Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus"

Transkriptio

1 Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

2

3 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS Kohderyhmä Toimintaa ohjaavat arvot, periaatteet ja lainsäädäntö ASIAKASPROSESSI Palveluohjaus Yhteistyötahot Asiakkaan palveluprosessin kuvaus TOIMINTAMUODOT KÄYTÄNNÖN ASIAKASTYÖ Ohjauskäyntien sisältö Ryhmätoiminta Omaisten ja läheisten ryhmä Lähistupa Moniammatillinen yhteistyö KÄYTÄNNÖN TYÖN TOIMINTAPOJA Työparityöskentely yksin työskentely Omaohjaaja-malli Asiakastyön dokumentointi Aluejako TUETUN ASUMISEN ORGANISOITUMINEN Lähtötilanne Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien toimintamallin vakinaistaminen Tuettu asuminen uudessa hyvinvointipalveluiden organisaatiossa lukien TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA NIIDEN ARVIOINTI Yhteiskunnalliset vaikutukset Toiminnan kehittäminen ja asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen

4 Liitteet Liite 1 Toimintaa ohjaava lainsäädäntö Liite 2 Kaupungin arvot toiminnan ohjaajina: ote Kouvolan arvokirjasta 2010 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Tilannearvion sisältöä ohjaavat otsikot Tehtävänkuvaukset Esimerkkejä asiakasprofiloinnista Yhteistyötahojen näkemyksiä toiminnasta: kooste yhteistyötahoille tehdystä SWOT-kyselystä 5/2012 Yhteenveto asiakkaiden kokemuksista tuetun asumisen toimintaan liittyen 6/2012 3

5 1. JOHDANTO Kouvolan yhteispäivystys- ja kriisikeskushankkeen tavoitteena asumisen tuen osalta oli mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuetun asumisen toimintamallin ja palveluohjauksen kehittäminen sekä asiakkaiden osallisuuden lisääminen. Kehittämistyötä tukemaan perustettiin asumisen tuen ja asumisen ohjauksen kehittämisen työryhmä (ASTU-työryhmä). ASTU-työryhmän puheenjohtajana toimi aikuissosiaalipalvelujen palvelujohtaja Ritva-Liisa Juntunen. Työryhmässä oli edustus Kouvolan mielenterveysseuran Vuoroveto-hankkeesta, A-klinikkatoimesta, aikuispsykiatrian avopalveluista, perusterveydenhuollosta, kotihoidosta, aikuissosiaalityöstä, päihdetyöstä, tuetusta asumisesta ja erityisryhmien asumispalveluista. Projektityöntekijöiden lisäksi työryhmään saatiin mukaan kokemusasiantuntija kokemusasiantuntijakoulutuksesta. Kehittämistyön aikana toimi neljä alatyöryhmää; omaisten ja läheisten, verkostoyhteistyön, palvelujen ulkopuolelle jäävien sekä palveluohjauksen työryhmät. Kouvolan kaupungin mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuetun asumisen toiminnan kehittäminen käynnistyi osana yhteispäivystys- ja kriisikeskushanketta. Kehittämistyö perustui toisaalta avopalvelujen kehittymättömyyteen ja toisaalta jo olemassa olevaan tuetun asumisen toimintaan. Mielenterveyskuntoutujien tuettua asumista on alueella järjestetty vuodesta 2003, jolloin Kuusankosken kaupungin kotipalvelun työntekijä siirtyi paikallisen mielenterveysyksikön palveluohjaajaksi. Vuonna 2004 toimintaa vahvistettiin yhdellä työntekijällä. Asiakkaaksi ohjautuminen tapahtui pääasiallisten yhteistyötahojen eli psykiatrian poliklinikan ja aikuissosiaalityön kautta. Tuettu asuminen sijoittui Kuusankosken organisaatiossa ensin kotihoidon ja vuodesta 2007 aikuissosiaalityön alaisuuteen. Kouvolassa mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen organisoitui aikuissosiaalipalveluihin sosiaalisen kuntoutuksen alaisuuteen osaksi erityisryhmien asumispalveluja vuoden 2009 alussa. Tuetun asumisen toiminta-alueen laajetessa silloinen työntekijämäärä (3 ohjaajaa) ei vastannut palvelutarvetta. Tuetun asumisen kehittämiseksi kaupunki lisäsi toimintaan yhden ohjaajan resurssin ja laajensi toiminnan kohdistumaan myös päihdekuntoutujiin. Hankkeesta saatiin lisäksi kaksi työntekijää tuetun asumisen toimintamallin muotoiluun ja juurruttamiseen käytännössä. Tuetun asumisen toiminnan kehittämisen aikana on järjestetty useita yhteistyö- ja verkostotapaamisia yhteisten toimintatapojen luomiseksi. Kehittämistyön tuloksena 4

6 tuetun asumisen toimintamalli vakiintuu hankkeen päättyessä omaksi tiimiksi osana mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotona asumista tukevia palveluja. 2. TOIMINTA-AJATUS Tuetun asumisen tehtävänä on mielenterveys- ja päihdekuntoutujien itsenäisen suoriutumisen ja kotona asumisen tukeminen. Kuntoutujien elämänhallinnan taitoja ja arjen sujumista tuetaan henkilökohtaisella ohjauksella, jossa keskeistä on kotiin annettavan tuen lisäksi moniammatillinen verkostotyö ja palveluohjauksellinen työote Kohderyhmä Tuettu asuminen on tarkoitettu kouvolalaisille aikuisikäisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta kyetäkseen asumaan omassa kodissaan. Tuetun asumisen asiakas voi asua joko omistus-, vuokra- tai tukiasunnossa. Seuraavat kriteerit ohjaavat tuetun asumisen asiakasvalintaa sekä asiakkuuden jatkumisen arviointia: asiakkaan oma halu ja motivaatio ottaa vastaan tuetun asumisen ohjaajien tukea asiakkaan tuen tarve ei ole päivittäistä eikä hoidon tarve ympärivuorokautista asiakas selviytyy päivittäistoiminnoista pääsääntöisesti itsenäisesti (herääminen, pukeutuminen, peseytyminen, ruokailu) asiakas pystyy toimimaan ohjattuna ja hyötyy ohjauksellisesta tuesta asiakas kykenee yhteistyöhön ja sitoutuu sovittuihin asioihin tuetun asumisen toiminta vastaa asiakkaan tuen tarpeeseen, joko yksin tai yhdessä muiden tukipalvelujen kanssa asiakkaan tuen tarve johtuu pääasiassa mielenterveys- ja/tai päihdeongelmasta, ei somaattisesta sairaudesta tai fyysisen toimintakyvyn rajoitteesta (vrt. vammaispalvelujen, asumispalvelujen tai kotihoidon tarve) asiakkaan toimintakykyä voidaan ylläpitää ja/tai edistää tuetun asumisen toiminnalla tuetun asumisen ohjaajien tuella voidaan vähentää tai ennaltaehkäistä raskaamman tuen ja hoidon tarvetta 5

7 2.2. Toimintaa ohjaavat arvot, periaatteet ja lainsäädäntö Lainsäädäntö Tuetun asumisen toiminta on osa kunnan sosiaali- ja asumispalveluja, joiden perustana ovat sosiaalihuoltolaki ja asetus, mielenterveyslaki sekä päihdehuoltolaki. Muu tuetun asumisen toimintaa ohjaava lainsäädäntö on lueteltu liitteessä (Liite 1). Asumispalvelujen järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolakiin, jossa säädetään mm. asumispalvelujen antamisesta henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua ja tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä sekä sosiaalihuollon toteuttamisesta sellaisin toimintamuodoin, jotka mahdollistavat itsenäisen asumisen. Mielenterveyslaissa on puolestaan säädetty mm. mielenterveystyöstä, mielenterveyspalvelujen periaatteista ja niiden järjestämisestä. Päihdehuoltolaki määrittelee päihdehuollon tarkoitukseksi hoidon ohella päihteiden ongelmakäytön ehkäisemisen ja vähentämisen. Päihteiden ongelmakäyttöä vähentämällä sekä siihen liittyviä haittoja vähentämällä pyritään edistämään päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Päihdehuoltolaissa velvoitetaan kunnat järjestämään päihdehuollon palvelut ensisijaisesti avohuollon toimenpitein. Toimintaa ohjaava oleellinen lainsäädäntö LAKI Sosiaalihuoltolaki- ja asetus (710/1982 ja 607/1983 ) SELVENNYS 1 Sosiaalihuollolla tarkoitetaan sosiaalipalveluja, toimeentulotukea, sosiaaliavustuksia, sosiaalista luottoa ja niihin liittyviä toimintoja, joiden tarkoituksena on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen sekä yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. 22 Asumispalveluilla tarkoitetaan palvelu- ja tukiasumisen järjestämistä. 23 Asumispalveluja annetaan henkilölle, joka erityisestä syystä tarvitsee apua tai tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä. 39 Sosiaalihuoltoa on ensisijaisesti toteutettava sellaisin toimintamuodoin, jotka mahdollistavat itsenäisen asumisen sekä luovat taloudelliset ja muut edellytykset selviytyä omatoimisesti päivittäisistä toiminnoista. 6

8 LAKI Mielenterveyslaki (1116/1990) SELVENNYS 1 Mielenterveystyö on yksilön psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja persoonallisuuden kasvun edistämistä sekä mielisairauksien ja muiden mielenterveyden häiriöiden ehkäisemistä, parantamista ja lievittämistä. Mielenterveystyöhön kuuluvat mielisairauksia ja muita mielenterveydenhäiriöitä poteville henkilöille heidän lääketieteellisin perustein arvioitavan sairautensa tai häiriönsä vuoksi annettavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut (mielenterveyspalvelut). 4 Mielenterveyspalvelujen periaatteet Mielenterveyspalvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin kunnassa tai kuntayhtymän alueella esiintyvä tarve edellyttää. Mielenterveyspalvelut on ensisijaisesti järjestettävä avopalveluina sekä niin, että oma-aloitteista hoitoon hakeutumista ja itsenäistä suoriutumista tuetaan. 5 Mielenterveyspalvelujen yhteensovittaminen: Mielenterveyspalvelujen järjestämisessä on sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja sen alueella toimivien terveyskeskusten yhdessä kunnallisen sosiaalihuollon ja erityispalveluja antavien kuntayhtymien kanssa huolehdittava siitä, että mielenterveyspalveluista muodostuu toiminnallinen kokonaisuus. Mielisairautta tai muuta mielenterveyshäiriötä potevalle henkilölle on riittävän hoidon ja palvelujen ohella yhteistyössä asianomaisen kunnan sosiaalitoimen kanssa järjestettävä mahdollisuus hänen tarvitsemaansa lääkinnälliseen tai sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvään tuki- ja palveluasumiseen siten kuin siitä on erikseen säädetty. 7

9 LAKI Päihdehuoltolaki (41/1986) SELVENNYS 1 Päihdehuollon tarkoitukseksi on määritelty hoidon ohella ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä, sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja edistämällä päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. 6 Palvelujen kehittäminen Päihdehuollon palveluja on järjestettävä yleisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kehittämällä sekä antamalla erityisesti päihdehuoltoon tarkoitettuja palveluja. Palvelut tulee järjestää ensisijaisesti avohuollon toimenpitein siten, että ne ovat helposti tavoitettavia, joustavia ja monipuolisia. 7 Päihdehuollon palveluja annetaan henkilölle, jolla on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia, sekä hänen perheelleen ja muille läheisilleen. Palveluja on annettava henkilön, hänen perheensä ja muiden läheistensä avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella. Suunnitelmat ja strategiat Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujenkehittämis- ja laatusuositukset korostavat asiakaslähtöisyyttä ja asumisen turvaamista ensisijaisesti kuntoutujan omassa kodissa. Mielenterveyskuntoutujien asumista koskevan kehittämissuosituksen lähtökohtana on omassa kodissa asumisen lisäksi sellaisten kuntouttavien palvelujen järjestäminen, joilla tuetaan kuntoutumista ja itsenäistä selviytymistä. Kehittämisaiheina ovat mm. palvelujen järjestäminen suunnitelmallisesti eri toimijoiden yhteistyönä, kuntouttavien palvelujen liittäminen asumispalveluihin, kuntoutumisen edistäminen laadukkaalla asumisella sekä palvelujen arvioinnin ja valvonnan kehittäminen. Suosituksen mukaan asumispalvelujen tavoitteena on asumisen pysyvyyden turvaaminen asiakkaan omassa kodissa ja omaan kotiin paluun varmistaminen myös hoitojaksojen jälkeen. Suosituksessa todetaan hyvin hoidettujen mielenterveyspalvelujen parantavan kuntoutujien elämänlaatua ja vähentävän erikoissairaanhoidon kustannuksia. 8

10 Tuetun asumisen toimintaa ohjaavat suunnitelmat ja strategiat Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Asumista ja kuntoutusta Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja koskeva kehittämissuositus Erityisryhmien hyvä asuminen Tarveselvitys ja palvelustrategia vuoteen 2017 Kouvolan kaupungin päihdestrategia Mieli 2009 työryhmän ehdotukset mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:3. Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Suunnitelmasta toimeenpanoon vuonna Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:13 Kouvolan kaupunki, 2010 Kouvolan kaupunki, 2009 Toimintaa ohjaavia arvoja Kouvolan kaupungin toimintaa ohjaavat arvot ovat kaupunkilaisen paras, vastuullinen yhteistyö, tavoitteellisuus ja tehokkuus, rohkea uudistuminen sekä luotettavuus ja turvallisuus. Kaupungin arvot suhteessa tuetun asumisen toimintaan on kuvattu liitteessä (Liite 2). Lisäksi yleiset sosiaalialan eettiset ohjeet ohjaavat käytännön asiakastyötä. Sosiaalialan arvoja käsitellään mm. julkaisussa Sosiaalialan ammattilaisen eettiset periaatteet. Arki, arvot, elämä, etiikka. Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet (Talentia ry, Helsinki 2005). 3. ASIAKASPROSESSI 3.1. Palveluohjaus Tuetun asumisen uudet asiakkaat ohjautuvat palvelun piiriin pääasiassa joko aikuissosiaalityön tai muiden yhteistyötahojen kautta. Sosiaalityön kautta tuettuun asumiseen ohjautuvien uusien asiakkaiden kanssa tehdään sosiaalityössä tilannearvio ja palvelusuunnitelma, joiden pohjalta tuetun asumisen asiakkuus käynnistyy. Muiden uusien asiakkaiden kohdalla tilannearviosta ja siihen perustuvasta palvelusuunnitelmasta vastaa tuetun asumisen vastaava ohjaaja. Yksilöllinen palveluohjaus sisältää asiakkaan tilanteen selvittämistä, asiakkaan ohjaamista tarvittavien palvelujen piiriin, tarvittavan verkoston kokoamista sekä asiak- 9

11 kaan tilanteen seurantaa ja säännöllistä arviointia. Vastuu asiakkaan kokonaistilanteen arvioinnista sekä yhteistyöverkoston kanssa työskentelystä on asiakaskohtaisesti joko aikuissosiaalityössä sosiaaliohjaajalla tai sosiaalityöntekijällä tai tuetussa asumisessa vastaavalla ohjaajalla tai ohjaajalla. Palveluohjauksellinen työote on osa tuetun asumisen ohjaajien työtä: asiakkaan tuen tarvetta arvioidaan osana ohjaustyötä. Tarvittaessa neuvotaan ja ohjataan asiakasta tarvitsemiensa palvelujen hakemisessa sekä seurataan niiden käynnistymistä ja toteutumista Yhteistyötahot Tuetun asumisen asiakkaaksi ohjaudutaan pääasiassa eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kautta. Myös omaiset ja läheiset tai kolmannen sektorin toimijat voivat ottaa yhteyttä asiakkaan tuen tarpeeseen liittyen. Tuetun asumisen yhteyshenkilönä toimiva työntekijä vastaanottaa yhteydenotot uusista asiakkaista. Tuetun asumisen toiminnan lähtökohtana on tiivis yhteistyö sekä palvelun piiriin ohjaavien tahojen että asiakaskohtaisesti muiden toimijoiden kanssa. 10

12 PALVELUN PIIRIIN OHJAAVIA TOIMIJOITA JA YHTEISTYÖTAHOJA Aikuissosiaalityö Psykiatrian poliklinikka Psykiatrinen sairaala Erityisryhmien asumispalvelut, palveluohjaaja Asumispalveluyksiköt (kaupungin omat yksiköt sekä ostopalveluyksiköt) A-klinikan katkaisuhoitoasema/sosiaaliohjaaja Työvoiman palvelukeskus Seurakuntien diakoniatyö Työ- ja toimintakeskukset Päivätoimintayksiköt Kotihoito Vammaispalvelut Lastensuojelu Nuorisopsykiatrian poliklinikka Omaiset ja läheiset Suurin osa tuetun asumisen asiakkaista ohjautuu palvelun piiriin aikuissosiaalityön, erityisryhmien asumispalvelujen, katkaisuhoitoaseman sosiaaliohjaajan, psykiatrisen sairaalan, psykiatrian poliklinikoiden, Työvoiman palvelukeskuksen, vammaispalvelujen sekä seurakuntien diakoniatyön kautta. Näiden yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetaan myös yhteisiä kotikäyntejä asiakkaan tilanteen arvioimiseksi. Tarvittaessa palvelujen piiriin ohjausta tapahtuu myös toisin päin: asiakkaan tarpeiden mukaan tuetun asumisen asiakasta ohjataan yhteistyötahojen palvelujen piiriin. 11

13 Asiakaskohtaisesti yhteistyötä tehdään palvelun piiriin ohjaavien viranomaisja muiden tahojen lisäksi mm. seuraavien toimijoiden kanssa: 3.3 Asiakkaan palveluprosessin kuvaus 1) Yhteydenotto Asiakasprosessi lähtee liikkeelle asiakkaan tarpeesta, joka voi tulla esiin asiakkaan itsensä, työntekijöiden tai omaisten tai läheisten kautta. Uusista asiakkaista yhteydenotot on keskitetty tuetun asumisen yksikössä vastaavan ohjaajan käsiteltäviksi. Yhteydenottovaiheessa voi joskus riittää myös nopea asian käsittely ja neuvonta. Useimmiten yhteydenotto johtaa kuitenkin asian tarkempaan selvittelyyn: alkutietojen perusteella tehdään alustava tilannearvio ja sovitaan jatkotyöskentelystä. Tilannearviota varten sovitaan kartoituskäynti tai ohjataan tarvittaessa oikeaan paikkaan, jos tuettu asuminen ei vastaa asiakkaan tuen tarpeeseen. Kaikki yhteydenotot eivät suoraan johda asiakkuuden alkamiseen. 12

14 2) Asian vireilletulo Vastaava ohjaaja kirjaa asian vireilletuloon liittyvät tiedot ja aloittaa selvityksen asiakastietojärjestelmässä. 3) Tilannearvio Tuetun asumisen asiakkuus alkaa kartoituskäynnillä, jolla tehdään tilannearvio. Tilannearviota tehdessä käydään läpi asiakkaan yleistä elämäntilannetta eli arkeen ja asumiseen, terveydentilaan ja toimintakykyyn, päihteidenkäyttöön, sosiaalisiin suhteisiin, taloudelliseen tilanteeseen, työhön ja opiskeluun sekä palvelujen käyttöön liittyviä asioita. (Tilannearvion pohja, Liite 3.) Asiakkaan tuen ja palvelujen tarvetta selvitetään yhteistyössä asiakkaan ja tarvittavien muiden tahojen kanssa. Kartoituskäynti tehdään usein asiakkaan kotona, jolloin kokonaistilannetta on helpompi arvioida. Tilannearvio voidaan tehdä myös muualla, esimerkiksi psykiatrian poliklinikalla tai sosiaalipalvelutoimistossa. Tyypillisesti tilannearviossa ovat mukana asiakas, tuetun asumisen vastaava ohjaaja, tuetun asumisen ohjaaja sekä asiakasta palvelun piiriin ohjaava taho. Omaiset ja läheiset voivat olla myös mukana tilannearviossa. Asiakkaalta pyydetään suostumus siihen, että viranomaiset voivat vaihtaa tarpeellisia tietoja siinä määrin, mikä on tuen ja palvelujen järjestämisen kannalta tarpeellista. Yhteistyö ja tietojenvaihto on tärkeää, jotta asiakasta pystytään ohjaamaan ja tukemaan mahdollisimman monipuolisesti ja tarpeiden mukaisesti. Tilannearvio johtaa tuetun asumisen asiakkuuden alkamiseen tai muiden palvelujen piiriin ohjaamiseen. 4) Palveluiden suunnitteleminen ja asiakassuunnitelmat Palvelusuunnitelma Asiakkuuden alkuvaiheessa laaditaan palvelusuunnitelma yhteistyössä asiakkaan ja tarpeellisen verkoston kanssa. Palvelusuunnitelma perustuu asiakkaan kanssa tehtyyn tilannearvioon ja sisältää suunnitelman asiakkaan tarvitsemista palveluista, asiakkaan tavoitteista ja keinoista niiden saavuttamiseksi. Palvelusuunnitelmassa sovitaan myös yhteistyöstä eri tahojen kanssa ja suunnitelman seurannasta. Tuetun asumisen puolelta nimetään asiakkaalle omaohjaaja, joka pääsääntöisesti on asiakkaan asioissa mukana. Palvelusuunnitelmassa ei päätetä asiakkaalle annettavista palveluista. Palvelusuunnitelman laatimisesta vastaa asiakkaan tilanteesta riippuen joko aikuissosiaalityön tai tuetun asumisen edustaja. Tuetun asumisen suunnitelma Tuetun asumisen suunnitelma laaditaan asiakkaan kanssa asiakkuudenkäynnistymisen jälkeen. Suunnitelma on muokattavissa asiakkaan yksilöllisen tilanteen mukaan. Tuetun asumisen suunnitelman tekemisestä vastaa asiakkaan omaohjaaja. Suunnitelman tarkoituksena on toimia asiakkaan ja ohjaajan välisenä työvälineenä, jossa voidaan sopia 13

15 esimerkiksi käytännön asioista kuten yhteydenpidosta, asiakkaan konkreettisista tuetun asumisen tavoitteista ja niiden seurannasta. Suunnitelman tavoitteena on selkiyttää asiakkaalle omia tavoitteitaan sekä auttaa asiakasta ymmärtämään tuen tarvettaan ja kuntoutumistaan. 5) Viranomaispäätös palvelun myöntämisestä tai kielteinen päätös Virallinen päätös asiakkuuden myöntämisestä tai kielteisestä päätöksestä tehdään asiakastietojärjestelmässä. Viranomaispäätöksen tekee tuetun asumisen vastaava ohjaaja, joka toimittaa päätöksen tiedoksi asiakkaalle. Asiakkuus myönnetään toistaiseksi voimassaolevaksi tai määräaikaiseksi asiakkaan yksilöllisen tilanteen mukaan. 6) Palvelun toteuttaminen Voimassaolevan asiakkuuden aikana asiakas saa tukea ja ohjausta sen mukaan, mitä asiakkaan kanssa yksilöllisesti on suunniteltu. Tilanteiden ja asiakkaan voinnin muuttuminen sekä asiakkaan omat toiveet huomioidaan asiakastyössä. Työskentelyvaiheessa seurataan asiakkaan tilannetta jokaisella tapaamisella. Ohjauskäynnit ja oleelliset huomiot asiakkaan tilanteesta kirjataan asiakastietojärjestelmään. 7) Arvioiminen Asiakkaan kokonaistilannetta arvioidaan säännöllisin väliajoin asiakkaan tilanteen mukaan. Asiakaskohtaisesti sovitaan arvioinnista asiakkaan ja tarvittavan verkoston kanssa. Palvelusuunnitelma tarkistetaan vähintään kerran vuodessa, jos asiakkaan tilanteessa ei ole tapahtunut erityistä muutosta. 8) Asiakkuuden päättyminen Asiakkuus päättyy useimmiten asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa: tuetun asumisen palvelu ei enää riitä vastaamaan asiakkaan tuen tarpeeseen tai asiakas on kuntoutunut niin, ettei enää tarvitse ulkopuolista tukea. Joissain tapauksissa asiakas itse haluaa lopettaa palvelun. Asiakas on mukana palvelun päättämisessä ja tietoinen tuen loppumisesta. Tarvittaessa tiedotetaan myös asiakkaan verkostolle asiakkuuden päättymisestä. Asiakkuus päättyy joissain tapauksissa ilman, että asiakas on mukana, esimerkiksi tilanteessa, jossa asiakasta ei ole tavoitettu yhteydenotoista huolimatta. Tällöin asiakkuuden päättymisestä ilmoitetaan kirjeitse asiakkaalle ja tarvittaessa asiakkaan verkostolle. 14

16 4. TOIMINTAMUODOT Tuettu asuminen on määriteltävissä asiakkaan saaman tuen sisällön, tuen määrän ja asiakkuuden keston mukaan neljäksi erilaiseksi tuen muodoksi. Suurin osa tuetun asumisen asiakkaiden saamasta tuesta on toimintakykyä edistävää ja toimintakykyä ylläpitää tukea. Asiakkuuden aikana yhden asiakkaan saama tuki voi olla useampaa eri tuotetta asiakkaan voinnin ja tilanteen mukaan. Asiakkuus voi alkaa esimerkiksi intensiivisellä kotiuttamisen tuella asiakkaan muutettua palveluasumisesta itsenäisesti asumaan. Asiakkaan vähitellen kuntouduttua tuki muuttuu toimintakykyä edistäväksi tueksi. Lopulta asiakas saattaa selviytyä arjessa hyvinkin itsenäisesti, jolloin harvakseltaan toteutetut seurantakäynnit riittävät asiakkaan tueksi. Intensiivinen kotiuttamisen tuki Intensiivisellä kotiuttamisen tuella tarkoitetaan asiakkaan psykososiaalista kuntoutusta asiakkaan kotiutuessa psykiatrisen sairaalahoidon jaksolta, päihdepalveluista (esim. katkaisuhoito, kuntouttava laitoshoito) tai asiakkaan muuttaessa palveluasumisesta itsenäisempään asumismuotoon. Kotiutumisvaiheessa pyritään vastaamaan asiakkaan tuen tarpeeseen mahdollisimman pian ja intensiivisesti. Toimintakykyä edistävä tuki Toimintakykyä edistävää tukea on asiakkaan säännöllinen ohjaus arjenhallinnassa: ruoanlaitto, siivous ja muut kodin askareet, asiakkaan osallisuuden vahvistaminen ja tuki asioimisessa (esim. virastot, lääkäri, kauppa-asiointi, virike- ja ryhmätoimintoihin tutustuminen ja muu kodin ulkopuolinen toiminta), asiakkaan neuvonta itsestä huolehtimiseen ja kuntoutumiseen liittyvissä asioissa, esim. terveys, liikunta, päihteettömyyteen tukeminen ja henkinen tuki. Toimintakykyä edistävän tuen tavoitteena on mahdollistaa jatkossa asiakkaan itsenäinen suoriutuminen niissä asioissa, joita asiakas ohjaajien tuella harjoittelee. Ylläpitävä tuki Ylläpitävä tuki on tyypillisesti kestoltaan pitkäaikaista tukea. Asiakkaan luo tehdään säännöllisesti kotikäyntejä, mutta asiakas ei varsinaisesti kuntoudu. Asiakkaan toimintakykyä pyritään ylläpitämään säännöllisten ohjauskäyntien avulla. Ylläpitävän tuen asiakkaita ovat esimerkiksi pitkään psyykkisesti sairastaneet, joiden toimintakyky todennäköisesti tulevaisuudessa pysyy ennallaan tai heikentyy ikääntymisen ja psyykkisen sairauden myötä. 15

17 Seurantatuki Seurantatukea ovat asiakkaan kanssa ennalta sovitut tapaamiset, joita tehdään harvakseltaan asiakkaan tilanteen seuraamiseksi. Varsinaisia konkreettisia tavoitteita toiminnalle ei ole tai asiakas ei sitoudu asetettuihin tavoitteisiin. Asiakkaan vointia ja tilannetta seurataan ohjauskäyntien avulla, jotta tilanteen muuttuessa pystytään ohjaamaan asiakasta tarvitsemansa avun ja palvelujen piiriin. Seurantatukea saava asiakas voi olla esimerkiksi tukiasunnossa asuva päihdeasiakas, joka tarvitsee seurantakäyntejä asumisen turvaamiseksi. Seurantatukea saavat myös asiakkaat, jotka suoriutuvat pääasiassa itsenäisesti arjesta ja asioiden hoidosta, mutta tarvitsevat harvakseltaan seurantakäyntejä, joilla saavat tukea ja ohjausta. 5. KÄYTÄNNÖN ASIAKASTYÖ Tuetun asumisen asiakastyö sisältää sekä ohjauskäyntejä asiakkaan kotona että kodin ulkopuolella. Tuetun asumisen toiminnan lähtökohtana on pyrkiä mahdollisimman asiakaslähtöiseen toimintaan ja viedä palvelua lähelle asiakasta. Tyypillisesti ohjauskäynti kestää tunnin verran. Asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja ennakoimattomat, muuttuvat tilanteet aiheuttavat ohjauskäyntien keston vaihtelun. Ohjauskäynnin kesto voi vaihdella suuresti, 15 minuutin lyhyestä tapaamisesta joskus useampaan tuntiin. Kotikäynti on asiakkaan kotona tehtävää ohjaustyötä, kuten asiakkaan ohjausta kodinhoidollisissa tehtävissä. Kotikäyntien tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä omatoimisuuden lisääminen ja ylläpitäminen. Kotikäyntien aikana seurataan lisäksi asiakkaan tilannetta ja vointia. Kotikäynti auttaa usein antamaan realistisemman kuvan asiakkaan kokonaistilanteesta ja toimintakyvystä kuin tapaaminen kodin ulkopuolisessa ympäristössä. Asiakkaan omassa kodissa työskenneltäessä on tärkeää huomioida asiakkaan yksilöllisyys, yksityisyys ja itsemääräämisoikeus. Asiakkailla on oikeus asua ja elää omalla tavallaan, mitä työntekijän on muistettava huomioida asiakastyössä. Kotikäyntien määrä suunnitellaan asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan, mutta tyypillisesti tuetun asumisen asiakas tarvitsee 1-2 kotikäyntiä viikossa tai harvemmin. Kodin ulkopuolinen ohjauskäynti on muualla kuin asiakkaan kotona tapahtuvaa ohjaustyötä, esim. asiakkaan kanssa tutustumista viriketoimintaan tai sellaisten asioiden hoitamista, joita asiakas ei yksin saa hoidettua. Esimerkiksi virastoissa asiointi tai lääkärissä käynti voi psyykkisesti sairaalle tai päihdeongelmaisella asiakkaalle olla vaikeaa hoitaa itsenäisesti. Ohjaaja voi myös toimia linkkinä toisen viranomaisen ja asiakkaan välillä, jotta asiakas ymmärtää käsitellyt asiat ja tulee ymmärretyksi. Asiakas voi lisäksi tulla sovitusti tulla tuetun asumisen toimitiloihin, jolloin voidaan esim. ohjata etuuksien hakemisessa tai selvittää asiakkaan asioita. 16

18 Sovittujen ohjauskäyntien lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus tarpeensa mukaan olla virka-aikana puhelimitse yhteydessä henkilökuntaan. Tuetussa asumisessa ei ole käytössä puhelinaikaa, minkä asiakkaat ovat kokeneet joustavana ja turvallisuudentunnetta tuovana toimintatapana. Monet asiakkaat ovat kertoneet pelkästään tiedon siitä, että työntekijöihin voi tarvittaessa ottaa yhteyttä, helpottaneen heidän oloaan Ohjauskäyntien sisältö Asiakastyön lähtökohtana on asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen. Tuetun asumisen ohjaajien tuki sisältää seuraavat kokonaisuudet: - PALVELUJEN PIIRIIN OHJAUS: asiakkaan tarvitsemien palveluiden piiriin ohjaaminen ja niiden toteutumisen seuranta (esim. siivouspalvelu, kotihoito, ateriapalvelu, talous- ja velkaneuvonta, päihdepalvelut, tukihenkilötoiminta, kuljetuspalvelu, kuntouttava työtoiminta tai sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta) - TALOUDELLISISSA ASIOISSA OHJAUS: rahankäytön suunnittelussa, laskujen maksussa tai pankkiasioinnissa ohjaaminen, asiakkaalle kuuluvien etuuksien hakemisessa ohjaus, esim. toimeentulotuki, hoitotuki, asumistuki - ASIOINNISSA TUKEMINEN: esim. lääkärissä, apteekissa, kaupassa ja virastossa asiointi tai muu sellainen asioiden hoito, mitä asiakas ei itsenäisesti pysty hoitamaan - TUKI SOSIAALISTEN SUHTEIDEN LUOMISEEN JA YLLÄPITÄMISEEN: henkinen tuki, keskustelu, asiakkaan rohkaisu muiden ihmisten kohtaamiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen - KODIN ULKOPUOLISEEN VIRKISTYSTOIMINTAAN OHJAAMINEN JA AKTIVOI- MINEN: tiedottaminen erilaisista vaihtoehdoista, mm. ryhmätoiminnat, eri tahojen järjestämät retket ja tapahtumat, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivätoimintapaikat sekä harrastukset, asiakkaan kanssa tutustuminen em. toimintoihin - ARJENHALLINNAN TAITOJEN HARJOITTELU: arjen asioiden harjoittelu ja tekeminen ohjaajan tuella esim. siivous ja pyykkihuolto, ruoanlaitto ja ravitsemus, itsestä huolehtiminen, vuorokausirytmi - ASIAKKAAN TILAN SEURANTA JA ARVIOINTI: asianmukainen toiminta asiakkaan tilanteen tai voinnin muuttuessa, yhteydenotto tarvittaviin tahoihin asiakkaan tilanteen mukaan 17

19 Tuetun asumisen toimintaan eivät sisälly seuraavat kokonaisuudet: - hoidolliset tehtävät ja toimenpiteet, henkilökohtainen avustaminen - lääkityksestä huolehtiminen (lääkkeenjako annostelu, reseptien uusinta) - kuljetuspalvelu, siivouspalvelu tai ateriapalvelu (tarvittaessa asiakasta ohjataan em. palvelujen piiriin) - taloudellinen apu (toimeentulotuki, maksusitoumus) - terapia Jos asiakkaan toimintakyky on rajoittunut niin, ettei hän pysty ohjattuna suoriutumaan itsestä huolehtimiseen tai asioidensa hoitamiseen liittyvistä tehtävistä, asiakkaan kanssa aloitetaan muiden tarvittavien palvelujen mahdollisuuksien selvittäminen (esim. kotihoito, vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu, henkilökohtainen avustaja tai palveluasuminen) Ryhmätoiminta Ensisijaisesti tuetun asumisen asiakkaita ohjataan jo ennestään tarjolla oleviin mielenterveys- ja päihdekuntoutujille suunnattuihin virike- ja ryhmätoimintoihin. Tuetussa asumisessa on kuitenkin mahdollista järjestää asiakkaiden tarpeiden mukaisia toimintoja, jos olemassa olevat palvelut eivät vastaa asiakkaiden tarpeeseen. Oman toiminnan järjestettävien ryhmien kohderyhmänä ovat ne tuetun asumisen asiakkaat, jotka eivät jostain syystä pysty osallistumaan muihin tarjolla oleviin virike- ja ryhmätoimintoihin. Tuetun asumisen yksikössä toteutettiin sairaanhoitajan vetämänä erilaisia toiminnallisia ja vertaistuellisia ryhmätoimintoja kokeiluluonteisesti syys- ja kevätkaudella Jatkossa yksikön sairaanhoitajan työnkuva keskittyy asiakasvirran hallintaan, tilannekartoituksiin ja palvelusuunnitelmiin, ryhmätoiminnan ja verkostoyhteistyön koordinointiin sekä konsultaatioon. Asiakkaiden tarvitseman virike- ja ryhmätoiminnan järjestäminen tulee osaksi tuetun asumisen ohjaajien asiakastyötä. 5.3 Omaisten ja läheisten ryhmä Lähistupa Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelujen kehittämisen myötä on noussut esiin myös kuntoutujien läheisten tuen tarve. Mielenterveys- ja päihdeongelmat vaikuttavat kuntoutujan lisäksi tämän lähipiiriin, joten Kouvolan yhteispäivystys- ja kriisikeskushankkeen aikana keväällä 2011 kootun alatyöryhmän tuotoksena aloitettiin vertaistukea tarjoavan ryhmän suunnittelu. Lähistupa -niminen läheisten ryhmä kokoontuu tuetun asumisen tiloissa, ja toteutetaan yhteistyössä alueen kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistyössä kaupungin kanssa toimintaa järjestämässä ovat Anjalankosken A-Kilta ry, Pohjois-Kymen A-kilta, Irti Huumeista ry, Mieli Maasta ry, Inksan Klubitalo sekä kokemusasiantuntijakoulutuksen saaneet kokemusasiantuntijakuntoutuja ja omainen. Lähistuvan toiminta käynnistyi vuoden 2012 alussa. Ryhmä on kaikille mielenterveysja päihdekuntoutujien läheisille avoin ja kokoontuu säännöllisesti kahden viikon välein. Toiminnan tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen palveluna tukea ja apua sitä tarvit- 18

20 seville mielenterveys- ja päihdekuntoutujien omaisille. Ryhmänvetäjinä toimivat tuetun asumisen ohjaaja ja kolmannen sektorin toimija. Toiminnalla pyritään tavoittamaan vertaistukea tarvitsevia mielenterveys- ja päihdekuntoutujien läheisiä. Vertaistuen lisäksi ryhmässä on saatavilla tietoa palveluista ja tukimuodoista. Uuden toiminnan käynnistämisessä haasteellista on ollut tavoittaa tukea ja neuvoja tarvitsevia mielenterveys- ja päihdekuntoutujien läheisiä. Lähistuvan toiminnasta on tiedotettu aktiivisesti mm. esitteiden ja lehtijuttujen kautta, ja toiminnan kehittämistä ja siitä tiedottamista jatketaan. 5.4 Moniammatillinen yhteistyö Moniammatillinen yhteistyö on oleellinen osa tuetun asumisen toimintaa. Tuetun asumisen ohjaajien tuki on usein vain yksi osa asiakkaan tukiverkostoa, jolloin yhteistyö on todella tärkeää. Asiakkaalta kysytään asiakkuuden alkuvaiheessa suostumus yhteistyöhön ja tietojenvaihtoon. Yhteisistä käytännöistä sovitaan asiakkaan verkostojen kanssa, jotta selkiytetään työnjakoa, vastuita ja edistetään tiedonkulkua. Sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisyhteistyön lisäksi asiakkaan läheisten ja omaisten kanssa tehdään yhteistyötä asiakkaan niin halutessa. 6. KÄYTÄNNÖN TYÖN TOIMINTAPOJA 6.1 Työparityöskentely yksin työskentely Asiakkaan luo tehtävät kotikäynnit toteutetaan usein kahdella työntekijällä. Fyysisen tai henkisen väkivallan uhka, psykoottiset asiakkaat, asiakkaan asuinympäristöön liittyvät tekijät sekä päihtyneet ja sekavat asiakkaat ovat työturvallisuuden kannalta riskejä, jotka on huomioitava asiakastyössä ja sen suunnittelussa. Uusien asiakkaiden luo tehtävillä kotikäynneillä on mukana kaksi työntekijää. Kun asiakkuus on käynnistynyt, työntekijät ja asiakas ovat tutustuneet paremmin eikä tiedossa ole uhkatekijöitä, voi ohjaaja tehdä kotikäyntejä myös yksin. Työparimallia hyödynnetään turvallisuussyiden lisäksi myös tilanteissa, joissa tarvitaan uutta tai toisenlaista näkökulmaa asiakkaan tilanteeseen. Esimerkiksi pitkäkestoisten asiakkuuksien arvioimiseen voi osallistua toinen työntekijä, tai tuetun asumisen sairaanhoitajaa voidaan konsultoida mielenterveys- ja päihdeasioissa ja asiakkaan tilanteen arvioinnissa Omaohjaaja-malli Tuetun asumisen asiakkuuden alkuvaiheessa nimetään asiakkaan tilanteen mukaan yksi tai kaksi omaohjaajaa. Omaohjaajan tehtävänä on perehtyä asiakkaansa tilanteeseen ja toimia vastuutyöntekijänä asiakkaan asioissa. Asiakas tietää tällöin, kehen työntekijään voi tarvittaessa ottaa yhteyttä. Omaohjaaja vastaa asiakkaan kanssa tuetun asumisen suunnitelman tekemisestä ja kutsuu tarvittaessa koolle yhteistyötahot verkostopalaveria varten. 19

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA:

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntouttavia asumispalveluja koskeva kyselytutkimus toteutettiin kolmen maakunnan alueella 2007 2008, Länsi-Suomen lääninhallituksen ja Pohjanmaa-hankeen yhteistyönä

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Sosiaalisen kuntoutus Noste Lahdessa

Sosiaalisen kuntoutus Noste Lahdessa Sosiaalisen kuntoutus Noste Lahdessa asiakkaan toimintakyvyn vahvistamista syrjäytymisen torjumista osallisuuden edistämistä 4 sosiaaliohjaajaa 2 lähihoitajaa UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI MÄÄRITTÄÄ SOSIAALISEN

Lisätiedot

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011 KOTIA KOHTI Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla Hanna Sallinen 17.2.2011 Asumispalvelut Vantaalla -Asumispalveluiden toimintayksikkö on osa aikuissosiaalityötä -Asumispalvelujen toimintayksikkö

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Liian päihdeongelmainen mielenterveyspalveluihin tai liian sairas

Lisätiedot

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa #Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 25.-26.1.2017 Lahti Sibeliustalo Kaisa Hujanen Johtava sosiaalityöntekijä Lahden aikuissosiaalityö 23.1.2017 Kaisa Hujanen

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

TIETOKONEAVUSTEISUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ

TIETOKONEAVUSTEISUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ TIETOKONEAVUSTEISUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ Katariina Ruuth, projektijohtaja ry, Tietokoneavusteinen Psykiatrinen Kotikuntoutus-projekti Tampere-talo 12.10.2011 Ry/Oy Tarjoaa mielenterveyskuntoutus-

Lisätiedot

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Toimintaohje 1.1.2015 Palvelutuotantolautakunta xx.xx.2015 Sisältö 1. VASTUUTYÖNTEKIJÄ VANHUSPALVELULAKI 17 3 2. VASTUUTYÖNTEKIJÄ OULUNKAARELLA 4 2.1 Vastuutyöntekijän tarpeen

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 29.9.2015 1 Uusi sosiaalihuoltolaki ja lasten

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Association & Foundation SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Katariina Ruuth, projektijohtaja Tampere 18.10.2011 Association & Foundation Ry/Oy Tarjoaa mielenterveyskuntoutus- ja dementiahoitokotipalveluita

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET Merja Karinen lakimies 02112017 OIKEUS SOSIAALITURVAAN JA TERVEYSPALVELUIHIN Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Kohti selkeämpää asumispalvelujärjestelmää suunnittelupäällikkö Maritta Närhi 11.10.2011

Kohti selkeämpää asumispalvelujärjestelmää suunnittelupäällikkö Maritta Närhi 11.10.2011 Kohti selkeämpää asumispalvelujärjestelmää suunnittelupäällikkö Maritta Närhi 11.10.2011 T A M P E R E E N K A U P U N K I Ohjaus palvelujen tuottamiseen ja rakentamiseen Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita

Lisätiedot

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET Merja Karinen lakimies 06052015 OIKEUS SOSIAALITURVAAN JA TERVEYSPALVELUIHIN Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

Sopimusvuoren kotikuntoutus

Sopimusvuoren kotikuntoutus Association & Foundation Sopimusvuoren kotikuntoutus Tietokoneavusteinen kotikuntoutus on ry:n ja Tampereen kaupungin yhteinen kehittämishanke 15.8.2010-31.12.2011. Osa hankkeen rahoituksesta tulee välittäjä

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen SAS-toiminnat aikuisten vastuualueen sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke Ajalla

Lisätiedot

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa Anna-Maija Josefsson 19.9.2011 Tukiasumisen muotoja Tukiasuminen Tukiasuminen tapahtuu tavallisessa asuntokannassa sijaitsevissa asunnoissa. Asukkaat

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Sisällys 1.LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 2 1.1 Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö... 3 1.2 Lapsiperheiden kotipalvelun aloittaminen... 3 1.3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Hannikaisenkadun sosiaaliasema Asiakaskäynnit vuonna 2011 sosiaaliohjaajan ja sosiaalityöntekijän

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Kehittämissuunnittelija Piia Liinamaa 2013 Vammaispalvelulain

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Palveluohjaus ja vastuutyöntekijämalli

Palveluohjaus ja vastuutyöntekijämalli Palveluohjaus ja vastuutyöntekijämalli Etelä-Suomen kehittäjäverkoston työpaja 26.5.2015 1 Työpajan alustus Mitä palveluohjaus on? Mitä vastuu asiakkuudesta tarkoittaa? Miten toimitaan monialaisessa työssä

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) PALVELUSUUNNITELMA Päiväys ja paikka: Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja

Lisätiedot

Uusi lainsäädäntö tuo uusia mahdollisuuksia

Uusi lainsäädäntö tuo uusia mahdollisuuksia Uusi lainsäädäntö tuo uusia mahdollisuuksia Sirkka Sivula ja Sanna Ahola 17.5.2017 Sanna Ahola 1 Sosiaalinen kuntoutus sosiaalihuoltolaissa Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen

Lisätiedot

Kunnan asumispalvelut ja rikostaustaisten asumisen tuki

Kunnan asumispalvelut ja rikostaustaisten asumisen tuki Kunnan asumispalvelut ja rikostaustaisten asumisen tuki VAT-verkosto 6.9.2017, Oulu Palveluesimies Katja Karppinen Oulun kaupunki, päihdeasumispalvelut Kenttätien palvelukeskus Kenttätien palvelukeskuksessa

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) KUNTA / KUNTAYHTYMÄ: PALVELUSUUNNITELMA Päiväys: Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö KRIISIPALVELUT Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Theresa Sinkkonen 28.3.2012 KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖN KRIISIPALVELU Kriisipalvelu on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee välitöntä ympärivuorokautisesti

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään?

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Tuloksia valtakunnallisesta kuntakyselystä Jarno Karjalainen Sosiaalisen kuntoutuksen teematyö 8.2.2017 Tampere SOSKU-hanke SOSKU-hankkeessa (2015-2018) sosiaali-

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA ILOA VANHEMMUUTEEN KEHITTÄJÄVERKOSTO 16.12.2015 MERVI MAKKONEN Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA ESITYKSEN SISÄLTÖ Perustiedot sosiaali- ja perhepalveluista

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK)

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin kehittäminen Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Opinnäytetyö käsittelee sosiaalista kuntoutusta: sen taustoja,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelua varten

Henkilöstösuunnittelua varten Sosiaalityöntekijä (3) Lasten ja nuorten palvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut/ Lapsiperheiden sosiaalityö 37 Säännöll. työaika 37 tuntia/vko 4SOS4A 41 343 Johtava sosiaalityöntekijä Ylempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.2015 Niina Helminen Anri Tanninen Yleistä Tupalasta Kiinteistöt omistaa

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan perusturvan aikuisten psykososiaaliset palvelut

Järvi-Pohjanmaan perusturvan aikuisten psykososiaaliset palvelut Järvi-Pohjanmaan perusturvan aikuisten psykososiaaliset palvelut Erityispalvelujen johtaja Tanja Penninkangas Alvar Aallon tie 2, 62900 Alajärvi Puh. 06-24122301, 040-3517710 20.2.2014 1 Kuntavertailun

Lisätiedot

ASPA Palvelut Oy Pähkinänkuoresssa 2010

ASPA Palvelut Oy Pähkinänkuoresssa 2010 ASPA Palvelut Oy Pähkinänkuoresssa 2010 ASPA-konserni perustettu 1995 13 perustajajärjestöä ASPA-säätiö Fyysiset asumisratkaisut Rakennuttaminen Asumisen palvelujen kehittäminen Tieto- ja osaamiskeskus

Lisätiedot

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus SARI M I ET T I NEN PÄÄSIHTEER I, KUNTOUTUKSEN UUDISTA M I SKOMITEA Työn lähtökohdat /komitean asettamispäätös * Kuntoutusjärjestelmä on hajanainen ja kuntoutuksen

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella?

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä 17.9.2010 Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS - Sosiaalihuoltolain uudistuksen tilanne

SOSIAALIHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS - Sosiaalihuoltolain uudistuksen tilanne SOSIAALIHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS - Sosiaalihuoltolain uudistuksen tilanne Marja Heikkilä* 21.5.2012 * Hyödynnetty osin hallitusneuvos Virpi Vuorisen materiaalia Työryhmän työn tulos - Työryhmän

Lisätiedot

Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja

Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja Tässä prosessissa kuvataan maahanmuuttoyksikön moniammatillista työskentelyä ja resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä. Prosessi on kuvattu Helsingin kaupungin maahanmuuttoyksikössä

Lisätiedot

SOSIAALINEN KUNTOUTUS KÄSITE JA KÄYTÄNNÖN SISÄLTÖ. Mistä uusia ideoita asiakastyöhön? HUS 10.9.2013. Aulikki Kananoja

SOSIAALINEN KUNTOUTUS KÄSITE JA KÄYTÄNNÖN SISÄLTÖ. Mistä uusia ideoita asiakastyöhön? HUS 10.9.2013. Aulikki Kananoja SOSIAALINEN KUNTOUTUS KÄSITE JA KÄYTÄNNÖN SISÄLTÖ Mistä uusia ideoita asiakastyöhön? HUS 10.9.2013 Aulikki Kananoja SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KÄSITTEESTÄ (1) Kaksi lähestymistapaa: Toiminnallinen: se osa

Lisätiedot

Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011. Hilla-Maaria Sipilä Projektisuunnittelija

Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011. Hilla-Maaria Sipilä Projektisuunnittelija Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011 Projektisuunnittelija Espoon työvoiman palvelukeskuksen asiakasprosessi KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA PAJALLA ETYP moniammatilliset

Lisätiedot

1.Palveluohjaus sosiaalialalla ja terveydenhuollossa 2.YKS väline ottaa asiakkaan elämästä kiinni ja motivoida 3.Kapea katsaus lainsäädäntöön

1.Palveluohjaus sosiaalialalla ja terveydenhuollossa 2.YKS väline ottaa asiakkaan elämästä kiinni ja motivoida 3.Kapea katsaus lainsäädäntöön Palveluohjaus 1.Palveluohjaus sosiaalialalla ja terveydenhuollossa 2.YKS väline ottaa asiakkaan elämästä kiinni ja motivoida 3.Kapea katsaus lainsäädäntöön Palveluohjaus sosiaalialalla ja terveydenhuollossa

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Omavalvonnan työpaja Oulu Elina Uusitalo ylitarkastaja Valvira

Omavalvonnan työpaja Oulu Elina Uusitalo ylitarkastaja Valvira Omavalvonnan työpaja Oulu 15.11.2017 Elina Uusitalo ylitarkastaja Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon palveluyksiköt (SHL 47, SosPaL 6 ja VPL 23 ) Valviran määräys 1/2014 Sosiaalityössä

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Luonnos uudeksi sosiaalihuoltolaiksi: Parhaillaan lausuntokierroksella 6.6.2014 asti

Lisätiedot

Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten. Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella

Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten. Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten toteutuminen Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella Esa Nordling PsT,kehittämisp mispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sosiaali-

Lisätiedot

Viidakkokujan tuetun asumisen

Viidakkokujan tuetun asumisen Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö 20.5.2011 Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö Vantaalaisille mielenterveyskuntoutujille - Huhtikuussa 2010 avattu ensimmäinen Vantaan oma asumisyksikkö mielenterveyskuntoutujille

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyömalli hanke (1.5.2007-30.10.2009) Tampereen kaupunki kotihoito. Päätösseminaari 9.9.2009

Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyömalli hanke (1.5.2007-30.10.2009) Tampereen kaupunki kotihoito. Päätösseminaari 9.9.2009 Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyömalli hanke (1.5.2007-30.10.2009) Tampereen kaupunki kotihoito Päätösseminaari 9.9.2009 Ennuste: Vuonna 2015 Tampereella asuu yli 65 -vuotiaita 40 930 (vuonna 2007

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Palvelukeskus Maijala

Palvelukeskus Maijala Palvelukeskus Maijala Perustietoa Maijalasta Asuntoja palvelukeskuksessa on 87 kpl, joista Mattilaksi kutsutussa E-talossa 21 kpl. Palvelukeskus Maijalassa on 79 yksiötä ja 8 kaksiota. Asunnot ovat savuttomia,

Lisätiedot

Kirsi Jaakkola YAMK, TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Kirsi Jaakkola YAMK, TERVEYDEN EDISTÄMINEN Kirsi Jaakkola YAMK, TERVEYDEN EDISTÄMINEN Kuntouttavassa hoitotyössä kuntouttavaa toimintaa suoritetaan osana potilaan perushoidollisia tilanteita. Tavoitteena on tunnistaa ja ehkäistä myös kuntoutumista

Lisätiedot

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli 2009 työryhmän ehdotukset Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli -2009 Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän ehdotukset mielenterveys-

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Palvelutarpeen arviointi prosessi KKE ohjausryhmälle 4.4.2014 Tarja Viitikko

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Palvelutarpeen arviointi prosessi KKE ohjausryhmälle 4.4.2014 Tarja Viitikko Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Palvelutarpeen arviointi prosessi KKE ohjausryhmälle 4.4.2014 Tarja Viitikko Palvelutarpeen arviointi/ yhteyskeskus tavoitteena

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille Varsinais-Suomen hankekuntien kehittämisosio

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille Varsinais-Suomen hankekuntien kehittämisosio Sosiaalityön palveluiden sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden tarpeessa olevan asiakkaan palveluprosessi: Palvelusuunnitelman teko 1 Sosiaalityöntekijä työntekijä 2.Muu työntekijä 4 3 Palvelusuunnitelma

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelua varten

Henkilöstösuunnittelua varten Sosiaaliohjaaja Lasten ja nuorten palvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 36,25 040SOS050 I sivukuluja)* 31940 Johtava sosiaalityöntekijä 1.1.2017 toimen muuttaminen viraksi alkaen Sosiaalialalle suuntaava

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hanke

Välittäjä 2009 -hanke Välittäjä 2009 -hanke Hankkeessa mukana: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Vaasan sairaanhoitopiiri Tampereen kaupunki Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Lahden kaupunki syksystä 2010 Hanketyötä ohjaavat

Lisätiedot

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN 4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN PALVELUKRITEERIT 1. Mitä on lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö? Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tavoitteena on

Lisätiedot