LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto"

Transkriptio

1

2 LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: Hankkeen kustannusarvio / tuki 100 % Hankkeen rahoitus: Manner-Suomen maaseutuohjelma (toimenpide 331) Rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus 2. Yhteenveto Viestinnästä voimaa tiedotushankkeen päätavoitteena oli tiedottaa maaseutuohjelmien rahoitusmahdollisuuksista, nostaa esiin Keski-Suomen maaseudulla olevia työmahdollisuuksia, maaseutuasumista ja maaseutuyrittäjyyttä, sekä edistää maaseututoimijoiden omaehtoista kehittämistyötä. Hankkeen kohderyhmään kuuluivat laajasti ottaen kaikki Keski-Suomen maaseutuyrittäjät, yhdistykset ja muita taloudelliset maaseututoimijat. Hankkeessa kehitettiin maaseutuohjelmien viestintää kustannustehokkaasti. Maaseudun kehittäjien käyttöön syntyi uusia, toimijoiden ja sidosryhmän mielestä hyödyllisiä ja toimivia tiedotuskanavia: Keski-Suomen maaseutu lehti, video, keskisuomenmaaseutu.fi -portaali, uutiskirje ja Facebook - sivut. Kehitettyjen päätiedotus-kanavien (portaali, FB-sivut, uutiskirje) ylläpitovastuu siirtyy hankkeen toimijoille hankkeen toteutuksen päätyttyä. Hanke lisäsi merkittävästi toimijoiden välistä yhteistyötä erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä. Näitä olivat mm infotilaisuudet tai koulutukset (teemoina mm. viestintämenetelmät, sosiaalinen media, vuorovaikutus), opintoretket, messuosallistumiset, tapahtumat. Koulutusten ja tilaisuuksien merkitys korostuu paitsi osaamisen lisäämisenä myös verkostoitumisen ja sosiaalisen pääoman kasvamisen kannalta. Hanke lisäsi yhteistyömahdollisuuksia ja verkostoitumista maaseututoimijoiden kesken. Hanke edesauttoi Keski-Suomen hankevetäjien säännöllisten tapaamisten ns. Pöllöparlamenttien käynnistämistä. Hankevetäjien verkostojen kautta tilaisuuksien ja koulutusten suunnittelussa tehtiin tiivistä yhteistyötä. Hanke välitti tuloksekkaasti tietoa maaseutuohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista. Alueen Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen maaseutuohjelmien rahoitus on saatu hankkeen päättymiseen mennessä pääosin jaettua. Hankkeen kautta syntyneet verkostot ovat vahvistuneet ja toimijat ovat saaneet uusia yhteistyömuotoja.

3 3. Raportti 3.1. Hankkeen lähtökohdat Keski-Suomessa on vireää ja aktiivista maaseutua, mutta ohjelmakauden alkupuolella seutukuntien välillä oli merkittäviä eroja mm. työllisyydessä, palveluiden rakenteessa ja saatavuudessa sekä maaseutuasumisen muodoissa ja mahdollisuuksissa. Heikommassa asemassa olevien maaseutualueiden ja seutukuntien vahvistamiseksi tasapainoinen väestökehitys, yritysten toimintavalmiuksien ja työllisyyden edistäminen sekä aktiiviset ja viihtyisät kylät vaikuttavat laajaalaisemmin koko maakunnan kehittämiseen. Hankkeen ajatuksen oli että positiivinen tiedotus maaseudun kehittämisestä lisää maaseudun yritystoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, maaseutuyhteisöjen vireyttä ja viihtyvyyttä, hyvinvointia edistävien sosiaalisten innovaatioiden hyödyntämistä ja aktiivisen kansalaisyhteiskunnan rakentumista. Maaseudun kehittämiseen tarjolla olevia EU:n ja kansallisen tason ohjelmia oli paljon. Lukuisten ohjelmien yhteensovittamiseen ja niistä viestimiseen kaivattiin uusia toimintamalleja. Maaseudun ohjelmien osalta Keski-Suomen Leader-ryhmät ja ELY-keskus (silloinen TE-keskus / maaseutuosasto) toimivat ohjelmakaudella saman ohjelman, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman, puitteissa. Tämä mahdollisti aiempaa laajemman ja kattavamman yhteistyön sekä rahoituksessa, tiedottamisessa sekä tulosten arvioinnissa ja levittämisessä. Maaseudun kehittämistyössä, ohjelmaviestinnässä että hanketyön vaikutusten osalta tarpeita tiedottamisen ja viestinnän kehittämiselle oli sekä viranomaisten että Leader-ryhmien että muiden toimijoiden kesken. Vuonna 2009 ohjelmaperusteista kehittämistyötä on tehty Suomessa jo yli 10 vuotta, mutta siitä huolimatta ohjelma- ja hanketyön mahdollisuuksia ja toimintaperiaatteita ei välttämättä ole sisäistetty kaikkien hankehakijoiden keskuudessa. Sekä joillekin hankehakijoille että suurelle yleisölle hankkeet näyttäytyvät irrallisina, eivät osana laajempaa, ohjelmaperusteisen aluekehityksen kokonaisuutta. Lisäämällä tiedottamista haluttiin tuoda paremmin esille maaseudun kehittämisen suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä Hankkeen tavoitteet Hankkeen päätavoitteena oli rohkaista alueen maaseutuyrittäjiä, yhdistyksiä ja muita toimijoita omaehtoiseen kehitystyöhön sekä vahvistaa ja luoda toimivia yhteistyöverkostoja. Hankkeen avulla 1) kehitettiin uudenlaisia viestintämenetelmiä yhdessä maaseututoimijoiden kanssa 2) lisättiin kohderyhmän tietoisuutta maaseudun kehittämisen mahdollisuuksista ja ohjelmista 3) edistettiin maaseututoimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä Hankkeessa haettiin perinteisen viestinnän rinnalle uudenlaisia toimintatapoja, joita Keski-Suomessa ei ole aiemmin hyödynnetty. Hankkeessa pystyttiin nostamaan ohjelmatiedottamista laajemmin tavanomaisen hanketiedottamisen rinnalle. 4. Hankkeen toteutus 4.1. Hankkeen toimenpiteet Hanke käynnistettiin suunnitelman mukaisesti syksyllä 2009 tiedottajan rekrytoinnilla. Hankkeen tiedottaja aloitti tehtävässä joulukuussa 2009 tuntityönä. Joulukuussa aloitettiin tiedotukseen liittyvän alkutilanteen ja sidosryhmien toimintatapojen kartoitus, ja se saatiin valmiiksi maaliskuussa Kartoituskysely tehtiin neljän Leader-ryhmän tiedotusvastaaville, ryhmien hallituksille sekä ohjausryhmälle. Jokaisella Keski-Suomen Leader-ryhmistä oli erilainen lähtötilanne viestinnän kehittämiseen

4 ja viestinnän kehittämisen tarpeet poikkesivat jonkin verran toisistaan. Esimerkiksi Viisarilla on käytössään ekstranet ja uutiskirjeet, muilla ryhmillä ne eivät olleet käytössä. Kartoituksen avulla selkiytettiin hankkeen todellisia tarpeita ja tarkennettiin toimenpiteiden aikataulutusta. Erityisesti verkossa tapahtuvan viestinnän ja nettisivujen kehittäminen sekä maaseudun kehittämistyön yleisen tietoisuuden lisääminen koettiin tarpeellisiksi ja haasteellisiksi toimenpiteiksi Leader-ryhmissä, niiden hallituksissa sekä ohjausryhmässä. Alkukartoituksen yhteydessä tehtiin myös sidosryhmäkartta, jota hyödynnettiin tiedottamisessa ja verkostoitumisen tukemisessa. keskisuomenmaaseutu.fi -sivusto Verkkoviestinnän kehittämisen tarpeet nousivat esiin kartoituskyselystä. Verkkoon oli tarve toteuttaa sivusto, jossa on kootusti tietoa Keski-Suomen maaseudusta ja rahoitusmahdollisuuksista. Lisäksi toivottiin Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteistä hankerekisteriä sekä ryhmille omia sivuja ja ekstranet -mahdollisuutta sisäisen viestinnän helpottamiseksi. Keski-Suomen ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen hankerekisteri päätettiin toteuttaa verkkosivuston toteutuksen yhteydessä. Se sisällytettiin osaksi julkista hankintaprosessia, ja oli yksi valintakriteereistä. Vuoden 2010 alussa verkkosivuston ja hankerekisterin toteutuksesta pyydettiin tarjouksia helmikuussa kuudelta yritykseltä. Koska saadut tarjoukset osoittivat, että hankinta saattaa ylittää julkisen hankinnan raja-arvon päätettiin hankinta kilpailuttaa julkisten hankintojen tietokannassa Hilmassa keväällä Verkkosivuston toteuttajaksi valittiin Poutapilvi Oy. Verkkosivuston sisältöä ja rakennetta suunniteltiin syksyn 2010 aikana. Portaaliin tuotettiin sisältöä alkuvuodesta 2011, ja sitä markkinoitiin Jyväskylän Elämysmessuilla keväällä portaali avattiin keväällä Verkkosivustoon koottiin koko hankkeen toteutusaikana keskitetysti tietoa Keski-Suomen maaseudusta ja rahoitusmahdollisuuksista. Lisäksi sivuilla on ELY-keskuksen ja neljän Leader-ryhmän yhteinen hankerekisteri. Hankerekisteri haluttiin toteuttaa siten, että se palvelisi niin suurta yleisöä kuin ryhmiä ja ELYkeskusta. Rekisteriin olisi haluttu julkinen osio sekä seurantaa ja raportointia palveleva osio, joka näkyy vain ylläpitäjille. Sisäinen, hankeraportointia palveleva osio osoittautui kuitenkin liian kalliiksi ja toteutukseltaan hankalaksi että siitä jouduttiin luopumaan. Yhteiseen hankerekisteriin koottiin aluksi kolmen ryhmän rahoittamia hankkeita ja yritystukia, sekä ELY-keskuksen rahoittamat maakunnalliset hankkeet. Myös Viisari otti hankerekisterin käyttöön vuoden 2013 aikana. Portaali siirtyi yhteiskäyttöön vaiheittain. Heti alkuvaiheessa sen ottivat käyttöön JyväsRiihi, Maaseutukehitys ja Vesuri-ryhmä, joiden nettisivut siirtyivät portaalin alle. Vuoden 2013 lopulla myös Viisari otti portaalin ominaisuuksineen käyttöön. Keväällä 2014 yleisen osioin sivuille teetettiin ohjelmiston toimittajalta vielä ns. responsiivinen versio, (yleistä osion sivujen mukautuminen eri päätelaitteiden mukaiseksi), mikä mahdollistaa sivujen käytön myös mobiililaitteilla (älypuhelin, tabletit jne). Samalla sivujen ulkoasua päivitettiin hieman ja vaihdettiin sivuille valtakunnallisen Leader-brändityön tuottamat uudistetut logot. Hankkeen aikana tiedottajan tehtäviin kuuluivat portaalin käyttäjärekisterin hallinnointi, yhteydenpito ohjelmatoimittajaan, yhteisen uutiskirjeen kokoaminen, yleisempi rahoituksen hakuun liittyvä tiedotus ja portaalin käyttäjätuki ja koulutus. Hankkeen päätyttyä jokaisessa ryhmässä on oma pääkäyttäjä, joka vastaa jatkossa käyttäjätunnusten ylläpidosta, osallistuu osaltaan yhteisen uutiskirjeen kokoamiseen, sekä yhteisen rahoituksenhaku-osion ylläpitoon. Kaikilla neljällä Leader-ryhmällä on hankkeen päättyessä sivustolla omat nettisivut, mahdollisuus omaan uutiskirjeeseen ja lähinnä omaan hallitustyöskentelyyn tarkoitetut ekstranetit. Jokainen ryhmä

5 on vastannut omien nettisivujen sisällön tuottamisesta ja päivittämisestä. Alusta saakka JyväsRiihi otti kaikki osiot aktiiviseen käyttöön. Myös Vesuri-ryhmä ja Viisari käyttävät ekstranettiä hallitustyössä. Jokainen ryhmä hyödyntää portaalin ominaisuuksia oman kiinnostuksensa mukaisesti ja vastaa itsenäisesti omien sivujensa sisällöstä. Keski-Suomen maaseutu ja Rural Central Finland -lehdet Keski-Suomen maaseutulehteä julkaistiin hankesuunnitelman mukaisesti kuudesti. Viisi lehdistä oli suomenkielisiä ja yksi englanninkielinen. Jo hankkeen alkuvaiheessa huomattiin että levikin osalta budjetoidulla summalla ei pystytä tekemään laadukasta lehteä alkuperäisen suunnitelman mukaisella levikillä ja jakelulla. Tämän vuoksi painatusmääriä on pienennetty ja jakelua toteutettu hieman hankesuunnitelmasta poikkeavasti. Kustannusten säästämiseksi onnistunutta lehtiyhteistyötä tehtiin Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnoiman Keski-Suomen maaseutustrategia -hankkeen kanssa kahden lehden osalta. Kaikilla lehdillä oli ennakkoon päätetty teema ja viestinnälliset tavoitteet. Hanke vastasi kaikkien lehtien toimittamisesta ja painatuksesta sekä valtaosin myös juttujen kirjoittamisesta. Osa jutuista oli asiantuntijoiden kirjoittamia, eikä niistä ole maksettu juttupalkkioita. Ensimmäistä lehteä lukuun ottamatta lehden graafinen suunnittelu on ostettu ulkopuoliselta asiantuntijalta. Lehdet on linkitetty keskisuomenmaaseutu.fi portaaliin, jossa ne ovat luettavissa myös sähköisinä versioina. Video Keski-Suomen Leader-ryhmistä Keski-Suomen Leader-ryhmistä kertova video valmistui tammikuussa Videossa kerrotaan Leader-ryhmien työstä ja esitellään eri puolilta maakuntaa tukea saaneita toimijoita. Terhi Salomaan kuvaamaa videota jaettiin DVD:nä sidosryhmille ja video ladattiin YouTubeen Maaseutuverkoston kanavalle, jonka linkkiä on jaettu sähköisesti eri yhteistyökumppaneille sekä markkinoitu netti- ja FBsivuilla. Videosta tehtiin myös englanninkielinen versio, josta on hyötyä kv-toiminnassa. YouTubessa suomenkielistä videota on ladattu mennessä 362 kertaa ja englanninkielistä 154 kertaa. suomi: https://www.youtube.com/watch?v=jqteucmzoec&noredirect=1 englanti: https://www.youtube.com/watch?v=7hx61upg99y Info- ja verkostoitumistilaisuudet. maaseutufoorumit Info- ja verkostoitumistilaisuuksien tavoitteena on ollut lisätä tietoa maaseudun mahdollisuuksista, edistää toimijoiden välistä verkostoitumista, kerätä tietoa kehittämistarpeista ja välittää tietoa viestinnän uusista mahdollisuuksista ja menetelmistä. Hanke järjesti lukuisia avoimia keskustelu- ja verkostoitumistilaisuuksia eri puolilla Keski-Suomea yhdessä muiden maakunnallisten hankkeiden kanssa. Hankkeen tiedottaja oli yhdessä JAMKin Maalla hankkeen kanssa käynnistämässä keskisuomalaisten hankevetäjien ja maaseudun kehittäjien yhteisiä verkostoitumistapaamisia, ns. Pöllöparlamentteja,

6 joiden tavoitteena oli lisätä hankevetäjien tietoisuutta olemassa olevista kehittämis-, rahoitus- ja koulutusmahdollisuuksista sekä meneillään olevista maaseudun kehittämistoimenpiteistä, jotta päällekkäisiltä toimenpiteiltä alueella vältytään. Vetovastuun tapaamisten koollekutsusta otti Maalla -hanke, jolla oli paremmat resurssit toiminnan organisointiin. Hankevetäjien yhteistapaamiset ovat toimineet tehokkaana verkostoitumisen edistäjänä ja helpottaneet tilaisuuksien ja koulutusten suunnittelua, markkinointia ja toteutusta. Tapaamisten kautta hankkeen tiedottaja sai myös paljon tietoa maakunnallisesta kehittämisestä, mikä helpotti ja edisti juttuaiheiden ja haastateltavien löytymistä. Yhdistyksille, yrityksille ja alueen muille toimijoille suunnatut viestintäillat ovat omalta osaltaan vieneet viestinnän taitoa ja tietoa eteenpäin maaseudun toimijoille. Yhteistyössä toisen hankkeen kanssa järjestetyt viestintäillat ovat houkutelleet runsaasti osallistujia. Illat ovat madaltaneet yhdistysten ja hankkeiden kynnystä mediaa kohtaan, koska paikalle on kutsuttu paikallislehden päätoimittaja. Iltojen jälkeen toimijoille on jäänyt kipinä aktiivisemmasta tiedottamisesta ja toivottavasti sen myötä maaseudun uutisia saadaan enemmän esille mediassa. Keski-Suomi maailmankartalle 2010 Vuorovaikutuskoulutus 2011 Leader-ryhmien ajankohtaispäivä 2011 Hankkeen tavoitteissa oli myös laajempien maaseutufoorumien järjestäminen. Koska samaan aikaan käynnistyi Suomen kylätoiminta ry:n Voimistuvat kylät kampanja, jonka tavoitteena oli järjestää kaikkien Leader-ryhmien alueella yleisempi keskustelutilaisuus, päätettiin luopua oman maaseutufoorumin järjestämisestä ja osallistua yhteistyössä muiden saman tyyppisten tilaisuuksien järjestämiseen ja niistä tiedottamiseen Hankkeen tiedottaja osallistui aktiivisesti Keski-Suomen ja mahdollisuuksien mukaan myös valtakunnallisiin maaseutuohjelman tapaamisiin. Tiedottaja kuului myös maaseutuohjelman valtakunnalliseen tiedottajarinkiin, jonka puitteissa osallistuu viestintään liittyvään keskusteluun ja osallistuu tapaamisiin. Keski-Suomessa hän on osallistunut myös hankevetäjien säännöllisiin tapaamisiin, joissa on vaihdettu ideoita ja tiedotettu tapahtumista toisille hankevetäjille. Sosiaalinen media ja FB-sivut Hankkeen aikana sosiaalisen median käyttö lisääntyi valtavasti Suomessa, myös maaseudun kehittäjien keskuudessa. Hanketoimijoiden, yrittäjien ja muiden maaseudun kehittäjien valmiudet sosiaalisen median käyttöön olivat hankkeen alkuvaiheessa hyvin vähäiset. Hanke on tehnyt paljon työtä sosiaalisen median mahdollisuuksien tunnistamisessa ja sen käyttöön liittyvässä tiedottamisessa. Sosiaalisen median mahdollisuuksiin perustuvat info- ja lyhytkestoiset koulutusillat ovat olleet erittäin suosittuja ja kysyttyjä ja niiden kautta osaaminen on lisääntynyt merkittävästi. Keski-Suomessa lukuisat kyläyhdistykset, yritykset ja muut toimijat ovat alkaneet viestiä ja markkinoida tapahtumiaan sosiaalisen median välineillä. Hankkeen tiedottajat ylläpitivät omaa Viestinnästä voimaa blogia Maaseudun Tulevaisuuden sivuilla. Hanke avasi myös omat Facebook-sivut. Koska kukaan Leader-ryhmien työntekijöistä ei ollut siinä vaiheessa vielä mukana FB:ssa, perustettiin aluksi oma suljettu ryhmä jonka kautta pystyi perehtymään sosiaalisen median käyttöön. Julkinen Keski-Suomen maaseutu sivu perustettiin syksyllä Sivu kertoo Keski-Suomessa tapahtuvista maaseudun asioista ja maaseudun kehittämisasiois-

7 ta ylipäänsä Suomessa. FB-tiedotus oli tuossa vaiheessa vielä hieman uutta, eikä millään Leaderryhmällä tai kovin monella muullakaan toimijalla ollut vielä omia FB-sivuja. Sosiaalisen media käyttö vakiintui hankkeen kuluessa osaksi normaalia tiedotusta. FB-viestintä on madaltanut kynnystä ns. pienempien uutisten tai tilaisuuksien markkinoinnissa. Hankkeen perustama sivu on saavuttanut 216 aktiivista seuraajaa (tykkääjää). FB-sivujen päivittämisestä vastaavat hankkeen päätyttyä ryhmien työntekijät. Sosiaalisen media työpajat keväällä 2012 Messut ja gaalat Hanke osallistui toteutusajalla lähes 10 erilaiseen messu- tai markkinointitapahtumaan. Kaikkien messuosallistumisen tavoitteena oli tiedottaa Maaseuturahaston mahdollisuuksista ja kehittämistoiminnan tuloksista. Kaikki messuosallistumiset tehtiin yhdessä muiden toimijoiden kanssa resurssien säästämiseksi ja synergiaedun vuoksi. Messuosallistumisten kautta haluttiin saavuttaa laajempaa näkyvyyttä ns. suuren yleisön keskuudessa ja tavata keskisuomalaisia, joita ei välttämättä tavoiteta hankkeen muiden, suoraan maaseudun kehittämisrahoituksesta kiinnostuneille toimijoille suunnattujen tiedotusvälineiden kautta. Messuosallistumisten suoraa hyötyä ja vaikutusta on vaikeahkoa osoittaa, mutta laajempia yleisöjä kokoavien tilaisuuksien kautta pystyttiin tarjoamaan kurkistusikkunoita maaseudun kehittämiseen ja myös tarjota osallistumismahdollisuuksia maaseutukylien toimijoille. Omien messuosallistumisten lisäksi on aktivoitu keskisuomalaisia yrityksiä osallistumaan valtakunnalliseen Leader-telttaan, joka on koonnut Leader-rahoitusta saaneita yrityksiä yhteisosastoille mm. valtakunnallisten Farmari- ja Okra-messujen yhteydessä. Hanke on myös tiedottanut Keski-Suomessa valtakunnallisista messuista ja niihin osallistuneista keskisuomalaisista yrityksistä. Hanke osallistui osaltaan myös Keski-Suomen maaseutugaalojen järjestelyihin ja tiedottamiseen vuosina Myös valtakunnallisten Maaseudun parhaat käytännöt kilpailujen ja niitä seuranneiden maaseutugaalojen (2010 ja 2012) tiedotus oli tärkeässä roolissa, varsinkin kun useita keskisuomalaisia hanketoimijoita pääsi palkintosijoille molemmissa kilpailuissa. Maaseutugaalojen kautta haluttiin tuoda juhlavasti esiin maaseudun kehittämistyön helmiä. Gaalojen kautta saatiin positiivista näkyvyyttä maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Hanketutustumiskierrokset Hankeretkiä järjestettiin viidesti. Hanketutustumiskierrosten tavoitteena oli tuoda konkreettisesti esille maaseuturahaston kautta rahoitettujen hankkeiden tuloksia, esitellä maaseutua toimivana ja kiinnostavana asuin- ja työpaikkana tai virkistyskohteena. Kurkistus maalle -retket olivat kaikille avoimia ja niitä järjestettiin kahdesti. Toinen suuntautui Karstulaan ja Saarijärvelle ja toinen Joutsaan Leivonmäelle ja Rutalahteen. Opintoretkien avulla maaseutua tehtiin tunnetuksi kaikille kiinnostuneille. Niiden kautta lisättiin kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta ja annettiin positiivisia elämyksiä maaseudulla toimivissa yrityksissä tai luontokohteissa. Kolme hankeretkeä suunnattiin maaseuturahoituksen parissa työskenteleville toimijoille. Näistä kaksi suuntautui omalle toiminta-alueelle. Nyrölän Kallioplanetaariossa järjestettyyn retki- ja verkostoitumispäivään osallistui Leader-ryhmien henkilöstöä ja hallitusjäseniä. Korpilahdelle kesällä 2012 ja Päijät- Hämeeseen keväällä 2013 järjestetyille retkille osallistui ELY-keskuksen virkamiehiä ja Leaderryhmien työntekijöitä ja hallitusjäseniä Keski-Suomesta ja Pirkanmaalta. nämä hankeretket suunnitel-

8 tiin ja toteutettiin yhdessä Maaseutu rahoitus tutuksi hankkeen kanssa. Hankeretket ovat olleet verkostoitumisen ja myönteisen vuorovaikutuksen kannalta tärkeitä ja antoisia kaikille osallistujille. Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY-keskusten ja Leader-ryhmien väkeä Korpilahden satamassa 2012 Tiedottaja osallistui myös muiden toimijoiden järjestämille opintoretkille ja tiedotti niiden avulla maaseudun kehittämistyön tuloksista. Lisäksi tiedottaja osallistui syksyllä 2011 Maaseutuverkostoyksikön järjestämälle viestijöiden opintomatkalle Eurooppaan, Kekseliäät kylät hankkeen järjestämälle opintomatkalle Pohjois-Irlantiin syksyllä 2012, ja kansainväliseen LINC-seminaariin Iisalmessa kesällä Näiden opintomatkojen tavoitteena oli saada tietoa maaseudun kehittämistyötuloksista ja viestintätavoista muualla Euroopassa ja verkostoitua laajemmin sekä valtakunnallisten että eurooppalaisten toimijoiden kesken. Tiedottaja osallistui myös Kekseliäät kylät hankkeen opintomatkan järjestelyihin ja tiedottamiseen, kun kansainvälisiä vieraita saapui JyväsRiihen toiminta-alueelle syksyllä Maaseututoimijoiden esite ja kuvapankki Vuonna 2011 laadittiin Leader-ryhmien yhteisesite, josta tehtiin myös englanninkielinen versio. Esite oli kaikkien Leader-ryhmien käytössä ja jaossa erilaisissa tapahtumissa. Esitettä ei painettu, vaan sitä tulostettiin kopioyrityksissä tarvittaessa, jotta mahdolliset yhteystietojen muutokset ovat helposti päivitettävissä. Molemmat versiot lisättiin myös pdf-muodossa verkkosivustolle. Tiedottamisessa ongelmana oli alkuvaiheessa käytettävissä olevien laadukkaiden valokuvien vähäinen määrä. Kuvapankin kokoaminen alkoi suunnitelman mukaisesti vuoden 2010 aikana. Ohjelmatiedottaja kuvasi maakunnan alueelta maaseutukohteita koko hankkeen toiminnan ajan tilaisuuksien ja haastattelujen yhteydessä. Valokuvia kertyikin runsaasti, mutta niiden käyttöön saaminen Leader-ryhmien ja muiden maaseututoimijoiden käyttöön osoittautui vaikeasti ratkaistavaksi. Varsinaisen kuvapankin toteutustapa sen sijaan ei onnistunut suunnitelman mukaisesti. Alun perin tarkoitus oli saada verkkosivujen yhteyteen kuvapankki, mutta se osoittautui liian kalliiksi. Ohjelmatiedottaja selvitti muita, maksuttomia vaihtoehtoja, mutta niiden toteutus ei onnistunut. Picasassa kuvien jakamiselle käytettävissä oleva tila osoittautui rajalliseksi, jos haluttiin jakaa painokelpoisia kuvia. Hankkeen päättyessä tiedottaja teki kaikille ryhmille omat CD-levyt, jonne oli koottu ryhmiä koskevia kuvia käytettäväksi. Hankkeen kuvat ovat tarvittaessa myös muiden toimijoiden käytettävissä.

9 Mediayhteistyö (lehtijutut ja ilmoitukset) Mediayhteistyötä tehtiin kutsumalla mediaa tilaisuuksiin sekä tiedottamalla tilaisuuksista ja ajankohtaisista asioista. Taustoittamistilaisuuksia medialle ei ole järjestetty, koska media toivoo yksilöllisempää yhteydenottoa ja lähtee massatilaisuuksiin huonosti. Hankkeessa onkin keskitytty mediayhteistyössä suoriin yhteydenottoihin ja juttujen sopimisesta paikallislehdessä. Lisäksi mediayhteistyötä tehtiin myös hankkeen viestintäilloissa, joissa medialla, joko paikallislehden päätoimittajalla tai vastaavalla oli puheenvuoro. Hankkeen juttuja julkaistiin mm. MaaseutuPlus -lehdessä, kansainvälisessä Elard -lehdessä, Maaseutuverkoston teemalehdissä, maaseutu.fi -nettisivuilla ja Tilaa elämälle juttusarjassa, Keski-Suomen Vipuvoimaa EU:lta -verkkolehdessä sekä lähes kaikissa paikallislehdissä. Medianäkyvyyttä saatiin hyvin huomioiden käytetyt resurssit. Lehti-ilmoituksia on julkaistu pääsääntöisesti melko säästeliäästi, sillä tiedotuksessa haluttiin keskittyä suorempaa tiedotukseen (sähköpostit, sosiaalinen media, tilaisuudet ja tapahtumat). Lehti-ilmoitukset on suunnattu lähinnä suurelle yleisölle järjestettyihin tilaisuuksiin, kuten viestintäinfot, koulutukset tai Kurkistus maalla - kaikille avoimiin hanketutustumisretkiin. Hankkeen aikana tehtiin valmiit tiedotepohjat Leader-ryhmien käyttöön. Hanke julkaisi myös tarvittaessa maakunnallisista aiheista yleisempiä lehdistötiedotteita Aikataulu Hankkeen toteutusaika oli Hanke käynnistettiin suunnitelman mukaisesti heti syksyn 2009 aikana. Hankkeelle haettiin ja myönnettiin kahdesti jatkoaikaa, sillä kehittämiseen liittyvän toiminnan juurruttamiseen haluttiin lisäaikaa Toteutuksen organisaatio ja resurssit Hanketta hallinnoi JyväsRiihi ry. Hankkeen vastuuhenkilönä toimi toiminnanjohtaja Pirjo Ikäheimonen, joka vastasi hankkeen valmistelusta ja rahoitusneuvottelusta, projektihenkilöstön työn ohjauksesta ja kokonaiskoordinoinnista sekä teki muita hankkeen asiantuntijatehtäviä. Hankkeen taloushallinnosta vastasi talouspäällikkö Lahja Mehto. Hänelle kuuluivat taloushallinnon tehtävät, maksatusten valmistelu ja muut projektin asiantuntijatehtävät. Heidän työaikaansa on kohdennettu hankkeelle tehdyn työajan mukaisesta. Hankkeen toiminnallisesta puolesta vastasi avoimella haulla rekrytoitu ohjelmatiedottaja. Hänellä oli päävastuu hankkeen toimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Lisäksi työntekijä vastasi pääosin hankkeen raportoinnista. Tiedottaja osallistui maakunnallisiin ja valtakunnallisiin maaseutuohjelmiin liittyviin ajankohtais- ja koulutustilaisuuksiin ja välitti tietoa hankkeen kohderyhmälle. Osa toiminnoista toteutettiin ostopalveluna. Leila Hänninen toimi kokopäiväisenä tiedottajana Hanna Luoma Konnevedellä kesällä 2011 Hanna Luoma toimi tehtävässä , pääosin 80% työajalla.

10 Ohjelmatiedottajan tukena toimi hankkeen projektiryhmä, jossa oli mukana JyväsRiihen, Maaseutukehityksen, Maaseudun kehittämisyhdistys Viisarin ja Vesuri-ryhmän työntekijöitä sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita. Projektiryhmä kokoontui hankkeen aikana yhteensä 19 kertaa (keskimäärin 3-5 kertaa vuodessa). Työkokouksissa sovittiin yhdessä viestintään liittyvistä tavoitteista, toteutuksesta ja aikatauluista. Projektiryhmälle kuului osaltaan myös viestintämenetelmien arviointi, projektin toteutuksen seuranta ja ohjaus Kustannukset ja rahoitus Hankkeen kokonaisbudjetti oli Hanke sai rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta, toimintalinjalta 3, Maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolistaminen ja maaseutualueiden elämänlaatu. Viestintähankkeen julkisen rahoituksen osuus hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista oli 100%. Hanke toteutui kustannusarvion mukaisesti. KUSTANNUKSET HYVÄKSYTTY YHTEENSÄ Toteuma Palkat sivukuluineen , ,40 Ostopalvelut ja palkkiot , ,38 Vuokrat , ,31 Kotimaan matkat , ,92 Ulkomaan matkakulut 1 959, ,51 Muut kulut , ,54 Yhteensä , , Raportointi ja seuranta Hankkeen toiminnasta on tiedotettu säännöllisesti Keski-Suomen ELY-keskukselle, Leader-ryhmille, alueen toimijoille ja sidosryhmille nettisivujen, uutiskirjeiden, lehtien ja sähköpostien välityksellä. Myös erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumisen merkitys on ollut tiedottamisen kannalta merkityksellistä. JyväsRiihen hallitukselle on kerrottu hankkeen edistymisestä muutaman kerran vuodessa. Hallitus on myös saanut tiedoksi hankkeen vuosiraportit. Hankkeesta tehtiin toteutusaikana maksatuksia 2-3 kertaa vuodessa. Vuosiraportit ja seurantatiedot on ilmoitettu rahoittajan edellyttämällä tavalla. Hankkeen raportoinnista ja seurannasta ovat vastanneet hankkeen työntekijät. Tiedottajan tukena hankkeessa on toiminut ohjausryhmä, joka on kokoontunut hankkeen aikana kahdeksan kertaa. Ohjausryhmän työskentely on ollut toimivaa ja ryhmältä saatu palaute on edistänyt hankkeen toimenpiteiden suuntaamista. Ohjausryhmän kokoonpano on seuraava: Merja Lahti, Keski-Suomen liitto Marjo Mattinen, ProAgria Keski-Suomi ry Sirpa Pekkarinen / Mari Ikäheimonen, Keski-Suomen Kylät ry Anja Kauppinen, Maaseutukehitys ry Raisa Saarilahti-Kulju, Vesuri-ryhmä ry Mari Puro, Maaseudun kehittämisyhdistys VIISARI ry Ulla Mehto-Hämäläinen/ Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry (pj)

11 4.7. Yhteistyökumppanit Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Keski-Suomen Leader-ryhmät, Keski-Suomen ELY, Keski- Suomen liitto, ProAgria, Keski-Suomen Kylät ry ja Keski-Suomessa toimivat kehittämisyhtiöt, MSL, Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulu ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu (erityisesti sen toteuttamat maakunnalliset maaseutuhankkeet). Muita toimijoita ovat alueen yrittäjäyhdistykset, kylissä toimivat yhdistykset ja yritykset, muut koulutusorganisaatiot jne. Lisäksi hanke on verkostoitunut valtakunnallisesti muiden Leader-ryhmien, maaseutuverkostoyksikön, Maaseutuviraston ja sekä Maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Ohjelmatiedottaja teki yhteistyötä myös laaja-alaisesti viestinnän ammattilaisten kanssa ja maaseudun kehittämistyössä mukana olevien viestinnän asiantuntijoiden kanssa Toteutusoletukset ja riskit Hankkeen toteutuksen kannalta alkuvaiheessa riskeiksi arvioitiin mm. kehittämistoimenpiteiden laajuus, aikataulujen yhteensovitus, erilaiset tarpeet ja sitoutuminen uusien viestintätapojen käyttöönottoon. Jälkikäteen arvioituna hankkeessa suunnitellut toimenpiteet suhteessa käytettävissä olleisiin resursseihin ja rahoitukseen olivat liian laajoja ja monipuolisia toteutettavaksi kolmivuotisessa hankkeessa. Tämän vuoksi hankkeen jatkoaika oli erittäin tarpeellinen, ja sen avulla asetut tavoitteet saavutettiin pääosin suunnitelman mukaisesti. 5. Tulokset ja vaikutukset Toimenpiteiden ja tulosten arviointi Sidosryhmiltä ja hankkeessa mukana olleilta Leader -ryhmiltä kerättiin palautetta syksyllä Sidosryhmäkysely tehtiin verkkokyselynä, ja sen vastausprosentti jäi melko matalaksi 22% (n 133), joten kyselyn perusteella ei voi tehdä kovin suuria yleistyksiä. Tulokset antavat kuitenkin jonkinlaisen kuvan hankkeen tuotoksista. Leader-ryhmien työntekijöitä haastatteli tutkimusjohtaja Tarja Niemelä Jyväskylän yliopistolta. Sidosryhmävastaajat tunnistivat käytetyistä viestintämenetelmistä parhaiten Keski-Suomen maaseutu-portaalin ja lehden, ja niitä pidettiin myös tulevaisuuden kannalta tärkeinä tiedostusvälineinä. Onnistunutta oli myös yhteistyön lisääntyminen erilaisten info- ja verkostoitumistilaisuuksien kautta. Vastaajista uutiskirje ja sosiaalisen median kanavat (FB-sivut ja blogi) eivät olleet vielä yhtä hyvin tunnettuja. Nettisivuja pidettiin selkeinä, informatiivisina ja ajankohtaisina. Eniten käytettyjä ja tarpeellisia osioita olivat: ajankohtaista, Leader -ryhmien sivut, hankerekisteri ja rahoituksen haku osiot. Maaseuturahoituksen näkyvyys mediassa oli arvioinnin mukaan onnistunut kohtalaisesti tai riittävästi. Leader-ryhmien mukaan hankkeen avulla kehittyivät parhaiten verkkosivut ja hankerekisteri ja yhteinen maakunnallinen lehti, jonka kautta saatiin monipuolisesti esille eri alojen ja toimijoiden toimintaa. Myös Leader -videota pidettiin toimivana. Keski-Suomen maaseutu -portaali on valtakunnallisesti merkittävä yhteistyön osoitus. Sitä on esitelty Maaseutuverkostoyksikön viestijätapaamisissa, ja sitä käytettiin myös mallina esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla käyttöönotetun popleader.fi sivuston suunnittelussa. Keski-Suomen maaseutu lehti ja sen monipuoliset jutut toivat näkyvyyttä tasapuolisesti eri puolilla Keski-Suomea toimiville yrityksille ja maaseutukylille. Sidosryhmien mielestä vastaavanlaiselle lehdelle on edelleenkin tarvetta. Leader-ryhmät pitävät myös lehteä tarpeellisena, mutta sen aineiston kokoaminen ja toimittaminen ei onnistu ilman ulkopuolista resurssia ja asiantuntijatyötä.

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 2 01 5 MAASEUTUVERKOSTON LOPPUR APORT TI 2009 Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 Loppuraportti Maaseutuverkostoyksikkö 23.2.2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi POHJALAISET NAISET maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi LOPPURAPORTTI 9/2004-2/2006 ProAgria Oulun Maaseutukeskus / Oulun maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus Toimittanut Marja-Leena Juntunen

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Maksatushakemusten

Lisätiedot

1. Toteuttajan nimi. 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus. 3. Yhteenveto hankkeesta. Tiivistelmä hankkeen keskeisestä toiminnasta

1. Toteuttajan nimi. 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus. 3. Yhteenveto hankkeesta. Tiivistelmä hankkeen keskeisestä toiminnasta Pirkanmaan kylätoimintahanke 2011-2013 Loppuraportti 1.1.2011 30.9.2014 1. Toteuttajan nimi Pirkan Kylät ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pirkanmaan Kylätoimintahanke 2011-2013, hankenumero 10541 3.

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011. Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI

Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011. Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011 Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI 1 1. Hankkeen hallinnoija ja toteuttaja Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu Tutkimus- ja

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1. YLEISTÄ Oulujärvi LEADER ry on yhdistys, joka aktivoi ja tukee maaseudun asukkaita

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE

Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE Toteutusaika 20.9.2004 28.2.2006 Hankenumero 15916 Diaarinumero 559/3514-2004 Hankehenkilöstö Juhani Pihlajamaa, yritysneuvoja

Lisätiedot

KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi. KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI

KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi. KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaryhmän toiminta ohjelmakaudella

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti

Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti Sisällys 1 Hankkeen toteuttaja... 2 2 Hankkeen nimi ja tunnus... 2 3 Yhteenveto hankkeesta... 2 4 Raportti... 3 4.1 Hankkeen tavoitteet...

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti Välitämme ihmisistä Välitämme osaamista ja tietoa Välitämme hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Välittäjä 2009 hankkeen loppuraportti Tiivistelmä VäliSuomen mielenterveys ja päihdetyön kehittämishanke Välittäjä

Lisätiedot

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu. Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.fi Pääkirjoitus Kierros Keski-Suomen maaseudulle 2 Tämä lehti kertoo Keski-Suomen

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot