida välttyä käyttämästä jotakin skriptauskieltä ja tässä tapauksessa onkin käytetty Java-skriptiä esimerkiksi hakutoiminnon sekä avautuvien valikkojen luomiseen. Minkäänlaista multimediaa ei

14 14 sivuilla käytetä, sillä ne eivät suljettujen tiedostomuotojensa takia sovellu Googlea varten optimoidun sivuston ideaan, vaikkakin Pyramid-sisällönhallintajärjestelmä olisi mahdollistanut erittäin näyttävien multimediasovellusten käytön. [1, s ] Huomattavasti helpompaa olisi varmasti ollut käyttää jotakin avoimen lähdekoodin sisällönhallintaohjelmaa, kuten esimerkiksi Joomlaa tai Typo 3:a, jolloin olisi paremmin päässyt itse muokkaamaan sivuston toiminnan periaatteita, mutta tässä tapauksessa siihen ei ollut mahdollisuutta eikä oikeastaan tarvettakaan, sillä sivusto pyrittiin pitämään melko yksinkertaisena ja helppokäyttöisenä. Sivuston rakennusvaiheessa rakennetta tarkkailtiin tekstipohjaisen selaimen avulla, jolloin voitiin nähdä sivusto sellaisena, kuin hakurobotit sen näkevät. Selaimena tähän tarkoitukseen käytettiin Mozilla Firefoxia, johon oli asennettu www-kehityslisäke, jolla saatiin kytkettyä csstyylit ja kuvat pois päältä, ja näin nähtiin pelkästään sivuston tekstiosa. 4 Off-site-optimointi 4.1 Off-site-optimoinnin menetelmät Off-site- eli ulkoisella optimoinnilla tarkoitetaan toimia, joita ei tehdä sivuston lähdekoodiin eikä palvelimelle, jolla sivu sijaitsee. Sen sijaan sivuston näkyvyyttä pyritään parantamaan sivuston ulkopuolisilla tekijöillä. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi sivun ulkopuolelta tulevat linkit ja PageRank-arvo, johon sivuston ylläpitäjä jollakin tapaa pystyy vaikuttamaan mutta jota kuitenkin lopulta hallitsee Google. Nykyään ulkoiseen optimointiin lasketaan myös hakukonemarkkinointi, joka on erittäin suuri osa sivuston optimointia. Sen rooli luultavasti kasvaa lähitulevaisuudessa suuresti, sillä hakukonemarkkinointi on maksullinen tapa optimoida sivustoa. Hakukoneita hallitsevat yritykset pyrkivät kehittämään hakukoneitaan sellaisiksi, että markkinoinnista olisi mahdollisimman paljon hyötyä ilmaisiin menetelmiin nähden. [10.] Hakukonemarkkinointi on kuitenkin aiheena sen verran laaja, että siihen perehdytään omassa osassa luvussa 5.

15 Linkittäminen Yksinkertaisin tapa saada sivustonsa näkyvämmäksi Google-hakukoneelle on linkittää sivustoa muille sivustoille. Mikäli esimerkiksi sivusto ei ole vielä listattuna Googleindeksitietokantaan, saattaa Google-hakukone löytää sivun jonkin muun jo sen rekisterissä olevan sivun kautta, mikäli sivustolla on linkki listaamattomalle sivustolle. Linkkejä on helppo kerätä vaihtamisperiaatteella: laittamalla sivustolle jonkin muun sivun linkin, saa kyseiselle sivulle oman linkkinsä. Linkkejä voi myös kerätä tutkimalla, onko halutulla sivustolla vieraskirjaa. Mikäli sellainen on sivustolla käytössä, voi siihen jättää kommentin ja oman url-osoitteen. Linkkien keräämisessä kannattaa kuitenkin ottaa huomioon se, että nykyään linkkien määrä ei ole oleellinen seikka, vaan linkkien laatu ratkaisee. Google arvostaa korkeammalle sellaisia sisään tulevia linkkejä, jotka tulevat relevanteilta, saman aihepiirin sivustoilta. Lisäksi sivuston suosio vaikuttaa linkin tärkeyteen. Mitä suositummalta sivustolta sisään tuleva linkki löytyy, sen korkeammalle Google arvostaa sivustoa. Tämä on tehokas tapa parantaa esimerkiksi sivuston PageRank-arvoa, sillä Googlen silmissä ylläpitäjän laittaessa sivustolleen jonkin toisen sivustoon viittaavan linkin, suosittelee kyseinen henkilö linkillä osoittamaansa sivustoa. [5, s ; 4, s ] 4.3 Sivuston ilmoittaminen hakemistoihin Helppo tapa saada sivusto Googlen indeksitietokantaan oikein luokiteltuna, on ilmoittaa se kahteen internetin tärkeimpään luokiteltuun hakemistoon: Open Directory Project ja Yahoo! Directory. Siinä missä Googlen indeksitietokanta on kuin tietokirjan hakemisto, muistuttaa Open Directory Projektin tai Yahoo! Directoryn hakemisto enemmän kirjan sisällysluetteloa. Hakemistoissa voi haun tehdä kategorioiden mukaan. Mikäli haluaa tietoa vaikkapa hakukoneoptimoinnista, voidaan haussa seurata tiettyä polkua, kuten esimerkiksi internet, internettekniikat, internetmarkkinointi, hakukoneoptimointi. Google-haussa tietoa voidaan taas hakea pelkästään tietyn sanan avulla, eikä tällaisia polkuja voida hyödyntää.

16 16 Näihin tietokantoihin ilmoittautuminen on hyvä tapa saada sivustonsa Googlen tietokantaan asianmukaisesti luokiteltuna. Google löytää sivustoja myös keräämällä linkkejä webissä, mutta nämä kaksi hakemistoa ovat Googlen indeksoijan peruslähteitä. Näiden hakemistojen kautta sivuston saaminen Googlen tietokantoihin voi olla huomattavasti nopeampaa kuin linkin saaminen jollekin Googlen tietämälle sivulle ja sen odottaminen, että Googlen hakurobottirobotti vierailee sivustolla uudelleen. [1, s ] Open Directory Project on ihmisten ylläpitämä hakemisto, joten sen listoille pääsy voi kestää jopa puoli vuotta, sillä hakemiston ylläpitäjät tarkistavat jokaisen hakemistoon ilmoitettavan sivuston. Tämän vuoksi hakemiston listoille pääsy on tae siitä, että sivusto päätyy kaikkien suurimpien ja myös useiden pienempien hakukoneiden tietokantoihin oikein luokiteltuna. Yahoo! Directory oli ihmisten ylläpitämä vuoteen 2002 saakka, jolloin se siirtyi käyttämään hakurobotteja uusien sivustojen löytämiseen. Yahoo! Directory on ilmainen yksityisille käyttäjille, kun taas yrityksen sivuston saaminen Yahoo Directoryn hakemistoon on maksullista. [1, s ; 12.] 4.4 Lehdistötiedotteet Nykyään internetissä toimii runsaasti eri alojen lehtiä. Näiden lehtien sivustoilla käy usein suuria määriä käyttäjiä. Oma sivusto kannattaa linkittää oman alan lehdistön sivustoille julkaisemalla lehdistötiedotteita. Lehdistötiedotteita on sekä maksullisia että maksuttomia, eli tämäkään hyvä tapa saada linkki suositulle, omaan alaan liittyvälle sivustolle ei välttämättä tule kalliiksi. Eri lehdillä on internetsivustoillaan lomakkeita, joilla tiedotteen tekeminen on tehty erittäin helpoksi. On olemassa myös sivustoja, joilla pystyy tiedottamaan samalla lomakkeella jopa useassa eri maassa toimivien julkaisujen sivustoilla. Suuren käyttäjämäärän vuoksi lehtien sivustoilla on myös usein korkea PageRank-arvo, joten linkittäminen näille sivustoille voi olla suureksi hyödyksi oman sivuston Google-optimointia ajatellen. [1, s ] PageRank-arvoon perehdytään tarkemmin luvussa 4.5.

17 sivustoilla. Suuren käyttäjämäärän vuoksi lehtien sivustoilla on myös usein korkea PageRank-arvo, joten linkittäminen näille sivustoille voi olla suureksi hyödyksi oman sivuston Google-optimointia ajatellen. [1, s ] PageRank-arvoon perehdytään 17 tarkemmin luvussa PageRank-arvoa 4.5 voi nostaa sisääntulevilla linkeillä, erityisesti mikäli sivusto, jolla oma linkki esiintyy omaa korkean PageRank-arvon. Tätä ominaisuutta on kuitenkin ajan PageRank-arvoa voi nostaa sisääntulevilla linkeillä, erityisesti mikäli sivusto, jolla oma saatossa yritetty käyttää väärin perustamalla sivustoja, jotka keskittyvät vain linkki esiintyy omaa korkean PageRank-arvon. Tätä ominaisuutta on kuitenkin ajan linkittämään itseään muihin sivustoihin ja näin kasvattamaan PageRank-arvoaan. Kun saatossa yritetty käyttää väärin perustamalla sivustoja, jotka keskittyvät vain arvo on saatu nostettua korkeaksi, ovat sivustot ruvenneet myymään linkkejä korkean linkittämään itseään muihin sivustoihin ja näin kasvattamaan PageRank-arvoaan. Kun PageRank-arvon omaavalle sivustolleen. Nykyään sivuston ylläpitäjät joutuvat arvo on saatu nostettua korkeaksi, ovat sivustot ruvenneet myymään linkkejä korkean kuitenkin olemaan varuillaan sen suhteen, mihin sivujansa linkittävät. Googlen PageRank-arvon omaavalle sivustolleen. Nykyään sivuston ylläpitäjät joutuvat algoritmit ovat kehittyneet ja oppineet tunnistamaan niin sanottuja linkkifarmeja ja kuitenkin olemaan varuillaan sen suhteen, mihin sivujansa linkittävät. Googlen asettamaan niitä pannaan. algoritmit ovat kehittyneet ja oppineet tunnistamaan niin sanottuja linkkifarmeja ja asettamaan niitä pannaan. Mikäli sivuston linkki löytyy linkkifarmiksi luokitellulta sivustolta, saattaa Google jättää sivuston listaamatta. Tällä tavalla on pyritty estämään väärinkäytökset ja tietysti Mikäli sivuston linkki löytyy linkkifarmiksi luokitellulta sivustolta, saattaa Google maksimoimaan Googlen omien, maksullisten markkinointikanavien suosiota. jättää sivuston listaamatta. Tällä tavalla on pyritty estämään väärinkäytökset ja tietysti PageRank-arvoon vaikuttavat kuitenkin muutkin tekijät, kuten esimerkiksi sivuston maksimoimaan Googlen omien, maksullisten markkinointikanavien suosiota. kävijämäärä tai Google-hakujen määrä, mikä käytännössä tarkoittaa avainsanojen PageRank-arvoon vaikuttavat kuitenkin muutkin tekijät, kuten esimerkiksi sivuston laatua. [6.] Kuvassa 4 esitetään PageRank-arvon muodostuminen. Kuva selittää, miten kävijämäärä tai Google-hakujen määrä, mikä käytännössä tarkoittaa avainsanojen linkittäminen korkeamman PageRankin omaavalle sivustolle merkitsee Googlehakukoneelle enemmän kuin alhaisen rankin omaavalle sivustolle linkittäminen. laatua. [6.] Kuvassa 4 esitetään PageRank-arvon muodostuminen. Kuva selittää, miten linkittäminen korkeamman PageRankin omaavalle sivustolle merkitsee Googlehakukoneelle enemmän kuin alhaisen rankin omaavalle sivustolle linkittäminen.

18 18 Kuva 4: PageRank-arvon muodostuminen pienessä ympäristössä [6]. PageRank-arvon yksinkertaistettu algoritmi ympäristössä, jossa on neljä sivua, toimii seuraavalla tavalla: Sivuilla A, B, C ja D on alun perin PageRank-arvo, joka on 1/sivujen määrä, tässä tapuksessa 1/4. Mikäli sivustot B, C ja D linkittäisivät sivulle A, nousisi sivun A PageRank 0,75 yksiköllä. Tässä tapuksessa pagerank noudattaisi kaavaa Mikäli sivu B linkittäisi myös sivulle C ja sivu D linkittäisi kaikille kolmelle muulle sivulle, jakautuisi sivujen B PageRank sivun A ja C kesken. Sivun D PageRank jaettaisiin kaikkien muiden sivujen välillä. Tässä tapauksessa noudattaisi sivun A PageRank seuraavanlaista kaavaa:

19 19 Näin ollen ulkoisen linkin tuoma PageRank-arvo on linkittävän sivuston PageRank-arvo jaettuna linkittävän sivuston linkkien määrällä. [6.] 5 Hakukonemarkkinointi 5.1 AdWords-mainoskampanjat Hakukoneoptimointi ei nykyaikana käsitä vain itse sivuston muokkaamista hakukoneystävälliseksi, vaan siihen liittyy myös hakukonemarkkinointi. Googlen tapauksessa tämä markkinointi on mahdollista hoitaa Googlen tarjoamilla AdWord- ja AdSense-kampanjoilla. AdWord-kampanja käsittää mainosten ostamisen Googlen omalle hakukonesivustolle. Käyttäjä voi ostaa tietyille sanoille mainoksen, joka haun osuessa kohdalleen nostaa sivuston suoraan hakutulosten kärkeen. Tämä luonnollisesti auttaa melkoisesti sivuston löytämistä, mikäli sivusto ei muutoin pääse hauissa ensimmäisten joukkoon. Nämä AdWords-kampanjat toimivat Pay Per Click - menetelmällä: mainostaja maksaa palvelun tarjoajalle tietyn summan rahaa jokaisesta napsautuksesta, jonka käyttäjä kohdistaa mainokseen. Näin ollen kampanjat on suunniteltava kunnolla, jotta niistä saatu hyöty olisi suurempi kuin kampanjoihin käytetty rahasumma. [11, s ] AdWords-kampanjat ovat tärkeitä myös oikeiden avainsanojen valitsemisprosessia ajatellen, sillä niiden seurantajärjestelmät tarjoavat tarkkaa tietoa siitä, mitkä sanat tuovat sivuille eniten käyttäjiä, ja mikä tärkeintä myös siitä, miten nämä käyttäjät käyttäytyvät sivustolla. Kampanjat siis auttavat testaamaan avainsanoja antamalla erittäin nopeaa palautetta sanojen toimivuudesta. AdWords-kapanjoissa sivuston ylläpitäjä voi määritellä myös ylärajan näytettävien mainosten kokonaiskustannuksille, jolloin pystytään hallitsemaan kampanjoihin kuluvaa rahamäärää. Google antaa myös kohdistaa mainoskampanjoita maakohtaisesti, mikä on erittäin tärkeää juuri optimoinnin kohteena olevan monikielisen sivuston tapauksessa. [11, s ] AdWords-mainokampanjoissa mainosten hinta noudattaa niin sanottua PPC- eli Pay Per Click -hinnoittelua. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sivuston ylläpitäjä maksaa mainoksen näkymisestä vain silloin, kun joku napsauttaa mainoksessa olevaa linkkiä ja

20 20 tulee mainokseen linkitetylle sivulle. Tämä varmistaa sen, että ylläpitäjä ei joudu maksamaan turhaan, vaan hän maksaa vain mainoksista, joista hän hyötyy oikeasti. Se, jääkö mainoksen avulla sivuille löytänyt käyttäjä sivustolle ja päätyykö hän sivustoa ylläpitävän yrityksen asiakkaaksi, riippuu tietenkin muun muassa sivuston sisällön laadusta. Mikäli mainoskampanja on suunniteltu oikein ja toteutettu oikeilla avainsanoilla, pitäisi sivuille päätyvän potentiaalisen asiakkaan löytää sivustolta juuri se tuote tai palvelu, jota oli etsimässä. [4, s. 6 8.] 5.2 Kampanjan suunnittelu AdWords-kampanjoiden suunnitteluun kannattaa panostaa myös siitä syystä, että Google palkitsee hyvin toimivia kampanjoita muun muassa paremmalla mainosten sijoittelulla ja alennetuilla hinnoilla. Mainoksen tehokkuuden määrittelemiseen Google käyttää muuttujaa nimeltä Click-Trough-Rate (CTR). Tämä arvo on käytännössä mainokseen kohdistuvien napsautuksien määrä suhteutettuna mainoksen näyttökertoihin. Mitä korkeampi CTR mainoksella on, sitä paremmille paikoille Google sijoittaa mainoksen ja sitä alhaisempi on myös napsautuksen hinta. Tämä perustuu siihen, että Google haluaa tarjota käyttäjilleen laadukasta, hakusanoja vastaavaa sisältöä ja palkitsee sellaista tarjoavat ylläpitäjät. [4, s ] Taulukossa 1 on esitetty opusliberum.com-sivuston AdWords-kampanjan hakusanoja. Taulukko 1: Opusliberum.com-sivuston AdWords-kampanjan avainsanoja. Suomenkieliset Ruotsinkieliset kirjan painaminen din egen bok oma kirja skriva bok omakustannekirja bli författare julkaise egen bok omakustanne ge ut en bok nettikirjakauppa ge ut bok kustantaja starta förlag kustantamo publicera kirjakauppa gör din egen bok kirja bok julkaista författare

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Hakukoneoptimoinnin ABC

Hakukoneoptimoinnin ABC Hakukoneoptimoinnin ABC Sisältö Mitä on hakukoneoptimointi? Miten hakukoneoptimointia tehdään? Miten valitset oikeat hakusanat? Miten pääsee Googlen hakutuloksissa ensimmäiselle sivulle? Mitä on hakukoneoptimointi?

Lisätiedot

TYÖKALUT HAKUKONEOPTIMOINTIIN

TYÖKALUT HAKUKONEOPTIMOINTIIN TYÖKALUT HAKUKONEOPTIMOINTIIN 1 GOOGLE ANALYTICS Google Analytics on työkalu sivustosi kävijöiden analysoimiseen. Saat sen avulla helposti tietoja kävijöistäsi, joita muuten joutuisit vain arvailemaan.

Lisätiedot

10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin.

10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin. 10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin. On-page SEO-optimointi tarkoittaa nettisivustolle tehtäviä muutoksia, joilla on osaltaan huikea vaikutus sivuston näkyvyyteen hakukoneissa. Tarkista helposti

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Toimiala: Rakennuspaikan valmistelutyöt Yritys: MM-Koneurakointi Oy Olen saanut rahoilleni vastinetta ja olen tyytyväinen yhteistyöhön 45

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

Valmennusmajakka Jarkko Muhonen

Valmennusmajakka Jarkko Muhonen 1 Valmennusmajakka Jarkko Muhonen 2 Miksi Google AdWords? Ihmiset löytävät yrityksesi Googlessa juuri silloin, kun he etsivät tuotteita tai palveluita, joita myös sinulla on tarjolla. Google AdWordsin

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 #ässäthihasta #tuloslove Verkkokaupan hakukoneoptimointi 1. Löydettävyys 2. Mitä on hakukoneoptimointi? 3. Avainsanatutkimus 4. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Verkkomainonnan mahdollisuudet Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Elina Teräsvirta KTM, 31v. Tuotepäällikkö Sanoma Digital Finlandissa 2010- Displaymainonnan kehittäminen Oikotie Asunnot Oikotie

Lisätiedot

WEBINAARI 24.11.2015

WEBINAARI 24.11.2015 WEBINAARI 24.11.2015 Analytiikan hyödyntäminen markkinoinnissa Petri Mertanen, Super Analytics - @mertanen Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod WEBINAARIN ISÄNNÄT

Lisätiedot

Todisteita aikakauslehtimainonnan tehokkuudesta

Todisteita aikakauslehtimainonnan tehokkuudesta The impact of investment Econometrics & ROI Todisteita aikakauslehtimainonnan tehokkuudesta Magazines & Brand Metrics Todisteita aikakauslehtimainonnan tehokkuudesta Aikakauslehdet & kuluttajan ostopolku

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje:

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje: Linkit Linkit ovat hypertekstin tärkein osa. Niiden avulla sivut liitetään toisiinsa ja käyttäjille tarjoutuu mahdollisuus liikkua muille kiinnostaville sivuille. Linkit Linkkejä on kolmea eri tyyppiä:

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

6 SYYTÄ MAINOSTAA GOOGLESSA MIKSI GOOGLE ADWORDS?

6 SYYTÄ MAINOSTAA GOOGLESSA MIKSI GOOGLE ADWORDS? 6 SYYTÄ MAINOSTAA GOOGLESSA Google AdWords on loistava mainosalusta, jota käyttävät niin pienet kuin maailmanlaajuisetkin yritykset. Sen menestyksellinen hyödyntäminen voi olla ensikertalaiselle haastavaa,

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

WEBINAARI Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan?

WEBINAARI Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? WEBINAARI 7.4.2016 Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? Petri Mertanen, Super Analytics - @mertanen Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

Johdatus Hakukoneoptimointiin

Johdatus Hakukoneoptimointiin Johdatus Hakukoneoptimointiin kirjoittaja Jukka Helin (jukka.helin@optinet.fi) Optinet Oy www.optinet.fi 010 3090 900 Sisällys JOHDATUS... 1 HAKUKONEOPTIMOINTIIN... 1 SISÄLLYS... 2 1 MITEN HAKUKONEET TOIMIVAT?...

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA 2. OSIO Facebook ja Whatsapp fokuksessa Facebook-tehtävän purku ja harjoitteita Whatsapp-ryhmä EduBerry Miten Whatsapp-ryhmää

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

Verkosta virtaa bisnekseen!

Verkosta virtaa bisnekseen! Verkkomarkkinointikoulutus 10.12.2015 Kerava Verkosta virtaa bisnekseen! Tuotteiden ja palveluiden markkinointi verkossa Asiakaslähtöinen tuotteistaminen verkossa: oma tuotepalettini Keinot asiakkaiden

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Hakukoneoptimointi opas (SEO-opas) 2016

Hakukoneoptimointi opas (SEO-opas) 2016 2016 Hakukoneoptimointi opas (SEO-opas) 2016 SEOSEON.COM/FI Antti Sundberg SEOSEON LTD Unit 9B Amtel Building,148 Des Voeux Road, Central, Hong Kong Johdanto Tämä hakukoneoptimointi opas on kirjoitettu

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Tiedostojen lisääminen alueelle Vaihtoehto1: Jos käytät Firefox-selainta voit vain raahata tiedoston alueelle. Laita Moodle-alueellasi muokkaustila päälle (Muokkaustila päälle -painike). Avaa koneesi Tiedostot-ikkuna

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTI. Vaiheet ja työkalut

HAKUKONEOPTIMOINTI. Vaiheet ja työkalut HAKUKONEOPTIMOINTI Vaiheet ja työkalut Juha Tapanila Opinnäytetyö Lokakuu 2012 Viestintä Vuorovaikutteinen media TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Viestintä Vuorovaikutteinen media Juha Tapanila

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON - RATKAISUMALLI TOIMITILOJEN OPTIMOINTIIN TOIMINTALÄHTÖINEN TILASUUNNITELMA JA HYÖDYNTÄMISEEN.

SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON - RATKAISUMALLI TOIMITILOJEN OPTIMOINTIIN TOIMINTALÄHTÖINEN TILASUUNNITELMA JA HYÖDYNTÄMISEEN. SataTila-hanke SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMINTALÄHTÖINEN TILASUUNNITELMA - RATKAISUMALLI TOIMITILOJEN OPTIMOINTIIN JA HYÖDYNTÄMISEEN Prizztech Oy 29.11.2012 Suunnitelma on toteutettu osana

Lisätiedot

ÄLÄ OSTA HAKUKONEOPTIMOINTIA. Ennen kuin olet lukenut tämän oppaan.

ÄLÄ OSTA HAKUKONEOPTIMOINTIA. Ennen kuin olet lukenut tämän oppaan. ÄLÄ OSTA HAKUKONEOPTIMOINTIA Ennen kuin olet lukenut tämän oppaan. 1 Sisältö Miksi hakukoneoptimointia ei kannata ostaa? 3 Hyötyykö verkkokauppa oikeasti hakukoneoptimoinnista? 6 Milloin hakukoneoptimointi

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 1. Testattavat asiat Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 selainyhteensopivuustesti käyttäen Suomessa eniten käytössä olevia selaimia. Uuden keräyksen lisääminen

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Janne Jääskeläinen VERKKOPALVELUN OSTAJAN OPAS

Janne Jääskeläinen VERKKOPALVELUN OSTAJAN OPAS Janne Jääskeläinen VERKKOPALVELUN OSTAJAN OPAS Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja Janne Jääskeläinen Kansi: Janne Jääskeläinen Taitto: NotePad, www.notepad.fi ISBN 978-952-14-1472-5 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST Käytä ottelutapahtumaa rakentaaksesi pysyviä SUHTEITA katsojien kanssa Ottelut eivät ole vain hetkiä ajassa, ne ovat SISÄLTÖÄ, joita voidaan hyödyntää monella

Lisätiedot

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39 Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39 H3t1, Exercise 3.1. H3t2, Exercise 3.2. H3t3, Exercise 3.3. H3t4, Exercise 3.4. H3t5 (Exercise 3.1.) 1 3.1. Find the (a) standard form, (b) slack form of the

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen www.hamk.fi TYÖPAJAN SISÄLTÖ 1. Kuulumiset 2. Kertaus aiemmasta tietoiskusta 3. Uusia ideoita 4. Tärpit

Lisätiedot

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24Mags Asiakaspalvelu support@24mags.com 020 734 0570 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Uuden julkaisun luominen 3 1.1 Julkaisun nimi 3 1.2 Ladattava PDF-tiedosto 3 1.3 pakkauslaatu

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Ubuntu Yukun Zhou 2014 Yukun Zhou Harjoitustyö 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. JULKAISUT... 3 3. SUOSIO... 4 4. ASENNUS... 4 5. TURVALLISUUS... 4 6. PAKETTIENHALLINTA...

Lisätiedot

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko Luku 8 Aluekyselyt Aluekysely on tiettyä taulukon väliä koskeva kysely. Tyypillisiä aluekyselyitä ovat, mikä on taulukon välin lukujen summa tai pienin luku välillä. Esimerkiksi seuraavassa taulukossa

Lisätiedot

Verkkopalveluuudistus

Verkkopalveluuudistus Verkkopalveluuudistus Johdanto Yliopiston verkkosivustoille toteutetaan parhaillaan uutta yliopiston strategiaa sekä uutta brändi-ilmettä tukevaa verkkopalvelun uudistusta. Samalla uudistetaan myös sisällön

Lisätiedot

Tiedonhakumenetelmät 8.4.2014. Tiedonhakumenetelmät Helsingin yliopisto/ TKTL, k 2014. H.Laine 1. Webbihaut Hakukone. Webbihaku. Hakukoneiden käyttö

Tiedonhakumenetelmät 8.4.2014. Tiedonhakumenetelmät Helsingin yliopisto/ TKTL, k 2014. H.Laine 1. Webbihaut Hakukone. Webbihaku. Hakukoneiden käyttö Webbihaku Hakurobotti (crawler) Indeksoija Tiedonhakumenetelmät Indeksit Mainosindeksit Webbihaut Hakukone Hae 1 2 Webbihaku Hakukoneiden käyttö Perinteisessä tiedonhaussa haetaan dokumentteja tietotarpeen

Lisätiedot

Facebook-sivun ylläpito

Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun viestinnän tehostaminen 2013-5-29 Materiaaleista Koulutuksen videotallenteet ja muut materiaalit ovat käytössänne osoitteessa http://akatemia.fi/fbyk-tilaajien-alue/

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

itslearning-julkaisu 67

itslearning-julkaisu 67 itslearning-julkaisu 67 Julkaisun pääkohdat Tervetuloa itslearning-julkaisuun nro 67. Julkaisussa keskitytään erityisesti uuteen itslearningkirjastoon. Se on suunniteltu entistä nopeammaksi, helppokäyttöisemmäksi

Lisätiedot

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011 Suomen johtava kaupallinen verkon työpaikkapalvelu Ilmoittajalle Oikea mediaympäristö tavoittaa parhaimmat työnhakijat. Yhteistyöverkostomme kautta tavoitat monipuolisesti

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Hakusanan tarkkuus ja tähtikäsky tähtikäskyä tähtikäskyä

Hakusanan tarkkuus ja tähtikäsky tähtikäskyä tähtikäskyä Lantmännen Unibake Kuvapankin käyttöohje Lantmännenin kuvapankki on yhteinen alusta kaikille Unibaken alle kuuluville maille, joten sieltä löytyy kuvia sekä Unibake Suomelta että muilta mailta. Muiden

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa WWW ja tietokannat WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa tekstiä, kuvia, hyperlinkkejä Staattiset sivut kirjoitettu kerran, muuttaminen käsin ongelmana pysyminen ajantasalla Ylläpito hankalaa,

Lisätiedot

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Worldpress ohje Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Kun päivität sivuja, kirjaudu omalla salasanalla ja lisäksi jäsenten yhteisellä

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä Valmentaja-Akatemia opettaa sinulle kuinka valmentajana pystyt kasvattamaan bisnestäsi, auttamaan useampia ihmisiä ja ansaitsemaan enemmän. www.valmentaja- akatemia.fi

Lisätiedot

Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Löydettävyys Koulutustarjonnan hakutoiminnot monipuolistuvat: Vapaa sanahaku, Haku erilaisilla hakuehdoilla, karttahaku?,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Mikä Aimo? Aimo on monipuolinen verkossa toimiva mobiilijärjestelmä.

Mikä Aimo? Aimo on monipuolinen verkossa toimiva mobiilijärjestelmä. Toolbox Mikä Aimo? Aimo on monipuolinen verkossa toimiva mobiilijärjestelmä. Aimon työkaluja hyödyntämällä voidaan rakentaa mobiilipalveluja käytettäväksi tekstiviesteillä, multimediaviesteillä ja mobiiliwebin

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

CINAHL(EBSCO) käyttöohjeita (10/2010)

CINAHL(EBSCO) käyttöohjeita (10/2010) CINAHL(EBSCO) käyttöohjeita (10/2010) Sisältö 1. Katkaisumerkki, sanojen yhdistely, fraasihaku... - 1-2. Advanced Search haku vapailla hakusanoilla... - 1-3. Haku asiasanoilla (CINAHL Headings)... - 2-4.

Lisätiedot

ITK 06 Yhteiset kirjanmerkit tiedon jakamisen välineenä Jukka Huhtamäki & Ilkka Kaikuvuo huhtikuuta 2006

ITK 06 Yhteiset kirjanmerkit tiedon jakamisen välineenä Jukka Huhtamäki & Ilkka Kaikuvuo huhtikuuta 2006 ITK 06 Yhteiset kirjanmerkit tiedon jakamisen välineenä Jukka Huhtamäki & Ilkka Kaikuvuo 6.-7. huhtikuuta 2006 Hypermedialaboratorio Digitaalisen median instituutti Tampereen teknillinen yliopisto 1 Kahvipöydässä

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017 AVOIMET KOULUTUKSET kevät ja syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN Tämänkertaisen tehtävän aiheena ovat sovellusten lisäys/poisto sekä Windowsin mukana tulevat järjestelmätyökalut, jotka löytyvät valinnan Käynnistä Apuohjelmat

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

KANSALAISKIOSKI Käyttöohje

KANSALAISKIOSKI Käyttöohje KANSALAISKIOSKI Käyttöohje Suomen Mediatoimisto Käyttöohje 2(7) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1.Miten esitän kysymyksen kansalaiskioskissa?...3 2.Mitä ovat kysymyksen esittämisen lisävalinnat?...5

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot