Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus."

Transkriptio

1 Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty ) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n toiminnassa, hallinnossa, varojenhoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, hankintalain sekä Rahaautomaattiyhdistyksen ja muiden rahoittajien antamien ohjeiden lisäksi tämän hallintosäännön määräyksiä. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry kuuluu Sosiaalialan työnantaja- ja toimialaliittoon ja noudattaa Sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta sekä siihen liittyvää erillistä lisäpöytäkirjaa. 2 Hallintosäännön tarkoitus Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n hallintosäännöllä säännellään liiton toimintaa, luottamushenkilöiden työskentelyä, taloushallintoa sekä henkilöstöasioita. 3 Hallintosäännön sisältö Hallintosääntö sisältää seuraavat säännöskokonaisuudet: 1. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n säännöt (liite 1) 2. Hallitus- ja taloussääntö (liite 2) 3. Toimintasääntö (liite 3) 4 Hallintosäännön muuttaminen Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. SÄÄNNÖT Liite 1 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Liiton kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alueena on koko maa.

2 2. Liiton tarkoitus Liiton tarkoituksena on toimia omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden aseman parantamiseksi ja tukemiseksi sekä kehittää omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluita ja tukitoimia toimintaalueellaan. 3. Liiton toimintamuodot Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto - tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden elinolojen ja elämänlaadun parantamiseksi - antaa lausuntoja viranomaisille - harjoittaa tiedotus-, valistus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa - harjoittaa ja edistää kokeilu- ja tutkimustoimintaa - antaa ohjausta ja neuvontaa omaishoitajille - pitää yhteyttä jäsenjärjestöihinsä - edustaa ja ohjaa jäseniään näitä koskevissa kysymyksissä - toimii jäsenjärjestöjen yhdyssiteenä ja tukena - tukee tutkimus- ja koulutustoimintaa - perustaa kerhoja ja ryhmiä sekä järjestää jäsenjärjestöille ja heidän jäsenilleen leirejä, lomia, matkoja sekä muuta virkistystoimintaa - on oikeutettu ylläpitämään tarvepalveluita tuottavia toimintayksiköitä sekä kokoontumistiloja - osallistuu alan kansainväliseen yhteistyöhön - on oikeutettu omistamaan osuuksia, osakkeita ja muita arvopapereita, hallitsemaan ja omistamaan kiinteistöjä, maa-alueita ja huoneistoja tuettavien tarpeita varten. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa majoitus- ja ravitsemistoimintaa, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan varainkeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä ja kampanjoita. 4. Jäsenet ja jäsenmaksut Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä alueelliset, rekisteröidyt omaishoitajayhdistykset. Henkilöt, jotka asuvat alueella, jolla ei ole omaishoitajayhdistystä ja jotka hyväksyvät liiton periaatteet ja sitoutuvat noudattamaan liiton päättävien elinten päätöksiä, liittyvät maantieteellisesti lähimpään omaishoitajayhdistykseen. Sen jälkeen kun näiden jäsenten asumalle alueelle on perustettu liiton varsinaiseksi jäseneksi hyväksytty omaishoitajayhdistys, heidät siirretään halutessaan tämän uuden yhdistyksen jäseneksi. Em. henkilöt eivät ole liiton jäseniä. Liiton kannatusjäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset, yhteisöt ja säätiöt. Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy anomuksesta liiton hallitus. Jäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan liiton kokouksessa. Liiton hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole maksanut jäsenmaksujaan kahtena perättäisenä vuotena tai joka menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella vahingoittaa liiton toimintaa. Erottamispäätöksestä voi jäsen valittaa liiton kokoukselle kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Asia on käsiteltävä ensimmäisessä mahdollisessa liiton sääntömääräisessä kokouksessa.

3 Varsinaisen jäsenen on suoritettava vuosittain jäsenmaksu. Jäsenmaksu määrätään erikseen omaishoitajayhdistyksille ja erikseen yhdistysten henkilöjäsenille ja kannatusjäsenille. Nämä maksut määrää liiton syyskokous seuraavaksi kalenterivuodeksi. Liitto perii jäsenmaksut sekä liiton että jäsenyhdistysten henkilöjäsenten osalta keskitetysti ja palauttaa jäsenyhdistyksille niille kuuluvan osuuden jälkikäteen. Kannatusjäsenen on vuosittain suoritettava kannatusjäsenmaksu, jonka suuruuden liiton syyskokous on määrännyt seuraavaksi kalenterivuodeksi. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 5. Hallintoelimet Liiton päätösvaltaa käyttää liiton kokous. Liittoa edustaa ja sen asioita hoitaa lainmukainen liiton hallitus. Liiton kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous. Kevätkokous pidetään kunakin vuonna maaliskuun-huhtikuun aikana ja syyskokous vastaavasti loka-marraskuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli liiton hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti liiton hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten, jolloin kokous on pidettävä kahdenkymmenen yhden (21) vuorokauden kuluessa asianmukaisen pyynnön esittämisestä lukien. Kokouskutsu on julkaistava Lähellä-lehdessä tai valtakunnallisessa lehdessä vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta tai lähetettävä kirjallisesti kullekin jäsenelle samassa ajassa. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Liiton kokouksessa on kullakin erääntyneen jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella omaishoitajayhdistysjäsenellä yksi (1) ääni kutakin alkavaa 50 jäsentä kohti 100 jäseneen saakka ja sen jälkeen kutakin alkavaa 100 jäsentä kohti, kuitenkin enintään 6 ääntä. Omaishoitajayhdistyksen edustajan on esitettävä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjanote edustusoikeudestaan. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Liiton hallituksen jäsenellä ja tilintarkastajilla on liiton kokouksessa puheoikeus. Liiton kokous voi sallia läsnäolo-oikeuden myös muille henkilöille. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta liiton kokouksissa. Aloiteoikeus on liiton jäsenellä ja liiton hallituksella. Kevätkokouksessa käsiteltäväksi haluttu aloite on jätettävä liiton hallitukselle tammikuun loppuun mennessä ja syyskokouksessa käsiteltäväksi haluttu aloite vastaavasti syyskuun loppuun mennessä. Kevätkokous

4 Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) liiton puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai joku muu hallituksen jäsen avaa kokouksen 2) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat, kaksi (2) kumpaakin 3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4) vahvistetaan kokouksen työjärjestys 5) käsitellään liiton toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta 6) käsitellään liiton tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 7) käsitellään muut mahdolliset hallituksen valmistelemat tai jäsenten sääntöjen mukaisesti esille tuomat asiat. Syyskokous Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) liiton hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai joku muu hallituksen jäsen avaa kokouksen 2) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat (2) ja ääntenlaskijat (2) 3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4) vahvistetaan kokouksen työjärjestys 5) hyväksytään liiton hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi 6) määrätään seuraavalta kalenterivuodelta perittävät liiton jäsenmaksujen suuruudet 7) hyväksytään liiton hallituksen laatima talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi 8) valitaan liiton hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, seuraavaksi kalenterivuodeksi 9) vahvistetaan hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä seuraavaksi kalenterivuodeksi 10) valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi erovuoroisten tilalle 11) valitaan kaksi(2) varsinaista tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat tarkistamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa 12) määrätään millä tavoin liiton kokouskutsut on julkaistava 13) käsitellään muut mahdolliset hallituksen valmistelemat ja jäsenten sääntöjen mukaisesti esille tuomat asiat. Ylimääräinen kokous Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu kokoon. Liiton hallitus Hallitus valitaan syyskokouksessa ja sen toimintakausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta. Liiton hallitukseen kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu liiton hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, ja syyskokouksen vahvistama määrä hallituksen varsinaisia jäseniä määrältään vähintään kuusi ja enintään 10. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Puolet

5 hallituksen jäsenistä on kerrallaan erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa sekä keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus voi määräajaksi tai erityistä tehtävää varten asettaa toimikuntia, joille se tarvittaessa vahvistaa ohjesäännön. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan lisäksi kolme sen jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Hallituksen tehtäviin kuuluu erityisesti: - johtaa liiton yleistä toimintaa lain, liiton sääntöjen ja liiton kokousten päätösten mukaisesti - valmistella liiton kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle - tehdä esityksiä liiton toiminnan kehittämiseksi - hyväksyä jäsenet liittoon ja pitää luetteloa jäsenistä - asettaa tarpeelliset toimikunnat - huolehtia ja vastata varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta - huolehtia ja vastata, että liitossa pidetään sellaista kirjanpitoa kuin laki ja hyvä tapa vaativat - ottaa ja erottaa liiton toimihenkilöt ja määrätä työehdot ja delegoida tämän tehtävän toteuttaminen valtuuttamalleen toimihenkilölle - pitää yhteyttä kotimaassa ja ulkomailla muihin alan järjestöihin. 6. Liiton nimen kirjoittaminen Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat kaksi yhdessä tai joku heistä yhdessä liiton toiminnanjohtajan tai hallituksen valitseman muun toimihenkilön kanssa. 7. Toiminta- ja tilikausi, tilintarkastus Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajalle kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on suoritettava tilien tarkastus ja annettava niistä lausuntonsa liiton hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 8. Sääntöjen muuttaminen Sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää liiton syyskokouksessa, jos sitä koskeva kirjallinen esitys on jätetty liiton hallitukselle ja vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. 9. Liiton purkaminen Liiton purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä liiton kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kolmekymmentä päivää ja siihen vaaditaan kussakin kokouksessa vähintään 5/6 enemmistö kokouksessa annetuista äänistä. Liiton

6 purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi käytetään sen varat viimeisen liiton kokouksen harkitsemalla tavalla omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hyväksi. 10. Muita määräyksiä Muutoin liiton toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä. HALLITUS- JA TALOUSSÄÄNTÖ Liite 2 HALLITUS JA HALLITUKSEN TEHTÄVÄT 1 Hallituksen tarkoitus Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n asioista vastaa ja sitä edustaa hallitus. Tarvittaessa hallitus delegoi päätösvaltaansa. 2 Hallituksen jäsenten vastuu Hallitus vastaa siitä, että liitossa toimitaan lakien ja sääntöjen mukaisesti ja että liiton kokousten päätökset pannaan toimeen. Hallitus vastaa yhdessä toiminnanjohtajan kanssa siitä, että tilinpäätös laaditaan kirjanpitolain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti ja, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot liiton toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Hallitus vastaa liiton toimeenpanevana elimenä liiton hallinnosta ja toiminnasta kokonaisuutena sekä valvoo toimintasuunnitelman toteuttamista talousarvion puitteissa. 3 Hallituksen tehtävät Hallitus valmistelee Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n toiminnan ja talouden strategista suunnittelua yhdessä toiminnanjohtajan sekä johtoryhmän kanssa ja huolehtii toiminnan strategisesta ohjauksesta. Hallitus valmistelee yhdessä toiminnanjohtajan kanssa seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen syyskuun loppuun mennessä syyskokoukselle esitettäväksi. Hallitus valmistelee pitkän aikavälin strategiset suunnitelmat ja seuraa niiden toteutumista. Hallitus hyväksyy tammikuun loppuun mennessä tarkennetun toimintasuunnitelman ja talousarvion kuluvalle vuodelle. Hallitus käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi. Hallitus linjaa Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n edustajien toimintaa yhteistyökumppanien hallinto- ja toimielimissä sekä yhteiskuntasuhteiden hoidon toimintaperiaatteet. Hallitus antaa yleisohjeet edustajien nimeämiseksi yhteistyökumppaneiden hallinto- ja toimielimiin sekä merkitsee tiedoksi toiminnanjohtajan nimeämät hekilöt. Hallitus päättää toiminnanjohtajan ja ylempien toimihenkilöiden (vativuusryhmät 4-6) palkkaamisesta ja työehdoista sekä antaa toiminnanjohtajalle valtuudet tehdä palkkauspäätökset muiden toimihenkilöiden osalta. Hallitus päättää Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n toimihenkilöorganisaation rakenteesta, henkilöstöpolitiikan periaatteista ja työntekijöiden luontaiseduista.

7 Hallitus päättää merkittävistä investoinneista, lainanotosta, takauksien ja vakuuksien myöntämisestä niiltä osin, kun niihin ei tarvita vuosikokouksen päätöstä. HALLITUKSEN TYÖSKENTELY 4 Työvaliokunta Liiton työvaliokunnan muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja toiminnanjohtaja. Työvaliokunta valmistelee hallitukselle merkittäviä ja laajakantoisia asioita sekä päättää kiireelliset päätöstä vaativat toimenpiteet hallituksen kokousten väliaikoina. Työvaliokunta päättää henkilöstökysymykset niiltä osin kuin niitä ei ole valtuutettu toiminnanjohtajalle ja tekee hallituksen päätettävissä olevista henkilöstökysymyksistä esityksen liiton hallitukselle. 5 Hallituksen kokoukset Hallituksen kokouksissa toimii esittelijänä toiminnanjohtaja tai hallituksen pyynnöstä muu toimihenkilö. Hallitus voi kutsua erikseen teknisen sihteerin ja henkilökunnan nimeämän edustajan, joilla on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Hallituksen kokoukset kutsutaan koolle kirjallisesti tai sähköisesti. Kutsu esityslistoineen lähetetään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. 6 Esteellisyys Hallituksen jäsen tai toimihenkilö ei saa osallistua hänen tai hänen intressiyhtiöidensä ja liiton välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn liiton hallintoelimissä. Hän ei myöskään saa ottaa osaa liiton ja muun tahon välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, jos hänellä on siitä odotettavana olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa liiton edun kanssa. 7 Hallituksen valmisteluelimet Hallitus voi asettaa toimintasuunnitelman ja strategian toteuttamiseksi tarpeelliset toimikunnat, ja ohjausryhmät, verkostot tai vastaavat valmisteluelimet. Ne toimivat hallituksen niille osoittamien tehtävien ja resurssien puitteissa. 8 Arviointi Hallitus suorittaa vuosittain omasta toiminnastaan itsearvioinnin. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITTELU 9 Toiminta- ja taloussuunnittelun tarkoitus Toiminta- ja taloussuunnittelun tarkoitus on tuottaa liitolle pidemmän aikavälin strateginen linjaus ja toimintatapa vahvistamaan ja edistämään liiton asemaa ja toimintatavoitteita. 10 Toiminnanjohtajan ja toimihenkilöiden talousvastuu Toiminnanjohtaja johtaa liiton henkilökuntaa ja kehittää liiton toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan ja vastaa yhdessä talouspäällikön kanssa liiton

8 toiminnan ja talouden toteutumisesta hyväksyttyjen suunnitelmien mukaan. Liiton tileihin on käyttöoikeus toiminnanjohtajalla ja puheenjohtajistolla. Puheenjohtajiston käyttöoikeus edellyttää, että kaksi käyttäjää toimii yhdessä. 11 Sopimusten laatiminen ja allekirjoitus Sopimukset on laadittava pääsääntöisesti kirjallisesti. Puheenjohtaja, varapuheenjohtajat tai toiminnanjohtaja kaksi yhdessä allekirjoittavat sääntöjen mukaisesti pitkäkestoiset ja merkittävät sopimukset. TULOT, MENOT JA VAROJEN HOITO 12 Rahaliikenne ja pankkitilien käyttö Maksuliikenne on hoidettava vähäisiä maksuja lukuun ottamatta pankkitilien välityksellä. Pankkitilien käyttöön liittyvistä yleisistä kysymyksistä sekä niiden avaamisesta ja lopettamisesta sekä tilien käyttövaltuuksista päättää liiton hallitus. Pankkiohjelmien käyttövaltuudet ovat talouspäälliköllä. Siirrettäessä rahoja kassasta pankkiin liiton tilille taikka tililtä nostettaessa on tositteena käytettävä pankin antamaa tositetta. Siirrettäessä varoja pankkitililtä toiselle on siirtotapahtumasta ilmettävä maksaja ja maksunsaaja sekä siirron syy. Käteiskassana on liiton toimiston kassa. Luotto- ja maksukorttien käyttöä koskevat periaattet hyväksyy liiton hallitus. 13 Palkan-, palkkioidenmaksu ja palkkakirjanpito Palkanlaskennan perusteet, niissä tapahtuvat muutokset ja muut palkkaukseen vaikuttavat tekijät on ilmoitettava laskentaa suorittavalle henkilölle kirjallisesti. Maksettavien palkkojen osalta tulee varmistua, että ne maksetaan voimassa olevien sopimusten ja tehtyjen päätösten mukaisesti. Palkat ja palkkiot maksetaan kuukausittain 15. päivänä. Käteismaksu on mahdollinen vain erityistapauksissa. Ennakkona maksetaan ainoastaan matkaennakkoa toimihenkilön sitä pyytäessä. Maksettaessa palkkioita liikkeen-tai ammatinharjoittajalle tulee selvittää Y-tunnus. 14 Hankinnat Merkittävät hankinnat, pitkäaikaiset yhteistyökumppanuudet ja projektihankinnat tapahtuvat ensisijaisesti tarjousten pohjalta ja ne suoritetaan liiton kannalta edullisimmalla ja tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Merkittävistä hankinnoista (yli euroa) pyydetään pääsääntöisesti 3 tarjousta. Hankinnoissa on huomioitava ehdottomasti rahoittajien mahdollisesti asettamat erilliset tarjouspyyntökäsittelyehdot. Hankinnoista on sisäinen toimintaohje. 15 Tarkastusmerkinnät Ennen menon maksamista lasku tai muu sen perusteena oleva asiakirja tulee tarkastaa ja siitä tulee näkyä tavaran tai työn suorituksen vastaanottaja sekä menon tarkastaja. Tarkastajana toimivat tilaaja ja hankintaluvan myöntäjä. Vastaanottajan ja tarkastajan sekä hyväksyjän tulee merkitä tositteeseen nimensä tai nimikirjaimensa.

9 16 Tulojen ja menojen hyväksyminen Menot ja tulot hyväksyy talouspäällikkö ( euroon saakka) tai toiminnanjohtaja ( euroon saakka). Hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai muu hallituksen nimeämä henkilö hyväksyy toiminnanjohtajan menot. Suurehkot hankinnat tai muut satunnaiset, poikkeuksellisen suuret menot, jotka poikkeavat talousarviosta, tulee etukäteen hyväksyttää hallituksella. Kirjanpidon muistiotositteet hyväksyy talouspäällikkö. 17 Saatavien perintä Perintä on järjestettävä siten, että tulojen kertymisestä varmistutaan ja perintä on tehokasta. Mahdollisesti syntyvät luottotappiot tulee kirjata hyvää kirjanpitotapaa noudattaen. KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS 18 Kirjanpidon järjestäminen Kirjanpito on järjestettävä ja hoidettava hyvän kirjanpitotavan mukaisesti siten kuin kirjanpitolaissa ja -asetuksessa on säädetty. Lisäksi on huomioitava Raha-automaattiyhdistyksen tai muiden rahoittajien antamat avustusten kirjaamisohjeet. 19 Järjestelmän kuvaus Kirjanpito tulee järjestää niin, että se vastaa toiminnan laatua ja laajuutta. Kirjanpitoa järjestettäessä tulee ottaa huomioon sisäisen valvonnan lähtökohdat. Kirjanpitojärjestelmän pohjana on kirjallisesti laadittu luettelo käytetyistä tileistä kirjausohjeineen. Tilikauden tulot ja menot tulee kirjata bruttomääräisinä omille tileilleen vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista tarpeellisia oikaisukirjauksia lukuun ottamatta. 20 Tositevaatimukset Kirjanpitokirjausten on perustuttava alkuperäisiin päivättyihin ja numeroituihin tositteisiin. Suoritetun maksun todentavan tositteen tulee olla, mikäli mahdollista, maksun saajan tai maksun välittäneen rahalaitoksen antama. Tositteesta tulee ilmetä myös maksunsaaja sekä maksunsuorittaja. Laskun tai tositteen ollessa poikkeuksellisesti jäljennös on siihen merkittävä miksi alkuperäiskappaletta ei ole voitu käyttää. Merkintä on päivättävä ja allekirjoitettava. Tositteesta on selvittävä, mitä on ostettu tai myyty tai mistä maksusta on kysymys ja myös tilitapahtuman ajankohta. Lisäksi tositteesta tulee selvitä miten meno liittyy liiton toimintaan. Siltä osin kun kirjanpito perustuu tiliotteisiin, tulee vastaavat tiedot ilmetä tiliotteesta tai sitä täydentävistä tositteista tai laskuista. 21 Tositteiden ja tietojen toimittaminen kirjanpitäjälle. Tositteet ja tiedot toimitetaan talouspäällikölle mahdollisimman pikaisesti. 22 Arkistoiminen

10 Kirjanpitoasiakirjojen arkistoinnissa noudatetaan kirjanpitolaissa ja kirjanpitoasetuksissa sekä arkistolaissa annettuja säädöksiä ja määräyksiä. 23 Tilinpäätös Tilikaudelta tulee laatia tilinpäätös sekä sääntöjen mukainen kertomus toiminnasta. Tilinpäätös käsittää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen. Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva liiton toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös tulee laatia suoriteperusteisena. Jos kirjanpitoa on joltakin osin tilikauden aikana hoidettu maksuperusteisesti, on se ennen laadittavia välintilinpäätöksiä ja varsinaista tilinpäätöstä täydennettävä ja oikaistava suoriteperusteiseksi. Tilinpäätös käsittää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen. Tilinpäätöstä varmentamaan on myös laadittava tilinpäätöserittelyt. Toimintakertomuksen lisäksi laaditaan toimintoja kuvaamaan ns. vuosikatsaus. 24 Tuloslaskelma Tuloslaskelma tulee laatia kirjanpitoasetuksen säännökset huomioon ottaen ryhmiteltynä siten, että kunkin toiminnanalan tulot ja menot ilmenevät tuloslaskelmasta tai tuloslaskelmien liitetiedoista. Tuloslaskelman tulee olla verrattavissa talousarvioon sekä edellisen vuoden tilinpäätökseen. Tuotot ja kulut tulee esittää bruttomääräisinä vain tarpeellisin oikaisuviennein korjattuna. Tulokseen vaikuttavat poikkeukselliset erät tulee selvittää taseen liitetiedoissa. 25 Tase Taseen tulee rakenteensa ja pääryhmittelynsä osalta noudattaa kirjanpitoasetuksen tasekaavaa. Tarvittaessa yksittäisistä tase-eristä voidaan käyttää asetuksen kaavasta poikkeavia nimityksiä. 26 Allekirjoitukset Tilinpäätöksen allekirjoittaa päätösvaltainen hallitus ja toiminnanjohtaja. Tilinpäätös tulee viipymättä allekirjoituksen jälkeen sitoa. RAPORTOINTI 27 Raportointi Taloushallinnon raportointijärjestelmän tarkoituksena on palveluperiaatteen mukaisesti tukea toiminnan ja talouden päätöksentekoa. 28 Valvonta Toteutuneen toiminnan ja talouden raportointi tapahtuu hallituksen kokousten yhteydessä. Raportointi sisältää myös olennaiset poikkeamat talousarviosta. Hallitus nimeää keskuudestaan vuosittain sisäiset tarkastajat, jotka seuraavat toiminnan taloudellisuutta ja tuloksellisuutta sekä tekevät aloitteita toiminnan kehittämiseksi. 29 Riskien hallinta Liitto tekee säännöllisesti riskikartoituksen ja sen perusteella hallitus päättää, mitkä vakuutettavissa olevat riskit suojataan vakuuttamalla ja kuinka kattavasti. Hallitus ja toiminnanjohtaja valmistelevat soveltuvat riskienhallintamenetelmät niiden riskien osalta, joita ei voi vakuuttaa tai vakuuteta. Riskienhallintamenetelmiä

11 ovat mm. riittävä maksuvalmius, kassaennusteen laadinta, vaarallisten työyhdistelmien määrittäminen, sisäinen valvonta, varahenkilö- ja työajanseurantajärjestelmät. ATK-ohjelmiin liittyvät riskit huomioidaan ja uusien ohjelmien tai palvelinten käyttöönotto päätetään työvaliokunnassa. TILINTARKASTUS 30 Tilintarkastajat Liitolla on tilintarkastuslain, yhdistyslain ja liiton omien sääntöjen edellyttämät kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa. Lisäksi hallitus nimeää vuosittain keskuudestaan sisäiset tarkastajat. Tilintarkastajilla on oikeus osallistua liiton kevät-ja syyskokouksiin. 31 Tilintarkastus Tilintarkastus sisältää liiton tilikauden kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastuksen. Tilintarkastajille on varattava tilaisuus toimittaa tilintarkastus siinä laajuudessa kuin nämä katsovat sen tarpeelliseksi ja heille on annettava selvitystä ja apua, jota he pyytävät. Allekirjoitettu tilinpäätös tulee luovuttaa tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava tilintarkastuskertomus liiton hallitukselle sääntöjen määräämässä ajassa. Jos tilintarkastajat antavat liiton hallitukselle tilintarkastuspöytäkirjan tai muistion, jossa he esittävät huomautuksia havaitsemistaan epäkohdista, on liiton hallituksella velvollisuus käsitellä pöytäkirja ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin viipymättä. ERINÄISET MÄÄRÄYKSET 32 Käyttöomaisuuden luettelointi Kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta ja käyttöoikeuksista on pidettävä luetteloa. 33 Kulukorvausten perusteet Hallituksen asettamien toimikuntien/työryhmien kokouksista maksetaan hallituksen vuosittain määrittämä palkkio. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot hyväksyy liiton syyskokous. Hallituksen jäsenten matka- ja majoituskorvauksista huolehtii liitto. Hallituksen jäsenille ei makseta päivärahoja. Liiton toimihenkilöiden matkakustannusten korvaamisessa sekä päivärahan maksamisessa noudatetaan työehtosopimusta ja valtion matkustussääntöä sekä verohallinnon ohjeita. 34 Erinäiset muut määräykset Hallitus voi antaa tätä hallitus- ja taloussääntöä täydentäviä muutoksia, ohjeita ja määräyksiä. TOIMINTASÄÄNTÖ Liite 3 HENKILÖSTÖ

12 1 Henkilöstöpolitiikka Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n hallitus päättää henkilöstöpolitiikan periaatteista. Lähtökohtana on henkilöstön osallistuminen, osaamisen monipuolinen käyttäminen ja kehittäminen, sekä hyvät esimies- ja alaistaidot. Toiminnanjohtaja on työnantajan edustaja ja koko henkilöstön esimies. Liiton johtoryhmään kuuluu toiminnanjohtajan lisäksi, talouspäällikkö, järjestöpäällikkö ja koulutus- ja kehittämispäällikkö, jotka toimivat organisaatiossa väliportaan esimiehinä tiimeissä. Henkilöstörakenne muodostuu johtoryhmästä ja hallintotiimistä, aluetiimistä ja koulutus- ja kehittämistiimistä. Toiminanjohtajalla voi olla johtoryhmän jäsenten lisäksi myös muita suoria alaisia. Kussakin tiimissä toimii toimihenkilöitä, joilla on erilliset toimenkuvat. 2 Tehtävien perustaminen, täyttäminen ja eron myöntäminen Hallitus perustaa ja lakkauttaa tarvittavat tehtävät. Hallitus valitsee toiminnanjohtajan sekä toiminnanjohtajan esittelystä ylemmät toimihenkilöt (vaativuusryhmä 4-6). Hallitus antaa toiminnanjohtajalle valtuudet muiden toimihenkilöiden palkkaamiseksi. Eron myöntämisestä ja irtisanomisesta päättää ylempien toimihenkilöiden osalta hallitus ja muiden toiminnanjohtaja. 3 Henkilöstön palkkauksen määrittely Henkilöstön palkkauksessa noudatetaan Sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta. Toiminnanjohtajan ja ylempien toimihenkilöiden palkkauksen muutoksista päättää hallitus muilta osin kuin työehtosopimukseen liittyvien korotusten osalta. Muista palkantarkistuksista päättää työvaliokunta. HENKILÖSTÖN TOIMENKUVAT 4 Työsopimus ja toimenkuvat Työsopimuksen laadinnan yhteydessä määritellään kunkin toimihenkilön keskeiset työtehtävät ja asema organisaatiossa. Työsopimusta tarkistetaan tarpeen mukaan yhteistyössä työntekijän kanssa. Toimihenkilöiden toimenkuvat on määritelty erillisessä liitteessä. Ne hyväksyy johtoryhmän esityksestä toiminnanjohtaja. 5 Toiminnanjohtajan keskeisimmät tehtävät Toiminnanjohtaja työnantajan edustajana johtaa ja kehittää liiton toimintaa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan ja vastaa liiton toiminnan ja talouden toteutumisesta hyväksyttyjen suunnitelmien mukaan. Toiminnanjohtaja toimii hallituksen ja työvaliokunnan esittelijänä ja päätösten toimeenpanijana, milloin erikseen muuta ei ole sovittu. Toiminnanjohtaja toimii liiton henkilöstön esimiehenä, käy vuosittain kehityskeskustelut suorien alaistensa kanssa ja kokoaa johtoryhmässä tiimiesimiesten esittämät keskeiset kehittämistarpeet. Toiminnanjohtaja vastaa hyvistä työolosuhteista. Toiminnanjohtaja vastaa yhdessä hallituksen kanssa yhteistoiminnasta tärkeiden sidosryhmien ja yhteistyökumppanien kanssa. Toiminnanjohtaja toimii asiantuntijana erilaisissa valtionhallinnon ja muissa neuvotteluryhmissä.

13 Toiminnanjohtaja nimittää liiton edustajat valtakunnallisten yhteistyökumppanien hallintoja toimielimiin hallituksen yleisohjeiden mukaan ja saattaa valinnat hallitukselle tiedoksi. Toiminnanjohtaja antaa yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa lausuntoja ja kannanottoja liiton toimintaan ja omaishoitoon kuuluvissa asioissa ja vastaa liiton viestinnästä. Toiminnanjohtajan esimiehenä toimii hallitus ja kokousten väliaikoina hallituksen puheenjohtaja. Toiminnanjohtajan ollessa estyneenä hoitamasta tehtäviään sijaisena toimii järjestöpäällikkö ja talousasioissa talouspäällikkö. 6 Henkilöstön työskentely Liitossa on käytössä erillinen ohjeisto henkilöstökäytännöistä.

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry,. Liiton kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alueena

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Pirkanmaan CP-yhdistys ry

Pirkanmaan CP-yhdistys ry Pirkanmaan CP-yhdistys ry SÄÄNNOT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan CP-yhdistys ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja sen toimialueena on Pirkanmaa. 2 TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Viestinnän

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry ( )

Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry ( ) Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry SÄÄNNÖT (1.11.2005) 27.9.2013 Nimi, kotipaikka ja toimialue Tarkoitus ja toiminta 1 Yhdistyksen nimi on Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 Oulun Numismaattisen Kerhon r.y. säännöt (Hyväksytty 12.2.2007 pidetyssä vuosikokouksessa ja 12.3.2007 pidetyssä ylimääräisessä vuosikokouksessa.) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on

Lisätiedot

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksestä voidaan epävirallisissa

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5)

PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Viestikilta ry ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on Pirkanmaa. Yhdistyksestä

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä.

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. SÄÄNNÖT SuomenMinipossuyhdistys ry Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto 1 Nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Epilepsialiitto ry:n taloussääntö

Epilepsialiitto ry:n taloussääntö Epilepsialiitto ry:n taloussääntö 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Epilepsialiitto ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava

Lisätiedot

Järjestön nimi on Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö - Fackorganisation för konst- och kultursektorn TAKU ry. Järjestön kotipaikka on Helsinki.

Järjestön nimi on Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö - Fackorganisation för konst- och kultursektorn TAKU ry. Järjestön kotipaikka on Helsinki. S Ä Ä N N Ö T Ensirekisteröinti 03.02.1984. Muutosrekisteröinti 30.01.2007. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Järjestön nimi on Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö - Fackorganisation för konst- och kultursektorn

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää henkistä hyvinvointia, yhdistää ja aktivoida yhdistyksen

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää henkistä hyvinvointia, yhdistää ja aktivoida yhdistyksen 1 Virike ry Päämajankuja 1 50100 Mikkeli Puh. 050 364 3907 sähköposti virike@virikery.fi 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Virike ry ja sen kotipaikka on Mikkeli 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö.

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. Conduksen säännöt I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. 2 Tiedekuntajärjestön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuvittajat ry, Illustratörerna i Finland rf, kansainvälisissä yhteyksissä epävirallinen englanninkielinen nimi on Illustrators

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Seurojen mallisäännöt Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on 19.6.2008 ennakkotarkastanut mallisäännöt SVK:n kalaseuroille. Alla olevia mallisääntöjä käyttämällä seura voi rekisteröityä 15 euron hinnalla

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT

KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT Sääntöluonnos 141215 KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Viestikilta ry ja sen kotipaikka on Mikkelin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa )

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa ) VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT (hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa 13.11.2015) YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän

Lisätiedot

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 1 NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry., ruotsiksi Hälso- och socialvårdens

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry. LounaPlussa ry 1(6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tammela ja sen toiminta-alueena ovat Forssan, Humppilan Jokioisten, Tammelan ja

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Tukiyhdistys valvoo ja edistää tuettavien avun ja tuen saamista.

SÄÄNNÖT. Tukiyhdistys valvoo ja edistää tuettavien avun ja tuen saamista. 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä. Toimialueena Keski-Suomen maakunta. 2 TARKOITUS Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry (myöhemmin

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 13.8.2005 klo 11 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

Keliakialiitto ry Säännöt

Keliakialiitto ry Säännöt Keliakialiitto ry Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Keliakialiitto ry. Liiton kotipaikka on Tampere, kieli suomi ja toiminta-alue koko maa. Liiton

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Keski-Suomen LIITE 4 Urheilukalastajat ry Hallituksen kokous 4/2015 Hallituksen esitys vuosikokoukselle KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT Kuusaan Latu ry / säännöt 1(5) KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kuusaan Latu ry. ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena yhdistyksellä on Kouvolan kaupunki ympäristöineen. 2. Yhdistyksen

Lisätiedot

Etelän- SYLI ry Säännöt

Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry:n säännöt hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 13.3.2014. 2 7 Etelän- SYLI RY:N SÄÄNNÖT 1.1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N SÄÄNNÖT PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on partiolippukunta Kaarinan Sädetytöt, josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä KST, kotipaikka Turku

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6)

Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6) Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen nimi on Atopialiitto ry, ruotsiksi Atopiförbundet rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Kokous- ja pöytäkirjakieli

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Lauantai 30.8.2008 klo 10.30 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

Häkkisten sukuseura ry:n säännöt

Häkkisten sukuseura ry:n säännöt Häkkisten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Häkkisten sukuseura ry ja kotipaikka Tervo 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Sukuseuran tarkoitus on selvittää suvun kantaisän John Häkkisen suvun vaiheita,

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Säännöt on hyväksytty Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa ja liiton vuosikokouksessa

Säännöt on hyväksytty Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa ja liiton vuosikokouksessa Säännöt on hyväksytty Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa 18.4.2011 ja liiton vuosikokouksessa 29.7.2011. SUOMEN KOTISEUTULIITTO SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot