ru"pg$.slinkhi Perinnfln sflflnniit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ru"pg$.slinkhi Perinnfln sflflnniit 4.11.1983"

Transkriptio

1 NEN R.Y:N JASENLEHTI

2 ru"pg$.slinkhi Miten asiakas saadaan maksamaan parernmin? T?imii on kysymys, johon perintatydte tekeve joutuu joka piiivii etslmaan vastausta. PelkastAan saatavan eraentymis n vetoaminen ei aina riita vastaukseksi. Juridisesti saatava voi olla hyvinkin selva. Asiakas voi olla myyjan tarkee piirimyyja tai satunnaisesti ostava kuluttaja. Onkohan sama asiakas yht?i tiirkeii myds kilpailevalle velkojalle? Miten asiakas on hoitanut veronsa? Kulloinenkin tilanne vaikuttaa siihen, kuinka tiukasti asiakasta on perittava. Viime aikoina kiinnostus perintaa kohtaan on selvdsti kasvanut. Perintaan erikoistuneita perimistoimistoja on perustettu eri puolille Suomea. Vanhat toimistot ovat lisanneet ja parantaneet palvelujaan. Luotonvalvontaan ja perintaan tarkoitettuja ATKsovelluksia kehitetaan jatkuvasti sekii pienille etta suurille massoille. Tarkein voimavara perintaprosessissa on kuitenkin yrityksessa perintetydta tekeva henkild. Hanen osaamiseensa kannattaa investoida. Kuluvana syys- ja talvikautena on jarjestetty ja jerjestetaan useita perlntaaiheisia kursseja ja seminaareja. Jiirjest?ijinii on mm. perimistoimisto, kauppakamari ja pari koulutusyritysta. Jokainen tilaisuus tarjoaa osanottajille seke hyddyllista etta mielenkiintoista tietoa perintatydsta ja perintaa tukevista palveluista. Monien koulutustilaisuuk- Perinnfln sflflnniit sien jdrjestiiminen nain lyhyel- 1e aikaviilille ei kuitenkaan ole mydnteista. Voimavarojen k?iyttd olisi tehokkaampaa, jos koulutuksen jiirjestaminen olisi koordinoitua. Koordinointitehtava sopisi Luottomiehet - Kreditmdnnen r.y: lle, silla vhdistyksemme tarkoitus on edistea perintaalan tuntemusta ja kehitvsta. Tehteva on vaativa. Siina onnistuminen edellyttad vakavaa asraan paneutumista. Olkoonpa yrityksen perinta hoidettu kuinka hyvin tahansa, saatavlen taytantddnpano vaikuttaa ratkaisevasti perinnen kokonaistulokseen. Tiimd ei tietysti koske sitli osaa saatavista, joka peritaan ulosottoon turvautumatta. Perintetoimi on voitu jarjestaa yrityksessa "viimeisen paelle", mutta saatavan Jouduttua ulosottoon asia jae sananmukaisesti herran haltuun. PerintAprosessissa viranomarsten taytentodnpanoa ei ole kehitetty nykyaikaiselle tasolle. Yksityisoikeudellisten saatavien kasittelyaika ulosottopiireissa on hitaampaa kuin verojen kesittelyaika. Kun vuosina ulosottopiireihin vireilletulleista veroasroista oli vuonna 1976 saapuneiden ja vielii vireillii olevien asioiden osuus 0,270, on vastaava luku yksityisoikeudellisten saatavien osalta3,9 70, Rohkenen olettaa, etta yksityisoikeudellisten saatavien perinnan kasittelyajassa on merkittavia eroja eri kaupunginvoudinvirastojen ja nimismiespiirien viilillii. Tdh?in olisi saatava ensimmsiseksi korjaus. Velallisen elinkeinotuloa ei voida tiillii hetkella ulosmitata. Elokuussa 1983 ensimmdisen mietintdnsa jattanyt ulosottolakitydryhma esittee, etta paasaanndn mukaan ammatinharjoittajan, liikkeenha,rjoittajan tai muun yrittejen urakkasopimuksen, hankintasopimuksen, kuljetussopimuksen tai muun vastaavan sopimuksen perusteella saamasta tulosta voitaisiin ulosmitata 20 prosenttia. Toivomme asian kiireellista ja mydnteista kasittelemista. Marraskuun varsinaisessa syyskokouksessa kiisitell?iiin yhdistyksen hallituksen esitys yhdistyksen nykyisten saanto- Jen muuttamiseksi. Eriiden uudelleenryhmittely- ja teknisten muutosten lisaksi seentdihin ehdotetaan muutamia asiamuutoksia. Hallituksen paatdsvaltaisuuden alarajaa ehdotetaan alennettavaksi kuudesta viiteen. T?illaisessa vapaaehtoisessa yhdistyksesse on silloin tall6in ollut vaikeuksia saada hallituksen kokoukseen tydaikana tai tyctajan Jalkeen vaadittavaa kuutta jiis nta. Viiden jasenen koollesaamlseen on huomattavasti suuremmat mahdollisuudet. Viisikin paikalla olevaa jesenta muodostaa hallituksen ene mmistdn. Paatdkseen vaadittaisiin ehdotuksen mukaan aina vahintean neljdn jiisenen yksimielisyys. Nykyisten sadntdjen mukaan sihteeri, rahastonhoitaja ja kerhomestari on valittava hallituksen keskuudesta. SAantdehdotuksen mukaan sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita hallituksen ulkopuolelta. Erillista kerhomestaria ei enaa tarvittaisi. Hiinelle kuuluvat tehtavat voisi hoitaa yhdistyksen sihteeri. Yhdistyksen ulkopuolelle niikyvana muutoksena ehdotetaan yhdistyksen nimen muuttamista Luottoala r.y:ksi. Hallitus katsoo sen vastaavan hyvin yhdistyksen nykyisen Jasenkunnan koostumusta. Uusi nimi kertoo myds sen alan, jolla yhdistys ja sen jasenet tolmlvat. Risto Suviala Hallituksen puheenjohtaja

3 Tiedotustutkimusten mukaan suomalaiset pitavet sanomalehtia tarkeimpana joukkotiedotusvalineene ja lukevat niite enemman kuin muut kan- Sanomalehdistii on talouselflmflssf ETSIJA, VAHTIKOIRA, KESKUSTELIJA sat. "Monien lahjontatapausten vuoksi luottamus piiiittiijiin ja yritysjohtajiin on liorjunut", Helsingin Sanomien taloustoimituksen'esimies, oemokraatusen "^l*,*:?.,":" "TJ.TI::?.Y: KesKusretun 1 ;;ii;;' v;:;;'k"";";;;;h toimittaja Lauri Helve sanoo. k.;k;;,.i;-;;;-;av,vv'?.i "Lehdisliin ja elinkeinoeliimiin keskustelu ei kuitenkaan saisi katketa ven mukaan repiii byrokrati- - riidoista huolimatta." asta julkiseen keskusteluun Helve puhui yhdistyksen kokouksessa hankkeita ennen kuin byrokratia sita itse,haluaa na, kansa taruitsee lehtimiehia herkkii: Kaikenlaiset kulhiat Helven mielesta toimirtan."-t:l::" 111t]I:1-u.u.trsvarnu kiiyttaakseen valtaansa polii- saavat helposti palstatilaa. jien ei kannata olla pikku 1-rioii:l:ti^J,:.l"JT::^1"tjl;..^.^ ^ tikkojen yli. Tama johtuu siitd, ettii me tysten johtajien painostukses- Jos JoKu naluaa peruslaa Heive ianoo, etta toimitta- lehdissi pelkiizimme niiiden t" huolirtain. "koska emme ::,11-"t:l,tii:.{1k:T.TIjl jat tekevat tyiitaan terkeene ihmisten sanomassa kenties voi odotraa, eua jonkun piell!:'l::,l'jl:^^t^1p3liflfli i btana v;ltiojarjestelmaa: olevankin aineksia,jotka myd- nen yrityksen toimitusjohtalaan l(ertoessaan hankkeesta,, \ill?r1t111,.1y:i:"t Ttl- iil,i" :];#*':ll".,il,.jfill;'; - l""tili1,',"'ix'jlilil"'jf'i:,: i:il,i,];;:i3#l,x?t*:' l^'l'l"lit:l ^1i::''. 1"1i.1^l1i kuitenkin." tysjohtajiin 6n nyt uahin hor- dumme tiillaiseen 'taloudellifi:i f:jffi"'."'"1j3:#t"t3j; mieresta junut."',"1-"1"t':?;'#;ilen ;",:l,,,x"lllil,'illx"j., "'""" larsjarj sror u"]ll""]l tlttl tehdasta saa rakenlaa sen ei saa olla tuomiovaltaa. x,ot::,-,_h"i,l?,.1- _yl:l,t,.;;:::l'il:l"i;l?#,ff;,,:1 raloudeilinen Lehdistd voi kyllii nostaa i,li'ili,i.lhy,ljl_.ljil1 -ol:-:::l:'i- ^ jl:::1"111tj:l:- valta niiile, joilie se kuuluu", painostus perusieilla. Helve kertoo pahtuma on ollut se' etta'u- t.lu. sanoo. Rdrdsherrata- i,ola1urn kuoliaaksi bok:n pazijohrajan. vuoritt:1,11 tenaessa ',julkaistu pa-utier" na rt"* [rl;;;- neuvos Viljo Luukan esiryktttlllii";.. ^,- tin kitloiua."an ",ir""t kiivaasti ja sestii Mainostajapiiivillii koime t"lllt1:l,:"--11?llll t"tsti saattaa muuttua uuii- vuotta sitten, jbsia teme sanoi :1t11 TliilTiil? 11::'l?1I sesta kannanotoksi. Lehtimiehen ohjeet vuodelta mm.: "Mieleitani on rajansa banomalenoen rarkottus el ole lir_k":::i y'.j: i:lli:::"#illi"',?1,31:xt:s:lf[- ;;"n"*;*ll.j]t[15:l ii?;#iixxl,#iili:: Li.il:.-'^11" -,i1"t,,^t:-l::l distolle paljon ajattelemisen tycin keskeisia periaaueita mainostaja tuniee tulleensa :1"-",1T::l -11T li^u-"i: illi aiheua. ilelsingin Sanomien ovat tietojen reheliisen hank- loukatukii, reagoikoon omalne tekevatjolaln aslan nyvak- toimittaiilla on Helven mu- kimisen ii iulkaisemisen va- la tarallaan." sl kaan huono omatunto siita. paus sekl aivostelun oikeus. "Noin suuren yrityksen etteivat he ottaneet todesta Lehtimiehen tyd perustuu lu- piinjohtajan piteisi jo tuntea Kulhiaa ja Sainiota, kun nii- kijoiden luottamukseen." lehdist6n toimintatavat ja JulkiSgn vallan md jo vuonna 1972 tulivat Lauri Helve kertoo esi- rooli", Helve sanoo. - -;;; '----- toimitukseen kertomaan pal- merkkejii 'taloudellisesta pai- VantlKOlfa jastuksistaan. nostuk;esta', jota monet y1; ,,'HJ.lTnr."ff'"'"",'ii,t; yil"i'l?j,::13:*1x?,",ftfi1 -YiIIi.:,,_:_:_ Helve nostaa vahtikoiran roo- viela kvdse sellaisten asioiden tdiin hankkimian luoaamalla yfllykset JUtKlsla lin lehdist<in tarkeeksi tehta- julkirui6on. Kokojupakkaon ilmoituksia tai koroitamalla. vlksi. Koska Suomessa polii- 31h"u11unut sen, ette suoma- miten terkee mainostilan q5- Lehdistii on Helven mukaan tikot ovat hallitsevana eliitti- lainen lehdistd on nyt hyvin taja yritys on. vahtikoira kaikille yrityksille. 4 aa

4 a mpaa kuin positiivisen. mutta sekin meidiin on ikiivii kyllii \ ritettava ldytaa." Oleellinen jutussa tirkein Yrit)ksiii kasittelevi?i juttuja luetaan Helven mukaan monella tavalla. Teksti, joka roimituksessa koetaan llihes mainokseksi yritykselle, saattaakin "vritysjohdon silmissa olla suorastaan katastrofl. toinen ja laadukas, maailman "Omaa yritystenne koske- tasokkaimpien joukossa. \ ia juttuja lukiessanne teidiin TAmdn pdivin suomalainen journalismi pitaisi siristaa silmianne, katioa lehtea kaukaa ja miettiii, on Helven mukaan kilttia ja kiihkotonta. Se mikd on oleellinen jutusta johtuu valir t\ va viesti ulkopuolisille. siitii, etta maan oleellisimmat ongelmat ja taistelut -los se ei ole ratkaisevasti virheellinen, huono ja vaara, on jo ohitetru. Kielikiista on rauhoittunut, kansalaissota r aan kenties jopa positiivinen, 'illoin juttu on kelvollinen. Teiddn ei kannata lukea rivejii liian tarkkaan, koska ette te niin tarkkaan lue muitakaan r ritl ksi?i koskevia juttuja." Uutistarjonta 4000 liuskaa peivesse Tydn tuloksena toimitukselle lahetetaen esimerkiksi kolmen liuskan uutisteksti. Lehteen tulee uutistarjontaa yli 4000 liuskaa paivessa: Yhdessa lehdessa on tekstia noin 200 liuskaa, siitekin vehint:ian puolet toimittajien itse hankkimaa ja kirjoittamaa. "Kun tdllainen 50 tunnin "Julkisuuden pitaa automaattisesti koskea porssiyrttyksiii. Miksi se ei silloin koskisi myds kaikkia suuria yrityksia? Yritykset ovat nykyaan siina mdirin valtion korkotukien ja infrastruktuurin rakentamisen vuoksi sidoksissa )'hteiskuntaan, kotikuntaansa ja tydntekijdiden kautta moniin perheisiin, ettei yritys pohdinnan tulos tulee toimittajan silmin eteen ja han katsoo voi pitiili yksityisyydestaan kiinni. Julkisuusvelvoite koskee mielestini kaikkia. " tia, aikasuhde tuntuu tolkut- sitd korkeintaan 2 l,/2 sekun- Helven mielesta on aivan tomalta. Energiaongelma olisi \ mmarrettavaa, etta yritykset ratkaistu, jos niimii projektiihmiset pantaisiin polkemaan haluavat itse kayde tiedotuskampanjaa omaksi edukseen. vesimyllyii: Toimituksessa me \,1urta lehdist6n niikokulma joudumme vakisin tekemaan on toinen: yritys yrittiia usein asiat mahdottoman paljon antaa itsestaan epetodellisen, nopeammin." r aillinaisen kuvan. "Meidan tehtavamme on \ rittda kaivaa oikeata tietoa. \egatiivisen tiedon kaivaminen on noin 25 kertaa vaike- "Keskustelu ei saisi katketa" Vaikka lehdistcjn ja talouseliim?in viilillii on riitoja. keskustelu ei Helven mielesti saisi koskaan katketa. Hiin ei halua viilien menevan niin huonoiksi. etta maksetut ilmoitukset korvaisivat keskustelun: Se olisi journalismin sairauden vakava merkki. Helve korostaa, etta Suomen lehdistd on vastuuntun- kayty, tasa-arvo saavutettu. "Ymparistdasiat saattavat tulevaisuudessa nousta informaatiosodan aiheeksi - oikeastaan sota on jo alkanut. Lehdiston luottamus elinkeinoelamaan ja valtaa pitaviin poliitikkoihin on horjunut niin paljon, etta vaihtoehtoihmiset saavat yha paremmin dinensd kuuluviin. Mutta ei Suomi tule tassakean sodassa kaatumaan." ll PERINTA 8., , Rantasipi Hyvinkli?i Kurssilla selvitetean kaytannon esimerkein, miten parhaiten onnistutaan saatavien perinnesse. Huomiota kiinnitetaen myos ennakkoturvaaviin toimenpiteisiin, vakuuskysymyksiin ja teytentoonpanoon. Osanottalat voivat jo ilmoittautuessaan esittaa luennoitsijoille osoitettuja kirjallisia kysymyksie. Suunnittsluioimikunta Asianajaja LiisaSvinhufvud, puheenjohtaja JaostooeellikkO Heikki Piiroinen Osastooeallikko Risto Suviala Osanottomaksu ia ilmoittautuminen Osanottomaksu on 1700 mk (Lakimiesliiton jesenet 1300 mk). Seminaari on tarkoitettu lakimiehille seka I i i ke-elaman vastuu isissa I uotto- ja peri ntatehtevisse toimiville henkil6ille. llmoittautuminen Duhelimitse tai osoitteella: LAKIMIESLIITON KOULUTUS- KESKUS, RautatielAisenkatu 6 A, HELSINKI ldhtien osoitteella: Uudenmaankatu 4-6, HELSINKI 12. Helven mielesta yrityksissa uhrataan kohtuuttoman paljon aikaa uutisaineiston suunnitteluun ja hiomiseen. Tiedotusprojektiin - suunnitteluun, toteutukseen Ja seurantaan - saattaa YritYksesse kulua 50 tydtuntia. LAKIMIESLIITON KOULUTUSKESKUS

5 Sylvester Perret Kredit asiantuntemuksen ja juhlamielen tukholmalainen tapahtuma Edellinen laaja esitelmako- Ruotsin johtava luottotietoyritys Soliditet Ab vietti 7S-vuotisjuhlaansa *;t'*-5::j::--?..;"0^'*l'.1:: Tukholmassa Samaan aikaan pidettiin laaja, erityisesti luot- JUntamenolneen I uknoimassa "syksyua siuoin luotro- totietoalan keskeisiii kysymyksiii kiisittelevii "Kredit -83"-juhlakonfe-,,i:::;j: p,:lii-!av!pt_" renssi. Yhdistyksen jiisenistii osallistui kolme luottomiestii, jotka edusi":'j:tj: "'"t' ),-vuotrsruhtavat kolmea by Stockmann Ab:n luottopiiiillikkiipolvea: Ereat Kredit. -83:n luen- Johtaja Sylvester Perret (eliikk.), Suomen Luotonantajayhdistyksen noitsiiat olivat io 10 vuotta :1;;;'":#;;:.i" #J;;i; nykyinen toimitusjohtaja Esko Tuovinen ja luottopiiiillikkii Veikko Seniikemyksiiiiin ja luottotoiminnan eri saroilta, ensisijaisesti luottotietotydn ja perjntatoiminnan nlik<ipiinsta. tietojaan mi. Tiiss:i johtaja Perret'n kertomus Tukholmasta. tokonttorissa ja nykyisin suu- na luottotietotutkijana en- Avall vaati, kuten meillakin Sekii esiintyjien etta kuuli- ren luottokorttikonsernin, In- simmiiisen kerran sain sekii on ehdotettu, verojen etuoijoiden loukoiia oli Ruotsin ter Conto'n luottopaellikkd- tutustua alaan ette harjoitella keusjiirjestelmiin lopettamisluottotoi-ittnan nimekkiiim- nii. Palkintonsa han sai taita- Soliditet Ab:ssa. Tame kans- ta. pia edustajia. Myos Ruotsin vana ja pystyvana luottoval- sakiyminen on jatkunut lapi Luottovakuutus, joka valtiovalta-ja punkkitoi-intu vonnan erikoistuntijana. Hiin vuosikymmenien. Ruotsissa toistaiseksi on keolivar nakvvasii esilla. on edistanyt nakyvasti ty6- hittyneempi luottoriskien suo- Konferenssi alkoi toimitus- kenttansa tuntemusta -myds jaamismuoto kuin Suomessa. johraja Bengt Lindbergin rer- suomalaisille vieraille heidzin.. ^r;sven5ka Kredirfdr'iikringsvehdvsouheella. Sen iiilkeen kaydessaan hanen tyopaikois- "Verojen etuoikeus- it ri"uotug"tin toimitusjohiajaettiin Svenska Kreditman-,u3:. jan. olle Friskin teemana. ^..iiirjestelme ''1'Yl:"11'1'l' nrfrireninoen i Srnckhnlm Karin Ohlsson on Svenska 1 --t;"t']ij'aija.'if.1-esla,:1.""^ll:,i':l KaKsr lopetettava" "il1;;;;r#"""1n'""^l :. itockholm -yhdistykse n halli- - Palkansaajarahastot - tuksen idsen. Keskeisend t emana Kredit -83:ssa olivat integriteetti- eli Erityisen tuulahduksen esi- Karin ohlssonista roinen-. _ lf'?fjjf:fii:,;il??,1;, j:1ff;;:,?"iil":,j::il':'; Vuoden Luottomies kunniadiplomi sin Tietotartastusviraston, Ruotiin valtavan luottokorttil-suomeendatainspektionen'inpiiiijoh-toiminnannakyvimpiaja Svenska Kreditmannaf<ireningen i Stockholm oli pu- se'itkap..ais"sti yirastonsa sekii nylypiiiv?in etta huomisheenjohtajansa Bengt Lind- Toisen kunniadiplomin sai al- vaikutusra ja seuranraa Ruot- piiiviin mullistavia nakemykbergin velityksella sangen lekirjoittanut Sylvester Perret, sin tietosuojalakiin, luottotie- sid hyvin persoonallisesti, tiekeskeisena tekijend kongressi- joka oli kunniavieraana Tuk- tolakiin, perint?ilakiin ja kor- tokoneiden merkittavaan ketapahtumissa. holmassa. Minulle osoitettiin kolakiin sekii mediauutisiin hitykse n nojaten. Ensimmdinen diplomi 5000 monin tavoin suurenmoista nahden. Eestiliiissyntyinen Svenska kruunun apurahoineen luovu- vieraanvaraisuutta ja ystaval- Fresen esitelmistd on seik- Handelsbankenin pankinjohtettiin vuoden luottomiespal- lisyytta. kaperdinen selostus Svensk taja Rudolf Jalakas selvitti kinnon saajalle, joka onkin Kiitospuheissani sekii juh- Hindelstidning Justirian 75- Ruotsin suhdannekehitysta, vuoden Luottonainen: luot- lakonferenssissa Konserttita- vuotisiuhlanumerossa jota hen ei pitanyt erityisen topaallikkd Karin Ohlssonil- lossa elta juhlabanketissa 37l19'83. Saman lehden nu- valoisana. Hanen paatelmenle. Ammattitermi Arets Kre- Kaupungintalon Kultaisessa merosta 34 ldytyy myds Kre- sd olivat niim?i: Palkansaajaditkvinna - Vuoden Luot- Juhlasalissa korostin kiitoui- dit -83 -konferenssiin liittwia rahastot toteutetaan, mutta tonainen on saanut oikeute- suuttanija suurta arvonantoa- kirjoituksia, mm. toimitusjoh- pahempia siiiintelymeereyksia tusti vahvistuksensa. Yhdys- ni saamastani kunnianosoi- taja Sven Avallin kirjoirtama ei talouspolitiikassa kuitenvalloissa ryhdyttiin jo tuksesta seka kunniajiise- Soliditet Ab:n historiikki. kaan toteuteta. Vuoden 1985 luvun lopulla erittelemaan the nyyksistani Luottomiehet - Ackordcentralenin toimi- jiilkeen inflaatiopaine kasvaa, creditman ja the creditwo- Kreditmannen ry:ssa (vuodes- tusjohtaja Sven Avall - taka- suhdanteet kayvat alamakeen man. ta 1967)ja ruotsalaisessa sisar- liiisen Oy Credit Ab:n johto- ja Ruotsin eduskuntavaalien Luottopaallikkd Ohlsson yhdistyksess?i (vuodesta kunnan puheenjohtaja - sel- aattona paine on on 40 vuoden ajan toiminut 1973). vitti Suomessakin ajankoh- yha voimakkaampi - joten luottovalvonnan tehtavissa, Yhteyteni Ruotsin luotto. taista yritysten perustamis- ruotsalaiset kuitenkin saavat aikaisemmin vuosikymmenid tietotoimistoihin juontavat jo valvontaa liihinnii Ruotsin iloita vuoden 1984 korkea- Nordiska Kompanietin luot- vuodesta 1929, jolloin nuore- konkurssikehityksen valossa. suhdanteista. 6

6 Jalakas lahtee ensi vuonna kansainvdliseksi talousasiant untijaksi Afrikkaan. Tietotarkastusvirasto ldhestvnvt luottoalaa Iltapaiivailla oli laaja paneeliker k ustelu. "integritetsde L,an'- Joka liittvi luottotieto-.i laan. Osanottajina olivat puheenjohtajana taloustoimittaja Bo Sigheden, piiiijohtaja Jan Frese, pankinjohtaja Rudolf Jalakas seka kansanedustajat Anders Bjdrk (oikeisto) ja Olle Wiistberg (kansanpuolue) - seka tietenkin toimitusjohtaja Bengt Lindberg. Keskustelu oli sangen sdvyisa. Siita voitiin paatella, ettd aikanaan paljon pel?itty Ruotsin tietotarkastusvirasto Datainspektionen oli l?ihesty- Srenska Kreditmanhafdre ingen i neena korosti minulle, ettii Stockholm luorutti Kredit -33 ulkonaisen yksityisyyden suojan vastineena on sana "inte- juhlakonfe ren t s i.r sa k a k s i ku n n i a- cliplomia. LuotrcpAdllikkd K^tin griteetti" eika "intimiteetti", Ohfsson sal vuoden 1983 luottamiespalkinnon - joka hiinen mielestaan on sisliisiin henkilcitunteisiin ja ensimmdisenai naiiene. Johlaja Sylvester Perret [ai kunniakiian urastaan /uottaalan monipuolisena, kokeneena ja ilmaisu. vi ttikasitteisiinkin liittyva a k I i ir i.te no a sian I un t iana. Juhlabanketin peettyesse, nyt luottoalaa, jonka paetekijiit nykyisin ovat vain Soliditet Ab haarautumineen, Svensk Handelstidning Justitia ja koulutuskeskuksena Modern Kreditberedning sekii Ruotsin pankkien monien vaiheiden jalkeen perustama Upplysningscentralen UC Ab. Datainspektionen ja paajohtaja Jan Frese sekd apulaisjohta.ja G.A. Westman ovat saaneet enemman huolta ja pddnvaivaa omalta sektoriltaan, siis erailta valtion virastoilta, liihinna Tilastokeskukselta! Juhla-adressi Soliditet Ab:lle Terminologiakysymyksi?i esittaesseni Jan Frese huvittu- onnittelu- ja kiitospuheeni jiilkeen, ojensin juhlivalle Soliditet Ab:lle ja sen toimitusjohtajalle Bengt Lindbergille Suomen Sotainvalidien Veljesliiton juhlg-adressin. Sen liitteend oli Abo Akademille osoitettu laajahko ruotsalaissuomalainen Kredit-Luottokasitteen selvittelylausunto sanaluetteloineen, jonka Iaatimisessa avustajinani ovat olleet lisensiaatit P-E Paul Oy Scan-Auto Ab;sta ja Hilding Nystrom Suomen Yhdyspankki Oy:stli. Luottomiehct - KreditmAnn n ry:lle lausuttiin Kredit -83 -kokouksessa paljon tunnustuksen sanoja ja korostettiin jatkuvan yhteistyon merkltysta. Velte riskejii vientikaupan luottotoiminnassa Kuukausien ahkeran tyiin jiilkeen yrittiijd sai aikaan vientikaupan. Oltiin tyytyviiisii saavutetusta vientimenestyksestii ja maksukin olisi odotettavissa kohtuullisessa ajassa. Lopulta vrittiije koki kuitenkin pettymyksen ostajan tehty;i konkurssin ja vientiponnistelujen mentvd hukkaan. Vientitakuu \1] r'taessa avoimeen tiliin ulkomaiselle ostajalle on myyjan saatavan tunaamiseksi kaytettavissa vientitakuumenettely, jossa myyja kohtuullisin kustannuksin saa takuun suurimmalle osalle vientisaarar istaan. Ostajan luottokelpoisuus tutkitaan tietysti tassekin tapauks ssa. Vientitakuu kattaa kaupalliset ja poliittiset riskit, jotka molemmat ovat hyvin mahdollisia nykypiiivan levottomassa maailmassa. Myyjelle saattaa luottotappion kohtaaminen Yientikaupassa aiheuttaa mittavasti suuremman vahingon kuin tililta Iuettavan maksamattoman saatavan meara ilmoittaa. Vientiin on uhrattu kallista aikaa ja aiheutettu kustannuksia, jotka eivet kotimaan myynnissa tavallisesti koidu myyjen rasitukseksi. Vientiremburssi Myyjiin hyviiksi avattu peruuttamaton avista- tai aikaremburssi on varma tapa turvata maksun saanti ulkomaiselta ostajalta sovittuna aikana. Kansainvalisen kauppakamarin yhdenmukaisia remburssisaantoja noudatettaessa remburssia vastaan myyminen on turvallista ja kiiytettevissd on pankkien korkea asiantuntemus. Remburssia kdytetaan enimmakseen Skandinavian ulkopuolelle suuntautuvassa vientikaupassa. Minkiiiinlainen suurpiirteisyys remburssin ehto.jen nou- saadaan joka tapauksessa. Jos vientiasiakirjat jotenkin poikkeavat remburssin ehdoista, ostaja saattaa halutessaan viivyttaa maksua niiihin epiiselvyyksiin vedoten. Tata on joskus keytetty painostuskeinona ostajan pyytaessa viela alennusta tavaran hinnasta. Myyjii on silloin huonossa as massa, jos tuhansien kilometrien paassa oleva ostaja ryhtyy remburssin ehtoihin viitaten hankalaksi ja tavara on jo matkalla. Luottotoiminta Yritysten Iuottotoiminnassa vientikaupan sovittujen maksu- ym. ehtojen seuraaminen dattamiseen nehden ei voi tulla kysymykseen. Remburssi- auttavat viejia valttamaan ja noudattamisen valyonta avauksen saatuaan myyjiin on luottoriskeja ja suoranaisia huolellisesti tarkastettava virheita. avauskirje ja varmistauduttava, etta han voi taytraa kaikki timukset koskevat myds luot- Kansainviilistymisen vaa- remburssin ehdot. Ellei ehtoja totoimintaa sitii mukaa kuin voida noudattaa, on neuvoteltava ostajan kanssa vastaa- kehittyvat ja liikeyhteydet ul- 1'ritysten vientiorganisaatiot vien muutosten saamiseksi komaille laajenevat. Luottomiehet - Kreditmannen ry remburssiin. Kun kaikki ehdot voidaan tayttaa, voi tavaran toimitus tapahtua. Tava- tarjotessaan jiisenilleen vien- on ottanut taman huomioon raa ei pidii lahettaa toivossa, tikaupan Iuottotoimintaan etta mahdolliset muutokset perehdytt:ivia koulutustilaisuuksia. Pertti Saanila luottopaellikkd Pekema Oy

7 Suomen Perimistoimistojen Liiton puheenjohtaja Olavi Puputti: Perimistoimistot tarpeellisia talouselfrmiln tyiinj aossa Perimisala on erikoistuneiden ammattilaisten laji. Se vaatii lain ja asetusten tuntemusta, jiimiikkyyttii ja hienotu nteis utta. Suomen Perimistoimistojen Liitto kehittiiii ja valvoo alan toimintaa. Se on mdiiritellyt hyviin perintiitavan ja antinut kiiytiisteesit jiisenyritystensd tyiiohjeeksi. Suomen Perimistoimistojen Perimistoimistoja on joskus autonsa erittein raikein, tunnistettavin vzirikuvioin. Perijii pankit ovat jo luopuneet tra- osittain korvannutkin tratan: Liitto syntyi samasta tarpeesta kuin monet muutkin: Ala menettelytavoista, jopa pai- huomiotaherattaviiss6'rooli-tasta yksityishenkildille. syytetty epasympaattisista oli kirjava, toiminnalla ei ollut yhtenaista linjaa eiki yh- "Huhujen mukaan yksityis- Velallinen leimautuu ldhes ritaa toiset velkojat perimaan nostuksen kayttamisesta. asussaan' todella rahastaa. "Tratta on kallis. Se hilltteisie vaikutusmahdollisuuksla. ovat viela sekalaiset. Heilla - Puputti paheksuu. Kun velallinen ei lunasta trarten perijtiiden menettelytavat kolliseksi pitkaksi aikaa", saataviaan samanaikaisesri. Liitto perustaa merkityksensa kahteen; yhdessii vai- - ei ole tarvetta huolehtia ensin kirjeitse.ja annamme pisteessa", Puputti arvostelee. toisin kuin perimistoimistoilla "Me lehestymme velallista taa, velkoja on jalleen lahtokuttamisen voimaan ja suuntaviivojen luomiseen. hetkinen perinnen tulos on taa velkansa. Seuraava vaihe tymaan. Se antaa mahdolli- yrityskuvastaan. Vain sen hiinelle mahdollisuuden hoi- "Keteisperinta tulee liseen- "Pyrimme yhdessii kehittameiin perimistoimistoalaa. sanoo. tamme jo ensimmdisen kirjee n tieta ja ilmoittaa selvdsti seu- heille merkitteva", Puputti on oikeudellinen ja siitii ilmoisuuden maksaa sovinnollista Valyomme, etta jasentoimistot toimivat sovittujen normien Puputti toivoo, ettei ku- Paamiehen kulut ovat lahes lopussa." raavan perimistoimenpiteen. ja moraalin mukaan", liiton Kaikki yritystyypit asiakkaina kaan innostu ottamaan mallia olemattomat", Puputti sanoo. puheenjohtaja Olavi Puputti kovaotteisista ulkomaisista Oikeusministerid ilmoirri sanoo. kollegoista. "Ala ei sellaista kaksi vuotta sitten harkitsevansa velkojen perimista Puputti on yhden j?isentoi- kaipaa! Parhaiten palvelem- kos- miston, Pe.imispalvelu Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Muut jesenyritykset ovat Contant Ky, Oy Credit Ab, Luottorekisteri Oy, MK-Perinta Oy ja Oikeusperinta Oy. Niima yritykset ovat samalla kolmatta vuotta toimivan liiton perustajajasenia. Tuhansia harrastelij aperij iiitii "Liiton ulkopuolella toimii ehke satoja toimistoja, jotka tavalla tai toisella tekevat perimisalalle tyypillista tydta. Free lance -perijoitii on ilmeisesti tuhansia. Kaytdstapoja voi tietysti olla yhte monta kuin on miehiii perimisalalla", Puputti sanoo. "Vain perimistoimistoissa on ammattitaitoinen, nimenomaan perintaan erikoistunut henkildkunta, jonka asiantuntemukseen p?izimies voi luottaz." Liiton maarittelema hyvii perimistapa on yhdeksin kohdan ohjelma, joka huolehtii seke toimiston ja piiiimiehen etta velallisen oikeuksista ja velvollisuuksista. Se korostaa asiallisuuden ja tahdikkuuden merkityste ja toimistojen vastuuta tydtavoistaan. 8 Puputti sanoo, ettd perimistoimistoilla on omat asiakastyyppinsa. Jollakin liihes kaikki pliiimiehet ovat yrityksia, jotka perivat saatavia toisilta yrityksilta. Toisella toi mistolla saattaa olla liihes pelkastaan kulutusluottojen perintaa. "Jokainen yritystyyppi, joka mydntaa luottoa, sopii perimistoimiston asiakkaaksi. Toimistohan tulee kuvaan vain, jos piiiimiehen asiakas lyd maksunsa laimin." Toimisto hoitaa kaytannon perinnen ja antaa piiiimiehelle tietynlaisen turvallisuuden. "Yritykset osaavat jo kayttaa ja hyijdyntaa perimistoimistojen palveluja. Alalle onkin tullut paljon uusia yritt?ijiii", Puputti sanoo. Perintii asiallista ja rauhallista suomalaisittain mattomalta. "Monet toimistot Yhdysvalloissa ovat maalauttaneet me seka paamieste etta asiaa, kun teemme tydta tehokkaasti kevan lainsaadantdtydn aloirtamista. mutta velallisenkin arvokkuutta "Liittomme ei ole kuullur kunnioitta n." mahdollisista jatkovaiheista - ehke ajatus on haudattu Kiiteisperintii tarpeettomana. Jos asia etenee lakihankkeeksi asti. pehmeiitii otamm tietysti kantaa ja linjaa annamme lausunnon. Mutta ennen kuin lakia lehdetaan saetamaen, pitiiisi pystya maarit- Tratan rinnalle on uudeksi pehmiiksi perimismuodoksitelemiiiin epiikohdat", Pupurtl tullut kateisperintii. Se on jo Sanoo. Laskee ja piiiittelee, vaatii ja kirjoittaa: ATK luotonvalvonnassa Ja perlnnassa Tietokoneita on luotonvalvonnan ja perinnen apuna keytetty jo vuosia. Sovellutukset olivat varsinkin alussa reskontra-toimintakeskeisii: Tiirkeintii oli, ettii massatapahtumat, Iaskujen ja niiden suoritusten kirjaukset, saatiin tieto- jenkiisittelyn Suomessa Derinta Derustuu piiriin. Luotonvalvonnalliset piirlainsaild?int6cin. vela^llista 15- teet tulivat mukaan vasta myiihemmin. hestytaan asiallisesti ja hienorunreisesri. Amerikkalaisten :- - toimistoien kova tvvli 1g11uu LUOtOnValVonnan taysin sopi- ATK-SOvellUtUkSet Nykyaikainen luotonvalvonta edellyttea luotonvalvontaso- vellutukselta sellaisia toimintatapoja, jotka muistuttavat yksildlliste paatdksentekoa. Kun tietokone itsesseen on idiootti, se on ohjelmoitava etukateen suorittamaan sellai-

8 sia toimenpiteita vaihtuvien tilanteiden mukaan. Toiminta pohjautuu kahteen osaan i. Kooditus 2. Kasittelysaanndt Luotonvalvontaan tyypillisesti liittyvia koodeja ovat mm. - luottoraja - asiakasluokka - perintaohje - perintatiheys - luottotiedot - vakuudet Lisaksi luotonvalvonta voi tarvita esim. seuraavia tietoja - aikaisempi maksuka)'ttaytvminen osto.jen maara asiakkaan kuuluminen tiettyyn ryhmaan (konserniin tms.) Kasittelysaanndt ohjaavat koodituksen perusteella tietokoneen toimintaa. Sovellur usohjelma tekee yksikillisiii ratkaisu.ja kaydessiiiin liipi 'aatavia, vaikka kvsymys oli-.ikin rutiiniperinnan (automaatlisen perinnin) vaiheesra. Voisimme vaikka kuvitella.en"tuumailevan". ''Asiakas A:lla on erdanty- :1\ tte velkaa. Luottorajaa koionaissaatavien perusteella :a\kettuna ei kuitenkaan ole \liretty.- Ei tulosteta asiaiasra luottorajan ylittiineiden :i\ralle. Vanhin eraantynyt.arku on 20 pv vanha. -Tu- :o:tetaan asiakkaalle perinta-,hjeen edellyttama l. maksuhuomautus. joka on asiaia:luokka l:n edellyttama iohteliassiivyinen kirje." ''Asiakas B:llii on eraanty- :r\ tta velkaa. Luottoraja on '. iitettl 5:llii prosentilla. - Ylirl s on niin pieni, ettei asiaia-rra tulosteta hairidraportilie. Vanhin erddntynyt lasku osoittavat maksuhitautta. - Tulostetaan asiakas perintaohjeen edellyttamalla tavaila puhelinperittavien listalle." Tietokone voidaan siis saattaa tekemean vastaavanlaisia paatdksia kuin iuotonvalvojakin tekisi. NAin saastetaan luotonvalvonnan sellaisiin piiiitciksiin ja tehtiiviin,.joihin konetta ei ole ohjelmoitu. Useimmat tietokoneohjelmat lopettavatkin tahdn. Maksuhuomautusten ja trattauksen jalkeiset tehtavat jaavet manuaalisesti hoidettavaksl. Oikeudellisen perinnen ATK-sovellutukset Feredation of European Credit Reporting Organizations (- FECRO) on eurooppalaisten luottotietotoimistojen liitto. Sen jiiseneksi voivat piieste ammattimaiset Euroopassa piiemajaansa pitevet ns. varsinaiset luottotietotoimistot. Maksamis miiiiraysme net tel-v ja lainhakumenettel)' ovat Yhdistl.'ksen tarkoituksena on mm. koordinoida jesentensl sekd luotto- ettii perintetoimintoia, pyrkie edis- kiiytetyimmat perintamenettelyt. Jotta tietokone osaisi laatia tarvittavat kirjelmat. sen tdmldn luontonantoon liittyvien riskien vehentemiste, on osattava edistee jesenten keskiniiista I'hteistyiitii ja edistiiii luottotietoalan arvostusta. - piiatella oikeat viranomaiset - laskea viiviistyskorot ja leimamerkkien meare Molemmat maamme luottotietotoimistot eli Luottotieto on Luottotieto r-v. jota Suo vuoden kongressin isdntana - vaatia oikeankokoiset kulukorvaukset ry ja Suomen Luotonantajayhdistys ovat olleet j?iseni?i tarvrttaess avustaa. men L uotonant ajavh distys - kirjoittaa oikeat tekstit kirjeisiin FECRO:n perustamisesta Lisiiksi ohjelman tulee valvoa Tulokset niikvviit (1973) alkaen. - toimenpiteiden etenemista hitaasti ja halyttda, jos asia juuttuu kiinni Suomi mukana - hallinnossa FECRO:n varsinainen tuottaa raportteja toiminta tapahtuu oikeudellisessa perinndssl kolmessa olevista asiakkaista, perinndn kuluista, kertyneista varoista ja luottotappioista. Oikea viranomainen mddraytyy useimrniten velallisen kotipaikkakunnan mukaan..n 35 pv vanha. Asiakas saanut l-kirjeen l2 pv aikaisemnin. 1-kirjeen lahettamisentuhansia ja jokaista paikka- Paikkakuntia on Suomessa ialkeen on tullut vain 1000 mk kuntaa kohden on maariteltavd raastuvanoikeus / tuomio-.uorituksia. EraAntynyt saatava on kasvanut Ja vanhen- kunta, maistraatti,z nimismiespiiri. leeninhallitus, :unut. Luottotiedot osoitta- ho- \ar. etta asiakkaalla on ollut vioikeus jne. Oikeuspaikkahakemistosta muodostuu pa- ruuallekin maksuhairioita. Ereant),neiden saatavien kierto kostakin melkoisen mittava. on 30 7o huonompi kuin Lisiiksi siinii tapahtuu jatkukostakin mrvvdn yksikcin toisten asiakkaiden keskiarvo. -Tulosvitettava tiedoston pitamisekvasti muutoksia, jotka on pairetaan 2-kirje. jonka s?ivyksi si ajan tasalla. r alitaan ankara." Korkojen laskenta on samanlaista "Asiakas C:llii on ereantynltta rutiinia kuin mita velkaa. Luottoraja on Ylitetty 25 7o:lla. Asiakkaalle reskontraohjelmat suorittavat. yleisesti liihetetty 2-kirje l2 pv aikaisemmin. Asiakas ei ole makvat mm. saatavan suuruuden Kulukorvaukset maereytysanut 2-kirjeen saatuaan. Asiakasluokka on 3. Luottotiedot lukko, josta ohjelma perusteellal ts. on tehtava tau- poimii kussakin tapauksessa oikean kulusumman. Raportointi on samantyyppist6 kuin muukin luotonvalvonta- ja perintaraportointi. Perintaohjelman ideaalitoteutus olisi integroida se luotonvalvontaohjelman suoranaiseksi jatkoksi niin, etta resursseja perintetoimet jatkuisivat keskeytyksetta, eika tarvittaisi tietojen uutta vd.litallennusta, Kun perittavia on yleensd vahan verrattuna siihen suureen massaan, joka on luotonvalvonnan piirissa, on ymmarrettavae, ettei monikaan yritys ryhdy suuritdiseen systeemisuunnitteluun. Toinen tapa on ostaa erillinen oikeudellisen perinnan atk-ohjelma ja pitiiii oikeudellisessa perinndssd Olevat saatayat muista erill?iiin. Tehtava ylimaarainen valitallennus on pieni vaiva, jos sovellutusoh'. jelma sen jiilkeen hoitaa rutii nit automaattisesti. Heikki Jartela 1O-vuotias FECRO ensi Yuonna Helsinkiin Suomen edustus FECRO:n hallinnossa on ollut, ja on edelleen. ndkvvd. Suomen Luotonantajayhdistyksen edesmennyt toimitusjohtaja Erik Winckelmann toimi useita vuosia aina kuolemaansa saakka yhdistyks n varapuheenjohtajana. Luottotieto ry:n toimitusjohtaja Tapani Turkki puolestaan on useiden vuosien ajan ollut, ja on edelleen, FECRO:n tilintarkastajana. FECRO:n vuositaainen paatapahtuma on jossain jiisenmaassa pidettava vuosikokous. Seuraava kokous pidetaan 1984 Helsingissii. Alun perin piti vuosikokous pidettaman meilla jo P?iiikonsuli Erik Winckelmannin kuolema edellistalvena kuitenkin aiheutti sen, etta katsottiin parhaaksi ottaa "jatkoaikaa" ennen kongressin tuomista Helsinkiin. Ensi komiteassa: oikeudellisessa, teknisessd ja perintakomiteassa. Kovin konkreettisia tuloksia ei yhdistyksen toiminnasta ole ollut. Hy<idyllisimpiii lienevet oikeudellisen komitean kafioitukset yritys- ja luottotietotoimintaan liittyvesta eurooppalaisesta Iainsiiiidiinncjs- PAasyyne viihiiisiin niikyviin tuloksiin lienevat eri maiden suuresti poikkevat kauppatavat, lainsaadantd ja yleinen ajattelutapa. Yhtendisen, selvasti havaittavan kokonaisuuden FEC- RO:ssa muodostavat Pohjoismaat. Niiiden kesken onkin perustettu muutama vuosi sitten ns. MINIFECRO eli Pohjoismaisten luottotietotoimistojen yhteenliittyma. Esko Tuovinen toimitusjohtaja Suomen Luotonantajayhdistys

Rahan palkka. mahdolliseksi tehokkaan korkojen perinnin seurannan. Korkojen perinniillii voidaan merkittavasti vaikuttaa ydtyksen

Rahan palkka. mahdolliseksi tehokkaan korkojen perinnin seurannan. Korkojen perinniillii voidaan merkittavasti vaikuttaa ydtyksen thsffi, 2/83 9.9.1983 Rahan palkka Raha on kuin komposti. Ellei sita levita, ei synny kasvua. Raha liikkuu sita paremmin. mita enemman sille maksaa palkkaa - korkoa. Korkopolitiikka on Suomessa viime aikoina

Lisätiedot

Elektroninen tietopalvelu

Elektroninen tietopalvelu NEN R.Y:N JASENLEHT Elektroninen tietopalvelu 6.5.1985 "Onko tietoa nakynyt?" joutuu yrityksissa yhd harvempi tuskailemaan siirryttaessa taloudellisessa paatdksenteossa elektronisten tietopankkien kayttddn.

Lisätiedot

LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N JASENLEHTI

LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N JASENLEHTI LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N JASENLEHTI tg tn"p$$sthkh* Hvvfrn onnen toivotukset 25-vuotiaalle! On aika katsoa taaksepain. Miettia tate peivaa. Ja suunnitella huomista. Luottomiehet - Kreditmannen r.y:n

Lisätiedot

NNEN R.YIN JASENLEHTI

NNEN R.YIN JASENLEHTI NNEN R.YIN JASENLEHTI tg unp$$"sltnkhi 3.2.1986 TUOTTOPAATOKSIA Luottokortilla yli varojensa eliineet anomassa toimeentulotukea sosiaalitoimistojen luukuilla! Puolessa tunnissa kulutusluottoa yli 200000

Lisätiedot

LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI

LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI 1.3.1985 Konkurssit ja KERA Konkurssiin paatyvalla teollisuusyrityksella on omat lajitunnusmerkkinsa, jotka poikkeavat kannattavasti toimivan teollisuusyrityksen

Lisätiedot

3/2013. Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10. Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s.

3/2013. Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10. Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s. 3/2013 Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10 Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s. 21 Tiesitkö, että Intrum Justitia on myös luottotietoyhtiö? Intrum

Lisätiedot

50-vuotisjuhlien ohjelma s. 10 Kutsu syyskokoukseen s. 7

50-vuotisjuhlien ohjelma s. 10 Kutsu syyskokoukseen s. 7 3/2011 1961 2011 50-vuotisjuhlien ohjelma s. 10 Kutsu syyskokoukseen s. 7 Tiesitkö, että Intrum Justitia on myös luottotietoyhtiö? Intrum Justitia -konserni on Euroopan johtava luotonhallinta-alan asiantuntija,

Lisätiedot

1/2014. Hallituksen uudet jäsenet s. 8 n Kutsu kevätiltamiin s. 13 n Perintälain muutos velkojan näkökulmasta (osa 1) s. 14

1/2014. Hallituksen uudet jäsenet s. 8 n Kutsu kevätiltamiin s. 13 n Perintälain muutos velkojan näkökulmasta (osa 1) s. 14 1/2014 Hallituksen uudet jäsenet s. 8 n Kutsu kevätiltamiin s. 13 n Perintälain muutos velkojan näkökulmasta (osa 1) s. 14 Luottolinkki 1/2014 www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet Kreditmännen ry

Lisätiedot

Luottomiesten iltamat s. 30 Kevätkokouskutsu s. 6 Salainen hanke perintälain muuttamiseksi s. 12

Luottomiesten iltamat s. 30 Kevätkokouskutsu s. 6 Salainen hanke perintälain muuttamiseksi s. 12 2/2008 Luottomiesten iltamat s. 30 Kevätkokouskutsu s. 6 Salainen hanke perintälain muuttamiseksi s. 12 PääkIrjoITUS www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy neljä

Lisätiedot

1/2009. Iltamakutsu s. 6 Varsinainen syyskokous s. 12-13 Taantuma ja luotonhallinta s. 22-23

1/2009. Iltamakutsu s. 6 Varsinainen syyskokous s. 12-13 Taantuma ja luotonhallinta s. 22-23 1/2009 Iltamakutsu s. 6 Varsinainen syyskokous s. 12-13 Taantuma ja luotonhallinta s. 22-23 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy neljä kertaa

Lisätiedot

2/2012. Luottoseminaari Vierumäellä syyskuussa s.5 Luotonhallinnan yrityscase s.10 Kutsu kevätkokoukseen s. 26

2/2012. Luottoseminaari Vierumäellä syyskuussa s.5 Luotonhallinnan yrityscase s.10 Kutsu kevätkokoukseen s. 26 2/2012 Luottoseminaari Vierumäellä syyskuussa s.5 Luotonhallinnan yrityscase s.10 Kutsu kevätkokoukseen s. 26 Boosting Europe is our contribution to improving the economy and creating jobs. We re all in

Lisätiedot

3/2009. Luottomiesten kevätretki s. 6-8 Toimintakertomus s. 10-12 Rahanpesulakia uudistettiin s. 34-35

3/2009. Luottomiesten kevätretki s. 6-8 Toimintakertomus s. 10-12 Rahanpesulakia uudistettiin s. 34-35 3/2009 Luottomiesten kevätretki s. 6-8 Toimintakertomus s. 10-12 Rahanpesulakia uudistettiin s. 34-35 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi K U S T A N T A J A Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy

Lisätiedot

Luotonhallintaa VAPO-konsernissa. Julkistamistilaisuus ja kirja-arvio. Luottovakuutus turvaa saatavasi. Syyskokous ja sääntöuudistus.

Luotonhallintaa VAPO-konsernissa. Julkistamistilaisuus ja kirja-arvio. Luottovakuutus turvaa saatavasi. Syyskokous ja sääntöuudistus. 4/2014 Julkistamistilaisuus ja kirja-arvio Luotonhallintaa VAPO-konsernissa Syyskokous ja sääntöuudistus Luottovakuutus turvaa saatavasi Laivaseminaari Viivan alle ei jää numeroita. Sinne jää rahaa. Haluatko

Lisätiedot

Luottomiehet ja FECMA

Luottomiehet ja FECMA 4/2012 Luottoseminaari Vierumäellä s. 5 Riskienhallinta laitetoimittajan näkökulmasta s. 14 Syyskokous Tallinnassa s. 18 Jatkuva maksuvalmius -yrityksen elinehto s. 20 INTRUM JUSTITIAN PALVELUVALIKOIMA

Lisätiedot

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 NOPEAMPAA KASVUA LIIKETOIMINNALLESI Intrum Rahoitus on markkinoiden uusi ja monipuolinen pk-yrityksille

Lisätiedot

Vuoden 2001 hallitus esittäytyy. Ulosoton suojaosuudet nousivat. Vuoden luottomies on Anita Mäkelä Oy Agfa Gevaert Ab:stä. Luottolinkki 1/2001 1

Vuoden 2001 hallitus esittäytyy. Ulosoton suojaosuudet nousivat. Vuoden luottomies on Anita Mäkelä Oy Agfa Gevaert Ab:stä. Luottolinkki 1/2001 1 Vuoden luottomies on Anita Mäkelä Oy Agfa Gevaert Ab:stä Vuoden 2001 hallitus esittäytyy Ulosoton suojaosuudet nousivat Luottolinkki 1/2001 1 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta...

Lisätiedot

Luottoseminaarikutsu s. 6 Luottomiesten varsinainen kevätkokous s. 8 Quo Vadis Viro s. 15

Luottoseminaarikutsu s. 6 Luottomiesten varsinainen kevätkokous s. 8 Quo Vadis Viro s. 15 3/2008 Luottoseminaarikutsu s. 6 Luottomiesten varsinainen kevätkokous s. 8 Quo Vadis Viro s. 15 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy neljä kertaa

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura.

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. Pellervon Kirjasto N:o 18 V Maanosto-osuuskunta Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut Hannes Oebhard. 256 Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. HELSIN KJ 1905 KIR,JAPAINOYHTIÖ VALO )T\lii Pian kuin

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

FECMA kevätkokous Berliinissä s. 8 Raskaan kaluston rahoitus s. 10 Loma Manhattanilla s. 17 Terve pääomarakenne s. 22 Kutsu syyskokoukseen s.

FECMA kevätkokous Berliinissä s. 8 Raskaan kaluston rahoitus s. 10 Loma Manhattanilla s. 17 Terve pääomarakenne s. 22 Kutsu syyskokoukseen s. 3/2012 FECMA kevätkokous Berliinissä s. 8 Raskaan kaluston rahoitus s. 10 Loma Manhattanilla s. 17 Terve pääomarakenne s. 22 Kutsu syyskokoukseen s. 30 YLLÄTTÄVIEN TILANTEIDEN VARALLE Laskulla byjuno -palvelu

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Lautamies ... ... Suomen lautamiehet ry Finlands nämndemän rf 2/2012

Lautamies ... ... Suomen lautamiehet ry Finlands nämndemän rf 2/2012 Suomen lautamiehet ry Finlands nämndemän rf 2/2012...... Arvoisat yhteistyötahot! Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme Teille Rauhallista Joulua sekä Hyvää alkavaa Vuotta 2013 yhteistyön merkeissä.

Lisätiedot

Eija Mäkelä PERINTÄLAIN UUDISTUSTEN VAIKUTUKSET KULUTTAJAPERINNÄSSÄ. Liiketalouden koulutusohjelma 2014

Eija Mäkelä PERINTÄLAIN UUDISTUSTEN VAIKUTUKSET KULUTTAJAPERINNÄSSÄ. Liiketalouden koulutusohjelma 2014 Eija Mäkelä PERINTÄLAIN UUDISTUSTEN VAIKUTUKSET KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Liiketalouden koulutusohjelma 2014 PERINTÄLAIN UUDISTUSTEN VAIKUTUKSET KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Mäkelä, Eija Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953 ... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ, HELSINKI 1953, N:o 14 Komiteanmietintö 1952 VALTIONEUVOSTOLLE. Yaltioneuvosto on 24 päivänä elokuuta 1 f)+! asettanut komitean laatimaan

Lisätiedot

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous Tämän vihkosen tarkoituksena ei ole pelotella ketään asettumasta ehdolle yhdistysten luottamustehtäviin. Monet karttavat joutumasta luottamushenkilöksi, koska pelkäävät sekä vastuuta

Lisätiedot

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin.

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 6 8 13 14 18 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa Hyvä myyntisopimus antaa turvaa riskeiltä Perusohje

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin.

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa myyntisopimus 6 Hyvä antaa turvaa riskeiltä yrittäjälle: 8 Perusohje

Lisätiedot

3/2004. Tavoitteena riskitön yrittäjyys s. 8. Syyskokouskutsu s. 13. Kiristyvä kilpailuoikeus s. 14

3/2004. Tavoitteena riskitön yrittäjyys s. 8. Syyskokouskutsu s. 13. Kiristyvä kilpailuoikeus s. 14 3/2004 Tavoitteena riskitön yrittäjyys s. 8 Syyskokouskutsu s. 13 Kiristyvä kilpailuoikeus s. 14 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄKIRJOITUS Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Viestintävaikeuksia... 6 Uudet

Lisätiedot