OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov"

Transkriptio

1 Liiketalous ja kauppa OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov hyväksytty kyha

2 SISÄLTÖ I OSA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET JA KOULUKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 1.1 Ammatillinen peruskoulutus ja sen tarkoitus 1.2 Yhteiset painotukset ja kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen 1.3 Liiketalouden perustutkinnon ja koulutusohjelmien tavoitteet 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON JA OPINTOJEN MUODOSTUMINEN 2.1 Liiketalouden perustutkinnon muodostuminen 2.2 Opintojen muodostuminen 3 OPINTOJEN TAVOITTEET, KESKEISET SISÄLLÖT JA ARVIOINTI 3.1 Yhteisten opintojen tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arviointi Lukio opinnot korvaavat yhteiset opinnot ylioppilastutkinnon suorittaneilla opiskelijoilla. 3.2 Ammatillisten opintojen ja työssäoppimisen tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arviointi sekä suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista 3.2. A Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot Liiketalous ja hallinto Liiketoimintasuunnitelman teko Asiakaspalvelu ja markkinointi Taloushallinnon tehtävien hoito Toimistopalvelut 3.2.B Koulutusohjelmittain eriytyvät opinnot Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Asiakasmarkkinointi Markkinointiviestintä Markkinoinnin suunnittelu 3.2.C Valinnaiset opinnot Lukio opinnot ja muut opinnot korvaavat valinnaiset opinnot ylioppilastutkinnon suorittaneilla opiskelijoilla. 3.4 Opinto ohjauksen tavoitteet 3.5 Opinnäytetyön tavoitteet ja arviointi 4 OPISKELIJAN ARVIOINTI 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 4.1 Arvioinnin tehtävät ja tavoitteet 4.2 Arvioinnin toteuttaminen 4.3 Ammattiosaamisen näytöt 4.4 Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit 4.5 Osaamisen tunnustaminen 4.6 Arvosana asteikko ja arvosanojen muuntaminen 4.7 Arvosanan antaminen ja arviointiaineiston säilyttäminen 4.8 Opintosuoritusten uusiminen ja arvosanan korottaminen 4.9 Arvioinnin oikaiseminen 4.10 Todistukset 4.11 Arviointi erityisopetuksessa 4.12 Maahanmuuttajien arviointi 5.1 Opinto ohjauksen järjestäminen 5.2 Työssäoppiminen 5.3 Ammatillisen erityisopetuksen toteuttaminen 5.4 Maahanmuuttajien ja eri kieli ja kulttuuriryhmien opetusjärjestelyt 5.5 Oppisopimuskoulutus 6 OPPILAITOKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2

3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET I O S A Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena opetussuunnitelman perusteiden mukaan tai näyttötutkintona näyttötutkinnon perusteiden mukaan. Osa I sisältää määräyksen opetussuunnitelman perusteista ja osa II määräyksen näyttötutkinnon perusteista. Liiteosa sisältää informaatiota perusteiden laadinnan lähtökohdista. O P E T U S S U U N N I T E L MA N P E R U ST E E T J A K O U L U K O H T A I N E N O P E T U S S U U N N I T E L M A 3

4 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 1.1 AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS JA SEN TARKOITUS Sen mukaan, mitä laissa ammatillisesta koulutuksesta (L 630/98 2, 5 ) ja valtioneuvoston päätöksessä (VnP 213/1999) on säädetty, ammatillisen peruskoulutuksen tulee antaa opiskelijalle laaja alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa alueella siten, että hän voi tutkinnon suoritettuaan sijoittua työelämään, suoriutua alansa vaihtelevista tehtävistä myös muuttuvissa oloissa sekä kehittää ammattitaitoaan läpi elämän. Yhteistyöllä elinkeinoelämän ja työpaikkojen kanssa tulee varmistaa, että koulutus vastaa työelämän ammattitaitovaatimuksia. Koulutuksen tulee edistää työllistymistä ja mahdollisuuksia ryhtyä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi. Näiden perusteiden mukaisesti suoritettu ammatillinen peruskoulutus sijoittuu EY:n luokituksen tasolle 3 Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden päätöksen ammatillisen koulutuksen todistusten vertailtavuudesta (85/368/ETY) ja opetusministeriön suosituksen Suomen ammatillisen koulutuksen sijoittamisesta ( /330/97) mukaan. Koulutuksen tulee kannustaa opiskelijaa harrastuksiin ja persoonallisuuden kehittämiseen sekä tukea jatko opintovalmiuksia tarjoamalla hänelle monipuolisia vapaasti valittavia opintoja. Koulutuksessa tulee luoda avoin ja myönteinen oppimisympäristö, jossa elämäntaidot vahvistuvat ja opiskelijasta kehittyy vastuuntuntoinen ja velvollisuuksistaan huolehtiva kansalainen ja työyhteisön jäsen. Opetuksessa tulee kiinnittää huomiota oppimisvalmiuksiltaan ja tavoitteiltaan erilaisiin opiskelijoihin sekä tarvittaessa kehittää tukitoimia yhteistyössä kotien ja koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Opiskelijan myönteistä yksilöllistä kehitystä ja tervettä itsetuntoa tulee tukea. Koulutuksen tulee edistää demokratiaa, miesten ja naisten tasa arvoa kaikilla yhteiskunnan aloilla ja yleistä tasa arvoa työelämässä ja yhteiskunnassa. 1.2 YHTEISET PAINOTUKSET JA KAIKILLE ALOILLE YHTEINEN YDINOSAAMINEN 1 Yhteiset painotukset Koulutuksen tulee tuottaa valmiuksia, jotka lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia ja joiden avulla opiskelijat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Koulutuksen tulee antaa opiskelijoille valmiuksia kansainvälisyyteen kestävän kehityksen edistämiseen teknologian ja tietotekniikan hyödyntämiseen yrittäjyyteen laadukkaaseen ja asiakaslähtöiseen toimintaan kuluttajaosaamiseen työsuojelusta ja terveydestä huolehtimiseen. Kansainvälisyyteen kasvun tavoitteena tulee olla, että opiskelija tulee toimeen monikulttuurisessa ympäristössä ja on suvaitsevainen ja kielitaitoinen voidakseen osallistua opiskelijavaihtoon ja sijoittua kansainvälistyville työmarkkinoille. Kestävän kehityksen edistämisen tavoitteena tulee olla, että opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet ja motivoituu toimimaan niiden puolesta opiskelussa, työssä ja kansalaisena. Hän tuntee ympäristömyönteiset työ ja toimintatavat ja toimii niiden mukaisesti sekä erityisesti tunnistaa tavanomaiset ongelmajätteet ja hallitsee niiden käsittelyn. Hän arvostaa luonnon monimuo 4

5 toisuutta ja ymmärtää kestävän kehityksen taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia sekä osaa toimia niiden puolesta. Teknologian ja tietotekniikan hyödyntämisen kehittämiseksi tavoitteena tulee olla, että opiskelijalla on tietoyhteiskunnassa tarvittavat perusvalmiudet sekä edellytykset tieto ja viestintätekniikan sekä teknologian monipuoliselle hyödyntämiselle työssä ja kansalaisena. Opiskelija ymmärtää teknologian kehityksen vaikutuksia omaan alaansa ja sen tulevaisuuteen ja osaa soveltaa uutta tekniikkaa työssään. Yrittäjyyden kehittymisen tavoitteena tulee olla, että opiskelijasta kehittyy oma aloitteinen, tunnollinen, rohkea, kekseliäs ja työtään arvostava työntekijä ja ammatinharjoittaja sekä yrittäjä. Laadukkaaseen ja asiakaslähtöiseen toimintaan kehittymisen tavoitteena tulee olla, että opiskelija osaa ammattialalla tarvittavat ja yleisimmin käytössä olevat laadunhallinnan menetelmät. Hän osaa ottaa huomioon asiakkaiden odotukset ja yksilölliset tarpeet sekä hallita erilaiset asiakaspalvelutilanteet. Kuluttajaosaamisen tavoitteena tulee olla, että opiskelija osaa ottaa huomioon kuluttajalainsäädännön velvoitteet ja osaa toimia työssä ja kansalaisena kuluttajien oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuun mukaisesti. Opiskelijan tulee osata toimia kuluttajana ja työntekijänä kansantaloutta edistävästi. Työsuojelusta ja terveydestä huolehtimisen tavoitteena tulee olla, että opiskelija osaa alansa työsuojelumääräykset ja ohjeet ja noudattaa niitä. Hän osaa arvostaa turvallista, terveellistä ja viihtyisää työympäristöä ja kehittää sitä. Hän osaa tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä suojautua niiltä ja torjua niitä. Hän osaa suunnitella itselleen ergonomisesti terveellisen työympäristön. Hän osaa pitää huolta omasta terveydestään ja ylläpitää työ ja toimintakykyään. 2 Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen Koulutuksen tavoitteena tulee olla, että opiskelijalle kehittyy seuraavia kaikilla aloilla tarvittavia valmiuksia: oppimistaidot ongelmanratkaisutaidot vuorovaikutus ja viestintätaidot yhteistyötaidot eettiset ja esteettiset taidot. Oppimistaitojen kehittymiseksi koulutuksen tulee tuottaa opiskelijalle valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja halun itsensä kehittämiseen. Opiskelijan on saatava valmiudet arvioida omaa oppimistaan ja osaamistaan sekä suunnitella opiskeluaan. Hänen on saatava valmiudet hankkia, jäsentää ja arvioida tietoa sekä soveltaa aiemmin opittua muuttuvissa tilanteissa. Ongelmanratkaisutaitojen kehittymiseksi koulutuksen tulee tuottaa opiskelijalle valmiuksia toimia työssään ja ongelmallisissa tilanteissa joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Vuorovaikutus ja viestintätaitojen kehittymiseksi koulutuksen tulee tuottaa opiskelijalle valmiuksia selviytyä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa työelämässä. Opiskelijan on saatava valmiudet selvitä neuvottelutilanteista ja käyttää suullista ja kirjallista viestintää sekä tietotekniikkaa erilaisissa vuorovaikutus ja viestintätilanteissa. 5

6 Yhteistyötaitojen kehittymiseksi koulutuksen tulee tuottaa opiskelijalle valmiudet toimia erilaisten ihmisten kanssa ja tiimin jäsenenä sekä olla joustava ihmissuhteissa ja ottaa huomioon toiset ihmiset. Hänen tulee osata tunnistaa omia ja toisten tunnetiloja ja ottaa niitä rakentavasti huomioon toiminnassaan. Eettisten ja esteettisten taitojen kehittymiseksi koulutuksen tulee tuottaa opiskelijalle sellaiset valmiudet, että hän osaa käsitellä ja ratkaista eettisiä ongelmia sekä tiedostaa omat arvonsa ja kulttuuriin pohjautuvia kauneusarvoja ja ottaa ne huomioon toiminnassaan. Hän osaa toimia vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja tehtyjen sopimusten mukaisesti. Hän osaa noudattaa työssään ammattietiikkaa, kuten asiakkaita koskevaa vaitiolovelvollisuutta, tietosuojaa ja kuluttajansuojasäädöksiä. 1.3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON JA KOULUTUSOHJELMIEN TAVOITTEET Liiketalouden perustutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneilla on oltava laaja alaiset valmiudet toimia kaikissa liiketaloudellista osaamista vaativissa yleistehtävissä, kuten asiakaspalvelussa ja toimistopalvelussa eri elinkeinoelämän toimialoilla. Tutkinnon suorittaneen tulee laaja alaisen yritystoiminnan ja hallinnon osaamisen ansiosta osata toimia erilaisissa ympäristöissä ja muuttuvissa oloissa. Hänellä on oltava yleistä liiketaloudellista osaamista, hyvät yhteistyö ja kommunikaatiotaidot, kielitaitoa ja tietoteknistä sekä talouden ja kannattavuuden osaamista. Hänen on osattava toimia joustavasti ja luovuutta käyttäen tilanteiden ja asiakkaiden vaatimalla tavalla. Hänen on osattava ottaa toiminnassaan huomioon keskeinen yritystoimintaan liittyvä lainsäädäntö ja kestävän kehityksen periaatteet ja osattava toimia niiden edellyttämällä tavalla. Lisäksi liiketalouden perustutkinnon suorittaneella on oltava valitsemansa koulutusohjelman ja muun valinnaisuuden perusteella sellainen työelämän vaatima ammattitaito, että hänellä on mahdollisuus työllistyä koulutusohjelman mukaisiin tehtäviin. Tutkinnon suorittaneella on oltava yritystoiminnassa tarvittavat perusvalmiudet toimimiseen ammatinharjoittajana kaupan ja hallinnon ammattitaitoa vaativassa tehtävässä. Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelman suorittaneen on osattava toimia asiakaspalvelun ja markkinoinnin tehtävissä. Hänen on osattava myydä asiakkaan tarpeita vastaavia tuotteita ja palveluja kannattavasti ja palvella asiakkaita. Hänen on osattava suunnitella ja johtaa pienen ja keskisuuren yrityksen myyntiä ja asiakaspalvelua. Hänen on osattava käyttää tehtävissään markkinointiviestintää, kuten mainontaa ja tiedottamista. 6

7 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON JA OPINTOJEN MUODOSTUMINEN 2.1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN Tutkinnon muodostumisesta on määrätty valtioneuvoston päätöksessä (VnP 213/1999), tutkinnon laajuudesta, koulutusohjelmista ja tutkintonimikkeistä opetusministeriön päätöksessä (5/011/1999), opintojen laajuudesta asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta (A 811/98, 2 ) ja opintojen hyväksilukemisesta ja opiskeluajasta laissa ammatillisesta koulutuksesta (L 630/98, 30, 31 ). 2.2 OPINTOJEN MUODOSTUMINEN LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 120 ov YHTEISET OPINNOT Lukio opinnot tai muut opinnot korvaavat yhteiset opinnot ylioppilastutkinnon suorittaneilla opiskelijoilla. 20 ov AMMATILLISET OPINNOT Opintoihin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov 90 ov TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT 40 OV Opintokokonaisuus 1 KOULUTUSOHJELMITTAIN ERIYTYVÄT AMMATILLISET OPINNOT 50 OV ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJEMA Pakolliset opinnot 40 ov Opintokokonaisuudet 2, 3 ja 4 Valinnaiset opinnot 10 ov Lukio opinnot tai muut opinnot korvaavat ammatilliset valinnaiset opinnot ylioppilastutkinnon suorittaneilla opiskelijoilla. VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Lukio opinnot tai muut opinnot korvaavat vapaasti valittavat opinnot ylioppilastutkinnon suorittaneilla opiskelijoilla. 10 ov Opintoihin sisältyy opinto ohjausta vähintään 1,5 ov ja opinnäytetyö vähintään 2 ov. Opintoviikko on 40 tuntia opiskelijan työtä. 7

8 2.2 OPINTOJEN MUODOSTUMINEN YHTEISTEN OPINTOJEN OPINTOKOKONAISUUDET Hyväksiluku ylioppilastutkinnosta tai ammattitutkinnosta pakolliset valinnaiset 1. Äidinkieli 4 ov 0 4 ov 2. Toinen kotimainen kieli 1 ov 0 4 ov 3. Vieras kieli 2 ov 0 4 ov 4. Matematiikka 3 ov 0 4 ov 5. Fysiikka ja kemia 2 ov 0 4 ov 6. Yhteiskunta, yritys ja työelämätieto 1 ov 0 4 ov 7. Liikunta ja terveystieto 2 ov 0 4 ov 8. Taide ja kulttuuri 1 ov 0 4 ov 9. Pakollisten opintojen valinnaiset lisäopinnot, ks. edellä kohdat Ympäristötieto 0 4 ov 11. Tieto ja viestintätekniikka 0 4 ov 12. Etiikka 0 4 ov 13. Kulttuurien tuntemus 0 4 ov 14. Psykologia 0 4 ov 15. Yritystoiminta 0 4 ov Yhteensä 16 ov 4 ov AMMATILLISET OPINTOKOKONAISUUDET 1. Liiketalous ja hallinto 40 ov 2. Asiakasmarkkinointi 20 ov 3. Markkinointiviestintä 10 ov 4. Markkinoinnin suunnittelu 10 ov 12. Muut valinnaiset opinnot, hyväksiluku yo tai ammattitutkinnosta 10 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Hyväksiluku ylioppilas tai ammattitutkinnosta Ks. luku 3.3 8

9 FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI, LIIKETALOUS JA KAUPPA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 ov ylioppilas tai ammattitutkintopohjainen koulutus KAIKILLE PAKOLLISET OPINNOT KOULUTUSOHJELMA TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN Liiketalous ja hallinto 40 ov KOULUTUSOHJELMA 40 ov Liiketoimintasuunnitelman teko 10 ov Asiakasmarkkinointi 20 ov Yrittäjyys ja yritystoiminta 3 ov Hyödyke tuotannosta myyntiin 2 ov Yrityksen kansainvälistyminen 2 ov Talousmatematiikka 1 ov Yritysjuridiikka 2 ov Asiakaspalvelun psykologia 1 ov Business English 1 ov Markkinoinnin haasteet 1 ov Yksilö työelämässä 2 ov Tilastomatematiikka 1 ov Asiakaspalvelu ja markkinointi 8 ov Kansantalous 2 ov Markkinoinnin perusteet 3 ov Kan jag hjälpa till? 1 ov Yrityksen toimintaympäristö 2 ov Customer Service 1 ov Tuotetuntemus 1 ov Spoken Business English 1 ov Affärsvenska 1 ov Käytännön asiakasmarkkinointi 9 ov Käytännön asiakaspalvelu 1 ov Taloushallinnon tehtävien hoito 12 ov Markkinointiviestintä 10 ov Kirjanpidon perusteet 4 ov Vuorovaikutusmarkkinointi 2 ov Kustannusten hallinta ja kannattavuus 3 ov Mainonta 3 ov Palkanlaskenta 1 ov Pienyrityksen mainostyöt 1 ov Tehoa tekstinkäsittelyyn 1 ov Käytännön markkinointiviestintä 4 ov Taloushallinnon tehtävien hoito 3 ov Toimistopalvelut 10 ov Markkinoinnin suunnittelu 10 ov Tietokoneen käyttötaito 3 ov Markkinoinnin suunnittelu 1 ov Tekstinkäsittely 2 ov Markkinointioikeus 2 ov Toimiston työt ja menetelmät 2 ov Rahoitus 1 ov Liike elämän kirjallinen viestintä 1 ov Markkinointitutkimus 2 ov Toimisto tuottaa ja palvelee 1 ov Markkinoinnin projektityöskentely 1 ov Opinto ohjaus 1 ov Opinnäytetyö 3 ov Ylioppilaspohjaisessa koulutuksessa hyväksiluetaan yhteiset opinnot 20 ov, ammatillisten opintojen valinnaiset opinnot 10 ov ja vapaasti valittavat opinnot 10 ov. 9

10 3 OPINTOJEN TAVOITTEET, KESKEISET SISÄLLÖT JA ARVIOINTI 3.1 YHTEISTEN OPINTOJEN TAVOITTEET, KESKEISET SISÄLLÖT JA AR VIOINTI 3.2 AMMATILLISTEN OPINTOJEN JA TYÖSSÄOPPIMISEN TAVOITTEET, KESKEISET SISÄLLÖT JA ARVIOINTI SEKÄ SUUNNITELMA AMMATTI OSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMISESTA JA ARVIOINNISTA Tässä opetussuunnitelman tutkintokohtaisessa osassa esitetään, miten opinnot tutkinnoittain ja opintokokonaisuuksittain järjestetään ja arvioidaan. Koulutuksen järjestäjän asettama toimielin hyväksyy/on hyväksynyt tutkintokohtaisen suunnitelman ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista opetushallituksen määräyksen mukaisesti (OPH M 32/011/2005 luku 6). Arviointisuunnitelman laadinnassa on hyödynnetty kansallisia ammattiosaamisen näyttöaineistoja. Näin varmistetaan, että ammattiosaamisen näytöt kattavat opintokokonaisuuksista keskeisen osaamisen. Toimielin hyväksyy tutkintokohtaisesti kuka tai ketkä päättävät ammattiosaamisen näytön arvioinnista, missä ammattiosaamisen näytöt toteutetaan ja miten ammattiosaamisen näytöt annetaan. Kullekin opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon kirjataan mm. työssäoppimispaikat ja ammattiosaamisen näyttöjen antamissuunnitelma. Ammattiosaamisen näyttöjen ja arvioinnin suhde Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista ovat osa opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelmaa. Tässä suunnitelmassa esitellään tutkintokohtaisesti koko opiskelijan arviointi (mm. lähtötason selvitys, opiskelijan oppimisprosessin seuranta, osaamisen ja oppimisen arviointi näytöillä ja muulla arvioinnilla). Suunnitelmassa on määritelty opintokokonaisuuksittain arvosanojen saamiseksi vaadittavat opintosuoritukset (M 32/011/2005 luku 6). Kaikissa ammatillisissa opintokokonaisuuksissa näytetään ydinsisällön osaaminen. Näytöllä on ratkaiseva merkitys arvosanan muodostumisessa. Pääsääntöisesti näytöt annetaan työelämässä esim. työssäoppimispaikoissa. Näyttöjen lisäksi käytetään muuta arviointia. Muu arviointi voi perustua esimerkiksi kokeisiin, projektitöihin, oppimistehtäviin, työpäiväkirjoihin, portfolioihin, opinnäytetöihin tai muihin kirjallisiin tehtäviin, joilla opiskelijan osaamista arvioidaan. Muu arviointi on esitetty opintojaksojen suoritustapojen kohdalla ja opettaja selvittää arviointiperusteet opintojakson alussa. Resurssien tarkoituksenmukaisen käytön kannalta samaa osaamista ei ole mielekästä arvioida useaan kertaan. Mikäli osaaminen on mahdollista luotettavasti arvioida ammattiosaamisen näytöillä, muusta arvioinnista voidaan luopua. Tämä pätee myös yhteisten opintojen arviointiin. Joissakin tapauksissa opinkokonaisuuden arvosana voi muodostua pelkän näytön perusteella. Edellytyksenä on, että ammattiosaamisen näyttö kattaa laajasti opintokokonaisuuden sisällön, ja näyttötilanne mahdollistaa luotettavan osaamisen arvioinnin. Päällekkäistä arviointia tulee karsia myös työssäoppimista arvioitaessa, jos työssäoppimisjakson aikana opittu osaaminen on mahdollista arvioida ammattiosaamisen näytössä. Säädökset ja määräykset edellyttävät, että työssäoppiminen on ohjattua ja arvioitua. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijaa ohjataan ja kannustetaan ja hänelle annetaan palautetta siitä, kuinka hän on oppinut ja 10

11 omaksunut työssäoppimisjakson tavoitteiksi asetetut asiat. Opiskelijan osaamisen arviointi ja arvosanan antamiseen liittyvät päätökset voidaan tehdä kuitenkin varsinaisella ammattiosaamisen näytöllä. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma tukee opiskelijaa opintojen etenemisessä, ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelussa ja suorittamisessa sekä ammattitaidon kehittymisessä. Yksilöllinen näyttö suunnitellaan niin, että opiskelijan vahvuudet ja tuen tarve otetaan huomioon tinkimättä kuitenkaan ammattitaitovaatimuksista. Liiketalouden ja kaupan alalla opiskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet, oppimistyylit tai vaikeudet voidaan huomioida työssäoppimispaikkaa valittaessa. Näyttöpaikaksi voidaan valita myös oppilaitos. Kaikkia opetussuunnitelman perusteiden mukaisia arvioinninkohteita ei arvioida kaikissa ammattiosaamisen näytöissä. Kussakin näytössä arvioitavina ovat ne kohteet, joista arvioija pystyy tekemään luotettavia havaintoja näyttöä seuraamalla. Näyttöjen ajoitussuunnitelma on tämän opetussuunnitelman liitteenä A Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot LIIKETALOUS JA HALLINTO, 40 OV Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelijan on osattava laatia pienen yrityksen liiketoimintasuunnitelma, jolloin hänen on ymmärrettävä yritystoiminnan ja yrittäjyyden merkitys yhteiskunnalle ja hahmotettava yritys kokonaisuutena sekä osana toimivaa kansantaloutta. Hänen on osattava toimia markkinoinnin (myynti, asiakaspalvelu), taloushallinnon ja toimistopalvelun perustehtävissä sekä yrityksessä että julkisen sektorin organisaatioissa. Hänen on osattava suhteuttaa oma työnsä osaksi yrityksen tai yhteisön perustoimintoja ja liiketoimintaprosessia. Opiskelijan tulee osata seurata talouden, kansantalouden ja toimialan kehitystä oman yritystoiminnan menestymisen kannalta. Opiskelijan tulee osata yhdistää oma toimintansa yrityksen logistiikkaprosessin etenemiseen aina ensimmäisestä asiakaskontaktista siihen, kun asiakkaan suoritus tulee kassaan. Opiskelijan on osattava toimia työsuhdetta koskevia normeja noudattaen, jolloin hänen on hahmotettava oma asemansa organisaatiossa sekä osattava henkilöstön työsuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Opiskelijan tulee osata toimia yrittäjämäisesti, taloudellisesti, oma aloitteisesti ja vastuuntuntoisesti sekä kehittää omaa työtään ja yhteistoimintaa työyhteisön jäsenten kanssa. Opiskelijan on osattava yrityksen eri toimintoihin liittyvä perussanasto toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä, jotta hän osaa esim. esitellä yritystään ja työtään, palvella ja myydä sekä käsitellä asiakirjoja. Opiskelijan tulee osata hoitaa erilaisia asiakaspalvelutehtäviä menestyksellisesti, jolloin hänen on hallittava markkinoinnin kokonaisuus ja tunnettava yrityksen ulkoiset ja sisäiset asiakkaat. Opiskelijan on osattava myydä ja neuvotella myynti ja ostotilanteissa. Hänen on osattava soveltaa tavaroita ja palveluja koskevia määräyksiä, esimerkiksi kuluttajasuojalakia, sekä osattava selvittää tuotteiden ominaisuuksia ja ympäristövaikutuksia. Hänen tulee osata toimia työssään ja kuluttajana tuotantoa, työllisyyttä ja kansantaloutta edistävästi. Hänen tulee osata asiakaspalvelutilanteissa tarvittavat laskutoimitukset. Opiskelijan on osattava seurata sijoittumisalansa kilpailutilannetta ja hyödyntää hankkimiaan tietoja markkinoinnissa. Hänen on osattava seurata EU maiden, Suomen lähialueiden tai muiden yhteistyömaiden yhteiskunnallista ja varsinkin taloudellista kehitystä ja ottaa huomioon ne työssään. Opiskelijan on osattava valita pienelle yritykselle sopiva yritysmuoto ja pystyttävä keskustelemaan asiantuntijan kanssa valinnasta esim. yrityksen perustamistilanteessa, jolloin hänen on 11

12 tunnettava eri yritysmuodot sekä niiden valintakriteerit. Hänen on osattava kytkeä talousasioiden suunnittelu ja seuranta yrityksen toimintaprosesseihin. Hänen on osattava käsitellä kuukausittain toistuvat tositteet tietotekniikkaa hyödyntäen ja laatia pienen yrityksen tilinpäätös poistot ja varaston muutos huomioiden. Opiskelijan tulee osata laskea kauppaliikkeen tavaralle arvonlisäverollinen hinta katetavoitteiden mukaisesti. Opiskelijan tulee osata hoitaa pienen yrityksen kotimaan laskutusta ja reskontraa. Opiskelijan tulee osata laskea pienen yrityksen palkat palkanlaskenta ohjelmaa käyttäen sekä usein esiintyvät laskenta ja tilitystehtävät, jolloin hänen on osattava soveltaa näihin tehtäviin liittyviä keskeisiä normeja ja säännöksiä. Opiskelijan tulee osata laatia pienen yrityksen tulos ja kassabudjetti ja sitä varten selvittää yrityksen rahanlähteet ja rahan käyttö. Lisäksi hänen on tunnettava yrityksen velkasuhteisiin ja saatavien perintään liittyvät yleiset periaatteet. Opiskelijan on osattava arvioida yrityksen verotettavan tulon vaikutus yrityksen omistajan verojen määrään. Opiskelijan on osattava käyttää toimistotekniikkaa ja työvälineohjelmia itsenäisesti. Hänen on osattava tuottaa ja muokata selkeitä, standardinmukaisia asiakirjoja ja toimia työssään sekä suullisesti että kirjallisesti hyvällä äidinkielellä. Opiskelijan tulee osata hoitaa sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden tarvitsema tiedonhankinta käyttämällä tietokantoja, tilastoja ja muita tietolähteitä. Hänen on osattava muokata, välittää sekä tallentaa ja arkistoida tietoa noudattamalla tietoturvaohjeita ja muita asiakirjoihin liittyviä oikeudellisia määräyksiä. Opiskelijan on osattava huolehtia työympäristönsä viihtyvyydestä ja ergonomiasta sekä toimia työkykyään edistävällä tavalla. Hänen on osattava toimia työssään ympäristövastuullisesti. Opiskelijan on työtehtävissään osattava arvioida ja kehittää omaa osaamistaan, työkäytäntöjään ja omaa työympäristöään ennakkoluulottomasti ja rohkeasti kehittääkseen ammattitaitoaan sekä pysyäkseen fyysisesti ja psyykkisesti työkykyisenä työn ja yhteiskunnan muuttuessa. Hänen on myös osattava toimia työyhteisöissä muiden kanssa työyhteisön tavoitteiden mukaisesti. Keskeiset sisällöt ovat liiketoimintasuunnitelman teko, asiakaspalvelu ja markkinointi, taloushallinnon tehtävien hoito sekä toimistopalvelut. 12

13 Forssan ammatti instituutti, Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUS JA HALLINTO 40 OV Näyttöjen toteutus ja arviointi A B Asiakaspalveluprosessi Liiketoimintasuunnitelmantekoprosessi Työssäoppimispaikalla suoritetun näytön arvioinnin lisäksi käytetään muita arviointitapoja opintojaksojen arvioinnissa. A Asiakaspalveluprosessi Tavoitteet ja sisältö Näyttöympäristö Opiskelija osaa hoitaa erilaisia asiakaspalvelutehtäviä menestyksellisesti sekä yrityksessä että julkisella sektorilla. Opiskelija hallitsee markkinoinnin kokonaisuuden ja osaa myydä ja neuvotella myynti ja ostotilanteissa. Hän tuntee markkinointiin ja myyntiin liittyvän lainsäädännön ja muut määräykset. Opiskelija osaa seurata yrityksen ja sen yksittäisten tuotteiden taloudellisuutta ja kannattavuutta ja osaa suorittaa hinnoittelun, alv:n laskemisen, katelaskennan, laskutuksen ja maksujärjestelyt. Opiskelija tuntee budjetoinnin perusteet ja yrityksen velkasuhteisiin ja saatavien perintään liittyvät yleiset periaatteet. Opiskelija osaa käyttää toimistotekniikkaa ja työvälineohjelmia itsenäisesti. Opiskelija osaa viestiä äidinkielellään suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija osaa käyttää toisen kotimaisen ja yhden vieraan kielen ammatillista perussanastoa. Opiskelija on vastuullinen työntekijä omassa työyhteisössään (työyhteisön viihtyvyys, ergonomia, ympäristövastuu ja oman työn arviointi ja kehittäminen). Opiskelijan näyttöympäristö voi olla mikä tahansa ympäristö, jossa on mahdollista tehdä liiketalouden ja hallinnon perustehtäviä. Näyttöympäristönä voi olla esimerkiksi myymälä, toimisto, varasto, kirjasto tai virasto. Näyttöympäristön tulee kuitenkin mahdollistaa sisäisen tai ulkoisen asiakkaan palvelun, toimimisen tuotteen tai palvelun logistiikkaprosessissa ja tarvittavien toimistotekniikka ja työvälineohjelmien käytön sekä, tuotettujen asiakirjojen arkistoinnin (osanäyttö A). Lisäksi ympäristön tulee mahdollistaa yrityksen osaston, tuotteen tai oman idean pohjalta liiketoimintasuunnitelman tekemisen. Liiketoimintasuunnitelmaprosessi tapahtuu Forssan ammattiinstituutissa ensimmäisenä opiskeluvuotena liitetoiminnan opintokokonaisuuden opintojen yhteydessä (osanäyttö B). Opiskelijan osanäyttö A tapahtuu usein ensimmäisen työssäoppimisjakson aikana (7 8 ov) yhdessä työssäoppimispaikassa. Näyttöä suunniteltaessa ympäristö on otettava huomioon. Myymälässä tai myyntityössä prosessi, jota arvioidaan, on useimmiten ulkoisen asiakkaan palvelua ja taloushallinnon osaaminen näytetään oppilaitoksessa muulla näytöllä. Toimistotyössä taas asiakaspalvelu voi olla sisäistä tai muutoin vähäisempää. Tällöin näyttö kohdistuu toimistotekniikan ja taloushallinnon asioiden hallintaan. 13

14 Näytön ar viointi Näyttö kohdistuu työssäoppimisen loppuvaiheessa työprosessiin. Opiskelija tutustuu työssään yrityksen asiakaspalveluun ja hänellä on saatavillaan kaikki tarvittava materiaali, laitteet ja lähdeaineisto (tuotekuvastot, hinnastot, lomakkeet, kassa ym. laitteet, hinnoitteluperiaatteet ja muu organisaation sisäinen ohjeistus). Toimiston asiakaspalveluprosessissa tarvittava materiaali vaihtelee lainsäädännöstä, yrityksen taloushallinnon aineistoista ja ohjeista tietojärjestelmien kuvaukseen. Lisäksi tarvitaan näyttöön liittyvä aiemmin syntynyt materiaali sekä lasku ja tietokoneet ja tietokoneohjelmat Näyttöä arvioivat opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja sekä opiskelija itse. Ammatillisen osaamisen kohteiden ja kriteereiden muodostama näyttöympäristö ja tarkasteluun valitut työprosessit yhdessä määrittävät ne menetelmät ja menettelytavat, joiden perusteella osaamista arvioidaan. Arviointikeskustelussa pohditaan, miten työn perustana oleva tiedon hallinta on saatu näkyviin ja kuinka osoitettu osaaminen on vastannut asetettuja tavoitteita. Arviointikeskusteluun osallistuvat opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija itse. Arviointi perustuu näyttöaineistossa esitettyjen arviointikohteiden ja kriteereiden mukaisesti. Kuusi arvioinnin kohdetta ovat: 1. Työtehtävän hallinta, 2. Työprosessin hallinta, 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta, 4. Työturvallisuuden hallinta, 5. Kaikilla aloilla yhteiset ydinosaamisen taidot (oppimistaidot, ongelmanratkaisutaidot, vuorovaikutus ja viestintätaidot, yhteistyötaidot, eettiset ja esteettiset taidot) sekä 6. Yhteiset painotukset (kansainvälisyys, kestävän kehityksen edistäminen, teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen, yrittäjyys, laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta, kuluttajaosaaminen, työsuojelusta ja terveydestä huolehtiminen.) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Opintokokonaisuuden arviointikriteerit kohteittain on esitetty Liiketalous ja hallinto 40 ov opintojaksokuvausten jälkeen. Näytön suunnittelussa valitaan työtehtävä, jossa voidaan käyttää tärkeimpiä/oleellisia kriteereitä. Opettajalla, opiskelijalla ja työpaikkaohjaajalla kriteerit ovat tiedossa koko työssäoppimisjakson ajan. Jakson lopulla (esim. yhden viikon ajan) tapahtuu työprosessin arviointi. Arviointi voi kohdistua myös yksittäisiin työtehtäviin, jotka osoittavat opiskelijan ammattiosaamista tai kerättyyn muuhun näyttöaineistoon ja keskusteluun. Liiketalous ja hallinto, 40 ov Näytön kuvaus Kansallisessa näyttöaineistossa: Näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen asiakaspalvelu ja markkinointi taloushallinnon tehtävien hoito toimistopalvelut liiketoimintasuunnitelman teko Opintokokonaisuuden keskeinen sisältö on asiakaspalvelu ja markkinointi, taloushallinnon tehtävien hoito, toimistopalvelut sekä liiketoimintasuunnitelman teko. Opintokokonaisuuden ydinprosessi on liiketoimintasuunnitelman tekoprosessi, joka sisältää erikseen näytettävän asiakaspalveluprosessin. Asiakaspalveluprosessissa on kolme osaa: asiakaspalveluun valmistautuminen, asiakaspalvelun myynti tai palvelutilanteet sekä kaupan/palvelutilanteen päättäminen 14

15 Ammattiosaamisen näyttö Asiakaspalveluun valmistautuessaan kauppaliikkeessä opiskelija huolehtii, että yrityksen tarjonnassa olevin tuotteita ja palveluita on saatavilla. Opiskelija hinnoittelee organisaation tavaroita tai palveluita katetavoitteen mukaisesti. Opiskelija perehtyy meneillään oleviin kampanjoihin ja mainontaan. Muussa ympäristössä esimerkiksi tilitoimistossa ja julkishallinnossa opiskelija valmistautuu asiakkaan kohtaamiseen tutustumalla asiakkaan aineistoihin sekä työpaikan organisaatioon ja palvelutarjontaan. Asiakaspalvelun myynti tai palvelutapahtuma kauppaliikkeessä opiskelija palvelee asiakasta myynti tai palvelutilanteessa. Tällöin opiskelija vastaanottaa asiakkaan, selvittää asiakkaan tarpeet, esittelee tuotteita/palveluita ja opastaa asiakasta, kertoo tarvittaessa erilaisista maksu ja rahoitusvaihtoehdoista. Muussa ympäristössä esimerkiksi tilitoimistossa opiskelija tekee sovittuja työtehtäviä asiakkaalle ja julkishallinnossa vastaanottaa, tuottaa ja luovuttaa todistuksia ja muita asiakirjoja. Kauppaa/palvelutilannetta päättäessään kauppaliikkeessä opiskelija myy tuotteen tai tarjoaa palvelun, sopii kaupan ehdoista esimerkiksi maksujärjestelyistä ja ottaa huomioon asiakasryhmän ja mahdolliset alennukset. Hän soveltaa tavaroita ja palveluita koskevia määräyksiä ja suosituksia ja kertoo niistä. Asiakaspalveluun valmistautuminen (esim. tuotteiden vastaanotto, hyllytys, hinnoittelu, kustannusarvion antaminen, asiakkaiden tietoihin ja materiaaleihin tutustuminen, oman organisaation tuotteisiin ja palveluihin tutustuminen, tietolähteisiin tutustuminen, palvelutilan estetiikasta huolehtiminen) Myynti /palvelukeskustelu (esim. tarvekartoitus, tuotteen/palvelun esittely ja tuottaminen, neuvontapalvelun antaminen, taloushallintopalvelun tuottaminen) Kaupan/palvelutilanteen päättäminen (esim. tuotteen/ palvelun luovutus, asiakirjojen laadinta, maksujen vastaanotto, tarkistetaan, että asiakas saanut palvelutilanteessa riittävät tiedot) B Liiketoimintasuunnitelmantekoprosessi Tavoitteet ja sisältö Näyttöympäristö Opiskelija osaa laatia pienen yrityksen liiketoimintasuunnitelman joko oman idean pohjalta tai todellisesta yrityksestä. Hän osaa arvioida liikeidean toimivuutta, jolloin hänen tulee hallita perustiedot kaikista yrityksen perustoiminnoista (taloushallinto, markkinointi, materiaalitoiminnot, henkilöstöasiat ja tiedonhallinta). Opiskelija osaa analysoida yritysympäristöä, resursseja, kilpailutilannetta ja voimavaroja. Hän osaa valita yritysmuodon ja perustella valintansa. Näyttö tehdään ja esitellään oppilaitoksessa. Tiedot liiketoimintasuunnitelman tekemiseksi kertyvät vuoden mittaan eri opintokokonaisuuksien opettamisen yhteydessä. Opiskelija tekee näytön oppilaitoksessa liiketoimintasuunnitelmatehtävänä tai vaihtoehtoisesti hän tekee näytön työssäoppimispaikastaan, jossa hän myös esittelee näyttötehtävänsä. Näytön kuvaus kansallisessa näyttöaineistossa Opiskelija kehittää pienen yrityksen tai esimerkiksi osaston, tuotteen tai palvelun, tuoteryhmän tai oman idean pohjalta liikeidean. Liikeideassa opiskelija mallintaa olemassa olevaa yritystä (esim. työssäoppimispaikkaa) tai kehittää uuden idean. Opiskelija arvioi liikeidean toimivuuden ja sille asetetut tavoitteet. Tällöin opiskelija käyttää hyväkseen aikaisemmissa tehtävissä saamaansa 15

16 kokemusta asiakasprosessista, tekee toimintaympäristö, resurssi ja kilpailutilanne analyysin, suunnittelee voimavarojen, kuten rahoituksen, henkilöstön, toimitilojen jne. käytön. Opiskelija laskee palkat ja ottaa huomioon henkilöstömenot kokonaisuudessaan tuotteen kannattavuuslaskelmaa varten. Opiskelija hinnoittelee tuotteet tai palvelut, tekee rahoitussuunnitelman, kassa ja tulosbudjetin sekä ennakoivan taseen. Opiskelija valitsee tarkoituksenmukaisen yritysmuodon, jolloin hän ottaa huomioon mm. verotuksen, vastuukysymykset ja byrokratian. Opiskelija käyttää toimistotekniikkaa ja tietolähteitä. Hän laatii liiketoimintasuunnitelman ja yrityksen perustamiseen tarvittavat asiakirjat. Asiakaspalveluprosessi ml. logistiikkaprosessi Liikeidea ja sen arviointi Talousprosessi: budjetti ja laskelmat Liiketoimintasuunnitelman laatiminen (asiakirjoineen) Tukiprosessit mm. toimistopalvelut Näyttöympäristö Näyttöympäristönä voi olla mikä tahansa organisaatio, jossa on mahdollista tehdä liiketalouden ja hallinnon perustehtäviä: myynti ja asiakaspalvelu, taloushallinto ja toimistopalvelut. Näyttöympäristönä voi olla esimerkiksi myymälä, toimisto, varasto, kirjasto tai virasto, jossa on mahdollista palvella sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita, toimia tuotteen tai palvelun logistiikkaprosessissa sekä käyttää toimistotekniikkaa ja työvälineohjelmia sekä tuottaa ja arkistoida asiakirjoja. Lisäksi ympäristön tulee tukea liiketoimintasuunnitelman laatimista siten, että opiskelija voi mallintaa työssäoppimispaikkansa liiketoimintaa tai kehittää oman ideansa pohjalta liiketoimintasuunnitelman. ATK TAIDOT Tavoitteet Opiskelija suoriutuu Tietokoneen käyttäjän A kortti tutkinnosta, jonka näytöt suoritetaan oppilaitoksessa. Näytöissä käytetään Tieken tehtäviä ja arviointikriteereitä. 16

17 ARVIOINTISUUNNITELMA Toteuttamis ja arviointitapa Osanäytöt: Liiketoimintasuunnitelmaprosessi Asiakaspalveluprosessi 1. opiskeluvuoden aikana Tietokoneen käyttäjän A kortti näytöt (Tieke) Tieken todistus Opintojaksot ja niiden sisältö Liiketoimintasuunnitelman teko 10 ov Toteutus työpaikalla/ oppilaitoksessa Arviointi näyttö / muu arviointi Yrittäjyys ja yritystoiminta 3 ov työpaikalla ja oppil. näyttö* ja muu arviointi Yrityksen kansainvälistyminen 2 ov oppilaitos muu arviointi Yritysjuridiikka 2 ov oppilaitos näyttö* ja muu arviointi Business English 1 ov oppilaitos muu arviointi Yksilö työelämässä 2 ov työpaikalla näyttö Asiakaspalvelu ja markkinointi 8 ov * sisältyy liiketoimintasuunnitelmaan Markkinoinnin perusteet 3 ov oppilaitos näyttö* muu arviointi Yrityksen toimintaympäristöt 2 ov työpaikalla ja oppil. näyttö* ja muu arviointi Tuotetuntemus 1 ov työpaikalla näyttö ja muu arviointi Affärssvenska 1 ov oppilaitos muu arviointi Käytännön asiakaspalvelu 1 ov työpaikalla näyttö Taloushallinnon tehtävien hoito 12 ov Kirjanpidon perusteet 4 ov oppilaitos muu arviointi Kustannusten hallinta ja kannattavuus 3 ov työpaikalla ja oppil. näyttö* muu arviointi Palkanlaskenta 1 ov oppilaitos muu arviointi Tehoa tekstinkäsittelyyn 1 ov oppilaitos muu arviointi Taloushallinnon tehtävät käytännössä 3 ov työpaikalla näyttö Toimistopalvelut 10 ov Tietokoneen käyttötaito 3 ov oppilaitos näyttö (atk ajokortti, Tieke) Tekstinkäsittely 2 ov oppilaitos muu arviointi, atk ajokortti Toimiston työt ja menetelmät 2 ov oppilaitos muu arviointi Liike elämän kirjallinen viestintä 1 ov oppilaitos muu arviointi Toimisto tuottaa ja palvelee 1 ov työpaikalla näyttö Opinto ohjaus 1 ov 17

18 Opintojaksokuvaukset: Liiketoimintasuunnitelman teko 10 ov Yrittäjyys ja yritystoiminta 3 ov Tavoitteet Sisältö Opetusmuodot Suoritustavat Opiskelija osaa yritystoimintaan liittyvät taloudelliset peruskäsitteet ja ymmärtää, miten yritys muodostuu sidosryhmistä ja miten se toimii. Opiskelija osaa materiaalitoiminnot. Opiskelija osaa tunnistaa yritystoimintaan liittyviä riskejä ja tietää, miten niitä voidaan vähentää. Opiskelija osaa työpsykologian keskeiset asiat. Opiskelija osaa keskeiset asiat työsuhteesta sekä toimimisesta työyhteisössä, johtamisesta ja henkilöstöhallinnosta. Opiskelija osaa perusasiat yritystoiminnan organisoinnista. Opiskelija asennoituu myönteisesti yrittäjyyteen ja sisäistää yrittäjyyden merkityksen omassa ja muiden toiminnassa. yritystoimintaan liittyvät taloudelliset käsitteet yrityksen materiaalitoiminnot yrityksen riskihallinta yrityksen henkilöstöasiat tiedonhankinta yritystoiminnassa jatkuviin muutoksiin sopeutuminen Suomen yrityskanta lähi ja etäopetus sekä harjoitukset aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen etätehtävien ja harjoitusten suoritus hyväksytysti ja kirjallinen koe Näyttö: liiketoimintasuunnitelman tekeminen Yrityksen kansainvälistyminen 2 ov Tavoitteet Sisältö Opetusmuodot Suoritustavat Opiskelija osaa perustiedot yrityksen kansainvälisestä kaupasta, kansainvälistymisvaiheista ja suomalaisen yrityksen yritystoiminnasta ulkomailla. kansainvälistymisen syyt kansainvälistymisen erilaiset vaiheet kansainvälinen yritystoiminta ulkomailla lähi ja etäopetus aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen etätehtävien suoritus, muut vaaditut tehtävät ja kirjallinen koe Yritysjuridiikka 2 ov Tavoitteet Sisältö Opiskelija osaa yritystoimintaan liittyvät keskeiset oikeudelliset säädökset. Opiskelija osaa tehdä erilaisia sopimuksia ja arvioida sopimuksiin liittyviä riskitekijöitä. Opiskelija osaa tehdä yritystoimintaan liittyviä, mielekkäitä oikeudellisia kysymyksiä ja etsiä niihin ratkaisua. OikeustoimiL KauppaL edustukseen liittyvät säännökset työlainsäädännön perusteet ympäristöoikeuden perusteet 18

19 Opetusmuodot Suoritustavat lähi ja etäopetus soveltavat harjoitukset aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen vaaditut harjoitukset, etätehtävien suoritus ja kirjallinen koe Näyttö: liiketoimintasuunnitelman tekeminen Business English 1 ov Tavoitteet Sisältö Opetusmuodot Suoritustavat Opiskelija oppii yritystoimintaan liittyvän keskeisen englanninkielisen sanaston ja oppii viestimään kansainvälisen liike elämän vaativissa tilanteissa. yritystoiminnan peruskäsitteet, perusliikekirjeet, Suomen tärkeimmät tuotantoaloihin, yrityksiin ja ulkomaankauppaan liittyvä sanasto lähiopetustunnit, suulliset ja kirjalliset harjoitukset aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, tehtävät ja koe Yksilö työelämässä työssäoppiminen 2 ov Tavoitteet Sisältö Opetusmuodot Suoritustavat Opiskelija osaa yrityssuunnittelun perusperiaatteet. Opiskelija osaa laatia pienen yrityksen liiketoimintasuunnitelman. Opiskelija osaa yritysmuotoihin liittyvän lainsäädännön perusteet. Opiskelija osaa selvittää yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat ja toimenpiteet. työntekijän velvollisuudet ja oikeudet työyhteisön jäsenenä toimiminen toimiminen työyhteisössä (yritys/valtion organisaatio/kunnan organisaatio/ yhdistys) Näyttö: toiminta työyhteisön jäsenenä työpaikalla Asiakaspalvelu ja markkinointi 8 ov Markkinoinnin perusteet 3 ov Tavoitteet Sisältö Opetusmuodot Suoritustavat Opiskelija osaa yrityksen liikeidean perusteella hahmottaa yrityksen asiakasryhmän, tutkia asiakasryhmänsä ostokäyttäytymistä sekä käyttää tuotetta, hintaa ja saatavuutta asiakasryhmänsä tarpeiden tyydyttämiseksi. Lisäksi opiskelija osaa käyttää markkinointiviestintää asiakasryhmänsä tavoittamiseksi. nykyaikainen markkinointi, yrityksen ympäristö, ostokäyttäytyminen, segmentointi, markkinoinnin kilpailukeinot ja markkinointiviestintä luennot, tiimityöskentely, harjoitukset, yritysvierailut aktiivinen lähiopetus, tiimityöskentely, kirjallinen koe Näyttö: liiketoimintasuunnitelman tekeminen 19

20 Tuotetuntemus 1 ov Tavoite Sisältö Opetusjärjestelyt Suoritustavat Opiskelija osaa tarkastella tuotekäsitettä asiakkaan näkökulmasta. Opiskelija tuntee tuotteen ominaisuuksia, valmistustapoja ja tuotteen elinkaaren. Opiskelija ymmärtää asiakaslähtöisen tuotekehityksen välttämättömyyden, tuntee laatujärjestelmät ja ymmärtää laadun ja ympäristönsuojelun merkityksen tuotteen markkinoinnissa. myyvä tuote, tuotekehitys, laatujärjestelmät, tuote ja ympäristö lähiopetus, etäopiskelu, harjoitukset, yhteistyö yritysten kanssa osallistuminen lähiopetukseen, etätehtävien ja harjoitusten suoritus, kirjallinen koe Näyttö: tuotteen/palvelun esittely ja tuottaminen, neuvontapalvelun antaminen Yrityksen toimintaympäristö 2 ov Tavoitteet Sisältö Opetusmuodot Opiskelija oppii tuntemaan yksilön, yrityksen ja yhteisön kannalta keskeiset paikalliset, alueelliset, kansalliset ja kansainväliset toimintaympäristöt. Hän ymmärtää, miten ne ovat kehittyneet, millaisia ne ovat nyt, miten ne vaikuttavat, miten niihin vaikutetaan ja miten ne muuttuvat jatkuvasti. Sen vuoksi opiskelijan tulee osata hankkia tietoa erilaisista lähteistä ja soveltaa sitä omassa työssään. toimintaympäristöt ja niiden muuttuminen Suomi toimintaympäristönä, EU ja Eurooppa toimintaympäristönä muu maailma toimintaympäristönä oppitunnit, selvitystehtävät Suoritustavat kirjalliset kokeet 50 %, selvitystehtävät 25 %, aktiivisuus ja kiinnostuneisuus 25 % Näyttö: liiketoimintasuunnitelman tekeminen Affärssvenska 1 ov Tavoitteet Sisältö Opetusmuodot Suoritustavat Opiskelija oppii yrityksen eri toimintoihin liittyvän perussanaston sekä suullisesti että kirjallisesti, jotta hän osaa esitellä yritystään, sen tuotteita, henkilökuntaa ja omaa työtään sekä palvella asiakkaita. Perussanasto yrityksestä: yritysmuodot, tuotteet, lajitelma, liikevaihto markkinat, markkinointi. Tavaran toimittamiseen liittyviä asiakirjoja. oppitunnit ja tehtävät aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, tehtävät ja koe Käytännön asiakaspalvelu työssäoppiminen 1 ov Tavoitteet Sisältö Opetusmuodot Suoritustavat Työssäoppimisjaksolla opiskelija sisäistää sen, että markkinointi ja asiakaspalvelu liittyvät yrityksen kokonaistoimintaan ja liikeidean toteuttamiseen. Opiskelija selviää yksinkertaisista asiakaspalvelutehtävistä myös ruotsin ja englannin kielellä. käytännön myynti ja asiakaspalvelutilanteisiin osallistuminen perehdyttäjien antaman ohjauksen mukaisesti opastusta työtehtävän toteuttamisympäristössä Näyttö: osaaminen myynti ja asiakaspalvelutilanteissa 20

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMA 120 ov

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma 120 ov hyväksytty kyha

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI, ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN SEKÄ TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMAT. Hyväksytty ohjausryhmän

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Ammatiisen perustutkinnon perusteet LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Määräys 20/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:26 Opetushaitus Määräykset ja ohjeet 2013:26 ISBN 978-952-13-5494-6 (nid.)

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU 1.8.2012 YLEISTÄ... 3 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON,

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 2 Rakennusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon valtakunnalliset

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP 1 (179) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2. TUTKINNON RAKENNE... 9 2.1 Tutkinnon yleinen rakenne... 9 2.2 Tutkinnon rakenne Salon seudun

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Porvoon kauppaoppilaitos Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö Määräys 34/011/2009 SISÄLTÖ 1.YLEISTÄ...

Lisätiedot