Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus"

Transkriptio

1 Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

2

3 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS Kohderyhmä Toimintaa ohjaavat arvot, periaatteet ja lainsäädäntö ASIAKASPROSESSI Palveluohjaus Yhteistyötahot Asiakkaan palveluprosessin kuvaus TOIMINTAMUODOT KÄYTÄNNÖN ASIAKASTYÖ Ohjauskäyntien sisältö Ryhmätoiminta Omaisten ja läheisten ryhmä Lähistupa Moniammatillinen yhteistyö KÄYTÄNNÖN TYÖN TOIMINTAPOJA Työparityöskentely yksin työskentely Omaohjaaja-malli Asiakastyön dokumentointi Aluejako TUETUN ASUMISEN ORGANISOITUMINEN Lähtötilanne Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien toimintamallin vakinaistaminen Tuettu asuminen uudessa hyvinvointipalveluiden organisaatiossa lukien TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA NIIDEN ARVIOINTI Yhteiskunnalliset vaikutukset Toiminnan kehittäminen ja asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen

4 Liitteet Liite 1 Toimintaa ohjaava lainsäädäntö Liite 2 Kaupungin arvot toiminnan ohjaajina: ote Kouvolan arvokirjasta 2010 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Tilannearvion sisältöä ohjaavat otsikot Tehtävänkuvaukset Esimerkkejä asiakasprofiloinnista Yhteistyötahojen näkemyksiä toiminnasta: kooste yhteistyötahoille tehdystä SWOT-kyselystä 5/2012 Yhteenveto asiakkaiden kokemuksista tuetun asumisen toimintaan liittyen 6/2012 3

5 1. JOHDANTO Kouvolan yhteispäivystys- ja kriisikeskushankkeen tavoitteena asumisen tuen osalta oli mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuetun asumisen toimintamallin ja palveluohjauksen kehittäminen sekä asiakkaiden osallisuuden lisääminen. Kehittämistyötä tukemaan perustettiin asumisen tuen ja asumisen ohjauksen kehittämisen työryhmä (ASTU-työryhmä). ASTU-työryhmän puheenjohtajana toimi aikuissosiaalipalvelujen palvelujohtaja Ritva-Liisa Juntunen. Työryhmässä oli edustus Kouvolan mielenterveysseuran Vuoroveto-hankkeesta, A-klinikkatoimesta, aikuispsykiatrian avopalveluista, perusterveydenhuollosta, kotihoidosta, aikuissosiaalityöstä, päihdetyöstä, tuetusta asumisesta ja erityisryhmien asumispalveluista. Projektityöntekijöiden lisäksi työryhmään saatiin mukaan kokemusasiantuntija kokemusasiantuntijakoulutuksesta. Kehittämistyön aikana toimi neljä alatyöryhmää; omaisten ja läheisten, verkostoyhteistyön, palvelujen ulkopuolelle jäävien sekä palveluohjauksen työryhmät. Kouvolan kaupungin mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuetun asumisen toiminnan kehittäminen käynnistyi osana yhteispäivystys- ja kriisikeskushanketta. Kehittämistyö perustui toisaalta avopalvelujen kehittymättömyyteen ja toisaalta jo olemassa olevaan tuetun asumisen toimintaan. Mielenterveyskuntoutujien tuettua asumista on alueella järjestetty vuodesta 2003, jolloin Kuusankosken kaupungin kotipalvelun työntekijä siirtyi paikallisen mielenterveysyksikön palveluohjaajaksi. Vuonna 2004 toimintaa vahvistettiin yhdellä työntekijällä. Asiakkaaksi ohjautuminen tapahtui pääasiallisten yhteistyötahojen eli psykiatrian poliklinikan ja aikuissosiaalityön kautta. Tuettu asuminen sijoittui Kuusankosken organisaatiossa ensin kotihoidon ja vuodesta 2007 aikuissosiaalityön alaisuuteen. Kouvolassa mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen organisoitui aikuissosiaalipalveluihin sosiaalisen kuntoutuksen alaisuuteen osaksi erityisryhmien asumispalveluja vuoden 2009 alussa. Tuetun asumisen toiminta-alueen laajetessa silloinen työntekijämäärä (3 ohjaajaa) ei vastannut palvelutarvetta. Tuetun asumisen kehittämiseksi kaupunki lisäsi toimintaan yhden ohjaajan resurssin ja laajensi toiminnan kohdistumaan myös päihdekuntoutujiin. Hankkeesta saatiin lisäksi kaksi työntekijää tuetun asumisen toimintamallin muotoiluun ja juurruttamiseen käytännössä. Tuetun asumisen toiminnan kehittämisen aikana on järjestetty useita yhteistyö- ja verkostotapaamisia yhteisten toimintatapojen luomiseksi. Kehittämistyön tuloksena 4

6 tuetun asumisen toimintamalli vakiintuu hankkeen päättyessä omaksi tiimiksi osana mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotona asumista tukevia palveluja. 2. TOIMINTA-AJATUS Tuetun asumisen tehtävänä on mielenterveys- ja päihdekuntoutujien itsenäisen suoriutumisen ja kotona asumisen tukeminen. Kuntoutujien elämänhallinnan taitoja ja arjen sujumista tuetaan henkilökohtaisella ohjauksella, jossa keskeistä on kotiin annettavan tuen lisäksi moniammatillinen verkostotyö ja palveluohjauksellinen työote Kohderyhmä Tuettu asuminen on tarkoitettu kouvolalaisille aikuisikäisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta kyetäkseen asumaan omassa kodissaan. Tuetun asumisen asiakas voi asua joko omistus-, vuokra- tai tukiasunnossa. Seuraavat kriteerit ohjaavat tuetun asumisen asiakasvalintaa sekä asiakkuuden jatkumisen arviointia: asiakkaan oma halu ja motivaatio ottaa vastaan tuetun asumisen ohjaajien tukea asiakkaan tuen tarve ei ole päivittäistä eikä hoidon tarve ympärivuorokautista asiakas selviytyy päivittäistoiminnoista pääsääntöisesti itsenäisesti (herääminen, pukeutuminen, peseytyminen, ruokailu) asiakas pystyy toimimaan ohjattuna ja hyötyy ohjauksellisesta tuesta asiakas kykenee yhteistyöhön ja sitoutuu sovittuihin asioihin tuetun asumisen toiminta vastaa asiakkaan tuen tarpeeseen, joko yksin tai yhdessä muiden tukipalvelujen kanssa asiakkaan tuen tarve johtuu pääasiassa mielenterveys- ja/tai päihdeongelmasta, ei somaattisesta sairaudesta tai fyysisen toimintakyvyn rajoitteesta (vrt. vammaispalvelujen, asumispalvelujen tai kotihoidon tarve) asiakkaan toimintakykyä voidaan ylläpitää ja/tai edistää tuetun asumisen toiminnalla tuetun asumisen ohjaajien tuella voidaan vähentää tai ennaltaehkäistä raskaamman tuen ja hoidon tarvetta 5

7 2.2. Toimintaa ohjaavat arvot, periaatteet ja lainsäädäntö Lainsäädäntö Tuetun asumisen toiminta on osa kunnan sosiaali- ja asumispalveluja, joiden perustana ovat sosiaalihuoltolaki ja asetus, mielenterveyslaki sekä päihdehuoltolaki. Muu tuetun asumisen toimintaa ohjaava lainsäädäntö on lueteltu liitteessä (Liite 1). Asumispalvelujen järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolakiin, jossa säädetään mm. asumispalvelujen antamisesta henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua ja tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä sekä sosiaalihuollon toteuttamisesta sellaisin toimintamuodoin, jotka mahdollistavat itsenäisen asumisen. Mielenterveyslaissa on puolestaan säädetty mm. mielenterveystyöstä, mielenterveyspalvelujen periaatteista ja niiden järjestämisestä. Päihdehuoltolaki määrittelee päihdehuollon tarkoitukseksi hoidon ohella päihteiden ongelmakäytön ehkäisemisen ja vähentämisen. Päihteiden ongelmakäyttöä vähentämällä sekä siihen liittyviä haittoja vähentämällä pyritään edistämään päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Päihdehuoltolaissa velvoitetaan kunnat järjestämään päihdehuollon palvelut ensisijaisesti avohuollon toimenpitein. Toimintaa ohjaava oleellinen lainsäädäntö LAKI Sosiaalihuoltolaki- ja asetus (710/1982 ja 607/1983 ) SELVENNYS 1 Sosiaalihuollolla tarkoitetaan sosiaalipalveluja, toimeentulotukea, sosiaaliavustuksia, sosiaalista luottoa ja niihin liittyviä toimintoja, joiden tarkoituksena on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen sekä yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. 22 Asumispalveluilla tarkoitetaan palvelu- ja tukiasumisen järjestämistä. 23 Asumispalveluja annetaan henkilölle, joka erityisestä syystä tarvitsee apua tai tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä. 39 Sosiaalihuoltoa on ensisijaisesti toteutettava sellaisin toimintamuodoin, jotka mahdollistavat itsenäisen asumisen sekä luovat taloudelliset ja muut edellytykset selviytyä omatoimisesti päivittäisistä toiminnoista. 6

8 LAKI Mielenterveyslaki (1116/1990) SELVENNYS 1 Mielenterveystyö on yksilön psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja persoonallisuuden kasvun edistämistä sekä mielisairauksien ja muiden mielenterveyden häiriöiden ehkäisemistä, parantamista ja lievittämistä. Mielenterveystyöhön kuuluvat mielisairauksia ja muita mielenterveydenhäiriöitä poteville henkilöille heidän lääketieteellisin perustein arvioitavan sairautensa tai häiriönsä vuoksi annettavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut (mielenterveyspalvelut). 4 Mielenterveyspalvelujen periaatteet Mielenterveyspalvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin kunnassa tai kuntayhtymän alueella esiintyvä tarve edellyttää. Mielenterveyspalvelut on ensisijaisesti järjestettävä avopalveluina sekä niin, että oma-aloitteista hoitoon hakeutumista ja itsenäistä suoriutumista tuetaan. 5 Mielenterveyspalvelujen yhteensovittaminen: Mielenterveyspalvelujen järjestämisessä on sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja sen alueella toimivien terveyskeskusten yhdessä kunnallisen sosiaalihuollon ja erityispalveluja antavien kuntayhtymien kanssa huolehdittava siitä, että mielenterveyspalveluista muodostuu toiminnallinen kokonaisuus. Mielisairautta tai muuta mielenterveyshäiriötä potevalle henkilölle on riittävän hoidon ja palvelujen ohella yhteistyössä asianomaisen kunnan sosiaalitoimen kanssa järjestettävä mahdollisuus hänen tarvitsemaansa lääkinnälliseen tai sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvään tuki- ja palveluasumiseen siten kuin siitä on erikseen säädetty. 7

9 LAKI Päihdehuoltolaki (41/1986) SELVENNYS 1 Päihdehuollon tarkoitukseksi on määritelty hoidon ohella ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä, sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja edistämällä päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. 6 Palvelujen kehittäminen Päihdehuollon palveluja on järjestettävä yleisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kehittämällä sekä antamalla erityisesti päihdehuoltoon tarkoitettuja palveluja. Palvelut tulee järjestää ensisijaisesti avohuollon toimenpitein siten, että ne ovat helposti tavoitettavia, joustavia ja monipuolisia. 7 Päihdehuollon palveluja annetaan henkilölle, jolla on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia, sekä hänen perheelleen ja muille läheisilleen. Palveluja on annettava henkilön, hänen perheensä ja muiden läheistensä avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella. Suunnitelmat ja strategiat Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujenkehittämis- ja laatusuositukset korostavat asiakaslähtöisyyttä ja asumisen turvaamista ensisijaisesti kuntoutujan omassa kodissa. Mielenterveyskuntoutujien asumista koskevan kehittämissuosituksen lähtökohtana on omassa kodissa asumisen lisäksi sellaisten kuntouttavien palvelujen järjestäminen, joilla tuetaan kuntoutumista ja itsenäistä selviytymistä. Kehittämisaiheina ovat mm. palvelujen järjestäminen suunnitelmallisesti eri toimijoiden yhteistyönä, kuntouttavien palvelujen liittäminen asumispalveluihin, kuntoutumisen edistäminen laadukkaalla asumisella sekä palvelujen arvioinnin ja valvonnan kehittäminen. Suosituksen mukaan asumispalvelujen tavoitteena on asumisen pysyvyyden turvaaminen asiakkaan omassa kodissa ja omaan kotiin paluun varmistaminen myös hoitojaksojen jälkeen. Suosituksessa todetaan hyvin hoidettujen mielenterveyspalvelujen parantavan kuntoutujien elämänlaatua ja vähentävän erikoissairaanhoidon kustannuksia. 8

10 Tuetun asumisen toimintaa ohjaavat suunnitelmat ja strategiat Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Asumista ja kuntoutusta Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja koskeva kehittämissuositus Erityisryhmien hyvä asuminen Tarveselvitys ja palvelustrategia vuoteen 2017 Kouvolan kaupungin päihdestrategia Mieli 2009 työryhmän ehdotukset mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:3. Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Suunnitelmasta toimeenpanoon vuonna Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:13 Kouvolan kaupunki, 2010 Kouvolan kaupunki, 2009 Toimintaa ohjaavia arvoja Kouvolan kaupungin toimintaa ohjaavat arvot ovat kaupunkilaisen paras, vastuullinen yhteistyö, tavoitteellisuus ja tehokkuus, rohkea uudistuminen sekä luotettavuus ja turvallisuus. Kaupungin arvot suhteessa tuetun asumisen toimintaan on kuvattu liitteessä (Liite 2). Lisäksi yleiset sosiaalialan eettiset ohjeet ohjaavat käytännön asiakastyötä. Sosiaalialan arvoja käsitellään mm. julkaisussa Sosiaalialan ammattilaisen eettiset periaatteet. Arki, arvot, elämä, etiikka. Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet (Talentia ry, Helsinki 2005). 3. ASIAKASPROSESSI 3.1. Palveluohjaus Tuetun asumisen uudet asiakkaat ohjautuvat palvelun piiriin pääasiassa joko aikuissosiaalityön tai muiden yhteistyötahojen kautta. Sosiaalityön kautta tuettuun asumiseen ohjautuvien uusien asiakkaiden kanssa tehdään sosiaalityössä tilannearvio ja palvelusuunnitelma, joiden pohjalta tuetun asumisen asiakkuus käynnistyy. Muiden uusien asiakkaiden kohdalla tilannearviosta ja siihen perustuvasta palvelusuunnitelmasta vastaa tuetun asumisen vastaava ohjaaja. Yksilöllinen palveluohjaus sisältää asiakkaan tilanteen selvittämistä, asiakkaan ohjaamista tarvittavien palvelujen piiriin, tarvittavan verkoston kokoamista sekä asiak- 9

11 kaan tilanteen seurantaa ja säännöllistä arviointia. Vastuu asiakkaan kokonaistilanteen arvioinnista sekä yhteistyöverkoston kanssa työskentelystä on asiakaskohtaisesti joko aikuissosiaalityössä sosiaaliohjaajalla tai sosiaalityöntekijällä tai tuetussa asumisessa vastaavalla ohjaajalla tai ohjaajalla. Palveluohjauksellinen työote on osa tuetun asumisen ohjaajien työtä: asiakkaan tuen tarvetta arvioidaan osana ohjaustyötä. Tarvittaessa neuvotaan ja ohjataan asiakasta tarvitsemiensa palvelujen hakemisessa sekä seurataan niiden käynnistymistä ja toteutumista Yhteistyötahot Tuetun asumisen asiakkaaksi ohjaudutaan pääasiassa eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kautta. Myös omaiset ja läheiset tai kolmannen sektorin toimijat voivat ottaa yhteyttä asiakkaan tuen tarpeeseen liittyen. Tuetun asumisen yhteyshenkilönä toimiva työntekijä vastaanottaa yhteydenotot uusista asiakkaista. Tuetun asumisen toiminnan lähtökohtana on tiivis yhteistyö sekä palvelun piiriin ohjaavien tahojen että asiakaskohtaisesti muiden toimijoiden kanssa. 10

12 PALVELUN PIIRIIN OHJAAVIA TOIMIJOITA JA YHTEISTYÖTAHOJA Aikuissosiaalityö Psykiatrian poliklinikka Psykiatrinen sairaala Erityisryhmien asumispalvelut, palveluohjaaja Asumispalveluyksiköt (kaupungin omat yksiköt sekä ostopalveluyksiköt) A-klinikan katkaisuhoitoasema/sosiaaliohjaaja Työvoiman palvelukeskus Seurakuntien diakoniatyö Työ- ja toimintakeskukset Päivätoimintayksiköt Kotihoito Vammaispalvelut Lastensuojelu Nuorisopsykiatrian poliklinikka Omaiset ja läheiset Suurin osa tuetun asumisen asiakkaista ohjautuu palvelun piiriin aikuissosiaalityön, erityisryhmien asumispalvelujen, katkaisuhoitoaseman sosiaaliohjaajan, psykiatrisen sairaalan, psykiatrian poliklinikoiden, Työvoiman palvelukeskuksen, vammaispalvelujen sekä seurakuntien diakoniatyön kautta. Näiden yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetaan myös yhteisiä kotikäyntejä asiakkaan tilanteen arvioimiseksi. Tarvittaessa palvelujen piiriin ohjausta tapahtuu myös toisin päin: asiakkaan tarpeiden mukaan tuetun asumisen asiakasta ohjataan yhteistyötahojen palvelujen piiriin. 11

13 Asiakaskohtaisesti yhteistyötä tehdään palvelun piiriin ohjaavien viranomaisja muiden tahojen lisäksi mm. seuraavien toimijoiden kanssa: 3.3 Asiakkaan palveluprosessin kuvaus 1) Yhteydenotto Asiakasprosessi lähtee liikkeelle asiakkaan tarpeesta, joka voi tulla esiin asiakkaan itsensä, työntekijöiden tai omaisten tai läheisten kautta. Uusista asiakkaista yhteydenotot on keskitetty tuetun asumisen yksikössä vastaavan ohjaajan käsiteltäviksi. Yhteydenottovaiheessa voi joskus riittää myös nopea asian käsittely ja neuvonta. Useimmiten yhteydenotto johtaa kuitenkin asian tarkempaan selvittelyyn: alkutietojen perusteella tehdään alustava tilannearvio ja sovitaan jatkotyöskentelystä. Tilannearviota varten sovitaan kartoituskäynti tai ohjataan tarvittaessa oikeaan paikkaan, jos tuettu asuminen ei vastaa asiakkaan tuen tarpeeseen. Kaikki yhteydenotot eivät suoraan johda asiakkuuden alkamiseen. 12

14 2) Asian vireilletulo Vastaava ohjaaja kirjaa asian vireilletuloon liittyvät tiedot ja aloittaa selvityksen asiakastietojärjestelmässä. 3) Tilannearvio Tuetun asumisen asiakkuus alkaa kartoituskäynnillä, jolla tehdään tilannearvio. Tilannearviota tehdessä käydään läpi asiakkaan yleistä elämäntilannetta eli arkeen ja asumiseen, terveydentilaan ja toimintakykyyn, päihteidenkäyttöön, sosiaalisiin suhteisiin, taloudelliseen tilanteeseen, työhön ja opiskeluun sekä palvelujen käyttöön liittyviä asioita. (Tilannearvion pohja, Liite 3.) Asiakkaan tuen ja palvelujen tarvetta selvitetään yhteistyössä asiakkaan ja tarvittavien muiden tahojen kanssa. Kartoituskäynti tehdään usein asiakkaan kotona, jolloin kokonaistilannetta on helpompi arvioida. Tilannearvio voidaan tehdä myös muualla, esimerkiksi psykiatrian poliklinikalla tai sosiaalipalvelutoimistossa. Tyypillisesti tilannearviossa ovat mukana asiakas, tuetun asumisen vastaava ohjaaja, tuetun asumisen ohjaaja sekä asiakasta palvelun piiriin ohjaava taho. Omaiset ja läheiset voivat olla myös mukana tilannearviossa. Asiakkaalta pyydetään suostumus siihen, että viranomaiset voivat vaihtaa tarpeellisia tietoja siinä määrin, mikä on tuen ja palvelujen järjestämisen kannalta tarpeellista. Yhteistyö ja tietojenvaihto on tärkeää, jotta asiakasta pystytään ohjaamaan ja tukemaan mahdollisimman monipuolisesti ja tarpeiden mukaisesti. Tilannearvio johtaa tuetun asumisen asiakkuuden alkamiseen tai muiden palvelujen piiriin ohjaamiseen. 4) Palveluiden suunnitteleminen ja asiakassuunnitelmat Palvelusuunnitelma Asiakkuuden alkuvaiheessa laaditaan palvelusuunnitelma yhteistyössä asiakkaan ja tarpeellisen verkoston kanssa. Palvelusuunnitelma perustuu asiakkaan kanssa tehtyyn tilannearvioon ja sisältää suunnitelman asiakkaan tarvitsemista palveluista, asiakkaan tavoitteista ja keinoista niiden saavuttamiseksi. Palvelusuunnitelmassa sovitaan myös yhteistyöstä eri tahojen kanssa ja suunnitelman seurannasta. Tuetun asumisen puolelta nimetään asiakkaalle omaohjaaja, joka pääsääntöisesti on asiakkaan asioissa mukana. Palvelusuunnitelmassa ei päätetä asiakkaalle annettavista palveluista. Palvelusuunnitelman laatimisesta vastaa asiakkaan tilanteesta riippuen joko aikuissosiaalityön tai tuetun asumisen edustaja. Tuetun asumisen suunnitelma Tuetun asumisen suunnitelma laaditaan asiakkaan kanssa asiakkuudenkäynnistymisen jälkeen. Suunnitelma on muokattavissa asiakkaan yksilöllisen tilanteen mukaan. Tuetun asumisen suunnitelman tekemisestä vastaa asiakkaan omaohjaaja. Suunnitelman tarkoituksena on toimia asiakkaan ja ohjaajan välisenä työvälineenä, jossa voidaan sopia 13

15 esimerkiksi käytännön asioista kuten yhteydenpidosta, asiakkaan konkreettisista tuetun asumisen tavoitteista ja niiden seurannasta. Suunnitelman tavoitteena on selkiyttää asiakkaalle omia tavoitteitaan sekä auttaa asiakasta ymmärtämään tuen tarvettaan ja kuntoutumistaan. 5) Viranomaispäätös palvelun myöntämisestä tai kielteinen päätös Virallinen päätös asiakkuuden myöntämisestä tai kielteisestä päätöksestä tehdään asiakastietojärjestelmässä. Viranomaispäätöksen tekee tuetun asumisen vastaava ohjaaja, joka toimittaa päätöksen tiedoksi asiakkaalle. Asiakkuus myönnetään toistaiseksi voimassaolevaksi tai määräaikaiseksi asiakkaan yksilöllisen tilanteen mukaan. 6) Palvelun toteuttaminen Voimassaolevan asiakkuuden aikana asiakas saa tukea ja ohjausta sen mukaan, mitä asiakkaan kanssa yksilöllisesti on suunniteltu. Tilanteiden ja asiakkaan voinnin muuttuminen sekä asiakkaan omat toiveet huomioidaan asiakastyössä. Työskentelyvaiheessa seurataan asiakkaan tilannetta jokaisella tapaamisella. Ohjauskäynnit ja oleelliset huomiot asiakkaan tilanteesta kirjataan asiakastietojärjestelmään. 7) Arvioiminen Asiakkaan kokonaistilannetta arvioidaan säännöllisin väliajoin asiakkaan tilanteen mukaan. Asiakaskohtaisesti sovitaan arvioinnista asiakkaan ja tarvittavan verkoston kanssa. Palvelusuunnitelma tarkistetaan vähintään kerran vuodessa, jos asiakkaan tilanteessa ei ole tapahtunut erityistä muutosta. 8) Asiakkuuden päättyminen Asiakkuus päättyy useimmiten asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa: tuetun asumisen palvelu ei enää riitä vastaamaan asiakkaan tuen tarpeeseen tai asiakas on kuntoutunut niin, ettei enää tarvitse ulkopuolista tukea. Joissain tapauksissa asiakas itse haluaa lopettaa palvelun. Asiakas on mukana palvelun päättämisessä ja tietoinen tuen loppumisesta. Tarvittaessa tiedotetaan myös asiakkaan verkostolle asiakkuuden päättymisestä. Asiakkuus päättyy joissain tapauksissa ilman, että asiakas on mukana, esimerkiksi tilanteessa, jossa asiakasta ei ole tavoitettu yhteydenotoista huolimatta. Tällöin asiakkuuden päättymisestä ilmoitetaan kirjeitse asiakkaalle ja tarvittaessa asiakkaan verkostolle. 14

16 4. TOIMINTAMUODOT Tuettu asuminen on määriteltävissä asiakkaan saaman tuen sisällön, tuen määrän ja asiakkuuden keston mukaan neljäksi erilaiseksi tuen muodoksi. Suurin osa tuetun asumisen asiakkaiden saamasta tuesta on toimintakykyä edistävää ja toimintakykyä ylläpitää tukea. Asiakkuuden aikana yhden asiakkaan saama tuki voi olla useampaa eri tuotetta asiakkaan voinnin ja tilanteen mukaan. Asiakkuus voi alkaa esimerkiksi intensiivisellä kotiuttamisen tuella asiakkaan muutettua palveluasumisesta itsenäisesti asumaan. Asiakkaan vähitellen kuntouduttua tuki muuttuu toimintakykyä edistäväksi tueksi. Lopulta asiakas saattaa selviytyä arjessa hyvinkin itsenäisesti, jolloin harvakseltaan toteutetut seurantakäynnit riittävät asiakkaan tueksi. Intensiivinen kotiuttamisen tuki Intensiivisellä kotiuttamisen tuella tarkoitetaan asiakkaan psykososiaalista kuntoutusta asiakkaan kotiutuessa psykiatrisen sairaalahoidon jaksolta, päihdepalveluista (esim. katkaisuhoito, kuntouttava laitoshoito) tai asiakkaan muuttaessa palveluasumisesta itsenäisempään asumismuotoon. Kotiutumisvaiheessa pyritään vastaamaan asiakkaan tuen tarpeeseen mahdollisimman pian ja intensiivisesti. Toimintakykyä edistävä tuki Toimintakykyä edistävää tukea on asiakkaan säännöllinen ohjaus arjenhallinnassa: ruoanlaitto, siivous ja muut kodin askareet, asiakkaan osallisuuden vahvistaminen ja tuki asioimisessa (esim. virastot, lääkäri, kauppa-asiointi, virike- ja ryhmätoimintoihin tutustuminen ja muu kodin ulkopuolinen toiminta), asiakkaan neuvonta itsestä huolehtimiseen ja kuntoutumiseen liittyvissä asioissa, esim. terveys, liikunta, päihteettömyyteen tukeminen ja henkinen tuki. Toimintakykyä edistävän tuen tavoitteena on mahdollistaa jatkossa asiakkaan itsenäinen suoriutuminen niissä asioissa, joita asiakas ohjaajien tuella harjoittelee. Ylläpitävä tuki Ylläpitävä tuki on tyypillisesti kestoltaan pitkäaikaista tukea. Asiakkaan luo tehdään säännöllisesti kotikäyntejä, mutta asiakas ei varsinaisesti kuntoudu. Asiakkaan toimintakykyä pyritään ylläpitämään säännöllisten ohjauskäyntien avulla. Ylläpitävän tuen asiakkaita ovat esimerkiksi pitkään psyykkisesti sairastaneet, joiden toimintakyky todennäköisesti tulevaisuudessa pysyy ennallaan tai heikentyy ikääntymisen ja psyykkisen sairauden myötä. 15

17 Seurantatuki Seurantatukea ovat asiakkaan kanssa ennalta sovitut tapaamiset, joita tehdään harvakseltaan asiakkaan tilanteen seuraamiseksi. Varsinaisia konkreettisia tavoitteita toiminnalle ei ole tai asiakas ei sitoudu asetettuihin tavoitteisiin. Asiakkaan vointia ja tilannetta seurataan ohjauskäyntien avulla, jotta tilanteen muuttuessa pystytään ohjaamaan asiakasta tarvitsemansa avun ja palvelujen piiriin. Seurantatukea saava asiakas voi olla esimerkiksi tukiasunnossa asuva päihdeasiakas, joka tarvitsee seurantakäyntejä asumisen turvaamiseksi. Seurantatukea saavat myös asiakkaat, jotka suoriutuvat pääasiassa itsenäisesti arjesta ja asioiden hoidosta, mutta tarvitsevat harvakseltaan seurantakäyntejä, joilla saavat tukea ja ohjausta. 5. KÄYTÄNNÖN ASIAKASTYÖ Tuetun asumisen asiakastyö sisältää sekä ohjauskäyntejä asiakkaan kotona että kodin ulkopuolella. Tuetun asumisen toiminnan lähtökohtana on pyrkiä mahdollisimman asiakaslähtöiseen toimintaan ja viedä palvelua lähelle asiakasta. Tyypillisesti ohjauskäynti kestää tunnin verran. Asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja ennakoimattomat, muuttuvat tilanteet aiheuttavat ohjauskäyntien keston vaihtelun. Ohjauskäynnin kesto voi vaihdella suuresti, 15 minuutin lyhyestä tapaamisesta joskus useampaan tuntiin. Kotikäynti on asiakkaan kotona tehtävää ohjaustyötä, kuten asiakkaan ohjausta kodinhoidollisissa tehtävissä. Kotikäyntien tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä omatoimisuuden lisääminen ja ylläpitäminen. Kotikäyntien aikana seurataan lisäksi asiakkaan tilannetta ja vointia. Kotikäynti auttaa usein antamaan realistisemman kuvan asiakkaan kokonaistilanteesta ja toimintakyvystä kuin tapaaminen kodin ulkopuolisessa ympäristössä. Asiakkaan omassa kodissa työskenneltäessä on tärkeää huomioida asiakkaan yksilöllisyys, yksityisyys ja itsemääräämisoikeus. Asiakkailla on oikeus asua ja elää omalla tavallaan, mitä työntekijän on muistettava huomioida asiakastyössä. Kotikäyntien määrä suunnitellaan asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan, mutta tyypillisesti tuetun asumisen asiakas tarvitsee 1-2 kotikäyntiä viikossa tai harvemmin. Kodin ulkopuolinen ohjauskäynti on muualla kuin asiakkaan kotona tapahtuvaa ohjaustyötä, esim. asiakkaan kanssa tutustumista viriketoimintaan tai sellaisten asioiden hoitamista, joita asiakas ei yksin saa hoidettua. Esimerkiksi virastoissa asiointi tai lääkärissä käynti voi psyykkisesti sairaalle tai päihdeongelmaisella asiakkaalle olla vaikeaa hoitaa itsenäisesti. Ohjaaja voi myös toimia linkkinä toisen viranomaisen ja asiakkaan välillä, jotta asiakas ymmärtää käsitellyt asiat ja tulee ymmärretyksi. Asiakas voi lisäksi tulla sovitusti tulla tuetun asumisen toimitiloihin, jolloin voidaan esim. ohjata etuuksien hakemisessa tai selvittää asiakkaan asioita. 16

18 Sovittujen ohjauskäyntien lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus tarpeensa mukaan olla virka-aikana puhelimitse yhteydessä henkilökuntaan. Tuetussa asumisessa ei ole käytössä puhelinaikaa, minkä asiakkaat ovat kokeneet joustavana ja turvallisuudentunnetta tuovana toimintatapana. Monet asiakkaat ovat kertoneet pelkästään tiedon siitä, että työntekijöihin voi tarvittaessa ottaa yhteyttä, helpottaneen heidän oloaan Ohjauskäyntien sisältö Asiakastyön lähtökohtana on asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen. Tuetun asumisen ohjaajien tuki sisältää seuraavat kokonaisuudet: - PALVELUJEN PIIRIIN OHJAUS: asiakkaan tarvitsemien palveluiden piiriin ohjaaminen ja niiden toteutumisen seuranta (esim. siivouspalvelu, kotihoito, ateriapalvelu, talous- ja velkaneuvonta, päihdepalvelut, tukihenkilötoiminta, kuljetuspalvelu, kuntouttava työtoiminta tai sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta) - TALOUDELLISISSA ASIOISSA OHJAUS: rahankäytön suunnittelussa, laskujen maksussa tai pankkiasioinnissa ohjaaminen, asiakkaalle kuuluvien etuuksien hakemisessa ohjaus, esim. toimeentulotuki, hoitotuki, asumistuki - ASIOINNISSA TUKEMINEN: esim. lääkärissä, apteekissa, kaupassa ja virastossa asiointi tai muu sellainen asioiden hoito, mitä asiakas ei itsenäisesti pysty hoitamaan - TUKI SOSIAALISTEN SUHTEIDEN LUOMISEEN JA YLLÄPITÄMISEEN: henkinen tuki, keskustelu, asiakkaan rohkaisu muiden ihmisten kohtaamiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen - KODIN ULKOPUOLISEEN VIRKISTYSTOIMINTAAN OHJAAMINEN JA AKTIVOI- MINEN: tiedottaminen erilaisista vaihtoehdoista, mm. ryhmätoiminnat, eri tahojen järjestämät retket ja tapahtumat, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivätoimintapaikat sekä harrastukset, asiakkaan kanssa tutustuminen em. toimintoihin - ARJENHALLINNAN TAITOJEN HARJOITTELU: arjen asioiden harjoittelu ja tekeminen ohjaajan tuella esim. siivous ja pyykkihuolto, ruoanlaitto ja ravitsemus, itsestä huolehtiminen, vuorokausirytmi - ASIAKKAAN TILAN SEURANTA JA ARVIOINTI: asianmukainen toiminta asiakkaan tilanteen tai voinnin muuttuessa, yhteydenotto tarvittaviin tahoihin asiakkaan tilanteen mukaan 17

19 Tuetun asumisen toimintaan eivät sisälly seuraavat kokonaisuudet: - hoidolliset tehtävät ja toimenpiteet, henkilökohtainen avustaminen - lääkityksestä huolehtiminen (lääkkeenjako annostelu, reseptien uusinta) - kuljetuspalvelu, siivouspalvelu tai ateriapalvelu (tarvittaessa asiakasta ohjataan em. palvelujen piiriin) - taloudellinen apu (toimeentulotuki, maksusitoumus) - terapia Jos asiakkaan toimintakyky on rajoittunut niin, ettei hän pysty ohjattuna suoriutumaan itsestä huolehtimiseen tai asioidensa hoitamiseen liittyvistä tehtävistä, asiakkaan kanssa aloitetaan muiden tarvittavien palvelujen mahdollisuuksien selvittäminen (esim. kotihoito, vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu, henkilökohtainen avustaja tai palveluasuminen) Ryhmätoiminta Ensisijaisesti tuetun asumisen asiakkaita ohjataan jo ennestään tarjolla oleviin mielenterveys- ja päihdekuntoutujille suunnattuihin virike- ja ryhmätoimintoihin. Tuetussa asumisessa on kuitenkin mahdollista järjestää asiakkaiden tarpeiden mukaisia toimintoja, jos olemassa olevat palvelut eivät vastaa asiakkaiden tarpeeseen. Oman toiminnan järjestettävien ryhmien kohderyhmänä ovat ne tuetun asumisen asiakkaat, jotka eivät jostain syystä pysty osallistumaan muihin tarjolla oleviin virike- ja ryhmätoimintoihin. Tuetun asumisen yksikössä toteutettiin sairaanhoitajan vetämänä erilaisia toiminnallisia ja vertaistuellisia ryhmätoimintoja kokeiluluonteisesti syys- ja kevätkaudella Jatkossa yksikön sairaanhoitajan työnkuva keskittyy asiakasvirran hallintaan, tilannekartoituksiin ja palvelusuunnitelmiin, ryhmätoiminnan ja verkostoyhteistyön koordinointiin sekä konsultaatioon. Asiakkaiden tarvitseman virike- ja ryhmätoiminnan järjestäminen tulee osaksi tuetun asumisen ohjaajien asiakastyötä. 5.3 Omaisten ja läheisten ryhmä Lähistupa Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelujen kehittämisen myötä on noussut esiin myös kuntoutujien läheisten tuen tarve. Mielenterveys- ja päihdeongelmat vaikuttavat kuntoutujan lisäksi tämän lähipiiriin, joten Kouvolan yhteispäivystys- ja kriisikeskushankkeen aikana keväällä 2011 kootun alatyöryhmän tuotoksena aloitettiin vertaistukea tarjoavan ryhmän suunnittelu. Lähistupa -niminen läheisten ryhmä kokoontuu tuetun asumisen tiloissa, ja toteutetaan yhteistyössä alueen kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistyössä kaupungin kanssa toimintaa järjestämässä ovat Anjalankosken A-Kilta ry, Pohjois-Kymen A-kilta, Irti Huumeista ry, Mieli Maasta ry, Inksan Klubitalo sekä kokemusasiantuntijakoulutuksen saaneet kokemusasiantuntijakuntoutuja ja omainen. Lähistuvan toiminta käynnistyi vuoden 2012 alussa. Ryhmä on kaikille mielenterveysja päihdekuntoutujien läheisille avoin ja kokoontuu säännöllisesti kahden viikon välein. Toiminnan tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen palveluna tukea ja apua sitä tarvit- 18

20 seville mielenterveys- ja päihdekuntoutujien omaisille. Ryhmänvetäjinä toimivat tuetun asumisen ohjaaja ja kolmannen sektorin toimija. Toiminnalla pyritään tavoittamaan vertaistukea tarvitsevia mielenterveys- ja päihdekuntoutujien läheisiä. Vertaistuen lisäksi ryhmässä on saatavilla tietoa palveluista ja tukimuodoista. Uuden toiminnan käynnistämisessä haasteellista on ollut tavoittaa tukea ja neuvoja tarvitsevia mielenterveys- ja päihdekuntoutujien läheisiä. Lähistuvan toiminnasta on tiedotettu aktiivisesti mm. esitteiden ja lehtijuttujen kautta, ja toiminnan kehittämistä ja siitä tiedottamista jatketaan. 5.4 Moniammatillinen yhteistyö Moniammatillinen yhteistyö on oleellinen osa tuetun asumisen toimintaa. Tuetun asumisen ohjaajien tuki on usein vain yksi osa asiakkaan tukiverkostoa, jolloin yhteistyö on todella tärkeää. Asiakkaalta kysytään asiakkuuden alkuvaiheessa suostumus yhteistyöhön ja tietojenvaihtoon. Yhteisistä käytännöistä sovitaan asiakkaan verkostojen kanssa, jotta selkiytetään työnjakoa, vastuita ja edistetään tiedonkulkua. Sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisyhteistyön lisäksi asiakkaan läheisten ja omaisten kanssa tehdään yhteistyötä asiakkaan niin halutessa. 6. KÄYTÄNNÖN TYÖN TOIMINTAPOJA 6.1 Työparityöskentely yksin työskentely Asiakkaan luo tehtävät kotikäynnit toteutetaan usein kahdella työntekijällä. Fyysisen tai henkisen väkivallan uhka, psykoottiset asiakkaat, asiakkaan asuinympäristöön liittyvät tekijät sekä päihtyneet ja sekavat asiakkaat ovat työturvallisuuden kannalta riskejä, jotka on huomioitava asiakastyössä ja sen suunnittelussa. Uusien asiakkaiden luo tehtävillä kotikäynneillä on mukana kaksi työntekijää. Kun asiakkuus on käynnistynyt, työntekijät ja asiakas ovat tutustuneet paremmin eikä tiedossa ole uhkatekijöitä, voi ohjaaja tehdä kotikäyntejä myös yksin. Työparimallia hyödynnetään turvallisuussyiden lisäksi myös tilanteissa, joissa tarvitaan uutta tai toisenlaista näkökulmaa asiakkaan tilanteeseen. Esimerkiksi pitkäkestoisten asiakkuuksien arvioimiseen voi osallistua toinen työntekijä, tai tuetun asumisen sairaanhoitajaa voidaan konsultoida mielenterveys- ja päihdeasioissa ja asiakkaan tilanteen arvioinnissa Omaohjaaja-malli Tuetun asumisen asiakkuuden alkuvaiheessa nimetään asiakkaan tilanteen mukaan yksi tai kaksi omaohjaajaa. Omaohjaajan tehtävänä on perehtyä asiakkaansa tilanteeseen ja toimia vastuutyöntekijänä asiakkaan asioissa. Asiakas tietää tällöin, kehen työntekijään voi tarvittaessa ottaa yhteyttä. Omaohjaaja vastaa asiakkaan kanssa tuetun asumisen suunnitelman tekemisestä ja kutsuu tarvittaessa koolle yhteistyötahot verkostopalaveria varten. 19

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Työryhmäraportti 31.3.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Räätäli-projekti 2005 2008

Räätäli-projekti 2005 2008 Räätäli-projekti 2005 2008 Arvioinnit Mari Tuomainen Kirsi Purhonen Tyynelän Kehittämiskeskus SISÄLLYS Johdanto...3 Kuntoutuja vai työnhakija? Päihdeasiakkaan tukeminen työllistämisen kontekstissa. Pro

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

GEMENSAM MORGONDAG - YHDESSÄ HUOMISEEN. Pietarsaaren seutukunnan päihdestrategia 2008-2010 Jakobstads regions rusmedelsstrategi 2008-2010

GEMENSAM MORGONDAG - YHDESSÄ HUOMISEEN. Pietarsaaren seutukunnan päihdestrategia 2008-2010 Jakobstads regions rusmedelsstrategi 2008-2010 GEMENSAM MORGONDAG - YHDESSÄ HUOMISEEN Pietarsaaren seutukunnan päihdestrategia 2008-2010 Jakobstads regions rusmedelsstrategi 2008-2010 Sisältö LÄHTÖKOHDAT...2 MÄÄRITELMÄT...3 Paikallinen alkoholipolitiikka

Lisätiedot

JOHDANTO...4 2 VAMMAISUUS JA VAMMAISPOLITIIKKA...6 3 TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN, VIESTINTÄ...12 4 ESTEETTÖMYYS...14 5 ITSENÄISEN ELÄMÄN TUKEMINEN...

JOHDANTO...4 2 VAMMAISUUS JA VAMMAISPOLITIIKKA...6 3 TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN, VIESTINTÄ...12 4 ESTEETTÖMYYS...14 5 ITSENÄISEN ELÄMÄN TUKEMINEN... SODANKYLÄN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007 2009 SISÄLTÖ JOHDANTO...4 2 VAMMAISUUS JA VAMMAISPOLITIIKKA...6 3 TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN, VIESTINTÄ...12 4 ESTEETTÖMYYS...14 4.1 Kaavoitus ja ympäristörakentaminen...14

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA KAIKKI YHDESSÄ EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA EURAN KUNNAN SOSIAALITOIMEN JULKAISUJA 2006 2 EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN VISIO Vammaiset kunnan asukkaat ovat tasavertaisia muiden kuntalaisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot