Oikeat taidot Suomen tulevaisuudelle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikeat taidot Suomen tulevaisuudelle"

Transkriptio

1 Suomen taitokartoitus 2014 Oikeat taidot Suomen tulevaisuudelle Taitokuilujen tunnistaminen helpottaa strategioiden priorisointia

2 Yhteenveto Suomalaiset yhtiöt kohtaavat yhä suuremman osaamiskuilun. Väestön ikääntymisen, lamanjälkeisen hitaan palkkaamisen ja muiden syiden takia maan perinteisesti vahvoilla toimialoilla on kasvava osaamisvaje. Työttömiä työnhakijoita on yhä enemmän, mutta organisaatioiden on vaikea löytää omien liiketoimintatavoitteidensa edellyttämiä taitoja ja erikoisaloja hallitsevia työntekijöitä. Työn luonne muuttuu uusien digitaalitekniikoiden, innovatiivisten liiketoimintamallien ja asiakkaiden kasvavien odotusten myötä, joten riittävän monipuolisten ja osaavien työntekijöiden löytäminen on jatkossa entistäkin haastavampaa. Accenturen hiljattain Suomessa johtajille ja opiskelijoille tekemä tutkimus antaa tärkeää tietoa maan osaamiskuilusta ja auttaa organisaatioita määrittämään sen sulkemiseen tarvittavia toimenpiteitä. Tutkimuksessa havaittiin merkittäviä eroja vastaajaryhmien käsityksissä. Esimerkiksi työelämässä tarvittavien taitojen, opiskelijoiden todellisten taitojen ja parhaat työllistymismahdollisuudet tarjoavien alojen välillä oli merkittäviä eroja. Tutkimus osoitti, että suomalaiset organisaatiot ovat laajalti huolissaan osaamisvajeesta. Kävi ilmi, että useilla alueilla käsitykset ovat hyvin erilaiset niillä, jotka tarvitsevat liiketoimintatavoitteiden edellyttämiä taitoja, ja niillä, joiden tehtävänä on etsiä osaajia. Työnantajat tunnistavat työntekijöidensä koulutustarpeet uusien taitojen kehittämiseksi, mutta niihin vastataan jaksottaisesti. Mielestämme organisaatiot tarvitsevat strategisempaa lähestymistapaa, joka on paremmin linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa. Johtajat pitivät koulutuksen lisäämistä erittäin tärkeänä, mutta yritysten säästötoimet koettiin merkittäväksi rajoitteeksi. Uudet teknologiat, digitaaliset työkalut ja innovatiiviset lähestymistavat tarjoavat kustannustehokkaita vaihtoehtoja perinteisiin koulutushankkeisiin verrattuna. Toinen tärkeä havainto oli sukupuolten väliset merkittävät erot opiskelijoiden urahaaveissa sekä käsityksissä työelämän edellytyksistä ja työllistymismahdollisuuksista. Uskomme, että näiden löydöksien soveltaminen rekrytointikampanjoissa tavoittaa tarvittavia taitoja omaavia henkilöitä. Onko suomalaisten organisaatioiden mahdollista kuroa osaamiskuilu umpeen? Raportissamme tunnistetaan tärkeitä kannustimia, jotka voivat auttaa. Ne edellyttävät kuitenkin merkittävää näkökulman muutosta organisaatioilta, jotka vielä luottavat vanhentuneisiin koulutustapoihin ja ovat riippuvaisia opetuslaitoksen ja valtion tarjoamista koulutusohjelmista. Asenteiden muuttaminen voi olla hankalaa, etenkin koska johtajat eivät ole vielä täysin sisäistäneet, mitä taitoja nykyinen liiketoimintaympäristö edellyttää. Mielestämme, pikainen toimiminen on tärkeää. Nopeasti muuttuvassa kilpailutilanteessa oikeat taidot omaavat organisaatiot ovat etulyöntiasemassa. 2 Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. 3

3 Johdanto Suomen kestävä taloudellinen toipuminen yhdestä euroalueen pahimmista taloudellisesta taantumista riippuu organisaatioiden kyvystä löytää innovaatioita ja kasvua tukevaa osaamista. Suomen työntekijöiden nopea ikääntyminen, työmarkkinoiden historiallinen joustamattomuus sekä maantieteellinen liikkumattomuus ovat kuitenkin aiheuttaneet osaamisvajetta eri aloille ja alueille. Tämän seurauksena Suomi on vaarassa menettää erittäin arvokkaita työpaikkoja erityisesti elektroniikan, informaatiotekniikan, lääketeollisuuden, konsultoinnin ja valmistuksen aloilla. Erityisen huolestuttavaa on asianmukaisen osaamisen puute nuorison keskuudessa. Vaikka alle 25-vuotiaiden suomalaisten työttömyysaste on 22,9 prosenttia, 1 organisaatioiden on usein vaikea löytää tarvittavat taidot omaavia hakijoita. Tämä kertoo selkeästi organisaatioiden liiketoimintastrategioiden edellyttämän osaamisen (kysynnän) ja uuden työvoiman osaamisen (tarjonnan) välisestä epätasapainosta. Suomen haasteena on kuroa tämä kuilu umpeen tarjoamalla nuorille oikeanlaista koulutusta ja valmennusta. Suomi on kehittymässä yhä digitaalisemmaksi tietotaloudeksi, joten työvoiman tarvitsema koulutus, osaaminen ja liiketoimintataidot ovat muuttumassa radikaalisti. Tulevaisuuden työntekijöiden on oltava luovempia, yhteistyökykyisempiä, yrittäjähenkisempiä ja digitaalisesti taitavampia kuin koskaan aikaisemmin. Jotta suomalaiset organisaatiot pysyisivät kilpailukykyisinä pitkälle tulevaisuuteen, tulee luoda kanava, jonka kautta syntyy lahjakkaita yksilöitä, joilla on kriteerit täyttävät taidot. Saadakseen paremman käsityksen Suomen tämänhetkisestä osaamiskuilusta Accenture haastatteli 59:ää ylemmän tason johtajaa eri toimialoilta ja eri toiminnoista. Kuusi kymmenestä johtajasta edusti organisaatioita, joilla oli työntekijää, ja puolet edusti organisaatioita, joiden liikevaihto oli yli 300 miljoonaa euroa. Lisäksi haastattelimme 389:ää vuotiasta lukio-opiskelijaa eri puolilla maata. Kaksi kolmannesta oli lukion ensimmäisellä tai toisella luokalla. Otoksesta 57 prosenttia oli tyttöjä ja 43 prosenttia poikia. Tiedot painotettiin sukupuolijakauman mukaisesti. 4 Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. 1. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimus 2014 [http://www.stat.fi/til/tyti/2014/02/tyti_2014_02_ _tie_001_fi.html] 25. maaliskuuta 2014, luettu 16. huhtikuuta Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. 5

4 Osaamiskuilu Uudessa globaalissa taloudessa suomalaiset organisaatiot, joilla on aina käytettävissään tarvittava osaaminen, voivat saavuttaa ja säilyttää kilpailuedun. Osaamiskuilut on kuitenkin kurottava kiinni nopeasti, tai organisaatiot ovat vaarassa menettää markkinaosuuksiaan ripeämmin toimiville kilpailijoilleen. Tutkimuksessamme korostuu neljä pääasiallista haastetta, jotka suomalaisten organisaatioiden on tunnistettava ja voitettava välttyäkseen tulevaisuudessa häämöttävältä osaamiskriisiltä. Ne ovat: Taitojen puute Vääränlainen osaaminen Digitaalinen kuilu Jaksoittainen koulutus Parempi tietoisuus näistä haasteista auttaa organisaatioita arvioimaan olemassa olevat henkilöstöhallintostrategiansa uudelleen ja priorisoimaan tulevia investointeja niin, että niillä saavutetaan kilpailuetuja. 6 Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. 7

5 Taitojen puute Vuonna 2013 Suomen työvoimaan kuului 2,69 miljoonaa henkeä. Heistä 2,46 miljoonaa oli työssä. Talouden hidastumisen seurauksena työttömyysaste nousi 8,2 prosenttiin vuonna 2013, kun se vuonna 2012 oli 7,7 prosenttia. 2 Pitkäaikaistyöttömyys nousi 1,7 prosenttiin vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä, kun se oli 1,6 prosenttia saman vuoden toisella neljänneksellä. Työttömyyden kasvusta huolimatta väestön nopean ikääntymisen ja rekrytoinnin hidastumisen seurauksena organisaatioihin on syntynyt pulaa osaamisesta. Hallituksen kunnianhimoiset rakenneuudistukset, joiden avulla kasvua on pyritty saamaan alkuun, pidentävät työuria ja lisäävät työvoiman saatavuutta pitkällä aikavälillä. Kaksi kolmasosaa Accenturen haastattelemista johtajista kuitenkin sanoi, että heidän organisaatiossaan on pulaa osaajista nyt tai sitä ennustetaan seuraavien kuukauden aikana (kuva 1). Kuva 1. Kaksi kolmasosaa johtajista sanoi, että heidän organisaatiossaan on pulaa osaajista nyt tai sitä ennustetaan seuraavien kuukauden aikana Meillä on pulaa osaamisesta nyt tai Meillä on tarvitsemamme osaaminen nyt, mutta meillä ei ehkä ole seuraavien kuukauden kuluttua tarvitsemaamme osaamista 66% 34% Meillä on tarvitsemamme osaaminen nyt ja seuraavien kuukauden kuluessa Kuva 3. Tärkeimmät strategiat nykyisten osaamisvajeiden torjuntaan Lisää investointeja koulutukseen Työntekijöiden uudelleensijoittaminen tehtäviin, joissa heidän taidoilleen on enemmän käyttöä Uusien taitojen oppiminen olennaiseksi osaksi työntekijöiden työtä Työntekijöille enemmän tietoa eri tehtävien edellyttämistä taidoista Työn vaatimusten määritteleminen työn suorittamisessa edellytettävien toiminnallisten taitojen mukaan Yrityksen houkuttelevuuden lisääminen työnantajana, jotta tarvittavat taidot hallitsevia hakijoita saadaan enemmän 59% 58% 64% 70% 68% 68% ja uudelleensijoittamisen (72 prosenttia) tärkeimmiksi strategioikseen. Työntekijöiden ketteryydestä on tullut erittäin tärkeä ominaisuus, sillä organisaatiot suosivat moniosaajia. Suurempi osuus henkilöstöhallinnossa työskentelevistä piti koulutusta, uudelleensijoittamista ja uusien taitojen integrointia kolmena tärkeimpänä strategiana. Tämä voi johtua osin siitä, että henkilöstöjohtajilla on parempi kuva organisaation strategioista, joilla torjutaan osaamisvajeita. Henkilöstöjohtajat pitivät tärkeämpinä myös viestintäjohtoisia strategioita, kuten paremman osaamista koskevan tiedon jakamista (77 prosenttia) ja työn vaatimusten määrittämistä toiminnon mukaisesti (73 prosenttia). Tutkimuksessa havaittiin, että henkilöstöhallintoa edustavien vastaajien näkemykset poikkesivat muita tehtäväalueita edustavien vastaajien näkemyksistä useissa eri aiheissa. Henkilöstöjohtajat olivat muita johtajia harvemmin sitä mieltä, että heidän yrityksissään on pulaa osaamisesta (kuva 2). Linjajohtajien ja henkilöstöjohtajien välistä yhteyttä on ehdottomasti parannettava. Tutkimukseen vastanneista johtajista 70 prosenttia sanoi, että osaamisvajeeseen vastaamiseksi heidän organisaatioissaan lisätään investointeja koulutukseen (kuva 3). Tämä antaa työntekijöille tilaisuuden kehittää ja laajentaa osaamistaan liiketoiminnan prioriteettien mukaisesti. Muita suosittuja strategioita olivat osaajien uudelleensijoittaminen (68 prosenttia) ja uusien taitojen integrointi (68 prosenttia). Tällä hetkellä osaamisvajeesta kärsivistä vastaajista suurempi osuus nimesi koulutuksen (78 prosenttia) Kuva 2. Henkilöstöjohtajat olivat muiden tehtäväalueiden edustajia harvemmin sitä mieltä, että heidän yrityksissään on nyt pulaa osaamisesta 15% 47% Henkilöstöhallinto 38% 43% 27% 30% Muut tehtäväalueet Meillä on tarvitsemamme osaaminen nyt ja seuraavien kuukauden kuluessa Meillä on tarvitsemamme osaaminen nyt, mutta meillä ei ehkä ole seuraavien kuukauden kuluttua tarvitsemaamme osaamista Meillä on pulaa osaamisesta nyt Hyvien työntekijöiden löytäminen on haastavaa, mutta mahdollista. Hyvä työyhteisö, merkitykselliset roolit ja tehtävät sekä kehittymismahdollisuudet ovat tärkeässä osassa lahjakkuuksien pitämisessä. Johtaja, informaatioteknologia 2. Tilastokeskus, Työvoimatutkimus 2014, [http://www.stat.fi/til/tyti/index.html], 1. huhtikuuta 2014, luettu 15. huhtikuuta Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. 9

6 Vääränlainen osaaminen Suomen muuttuessa yhä enemmän digitaaliseksi tietotaloudeksi työn luonne kehittyy vakiomuotoisista, toisteisista toiminnasta aiempaa monimutkaisemmiksi ongelmanratkaisutehtäviksi. Tästä syystä organisaatiot etsivät työntekijöitä, joilla on yhden tai kahden tärkeän toiminnallisen taidon sijaan laaja valikoima taitoja, joiden ansiosta he pystyvät toimimaan saumattomammin ja tehokkaammin. Tutkimuksessamme kävi ilmi, että opiskelijoiden osaaminen ja organisaatioiden tulevat, toiminnan kannalta ratkaisevan tärkeät tarpeet eivät kohtaa. Lukio- ja yliopisto-opiskelijoiden työllisyys laski vuonna 2012 kolme prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Vain puolella suomalaisista lukio- ja yliopistoopiskelijoista oli työ opintojen ohella. 3 Tutkimuksemme osoitti, että 42 prosenttia lukiolaisista ei luota työpaikan löytymiseen (kuva 4). Lähes puolet opiskelijoista oli sitä mieltä, että heillä oli lukion jälkeen huonot valmiudet työmarkkinoille siirtymiseen (kuva 5). Ongelman käsittely edellyttää, että suomalaiset organisaatiot tekevät tiiviimpää yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja opetussuunnitelmissa huomioidaan paremmin työelämän vaatimukset. Kuva % lukiolaisista ei luottanut siihen, että löytää työpaikan siirryttyään työmarkkinoille 58% KYLLÄ 42% EI Kuva 5. Lähes puolet lukiolaisista ei usko saavansa asianmukaisia työelämätaitoja lukiosta 51% KYLLÄ 49% EI Kolmannes haastatelluista johtajista oli samaa mieltä väitteen kanssa, että asianmukaisia taitoja hallitsevien nuorten löytäminen on hankalaa (kuva 6). 27 prosenttia oli neutraaleja mielipiteissään. Loput vastaajat luottivat asianmukaisen osaamisen löytämiseen alle 25-vuotiaiden työttömien suuren määrän perusteella. Luottamus voi joutua koetukselle, kun Suomen talous elpyy ja työmarkkinat tiukentuvat. Uskon saavani töitä siirtyessäni työmarkkinoille En usko saavani töitä siirtyessäni työmarkkinoille Opin lukiossa tärkeitä työelämän taitoja En opi lukiossa tärkeitä työelämän taitoja Kuva 6. Kolmasosa johtajista on sitä mieltä, että asianmukaisen osaamisen löytäminen uuden työvoiman keskuudesta on haastavaa Tässäkin tapauksessa tutkimuksessa havaittiin näkemyseroja henkilöstöhallinnossa ja muilla tehtäväalueilla toimivien vastaajien välillä. Lähes puolet niistä, joiden tehtäväalueet liittyivät lähemmin liiketoimintaan, sanoivat tarvittavia taitoja omaavien hakijoiden löytämisen olevan hankalaa. Henkilöstöjohtajista harvempi oli tätä On hankala löytää hakijoita, joilla on alallamme tarvittavaa osaamista Palkkaisimme enemmän väkeä, jos osaavia hakijoita olisi enemmän 10 Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. 3. Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].issn= x. Helsinki: Tilastokeskus, [https://tilastokeskus.fi/til/opty/index.html], 20. maaliskuuta 2014, luettu 17. huhtikuuta Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. 11

7 mieltä. Johtajista 32 prosenttia sanoi, että palkkaisi enemmän väkeä, jos löytäisi osaavia hakijoita. Luku oli 42 prosenttia muiden kuin henkilöstöjohtajien keskuudessa. Tämä osoittaa, että monissa suomalaisissa organisaatioissa rekrytointistrategioita on mukautettava liiketoiminnan tarpeisiin. Johtajat korostivat, että erityistaitoja omaavien hakijoiden löytäminen ja houkutteleminen on haastavaa (kuva 7). Tärkeimpiä tehtäväalueita, joilla asianmukaisesta osaamisesta on eniten pulaa, ovat informaatioteknologia, digitaalinen teknologia (sosiaalinen media, mobiilisovellukset, analytiikka ja pilvisovellukset), myynti, insinööriosaaminen sekä tutkimus ja kehitystyö. Myyntiosaamisen puute johtaa suoraan liikevaihtoon vaikuttavien taitojen kasvavaan kysyntään. Vääränlainen osaaminen vaikuttaa osaltaan vajeeseen. Esimerkiksi Suomessa perinteinen vahvuusalue on insinööriosaaminen ja viimeaikaisten irtisanomisten vuoksi insinööriosaamista on laajalti saatavilla. Organisaatiot eivät kuitenkaan välttämättä tarvitse tällä hetkellä juuri heidän osaamistaan. Kuva 7. Viisi tärkeintä toiminnallista aluetta, joilla johtajien mielestä on pulaa osaamisesta Prosenttiosuus kertoo niiden toiminnallisten alueiden järjestyksen, joilla osaamisesta on pulaa Yleinen informaatioteknologia (IT) Digitaalisuus (sosiaalinen media, mobiiliteknologia, analytiikka, pilviteknologia) Myynti Insinööriosaaminen Tutkimus ja kehitystyö (myös tuotekehitys) 14% 20% 25% 24% 31% Kuva 8. Johtajat ja lukiolaiset ovat osin samaa, osin eri mieltä taitojen tärkeydestä kysyttäessä viittä tärkeintä työelämätaitoa Prosenttiosuus kertoo, kuinka usein johtajat ja lukio-opiskelijat mainitsivat kunkin taidon, kun heitä pyydettiin valitsemaan viisi tärkeintä taitoa, joita työelämässä tarvitaan seuraavien viiden vuoden aikana tai pidemmällä aikavälillä Johtajuustaidot Ihmisten tai tiimien johtaminen Myynti, markkinointi ja viestintä 24% 35% 38% 56% 54% 64% Kuten aiemmin todettiin, tulevaisuuden työntekijöiden on sopeuduttava yrittäjähenkiseen työskentelytapaan. Tutkimuksessamme yrittäjätaidoiksi määritettiin yhteistyö- ja ryhmätyötaidot, ongelmanratkaisukyky, luova ja innovatiivinen ajattelu, myynti, markkinointi ja viestintä sekä digitaaliset taidot. Seuraavien viiden vuoden aikana tarvittavien tärkeimpien taitojen joukosta yhteistyö- ja ryhmätyötaidot nousivat luettelon kärkeen niin johtajien (68 prosenttia) kuin opiskelijoiden (73 prosenttia) keskuudessa. Projektinhallinta Digitaaliset taidot ja tekniset taidot Ongelmanratkaisu Yhteistyö ja ryhmätyöskentely Luova ja innovatiivinen ajattelu Alan osaaminen 22% 28% 31% 46% 52% 62% 73% 68% 67% 54% 57% 46% Näkemyksissä muiden taitojen tärkeydestä oli kuitenkin merkittäviä eroja (kuva 8). Johtajat lisäsivät kärkiviisikkoonsa johtajuuden, ihmisten johtamisen, luovuuden sekä myynnin, markkinoinnin ja viestinnän. Digitaaliset taidot ja ongelmanratkaisu olivat heidän prioriteeteissaan huomattavasti alempana. Opiskelijat puolestaan pitivät yhteistyötä, luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä tärkeämpinä. Yrittäjätaidot Ammattimaisuus Laskutaito: hyvä numeroissa ja niiden analysoinnissa 8% 10% Opiskelijat 21% 20% 36% 29% Johtajat 12 Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. 13

8 Johtajat olivat sitä mieltä, että nykyisten opiskelijoiden todellisissa osaamistasoissa on toivomisen varaa. Digitaalisia taitoja (niihin palataan raportissa myöhemmin) sekä yhteistyö- ja ryhmätyökykyä lukuun ottamatta johtajat pitivät opiskelijoiden osaamista kaikilla osa-alueilla heikkona (kuva 9). Vain kaksi prosenttia johtajista oli sitä mieltä, että opiskelijoilla oli johtamistaitoja, ja vain viisi prosenttia oli sitä mieltä, että opiskelijoilla on yrittäjähenkistä ja ammattimaista osaamista. Tutkimuksessa korostuivat lisäksi suuret kuilut johtajien ja opiskelijoiden käsityksissä opiskelijoiden taidoista. Suurin kuilu oli ongelmanratkaisutaidossa (66 prosenttia opiskelijoista ja 17 prosenttia johtajista piti opiskelijoiden ongelmanratkaisutaitoja hyvinä). Muita merkittäviä eroja oli myynti-, markkinointi- ja viestintäosaamisessa (48 prosenttia verrattuna 12 prosenttiin), laskutaidossa (66 prosenttia verrattuna 34 prosenttiin) sekä luovassa ja innovatiivisessa ajattelussa (62 prosenttia verrattuna 34 prosenttiin). Tämä kertoo, että opiskelijat eivät ymmärrä riittävästi työympäristössä tarvittavia pätevyyksiä ja että uudet työntekijät eivät vastaa johtajien odotuksia. Kun johtajilta kysyttiin, mitkä taidot ovat tärkeimpiä vastavalmistuneille työnhakijoille, he listasivat viiden tärkeimmän joukkoon matematiikan, vieraat kielet (pääasiassa englannin), suomen kielen, fysiikan ja kemian sekä psykologian. Vieraiden kielten korkea sijoitus korostaa, että suomalaiset organisaatiot pitävät kansainvälisessä mittakaavassa toimimisen mahdollistavia taitoja tärkeinä. Tästä opiskelijat ovat samaa mieltä, sillä he pitivät vieraita kieliä tärkeimpänä taitona. Opiskelijoiden viiden kärjessä olivat myös historia ja yhteiskuntatieteet sekä ruotsin kieli. Tämä saattaa kertoa Suomen vahvoista kauppasuhteista länsinaapuriin. Fysiikkaa, kemiaa ja psykologiaa pidettiin vähemmän tärkeinä. Tutkimuksessamme havaittiin, että johtajat ja opiskelijat olivat jossain määrin samaa mieltä työllistymismahdollisuuksista (kuva 10). Digitaalisessa teknologiassa, myynnissä, insinöörityössä, tutkimuksessa ja kehitystyössä sekä valmistuksessa vastaajasegmenttien välillä oli vain vähäisiä eroja. Suurempi osa johtajista kuitenkin näki mahdollisuuksia informaatioteknologiassa, ja useammat opiskelijat näkivät mahdollisuuksia markkinoinnissa, lakialalla, henkilöstöhallinnossa sekä rahoituksessa. Tämän lisäksi tutkimuksessa todettiin, että opiskelijat tarvitsevat parempaa käsitystä työllistymisnäkymistä, sillä vain 37 prosenttia kyselyyn vastanneista opiskelijoista ymmärsi, missä ammateissa työllistymismahdollisuudet olisivat parhaat. Kuva 9. Johtajat pitivät opiskelijoiden osaamista heikkona digitaalisia ja teknisiä taitoja sekä yhteistyöja ryhmätyökykyjä lukuun ottamatta Digitaaliset ja tekniset taidot Yhteistyö ja ryhmätyöskentely Laskutaito Luova ja innovatiivinen ajattelu Ongelmanratkaisu Myynti, markkinointi ja viestintä Projektinhallinta Ihmisten tai tiimien johtaminen Alan osaaminen Ammattimaisuus Yrittäjätaidot Johtajuustaidot Osaamiskuilut voivat vaikuttaa yrityksen kykyyn saavuttaa liiketoimintatavoitteensa. Tutkimuksessamme pureuduttiin tähän aiheeseen ja pyrittiin havaitsemaan paremmin kaikkein haavoittuvimmat alueet. Johtajien mainitsemat kolme tärkeintä vaikutusta olivat työntekijöiden suurempi stressi (63 prosenttia), viivästykset uusien tuotteiden tai palveluiden kehittämisessä (58 prosenttia) ja vaikeudet saavuttaa liikevaihdon kasvua koskevat tavoitteet (58 prosenttia). Kun näitä vastauksia verrattiin johtajiin, joiden yrityksissä kärsittiin osaamisvajeesta, vaikutukset korostuivat entisestään. Prosenttiosuus kertoo, kuinka suuri osa johtajista oli sitä mieltä, että opiskelijat hallitsivat kunkin taidon hyvin % Kuva 10. Johtajat ja lukiolaiset ovat samaa mieltä työllistymismahdollisuuksia tarjoavista alueista Tummanvihreällä merkitty prosenttiosuus osoittaa alueet, joiden lukio-opiskelijat uskovat tarjoavan parhaat työllistymismahdollisuudet. Vaaleanvihreällä merkitty prosenttiosuus osoittaa alueet, joilla johtajat ovat havainneet eniten pulaa osaamisesta. Yleinen informaatioteknologia (IT) Digitaalisuus (sosiaalinen media, mobiiliteknologia, analytiikka, pilviteknologia) Myynti Insinööriosaaminen Opiskelijat Johtajat Osaaville ihmisille on aina kysyntää, joten heidän pitämisensä voi olla hankalaa. Yrityksen on investoitava uramahdollisuuksista kertomiseen, jotta työntekijät voivat kokea panoksensa merkitykselliseksi ja hyödylliseksi. Johtaja, teknologiapalvelut 20% 20% 20% 25% 24% 27% 27% 31% 14 Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. 15

9 Digitaalinen kuilu Monenlaisista suomalaisista organisaatioista saamamme kokemuksen perusteella olemme havainneet digitalisoitumisen muuttavan merkittävästi toiminta- ja työskentelytapoja. Accenturen aiemmassa tutkimuksessa eri aloilla toimivat suomalaiset organisaatiot sanoivat digitaalisten teknologioiden vaikuttavan jo niiden liiketoimintaan. Toisaalta 43 prosenttia ylemmän tason johtajista sanoi, että digitaalisen osaamisen puute on suurin haaste. 4 Tällä hetkellä suomalaisten organisaatioiden kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta avainasemassa ovat työntekijät, jotka osaavat hyödyntää mobiiliteknologiaa, sosiaalista mediaa, pilviteknologiaa, analytiikkaa ja muita nousevia teknologioita. Nämä taidot ovat jo olemassa. Johtajista 81 prosenttia oli sitä mieltä, että opiskelijoilla on hyvät digitaaliset taidot (kuva 9), kun puolestaan 74 prosenttia opiskelijoista piti tämä alan taitojaan hyvinä. Toisaalta vain 31 prosenttia johtajista listasi digitaalisen osaamisen viiden tärkeimmän työelämätaidon joukkoon. Opiskelijoiden keskuudessa osuus oli 52 prosenttia. taitojen kehittämisen tärkeyden. Tutkimuksemme mukaan 97 prosenttia opiskelijoista käytti Internetiä päivittäin, ja 68 prosenttia vietti verkossa yli kolme tuntia joka päivä. Opiskelijat käyttivät Internetiä useimmin älypuhelimella. Seuraavaksi yleisimmin käytetyt laitteet olivat kotona oleva pöytätietokone tai kannettava tietokone ja tabletti. (Kuva 11.) Hyvä esimerkki johtajien ja opiskelijoiden välisestä digitaalisesta kuilusta ovat Kuva 11. Suurin osa lukiolaisista käyttää Internetiä päivittäin 97 % opiskelijoista käyttää Internetiä päivittäin työkalut, joita organisaatiot käyttävät hakijoiden rekrytointiin. Organisaatioiden johtajat kertoivat ilmoittavansa osaamistarpeistaan sekä Internetpohjaisten että perinteisten työkalujen avulla, kun taas opiskelijat käyttivät lähes yksinomaan Internet-pohjaisia välineitä. Näiden tulosten perusteella suomalaiset organisaatiot voivat arvioida nuoremmille työntekijöille suunnatut rekrytointimenetelmänsä uudelleen saadakseen parempia tuloksia. 97% 68% 68 % opiskelijoista viettää Internetissä yli kolme tuntia joka päivä Työympäristö muuttuu entistä digitaalisemmaksi, ja siellä tarvitaan resursseja, jotka käyttävät uusia kanavia ja työkaluja ryhmätyö- ja viestintävälineistä tietojen analysoinnissa käytettäviin välineisiin. Johtaja, informaatioteknologia Monella tapaa ehkä tärkeintä on jatkuva oppiminen ja kehittyminen. Ammatit yhdistyvät ja katoavat, tehtävät muuttuvat digitalisoitumisen myötä ja tämä edellyttää tulevaisuuden työntekijöiltä jatkuvaa muuttumista heidän uransa aikana ja valmiutta uusille poluille siirtymiseen. Johtaja, teollisuuslaitteet Monet organisaatiot eivät selvästi vielä ymmärrä kaikkia digitalisoitumisen tuomia haasteita ja mahdollisuuksia. Havaitsimme, että organisaatiot eivät vielä ole ottaneet käyttöön strategioita digitaalisen osaamisen rekrytointia ja pitämistä varten. Tähän on saatava muutos nopeasti, jotta suomalaiset yritykset voivat hyödyntää digitaalista tekniikkaa tuotannon virtaviivaistamisessa ja tehostamisessa sekä asiakkaiden tarpeiden analysoinnissa. Opiskelijat puolestaan ymmärtävät huomattavasti paremmin digitaalisten Useimmin käytetty laite on älypuhelin 53% 41% 4% 4. Every business is a digital business is mine?, Accenture [http://www.accenture.com/fi-en/pages/insight-accenture-research-finnish-businesses-organizations-2014.aspx], tammikuu 2014, luettu 18. huhtikuuta Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. 17

10 Jaksoittainen kouluttaminen Tutkimuksemme korosti kolmea tärkeää näkökulmaa koulutukseen, joihin organisaatioiden on keskityttävä pystyäkseen lyömään kilpailijansa osaamisellaan. Ensinnäkin niiden on otettava koulutukseen jaksoittaisen sijasta strateginen lähestymistapa, johon lyhytaikaiset budjettirajoitukset eivät vaikuta. Toiseksi organisaatioiden on otettava oppiminen olennaiseksi osaksi työtä, jotta työntekijät voivat kehittää taitojaan ja oppia uutta suorittaessaan päivittäisiä tehtäviään. Kolmanneksi niiden on laadittava koulutussuunnitelma, jossa sulautuvan oppimisen välineinä käytetään kustannustehokkaan koulutuksen mahdollistavia innovaatioita ja digitaalisia työkaluja. Tutkimuksemme mukaan valtaosa johtajista (85 prosenttia) ja opiskelijoista (88 prosenttia) sanoi työn ohessa tapahtuvan oppimisen olevan tehokkain tapa uusien taitojen kehittämiseen (kuva 12). Mielenkiintoista on, että 74 prosenttia opiskelijoista piti seuraamista ja työtovereiden tarkkailemista toiseksi parhaana menetelmänä. Johtajista tätä mieltä oli vain 10 prosenttia. Accenture on osallistunut lahjakkuuksien kehittämiseen useilla aloilla, ja käsityksemme mukaan jäsentyneitä mentorointiohjelmia järjestävät organisaatiot onnistuvat kehittämään osaamista muita tehokkaammin. Nämä vastaukset vahvistavat tätä käsitystämme. Kuva 12. Johtajat ja lukiolaiset ovat samaa mieltä siitä, että työn ohessa oppiminen on tehokkain tapa omaksua uusia taitoja 18 Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. Sekä johtajat (69 prosenttia) että opiskelijat (66 prosenttia) asettivat myös yrityksen tarjoaman muodollisen koulutuksen korkealle tehokkaana keinona opiskella uusia taitoja. Lähes kaksi kolmasosaa haastatelluista johtajista kertoi organisaatioidensa tarjoavan muodollista koulutusta yli 75 prosentille työntekijöistään. Luku oli tasainen henkilöstöhallintoa ja muita tehtäväalueita edustavien vastaajien kesken, ja se oli vain hieman korkeampi osaamisvajeesta kärsivien keskuudessa. 85% johtajista 88% opiskelijoista Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. 19

11 Suomalaiset työnantajat toimivat sen käsityksen mukaan, että muodollinen koulutus ja kehitys on tärkeää. Koulutustoiminnan vähentymisestä talouden hidastumisen jälkeen on kuitenkin merkkejä. Peräti 42 prosenttia tutkimukseen vastanneista johtajista sanoi, että heidän organisaationsa tämänhetkiset investoinnit koulutukseen eivät ole riittäviä liiketoimintastrategian kannalta (kuva 13). Tällä hetkellä osaamisvajeesta kärsiviä organisaatioita edustavista vastaajista 56 prosenttia sanoi nykyisten investointien olevan riittämättömiä. Seuraavien kahden vuoden aikana koulutukseen tehtäviä investointeja koskevat odotukset olivat niinikään jakaantuneita. Kaikista johtajista 47 prosenttia uskoi, että investoinnit pysyvät alhaisina tai vähenevät entisestään. Puolet osaamisvajeesta kärsivistä vastaajista odotti investointien pysyvän ennallaan tai supistuvan. Tämä kertoo, että organisaatiot eivät edelleenkään pidä koulutusta strategisena prioriteettina ja hukkaavat tilaisuuden kehittää tulevaisuudessa tarvittavia organisaation sisäisiä taitoja. Koulutusbudjettien odotetaan pysyvän alhaisina tai supistuvan, joten organisaatioiden olisi turvauduttava uusiin teknologioihin koulutuksen toteuttamisessa voidakseen maksimoida käytettävissä olevan budjetin hyödyt. Tutkimuksessamme todettiin, että yritykset olivat ryhtyneet käyttämään digitaalisia työkaluja ja muita innovaatioita osaamista kehittävissä hankkeissaan. Tutkimukseen vastanneista johtajista 41 prosenttia sanoi organisaatioidensa käyttävän pelillistämistä ja mobiilitekniikkaa koulutuksessa (kuva 14). 31 prosenttia mainitsi sosiaalisen median ja 14 prosenttia yliopistojen järjestämät verkkokurssit. Tutkimuksemme mukaan tässä on merkittävästi parantamisen varaa, sillä lähes kolmannes vastaajista ei hyödyntänyt mitään näistä mahdollisuuksista. Suomalaiset opiskelijat ovat paljon tekemisissä digitaalisen tekniikan kanssa. Tämä korostaa organisaatioiden tarvetta käyttää pelillistämistä sekä mobiilia ja sosiaalista mediaa laajemmin koulutusohjelmissaan sekä tarvetta ottaa nämä tekniikat olennaiseksi osaksi koulutussuunnitelmiaan. Kuva 13. Lähes puolet johtajista haluaisi suurempia investointeja koulutukseen 42% Mielestäni yritykseni tämänhetkiset investoinnit koulutukseen eivät riitä tukemaan liiketoimintastrategiaamme Kuva 14. Organisaatiot ovat ryhtyneet käyttämään digitaalisia työkaluja ja muita innovaatioita koulutushankkeissaan Prosenttiosuus kertoo, kuinka suuri osa johtajista hyödyntää kutakin innovaatiota ja kehityssuuntaa koulutuksessa 41% 41% 31% 14% 31% Koulutuksen pelillistäminen Koulutus mobiililaitteilla Koulutus sosiaalisen median työkaluilla Yliopistojen toteuttamat avoimet verkkokurssit Muut Uusien työskentelytapojen tutkiminen ja vanhojen tottumusten kyseenalaistaminen on tärkeää. Johtaja, liikkeenjohdon konsultointi 20 Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. Copyright 2014 Accenture. Kaikki oikeudet pidätetään. 21

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Kyselyn taustatiedot Kysely lähetettiin kaikkiaan neljään lukioon ja yhteen ammattioppilaitokseen Rauman Kauppakamarin alueella Kysely kohdistettiin

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Maahanmuuttajien saaminen työhön

Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien kotoutumisessa kielitaito ja jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ovat merkittävässä roolissa oikeiden koulutuspolkujen löytämiseksi ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Monet vastavalmistuneista hakeutuvat jatko-opintoihin Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

HR-BAROMETRI KEVÄT

HR-BAROMETRI KEVÄT HR-BAROMETRI KEVÄT 2017 14.2.2017 Mikä HR-barometri? TAUSTA HR-barometri on HR:n tilaa ja tulevaisuuden näkymiä kuvaava kyselytutkimus, jossa tutkimushorisonttina on tutkimushetkeä seuraavat 6-12 kk. TOTEUTUS

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Työvoiman hankintakanavat palveluyrityksissä Kesäkuu 2000 Mikko Martikainen 1 Taustaa kyselylle Tämän selvityksen tulokset ovat osa Palvelutyönantajien jäsenyrityksille marraskuussa 1999 lähetettyä kyselyä,

Lisätiedot

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys Tunnistaminen Laatu Liikkuvuus Koulutus Stardardit Työllistyvyys Kehitetään työelämälähtöisiä tutkintoja sekä koulutusohjelmia VSPORT+ Projekti Avaintavoite VSPORT+ hankkeelle on kehittää läpi alan vuorovaikutteisen

Lisätiedot

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen

UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen Timo Lindholm / Sitra 22.8.2017 Lähtökohdat - Globaalit ilmiöt muokkaavat työelämää hävittävät ja luovat töitä. - Työn murroksen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy - Rekrytointiohjelma ProCountor International Oy:n tilitoimistokumppaneille Poolia on toiminut ProCountorin

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Talousjohtajabarometri II/2010

Talousjohtajabarometri II/2010 Talousjohtajabarometri II/2010 28.9.2010 Copyright, Gutta Oy Sisällysluettelo 1. Barometrin tausta 2. Barometrin yhteenveto 3. Barometrikatsaus aihealueittain Barometrin taustatiedot Talousjohtajabarometri

Lisätiedot

Avoin innovointi liiketoiminnan tukena

Avoin innovointi liiketoiminnan tukena Avoin innovointi liiketoiminnan tukena Tunnista asiakaslähtöisen innovoinnin, avoimen datan ja joukkoistamisen tarjoamat mahdollisuudet tuote- ja palvelukehitykselle. 22.5.2012 klo 8:30-16:00 16.10.2012

Lisätiedot

Attitude 2012. Pirkanmaan tulokset

Attitude 2012. Pirkanmaan tulokset Attitude 2012 Pirkanmaan tulokset Kyselyn taustaa Kohderyhmänä toisen asteen toisen vuosikurssin opiskelijat Vastaajia yhteensä 379 12 lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta Tampereen kaupunkiseudulta

Lisätiedot

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta Ahola, Anttonen ja Paavola Työelämän tulevaisuudesta 2 miljardia katoaa vuoteen 2030 mennessä (tehdastyö, kaivostyö, viljely, koulutus jne.) Suomessa oleva

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2016 5.12.2016 Mikä Talousjohtajabarometri? TAUSTA Talousjohtajabarometri on reaalitalouden tilaa ja näkymiä kuvaava kyselytutkimus, jossa tutkimushorisonttina on tutkimushetkeä

Lisätiedot

Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset

Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten yritysten käytäntöjä Talent Managementissa ja liiketoiminnan tilanteen vaikutusta valittuihin

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

CIO Forum. Tietohallintojohtajat muutosjohtajina Säästöjä vai uusia valloituksia? Johan Sandell CIO Forum 3.6.2009

CIO Forum. Tietohallintojohtajat muutosjohtajina Säästöjä vai uusia valloituksia? Johan Sandell CIO Forum 3.6.2009 CIO Forum Tietohallintojohtajat muutosjohtajina Säästöjä vai uusia valloituksia? Johan Sandell CIO Forum 3.6.2009 Tervetuloa Taloudellisen tilanteen haasteet voidaan kääntää mahdollisuuksiksi vahvalla

Lisätiedot

Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria. Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold

Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria. Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold Työnantajakuvan haasteet muutoksessa Tilanne Asiakkaat Uusi suunta, Vanhasta luopuminen

Lisätiedot

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa 27.5.2014 Petri Haltia KANSAINVÄLINEN AIKUISTUTKIMUS PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult Competencies OECD:n organisoima,

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ!

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! VMP PÄHKINÄNKUORESSA Mikä VMP Group on? Olemme yksi Suomen suurimmista työnantajista ja rekrytoijista. Toimimme Suomen lisäksi Virossa, Ruotsissa, Espanjassa ja Romaniassa.

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2011

Poolian palkkatutkimus 2011 Poolian palkkatutkimus 2011 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen?

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? 2 2017 BR Teknologiateollisuus 2 Kone- ja tuotantotekniikan opiskelu Miksi teknologia!

Lisätiedot

Interreg Pohjoinen 2014-2020

Interreg Pohjoinen 2014-2020 Interreg Pohjoinen 2014-2020 Osa-alue Nord ja osa-alue Sápmi Toimintalinjat Ohjelmabudjetti = n. 76 MEUR! 8,6% 29,1% EU-varat n. 39 MEUR IR-varat n. 8 MEUR Vastinrahoitus n. 29 MEUR 29,1% 33,3% Tutkimus

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2012

Poolian palkkatutkimus 2012 Poolian palkkatutkimus 2012 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 1 Viitteitä suomalaisen koulutuksen kehitystarpeista Jarkko Hautamäen mukaan suomalaisnuorten oppimistulokset ovat heikentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi (Hautamäki ym. 2013). 2 Viitteitä

Lisätiedot

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy 1 Haastettelukartoitus investointiprojekteista 3 7% 3 7% 5% 1 % Kartoituksen teemana oli investointien

Lisätiedot

TYÖVÄLINEITÄ OSAAMISEN KARTOITTAMISEEN. Osaamisen tunnistaminen on yrityksille elinehto. koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

TYÖVÄLINEITÄ OSAAMISEN KARTOITTAMISEEN. Osaamisen tunnistaminen on yrityksille elinehto. koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu TYÖVÄLINEITÄ OSAAMISEN KARTOITTAMISEEN Osaamisen tunnistaminen on yrityksille elinehto koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu 28.11.2012 1 Yrittäjät ja työvoima Suomessa Työlliset 2 474 000 Työttömät

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Monikulttuuriset yritykset

Monikulttuuriset yritykset Monikulttuuriset yritykset 23.11.2017 Projektijohtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamari markku.lahtinen@chamber.fi Twitter: @Fondeo COME www.come2.fi Kauppakamari Perustettu 1917 Keskuskauppakamari

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA JÄSENTUTKIMUS DIGITALISAATIOSTA 2015 SIHTEERI- JA HALLINTOTYÖN AMMATTILAISILLE UUSIMAA DIGITALISAATION MÄÄRITELMÄ Digitalisaatiolla tarkoitetaan digiteknologian hyödyntämistä

Lisätiedot

Riittääkö seutukuntien vetovoima?

Riittääkö seutukuntien vetovoima? Riittääkö seutukuntien vetovoima? Maakuntavaltuuston ja maakunnan yhteistyöryhmän -seminaari 15.5.2017 Sulevi Komulainen Sisältö Työn murros Kolme näkökulmaa työn tulevaisuuteen Tulevaisuuden osaamistarpeet

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen haasteet

Henkilöstön kehittämisen haasteet Henkilöstön kehittämisen haasteet Ratkaisuja pk-yrityksien osaamisen lisäämiseen Elinikäisen oppimisen neuvoston teemaseminaari 5.10.2010 Toimitusjohtaja Anssi Kujala 5.10.2010 1 Helsingin Yrittäjät Tarkoituksena

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Terveyskeskusjohdon päivät 10.2.2012 Eija Peltonen Johtava hoitaja, TtT 10.2.2012 1 Hyvä johtaminen ja henkilöstö? Hyvät johtamis-

Lisätiedot

Myynnin Pyöreä Pöytä

Myynnin Pyöreä Pöytä Myynnin Pyöreä Pöytä Myynnin Arvostus Suomessa Havaintoja selvityksestä keväällä 2009 Petteri Laine, Customer Centric Selling Finland Petteri.laine@customercentric.fi 050 3229107 Sisältö Miksi Myynnin

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista Yritysyhteistyötutkimus 2014 Julkinen yhteenveto tutkimusraportista 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten tarjoamista

Lisätiedot

Ota selvää kasvuasiantuntijoiden 10 ominaispiirteestä. Miten tulla nopeasti kasvavaksi valmistajaksi

Ota selvää kasvuasiantuntijoiden 10 ominaispiirteestä. Miten tulla nopeasti kasvavaksi valmistajaksi Ota selvää kasvuasiantuntijoiden 10 ominaispiirteestä Miten tulla nopeasti kasvavaksi valmistajaksi Nopeasti kasvavien yritysten takana on ihmisiä, jotka ymmärtävät, mitä kasvualustan luominen vaatii.

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

PIAAC Mitä Kansainvälinen aikuistutkimus kertoo suomalaisten osaamisesta?

PIAAC Mitä Kansainvälinen aikuistutkimus kertoo suomalaisten osaamisesta? 1 Educa 2014 Helsinki PIAAC Mitä Kansainvälinen aikuistutkimus kertoo suomalaisten osaamisesta? Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 25.1.2014 2 Kansainvälinen aikuistutkimus PIAAC:

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Tulevaisuus ja nuoret - haasteista mahdollisuuksiksi

Tulevaisuus ja nuoret - haasteista mahdollisuuksiksi Tulevaisuus ja nuoret - haasteista mahdollisuuksiksi Maarit Fränti 6/7/2013 Todella karmea nuorten työttömyysluku (Uusi Suomi 23.5.2013) Työttömyys on edelleen pahentunut Suomessa. Erityisesti on räjähtänyt

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Mikä on työpaikkavalmentaja? Sirpa Paukkeri-Reyes, Silta työhön projekti (STM) 2014 Työpaikkavalmentaja? Kun työpaikalle tulee

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

HYBRIDIEN INVAASIO. Tutkimus Euroopan liikkuvan työvoiman laitevalinnoista

HYBRIDIEN INVAASIO. Tutkimus Euroopan liikkuvan työvoiman laitevalinnoista HYBRIDIEN INVAASIO Tutkimus Euroopan liikkuvan työvoiman laitevalinnoista Hybridit horjuttavat kannettavien tietokoneiden valta-asemaa Euroopassa Tablet-laitteisiin kohdistuneista odotuksista huolimatta

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012 Busy in Business Juha Lehtonen 26.4.2012 Markkinan kehityksen trendejä Markkinan kehityksen trendejä Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy maailmanlaajuisiin verkostoihin. Muutos haastaa paikallisen

Lisätiedot

HR! TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015

HR! TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015 HR! ü TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, ü SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015 HUMAN PERFORMANCE EQUATION 3 THE HUMAN PERFORMANCE EQUATION

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen ja digitalisointi

Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen ja digitalisointi Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen ja digitalisointi 19.5.2015 Neuvottelujohtaja Seija Petrow, Valtion työmarkkinalaitos Apulaisjohtaja Mari Näätsaari, Valtiokonttori Julkishallinnon kovat

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Kasvun mahdollistajat ohjelmistoala ja tekninen konsultointi

Kasvun mahdollistajat ohjelmistoala ja tekninen konsultointi Kasvun mahdollistajat ohjelmistoala ja tekninen konsultointi TIMO METSÄ-TOKILA http://www.temtoimialapalvelu.fi/ Ohjelmistoala ja tekninen konsultointi TOL 2008 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä

Lisätiedot

Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa. EK:n yrityskyselyn tulokset 2017

Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa. EK:n yrityskyselyn tulokset 2017 Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa EK:n yrityskyselyn tulokset 2017 Yrityskenttä polarisoitunut suhteessa digitalisaatioon Ei tärkeää yritykselle 8 % Suunnannäyttäjä 7 % EOS 5 % Strategian ytimessä

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 Rakentaminen (F) 13 13 Kauppa (G) 1 22 Palvelut (H, I, K, O) 2 Muut 13 13 1 2 3 5 7 8 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Lappi 2.11.217 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 12 Rakentaminen (F) 1 1 Kauppa (G) 22 2 Palvelut (H, I, K, O) 9 2 Muut 11 1 1 2 5 7 8 9 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Kanta-Häme Kevät 27 29.11.217 1 2.

Lisätiedot