LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto"

Transkriptio

1

2 LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: Hankkeen kustannusarvio / tuki 100 % Hankkeen rahoitus: Manner-Suomen maaseutuohjelma (toimenpide 331) Rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus 2. Yhteenveto Viestinnästä voimaa tiedotushankkeen päätavoitteena oli tiedottaa maaseutuohjelmien rahoitusmahdollisuuksista, nostaa esiin Keski-Suomen maaseudulla olevia työmahdollisuuksia, maaseutuasumista ja maaseutuyrittäjyyttä, sekä edistää maaseututoimijoiden omaehtoista kehittämistyötä. Hankkeen kohderyhmään kuuluivat laajasti ottaen kaikki Keski-Suomen maaseutuyrittäjät, yhdistykset ja muita taloudelliset maaseututoimijat. Hankkeessa kehitettiin maaseutuohjelmien viestintää kustannustehokkaasti. Maaseudun kehittäjien käyttöön syntyi uusia, toimijoiden ja sidosryhmän mielestä hyödyllisiä ja toimivia tiedotuskanavia: Keski-Suomen maaseutu lehti, video, keskisuomenmaaseutu.fi -portaali, uutiskirje ja Facebook - sivut. Kehitettyjen päätiedotus-kanavien (portaali, FB-sivut, uutiskirje) ylläpitovastuu siirtyy hankkeen toimijoille hankkeen toteutuksen päätyttyä. Hanke lisäsi merkittävästi toimijoiden välistä yhteistyötä erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä. Näitä olivat mm infotilaisuudet tai koulutukset (teemoina mm. viestintämenetelmät, sosiaalinen media, vuorovaikutus), opintoretket, messuosallistumiset, tapahtumat. Koulutusten ja tilaisuuksien merkitys korostuu paitsi osaamisen lisäämisenä myös verkostoitumisen ja sosiaalisen pääoman kasvamisen kannalta. Hanke lisäsi yhteistyömahdollisuuksia ja verkostoitumista maaseututoimijoiden kesken. Hanke edesauttoi Keski-Suomen hankevetäjien säännöllisten tapaamisten ns. Pöllöparlamenttien käynnistämistä. Hankevetäjien verkostojen kautta tilaisuuksien ja koulutusten suunnittelussa tehtiin tiivistä yhteistyötä. Hanke välitti tuloksekkaasti tietoa maaseutuohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista. Alueen Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen maaseutuohjelmien rahoitus on saatu hankkeen päättymiseen mennessä pääosin jaettua. Hankkeen kautta syntyneet verkostot ovat vahvistuneet ja toimijat ovat saaneet uusia yhteistyömuotoja.

3 3. Raportti 3.1. Hankkeen lähtökohdat Keski-Suomessa on vireää ja aktiivista maaseutua, mutta ohjelmakauden alkupuolella seutukuntien välillä oli merkittäviä eroja mm. työllisyydessä, palveluiden rakenteessa ja saatavuudessa sekä maaseutuasumisen muodoissa ja mahdollisuuksissa. Heikommassa asemassa olevien maaseutualueiden ja seutukuntien vahvistamiseksi tasapainoinen väestökehitys, yritysten toimintavalmiuksien ja työllisyyden edistäminen sekä aktiiviset ja viihtyisät kylät vaikuttavat laajaalaisemmin koko maakunnan kehittämiseen. Hankkeen ajatuksen oli että positiivinen tiedotus maaseudun kehittämisestä lisää maaseudun yritystoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, maaseutuyhteisöjen vireyttä ja viihtyvyyttä, hyvinvointia edistävien sosiaalisten innovaatioiden hyödyntämistä ja aktiivisen kansalaisyhteiskunnan rakentumista. Maaseudun kehittämiseen tarjolla olevia EU:n ja kansallisen tason ohjelmia oli paljon. Lukuisten ohjelmien yhteensovittamiseen ja niistä viestimiseen kaivattiin uusia toimintamalleja. Maaseudun ohjelmien osalta Keski-Suomen Leader-ryhmät ja ELY-keskus (silloinen TE-keskus / maaseutuosasto) toimivat ohjelmakaudella saman ohjelman, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman, puitteissa. Tämä mahdollisti aiempaa laajemman ja kattavamman yhteistyön sekä rahoituksessa, tiedottamisessa sekä tulosten arvioinnissa ja levittämisessä. Maaseudun kehittämistyössä, ohjelmaviestinnässä että hanketyön vaikutusten osalta tarpeita tiedottamisen ja viestinnän kehittämiselle oli sekä viranomaisten että Leader-ryhmien että muiden toimijoiden kesken. Vuonna 2009 ohjelmaperusteista kehittämistyötä on tehty Suomessa jo yli 10 vuotta, mutta siitä huolimatta ohjelma- ja hanketyön mahdollisuuksia ja toimintaperiaatteita ei välttämättä ole sisäistetty kaikkien hankehakijoiden keskuudessa. Sekä joillekin hankehakijoille että suurelle yleisölle hankkeet näyttäytyvät irrallisina, eivät osana laajempaa, ohjelmaperusteisen aluekehityksen kokonaisuutta. Lisäämällä tiedottamista haluttiin tuoda paremmin esille maaseudun kehittämisen suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä Hankkeen tavoitteet Hankkeen päätavoitteena oli rohkaista alueen maaseutuyrittäjiä, yhdistyksiä ja muita toimijoita omaehtoiseen kehitystyöhön sekä vahvistaa ja luoda toimivia yhteistyöverkostoja. Hankkeen avulla 1) kehitettiin uudenlaisia viestintämenetelmiä yhdessä maaseututoimijoiden kanssa 2) lisättiin kohderyhmän tietoisuutta maaseudun kehittämisen mahdollisuuksista ja ohjelmista 3) edistettiin maaseututoimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä Hankkeessa haettiin perinteisen viestinnän rinnalle uudenlaisia toimintatapoja, joita Keski-Suomessa ei ole aiemmin hyödynnetty. Hankkeessa pystyttiin nostamaan ohjelmatiedottamista laajemmin tavanomaisen hanketiedottamisen rinnalle. 4. Hankkeen toteutus 4.1. Hankkeen toimenpiteet Hanke käynnistettiin suunnitelman mukaisesti syksyllä 2009 tiedottajan rekrytoinnilla. Hankkeen tiedottaja aloitti tehtävässä joulukuussa 2009 tuntityönä. Joulukuussa aloitettiin tiedotukseen liittyvän alkutilanteen ja sidosryhmien toimintatapojen kartoitus, ja se saatiin valmiiksi maaliskuussa Kartoituskysely tehtiin neljän Leader-ryhmän tiedotusvastaaville, ryhmien hallituksille sekä ohjausryhmälle. Jokaisella Keski-Suomen Leader-ryhmistä oli erilainen lähtötilanne viestinnän kehittämiseen

4 ja viestinnän kehittämisen tarpeet poikkesivat jonkin verran toisistaan. Esimerkiksi Viisarilla on käytössään ekstranet ja uutiskirjeet, muilla ryhmillä ne eivät olleet käytössä. Kartoituksen avulla selkiytettiin hankkeen todellisia tarpeita ja tarkennettiin toimenpiteiden aikataulutusta. Erityisesti verkossa tapahtuvan viestinnän ja nettisivujen kehittäminen sekä maaseudun kehittämistyön yleisen tietoisuuden lisääminen koettiin tarpeellisiksi ja haasteellisiksi toimenpiteiksi Leader-ryhmissä, niiden hallituksissa sekä ohjausryhmässä. Alkukartoituksen yhteydessä tehtiin myös sidosryhmäkartta, jota hyödynnettiin tiedottamisessa ja verkostoitumisen tukemisessa. keskisuomenmaaseutu.fi -sivusto Verkkoviestinnän kehittämisen tarpeet nousivat esiin kartoituskyselystä. Verkkoon oli tarve toteuttaa sivusto, jossa on kootusti tietoa Keski-Suomen maaseudusta ja rahoitusmahdollisuuksista. Lisäksi toivottiin Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteistä hankerekisteriä sekä ryhmille omia sivuja ja ekstranet -mahdollisuutta sisäisen viestinnän helpottamiseksi. Keski-Suomen ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen hankerekisteri päätettiin toteuttaa verkkosivuston toteutuksen yhteydessä. Se sisällytettiin osaksi julkista hankintaprosessia, ja oli yksi valintakriteereistä. Vuoden 2010 alussa verkkosivuston ja hankerekisterin toteutuksesta pyydettiin tarjouksia helmikuussa kuudelta yritykseltä. Koska saadut tarjoukset osoittivat, että hankinta saattaa ylittää julkisen hankinnan raja-arvon päätettiin hankinta kilpailuttaa julkisten hankintojen tietokannassa Hilmassa keväällä Verkkosivuston toteuttajaksi valittiin Poutapilvi Oy. Verkkosivuston sisältöä ja rakennetta suunniteltiin syksyn 2010 aikana. Portaaliin tuotettiin sisältöä alkuvuodesta 2011, ja sitä markkinoitiin Jyväskylän Elämysmessuilla keväällä portaali avattiin keväällä Verkkosivustoon koottiin koko hankkeen toteutusaikana keskitetysti tietoa Keski-Suomen maaseudusta ja rahoitusmahdollisuuksista. Lisäksi sivuilla on ELY-keskuksen ja neljän Leader-ryhmän yhteinen hankerekisteri. Hankerekisteri haluttiin toteuttaa siten, että se palvelisi niin suurta yleisöä kuin ryhmiä ja ELYkeskusta. Rekisteriin olisi haluttu julkinen osio sekä seurantaa ja raportointia palveleva osio, joka näkyy vain ylläpitäjille. Sisäinen, hankeraportointia palveleva osio osoittautui kuitenkin liian kalliiksi ja toteutukseltaan hankalaksi että siitä jouduttiin luopumaan. Yhteiseen hankerekisteriin koottiin aluksi kolmen ryhmän rahoittamia hankkeita ja yritystukia, sekä ELY-keskuksen rahoittamat maakunnalliset hankkeet. Myös Viisari otti hankerekisterin käyttöön vuoden 2013 aikana. Portaali siirtyi yhteiskäyttöön vaiheittain. Heti alkuvaiheessa sen ottivat käyttöön JyväsRiihi, Maaseutukehitys ja Vesuri-ryhmä, joiden nettisivut siirtyivät portaalin alle. Vuoden 2013 lopulla myös Viisari otti portaalin ominaisuuksineen käyttöön. Keväällä 2014 yleisen osioin sivuille teetettiin ohjelmiston toimittajalta vielä ns. responsiivinen versio, (yleistä osion sivujen mukautuminen eri päätelaitteiden mukaiseksi), mikä mahdollistaa sivujen käytön myös mobiililaitteilla (älypuhelin, tabletit jne). Samalla sivujen ulkoasua päivitettiin hieman ja vaihdettiin sivuille valtakunnallisen Leader-brändityön tuottamat uudistetut logot. Hankkeen aikana tiedottajan tehtäviin kuuluivat portaalin käyttäjärekisterin hallinnointi, yhteydenpito ohjelmatoimittajaan, yhteisen uutiskirjeen kokoaminen, yleisempi rahoituksen hakuun liittyvä tiedotus ja portaalin käyttäjätuki ja koulutus. Hankkeen päätyttyä jokaisessa ryhmässä on oma pääkäyttäjä, joka vastaa jatkossa käyttäjätunnusten ylläpidosta, osallistuu osaltaan yhteisen uutiskirjeen kokoamiseen, sekä yhteisen rahoituksenhaku-osion ylläpitoon. Kaikilla neljällä Leader-ryhmällä on hankkeen päättyessä sivustolla omat nettisivut, mahdollisuus omaan uutiskirjeeseen ja lähinnä omaan hallitustyöskentelyyn tarkoitetut ekstranetit. Jokainen ryhmä

5 on vastannut omien nettisivujen sisällön tuottamisesta ja päivittämisestä. Alusta saakka JyväsRiihi otti kaikki osiot aktiiviseen käyttöön. Myös Vesuri-ryhmä ja Viisari käyttävät ekstranettiä hallitustyössä. Jokainen ryhmä hyödyntää portaalin ominaisuuksia oman kiinnostuksensa mukaisesti ja vastaa itsenäisesti omien sivujensa sisällöstä. Keski-Suomen maaseutu ja Rural Central Finland -lehdet Keski-Suomen maaseutulehteä julkaistiin hankesuunnitelman mukaisesti kuudesti. Viisi lehdistä oli suomenkielisiä ja yksi englanninkielinen. Jo hankkeen alkuvaiheessa huomattiin että levikin osalta budjetoidulla summalla ei pystytä tekemään laadukasta lehteä alkuperäisen suunnitelman mukaisella levikillä ja jakelulla. Tämän vuoksi painatusmääriä on pienennetty ja jakelua toteutettu hieman hankesuunnitelmasta poikkeavasti. Kustannusten säästämiseksi onnistunutta lehtiyhteistyötä tehtiin Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnoiman Keski-Suomen maaseutustrategia -hankkeen kanssa kahden lehden osalta. Kaikilla lehdillä oli ennakkoon päätetty teema ja viestinnälliset tavoitteet. Hanke vastasi kaikkien lehtien toimittamisesta ja painatuksesta sekä valtaosin myös juttujen kirjoittamisesta. Osa jutuista oli asiantuntijoiden kirjoittamia, eikä niistä ole maksettu juttupalkkioita. Ensimmäistä lehteä lukuun ottamatta lehden graafinen suunnittelu on ostettu ulkopuoliselta asiantuntijalta. Lehdet on linkitetty keskisuomenmaaseutu.fi portaaliin, jossa ne ovat luettavissa myös sähköisinä versioina. Video Keski-Suomen Leader-ryhmistä Keski-Suomen Leader-ryhmistä kertova video valmistui tammikuussa Videossa kerrotaan Leader-ryhmien työstä ja esitellään eri puolilta maakuntaa tukea saaneita toimijoita. Terhi Salomaan kuvaamaa videota jaettiin DVD:nä sidosryhmille ja video ladattiin YouTubeen Maaseutuverkoston kanavalle, jonka linkkiä on jaettu sähköisesti eri yhteistyökumppaneille sekä markkinoitu netti- ja FBsivuilla. Videosta tehtiin myös englanninkielinen versio, josta on hyötyä kv-toiminnassa. YouTubessa suomenkielistä videota on ladattu mennessä 362 kertaa ja englanninkielistä 154 kertaa. suomi: https://www.youtube.com/watch?v=jqteucmzoec&noredirect=1 englanti: https://www.youtube.com/watch?v=7hx61upg99y Info- ja verkostoitumistilaisuudet. maaseutufoorumit Info- ja verkostoitumistilaisuuksien tavoitteena on ollut lisätä tietoa maaseudun mahdollisuuksista, edistää toimijoiden välistä verkostoitumista, kerätä tietoa kehittämistarpeista ja välittää tietoa viestinnän uusista mahdollisuuksista ja menetelmistä. Hanke järjesti lukuisia avoimia keskustelu- ja verkostoitumistilaisuuksia eri puolilla Keski-Suomea yhdessä muiden maakunnallisten hankkeiden kanssa. Hankkeen tiedottaja oli yhdessä JAMKin Maalla hankkeen kanssa käynnistämässä keskisuomalaisten hankevetäjien ja maaseudun kehittäjien yhteisiä verkostoitumistapaamisia, ns. Pöllöparlamentteja,

6 joiden tavoitteena oli lisätä hankevetäjien tietoisuutta olemassa olevista kehittämis-, rahoitus- ja koulutusmahdollisuuksista sekä meneillään olevista maaseudun kehittämistoimenpiteistä, jotta päällekkäisiltä toimenpiteiltä alueella vältytään. Vetovastuun tapaamisten koollekutsusta otti Maalla -hanke, jolla oli paremmat resurssit toiminnan organisointiin. Hankevetäjien yhteistapaamiset ovat toimineet tehokkaana verkostoitumisen edistäjänä ja helpottaneet tilaisuuksien ja koulutusten suunnittelua, markkinointia ja toteutusta. Tapaamisten kautta hankkeen tiedottaja sai myös paljon tietoa maakunnallisesta kehittämisestä, mikä helpotti ja edisti juttuaiheiden ja haastateltavien löytymistä. Yhdistyksille, yrityksille ja alueen muille toimijoille suunnatut viestintäillat ovat omalta osaltaan vieneet viestinnän taitoa ja tietoa eteenpäin maaseudun toimijoille. Yhteistyössä toisen hankkeen kanssa järjestetyt viestintäillat ovat houkutelleet runsaasti osallistujia. Illat ovat madaltaneet yhdistysten ja hankkeiden kynnystä mediaa kohtaan, koska paikalle on kutsuttu paikallislehden päätoimittaja. Iltojen jälkeen toimijoille on jäänyt kipinä aktiivisemmasta tiedottamisesta ja toivottavasti sen myötä maaseudun uutisia saadaan enemmän esille mediassa. Keski-Suomi maailmankartalle 2010 Vuorovaikutuskoulutus 2011 Leader-ryhmien ajankohtaispäivä 2011 Hankkeen tavoitteissa oli myös laajempien maaseutufoorumien järjestäminen. Koska samaan aikaan käynnistyi Suomen kylätoiminta ry:n Voimistuvat kylät kampanja, jonka tavoitteena oli järjestää kaikkien Leader-ryhmien alueella yleisempi keskustelutilaisuus, päätettiin luopua oman maaseutufoorumin järjestämisestä ja osallistua yhteistyössä muiden saman tyyppisten tilaisuuksien järjestämiseen ja niistä tiedottamiseen Hankkeen tiedottaja osallistui aktiivisesti Keski-Suomen ja mahdollisuuksien mukaan myös valtakunnallisiin maaseutuohjelman tapaamisiin. Tiedottaja kuului myös maaseutuohjelman valtakunnalliseen tiedottajarinkiin, jonka puitteissa osallistuu viestintään liittyvään keskusteluun ja osallistuu tapaamisiin. Keski-Suomessa hän on osallistunut myös hankevetäjien säännöllisiin tapaamisiin, joissa on vaihdettu ideoita ja tiedotettu tapahtumista toisille hankevetäjille. Sosiaalinen media ja FB-sivut Hankkeen aikana sosiaalisen median käyttö lisääntyi valtavasti Suomessa, myös maaseudun kehittäjien keskuudessa. Hanketoimijoiden, yrittäjien ja muiden maaseudun kehittäjien valmiudet sosiaalisen median käyttöön olivat hankkeen alkuvaiheessa hyvin vähäiset. Hanke on tehnyt paljon työtä sosiaalisen median mahdollisuuksien tunnistamisessa ja sen käyttöön liittyvässä tiedottamisessa. Sosiaalisen median mahdollisuuksiin perustuvat info- ja lyhytkestoiset koulutusillat ovat olleet erittäin suosittuja ja kysyttyjä ja niiden kautta osaaminen on lisääntynyt merkittävästi. Keski-Suomessa lukuisat kyläyhdistykset, yritykset ja muut toimijat ovat alkaneet viestiä ja markkinoida tapahtumiaan sosiaalisen median välineillä. Hankkeen tiedottajat ylläpitivät omaa Viestinnästä voimaa blogia Maaseudun Tulevaisuuden sivuilla. Hanke avasi myös omat Facebook-sivut. Koska kukaan Leader-ryhmien työntekijöistä ei ollut siinä vaiheessa vielä mukana FB:ssa, perustettiin aluksi oma suljettu ryhmä jonka kautta pystyi perehtymään sosiaalisen median käyttöön. Julkinen Keski-Suomen maaseutu sivu perustettiin syksyllä Sivu kertoo Keski-Suomessa tapahtuvista maaseudun asioista ja maaseudun kehittämisasiois-

7 ta ylipäänsä Suomessa. FB-tiedotus oli tuossa vaiheessa vielä hieman uutta, eikä millään Leaderryhmällä tai kovin monella muullakaan toimijalla ollut vielä omia FB-sivuja. Sosiaalisen media käyttö vakiintui hankkeen kuluessa osaksi normaalia tiedotusta. FB-viestintä on madaltanut kynnystä ns. pienempien uutisten tai tilaisuuksien markkinoinnissa. Hankkeen perustama sivu on saavuttanut 216 aktiivista seuraajaa (tykkääjää). FB-sivujen päivittämisestä vastaavat hankkeen päätyttyä ryhmien työntekijät. Sosiaalisen media työpajat keväällä 2012 Messut ja gaalat Hanke osallistui toteutusajalla lähes 10 erilaiseen messu- tai markkinointitapahtumaan. Kaikkien messuosallistumisen tavoitteena oli tiedottaa Maaseuturahaston mahdollisuuksista ja kehittämistoiminnan tuloksista. Kaikki messuosallistumiset tehtiin yhdessä muiden toimijoiden kanssa resurssien säästämiseksi ja synergiaedun vuoksi. Messuosallistumisten kautta haluttiin saavuttaa laajempaa näkyvyyttä ns. suuren yleisön keskuudessa ja tavata keskisuomalaisia, joita ei välttämättä tavoiteta hankkeen muiden, suoraan maaseudun kehittämisrahoituksesta kiinnostuneille toimijoille suunnattujen tiedotusvälineiden kautta. Messuosallistumisten suoraa hyötyä ja vaikutusta on vaikeahkoa osoittaa, mutta laajempia yleisöjä kokoavien tilaisuuksien kautta pystyttiin tarjoamaan kurkistusikkunoita maaseudun kehittämiseen ja myös tarjota osallistumismahdollisuuksia maaseutukylien toimijoille. Omien messuosallistumisten lisäksi on aktivoitu keskisuomalaisia yrityksiä osallistumaan valtakunnalliseen Leader-telttaan, joka on koonnut Leader-rahoitusta saaneita yrityksiä yhteisosastoille mm. valtakunnallisten Farmari- ja Okra-messujen yhteydessä. Hanke on myös tiedottanut Keski-Suomessa valtakunnallisista messuista ja niihin osallistuneista keskisuomalaisista yrityksistä. Hanke osallistui osaltaan myös Keski-Suomen maaseutugaalojen järjestelyihin ja tiedottamiseen vuosina Myös valtakunnallisten Maaseudun parhaat käytännöt kilpailujen ja niitä seuranneiden maaseutugaalojen (2010 ja 2012) tiedotus oli tärkeässä roolissa, varsinkin kun useita keskisuomalaisia hanketoimijoita pääsi palkintosijoille molemmissa kilpailuissa. Maaseutugaalojen kautta haluttiin tuoda juhlavasti esiin maaseudun kehittämistyön helmiä. Gaalojen kautta saatiin positiivista näkyvyyttä maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Hanketutustumiskierrokset Hankeretkiä järjestettiin viidesti. Hanketutustumiskierrosten tavoitteena oli tuoda konkreettisesti esille maaseuturahaston kautta rahoitettujen hankkeiden tuloksia, esitellä maaseutua toimivana ja kiinnostavana asuin- ja työpaikkana tai virkistyskohteena. Kurkistus maalle -retket olivat kaikille avoimia ja niitä järjestettiin kahdesti. Toinen suuntautui Karstulaan ja Saarijärvelle ja toinen Joutsaan Leivonmäelle ja Rutalahteen. Opintoretkien avulla maaseutua tehtiin tunnetuksi kaikille kiinnostuneille. Niiden kautta lisättiin kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta ja annettiin positiivisia elämyksiä maaseudulla toimivissa yrityksissä tai luontokohteissa. Kolme hankeretkeä suunnattiin maaseuturahoituksen parissa työskenteleville toimijoille. Näistä kaksi suuntautui omalle toiminta-alueelle. Nyrölän Kallioplanetaariossa järjestettyyn retki- ja verkostoitumispäivään osallistui Leader-ryhmien henkilöstöä ja hallitusjäseniä. Korpilahdelle kesällä 2012 ja Päijät- Hämeeseen keväällä 2013 järjestetyille retkille osallistui ELY-keskuksen virkamiehiä ja Leaderryhmien työntekijöitä ja hallitusjäseniä Keski-Suomesta ja Pirkanmaalta. nämä hankeretket suunnitel-

8 tiin ja toteutettiin yhdessä Maaseutu rahoitus tutuksi hankkeen kanssa. Hankeretket ovat olleet verkostoitumisen ja myönteisen vuorovaikutuksen kannalta tärkeitä ja antoisia kaikille osallistujille. Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY-keskusten ja Leader-ryhmien väkeä Korpilahden satamassa 2012 Tiedottaja osallistui myös muiden toimijoiden järjestämille opintoretkille ja tiedotti niiden avulla maaseudun kehittämistyön tuloksista. Lisäksi tiedottaja osallistui syksyllä 2011 Maaseutuverkostoyksikön järjestämälle viestijöiden opintomatkalle Eurooppaan, Kekseliäät kylät hankkeen järjestämälle opintomatkalle Pohjois-Irlantiin syksyllä 2012, ja kansainväliseen LINC-seminaariin Iisalmessa kesällä Näiden opintomatkojen tavoitteena oli saada tietoa maaseudun kehittämistyötuloksista ja viestintätavoista muualla Euroopassa ja verkostoitua laajemmin sekä valtakunnallisten että eurooppalaisten toimijoiden kesken. Tiedottaja osallistui myös Kekseliäät kylät hankkeen opintomatkan järjestelyihin ja tiedottamiseen, kun kansainvälisiä vieraita saapui JyväsRiihen toiminta-alueelle syksyllä Maaseututoimijoiden esite ja kuvapankki Vuonna 2011 laadittiin Leader-ryhmien yhteisesite, josta tehtiin myös englanninkielinen versio. Esite oli kaikkien Leader-ryhmien käytössä ja jaossa erilaisissa tapahtumissa. Esitettä ei painettu, vaan sitä tulostettiin kopioyrityksissä tarvittaessa, jotta mahdolliset yhteystietojen muutokset ovat helposti päivitettävissä. Molemmat versiot lisättiin myös pdf-muodossa verkkosivustolle. Tiedottamisessa ongelmana oli alkuvaiheessa käytettävissä olevien laadukkaiden valokuvien vähäinen määrä. Kuvapankin kokoaminen alkoi suunnitelman mukaisesti vuoden 2010 aikana. Ohjelmatiedottaja kuvasi maakunnan alueelta maaseutukohteita koko hankkeen toiminnan ajan tilaisuuksien ja haastattelujen yhteydessä. Valokuvia kertyikin runsaasti, mutta niiden käyttöön saaminen Leader-ryhmien ja muiden maaseututoimijoiden käyttöön osoittautui vaikeasti ratkaistavaksi. Varsinaisen kuvapankin toteutustapa sen sijaan ei onnistunut suunnitelman mukaisesti. Alun perin tarkoitus oli saada verkkosivujen yhteyteen kuvapankki, mutta se osoittautui liian kalliiksi. Ohjelmatiedottaja selvitti muita, maksuttomia vaihtoehtoja, mutta niiden toteutus ei onnistunut. Picasassa kuvien jakamiselle käytettävissä oleva tila osoittautui rajalliseksi, jos haluttiin jakaa painokelpoisia kuvia. Hankkeen päättyessä tiedottaja teki kaikille ryhmille omat CD-levyt, jonne oli koottu ryhmiä koskevia kuvia käytettäväksi. Hankkeen kuvat ovat tarvittaessa myös muiden toimijoiden käytettävissä.

9 Mediayhteistyö (lehtijutut ja ilmoitukset) Mediayhteistyötä tehtiin kutsumalla mediaa tilaisuuksiin sekä tiedottamalla tilaisuuksista ja ajankohtaisista asioista. Taustoittamistilaisuuksia medialle ei ole järjestetty, koska media toivoo yksilöllisempää yhteydenottoa ja lähtee massatilaisuuksiin huonosti. Hankkeessa onkin keskitytty mediayhteistyössä suoriin yhteydenottoihin ja juttujen sopimisesta paikallislehdessä. Lisäksi mediayhteistyötä tehtiin myös hankkeen viestintäilloissa, joissa medialla, joko paikallislehden päätoimittajalla tai vastaavalla oli puheenvuoro. Hankkeen juttuja julkaistiin mm. MaaseutuPlus -lehdessä, kansainvälisessä Elard -lehdessä, Maaseutuverkoston teemalehdissä, maaseutu.fi -nettisivuilla ja Tilaa elämälle juttusarjassa, Keski-Suomen Vipuvoimaa EU:lta -verkkolehdessä sekä lähes kaikissa paikallislehdissä. Medianäkyvyyttä saatiin hyvin huomioiden käytetyt resurssit. Lehti-ilmoituksia on julkaistu pääsääntöisesti melko säästeliäästi, sillä tiedotuksessa haluttiin keskittyä suorempaa tiedotukseen (sähköpostit, sosiaalinen media, tilaisuudet ja tapahtumat). Lehti-ilmoitukset on suunnattu lähinnä suurelle yleisölle järjestettyihin tilaisuuksiin, kuten viestintäinfot, koulutukset tai Kurkistus maalla - kaikille avoimiin hanketutustumisretkiin. Hankkeen aikana tehtiin valmiit tiedotepohjat Leader-ryhmien käyttöön. Hanke julkaisi myös tarvittaessa maakunnallisista aiheista yleisempiä lehdistötiedotteita Aikataulu Hankkeen toteutusaika oli Hanke käynnistettiin suunnitelman mukaisesti heti syksyn 2009 aikana. Hankkeelle haettiin ja myönnettiin kahdesti jatkoaikaa, sillä kehittämiseen liittyvän toiminnan juurruttamiseen haluttiin lisäaikaa Toteutuksen organisaatio ja resurssit Hanketta hallinnoi JyväsRiihi ry. Hankkeen vastuuhenkilönä toimi toiminnanjohtaja Pirjo Ikäheimonen, joka vastasi hankkeen valmistelusta ja rahoitusneuvottelusta, projektihenkilöstön työn ohjauksesta ja kokonaiskoordinoinnista sekä teki muita hankkeen asiantuntijatehtäviä. Hankkeen taloushallinnosta vastasi talouspäällikkö Lahja Mehto. Hänelle kuuluivat taloushallinnon tehtävät, maksatusten valmistelu ja muut projektin asiantuntijatehtävät. Heidän työaikaansa on kohdennettu hankkeelle tehdyn työajan mukaisesta. Hankkeen toiminnallisesta puolesta vastasi avoimella haulla rekrytoitu ohjelmatiedottaja. Hänellä oli päävastuu hankkeen toimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Lisäksi työntekijä vastasi pääosin hankkeen raportoinnista. Tiedottaja osallistui maakunnallisiin ja valtakunnallisiin maaseutuohjelmiin liittyviin ajankohtais- ja koulutustilaisuuksiin ja välitti tietoa hankkeen kohderyhmälle. Osa toiminnoista toteutettiin ostopalveluna. Leila Hänninen toimi kokopäiväisenä tiedottajana Hanna Luoma Konnevedellä kesällä 2011 Hanna Luoma toimi tehtävässä , pääosin 80% työajalla.

10 Ohjelmatiedottajan tukena toimi hankkeen projektiryhmä, jossa oli mukana JyväsRiihen, Maaseutukehityksen, Maaseudun kehittämisyhdistys Viisarin ja Vesuri-ryhmän työntekijöitä sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita. Projektiryhmä kokoontui hankkeen aikana yhteensä 19 kertaa (keskimäärin 3-5 kertaa vuodessa). Työkokouksissa sovittiin yhdessä viestintään liittyvistä tavoitteista, toteutuksesta ja aikatauluista. Projektiryhmälle kuului osaltaan myös viestintämenetelmien arviointi, projektin toteutuksen seuranta ja ohjaus Kustannukset ja rahoitus Hankkeen kokonaisbudjetti oli Hanke sai rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta, toimintalinjalta 3, Maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolistaminen ja maaseutualueiden elämänlaatu. Viestintähankkeen julkisen rahoituksen osuus hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista oli 100%. Hanke toteutui kustannusarvion mukaisesti. KUSTANNUKSET HYVÄKSYTTY YHTEENSÄ Toteuma Palkat sivukuluineen , ,40 Ostopalvelut ja palkkiot , ,38 Vuokrat , ,31 Kotimaan matkat , ,92 Ulkomaan matkakulut 1 959, ,51 Muut kulut , ,54 Yhteensä , , Raportointi ja seuranta Hankkeen toiminnasta on tiedotettu säännöllisesti Keski-Suomen ELY-keskukselle, Leader-ryhmille, alueen toimijoille ja sidosryhmille nettisivujen, uutiskirjeiden, lehtien ja sähköpostien välityksellä. Myös erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumisen merkitys on ollut tiedottamisen kannalta merkityksellistä. JyväsRiihen hallitukselle on kerrottu hankkeen edistymisestä muutaman kerran vuodessa. Hallitus on myös saanut tiedoksi hankkeen vuosiraportit. Hankkeesta tehtiin toteutusaikana maksatuksia 2-3 kertaa vuodessa. Vuosiraportit ja seurantatiedot on ilmoitettu rahoittajan edellyttämällä tavalla. Hankkeen raportoinnista ja seurannasta ovat vastanneet hankkeen työntekijät. Tiedottajan tukena hankkeessa on toiminut ohjausryhmä, joka on kokoontunut hankkeen aikana kahdeksan kertaa. Ohjausryhmän työskentely on ollut toimivaa ja ryhmältä saatu palaute on edistänyt hankkeen toimenpiteiden suuntaamista. Ohjausryhmän kokoonpano on seuraava: Merja Lahti, Keski-Suomen liitto Marjo Mattinen, ProAgria Keski-Suomi ry Sirpa Pekkarinen / Mari Ikäheimonen, Keski-Suomen Kylät ry Anja Kauppinen, Maaseutukehitys ry Raisa Saarilahti-Kulju, Vesuri-ryhmä ry Mari Puro, Maaseudun kehittämisyhdistys VIISARI ry Ulla Mehto-Hämäläinen/ Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry (pj)

11 4.7. Yhteistyökumppanit Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Keski-Suomen Leader-ryhmät, Keski-Suomen ELY, Keski- Suomen liitto, ProAgria, Keski-Suomen Kylät ry ja Keski-Suomessa toimivat kehittämisyhtiöt, MSL, Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulu ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu (erityisesti sen toteuttamat maakunnalliset maaseutuhankkeet). Muita toimijoita ovat alueen yrittäjäyhdistykset, kylissä toimivat yhdistykset ja yritykset, muut koulutusorganisaatiot jne. Lisäksi hanke on verkostoitunut valtakunnallisesti muiden Leader-ryhmien, maaseutuverkostoyksikön, Maaseutuviraston ja sekä Maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Ohjelmatiedottaja teki yhteistyötä myös laaja-alaisesti viestinnän ammattilaisten kanssa ja maaseudun kehittämistyössä mukana olevien viestinnän asiantuntijoiden kanssa Toteutusoletukset ja riskit Hankkeen toteutuksen kannalta alkuvaiheessa riskeiksi arvioitiin mm. kehittämistoimenpiteiden laajuus, aikataulujen yhteensovitus, erilaiset tarpeet ja sitoutuminen uusien viestintätapojen käyttöönottoon. Jälkikäteen arvioituna hankkeessa suunnitellut toimenpiteet suhteessa käytettävissä olleisiin resursseihin ja rahoitukseen olivat liian laajoja ja monipuolisia toteutettavaksi kolmivuotisessa hankkeessa. Tämän vuoksi hankkeen jatkoaika oli erittäin tarpeellinen, ja sen avulla asetut tavoitteet saavutettiin pääosin suunnitelman mukaisesti. 5. Tulokset ja vaikutukset Toimenpiteiden ja tulosten arviointi Sidosryhmiltä ja hankkeessa mukana olleilta Leader -ryhmiltä kerättiin palautetta syksyllä Sidosryhmäkysely tehtiin verkkokyselynä, ja sen vastausprosentti jäi melko matalaksi 22% (n 133), joten kyselyn perusteella ei voi tehdä kovin suuria yleistyksiä. Tulokset antavat kuitenkin jonkinlaisen kuvan hankkeen tuotoksista. Leader-ryhmien työntekijöitä haastatteli tutkimusjohtaja Tarja Niemelä Jyväskylän yliopistolta. Sidosryhmävastaajat tunnistivat käytetyistä viestintämenetelmistä parhaiten Keski-Suomen maaseutu-portaalin ja lehden, ja niitä pidettiin myös tulevaisuuden kannalta tärkeinä tiedostusvälineinä. Onnistunutta oli myös yhteistyön lisääntyminen erilaisten info- ja verkostoitumistilaisuuksien kautta. Vastaajista uutiskirje ja sosiaalisen median kanavat (FB-sivut ja blogi) eivät olleet vielä yhtä hyvin tunnettuja. Nettisivuja pidettiin selkeinä, informatiivisina ja ajankohtaisina. Eniten käytettyjä ja tarpeellisia osioita olivat: ajankohtaista, Leader -ryhmien sivut, hankerekisteri ja rahoituksen haku osiot. Maaseuturahoituksen näkyvyys mediassa oli arvioinnin mukaan onnistunut kohtalaisesti tai riittävästi. Leader-ryhmien mukaan hankkeen avulla kehittyivät parhaiten verkkosivut ja hankerekisteri ja yhteinen maakunnallinen lehti, jonka kautta saatiin monipuolisesti esille eri alojen ja toimijoiden toimintaa. Myös Leader -videota pidettiin toimivana. Keski-Suomen maaseutu -portaali on valtakunnallisesti merkittävä yhteistyön osoitus. Sitä on esitelty Maaseutuverkostoyksikön viestijätapaamisissa, ja sitä käytettiin myös mallina esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla käyttöönotetun popleader.fi sivuston suunnittelussa. Keski-Suomen maaseutu lehti ja sen monipuoliset jutut toivat näkyvyyttä tasapuolisesti eri puolilla Keski-Suomea toimiville yrityksille ja maaseutukylille. Sidosryhmien mielestä vastaavanlaiselle lehdelle on edelleenkin tarvetta. Leader-ryhmät pitävät myös lehteä tarpeellisena, mutta sen aineiston kokoaminen ja toimittaminen ei onnistu ilman ulkopuolista resurssia ja asiantuntijatyötä.

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Helsinki 21.1.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 24.1.2016 Maaseutuverkosto Maaseutuverkoston tehtävänä on edistää yhteistyötä ja tiedon vaihtoa verkoston osapuolten

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

Maaseutuohjelman viestintäkysely. syyskuu 2015

Maaseutuohjelman viestintäkysely. syyskuu 2015 Maaseutuohjelman viestintäkysely syyskuu 2015 Sivu 1 25.9.2015 Yleistä viestintäkyselystä Syyskuussa 2015 toteutetussa kyselyssä arvioitiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman alueellista viestintää

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 1.1.- 31.12.2013

VUOSIRAPORTTI 1.1.- 31.12.2013 VUOSIRAPORTTI 1.1.- 31.12.2013 1) Yhteenveto hankkeesta Hankkeella kehitetään paikallisen kehittämistoiminnan prosesseja yhteistyössä viiden Leaderryhmän ja muiden kehittämisorganisaatioiden, viranomaisten

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke 1.1.2012-31.12.2014 Rahoittajina Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY -keskukset Hankkeen taustaa: Toimintarahan riittävyyteen piti reagoida ajoissa, ennen kuin rahat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY 26.5.2010 Lähetetty 24.4.2010 N= 830 Vastauksia 216 Vastausprosentti 26 % Vastaajat edustavat lähes kaikkia verkostotoimijoita

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 11.9.2015 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA

OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA Seurantatietojen tavoitteiden saavuttaminen kertoo hankkeen onnistumisesta. Tuensaaja sitoutuu toimittamaan seurantatiedot myönteisen tukipäätöksen saatuaan.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät 13.3.2013 Rinnakkaisseminaari Keski-Suomen Järjestöareenan esittely Klo 9.30 10.00 Tiina Sivonen (Keski-Suomen

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. 1. Keski-Suomen Kylät; yhdistys, jäsenet ja jäsenyys. 2. Talous

Vuosikertomus 2013. 1. Keski-Suomen Kylät; yhdistys, jäsenet ja jäsenyys. 2. Talous Vuosikertomus 2013 1. Keski-Suomen Kylät; yhdistys, jäsenet ja jäsenyys 2. Talous 3. Yhdistyksen toiminta Edunvalvonta ja vaikuttaminen Hanketoiminta Huomionosoitukset Tapahtumat KyläKelpaa! 4. Hallinto

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 12.9.2014 Järjestöareena taustaa Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Kannus 1.10.2013 Tiina Sivonen Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus 8.8.2007 Kutsujana Keski-Suomen Kylät ry,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari DI Noora Airaksinen, Sito Oy Kahden vuoden aikana on kokeiltu lukuisia toimenpiteitä toimivia ja vähemmän toimivia Yhteistyöverkosto on laajentunut ja tiivistynyt.

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

Kantrin kyläaktivaattori

Kantrin kyläaktivaattori Kantrin kyläaktivaattori Hankesuunnitelma Tiivistelmä Kantrin kyläaktivaattori- hanke täydentää kylien kehittämistyötä Tampereen seutukunnassa, maakunnallisen kyläasiamiehen lisäksi. Hankkeen toimialuetta

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI

KEURUUN KAUPUNKI KEURUUN KAUPUNKI 2012-2014 SEITSEMÄN KYLÄALUEEN YHTEINEN PROJEKTI Tavoitteena: Kylätoiminnan aktivointi Elinympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden edistäminen Kylien yhteinen kehittämisohjelma INNOSTUMINEN

Lisätiedot

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Raportti Heidi Oinonen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry osallisuushanke Salli Toukokuu 2013 Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekyselyn

Lisätiedot

Maaseutuverkostopalvelut ja Leader-työ. Verkostoasiantuntija Juha-Matti Markkola

Maaseutuverkostopalvelut ja Leader-työ. Verkostoasiantuntija Juha-Matti Markkola Maaseutuverkostopalvelut ja Leader-työ Verkostoasiantuntija Juha-Matti Markkola Sivu 1 11.4.2016 Maaseutuverkosto Sivu 2 11.4.2016 Maaseutuverkoston tavoitteet 2014-2020 sidosryhmien osallistuminen maaseudun

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI KEHITTÄVÄ ARVIOINTI Työ alkoi maaliskuussa 2011 ja päättyy toukokuussa 2012 Arviointityön tavoitteet: Pilottihankkeiden

Lisätiedot

48 16.06.2015 56 11.08.2015 90 11.11.2015 19 25.02.2016 Ideat kehiin - Inarin kylien esiselvityshankkeeseen osallistuminen/jatkoajan hakeminen/hankkeen tulokset 75/00.01.05.02/2016 NORD 48 Kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille Valtionavustushankkeiden 2016 aloitusseminaari Hankeryhmät Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin

Lisätiedot

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen Viljelijätilaisuudet Savonia 17.2.2015 Iso-Valkeinen 20.2.2015 Pauli Lehtonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, 18.2.2015 1 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. 1. Keski-Suomen Kylät; yhdistys, jäsenet ja jäsenyys. 2. Talous

Vuosikertomus 2012. 1. Keski-Suomen Kylät; yhdistys, jäsenet ja jäsenyys. 2. Talous Vuosikertomus 2012 1. Keski-Suomen Kylät; yhdistys, jäsenet ja jäsenyys 2. Talous 3. Yhdistyksen toiminta Edunvalvonta ja vaikuttaminen Hanketoiminta Huomionosoitukset Tapahtumat KyläKelpaa! 4. Hallinto

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja energia

Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja energia MUISTIO Lasten maaseutuparlamentti suunnittelupalaveri 2 Paikka: Etelä-Savon ELY- keskus Aika: 8.10.2013 klo 9:00-11:15 Paikalla: Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Rural Youth Project must be the best thing in the world!

Rural Youth Project must be the best thing in the world! Rural Youth Project must be the best thing in the world! Toteutettiin ajalla 1.8.2012 31.12.2014 Yhteistyökumppaneina: *Järvi - Kuopion seurakunta * Espanjan Leader-ryhmän GAL -Sierra del Jarama + 17 muun

Lisätiedot

Mitä ESR -tulosviestintäprojektilla tavoitellaan? Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki

Mitä ESR -tulosviestintäprojektilla tavoitellaan? Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki Mitä ESR -tulosviestintäprojektilla tavoitellaan? Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki Mistä on kyse? Länsi-Suomessa on rahoitettu ohjelmakaudella 2007-2013 lähes 400 ESR hanketta Rahoitus on ollut

Lisätiedot

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Energiatehokkuus: Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla - energiatehokkuuden koordinaatiohanke ProAgria Keskusten Liitto ry, Maarit Kari, maarit.kari@proagria.fi

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Näkyvyyttä alueen toimijoille!

Näkyvyyttä alueen toimijoille! Näkyvyyttä alueen toimijoille! Uusimaa-viikko on Uudenmaan liiton koordinoima tapahtumaviikko, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi maakunnan hyväksi tehtyä työtä ja nostaa esille uusmaalaisia toimijoita.

Lisätiedot

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 21.5.2015 Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 2014-2020 Maa- ja metsätalousministeriö on 4.3.2015 vahvistanut Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 toteutuksessa käytettävät

Lisätiedot

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Maakunnallisen ennakoinnin toimintamalli ja ennakoinnin välineet: Ennakoinnin

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Tavoitteet pitkällä aikavälillä Matkailu on osaava, kasvava ja uudistuva maaseudun elinkeino.

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa. Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto Helsinki

Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa. Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto Helsinki Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto 14.6.2012 Helsinki Rakennerahastoviestintää Viestinnän painopisteet 2012-2013, hallintoviranomainen Tulosviestintä,

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Tekemisen pohja on taottu NEO-SEUTU hankkeen ulkoisen arvioinnin raportti

Tekemisen pohja on taottu NEO-SEUTU hankkeen ulkoisen arvioinnin raportti Tekemisen pohja on taottu NEO-SEUTU hankkeen ulkoisen arvioinnin raportti Sari Pitkänen, Matti Tuusa & Henna Harju arviointi- ja koulutusyksikkö 10.12.2012 1 Arvioinnin kohdentuminen, aikataulu ja toteuttajataho

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 1. Yleistä Peräpohjolan Leader ry toteuttaa paikallisen kehittämisen strategiaa Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot