Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille"

Transkriptio

1 Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut

2 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?... 2 Vastaajien taustatiedot... 3 Vastausprosentti... 3 Sukupuoli ja ikä... 3 Koulutusala... 4 Työllisyystilanne... Työllistyminen ja työnantajat... Palkka... 6 Työpaikan sijainti... 7 Työttömät ja muut työmarkkinoiden ulkopuolella olevat... 7 Yrittäjät... 7 Työtehtävät... 8 Työn ja tutkinnon vastaavuus... 9 Työssä tarvittavat taidot suhteessa tutkinnon antamiin valmiuksiin... 1 Koulutukseen ja työhön suhtautuminen Tyytyväisyys tutkintoon Työllistymiseen vaikuttavat tekijät Jatkokoulutus ja tulevaisuus Jatkokoulutus seuraavan vuoden sisällä Tulevaisuuden suunnitelmat Avoimet kysymykset... 2 Yhteenveto avointen kysymysten vastauksista... 2 Perustelut tyytyväisyydelle / tyytymättömyydelle tutkintoon työllistymisen kannalta... 2 Millaisia työelämän tarpeita ajatellen tärkeitä tietoja/taitoja puuttui opinnoista? Loppuyhteenveto... 2

3 2 Mikä on sijoittumisseuranta? Yliopistot ja ammattikorkeakoulut tekevät joka vuosi yhteistyönä sijoittumisseurantakyselyn vuotta aikaisemmin valmistuneille opiskelijoille. Osallistujat vaihtelevat hieman vuosittain, koska osa korkeakouluista tekee kyselyn vuosittain ja osa kahden vuoden välein. Vuonna 213 Tampereen yliopiston Tilastollisten tutkimuspalveluiden koordinoimassa sijoittumisseurannassa oli mukana yhdeksän ammattikorkeakoulua ja viisi yliopistoa. Kyselyyn osallistuivat: Yrkeshögskolan Arcada, Centria amk, Hämeen amk, Lahden amk, Laurea amk, Metropolia amk, Yrkehögskolan Novia, Savonian amk, Turun amk, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. Sijoittumisseurannan lisäksi korkeakoulut tekevät yhteistyötä myös uraseurannassa, joka tehdään opiskelijoille viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Tekemällä seurantatutkimuksia yhdessä, korkeakoulut voivat varmistaa, että tutkimuksista saadaan tasalaatuista, vertailukelpoista tietoa sekä korkeakoulujen itsensä että muiden tahojen käyttöön. Sijoittumisseurantakyselyn avulla kerätään tietoa valmistuneiden opiskelijoiden tämänhetkisestä työmarkkinatilanteesta, sijoittumisesta valmistumisen jälkeen sekä tyytyväisyydestä saatuun koulutukseen. Vastaukset antavat korkeakouluille tietoa koulutuksen laadusta ja sen työelämävastaavuudesta sekä opiskelijoiden työllistymisestä heti valmistumisen jälkeen. Kyselyssä käytettävä lomake on perusosaltaan identtinen kaikille, mutta siihen on mahdollista lisätä myös korkeakoulukohtaisia kysymyksiä, jos niin halutaan. Lahden ammattikorkeakoulu käytti vuoden 213 syyskuussa tehdyssä kyselyssä peruslomaketta, eikä kyselyyn lisätty omia kysymyksiä. Vastaavanlainen kysely on toteutettu syksyllä Tutkimus toteutettiin siten, että vuonna 212 valmistuneille (122 valmistunutta amk:ista, 2467 yo:ista) postitettiin kysely syksyllä 213. Tutkimukseen oli mahdollista vastata joko postitse tulleella lomakkeella tai nettilomakkeella. Kokonaisvastausprosentiksi muodostui 4 %. Netin kautta vastauksia tuli 66 %. Yliopistosta valmistuneet vastasivat hivenen aktiivisemmin (44 % vs 39 %). Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Tampereen yliopiston Tilastotieteen tutkimuspalveluyksikkö TUPAn kanssa, joka vastasi kyselyn käytännön toteutuksesta.

4 3 Vastaajien taustatiedot Vastausprosentti Lahden ammattikorkeakoulusta valmistui vuonna 212 tutkintoon johtavasta koulutuksesta yhteensä 9 opiskelijaa. Sijoittumisseurantakyselyyn vastasi 313, jolloin vastausprosentiksi muodostuu 34,8 %. Sukupuoli ja ikä 8 Sukupuoli 7 6 % 4 3 Mies Nainen 2 1 LAMK (N=28) Opiskelupaikka Muut ammattikorkeakoulut (N=3449) Kuva 1 Vastaajien sukupuolijakauma Kyselyyn vastanneiden ikä valmistumishetkellä oli keskimäärin 29,1 vuotta. Valmistumishetkellä 72 % vastanneista oli alle 3-vuotiaita. Alle 2-vuotiaana valmistuneita oli 34 %.

5 % 4 Koulutusala Sijoittumisseurantakyselyyn saatiin vastauksia kaikilta Lahden ammattikorkeakoulun koulutusaloilta. Aktiivisimpia vastaajia olivat sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta valmistuneet, joita oli vastaajista 33 % sekä liiketalouden ja hallinnon alalta valmistuneet, joita oli vastaajista 26 %. Kulttuurialan osuus kaikista kyselyyn vastanneista oli 16 %, kun se muiden ammattikorkeakoulujen osalta oli 9 %. Humanistinen ja kasvatusala, luonnontieteiden ala ja luonnonvara- ja ympäristöala eivät kuulu Lahden ammattikorkeakoulun koulutusaloihin. 4 Koulutusala N= Kulttuuriala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Tekniikan ja liikenteen ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Matkailu-, ravitsemisja talousala Kuva 2 Vastaajat koulutusaloittain Kuva 3 Vastaajat koulutusohjelmittain

6 Työllisyystilanne Työllistyminen ja työnantajat Vastaajista 73 % oli kyselyhetkellä joko vakituisessa tai määräaikaisessa kokopäivätyössä (kuva 4). Erillisiä työ- ja virkasuhteita oli 29 %:lla vastaajista ollut vähintään kolme, mutta toisaalta 43 %:lla vain yksi. 47 % vastaajista työskenteli yksityisen yrityksen tai valtionyhtiön palveluksessa, ja 37 % kunnallisen työnantajan palvelussa (kuva ). Eniten Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneita työllistivät Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, joissa molemmissa työskenteli 8 % vastaajista. 6 Työmarkkinatilanne kyselyhetkellä Vakituinen kokopäivätyö Määräaikainen kokopäivätyö Osa-aikatyö Projektirahalla työskentelevä 4 % 3 2 Apurahalla työskentelevä Tutkijakoulussa Itsenäinen yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer (Oma Y-tunnus) Tekee ns. keikkahommia tai on useita rinnakkaisia työsuhteita (työskentelee verokortilla) Työtön työnhakija tai työvoimapoliittinen koulutus Työllistetty/ työharjoittelu Lomautettu Perhevapaa (työstä) 1 Perhevapaa (ei työsuhdetta) Asevelvollisuus tai muuten työvoiman ulkopuolella Päätoiminen opiskelu LAMK (N=283) Muut ammattikorkeakoulut (N=344) Muu työmarkkinatilanne Opiskelupaikka Kuva 4 Työmarkkinatilanne kyselyhetkellä

7 6 Nykyinen päätyönantaja 6 Yksityinen yritys tai valtionyhtiö (esim. Itella Oyj, Oy Yle Ab) Kunta, kuntayhtymä, kunnallinen liikelaitos, shp Ammattikorkeakoulu 4 Valtio, valtion liikelaitos % 3 2 Yliopisto Järjestö, seurakunta, säätiö tai vast., itsenäinen julkisoik. laitos tai yhteisö (esim. EK, TTL, KELA, Suomen Pankki) Oma yritys, vastaanotto, toiminimi tms. Muu nykyinen päätyönantaja 1 LAMK (N=27) Muut ammattikorkeakoulut (N=3171) Opiskelupaikka Kuva Vastaajien päätyönantaja Palkka Vastaajista 8 % ansaitsi kuukaudessa 3 euroa tai vähemmän (kuva 6). Yli 3 euroa ansaitsevia oli vastaajista 3 %. Lahden ammattikorkeakoulusta 212 valmistuneiden kyselyyn vastanneiden bruttopalkka oli keskimäärin 2 euroa kuukaudessa. 4 Bruttokuukausipalkka syyskuussa 213 kokopäivätöissä/ keikkahommissa/ useita töitä tekevillä % 2 1 Alle 2 e e e e e 4 e - 1 LAMK (N=212) Opiskelupaikka Muut ammattikorkeakoulut (N=294) Kuva 6 Vastaajien bruttopalkka

8 % 7 Työpaikan sijainti Vastaajista 1 % työskenteli vastaushetkellä Päijät-Hämeessä ja 17 % Helsingin seudulla. Yleisimmät työskentelypaikkakunnat olivat Lahti (39 %) ja Helsinki (14 %). Työttömät ja muut työmarkkinoiden ulkopuolella olevat Vastaajista 33 % ilmoitti olleensa valmistumisen jälkeen työttömänä. Kyselyhetkellä työttömänä oli 6 % vastaajista. Työttömänä olleiden työttömyysaika oli pääsääntöisesti ollut alle kuukautta. 12 % vastaajista ilmoitti olleensa työttömänä vähintään vuoden. 4 3 Työttömyysaika työttömillä valmistumisen jälkeen 36 N= Alle 3 kk 3 kk 6 8 kk 9 11 kk Väh. vuosi Kuva 7 Työttömyys valmistumisen jälkeen Yrittäjät Vastaajista 9 % ilmoitti kyselyhetkellä työskentelevänsä omalla Y-tunnuksella itsenäisenä yrittäjänä tai freelancerina ja 17 % on suunnitellut perustavansa yrityksen seuraavan vuoden aikana.

9 % 8 Työtehtävät Työtehtäviä koskevissa vastauksissa tulee voimakkaasti esille vastaajien jakaantuminen ammattikorkeakoulun eri koulutusaloille. Sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä työskenteli 3 %, asiakaspalvelu- ja myyntityössä 26 % ja hallinto- ja suunnittelutehtävissä 24 % vastaajista (kuva 8). Vastaajista 1 % työskenteli vastaushetkellä esimiestehtävissä Nykyisen päätyön tehtävien luonne N= Kuva 8 Vastaajien työtehtävät

10 % 9 Työn ja tutkinnon vastaavuus 67 % vastaajista oli valmistumisen jälkeen työskennellyt koulutustasoa vastaamattomissa töissä. Suurimmiksi syiksi tähän ilmoitettiin työkokemuksen puute, puutteelliset suhdeverkostot sekä alan ja alueen huono työmarkkinatilanne. Koulutustasoa ja tutkintoa vastaavalla alalle työllistyneistä vastaajista 64 % oli kuitenkin saanut koulutustasoa vastaavan työpaikan vuoden sisällä valmistumisesta. 4 3 Kuinka kauan ollut koulutustasoa vastaamattomassa työssä valmistumisen jälkeen? 36 N= Alle 3 kk 3 kk 6 8 kk 9 11 kk Väh. vuosi Kuva 9 Vastaajien työskentelyn kesto koulutustasoa vastaamattomassa työssä

11 1 Työssä tarvittavat taidot suhteessa tutkinnon antamiin valmiuksiin Kyselyssä esitettiin erilaisista työelämässä tarvittavista taidoista väittämiä siten, että ensin kysyttiin, mitä taitoja nykyisessä työssä tarvitaan. Sen jälkeen kysyttiin, minkälaiset valmiudet ammattikorkeakoulututkinto on antanut samoihin taitoihin. Käytetty arviointiasteikko oli 1-6, jossa kuusi oli paras vastaus (erittäin merkityksellinen työssä/ammattikorkeakoulututkinto antanut erinomaiset valmiudet). Yleisesti voidaan sanoa, että ammattikorkeakoulututkinto on antanut hyvät valmiudet työelämässä vaadittaviin taitoihin. Vastaajista 48 % kertoo hyödyntävänsä ammattikorkeakoulussa opittuja asioita jatkuvasti nykyisessä työssään ja 4 % jonkin verran tai osittain ja 8 % vastaajista ei hyödynnä ammattikorkeakoulussa opittuja asioita lainkaan työssään. Suurimmat erot tarvittavien ja saatujen taitojen välillä olivat alla olevassa kaaviossa (kuva 1) esitetyissä taidossa Merkitys työssä Saadut valmiudet Kuva 1 Erot työelämässä tarvittavien, ja ammattikorkeakoulusta saatujen taitojen välillä

12 % 11 Koulutukseen ja työhön suhtautuminen Tyytyväisyys tutkintoon Vastaajista 23 % ilmoitti olevansa erittäin tyytyväisiä suorittamaansa ammattikorkeakoulututkintoon työllistymisen kannalta (kuva 11). Tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä oli yhteensä 7 % vastaajista. Erittäin tyytymättömiä tutkintoon oli 3 %. 3 Tyytyväisyys tutkintoon työllistymisen kannalta 32 N= Erittäin tyytymätön Tyytymätön Hieman tyytymätön Melko tyytyväinen Tyytyväinen Erittäin tyytyväinen Kuva 11 Vastaajien tyytyväisyys tutkintoon

13 % % 12 Työllistymiseen vaikuttavat tekijät Vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa tutkintoaan suhteessa työllistymiseen ja työmarkkinoihin asteikolla 1-6 (1=täysin eri mieltä, 6=täysin samaa mieltä), kuvat Tutkinto on antanut riittävät valmiudet alan työtehtäviin N= Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Kuva 12 3 Tutkinnolla työllistyy ilman työkokemusta N= Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Kuva 13.

14 % % Ammattikorkeakoulututkinto on ollut hyvä investointi työllistymisen kannalta 3 N= Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Kuva 14 3 Oma tutkinto on arvostettu työnantajien keskuudessa N= Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Kuva 1

15 % % 14 4 Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden osaamista arvostetaan työelämässä N= Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Kuva 16 4 Koulutus on laadukas N= Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Kuva 17 Avoimista vastauksista nousee esille, että ammattikorkeakoulututkintoa pidetään hyvänä pohjatutkintona. Työllistymisen kannalta tutkinnon merkitys on kuitenkin vastausten perusteella huomattavasti vähäisempi kuin oman alan työkokemuksen. Vastaajia pyydettiin lisäksi arvioimaan, miten muut asiat tutkinnon lisäksi (kuvat 18-23) ovat vaikuttaneet työllistymiseen asteikolla 1-4 (1=ei lainkaan, 4=paljon).

16 % % 1 Työnhakua/ työllistymistä edesauttoi harjoittelu kotimaassa N= Ei ole suorittanut/ osallistunut Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Paljon Kuva 18 8 Työnhakua/ työllistymistä edesauttoi kansainvälinen kokemus (opiskelijavaihto tai kansainvälinen harjoittelu) N= Ei ole suorittanut/ osallistunut Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Paljon Kuva 19

17 % % 16 3 Työnhakua/ työllistymistä edesauttoi opinnäytetyö N= Ei ole suorittanut/ osallistunut Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Paljon Kuva 2 3 Työnhakua/ työllistymistä edesauttoi hankkeet/ projektit, joihin on osallistunut osana koulutusta N= Ei ole suorittanut/ osallistunut Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Paljon Kuva 21

18 % % 17 3 Työnhakua/ työllistymistä edesauttoi muut työelämäyhteydet (koulutusohjelmien järjestämät kurssit, mentorointi jne.) 28 N= Ei ole suorittanut/ osallistunut Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Paljon Kuva Työnhakua/ työllistymistä edesauttoi opintojen aikainen ohjaus (esim. opinto-ohjaus, HOPS- ja uraohjaus, ohjaus koulutusohjelmissa) 39 N= Ei ole suorittanut/ osallistunut Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Paljon Kuva 23

19 % 18 Jatkokoulutus ja tulevaisuus Jatkokoulutus seuraavan vuoden sisällä Vastanneista 2 % ilmoitti kyselyhetkellä, että ei ole aikeissa opiskella tai aloittaa opintoja seuraavan vuoden sisällä (kuva 24). Maisterin tutkinnon aikoi aloittaa 14 %, ja ylemmän amk-tutkinnon 7 % vastanneista. 6 Opiskeleeko tai aikooko aloittaa opiskelun seuraavan vuoden sisällä? 2 N= Kuva 24 Jatkokoulutusaikeet

20 % 19 Tulevaisuuden suunnitelmat Seuraavien viiden vuoden aikana uratavoitteista kysyttäessä 43 % vastanneista ilmoitti, että tulee todennäköisesti etenemään nykyisellä alalla joko asiantuntijana tai esimiehenä (kuva 2). 3 % oli tyytyväisiä nykyiseen tehtävätasoon ja työn sisältöön. Alaa suunnitteli vaihtavansa 16 % vastanneista. Uratavoitteet seuraavien viiden vuoden aikana N= Tulee todennäköisesti etenemään nykyisellä alalla joko asiantuntijana tai esimiehenä On tyytyväinen Aikoo ryhtyä yrittäjäksi nykyiseen tehtävätasoon ja työn sisältöön 16 Suunnittelee vaihtavansa alaa, jolla työskentelee 1 Suunnittelee siirtoa vähemmän vaativiin tehtäviin Kuva 2 Uratavoitteet

21 2 Avoimet kysymykset Yhteenveto avointen kysymysten vastauksista Avointen kysymysten vastauksista nousi toistuvana teemana esille koulutuksen hajanaisuus ja opetuksen laadun vaihtelu. Koulutuksen toivottiin antavan paremmat käytännön työelämätaidot ja -yhteydet, jolloin valmiudet siirtyä työelämään olisivat paremmat. Avointen kysymysten vastauksia voidaan käyttää hyödyksi Lahden ammattikorkeakoulun koulutusaloilla suunniteltaessa koulutuksen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Alla on esitetty palautetta ammattikorkeakoululle sen toiminnan kehittämiseksi suorina lainauksina avointen kysymysten vastauksista. Perustelut tyytyväisyydelle / tyytymättömyydelle tutkintoon työllistymisen kannalta Ala on muuttumassa entistä rajummin sähköiseen maailmaan, johon en saanut opetusta/ohjausta koulussa. Ammattikorkeakoulututkinnon avulla työllistyy paremmin kuin pelkän ammatillisen perustutkinnon avulla. En ole vielä onnistunut löytämään koulutustani vastaavaa työpaikkaa, vaan teen muita töitä. Hoitoalan tutkinnolla saa aina töitä Ilman tutkintoa on erittäin vaikea saada työtä. Moneen paikkaan on edellytyksenä AMK-tutkinto Insinööritutkinto on arvostettu ja käytännönläheinen tutkinto. Itse hankkiman työharjoittelupaikan avulla sain jalan oven väliin ja pääsin oman alan töihin. Ilman sitä koulutuksella ei olisi juurikaan hyötyä. Kaipaisin enemmän tukea oppilaitokselta työllistymiseen. Itse koen, että minulla ei ollut koulun jälkeen jäänyt käteen oikeastaan mitään konkreettista millä voisin myydä itseni potentiaaliselle työnantajalle. Englanninkielen vahvuus on oikeastaan ainut myyntivaltti, eikä silläkään enää voi kauheasti kehuskella, koska on jo hyvin normaalia, että nuoret osaavat hyvin englantia. Itse olisin kiinnostunut markkinoinnillisesta puolesta, mutta koska en saanut sovitettua aikatauluun enää valinnaisia kursseja (pakollinen vaihto ylitti reilusti jo vaadittujen valinnaisten määrän), en pystynyt käymään yhtään kuvankäsittelykurssia, ja ilman niitä ei työllisty edes markkinointiassistentin paikkoihin, useimmiten ei edes myyntiassistentiksi. Muutenkin meidän pakolliset 'markkinointi' kurssit olivat hyvin löysästi markkinointia. Itse tutkinto oli hyvä näyttö CV:hen ja näin ollen pääsin työllistymään. Koulu itsessään antaa mahdollisuudet viedä omia taitojaan eteenpäin, mutta tämän voi tehdä ilman tätä kouluakin. Siksi muotsikan opetusmetodeja olisi kehitettävä, ettei koulu surkastuisi. Koulun opetustarjonta ei silti tarjonnut lähellä työelämää olevaa opetusta, ja osalla opettajista ei ollut joko tarpeeksi työelämälähtöistä taustaa opettaa, tai hyviä opetusmetodeita. Lisäksi koulussa on opettajia, jotka eivät ansaitse paikkaa opettajana, ja sitten oli aivan mahtavia opettajia, jotka pystyivät viemään oppilaita eteenpäin, kuten Kari Lohko. Harmi, että oppilaiden mielipiteitä opettajien taidoista ei arvosteta. Johtamisen ja kehittämisen opetus oli laadukasta. Opiskelussa tehtiin paljon yhdessä, etsittiin tietoa, oltiin yhteistyössä työelämään. Esitettiin toisille -> vahvisti esittämään kannanottoja ja esittelemään asioita. Kehittäminen on aina ajankohtaista kaikilla aloilla. Jotkut kurssit olivat vanhanaikaisia. Useat opettajat olivat innostavia, mutta liian monet pitivät vain kalvosulkeisia Koska olen työllistänyt itse itseni, ei tutkinnolla ole ollut suoraa vaikutusta itse työllistymiseen. Kuitenkin asiakas- ja yhteistyösuhteiden luomisessa ja alan tietotaidon omaksumisessa on ollut paljon hyötyä työssä. Paljon on myös

22 21 sellaisia taitoja, joita en ole saanut koulusta. Opetuksen laadun suuren vaihtelun vuoksi osa opetuksesta on ollut maailman huippuluokkaa ja osa aivan roskaa. Koulutus antoi hyvät valmiudet työelämään. Jokaista osa-aluetta käsiteltiin koulussa, joten valmius oli moniin erilaisiin työtehtäviin. Koulutus ei ole riittävä IT-alalle työllistymiseen ilman hyvää työkokemusta mutta se ei myöskään ole riittävä liiketalouden alalle. Koko koulutusohjelmalla ei mielestäni ole perusteltua paikkaa Suomessa, sillä enemmän arvostusta saa valmistumalla suoraan liiketalouteen TAI tietotekniikkaan, ei mihinkään sekasikiö-välimuotoon Koulutus on hyvä ja se antaa monipuoliset valmiudet alan eri osapuoliin, mutta olisi voitu tähdentää että valitkaa jokin mihin perehdytte paremmin. Tämä helpottaisi työnhakua Käytännön työtä liian vähän. Liikaa ryhmätöitä tai alustus kurssille liian vähäinen Liian vähän paikkoja suhteessa valmistuviin. Koulutus ei annan suoraa ammattia, joten jatkovaihtoehtoja liikaa. Hiukan täsmällisempi koulutus olisi parempi ja tähtäisi esim. Johonkin asiantuntija tehtävään tms. Monipuoliset opinnot antoivat paljon eväitä työrintamalle ja pystyn tämän ansiosta opettamaan myös vanhuksia ja kehitysvammaisia lapsiryhmien ohella. Multimediaopintojen aloittaminen on yksi parhaista asioista elämässäni tähän mennessä. Se loi alkusysäyksen taitojen ja tietojen saavuttamiselle, joita en usko että olisin itse edes osannut lähteä tavoittelemaan. Vaihtovuosi, jonka aikana pääsin täysillä erikoistumaan minua kiinnostaviin asioihin kruunasi opinnot joita ilman en usko että olisin saanut unelmatyötäni. Odotin tutkinnon olevan vaativampi ja odotin saavani enemmän siitä irti. Tapauksessani vaikutti tietenkin se, että olin suorittanut jo ammatillisen tutkinnon, mutta mielestäni tasoa voisi silti nostaa. Olen arvokkaassa asemassa työllistyneenä, mutta monet muut eivät. Ns itsensä myyminen ei ole itsestäänselvyys, ja sitäkin olisi voinut korostaa opetuksessa. Opettajien motivaation puute vaikutti myös selvästi opintojen laatuun. Opettajia oli myös liian vähän Olen kuitenkin koulutukseni ansiosta saanut perustiedot/taidot taloushallintoon. Työkokemusta oman alan töistä olisi saanut olla enemmän töitä hakiessa. Olen saanut hyvin töitä koulun jälkeen, vaikkakin koen sen suureksi osaksi johtuneen omasta aktiivisuudesta, ei niinkään koulun tarjoamista kursseista. Olen tyytyväinen että sain tutkinnon jolla työllistyn. Amk:sta minulla ei ole juurikaan hyvää sanottavaa sairaanhoitajan koulutuksen kannalta. Kaiken olen oppinut vasta töissä, koulu ei valmistanut minua työelämään lainkaan. Olen tyytyväinen tutkinnon antamiin taitoihin sekä ammatilliseen näkemykseen, erityisesti yritysyhteistyöprojekteihin. Tosin käytännön opetus oli usein vajavaista, vastuu vain itsellä Olen tyytyväinen, sillä sain tradenomi-tutkinnon myötä ns. Yleispätevän tutkinnon, jonka avulla voi itse määrittää mille alalle työllistyy Olen työllistynyt hyvin ja uskon, että töitä on tulevaisuudessa helppo löytää. Minusta koulutus antaa hyvän pohjan työelämää varten, vaikka työelämässä varhaiskasvatuksen puolella riittää opiskeltavaa. Olisi pitänyt miettiä hieman tarkemmin, kun valitsin suuntautumistani. Yrittäjyyspolku-koulutusohjelma oli suoraan sanottuna kusetusta. Opiskelijalle annettiin vapaat kädet valita itseään miellyttävät opinnot ilman, että suuntautumisvalinta olisi antanut valmiita paketteja opiskeltaviksi. Tässä mielessä kaikki muut koulutusohjelmat, eli johtaminen ja viestintä, markkinointi sekä taloushallinnon suuntautumiset olisivat sisältäneet valmiin paketin, joka olisi aidosti kertonut työnantajille, mitä olen opiskellut ja varmuuden siitä, että osaan toimia opiskeltua alaa vastaavissa työtehtävissä. Lisäksi kaikki yrittäjyyspolun omat oppitunnit olivat täynnä epämääräisyyksiä, jotka eivät

23 22 vieneet yrittäjyyden osaamista yhtään eteenpäin. Miksi kyseinen suuntautuminen ei sisältänyt valmiita "paketteja" seuraavista esim. Markkinointi, taloushallinto, kirjanpito, kustannuslaskenta, palkkahallinto& palkanlaskenta, veroopintoja yms. sellaista. Jos voisin, niin palauttaisin ja vaihtaisin suuntautumiseni. Omaan työllistymiseeni tyytyväinen, mutta tiedän paljon työttömiä tradenomeja Opinnoissa oli paljon turhaa, joka on pakollista tutkintonimikkeen kannalta, mutta ei itse työllistymisen kannalta. Muun muassa opinnot tieteellinen raportointi sekä johtaminen ja laatuosaaminen -kurssit, eivät ole edistäneet omaa työllistymistäni millään lailla. Ne tulisikin muuttaa vapaavalintaisiksi tai räätälöidä tutkinnon mukaan. Esimerkiksi sairaanhoitaja ei niistä kovin paljon hyödy. Opinnoista sai tietoa ja oppia tarpeeksi, mutta työelämässä niiden työstäminen käy eri välinein, ja niitä ei saatu opetella juuri lainkaan, työnantajilla ei tunnu olevan halukkuutta opettaa semmoisiin asioihin, jotka pitäisi ehdottomasti koulussa oppia. Opinnot olivat tarpeeksi laajoja ja monipuolisia muihin amk verrattuna, vapaus valita opintojaan/suuntautumistaan on auttanut Opintoihin kuului niin paljon tarpeettomia pakollisia opintoja, kuten vanhentuneita tai sekalaisia ohjelmointitekniikoita, joihin mentiin turhan syvälle, että ne tuottivat vain vaikeuksia keskittyä tarpeellisiin opintoihin täysillä. Tutkinto oli niin pitkä, että hyödylliset opitut taidot ehtivät unohtua ja ruostua matkalla. Enemmän pitäisi olla kielten opiskelua, kuten kiinan, venäjän ja englannin kielen ilmaisun opiskelua, erityisesti maamme talouden ja kansainvälistymisen kannalta ajateltuna. Kommunikointikyky ja selkeät perus- ja erikoistaidot ovat tärkeämpää työllistymisen kannalta kuin liikaa kaikkea ja epävarmuus valmistuessa, että mitähän se oma ammattilaisuus ja sijoittuminen työmarkkinoille nyt sitten voisi olla. Tutkinto sisälsi liikaa motivaatiota tappavia elementtejä. Yksi niistä oli tutkinnon pituus suunnastaan epävarmassa maassa ja taloudessa, jossa voi joutua opiskelemaan useamman tutkinnon ennen kuin on saavuttanut riittävän itsevarmuuden ja kokemuksen työllistyäkseen. Opintojen ohjausta tai uraohjausta ei käytännössä ollut ollenkaan koulutuksen aikana. Opiskelu syvensi työni näkökantoja ja antoi uudenlaisen ajatusmallin työstäni. Olen saanut vastuuta enemmän ja mahdollisuuden edetä Paljon mahtui tutkintoon diipa-daapaa, mutta jostain on huomannut olleen konkreettista hyötyäkin. Esim. Duuniexpo, vaihto-opiskelu ja presentation skills- kurssi. Perustiedot jäivät pinnallisiksi ja puutteellisiksi. Joutunut opettelemaan työn ohessa paljon perustietoa. Asiat käytiin liian nopealla tempolla ja usein iltaisin. Saamani opetus oli mielestäni hyvää sekä opetuksen laadussa ei valittamista. Koulutusalana vaikea työllistyä koska logistiikka käsitteenä vielä hankala joillekkin, sekä tutkinto nimike ei työllistä itsessään vaan laajuutta sekä opintojen monimuotoisuutta tulee korostaa esim. Työnhaun yhteydessä. Olen toki tyytyväinen, että aikuisille on mahdollista suorittaa tutkinto esim. Työn sekä perhe-elämän ohella. Itse koin opiskelun mukavana, kertaavana sekä haastavana kokemuksena. Sain töitä, mutta ei muuta hyvää sanottavaa Sain ylennyksen tutkinnon suorittamisen jälkeen samassa yrityksessä, jossa olin töissä jo tutkinnon suorittamisen aikana Softa-opetus on hyvää ja koululla on hyvät yhteydet muihin kouluihin. Monista perusasioista ei mielestäni puhuta tarpeeksi. Vastuuopettajien rooli kannustajina on äärimmäisen tärkeä, siinä on hieman parantamisen varaa Suorittaessani tutkintoani oli opinto-ohjelma vielä paljon jäljessä työelämä vaatimuksista. Opettajille uudet vaatimukset olivat tuntemattomia. Lisäksi osa osaston opettajista suoritti omat kurssinsa poskettoman huonosti ja kurssien sisältö oli valovuosia aikaansa jäljessä. Parasta vaikutetta olivat muut opiskelijat omia tutkintojaan suorittamassa.

24 23 The courses are well-designed. Faculty members are well-equipped with working knowledge and experience. However, the approach to self-learning and independent research might not work for everyone. My degree has provided an extra boost in terms of applied knowledge that I could use in my current job (Suppply Chain / Purchasing). Tradenomin opinnoista itsessään on ollut melko vähän hyötyä työllistymisen kannalta. Tärkein tekijä työllistymisen kannalta oli ehdottomasti työharjoittelu. Myös opinnäytetyö ja osallistuminen erilaisiin hankkeisiin vaikuttivat eniten työllistymiseen. Tradenomin tutkinto antoi melko yleispätevän koulutuksen. Eli osaat monia asioita "jollain tasolla", mutta et ole millään osa-alueella erityisen hyvä. Tutkinnon sisältämät kurssit eivät antaneet juurikaan minkäänlaisia eväitä työelämään. Paljon turhaa, sorkittiin vähän sieltä sun täältä mutta mihinkään tiettyyn alueeseen ei keskitytty lainkaan. Osaamme siis vähän jotain, mutta emme siis oikeasti mistään mitään. Miljöösuunnittelijat pääasiassa työllistyvät kunnalliselle sektorille, ja mm. Kaavasuunnittelua oli aivan liian vähän ja senkin vähäisen kurssin sisältö oli suorastaan naurettava. Miten kukaan voi työllistyä alalle, jos neljän vuoden koulutuksen jälkeen osataan vain osittain perusasiat?? Lisäksi, opintojen alussa mainostettiin, että linjalla pystyy suuntautumaan maisemasuunnitteluun tai yhdyskuntasuunnitteluun. Enpä huomannut moista vaihtoehtoa missään vaiheessa opiskelua. Koska tutkinto oli insinööri amk, niin puolet koulutusohjelmasta sisälsi inssien perusaineita (matemaattiset jne.)liian laaja-alaisesti. Ennen inssi-nimikettä tutkinto kattoi paljon enemmän ammattiopintoja. Tutkinnon sisältö ei ole mielestäni vastannut kaikilta osin sitä, mitä Lahden alueen elektroniikka-alan firmat odottavat ja kaipaavat. Esimerkiksi tutkinnosta mielestäni puuttui tuotannon huomioon ottaminen elektroniikan suunnittelussa. Tärkeätä olisi oppia ainakin juotosmenetelmien (aalto- reflow- ja käsinjuotos) mahdollisuudet, rajoitukset ja kustannustekijät. Nämä asiat sopisivat hyvin piirilevysuunnittelukurssiin. Pidän elektroniikkaharrastustani avaintekijänä alalle työllistymiseeni, vaikka ilman tutkintoa en toki olisi päässyt edes työhaastatteluihin. Mielestäni koulun kannattaisi panostaa opiskelijoiden elektroniikkaharrastamisen tukemiseen. Juha Hyytiäinen on jo tehnyt paljon asian eteen esim lahjoittamalla MBED-kehitysalustan jokaiselle opiskelijalle Tutkinto itsessään on hyvä. Opetuksen taso ja laatu oli vain huolestuttavan vaihtelevaa. Opiskelin sosiaalipedagoginen lapsi- ja nuorisotyö -koulutusohjelmassa, ja kaikki opetuksen paino oli sanassa sosiaali. Pedagogiikka oli vähäistä. Tutkinto jätti osittain hieman tyhjän olon. Toisaalta työharjoittelut olivat hyviä ja työssä vasta kunnolla opin tekemään joitain asioita. Liikaa "etsi itse"-tehtäviä, kaipaisin, että joku opettaisi asian edes jollain lailla ja vasta sitten syvennyttäisiin itse aiheeseen. Tutkintoni antaa hyvän pohjan aloittaa kaupallisen alan työtehtävät. Opintojen sisältö ei kuitenkaan mielestäni vastannut aina sitä minkälaisiin tehtäviin työmarkkinoilla tradenomit tuntuu sijoittuvan. Uutta todella vähän ja ne kurssit, joihin osallistuin oli ajan hukkaa. Jos ette usko, niin menkää itse istumaan niille Millaisia työelämän tarpeita ajatellen tärkeitä tietoja/taitoja puuttui opinnoista? Ajankäyttö, tehokkuus Alaan liittyvä koulutus oli puolivillaista eikä mitään opetettu edes perustasolle asti Ammatillisia ja käytännönläheisiä opintokokonaisuuksia Asioita käsiteltiin kaiken kaikkiaan pintapuolisesti erityisesti syventymättä mihinkään Ehkä enemmän ohjelmien opettamista (tietokone) sekä yrittäjänä toimimisesta enemmän ja juuri muotoilun alaan liittyen Enemmän ihmissuhde- tai töihin ohjausta

25 24 Enemmän käytännön läheisiä töitä, joissa olisi päässyt soveltamaan opittua teoriaa. Enemmän käytännön opiskelua oikeiden töiden parissa. Esim. Yhteistyö-firmat joiden luona voisi käydä tekemässä oikeita töitä ja oppimassa. Enemmän pienempien yritysten kohtaamisia eli korostetaan liian paljon suomalaisia monikansallisia yrityksiä. Toki kansainvälisyys on tärkeää, mutta suomen uudet "nokiat" tulevat pienemmistä yksiköistä Esimieskoulutusta lisää Ihan liian vähän ammatillisia opintoja, jotka liittyvät todellisesti työelämään. Turhia kursseja oli paljon, joista ei ollut minkäänlaista hyötyä työelämän kannalta. Kurssien sisällöt työelämän ja käytännön kannalta suppeat, itse työtä tekemällä oppinut tähän mennessä paljon enemmän kuin koulussa Käytännön esimerkkejä pitää aina olla enemmän, jolloin mielenkiintokin on aivan eri kuin vain teoriassa. Käytännön opetusta lisää reilusti ja sen vieminen työmarkkinoille paremmin mahdollistaisi työllistymisen huomattavasti paremmin Käytännön taidot ja niiden harjoittelu oikeastaan harjoittelujen varassa. Tätä ennen olisi hyvä harjoitella koulussa Käytännönläheisiin ongelmiin ratkaisuja (stressin hallinta jne) Käytännönläheisyys, kädentaidot, täsmällisempää teoriatiedon ja käytännön linkittämistä toisiinsa. Tiedonhankinta- ja yrittäjyystaidot ovat kovin korostettuja opinnoissa, mutta todelliset tärkeät tietotaidot jäävät liian vähälle, eikä niiden osaamista varmisteta kunnon tenteillä niin että oppilas ei pääsisi oikeasti etenemään opinnoissa ennen kuin osaa varmasti aikaisemmat asiat. Lisää kontaktien luomistyön apua. Erityisesti alkuvaiheessa, kun valmistuu ammattiin. Ehdottomasti lisää syventäviä kursseja. Lähempänä oikeaa työelämää olevia koulutusta. Tällä hetkellä muotoilupuolella opiskellaan hyvin korkealentoisesti, mutta unohdetaan se mitä työelämässä tullaan aluksi tekemään. Opinnot olivat pintapuolisia ja laajoja. Kunnon syventävää opetusta tietystä aineesta oli saatavilla vähän tai ei lainkaan Suuntauduin markkinointiin, nykyaikana markkinoinnissa käytetään ja tehdään lähes kaikki tietokoneohjelmilla, joten näiden ohjelmien opetus olisi erittäin hyödyllistä Todellista konkretiaa, työelämätaitojen läpikäymistä.

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala Sijoittumisseuranta vuonna 29 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala Metropolia Ammattikorkeakoulu.5.2 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti syksyllä 2 kyselyn,

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 7.4.23 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sijoittumisseuranta vuonna 9 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu.5. VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 211 Metropoliasta valmistuneille YAMK-tutkinnon suorittaneet Metropolia Ammattikorkeakoulu 22.4.213 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala Metropolia Ammattikorkeakoulu 2.5.22 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 1 Metropoliasta valmistuneille Tekniikan ja liikenteen ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 1.5.1 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille Uraseurantakysely vuosina - 11 tohtorin tutkinnon suorittaneille (Jyväskylän yliopiston tuloksia) Vastausprosentti (17/1) Työelämäpalvelut 1 9 Sukupuoli (yhteensä17 kyselyyn vastannutta) 8 7 6 Mies Nainen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen KM Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Vuonna 2008 Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali, terveys ja liikunta ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 2.5.22 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista KUVATAIDEKASVATUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista KUVATAIDEKASVATUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

liikunnanohjaaja system designer rakennusinsinööri fysioterapeutti maanmittausinsinööri tietotekniikan insinööri ravintolapäällikkö maaseutuneuvoja

liikunnanohjaaja system designer rakennusinsinööri fysioterapeutti maanmittausinsinööri tietotekniikan insinööri ravintolapäällikkö maaseutuneuvoja terveydenhoitaja rakennusinsinööri fysioterapeutti metsäsuunnittelija marketing manager travel supervisor system designer maaseutuneuvoja liikunnanohjaaja maanmittausinsinööri sairaanhoitaja tietotekniikan

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Satu Peteri Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2015 SISÄLLYS 1. TAUSTATIEDOT VASTAAJISTA...

Lisätiedot

Sijoittumisseurantakysely vuonna 2014 valmistuneille

Sijoittumisseurantakysely vuonna 2014 valmistuneille Sijoittumisseuranta 2015 1(22) Sijoittumisseurantakysely vuonna 2014 valmistuneille Sijoittumisseuranta 2015 2(22) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Kysymyksiä opinnoista... 4 3 Työmarkkinatilanne... 7 4 Työllistymisvaikeudet...

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Metropolia Ammattikorkeakoulu 17.4.2013 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti syksyllä

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2011

SIJOITTUMISSEURANTA 2011 SIJOITTUMISSEURANTA 2011 AlueEnnakko Alueellinen ennakointi työkaluksi Pohjois-Karjalassa -hanke Projektisuunnittelija Hanna Silvennoinen 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSMÄÄRÄT

Lisätiedot

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Päivitetty: elokuu 2016 Lisätietoa Aarresaaren aineistoista: aarresaari.net/uraseuranta Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla

Lisätiedot

Sijoittumiskysely nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintokoulutuksesta 2008-2012 valmistuneille - Perusraportti (muokattu)

Sijoittumiskysely nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintokoulutuksesta 2008-2012 valmistuneille - Perusraportti (muokattu) Sijoittumiskysely nuoriso ja vapaaajanohjauksen perustutkintokoulutuksesta 2008 2012 valmistuneille Perusraportti (muokattu) 1. Sukupuoli Mies 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Metropolia Ammattikorkeakoulu 18.5.2012 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti syksyllä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA MEDIATIEDE

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA MEDIATIEDE Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA MEDIATIEDE Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012 2 Saatteeksi Työelämä-

Lisätiedot

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00 Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen HRM Partners Oy Julkaistavissa 21.3.2014 klo 03.00 Taustaa Nokia tarjosi henkilöstövähennysten kohteena oleville työntekijöilleen laajan Bridge-yhteiskuntavastuuohjelman,

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

MTI -valmistumiskyselyn alustavia tuloksia 2015

MTI -valmistumiskyselyn alustavia tuloksia 2015 MTI- opetuksen tulevaisuus yhdessä tehden Metsätalousinsinöörien AMK- opetuksen kehittämisseminaari 29.10.2015 Tutkija Eila Lautanen, TTS Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen toteutus 1. vastaajajoukon kuvaus

Lisätiedot

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteuttavat yhdessä palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA URASEURANTA-AINEISTOSTA Tässä esitetyt tulokset on kerätty syksyllä 21 vuonna 25 ylemmän korkeakoulututkinnon sekä ns. päättyvän alemman korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla. Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla. Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Miten hyvin KTM:t työllistyvät? Töissä 80 % valmistumishetkellä 6 kk:n kuluttua valmistumisesta

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 15 22 19 19 30 63 % 99 % -14 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 15 22 19 19 30 63 % 99 % -14 % 8 % 1 Yrkeshögskolan Novia määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA KYSELY VUONNA 2014 VALMISTUNEILLE

SIJOITTUMISSEURANTA KYSELY VUONNA 2014 VALMISTUNEILLE 1..2016 Sara Heikkilä SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 2 3. KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3. TYÖMARKKINATILANNE... 6 5. TYÖLLISTYMISVAIKEUDET... 8 6. NYKYINEN TYÖ... 10 7. TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013 Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Centria ammattikorkeakoulu 15 Karelia ammattikorkeakoulu 30 Lahden ammattikorkeakoulu 22 Metropolia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

URA- JA TYÖMARKKINASEURANTA

URA- JA TYÖMARKKINASEURANTA HEIDI LEHTIMÄKI ja Sanna salonen URA- JA TYÖMARKKINASEURANTA Tampereen ammattikorkeakoulusta vuonna 2003 valmistuneille Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja Tampere 2009 Heidi Lehtimäki ja Sanna Salonen

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys.

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Uraseuranta vuonna 2003 valmistuneille. Selvitys seitsemän ammattikorkeakoulun yhteisistä tuloksista. Elina Kirjalainen Jyväskylän

Lisätiedot

Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna valmistuneille tohtoreille

Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna valmistuneille tohtoreille Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2006 2007 valmistuneille tohtoreille Satu Peteri Työelämä ja rekrytointipalvelut 11.10.2010 Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti vuonna

Lisätiedot

Viisi vuotta valmistumisesta. Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 2007 valmistuneiden diplomi-insinöörien uraseurantatutkimuksen tulokset

Viisi vuotta valmistumisesta. Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 2007 valmistuneiden diplomi-insinöörien uraseurantatutkimuksen tulokset Ura- ja rekrytointipalvelut Satu Malo Aalto-TT 5/2014 Uraseurantatutkimus on akateemisten rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto Aarresaaren kehittämä tutkimus, jolla kartoitetaan korkeakoulutettujen

Lisätiedot

Arkkitehdit, maisemaarkkitehdit maisterit työelämässä 2014

Arkkitehdit, maisemaarkkitehdit maisterit työelämässä 2014 Arkkitehdit, maisemaarkkitehdit ja taiteen maisterit työelämässä 2014 Vuosina 2010, 2011 ja 2012 valmistuneet Emilia Keijonen Kesäkuu 2014 Johdanto Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa korkeakoulusta valmistuneiden

Lisätiedot

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen 1 Kyselylomakkeen on laatinut HELA:n tohtorikoulutettava Kirsi-Maria Hytönen (kianhyto@jyu.fi). Apuna on käytetty lähteenä eri yliopistoissa tehtyjä selvityksiä: Hänninen, Kirsi 2005. Turun yliopiston

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 79,9 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Jyrki Ollikainen & Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

TOTEUTUS: RAHOITTAJA: OHJAUSRYHMÄ: LISÄKSI:

TOTEUTUS: RAHOITTAJA: OHJAUSRYHMÄ: LISÄKSI: MIKÄ AMISBAROMETRI? Laajin ammattiin opiskelevista tehty toistettava tiedonkeruu Koko Suomen ja kaikki alat kattava verkkokysely Tulokset kaikkien nähtävillä verkossa amisbarometri.fi #amisbarometri #aitoamis

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

Kansainvälinen tradenomi

Kansainvälinen tradenomi Kansainvälinen tradenomi Liiketalouden kehittämispäivät 7.11.2012 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus- ja työvoimapolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Tulevaisuuden työelämä Globaali toimintaympäristö Muutos

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Askola + TRENDI N=218, vastausprosentti keskimäärin 72, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Askola + TRENDI N=218, vastausprosentti keskimäärin 72, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Askola + TRENDI N=218, vastausprosentti keskimäärin 72, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:39:29 2014 Kaikki koulutusalat, N=40, vastausprosentti keskimäärin

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Amk-opinnot Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia AJK-Jatkokoulutuksen sisustuskoulutuksesta vuosina 2006-2009 valmistuneille järjestettiin verkkokyselytutkimus syksyllä 2009. Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 45 82 80 69 60 133 % 99 % -2 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 45 82 80 69 60 133 % 99 % -2 % 8 % 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Vuokratyöntekijätutkimuksen toteutus Sisältö Toisto vuoden 2007 vuokratyöntekijätutkimuksesta Aihealueet:

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2709 DOCTORAL GRADUATES OF YEARS 2004-2005: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2007

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 700 opiskelijaa Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa oli 138 700 opiskelijaa vuonna 2014.

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot