viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008"

Transkriptio

1 1 viesti museosi näkyväksi Jaana af Hällström Suomen museoliitto 2008

2 2 Viesti museo näkyväksi! SUUNNITTELE HYVIN JA OLE JOHDONMUKAINEN. Museokuva Museokuvaan vaikuttaa se, mitä museo tekee, miltä se näyttää ja mitä siitä kuuluu. Museokuva muodostuu toisaalta itse museosta ja sen toiminnoista ja toimijoista mutta myös siitä, kuinka museo viestii itsestään ulospäin ja kuinka viesti välittyy museon omissa ja muissa medioissa yleisölle, sekä siitä miltä museo näyttää ja miten se koetaan. Museoiden ongelmana ovat stereotypiat. Sana museo saattaa usein kielenkäytössä merkitä vanhanaikaista tai vanhakantaista, vastapainoa viihteellisyydelle ja elämyksellisyydelle. Maine Hyvästä maineesta kannattaa pitää huolta, sillä se on museon pääomaa. Museo rakentaa viestinnällään oman maineensa lisäksi myös koko museolaitoksen mainetta. Näin etenkin silloin kun esimerkiksi asiakkaiden mielikuva ja kokemukset museosta ovat kielteisiä. Mainetta rakennetaan tosiasioihin perustuvalla viestinnällä, joka on johdonmukaista ja pitkäjänteistä. Viestinnän pohjana ovat uskottavat ja sopusoinnussa todellisuuden kanssa olevat perusviestit. Museon oma maine syntyy ensisijaisesti museon tekojen kautta, mutta siihen vaikuttaa keskeisesti medioiden antama kuva museosta ja sen palveluista. Niistä syntyy mielikuvia. Hyvä maine syntyy kun käyttäjät liittävät hyviin kokemuksiinsa positiivisia mielikuvia. Viestintä Viestintä on työkalu, jolla turvataan onnistuminen ja hyvä tulos. Museo on itsessään viesti, mutta sen lisäksi tarvitaan aktiivista viestintää sekä museossa että museosta. Viestintä ei ole itsetarkoitus vaan osa toimintaa ja päätöksentekoa. Museoiden ulospäin suuntautuvan viestinnän tarkoituksena on tarjota tietoa museon tehtävästä, toiminnasta, suunnitelmista ja tavoitteista ja näin luoda edellytyksiä museoiden toiminnalle ja sen kehittämiselle. Museon viestinnässä tulisi välittyä myös koko museolaitoksen yhteinen viesti museosta tietoa jakavana ja tuottavana instituutiona, joka toimii tehtävässään yhteiskunnan ja sen kehityksen hyväksi. Laadi viestintästrategia Viestintä on yksi johtamisen välineistä ja työkalukseen museonjohto tarvitsee viestintästrategian. Strategia tarvitsee onnistuakseen suunnitelman. Strategia on pitkän tähtäimen suunnittelua ja suunnitelma kertoo lyhyemmällä aikavälillä kuinka strategia toteutetaan. Myös kaikille erillishankkeille tulisi laatia erillinen viestintäsuunnitelma, jossa määritellään vastuuhenkilö ja toimenpiteet aikatauluineen ja kohderyhmineen. Viestintästrategian viitekehyksenä on museon toimintaympäristö, arvot, visiot sekä voimassaoleva talous- ja toimintasuunnitelma. Viestintästrategia tukee museon strategisten tavoitteiden toteutumista ja toimintaa sekä siihen sisältyvää viestintää kaikilla tasoilla ja tilanteissa. Se auttaa tekemään organisaation viestinnästä yhtenäistä, johdonmukaista, tavoitteellista ja ammattimaista. > Esimerkkejä: Microcosmos oli sinällään mielenkiintoinen, mutta hieman museomainen. Luennot olisivat olleet monen mielestä fiksumpaa ajankäyttöä, mutta mene ja tiedä. Ote tamperelaisten lukiolaisten opintomatkasta CERNin Microcosmosnäyttelyyn. Todellista seikkailuntuntua ei pääse Suklaatehtaan sisällä syntymään, vaan tarjolla on lähinnä museomainen kiertoajelu, mikä sinällään onkin Willy Wonkan tarkoitus, mutta ei oikein tempaa mukaansa. Charlie and the Chocolate Factory DVD arvostelu. Keskuksesta ei saisi tulla liian museomainen: tarvitaan myös olohuonemaista tilaa opiskelijoille ja muille nuorille. Mansefoorumin keskustelu aiheesta Millainen ympäristötietokeskus Tampereelle? Museo on kuitenkin yllättävän monelle outo ja hieman epäilyksiä herättävä laitos.... Moni pelkäsi, että annetut haastattelutiedot leviävät vääriin käsiin ja että tietojen antamisesta koituu sellaisia ongelmia kuten kiinteistöveron korotus, remontointikielto tai rakennuksia bongailevat turistilaumat.... Museo liitetään lähes poikkeuksetta hyvin vanhoihin asioihin, eikä sen toimintaa museorakennuksen ulkopuolella täysin hahmoteta. Museoihmisten työn sen sijaan katsotaan usein olevan pölyjen pyyhkimistä vanhoista esineistä tai yleisöopastusten pitämistä. Siihen, mistä tämä johtuu, on vaikea sanoa lopullista sanaa. Ehkä on kyse museon epätasapainoisesta julkisuuskuvasta, ehkä yleisön haluttomuudesta hankkia tietoa. Museo menee kentälle rakennusinventoijan kokemuksia. Hanna Partasen kokemuksia kesätyöntekijänä Turussa. Julkaistu osoitteessa

3 3 Viestintästrategia Viestintäsuunnitelma Viestintästrategiassa määritellään: toimintastrategian mukaiset tavoitteet viestinnän nykytilanne resurssit ja keinot viestinnän seuranta ja arviointi. Strategia sisältää myös viestinnän painopistealueet eli mitä viestinnässä erityisesti painotetaan sekä määritetään viestinnän yleiset periaatteet ja niihin liittyvät vastuut. Viestintäsuunnitelmassa määritellään : tavoitteet ja sisällöt yhteistyö- ja kohderyhmät keinot ja kanavat säännöt ja käytännöt, esim. ohjeet tiedotteiden laadinnasta, miten ja kenelle tiedotetaan, graafinen ohjeistus, kriisiviestintäsuunnitelma ja vastuut tiedottamisesta, budjetit yms. MIETI MIKÄ ON MUSEOSI PERUSVIESTI Hyvän viestinnän avainsanoja ovat totuus, pitkäjänteisyys ja asiantuntemus. Perusviestit perustuvat museon vahvuustekijöihin ja toimintastrategiassa määriteltyyn visioon sekä asetettuihin tavoitteisiin. Perusviestit ovat sitä, mitä museo haluaa itsestään viestiä ja minkälaisen mielikuvan museo haluaa itsestään antaa. Viesti johdonmukaisesti Onnistunut viestintä vaatii hyvää, perusviesteihin pohjautuvaa suunnittelua. Minkälainen viestin tulee olla? Museon tehtävänä on oma-aloitteisesti ja ensimmäisenä aktiivisesti tiedottaa omista asioistaan. Ketä palvellaan ja milloin? Ajankohtaisista asioista tiedotetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tiedotusvälineitä palvellaan tasapuolisesti, joustavasti ja aktiivisesti. Tiedotusvälineille annetaan niiden tarvitsemia tietoja ja yhteydenottopyyntöihin vastataan ripeästi. Asioista tiedotetaan samanaikaisesti, huomioiden kuitenkin se, että tiedotusvälineellä, joka on itse havainnut uutisaiheen, on etuoikeus sen käyttöön. Kuinka asiat kerrotaan? Asiat kerrotaan mahdollisimman objektiivisesti ja monipuolisesti tosiasioihin perustuen. Viestinnän tulee olla perusvireeltään positiivista kieltämättä kuitenkaan negatiivisia asioita. Tiedottaminen perustuu museon viralliseen kantaan tiedotettavasta asiasta. Museon viestintä lähtee vastaanottajan tarpeista ja tapahtuu selkeällä ja ymmärrettävällä yleiskielellä. Viestin tulee olla sellaisessa muodossa, että sen ymmärtää myös henkilö, joka ei tunne museon organisaatiota tai ei hahmota melko monimuotoista museokenttää. Missä viestitään? Museon viestinnässä ja sen suunnittelussa tulee huomioida eri kohderyhmät. Myös vammaisten ja kielellisten vähemmistöjen tiedonsaanti tulee turvata. Verkkoviestinnän merkitys kasvaa koko ajan, mutta myös perinteisemmät viestintäkanavat ovat edelleen erittäin merkittävässä asemassa. Viestintä tavoittaa parhaiten, kun käytetään useita eri välineitä. Millaisella ilmeellä? Yhtenäinen visuaalinen ilme on tärkeä museokuvan tekijä ja viestinnän työkalu. Sillä tehostetaan viestinnän vaikutusta ja tunnistettavan museokuvan syntymistä. Graafinen ohjeisto helpottaa materiaalin suunnittelua ja toteutusta sekä säästää kustannuksia. Sitä tulee nöudattaa kaikessa viestinnässä. Kuinka sanoma välittyy? Museo seuraa asioidensa uutisointia tiedotusvälineissä. Huomattavat virheellisyydet on oikaistava heti, ja esitettyihin kysymyksiin on vastattava mahdollisimman ripeästi. Mielipidesivuilla esitettyihin asiallisiin kysymyksiin, virheellisiin tietoihin tai väärinkäsityksiin on syytä vastata välittömästi, mutta mielipiteitä ei ole tarkoituksenmukaista lähteä kommentoimaan. KUKA VASTAA VIESTINNÄSTÄ? Museonjohtaja ohjaa ja valvoo museon viestintää ja käyttää tiedotuskysymyksissä ylintä päätäntävaltaa. Viestintävastaava tai työntekijä, jolla viestintä on osa toimenkuvaa, koordinoi, kehittää ja suunnittelee viestintää. Jokaisella museon työntekijällä on vastuu hyvästä viestinnästä; se on osa jokaisen normaalia työtä. Siksi yhteisten tavoitteiden tulee olla kaikkien tiedossa ja henkilökunnan tulee sitoutua toimimaan niiden mukaisesti. Sisäisen viestinnän tulee olla hoidettu ennen ulkoista. Viestintätehtävän hoitamiseksi tulee viestintävastaavalle ja oto-tiedottajalle taata riittävät mahdollisuudet saada tarpeelliset tiedot esim. johtoelinten kokouksista, silloin kun niiden päätöksistä syntyy tiedotettavaa.

4 4 Viestintä museosta eli ulkoinen viestintä Ulkoinen viestintä tiedottaa museon asioista ulospäin ja pitää yhteyttä eri tahoihin museon ympärillä. Ulkoinen viestintä rakentaa museokuvaa ulkoisten yhteistyöryhmien keskuuteen. Ulkoisen viestinnän tavallisimpia välineitä ovat perinteiset tiedotteet ja tiedotustilaisuudet sekä yhä enenevässä määrin verkkoviestintä. Ulkoisen viestinnän kohderyhmiä: asiakkaat luottamushenkilöt media sidosryhmät oppilaitokset, päiväkodit, harrastusryhmät ja vastaavat virkamiehet tavarantoimittajat muut museot, alan opiskelijat Ulkoinen tiedotus Välittää uutisia ja tietoja museosta kohde- ja yhteistyöryhmille. Sanoman muotoilussa on muistettava vastaanottaja ja kohdennettava sanoma vastaanottajalle sopivaksi oikeaa kanavaa käyttäen. Tiedottaminen perustuu pääosin museon omaan aktiivisuuteen. Onnistuminen perustuu ammattitaitoon. TIEDOTE Tiedotteita ovat lehdistötiedote, erilaiset kutsut, tuotetiedote ja asiakastiedote. Tuote- ja asiakastiedote kirjoitetaan samalla tavalla kuin lehdistötiedote. Lehdistötiedote Selkeä lehdistötiedote on usein käyttökelpoisin ja tehokkain tapa saattaa asia tiedotusvälineiden ja sitä kautta museon asiakkaiden tietoon. Tiedote tulisi tehdä aina sellaisesta asiasta, jolla arvioidaan olevan uutisarvoa. Tiedotteen tekemiselle ei tule kuitenkaan asettaa liian korkeaa kynnystä. Uutisvinkin antaminen on myös kelpo tapa uutisoida jokin pienempi asia. Tiedotetta ei kannata lähettää massaluonteisesti kaikille medioille vaan niille, jotka koetaan asian kannalta tärkeiksi tiedon välittäjiksi. Eri medioita kiinnostavat eri asiat ja uutiskynnyksen ylittyminen on hyvin asiakohtaista. Tiedotteen oikea kohdentaminen auttaa saavuttamaan paremman ja laajemman näkyvyyden. Turhat ja epäolennaiset asiat eivät herätä medioiden kiinnostusta. Vaikka tiedote ei poikisikaan juttuja välittömästi, tietoisuus museosta lisääntyy toimittajien keskuudessa. Aktiivinen tiedottaminen antaa museosta myös positiivisen ja avoimen kuva. Tyrkky ei kannata olla, sillä liian aktiivinen tiedottaminen saattaa ärsyttää toimittajia. Valmius vastata medioiden kysymyksiin on osa aktiivista tiedottamista. Aktiivinen tiedottaminen on osa museon aineetonta pääomaa. Hyvän lehdistötiedotteen ominaisuuksia: Kieli ja kieliasu Tiedote kirjoitetaan hyvällä suomen kielellä luettavasti ja ymmärrettävästi. Tekstissä vältetään pitkiä virkkeitä sekä pitkiä ja outoja sanoja. Tyyli on toteava ja uutismainen. Asettelu Tiedote kirjoitetaan A4-liuskan toiselle puolelle, suurella rivinvälillä ja reilulla marginaalilla. Pituus Asian pitäisi mahtua yhdelle liuskalle enintään kolmeen kappaleeseen. Rakenne Tiedote vastaa kysymyksiin mitä, missä, milloin, miksi ja kuka. Otsikossa koko asia ilmaistaan parilla kolmella sanalla. Ensimmäisessä, johdantokappaleessa on asian tärkein osa, sen kärki. Seuraavassa kappaleessa kerrotaan asiasta lisää ja kolmas sisältää sellaisia asioita, joiden poisjäänti ei haittaa perussanoman perillemenoa. Väliotsikot auttavat lukijaa omaksumaan tietoa paremmin. Tiedotteessa ei ole loppuhuipentumaa. Sen sijaan loppuun voi kirjoittaa muutaman lauseen museoesittelyn esim. Turun maakuntamuseo antaa monipuolisia palveluja liittyen varsinaissuomalaiseen kulttuuriperintöön ja toimii antikvaarisena asiantuntijana kulttuurimaiseman ja rakennusperinnön säilyttämis- ja kunnostamiskysymyksissä. Museo on myös Turun kaupunginmuseo. Viitetiedot Tiedotteen yläreunaan merkitään mistä se on tulossa, päivämäärä, ja että se on joukkoviestin tiedote. Jos toivotaan ettei sanomaa julkaista ennen tiettyä ajankohtaa, on tästä tehtävä selvä merkintä tiedotteen alkuun. (malli: Julkaisuvapaa maanantaina klo 12 jälkeen) Tiedotteen loppuun merkitään keneltä saa lisätietoja (yhteyshenkilö nimi ja virka-asema, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Lisätietojen antajan tulee olla tavoitettavissa kun tiedote julkaistaan. Muualla työmatkalla oleva asiantuntija ei ole oikea yhteyshenkilö. Liitteet Tiedotteen liitteeksi voi liittää lisätietoja sekä tarpeellisia valokuvia tai www-osoitteen sähköisiin kuviin. Mukaan voi liittää myös museon esitteen. Sähköiseen tiedotteeseen ei liitetä kuvia vaan viestiin liitetään linkki kuvalähteeseen. Tiedote on toimitettava joukkoviestimille samanaikaisesti. Kaikki museon julkaisemat tiedotteet julkaistaan myös museon verkkosivuilla ja museon sisäisessä intranetissä. Tiedotustilaisuudet Tiedotustilaisuuksia järjestetään harkiten. Tiedotustilaisuus on syytä järjestää silloin, kun on kyse merkittävistä ja erityistä huomioita herättävistä asioista tai jos asia sisältää jotain paikan päällä esiteltävää. Kutsu tiedotustilaisuuteen tulee lähet-

5 5 tää noin viikko etukäteen. Kutsussa on mainittava tilaisuuden aika, paikka, aihe sekä asiaa esittelevien henkilöiden nimet. Tilaisuudessa tulisi olla jaossa myös kirjallista materiaalia. Tiedotustilaisuudet pyritään pitämään aikataulullisesti siten, että tiedotusvälineiden edustajat pääsevät saapumaan paikalle (aamupäivä). Tiedotustilaisuuksia ei järjestetä viikonloppuisin, muutoin kuin erityistilanteissa. Haastattelut Haastattelut ovat yksi tapa antaa tiedotusvälineille niiden haluamia tietoja ja välittää museon näkemyksiä. Haastatteluun ei ole pakko suostua, mutta se on suositeltavaa tiedotusvälineiden hyvän palvelun merkeissä. Toimittajan puhelinsoittoon on pääsääntöisesti syytä suhtautua kuten haastattelupyyntöön. Etukäteen tulee johdon kanssa sopia siitä, kuka saa antaa haastatteluja kyseisestä asiasta. Pääsääntönä on, että jokainen antaa haastatteluja vain omaan toimenkuvaansa liittyvissä asioissa. Haastatteluja annettaessa on tarkoituksenmukaista tarkentaa, mihin tarkoitukseen haastattelua käytetään ja tullaanko haastattelua siteeraamaan suoraan vai käyttämään vain tausta-aineistona. Haastateltavalla on yleensä hyvä, julkaisuaikataulun niin salliessa, pyytää haastattelua tarkistettavaksi. Mahdollisia korjauksia tulee tehdä vain asiavirheiden osalta, kirjoituksen tyyliin tai toimittajan omiin näkemyksiin ei ole syytä puuttua. Näyttöpääte- tai verkkoviestintä Näyttöpääte-/verkkoviestinnällä tarkoitetaan internetissä, intranetissä ja sähköpostitse tapahtuvaa viestintää. Verkkoviestinnän merkitys on kasvanut 1990-luvulta lähtien voimakkaasti ja uusia viestintätapoja syntyy jatkuvasti. Nopeutensa ja tehokkuutensa vuoksi verkkoviestintä on olennainen osa viestintää. Tiedon kulku ja palvelut eivät saa olla yksinomaan verkkoviestinnän varassa, jotta myös verkkoyhteyksiä vailla olevat tai ne, jotka eivät verkkoa halua käyttää, saavat ne. Verkkoviestinnän suunnittelussa on kuitenkin mietittävä kenelle tuote tehdään ja on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan takaamaan myös erityisryhmien esteetön palveluiden käyttö. Verkkoviestinnän avulla voidaan parantaa asiakaspalvelua ja nopeuttaa tiedonsiirtoa myös museon organisaation sisällä. Kotisivu Kotisivut ovat museon näyteikkuna ulospäin. Museon verkkoviestintää on kehitetty kotisivujen myötä merkittävästi ja ne tarjoavat monipuolista ja ajankohtaista tietoa museon palveluista ja organisaatiosta. Tavoitteena on, että museon kotisivut palvelevat yhtenä museon keskeisimmistä viestintävälineistä. Museon viestintää ei kuitenkaan voi jättää ainoastaan verkkoviestinnän varaan. Kotisivujen tulee palvella asiakkaita niin, että asiakas säästää aikaa ja vaivaa asioidessaan museon kanssa, löytää etsimänsä tiedon helposti ja kokee kotisivut hyödyllisiksi ja miellyttäviksi käyttää. Kotisivujen ylläpito tulee toteuttaa niin, että sivujen tuotantoon ja ylläpitoon käytetyt resurssit ovat tasapainossa viestintätarpeen kanssa. Museon on huolehdittava siitä, että sitä koskevat tiedot ja sen tarjoamat palvelut on esitetty kotisivuilla riittävässä laajuudessa ja sopivassa asiayhteydessä. Kotisivuilla olevan tiedon on oltava ajantasaista. Vanhat tiedot on poistettava viipymättä. Sivuston kaikilta sivuilta on käytävä ilmi, että kysymys on ao. museon toiminnasta. Kotisivujen sisältö koostuu valitusta yhteisestä visuaalisesta linjasta ja ylläpitäjien tuottamasta sisällöstä. Sivujen sisältö koostuu tekstistä ja kuvista, linkeistä, liitetiedostoista ja tiedotteista. Kotisivuilta voi olla linkkejä museon toimintoja tukevien yhteisöjen sivuille. Tiedottamisessa ja linkityksessä on noudatettava yhdenvertaisuuden ja tasapuolisen kohtelun periaatetta. Kotisivujen välityksellä voidaan myös toteuttaa vuorovaikutteisia palveluita ja sähköisen asioinnin palveluita. Kaikki museon palvelut ja organisaatio tulee esittää kotisivuilla sekä visuaalisesti että navigointilogiikan suhteen yhdenmukaisesti. Lisäksi kotisivuston tulee noudattaa yhtenäistä linjaa myös tekstin ja muun tietosisällön muotoilun suhteen. Sivuille tai niiden eri osioille tulee nimetä ylläpitovastaava / vat, jonka tehtävänä on vastata tietojen riittävyydestä ja ajantasaisuudesta. Sivuilla tulisi olla myös erillinen medialle tarkoitettu osio, jossa viestinnästä vastaavien puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet ovat selvästi esillä. Osioon voi mieluusti liittää myös avaintietoja museosta, tuoreet tiedotteet ja tiedotearkiston sekä ladattavia lehdistökuvia. Sähköposti Sähköposti on nykyaikainen ja nopea viestintäkanava. Kuitenkin ennen sen käyttöä on harkittava, onko sähköposti oikea väline kyseisen viestin lähettämiseen. Sähköpostitse tulleeseen kysymykseen on vastattava nopeasti. Mikäli lopullista vastausta ei voida antaa heti, niin viestin lähettäjälle tulee vastata, että kysymys on saatu ja vastauksen kanssa työskennellään. Sähköposteissa käytetään hyvää yleiskieltä. Lyhyet viestit kirjoitetaan viestikenttään; ei liitetiedostoina eikä otsikkokenttään. Kooltaan isojen liitetiedostojen lähettämistä ja vastaanottamista on vältettävä, sillä ne kuormittavat verkkoa ja täyttävät sähköpostilaatikoita. Sähköpostiviestintää ovat erilaiset postituslistat sekä uutiskirje. Uutiskirjeen etuina ovat mahdollisuus reagoida nopeasti ja joustavasti, tavoittaa vastaanottajajoukko yhtä aikaa sekä lisätä museon muiden viestintävälineiden huomioarvoa ja aktivoida www-sivujen käyttöä. Muita välineitä 2000-luvulla, erityisesti muutaman viime vuoden aikana suosituiksi ovat muodostuneet erilaiset vapaaseen tiedonjakeluun tai yhteisöllisyyteen, heimoihin perustuvat sivustot. Yhteisöllisesti tuotettuja tai mediasisältöjen jakamiseen tarkoitettuja välineitä kutsutaan nimikkeellä sosiaalinen media, mutta mielipiteiden tai näkemysten vaihdon lisäksi niitä käytetään myös markkinointiin. Kyseessä on ns. sissimarkkinointi eli käytetään epätyypillisiä markkinoinnin keinoja, jotka tuottavat hyviä tuloksia pienin panoksin. YouTube Videoiden jakelusivusto, johon voidaan ladata mm. itse tehtyjä videoita. Rekisteröimättömät käyttäjät voivat katsoa vapaasti useimpia sivustoon ladattuja filmejä, mutta filmien lataaminen vaatii rekisteröinnin. Sivustosta löytyy hakusanalla museum useita museoita. Flickr Valokuvien jakamisen sivusto. Sivustoon voi ladata valokuvia useasta eri lähteestä, tietokoneen lisäksi muun muassa kännykästä ja sähköpostista. Valokuvia voi järjestää monin eri tavoin. Kuvilla voi elävöittää karttoja ja niille voi antaa käyt-

6 6 tölupia sivuston muille käyttäjille. Facebook Internetyhteisö, jossa voidaan olla muun muassa sosiaalisessa kanssakäymisessä, ladata kuvia palveluun, jakaa linkkejä ja videoita toisilleen. Sivustoon on pakollinen rekisteröityminen. Blogi Verkkosivu tai -sivusto, johon yksi tai useampi kirjoittaja kirjoittaa enemmän tai vähemmän säännöllisesti niin, että uudet tekstit ovat helposti löydettävissä, ja niin että vanhat tekstit säilyvät luettavina ja muuttumattomina uusista teksteistä huolimatta. Blogissa on mahdollista julkaista tekstin lisäksi myös kuvia, videokuvia tai ääntä. Blogit ovat myös yritysten työkaluja. Blogia voi kirjoittaa julkisesti asiakkaille ja sidosryhmille tai julkaista vain työntekijöiden luettavaksi intranetissä. Wikipedia Vapaasti muokattava tietosanakirja, johon kuka tahansa voi kirjoittaa artikkelin. Omaa museota koskevat tiedot kannattaa tarkistaa aika-ajoin. Keskusteluryhmät Internetin julkisia keskustelu-, tiedotus- ja tiedonvaihtopalstoja. Viestintää rajatuille käyttäjäryhmille. Muita Erilaiset verkkoyhteisöt (Second Life, city.fi, irc-galleria, Suomi24, Oma kaupunki, Palana pelissä jne.) Edellä mainittujen kanavien käyttämisen tulee olla osa viestintäsuunnitelmaa ja niitä on käytettävä johdonmukaisesti. Tiedotuslehdet Museon asioita koskevien tiedotuslehtien julkaiseminen on muita tiedottamisen kanavia täydentävä tapa kertoa museon tarjolla ja suunnitteilla olevista palveluista ja toiminnasta. Tiedotuslehtien tekeminen edellyttää taloudellisia- ja henkilöresursseja ja osaamista. Niiden julkaisemisella tulee olla aina jokin erityinen viestinnällinen tavoite/tarve ja sisältöön sekä ulkoasuun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Välitön palveluviestintä Viestintää on myös asiakasneuvonta ja informointi. Jokainen museon työntekijä toimii museon palvelu- ja markkinointiviestijänä vastatessaan puhelimeen ja antaessaan henkilökohtaista neuvontaa, työskennellessään jossakin museon toimipisteessä tai kirjoittaessaan esimerkiksi kirjettä tai sähköpostia muulle palvelun kohteena olevalla taholle. Suoran välittömän viestinnän kautta annetaan kasvot museon toiminnalle ja työntekijöille. Palvelun saajan kokemuksella museon edustajan/työntekijän kohtaamisesta on keskeinen merkitys koko museosta syntyvälle mielikuvalle. Palvelualttius, ystävällinen ja kohtelias suhtautuminen ovat avaintekijöitä välittömässä palveluviestinnässä. Jokainen työntekijä rakentaa omalla toiminnallaan mielikuvaa museosta. Välitön palveluviestintä joko kasvokkain tai puhelimitse on yksi tehokkaimmista viestintäkeinoista. Johdon tulee antaa henkilöstölle selkeät ohjeet tiedottamisesta. EI TULLUT UUTISTA, MIKSI? On muistettava, että vain osasta maailman tai lähiseudun tapahtumia tulee uutisia. Uutiset ovat tulos tiedotusvälineiden suorittamista arvioinneista ja valinnoista. Valinnoissa suuri painoarvo on uutisen arvolla ja merkityksellä sekä tiedon lähettäjän ja lähteen luotettavuudella. Myös muu ajankohtainen uutistarjonta vaikuttaa uutisten läpimenoon, sillä uutispäivät ovat erilaisia. Uutisaiheiden suodattumiseen vaikuttavat myös muun muassa toimittajien omat asenteet ja arvot sekä toimituksen käytännöt. Asenteista kertoo esimerkkinä Helsingin Sanomissa Tällä viikolla palstan lyhyt Museoviikkoa esittelevä teksti. Palstalla esitellään muutama ajankohtainen viikon tapahtuma kysymyksien Mitä? ja Miten? vastauksin. Museoviikkoa koskeva teksti oli otsikoitu Hiihtoviattomuus ja muut museoidut. Kysymykseen Mitä? vastataan, että Museoviikko ei ehkä ensi kuulemalta tunnu houkuttelevimmalta kevätpuuhalta, mutta sitä vietetään kymmenissä museoissa ympäri maan ja kysymyksen Miten? vastauksesta käy ilmi, että Maailman museopäivänä ensi sunnuntaina museoihin on vapaa pääsy. Tekstin otsikkoon viitataan loppulauseessa, jossa menovinkkinä on Lahden hiihtomuseon talviurheiluaiheinen näyttely.

7 7 Viestintä museossa eli sisäinen viestintä Sisäisellä viestinnällä tarkoitetaan museon organisaation sisällä tapahtuvaa tiedon välitystä. Museon maineen rakentaminen lähtee aina liikkeelle toimivasta ja hyvästä sisäisestä tiedottamisesta. Hyvä sisäinen viestintä on onnistuneen ulkoisen viestinnän edellytys ja merkittävä työtyytyväisyyteen vaikuttava tekijä. Sisäisellä viestinnällä varmistetaan, että kaikilla henkilöstöön kuuluvilla on tiedossaan toiminnan tavoitteiden saavuttamisen ja työn tekemisen kannalta oleellinen tieto. Sisäisen viestinnän tavoitteena on tehostaa palvelujen toimivuutta, lisätä henkilökunnan työmotivaatiota sekä edistää työtyytyväisyyttä, luottamusta ja sitoutumista. Sisäinen viestintä on keskeinen johtamien väline. Sisäiseen viestintään kuuluvat sisäinen yhteystoiminta ja sisäinen tiedotus. Sisäinen yhteistoiminta Toiminnalla tavoitellaan vuorovaikutusta johdon ja henkilöstön välille ja henkilöstön keskuuteen, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja me-henkeä. Se pitää sisällään esimerkiksi työstä annettavan palautteen esimiesten ja alaisten yhteiset keskustelut ja muut tapaamiset huomionosoitukset ja merkkipäivät henkilöstötilaisuudet (pikkujoulut, illanvietot, virkistyspäivät jne.) harrastustoiminnan sisäisen ilmapiirin seurannan. Sisäinen tiedotus Toiminnalla pyritään pitämään henkilöstö hyvin tietoisena ajankohtaisista asioista: tavoitteista, tavoitteiden toteutumisesta, toiminnan kehittämisestä jne. Sisäinen tiedotus pitää sisällään esimerkiksi esimiesviestinnän palaverit tiedotteet toimintakertomukset sisäisen puhelinluettelon tiedotustilaisuudet yhteistyöelimet ilmoitustaulut henkilöstölehdet näyttöpäätetiedottamisen (sähköposti, intranet) uuden työntekijän perehdyttämisen. Markkinointiviestintä Markkinointiviestinnän tarkoituksena on viestiä museon palveluista ja tuotteista. Hyväkään näyttely ei myy itseään, jos asiakkaat eivät ole sen olemassaolosta tietoisia. Erinomaiset palvelut ja tuotteet eivät riitä vaan on oltava aktiivisia ja näkyviä, ja valittava oikea tyyli ja media toivotun käyttäjäryhmän tavoittamiseksi. Markkinointiviestinnällä tehdään museota ja sen palveluita tunnetuksi, rakennetaan myönteistä museokuvaa, houkutellaan uusia asiakkaita, saadaan tukea toimintamahdollisuuksille sekä edistetään matkailua. Markkinointiviestinnän tavoitteet ovat yleisellä tasolla samat kuin viestinnänkin, mutta markkinointiviestinnän välineet ja kanavat ovat usein hieman näkyvämpiä. Välineitä ovat mm. internet-sivut, esitteet, ilmoitukset, messuesiintymiset. Myös mainonta on osa markkinointiviestintää. Museon markkinointiviestinnän välineet ja kanavat valitaan kulloisenkin tavoitteen, kohderyhmän, tilanteen ja sanoman mukaan. Markkinointiviestintää tukevat yrityskuva, henkilökunta ja sidosryhmäsuhteet. Markkinointiviestinnässä tehdään laajaa ja aktiivista yhteistyötä myös ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Internet tarjoaa mahdollisuuden toisenlaiseen markkinointiviestintään. Yhden markkinointiviestin sijasta internetratkaisuilla voi kommunikoida asiakkaan kanssa joukolla pieniä, halpoja, nopeita ja kohdennettuja markkinointiviestejä. Viestin ei tarvitse mennä perille kuin hyvin pieneen kohderyhmään ja ammutuista viesteistä ja kommunikaatiosta vain hyvin pienen osan tarvitsee tuottaa. Internet-markkinointi ei ole kallista: se ei tavoittele kaikkia ja useita samanaikaisia erilaisia viestejä voi kohdentaa eri kohderyhmille.

8 8 KRIISITILANTEESEEN PITÄÄ VALMISTAUTUA Yhteistyöstä vahvistusta viestintään Museon ullakko palaa tai näyttelystä katoaa arvokkaita koruja. Molemmat ovat odottamattomia erityistapahtumia, joita varten museon viestintäsuunnitelmassa tulee olla toimintaohje. Museon tulee tiedottaa myös pienemmissä erityistilanteissa ja poikkeusoloissa, koska juuri erityistilanteet lisäävät tiedottamisen tarvetta. Kriisiviestintää edellyttäviä tilanteita voivat olla esimerkiksi häiriöt tai uhka museoturvallisuudessa tai avainhenkilön äkillinen kuolema. Kriisi voi syntyä myös ulkoisesta hyökkäyksestä, kuten väärien tietojen levittämisestä tai ilkeästä lehtikirjoittelusta. Mahdollisen kriisitilanteen syntymistä voi ehkäistä sillä, ettei julkaise esim. esineostojen tai vakuutuksen arvoja julkisesti. Odottamattomaan tapahtumiseen tulee varautua ja laatia ohjeisto siitä miten toimitaan, jos kriisi tapahtuu. Kriisitilanteiden viestinnän tulee olla nopeaa ja tehokasta. Viestinnän välineet ja kanavat valitaan kulloisenkin tilanteen mukaan. Keskeisenä painopisteenä ovat suuremman vaaran torjuminen ja korvaavista palveluista tiedottaminen sekä väärän tiedon leviämisen estäminen. Keskeistä on, että julkisuuteen välittyy mahdollisimman nopeasti täsmällinen tieto siitä, mitä on tapahtunut, mistä se johtuu ja mitä asialle ollaan tekemässä. Museo on riippuvainen siitä yhteisöstä jossa se toimii. Erityisen riippuvainen se on niistä ryhmistä, jotka antavat panoksensa museon toimintaan. Ulkoinen yhteystoiminta kohdistuukin ryhmiin, joiden kanssa ollaan yhteistyössä tuloksen saavuttamiseksi. Yhteistoiminnan lajeja ovat muun muassa sidosryhmäsuhteet, yhteiskuntasuhteet tai lähiverkot. Myönteisen museokuvan ylläpitäminen ja rakentaminen edellyttävät pitkäjänteistä ja sitoutunutta yhteistyötä myös viestinnässä. Museon viestintätoimien vaikutusta ja tehokkuutta lisätään yhteistyöllä sekä organisaation sisällä että tiedotusvälineiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Luottamushenkilöt, museonystävät Luottamushenkilöt ja museonystävät ovat osa museon organisaatiota, samoin erilaiset museon toimintaan suoraan liittyvät harrastusryhmät. He ovat merkittävä voimavara museon viestinnässä ja myönteisen museokuvan luomisessa. Suhteiden kehittämiseksi ja aktiivisen tiedonvälityksen turvaamiseksi museon tulisi järjestää säännöllisin aikavälein tapaamisia tai erityistilaisuuksia. Luottamushenkilöt ja muut museon tukiryhmät voisi lisätä myös tiedotteiden lähetyslistalle. Tiedotusvälineet Tiedotusvälineiden kanssa tehtävän onnistuneen viestintäyhteistyön takana on molemminpuolinen hyvä tuntemus ja yhteisymmärrys toimintatavoista. Henkilökohtaisten suhteiden luominen joukkoviestimien edustajiin on hyvin toimivan ulkoisen tiedottamisen perusedellytys. Tiedottaja ja toimittaja ovat työssään toisistaan riippuvaisia. Myös tiedotusvälineiden edustajille voidaan järjestää tapaamisia yhteistyön kehittämiseksi ja aktiivisen vuoropuhelun turvaamiseksi. Tapaamisiin liitetään jokin kiinnostusta herättävä teema, josta tilaisuudessa voidaan käydä keskustelua. Tapaamisten järjestämisessä tulee kiinnittää huomiota tiedotusvälineiden tasapuoliseen kohteluun. Museo suhtautuu myös avoimesti ja mielenkiinnolla tiedotusvälineiden tarjoamiin tilaisuuksiin tutustua niiden toimintaan. Sidosryhmät Museon johto ja viestinnästä vastaavat ylläpitävät hyviä yhteistyösuhteita sidosryhmien kanssa mm. erilaisten tapaamisten ja viestintävastaavien yhteistyöverkostojen muodossa. VIESTINTÄÄ PITÄÄ SEURATA JA KEHITTÄÄ Hyvä viestintä edellyttää jatkuvaa kehittämistä. Museo kehittää viestintäänsä muun muassa ottamalla käyttöön uusia viestintävälineitä ja -kanavia, tehostamalla ulkoista ja sisäistä viestintäyhteistyötä, parantamalla museon viestintävastaavien viestintätaitoja ja yleisesti luomalla tiedotusmyönteistä ilmapiiriä koko organisaatioon. Viestinnän seuranta on yksi viestinnän kehittämisen edellytys. Museo rakentaa viestinnälle mittarit, joita seurataan ja joiden pohjalta viestinnällisten toimenpiteiden vaikutusta voidaan arvioida. Linkkejä: Uusia ideoita viestintään ja lisätietoja Deskin (www.deski.fi) palveluista tiedottajille.

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä KH 3.11.2008 Valkeakosken kaupungin viestintä Valkeakosken kaupungin viestintä 2 Valkeakosken kaupungin viestintä: 1. Viestinnän tarkoitus ja lähtökohdat miksi viestimme 3 2. Viestinnän perusperiaatteet

Lisätiedot

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Käsittely: Kunnanhallitus 14.2.2011 ( 55) Päivitetty 27.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT... 1 ULKOINEN TIEDOTTAMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN PÄÄTÖKSENTEOSTA...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE Mäntyharjun kunta 2008 SISÄLTÖ 1 MÄNTYHARJUN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET...1 1.1 Kunnan viestintäorganisaatio...2 2 ULKOINEN VIESTINTÄ...2 2.1 Tiedote...4 2.2 Tiedotustilaisuus...4

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet Imatran kaupunki Viestinnän periaatteet 12.11.2010 2 Sisällysluettelo Viestinnän periaatteet Viestinnän tavoitteet 4 Viestinnän visio 5 Vastuut ja organisointi 5 Sisäinen viestintä 6 Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Pdf-tiedosto verkkoversiosta 1.0 KATSAUS Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Toimittanut Tuija Aalto Oikeusministeriö Demokratia- ja kieliasioiden yksikkö 4.6.2010 Teos on lisensoitu Creative

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Heidi Laurila Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Syksy 2013 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 1 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia Sosiaalisen median strategia Fiksu toiminta somessa tukee työtämme Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Sisällysluettelo Sosiaalisen median strategia 1. Sosiaalisen median opas 1.1. MEKU sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Katri Kantola & Laura Kauppinen SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Tammikuu 2010 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot