Oikeat taidot Suomen tulevaisuudelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikeat taidot Suomen tulevaisuudelle"

Transkriptio

1 Suomen taitokartoitus 2014 Oikeat taidot Suomen tulevaisuudelle Taitokuilujen tunnistaminen helpottaa strategioiden priorisointia

2 Yhteenveto Suomalaiset yhtiöt kohtaavat yhä suuremman osaamiskuilun. Väestön ikääntymisen, lamanjälkeisen hitaan palkkaamisen ja muiden syiden takia maan perinteisesti vahvoilla toimialoilla on kasvava osaamisvaje. Työttömiä työnhakijoita on yhä enemmän, mutta organisaatioiden on vaikea löytää omien liiketoimintatavoitteidensa edellyttämiä taitoja ja erikoisaloja hallitsevia työntekijöitä. Työn luonne muuttuu uusien digitaalitekniikoiden, innovatiivisten liiketoimintamallien ja asiakkaiden kasvavien odotusten myötä, joten riittävän monipuolisten ja osaavien työntekijöiden löytäminen on jatkossa entistäkin haastavampaa. Accenturen hiljattain Suomessa johtajille ja opiskelijoille tekemä tutkimus antaa tärkeää tietoa maan osaamiskuilusta ja auttaa organisaatioita määrittämään sen sulkemiseen tarvittavia toimenpiteitä. Tutkimuksessa havaittiin merkittäviä eroja vastaajaryhmien käsityksissä. Esimerkiksi työelämässä tarvittavien taitojen, opiskelijoiden todellisten taitojen ja parhaat työllistymismahdollisuudet tarjoavien alojen välillä oli merkittäviä eroja. Tutkimus osoitti, että suomalaiset organisaatiot ovat laajalti huolissaan osaamisvajeesta. Kävi ilmi, että useilla alueilla käsitykset ovat hyvin erilaiset niillä, jotka tarvitsevat liiketoimintatavoitteiden edellyttämiä taitoja, ja niillä, joiden tehtävänä on etsiä osaajia. Työnantajat tunnistavat työntekijöidensä koulutustarpeet uusien taitojen kehittämiseksi, mutta niihin vastataan jaksottaisesti. Mielestämme organisaatiot tarvitsevat strategisempaa lähestymistapaa, joka on paremmin linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa. Johtajat pitivät koulutuksen lisäämistä erittäin tärkeänä, mutta yritysten säästötoimet koettiin merkittäväksi rajoitteeksi. Uudet teknologiat, digitaaliset työkalut ja innovatiiviset lähestymistavat tarjoavat kustannustehokkaita vaihtoehtoja perinteisiin koulutushankkeisiin verrattuna. Toinen tärkeä havainto oli sukupuolten väliset merkittävät erot opiskelijoiden urahaaveissa sekä käsityksissä työelämän edellytyksistä ja työllistymismahdollisuuksista. Uskomme, että näiden löydöksien soveltaminen rekrytointikampanjoissa tavoittaa tarvittavia taitoja omaavia henkilöitä. Onko suomalaisten organisaatioiden mahdollista kuroa osaamiskuilu umpeen? Raportissamme tunnistetaan tärkeitä kannustimia, jotka voivat auttaa. Ne edellyttävät kuitenkin merkittävää näkökulman muutosta organisaatioilta, jotka vielä luottavat vanhentuneisiin koulutustapoihin ja ovat riippuvaisia opetuslaitoksen ja valtion tarjoamista koulutusohjelmista. Asenteiden muuttaminen voi olla hankalaa, etenkin koska johtajat eivät ole vielä täysin sisäistäneet, mitä taitoja nykyinen liiketoimintaympäristö edellyttää. Mielestämme, pikainen toimiminen on tärkeää. Nopeasti muuttuvassa kilpailutilanteessa oikeat taidot omaavat organisaatiot ovat etulyöntiasemassa. 2 Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. 3

3 Johdanto Suomen kestävä taloudellinen toipuminen yhdestä euroalueen pahimmista taloudellisesta taantumista riippuu organisaatioiden kyvystä löytää innovaatioita ja kasvua tukevaa osaamista. Suomen työntekijöiden nopea ikääntyminen, työmarkkinoiden historiallinen joustamattomuus sekä maantieteellinen liikkumattomuus ovat kuitenkin aiheuttaneet osaamisvajetta eri aloille ja alueille. Tämän seurauksena Suomi on vaarassa menettää erittäin arvokkaita työpaikkoja erityisesti elektroniikan, informaatiotekniikan, lääketeollisuuden, konsultoinnin ja valmistuksen aloilla. Erityisen huolestuttavaa on asianmukaisen osaamisen puute nuorison keskuudessa. Vaikka alle 25-vuotiaiden suomalaisten työttömyysaste on 22,9 prosenttia, 1 organisaatioiden on usein vaikea löytää tarvittavat taidot omaavia hakijoita. Tämä kertoo selkeästi organisaatioiden liiketoimintastrategioiden edellyttämän osaamisen (kysynnän) ja uuden työvoiman osaamisen (tarjonnan) välisestä epätasapainosta. Suomen haasteena on kuroa tämä kuilu umpeen tarjoamalla nuorille oikeanlaista koulutusta ja valmennusta. Suomi on kehittymässä yhä digitaalisemmaksi tietotaloudeksi, joten työvoiman tarvitsema koulutus, osaaminen ja liiketoimintataidot ovat muuttumassa radikaalisti. Tulevaisuuden työntekijöiden on oltava luovempia, yhteistyökykyisempiä, yrittäjähenkisempiä ja digitaalisesti taitavampia kuin koskaan aikaisemmin. Jotta suomalaiset organisaatiot pysyisivät kilpailukykyisinä pitkälle tulevaisuuteen, tulee luoda kanava, jonka kautta syntyy lahjakkaita yksilöitä, joilla on kriteerit täyttävät taidot. Saadakseen paremman käsityksen Suomen tämänhetkisestä osaamiskuilusta Accenture haastatteli 59:ää ylemmän tason johtajaa eri toimialoilta ja eri toiminnoista. Kuusi kymmenestä johtajasta edusti organisaatioita, joilla oli työntekijää, ja puolet edusti organisaatioita, joiden liikevaihto oli yli 300 miljoonaa euroa. Lisäksi haastattelimme 389:ää vuotiasta lukio-opiskelijaa eri puolilla maata. Kaksi kolmannesta oli lukion ensimmäisellä tai toisella luokalla. Otoksesta 57 prosenttia oli tyttöjä ja 43 prosenttia poikia. Tiedot painotettiin sukupuolijakauman mukaisesti. 4 Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. 1. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimus 2014 [http://www.stat.fi/til/tyti/2014/02/tyti_2014_02_ _tie_001_fi.html] 25. maaliskuuta 2014, luettu 16. huhtikuuta Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. 5

4 Osaamiskuilu Uudessa globaalissa taloudessa suomalaiset organisaatiot, joilla on aina käytettävissään tarvittava osaaminen, voivat saavuttaa ja säilyttää kilpailuedun. Osaamiskuilut on kuitenkin kurottava kiinni nopeasti, tai organisaatiot ovat vaarassa menettää markkinaosuuksiaan ripeämmin toimiville kilpailijoilleen. Tutkimuksessamme korostuu neljä pääasiallista haastetta, jotka suomalaisten organisaatioiden on tunnistettava ja voitettava välttyäkseen tulevaisuudessa häämöttävältä osaamiskriisiltä. Ne ovat: Taitojen puute Vääränlainen osaaminen Digitaalinen kuilu Jaksoittainen koulutus Parempi tietoisuus näistä haasteista auttaa organisaatioita arvioimaan olemassa olevat henkilöstöhallintostrategiansa uudelleen ja priorisoimaan tulevia investointeja niin, että niillä saavutetaan kilpailuetuja. 6 Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. 7

5 Taitojen puute Vuonna 2013 Suomen työvoimaan kuului 2,69 miljoonaa henkeä. Heistä 2,46 miljoonaa oli työssä. Talouden hidastumisen seurauksena työttömyysaste nousi 8,2 prosenttiin vuonna 2013, kun se vuonna 2012 oli 7,7 prosenttia. 2 Pitkäaikaistyöttömyys nousi 1,7 prosenttiin vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä, kun se oli 1,6 prosenttia saman vuoden toisella neljänneksellä. Työttömyyden kasvusta huolimatta väestön nopean ikääntymisen ja rekrytoinnin hidastumisen seurauksena organisaatioihin on syntynyt pulaa osaamisesta. Hallituksen kunnianhimoiset rakenneuudistukset, joiden avulla kasvua on pyritty saamaan alkuun, pidentävät työuria ja lisäävät työvoiman saatavuutta pitkällä aikavälillä. Kaksi kolmasosaa Accenturen haastattelemista johtajista kuitenkin sanoi, että heidän organisaatiossaan on pulaa osaajista nyt tai sitä ennustetaan seuraavien kuukauden aikana (kuva 1). Kuva 1. Kaksi kolmasosaa johtajista sanoi, että heidän organisaatiossaan on pulaa osaajista nyt tai sitä ennustetaan seuraavien kuukauden aikana Meillä on pulaa osaamisesta nyt tai Meillä on tarvitsemamme osaaminen nyt, mutta meillä ei ehkä ole seuraavien kuukauden kuluttua tarvitsemaamme osaamista 66% 34% Meillä on tarvitsemamme osaaminen nyt ja seuraavien kuukauden kuluessa Kuva 3. Tärkeimmät strategiat nykyisten osaamisvajeiden torjuntaan Lisää investointeja koulutukseen Työntekijöiden uudelleensijoittaminen tehtäviin, joissa heidän taidoilleen on enemmän käyttöä Uusien taitojen oppiminen olennaiseksi osaksi työntekijöiden työtä Työntekijöille enemmän tietoa eri tehtävien edellyttämistä taidoista Työn vaatimusten määritteleminen työn suorittamisessa edellytettävien toiminnallisten taitojen mukaan Yrityksen houkuttelevuuden lisääminen työnantajana, jotta tarvittavat taidot hallitsevia hakijoita saadaan enemmän 59% 58% 64% 70% 68% 68% ja uudelleensijoittamisen (72 prosenttia) tärkeimmiksi strategioikseen. Työntekijöiden ketteryydestä on tullut erittäin tärkeä ominaisuus, sillä organisaatiot suosivat moniosaajia. Suurempi osuus henkilöstöhallinnossa työskentelevistä piti koulutusta, uudelleensijoittamista ja uusien taitojen integrointia kolmena tärkeimpänä strategiana. Tämä voi johtua osin siitä, että henkilöstöjohtajilla on parempi kuva organisaation strategioista, joilla torjutaan osaamisvajeita. Henkilöstöjohtajat pitivät tärkeämpinä myös viestintäjohtoisia strategioita, kuten paremman osaamista koskevan tiedon jakamista (77 prosenttia) ja työn vaatimusten määrittämistä toiminnon mukaisesti (73 prosenttia). Tutkimuksessa havaittiin, että henkilöstöhallintoa edustavien vastaajien näkemykset poikkesivat muita tehtäväalueita edustavien vastaajien näkemyksistä useissa eri aiheissa. Henkilöstöjohtajat olivat muita johtajia harvemmin sitä mieltä, että heidän yrityksissään on pulaa osaamisesta (kuva 2). Linjajohtajien ja henkilöstöjohtajien välistä yhteyttä on ehdottomasti parannettava. Tutkimukseen vastanneista johtajista 70 prosenttia sanoi, että osaamisvajeeseen vastaamiseksi heidän organisaatioissaan lisätään investointeja koulutukseen (kuva 3). Tämä antaa työntekijöille tilaisuuden kehittää ja laajentaa osaamistaan liiketoiminnan prioriteettien mukaisesti. Muita suosittuja strategioita olivat osaajien uudelleensijoittaminen (68 prosenttia) ja uusien taitojen integrointi (68 prosenttia). Tällä hetkellä osaamisvajeesta kärsivistä vastaajista suurempi osuus nimesi koulutuksen (78 prosenttia) Kuva 2. Henkilöstöjohtajat olivat muiden tehtäväalueiden edustajia harvemmin sitä mieltä, että heidän yrityksissään on nyt pulaa osaamisesta 15% 47% Henkilöstöhallinto 38% 43% 27% 30% Muut tehtäväalueet Meillä on tarvitsemamme osaaminen nyt ja seuraavien kuukauden kuluessa Meillä on tarvitsemamme osaaminen nyt, mutta meillä ei ehkä ole seuraavien kuukauden kuluttua tarvitsemaamme osaamista Meillä on pulaa osaamisesta nyt Hyvien työntekijöiden löytäminen on haastavaa, mutta mahdollista. Hyvä työyhteisö, merkitykselliset roolit ja tehtävät sekä kehittymismahdollisuudet ovat tärkeässä osassa lahjakkuuksien pitämisessä. Johtaja, informaatioteknologia 2. Tilastokeskus, Työvoimatutkimus 2014, [http://www.stat.fi/til/tyti/index.html], 1. huhtikuuta 2014, luettu 15. huhtikuuta Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. 9

6 Vääränlainen osaaminen Suomen muuttuessa yhä enemmän digitaaliseksi tietotaloudeksi työn luonne kehittyy vakiomuotoisista, toisteisista toiminnasta aiempaa monimutkaisemmiksi ongelmanratkaisutehtäviksi. Tästä syystä organisaatiot etsivät työntekijöitä, joilla on yhden tai kahden tärkeän toiminnallisen taidon sijaan laaja valikoima taitoja, joiden ansiosta he pystyvät toimimaan saumattomammin ja tehokkaammin. Tutkimuksessamme kävi ilmi, että opiskelijoiden osaaminen ja organisaatioiden tulevat, toiminnan kannalta ratkaisevan tärkeät tarpeet eivät kohtaa. Lukio- ja yliopisto-opiskelijoiden työllisyys laski vuonna 2012 kolme prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Vain puolella suomalaisista lukio- ja yliopistoopiskelijoista oli työ opintojen ohella. 3 Tutkimuksemme osoitti, että 42 prosenttia lukiolaisista ei luota työpaikan löytymiseen (kuva 4). Lähes puolet opiskelijoista oli sitä mieltä, että heillä oli lukion jälkeen huonot valmiudet työmarkkinoille siirtymiseen (kuva 5). Ongelman käsittely edellyttää, että suomalaiset organisaatiot tekevät tiiviimpää yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja opetussuunnitelmissa huomioidaan paremmin työelämän vaatimukset. Kuva % lukiolaisista ei luottanut siihen, että löytää työpaikan siirryttyään työmarkkinoille 58% KYLLÄ 42% EI Kuva 5. Lähes puolet lukiolaisista ei usko saavansa asianmukaisia työelämätaitoja lukiosta 51% KYLLÄ 49% EI Kolmannes haastatelluista johtajista oli samaa mieltä väitteen kanssa, että asianmukaisia taitoja hallitsevien nuorten löytäminen on hankalaa (kuva 6). 27 prosenttia oli neutraaleja mielipiteissään. Loput vastaajat luottivat asianmukaisen osaamisen löytämiseen alle 25-vuotiaiden työttömien suuren määrän perusteella. Luottamus voi joutua koetukselle, kun Suomen talous elpyy ja työmarkkinat tiukentuvat. Uskon saavani töitä siirtyessäni työmarkkinoille En usko saavani töitä siirtyessäni työmarkkinoille Opin lukiossa tärkeitä työelämän taitoja En opi lukiossa tärkeitä työelämän taitoja Kuva 6. Kolmasosa johtajista on sitä mieltä, että asianmukaisen osaamisen löytäminen uuden työvoiman keskuudesta on haastavaa Tässäkin tapauksessa tutkimuksessa havaittiin näkemyseroja henkilöstöhallinnossa ja muilla tehtäväalueilla toimivien vastaajien välillä. Lähes puolet niistä, joiden tehtäväalueet liittyivät lähemmin liiketoimintaan, sanoivat tarvittavia taitoja omaavien hakijoiden löytämisen olevan hankalaa. Henkilöstöjohtajista harvempi oli tätä On hankala löytää hakijoita, joilla on alallamme tarvittavaa osaamista Palkkaisimme enemmän väkeä, jos osaavia hakijoita olisi enemmän 10 Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. 3. Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].issn= x. Helsinki: Tilastokeskus, [https://tilastokeskus.fi/til/opty/index.html], 20. maaliskuuta 2014, luettu 17. huhtikuuta Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. 11

7 mieltä. Johtajista 32 prosenttia sanoi, että palkkaisi enemmän väkeä, jos löytäisi osaavia hakijoita. Luku oli 42 prosenttia muiden kuin henkilöstöjohtajien keskuudessa. Tämä osoittaa, että monissa suomalaisissa organisaatioissa rekrytointistrategioita on mukautettava liiketoiminnan tarpeisiin. Johtajat korostivat, että erityistaitoja omaavien hakijoiden löytäminen ja houkutteleminen on haastavaa (kuva 7). Tärkeimpiä tehtäväalueita, joilla asianmukaisesta osaamisesta on eniten pulaa, ovat informaatioteknologia, digitaalinen teknologia (sosiaalinen media, mobiilisovellukset, analytiikka ja pilvisovellukset), myynti, insinööriosaaminen sekä tutkimus ja kehitystyö. Myyntiosaamisen puute johtaa suoraan liikevaihtoon vaikuttavien taitojen kasvavaan kysyntään. Vääränlainen osaaminen vaikuttaa osaltaan vajeeseen. Esimerkiksi Suomessa perinteinen vahvuusalue on insinööriosaaminen ja viimeaikaisten irtisanomisten vuoksi insinööriosaamista on laajalti saatavilla. Organisaatiot eivät kuitenkaan välttämättä tarvitse tällä hetkellä juuri heidän osaamistaan. Kuva 7. Viisi tärkeintä toiminnallista aluetta, joilla johtajien mielestä on pulaa osaamisesta Prosenttiosuus kertoo niiden toiminnallisten alueiden järjestyksen, joilla osaamisesta on pulaa Yleinen informaatioteknologia (IT) Digitaalisuus (sosiaalinen media, mobiiliteknologia, analytiikka, pilviteknologia) Myynti Insinööriosaaminen Tutkimus ja kehitystyö (myös tuotekehitys) 14% 20% 25% 24% 31% Kuva 8. Johtajat ja lukiolaiset ovat osin samaa, osin eri mieltä taitojen tärkeydestä kysyttäessä viittä tärkeintä työelämätaitoa Prosenttiosuus kertoo, kuinka usein johtajat ja lukio-opiskelijat mainitsivat kunkin taidon, kun heitä pyydettiin valitsemaan viisi tärkeintä taitoa, joita työelämässä tarvitaan seuraavien viiden vuoden aikana tai pidemmällä aikavälillä Johtajuustaidot Ihmisten tai tiimien johtaminen Myynti, markkinointi ja viestintä 24% 35% 38% 56% 54% 64% Kuten aiemmin todettiin, tulevaisuuden työntekijöiden on sopeuduttava yrittäjähenkiseen työskentelytapaan. Tutkimuksessamme yrittäjätaidoiksi määritettiin yhteistyö- ja ryhmätyötaidot, ongelmanratkaisukyky, luova ja innovatiivinen ajattelu, myynti, markkinointi ja viestintä sekä digitaaliset taidot. Seuraavien viiden vuoden aikana tarvittavien tärkeimpien taitojen joukosta yhteistyö- ja ryhmätyötaidot nousivat luettelon kärkeen niin johtajien (68 prosenttia) kuin opiskelijoiden (73 prosenttia) keskuudessa. Projektinhallinta Digitaaliset taidot ja tekniset taidot Ongelmanratkaisu Yhteistyö ja ryhmätyöskentely Luova ja innovatiivinen ajattelu Alan osaaminen 22% 28% 31% 46% 52% 62% 73% 68% 67% 54% 57% 46% Näkemyksissä muiden taitojen tärkeydestä oli kuitenkin merkittäviä eroja (kuva 8). Johtajat lisäsivät kärkiviisikkoonsa johtajuuden, ihmisten johtamisen, luovuuden sekä myynnin, markkinoinnin ja viestinnän. Digitaaliset taidot ja ongelmanratkaisu olivat heidän prioriteeteissaan huomattavasti alempana. Opiskelijat puolestaan pitivät yhteistyötä, luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä tärkeämpinä. Yrittäjätaidot Ammattimaisuus Laskutaito: hyvä numeroissa ja niiden analysoinnissa 8% 10% Opiskelijat 21% 20% 36% 29% Johtajat 12 Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. 13

8 Johtajat olivat sitä mieltä, että nykyisten opiskelijoiden todellisissa osaamistasoissa on toivomisen varaa. Digitaalisia taitoja (niihin palataan raportissa myöhemmin) sekä yhteistyö- ja ryhmätyökykyä lukuun ottamatta johtajat pitivät opiskelijoiden osaamista kaikilla osa-alueilla heikkona (kuva 9). Vain kaksi prosenttia johtajista oli sitä mieltä, että opiskelijoilla oli johtamistaitoja, ja vain viisi prosenttia oli sitä mieltä, että opiskelijoilla on yrittäjähenkistä ja ammattimaista osaamista. Tutkimuksessa korostuivat lisäksi suuret kuilut johtajien ja opiskelijoiden käsityksissä opiskelijoiden taidoista. Suurin kuilu oli ongelmanratkaisutaidossa (66 prosenttia opiskelijoista ja 17 prosenttia johtajista piti opiskelijoiden ongelmanratkaisutaitoja hyvinä). Muita merkittäviä eroja oli myynti-, markkinointi- ja viestintäosaamisessa (48 prosenttia verrattuna 12 prosenttiin), laskutaidossa (66 prosenttia verrattuna 34 prosenttiin) sekä luovassa ja innovatiivisessa ajattelussa (62 prosenttia verrattuna 34 prosenttiin). Tämä kertoo, että opiskelijat eivät ymmärrä riittävästi työympäristössä tarvittavia pätevyyksiä ja että uudet työntekijät eivät vastaa johtajien odotuksia. Kun johtajilta kysyttiin, mitkä taidot ovat tärkeimpiä vastavalmistuneille työnhakijoille, he listasivat viiden tärkeimmän joukkoon matematiikan, vieraat kielet (pääasiassa englannin), suomen kielen, fysiikan ja kemian sekä psykologian. Vieraiden kielten korkea sijoitus korostaa, että suomalaiset organisaatiot pitävät kansainvälisessä mittakaavassa toimimisen mahdollistavia taitoja tärkeinä. Tästä opiskelijat ovat samaa mieltä, sillä he pitivät vieraita kieliä tärkeimpänä taitona. Opiskelijoiden viiden kärjessä olivat myös historia ja yhteiskuntatieteet sekä ruotsin kieli. Tämä saattaa kertoa Suomen vahvoista kauppasuhteista länsinaapuriin. Fysiikkaa, kemiaa ja psykologiaa pidettiin vähemmän tärkeinä. Tutkimuksessamme havaittiin, että johtajat ja opiskelijat olivat jossain määrin samaa mieltä työllistymismahdollisuuksista (kuva 10). Digitaalisessa teknologiassa, myynnissä, insinöörityössä, tutkimuksessa ja kehitystyössä sekä valmistuksessa vastaajasegmenttien välillä oli vain vähäisiä eroja. Suurempi osa johtajista kuitenkin näki mahdollisuuksia informaatioteknologiassa, ja useammat opiskelijat näkivät mahdollisuuksia markkinoinnissa, lakialalla, henkilöstöhallinnossa sekä rahoituksessa. Tämän lisäksi tutkimuksessa todettiin, että opiskelijat tarvitsevat parempaa käsitystä työllistymisnäkymistä, sillä vain 37 prosenttia kyselyyn vastanneista opiskelijoista ymmärsi, missä ammateissa työllistymismahdollisuudet olisivat parhaat. Kuva 9. Johtajat pitivät opiskelijoiden osaamista heikkona digitaalisia ja teknisiä taitoja sekä yhteistyöja ryhmätyökykyjä lukuun ottamatta Digitaaliset ja tekniset taidot Yhteistyö ja ryhmätyöskentely Laskutaito Luova ja innovatiivinen ajattelu Ongelmanratkaisu Myynti, markkinointi ja viestintä Projektinhallinta Ihmisten tai tiimien johtaminen Alan osaaminen Ammattimaisuus Yrittäjätaidot Johtajuustaidot Osaamiskuilut voivat vaikuttaa yrityksen kykyyn saavuttaa liiketoimintatavoitteensa. Tutkimuksessamme pureuduttiin tähän aiheeseen ja pyrittiin havaitsemaan paremmin kaikkein haavoittuvimmat alueet. Johtajien mainitsemat kolme tärkeintä vaikutusta olivat työntekijöiden suurempi stressi (63 prosenttia), viivästykset uusien tuotteiden tai palveluiden kehittämisessä (58 prosenttia) ja vaikeudet saavuttaa liikevaihdon kasvua koskevat tavoitteet (58 prosenttia). Kun näitä vastauksia verrattiin johtajiin, joiden yrityksissä kärsittiin osaamisvajeesta, vaikutukset korostuivat entisestään. Prosenttiosuus kertoo, kuinka suuri osa johtajista oli sitä mieltä, että opiskelijat hallitsivat kunkin taidon hyvin % Kuva 10. Johtajat ja lukiolaiset ovat samaa mieltä työllistymismahdollisuuksia tarjoavista alueista Tummanvihreällä merkitty prosenttiosuus osoittaa alueet, joiden lukio-opiskelijat uskovat tarjoavan parhaat työllistymismahdollisuudet. Vaaleanvihreällä merkitty prosenttiosuus osoittaa alueet, joilla johtajat ovat havainneet eniten pulaa osaamisesta. Yleinen informaatioteknologia (IT) Digitaalisuus (sosiaalinen media, mobiiliteknologia, analytiikka, pilviteknologia) Myynti Insinööriosaaminen Opiskelijat Johtajat Osaaville ihmisille on aina kysyntää, joten heidän pitämisensä voi olla hankalaa. Yrityksen on investoitava uramahdollisuuksista kertomiseen, jotta työntekijät voivat kokea panoksensa merkitykselliseksi ja hyödylliseksi. Johtaja, teknologiapalvelut 20% 20% 20% 25% 24% 27% 27% 31% 14 Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. 15

9 Digitaalinen kuilu Monenlaisista suomalaisista organisaatioista saamamme kokemuksen perusteella olemme havainneet digitalisoitumisen muuttavan merkittävästi toiminta- ja työskentelytapoja. Accenturen aiemmassa tutkimuksessa eri aloilla toimivat suomalaiset organisaatiot sanoivat digitaalisten teknologioiden vaikuttavan jo niiden liiketoimintaan. Toisaalta 43 prosenttia ylemmän tason johtajista sanoi, että digitaalisen osaamisen puute on suurin haaste. 4 Tällä hetkellä suomalaisten organisaatioiden kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta avainasemassa ovat työntekijät, jotka osaavat hyödyntää mobiiliteknologiaa, sosiaalista mediaa, pilviteknologiaa, analytiikkaa ja muita nousevia teknologioita. Nämä taidot ovat jo olemassa. Johtajista 81 prosenttia oli sitä mieltä, että opiskelijoilla on hyvät digitaaliset taidot (kuva 9), kun puolestaan 74 prosenttia opiskelijoista piti tämä alan taitojaan hyvinä. Toisaalta vain 31 prosenttia johtajista listasi digitaalisen osaamisen viiden tärkeimmän työelämätaidon joukkoon. Opiskelijoiden keskuudessa osuus oli 52 prosenttia. taitojen kehittämisen tärkeyden. Tutkimuksemme mukaan 97 prosenttia opiskelijoista käytti Internetiä päivittäin, ja 68 prosenttia vietti verkossa yli kolme tuntia joka päivä. Opiskelijat käyttivät Internetiä useimmin älypuhelimella. Seuraavaksi yleisimmin käytetyt laitteet olivat kotona oleva pöytätietokone tai kannettava tietokone ja tabletti. (Kuva 11.) Hyvä esimerkki johtajien ja opiskelijoiden välisestä digitaalisesta kuilusta ovat Kuva 11. Suurin osa lukiolaisista käyttää Internetiä päivittäin 97 % opiskelijoista käyttää Internetiä päivittäin työkalut, joita organisaatiot käyttävät hakijoiden rekrytointiin. Organisaatioiden johtajat kertoivat ilmoittavansa osaamistarpeistaan sekä Internetpohjaisten että perinteisten työkalujen avulla, kun taas opiskelijat käyttivät lähes yksinomaan Internet-pohjaisia välineitä. Näiden tulosten perusteella suomalaiset organisaatiot voivat arvioida nuoremmille työntekijöille suunnatut rekrytointimenetelmänsä uudelleen saadakseen parempia tuloksia. 97% 68% 68 % opiskelijoista viettää Internetissä yli kolme tuntia joka päivä Työympäristö muuttuu entistä digitaalisemmaksi, ja siellä tarvitaan resursseja, jotka käyttävät uusia kanavia ja työkaluja ryhmätyö- ja viestintävälineistä tietojen analysoinnissa käytettäviin välineisiin. Johtaja, informaatioteknologia Monella tapaa ehkä tärkeintä on jatkuva oppiminen ja kehittyminen. Ammatit yhdistyvät ja katoavat, tehtävät muuttuvat digitalisoitumisen myötä ja tämä edellyttää tulevaisuuden työntekijöiltä jatkuvaa muuttumista heidän uransa aikana ja valmiutta uusille poluille siirtymiseen. Johtaja, teollisuuslaitteet Monet organisaatiot eivät selvästi vielä ymmärrä kaikkia digitalisoitumisen tuomia haasteita ja mahdollisuuksia. Havaitsimme, että organisaatiot eivät vielä ole ottaneet käyttöön strategioita digitaalisen osaamisen rekrytointia ja pitämistä varten. Tähän on saatava muutos nopeasti, jotta suomalaiset yritykset voivat hyödyntää digitaalista tekniikkaa tuotannon virtaviivaistamisessa ja tehostamisessa sekä asiakkaiden tarpeiden analysoinnissa. Opiskelijat puolestaan ymmärtävät huomattavasti paremmin digitaalisten Useimmin käytetty laite on älypuhelin 53% 41% 4% 4. Every business is a digital business is mine?, Accenture [http://www.accenture.com/fi-en/pages/insight-accenture-research-finnish-businesses-organizations-2014.aspx], tammikuu 2014, luettu 18. huhtikuuta Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. 17

10 Jaksoittainen kouluttaminen Tutkimuksemme korosti kolmea tärkeää näkökulmaa koulutukseen, joihin organisaatioiden on keskityttävä pystyäkseen lyömään kilpailijansa osaamisellaan. Ensinnäkin niiden on otettava koulutukseen jaksoittaisen sijasta strateginen lähestymistapa, johon lyhytaikaiset budjettirajoitukset eivät vaikuta. Toiseksi organisaatioiden on otettava oppiminen olennaiseksi osaksi työtä, jotta työntekijät voivat kehittää taitojaan ja oppia uutta suorittaessaan päivittäisiä tehtäviään. Kolmanneksi niiden on laadittava koulutussuunnitelma, jossa sulautuvan oppimisen välineinä käytetään kustannustehokkaan koulutuksen mahdollistavia innovaatioita ja digitaalisia työkaluja. Tutkimuksemme mukaan valtaosa johtajista (85 prosenttia) ja opiskelijoista (88 prosenttia) sanoi työn ohessa tapahtuvan oppimisen olevan tehokkain tapa uusien taitojen kehittämiseen (kuva 12). Mielenkiintoista on, että 74 prosenttia opiskelijoista piti seuraamista ja työtovereiden tarkkailemista toiseksi parhaana menetelmänä. Johtajista tätä mieltä oli vain 10 prosenttia. Accenture on osallistunut lahjakkuuksien kehittämiseen useilla aloilla, ja käsityksemme mukaan jäsentyneitä mentorointiohjelmia järjestävät organisaatiot onnistuvat kehittämään osaamista muita tehokkaammin. Nämä vastaukset vahvistavat tätä käsitystämme. Kuva 12. Johtajat ja lukiolaiset ovat samaa mieltä siitä, että työn ohessa oppiminen on tehokkain tapa omaksua uusia taitoja 18 Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. Sekä johtajat (69 prosenttia) että opiskelijat (66 prosenttia) asettivat myös yrityksen tarjoaman muodollisen koulutuksen korkealle tehokkaana keinona opiskella uusia taitoja. Lähes kaksi kolmasosaa haastatelluista johtajista kertoi organisaatioidensa tarjoavan muodollista koulutusta yli 75 prosentille työntekijöistään. Luku oli tasainen henkilöstöhallintoa ja muita tehtäväalueita edustavien vastaajien kesken, ja se oli vain hieman korkeampi osaamisvajeesta kärsivien keskuudessa. 85% johtajista 88% opiskelijoista Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. 19

11 Suomalaiset työnantajat toimivat sen käsityksen mukaan, että muodollinen koulutus ja kehitys on tärkeää. Koulutustoiminnan vähentymisestä talouden hidastumisen jälkeen on kuitenkin merkkejä. Peräti 42 prosenttia tutkimukseen vastanneista johtajista sanoi, että heidän organisaationsa tämänhetkiset investoinnit koulutukseen eivät ole riittäviä liiketoimintastrategian kannalta (kuva 13). Tällä hetkellä osaamisvajeesta kärsiviä organisaatioita edustavista vastaajista 56 prosenttia sanoi nykyisten investointien olevan riittämättömiä. Seuraavien kahden vuoden aikana koulutukseen tehtäviä investointeja koskevat odotukset olivat niinikään jakaantuneita. Kaikista johtajista 47 prosenttia uskoi, että investoinnit pysyvät alhaisina tai vähenevät entisestään. Puolet osaamisvajeesta kärsivistä vastaajista odotti investointien pysyvän ennallaan tai supistuvan. Tämä kertoo, että organisaatiot eivät edelleenkään pidä koulutusta strategisena prioriteettina ja hukkaavat tilaisuuden kehittää tulevaisuudessa tarvittavia organisaation sisäisiä taitoja. Koulutusbudjettien odotetaan pysyvän alhaisina tai supistuvan, joten organisaatioiden olisi turvauduttava uusiin teknologioihin koulutuksen toteuttamisessa voidakseen maksimoida käytettävissä olevan budjetin hyödyt. Tutkimuksessamme todettiin, että yritykset olivat ryhtyneet käyttämään digitaalisia työkaluja ja muita innovaatioita osaamista kehittävissä hankkeissaan. Tutkimukseen vastanneista johtajista 41 prosenttia sanoi organisaatioidensa käyttävän pelillistämistä ja mobiilitekniikkaa koulutuksessa (kuva 14). 31 prosenttia mainitsi sosiaalisen median ja 14 prosenttia yliopistojen järjestämät verkkokurssit. Tutkimuksemme mukaan tässä on merkittävästi parantamisen varaa, sillä lähes kolmannes vastaajista ei hyödyntänyt mitään näistä mahdollisuuksista. Suomalaiset opiskelijat ovat paljon tekemisissä digitaalisen tekniikan kanssa. Tämä korostaa organisaatioiden tarvetta käyttää pelillistämistä sekä mobiilia ja sosiaalista mediaa laajemmin koulutusohjelmissaan sekä tarvetta ottaa nämä tekniikat olennaiseksi osaksi koulutussuunnitelmiaan. Kuva 13. Lähes puolet johtajista haluaisi suurempia investointeja koulutukseen 42% Mielestäni yritykseni tämänhetkiset investoinnit koulutukseen eivät riitä tukemaan liiketoimintastrategiaamme Kuva 14. Organisaatiot ovat ryhtyneet käyttämään digitaalisia työkaluja ja muita innovaatioita koulutushankkeissaan Prosenttiosuus kertoo, kuinka suuri osa johtajista hyödyntää kutakin innovaatiota ja kehityssuuntaa koulutuksessa 41% 41% 31% 14% 31% Koulutuksen pelillistäminen Koulutus mobiililaitteilla Koulutus sosiaalisen median työkaluilla Yliopistojen toteuttamat avoimet verkkokurssit Muut Uusien työskentelytapojen tutkiminen ja vanhojen tottumusten kyseenalaistaminen on tärkeää. Johtaja, liikkeenjohdon konsultointi 20 Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. 21

e-taidot: Kansainvälinen ulottuvuus ja globalisaation vaikutus

e-taidot: Kansainvälinen ulottuvuus ja globalisaation vaikutus e-taidot: Kansainvälinen ulottuvuus ja globalisaation vaikutus SIVU 1 Vastuuvapauslauseke Euroopan komissio tai kuka tahansa komission nimissä toimiva henkilö eivät ole vastuussa seuraavassa annettujen

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Accenture Management Consulting Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Digitaalisuus ei ole enää vaihtoehto

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

e-johtajuus Kilpailukyvyn ja innovaatioiden edellyttämä pätevyys Valmisteltu Euroopan komission yritystoiminnan ja teollisuuden pääosastolle

e-johtajuus Kilpailukyvyn ja innovaatioiden edellyttämä pätevyys Valmisteltu Euroopan komission yritystoiminnan ja teollisuuden pääosastolle e-johtajuus Kilpailukyvyn ja innovaatioiden edellyttämä pätevyys Tutkimuksen tulosten kehittäjä: Valmisteltu Euroopan komission yritystoiminnan ja teollisuuden pääosastolle Sisällysluettelo PROJEKTISTA...2

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Mikä on EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima-

Lisätiedot

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Julkaisija: Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-5998-40-5, ISBN 978-952-5998-41-2 (pdf) Teknologiateollisuus ry & Market-Visio Oy, 2013. All rights reserved.

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä No. 8 3.9.2009 Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä Hanna Suoranta Yhteenveto Nuorten asenteet ovat muuttuneet. Demografia on epäsuotuisaa. Organisaatioiden kilpailukyky rakentuu entistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21/1/2003 KOM(2002) 27 Vihreä kirja Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN (Komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO I. Johdanto - Yrittäjyys on haaste Euroopalle...5 II. Yrittäjyyden

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 1. Johdanto... 3 1.1. Tutkimuksen tiedot... 3 1.2. Yhteenveto...... 4 2. IT-barometrin tunnusluvut ja IT-indeksi...

Lisätiedot

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteet ja tuotantotalous Johanna Noreila REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Ahlgren, Tiina Koivu, Tiina Loskin, Tiinaliisi 2010 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot