Hallituksen esitys Eduskunnalle kirj^npitnlaini^iäriännön. uudistamisessa. Voimassaoleva kirjanpitolainsäädäntömme

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen esitys Eduskunnalle kirj^npitnlaini^iäriännön. uudistamisessa. Voimassaoleva kirjanpitolainsäädäntömme"

Transkriptio

1 Hallituksen esitys Eduskunnalle kirj^npitnlaini^iäriännön uudistamiseksi. Voimassaoleva kirjanpitolainsäädäntömme on peräisin 1940-luvulta. Nyt runsaan kahden vuosikymmenen jälkeen se on eräiltä osiltaan vanhentunut. Tähän on vaikuttanut nimenomaan talouselämän kehittyminen ja monipuolistuminen. Myös kirjanpidollisen käsitteistön ja ajattelun kehittämispyrkimysten kannalta voidaan voimassaolevan Jkirjanpitonormistomme perusrakenteessa osoittaa eräitä epäjohdonmukaisuuksia ja sen tausta-ajatuksissa ristiriitaisuuksia. Monet yksittäiset säännökset ovat nykyaikaista kirjanpitoa ajatellen epätarkoituksenmukaisia. Tällaisia säännöksiä ovat mm. kirjanpitovelvollisten ryhmittelyä, vaihto- ja käyttöomaisuuden hankintamenon jaksottamista ja aineettomia investointeja koskevat normit. Taseet eivät liioin riittävästi vastaa niitä vaatimuksia, joita nykyisin esim. kansainvälisessä käytännössä asetetaan. Voimassaoleva kirjanpitolainsäädäntömme on eräiltä osin ristiriidassa uuden elinkeinotuloverolakimme kanssa. Lisäksi puuttuvat kirjanpitolainsäädännöstämme nykyaikaisen tietojenkäsittelytekniikan edellyttämät säännökset. Tammikuun 19 päivänä 1968 asetti valtioneuvosto komitean (kirjanpitolakikomitea) laatimaan ehdotuksen kirjanpitolainsäädännön uudistamiseksi. Komitea jätti mietintönsä (1969: B21) maaliskuun 22 päivänä Mietintö sisälsi ehdotuksen uudeksi kirjanpitolaiksi. Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 30 päivänä lokakuuta 1969 toimikunnan (kirjanpitolakiehdotuksen tarkistustoimikunta) tarkistamaan edellä mainitun komitean mietinnössä olevan ehdotuksen kirjanpitolainsäädännön uudistamiseksi annettujen lausuntojen pohjalta. Myöhemmin toimikunnan tehtävää laajennettiin siten, että sen tuli tehdä ehdotuksensa myös kirjanpitolainsäädännön ja osakeyhtiölainsäädännön (komiteanmietintö 1969: A 20) keskinäiseksi yhdenmukaistamiseksi. Toimikunta jätti mietintönsä (1970: B 119) joulukuun 31 päivänä Mietintö sisälsi ehdotuksen uudeksi kirjanpitolaiksi ja -asetukseksi. Vielä toimikunta katsoi, että yhtiölainsäädännön uudistamistyössä kirjanpitoa koskevat säännökset olisi sopeutettava toimikunnan omaksuman kirjanpitokäsityksen mukaisiksi. Syyskuun 30 päivänä 1971 asetti kauppaja teollisuusministeriö toimikunnan {Pohjoismaisen kirjanpitolainsäädännön harmonisoimistoimikunta), jonka tehtävänä oli yhteistoiminnassa Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa toimivien vastaavien elinten kanssa tutkia mahdollisuuksia tarkoituksenmukaisella tavalla yhdenmukaistaa kirjanpitolainsäädäntöä Pohjoismaissa. Toimikunnan tuli erityisesti kiinnittää huomiota yleisen kirjanpitolainsäädännön sekä yhteisölainsäädäntöön sisältyvien kirjanpitoa koskevien säännösten keskinäisen koordinoimisen välttämättömyyteen. Selvittelytyön lopputuloksena cm todettu, että ottaen huomioon eroavuudet verojärjestelmissä ja kirjanpitokäytännössä sekä eräissä muissa peruslähtökohdissa, ei ole mahdollista päästä eikä edes aiheellista pyrkiä yhteispohjoismaiseen kirjanpitolainsäädäntöön samalla tavalla kuin esimerkiksi osakeyhtiölainsäädännön kohdalla on ehdotettu. Kuitenkin selvittelytyön aikana ennen kaikkea Ruotsin ja Suomen sekä osittain myös Norjan toimikuntien näkökannat ovat lähentyneet toisiaan ja käsitteitä sekä ilmaisutapoja on voitu huomattavassa määrin yhdenmukaistaa. Useimpien perusperiaatteiden suhteen tuleekin Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa ilmeisesti vallitsemaan suhteellisen suuri yhdenmukaisuus, kun vireillä oleva lainsäädännön uudistus on toteutunut näissä maissa. Nämä saavutukset todennäköisesti vaikuttavat myös yhteispohjoismaisten osakeyhtiölakiehdotusten tilinpäätössäännösten sisältöön. Selvittelytyön pohjalta on toimikunta tehnyt eräitä muutosehdotuksia kauppa* ja teollisuusministeriölle huomioitavaksi kirjanpitolainsäädännön uudistamisessa. Useissa yhteyksissä on todettu, että maamme rahoitusmarkkinat eivät toimi tyydyttävästi. Epäkohtina on mainittu mm. pääomien liikkumattomuus, yritystemme omien pääomien vähäisyys, puutteelliset mahdollisuudet osakesääs-

2 tämiseen sekä yritystemme velkaantuneisuus ja velkojen rakenne. Nimenomaan osakesäästämisen edellyttämät instituutiot, jotka kanavoisivat potentiaalisten osakkeenomistajien varoja yri tyksiin omiksi pääomiksi, ovat toistaiseksi maas samme luomatta. Vieraan pääoman saatavuus on turvatumpaa niillä yrityksillä, joilla on tar jottavanaan riittävästi reaalivakuuksia, joskin luottorahoituksessa ollaan painopistettä siirtä mässä kannattavuuden arvosteluun. sääteis ten taseiden perusteella on kuitenkin vaikeata muodostaa käsitystä yritysten toiminnan kan nattavuudesta. Kirjanpitolainsäädäntömme mu kainen informaatio on rahoittajien, niin omista jien kuin luotonantajienkin, rahoituspäätöksiä varten liian niukkaa sekä kotimaisia että ulko maisia rahoitusmarkkinoita ajatellen Rahoitusmarkkinoittemme toiminnan pahim pina esteinä on totuttu pitämään verolainsää däntöämme. Vuoden 1969 alussa voimaantullut laki elinkeinotulon verottamisesta kavensi kui tenkin jossain määrin niitä eroja, joita oman ja vieraan pääoman verotuskohtelussa on esiin tynyt. Tämän suuntaista muutosta merkitsee ennen muuta osinkojen osittainen vähennyskelpoisuus valtionverotuksessa sekä yhteisöjen omaisuusverotuksessa olleiden epäkohtien kor jaaminen. Oman ja vieraan pääoman verotuk sellisten erojen kaventuessa voidaan rahoitus kysymyksissä kiinnittää lisääntyvää huomiota muihin näkökohtiin. Tässä yhteydessä voidaan viitata uuteen joukkovelkakirjalainsäädäntöön sekä ennen kaikkea niihin suunnitelmiin, joita ns. sijoitusyhtiöiden (mutual funds) suhteen on vireillä. Nimenomaan sijoitusyhtiöille olisi vat yritysten toiminnastaan antaman informaa tion määrä ja laatu ensiarvoisen tärkeitä. Voimassaolevan kir janpitolainsäädäntömme puitteissa saadaan niukalti tietoja yrityksistä, ei ainoastaan omistajien ja luotonantajien, vaan myös muiden yrityksistä kiinnostuneiden ryh mien, kuten esim. toisten yritysten, työnteki jöiden, julkisen vallan, järjestöjen ja tutkijoiden käyttöön. Yritysten välinen kanssakäyminen asettaa omat vaatimuksensa tietojen määrälle ja laadulle niin tavanomaisten liiketoimien kuin erilaisten yhteistyöpyrkimystenkin osalta. Työn tekijät ovat kiinnostuneita yrityksistä, samoin eri järjestöt. Tietojen vähäisyys on ongelma ta louspolitiikan hoitamisen kannalta ja tutkijoi denkin työ edellyttää tietojen yksiselitteisyyttä. Vaikka mm. yritysten toiminnan tuloksesta tar vitsevat luotettavaa tietoa sekä ulkopuoliset intressentit että yritykset itse, ei informointi- velvollisuutta kuitenkaan voida ulottaa miten pitkälle tahansa ilman, että samalla jouduttai siin vaatimaan tietoja, joiden antaminen vahin goittaisi yrityksiä kilpailunäkökohtien kannalta. ehdotusta laadittaessa on pidetty tär keänä, että ulkopuolinen tarkastelija on tietoi nen niistä yleisistä periaatteista, joita lasken nassa seurataan. Käyttämättä jotain kirjanpitoteoriaa olisi miltei mahdotonta varmistua nor miston johdonmukaisuudesta. Näin ollen onkin tärkeätä sekä informaation yksiselitteisyyden että kirjanpitolain rakenteen kannalta valita normiston pohjaksi käsitteittensä ja sisältönsä puolesta tarkoitukseen sopiva kirjanpitokäsitys. ehdotuksen keskeiset rakennusainekset suoriteperusteen mukainen kirjaaminen ja meno tulon kohdalle -periaatteen mukainen tilinpäätös ovat normaalia kansainvälistä kirjanpitokäytäntöä. Näitä aineksia on meillä pitkälle analysoitu kirjanpidon meno-tulo-teorian puitteissa. Tämä teoria tarjoaa kirjanpitonormistoa varten myös verraten yksinkertaisen käsitteistön. Sen käyttö on laajaa alan opetuk sessa. Niin ikään uusi elinkeinotuloverolaki on rakennettu samaa peruskäsitteistöä käyttäen. Yrityksen toimintaa voidaan meno-tulo-kirjanpitokäsitykseen perustuen kuvailla esim. seuraa vasti. Yritys hankkii tuotannontekijöitä kuten maa-alueita, rakennuksia, koneita ja kalustoa, organisaation, aineita ja tarvikkeita, vieraita palveluksia, työvoimaa ym. Tuotannontekijän rahana ilmaistua vastiketta nimitetään m en o k s i. Hankkimistaan tuotannontekijöistä yritys rakentaa toimintansa, joka tähtää hyödykkeitten (suoritteiden) aikaansaamiseen ja myymiseen. Luovutettujen suoritteiden rahana ilmaistuja vastikkeita nimitetään t u l o i k s i. Tuloista kertyy yritykseen k a s s a a n m a k s u j a, kun taas menot aiheuttavat yritykselle k a s s a s t a m a k s u j a. Kun menoja syntyy ennen kuin tuloja kertyy ja ne usein myös mak setaan ennen kuin tuloista kertyy rahaa kas saan, tarvitsee yritys omia ja vieraita pääomia ( p ä ä o m a n s i j o i t u k s e t ). Sijoittamistaan pääomista saavat rahoittajat korvauksen korkoi na tai osinkoina ym. v o i t o n j a k o n a. Niin ikään julkinen valta osallistuu kertyneen voi ton jakoon (verot). Pääomansijoituksia joudu taan maksamaan rahoittajille takaisin ( p ä ä o m a n p a l a u t u k s e t ). Voitonjako ja pääomanpalautukset johtavat yleensä kassastamaksuihin. Pääomasijoituksista puolestaan kertyy yritykseen kassaanmaksuja. Pääomansijoitukset, pääomanpalautukset ja voitonjako samoin kuin niistä sekä tuloista ja menoista johtuvat kassaanmaksut ja kassastamaksut ovat r a h o itustapahtumia. On ilmeistä, että lakiehdotuksen peruskäsit teet meno ja tulo soveltuvat ansaintatalouksille (yrityksille) tarkoitettuun normistoon parem min kuin staattisvoittoisten kirjanpitoteorioitten käyttämät omaisuuspohjaiset käsitteet. Nykyai kaista yritystä ei ole tarkoituksenmukaista nähdä lisääntyvänä ja vähenevänä omaisuus massana, vaan työpaikkoja luovana ja tuloja tavoittelevana organisaationa. Tässä tehtävässään yritys tulojen saamiseksi uhraa menoja. On myös syytä painottaa sitä, että hankintamenoja jaksotettaessa ei taseeseen jää aktiivoiksi tilinpäätöshetken markkinahintaisia omaisuusar voja, vaan hankintamenojen poistamatta olevia jäännöksiä. Arvojen selvittäminen on syytä suorittaa tuloksen laskennasta irrallisena toi menpiteenä. Kirjanpito, joka kuvaisi yrityksen omaisuuden nykyarvoja, edellyttäisi toisenlaisia normeja kuin mitä hallituksen esityksessä on ehdotettu. Lisäinformaatiota omaisuusarvoistaan voivat yritykset niin halutessaan antaa taseissa, niiden liitteissä tai muulla tavalla. Normistoa laadittaessa joudutaan ottamaan kantaa myös siihen, milloin liiketapahtumat on kirjattava. ehdotuksen mukaan menot on merkittävä kirjanpitoon tuotannontekijöitä han kittaessa ja tulot vastaavasti suoritteita luo vutettaessa ( s u o r i t e p e r u s t e ). Kirjanpi tovelvollinen voi kuitenkin tilikauden aikana perustaa liiketapahtumien rekisteröinnin kas sasta- ja kassaanmaksuihin ( m a k s u p e r u s te). Tällöinkin on ennen tilinpäätökseen ryhty mistä saatettava kirjaukset vähäisten liiketapahtumien kirjauksia lukuunottamatta suoriteperusteisiksi. Tilikauden jakokelpoinen voitto lasketaan vä hentämällä tilikauden realisoituneista tuloista niiden kertymiseksi uhratut menot ( meno tulon kohdalle -periaate). Tuloslaskelmaan merkittyä tuloa nimitetään t u o t o k s i ja me noa tai menon osaa k u l u k s i. Useamman tilikauden ajan tuloa kerryttävät menot jakso tetaan periaatteessa niiden tilikausien kuluiksi, joiden aikana ne vaikuttavat tuloa kerryttävästi. Se osa pitkävaikutteisista menoista, josta vielä odotetaan kertyväksi tuloa, akti voidaan (merkitään taseeseen). Niinikään akti voidaan ne lyhytvaikutteiset menot, joista tulon odotetaan kertyvän seuraavina tilikausina, ku ten esim. myymättä olevan vaihto-omaisuuden hankintamenot, jotka selvitetään käytännössä inventointimenettelyllä. Taseeseen merkitään myös yrityksellä tilinpäätöspäivänä olevat rahat, saamiset ja pääomat. Tuloslaskentaa säätelevässä normistossa jou dutaan ottamaan kantaa myös rahanarvon muuttumiseen ja siihen liittyvään yrityksen kapasiteetin säilyttämisnäkökohtaan. Tällöin on valittavana lähinnä kaksi linjaa. Ensinnäkin on mahdollista ottaa nämä näkökohdat huomioon jo tulosta laskettaessa. Toiseksi voidaan rahan arvon muutokset ja kapasiteetin säilyttäminen ottaa huomioon tuloksen arvostelun yhteydessä. ehdotuksessa on periaatteessa valittu vii meksi mainittu vaihtoehto. Laskennan taustaajatuksena on pääasiassa realisointiperiaatteen mukainen tuloksen selvittäminen, jossa tulos laskenta perustuu tosiasiassa syntyneisiin tuloi hin ja menoihin. Selvin poikkeus tästä pää säännöstä on tehty vaihto-omaisuuden hankinta menon jaksottamisessa, jossa ehdotetaan elin keino tulo verolain vastaavan säännöksen mukais ta menettelyä. Hallitus on esityksessään kirjanpitolainsää dännöksi ehdottanut edellä esitettyjen periaat teiden mukaista normistoa, joka samalla aset taisi yrityksistä annettavalle informaatiolle ny kyistä pitemmälle meneviä vaatimuksia. Esitys sisältää ainoastaan kirjanpidon ja informaation minimivaatimukset, eikä se estä yrityksiä ke hittämästä ulospäin suuntautuvaa informaatio taan monipuolisemmaksi siihen tapaan kuin useissa maissa on viime vuosina tapahtunut. Varastovarauksen suuruuden tai sen muutok sen ilmoittamista tilinpäätöksessä ei uusi kirjanpitolaki edellytä, vaikkakin avointa tilin päätösinformaatiota on sinänsä pidettävä tär keänä tavoitteena. Varastovarauksen ja sen muutoksen ilmoittamista ei ole nähty toistai seksi tarpeelliseksi, koska tämän julkistamis velvollisuuden laajuutta ei ole vielä muissa pohjoismaissa ratkaistu ja koska ilmoittamis velvollisuus saattaisi häiritä ja heikentää yri tystemme kansainvälistä kilpailukykyä. Kun kysymys varastovarauksen suuruuden ja sen muutoksen ilmoittamisesta tilinpäätöksessä on kansainvälisesti ratkennut, ovat säännökset il moittamisvelvollisuudesta vaivattomasti lisättä vissä lakiin. Jakokelpoisen voiton laskeminen ei voi olla mihinkään erityiseen yritysmuotoon sidottu kirjanpidon päämäärä, vaan se on tärkeä kaik kien yritysten toiminnan jatkuvuuden kannalta. Vaikka yrityksen kapasiteettia ei voidakaan säi lyttää pelkästään voittoa laskemalla, on likvidi

3 teettiä varmistavan jakokelpoisen voiton mää erikoislakien perusteella, hallitus pitää aiheel rittäminen kaikissa yrityksissä tarpeen, jotta lisena yleisen kirjanpitovelvollisuuden säätä tilinpäätökset tarjoaisivat yksiselitteisen lähtö mistä em. yhteisöille, joiden piirissä usein on kohdan voiton jakopäätöksiä varten. Yhden huomattavia taloudellisia arvoja. mukaisille periaatteille perustuvan jakokelpoi Valtion ja sen laitosten, kunnan, seurakun sen voiton laskenta on tärkeä paitsi omistajien nan ja muiden julkisyhteisöjen kirjanpidosta myös velkojien ja julkisen vallan samoin kuin on annettu erityissäännökset, joiden eräät ta muidenkin intressenttien kannalta. voitteet poikkeavat yksityisen talouden kirjan Tuloksen muodostumisprosessi ja tuloksen pidon tavoitteista. Vaikka julkisyhteisö hartekijät ovat epäilemättä riippumattomia siitä, joittaisikin liiketoimintaa, ei ole tarkoituksen missä yritysmuodossa elinkeinotoimintaa har mukaista velvoittaa sitä pitämään kahta kir joitetaan. Tästä syystä tulee myös liiketapahtu janpitoa. Sen vuoksi ehdotetaan lakiehdotuk mien kirjaamista ja tuloksen laskemista koske sen 1 :n 2 momentissa, että julkisyhteisöt vien säännösten olla samat kaikille yrittäjille. eivät ole tämän lain mukaan kirjanpitovelvolli Muuten lainsäädäntö tuskin täyttäisi sille ase sia. tettavia tasapuolisuuden vaatimuksia. Myös ehdotuksen 1 :n 2 momentin mukaan julkisen tilinpäätösinformaation kannalta on yri eivät myöskään maatilatalouden, so. maa- ja tyksille kirjanpitolainsäädännössä asetettava metsätalouden harjoittajat, ole kirjanpitovel yritysmuodosta riippumatta samat yleiset vaati vollisia. Maatilatalouden ohella harjoitetusta mukset. muusta toiminnasta, mikäli tämä toiminta Ehdotus kirjanpitolainsäädännöksi sisältää muodostuu niin laajaksi ja itsenäiseksi, että säännöksiä mm. kirjanpitovelvollisuudesta, liike- sitä voidaan pitää maatilataloudesta erillisenä tapahtumien kirjaamisesta (juoksevasta kirjan liikkeenä tai ammattina, on kuitenkin pidettä pidosta) sekä tilinpäätöksestä ja sen julkistami vä kirjanpitoa. Jos lakiehdotuksen 1 S:n 3 sesta. Uusi kirjanpitolaki tulisi olemaan, kuten momentissa tarkoitettu yhteisö tai säätiö har nykyinenkin, yleislaki, jota samoin kuin sen joittaa maatilataloutta, on se kuitenkin myös nojalla annettuja määräyksiä kaikkien kirjan tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. pitovelvollisten yritysmuodosta riippumatta oli Kirjanpitovelvollisen on lakiehdotuksen 2 si noudatettava. :n mukaan pidettävä kahdenkertaista kirjan Yhteisölaeissa, kuten osakeyhtiö- ja osuus pitoa. Jokainen liiketapahtuma on siis kirjatta kuntalaissa,olisi annettava yritysmuotoon liit va yhtä suurena vähintään kahdelle tilille, toi tyvät erityissäännökset esim. tilinpäätöksestä sen tilin veloitus- ja toisen hyvityspuolelle. konserneissa, toimintakertomuksesta jne. ehdotuksen 5 luvun säännösten mukaan ammatinharjoittaja ei kuitenkaan ole velvolli nen pitämään kahdenkertaista kirjanpitoa. Yleiset säännökset ehdotuksen 3 :ssä ehdotetaan säädettä ehdotuksen kirjanpitovelvollisuutta kos väksi, että kirjanpitovelvollisen on noudatetta kevat säännökset rakentuvat pääosiltaan sa va hyvää kirjanpitotapaa. Hyvä kirjanpitotapa moille periaatteille kuin voimassaolevassakin saa sisältönsä kirjanpitokäytännön ja -teorian kirjanpitolainsäädännössä. ehdotuksen 1 muovaamista konventioista. Nämä tapanormit, :n 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, jotka koskevat sekä kirjanpidon muotoa että että jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammatti sen aineellista sisältöä, kehittyvät jatkuvasti. toimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpito Kirjanpidon on siis sekä muotonsa että aineel velvollinen. lisen sisältönsä puolesta vastattava sitä kirjan Kirjanpitovelvollisuus määräytyy lakiehdo pitotapaa, jota kirjanpitovelvolliset yleisesti tuksen 1 :n 1 momentin mukaan toiminnan noudattavat ja oltava tosioloja vastaavan. En laadun eikä esim. kirjanpitovelvollisen oikeu nen muuta tuloksen muodostumisen on käytävä dellisen luonteen perusteella. ehdotuksen selville kirjanpidosta. 1 :n 3 momentissa ehdotetaan kuitenkin sää dettäväksi, että osakeyhtiö, osuuskunta, kom Liiketapahtumien kirjaaminen mandiittiyhtiö, avoin yhtiö, yhdistys ja muu ehdotuksen 4 :n mukaan kirjanpitoon sellainen yhteisö sekä säätiö ovat aina kirjan pitovelvollisia. Vaikka useat tällaisista yhtei merkitään liiketapahtumina menot, tulot, rasöistä ovat kirjanpitovelvollisia niitä koskevien hoitustapahtumat sekä niiden oikaisu- ja siirto- erät. Meno on tuotannontekijän ja tulo suorit teen rahana ilmaistu vastike. Rahoi tus tapahtu mia ovat pääomasijoitukset ja niiden palautuk set sekä voitonjako samoin kuin niistä sekä tuloista ja menoista johtuneet kassaan- ja kassastamaksut. Kassaanmaksulla tarkoitetaan liik keen kassaan, pankkitilille, postisiirtotilille yms. saatua suoritusta. Kassastamaksulla taas ymmärretään kassasta tai em. tileiltä tapahtu nutta suoritusta. Kassaan- ja kassastamaksuja nimitetään myös maksutapahtumiksi. Liiketapahtumat joudutaan käytännössä kir jaamaan usein jo ennen kuin niiden tarkka lopullinen määrä on tiedossa. Esimerkiksi an nettavat ja saatavat paljous-, kausi-, vuosi- ym. alennukset, suoritteen puutteellisuudesta tai virheellisyydestä johtuvat hinnanalennukset, indeksin ja ulkomaan rahan kurssin vaihtelui den aiheuttamat muutokset samoin kuin luotto tappiotkin saadaan usein tietää vasta sen jäl keen, kun niiden perusteena olevat menot tai tulot on jo suoriteperusteen mukaan kirjattu. Tällaisia ja muitakin niihin verrattavia menon ja tulon vähennys- tai lisäyseriä, joilla meno tai tulo korjataan lopulliseen määräänsä, nimi tetään oikaisueriksi. Tilille kirjattu meno, jon ka tarkoitus muuttuu toiseksi, joudutaan siirtä mään menonsiirtona toiselle tilille. Näin mene tellään esim. silloin, kun liikkeen vaihtoomaisuutta otetaan käyttöomaisuudeksi tai yk sityistalouteen taikka, kun liikevaihtoverovelvolliselta ostetun myytäväksi tai jalostettavaksi tarkoifetun tavaran ostohintaan sisältyvä liike vaihtovero siirretään menotililtä veronsaajan tilille. Tulotilinkin osalta saattaa esiintyä oikai sun tarvetta esim. silloin, kun osa myynti tulosta kuuluu jollekin toiselle kuin kirjanpito velvolliselle. Tällaisia tulonsiirtoja ovat myyn nin perusteella maksettavat liikevaihtoverot, tekijänpalkkiot ja royaltyt. Myös rahoitustapahtumiin voi liittyä oikaisueriä. ehdotuksen 5 :n 1 momentissa esite tään säädettäväksi, että alijärjestelmän tulee olla selkeä ja riittävästi eritelty. Paitsi sitä, että tilijärjestelmän selkeys on tärkeä yritykselle itselleen, on sitä koskevan vaatimuksen tarkoi tuksena varmistaa myös kirjanpidon tarkastettavuutta. Yhden tilikauden tulos ei anna riittävää kuvaa yrityksen kannattavuudesta, vaan sen selvittämiseksi on tarpeen vertailla useampien tilikausien tuloksia. Vertailun mahdollistami seksi on lakiehdotuksen 5 :n 2 momenttiin otettu säännös, jonka mukaan jokainen tili on pidettävä jatkuvasti sisällöltään samana. Tilin sisältöä saadaan lainkohdan mukaan kuitenkin muuttaa, mikäli siihen on erityisiä syitä. ehdotuksen 5 :n 3 momentin mukaan kirjausten yhteys tuloslaskelmaan ja taseeseen on voitava vaikeuksitta todeta. Tilintarkastusta ei enempää kuin verotarkastustakaan voida suorittaa, ellei kirjausten yhteys tilinpäätök seen (ns. audit trail ) ole selvästi todetta vissa, mutta ko. yhteyden todettavuus on vält tämätön myös käytännön yritysjohdon kannal ta. Kysymyksessä on yleissäännös, joka kattaa kaikki kirjanpitomenetelmät ja siis myös auto maattisin tietojenkäsittelymenetelmin pidetyn kirjanpidon, jolloin tämän momentin sisältämä vaatimus saattaa johtaa siihen, että liiketapah tumista on laadittava erillinen kirjausluettelo. ehdotuksen 6 :n 1 momentin mukaan liiketapahtumat on kirjattava suorite- tai mak superusteen mukaan. Suoriteperusteen mukaan ostaja kirjaa menon silloin, kun hän vastaan ottaa tuotannontekijän myyjältä. Vastaavasti myyjä kirjaa tulon luovuttaessaan suoritteen ostajalle. Maksuperusteen mukaisessa kirjan pidossa taas kirjataan meno silloin, kun se maksetaan ja tulo vastaavasti silloin, kun se saadaan rahana tai rahan arvoisena hyödykkee nä. Jos liiketapahtumat on kirjattu maksu perusteen mukaan, on menot ja tulot voitava tilinpäätöstä laadittaessa luotettavasti selvittää ja kirjata suoriteperusteen mukaisiksi siten kuin 11 :ssä edellytetään. ehdotuksen 6 $:n 1 momentin säännös ei estä käyttämästä molem pia kirjaamisperusteita rinnakkain. Jos kirjan pitovelvollinen kirjaa tilitapahtumat maksu perusteen mukaan, on hänen lakiehdotuksen 6 :n 2 momentin mukaan kuitenkin esim. velallisten- ja velkojainkirjaa tai -luetteloa pitä mällä tai muulla tavalla tilikauden aikanakin voitava jatkuvasti selvittää myyntisaamisensa ja ostovelkansa. ehdotuksen 7 :n 1 momentin mukaan liiketapahtumat on kirjattava paitsi aikajärjes tyksessä myös asiajärjestyksessä eli systemaatti sesti liiketapahtuman sisältöä vastaaville tileille. ehdotuksen 7 S:n 2 momentin mukaan maksutapahtumien kirjaaminen aikajärjestyk seen on suoritettava viivytyksettä päiväkohtaisesti, jolloin kirjaus voidaan suorittaa myös yhdistelmänä. Muut kirjaukset saadaan tehdä kuukausikohtaisesti ennen seuraavan kalenteri kuukauden päättymistä. Tämän momentin sään nös koskee myös koneellisen kirjanpidon kirjausluetteloa (listausta). Säännöstä on pidet

4 tävä riittävän joustavana myös sellaisen kirjan pitovelvollisen kannalta, jonka kirjanpito hoide taan tilitoimistossa. Tositteet muodostavat kirjanpidon perustan. ehdotuksen 8 :n mukaan kirjauksen tulee perustua päivättyyn ja numeroituun tosittee seen. Tositteesta tulee käydä selville tositteen antajan henkilöllisyys, liiketapahtuman sisältö ja rahamäärä sekä sen kirjaaminen, esim. mer kinnät tileistä. Kirjanpitovelvollisen tai hänen palveluksessaan olevan henkilön laatimaa tosi tetta saadaan käyttää vain silloin, kun kirjauk sen perusteeksi ei voida saada yrityksen ulko puolisen henkilön antamaa tositetta. Tällainen sisäinen tosite joudutaan tekemään esim. yri tyksen valmistamasta ja omaan käyttöön jää västä käyttöomaisuusesineestä. Kassastamaksun todentavan tositteen tulee säännönmukaisesti olla maksun saajan tai maksun välittäneen ra halaitoksen, postin tms. antama. Myöskin kassaanmaksua koskevan kirjaamisen on peri aatteessa perustuttava tositteeseen. Tällaisiksi tositteiksi kelpaavat kuitenkin rahalaitosten, postin ja muun sellaisen antaman tositteen ohella asiakkaille annettujen kuittien jäljennök set, kassakoneiden tarkkailunauhat yms. omat tositteet. Tilinpäätös ehdotuksen 9 :n 1 momentin mukaan on tilikaudelta laadittava tilinpäätös, joka kä sittää tuloslaskelman ja taseen. Tilinpäätökseen on liitettävä tase-erittelyt. Tase-erittelyillä kor vataan voimassaolevan kirjanpitolain mukainen inventaari. Inventaari laaditaan jo nykyisin usein siten, että sen liitteet vastaavat lakiehdo tuksen mukaisia tase-erittelyjä, jolloin sidot tuun inventaari- ja tasekirjaan kirjoitetaan in ventaari vain eräänlaisena laajennettuna omai suustaseena. ehdotuksen 9 :n 2 momentin mukaan on tilinpäätös laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös katsotaan laadituksi silloin, kun tuloslaskelma ja tase tase-erittelyineen on tehty. Yhteisöjä koskevasta lainsäädännöstä jää riippumaan, missä ajassa yhteisön päättävän elimen on vahvistettava tilinpäätös. Kirjanpito lautakunta voi, kuten 35 :ssä ehdotetaan säädettäväksi, erityisistä syistä myöntää poikke uksia edellä mainitusta määräajasta. Tilikausi on lakiehdotuksen 10 :n 1 mo mentin mukaan 12 kuukautta. Liikkeen toi mintaa aloitettaessa tai lopetettaessa taikka sen tilinpäätöksen ajankohtaa muutettaessa saa tili kausi olla tätä lyhyempi tai pitempi, kuitenkin enintään 18 kuukauden pituinen. Liiketoimintaa harjoittavan kirjanpitovelvol lisen tilikausi voi päättyä muulloinkin kuin ka lenterivuoden lopussa. Ammatinharjoittajan ti likautena on lakiehdotuksen 29 :n 1 momen tin mukaan aina kalenterivuosi, ellei kirjan pitolautakunta myönnä tästä säännöstä poik keusta. Jos samalla kirjanpitovelvollisella on useita liikkeitä, tulee niillä lakiehdotuksen 10 :n 2 momentin mukaan olla sama tilikausi. ehdotuksen 6 :ssä on esitetty, että kir jaukset on tehtävä suorite- tai maksuperusteen mukaan. Mikäli liiketapahtumia on kirjattu maksuperusteella, on lakiehdotuksen 11 :n mukaan ennen tilinpäätöksen laatimista kir jaukset, merkitykseltään vähäisiä liiketapahtu mia lukuunottamatta, oikaistava ja täydennet tävä suoriteperusteen mukaisiksi. Säännöksen mukaan tilinpäätös on siis tehtävä suoriteperusteisten kirjausten pohjalta. M e n o j ä äm ä t eli tilikaudelle suoriteperusteen mukaan kuuluvat menot, jotka noudatetun maksuperus teisen kirjaamista van vuoksi ovat jääneet tili kauden aikana kirjaamatta, on kirjattava en nen tilinpäätöksen laatimista menoiksi ja ve loiksi. Etukäteen maksetut menot eli m e n o e n n a k o t jäävät menoina huomioonottamatta ja kirjataan taseen vastaaviin. T u l o j ä ä m ä t eli suoriteperusteen mukaan jo syntyneet tulot, jotka maksuperusteisen kirjaamistavan vuoksi ovat jääneet tilikauden aikana kirjaamatta, on tilinpäätöksessä otettava huomioon tuloina ja saamisina. Etukäteen saadut tulot eli t u l o e n n a k o t jäävät tuloina huomioonottamatta ja kirjataan vastattaviin. Vähäisiä liiketapahtu mia ei käytännöllisistä syistä kuitenkaan tarvit se ottaa huomioon oikaistaessa ja täydennettä essä kirjanpitoa suoriteperusteiseksi. Rahoitus-, vaihto- ja käyttöomaisuuden mää ritelmät ovat lakiehdotuksen 12 :ssä. Rahoi tusomaisuutta ovat sen mukaan rahat, saami set sekä tilapäisesti muussa muodossa olevat rahoitusvarat. Rahoitusomaisuutta ovat näin ollen mm. rahat, pankkisaamiset, myyntisaamiset, lainasaamiset, suoritetut ennakkomaksut ja siirtosaamiset, sekä arvopaperit ja muut hyö dykkeet, jotka on jouduttu ottamaan vastaan saamisen turvaamiseksi tai joihin varoja on ti lapäisesti sijoitettu esim. jonkin projektin vas taisen rahoittamisen hoitamiseksi. Vaihto-omaisuutta ovat lakiehdotuksen 12 :n 2 momentin mukaan sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi tai kulutetta viksi tarkoitetut hyödykkeet. Vaihto-omai suudeksi luetaan siis kauppatavaroiden, teollisuuslaitoksen valmiiden tuotteiden, raakaaineiden ja puolivalmisteiden ohella myös sellaiset apu- ja tarveaineet, joita tarvitaan valmistuksessa, mutta jotka eivät ole varsi naisia raaka-aineita eivätkä näy valmiissa tuotteissa. Tällaisia apu- ja tarveaineita ovat mm. valmistuksessa käytettävät kemikaliot, katalysaattoriaineet, koneiden ja laitteiden poltto- ja voiteluaineet sekä hionta-, puhdistusyms. tuotteiden valmistuksessa tai koneiden ja laitteiden huollossa tarvittavat aineet. Vaihtoomaisuudeksi katsotaan myös sellaiset sivu tuotteet ja valmistusjätteet, jotka on tarkoitus myydä, sekä pakkaustarvikkeet kuten käärepaperit, rasiat ym. Myöskin laajamittaiset luovutettaviksi tarkoitetut suunnittelutyöt ja muu sellainen rahankäyttö, joka ei saa aikaan konkreettista hyödykettä, mutta joka tähtää tietyn suoritteen aikaansaamiseen, voidaan lukea vaihto-omaisuudeksi. Näin ollen vaihtoomaisuutta olisivat esim. arkkitehti- ja insinööritoimistojen keskeneräiset suunnittelu työt. Elinkeinotuloverolain mukaan raha-, vakuu tus- ja eläkelaitosten varojen sijoittamiseksi tai sijoitusten turvaamiseksi hankkimat arvopape rit, kiinteistöt ja muu sellainen omaisuus, saa misia lukuunottamatta, on sijoitusomaisuutta, jonka käsittelystä verotuksessa on lakiin otettu eräitä säännöksiä. Kirjanpitolakiin ei ehdoteta otettavaksi säännöksiä sijoitusomaisuudesta, koska tällainen rahankäyttö on verolainsäädän nössä nimenomaan rajoitettu tiettyihin toimi aloihin. Sensijaan sijoitusomaisuuden kirjan pidollista käsittelyä koskevat säännökset olisi tarvittaessa sijoitettava raha-, vakuutus- ja elä kelaitoksia koskeviin säännöksiin ja määräyk siin. ehdotuksen 12 :n 3 momentissa on käyttöomaisuuden määritelmä, jonka mukaan käyttöomaisuutta ovat esineet, erikseen luovu tettavissa olevat oikeudet ja muut hyödykkeet, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa useam pana kuin yhtenä tilikautena. Määritelmä vas taa asialliselta sisällöltään nykyistä käytäntöä. Käyttöomaisuuteen kuuluvat näin ollen esim. maa-alueet, arvopaperit, rakennukset ja raken nelmat, koneet ja kalustot, erikseen luovutetta vissa olevat oikeudet, kuten esim. patentit sekä myös ns. substanssihyödykkeet, kuten malmija mineraaliesiintymät, kivilouhokset jne. ehdotuksen 13 :n mukaan hankinta menoon luetaan hyödykkeen hankinnasta tai valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Käsite muuttuvat menot vastaa tässä kate tuottolaskennan kustannusryhmittelyssä käytet tyä muuttuvien kustannusten käsitettä. Vaikka lakiehdotuksessa ei esitetä säädettäväksi yri tysten sisäistä laskentatointa koskevia normeja, joudutaan hankintamenon määrittämisessä siis käyttämään kustannuslaskennan tai -laskelmien antamia tietoja. Mihinkään systemaattiseen kustannuslaskentaan lakiehdotuksen mukainen normisto ei kuitenkaan velvoita. Kustannuslaskennan ns. aiheuttamisperiaate näkyy katetuottolaskennassa kustannusten ryh mittelynä muuttuviin eli määräkustannuksiin ja kiinteisiin eli aikakustannuksiin. Muuttuvilla eli määräkustannuksilla ymmärretään niitä kustan nuksia, jotka tarkasteluperiodin puitteissa riip puvat tuotannon volyymista. Muuttuvilla me noilla tarkoitetaan vastaavasti niitä menoja, joi ta vastaavat kustannukset riippuvat tuotannon volyymista tilikauden pituisen ajanjakson puit teissa. Kauppaliikkeessä muodostuu hankintameno hyödykkeen ostohinnasta ja hyödykkeen han kinnan aiheuttamista muista menoista. Hyö dykkeen ostohintaan sisältyvä liikevaihtovero ei kuitenkaan kuulu hankintamenoon, mikäli se vähennetään liikevaihtoverotuksessa ostohin nan osana myynnin verotusarvoa laskettaessa, jolloin se on menonsiirto valtiolle. Kauppa liikkeessä voidaan hankintameno tavallisesti selvittää ilman kustannuslaskelmia. Teollisissa liikkeissä ovat tuotteiden, siis val mistettujen hyödykkeiden, hankintamenot sel vitettävissä yleensä vain kustannuslaskennan tai -laskelmien avulla. Hankintameno saadaan esim. jälkilaskelman mukaisesta tuotteen mini mikalkyylista, joka sisältää ainoastaan muuttu vat kustannukset. Raaka-aineiden hankintame nojen määrittäminen kävisi sensijaan teollisissakin liikkeissä päinsä samaan tapaan kuin kaup paliikkeiden tavaroiden hankintamenon mää rittäminen. Hallituksen esityksessä on päädytty kate tuottolaskennan kustannusryhmittelyä vastaa vaan hankintamenon käsitteeseen, koska kate tuottolaskentaa sovelletaan melko laajasti yrityksissämme. Katetuottolaskennan konventiot ovat myös verraten vakiintuneet.

Kirjanpitovelvollisen on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa, ellei jäljempänä tässälaissa ole toisin säädetty.

Kirjanpitovelvollisen on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa, ellei jäljempänä tässälaissa ole toisin säädetty. Annettu Helsingissä 10. päivänä elokuuta 1973 Kirjanpitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset. 1 Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan

Lisätiedot

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina:

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina: 1 of 26 19.6.2008 14:06 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 30.12.1997/1336 30.12.1997/1336 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Kirjanpitolaki

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA Helsinki 2010 ISBN 978-952-213-697-8 (nid.) ISBN 978-952-213-698-5 (pdf) ISBN 978-952-213-697-8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Yleistä Kirjanpitolain (1336/1997, jäljempänä KPL) 1 luvun 1 :n mukaan kirjanpitovelvollinen on mm. rekisteröity ja rekisteröimätön yhdistys. Kirjanpitovelvollisuus

Lisätiedot

1304/2004. Laki kirjanpitolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

1304/2004. Laki kirjanpitolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 1304/2004 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Laki kirjanpitolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitolain (1336/1997) 4 luvun

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-842-2 (nid.) ISBN 978-952-213-843-9 (pdf)

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Kirjatiivistelmä LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER VALMENNUS s. 32 s. 33 s. 31 s. 34 s. 35 s. 13 s. 39 s. 41 s. 38 s. 37 s. 28 Ulkoinen laskentatoimi eli rahoituksen laskentatoimi tuottaa informaatiota erityisesti

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden

Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden Maria Eronen Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden tunnuslukuja Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.5.2009 Tekijä(t) Maria Eronen Koulutusohjelma

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Matti Hytönen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin Pääkirjoitus Viime vuonna astui voimaan uusi tilintarkastuslaki, joka vei kansallista tilintarkastusta jälleen askeleen kohti kansainvälistä käytäntöä. Lain tuomat merkittävimmät muutokset olivat maallikkotilintarkastuksesta

Lisätiedot

Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus

Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Haapala, Samu 2012 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Haapala, Samu Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ Sami Kiviluoma Opinnäytetyö Marraskuu 2009 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) KIVILUOMA,

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali 4301+4302 IFRS

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) SISÄLTÖ sivu 1 Johdanto... 2 Asianajajan tulon jaksottaminen...2 2.1 Yleistä...2 2.2 Asianajotoimiston suorite...3 2.3 Kertapalvelut eli itsenäiset

Lisätiedot

Lausunto Kirjanpitolain muutokset -työryhmän mietinnöstä

Lausunto Kirjanpitolain muutokset -työryhmän mietinnöstä Talousteema Oy 29.01.15 1 Lausunto Kirjanpitolain muutokset -työryhmän mietinnöstä Työ- ja elinkeinoministeriön 7.8.2013 asettama Kirjanpitolain muutokset -työryhmä sai 14.10.2014 valmiiksi mietintönsä

Lisätiedot

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Kristiina Säkkinen Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Opinnäytetyö

Lisätiedot

Pienyrityshelpotukset ja vuoden 2013 tilinpäätösdirektiivi. Kirjanpitolainsäädännön muutokset -työryhmän mietintö

Pienyrityshelpotukset ja vuoden 2013 tilinpäätösdirektiivi. Kirjanpitolainsäädännön muutokset -työryhmän mietintö Pienyrityshelpotukset ja vuoden 2013 tilinpäätösdirektiivi Kirjanpitolainsäädännön muutokset -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 48/2014 Pienyrityshelpotukset

Lisätiedot

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto:

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto: JHTT-TUTKINTO 2013 OSA II ARVOSTELUPERUSTEET JA MALLIVASTAUKSET TEHTÄVÄ 1 (enintään 5 pistettä) Mitä virheitä tai puutteita KKOy Laavan Vuokratalon tilikauden 1.1.2012 31.12.2012 kirjanpidossa, tilinpäätöksessä,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot