Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus."

Transkriptio

1 Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty ) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n toiminnassa, hallinnossa, varojenhoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, hankintalain sekä Rahaautomaattiyhdistyksen ja muiden rahoittajien antamien ohjeiden lisäksi tämän hallintosäännön määräyksiä. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry kuuluu Sosiaalialan työnantaja- ja toimialaliittoon ja noudattaa Sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta sekä siihen liittyvää erillistä lisäpöytäkirjaa. 2 Hallintosäännön tarkoitus Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n hallintosäännöllä säännellään liiton toimintaa, luottamushenkilöiden työskentelyä, taloushallintoa sekä henkilöstöasioita. 3 Hallintosäännön sisältö Hallintosääntö sisältää seuraavat säännöskokonaisuudet: 1. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n säännöt (liite 1) 2. Hallitus- ja taloussääntö (liite 2) 3. Toimintasääntö (liite 3) 4 Hallintosäännön muuttaminen Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. SÄÄNNÖT Liite 1 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Liiton kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alueena on koko maa.

2 2. Liiton tarkoitus Liiton tarkoituksena on toimia omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden aseman parantamiseksi ja tukemiseksi sekä kehittää omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluita ja tukitoimia toimintaalueellaan. 3. Liiton toimintamuodot Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto - tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden elinolojen ja elämänlaadun parantamiseksi - antaa lausuntoja viranomaisille - harjoittaa tiedotus-, valistus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa - harjoittaa ja edistää kokeilu- ja tutkimustoimintaa - antaa ohjausta ja neuvontaa omaishoitajille - pitää yhteyttä jäsenjärjestöihinsä - edustaa ja ohjaa jäseniään näitä koskevissa kysymyksissä - toimii jäsenjärjestöjen yhdyssiteenä ja tukena - tukee tutkimus- ja koulutustoimintaa - perustaa kerhoja ja ryhmiä sekä järjestää jäsenjärjestöille ja heidän jäsenilleen leirejä, lomia, matkoja sekä muuta virkistystoimintaa - on oikeutettu ylläpitämään tarvepalveluita tuottavia toimintayksiköitä sekä kokoontumistiloja - osallistuu alan kansainväliseen yhteistyöhön - on oikeutettu omistamaan osuuksia, osakkeita ja muita arvopapereita, hallitsemaan ja omistamaan kiinteistöjä, maa-alueita ja huoneistoja tuettavien tarpeita varten. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa majoitus- ja ravitsemistoimintaa, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan varainkeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä ja kampanjoita. 4. Jäsenet ja jäsenmaksut Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä alueelliset, rekisteröidyt omaishoitajayhdistykset. Henkilöt, jotka asuvat alueella, jolla ei ole omaishoitajayhdistystä ja jotka hyväksyvät liiton periaatteet ja sitoutuvat noudattamaan liiton päättävien elinten päätöksiä, liittyvät maantieteellisesti lähimpään omaishoitajayhdistykseen. Sen jälkeen kun näiden jäsenten asumalle alueelle on perustettu liiton varsinaiseksi jäseneksi hyväksytty omaishoitajayhdistys, heidät siirretään halutessaan tämän uuden yhdistyksen jäseneksi. Em. henkilöt eivät ole liiton jäseniä. Liiton kannatusjäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset, yhteisöt ja säätiöt. Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy anomuksesta liiton hallitus. Jäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan liiton kokouksessa. Liiton hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole maksanut jäsenmaksujaan kahtena perättäisenä vuotena tai joka menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella vahingoittaa liiton toimintaa. Erottamispäätöksestä voi jäsen valittaa liiton kokoukselle kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Asia on käsiteltävä ensimmäisessä mahdollisessa liiton sääntömääräisessä kokouksessa.

3 Varsinaisen jäsenen on suoritettava vuosittain jäsenmaksu. Jäsenmaksu määrätään erikseen omaishoitajayhdistyksille ja erikseen yhdistysten henkilöjäsenille ja kannatusjäsenille. Nämä maksut määrää liiton syyskokous seuraavaksi kalenterivuodeksi. Liitto perii jäsenmaksut sekä liiton että jäsenyhdistysten henkilöjäsenten osalta keskitetysti ja palauttaa jäsenyhdistyksille niille kuuluvan osuuden jälkikäteen. Kannatusjäsenen on vuosittain suoritettava kannatusjäsenmaksu, jonka suuruuden liiton syyskokous on määrännyt seuraavaksi kalenterivuodeksi. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 5. Hallintoelimet Liiton päätösvaltaa käyttää liiton kokous. Liittoa edustaa ja sen asioita hoitaa lainmukainen liiton hallitus. Liiton kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous. Kevätkokous pidetään kunakin vuonna maaliskuun-huhtikuun aikana ja syyskokous vastaavasti loka-marraskuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli liiton hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti liiton hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten, jolloin kokous on pidettävä kahdenkymmenen yhden (21) vuorokauden kuluessa asianmukaisen pyynnön esittämisestä lukien. Kokouskutsu on julkaistava Lähellä-lehdessä tai valtakunnallisessa lehdessä vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta tai lähetettävä kirjallisesti kullekin jäsenelle samassa ajassa. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Liiton kokouksessa on kullakin erääntyneen jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella omaishoitajayhdistysjäsenellä yksi (1) ääni kutakin alkavaa 50 jäsentä kohti 100 jäseneen saakka ja sen jälkeen kutakin alkavaa 100 jäsentä kohti, kuitenkin enintään 6 ääntä. Omaishoitajayhdistyksen edustajan on esitettävä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjanote edustusoikeudestaan. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Liiton hallituksen jäsenellä ja tilintarkastajilla on liiton kokouksessa puheoikeus. Liiton kokous voi sallia läsnäolo-oikeuden myös muille henkilöille. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta liiton kokouksissa. Aloiteoikeus on liiton jäsenellä ja liiton hallituksella. Kevätkokouksessa käsiteltäväksi haluttu aloite on jätettävä liiton hallitukselle tammikuun loppuun mennessä ja syyskokouksessa käsiteltäväksi haluttu aloite vastaavasti syyskuun loppuun mennessä. Kevätkokous

4 Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) liiton puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai joku muu hallituksen jäsen avaa kokouksen 2) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat, kaksi (2) kumpaakin 3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4) vahvistetaan kokouksen työjärjestys 5) käsitellään liiton toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta 6) käsitellään liiton tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 7) käsitellään muut mahdolliset hallituksen valmistelemat tai jäsenten sääntöjen mukaisesti esille tuomat asiat. Syyskokous Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) liiton hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai joku muu hallituksen jäsen avaa kokouksen 2) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat (2) ja ääntenlaskijat (2) 3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4) vahvistetaan kokouksen työjärjestys 5) hyväksytään liiton hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi 6) määrätään seuraavalta kalenterivuodelta perittävät liiton jäsenmaksujen suuruudet 7) hyväksytään liiton hallituksen laatima talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi 8) valitaan liiton hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, seuraavaksi kalenterivuodeksi 9) vahvistetaan hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä seuraavaksi kalenterivuodeksi 10) valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi erovuoroisten tilalle 11) valitaan kaksi(2) varsinaista tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat tarkistamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa 12) määrätään millä tavoin liiton kokouskutsut on julkaistava 13) käsitellään muut mahdolliset hallituksen valmistelemat ja jäsenten sääntöjen mukaisesti esille tuomat asiat. Ylimääräinen kokous Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu kokoon. Liiton hallitus Hallitus valitaan syyskokouksessa ja sen toimintakausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta. Liiton hallitukseen kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu liiton hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, ja syyskokouksen vahvistama määrä hallituksen varsinaisia jäseniä määrältään vähintään kuusi ja enintään 10. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Puolet

5 hallituksen jäsenistä on kerrallaan erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa sekä keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus voi määräajaksi tai erityistä tehtävää varten asettaa toimikuntia, joille se tarvittaessa vahvistaa ohjesäännön. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan lisäksi kolme sen jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Hallituksen tehtäviin kuuluu erityisesti: - johtaa liiton yleistä toimintaa lain, liiton sääntöjen ja liiton kokousten päätösten mukaisesti - valmistella liiton kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle - tehdä esityksiä liiton toiminnan kehittämiseksi - hyväksyä jäsenet liittoon ja pitää luetteloa jäsenistä - asettaa tarpeelliset toimikunnat - huolehtia ja vastata varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta - huolehtia ja vastata, että liitossa pidetään sellaista kirjanpitoa kuin laki ja hyvä tapa vaativat - ottaa ja erottaa liiton toimihenkilöt ja määrätä työehdot ja delegoida tämän tehtävän toteuttaminen valtuuttamalleen toimihenkilölle - pitää yhteyttä kotimaassa ja ulkomailla muihin alan järjestöihin. 6. Liiton nimen kirjoittaminen Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat kaksi yhdessä tai joku heistä yhdessä liiton toiminnanjohtajan tai hallituksen valitseman muun toimihenkilön kanssa. 7. Toiminta- ja tilikausi, tilintarkastus Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajalle kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on suoritettava tilien tarkastus ja annettava niistä lausuntonsa liiton hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 8. Sääntöjen muuttaminen Sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää liiton syyskokouksessa, jos sitä koskeva kirjallinen esitys on jätetty liiton hallitukselle ja vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. 9. Liiton purkaminen Liiton purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä liiton kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kolmekymmentä päivää ja siihen vaaditaan kussakin kokouksessa vähintään 5/6 enemmistö kokouksessa annetuista äänistä. Liiton

6 purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi käytetään sen varat viimeisen liiton kokouksen harkitsemalla tavalla omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hyväksi. 10. Muita määräyksiä Muutoin liiton toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä. HALLITUS- JA TALOUSSÄÄNTÖ Liite 2 HALLITUS JA HALLITUKSEN TEHTÄVÄT 1 Hallituksen tarkoitus Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n asioista vastaa ja sitä edustaa hallitus. Tarvittaessa hallitus delegoi päätösvaltaansa. 2 Hallituksen jäsenten vastuu Hallitus vastaa siitä, että liitossa toimitaan lakien ja sääntöjen mukaisesti ja että liiton kokousten päätökset pannaan toimeen. Hallitus vastaa yhdessä toiminnanjohtajan kanssa siitä, että tilinpäätös laaditaan kirjanpitolain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti ja, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot liiton toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Hallitus vastaa liiton toimeenpanevana elimenä liiton hallinnosta ja toiminnasta kokonaisuutena sekä valvoo toimintasuunnitelman toteuttamista talousarvion puitteissa. 3 Hallituksen tehtävät Hallitus valmistelee Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n toiminnan ja talouden strategista suunnittelua yhdessä toiminnanjohtajan sekä johtoryhmän kanssa ja huolehtii toiminnan strategisesta ohjauksesta. Hallitus valmistelee yhdessä toiminnanjohtajan kanssa seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen syyskuun loppuun mennessä syyskokoukselle esitettäväksi. Hallitus valmistelee pitkän aikavälin strategiset suunnitelmat ja seuraa niiden toteutumista. Hallitus hyväksyy tammikuun loppuun mennessä tarkennetun toimintasuunnitelman ja talousarvion kuluvalle vuodelle. Hallitus käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi. Hallitus linjaa Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n edustajien toimintaa yhteistyökumppanien hallinto- ja toimielimissä sekä yhteiskuntasuhteiden hoidon toimintaperiaatteet. Hallitus antaa yleisohjeet edustajien nimeämiseksi yhteistyökumppaneiden hallinto- ja toimielimiin sekä merkitsee tiedoksi toiminnanjohtajan nimeämät hekilöt. Hallitus päättää toiminnanjohtajan ja ylempien toimihenkilöiden (vativuusryhmät 4-6) palkkaamisesta ja työehdoista sekä antaa toiminnanjohtajalle valtuudet tehdä palkkauspäätökset muiden toimihenkilöiden osalta. Hallitus päättää Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n toimihenkilöorganisaation rakenteesta, henkilöstöpolitiikan periaatteista ja työntekijöiden luontaiseduista.

7 Hallitus päättää merkittävistä investoinneista, lainanotosta, takauksien ja vakuuksien myöntämisestä niiltä osin, kun niihin ei tarvita vuosikokouksen päätöstä. HALLITUKSEN TYÖSKENTELY 4 Työvaliokunta Liiton työvaliokunnan muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja toiminnanjohtaja. Työvaliokunta valmistelee hallitukselle merkittäviä ja laajakantoisia asioita sekä päättää kiireelliset päätöstä vaativat toimenpiteet hallituksen kokousten väliaikoina. Työvaliokunta päättää henkilöstökysymykset niiltä osin kuin niitä ei ole valtuutettu toiminnanjohtajalle ja tekee hallituksen päätettävissä olevista henkilöstökysymyksistä esityksen liiton hallitukselle. 5 Hallituksen kokoukset Hallituksen kokouksissa toimii esittelijänä toiminnanjohtaja tai hallituksen pyynnöstä muu toimihenkilö. Hallitus voi kutsua erikseen teknisen sihteerin ja henkilökunnan nimeämän edustajan, joilla on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Hallituksen kokoukset kutsutaan koolle kirjallisesti tai sähköisesti. Kutsu esityslistoineen lähetetään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. 6 Esteellisyys Hallituksen jäsen tai toimihenkilö ei saa osallistua hänen tai hänen intressiyhtiöidensä ja liiton välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn liiton hallintoelimissä. Hän ei myöskään saa ottaa osaa liiton ja muun tahon välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, jos hänellä on siitä odotettavana olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa liiton edun kanssa. 7 Hallituksen valmisteluelimet Hallitus voi asettaa toimintasuunnitelman ja strategian toteuttamiseksi tarpeelliset toimikunnat, ja ohjausryhmät, verkostot tai vastaavat valmisteluelimet. Ne toimivat hallituksen niille osoittamien tehtävien ja resurssien puitteissa. 8 Arviointi Hallitus suorittaa vuosittain omasta toiminnastaan itsearvioinnin. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITTELU 9 Toiminta- ja taloussuunnittelun tarkoitus Toiminta- ja taloussuunnittelun tarkoitus on tuottaa liitolle pidemmän aikavälin strateginen linjaus ja toimintatapa vahvistamaan ja edistämään liiton asemaa ja toimintatavoitteita. 10 Toiminnanjohtajan ja toimihenkilöiden talousvastuu Toiminnanjohtaja johtaa liiton henkilökuntaa ja kehittää liiton toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan ja vastaa yhdessä talouspäällikön kanssa liiton

8 toiminnan ja talouden toteutumisesta hyväksyttyjen suunnitelmien mukaan. Liiton tileihin on käyttöoikeus toiminnanjohtajalla ja puheenjohtajistolla. Puheenjohtajiston käyttöoikeus edellyttää, että kaksi käyttäjää toimii yhdessä. 11 Sopimusten laatiminen ja allekirjoitus Sopimukset on laadittava pääsääntöisesti kirjallisesti. Puheenjohtaja, varapuheenjohtajat tai toiminnanjohtaja kaksi yhdessä allekirjoittavat sääntöjen mukaisesti pitkäkestoiset ja merkittävät sopimukset. TULOT, MENOT JA VAROJEN HOITO 12 Rahaliikenne ja pankkitilien käyttö Maksuliikenne on hoidettava vähäisiä maksuja lukuun ottamatta pankkitilien välityksellä. Pankkitilien käyttöön liittyvistä yleisistä kysymyksistä sekä niiden avaamisesta ja lopettamisesta sekä tilien käyttövaltuuksista päättää liiton hallitus. Pankkiohjelmien käyttövaltuudet ovat talouspäälliköllä. Siirrettäessä rahoja kassasta pankkiin liiton tilille taikka tililtä nostettaessa on tositteena käytettävä pankin antamaa tositetta. Siirrettäessä varoja pankkitililtä toiselle on siirtotapahtumasta ilmettävä maksaja ja maksunsaaja sekä siirron syy. Käteiskassana on liiton toimiston kassa. Luotto- ja maksukorttien käyttöä koskevat periaattet hyväksyy liiton hallitus. 13 Palkan-, palkkioidenmaksu ja palkkakirjanpito Palkanlaskennan perusteet, niissä tapahtuvat muutokset ja muut palkkaukseen vaikuttavat tekijät on ilmoitettava laskentaa suorittavalle henkilölle kirjallisesti. Maksettavien palkkojen osalta tulee varmistua, että ne maksetaan voimassa olevien sopimusten ja tehtyjen päätösten mukaisesti. Palkat ja palkkiot maksetaan kuukausittain 15. päivänä. Käteismaksu on mahdollinen vain erityistapauksissa. Ennakkona maksetaan ainoastaan matkaennakkoa toimihenkilön sitä pyytäessä. Maksettaessa palkkioita liikkeen-tai ammatinharjoittajalle tulee selvittää Y-tunnus. 14 Hankinnat Merkittävät hankinnat, pitkäaikaiset yhteistyökumppanuudet ja projektihankinnat tapahtuvat ensisijaisesti tarjousten pohjalta ja ne suoritetaan liiton kannalta edullisimmalla ja tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Merkittävistä hankinnoista (yli euroa) pyydetään pääsääntöisesti 3 tarjousta. Hankinnoissa on huomioitava ehdottomasti rahoittajien mahdollisesti asettamat erilliset tarjouspyyntökäsittelyehdot. Hankinnoista on sisäinen toimintaohje. 15 Tarkastusmerkinnät Ennen menon maksamista lasku tai muu sen perusteena oleva asiakirja tulee tarkastaa ja siitä tulee näkyä tavaran tai työn suorituksen vastaanottaja sekä menon tarkastaja. Tarkastajana toimivat tilaaja ja hankintaluvan myöntäjä. Vastaanottajan ja tarkastajan sekä hyväksyjän tulee merkitä tositteeseen nimensä tai nimikirjaimensa.

9 16 Tulojen ja menojen hyväksyminen Menot ja tulot hyväksyy talouspäällikkö ( euroon saakka) tai toiminnanjohtaja ( euroon saakka). Hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai muu hallituksen nimeämä henkilö hyväksyy toiminnanjohtajan menot. Suurehkot hankinnat tai muut satunnaiset, poikkeuksellisen suuret menot, jotka poikkeavat talousarviosta, tulee etukäteen hyväksyttää hallituksella. Kirjanpidon muistiotositteet hyväksyy talouspäällikkö. 17 Saatavien perintä Perintä on järjestettävä siten, että tulojen kertymisestä varmistutaan ja perintä on tehokasta. Mahdollisesti syntyvät luottotappiot tulee kirjata hyvää kirjanpitotapaa noudattaen. KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS 18 Kirjanpidon järjestäminen Kirjanpito on järjestettävä ja hoidettava hyvän kirjanpitotavan mukaisesti siten kuin kirjanpitolaissa ja -asetuksessa on säädetty. Lisäksi on huomioitava Raha-automaattiyhdistyksen tai muiden rahoittajien antamat avustusten kirjaamisohjeet. 19 Järjestelmän kuvaus Kirjanpito tulee järjestää niin, että se vastaa toiminnan laatua ja laajuutta. Kirjanpitoa järjestettäessä tulee ottaa huomioon sisäisen valvonnan lähtökohdat. Kirjanpitojärjestelmän pohjana on kirjallisesti laadittu luettelo käytetyistä tileistä kirjausohjeineen. Tilikauden tulot ja menot tulee kirjata bruttomääräisinä omille tileilleen vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista tarpeellisia oikaisukirjauksia lukuun ottamatta. 20 Tositevaatimukset Kirjanpitokirjausten on perustuttava alkuperäisiin päivättyihin ja numeroituihin tositteisiin. Suoritetun maksun todentavan tositteen tulee olla, mikäli mahdollista, maksun saajan tai maksun välittäneen rahalaitoksen antama. Tositteesta tulee ilmetä myös maksunsaaja sekä maksunsuorittaja. Laskun tai tositteen ollessa poikkeuksellisesti jäljennös on siihen merkittävä miksi alkuperäiskappaletta ei ole voitu käyttää. Merkintä on päivättävä ja allekirjoitettava. Tositteesta on selvittävä, mitä on ostettu tai myyty tai mistä maksusta on kysymys ja myös tilitapahtuman ajankohta. Lisäksi tositteesta tulee selvitä miten meno liittyy liiton toimintaan. Siltä osin kun kirjanpito perustuu tiliotteisiin, tulee vastaavat tiedot ilmetä tiliotteesta tai sitä täydentävistä tositteista tai laskuista. 21 Tositteiden ja tietojen toimittaminen kirjanpitäjälle. Tositteet ja tiedot toimitetaan talouspäällikölle mahdollisimman pikaisesti. 22 Arkistoiminen

10 Kirjanpitoasiakirjojen arkistoinnissa noudatetaan kirjanpitolaissa ja kirjanpitoasetuksissa sekä arkistolaissa annettuja säädöksiä ja määräyksiä. 23 Tilinpäätös Tilikaudelta tulee laatia tilinpäätös sekä sääntöjen mukainen kertomus toiminnasta. Tilinpäätös käsittää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen. Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva liiton toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös tulee laatia suoriteperusteisena. Jos kirjanpitoa on joltakin osin tilikauden aikana hoidettu maksuperusteisesti, on se ennen laadittavia välintilinpäätöksiä ja varsinaista tilinpäätöstä täydennettävä ja oikaistava suoriteperusteiseksi. Tilinpäätös käsittää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen. Tilinpäätöstä varmentamaan on myös laadittava tilinpäätöserittelyt. Toimintakertomuksen lisäksi laaditaan toimintoja kuvaamaan ns. vuosikatsaus. 24 Tuloslaskelma Tuloslaskelma tulee laatia kirjanpitoasetuksen säännökset huomioon ottaen ryhmiteltynä siten, että kunkin toiminnanalan tulot ja menot ilmenevät tuloslaskelmasta tai tuloslaskelmien liitetiedoista. Tuloslaskelman tulee olla verrattavissa talousarvioon sekä edellisen vuoden tilinpäätökseen. Tuotot ja kulut tulee esittää bruttomääräisinä vain tarpeellisin oikaisuviennein korjattuna. Tulokseen vaikuttavat poikkeukselliset erät tulee selvittää taseen liitetiedoissa. 25 Tase Taseen tulee rakenteensa ja pääryhmittelynsä osalta noudattaa kirjanpitoasetuksen tasekaavaa. Tarvittaessa yksittäisistä tase-eristä voidaan käyttää asetuksen kaavasta poikkeavia nimityksiä. 26 Allekirjoitukset Tilinpäätöksen allekirjoittaa päätösvaltainen hallitus ja toiminnanjohtaja. Tilinpäätös tulee viipymättä allekirjoituksen jälkeen sitoa. RAPORTOINTI 27 Raportointi Taloushallinnon raportointijärjestelmän tarkoituksena on palveluperiaatteen mukaisesti tukea toiminnan ja talouden päätöksentekoa. 28 Valvonta Toteutuneen toiminnan ja talouden raportointi tapahtuu hallituksen kokousten yhteydessä. Raportointi sisältää myös olennaiset poikkeamat talousarviosta. Hallitus nimeää keskuudestaan vuosittain sisäiset tarkastajat, jotka seuraavat toiminnan taloudellisuutta ja tuloksellisuutta sekä tekevät aloitteita toiminnan kehittämiseksi. 29 Riskien hallinta Liitto tekee säännöllisesti riskikartoituksen ja sen perusteella hallitus päättää, mitkä vakuutettavissa olevat riskit suojataan vakuuttamalla ja kuinka kattavasti. Hallitus ja toiminnanjohtaja valmistelevat soveltuvat riskienhallintamenetelmät niiden riskien osalta, joita ei voi vakuuttaa tai vakuuteta. Riskienhallintamenetelmiä

11 ovat mm. riittävä maksuvalmius, kassaennusteen laadinta, vaarallisten työyhdistelmien määrittäminen, sisäinen valvonta, varahenkilö- ja työajanseurantajärjestelmät. ATK-ohjelmiin liittyvät riskit huomioidaan ja uusien ohjelmien tai palvelinten käyttöönotto päätetään työvaliokunnassa. TILINTARKASTUS 30 Tilintarkastajat Liitolla on tilintarkastuslain, yhdistyslain ja liiton omien sääntöjen edellyttämät kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa. Lisäksi hallitus nimeää vuosittain keskuudestaan sisäiset tarkastajat. Tilintarkastajilla on oikeus osallistua liiton kevät-ja syyskokouksiin. 31 Tilintarkastus Tilintarkastus sisältää liiton tilikauden kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastuksen. Tilintarkastajille on varattava tilaisuus toimittaa tilintarkastus siinä laajuudessa kuin nämä katsovat sen tarpeelliseksi ja heille on annettava selvitystä ja apua, jota he pyytävät. Allekirjoitettu tilinpäätös tulee luovuttaa tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava tilintarkastuskertomus liiton hallitukselle sääntöjen määräämässä ajassa. Jos tilintarkastajat antavat liiton hallitukselle tilintarkastuspöytäkirjan tai muistion, jossa he esittävät huomautuksia havaitsemistaan epäkohdista, on liiton hallituksella velvollisuus käsitellä pöytäkirja ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin viipymättä. ERINÄISET MÄÄRÄYKSET 32 Käyttöomaisuuden luettelointi Kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta ja käyttöoikeuksista on pidettävä luetteloa. 33 Kulukorvausten perusteet Hallituksen asettamien toimikuntien/työryhmien kokouksista maksetaan hallituksen vuosittain määrittämä palkkio. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot hyväksyy liiton syyskokous. Hallituksen jäsenten matka- ja majoituskorvauksista huolehtii liitto. Hallituksen jäsenille ei makseta päivärahoja. Liiton toimihenkilöiden matkakustannusten korvaamisessa sekä päivärahan maksamisessa noudatetaan työehtosopimusta ja valtion matkustussääntöä sekä verohallinnon ohjeita. 34 Erinäiset muut määräykset Hallitus voi antaa tätä hallitus- ja taloussääntöä täydentäviä muutoksia, ohjeita ja määräyksiä. TOIMINTASÄÄNTÖ Liite 3 HENKILÖSTÖ

12 1 Henkilöstöpolitiikka Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n hallitus päättää henkilöstöpolitiikan periaatteista. Lähtökohtana on henkilöstön osallistuminen, osaamisen monipuolinen käyttäminen ja kehittäminen, sekä hyvät esimies- ja alaistaidot. Toiminnanjohtaja on työnantajan edustaja ja koko henkilöstön esimies. Liiton johtoryhmään kuuluu toiminnanjohtajan lisäksi, talouspäällikkö, järjestöpäällikkö ja koulutus- ja kehittämispäällikkö, jotka toimivat organisaatiossa väliportaan esimiehinä tiimeissä. Henkilöstörakenne muodostuu johtoryhmästä ja hallintotiimistä, aluetiimistä ja koulutus- ja kehittämistiimistä. Toiminanjohtajalla voi olla johtoryhmän jäsenten lisäksi myös muita suoria alaisia. Kussakin tiimissä toimii toimihenkilöitä, joilla on erilliset toimenkuvat. 2 Tehtävien perustaminen, täyttäminen ja eron myöntäminen Hallitus perustaa ja lakkauttaa tarvittavat tehtävät. Hallitus valitsee toiminnanjohtajan sekä toiminnanjohtajan esittelystä ylemmät toimihenkilöt (vaativuusryhmä 4-6). Hallitus antaa toiminnanjohtajalle valtuudet muiden toimihenkilöiden palkkaamiseksi. Eron myöntämisestä ja irtisanomisesta päättää ylempien toimihenkilöiden osalta hallitus ja muiden toiminnanjohtaja. 3 Henkilöstön palkkauksen määrittely Henkilöstön palkkauksessa noudatetaan Sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta. Toiminnanjohtajan ja ylempien toimihenkilöiden palkkauksen muutoksista päättää hallitus muilta osin kuin työehtosopimukseen liittyvien korotusten osalta. Muista palkantarkistuksista päättää työvaliokunta. HENKILÖSTÖN TOIMENKUVAT 4 Työsopimus ja toimenkuvat Työsopimuksen laadinnan yhteydessä määritellään kunkin toimihenkilön keskeiset työtehtävät ja asema organisaatiossa. Työsopimusta tarkistetaan tarpeen mukaan yhteistyössä työntekijän kanssa. Toimihenkilöiden toimenkuvat on määritelty erillisessä liitteessä. Ne hyväksyy johtoryhmän esityksestä toiminnanjohtaja. 5 Toiminnanjohtajan keskeisimmät tehtävät Toiminnanjohtaja työnantajan edustajana johtaa ja kehittää liiton toimintaa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan ja vastaa liiton toiminnan ja talouden toteutumisesta hyväksyttyjen suunnitelmien mukaan. Toiminnanjohtaja toimii hallituksen ja työvaliokunnan esittelijänä ja päätösten toimeenpanijana, milloin erikseen muuta ei ole sovittu. Toiminnanjohtaja toimii liiton henkilöstön esimiehenä, käy vuosittain kehityskeskustelut suorien alaistensa kanssa ja kokoaa johtoryhmässä tiimiesimiesten esittämät keskeiset kehittämistarpeet. Toiminnanjohtaja vastaa hyvistä työolosuhteista. Toiminnanjohtaja vastaa yhdessä hallituksen kanssa yhteistoiminnasta tärkeiden sidosryhmien ja yhteistyökumppanien kanssa. Toiminnanjohtaja toimii asiantuntijana erilaisissa valtionhallinnon ja muissa neuvotteluryhmissä.

13 Toiminnanjohtaja nimittää liiton edustajat valtakunnallisten yhteistyökumppanien hallintoja toimielimiin hallituksen yleisohjeiden mukaan ja saattaa valinnat hallitukselle tiedoksi. Toiminnanjohtaja antaa yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa lausuntoja ja kannanottoja liiton toimintaan ja omaishoitoon kuuluvissa asioissa ja vastaa liiton viestinnästä. Toiminnanjohtajan esimiehenä toimii hallitus ja kokousten väliaikoina hallituksen puheenjohtaja. Toiminnanjohtajan ollessa estyneenä hoitamasta tehtäviään sijaisena toimii järjestöpäällikkö ja talousasioissa talouspäällikkö. 6 Henkilöstön työskentely Liitossa on käytössä erillinen ohjeisto henkilöstökäytännöistä.

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry,. Liiton kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alueena

Lisätiedot

OMAISHOITAJALIITON SÄÄNNÖT

OMAISHOITAJALIITON SÄÄNNÖT OMAISHOITAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Omaishoitajaliitto ry, Närståendevårdarnas förbund rf, Carers

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Varsinaisia jäseniä ovat omaishoitajat ja muut yksityiset henkilöt jotka hyväksyvät yhdistyksen

Varsinaisia jäseniä ovat omaishoitajat ja muut yksityiset henkilöt jotka hyväksyvät yhdistyksen OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Oulun seudun omaishoitajat ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistys on paikallisyhdistys valtakunnallisessa

Lisätiedot

OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY SÄÄNNÖT

OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY SÄÄNNÖT OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistys on paikallisyhdistys

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry.

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kotka ja toiminta-alueena Kotka lähiympäristöineen.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY 1 SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki ja sen

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY 1 ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Seinäjoen

Lisätiedot

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säädöksiin Säätiön hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Adoptioperheet ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen,

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Kouvolan seudun Muisti ry. Säännöt

Kouvolan seudun Muisti ry. Säännöt 1 Kouvolan seudun Muisti ry Säännöt 2 Yhdistyksen syyskokous on vahvistanut säännöt kokouksessaan 21.11.2012, rekisteröity PRH:ssa 29.7.2013. Kouvolan seudun Muisti ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Forssan Seudun MUISTI ry ja yhdistyksen kotipaikka on Forssa ja toimialueena Forssan Seudun kaupungit ja kunnat

Yhdistyksen nimi on Forssan Seudun MUISTI ry ja yhdistyksen kotipaikka on Forssa ja toimialueena Forssan Seudun kaupungit ja kunnat FORSSAN SEUDUN MUISTI R.Y. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Forssan Seudun MUISTI ry ja yhdistyksen kotipaikka on Forssa ja toimialueena Forssan Seudun kaupungit ja kunnat 2

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka

TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Pöytyän kunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on Tourulan

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jakkukylän kyläyhdistys ry ja sen toimipaikka on Iin kunta. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Yhdistyksen tarkoituksena on: o valvoa

Lisätiedot

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 1 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n Säännöt 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 2 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Varkauden

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry, lyhennettynä KSSY. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja sen toiminta-alue

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro-tukipiste, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

Monika-Naiset liitto ry Säännöt

Monika-Naiset liitto ry Säännöt Monika-Naiset liitto ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Monika-Naiset liitto ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on koko maa. Yhdistyksen englanninkielinen nimi

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi. Synop ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Synop ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on 1. toimia Helsingin yliopiston meteorologian

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Autism- och Aspergerföreningen i Västra-Nyland rf SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Autism- och Aspergerföreningen i Västra-Nyland rf SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Autism- och Aspergerföreningen i Västra-Nyland rf SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys

Lisätiedot

A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus hyväksyy johto- ja taloussäännön yhdistyksen sääntöjen 7 perusteella.

A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus hyväksyy johto- ja taloussäännön yhdistyksen sääntöjen 7 perusteella. 1 A-Kiltojen Liitto ry JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ (hyväksytty A-Kiltojen Liiton hallituksessa 24.10.2014) YLEISTÄ 1 Johto- ja taloussääntö A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus hyväksyy johto- ja taloussäännön yhdistyksen

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Stansvikin kyläyhdistys ry:n

Stansvikin kyläyhdistys ry:n Stansvikin kyläyhdistys ry:n SÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt 14.12.2016, rekisterinumero 194.862 Yhdistyksen nimi ja kotikunta Stansvikin kyläyhdistys ry, kotikunta Helsinki Tarkoitus

Lisätiedot

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY 1 (5) SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt Lakeuden Tokoilijat ry yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Rekisterinumero 197.136 Alkuperäisten, vuoden 2007 sääntöjen muutos hyväksytty PRH:ssa vuonna 2014. Tärkeimmät muutokset koskivat kannatusjäsenyyttä, nimenkirjoitusoikeuden

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry

Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Espoon Soutajat ry - Esbo Roddare rf, kotipaikka on Espoo ja viralliset kielet suomi ja ruotsi. Rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

Tukiyhdistyksen mallisäännöt

Tukiyhdistyksen mallisäännöt Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PRH on antanut päätöksen ennakkotarkastuksen suorittamisesta 13.03.2007 Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki. AVITA - AUDIOVISUAALINEN TOIMIALA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 15.12.2015 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Ahlaisten Kyläyhdistys ry:n säännöt

Ahlaisten Kyläyhdistys ry:n säännöt Ahlaisten Kyläyhdistys ry 1 Ahlaisten Kyläyhdistys ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Ahlaisten Kyläyhdistys ry ja kotipaikka on Pori. Yhdistyksen toimialue on Ahlaisten Alakylän ja

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 12.3.2012 1(5) Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry ja sen kotipaikka on Masku 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Pienoisvenekerho

Lisätiedot

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt:

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt: KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää monikielistä viestintää, monikulttuurista vuorovaikutusta ja niihin sisältyvää teknillistä sisällönhallintaa

Lisätiedot

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hirsitaloteollisuus r.y. ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS OULUN LYSEOLLA 12.3.2007 klo 18 Puheenjohtajana Aarne Jaakola Sihteerinä Esa Moilanen Läsnä 20 jäsentä. 1 Oulun Numismaattisen kerhon varapuheenjohtaja Juhani Paitsola avasi kokouksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUB S.E.C RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistys on alihankintayritysten

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

Pirkanmaan CP-yhdistys ry

Pirkanmaan CP-yhdistys ry Pirkanmaan CP-yhdistys ry SÄÄNNOT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan CP-yhdistys ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja sen toimialueena on Pirkanmaa. 2 TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Reumayhdistys ja kotipaikka Hyvinkään kaupunki. 2 Tarkoitus

1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Reumayhdistys ja kotipaikka Hyvinkään kaupunki. 2 Tarkoitus HYVINKÄÄN REUMAYHDISTYS R.Y. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Reumayhdistys ja kotipaikka Hyvinkään kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä reumasairauksien ja

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry ( )

Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry ( ) Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry SÄÄNNÖT (1.11.2005) 27.9.2013 Nimi, kotipaikka ja toimialue Tarkoitus ja toiminta 1 Yhdistyksen nimi on Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot