JALKATERAPEUTTIYRITTÄJÄKSI Opas jalkaterapeuttiyrittäjäksi aikovalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JALKATERAPEUTTIYRITTÄJÄKSI Opas jalkaterapeuttiyrittäjäksi aikovalle"

Transkriptio

1 Tarja Malinen & Mervi Puoskari JALKATERAPEUTTIYRITTÄJÄKSI Opas jalkaterapeuttiyrittäjäksi aikovalle Jalkaterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö Joulukuu 2006

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Tarja Malinen, Mervi Puoskari Koulutusohjelma ja suuntautuminen Jalkaterapian koulutusohjelma, jalkaterapeutti Nimeke Jalkaterapeuttiyrittäjäksi. Opas jalkaterapeuttiyrittäjäksi aikovalle Tiivistelmä Opinnäytetyömme pohjautuu Mikkelin ammattikorkeakoulun tilaamaan kokonaisuuteen Jalkaterapeutin ammatti Suomessa. Työmme nojautuu ajatukseen, että huomattavalle osalle valmistuneista jalkaterapeuteista yrittäjyys on luonnollinen tapa työllistyä. Koska jalkaterapia on ammattialana uusi, ei yrittäjäksi ryhtyvälle jalkaterapeutille löydy riittävästi valmista oman alan yrittäjyystietoa. Opinnäytetyömme tarkoitus on kaksiosainen. Kirjallinen osio kokoaa tietoa terveydenhuoltoalan yrittäjyydestä ja se toimii pohjana tuotekehitysprosessiin perustuvan verkkojulkaisun tuottamiselle. Verkkooppaassa olemme soveltaneet keräämäämme teoriatietoa jalkaterapiayrittäjyyden näkökulmasta. Opinnäytetyötämme voivat ensisijaisesti hyödyntää jo valmistuneet jalkaterapeutit ja opintojaan suorittavat jalkaterapeuttiopiskelijat. Sovellettuna työmme tukee myös muiden terveydenhuoltoalan opiskelijoiden yrittäjyysopintoja ja yrittäjäksi ryhtymistä. Opinnäytetyömme hyödyntäminen jatkossa voisi tapahtua siten, että opasta ja sen sisältämää tietoutta markkinoitaisiin esimerkiksi yrittäjyyttä ja työllisyyttä tukeville organisaatioille, kuten työvoimatoimistoille, TE-keskuksille ja kuntakohtaisille yrityskeskuksille. Tuotteen markkinoinnin ohessa myös jalkaterapia ammattialana saisi lisää tunnettuutta. Asiasanat (avainsanat) terveydenhuoltoalan yrittäjyys, yrittäjyys, jalkaterapeuttiyrittäjä (jalkaterapeutti), tuotekehitys, verkkojulkaisu Sivumäärä Kieli URN suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Liitteitä 6-11 ei voinut otsikoida asiakirjaohjeiden mukaan, koska Lääninhallitus on suojannut lomakkeet väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Ko. liitteiden nimet löytyvät lähdeluettelon jälkeen olevasta LIITTEETluettelosta. Ohjaavan opettajan nimi Tuija Vänttinen Opinnäytetyön toimeksiantaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Tarja Malinen, Mervi Puoskari Degree programme and option Degree programme in podiatry Name of the bachelor's thesis Self employed podiatrist. Guide for a person who is interested in self-employment in healthcare Abstract Our thesis is a part of the survey The podiatrist s occupation in Finland contracted by Mikkeli University of Applied Sciences. Most graduated podiatrists work as a self employed person and this theme leads our thesis. Because podiatry is quite a new professional field, there is not enough practical knowledge of it. The purpose of our thesis is two-dimensional. The literary part handles information about self employment in healthcare and our web-publication is based on it. The information in the web-publication has been gathered together from the aspect of podiatry. Our thesis can be used by graduated and undergraduated podiatrists. It also serves as studying material for other healthcare students. In the future our thesis can be marketed for organizations that support working as a self employed person, like employment offices, Employment and Economy Development Center or other similar instances. The marketing of the web-publication would increase the knowledge of podiatry. Subject headings, (keywords) self-employment in healthcare, self-employment, podiatrist, product development, web-publication Pages Language URN Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices Tutor Tuija Vänttinen Employer of the bachelor's thesis Mikkeli University of Applied Sciences

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TERVEYDENHUOLTOALAN YRITTÄJÄPERSOONA Sisäinen yrittäjyys Ulkoinen yrittäjyys TERVEYDENHUOLTOALAN YRITTÄJYYS SUOMESSA Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen Suomessa Terveydenhuoltopalveluiden tuottamisen muodot Katsaus yksityisen terveydenhuollon palveluihin Yksityisen terveydenhuollon historia Yksityinen terveydenhuolto tänään Yksityisen terveydenhuollon kehitysnäkymät ja tulevaisuus TERVEYDENHUOLTOALAN YRITTÄJYYTTÄ OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVOVAT VIRANOMAISET Terveydenhuoltoalan yrittäjyyttä säätelevät lait Yksityistä terveydenhuoltoa valvovien viranomaisten tehtävät Potilaan oikeuksia turvaava lainsäädäntö YHTEISKUNNAN TUKI YRITTÄJÄKSI AIKOVALLE Suomalainen yrityspolitiikka Yrittäjyyttä edistävät tukijärjestöt JALKATERAPEUTTIYRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN Jalkaterapeutti ammatinharjoittajana Yritysidea Toiminta-ajatus, liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma Rahoituksen suunnittelu Yrityksen rahoituksen suunnittelu Yrittäjän talouden suunnittelu Yrityksen nimen, sijaintipaikan ja toimitilan valinta Yritysmuodon valinta Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta... 44

5 6.7 Tarvittavat ilmoitukset ja luvat ennen jalkaterapeuttiyrittäjäksi ryhtymistä Yrittäjän vakuutukset ja sosiaaliturva Kirjanpidon ja tilintarkastuksen järjestäminen VERKKOJULKAISUN TUOTTAMINEN Tuotekehitysprosessi verkkojulkaisun menetelmänä Verkkojulkaisun laatukriteerit Verkkojulkaisun suunnittelu tuotekehitysprosessia soveltaen Jalkaterapiayrittäjäksi -oppaan tuotteistaminen POHDINTA Kirjallisen työn tarkastelua Verkkojulkaisun tuottamisen ja valmistamisen tarkastelua Kehittämisehdotukset LÄHTEET LIITTEET

6 1 JOHDANTO 1 Jalkaterapia-alan huono tunnettuus sekä terveydenhuoltohenkilöstön että suuren yleisön ja viranomaisten keskuudessa luo tarpeen alamme tunnettuuden lisäämiseksi. Lähestymme aihetta yrittäjyyden näkökulmasta, koska tulevaisuudessa jalkaterapeuteille yrittäjyys on todennäköisin kanava työllistyä. Opinnäytetyömme liittyy Mikkelin ammattikorkeakoulun tilaamaan kokonaisuuteen Jalkaterapeutin ammatti Suomessa. Aiheesta valmistuu kaksi muutakin opinnäytetyötä, joiden sisältö liittyy jalkaterapeuttien sijoittumiseen ja toimenkuvaan sekä tukipohjallisten valmistusprosessien kartoitukseen eri ammattikuntien välillä. Kokonaisuuden päätarkoituksena on jalkaterapia-ammatin tunnettuuden lisääminen maassamme. Julkisella sektorilla on hyvin niukasti tarjolla jalkojenhoitopalveluja, ja suurin osa niistäkin tarjotaan ostopalvelujen kautta. Resurssipula sosiaali- ja terveydenhuollossa on yleisesti selvillä ja tieto jalkaterapian mahdollisuuksista osana asiakkaiden kokonaisvaltaista hoitoa puuttuu lähes kokonaan. Jalkaterapeuttien ja jalkojenhoitajien virkoja Suomessa on noin 60 kpl (vuoden 2004 tilanne), mikä ei riitä kattamaan tarvetta, jota esimerkiksi valtakunnallinen Dehko-projekti tiedonjaollaan on tuonut esille perusterveydenhuollon piirissä. (Liukkonen & Saarikoski 2004, ) Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjyys on suhteellisen uusi muoto tuottaa terveyspalveluja Suomessa, ja sitä valvovat ja ohjaavat lait tekevät terveydenhuoltoalan yrittäjyydestä ainutlaatuisen muuhun yrittäjyyteen verrattuna. Lakien ja asetusten tuomat velvoitteet tekevät yrittäjyyden aloittamisesta haasteellista muttei mahdotonta. Koska jalkaterapia terveydenhuoltoalan yrittäjyytenä on uutta, haluamme selvittää ainakin seuraavat asiat: millainen on yrittäjäpersoona ja yrittäjyyden tulevaisuus Suomessa, millaiset lait ja asetukset valvovat yrittäjyyttä sekä millaisia tukijärjestöjä, rekisteröintejä ja muita aloittamiseen liittyviä päätöksiä yrittäjäksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla aikova jalkaterapeutti tarvitsee. Työmme sisältää teoriataustaa yleisesti terveydenhuoltoalan lainsäädännöstä ja sitä valvovista viranomaisista, yrittäjyyteen liittyvistä valinnoista, kuten yritysmuodon valintaan vaikuttavista asioista ja yrittäjyydestä yleensä, sekä tuotekehitysprosessin kuvauksen verkkojulkaisun tuottamiseksi.

7 Opinnäytetyön tarkoitus 2 Opinnäytetyömme tarkoituksen määrittelemme seuraavasti: 1) Kirjallisen tuotoksen avulla tuomme esille tietoa terveydenhuoltoalan yrittäjyydestä yleisesti soveltaen sitä jalkaterapeuttiyrittäjyyteen. Lisäksi kuvaamme yritystoiminnan aloittamiseen liittyviä asioita, kuten yritysidea ja rahoituksen suunnittelu. Kirjallinen työmme sisältää myös tuotekehitysprosessin teoriaa, jota tarvitsemme verkkojulkaisuoppaan suunnittelussa ja toteutuksessa. 2) Kehitämme jalkaterapeuttiyrittäjäksi aikovalle verkkojulkaisuoppaan, jossa sovellamme teoriatietoa. Tarkoituksemme on oppaan myötä tuoda asiat esille jalkaterapian näkökulmasta.

8 2 TERVEYDENHUOLTOALAN YRITTÄJÄPERSOONA 3 Yrittäjyys ja itsensä työllistäminen ovat kasvaneet uusina työnteon muotoina talouden rakenteellisten ja tuotannollisten muutosten myötä. Asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi myös akateemisesti koulutettujen keskuudessa. Yrittäjyyden perusta muodostuu ammattitaidosta, yrittäjäosaamisesta, henkisistä resursseista ja onnesta. Yrittäjäosaamiseen kuuluu tuote- ja palveluosaaminen, tuotantoosaaminen, asiakas- ja markkinointiosaaminen, talousosaaminen (rahoitus, verotus, kirjanpito jne.), vuorovaikutusosaaminen ja ammattitaito-osaaminen. Onnella tarkoitetaan lähinnä suotuisia olosuhteita. (Lehtipuro ym. 1999, 27; Manninen 2003.) Terveydenhuoltoalan yrittäjäksi aikova tarvitsee mm. riskinottokykyä, uskallusta, vastuullisuutta ja yrittäjäkoulutusta. Yrittäjänä toimimista ja menestymistä auttaa se, että perustietojen hallinta yrityksen toiminnoista ja taloudesta sekä yrityksen toimintaympäristöstä ovat ajan tasalla. Yrittäjältä vaaditaan myös persoonallisuusominaisuuksia, joista tyypillisimpiä ovat päätöksentekokyky ja -halu, oman elämänhallinnan sisäinen vahvuus ja usko omiin kykyihin ja onnistumiseen, korkea tavoitteellisuus- ja motivaatiotaso sekä erittäin hyvä sietokyky paineelle ja epävarmuudelle. Yrittäjäksi aikovan on pystyttävä yhdistämään liike-elämän lainalaisuudet (ks. luku 4) ja terveydenhuoltotyön arvot, joita ovat ammatillisuus, omatoimisuus, kunnioittaminen ja ihmisarvo, oikeudenmukaisuus, tasa-arvoisuus, turvallisuus, yksilöllisyys ja itsemääräämisoikeus sekä kokonaisvaltaisuus, inhimillisyys ja potilaan hyvä. (Hoitotyön arvot ja 2005; Laurio 2005; Lehtipuro ym. 1999, 26; Manninen 2003; Sipilä 2002.) Yhteisenä tekijänä - minkä tahansa alan - yrittäjäksi aikovilla on halu toteuttaa omaa elämäänsä itsenäisenä ja vapaana ihmisenä. Halu vaikuttaa omaan riippumattomuuteen ja elämänhallintaan sekä elämän tarkoituksen etsintään on niin voimakas, että yrittäjäksi ryhtymisen vaihtoehto on houkutteleva. Halu vastata asiakkaan tarpeisiin monipuolisesti ja vaihtoehtoja luoden sekä uusien keinojen kokeileminen ovat tärkeitä syitä yrittäjäksi ryhtymiselle. Julkisen sektorin säännöt ja byrokratia ovat palkkatyön mielekkään kehittämisen esteenä, joten itsensä työllistäminen yrittäjäksi antaa vapautta kehittämistyölle eikä työ jatkoa ajatellen ole liian rutiininomaista. (Lehtipuro ym. 1999, )

9 2.1 Sisäinen yrittäjyys 4 Menestyvä yritys ja yrittäjyys tarvitsevat sisäistä yrittäjyyttä, joka auttaa työn oikean määrän, oikean asenteen ja oikean laadun löytymisessä. Usein toisen palveluksessa ollessa ennen oman yrityksen perustamista tulee esille sisäinen yrittäjyys, joka ilmenee esimerkiksi pyrkimyksenä keksiä uusia ratkaisuja vanhoihin työmenetelmiin. Sisäinen yrittäjyys on moderni ajattelu- ja toimintatapa, jolla pyritään myönteiseen kehitykseen työyhteisön sisällä, ja joka merkitsee työyhteisössä sitoutumista, vastuullisuutta, tuloksellisuutta, tavoitteellisuutta. Sisäinen yrittäjyys ohjaa omatoimisuuteen, itseohjautuvuuteen sekä omanarvontunnon luomiseen, auttaa tavoitteenasettelussa ja tulevan visioinnissa sekä toimimisessa pitkäpinnaisesti niiden mukaisesti. Se auttaa myös ylittämään organisaatiorajoja, innostamaan kovaankin työntekoon ja omistautumaan työlle. Lisäksi sisäinen yrittäjyys tekee mahdolliseksi isot laatuvaatimukset, epäonnistumisien voittamisen ja riskien hallinnan. (Huuskonen 1998; Koiranen 1993, 124; Kovalainen ym. 1996; Laurio 2005; Manninen 2003.) Huuskosen (1998) mukaan sisäinen yrittäjyys on elinikäistä oppimista ja hyvää elämän hallintaa sekä tuloksellista - mutta ei pelkästään rahallista - ja hyvää työviihtyvyyttä. Ihminen on sisäisesti yrittävä, kun hän on asenteeltaan sopeutumiskykyinen, positiivinen ja rakentava, näkee sekä hyvät että huonot puolet asioista, hankkii lisätietoa, kuuntelee kaikenlaisia ihmisiä sekä luottaa kykyihinsä ja on tehokas sekä innovatiivinen mutta samalla todellisuudentajuinen ja omanarvontuntoinen. Riskinottokyky sekä sitkeys ja tehokkuus työnteossa ovat myös sisäistä yrittäjyyttä. (Huuskonen 1998; Koiranen 1993, 125; Laurio 2005; Manninen 2003.) Menestyvä yritys tarvitsee ihmisiä, jotka luovuttavat omia tietojaan ja taitojaan yhteiseen käyttöön sekä kannustavat muita ja ovat oikeudenmukaisia kaikkia kohtaan. Hyvä sisäinen yrittäjä osaa arvioida omaa työtään ja toimintaansa kehittäen niitä tarpeen mukaan. Sisäinen yrittäjyys antaa toimintavapautta, itsenäisyyttä, osallistumismahdollisuuksia ja kykyjen käyttömahdollisuuksia. Sisäinen yrittäjyys saadaan toimimaan, kun onnistumisista annetaan kannustavaa palautetta ja kun työ on sopivan haasteellista ja oikeudenmukaista. (Laurio 2005; Manninen 2003.)

10 2.2 Ulkoinen yrittäjyys 5 Ulkoisella yrittäjyydellä (puhutaan myös omistajayrittäjyydestä) tarkoitetaan perinteisesti itsensä työllistämistä, yrityksen ostamista, uuden pienyrityksen perustamista, perheyrityksen jatkamista sekä omistamista ja johtamista. Edellä mainittuihin yrittäjyyden muotoihin liittyy mm. liikeidean suunnittelu, markkinointi, tavaroiden ja palvelujen tuotantoprosessin hallinta sekä talouden suunnittelu ja henkilöstön johtaminen. Näiden toimintojen merkitykset vaihtelevat yrityksen elinvaiheen, yritysidean luonteen sekä yrittäjän persoonallisuuden ym. tekijöiden suhteen, sillä kahta täysin samanlaista yritystä ei ole olemassa. (Koiranen 1993, 67; Kyrö 2006; Manninen 2003.) Yrittäjäksi ryhdytään, kun halutaan olla oman itsensä herra, toimia itsenäisesti, hyödyntää omia kokemuksia, osaamista ja ammattitaitoa tai kun kyllästytään ison organisaation tapaan toimia. Yrittäjällä on yleensä halukkuutta laskelmoitujen riskien ottamiseen sekä kykyä ideoiden tuottamiseen ja neuvotteluun resurssien ja yhteistyövalmiuksien varmistamiseksi. Myös taloudelliset motiivit, sukupolven vaihdos ja yllättävän tilanteen aukeaminen ovat tie yrittäjäksi ryhtymiselle. (Koiranen 1993, 68; Manninen 2003.) Yrittäjyys pienessä yrityksessä perustuu yrittäjän ammattitaitoon ja erikoisosaamiseen, josta on oltava hyötyä jollekin, joka on valmis siitä maksamaan. Tällaisessa tilanteessa ulkoinen yrittäjyys merkitsee myös sitä, että mikäli yrittäjällä itsellään ei ole tarvittavaa ammattitaitoa, voi hän ostaa sen ja teettää työn muilla ja keskittyä itse esimerkiksi yrityksensä johtamiseen tai markkinointiin. (Manninen 2003.) Yrittäjäksi ryhtymiselle asetetaan tavoitteita, jotka ovat samankaltaisia yritysmuodosta riippumatta. Tällaisia tavoitteita ovat mm: hyvien tuotteiden tuottaminen ja korkea tulotaso työn tuoma tyydytys ja itsensä toteuttaminen henkilökohtainen ja taloudellinen riippumattomuus jatkuvuuden edellytysten luominen ja perhetradition ylläpitäminen parempi menestyminen muihin yrittäjiin nähden vallan, aseman ja vaikutusvallan saaminen yhteiskunnassa (Koiranen 1993, 101.)

11 3 TERVEYDENHUOLTOALAN YRITTÄJYYS SUOMESSA 6 Suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä kunnilla on sekä velvollisuus että vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä. Palvelujen tuottamiseen on olemassa useita eri mahdollisuuksia, mutta tärkeää on, että järjestetyt, tuotetut tai ostetut palvelut ovat tasoltaan ja laadultaan palveluiden käyttäjien tarpeita vastaavia. (Sosiaali- ja terveydenhuollon 2001.) 3.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen Suomessa Perustuslaki velvoittaa edistämään kansalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta, joka koskee julkista valtaa. Tarkemmin nämä velvoitteet määritellään voimassaolevan sosiaali- ja terveysalan lainsäädännön kautta, jotka pohjautuvat perustuslailliseen toimeksiantoon. Laissa säädettyjä terveyspalveluja ovat terveysneuvonta, sairaanhoito ja kuntoutus, sairaankuljetus, hammashuolto, kouluterveydenhuolto, opiskelijaterveydenhuolto, seulonnat, erikoissairaanhoito, työterveyshuolto ja mielenterveyspalvelut. (Sosiaali- ja terveydenhuollon 2001.) Lain mukaan kunnilla on sekä velvollisuus että vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä, mutta yksityiskohtaisesti laki ei säädä toiminnan laajuutta, sisältöä eikä järjestämistapaa. Kunnat voivat järjestää palvelut itsenäisesti, kuntayhtymän kautta tai ostamalla palvelut valtiolta, muilta kunnilta tai yksityisiltä palveluntuottajilta. Kunnan vastuulle jää myös se, että palvelujen taso ja laatu vastaavat nimenomaan kunnan asukkaiden tarpeita ja tästä syystä sosiaali- ja terveyspalveluissa voi olla kuntakohtaisia eroja. (Sosiaali- ja terveydenhuollon 2001.) Kuntien täytyy varata riittävästä varoja sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamista varten, vaikka suurin osa näistä palveluista onkin määrärahasidonnaisia. Yksilön osalta tämä tarkoittaa sitä, että hänellä on oikeus sosiaali- ja terveysalan palveluihin kunnan varaamien määrärahojen rajoissa. Tällaisissa tapauksissa palveluja voidaan ja joudutaan kohdentamaan esimerkiksi niitä kaikkein eniten tarvitseville niin, että palvelun tarve on aina arvioitava yksilöllisesti eikä sitä voida evätä vetoamalla määrärahan puutteeseen. (Sosiaali- ja terveydenhuollon 2001.)

12 3.2 Terveydenhuoltopalveluiden tuottamisen muodot 7 Julkisen palvelusektorin tuottamat terveydenhuoltopalvelut käsittävät kuntien järjestämän niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon palvelut. Vuonna 2004 Suomessa oli 280 terveyskeskusta ja niiden sivutoimipisteitä, jotka tuottavat kuntalaisilleen perusterveydenhuoltopalveluita. Suurin osa terveyskeskuksista on yksittäisten kuntien ylläpitämiä, mutta joukkoon mahtuu n. 70 kuntayhtymien ylläpitämiä laitoksia. Suomessa on 20 sairaanhoitopiiriä, jotka tuottavat erikoissairaanhoidon palveluja jäsenkunnilleen. Jokaisen kunnan on lain velvoittamana kuuluttava johonkin sairaanhoitopiiriin ja järjestettävä siten erikoissairaanhoitoa kuntalaisilleen. (Ekroos 2004, 19, 24.) Kolmannella sektorilla tarkoitetaan säätiöitä, järjestöjä ja muita niin sanottuja yleishyödyllisiä palveluntuottajia, jotka eivät toiminnallaan tavoittele voittoa. Usein yleishyödyllinen palvelutuotanto on saanut alkunsa esimerkiksi tietystä sairaudesta tai vammasta kärsivien potilaiden etujen ajamisesta tai niiden tutkimuksen edistämiseksi sekä valistustyön tekemiseksi. Kolmas palvelusektori rahoittaa toimintaansa merkittäviltä osin Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tai muiden yleishyödyllisten rahoittajien kautta, mutta viime vuosina avustusten saaminen on tiukentunut ja esimerkiksi RAY myöntää rahaa vain toimintoihin, jotka eivät kilpaile alalla yksityisten palvelutuottajien kanssa. (Ekroos 2004, 47.) Yksityinen palvelusektori koostuu sekä yrityksistä että yksityisistä ammatinharjoittajista täydentäen julkisen terveydenhuollon palveluja, joiden osuus on merkittävä varsinkin Etelä-Suomen suurissa kasvukeskuksissa. (Stakes 2005.) Suurin osa yksityisen terveydenhuollon palveluista tuotetaan kotitalouksien, työnantajien ja Kansaneläkelaitoksen käytettäväksi. Näistä esimerkkinä mainittakoon kuntoutuspalvelut. Kuntien osuus yksityisten terveydenhuollon palvelujen ostamisessa on vielä vähäistä, mutta lisääntynee julkisen puolen resurssipulan vuoksi. (Palvelut ; Terveydenhuolto Suomessa 2004.)

13 3.3 Katsaus yksityisen terveydenhuollon palveluihin 8 Kunnanlääkärijärjestelmästä alkanut terveyspalvelujen kehittyminen on ajan saatossa siirtynyt julkisen sektorin köyhäinlaitosten kautta kuntien vastuulle. Yksityiset terveyspalvelut lisääntyivät lukujen taitteessa sairausvakuutuskorvausten myötä, kunnes Kansanterveyslaki 1972 mahdollisti kattavat kunnalliset terveydenhuoltopalvelut. (Lehto ym. 2001; Viialainen 1995.) Stakesin (2005) tekemän tutkimuksen mukaan yksityinen terveydenhuolto on kuitenkin koko ajan kasvava alue, sillä palvelujen ulkoistuminen ja ostopalvelujen käyttö lisäävät yksityisten palvelutuottajien määrää (Palvelut ). Seuraavissa osioissa teemme katsauksen yksityisen terveydenhuollon historiaan, tähän päivään sekä sen kehitysnäkymiin Yksityisen terveydenhuollon historia Suomalaisten terveyspalveluiden historia saa alkunsa jo 1600-luvulta, mutta kunnallisen terveydenhuollon alkuvaiheet ovat peräisin 1800-luvulta, jolloin käyttöön otettiin ensimmäinen kunnanlääkärijärjestelmä. Kunnallisen terveydenhuollon toiminta oli jo tuolloin viranomaisvalvonnan alaista toimintaa, josta esimerkkinä mainittakoon vuonna 1897 voimaan tullut terveydenhoitosääntö, joka velvoitti, että jokaisessa kaupungissa tulisi olla terveydenhoitolautakunta. Lautakunnan tehtävänä oli oman alueen terveydenhuoltojärjestelmän valvonta, johon kuului mm. kaupungin asukkaiden yleisen terveydentilan ja terveydenhuollon määräysten noudattamisen seuranta sekä parannusehdotusten tekeminen, mikäli epäkohtia annetuissa palveluissa huomattiin. (Vauhkonen 1992, ) Kehitteillä olevasta järjestelmästä huolimatta kuitenkin vielä 1900-luvun alussa terveydenhuoltopalvelujen järjestäminen jäi perheyhteisön vastuulle ja tarvittaessa apua sai esimerkiksi naapureilta tai seurakunnilta. Yksityisiä lääkäreitä ja sairaaloita sekä apteekkeja löytyi jo 1900-luvun alkupuolella, mutta niiden määrä oli tuolloinkin suhteellisen pieni. Julkisen sektorin tehtäväksi muodostui järjestää mm. köyhäinlaitokset, joiden vastuulle jäivät ne vanhukset ja vammaiset, joiden hoidosta ei muuten kyetty huolehtimaan luvulla herätetyn kunnanlääkärijärjestelmän kehittäminen alkoi lakisääteisesti 1940-luvulla ja sen avulla vastuu virkojen muodostamisesta jätettiin

14 9 kunnille kunnanlääkärien ja terveyssisarten osalta. Heidän tekemänsä ennaltaehkäisevä työ oli kunnan maksamaa virkatyötä, mutta kaikki lääkäreiden suorittamat sairaanhoidolliset toimenpiteet tehtiin yksityisinä ammatinharjoittajina, joista aiheutuneet kulut perittiin suoraan potilailta. (Lehto ym. 2001, 16; Viialainen 1995, 87.) 1960-luvulla yksityiset ammatinharjoittajat tuottivat lähes puolet tarjolla olevista terveydenhuoltopalveluista. Luultavasti yksityisten palveluiden tarjontaa lisäsi se, että 1960-luvun puolivälissä sekä yksityiset terveyspalvelut että reseptilääkkeet pääsivät Kelan sairausvakuutuskorvauksen piiriin. Vasta vuonna 1972 voimaan tullut Kansanterveyslaki velvoitti kuntia järjestämään kattavasti terveydenhuollonpalveluita, kuten ennaltaehkäisevää terveysneuvontaa, yleislääkäritasolla suoritettavia sairaudenhoitoja ehkäisytoimia, hammashoitoa ja kuntoutusta. Kansanterveyslain myötä kuntiin alettiin rakentaa terveyskeskuksia, joiden puitteissa edellä mainittuja palveluita järjestettiin ja yksityisten palveluiden tuottajien määrä alkoi vähentyä. (Lehto ym. 2001, 25 26; Viialainen 1995, 87.) Yksityinen terveydenhuolto tänään Suomessa oli vuonna 2004 yhteensä yksityistä terveyspalveluyritystä. Lukuun on laskettu mukaan myös ammatinharjoittajina terveyspalveluita tuottavat henkilöt, joita arvioidaan vuonna 2004 olleen noin henkilöä. (Ekroos & Partanen 2006.) Eniten palvelun tuottajia työskentelee lääkärin vastaanottotoiminnan, fysioterapian ja työterveyshuollon palvelujen parissa. Varsinkin Etelä-Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluiden saatavuus on vähäisempää kuin muualla Suomessa, ja tämä osittain selittää sen, että suurin osa yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajista toimii Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa. (Stakes 2005.) Yksityiset terveydenhuollon palvelut toimivat pienyritysvaltaisesti. Suurin osa yrityksistä toimii paikallismarkkinoilla ja työllistää keskimäärin alle viisi henkilöä. (Palvelut ) Yksityinen sektori työllisti vuonna 2002 noin henkilöä, joten kehitys kolmessa vuodessa on ollut huomattava, sillä vuonna 2005 Stakesin tekemän tilastotiedotteen mukaan yksityisen terveydenhuollon palvelujen parissa työskenteli noin henkilöä. Suurin osa työsuhteista on kuitenkin osa-aikaisia, mutta kokopäiväisesti työskentelevien määrä on jatkuvasti lisääntymässä, ja vuonna 2005 heitä oli noin Lu-

15 vut perustuvat lääninhallitukselle annettuihin toimintakertomuksiin ja niissä oleviin tietoihin henkilökunnan määrästä ja toiminnan laajuudesta. (Stakes 2005.) Yksityisen terveydenhuollon kehitysnäkymät ja tulevaisuus Tulevaisuudessa kuntien talousongelmat, kysynnän kasvaminen, asiakkaiden palvelun laatuvaatimukset sekä uudistukset lainsäädännössä luovat haasteita ja mahdollisuuksia terveyspalvelujen tuottajille kaikilla tuotantosektoreilla. (Partanen 2003a, 21). Yksityisten terveyspalvelumarkkinoiden osuus laajenee, kun kunnat tulevaisuudessa lisäävät palvelujen ulkoistumista ja ostopalvelujen käyttöä. Myös hoitotakuun myötä lisääntyvä kilpailuttaminen ja terveydenhuollon palvelujen markkinaehtoistuminen kasvattavat yksityisen palvelusektorin osuutta terveyspalvelujen osalta. (Palvelut ) Ennakoitua on myös se, että vuosina verorahoitetun peruspalvelujärjestelmän osuus pienenee ja yksityisten palveluntuottajien sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteisyritysten osuus taas kasvaa. Laskelmien mukaan on odotettavaa, että yksityisen palvelutuotannon osuus vuonna 2010 olisi noin neljänneksen ja vuoteen 2030 mennessä se olisi jo noussut kolmannekseen. (Ekroos 2004, 220. ) Yhtenä vaihtoehtona tulevaisuuden suomalaisissa terveydenhuoltopalveluissa on tilaaja-tuottajamalli. Prosessi sai alkunsa laajasta terveydenhuoltoa koskevasta uudistusten ja uudistusehdotusten sarjasta vuosina ja herätti kiinnostuksen koko läntisessä maailmassa aina Itä-Eurooppaa myöten. Tunnetuimpia uudistuksia olivat Englannin ja Uuden-Seelannin tekemät muutokset omassa järjestelmässään sekä Yhdysvaltain HMO (Healt Maintenance Organization) -mallit. Myös Ruotsi suoritti useita alueellisia uudistuksia terveydenhuoltojärjestelmässään ja pyrki tekemään selvän eron tilaajan ja tuottajien roolien välille. (Konttinen 2005.) Vuonna 2005 aloitettu kunta- ja palvelurakenneuudistus luo paineita uusien ratkaisujen syntymiselle sosiaali- ja terveydenhuoltoa ajatellen. Tarkoituksena on löytää ratkaisuja, jotka takaisivat rahoituksen riittävyyden terveydenhuollon palveluiden tuottamiseen myös tulevaisuudessa. Yhdeksi vaihtoehdoksi terveydenhuollon hallintaan on ehdotettu tilaaja-tuottajamallia, jota suomalaisessa terveydenhuollossa on jo osittain sovellettu sopimusohjauksen muodossa. (Konttinen 2005; Tilaaja-tuottaja-malli 2006.)

16 11 Tilaaja-tuottajamallilla tarkoitetaan julkisten palvelujen tuotannon järjestämistä siten, että palvelun tuottajan ja tilaajan roolit ovat erotettu selvästi toisistaan. Yleisesti tilaajana toimii julkinen taho ja tuottajana voi toimia niin julkinen, yksityinen kuin kolmaskin sektori. Tilaaja-tuottajamallia voidaan soveltaa myös julkisen organisaation sisällä siten, että tilaajan ja tuottajan roolit ovat selkeästi erotettu ja soveltaminen roolien välillä on johdonmukaista. Myös toimivallan, toiminnan ja talouden ohjauksesta on oltava selkeät ohjeet. (Tenhunen 2004, 41; Tilaaja-tuottaja-malli 2006.) Tilaaja-tuottajamallin luoma mahdollisuus palveluiden tilaamiseen antaa myös tilaisuuden terveydenhuoltopalveluiden tuotannon täsmäohjaukseen, jota perinteinen budjettiohjaus ei tee. Tilaaja-tuottajamallin uskotaan samalla lisäävän toiminnan tehokkuutta, koska tilaajien ja tuottajien huomio kilpailun kiristyessä kiinnittyy enemmän toiminnan varsinaiseen tulokseen eli tarjottavien tuotteiden laatuun ja niiden kustannustehokkuuteen. Luultavasti tällainen toiminta luo paineita tuotekehittelyyn, joka puolestaan lisää niiden sisältöä ja valikoimaa palveluntuottajien keskuudessa. (Tenhunen 2004, 41; Tilaaja-tuottaja-malli 2006.) Vuoden 2004 tammikuussa annettiin ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla. Direktiiviä sovelletaan kaikkiin taloudellisiin palveluihin mukaan lukien yleishyödylliset palvelut, joihin myös terveyspalvelut kuuluvat. (Ekroos 2004, ; Proposal for a 2004.) Direktiivin tarkoituksena on saada aikaan toimivat palvelujen sisämarkkinat EU:n alueella ja pyrkiä helpottamaan sekä toiseen jäsenmaahan sijoittumista että tilapäistä rajan yli tapahtuvaa palvelujen tarjontaa samoin ehdoin kuin sijoitusmaan palveluntarjoajat voivat tuottaa palveluitaan. (Proposal for a 2004.) Käytännössä tämä tarkoittaisi, että esimerkiksi suomalainen palveluntarjoaja voi asettua mihin tahansa EUmaahan ja vastaavasti muista jäsenmaista tulevat palveluntarjoajat voisivat asettua Suomeen ja toimia samoin ehdoin kuin suomalaiset terveydenhuollon palveluntuottajat Suomessa. Jos sijoittuminen olisi tilapäistä, noudatettaisiin viranomaisvalvonnassa ja lupamenettelyissä niitä käytäntöjä, jotka ovat käytössä palveluntuottajan alkuperämaassa. Mikäli sijoittuminen muodostuisi pysyväksi, siirtyisi viranomaisvalvonta ja lupamenettelyt sijoitusmaalle. (Ekroos 2004, )

17 12 Ehdotuksessa ei pelkästään keskitytä terveydenhuollon palveluiden tuottajien toiminnan vapauttamiseen, vaan siinä on otettu myös huomioon potilaan oikeudet puhuttaessa kansainvälisistä terveyspalveluista. Ehdotuksen mukaan potilaalla on oikeus hakeutua hoitoon johonkin toiseen EU:n jäsenmaahan, tosin sairaalahoitoa vaativissa tapauksissa siihen tulee saada lupa kotimaansa viranomaiselta. Korvausta kustannuksista potilas voisi hakea kotimaansa sairasvakuutusjärjestelmästä, kunhan on ensin itse maksanut mahdollisista tutkimuksista tai hoidoista. (Ekroos 2004, ) Direktiivin on arvioitu tulevan voimaan aikaisintaan vuonna 2008 ja parhaillaan se on käsiteltävänä erilaisissa ministeriöissä ja poliittisissa elimissä Euroopan unionin alueella. Luultavasti ehdotus tulee näkymään myös suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä kansainvälistymisenä ja samalla se luo suomalaisille terveydenhuollon palveluntuottajille mahdollisuuksia työskennellä enemmän EU-maissa. (Ekroos 2004, 187.) 4 TERVEYDENHUOLTOALAN YRITTÄJYYTTÄ OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVOVAT VIRANOMAISET Suomalaista yritystoimintaa säädellään suurella määrällä lakeja. Esimerkiksi yritystoiminnan harjoittamista eri yhtiömuodoissa tai yksityisenä elinkeinoharjoittajana säädellään lakien avulla. Myös kirjanpidon ja tilintarkastuksen keskeiset sisällöt löytyvät kirjanpito- ja tilintarkastuslaeista ja asetuksista. Itse liiketoimintaa ja sen kaikkia sopimussuhteita koskevat ainakin seuraavat lait: kauppakaari, oikeustoimilaki ja laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen säätelystä. Vahingonkorvaus- ja tuotevastuulaki puolestaan säätelevät tapahtuneiden vahinkojen korvaamista. Markkinoilla toimimista säädellään esimerkiksi laeilla: laki kilpailunrajoituksista, laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa ja laki julkisista hankinnoista. (Hannula & Kari 2004, ) Terveydenhuolto on Suomessa tarkasti säänneltyä ja valvottua toimintaa. Varsinkin yksityisen terveydenhuollon puolella säännöksillä halutaan taata potilasturvallisuus ja annettujen palvelujen laatu, minkä vuoksi mm. terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa säädetään lailla ja asetuksilla. Suomessa terveydenhuollon viranomaisvalvonta on säädetty hyvin yksityiskohtaisesti ja päävastuu siitä kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle niin julkisen kuin yksityisen terveydenhuollon osalta. Tämän lisäksi

18 13 lääninhallitukset valvovat kaikkia terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen osallistuvia tahoja omilla alueillaan (kuvio 1). Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamista kuntien alueella edellä mainittujen tahojen lisäksi valvoo kunnan terveyslautakunta. (Ekroos 2004, 59, 64.) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMÄ Presidentti Valtioneuvosto Eduskunta Sosiaali- ja terveysministeriö Lääninhallitusten sosiaali- ja terveysyksiköt Kunnallishallinto KUVIO 1. terveys 1995) Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon organisaatio (Sosiaali- ja Seuraavaksi käsittelemme tarkemmin terveydenhuoltoalan yrittäjyyttä valvovaa lainsäädäntöä ja viranomaistahoja. 4.1 Terveydenhuoltoalan yrittäjyyttä säätelevät lait Kun puhutaan laadukkaista sosiaali- ja terveysalan palveluista ja asiakkaan tai potilaan oikeussuojan toteutuksesta, on näiden alojen ammattihenkilöiden ammattitaidolla ja oikealla toiminnalla suuri merkitys asian toteutuksessa. Suomessa ammattihenkilöiden kelpoisuutta, pätevyyttä ja valvontaa säännellään eri tavoin sosiaali- ja terveysalalla. Valvonnan tarkoituksena on taata palvelujen laatu ja luotettavuus. (Narikka 2005, 952.)

19 14 Laki (559/1994) ja asetus (564/1994) terveydenhuollon ammattihenkilöistä tulivat voimaan Lain ensisijaisena tarkoituksena on edistää potilasturvallisuutta sekä varmistaa terveydenhuoltopalvelujen laatua siten, että terveydenhuollon ammattihenkilöillä on ammattitoiminnan edellyttämä koulutus tai muu pätevyys harjoittamaansa palveluun. Laki edellyttää myös järjestämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontaa terveyden- ja sairaanhoidon piirissä. Lisäksi laki helpottaa ammattihenkilöiden yhteistyötä ja palveluiden tarkoituksenmukaista käyttöä. (Laki terveydenhuollon 559/1994.) Terveydenhuollon ammattihenkilöt on tarkasti säädetty sekä laissa että asetuksessa ammattiryhmittäin: a) laillistetut ammattihenkilöt Laillistettuja ammattihenkilö -nimikkeitä (esim. fysioterapeutti, ravitsemusterapeutti) on Suomessa 17 kappaletta, joille myönnetään lain nojalla ammatinharjoittamisoikeus. Ammattia saa siis säännönmukaisesti harjoittaa vain laillistettu ammattihenkilö terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen myöntymyksellä. (Laki terveydenhuollon 559/1994.) b) luvan saaneet ammattihenkilöt Luvan saaneet ammattihenkilöt ovat usein ulkomaalaisia, jotka ovat EU/ETA:n ulkopuolisia kansalaisia tai suorittaneet ammattiin johtavan koulutuksen näiden maiden ulkopuolella. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi siis myöntää ammatinharjoittamisluvan laillistuksen sijaa. Lupa on aina määräaikainen ja se voidaan myös rajata koskemaan vain tiettyä ammattitehtävää. (Laki terveydenhuollon 559/1994.) c) nimikesuojatut ammattihenkilöt Nimikesuojattuja ammattihenkilö -nimikkeitä on Suomessa 22 kappaletta (esim. jalkaterapeutti, kuntohoitaja), joille terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi koulutuksen perusteella myöntää luvan ammatinharjoittamiseen. Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia muutkin henkilöt, mikäli heillä on riittävä koulutus, ammattitaito ja kokemus, mutta heillä ei ole oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä. (Laki terveydenhuollon 559/1994.)

20 15 Toimiminen terveydenhuollon ammattihenkilönä on oikeutettua vain keskusrekisteriin merkityillä henkilöillä. Ilman laillista oikeutta toimivien henkilöiden palvelujen tuottaminen on lain vastaista, ja nämä henkilöt voidaan tuomita luvattomasta ammattitoimen harjoittamisesta sakkoon tai enintään kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen rikoslain 44 luvun 3 mukaan. (Rikoslaki 39/1889.) Laki (152/1990) ja asetus (744/1990) yksityisestä terveydenhuollosta tulivat voimaan Laissa ja asetuksessa säädetään ensisijaisesti oikeutta antaa väestölle terveydenhuoltopalveluita, mutta tämän lisäksi näitä palveluja tuotettaessa tulee ottaa huomioon joidenkin terveydenhuoltoalan toimien harjoittamisesta annetut lait ja muut säädökset tai määräykset. (Asetus yksityisestä 744/1990; Laki yksityisestä 152/1990.) Laki ja asetus määrittelevät terveydenhuollon palvelut seuraavasti: 1) laboratoriotoiminta 2) radiologinen toiminta tai muut kuvantamis- ja tutkimusmenetelmät 3) muut terveydentilaa tai sairautta toteavat tai hoidon määrittämiseksi tehtävät tutkimukset ja toimenpiteet 4) fysioterapeuttinen toiminta tai muut suorituskykyä parantavat ja/tai ylläpitävät toimenpiteet ja terapia 5) työterveyshuolto 6) lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut ja muut terveyden- ja sairaanhoidon palvelut sekä niihin rinnastettavia palvelut 7) hieronta (Asetus yksityisestä 744/1990; Laki yksityisestä 152/1990.) Palvelun tuottajana voi toimia yksityinen henkilö, yhtiö, osuuskunta, yhdistys, yhteisö tai säätiö, joka ylläpitää terveydenhuoltopalveluja tuottavaa yksikköä (mm. vanhainkodit ja palvelutalot). Harjoittamalleen toiminnalle palvelun tuottajan on kuitenkin saatava yksityisestä terveydenhuollosta säätävän lain määräämä lupa lääninhallitukselta. Lupa- ja ilmoitusasioiden lisäksi laki ohjaa palvelun tuottajaa mm. toimitilojen sekä laitteiden asianmukaisuuden ja henkilökunnan ammattitaitoisuuden, toimintakertomuksen ja vaitiolovelvollisuuden osalta. Palvelun tuottaja voi palkata moniammattillista henkilökuntaa tai vuokrata toimitiloja itsenäisille ammatinharjoittajille. (Kauppinen & Niskanen 2003, 34; Laki yksityisestä 152/1990.)

YKSITYISEN LASTENSUOJELULAITOKSEN PERUSTAMINEN

YKSITYISEN LASTENSUOJELULAITOKSEN PERUSTAMINEN YKSITYISEN LASTENSUOJELULAITOKSEN PERUSTAMINEN Antti-Ville Lemmetty Sauli Pihlajakangas Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kauniaisten yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Tutkimus pk-yritysten menestymisestä Savonlinnan talousalueella

Tutkimus pk-yritysten menestymisestä Savonlinnan talousalueella Mira Ihalainen KANNATTAA YRITTÄÄ! Tutkimus pk-yritysten menestymisestä Savonlinnan talousalueella Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 23.4.2009

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

ALOITTAVIEN HYVINVOINTIALAN YRITTÄJIEN YRITYSPALVELUPROSESSIEN ASIAKASLÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN ETELÄ-KARJALASSA. Hanna Niskanen

ALOITTAVIEN HYVINVOINTIALAN YRITTÄJIEN YRITYSPALVELUPROSESSIEN ASIAKASLÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN ETELÄ-KARJALASSA. Hanna Niskanen ALOITTAVIEN HYVINVOINTIALAN YRITTÄJIEN YRITYSPALVELUPROSESSIEN ASIAKASLÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN ETELÄ-KARJALASSA Hanna Niskanen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.8:2009 Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Next Step Päihdekuntoutujien ja vankilasta vapautuvien kuntoutuskoti

Next Step Päihdekuntoutujien ja vankilasta vapautuvien kuntoutuskoti Next Step Päihdekuntoutujien ja vankilasta vapautuvien kuntoutuskoti Mia Piironen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaali- ja kasvatusalan

Lisätiedot

ACTA HOITOON JA KOHTELUUN KOHDISTUVA TYYTYMÄTTÖMYYS POTILASLAIN MUKAISET MUISTUTUKSET UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1301. Mailis Mäkelä MEDICA OULU 2015

ACTA HOITOON JA KOHTELUUN KOHDISTUVA TYYTYMÄTTÖMYYS POTILASLAIN MUKAISET MUISTUTUKSET UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1301. Mailis Mäkelä MEDICA OULU 2015 OULU 2015 D 1301 ACTA Mailis Mäkelä UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA HOITOON JA KOHTELUUN KOHDISTUVA TYYTYMÄTTÖMYYS POTILASLAIN MUKAISET MUISTUTUKSET OULUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU; OULUN YLIOPISTO, LÄÄKETIETEELLINEN

Lisätiedot

TUKIPALVELUJEN TUOTTAMINEN MAASEUDULLA - Artikkelisarja Hoivakantri -hankkeen toimijoiden näkökulmasta

TUKIPALVELUJEN TUOTTAMINEN MAASEUDULLA - Artikkelisarja Hoivakantri -hankkeen toimijoiden näkökulmasta Mervi Naakka Sanna Rasa (toim.) TUKIPALVELUJEN TUOTTAMINEN MAASEUDULLA - Artikkelisarja Hoivakantri -hankkeen toimijoiden näkökulmasta Mikkelin ammattikorkeakoulu B: Artikkeleita, opinnäytetöitä, tiedotteita

Lisätiedot

TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ

TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ Riika-Mari Holopainen ja Mervi Reiman TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Helsinki 28.03.2008 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA. Yrityksen perustaminen ja kasvu ammattiopistosta ja ammattikorkeakoulusta valmistuneiden yrittäjien näkökulma.

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA. Yrityksen perustaminen ja kasvu ammattiopistosta ja ammattikorkeakoulusta valmistuneiden yrittäjien näkökulma. TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Yrityksen perustaminen ja kasvu ammattiopistosta ja ammattikorkeakoulusta valmistuneiden yrittäjien näkökulma Mira Huttunen Diplomityö Tuotantotalouden koulutusohjelma Tammikuu 2014

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry

Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Uusi Insinööriliitto UIL ry J Suomen Lakimiesliitto ry Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Yrittäjän opas Julkaisijat Uusi Insinööriliitto UIL

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA

VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005

Lisätiedot

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen Henry Oinonen Rakennusalan yrityksen aloittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Tammikuu 2010 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Koulutusohjelma

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia. Euroopan unionin

Lisätiedot

Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä

Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä Arto Kariniemi Juha Rajamäki Metsätehon raportti 25 4.6.1997 Viestintähanke Asiasanat: yrittäjyys, yrittäjä, metsäpalveluyrittäjä, metsuriyrittäjä Helsinki 1997 SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot

HOTELLIN PERUSTAMINEN TURKUUN - Tarvekartoitus ja liiketoimintasuunnitelma

HOTELLIN PERUSTAMINEN TURKUUN - Tarvekartoitus ja liiketoimintasuunnitelma Nora Brandstack HOTELLIN PERUSTAMINEN TURKUUN - Tarvekartoitus ja liiketoimintasuunnitelma Opinnäytetyö Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 28.3.2008

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi

Lisätiedot