ru"pg$.slinkhi Perinnfln sflflnniit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ru"pg$.slinkhi Perinnfln sflflnniit 4.11.1983"

Transkriptio

1 NEN R.Y:N JASENLEHTI

2 ru"pg$.slinkhi Miten asiakas saadaan maksamaan parernmin? T?imii on kysymys, johon perintatydte tekeve joutuu joka piiivii etslmaan vastausta. PelkastAan saatavan eraentymis n vetoaminen ei aina riita vastaukseksi. Juridisesti saatava voi olla hyvinkin selva. Asiakas voi olla myyjan tarkee piirimyyja tai satunnaisesti ostava kuluttaja. Onkohan sama asiakas yht?i tiirkeii myds kilpailevalle velkojalle? Miten asiakas on hoitanut veronsa? Kulloinenkin tilanne vaikuttaa siihen, kuinka tiukasti asiakasta on perittava. Viime aikoina kiinnostus perintaa kohtaan on selvdsti kasvanut. Perintaan erikoistuneita perimistoimistoja on perustettu eri puolille Suomea. Vanhat toimistot ovat lisanneet ja parantaneet palvelujaan. Luotonvalvontaan ja perintaan tarkoitettuja ATKsovelluksia kehitetaan jatkuvasti sekii pienille etta suurille massoille. Tarkein voimavara perintaprosessissa on kuitenkin yrityksessa perintetydta tekeva henkild. Hanen osaamiseensa kannattaa investoida. Kuluvana syys- ja talvikautena on jarjestetty ja jerjestetaan useita perlntaaiheisia kursseja ja seminaareja. Jiirjest?ijinii on mm. perimistoimisto, kauppakamari ja pari koulutusyritysta. Jokainen tilaisuus tarjoaa osanottajille seke hyddyllista etta mielenkiintoista tietoa perintatydsta ja perintaa tukevista palveluista. Monien koulutustilaisuuk- Perinnfln sflflnniit sien jdrjestiiminen nain lyhyel- 1e aikaviilille ei kuitenkaan ole mydnteista. Voimavarojen k?iyttd olisi tehokkaampaa, jos koulutuksen jiirjestaminen olisi koordinoitua. Koordinointitehtava sopisi Luottomiehet - Kreditmdnnen r.y: lle, silla vhdistyksemme tarkoitus on edistea perintaalan tuntemusta ja kehitvsta. Tehteva on vaativa. Siina onnistuminen edellyttad vakavaa asraan paneutumista. Olkoonpa yrityksen perinta hoidettu kuinka hyvin tahansa, saatavlen taytantddnpano vaikuttaa ratkaisevasti perinnen kokonaistulokseen. Tiimd ei tietysti koske sitli osaa saatavista, joka peritaan ulosottoon turvautumatta. Perintetoimi on voitu jarjestaa yrityksessa "viimeisen paelle", mutta saatavan Jouduttua ulosottoon asia jae sananmukaisesti herran haltuun. PerintAprosessissa viranomarsten taytentodnpanoa ei ole kehitetty nykyaikaiselle tasolle. Yksityisoikeudellisten saatavien kasittelyaika ulosottopiireissa on hitaampaa kuin verojen kesittelyaika. Kun vuosina ulosottopiireihin vireilletulleista veroasroista oli vuonna 1976 saapuneiden ja vielii vireillii olevien asioiden osuus 0,270, on vastaava luku yksityisoikeudellisten saatavien osalta3,9 70, Rohkenen olettaa, etta yksityisoikeudellisten saatavien perinnan kasittelyajassa on merkittavia eroja eri kaupunginvoudinvirastojen ja nimismiespiirien viilillii. Tdh?in olisi saatava ensimmsiseksi korjaus. Velallisen elinkeinotuloa ei voida tiillii hetkella ulosmitata. Elokuussa 1983 ensimmdisen mietintdnsa jattanyt ulosottolakitydryhma esittee, etta paasaanndn mukaan ammatinharjoittajan, liikkeenha,rjoittajan tai muun yrittejen urakkasopimuksen, hankintasopimuksen, kuljetussopimuksen tai muun vastaavan sopimuksen perusteella saamasta tulosta voitaisiin ulosmitata 20 prosenttia. Toivomme asian kiireellista ja mydnteista kasittelemista. Marraskuun varsinaisessa syyskokouksessa kiisitell?iiin yhdistyksen hallituksen esitys yhdistyksen nykyisten saanto- Jen muuttamiseksi. Eriiden uudelleenryhmittely- ja teknisten muutosten lisaksi seentdihin ehdotetaan muutamia asiamuutoksia. Hallituksen paatdsvaltaisuuden alarajaa ehdotetaan alennettavaksi kuudesta viiteen. T?illaisessa vapaaehtoisessa yhdistyksesse on silloin tall6in ollut vaikeuksia saada hallituksen kokoukseen tydaikana tai tyctajan Jalkeen vaadittavaa kuutta jiis nta. Viiden jasenen koollesaamlseen on huomattavasti suuremmat mahdollisuudet. Viisikin paikalla olevaa jesenta muodostaa hallituksen ene mmistdn. Paatdkseen vaadittaisiin ehdotuksen mukaan aina vahintean neljdn jiisenen yksimielisyys. Nykyisten sadntdjen mukaan sihteeri, rahastonhoitaja ja kerhomestari on valittava hallituksen keskuudesta. SAantdehdotuksen mukaan sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita hallituksen ulkopuolelta. Erillista kerhomestaria ei enaa tarvittaisi. Hiinelle kuuluvat tehtavat voisi hoitaa yhdistyksen sihteeri. Yhdistyksen ulkopuolelle niikyvana muutoksena ehdotetaan yhdistyksen nimen muuttamista Luottoala r.y:ksi. Hallitus katsoo sen vastaavan hyvin yhdistyksen nykyisen Jasenkunnan koostumusta. Uusi nimi kertoo myds sen alan, jolla yhdistys ja sen jasenet tolmlvat. Risto Suviala Hallituksen puheenjohtaja

3 Tiedotustutkimusten mukaan suomalaiset pitavet sanomalehtia tarkeimpana joukkotiedotusvalineene ja lukevat niite enemman kuin muut kan- Sanomalehdistii on talouselflmflssf ETSIJA, VAHTIKOIRA, KESKUSTELIJA sat. "Monien lahjontatapausten vuoksi luottamus piiiittiijiin ja yritysjohtajiin on liorjunut", Helsingin Sanomien taloustoimituksen'esimies, oemokraatusen "^l*,*:?.,":" "TJ.TI::?.Y: KesKusretun 1 ;;ii;;' v;:;;'k"";";;;;h toimittaja Lauri Helve sanoo. k.;k;;,.i;-;;;-;av,vv'?.i "Lehdisliin ja elinkeinoeliimiin keskustelu ei kuitenkaan saisi katketa ven mukaan repiii byrokrati- - riidoista huolimatta." asta julkiseen keskusteluun Helve puhui yhdistyksen kokouksessa hankkeita ennen kuin byrokratia sita itse,haluaa na, kansa taruitsee lehtimiehia herkkii: Kaikenlaiset kulhiat Helven mielesta toimirtan."-t:l::" 111t]I:1-u.u.trsvarnu kiiyttaakseen valtaansa polii- saavat helposti palstatilaa. jien ei kannata olla pikku 1-rioii:l:ti^J,:.l"JT::^1"tjl;..^.^ ^ tikkojen yli. Tama johtuu siitd, ettii me tysten johtajien painostukses- Jos JoKu naluaa peruslaa Heive ianoo, etta toimitta- lehdissi pelkiizimme niiiden t" huolirtain. "koska emme ::,11-"t:l,tii:.{1k:T.TIjl jat tekevat tyiitaan terkeene ihmisten sanomassa kenties voi odotraa, eua jonkun piell!:'l::,l'jl:^^t^1p3liflfli i btana v;ltiojarjestelmaa: olevankin aineksia,jotka myd- nen yrityksen toimitusjohtalaan l(ertoessaan hankkeesta,, \ill?r1t111,.1y:i:"t Ttl- iil,i" :];#*':ll".,il,.jfill;'; - l""tili1,',"'ix'jlilil"'jf'i:,: i:il,i,];;:i3#l,x?t*:' l^'l'l"lit:l ^1i::''. 1"1i.1^l1i kuitenkin." tysjohtajiin 6n nyt uahin hor- dumme tiillaiseen 'taloudellifi:i f:jffi"'."'"1j3:#t"t3j; mieresta junut."',"1-"1"t':?;'#;ilen ;",:l,,,x"lllil,'illx"j., "'""" larsjarj sror u"]ll""]l tlttl tehdasta saa rakenlaa sen ei saa olla tuomiovaltaa. x,ot::,-,_h"i,l?,.1- _yl:l,t,.;;:::l'il:l"i;l?#,ff;,,:1 raloudeilinen Lehdistd voi kyllii nostaa i,li'ili,i.lhy,ljl_.ljil1 -ol:-:::l:'i- ^ jl:::1"111tj:l:- valta niiile, joilie se kuuluu", painostus perusieilla. Helve kertoo pahtuma on ollut se' etta'u- t.lu. sanoo. Rdrdsherrata- i,ola1urn kuoliaaksi bok:n pazijohrajan. vuoritt:1,11 tenaessa ',julkaistu pa-utier" na rt"* [rl;;;- neuvos Viljo Luukan esiryktttlllii";.. ^,- tin kitloiua."an ",ir""t kiivaasti ja sestii Mainostajapiiivillii koime t"lllt1:l,:"--11?llll t"tsti saattaa muuttua uuii- vuotta sitten, jbsia teme sanoi :1t11 TliilTiil? 11::'l?1I sesta kannanotoksi. Lehtimiehen ohjeet vuodelta mm.: "Mieleitani on rajansa banomalenoen rarkottus el ole lir_k":::i y'.j: i:lli:::"#illi"',?1,31:xt:s:lf[- ;;"n"*;*ll.j]t[15:l ii?;#iixxl,#iili:: Li.il:.-'^11" -,i1"t,,^t:-l::l distolle paljon ajattelemisen tycin keskeisia periaaueita mainostaja tuniee tulleensa :1"-",1T::l -11T li^u-"i: illi aiheua. ilelsingin Sanomien ovat tietojen reheliisen hank- loukatukii, reagoikoon omalne tekevatjolaln aslan nyvak- toimittaiilla on Helven mu- kimisen ii iulkaisemisen va- la tarallaan." sl kaan huono omatunto siita. paus sekl aivostelun oikeus. "Noin suuren yrityksen etteivat he ottaneet todesta Lehtimiehen tyd perustuu lu- piinjohtajan piteisi jo tuntea Kulhiaa ja Sainiota, kun nii- kijoiden luottamukseen." lehdist6n toimintatavat ja JulkiSgn vallan md jo vuonna 1972 tulivat Lauri Helve kertoo esi- rooli", Helve sanoo. - -;;; '----- toimitukseen kertomaan pal- merkkejii 'taloudellisesta pai- VantlKOlfa jastuksistaan. nostuk;esta', jota monet y1; ,,'HJ.lTnr."ff'"'"",'ii,t; yil"i'l?j,::13:*1x?,",ftfi1 -YiIIi.:,,_:_:_ Helve nostaa vahtikoiran roo- viela kvdse sellaisten asioiden tdiin hankkimian luoaamalla yfllykset JUtKlsla lin lehdist<in tarkeeksi tehta- julkirui6on. Kokojupakkaon ilmoituksia tai koroitamalla. vlksi. Koska Suomessa polii- 31h"u11unut sen, ette suoma- miten terkee mainostilan q5- Lehdistii on Helven mukaan tikot ovat hallitsevana eliitti- lainen lehdistd on nyt hyvin taja yritys on. vahtikoira kaikille yrityksille. 4 aa

4 a mpaa kuin positiivisen. mutta sekin meidiin on ikiivii kyllii \ ritettava ldytaa." Oleellinen jutussa tirkein Yrit)ksiii kasittelevi?i juttuja luetaan Helven mukaan monella tavalla. Teksti, joka roimituksessa koetaan llihes mainokseksi yritykselle, saattaakin "vritysjohdon silmissa olla suorastaan katastrofl. toinen ja laadukas, maailman "Omaa yritystenne koske- tasokkaimpien joukossa. \ ia juttuja lukiessanne teidiin TAmdn pdivin suomalainen journalismi pitaisi siristaa silmianne, katioa lehtea kaukaa ja miettiii, on Helven mukaan kilttia ja kiihkotonta. Se mikd on oleellinen jutusta johtuu valir t\ va viesti ulkopuolisille. siitii, etta maan oleellisimmat ongelmat ja taistelut -los se ei ole ratkaisevasti virheellinen, huono ja vaara, on jo ohitetru. Kielikiista on rauhoittunut, kansalaissota r aan kenties jopa positiivinen, 'illoin juttu on kelvollinen. Teiddn ei kannata lukea rivejii liian tarkkaan, koska ette te niin tarkkaan lue muitakaan r ritl ksi?i koskevia juttuja." Uutistarjonta 4000 liuskaa peivesse Tydn tuloksena toimitukselle lahetetaen esimerkiksi kolmen liuskan uutisteksti. Lehteen tulee uutistarjontaa yli 4000 liuskaa paivessa: Yhdessa lehdessa on tekstia noin 200 liuskaa, siitekin vehint:ian puolet toimittajien itse hankkimaa ja kirjoittamaa. "Kun tdllainen 50 tunnin "Julkisuuden pitaa automaattisesti koskea porssiyrttyksiii. Miksi se ei silloin koskisi myds kaikkia suuria yrityksia? Yritykset ovat nykyaan siina mdirin valtion korkotukien ja infrastruktuurin rakentamisen vuoksi sidoksissa )'hteiskuntaan, kotikuntaansa ja tydntekijdiden kautta moniin perheisiin, ettei yritys pohdinnan tulos tulee toimittajan silmin eteen ja han katsoo voi pitiili yksityisyydestaan kiinni. Julkisuusvelvoite koskee mielestini kaikkia. " tia, aikasuhde tuntuu tolkut- sitd korkeintaan 2 l,/2 sekun- Helven mielesta on aivan tomalta. Energiaongelma olisi \ mmarrettavaa, etta yritykset ratkaistu, jos niimii projektiihmiset pantaisiin polkemaan haluavat itse kayde tiedotuskampanjaa omaksi edukseen. vesimyllyii: Toimituksessa me \,1urta lehdist6n niikokulma joudumme vakisin tekemaan on toinen: yritys yrittiia usein asiat mahdottoman paljon antaa itsestaan epetodellisen, nopeammin." r aillinaisen kuvan. "Meidan tehtavamme on \ rittda kaivaa oikeata tietoa. \egatiivisen tiedon kaivaminen on noin 25 kertaa vaike- "Keskustelu ei saisi katketa" Vaikka lehdistcjn ja talouseliim?in viilillii on riitoja. keskustelu ei Helven mielesti saisi koskaan katketa. Hiin ei halua viilien menevan niin huonoiksi. etta maksetut ilmoitukset korvaisivat keskustelun: Se olisi journalismin sairauden vakava merkki. Helve korostaa, etta Suomen lehdistd on vastuuntun- kayty, tasa-arvo saavutettu. "Ymparistdasiat saattavat tulevaisuudessa nousta informaatiosodan aiheeksi - oikeastaan sota on jo alkanut. Lehdiston luottamus elinkeinoelamaan ja valtaa pitaviin poliitikkoihin on horjunut niin paljon, etta vaihtoehtoihmiset saavat yha paremmin dinensd kuuluviin. Mutta ei Suomi tule tassakean sodassa kaatumaan." ll PERINTA 8., , Rantasipi Hyvinkli?i Kurssilla selvitetean kaytannon esimerkein, miten parhaiten onnistutaan saatavien perinnesse. Huomiota kiinnitetaen myos ennakkoturvaaviin toimenpiteisiin, vakuuskysymyksiin ja teytentoonpanoon. Osanottalat voivat jo ilmoittautuessaan esittaa luennoitsijoille osoitettuja kirjallisia kysymyksie. Suunnittsluioimikunta Asianajaja LiisaSvinhufvud, puheenjohtaja JaostooeellikkO Heikki Piiroinen Osastooeallikko Risto Suviala Osanottomaksu ia ilmoittautuminen Osanottomaksu on 1700 mk (Lakimiesliiton jesenet 1300 mk). Seminaari on tarkoitettu lakimiehille seka I i i ke-elaman vastuu isissa I uotto- ja peri ntatehtevisse toimiville henkil6ille. llmoittautuminen Duhelimitse tai osoitteella: LAKIMIESLIITON KOULUTUS- KESKUS, RautatielAisenkatu 6 A, HELSINKI ldhtien osoitteella: Uudenmaankatu 4-6, HELSINKI 12. Helven mielesta yrityksissa uhrataan kohtuuttoman paljon aikaa uutisaineiston suunnitteluun ja hiomiseen. Tiedotusprojektiin - suunnitteluun, toteutukseen Ja seurantaan - saattaa YritYksesse kulua 50 tydtuntia. LAKIMIESLIITON KOULUTUSKESKUS

5 Sylvester Perret Kredit asiantuntemuksen ja juhlamielen tukholmalainen tapahtuma Edellinen laaja esitelmako- Ruotsin johtava luottotietoyritys Soliditet Ab vietti 7S-vuotisjuhlaansa *;t'*-5::j::--?..;"0^'*l'.1:: Tukholmassa Samaan aikaan pidettiin laaja, erityisesti luot- JUntamenolneen I uknoimassa "syksyua siuoin luotro- totietoalan keskeisiii kysymyksiii kiisittelevii "Kredit -83"-juhlakonfe-,,i:::;j: p,:lii-!av!pt_" renssi. Yhdistyksen jiisenistii osallistui kolme luottomiestii, jotka edusi":'j:tj: "'"t' ),-vuotrsruhtavat kolmea by Stockmann Ab:n luottopiiiillikkiipolvea: Ereat Kredit. -83:n luen- Johtaja Sylvester Perret (eliikk.), Suomen Luotonantajayhdistyksen noitsiiat olivat io 10 vuotta :1;;;'":#;;:.i" #J;;i; nykyinen toimitusjohtaja Esko Tuovinen ja luottopiiiillikkii Veikko Seniikemyksiiiiin ja luottotoiminnan eri saroilta, ensisijaisesti luottotietotydn ja perjntatoiminnan nlik<ipiinsta. tietojaan mi. Tiiss:i johtaja Perret'n kertomus Tukholmasta. tokonttorissa ja nykyisin suu- na luottotietotutkijana en- Avall vaati, kuten meillakin Sekii esiintyjien etta kuuli- ren luottokorttikonsernin, In- simmiiisen kerran sain sekii on ehdotettu, verojen etuoijoiden loukoiia oli Ruotsin ter Conto'n luottopaellikkd- tutustua alaan ette harjoitella keusjiirjestelmiin lopettamisluottotoi-ittnan nimekkiiim- nii. Palkintonsa han sai taita- Soliditet Ab:ssa. Tame kans- ta. pia edustajia. Myos Ruotsin vana ja pystyvana luottoval- sakiyminen on jatkunut lapi Luottovakuutus, joka valtiovalta-ja punkkitoi-intu vonnan erikoistuntijana. Hiin vuosikymmenien. Ruotsissa toistaiseksi on keolivar nakvvasii esilla. on edistanyt nakyvasti ty6- hittyneempi luottoriskien suo- Konferenssi alkoi toimitus- kenttansa tuntemusta -myds jaamismuoto kuin Suomessa. johraja Bengt Lindbergin rer- suomalaisille vieraille heidzin.. ^r;sven5ka Kredirfdr'iikringsvehdvsouheella. Sen iiilkeen kaydessaan hanen tyopaikois- "Verojen etuoikeus- it ri"uotug"tin toimitusjohiajaettiin Svenska Kreditman-,u3:. jan. olle Friskin teemana. ^..iiirjestelme ''1'Yl:"11'1'l' nrfrireninoen i Srnckhnlm Karin Ohlsson on Svenska 1 --t;"t']ij'aija.'if.1-esla,:1.""^ll:,i':l KaKsr lopetettava" "il1;;;;r#"""1n'""^l :. itockholm -yhdistykse n halli- - Palkansaajarahastot - tuksen idsen. Keskeisend t emana Kredit -83:ssa olivat integriteetti- eli Erityisen tuulahduksen esi- Karin ohlssonista roinen-. _ lf'?fjjf:fii:,;il??,1;, j:1ff;;:,?"iil":,j::il':'; Vuoden Luottomies kunniadiplomi sin Tietotartastusviraston, Ruotiin valtavan luottokorttil-suomeendatainspektionen'inpiiiijoh-toiminnannakyvimpiaja Svenska Kreditmannaf<ireningen i Stockholm oli pu- se'itkap..ais"sti yirastonsa sekii nylypiiiv?in etta huomisheenjohtajansa Bengt Lind- Toisen kunniadiplomin sai al- vaikutusra ja seuranraa Ruot- piiiviin mullistavia nakemykbergin velityksella sangen lekirjoittanut Sylvester Perret, sin tietosuojalakiin, luottotie- sid hyvin persoonallisesti, tiekeskeisena tekijend kongressi- joka oli kunniavieraana Tuk- tolakiin, perint?ilakiin ja kor- tokoneiden merkittavaan ketapahtumissa. holmassa. Minulle osoitettiin kolakiin sekii mediauutisiin hitykse n nojaten. Ensimmdinen diplomi 5000 monin tavoin suurenmoista nahden. Eestiliiissyntyinen Svenska kruunun apurahoineen luovu- vieraanvaraisuutta ja ystaval- Fresen esitelmistd on seik- Handelsbankenin pankinjohtettiin vuoden luottomiespal- lisyytta. kaperdinen selostus Svensk taja Rudolf Jalakas selvitti kinnon saajalle, joka onkin Kiitospuheissani sekii juh- Hindelstidning Justirian 75- Ruotsin suhdannekehitysta, vuoden Luottonainen: luot- lakonferenssissa Konserttita- vuotisiuhlanumerossa jota hen ei pitanyt erityisen topaallikkd Karin Ohlssonil- lossa elta juhlabanketissa 37l19'83. Saman lehden nu- valoisana. Hanen paatelmenle. Ammattitermi Arets Kre- Kaupungintalon Kultaisessa merosta 34 ldytyy myds Kre- sd olivat niim?i: Palkansaajaditkvinna - Vuoden Luot- Juhlasalissa korostin kiitoui- dit -83 -konferenssiin liittwia rahastot toteutetaan, mutta tonainen on saanut oikeute- suuttanija suurta arvonantoa- kirjoituksia, mm. toimitusjoh- pahempia siiiintelymeereyksia tusti vahvistuksensa. Yhdys- ni saamastani kunnianosoi- taja Sven Avallin kirjoirtama ei talouspolitiikassa kuitenvalloissa ryhdyttiin jo tuksesta seka kunniajiise- Soliditet Ab:n historiikki. kaan toteuteta. Vuoden 1985 luvun lopulla erittelemaan the nyyksistani Luottomiehet - Ackordcentralenin toimi- jiilkeen inflaatiopaine kasvaa, creditman ja the creditwo- Kreditmannen ry:ssa (vuodes- tusjohtaja Sven Avall - taka- suhdanteet kayvat alamakeen man. ta 1967)ja ruotsalaisessa sisar- liiisen Oy Credit Ab:n johto- ja Ruotsin eduskuntavaalien Luottopaallikkd Ohlsson yhdistyksess?i (vuodesta kunnan puheenjohtaja - sel- aattona paine on on 40 vuoden ajan toiminut 1973). vitti Suomessakin ajankoh- yha voimakkaampi - joten luottovalvonnan tehtavissa, Yhteyteni Ruotsin luotto. taista yritysten perustamis- ruotsalaiset kuitenkin saavat aikaisemmin vuosikymmenid tietotoimistoihin juontavat jo valvontaa liihinnii Ruotsin iloita vuoden 1984 korkea- Nordiska Kompanietin luot- vuodesta 1929, jolloin nuore- konkurssikehityksen valossa. suhdanteista. 6

6 Jalakas lahtee ensi vuonna kansainvdliseksi talousasiant untijaksi Afrikkaan. Tietotarkastusvirasto ldhestvnvt luottoalaa Iltapaiivailla oli laaja paneeliker k ustelu. "integritetsde L,an'- Joka liittvi luottotieto-.i laan. Osanottajina olivat puheenjohtajana taloustoimittaja Bo Sigheden, piiiijohtaja Jan Frese, pankinjohtaja Rudolf Jalakas seka kansanedustajat Anders Bjdrk (oikeisto) ja Olle Wiistberg (kansanpuolue) - seka tietenkin toimitusjohtaja Bengt Lindberg. Keskustelu oli sangen sdvyisa. Siita voitiin paatella, ettd aikanaan paljon pel?itty Ruotsin tietotarkastusvirasto Datainspektionen oli l?ihesty- Srenska Kreditmanhafdre ingen i neena korosti minulle, ettii Stockholm luorutti Kredit -33 ulkonaisen yksityisyyden suojan vastineena on sana "inte- juhlakonfe ren t s i.r sa k a k s i ku n n i a- cliplomia. LuotrcpAdllikkd K^tin griteetti" eika "intimiteetti", Ohfsson sal vuoden 1983 luottamiespalkinnon - joka hiinen mielestaan on sisliisiin henkilcitunteisiin ja ensimmdisenai naiiene. Johlaja Sylvester Perret [ai kunniakiian urastaan /uottaalan monipuolisena, kokeneena ja ilmaisu. vi ttikasitteisiinkin liittyva a k I i ir i.te no a sian I un t iana. Juhlabanketin peettyesse, nyt luottoalaa, jonka paetekijiit nykyisin ovat vain Soliditet Ab haarautumineen, Svensk Handelstidning Justitia ja koulutuskeskuksena Modern Kreditberedning sekii Ruotsin pankkien monien vaiheiden jalkeen perustama Upplysningscentralen UC Ab. Datainspektionen ja paajohtaja Jan Frese sekd apulaisjohta.ja G.A. Westman ovat saaneet enemman huolta ja pddnvaivaa omalta sektoriltaan, siis erailta valtion virastoilta, liihinna Tilastokeskukselta! Juhla-adressi Soliditet Ab:lle Terminologiakysymyksi?i esittaesseni Jan Frese huvittu- onnittelu- ja kiitospuheeni jiilkeen, ojensin juhlivalle Soliditet Ab:lle ja sen toimitusjohtajalle Bengt Lindbergille Suomen Sotainvalidien Veljesliiton juhlg-adressin. Sen liitteend oli Abo Akademille osoitettu laajahko ruotsalaissuomalainen Kredit-Luottokasitteen selvittelylausunto sanaluetteloineen, jonka Iaatimisessa avustajinani ovat olleet lisensiaatit P-E Paul Oy Scan-Auto Ab;sta ja Hilding Nystrom Suomen Yhdyspankki Oy:stli. Luottomiehct - KreditmAnn n ry:lle lausuttiin Kredit -83 -kokouksessa paljon tunnustuksen sanoja ja korostettiin jatkuvan yhteistyon merkltysta. Velte riskejii vientikaupan luottotoiminnassa Kuukausien ahkeran tyiin jiilkeen yrittiijd sai aikaan vientikaupan. Oltiin tyytyviiisii saavutetusta vientimenestyksestii ja maksukin olisi odotettavissa kohtuullisessa ajassa. Lopulta vrittiije koki kuitenkin pettymyksen ostajan tehty;i konkurssin ja vientiponnistelujen mentvd hukkaan. Vientitakuu \1] r'taessa avoimeen tiliin ulkomaiselle ostajalle on myyjan saatavan tunaamiseksi kaytettavissa vientitakuumenettely, jossa myyja kohtuullisin kustannuksin saa takuun suurimmalle osalle vientisaarar istaan. Ostajan luottokelpoisuus tutkitaan tietysti tassekin tapauks ssa. Vientitakuu kattaa kaupalliset ja poliittiset riskit, jotka molemmat ovat hyvin mahdollisia nykypiiivan levottomassa maailmassa. Myyjelle saattaa luottotappion kohtaaminen Yientikaupassa aiheuttaa mittavasti suuremman vahingon kuin tililta Iuettavan maksamattoman saatavan meara ilmoittaa. Vientiin on uhrattu kallista aikaa ja aiheutettu kustannuksia, jotka eivet kotimaan myynnissa tavallisesti koidu myyjen rasitukseksi. Vientiremburssi Myyjiin hyviiksi avattu peruuttamaton avista- tai aikaremburssi on varma tapa turvata maksun saanti ulkomaiselta ostajalta sovittuna aikana. Kansainvalisen kauppakamarin yhdenmukaisia remburssisaantoja noudatettaessa remburssia vastaan myyminen on turvallista ja kiiytettevissd on pankkien korkea asiantuntemus. Remburssia kdytetaan enimmakseen Skandinavian ulkopuolelle suuntautuvassa vientikaupassa. Minkiiiinlainen suurpiirteisyys remburssin ehto.jen nou- saadaan joka tapauksessa. Jos vientiasiakirjat jotenkin poikkeavat remburssin ehdoista, ostaja saattaa halutessaan viivyttaa maksua niiihin epiiselvyyksiin vedoten. Tata on joskus keytetty painostuskeinona ostajan pyytaessa viela alennusta tavaran hinnasta. Myyjii on silloin huonossa as massa, jos tuhansien kilometrien paassa oleva ostaja ryhtyy remburssin ehtoihin viitaten hankalaksi ja tavara on jo matkalla. Luottotoiminta Yritysten Iuottotoiminnassa vientikaupan sovittujen maksu- ym. ehtojen seuraaminen dattamiseen nehden ei voi tulla kysymykseen. Remburssi- auttavat viejia valttamaan ja noudattamisen valyonta avauksen saatuaan myyjiin on luottoriskeja ja suoranaisia huolellisesti tarkastettava virheita. avauskirje ja varmistauduttava, etta han voi taytraa kaikki timukset koskevat myds luot- Kansainviilistymisen vaa- remburssin ehdot. Ellei ehtoja totoimintaa sitii mukaa kuin voida noudattaa, on neuvoteltava ostajan kanssa vastaa- kehittyvat ja liikeyhteydet ul- 1'ritysten vientiorganisaatiot vien muutosten saamiseksi komaille laajenevat. Luottomiehet - Kreditmannen ry remburssiin. Kun kaikki ehdot voidaan tayttaa, voi tavaran toimitus tapahtua. Tava- tarjotessaan jiisenilleen vien- on ottanut taman huomioon raa ei pidii lahettaa toivossa, tikaupan Iuottotoimintaan etta mahdolliset muutokset perehdytt:ivia koulutustilaisuuksia. Pertti Saanila luottopaellikkd Pekema Oy

7 Suomen Perimistoimistojen Liiton puheenjohtaja Olavi Puputti: Perimistoimistot tarpeellisia talouselfrmiln tyiinj aossa Perimisala on erikoistuneiden ammattilaisten laji. Se vaatii lain ja asetusten tuntemusta, jiimiikkyyttii ja hienotu nteis utta. Suomen Perimistoimistojen Liitto kehittiiii ja valvoo alan toimintaa. Se on mdiiritellyt hyviin perintiitavan ja antinut kiiytiisteesit jiisenyritystensd tyiiohjeeksi. Suomen Perimistoimistojen Perimistoimistoja on joskus autonsa erittein raikein, tunnistettavin vzirikuvioin. Perijii pankit ovat jo luopuneet tra- osittain korvannutkin tratan: Liitto syntyi samasta tarpeesta kuin monet muutkin: Ala menettelytavoista, jopa pai- huomiotaherattaviiss6'rooli-tasta yksityishenkildille. syytetty epasympaattisista oli kirjava, toiminnalla ei ollut yhtenaista linjaa eiki yh- "Huhujen mukaan yksityis- Velallinen leimautuu ldhes ritaa toiset velkojat perimaan nostuksen kayttamisesta. asussaan' todella rahastaa. "Tratta on kallis. Se hilltteisie vaikutusmahdollisuuksla. ovat viela sekalaiset. Heilla - Puputti paheksuu. Kun velallinen ei lunasta trarten perijtiiden menettelytavat kolliseksi pitkaksi aikaa", saataviaan samanaikaisesri. Liitto perustaa merkityksensa kahteen; yhdessii vai- - ei ole tarvetta huolehtia ensin kirjeitse.ja annamme pisteessa", Puputti arvostelee. toisin kuin perimistoimistoilla "Me lehestymme velallista taa, velkoja on jalleen lahtokuttamisen voimaan ja suuntaviivojen luomiseen. hetkinen perinnen tulos on taa velkansa. Seuraava vaihe tymaan. Se antaa mahdolli- yrityskuvastaan. Vain sen hiinelle mahdollisuuden hoi- "Keteisperinta tulee liseen- "Pyrimme yhdessii kehittameiin perimistoimistoalaa. sanoo. tamme jo ensimmdisen kirjee n tieta ja ilmoittaa selvdsti seu- heille merkitteva", Puputti on oikeudellinen ja siitii ilmoisuuden maksaa sovinnollista Valyomme, etta jasentoimistot toimivat sovittujen normien Puputti toivoo, ettei ku- Paamiehen kulut ovat lahes lopussa." raavan perimistoimenpiteen. ja moraalin mukaan", liiton Kaikki yritystyypit asiakkaina kaan innostu ottamaan mallia olemattomat", Puputti sanoo. puheenjohtaja Olavi Puputti kovaotteisista ulkomaisista Oikeusministerid ilmoirri sanoo. kollegoista. "Ala ei sellaista kaksi vuotta sitten harkitsevansa velkojen perimista Puputti on yhden j?isentoi- kaipaa! Parhaiten palvelem- kos- miston, Pe.imispalvelu Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Muut jesenyritykset ovat Contant Ky, Oy Credit Ab, Luottorekisteri Oy, MK-Perinta Oy ja Oikeusperinta Oy. Niima yritykset ovat samalla kolmatta vuotta toimivan liiton perustajajasenia. Tuhansia harrastelij aperij iiitii "Liiton ulkopuolella toimii ehke satoja toimistoja, jotka tavalla tai toisella tekevat perimisalalle tyypillista tydta. Free lance -perijoitii on ilmeisesti tuhansia. Kaytdstapoja voi tietysti olla yhte monta kuin on miehiii perimisalalla", Puputti sanoo. "Vain perimistoimistoissa on ammattitaitoinen, nimenomaan perintaan erikoistunut henkildkunta, jonka asiantuntemukseen p?izimies voi luottaz." Liiton maarittelema hyvii perimistapa on yhdeksin kohdan ohjelma, joka huolehtii seke toimiston ja piiiimiehen etta velallisen oikeuksista ja velvollisuuksista. Se korostaa asiallisuuden ja tahdikkuuden merkityste ja toimistojen vastuuta tydtavoistaan. 8 Puputti sanoo, ettd perimistoimistoilla on omat asiakastyyppinsa. Jollakin liihes kaikki pliiimiehet ovat yrityksia, jotka perivat saatavia toisilta yrityksilta. Toisella toi mistolla saattaa olla liihes pelkastaan kulutusluottojen perintaa. "Jokainen yritystyyppi, joka mydntaa luottoa, sopii perimistoimiston asiakkaaksi. Toimistohan tulee kuvaan vain, jos piiiimiehen asiakas lyd maksunsa laimin." Toimisto hoitaa kaytannon perinnen ja antaa piiiimiehelle tietynlaisen turvallisuuden. "Yritykset osaavat jo kayttaa ja hyijdyntaa perimistoimistojen palveluja. Alalle onkin tullut paljon uusia yritt?ijiii", Puputti sanoo. Perintii asiallista ja rauhallista suomalaisittain mattomalta. "Monet toimistot Yhdysvalloissa ovat maalauttaneet me seka paamieste etta asiaa, kun teemme tydta tehokkaasti kevan lainsaadantdtydn aloirtamista. mutta velallisenkin arvokkuutta "Liittomme ei ole kuullur kunnioitta n." mahdollisista jatkovaiheista - ehke ajatus on haudattu Kiiteisperintii tarpeettomana. Jos asia etenee lakihankkeeksi asti. pehmeiitii otamm tietysti kantaa ja linjaa annamme lausunnon. Mutta ennen kuin lakia lehdetaan saetamaen, pitiiisi pystya maarit- Tratan rinnalle on uudeksi pehmiiksi perimismuodoksitelemiiiin epiikohdat", Pupurtl tullut kateisperintii. Se on jo Sanoo. Laskee ja piiiittelee, vaatii ja kirjoittaa: ATK luotonvalvonnassa Ja perlnnassa Tietokoneita on luotonvalvonnan ja perinnen apuna keytetty jo vuosia. Sovellutukset olivat varsinkin alussa reskontra-toimintakeskeisii: Tiirkeintii oli, ettii massatapahtumat, Iaskujen ja niiden suoritusten kirjaukset, saatiin tieto- jenkiisittelyn Suomessa Derinta Derustuu piiriin. Luotonvalvonnalliset piirlainsaild?int6cin. vela^llista 15- teet tulivat mukaan vasta myiihemmin. hestytaan asiallisesti ja hienorunreisesri. Amerikkalaisten :- - toimistoien kova tvvli 1g11uu LUOtOnValVonnan taysin sopi- ATK-SOvellUtUkSet Nykyaikainen luotonvalvonta edellyttea luotonvalvontaso- vellutukselta sellaisia toimintatapoja, jotka muistuttavat yksildlliste paatdksentekoa. Kun tietokone itsesseen on idiootti, se on ohjelmoitava etukateen suorittamaan sellai-

8 sia toimenpiteita vaihtuvien tilanteiden mukaan. Toiminta pohjautuu kahteen osaan i. Kooditus 2. Kasittelysaanndt Luotonvalvontaan tyypillisesti liittyvia koodeja ovat mm. - luottoraja - asiakasluokka - perintaohje - perintatiheys - luottotiedot - vakuudet Lisaksi luotonvalvonta voi tarvita esim. seuraavia tietoja - aikaisempi maksuka)'ttaytvminen osto.jen maara asiakkaan kuuluminen tiettyyn ryhmaan (konserniin tms.) Kasittelysaanndt ohjaavat koodituksen perusteella tietokoneen toimintaa. Sovellur usohjelma tekee yksikillisiii ratkaisu.ja kaydessiiiin liipi 'aatavia, vaikka kvsymys oli-.ikin rutiiniperinnan (automaatlisen perinnin) vaiheesra. Voisimme vaikka kuvitella.en"tuumailevan". ''Asiakas A:lla on erdanty- :1\ tte velkaa. Luottorajaa koionaissaatavien perusteella :a\kettuna ei kuitenkaan ole \liretty.- Ei tulosteta asiaiasra luottorajan ylittiineiden :i\ralle. Vanhin eraantynyt.arku on 20 pv vanha. -Tu- :o:tetaan asiakkaalle perinta-,hjeen edellyttama l. maksuhuomautus. joka on asiaia:luokka l:n edellyttama iohteliassiivyinen kirje." ''Asiakas B:llii on eraanty- :r\ tta velkaa. Luottoraja on '. iitettl 5:llii prosentilla. - Ylirl s on niin pieni, ettei asiaia-rra tulosteta hairidraportilie. Vanhin erddntynyt lasku osoittavat maksuhitautta. - Tulostetaan asiakas perintaohjeen edellyttamalla tavaila puhelinperittavien listalle." Tietokone voidaan siis saattaa tekemean vastaavanlaisia paatdksia kuin iuotonvalvojakin tekisi. NAin saastetaan luotonvalvonnan sellaisiin piiiitciksiin ja tehtiiviin,.joihin konetta ei ole ohjelmoitu. Useimmat tietokoneohjelmat lopettavatkin tahdn. Maksuhuomautusten ja trattauksen jalkeiset tehtavat jaavet manuaalisesti hoidettavaksl. Oikeudellisen perinnen ATK-sovellutukset Feredation of European Credit Reporting Organizations (- FECRO) on eurooppalaisten luottotietotoimistojen liitto. Sen jiiseneksi voivat piieste ammattimaiset Euroopassa piiemajaansa pitevet ns. varsinaiset luottotietotoimistot. Maksamis miiiiraysme net tel-v ja lainhakumenettel)' ovat Yhdistl.'ksen tarkoituksena on mm. koordinoida jesentensl sekd luotto- ettii perintetoimintoia, pyrkie edis- kiiytetyimmat perintamenettelyt. Jotta tietokone osaisi laatia tarvittavat kirjelmat. sen tdmldn luontonantoon liittyvien riskien vehentemiste, on osattava edistee jesenten keskiniiista I'hteistyiitii ja edistiiii luottotietoalan arvostusta. - piiatella oikeat viranomaiset - laskea viiviistyskorot ja leimamerkkien meare Molemmat maamme luottotietotoimistot eli Luottotieto on Luottotieto r-v. jota Suo vuoden kongressin isdntana - vaatia oikeankokoiset kulukorvaukset ry ja Suomen Luotonantajayhdistys ovat olleet j?iseni?i tarvrttaess avustaa. men L uotonant ajavh distys - kirjoittaa oikeat tekstit kirjeisiin FECRO:n perustamisesta Lisiiksi ohjelman tulee valvoa Tulokset niikvviit (1973) alkaen. - toimenpiteiden etenemista hitaasti ja halyttda, jos asia juuttuu kiinni Suomi mukana - hallinnossa FECRO:n varsinainen tuottaa raportteja toiminta tapahtuu oikeudellisessa perinndssl kolmessa olevista asiakkaista, perinndn kuluista, kertyneista varoista ja luottotappioista. Oikea viranomainen mddraytyy useimrniten velallisen kotipaikkakunnan mukaan..n 35 pv vanha. Asiakas saanut l-kirjeen l2 pv aikaisemnin. 1-kirjeen lahettamisentuhansia ja jokaista paikka- Paikkakuntia on Suomessa ialkeen on tullut vain 1000 mk kuntaa kohden on maariteltavd raastuvanoikeus / tuomio-.uorituksia. EraAntynyt saatava on kasvanut Ja vanhen- kunta, maistraatti,z nimismiespiiri. leeninhallitus, :unut. Luottotiedot osoitta- ho- \ar. etta asiakkaalla on ollut vioikeus jne. Oikeuspaikkahakemistosta muodostuu pa- ruuallekin maksuhairioita. Ereant),neiden saatavien kierto kostakin melkoisen mittava. on 30 7o huonompi kuin Lisiiksi siinii tapahtuu jatkukostakin mrvvdn yksikcin toisten asiakkaiden keskiarvo. -Tulosvitettava tiedoston pitamisekvasti muutoksia, jotka on pairetaan 2-kirje. jonka s?ivyksi si ajan tasalla. r alitaan ankara." Korkojen laskenta on samanlaista "Asiakas C:llii on ereantynltta rutiinia kuin mita velkaa. Luottoraja on Ylitetty 25 7o:lla. Asiakkaalle reskontraohjelmat suorittavat. yleisesti liihetetty 2-kirje l2 pv aikaisemmin. Asiakas ei ole makvat mm. saatavan suuruuden Kulukorvaukset maereytysanut 2-kirjeen saatuaan. Asiakasluokka on 3. Luottotiedot lukko, josta ohjelma perusteellal ts. on tehtava tau- poimii kussakin tapauksessa oikean kulusumman. Raportointi on samantyyppist6 kuin muukin luotonvalvonta- ja perintaraportointi. Perintaohjelman ideaalitoteutus olisi integroida se luotonvalvontaohjelman suoranaiseksi jatkoksi niin, etta resursseja perintetoimet jatkuisivat keskeytyksetta, eika tarvittaisi tietojen uutta vd.litallennusta, Kun perittavia on yleensd vahan verrattuna siihen suureen massaan, joka on luotonvalvonnan piirissa, on ymmarrettavae, ettei monikaan yritys ryhdy suuritdiseen systeemisuunnitteluun. Toinen tapa on ostaa erillinen oikeudellisen perinnan atk-ohjelma ja pitiiii oikeudellisessa perinndssd Olevat saatayat muista erill?iiin. Tehtava ylimaarainen valitallennus on pieni vaiva, jos sovellutusoh'. jelma sen jiilkeen hoitaa rutii nit automaattisesti. Heikki Jartela 1O-vuotias FECRO ensi Yuonna Helsinkiin Suomen edustus FECRO:n hallinnossa on ollut, ja on edelleen. ndkvvd. Suomen Luotonantajayhdistyksen edesmennyt toimitusjohtaja Erik Winckelmann toimi useita vuosia aina kuolemaansa saakka yhdistyks n varapuheenjohtajana. Luottotieto ry:n toimitusjohtaja Tapani Turkki puolestaan on useiden vuosien ajan ollut, ja on edelleen, FECRO:n tilintarkastajana. FECRO:n vuositaainen paatapahtuma on jossain jiisenmaassa pidettava vuosikokous. Seuraava kokous pidetaan 1984 Helsingissii. Alun perin piti vuosikokous pidettaman meilla jo P?iiikonsuli Erik Winckelmannin kuolema edellistalvena kuitenkin aiheutti sen, etta katsottiin parhaaksi ottaa "jatkoaikaa" ennen kongressin tuomista Helsinkiin. Ensi komiteassa: oikeudellisessa, teknisessd ja perintakomiteassa. Kovin konkreettisia tuloksia ei yhdistyksen toiminnasta ole ollut. Hy<idyllisimpiii lienevet oikeudellisen komitean kafioitukset yritys- ja luottotietotoimintaan liittyvesta eurooppalaisesta Iainsiiiidiinncjs- PAasyyne viihiiisiin niikyviin tuloksiin lienevat eri maiden suuresti poikkevat kauppatavat, lainsaadantd ja yleinen ajattelutapa. Yhtendisen, selvasti havaittavan kokonaisuuden FEC- RO:ssa muodostavat Pohjoismaat. Niiiden kesken onkin perustettu muutama vuosi sitten ns. MINIFECRO eli Pohjoismaisten luottotietotoimistojen yhteenliittyma. Esko Tuovinen toimitusjohtaja Suomen Luotonantajayhdistys

9 EHDOTUS LUOTTOMIEHET_KREDITMANNEN RY:N UUSIKSI SAANNOIKSI Muutetut kohdat on lihavoitu. l$ Yhdistyksenimi on Luottoala ry. ja kotipaikka Helsinki. Yhdistyksen ruotsinkielinen nimi on Kreditbranschen rf. z6 Kirjeenvaihtajajiiseneksi voidaan valita ulkomailla vakinaisesti Yhdistyksen tarkoituksena on luottoalan tuntemusta ja asuvia henkilditii, ei kuitenkaan enempiie kuin kolmasosa (1/3) kehityste muun muassa "dirtea koko jiisenluvusta. - jerjestiimella jasenilleen esitelmii-, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia yhdistyksen Kannattajajaseneksi voidaan valita kotimainen henkil<i tai oikeuskelpoinen yhteisd. toimial{an kuuluvista kysymyksistii, - seuraamalla luottoalan kehityst{ myiis ulkornailla, - harjoittamlla kustannus-, julkaisu-, kurssi- ja koulutustoi Kirjeenvaihtaja- ja kannattajajesenilla on puhe- mutta ei aanivaltaa yhdistyksen kokouksissa. mintaa seka - antamalla lausuntoja ja tekemalld alaa koskevia aloitteita. Jiisen. joka on jettanlr maksamatta jiisenmaksunsa kahdelta 3S Yhdistyksen varsinaisiksi jiiseniksi (2) vuodelta, voidaan hallituksen paatdksella erottaa yhdistyksesta. voidaan ottaa luottoalalla toimivia yksityisiii henkil<iitii kaikkialta Suomesta. Jiiseneksi pyrkiviin on jatettava kirjallinen jasenhakemus yhdistyksen kahden (2) jiisenen Sellaisen jiisenen, joka ei eniiii toimi luottoalalla, jesenyys voidaan hallituksen pfliitiiksellii katsoa suosituksella varustettuna hallitukselle. peettyneeksi. Henkiliin, joka on pelk6steen luotonsaaja, ei katsota toimivan luottoalalla. Hallitus kasittelee seke hyveksyy tai hylkiiii jiisenhakemukset. Jiisenhakemuksen hylkiiiimisen syyte ei merkita pdytakirjaan. Sihteeri ilmoittaa hallituksen paatdksen hakrjalle. Yhdistys voi valita my<is kunnia- ja kirjeenvaihtajajasenia ja sillii voi olla kannattaiaiasenie. Ehdotukset kunnia- ja kirjeenvaihtajajiiseniste on toimitettava hallituksellp. Jos se puoltaa ehdotusta, se esittea ehdotuksen yhdistyksen kokoukselle. Kunniajiiseneksi voidaan valita henkil<i, jolla on erityisia ansioita yhdistyksen tarkoitusperien kehittemisess6. Elekkeelle siirtyneellti jiisenellii ei ole jasenmaksuvelvollisuutta. Kunnia- ja kirjeenvaihtajajiisenet eivat suorita jasenmaksuja. 45 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksnn (9) varsinaista jesente, joista vuosittain yksi kolmasosa (1./3) on etovuorossa. Erovuorossa olevaa hallituksen jasenta ei voida heti valita uudelleen. YksilcillistS, tehokasta ja edullista perintdpalvelua. Kirjeperinte: Huomattava osa velallisistanne, todetessaan, etta saatavanne perinta on siirretty alan ammattitoimistolle Oikeusperintd Oy:lle, maksaa velkansa korkoineen ja kuluineen Oikeusperiniii Oy:n maksuvaatimuskirjeen saatuaan..toimeksiantajalta ei veloiteta tdlloin mitaain! Maksamismtidrdysperinte: Ennen perintean ryhtymista selvitetddn perinnan onnistumismahdollisuus ao. ulosottomiehelta. Perinntin rutiiniosa hoidetaan ripedsti nykyaikaista ATKtekniikkaa hyodyntiien. Perinndn edistymisesta rapodoidaan sadnnollisesti. Perimispalkkio on saman suuruinen olipa saatavanne tuhat markkaa tai satatuhatta: vakiopalkkiomme on 90 mk. Pyydii tarjous! Oikeusperintd Oy Vilhovuorenkuja 4 OO5OO HELSINKI 50 Puh /Liisa Jartela l0

10 Kesken toimikauttaan kuolleen tai eronneen hallituksen jiise- kevlitkokous toukokuun loppuun mennesse ja syyskokous marnen tilalle yhdistyksen kokous valitsee uuden jdsenen eronneen raskuun loppuun mennessii. iiiliellii olevaksi toimikaudeksi. Kokouksen ajan ja paikan miiariia hallitus. Jg Hallitus valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus voi valita 96 myiis muita toimihenkiliiitd. Yhdistyksen kevatkokouksessa [asitellaan seuraavat asiat: I valitaan kokouksellepuheenjohtaja Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai taman estyneena ollessa 2 valitaan sihteeri ja kaksi pciytiikirjan tarkistajaa r a rapuheenj ohtajan kutsustaja on paatdsvaltainen, kun vahintaan viisi (5) jasentii, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mu- 4 esiteteen tilintarkastuskertomus sekd peeteteen tilinpaatdk- 3 esitetaan yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpeetds kaanluettuna on kokouksessa lasna. Peetiikseen vaaditaan aina sen vahvistamisesta ja vastuuvapauden my6ntemisesta neljiin (4) jiisenen yksimielisyys. Yhdeksen (9) jesenen osallistuessa ienestykseen piiiitiikseksi tulee se mielipide, jota vahinte:in 5 kiisitell,iiin muut hallituksen esittamat tai jasenten ennen edellisen maaliskuun viimeistii piiiviiii hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat riisi (5) on kannattanut. asiat. Aanten mennessa tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa ratkaisee puheenjohtajana toimineen iiiini. Yhdistyksen syyskokouksessa kasite aan seuraavat asiat: I valitaan kokouksellepuheenjohtaja O Q 2 valitaan sihteeri ja kaksi poytakirjan tarkistajaa Yhdistyksell?i on luottoalan neuvottelukunta, johon valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan liseksi eninteen yhdeksdn (9) jlsenmaksun suuruus ja suorittamisaika 3 vahvistetaan talousarvio ja varsinaisen sekd kannattajajiisenen luottoalalla ansioitunutta henkiliiii. Luottoalan neuvottelukunnan tehtavana on antaa yhdistyksen hallitukselle neuvoja ja erovuoroisten sijaan 4 valitaan seuraavaksi kolmeksi vuodeksi hallituksen jesenet asiantuntijalausuntoja yhdistyksen toimialaan kuuluvissa asiolssasen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 5 valitaan seuraavaksi vuodeksi hallituksen j2isenistii hallituk- 6 valitaan seuraavaksi vuodeksi kaksi (2) tilintarkastajaa ja Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii yhdistyksen hallituksen kaksi (2) varatilintarkastajaa Frheenjohtaja. 7 valitaan seuraavaksi vuodeksi jiisenet luottoalan neuvottelukuntaan 7$ 8 kasitellaan muut hallituksen esittiimet tai iasenten ennen Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessii jonkun hallituksen jiisenen llmolttamat asrat. e_dellisen syyskuun viimeisrii piiivaii hallitukselle kirjallisesti lanssa. ll6 8$ Muita yhdistyksen kokouksia tidetaan, kun hallitus katsoo Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pideuen vuosittain kaksi, tarpeelliseksi tai kun vahintaan kymmenesosa ( l,/ 10) jasenmae- l0s AJTO soil(ooni AUTO HIFI IIEIIElIGRE]I Lauttasaarentie Helsinki 20 Puh. (90)

11 rasta on sellaisen kokouksen kokoonkutsumista erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytanyt. 12 $ Yhdistyksen kutsuu kokouksiin hallitus. Kirjalliset kokouskutsut on lehetettevl jiisenille viimeistiiiin kymmenen (10) piiivee ennen kokousta sillii osoitteella, jonka jas n on yhdistykselle ilmoittanut. 13 s Yhdistyksen kokouksissa suoritetaan eanestykset avoimina, ellei joku osanottajista vaadi suljettua lippueenestyste. 16 $ Paatds yhdistyksen purkamisesta on tehteva kahdessa viihintiiiin kahden (2) kuukauden v?iliajoin pidetyssii kokouksessa, Asiat ratkaistaan vksinkertaisella aanten enemmistdlla, ellei joista toisen tulee olla yhdistyksen varsinainen kokous ja joissa saanndissa toisin maarata. Kunniajesenerl valituksi tuleminen kummassakin purkuehdotuksen on saavutettava vahintaan edellyttaa, etta vahintaan kolme neljisosaa (3./4) kokouksessa kolmen neljdsosan (3,/4) enemmistci annetuista ii?inist?i tullakseen kokouksen annetuista aanista on hanta kannattanut. pii?itcikseksi. Aenten mennessa tasan ratkaisee puheenjohtajan iiiini, vaaleis-.a ja suljetuin iipuin eane\lerteesra arpa. 14$ Yhdistyksen tilit laaditaan ja paatetaan kalenterivuosittain. Yhdistyksen tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on ennen Lainsiiiidiintiihankkeet etenevdt huhtikuun 15. paivaa luovutettava tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle ennen huhtikuun 30. piiiviiii. 15 $ Niiiden sii?intcijen muuttamista koskevan paatdksen on voimaan tullakseen saavutettava vahintaan kolmen neljisosan (3,/4) enemmistd kokouksess annetuista aenista. Saantdjen muuttamisehdotus on esitettava kokouskutsussa. 17 $.los yhdistys purkautuu. kaytetaan sen varatjohonkin yhdistyksen toimintaa lahella olevaan tarkoitukseen. 18 $ Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia. Varatuomari Hannu Kiiriivii Keskuskauppakamarista on pitiinyt ajan tasalla katsausta Liiketoimintakieltoluottoalan ajankohtaisista.lainsiiiidiintiihank- tyiiryhmi keista. Tiissii uusimmat kuulumiset. Ulosottolain kokonaisuudistus UlosottolakityoryhmA luoyutti 1. mietintdnsa oikeusministeridlle. Tyoryhmin tehtavana on ulosottolain kokonaisuudistuksen valmistelu. Nyt jatetty mietintd sisaltaa ehdotuksen lain kiireellisimmiksi osittaisuudistuksiksi. Tyoryhmii esittaa annettavaksi yksityiskohtaiset saanndkset siita, mira tietoja velallinen on velvollinen antamaan ulosottoviranomaisille varalnsuudestaan. Velallisen olisi annettava tiedot omaisuudestaan, veloistaan ja tuloistaan sekii ilmoitettava osoitteensa Ja tydpaikkansa. Kirjanpitovelvollisen velallisen olisi ulosottomiehen kehotuksesta Iuovutertava kirjanpitokirjat ja -aineisto tarkastettavaksi. Lakiin ehdotetaan otettavaksi myds saanndkset elinkeinotulon ja eraiden aineettomien oikeuksien luovutuksesta maksettavien korvausten ulosotosta. Peesaanndn t2 mukaan ammatinharjoittajan, liikkeenharjoittajan tai muun yrittajan urakkasopimuksen, hankintasopimuksen, kuljetussopimuksen tai muun vastaavan sopimuksen perusteella saamasta tulosta voitaisiin ulosmitata 20 prosenttia. Nykyisin elinkeinotuloa ei voida ulosmitata. Lis?iksi ehdotetaan lakiin otettavaksi saanndkset asian siirtiimisestii viran puolesta ulosottomieheltd toiselle, kun siirtave ulosottomies ei voi panna tuomiota taytant66n. Myds eraita muita taytantdonpanoa koskevia saanndksid muutettaisiin. Tydryhman puheenjohtajana on lainsaadantdneuvos Kari Lehtola ja sihteerina mm. vs. lainsaadantdneuvos Ahti Sulonen, molemmat oikeusministeridsta. Kauppalakityiiryhmd Yhteispohjoismainen esitys valmistuu tammikuussa Arvioitu voimaantulo on vuonna Kulutusluottotviirvhmii Jatkovalmistelua varten on tarkoitus asettaa tydryhma syksyn 1983 aikana. Lausuntoklerros on paattynyt. Asia tulee kasittelyyn vuoden 1984 alussa ja mahdollisesti voimaan l Taloudellisen rikollisuuden selvittelytyiiryhm:i Taloudellisen rikollisuuden se lvittelytydryhma jiitti mietintdnsa oikeusministericille. Ty<iryhmiin tuli selvittee taloudellisen rikollisuuden ilmenemismuotoja ja laajuutta seka tehda toimenpide-ehdotuksia taloudellisen rikollisuuden torjumiseksi. Selvityksen mukaan taloudelliset rikokset painottuvat verorikoksiin ja konkurssirikoksiin. Lisiiksi tydryhma on tutkinut mm. tulli- ja siiiinndstelyrikoksia, julkisen tuen veerinkayttda seka virkamiesten lahjomiseen liittyvia rikoksia. Rikoksentekotavoista ovat korostuneet perbkkiiisill?i konkursseilla keinottelu ja kirjanpitorikokset. LainsaAdennossA ehdotetaan muutettavaksi mm. salassapitovelvollisuutta, niin etta viranomaiset voisivat entista paremmin ilmoittaa havaitsemistaan tai epiiilemistaan rikoksista toiselle viranomaiselle. My<is pankkisalaisuuden suojaa tasmennetteisiin. Osakeyhtici- ja kauppar kisterilainsaadantddn esitetaan muutoksia konkurssikeinottelun vastustamiseksi. Julkisyhteisdihin tycisuhteessa olevat tydntekijat esitetaan saatettavaksi vastuuseen lahjomarikosten osalta. Esitutkintamahdollisuuksia esitetean parannettavaksi mm. jatkamalla erbiden kirjanpidon tositteiden sailyttamisaikaa. Tutkinta- ja valvontaresurssien kehittiimiseksi esitet?ilin poliisin toimintaedellytysten parantamista; taloudellisen rikollisuuden tutkijahenkildstda lisattaisiin, henkildstdn asemaa kehitettaisiin ja keskusrikospoliisin taloudellisen rikollisuuden tutkintayksikdn toimintaa tehostettaisiin. Myris veroviranomaisten toimintaedellytysten parantamista pidetaan velttamettdmana etenkin konkurssirikosten torjumiseksi. Valtiontalouden tarkastusvlrastoon esrtetaan perustettavaksi erityinen virka-aputyoryhma. Julkisen tuen valvonnan tehostamiseksi ehdotetaan sita koskevien saanndsten kehittamista. Tyciryhmiin puheenjohtajana oli apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen ja sihteerina hovioikeudenviskaali Ilkka Rautio Helsingin hovioikeudesta. I

12 Yksiliillisen palvelun perimistoimisto Elimiienkatu 32 A,00520 Helsinki 52, puh Aga Ab ooy Ky Credit Ab Electrolux Ab Oy Hoechst Fennica Ab Huber Ab Leasing Oy udet Oy Helsinki l0 uj 406 tand. Carp6n 950 Helsinki l0 n 221 Junnilain n Oy Noiro Arooitie 5 C Helsinki 37 tj. J62l0l I LDronvalvoja Juva Llsurieto Oy An-.katu l2 tlm Turku l0 J,fr (X.stop?iallikkij J- xarlson lhsinsin Osakepankki A.ks3nterinkatu l7 tr100 Helsinki 10 Fh llrintakonsului IL xauhanen Ot Credit Ab Rooholahdenka.u 23 A q)l80 Hehinki l8 Fh I Kannattajajiisenet Idman Oy Henkivakuutus Oy Kansa Kansa-yhtymii Oy Lemminkiiinen Oy Luottokunta MK Perintii Ov Osuuspankkien Keskusliitto ry Oy Rajahuolinta Ab Ov Scan-Auto Ab Yhdi s ty k s emme kannat t ajaj iis enik si ovat t rihtin men- nessri Iiitt yneet: a Tmi Suornen Idearharkkinointi Suomen Luotonantajayhdistys Suomen Yritysrahoitus 0y Suur-Helsingin Osuuspankki Oy Julius Tallberg Ab Teriistarvike Oy Tietoperinte Oy Turun Seudun Osuuspankki jiisenet Yhdistyksen hallitus on kokouksissaan ja hyvriksynyt seuraavat uudet jiisenet: Osastopaallikkd Tuulikki Kettu Tietoperinla Oy Mannerheimintie Hehinki l0 puh Raija Koskinen Maksutieto Oy Aurakatu l Turku l0 puh.92l Perintavalvoja Merja Laine Pikaperin6 Oy Aurakatu 12 a Turku l0 pub Luotonvalnisteli.,a Marjar!a Muhonen Indep ndent Leasing Oy Arkadiankatu 4-6 B Helsinki I0 pub I Perintavalvdja Eija Pacsikivi Perimisloimisto Contant Ky Aurakatu l2 a Turku l0 puh.92l Redo Paavilainen K skuskunta ok-liha Lautatarhankatu Helsinki 50 puh Luottopeallikka, Ali Paniainen Oy Strijmberg Ab PL Vaasa l0 pfi P rintavalvo.,a Laila Rantanen Perimistoimisto Contanr Ky Aurakatu 12 a Turku l0 puh Talouspiitllikkd Timo Rauvola Perimistoimisio Contant Ky Aurakatu l2 a Turku l0 puh Hallintojohtaja Olavi Rummukainen Tietoperinte Oy Mannerheininti Helsinki l0 puh Luottopae ikkd Esko Rytiivmri hsindriritoimisto SAhkiirvd Ov Kuoppamaenti ll Tampere 80 p\h Timo Sabier]i Oy Huber Ab Teoll.ryhmzi V romi hen teollisuusalue Vantaa 5l puh. 8213l I Osastopaallkkd Erik StarckjohaD SrarckjohaDn-Telko Oy PL 54 15l0l Lahti l0 puh Terttu Trmm lin Oy Julius Tallberg Ab Aleksanterinkatu 2l Helsinki l0 puh. I8 221 Tino Tiilikain n Oy Ford Ab PL I H lsinki 15 puh l I Perintavalvoja Aino Toissalo Pikaperinta Oy Aurakatu l2 a Turku t0 puh Pednn:invalvoja Varatoimitusjohtaja Si ka-liisa Saa nen Nils Weckstrdm Perimisloimrsto Contant Ky Tietopeflnri Oy Aurakatu 12 a pl 9d Turku t Helsinki 10 puh puh YHDISTYKSELLE POSTILOKERO Postin kulun yksinkedaistamiseksi ja nopeuttamiseksi yhdistyksen hallitus on avannus postilokeron. Voit lahettaa postia seke yhdistykselle ette Luottolinkki-lehdelle osoitteella: Luottomiehet - Kreditmdnnen r.y. PL 891 OOlOl HELSINKI 10. Postilokeron avain on hallituksen puheenjohtajalla. Peetoimittaja Risto Suviala Toimitusneuvosto Risto Suviala ( puheeniohtaia) Marjatta Huikirinen - Heikki Jartela Lassi Kantola Toimitussihteeri Mariitta Hemaleinen Tyyneliinkuja 6 C Helsinki 78 puh (iltaisin) Valokuvaaja Erkki Markko Pankkiyhteydet SYP-Senaatintori SHOP-Mikonkatu 5', HOP-Keskusta Ilmoitushinnat 2/l s.2000 mk l,zl s mk (takasivu) l/1 s. I100 mk (muut sivut) 1,/2 s. 600 mk l/4 s. 400 mk 1,u8 s. 250 mk Helsingin Liikekiriapaino Ov Helsinki 1983

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksestä voidaan epävirallisissa

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry 1(6) SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT

SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI Yhdistyksen nimi on Suomen bordercolliet & australiankelpiet ry, Finska Border Collies & Australiska Kelpies rf ja sen kotipaikka

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi Sivu 1 / 6 Projektiyhdistys ry SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Projektiyhdistys ry, ruotsiksi Projektföreningen rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt -

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt - Heinäveden Moottorikelkkailijat ry - yhdistyksen säännöt - 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Heinäveden Moottorikelkkailijat ry ja sen kotipaikka on Heinävesi. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Säännöt Hallituksen muutosehdotus

Säännöt Hallituksen muutosehdotus Säännöt Hallituksen muutosehdotus 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Nuoret Lakimiehet ry, Unga Jurister rf. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista nimeä

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa.

Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa. 1. pykälä Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa. 2. pykälä Seuran tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, kerätä suvusta

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. SÄÄNNÖT Nordic Power ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka NIMI JA KOTIPAIKKA

Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka NIMI JA KOTIPAIKKA Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuvittajat ry, Illustratörerna i Finland rf, kansainvälisissä yhteyksissä epävirallinen englanninkielinen nimi on Illustrators

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt. Yhdistysrekisterinumero

Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt. Yhdistysrekisterinumero Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt Yhdistysrekisterinumero 138.725 Sääntömuutos rek. 17.5.2017 Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt 2(6) Nimi: Myllyhoitoyhdistys ry Kotipaikka: Helsinki Osoite: Oksasenkatu 10

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET KOKOUSKUTSU PIHAKOIRAT RY LIITE 2 Syyskokous. Sääntömääräinen kevätkokous

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET KOKOUSKUTSU PIHAKOIRAT RY LIITE 2 Syyskokous. Sääntömääräinen kevätkokous Hallituksen tekemä ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi. Vasemmalla ovat säännöt nykyisessä muodossaan. Oikealla ne pykälät kokonaisuudessaan, joihin hallitus esittää muutoksia. Suomen Tanskalais-ruotsalaiset

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 Oulun Numismaattisen Kerhon r.y. säännöt (Hyväksytty 12.2.2007 pidetyssä vuosikokouksessa ja 12.3.2007 pidetyssä ylimääräisessä vuosikokouksessa.) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1.

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-finska

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1$ Yhdistyksen nimi on Joensuun Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Joensuun kaupungin alue. Yhdistys kuuluu jäsenenä

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot